Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАЯТЕСЯ!

ОРГ А Н

І) РО 8 АР С,Ь КО ГОМ І С Ь К О ГОК О МІ ТЕТ V

МІС Ь КО,

Газета ІНХОАИТ~

І

Р А Я ОН НО,

Кlітн.

s 17

1937

року

ОКРУЖНО' ВИБОРЧОІ КОМІСП РЕЗУЛЬТАТИ

нату

НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ

повсюдно,

ли . в

вони

-

процесів

ВКJlЮчено

депутатів

СРСР •. На територіІ округу, яка збігається 3 межами області, для проведеини голосування

rолосІв

і

підрахунку

було

утворено

виборчі д1льннц1. Кандидатом у народиі депутати СРСР по Київ­ ському сільському иац1Q­

1392

-

нально

теРИТОРІальиому

виборчому округу .N9 34 була зареєстрована Шев­ ченко Валентина Семенів­ на.

иі

депутати

СРСР

пода-

но 314397 голосів. Не­ дійсними lIИЗНано 620 бю­ летенів.

Таким чином, кандндат у депутати дістала иа ви­

.

борах більше ПОлОвини голосів lIиборцп, щО В3J1JJИ участ" у rолосуваннl, і

відповідно до ст. кону СРСР народних

СРСР.

:>5

За­

сПро вибори деП1 тат І в

ШЕВЧЕНКО Ва­

лентина

Семенівна,

'lJJен

Політбюро ЦК КомпаРТії Украіни, fo.uoBa Президії

ВерховноІ Ради }"краінсь-

коl РСР, 1JJJeH КПРС, проживає у Кнєві, обрана иародннм

СРСР

депут а том

від'

Кнlвського

сілЬСького нац10Нальио­ тернторіального внборчо­ го округу ом 34.

ПІДСУМКИ ВИБОРІВ НАРОДНИХ

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ

За

Оnександр.

Олек­

саИДРОВJI1Iа Андрlяку, _ер­ шого секретаря Ірпінсько­ го Міськкому КомпартіІ УкраІнн подаио 56400 го­ лосІв, проти 198581.

За Петра ФеДОс1йовича Волоху, директора радгос-

в'язкІв

N! 472 району,

107592 147389.

ro.посн,

ПРОТИ

175056. rолосуван­

дату

повідомлено

цІ

і робітницІ

шкІльних

їдалень, гуртожиткІв. У широкому виборІ тут бу­ ли м'яснІ закуски та бу­

року, стане визиачиою вІ­ хою в .нтті нашого суспІ­

і

змогу

броварчани

мали

покуштувати

смач­

нІ І Jq>асиво оформленІ страви. НУ, а дітлахи, звичайно, ласували тІс­

льства. Адже ио суті вперше громаДJIИИ краінн взяли

участь

не

у

.голо­

суваині., як це було раИі­ ше, а у спраВ2КНtx ввбо­ РIlХ народних депутатів СРСР. Про те, як вони

СхвальНІ вІдгуки про святкову торгівлю пІд час виборіВ одержали праців­

ники Ідалень шкіл ]11'2 8, .N9 9, .Ni1 7. Тут "t:TapaHHO

потрудилися Л. Мазур, Н. БездІтна, М. Прнмаченко, о. Сапута та багато ін­ ших. Добре організували торгівлю завідуюча об't:д­ нанням шкІльних їдалень N!! 4 А. Саті на та ЇЇ за­ ступник Г. Пухно. уміння

проходили

в Місті,

кореспондеит

наш

попросив

розповісти секретаря

ВН­

якого буде

Jdзнlше.

ICOJIКOMY міськоІ Радн на­ родних депута'іВ Вален­ тину Яківну Багнюк. Про позитивНі моменти можна

розповідати чима­

ло. Але я хочу зупинити­ ся саме 1ІІа проблемах, певних недоліках, якІ ви­

СlфИJJИСЬ У ході

виборіВ

конкретного

І він, очевидно, пІзнІше буде зроблений. Не стало для нас нес­

подіванкою І те, що з трьох у наРОДНі де­

путати СРСР жоден не набрав БІльше половини голосів. АДЖе як би там не було, але більшість го­

дата:

ІРПіНЬ

першого

свого

-

канди­

за свого

секретаря

мІськ­

кому парт І! О. О. Андрі­ яку,

Ниєво-Святошинсь­

кий райои

-

за директо­

ра радгоспу з цього рай о­ ну Г. М. ГрІнченка.,:, а броварчаии за дирек­ тора

дер)Кплемзаводу

.ПnоскІвськиЙ.

3 коп.

з

не зовсІм

про премію­

шими

стали

нІй зІ складу готових де­

продукції не

якос­

залежать.

важелем

стала

в

цьому

комплексна

упраJ;lління

одержую

талей.

по

наклад­

ЗБІльшилася

зар­

плата.

І все ж нерІдко буває, що виробництво не всти­ гає

за нами,

сутня

інколи

вІд­

комплектність

де­

талей. НеРідко з вини ро· бітникІв механічного цеху одержуємо

їх

неякІсними.

Неодноразово пред'являли сис­

якістю

СВиІМ сумІжникам претен­ зії, але від цього нічого не мІняється. вони себе виправдовують...

старим

обладнанням.

А сталося

це через

ХотІлося б

те,

сказати і

на

під­

про

змінилося

два

ва. у нашому. найбільшо­

директори. Тепер станови­ ще міняється. На заводі розробляється єдина си­

вона на низькому рівні. Ні тьмянІ безкольорові стіни.

за

два

роки

приємстві

стема управлІння якІстю, доробляється Ії програма та положеиня про премІю­

Згодом

спрямованої на полІпшен­ ня якості свІтлотехнІчних

технікам.

випускати

тІльки якІсну продукцІю буде вигідно всІм свІтло­

К.

культуру

му

ні

на

Т.

РОМАНЕНКО,

тромонтажниць

-

елек­

складаль-

виробницт­

пІдприємстві,

голі

вІкна,

цеху

зрозуміло.

не пІднІмають настрій. не збільшують продуктив­ нІсть праЦі. Хочеться. щоб БІльше турбувався про нас,

жінок,

наш

профспІлки:

бригадир слюсарів

Ад-

це­

пер

вання.

нею.

нашому

контроль. Ті

жби економічно від

останнього часу слабким місцем була відсутнІсть на заВОДі єдиної політики,

ного управлІННя

в

нас

Суворі­

ж комплектуючІ деталІ те­

працІвників ВТК Тех­

що

виробів, а також економІч­

всіх

підтягтися.

тивна.

До

змусив

трохи

продукції. вона малоефек­

ми

задоволенІ.

Вважаю, що госпроз·

-

ше

тема

шли даремно.

це­

нІчні ж та допоміжні слу­

не

роботи держ­ тут не прой­

секретар

парторганlзаціІ:

ху облік та

ДІєвим

підвищенню

два роки приймання

цеху,

ховоі

розробленим

ЯК ІДЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ? що

ного

на

комітет

підприєм-

(Початок. Закінчення на 2-ій і З-ій сторінках).

працівни­

ки їдальні .Ni1 З деревооб­ робного комбінату О. Ка-

.Ni1 5

заводу пластмас­

Федорович,

Л. Арте­

мен.ко, їдальнІ «Колlбрі»­ Л.

СенІна,

В. Солошенко

та іншІ.

В

результатІ

торгІвлІ

склала

успІшно!

виручка буфетІв

7,3

тисячІ

ванцІв.

карбо-

О. ХАНІН,

громадський

кореспон­

дент.

. аналізу.

за

Ціна

продемон­

вибори, з боротьби вибув О. О. Аидрlяка, який на­ брав найменше голосІв. Отже, виБОрці КиєвО<:вя-

лосувало

*

вання стимулюють за це ли­

ті

позаминулого

Тільки досягнутим

Якщо говорити про перед­ виборну кампанІю, то Уї

кандидатІв

проти

згІдно

положенням

Спочатку кІлька цифр: торІк кІлькість рек­ ламацІй на продукцІЮ, црийняту держприйманням, зменшилась на 16,9 про­

течками.

Волоху. ЗгІдно Закону про

потребує

держприймання:

якостІ продукцІї на пІд­ приємстві зараз придІля­ ється більше уваги, що

вали,

же

-

про те,

працю­

року

1989

рахунок

керів­

борчих комІсІй, якІ цІлий

народних депутатів СРСР.

хІд

ннк

МОВЧАН,

деН'Ь

УРОК ДЕМОКРАТІЇ Безумовио, мниу.па нео АіJJJl, 26 березив 1989

Г. П.

терброди, салати, пирІж­ ки, кондитерськІ вироби. Таким чином, І члени ви­ напружено

У1< РА' Н И.

О D Л А СТІ

0.1

На запитання .Що, змінилося у роботі заводсько­ го колективу останнім часом і ЩО, иа ваш погляд, потрібно для активізацlі оновлеиня., відповідають:

року. а процент прий­ мання з першого пред'яв­ лення за цей час зріс на 1 процент. Це свідчить

Н.

У цьому окрузІ призна­ повторне

про виборців

ні

ebO-СВВt'Oшинського ра­ йону, подано 79925 голо­

про

Подбали

_одано

3а ГеинаЩ МихаА.по­ BJI1Ia Гp1н'leнкa, директо­ ра радгоспу .Совки. Ки­

ия,

буфетни-

березня

29

JI

Н О І ПАР Т

КИ І В С Ь К

уш, О. Максимчук, їдаль­

варського

чене

творчо

V НІС ТИЧ

у ТА Т І В

Світлотехнічний завод: соціально-е"оно.мічниЙ портрет

цента

Бро­

сПnоск1асuИЙ.

сів, проти

1

кухарі,

стрували також

СВЯТОШИНСЬКОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ

чи аро­

поставилися до своїх обо­

Своє

ДЕПУТАТІВ СРСР ПО КИЄВО­

Народного де_ут.т. СРСР не обрано, оскіnь­ кн жоден 3 квидндатів ие lІабрu більше. половини rолосів ..

ВІдповІдально

ЧолО­

1412954

депутати СРСР голосува­ ло 1032083 внборцІв. Проти кандндата в народ­

ного виборчого округу ом 34 на своєму засіданні 27 березня 1989 р. під­ била підсумки виборів по округу. Комісіи відзначи­ ла, ЩО вибори прuведенl в повній відповідності 3 виМогами Коиституцll

иародних

го.по­

вік. У голосуванні ВЗJlJJО участь 1347100 громадян. 3а кандидата в иародНі

територІаль­

СРСР і положеннями За­ кону СРСР .Про вибори

результатн

випити соку

n

ШЛS1ХОМ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ

харчу­

матного чаю.

комісія внзнаЧИJJа, ЩО до спнсків виборців було

перебудови, ЩО відбува­ ються в краМ. Окружна виборча ко­ місія по виборах народ­ ннх депутатів СРСР від Киівського сільського на­ ціонально

про

громадського

датн.

сування окружна виборча

проходи­

обстановці пlдтрим­

~ трудящнми

34

На підставі протокол1а дільничинх внБОРЧИХ комі­ сій

по­

вання. На багатьох ви­ борчих дІльницях працю­ вали буфети, де вже рано­ вранцІ можна було поснl­

ПО КИ'ВСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ

Відбулись вибори на­ родинх депутатів СРСР. У нашій області, як і

AenYTalJ'IB,

Д'Е

Середа,

дбали І працІвники комБІ­

СРСР

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ ом

*

ом 51 (7752)

родних

ВИБОРІВ

НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

*

КОМ

НАР О ДНИ Х

ПРО ТИХ. хто минулої недІлІ виконував свІй Г{Ю­ мадянський обов'язок брав участь у виборах на­

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО

РАД

П.

ф.

тошинського

територІаль­

ного виборчого округу М 472 вІзьмуть участь ще в одних виборах, дату проведення яких буде повідомлено пІзНІше. Про­ цедура залишається тією ж. Тільки в бюлетені те­ пер буде внесено дВі кан­ дидатури.

Але 8 ході аналІзу вже сьогоднІ

видно

якІ допустили

упущення,.

в основно­

му діЛЬНИ':lні КОМlс1і. При­ міром, в списки не було внесено майже поnовину виборців з вулиці Рад­ rоспноІ, .заГубили. в дlль-

Спориться роБОТ:l в руках у Олени Олександрівни Штунд~р із світлотехнІчного з.а­ воду. Кожен трудовий 'день штампувальниця завершує; як правило, високим вироБІТ­ КОМ. Ії ви бачите на знімку М. СЕМИ НОГА.

ничній комІсІї і багато­ квартирний будинок по

вулиЦі Мічуріна же,

сьогоднІ

-

дання

списки,

ЗЛІТ НАСТАВНИКІВ

От­

.Ni1 2.

головне

зав­

ще раз уточнити

запросити всіх

Нещодавно

на

му

слід

враховувати

не

рації

прописку, а фактичне про­ живання людини. Не мож­ на допускати в майбутньо­

тися

нів сім 'У. Кожен повинен голосувати за себе. І тіль­

.

Отже, ще раз нагадую: в бюлетенІ для наступно­ го голосування буде вне­ сено

тепер

тури

-

двІ

кандида­

директора

плем-

заводу .ПлосківськиЙ. П. Ф. Волоху та директо­ ра радгоспу «Совки» Ки­ єво - СВЯТОlllИИСЬj«)ГО ра. йону Г. М. Грінчetfка. Ви­ БІр за вами.

кращих

мали змогу обміня­ дУмками,

поділитися

досвідом роботи із сво Уми колегами. Вони відвІда­ ли торговельний центр у КалинІвцІ та продоволь­ чий магазин у Скибині. Не обійшлося й без за-

му і таких порушень, як голосування за інших чле­

ки.

20

наставникІв з числа пра­ цівникІв споживчоУ коопе­

наступні вибори. При цьо­

уважень шів,

їх

старших порад,

товари­

як

краще

організувати робоче це,

підтримувати

міс­

чистоту

молоді було нагороджено цінними поД;:wунками. Се­ ред них

-

завІдуюча ма­

газином с. Гоголева В. А. Компанець, швачка пром­ комбінату Л. Д. Стасюк. товарознавець

унІвермагу

о. М. Ковбасинська, заві­ дуюча продмагом N2 6 з ВеликоУ Димерки Л. Г. Хоменко та інші. ЗаКіНЧИВСЯ зліт кон­

KYPCO!IJ

ласунів, на якому майстринІ частували сво­

їх

подруг' «фірмовими»

і порядок У магазинІ. Де­

тортами

легати зльоту обрали раду

Особливо відзначилися

наставникІв,

були

яку

очолила

головний бухгалтер прав­ ління райспоживспІлки

Г. О. Почl'tтовська. За довголітню добросо­ вісну працю

настаВНИf(lв

і

тістечками.

нагородженІ

і

приза­

ми бухгалтер М. Д. Миро­ нець, продавЦІ О. Г. Вольф та Т. О. Герасимова.

". СЕРДЮК.

roлов..;

нрофкому.


............... м.ооо.мо ......... е 100 01010' 010' м.о 01'"

........

10 О, 10' 01.10.10. О" 0 •• 100101010 10 •••••••• 10. О О о •••• о ••••• ее ••••••.•••••••••••••• оо ••••• о •••••••• о о о о о •••••.•••••••••• О' ••••••• , О ••••••• 10 ••• 10.1010' 10' О"""

нове

сторінка.

2

життя

БЕРЕЗНЯ

29

РОКУ

1989

.....

:'0'" 100.0""0"0""'''''' м ... , 000'0' 10 О е •••• t О ОО 10101010" ОО 10 о·, О 0100 ••••••••• '0 ••••• О •• 10. О' •• о •••••••••••••••••• , М' 0.010 о ••••••••••••••• ае •••••• ае ••••••••••••• 0 •• о •• о ••••••• , о •• 10 ... О 10 ...

заводу

Світлотехнічний за­ вод. Сьогодні це під­ прнємство за

рік

внго­

товляє продукції більш ніж на 20 мільйонів кар­ бованців. ІІнтома вага побутової освітлюваль­ ноУ

арматури

иому

обсязі

цтва

у

загаль­

виробнн­

стаиовнть

64,7

процента. Як і решта колективів, світлотех­ иічиий

зараз працює в

умовах

госпрозрахуику

та

саМОфіиаисувания.

Світлотехнічний перше

підприємство

У

(ЗакІнчення. Початок на І-й стор.). етві

немає

ні

тішим, найкрасивішим. Ми вже відремонтували поБУТОВі примІщення, в них зроблено все для зру­ чності робітниць.

комплекс­

ного приймального пунк­ ту, ні перукарні. Вони б набагато економили наш час. Мріємо, щоб у за­ водській їдальні годували, нарешті, смачно; особли­ во на другій зміні.

М. Д. ПОПОВИЧ,

-'-

Воно

торкнулося

і нашого

приємства,

нашого

під­ цеху.

Ось факти. Останні шість

роки

років робота в нашому це­ ху була організована у

цювати ня.

почало

держприйман­

Завдякн

мітно

втрати

пра­

йому

по·

скоротилися

від

активні

художньої

ності,

є

учасники

самодіяль­

тут і

своІ

спортсменн.

Сьогодні

ІІІИ вниосн­

мо на суд 'ЦІтачів соці­ альний портрет цього колективу,

намальо­

ваний з ЙЩ о ж допо­ могою. }' наших пла­

нах подібні розпо­ віді майже Про всі ви­ робничІ колективн Бро· варщини.

змІни,

що, зрозуміло,

року

безпечувати

встигаємо

З

нер.

Не

кооператив,

тися

І

лекси,

хочемо ми мири­ з

тим.

що

ІнодІ

з

за-

виробництво

му,

хто

рік не

А ось що

1 по

суботах, немає в цьо­ му потреби, оскільки ро­ бота стала більш ритміч­ ною. До речІ, зараз в це­ ху своїми силами робимо ремонт, адже на заводі оголошено спецІальний конкурс. ПреМІЮ одержить

той, чий цех буде найчис-

соціального

якого

розвит"у

розроблятимуть новІ ви­ роби. Тільки, на мою дУм­

підприємства на 1989-1996

ку, нова органІзація праці люди

змІНИТь,

адже

залишилися

такими

ж самими, психологія

хворів,

активним

кам художньої ностІ.

члени

хІмІкатами

нас

постачальники.

В. В. МИШКО, на'fаль­ ник вІддІлу механlзацlІ І автоматнзаціІ, голова ра­

а

дн

учасни­

трудового

самодіяль­

-

колективу:

88-му роЦІ

}'

пІДПриємство

нас сьогодні

наше

почало

пра-

цювати в нових економіч­

-

нововве­

сьогодні

потрібні

деиня,

хоч невеликі на

перехо­

госпрозрахунок

обладнатн на те­

реконструювати

рнторІІ товий рІк):

результати.

Згадую, перед дом

рік);

ми

заводУ продук­ магазин ( 1989

базу. відпочинку у Літ­ ках, побудувати піо­ нертаБІр, профілакто­

агітували робітникіВ, роз'­ яснювали їм, мовляв, бу­ дете справжніми господа­ рями виробництва, одер­ жите більше самостійності.

(1996

рІй

рік);

обладнати лІтнІй

розширити внроб ...

спортивний (1989 рІк);

На ділі ж' не все вийшло,

майдаичик

них

площі невеликІ І розкида­

мофІнансування.

Минув

тепер ентузІазм у них тро-

нІ

рlК, але відчутних змІн, вважаю, не сталося. За­ раз на заводі ведеться пІд­

хи підупав. Тому, думаю, економічну реформу треба починати з перебудови ми­ слення трудівників. І потім обов'язково необхідні нові економічні методи управ­

роки);

ління.

нІми даннми, на 1 сlч­ ия 1996 року в черзІ на житло стоятиме 70 'fоловlк, cьoгoдвl ж по­

в

рІЗних мІсцях завод­

ської території. у

нас

ється

ЧИ lише:

на заводі запіЗНЮ­ конструкторська

кументаЦіЯ,

вона

не

госпрозрахунок

та

са­

готовча робота для пере· ходу окремих виробничих

до­

всти­

гає за вироБНИЦТI!ОМ. І взагалі

перейшло

наступного

побудувати гурто­

житок на 50 однокім­ натних квартир (1990

не влаштовує І турбує: нам тІсно, нашІ вироБНИчі

на

умовах

ро"и

їх

не змінилася. Розпочина­ ти слід саме з перебудо­ ви мислення. А щоб пере­ конати робітників у пере­

підводять

програми

3

оргаНІ­

конструкторський

мало що

цього PQKY У колдоговорі з нашої ІНіцІативи записа­ ли:_ доплачувати по 10 процентІв до зарплати то­

деталями, працюючи у дві

зміни. Тепер не трудимося

планується

зувати

вагах

також

жінок не влаштовувало. З нового

браку.

На світлотехнічному не хлібом єдиним жи­ вуть робітиики. Вонн

-

три

нововведення.

нерно - виробничий та ін­ женерно - технічний комп­

ОЗДОРОВЛЕННЯ?

та

обробки:

Оновлення.

ще

нІчна думка має йти по­ переду виробництва. СьогоДНІ пІдприємству конче потрІбен свій дизай­

ЯК ІДЕ

иа­

чальник цеху покрить

механlчноІ

І

місті та райоиі, де два тому

ЕКОНОМІЧНОЇ

ШЛЯХОМ

Візитна

ftapm"a

&

ПідроЗДІЛіВ

Будуть

конструкторсько-тех-

~

на оренду.

створені

інже-

як

замислювали,

завод:

. . . .,

так

що

І

.сОЦlально-еКОНОМlчнии портрет "оле"mиву =n . .=n, . ..........._ -= _ ....... ,:- .. ...__.._________...__........__ -.._

~

тn

зо

~

На госпрозрахунк)'

працюємо

О'fолюваииі

Гриrорlєм Михайловичем ШИМКОМ, забезпечує иеоб­ хlдиими коиструкцlями осиовне виробництво. менш

напружено

трудиться на коивейєрі і комсомоnка, фІзорг скл:а­ Д8ЛЬного цеху Людмила

ЛуК'янова (фото зліва). На виготовленні світиль­ никІа «Оксамнт-12. П на­ зивають у 'fислl

кращих.

* * * На

CT8JlO

не

праву горднться своlми трудовими успІхами. Цей

J,Je

сl'fНЯ

та

самофlнансуваннl

Минулого

року,

тому

ми

можна

поділитися з цьоrо приводУ деонми своlми дУ!ІІками. Перш за .все, CJllд відзначитн, що ВЖе

звlмку

вннзу

-.

зваРЮВ8JlЬRНКИ Г. М. Шим­ ко, А. М, Єгорченко, В. С. Бреус, В. М. Кпимась.

.

«зверху.,

оа сковувала

РанІше часто

вносилнся зміни в lUtан·и· t ,не завжди на корнсть заводу.

З минулого року і до кінця п'ятирічки ми має­

бітництво З ними невигідним. Адже

мо чітку систему розподІ­

чальники

лу приБУТКіВ. Правда, ли­ ше 36,6 процента Іх за­ лишається

ві.

Решта

ється

У

на

підприємст­

ж

перерахову­

ство

має

лише

погляд,

не

на

зовсім

наш спра­

ведливо.

·За перІОд роботи в но­ вих економІчних умовах у нас відбулися позитивні зміни. Так, прирІст обся­ гів товарів народного спо­

жива,ння у РОЗДРібних цІ­ нах

за

новив

минулий

13,3

рік

ста­

процента,

завдання

по­

виготовлено

товарної проДукціІ на 1,5 Мільйона карбованЦів. Ще кілька характерних цифр: рІст ПРОдУНТИВР{JС­ ті

працІ

досяг

рівня,

за­

планованого на 1990 рlн, і становив 133,5 процен­ та,

понад

план

одержано

465

тисяч карбованців прибутків. Це дало мож­ ливість зроБИТИ додаткові відрахування у фонд еко­ номічного

стимулювання.

Так, сума премій, ви­ плачених робітникам за

niд(:у·мнами праці у 88-му році,

зросла

У

ні з 87-мим на

Пf>рівнян­

54,5

про­

Отже,

у

пошунах

ре­

зервів підвищення ефек­ тивностІ праці мають бу­ ти зацінавленІ всі робіТ­ нини підприємства. В умовах повного госп­

розрахунну і сування

5 І JI Ь

ми

самофінан­ працюємо

по

першій моделі, яна має своУ недОЛІНИ. Дони існує

диктат . постачальнНJ(a, І не одержить потрібного розвитку оптова торгівля, до тих пІр Н1аше співро-

лІпшення

у

житлових

умов потребують . чоловІка).

53

Нормативи на 5-річку повинні бути стаБІльними, тобто не змінюватися про­ тягом п'яти років. Яке ж становище сьогодні? у сі чиl поточного року Радою МіНІстрів СРСР прийнята постанова про забезпечення покварталь­ ного

контролю

за

витра­

чанням підприємством ко­ штІв на оплату праці у су­ ворій відповідності Із за­ твердженими

нах

Ш Е,

необгрунтовано

нормативни-

зави­

них

модель

стиму­

витрат.

Можливо,

у

між

тивні

не

зниження

ми співвідношеннями

ноВій

покривати колектив за ра­

лює

JI Е •••

матеріаль­

різницю повинен

хунок фонду оплати пра­ ці. Отже, ян бачимо, перша

А

приростами середньої зар­ плати і продуктивності праці. Нрім того, по узгодженню Держплану, Мін­ Фіну, Держкомітету по статистиці та Держбанну СРСР на 1989-1990 ро­

щені. Нрім того, збільшення цін

п'я­

ки встановлюються

HopMa J

співвідношення

з

тирічцІ ми перейдемо Ііа варіант, який передбачає не зниження матеріаль­

розподілом. по

кварталах

(наростаючим

пІдсумком

них

вІдповідного

витрат

на

виготов­

лення півлю

ПРОДУКЦії, а ку­ матеріалів І зни­

ження

понаднормативних

з

початку

Отже,

ство У вало

Госпрозрахунок вимагає економічних методів

ло

управління

ся на

і

засновуєть­

економІчно

обгрун­

мативне співвідношення між приростами середньої заробітної плати І ПРодУК­

тивнLcтю

- 1990

праці

на

роки згідно

1987 з по­

становою ЦН КПРС, Ра­ ди IМіністрів СРСР і ВЦ:АПС

(1986

ховувалося

рік)

нара­

наростаючим

підсуМJ<ОМ з початку п'я­ тирічки. Контроль за до­ триманням

нормативного

співвідношення

талах не в~вся.

по

квар­

ропу

до звіту перІоду по­

переднього року).

запасів.

тованих нормативах. Нор­

цента.

участь

ІНІQІАТИВИ

третину

що,

право

договірні

ціни, які У багатьох випад-

розпорядження

прибутків,

буде поста­

мають

встановлювати

міністерства і у бюджет Тобто,по суті, підприєм­

над

тієl KOMaRДJr

будь-яку ІнІціативу IiiAпрнємстаа.

Брвrада зварювальни­ кІв мехаиlчного цеху свlт­ лотеxнlчного заводу по

колектив,

з

(1989-92

брати

11 _ _ _

.,

площі

пdовому будівництвІ житла, за 1989-95 роки побудувати 74 квартири (за поперед­

. . z-.:: . . . . . . . . . "..

.Броварсь"ий світлотехнічний . &5t ... _

ничl

якщо

добре

плани

підприєм­

роцІ працю­

1988 і

перевикона­

по. продуктив­

ності праці, то з:араз воно у гірщому становищі, ніж

те, що працює погано. Як це

пов'язати

з постано­

вою Ради Міністрів СРСР і ВЦ:АПС від 1986 року? І потім при такому становищі у підприємст­ ва немає зацікавленості у подальшому

пошуку

внут­

.рішніх резервів, а також віри у стабільність нор­ мативів і методику їх на­ рахування.

Л. ПАСІЧНИК,

начальник

номічного ду.

планово-екО­

віддІлу

заво­


29' БЕРЕзtIя 1989 РОКУ

....

НО В е

ж и тт Я

:~ СТОРІнка .....

~МIII~~~~~~~"~~~,,~м.e~~e'''',,ee'''M''''M'OM'oeoooooeoooo.ooeoe,~,OOOOOMOtO"M~~OOO'O"Mo"ooe""M,-..м'O""M'м.м.м~,~

ЯК УЖЕ повідомл~лося, в ц.

РЕФОРМИ

суботу, 19 березня р., відбулася звітно-вн­

борна

конференція

вете­

тиві.

про роботу радн і завдан­ ня по Уі вдосконаленню в світлі внмог ХІХ Всесо­ юзноі партконференціl.

про чеснІсть. сумлІннІсть. порядність, терпимість у

доповІді - відзначало­ що Броварська рада вІйни і праці 25 тисяч вете­

ранІв. в тому числі 3100 учасникІв велИlroї ВІтчиз­ няної війни. ВсІ вони входять до 55 первинних ветеранських органІзацій .підприємств. радгоспІв і птахофабрик, установ. житлово-комунальних об'­ єднань.

В мІстІ. наприклад, по­ над 33 проценти ветера­ нів від загальної кількос­ ті

продовжують

в

лах району близько 20 процеН'Г.ів беруть участь в суспІльному виробницт­ ві .

За

ШТРИХИ

штампувальиим

верстатом уже немало лІт

ТРУДИТЬСJl на свlтлотех­ ніЧиому заводІ Катерина

Іванівна

Ніколаєнко.

Де­

талІ, що ' виготовляє ця трудlВНИЦJl, хорошоl JlКO­ стІ.

з

державним Jlкостl у за­

гальному

оБСJlзі

дУкцl'l торік

33,2

процента.

Змен­

шились втратн від бра­ ку.

На знімку: К.

І.

Ніко­

лаєико.

Випуск ПРОдУкціі

на карбованець основних фондів становив 3,04 К8рбоваНЦJl при планІ 2,82 карбоваиця.

Частка продукцІІ

пол1пшеноІ якості з Ін­ дексом .Н. у загаль ­

ному П оБСJlзі вить

Премїю-у дИТЯЧИЙ фОНД Цей концерт художньої самодіяльності на заводі згадують і досі. А присвя­ чений він був Міжнарод­ ному

жіночому

Березня. І

тому,

шов,

І

дню

-

8

Чому згадують? що

цікавим

ТОМУ. що

ньому взяли

вий­

участь в

представники

майже всІх виробничих пІд­ розділів

пІдприємства

всього 12 нолективів . Активізувало пІдготов­ ну до цього

своєрідного

огляду

аматорських

лективів

і те,

що

ко­

напере­

ДОДНі було оголошено екс­ прес-коннурс ,

цю

а

визначена

перемож­

преМlя-

карбоваНЦІв. СьогоднІ з радістю по­

250

відомляю, ками

чий фонд

іменІ

цього конкурсу

пер­

механІчного,

третє

-

заводсьного дитсадка «На­ линка». ПреМІю, що ми одержали, 250 нарбо-

В.

І.

Ле­

нІна.

Хочу

додати, що в на­

цеху

всІ з .великим

задоволенням тивну

участь

беруть у

ак­

художнІй

самодіЯЛЬНОСТІ . Наші со­ лісти старший майстер

Л . Нишка, гальваники В. ЖмlJньно, В. Ратушна, О. Хижко. Співає в хорі і на­

чальнин цеху М. Попович. Додам, що у нас в цеху є свій поет полІруваль­ ник металу Олексій Нар­ тавченко,

тому

на

кон­

цертІ спІвали сво! власні пісні , присвяченІ нашому заводу.

що за підсум­

ше мІсце присуджено ама­ торам нашого цеху. Друге

-

ва,нців за рішенням JЮлен­ тиву перерахували у Дитя­

шому

про­

становила

В. гальваник,

БАБИЧ,

голова

тету профспlлни ПОНРИТЬ

та

НОМі­

цеху

механІчної

оБDоБни. На фото: спІває хор це­ ху покрить та

мехаиlчноl

51,1

стано­

процента .

Дві

зарубіжні

країни Моиголія та В'єтнам одержують ПРОдУкцІю Броварсько­ го свlтлотехнlчиого за­ водУ.

' . На заводі 68 ра­

ціоналізаторів та винахІдникІв. ТорІк від них

було ПРИЙИJlТО

86 рац­

пропозицій, 71 впро­ ваджеио у ВИРОб:ницт­ во. Найбільш aK~BHI раціоналізатори В. 11. Довгаиь, Ф. С. Дани­ лов, В. В. Єрмолеико, П. С. Несін та інші.

За

рахунок по­

лlпшеННJI викорнстан­ НJI матерІальних І тру­ дових

було

ресурсів

знижено

торік

соБІвар­

тІсть ПРОдУкцІІ І одер­ жано 217 тисяч карбо­ ванців еКОНОМіl.

У 1988

роцІ 94

світлотехнікн відпочнли У санаторіJlХ та у будннках вІдпочннку,

20 побували у ту­ Рнстичних поlздках.

обробки.

приклад

ветеранська

використання

го

фонду,

житлово­

за

навколишнього

в

кооперативному

в

Відомо.

наприклад,

закуплених

сільського

що

торІк

у

населення

12813 тонн молока БІль ­ ше половини (80 процен ­ ТІв). 50 процентів м'яса, 70 процентів яєць про­ дали подвір'я ветеранів. Гострим

І

злободенним

залишається

боти

з

питання

молоддю.

трІбно.

сказав

навчитись

по­

доповіда ч.

говорити

відкрито,

на

чесно ,

переконливо.

СлІд

визнати.

що

з

ветеранІв. поведІнки

в

нескромностІ.

а

зловживання

ве­

І

теранським

становищем.

З цим нІяк не можна по­ годитись,

як

і

з

нама­

ганням о~разити ветера­ на. бездушним ставлен­ ням до нього з боку будь­ кого. Особлива наша ува­

-

га

престарІлим

одино­

ким людям. Іх у нас 344 чоловіки . За кожним не­ обхідно наглядати. пода­ вати

допомогу .

своєрідне

ввести

шефство.

РадІ

ветеранів

більш

конкретну

слід

допомо­

гу подавати радам підпри­ ємств.

зокрема

кати

поля

і

з

поБУТОВі

не

зору

випус­

житлові

питання.

Про

новІ з

форми в

вІйськової

з

спілкування

молоддю

питаннях

пІдготовки .

Ветеран війни і праці с. РОЖНіВ М. М. Пас-

тушенко

розповІв

участь

пра

пенсlанерlв

збільшенні

у

виробництва

сільськогосподарської пра­

ДУКЦЇ\,

назвав

продажу

кращих

державі

у

молока.

Серед них - Кабиш М . Г .. Jlисенко М. Г .. які здали на

приймальні

пункти

по

тисячі літрів мо­ лока. Він зап е внив. що люди більше продавали б

4-3.8

продукції , коли б виділя­ лися корми для худоби,

УМІННЯ І ДОСВІД­

СПРАВІ ПЕРЕБУДОВИ ЗВІТНО-ВИБОРНОІ КОНФЕРЕНЦІІ ВЕТЕРАНІВ ВШНИ ТА ПРАЦІ

це

зокрема

йдеться у

по·

станові Ради МІністрів СРСР і ВЦРПС «Про до­ да ткові

заходи

шенню

умов

ранів кої

два

ради

поліп­

життя

війни

мину лі

по

і

вете­

праці».

роки

до

За

місь­

надійшло

257

заяв, скарг і прохань вете­

раНіВ.

Всі

ті,

можливостІ

по

вони

розгляну­ задово­

бу ли

створені

умови

для

сі.1ЬСЬКИМ

праці трудів·

никам. Потрібно розво­ дити коней. без яких важ· ко обходитися селянину. Секретар міськкому ЛКСМУ Олександр Лосєв

запросив

ветеранів

війни і працІ тримати тіс­ нІші зв'язки з молоддю, дІлитися

своїм

великим

лені потреби тих, хто звертався до ради. ВІД­ нрито магазин райспожив­ спІлки для обслуговуван­

життєвим досвІдом. У на­

ня

ребудов!.

сільських

ветеранІв .

Виступаючи ренні

ди

В

доповіді.

ветеранів

обгово­

голова

війни

ра­

і пра­

ці с . Гоголева Г. М. Мель­

ших юнакІв і дівчат є бажання трудитися, бра· ти

й

активну

нові

нам не

участь

у

пе­

Впроваджуємо

форми

роботи.

Та

обійтися без H~­

шого мудрого слова, діло­ вої

поради ,

позитивного

ниченко сказав, що без допомоги ВИКОННОМУ сіль­ ської Ради важко було б

прикладу. Таної ж думки дотримується і воїн-ін­ тернацІоналіст Сергій Са-

налагодити роботу. Має­ мо робочий план, ведемо облік виконаних дору-

харов, ступі

який

в

своєму

запропонувСіВ

ви­

вете

своїх засІданнях Інформа­ цІї про зроблене ветера­

В обговоренні доповіді та,кож виступили вІйсько­

ного

роботи.

року .

нашІ

Потрібно

спІлкуватися

ж

регулярно.

частІше бувати в навчаль­ них

закладах,

серед

ком­

сомольцІв, адже в цей пе­ реломний момент важли­ ве

значення

не,

має

мораЛI>­

військово-патріотичне підростаючого

виховання поколІння.

В цьому вує

відзначення

комІтету

робота

сприяння

при

мlськрайвійс ь к ком аті. який очолює полковник у

відставці ·М. В . Бондар . Часто Вjiступають перед шкіл

мІста

І

ра­

працюють

ради

вете­

радгоспу-комбінату «На­ литянський» (М. Г. Са­ мойленко).

Постійно веде виховну роботу серед учнівської молоді клуб «Юний слі­ допит» при Будинку пІо­ нерІв, очолюваний В. І. Дем'янениом. Про істо­ ричне минуле Броварщи ­ ни

Ціиаво

чень,

заслуховуємо

нами,

при

визначаємо

розповідають

в

міськрайгазеті « Нове життя» Д. М . Гамалій, Н . І . Григоренно та Інші

напрям

вому дить

комісарІатІ зустрІчІ з

зовною

МОЛQДДЮ,

проводопривлашто­

вує урОЧИСТі проводи в арМіЮ,

відвідання

війни

і

вдома

праці,

піДкреслив

у

ступі

голова

його

своєму

М.

ве­

-ви­

В.

Бондар. Таку ж робо­ ту слід активнІше вести в сіл~ській місцевості , до­ магатись

дичного

поліпшення

ме­

обслуговування

ветеранІв, лучати

їх

смІливІше до

за­

виховання

молоді.

Голова

Місьного

ко-

МІтету ДТСААФ В. С. ГРИГОРJlНЦ наголосив на конференЦІї, що при активній участі ветеранів

Збройних посилити отичне

вий

комісар

щук,

Комітет сприяння об'єднаному військо-

теранів

плані заслуго­

ранів заводу «Торгмаш» (голова П. Я. Дюков) ,

І МИКОJlа СЕМИНОГ (фото).

інколи

І пи­

ветерани зустрІчаються лише в святковІ дні, на початку і в кІнці навчаль­

но

ПОТУРНАК

серед

неправильної

побутІ,

)}оч

випадки

ранам працювати в більш тІснІй єдностІ з молоддю.

молоддю

йону О. Н. АНфIМОВ, Ф . Т. Шипиленко, П. К Сухов, Г. Я. Мархотко, М. П. Сидоренко. Актив­

пІдготували СвІтлана

є

йде

на

шкІльною

учнями

Матеріали

але

яцтва

ро­

Нам

відмовитись вІд безпе­ рервної нотації, начотни­ цтва. перейти до дІалогу, рівних .

колек­

Мова

взаємостосунках. ріДКі.

це, щоб активну

промисловостІ, будІвництві. сільському господарствІ. індивідуаль­ ному і колективному пІд­ ряді . служБІ побуту, на­ домнІй праЦІ. із

сім·ї .

ІЗ

Мова йде про ветерани брали русІ.

трудовому

в

середовища.

учаСТI:І

СУСПІЛЬНОМУ

по­

боротьба

охорону

в

органІза­

ція заводу порошкової ме­ талу,ргії. де працює 40 проц€нтів ветеранів вІд загальної кІлькостІ. В центрі їх уваги поліп­ шення виробництва якіс­ ної продукції. раціональ­ не

Пнтома вага про­

дукціІ Знаком

Хороший дає

життІ.

мІру

своїх сил трудитися. в се­

ДО БІОГРАФІІ ПІДПРИЄМСТВА

зразкової

дИ Д. Ф . ЧОРНОМОРЦЯ

ВЄ'І'еранІв об'єднує

прикладом

поведІнки

В

із світлотехнічного заводу Миколу Івановнча Требу та Миколу Вlкторовнча Фе­ дюкова . Вонн вправио, а ГОЛОВНе раЦіональио розкроюють С'l'аль ДЛJl майбутнІх виробів . При цьому стопроцентно виконують змінні нормн вироБІтку.

ти

ранів війни та праці, яка заслухала звіт головн ра­

ся ,

Листовнй метал цінують на кожиому пІдприємстві. Адже цієl сировини май­ же ніколи не буває в надлишку. На цьому знІмку вн бачнте різальникІв металу

Говорячи про ефектив, нІсть роботи з молоддю , ветеранам слід самим бу '

Сил потрІбно в!йсьново-патрl­

виховання

молоді,

В.

В.

завідуючий

ПОЛІ­

райсоц­

забезом І. М. Заболотинй, ветерани віЙни М. П. Сн­ доренко, М. П. Галиць­ кнй, В. Г. Єиьков, О . С. Турчанииов.

На конференції з про­ мовою виступив перший секретар

тії

І.

місы\\омуy

С.

пар­

Рудак.

Делегати нонференції визнали роботу ради в звІтному перІоді задовіль­ ною, затвердили звіт ре­ вІзІйної комІсії, з яким виступив В. І. Глушак, та прийняли рІшення, в яному нанреслені заходи по полІпшенню роботи ради ветеранІв війни і працІ, В рішеннІ танож дано нега:rивну оцінку

проенту

програми

Народ-

ного руху України за пе­ ребудову. в ЯНОМУ вислов­ люються неінтернаціо­ нальві погляди, прагнен­

хоч нерlДНО можна почу­ ти, що, мовляв, армія

ня

СНОРОЧУЄТЬСЯ . треба змІ ­ нювати і стиль роботи. Вважаю, що нашІ !Онани

Нонферен-ція обрала но­ вий склад ради в кіль­ ностІ 26 чоловІк. Голо­

повинні бути завжди го­ товими стати при необхід­ ності на захист рІДної

Вітчизни .

Тому

й

по-

винні ми завжди пІдтри­ мувати антивний діалог.

поставити

себе

над

партією І урядом.

вою ради

ЧОРНОМОРЦJl, бюро

по'

обрано Д .. .Ф.

дирентора

. 'туризму

І

енс­

нурсіях, головою ревізІй­ ної ,. НОМlсії обрано В. І.

Гn~шаК8: ,


M~~~M'" ~,ooo,-' О, 0000000' о о 00000 оо ОО. t О О О О .00 ••• 0 t О. О .0 ••••• 0 •••••• 0 •• 0 •••••••• 0 ••••• 0 ••• 0. " . ОО оо ••• о О о о о OOllМ 0.0.0.' ~ ОО О .... ",'.0'..,..,.., о ...,..,. 0 .................. 0 ...... ",..",.. ... ",.. ... ",..",

~.

сторІнка.

4

НО В е

____

пп

Вlйсь"ово-nаmрlоm"ч,llе вихованн.

1b~~ ВІТАННЯ сеРАечно вітаютІ.

Олексія Івановича з 60·рlччям ІІА Аия наРОАжеиИJl. БажаютІ. міцного сибірського ЗАОРОІ'я,

с Пут. .....еll у вас е тобоlO, 8еее..еА, ео..дат, r"."BI 8ите., .ьетс.

баАьорості,

благополуччя, ща­

зна.8

Комав"ирw

стя, радості.

пол.ное,

.пере"в •.

Хто б не чув мелодію і слова цієІ чудової піс­ Ні, що полюбила ся і сол­ датам, і Офіцерам, кого б не

торкали

нені

за душу

глибокого

ПЕРЕДІСТОРІЯ БРОВАРІВ

змісту

Отже,

літописна

назва

вано

су­

пили

відповідно

до

зор-БІля-роздоріЖЖЯ,

до

літопису

крок.

ром

під

карбую­

звуки

війсь­

оркестру

кроку­

під червоним

прапо­

вийшло

Але

нам

за

межі

поняття.

роки,

багато

подій зітреться з пам'яті, та ніколи не залишить во­ Іна відчуття приналежно­ сті до ІНаших славних Збройних Сил.

очевид­

шлях

переходу,

здається,

ае

ким послідовнИМ. ція топонІма у укрІплений

та­

Фікса­ формІ

Бронькняж, а так вався, безперечно,

ний

як

був

нази­ знач­

пункт,

в

статтІ 1125 рОЩI була чи не останньою. Vже через

рокІв. Українські землі увІйшли до складу Ли­ товськ.о'і держави. Віднов­ лювалися

документи

на

землеволодіння, і пись­ менні ОСВічені писарі, на­ трапивши на два варіан­

ти і

назви

села

Бровари,

значення

Полокняж

походження

яких

їм

і

було

десять рокІв мІстечка не відоме, віддали перева­ Бронькняж не існує. За­ гу першому. Це і зрозУМі­ мІсть

нього

ланцюжку

У

вІдомому

мІстечок,

Тl,\шованих

по

роз­

шляху,

яким приходили на Київ половцІ, у 1135 роцІ зга­ дується

безІмеQне

« ... придоша

Ольговичи

Половци и

док

село:

взяша

(сучасна

с

Горо­

Вигурівщн­

на) и Ниежатин и село (І) пожгоша гоша ... ~,

и

Баручь пож­ з гІркотою

-

зазначає

ЛаврентІївський

список

літописного зводу. ЛІтописець знав, що село

це виникло на місцІ зруй­ нованого городища Бронь­ княж, але не наважився назвати його цією назвоЮ.

Справа в тому, що з' удос­ коналенням озброєння і захисних засобів, зокре­

ма

широкому

ню

лат,

ня

слова

лося,

застосуван­

панцирів

значен­

«бронь~

набувши

змlни~

сучасного

змІсту лІд впливом германськОго «бруньо» «панцир~. Сталося пере­ осмислення старої назвн містечка. Бронькняж ста­ ли розумІти не як «До­ зор-бlля-роздорIЖЖЯ~, а як « Панцир-роздорIЖЖЯ»

ло,

адже

назва

нагадува­

ла великокняжі часи, ко­ ли село це було, як Ім

здавалось, «Наполовину­ КНЯfКИМ>І>. ЗГідно З таким

-

народно

етимологічним

осмисленням назва була відкорегована в Полу­ княже. В XV столітті ця «оновлена.

нюється

назва

усклад·

суфіксом з від­

повідним

чергуванням

в

корені. ,ВІдбувалося це приблизно так: село По­ лукняже, грунт (земля), належний цьому селу, Полукнязівський, а там і село вже не Полукняже, а Полукнязівське (BaplaHf Полукняжское). Після об'єднання Лит­ ви з Польщею землі Лі­ вобережної України захо­ ПЮІН польські магнати, зокрема землІ нашого ра­

йону належали у 20-х 30-х роках XVII століття магнатові І. Вишневець­ кому.

Цей

магна т

оцінив

села щодо

належно

стратегічну

роль

Полукняжеського безпеки своІх воло­

«,Прикрите-роздоріж­

дінь: відновив укрІплен­ ня, повернув йому статус

жя». Коли ж укрІплення (вал з стіною І рів, на­ повнений водою), що

право власності над ним гоноровитий польський

або

охоплювали площу близь­ ко 10 гектарів, були зни­ щені,

село,

яке

виникло

на руїнах, деякий час не мало назви, бо йому не пасувала

велична

стара

-

Бронькняж. Безіменні села явнще рІдкісне в нас на УкраїнІ, дом

виникли

спрощені .рlанти

одразу

два

(двочленн~)

ва­

старовинної

зви. КНЯЖ жя),

тому згО­

на-

Перший Поло(-ЗаслІн-роздоріжде

перша

змінн

частина.

зазнала

У

друго­

му варіанті зміни зазнала

друга частина Бро-вари (Дозорне - роздоріж ж я). Таким чином, «високий штиль» старовинної наз­ ви було дещо нейтралізо-

містечка.

Оскільки

ж

.

пан не хотів ні з ким ді­ лити (хоч би й з якимось міфічним князем), то й назву

змінив.

Другий, ~ неофіційний, напівзабутий, варіант ста­ родавньоУ назви Бро­ вари

ще

вживався

в

роз­

мовній мовІ простого лю­ ду. На лихо, вона вияви­ лася омонімом польсько­ му «бровар~, «пивовар­ ня~ (термін запозичено з німецькоІ мови) і відпо­ відала уподобанням поля­

ка. Той зробив нього залежне, зом

з

течка

усе від щоб ра­

вІдродженням не

відродилася

зва Бронькняж, а ріант Бровари.

П

міс­ на­

ва­

В. СЕРДЮк.

Почесний

і

нелегкий

сНоваЯ жизнь. ОРІ'&'.' B~CICIOГO ropOДCКO~ комитета КоммуниС'І'ИЧocfCКОЙ па.ртнн укракиы.

rородсlЮГО

т8ІІ'ОВ

и

районного

ФвеТов

иароднwх

деny­

КиевсlЮЙ oбnасти.. ~ )ПфІаНИСКОІІ ЯЗЬІке) Peмнrop А. IЮJЮШНІІІЕНКО. Гааета выоди'l' С 17 lІОПРе* 1837 1'01І&. Д_ выода:: btoP-, сРеда. ПЯ'l'IІ'ІЩ8., суббO'l'а.

\

в ім'я Віт­ у нас одна.

пісень

і

в

БатькІвЩИНИ

ім'я

легенд,

скільки

здій­

снено подвигів І І якою б неосяжною вона не була, для кожно­ го починається біля того порогу,

де

мати

співала

колискову, де зробив пер­ ші кроки назустріч сон­ цю і життю, де тебе як чоловіка і BoYlнa благосло­ вили

на

захист

рідно!

БатЬкІвщини.

Тепло ріДНОУ землі. Во­ но Зігріває людину, як би далеко аона не була.

Нещодавно

обмежений

контингент Збройних Сил срор, ,виконавши свій іН'1'ернацlональний обов'язок, повернувся на

БатькІвщину. Про ті пал­

кі синівсЬКі почуття, які жили весь цей час в сер­ цях BOЇlНiB-iHTepHaЦiOHa­ лістІв, так сказав у Куш­ ці 'підполковник А. Боча­ ров: «ВІрите, всю дорогу додому дуже хотІлося ПQ-

зусиль до по-

на:

аР6(lі

від

Останнім

но

часом

ЗМІІНила

територІя

своє

поміт­

обличчя

садівиичих

то­

вариств масиву «Трудо­ ВИК., щО на Десні. Тут заасфальтовано централь­ ний автошлях, по якому рухаЮТЬСIІ

маршрутні

тобуси «l\иїв

--

ав­

допостачання,

огороджен­

ня. Всього виконано будІ­ вельних робіт на 789 ти­ сяч

карбованців.

час ність,

великих

печення авТОбусного руху було побудовано пlшохід­ ні

доріжки

впродовж

тодороги ом її

ав­

1,

розширена

проІжджа

частина.

СтворенІ

посадочні

май­

данчики, укладено 21 кі­ лометр трубопроводів. Але, буду 8І.двертим, во­ допостачання но

через

не

закінче­

невчасну

достав­

ку радою масиву матеріалів

генпідряднику

ПМК-5. ЗаТРliмка сталася і

через

відриваННIІ

робіт­

ИНків на гаЗИфікаІ\IЮ сіл чорнобильської зони. Але не

тільки

що

через

скажу

про

нижче.

Намагалися посильну

це,

ми

допомогу

школи

агітаціІ,

передового

фаllівна Дяченко. Добре проводять «день юнармійця~ в Калитянсь­

жать фізичний гарт, моральне змужніння, а за-

кій, Літківській, Зази­ .,.'янськіЙ, Русанівській,

В армlІ швидко ростуть моральні і фізичні сили

СеМИПОЛКіВСЬКіЙ, Краси­ iJ,iвськІЙ. ТарасІвській 11Жолах. Безумовно, у під­ f'6ТОВДі юнаків до армійCЬK~ служби велика foл.ь відводиться вlйсько­

воl'на в тому випадку, ко-

вим керівникам.

ли він готовий до цього. ТОДі і служба іде легко, І батьки одержують хорош1, радісні листи. На жаль, буває і таке, коли в армійське середовище

,Багато старШlЬ, ІнІЦіа­ тиви проявляють у роботі

приходить пестун, білоруч-

ТQВЧінКО, М. П. Костенко,

ка.

В.

товкою.

М.

І.

Ковтун,

Б.

Рудешко,

Б.

кам любов до військових

,минуло два роки, як з педагогічними колекти-

вами шкІл ми серйозно зайнялися організацією і проведенням вІйськовопатріотичних Ігор «Орлятко.:>. «Зірниця. і «ЗіР-

Крім

того,

рада

організувала

гівлю

масиву

в

садівники

вчасно

внески

вузловІ

на

сплачу­

загально­

об'єкти.

На сьогоднішній день заборгованість становить 180 тисяч карбованців. Це теж дуже стримує завершення

запланованих

це, . напри­

робіт.

Через

клад,

наприкінці

року

у

Броварському відділенні Агропромбанку зібралося неоплачених

нами

рахун­

кІв за виконані роботи майже на 50 тисяч кар­ бованців.. Банк попередив раду

масиву

нення

про

припи­

будівництва

і

про

термщову оплату рахун­ ків, ЩО,. ввставлені.

Хто ж с.еред злісних неItла ТНИКів-.броварчан'l У риство

нашим

лює

Юрій Якуша 1 командир відділення Олександр Са­ пон заслужили подяки об­ ласного військового комі­

сара полковника Пlсоць­ кого. До речі, Олександр збирається стати курсан­ том військового училища. Мине небагато часу, і з наших орлят розправлять

жні

ших ків,

Він

лише

чергу,

завІдуючий

яке

пер­

військових наставни­ військово-патріотичнІ

І. ШЕВЧЕНКО, методист початкової військово! підготовки райвно, гвардії підпол­ ковник

сам не ви

та

магазин,

свого

що

това­

риства. А все це є грубе ПQрушення

лективного

статуту

ко­

садівництва.

Більше того, М. А. Байдецький жодного разу не бу.в на засіданнях ра­ ди, де обговорюються всі злободенні і наболілі пи­ тання.

боржннків

І

ко­

товариств «,меб­ «Шляховик»,

запасу.

зацій, у віданні яких зна­ ходяться

садівничІ

риства,

з

терміново

това­

нагадуванням

погасити

за­

борговаНіСТЬ, відключено

і,накше буде енергопоста­

чання

масиву.

всього

Що ж планується зро­ бити на масивІ цього ро­

ку? Якщо не буде фінан­ сових

затруднень

з

уже

ВdдОМИХ причин (а для цього всім слід терміново погасити заборгованість), завершимо роботи по по­ стачанню

всіх членІв

пит­

ною водою. Маємо органі­ зувати

торговельне,

ме­

«Будівельник., «Хімік., «Нива •. Не дуже цікавляться

днчне 1 комунально-побу­ тове їх обслуговування. Для цього буде споруд­ жено своєрідний торго­ вельно адмJністративний

справами

центр.

масиву і

гол.ови

R. R. 'Новак (.Шляхо­ вик.), а також новообра­ ний голова товариства «Кооператор. (завод «Торгмаш. ). . . ~5 ТИСЯЧ' карбоваНЦі~ заБQрг~ваnн садівники «Тр.удовика. за користу­ вання електроенергією. Рада масиву надіслала

листи керівникам

оргаНі-

садове това-·

«Зоря.,

безу­

згадуватимуть

ігри, початок свого шляху командирІв.

половину

МОВЛЯВ,' мені вода, яку

членів

Серед

справ­

Вони,

залишаЮТЬСJl

БаЙдецькиЙ.

лективи левик.,

виростуть,

крила

орли.

мовно,

будуєте, і не проводить роз'яснювальну роботу

годні задовольняє. Перш за все ту,рбує. що не всі

командир класу три­

військову підготовку. Во­ ни були призначені ке­ рівниками на навчальних місцях. Командир взводу

доб­

сьо­

воїнів.

мали справжнІй екзамен на зрілість і початкову

м.1неральними

масиву

гартують­

дир взводу і відділення 1 О

:rягнете,

ради

і

ській середній школІ при проведенні обласного ме­ тодичного збору коман­

випускників Калитяк­ ськоІ школи пов'язали свою долю із Збройними Силами. А все у цнх майбутніх офІЦеРіВ почи-

серед

проводить

Нещодавно в Зазим'ян­

тор­

І все ж далеко не все нашій роботі мене як

голову

ніх

20

.внесків, ,цотрібні

там

витривалість

виІзну

ривами, отрутохімікатами, госпшвентарем тощо.

коли

ся вольові якості майбут­

професій. За ОСТ8ІllНі роки більше

сплатив

дівчата. Варто спортивний зал

заняття викладач фіз­ культури П. І. Анчаков, щоб переконатнся, як удосконалюється фізична

прищепили багатьом юна­

проблеМІ

придбанні чорнозему, торфу, піску ·для плану­ вання саДОIJИХ Дlля.нок.

ли,

П.

ник почався раніше.

та

тієї ж Требухівської шко­

B~ В. Власенко, І. Я. Ли­ Ф.

Малюга

батальйону

юнаки і зайти у

Вовк, В. М. Кащеєв, С. С. Книш. М. А. Чепель,

Григор'єв, В. А. Кухар­ чук, В. І. Семененко, Ф. Ф. НовохацькнЙ. Вони

ба­

«Зірниця. СергІй Гаєр. Ось так мужніють наші

К.

Зараз у нашій краІнІ проходить місячник обоpohho-масовоІ роботи. У

школах району цей місяч.-

Олександр командир

досві­

Ті, хто вважає, що хлопці підуть в армію і там навчаться розуму, одер-

Геннадій

. командир

тальйону Ігор Кислиць­ кий, командир батальйо­ ну «Орлятко~ Плоскlвсь­ кої середньої школи

а

шкіл 'Ніна Іванівна Корнійко і }{атерина Митро­

першу

у

наочно!

ЩКОЛИ

Оксюта та

діє­

ному дрейфу. Глибоко .".~омиляютьсЯ

раз, мовляв, не потрібно утруднювати себе початковою військовою підго-

редньоІ

своє­

і

класноІ І позашкільно! роботи ТребуХlвської і ,ПлосківськоІ середнІх

подати

Зокрема,

вольових

в1.сть

на

ест.етику

екстремальних ситуаціях швидко зломлюються, нерідко піддаються мораль-

ють

Тільки торік для забез­

політики

батальйонами начальник штабу Требух·і,вської се­

Особливу

звертали

ду. Великими ентузіас­ тами проведення цих ігор стали організатори поза­

Рожни~,

В основному закінчено ос­ вітлення масиву, його во­

міжнародній

заходи.

увагу

зусиль, моральноУ мобілізованосТі. Люди. позбавленІ таких якостей, в

"ТРУJ!ОВІИ":

садівникам.

ro

докладають

гають

лолку.

Минуть

Скільки про неІ складено

не

інші

краях.

вореН'Ня цих питань з війсьJroВИМИ керівниками, які є активними органі­ заторами і консультанта­ ми ігор. У нас з'явилися

хто,

чимо, незважаючи на змІ­

традиційного

жих

фро~таціІ до розрядки. иД1іак професія військового була і буде потрібною. Навіть мирні трудові . армійські будні вима-

рядків,

ратний труд ЧИЗilПI. Вона

го

юна,рмійських батальйо­ нів, подбали про обмін досв1дом між школами та

усю глибину і урочистість

вав

жави, а там і цілковитого знищення 11 татарами. Мину ло близько ста

почуття любові Дб матеріВітчизни, де й холодний сніг тепліший, ніж в чу"

Сьогодні партія і У.ряд

як, карбуючи крок, допо­ відають перед застиглими в строю ІОН армійськими

ал урочистого шикування

також на регулярне обго­

часна ж Бровари до­ но в зв'язку з загальним зор-роздоріжжя.· Як ба­ занепадом Київської дер­ ну топоніма, зн~чення йо­

незгасиме

кон-

кового

нових

воно,

вороту

чи

Бро-ні-княж означала до­ умов. Ці назвн не потра­

Ось

слова однак лише той по-сnpаВЖНЬОМf відчував цих

:NV:NV 45, 48, 48).

валятися в снігу на рtд-ничка.. Установили про­ ній землі, хоч за кордо- ведення єди·ного дня юн­ ном його було навалом.. ~рмійця, розробили риту-

спов­

-

(Продовження. Початок у

налося з гри сОрлятко. чи «ЗІрниця •. Приємно подивитися,

І СТАНУТЬ ОРІІТІ ОРІАМІ

БЕЗСМЕРТНОГО

кавказькмо ДОlголіття, сІмейного

6~~ЕЗ~~ ··19~;-;;;~~·~

29

А_*,

'.-~~~~ СОНЯЧНІ

Дітн, онукн

ж и тт я

-

Думаємо шити

також

завер­

благоустрій

данчика

для

май­

розвороту

автобусів, обладнати па­ вільйони для пасажирів.

У наших планах І теле­ фОНізацІя масиву. А. КОБИЛЯНСЬКИИ, голова ради садівничого товариства

масиву

«Трудовик».

очо­

міським

віJtдiлом культури М. А.

Редактор А.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 265020, KlfiВCbKa область, м. Бровари, ву... Київська, 154. Теllефонм: реАаКТОра - 4-03-76, HCТYnHMнa редактора, llдАllІУ "артlАного ЖМТТI! - 4-04-tll II"no.IAaIlWtOr. CHpeтallll, І"",ІІІУ CIII~"Moro rocnOll.'c"" - 4-23-28; .lдАllІУ npaIlMCII080CТ/ / сОцlаll .. нмх nитам" "'02-'2; .lдАllІУ IІмстl. І lІасо.о' роООТи 4-04-81; llдАllІУ Р'lllОlНфОРМ8цJТ - $013-'1.

ВОЛОШИНЕНКО, Індекс Друк офсетннЙ. кований

аркуш.

61285. Обсяг

І

Тнраж

примірники.

Замовлення

Н.

1991.

ДРУ­

16.1&3

#51 1989  
#51 1989  
Advertisement