Page 1

з

17

Газета ВИХОДИТЬ Квітна 1937 року.

п'я.ТНИЦЯ,

БЕРЕЗНЯ

30

1990

РОКУ

Ціна

.N9 51(7960)

коп .

3

Орган 6роварсьного МІСЬННОМУ НомпаРТI," Унраїни. м.сьної. районної Рад наРОДМИІ депутат,в "Иlвсьноl uбпасТІ

ничним

РІШЕННSI

березня ц.

шому

місті

заняття

р.

курсах

джерlв на тему: ник і ефективне лІння у нових господарюванню>

в на­ меие­

.

по

механізму і госпрозра­ хунку, орендному підря­ дУ, теорії І практицІ соцlалlстичиого ринку, маркетингу,

правовому

забезпеченню економlч· них методів управління. Курси проводили міська організація товариства «Знання» спільно Із спеціалІстами Україиського фІлІалу Міжгалузевого Інституту підви~ення кваліфІкації керІвних кадрі,.

ОсоБJlНВУ ність

зацікавле-

ВИКJlИКали

практич­

ні заняття по темІ: «Ке­ рlвиик-менеджер і ефек­ тивність управ.з1ння в нових умовах», рооота на комп'ютерах у обчислю­ вальному центрІ інститу­

роцІ

договору.

Активно, пройшлн ві збори

по-діловому профспілков усіх 17

трудовнх

колективах.

ку

18,

-

на молочно­

товарній фермі .м 114 чоловІк. Виступаючі вназали на причини

ремих

вору

невинонання

пунктів

за

назвали хто

в

колдого­

минулий

рік

прізвища

цьому

ок­

винен,

і

тих, а

го­

ловне - внесено біль~ ше 25 конкретних про­ позицій . Зокрема, передбачено за

тів

до

рахунок

власних

подовжити

24

днів.

доплату

кош­

відпустки

здійснювати

операторам

ма­

шинного доїння за клас­ ність та тепличницям, які

працюють

мікатами , наковий

не

ви­

з

отрутохі­

встановити од­ розмір матерІ-

-

у

реєстрацію

депутати

ня

пізніше

-

29

ВИСУfIУТИХ

міської

1990

повідомлення

комісії

1990

дених

для

проведення

зустрІчі

кандидатів

Ради

з

- відомості про підготовку і прове­ дення повторних виборіВ дільничним виборчим комісіям подати за раніше

виборчої

у

виборцями

за­

] 990

року;

не

затвердженою

документаці~ю.

Голова комІсІї ~PAT В. О.

путати місьної Ради опублІнувати в пресі не пізніше 3 квІтня 1990 року;

-

ви­

- списки виборців подати для гального ознайомлення 1О квітня

про реєстрацію кандидатів у де­

міської

загальних

борів;

року;

М\СЬНОї

нвіт­

19

року; - голосування при повторних виборах проводити на тих же виборчих дільницях і по списках виборців, скла­

кандидатів

Ради закінчити

березня

Колдоговір

членн

У першій тракторній бригадІ в обговореннІ доповІдІ взяло участь ?О чоловІк. автопар­

господарському

кандидат

10. 12, 14, 21, 27, 41, 46, 49, 55, 58, 59. 60. 61. 63. 64. 67. 68, 70, 80, 83, 85, 86. 91. 94, 97, 98. 102, 104, 120. 13,3. 138. 146. 1.'54. 170.173,174. 187, 19.7. 2. Доручити проведення виборів діль-

лектнвного

«Керів­ управ­ умовах

СлухачІ взяли участь в тематнчннх днскусіях, ділових іграх, соціальио· пснхологlчному тренІн­ гУ, прослухалн проблемнІ лекції

жоден

отримав більше половини голосів борців. а саме в округах ,N'Q,N'Q 3, 8,

ньому

закІнчилися

на

де

На відміну від мн­ нулнх часів у ниніш­

менеджери! 24

округах,

профспілки радгоспу «Бобрнцький» з вели, кою відповІдальністю працювали над підго­ товкою до конферен­ ції по укладенню ко-

з дня реєстрації кандидатів по

попередньому

них заходів :

Броварської мІської Ради народних депутатІв.

в добру путь,

їх

ВідповІдно до порядку, встановле­ ного Законом «Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Укра­ їнської РСР», визначити таку черго­ вість здійснення основних передвибор­

Про проведення повторних виборів депутатІв

борчих

У

3.

МІСЬКОІ ВИБОРЧОІ КОМІСП ПО ВИБОРАХ ДЕПУТАТІВ БРОВАРСЬКОІ МІСЬКОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ВІД 27 БЕРЕЗНЯ 1990 РОКУ

Враховуючи пропозиції дільничних виборчих комісій та на підставі ст. 34 Закону «Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР», міська виборча комІсія ВИРІ­ ШИЛА: 1. Провести 20 квітня 1990 року, а не 22 квітня. як це було повідомлено ранІше. повторні вибори у сорока ви-

комІсіям

складі з частковою зміною.

Секретар комІсії ЗАХАРЧЕНКО О. С.

депутати

організувати

роботі

у

профсnілuове жщптя альної допомоги.На оздоровлення. без врахування посади. Внесено конкретність

зі

і

в

питання

-

спецодягом

повинні

требі

його

видавати

і

у

по

по­

відповідності

з

Тваринники МТФ ,N'Q

2

сезоном.

запропонували

обгороди­

ти ферму, відремонтува­ ти літній табір. Про ви­ рішення наболілих проб­ лем вели мову будівель­ НИКІ>!, механізатори. Лю­ ди

говорили

про

господарство чає

через

роботи

служб,

інструментів,

будматеРіалів, умови

монтників.

незадо­ праці

ре-

Виступаючі

загострювали

тому.

що

втра­

неузгодженість

окремих

нестачу

вільні

те,

б.агато

що

увагу

у

принципових

на

вирішенні питань

не­

обхідно враховувати дум­ ку робітників, що керів­ ники повинні з більшою відповідальністю

ставити­ ся до даних обіцянок, що профном зобов'яза­ ний щоквартально інфор­ мувати про хід виконан·

ФОТ

ту.

О

З

ня

п'ять

колдоговору.

Характерно і те, що на зборах були присутні представники аДМіНісtра­ ції. Всі пропозиції tlле- · нів профсПілки були вра­ ховані і прийняті на профспілковій конферен­ ції,

на

нулих

відміну

часів,

від

ноли

пожежну

Так

з

ми­

час

на

говори З року в рік пе­ реписувалися майже без

років

дружину.

само добросовісно року працює шо­ спочатку у кол­

ветеранам

3

такої

відпочи­

нагоди

колективах

почесні

премії по

у

мехмайстерні

відбулися урочисті ри. Ювілярам були чені

збо­ вру­

адреси

2050

і

нарбован­

ців.

ся.

Характерно, місце

в

що

цьому

чільне

документі

відводиться турботі про людину. Конкретну тур­ боту уже відчули на со­ бі ветерани . З 1949 ро­ ку працює тонарем Олек­ сандр Миколайович По­ долян. Спочатку у мех­ майстерні Бобрицької МТС, а коли організу­ вався радгосп, перейшов туди. І увесь цей час 41 рік - за одним вер­ статом! Олександр Ми­ колайович підготував

ВИН

У

В

А

Реалізовуються пункти

й

документа:

інші роз­

роблено порядок обліку раціоналізаторсьних про­ позицій і заохочення їх авторів ,

госпІ

створена

служба

приведено

склад рив, про

в

рад­

постачання ,

в

порядок

мінеральних вирішено надання

багатодітним

доб-

питання допомоги

сім'ям

та

інші.

П. громадський

КУДІН, корес-

І В3ИМКУ­

ОДНА БІДА" В матеріалі, опубліко­ ваному 13 січня ниніш­ нього

року,

Н

R

не

6ули

йшлося

необхідність вання вулиці встановлення

спорту

Як

руху

тран­

бік.

повідомнв

начальннк

про

впорядку­ Гоголя І

однн

редакції

відділу

внут-

рІшніх справ міськвикон­ кому М. І. ДРОБОТУН , зараз по вулнцях Гоголя і Оснпова рух автотран­ спорту здІйснюється в

один

бік.

Встановлено

відповідні дорожні знакн, а на перехресті вулнць Гоголя І Кірова свІт­ лофор. СпІвробітннкн

ДАІ

періодично

ють

контроль

манням

здІйсню­ за

ВОДіямн

дорожнього

пондент.

ЧЕН

"І ВЛІТКУ,

виходити

заслужений

нок .

.

І як результат кол­ договір запрацював на повну силу. Окремі пунке ти його вже виконують­

1949

30

добровільну

фером госпі, пізніше у радгос­ пі Степан Федосійович НакалюжниЙ. Прийшов

колдо­

доповнень .

тонарів,

очолював

дотрн­

правнл

руху.

Серед тих, хто oдep~ жав ДlШJJоми менеджерів, директор

молокозаводу

М. Г. Голованьов, дирек­ тор ВКТІ О. М. Маслак, J!ачальннк

шляхового

експлуатаційиого ління .м 693 В.

управ· І. М'яс­

ников,

коопера­

керівник

тиву «Остер» П. Н. Федь, начальник Бровар­ ського РТП В. О. Чер­ ников та інші. На жаль, ків не вості

їх

ряд

керівни­

знайшли можли, відрядити ' сво­

представників

на

кур­

си.

Товариство' приймає

«3Ifанню~

заяВИ

на

нав­

чання керівних кадрів різномаи1тних катer~р1й. В

добру

путь,

мене·

джернl

В.

ОСНИЦЬКИЯ,

відпоВідальний

секре­

тар Міськрайонної ор­ гаиізацlі товарнства.

• Чисто- ие там,

МОВИТЬ

иародиа

д,е

прибираюТь.

мудрІсть,

ШановнІ

а

там,

д,е

броварчани,

пlд,ТРИNУЮТЬ що,

на

чистоту»

вашу

!l.умку,

-

ті"

треба

Зl'06ИТ8, на

щоб околицІ

знІмку

М.

БроварІв

CeMHHora?

такими

захаращеннми,

ІІ.К

це

бачите

.


2

стор.

березня

• 30

р.

•990

ла

сН О

кукурудза,

висlяиа

на

зерно. врожайність якої становила .'j6.1 центнера

нинішиьоІ

п'ятирІч­

воl продукцІІ відповІдають

в

цілому

BHMoraM

Продовольчоl

'. Держзамовлення

програмн.

по про­

дажУ зерна, молока, м'я­ са І яєць виконані ще .в

першій половннl мниу лоro

року.

лишилось на рівнІ

тобто

меише

ТНСJl'lI ·

224

на­

тарів

ба­

якІй

в

планІ

АПН .Десна. в

зер­

серйозно

готуватнсь

до

ва­ за­

сінажу,

1989

ро­

плани

по

в

силосу.

,

Це

І

цих

продаж

господа­

тцарннниць­

продуктивностІ стада

досягли

радгоспи .ПлоскlвськиЙ. ( 6591 кілогра.м на коро­ ву). • Семиполківський,. (4735). «Авангард. (4704). «Рудня. (4609). ім. Щорса (4333). По продажу державІ м'яса

тобто госпрозрахункового прибутку. одержаного за рахунок

невиконання

за­

ходів по підвищенню ро­ дючостl грунтІв. змен­ шення внесення добрив І невиконання

елементІв

техиологlї;

-

розробити в господарствІ

му

кожно­ заходи

найБІльший

вклад

перевиконаиня

плану

,,"""

в тому числі за рахунок садІння їх на зиму, раннlх, пІзніх І середньо-

стиглих

Н

Е МОЖНА погодитись з тим . що наші господарства (крІм рад-

сортів

культур.

окремих

розвитку

личного

теп-

господарства:

вІддІлам

РОСЛИІІ-

госпу «НрасилівськиЙ.) ництва і механізації АПН розучились вирощувати' і радгоспам на наступний овочІ

у

тІ.

вІдкритому

До

низький цlї

в

сів

грун-

впровадженню

призвели

по

механlза-

лексної

період

овочІв.

розробити

рІвень

трудових

У

рІк

цього

овочівництві.

сутнІсть

а

нання

від-

,ресур-

збирання

найголовнlше-

1988

переможцями вийшли держплемзавод .ПЛОСКіВСЬКИЙ.. радгосри «КрасилІвський.. ім.

Щорса. радгосп-комБІнат .ТепличниЙ». По картоп­ лІ птахорадгосп .Се­ радгоспи «Аван­

держплемптахоза­

вод «Рудня». По продажу фруктІв І ягІд рад­ гocпи «Великодимер­ сркий. та Ім. Юрова.

ВІдрадно, що вперше в районІ одержано найвн­ щий урожай зерновнх культур ' - 35,5 центне­

ра з гектара. Ноro вал0вий зБІр склав 58,6 тися­ чІ тонн (з кукурудзою на зерно). Це дало можлн­ вІсть значно полlпшнтн

тваринниц­

вІдставання

року

програму

овочІвництвІ.

для

укомплектувати

му

комп­

механІзації

наборІ

в чого

в

повно­

систему

ма­

шин.

у

тисячі

кількостІ

6.3

тонн.

в

про

району

дбали

налагодження

син.

кре-

вІдно-

раціональне

тания

сІв.

викорис-

"редитних

ресур­

скорочення

товаро­

матерІальних

ресурсІв

невиробничих

витрат.

"""',,"'11"'11І"'11"'111І11І'11"""''''''11''''''''''

в

ньомlсячиа

манн

«Бобрицький.. «ЛlтківсьниЙ,.. «Великодимер-

значення тівля кормів

МЕНШ

важливе

має загодля громад-

ський.).

ського тваринництва.

Звичайно. причиною цього є І вІдсутнІсть ово-

що в попереднІ роки радгоспи заготовлялн сіна і

чевих

сlнажу разом до

сІвозмін.

порушен-

ня технологІї вирощуван-

ня.

ігнорування

глядl

при

елементІв

ханськоХ

до-

астра-

технології. зне-

осо(іленlсть

площ.

Як-

100 ти­ сяч тонн. то в 1989 ро­ ці з лише 78.4 тисячі

тонн.

ваЛIІ

Найгірше

радгоспи

ський,..

спрацю­

«Жердів-

«Великодимер-

Для негайноro полlпшеRНJI справ у овочlвництвl В 1990 роцІ необхlд-

ський., Ім. КІрова. «Бобрицький.. «Завориць­ КИЙ.. . «НрасилlвськиЙ •.

но:

«РусанІвський.. де заготlвля цих кормІв складає

терміново закінчити

укладання

договорів

Із

процентІв.

45-60

Все

заготІвельними І торговими органІзацІями на по-

це го

стачання овочІв у асорти-

ності худоби . Якщо надІй

менті і пІд цю продукцію

на

планувати

-

площІ:

всі овочевІ

й призвело до значно­ зниження продукти В­

корову

більшості подарств

і

трьох

одержання

ну

культуру

грунтІв.

їх

під з

кожметою

чнстої продук-

цП:

-

спецІалізувати

ви-

по

У.

району то

у

названих гос­ не перевищує

тисяч.

знають. го

склав

кілограмІв.

3570

цП обстежити на наявнІсть поживних речовин

кислотність

торІк

середньому планта-

як

чІ карбованцІв. а вико­ нання 1999 тисяч(5!ї процентІ, ).

Своєчасно трестом культурн

СпецІалІсти

вийти

СТilновища

І

вІдставання. слl.l

мати

бір

кормових

з

тако­

подолати

ПередусІм

достатнІй

на-

культур.

робничl пІдроздІли по ВИРОl4Yваиню . окремих культур. О(:обливо при

виростити пристойний урожай. вчасно зІбрати І зберегти його. що забез­

кооперативнІй системі ВИРОбничнх вІдносин;

печить кормІв.

високу

якІсть

не

BBe;teHI

торІк бу ДННОК В радгоспІ Ім.

Щорса

(освоєно

третину

коштІв).

зація

в радгоспІ

ний..

лише каналІ­

.. Заплав­

саНПРОПУСКННI\

радгоспІ ськнЙ.. стерня

Іі

«Велико;щмермеханічна в

ШіЙ'

радгоспі

"ЛІт-

кІвський •. Не виконав рІчної про­ грами буді вельно-монтаж­ них роБІт І трест «Теп­ лицятехмонтаж.

ру дженню

по

спо­

в

рад­

теплицІ

госпІ «Великодимер­ ський.. Інші 10 підря;t­ них органІзацІй з рІчною спраВНЛИСI,.

Недовиконання трестами ним

планів

перекрито

знач­

перевиконанням

пла­

нІв по будівництву, що здІйснювалось в радгос­ пах

господарським

спосо­

,

працІвника

ного

колективу

Освоєння орендних носнн

поєднується

вІдовані

років

радгосп~'

В цІ

днІ

сільські тру­

вирІшують

долю

планІв

нинІшнього

року

За довгостроковим прогнозом нинішній рік буде 38СУШJlRВИМ. Внас­ лідок пІдвищення темпе­

що

можливІсть

авто­

пункт

'на

150 ОДИНИЦЬ. сlнажlll схо­ вища - 1.3 гектара. коп­ тильний цех на 1 тонну продукції за добу та Інше.

В ням

зв' язку плану

тами

в

З невиконан­ обома трес­

господарствах

ра­

йону в два рази збlль· шився обсяг незаверше­ ного будІвництва в порІв­ няннІ з 1988 роном І ІІа кіиець

мннулого

року

складав суму 66:35 ТІІсяч карбованців. з чим нІяк

не

Якщо

можна ранІше

миритися. керlвни-

вже

строки

всІх

про­

весняних

сІвБІ!

всіх

ро·

культур.

слід зосередити на готовностІ гІдро­

споруд

на

землях

осушуваних

і дощувалыІїї тех­

ніки

на

зрощуваних

полях.

НеобхІдно ВЖИ,"И всІх заходІв для забезпечення валового збору зерна високобілкових кормІв. оскІльки

аменшуються по-

стаВНlI

концентрованих

кормІв

із

дepнspecYPclB.

Потрібl!О швидше закІн­ чити сівбу раннІх зер­ вже

зараз

готува­

ти площІ пІд посІви куку­ ру дзи на зерно і ,юрмовl

буряки. однорlчиl трави. провести пересІв і досІя­ ти. де це необхІдно. зрІд­ жені посіви ОЗИМJjХ. пlд­ покрнвний посів багато­ рІчних тра&. закІнчити підживлення Ух .

КІрова.

рІк скла.,а

24.3

що

більше

процента.

плану

на

1,7

ЗмІцнення

економІки

roсподарств

дало МОЖJIRВlсть лІквІдувати

креднтах а

госпо­

мннулий

процеита.

повнІстю

неплатежі

по

Агропромбанку,

також

по

якомога більше органІч­ них добрив на поля.

Для кої

3

за

вн­

забезпечення

використання

кормових

І-іерівникам там

І спеціалІс­

потрібно

створити

умови

для

сува'ти

всІ можливІ ма­ теріальнІ стимули . розставити кадрн механІза-

РОЗВИТОК ВНПРІ·

ГосПОДАрсьКОrtі

торІв

РОЗРАХУНКУ

так.

щоб

працювала

І САМОФІНАН·

НИЙ

СУВАННЯ тн

на

технІка

полях

свІтловий

Тож

lІі~ря~

важ_'1НВО

прорахунки

врахува­

ни освоювалися всІма внробничн:vtи пІдроздІла· :vtи внутрігосп о Д а р­

ської

к(юперативами.

в

У

дарствах орендно:vtу цюють

не

строки

польові

допустити

худоби

шальному

госпона пра-

колективи.

показали.

що

продуктивнІсть

працІ

середньому

орендних

колективах

110 вища

на

R

1:1.7

виконати

і

зниження

громад-

на

етапі

ії

завер­ зимІв­

лІ і в цІлому в тринадця­ тій п·ятирIЧці.

Ю. БІЛИК.

рослин·

району пІдряді

окремІ

Шдрахунки

і

восьми

мож­ агро­

роботи

продуктивності

.. ПухlвськиЙ,.

тваринництвІ

ництвІ.

В

весняні

.

минулого

року і зробити все лнве. щоб в кращі технічні

пов­

день.

був запроваджений в господарствах. в 106 пІдрозділах. де працював 26() 1 орендатор. В рад­ І'оспах «Зоря.. «ЖердІвський,. оренднІ вІдноси-

11

радгоспі

ро­

БОТІ! механІзованих заго­ нів. максимально засто­

=

ськнми

гро­

угІдь.

нормальнІ

ОРЕНДНІІП

висо­

продуктивностІ

мадської ху доби всюди слід продумати структу­ ру зеленого конвейєра і згІдно з ним спланувати

постачальнн­

ках І пlдрядннках конанІ роботн.

дало

метрів.

заправочний

лІк­

госп о­

пlдсумкамн

за

ввести в дію 4 житлових будинкн присадибного типу (345 квадратних метрів). одне сіносховище на 4600 тонн. телят·

квадратних

ви-

районІ

робннцтва

додатков()

ник на 150 голів. склад будматерІалІв площею 165

свою

винятком

Ім.

режиму

НеобхІдно розробити плани і графіки робіт по дарськоІ діяльностІ то­ системі обробітку посІ­ рік одержано 46.1 міль­ вІв і садІв проти шкІдни­ йона карбованців прибут-' кІв. хвороб і бур' янІв. кІв. що більше, нІж пе­ Треба не послаблюва· редбачалося маном. на ти роБІт по очищенню 8391 ТИСJl'lу карбованців. ферм, до яких важно сіль- було проїхати в осі ні'іьо­ Рентабельність ськогосподарськоro ви­ зимовий перІод. І вивезти ·За

бом. РоБІт було виконано в п'ять разІв БІльше. нІж планувалось.

в

за

роз­

дівники

Тому увагу

зБИтковІ

.lapCTBa.

Вlд­

з

повсюдженням сІмейного. ІндивІдуального і ' подвlр­ ного пІдряду. Цими фор­ мами . органІзаціІ праці вже охоплено понад 1:1 тисяч чоловІк

біт.

ськогосподарського

В

складає

карбованця.

ведення

чергу сприяло економІчнІй ефективиостІ сільробництва.

од-

оренд-

сільськогосподарсьцих

розрахункової що

Серед­

зарплата

ІІаблизилися

сlльroсппро­

лlпшення

цілому

п'ятирlчки_

... ''''''

чотирьох

дисциплІни.

в

ного

І по-

ніж

агрокомбінатl.

і

агро­

«Десна.

процента.

216.5

апарат

ДИТНО-фlнансових

Головним генеральним пІдрядником по будІв­ ництву об'єктів у радгос­ пах є трест «Бровари­ сільбуд». його рІчний план складає :3682 тися-

програмою

Н Е

раж понад

вlдігра-

овочів

радгоспах «ЖердІвський..

збалансувати

роль

проти

(зокрема

тва кокцкормамн І датково вндtлитн на

Важливу

до­ фу­ тнсич тонн

деРЖЗaJ\,ювлення.

значне

овочlвннцькнх

.

АП Н

комбінату

цента.

рокІв.

останні роки.

38

плющилки. агрегаТIІ для виготовлення обезводнених кормІв).

roсподарств

зерна.

РАДА

а й не допустилн; зниження внробництва і продажу

по забезпеченню цlлоріч­ ного асортименту . овочІв.

яєць.

30

трьох

виконавчий

племптахозавод .Рудня. не тільки успІшно виконалн

ки ми зможемо подолати вІдставання по продажу

забезпеченІсть

протязі

.ПлоскlвсЬКИЙ.. птахорaдrocп .СемВDОЛКlвськИЙ.. держ­

тон галузІ овочІвництва. І як наслІдок невико-

гард..

ПЛАН КClllіТClЛОВh:JCJ' день за 1989 рік ви­ конаний на 1:34 процен­ ти. будівельно-монтажних рОБІт на НЮ. 1 про­

нарадІ KeplвHHKIB roсподарств району було підведено підсумки вироб­

«Гоголівський.. птахо­ радгосп «Сеииполкlв­

миполкlвськиЙ., «ГоголІвський,..

роБІт на суму 20 мІльйо­ нів карбованцІв. що за­ безпечує будІвництво на

РІК "

прорахунки

внесли радгосп-комБІнат .НалитянськиЙ". радгосп

Серед

«Дес·

ратурного

ТіЛl,КI! при виконанні всіх цих заходІв в завер­ шальному році п'ятирІч­

жавІ

АПН

ІІа. НlІнl виготовлена до­ ку~нтацlя на виконання

AJIК ' .ДЕСIrA.

1889

гру-

капІтального

будІвництва

МОНТАЖИЦ1Ч>вrr ЗА

вІддІлу

ко.мnле кс

переробки аерна на місці (мати корнажні лінії.

ка • НиІвська.. яка також иайбlльше продала дер­

j

економІї.

пою

IIОВНХ.

ський,., радгосп «Велико­ димеРСЬКl-lЙ., птахофабри'

І

виплачувати

госпрозрахунковою

KAttlТAJIOPКJJAД1I:Hb . І ВУДlВtJIЬИо.

ра­

сортів І про­ технологІй. не

~ИRОНАННЯ

ІШАНУ

дотримува·

зниження відповlдальності керІвникІв і спецlалlстів господарств за розви-

у

І

йонованих греснвних

ДYKЦIї

коІ продукцІІ порівняно попереднім роком. Слід відзначити. що молочного

чІтко

рекомендованнх

п'ятирІчки.

з

найвищоі

з

СРСР, деРЖПJIемз8ВОД

,

чер­

ствах знижено виробницт: во

при

АНАЛІЗ'

. " . 51 (7960)

І\И трестІв скаржилися на вІдсутнІсть проектно-кошТОРИСНОї документацlІ в радгоспах району. то

Недоввконаннми з8"JIвlпвJIllсь Jlщпе мани продажу овочів. иrIд .1 фруктів. ВІдрадно, що радrocпи .ГoroлlвсьКИЙ., «РусанівсьКИЙ~. Ім. 60-рlччя

кор-

першу

в

-тись

2

НИЧо-фlнансовоІ дlJIJIьностl радrocпlв І птахофабрик за' 1989 рІк. При цьому хотілося б відзначити, що нашІ rocподарства 38 чотири роки п'ятирlчки І 1989 рІк успtшно виконали державні замовления по продажу зерна. картомІ, моло­ ка, м'яса, яєць. Тільки понад ман: реалізовано 1285 тонн зерна, 798 тонн картомІ, 32598 тони мonока. 12458 тонн м'яса, 110,6 мlл,,-она штук яєць.

ово-

гу радгоспів • Великоди· мерський. .Жердів­ ський., •• Зоря.. «Заплав· НИЙ.. • ЗаворицькиЙ •. .ЛіткlвськиЙ., птахорад­ госпу .БогданівськиЙ •. радгоспу Ім. Юрова, Не випадково

нІ

площІ;

На

зменшено

коренеплодів.

стосується

І

знІмати

8лоОу тки і

попередніх рокІв виробництво kopmiB-'

мових

не

"'Ш'''''!! І'!! \І"'!" 'ЩІ! 'ІІІ"''''!!'''''''',!!!",! •• ""

на

проти сІна,

на трактор

умові

А zроnром,uсловuй

'по

картоплі.

. значно

чів.

структурІ

БІльш Інтенсивні сорти озимої пшеницІ (<< Полlсь­ ка-87.. «Миронlвська61 •. «Ниянка •.. якІ дали в 1989 році урожай по 46,9--41.8 центнера з гектара). Всюди треба

1988

Недовиконаннми

продажу

в

нових повинна займати не менше 25 процентІв . Ширше потрІбно впро­ в~джувати у виробництво на значних площах най­

карбоваицlВ.

залишились

дальшого

зернового

слІд зБІльшувати кукурудзи на зер­

яка

ВнннІ в цьому передусІм радrocпи .ВобрицьКИЙ •• .Вenнкодн мер с ь к н й •• .ЖердlвсьКИЙ •• , .За­ плавний., .Зоря., птахо­ фабрика .Кнївська., JIКI недодаЛн ПРОдуКЦІї на значнІ СУМН.

ці

овоче­

підрядни­

Ж И Т ТЯ»

серпня ШІ"'''''1іІ і' і' і і і';' 11, \, ,І іІІ ііі і IіІшililil ііі ііі ; Ііі і;; і Іі ііі іlllll Іі ііі "'''''''''''іііііі ііі і і і і'і1і' Іі iJ іІІ і іі1і ІСІ ІІІ Ilnl llin' lіІ з

Однак виробництво ловоУ продукцІі торІк

РОКУ,

всі

за

ням

но.

ки свідчать. що . темпн росту внробництва вал0-

закрІпити

ми І орендними колекти· вамн. і зокрема за кон­ кретними механІзатора­ ми з розрахунку 50 гек,

лансу посІви

роки

о

КУЛЬТУРИ

3 гектара, а в племзаводl «ПлосківськиЙ. .- 98.4. Тому головним завдан­ рощування

п I~~~~~K А.rкБО~:

___

ві

8 Е

перший

заступник

нерального

АПН

ге­

днректора

«Десна".

І '


сН О І Е

Ж И Т ТЯ»

березня

30

КУРС

Лічені дні залншилнся до ХХІ з'їзду ВЛКСМ. Проходитиме він у час загострення кризн, яка почалася у комсомолі кілька років тому, колн ВЛКСМ як організація стала ісиувати лнше формально і вже не є

-

з

таким

запитанням

наш

кореспондент

секретаря міськкому комсомолу, кандидата народних депутатів Романа НЕФЕДА.

жімо,

-

я не став би називати комсомол органІзацією без майбутнього. Ну хоч бil Й тому. що опит про популярнІсть партії І комсомолу зіграв на користь останнього. Інша справа. що комсомол не може існувати в такій формі. як зараз. Він повинен стати політичною ОРІ'анlзацією молоді. вІдмовитись від не· характерних йому функцій. стати БІльш демократичним. незалежним. Щодо наз­

всесоюзним комсомол сьогодні сно назвати уже не можна. Він не­ однорідний. У комсомолі нині багато

•If.

течій. Одна з них нас

на

сургутська альтер­

-

Київщині

Славутиць­

ка комсомольська організація працює на цІй платформі. Комсомол розгляда­ ється у ній як рух. ІЦо чекаємо від з'їз­ ду'l По-перше. дискусії про змІну назви. А головне змІни форми організації. Первинні організацl'i повинні бути наді­ ленІ більшими правами. І саме вони повинні надІлити функціям!! центральні органи. В маЙбутньому Центральний КомІтет комсомолу бачу як раду рад.

Романе, ще з школи ми пам'ята­ єм.о зі статуту: комсомол иадійний помІчник і резерв партії. Які тепер

-

стосункн

складаються

у

нього

з

пар­

тією?

У

зараз

у

партВ.

почалися

у

комсомолі

на два роки ранІше. Партія ж замІсть того, щоб вивчити становище. можливо попередити чи вІдвернути кризу, що назрівала. разом з Iнши1'4И накинулась на комсомол. Отже. був упущений .мо­ мент. Якщо образно висловлюватись. то

проблемн

спадщнну.

спрацював

принцип

«первісного

мис­

ливцю•. Нині в партії. як і в комсомо­ лі. простежується кІлька течІй. Яку з них підтримувати комсомолу? Якщо за­ раз комсомол і стоїть на єдиній плат­

формі з Ю1РС. тактика ведення її зов­ сім Інша. Комсомол сьогодні веде свою полІтику без озирання на міськком пар­ тlї .. має свої програмні цілі і завдання.

працюють

орендарі.

Тільки

справжня

по

на

ку на Чого

думку:

поряд­

феРМі небагато. лише не побачиш

навколо

приміщення:

ста­

~мінилося

торкається

не

надвірного

транспортера. цього

вер­

Навкруг

терикону

на

десят­

конференції,

не

потребують

поля.

цього

що

доб­

ра? Звичайно. ні. Просто гній (по 50 КОПійuк за тонну) ВОЗЯТh З РаДГОСПУ­ комбінат\! <. ~[а,JJИТЯН­

ський •.. «Ми віддали.

його але

че

брат и.

тІм

голова

О.

Я.

задарма

нІхто

не

хо-

скаже

- по-

кооперативу

Яценко.

Прав'

да. оБІцяв забрати Г. М. І{овален~:о. та щось не поспІшає». Саме через це не чистився гній У

люди якою

коли

тебе

планІ

ГСКТБ

обладнання

винаходу

на

створило

мийний

«Вібро-012», сrоїми

засІб

який

за

технІчними

метрами

чизнянІ

перевищує

вІт­

зарубіжні

ана­

І

логи.

нашого

вкрай важливою і безперечний інтерес

тільки

в

СРСР,

вір

ми

про

уклали

за

прямі

науково­

ми

вже

відправили

сумісного

мийних

машин

ване

Дес·

-

А чи не занадто захопилися гос­ подарською діяльністю? Адже комсо­ мол буде сильним, коли стане політич­

СРСР.

Так.

МТО

«Антей»

металургії

користь

комсомолі,

В

розробок

авторськІ

на

є

типу

нання

сучас­

нових

участь

у

машину

із

завер­

шеним Ц\{Клом « КОНТУР­ ВОО», технІчний мийний засіб « ВlБРо-О 12» І тех­ нічний мийно-дезинфlку­ ючий засІб «Біомос-1».

над

видІв

мийної техніки головний інженер ГСКТБ Т. І. Новиков. завідуючий

О. Інженер

конструкторським відді­ лом П. І. Лобанов. голо В-

ор-

візьме

мийну

зразок.

працюють

для

міжнародній вис«СільгосптехНіка90., для якої готуємо останнІ наші розробки:

ним вимогам технІчної естетики І захищенІ свІ­ доцтвом на промисловий Плідно

машина

п'ятій тавці

модульного

розробками

в

виставЦі

деталей «ДнІпро1320» та «МОЄС» (мий­ не обладнання єдиних серій). у вересні цього року ГСКТБ мийного облад­

циклом «Ро­ також мийного

відповІдають

участь

миття

сві­

винаходи.

обладнання

ринки

ПЕТРЖИК,

відділу

науко­

во-технічної інформаЦії.

в

за

на

заводі

рахунок

УЖГОРО,ll.1

як

дехто

'безнадійно

сьогодні

вважає?

первинні

організації.

сильною молодіжна

спілка

Н.

мої

на­

нІкуди. БІльшає.

от­

Олек­

тіївна же

в

Мельник, мlленко нас. От

рі. ки

і

То­

привезти.

чимало

бо

запитань

В

обідню

пору

зчищають

портер

гній

і

ж

лос,

виганяють

худобу.

дояр­ транс­

викидають

туди цю

із

на

жолобів І

на

так

без вихІдних. ІванІвна Полях,

ко­ да­

вули­

щодня,

Параска яка пра­

до нього. Ідуть по сьо­ цює дояркою багато ро­ годнішній день. Моя спІврозмовниця -ків. не могла стримати ветеран праці. До пенсії свого невдоволення те­ їй залишилось два роки. перішньою роботою. - Ми ж немов раби­ Розповідала. що силос Тягнемо (двічі на день). роздає великомученики. знаємо. чи кормороздавачем В. К :!ЯМКУ і не

"ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ" liалюк. ну

комбікорм

згодовують.

сіна

вруч­ нема

ну

не­ При­

поступає

силосу

орендарі

пла­

Продукція. А в сусідній кімнатці. в проході. ва­ лялися купи різноманіт­

тять Тільки

ного

ки. Молока від такого корму не добавляється.

заліза.

Чому ж це у вас. орендарІв. такий безпорядок? . - А щО МИ можемо зробити? говорить до­ ярка Олександра Арсен-

бота

а

на

..

ще

тварини

важка

фермІ

підІрвала

Вони СJlересердя прокли­ нали цю працю. І нема найменшого сумнІву в тому, що їхнІ дІти нІза­ що не прийдуть на фер­ му. не залишаться в селІ . І дивного в цьому нічого нема. Адже мучитись, надриватись нІкому не хочеться. А тим більше, коли керівництво навіть слова доброго не скаже за

труд.

Доярки

щомісяця по

а

20 хіба

вважай.

карбованців. ж це силос одні

знаЧНТh

цурпал­

прибуткІв

нема.

На мі

михайлівській

двічІ

корів

на

день

вранці

фер­ доять

і

ввече-

одержати

жуть зможемо

до

пенсії

доро­

бити. Гроші. я!(і ми за­ робили торІк, не відда­ ють. А конторщики соБІ нарахували. За що, пита­ ється? За нашІ мозолІ. П'ять мІсяцІв МИ тру:ци­ мося під віДКРИТИМ не­ бом, пІд дощами, оскІльки ремонтували дах майже до самих заморозків. З гумових чоБІт не вила­ зили. Нонторські в цей час сидІли в кабінетах. - А чому ж так дов­ го ремонтували?

Бо працювали по суботах та

ше дlлях.

І

то

не завжди.

ли­ не· З

ро­

здоров'я І у Волкової, і У Полях. Інших доярок.

бутку

молокопроводів

жінка.

ми',

Довгорічна,

триста

карбованців. Проте тисяч карбованцІв

йшла її черга, І вона ми­ ла содою баки. в які з

поралась

одні

одержують

зовсім. Сінаж І кормовий буряк рідкість. За скирту соломи їхній коо­ ператив заплатив 1ВОО карбованців, а вона май­ же вся пропала. За тон­

не йде ...

матеріалами були пере­ БЬї. ТІльки страждали

си­

данчик. то мІг би І буль­ дозер його вІдгортати. і

голова Однак

засто-

фІтоорганІчнІ

ІонІзацІя,

Інш І

ла­

фlзlотера­

.1,ІІ.дlленн ...

МІкроклІмату хворими •

Фото

Коли б виклали із залізобетонних плит май­

було б причіп під транспортер.

.. ето,ll.И.

та

,ll.осаг­

О. А. "амерІ

мlкроклl .. ату.

Нам

_.

штуч­

аналоrl.ниl

Г.

У,ll.овиченка.

(ФотохроНj·l<.а

рідкі гостІ У парторг обіцяв

ексноміста маємо

бу·

меАМ­

а

Дла

3а.IАуючнІ

штучного Галlзев з

допомагає.

Глушко

_.

певтнчнІ

ГАМАЛІЙ.

не

також

висока

органІв не

ефекту

сполукн,

цілому.

Волкова. ніхто

БІльІІІОГО

зеротерап\JI

варто. Все вирішується в низах. Якщо сильні

є

лІкування.

,СОВУlOться

Звичайно. Але сподіватися. що проблеми J;jирішаться на з·їзді. не

будуть

патологІєю

ннА мІкрок"l .. ат, • <ол АНИ" шахта...

у

респуб­

реабlлlтацlТ

ОСН080Ю

ка .. ентозне

неННА

не все так

вl,ІІ.КРИТО

центр

з

Аихания.

своїх

_.

-

них

--

організм.

уже

З

Ніко­

«Металообробка-В9». яка відбулася минулого року в Москві. Там демонст­

очевидна.

Отже,

-

де

за"кну­

досягненням

колективу

коштів надав допомuгу молодим сlм·ям. МТО «Погляд» придбав комплект "ухНі для товариства милосердя. Таl>

сандр Якович за такої ситуації бере у руки ви­

сараї

Великим

праці.

б,УЛО по­

порах

всі

в

заБРУ,ll.нень.

чий сектором В. Ф.

кІн- І

сомолу.

lfOРОШКОВОЇ

вдихають.

В

сере,ll.ОВНЩ

утн"lзацlТ

лlканс:ькні\

Люди

молода

І

Господарською діяльністю займа· ються підприємства. а не міськком ком·

що

сере,ll.О­

силою.

того

лі слів дІло

ГСКТБ

вершеним синка» . а

по­

переходу

результати

в

за

Наприклад, художньоконструкторськІ вирішен­ ня мийної машини із за­

НРБ і третіх "ра­

умовах

цевl

Торік

доцтва

їн. В

ОЧИЩУ8аннх

'переробцl

рувалися

мий­

на

працІвникІв

одержали

на

стачання

захисту

також

ки.

кооперо-

виробництво

застосування

ЦИКJlI,

міжнародній

треб Єлабузького автомобільного заводу. у перспективІ

навколншнього

дано 12 заявок на перед­ бачувані винаходи по створенню нової високо­ ефективної мийної технІ­

639

для

захисту

лаєнко.

проекту­

вання і виготовлення

І

нІсть

фірму «Балмо. 4 мийнІ машини «Контур-ВОО Т». Продовжуються підго­ товчІ роботи для можли­ вого

охорони

ний конструктор проекту В. Ш. Петренко, завідую­

дого­

технічні зв'язки з фІр­ мами « Балмо» та « Енчо Стайков» (Болгарія). Згідно із KOHTpa/tToM, сума якого 105 тисяч інвалютних карбоваJiцlв.

KOHCTPYKTOPCbkO-

ганізації на госпрозраху­ нок і самофІнансування підвищилася вІдповідаль­

кордоном.

Нині

спецІалізоване

не

IIЇДПРИЄМСТВ.

по

тому

має

ft

а

проблем

технологlА

колективу

є

Головне

вища. Якщо не забезпечитн .нсоку чистоту машнн. з'авля­ ютьса шкІдлнвl викнди в атмосферу забру,ll.НЮЮЧНХ газl8. мастил. При цьому с"l,ІІ. осоБJlИ.У увагу ПРИ,ll.I"ати екологlч-. нІА безпецІ са .. нх процесІ. очнщенна. розробцІ безвІ,ІІ.ХО,ll.НИХ

Однак навіть найкращІ мийнІ засоби не дадуть необхідного ефекту при їх застосуванні .без відпо­ віДНОГ0 IAИЙНОГО облад­ нання. Ось чому діяль­ ність

рокІв

акlcть, на,ll.IІнІсть І ,ll.о.говlчнlсть М8ШНН. Прн цьому зав­ ,ll.аина іх ПРОМИСЛ080Т чистотн безпосере,ll.RіоО примнкає ,11.0 загальннх

ного обладнання по на­ ших розробках із фірмою «EH~O Стайков» для по­

комітету

БlльшеtlJ

технологІчне бюро мнІного обла,ll.нанна заlмаєтьса пробле­ мами очнщенна І ПРОМИ8анна ,ll.еталеА. без ЧМО неМИСJlнмl

пара­

ни. Думаємо про будівництво дитячо­ го містечка. Створено ряд молодіжних

створенням

розповідає оперативу. _..

багаті

булн

участі комітетів комсомолу не вирішу­ ються принципові питання на вироб­ ництві. Нарешті введено в план буді в­ ниитво танцмайданчика. працюємо над

БІля сараю Невже у такІ

Радах

Ведеться будівництво МЖК На рівні області вирішуються питання бу­ дівництва молодіжного житлового комп­ лексу у Великій Димерці. З'явилася вулиця Молодіжна у Калинівці. Без

можна ставити

му»

у

обнрали секретарем міськкому комсо­ молу.Що вдалося перетворити вжиття?

ки метрів розлився рід­ кий гній. ЗІбралося його

сотні тонн. «Жердівсько­

методом"

краще.

виступав на

вБІк.

гною, ледь-ледь

парламентським

на

жає

якого

планується ви­

~ Нашому часові імпоиують справи. Пам'ятаю платформу, з

ла. а з ним і доярии, і відкидають вершину те­ рикона на кілька метрІв

терикон

працеВJІаш­

перемога.

рІ ДОШIШ. які служили колись підлогою для ко­ рів. усіляке залізяччя. Проте найбільше вра­ шина

одні Ска­

у почесних Радах були почесні деllутати. підібрані по анкетних даних. не завжди здатні віДстоювати інтереси ниборців на всіх рівнях Тепер же все

примІщенні АмІаку вІд руюють

рІвні

--

невдовзі

його

чином

Але ж і раніше ~епутати-комсомольці?

порядку.

ПеРШі ж мої враження

. навели

Ради

Інші. Змінюється залишаються у

-

мірн і настрій полетіли шкереберть, бо втішного тут виявилось дуже мало. Але все, як говорить­ ся,

мийного

:УІ0жна сказати. комсомол виграв бо­ ротьбу за депутатські мандати. 12 ПрО' центів депутатІв міської Ради наші представники. На фоні області це

День видався погожнм і сонячннм. Над Ми­ хайлівкою стояла така чарівна тиша, про яку можна лнше мріяти у місті чи У селі, через яке біжать сотні машии. Ця тиша заспокоювала і радувала. До того. ж, їдучи сюди, думав напн­ сати хороший матеріал про досвід малоУ ферми, де

«афганціВ.,

Яким

рішення їх? Тільки

ною

Стосунки справді змінилися. Річ тому. що процеси. якІ відбуваються

-

цьому

новий

тування школярів та апарат, а вони ніби

.безнадійно"

У

обласної

ПРОГРЕС

В

першого

сомольською оргаНізацією стоять і ті ж загальиовідомі проблеми_

"

натива.

депутатн

до

Тривалнй час перед міською ком­

-

Не

в

звернувся

5. (7960)

НАУКОВО­

-

ТЕХНІЧНИй

всесоюзиою, у час, коли Леиіиську КО&lуиістнчиу Спілку Молоді иазива­ ють організацією без маЙбутиього. Чи може змінитн щось у цій ситуації з'Узд?

стор • • н.

3

р.

1990

Голова

нює не

не

орендарІ. тим.

виконала

мо­

Чому?

кооперативу

це

сім при­

пояс­

що

ферма

план

прода­

жу молока майже на тридцять тонн. Яценко не

погоджувався

спочат­

ку підписувати договір. за. ЯfШМ його кооператив

мав тонн

реалІзувати 520 молока. Але що з

того.

новили

в

конторІ

поста­

і баста. - Можливо, тому, розмІрковує Олександр Якович, щоб БІльше дотацІй одержати. Адже чим вищий план, тим більша сума. Розрахунок цей на руку адмlністра-

цlї,

але

не

РАТАУ).

нам.

Зараз

ведемо боротьбу за те, щоб за тонну молока нам платили не 270 кар­ бованцІв, а 312. Інакше ми

прогоримо.

Тут варто сказати й ось про що. Кооператив продає молоко по 27 ко­ пІйок за кілограм. а рад­ госп по 55. Тобто на­ половину' дорожче.. Така ж

картина

І

з

телятами,

. особливо

з бичиами.. Це схоже на грабунок 3а рІк кооператив Яценка сплачує близько

12

тисяч

карбованців

амортизації.

До

«ЖердІвському до

абсурду:

речІ.

у

доходять

тут

внкачу­

ють амортизацію І за списанІ трактори. за які вже нІчого не потрібно платити. І взагалі питан­ ня про амортизацІю тре­ ба переглянути, насампе­ ред для села, бо це­ дуже багата кормушка для держави. А село на­

ше й так бідує. До михайлівської ми

дуже

погаиа

фер­

дорога.

В негоду молоковоз за­ тягують І витягують звід­ си трактором. Це бездо­ рІжжя, як І корми, неви­ везеннй гній, виводить людей Із терпІння. ВІддалена ферма зараз переживає нелегкІ часи.

Допомогти зок

І

їй

-

обов' я­

радгоспного.

йонного

і

ра­

керівництва.

І.

БАБЕНКО.


4

с1Ор.

березня

• 30

ВРАХОВУЮЧИ

пропо­

зиціУ громадян і громад-. ських організацій про по­ силення боротьби з пору­ шеннями правил торгівлі та спекуляцІєю, ПрезидІя ВерховноІ Ради Україн­ ської РСР постановляє:

1. Виести до Иодексу Укра,їнськоІ РСР про ад­ міністративні

шеняя

правопору­

(Відомості

Вер­

ховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до NQ 51, ст. 1122; 1985 р., NQ 17, ст. 415, NQ 24, ст. 553,

М

44, ст. 1056; 1986 р .. ~ NQ 15, ст. 326, М 27, ст. 539, NQ 52, ст. 1057; 1987 р., М 12, ст. 226. М 25, ст. ст. 453, 454, NQ 35, ст.. 674, NQ 49, ст. lО09, NQ 50, ст. 1016; 1988 Р., М 33, ст. 808, NQ 52, ст. 1184; 1989 р., М 19, ст. 182, М 22, ст. 236, NQ 49, ст. - 673; 1990 р., М 5, ст. СТ. 59, 60) такІ зміни і допов• нення:

1.

Статті 155, 156, 1517, 160 і 1602 викласти в т_кіЙ редакції: «Стаття 155. Порушен­

H$J правил

торгівлі

ц11:lииками

пра­

торгівлі

гp9~aДCbKOГO

тисячі карбованців з конфіскацІєю предметів спекуляції або виправнІ роботи на строк від ОДIf~

ті 263 після монстрацій»

го

місцях». 7. Частину

до

з

рук

рук

у

в

рах

так

на хах.

товарів

або

харчування,

приховування

від покупців

цівниками

пра­

підприємств

організацій

торгівлі

громадського

і

або

харчування,

яні не є службовими осо­

-

бами,

тягнуть

за

со­

бою накладення штрафу в розмірі від ста до пея­ тис()т

карбованців.

Дії,

ноЮ

цієІ

за

-

такі

. автомобільних -

шля­

мисловими

тягне за собою накла­ дення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до двох­ сот карбованців з кон­ фіскацією предметів TQPгівлі». «Стаття 1602. Незакон·

за

ний· продаж

товарів

роблених

ними,

ми,ЩО

ючі

ціни на

ці

Ті

ж

конфіскаціЄЮ торгівлі.

дії,

вчинені

було

піддано

од­

спирт­

харчування

горілкою

спиртними

на­

не

ванців.

Стаття 157. Дрібна спекуляція. Дрібна спекуляція, тоб­ з

метою

і

пере­

наживи

у невеликих розмірах товарів або інших ціннос­ тей, якщо розмір наживи

не

перевищує

ста

карбо­

в

адміністра­

стягненню

до

бованців з конфіскацією предметів спекуляції. Дрібна спекуляція, В';Іинена особою, яку про­

тягом

року

було

адміністративному ненню

за

піддано стяг­

правопорушен­

ня, зазначене во частині першій цієї статті,тягне за собою накла­ дення штрафу в розмірі вІд трьохсот до однІєї

сНова..

жизнь>

-

орган

зазначе­

першій

строк

двох

цієї

робо­

від

місяців

ням

волі

на

пред­

ми

на

строк

осіб,

двох

одного

з

відра­

до

ро­

волі

гівлі».

статті

Частину

27:

другу

виклас­

окремі

види

стративних шень

адміні­

правопору­

законодавчими

ак­

тами Союзу РСР і Ук­ раїнської РСР може бу­ ти встановлено більш ви­ сокі

розміри

част!'!ну

3.

У

штрафів»;

третю

частині

цифри

218

виклю­

першій

«158-

1601,. замінити цифрами «158. 159. 1601». 221 після 4. Статтю цифр « 157» доповнити цифрами «160». 5. Пункт і частини другої статті 262 після слів

«дрібної

спеку ля­

ЦІ І»

доповнити

словами

«торгівлі

новлених

6.

з

рук у невста­ l\fісцях».

Частину третю стат-

Броварского

городского

комитета Коммунистической lІартии УкраинЬІ. город· СКОГО R РБЯt'ННОГО Советов народнЬІХ депутатов К}lев, екой области. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета выодитT с 17 апреля 1937 года. . Дни выода:: вторник. среде, ПlІтиица. суббота. броварська

друкарня

з

вико­

від

років

з

десяти

ти­

на

строк

від

адміністративн~

ного у

за

такі

на

року

розмірі

сячі

до

виправними

строк до

або

слід

куляцію,

од­

штрафом

від

однієї

ти­

трьох

тисяч

кар­

бованців. Примітка. ПІд ляцією у великих рах

ж

-

роботами

ти В такій редакціІ: «При необхідності під­ вищення відповідальності

строк

двох років. Продаж

товарів

баз,

приміщень організацій .а

так

з

цих

розмір

розмі­ спе­

наживи

громадського так

само

харчування, приховування

товарів від покупців. вчи­ пені службовою особою підприємства або органі­ зації торгівлі чи громад­ ського

харчування

з

УкраИНЬІ».

М. ХОМЕНКО.

м.

покупців. працівниками чи

Київ.

7 березня 1990 року.

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ

орга­

Щиро вітаємо Aopororo, всіма нами шанованого чоловіка, батька. дідуся ШЕВЕЛЯ Василя Олексі­ йовнча з 60-річчям від дня на­

на

строк

з

чи

Бажаємо міциоrо здоров'я та щастя. Знчимо йому сонячних

без такої.'

виправними

ми на той

родження.

до

конфіскаці­

же

ранків,

робота· строк

мнрних

AOBroro

світанків,

віку, щастя без ліку.

конфіскацією майна чи без такої. або штрафом

ДРУЖИНА.

з

ДІТИ.

ОНУКИ.

позбавленням'

діяльністю

на

АІТИ, ви ПОВИННІ ЦЕ ЗНАТИ!

строк

за

такІ

ж

злочи­

-

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років або штрафом у розмірі від трьох тисяч до п'яти ти­ сяч карбованців, з конфі· скацlєю майна чи без та­

ви-

Нарешті весняні

настають

погожі

правила

шляхового

закінчитися

тирьох років. Продаж

трібне

складів. баз. з підсобних приміщень підприємств і організацій торгівлі або громадського

ня,

а

так

вання

ців.

харчуван­

само

прихову"

товарів

вчинені

великих

від

в

особливо

розмірах,-

караються ням

покуп·

волі

коли

строк

а

іноді

доріг

призводили

і

до

де­

не

-рогу що

рухається;

на

бус

чи

тільки

на

стороні

назуст­

що

рух?-

~

Всі діти повинні такOJ .. знати. гах

що

на

їзда

по

доро­

велосипедах

зволяється

особам,

виповнилося

не

д~

яким менше

14

тільки

тро­

кубічних

правого

боку.

Іншим

пе­

переходити

і

БІльше

менше

49.8

сантиметра

16

років.

М.

вулицю

позначених

не

тим, кому виповнилося

рехожим;

на

не­

йти

пра­

заважаючи

-

де

слід

ється.

двигуна

лише

дорогах,

тротуарів,

таких

ходити

з

дотриму­

обережності;

років, а керування мотоциклом з об'ємом

тримуватись

туарами

авто­

обходьте

позаду,

ючись

транспорту,

не­ щасних випадків. травм радимо дітям чітко до­

-

зупинках

машину

лівій

тяжких

до­

транспортом,

по

при

на­

перебігайте

перед

-

вулиць

до

погля"ьте

річ

наслідків. Для попередження

не

вулиці.

перед

вил:

сяти років з конфіска· цією майна і позбавлен­ ням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. Примітка. ПІд великим розміром слід розуміти продаж або приховування товарів на суму дві ти­ сячі п'ятсот карбованЦів і більше. а під особливо

ни

право;

має

товаришами

переході

переконавшись в безпе­ ці й дійшовши до середи­

необе­

непо­

«геройство»

своїми

а

Можна на­ прикладів.

квапливість.

режність.

позбавлен-

на

руху.

каліцтвом.

то і трагічно. вести багато

зі

жва­

адже навіть незначні від­ хилення від них можуть

кої, з позбавленням пра­ ва займати певні посади або займатися певною дІ­ яльністю на строк до чо·

товарів

дні.

вішими стають вулиці міста і сіл району. Тому ще і ще раз хо­ четься нагадати дітям

ГРАБОВИП,

старший інспектор до­ рожнього нагляду рай­ відділу внутрішніх СIlрав, старший .1JеЙте­ нант мlЛіІtії

пе­

реходах, а де їх немає.­ по лінії тротуарів; при переході поди­ віться спершу наліво. а.

розміром де­ тисяч карбованців і

великим

сять

більше'>. (,Стаття

шення

1561.

правил

ПоруторгІвлі

напоями.

Порушення працівниками підприємств і орга­ нізацій торгівлі і громад­ ського

вил

харчування

торгівлі

пра­

іншими

горілкою

спиртними

адміністративному

стягненню

за

карається

роботами у

ж

по­

виправними

на

років

розмірі

однієї

таке

--

рушення.

двох

та

напоя­

строк

або від

тисячі

до

штрафом

двохсот

на

строк

п'ЯТИ

від

Мал.

до

потримайте.

поки

приймальна

комі­

М.

Лнтвина.

(Фотохроніка РАТАУ).

ВИКОНКОМ Броварської міської Р,аДIІ на.родних депута- І

карбован­

ців. з позбавленням пра­ ва· займати певні посади на підприємствах і в ор" ганізаціях торгівлі або громадського

Хлопці, сія не поїде!

тів

висловлює глнбоке співчуття працівниці міськвикон­ ОСИПЮК Т,ам.а,рі Григорі.вКі з п,риводу тяжкої втраТІ! смерті її м.атері говорухи АнтонІни Iванlвнн. кому

харчування

трьох

до

років».

обласного упраВJIіllНЯ у справах видаВНIЩТВ, полІграфії і КНИЖКОВО; ,ц,укарНі: I!:tJillC .."" Qб.іІае1'Ь, ІІІ. БРОD.РН, ВУ". I<JII'BC"XQ, 154.

:\J!peca

(, Правда

В. ШЕВЧЕНКО.

Заст. редактора

АДРЕСА РЕДАІ(ЦП: 255020, І(иївська область, м. Бровари, вул_ I(Иївська, 154. Телефони: редактора 4_08-76; за~туriннка редактора, вІддІлу партlЙИОГО життя - 4-84_61; аlдпо_IАального секретар., ІIААІ .. у сІльського ГОСПОАарст_а - 4-23_26; _IАдIJlУ ПРОМИСJlОІостl І соціальннх питань 4-02-92; ВIААіJlУ Л}lсті. І маСО80Т роботн 4-04·81; вlААlлу раАlо­ ІнформаЦІї 5-13-91 • Київського

стат-

Секретар Президії Верховної Ради Українськоі РСР

дано

кар­

бованців і більше». «Стаття 1553. Порушення правил торгівлі. Продаж товарів зі складів, баз. з підсобних приміщень піДприємств і організацій торгівлі або а

першій

зі

рах

тисячу

у частинІ

Голова Президії Верховної Ради Української РСР

ми. вчинене особою, яку протягом року було під­

одну

опублікування в газетах (, Радянська Україна. і

РСР

уназ набирає моменту ~oгo

до

від якої становить чоти­ риста карбованців і біль­ ше. а під спекуляцією в особливо великих розмі­ ~

дексу Української такі зміни:

неодноразово

спиртними

спеку-

розуміти

ІУ. Цей чинності з

групою осіб або

єю майна

.

ІІІ. Внести до Иримінально-процесуального ко-

попереднім

років

або

1553. 156».

і 3)>>.

у

112

харчування.

за

волі

двох

<,1.'153.;

2

підсобних

підприємств

ням

ті 111 виключити цифри

статті «(стат-

приховування

від

нізацій

51 (7960)

частині другій статті слово і' цифри «статтями 156» замінИТИ сло­ вом і цифрами 4статтями

підприємств і торгівлі або

само

товарів вчинені

ни.

позбавлен-

карається

У

на

судимою

майна або розмірі від

стягненню

дії.

яльністю

трьох років. Дії, передбачені части­ нами 1 або 2 цієї статті. вчинені у великих розмі­ рах або особою. раніше

до десяти років з конфіскацією майна. Дрібна спекуляція. вчинена особою, яку дві­ чі протягом року було

му

однієї тисячі карбован­ ців. з позбавленням пра­ ва займати певні посади або займатися певною ді­

ною

п'яти

піддано

за

семи

до

до

тя 1553 частина 2). замінити словами і цифрами «(стаття 1553 частини 1.

до

-

кон­ тор·

п'ятисот

третьому

частини четвертої 25 слова І цифри

права займати певні по­ сади або займатися пев­

строк

карається

про­

від

ванців,

державних,

тисяч

няом

розмірі

Ж И ТТ Я:t

учі розмірі від тисяч однієї карботися- ~~~;;;;;;;i;;;;;;ii;iiiirJ до трьох

сяч карбованців. Спекуляція. вчинена в особливо великих розмі­ рах, або особою, раніше судимою за спекуляцію, або організованою гру­

центів заробітку з фіскацією предметів

2.

або

на

виправни­

ми роботами на той же строк. або штрафом у

службовою особою.караються позбавлен·

до

кооперативних чи інших громадських форм тор­ гІвлі, карається позбавленволі

од­

строк

до

ристанням

пою.

або

до

вчинені

неодноразово. або у ве­ ликих розмірах. або за попереднім зговором

двох

року,

строк

зговором

тисяч карбованців. Спекуляція, вчинена

ням

на

позбавлен-

ків з конфіскацією май­ на чи без такої, або штрафом у розмірІ від однІєї тисячі до трьох

групою

позбавлен-

наживи.-

трьох років з конфіска­ цІєю майна чи без такої. або виправними робота­

двадцяти

хуванням

статті

кар­

за

-

на

від

трьохсот

частині

ти

читИ.

до

pdKY

гівлі або виправні

ванців, тягне за собою накла­ дення штрафу в розмірі ста

ot:o-

протягом

тягнуть за собою на­ кладення штрафу в роз­ мірі від двохсот до п'я­ тисот карбованців з кон­ фіскацією предметів тор­

від ста до двохсот карбо­

скуповування

або

тягне за собою накпа­ дення штрафу в розмірі

пору­

тягне за собою накла­ дення штрафу в розмірі

то

ді­

роздрібні

товари

яку

-

продаж

ціна­

-

предмети,

бою,

напоями.

поями:

за

перевищують

. державні

стяг­

до

торгівлі

іншими

метою

карається

конфіскацією штрафом у

Порушення працівника­ ми підприємств і органі­ зацій' торгівлі або гр 0-

та

з

інших

трьох

нієї тисячі карбованців. Стаття 156. Порушен­

торгівлі

~бо

інших предметів. Незаконний продаж громадянами товарів 8,бо інших предметів, не ви­

статті,

правил

перепродаж

або

торгівлі та спекуляцію

мірі

громадського

і

ску­

порущення nравuл

правопорушення,

ними

повування

тобто

ПРО ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

тягнуть за собою на­ кладення штрафу в роз­

ня правил

такій

Спекул~­

1.'54.

ція. СпекуляцІя.

метів

волі

2. В абзаЦі

служ­

---

громадського

«Стаття

ванців з предметів

ж

п'ятисот

1553

редакції:

товарами,-

тивному

від

Статті 154. викласти в

товарів

ням

складів.

доповнення:

свого

стану,

караються ного

другу стат­ ті 268, частину другу статті 277. частину пер­ шу статті 294. пункт пер­ ший статті 313 після цифр « 157» доповнити цифрами «160». П. Внести до Кримі­ нального кодексу Україн­ ської РСР такі зміни

1. 1561

користанням

бового

з

невстановлених

від ста до двохсот кар50-

аДМіністративному ненНЮ

також

у

торгували

части­

вчиliені особою, яку про­ тягом року було піддано

шення,

невста­

рук

('чи

статті,

передбачені

другою

інших

скве­

тягне за собою накла­ дення штрафу в розмірІ від десяти до п'ятдеся­ ти карбованців з конфіс­ кацією предметів тоРгів­ лі або без такої. Торгівля з рук У не­ встановлених місцях про­

від

торгівлі

само

площах,

під'їздах.

в

з

а

карб~

Продаж товарів зі складів, баз, з підсобних приміщень підприємств і

а

вулицях,

та

ванців.

громадського

містах

новлених місцях,

гро­

розмірі

ОРГl1нізацій

в

словами

слів «і де­ доповиити

або

або

ста

невстановлених

дворах,

праrlИЛ торгівлі тягне за собою накладення

штрафу

У

на

Торгівля

160.

місцях. ТоргІвля

харчування

тридцяти до

від-

двадцяти

«Стаття

Порушення працівника­ ми підприємств і органі­ мадського

місяців з

процентів заробітку з конфіскацІєю предметІв спекуляції».

харчуван­

торгівлі

двох

рахуванням

Ня.

заЦій

сН О 8.Е

р.

1990

торгівлі.

8.

ТУТЛУК. г

Індекс Друк

коваНий

61285.

офсетннЙ.

Обсяг

І дру_

аркуш.

Тнра,ж

15.180

IІримі(lннків.

Замовлення

N. 1517.

r

#51 1990  
#51 1990  
Advertisement