Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І

МІСЬКОГ(J

РА И О Н Н О І

Газета виходить а 17 квітня 1937 ·року

РАД

+

••

arpapнot Еtисунувшн ШІ!'}:'І!ІКУ

npo:

Середа,

XXVI · з'їзд

шенням Uентра .1 ьного Но­ мітету НПРС . вона від­ nрилась 26 берез н я в Москві . у Великому Нрем­ л!всьІїому па .1ац1 .

т.ичн-е втілення воно дІ· Б у рх.1ивими. трива .1н­ с-та:іо в Продовольчій про- мч оплесками присутнІ ві­

яна тепер талИ товаришів К. У. 1 є надзви- Черненка, Г. А. Алієва,

підприємств

та

цІй,

новатори

ства

І

їх

органІза­

земдероб­

тваринництва .

КПРС К

У.

Чернен­

Бо.

реаJ"ІізуЄться З долов!ддю 4Про_ зав­ чайна важливою сн.1адо- В . І. Воротнш;ова, . 1\1. С . да н ня партІйних, радян· вою частиною ёнономJчно"і Гор(іачоча, А. А. Грrши­ сьних І rоспо;:tарських ор­ стратеі:!ї партІї на сучас- ка, Д. Ф. У~tняова, В. І. ному 'er~n!: Долrих, В . В . Кузнецов~. П-родовольча nрограма І В.. RI. 'іебрнкова, 1\1. В.

11 госnодарсь:кому, 1 в по- Знмяніна, І. В. Каnітоно­

rto

ганів. nІдвищеннІР економічної ефентивностІ сі л ьського господарства та Інших га .'!узей ·агропро-

сенре­ nрисутн і ми

секретарі_!

іценню ефективності В'ИКО· тарі ЦН Номпарт-ій союз- бюро

. риєтання

створеного

сtЛьсьиому

в них

республік ,

господарств! та

nотенцІалу , nовніш!й вl;:t· Jг'чі · р'есур~Ів; спрямова·

обкомів

UR

багато хороших сnів. ВІн очоJПОє бригаду, яка працює за колектиВІfИnt підрядом . У минуло­ му роцІ це~ колектив зібрав по 176 цєнтвер1в карrопп1 з гектара, пос1вmи друге місце у f1· йониому соцІаJІістичному змаrавві. У ниR1шньому, 1984 році, Rартопnя:рІ зо­ бов'язаJІИся на кожному з 80 гектарів зібрати до 200 центнерів бупьб.

На зR1мку передовий механlзатор госпо­ дарства В. М. Ткаченко.

Фото М. 'Семивога.

член

які

відають питаннями агро­ nромислового камплек­

Учаснини

Р.арадІ!,

янІ

)Jебатах,

об­

в

:нею

ІJродово "1ь- у питаннях агропромис .1о­ :зв':Р.зані з вого· но м п.1екс~' , голщ!и

1

актуальнІ

· питання ,

ництва.

ні

вносили

пр!:'познцlї .

спрямовачі

Рад крайови'{ , обласних .1 на 3-З.безnечення:

що мають .життєво важ~І{· районни~ ягропромисло­ іе · зна-ч~ння для країни . вих об'єдная:ь, ·учені . не·

Обr(jз(Ірює Всесоюзна еко- рівниnи

t.a.

конкрет­

ви~онан­

ня Про;rовольчоr

nрогра­

ми СРСР.

ено.номІсти

(ТАРС) .

НАЗУСТf'ІЧ СУБОТНИКУ-------гаючи

ФРОНТ РОБІТ ВИЗНАЧЕНО . · {)Днестайно

nідтримавши

ся

до

всі .члени

ноr ко:юнИ '

пересувної

Jig 5

почІін

вати свято працІ ударним трудом. Учасники суботника трудитимуть­

ся на пуснових об'ємтах Семиполnів· ськоУ та . Івков'сьної птахофабрик, в <<Зоря»,

госnах Імені

та

Кірова

в

рад­

<<Великоди­

Б. ПОПОВ, партБому.

суботник. Майже них працюrатиме

третя Частина з на своїх роб о чІІх місцях , виготовлятиме . продуІщію. Ії в цей день бу де вироб .1ено ІІа 1 О тисяч І-tарбованців . З _них на 2 ТІІся­ чі

ІJриклад у nрацІ , як завжди , по­ назуватимуть передав! :колентиви монтажщшів, · очолювані комуністами

На цей день заплановано та-нош nровести велику роботу по благо­ устрою території підприємства. Бу­ ре посаджено десятrш мущІв . дерев. Заводчани зберуть таrюж 50 то1ш металобрухту. Зароблені на суботнину грошІ в сумІ 2 тисячі карбованців будуть перераховані у фонд п'ятrrрІчни. В. САФРОНОВ,

.

з реа.JJ!зацІєю Продовольчої програ­ ми, в день «червоної суботи:~> буде виномано .будівельно-монтажних ро­

біт на

3 ,5

тисячі :карбованців .

Чима .'1о планують зробити nраців· ним колони по благоустрою 1 озеле· :ненню територtІ . Зонрема, буде вн­ сажжено

ТИВНИХ

понад

150

щущів.

дерев

Г.

секр.етар

1

52

тися-чі

:карбованuів

народного

стю ж 11ваншт.

сеRретар Партбюро.

НА ПОJІЯХ І ФЕРМАХ

nродун­

боти» :ко.'Іентив заводу порош:ковоУ металургН. На 15 тисяч Із зеко· ном.'1ених матер!а с1!в . Це зроблять ті

робітни:к!в: як! в цей день ви-_

Трудівники

радгосnу

сВ.еликоди­

отримати продукції на 13 тисяч нар­ бованцІв. Це значно більше , ніж у цей день минулого року. Особливо вІдзначаються тваринники. Так. май· стри машинного доІння зобов'язали·

ся nід час суботнин.а надоіти 19.2 тонни молока . Це на 700 кілограмів білЬше , ніж у відповідний перІод мнну .тюго рону. Буде танож nродано державі 2 ТОННИ ОВОЧіВ . На суботнину намІчається лосІяти 20 гентарів овочів. стільки ж нор­

rирІчкн . НрІм реа.11зац1ї

·900

фонд Хl-ї

намІченої

п'я­

програ­

мИ. по б л агоустроЮ nрилеглої до за­

вqду · території. буде надано допомогу nІДшефному радгоспу. 150 металур­

гів nрацюватимуть на рі зних rобот::~х у сільському rосподарствl, допома·

се.та. Не випадново ж п.1оснівцІ обра­ ли

лограмів молона і довівши f:oro ва­ ловий надій до 1.621 центнера , вона ста.г.а правоф.1юrговою в трудовому суперницт в і операторів машинного

П депутатом сільсьної І

Pa;:t

народних

. д о рожить

Депут:1тів.

їхнІм

ра ііон в оі

І

д і вqи н а

довір'ям.

Віриться ; присудження Л. Строкач: премІї Лен!НСЬ!\010 комсомолу ста н е новим

·.

стимулом для

дівниЦІ, ., до з во.1 ить

доїння- ра йону.

Не лише завдяІш натхненнlй праЦІ

невтом н ої тру­

їі1

у

четвертому

роЦІ п ' ятирічки nодолати ші рубежі.

ще вагомі·

ВИЙШЛИ В ПОЛЕ

RВ.tРТАЛЬІІПЙ -

· тРУДАРІ

ДОСТРОКОВО!

ВеснянІ польов! роботи до за к риття вологи. ~ радго с п! «Ру\аІ-Нв­ Механізато;.и з с.- бов'я· сью:іІ>> поча .1ися з ni.:t· за:шся ножен ве с няний живлення посІвів . ІІа день поста в ити на с .1}• жбу стар а нно за- мерзлоталому грунту бу.­ урожаєвІ . Вони

Учора колектив ЛІтнІв­

f.ЮВИХ

буряків. посадити

34

гентари

4

саду .

гектари· :картоnлІ. вивезти добрив . внести 50 тонн амІачноr води. виконати Інші -роботи. У фонд п ' ятирічк.и нолектнв рад·

госпу

тонн

перерахує

.

2350

нарбованцІв. С. ПЛАКСЯ,

дирек-тор

об ' єднання вершив

<<ЮнІсть:~>

. першо-

програму

ли піджнв л ~н!

озимі

радтоспу.

на

підготува ,;ш

до

го кварталу. у торrовель- зе.1ен и й норм. ІШІ займа- с!.1ьгоспмашннrr. ну

300

ють пл ощу

мережу

геr;тарІв,

ВіДПР;JВЛеИО ослабл еІІі ПОСіВИ

дитячого одягу на

міль-

2

на з ерно на

200

ців,

58

гектарах , ле,

процентів продук- трав.

ції реалізовано з державним

Знаком якості.

дар ства

За nопереднІми хуш:>ами, до 1\Інця ня з

л::ній

виводять в поле До масивів бага-

труАівннни

тивнlсть праЦі

процента.

техніки. засві;;.­ внїзд у по­

юшй

в:д бу вся

2u

бе·

резня.

Добросоз!с н о пра­

щовали

на

nідготовц!

r . .п .

їх транторів

сво­

1\Іар­

куца , Д. Т. Вірнч. слюсар Г. С. Рак та інші .

С.

пристуnлять

МАРЧЕНКО,

головний агрощщ.

шерстЯ-

них та ДЖІІ!ІСОВНХ

2.4

госпо-

n!;:tpa-І торіч н их трав наблизили бере з- зчепни т~ борони. Днями

· нонвейєрних

зІйде 2,5 тисяч!

НинІ хлібороби

, техн!ну.

го1· овн!сть

роботи

Би с ону

ОЗИМИХ ЧІrв пробний

йони 510 тисяч карбоваи- · 500 гентарів багаторіЧних

!!ОСТЮ· і

300

.

БУДИ·НОК

З печатну рану продук­

rотовлятимуть продукцІю. 120 Із них працюватимуть на заощадженій си­ ровинІ і матерІа.'1а.:>: . 15 тисяч нарnо­ ванцІв. заDОблених на суботннну, бу ­

дуть пере-раховані у

тивною участю у · громад(ь :: ому жипl

:ми роботи в 1983 роцІ. Одержавши торін від кожної нарави по 6 811 ні­

мів. тисячу брюк Ку рТОН·Ві1· ріВОІі.

мерсьний~ в день комуністичного суб~ТНИНа nрацюватИМУ,ТЬ З ПОВНОЮ самовІддачею. 21 квІтня nланується

UП виготовить у дёнь «червоної су­

1370

тr, :-> ар l в

1\ІАРХОТКО,

МЕТ АЛ'УРГИ­ П'ЯТИРІЧЦІ На

-

денора·

парtоргаиlзацІі.

межами Ни'івщини . Повагу і авторн­ т.еr едносельц!в ·вона завоюва ,1а ак­

1300 nрацІвникІв заводу т1астмР.с . ської швейної фабрики вийде 21 нв1тня на номуніетичний Київського виробничого

мерський».

В . С. Павловим та В . В. Патруше­ вим . Всього на об 'є:ктах , nов'язаних

Л. Строкач стала вІ;:tомою далено за

весняно-тrо .'!Ьоnих

ВСІМ І\ ОЛЕКТИБОМ

механізова­

Приємна звІсп;а надІйшла на ад· р_есу ор~ена Жовтневої Революції радгоспу «Плоск1всьюrй•: мо л одий оператор машинного доїння комс.u­ модна Jl. Стронач удостоєна премії Лен!нсь:кого комсомолу за п!дсуьша ·

nідготувати­

секретар

вирІшили ознамену­

ntnшeф!'foмy радгоспі

.проведення

. робіт.

-nередових :ко.'1ектив1в Москви про nроведення номуніетичного суботни­ :ка,

своїм nідшефІ'ІИМ

.JIEIIIIICLI{OrO

І:OliCOl\IO.ІJ-~

чов .

виступили

CTPOitA •t-

.1~\~I'EI\r.r Jii'EJ\111

НПРС, (:ШРета~ М. ·с. Горба­

Jіих на роЗвиток . агропро- су, заступники Го л ів Рад говорювали шляхи !1Ідви­ !.tи~л~вого :комrі~1ексу. Мініст~в союзнпх рес · шення !нтенсиф!нацІї .~ль­ ПершІ nідеумни робош nубл!к rо.'1овн номісій ськогосподарського вироб­ ПФ виконанню чооУ nрограми

.JJIOБA

Політ­

нрайномів ЦR НПРС

партН.

Ціна 2 коп •

Про · тракториста Василя Мнхайповн'Іа Ткаченка Із радгоспу. •Зоря>> можна почути

лІтичному nлam цент~ ва, · є. К. Лигачова, К. В. ра.тіьІ-Іа ' Б НЮІ!шньому де- Русакова, 1\1. І. Рижкова . мислового комnлеRсv» вИ­ сятирІччІ'. Першорядного У нарад! беруть участь ступив теn.1о зустрЇнутий

енач~ннJІ надаеться nІдвн- перш!

·року

1984

ор ­

Нараду БІдnрив зустрІ· н у шй трива.1ими оллес!-;а­ ми Генеральний секретар

UH

ОБЛАСТІ

радгос­

обслуговуючих

pl-

УКР А 1 НИ,

Т_Р У :ІО ВІ В АХ ТА

ном!чна нарада з nроб.1ем сІ .'Іьсьногосnодарських нолгосп!в,

ПАРТ 11

КИІВСЬКОІ

березня

28

економtки

агропромислового nомл­ ганів, nів, леnсу. Силикана за

грамІ ' СРСР,

траму nідвищення добробуту радянсьnого народу.

НПРС на nерший n .1ан nоставив завдання поліnшити noстачання: населенню продуц!в харчування. Прак-

ДЕПУТАТІВ

НАР ОД Н И Х

N! 51 (6714}

Резерви

КОМ УНІСТИЧ НО І

КОМІТЕТУ

зросла

ДЛЯ ТОРГМАШІВЦІВ

на

Зразки

ударної праЦІ паназують Перший дев'ятиповерхо- Це дасть мож.1rrв!сть найдосвІдченіші майстри- вий будИнок споруджу- nередовому колективу ус· ні пІдприємства . За ~:а· ється на житловому маси- nІшно справишся Із зу· лендарем другого nівріч- вІ заводу «Торгмаш» по стрІчним планом 1 достро·

чя 1985 рону трудиться вулиЦІ ОлІмпІйськІй. Буд!· ново, до 1 червня, здати 111 швачон-моrористок. 1вельнини пересувної м~ха, об' єнт оnоряджувальни,

Про достронове ,завершен- візованої нолони · тресту нам. · ня ~собистих n ятирІчних промислових n!дприємс:тв

плаюв

рапортувало

10 УноопспІлни

вже

завер-

ІнІЦІативу rенпІдрядни·

внfNбничниць. У ра~унок ши л и нладну стін сьомого нІв підтримали 1 nрацівни­ січня-лютого 1986 року 0 . б ки ШVІН .N2 5, яні вино­ випуснають предунцІю n верху цегляного удин- нують монтаж сантехніч· Тамара . Павлівна НотІна, ку 2 готельного типу на ного та електричного об-

Надія ГригорІвна Раджа· 10 нвартири.

ладнання. Сnільними зу·

нова. Любов Павлівна Комплексна бригада силлямrr будІвельники Щербак, ВІра· Тнхон.Івна Івана Івановича Бабича, планують здати новий бу· Набиш та Інші . якІ змІн· де застосовано колектив- динок торгмашівцям «Лід н1

норми

винонують на ну

125~130 nроцентів.

О. ГРЕСЬ,

економіст

фабрнкв.

·

форму

.органІзацІУ

І нлюч•

оплати npaцt Із застосуванням коефІцІєнта труда­

воУ участІ , вимацує змІннІ

норми

на

110

процен_rlв.

дое ро о о

т

к в •

Жовтневих 'свЯт.

до

В . БОНДАРЕНКО, вачальник ПМІ\.


*

--·

· 2 ct~p.

23 бepe3Iffi 1gg4 рt">ку

•И О

8 Е 11\U: ТТ Я»

у боротьбі за да.пьmе п1двищеmм ефехта,иостt роботи пасажирсь.-оrо ав­

топt~єж:uа

бере ІІКТИВRf

.N9 3101.4

f'ІІіСТЬ 'LIIeR rрупИ· вародвоrо

r.

rа383варІПЦС8J[,

РЩІЕННR XXVI З'JЗДУ

вів

веде

контроJІЬ

за

1Пdстю ~емоиТу автобусів 1 дотримав. иям водtямв\ rрафlків руху автотран~

~ & ЖИТТЯ!----------~

tmPC

коитро.пю

о. КовдрІЩЬКНЙ. Працюючи е.лектро­

.

верту.

3А · УЧАСТЮ

На фто: Г. О. Кондрицький.

.Фото

А. Ко:Jака:

ДОЗОРЦІВ МииуJ'!ПЙ )1!к д'JТJt -rpyдosoro колен­

ролерів rtостrйно

1'\:f!ребувають

і'І!о[Т~н­

~иву радгосnу-комбіна1'у с:t\алитян­ с:ьний• 111fe!нl 50-рІччя СРСР єтав ще О;{НИМ етапом у ДО{:ЯТНеFІFІІ IIO!fflX ру­ бежів ХІ-ї п' юирfчки. Про це св1д­

ня виконання державних nлaнlz, зое-

чать результати госnодарської діяль­ ностІ. Торік калитлнц1 одержали

нолоrt'ПJої

13.858

річчІ 1983 року було nров,едено 24 nеревірки. ог.ляди, рейди. 1 майже вс!

ресурсів, зміцнення

інших

тонн в·алових приро.стів ваги

4.9 центнера кор­ 1 центнер приро­

тварин при затра-тІ моsих одишщь на сту,

що

доз11Qлило

жавІ

13.600

реалІзуgати

НОМ І на 325 тонн бІльш~. ніж у nо­ :замину.r.ому, Ні82 роцІ. Вагомим був 1 п;рнбуток. По го cym·a станоюr.1а 7.3 міЛьйона кар{jованфв. Коли nроанаЛізувати до~Jtг1и

таких

фаRТори,

ря,:tу

Маю

на

увазІ

роботу груn

контролю,

як!

є

1

nостІв

еnражжнt­

Мнні :!~rонИ дозорцІа. ХХУІ . G'їз;t НПРС. Не забувают:& про це І н а род-

ні контролери Налити. Завдяк'и вжи­ тим

-:r·же

1

цtлеСІWЯМОБ\д;НИМИ

д у МКИ

ставитиє я до вююна'нН'я свuїх обов' яз­

ск.таду

гр уnи

народного

3.

м.

вп.1ивати

До

На

радгосnу-ко мбінату

В.

груnи

А.

ФедІрко

виконали

план

проценти

перевезень

до

пер~з і рон

Регу:;ярно

партій­

юшуска­

« Б.'JИСf:аЕRИР.

недостатня умrа

так и х

nитан ь.

н о вої техн!ни ,

Пере­

як

конт ро .'Іер!в

впроваджен ня

недост·атній

хових груn цих питан ь

контро.1 ь

робОті?

nос т ів.

На

кали тянц!

вирішен н я

І

сnрямовують

зараз свою увагу. Вони

прагнут ь до·

моп н ея

А як не згадатп про участь актітІ­

1

тоrо , щоб ефект

родних

контро лерів

шим. а

кож·ен

був

роботи н аще

з дозо рців

вагомі­

nовнІ стю

вттра~довував високе до·вір'я това­ ришів, був на nередньому Rраї бо­ ротьбlІ за Fи конання накреслень ХХУ! з' їз;tу НПРС :

При· учас ті контролерІв В. М. По'іе­ :ва.ла, В. Ф . С тужука на пі;tприє м­ ствІ вІд впровадження 42 ращ!рО' тіознц!й одержано енономічний ефент на суму 11 3.8 ти с яч! нарбовщщів . Важливо те. що в ію лl зору конт-

В. ДОСВІТНПІ.

ровоту ПОСЛАВІ.пІ .

чина

цього

-

в

<< С:льгосnтех віІ:а~

поЧалrі документах

вказував

не

nеревезений .та

)

'

·

і використання nрнчероцІ вони ви.1илися у те. вантаж. а загальну ван- nІв (96 ·3 npoцema), . що виробІт он на од ну ее- тажоnідйомн!пь автомоНедолІном є й те. що

rе.:щьосnнсочну тонну біля НамАЗ. Таким чи- зараз в райоб'Е=;д~ аннІ н е­ Еатпажоп !дйомност І аnто- ном було nриnис ано 7.2 має орган !запі11 но-технІч.~ ма шин знп3ивс н на 15,7 тоrrни вантажу і 396 тон - них заходів. з економіl ІІІрu иевт а . На

5.7

процен - но ·І<Ілометр ів.

Взагалі nального,

не

в едеться

<шеншився 1 ноефіцlєнт приписувати в •Сільrосп- соцзмагання. Та й nрем!У внкористанІ;я причепів. техніці~ не дуже важно: водІям за економію вида­

'fa

Через це

оі)'єднаш • я

н!tа»

атноnа рк рай- антів вимІру 'вІддалей не- ю:ься неnрави.%НО :

<> Сільгосптех- має , та й

недС'пєреві з

вони

спІдометрпчне · СІ\ .,адають ляше 12.5 п ро­

12.6 господарство могло б Цу- цента· вартостІ зеконом . ·І е. ного палива. А утри.ман-

ТІkqч! тонн FІа нтаж!в. ти У.ращи м: . При nер ев !рці товарноПотрН~но

вІддати

на- ня за nеревитрату дорІв-

'rрансп орт н н х Ранл адн их, лежне : обл і к витрат nanь- нює 60 nроцентам його щ;а nроводн .'>а ся за за !'- н ого тут · ведеться непога- Мртос·r І . а не 100. як це да:-; ням місьно го ком ітету во. У · миву.1ому році до- Qередбачено. ·

на,ро;rного нон т ро л ю. сягнуто еко\іо мії по лінІйТо . щ керівництву рай­ встаноЕ.1ено . що в бІль- НІІ(С нормах на авто маши- об'єднання « С!.'!Ьгосnтех­ ш'> ~ті r.'нгr.дrФз вони зз- на х. що · працюють на ди - ніка• необхІдно вжити по Jн:n ю:- ься са~!!ІМИ воді - зельному пальному. Але. енергійних заход і в І лІк­ юш 1 част о непр <'І'!) ІІ .'іьнn . на жаль . на тих а вто мобІ · в І ду в ати вияв .'1е н1 недо:1 1 Но.nрттад . но,J. ій О. А лях. що nрацюють на бен- ки.

Шуст, nрацюіс'Ш

на де · зинІ, є nеревитрати. При-

ла Требухева

до~а

наша 'Рей- . '

·

бригада

обрала

не

:випадково. На м:ннулlіt

АХІЛЛЕСов· . · · А 'П'rtTA'' fl,І.

1

'

лунам на

.

.

.

ад~су ~ра·ців-

ників сфери nocлyr чима­ ло гостр их с лІв. «Не в nовній мірі аадовольня­ ють :во нн nотреби сельчан~> , зр о би .1а висневок наро;rн ий обранець. У тому . що вона мала

р)uію.

.,

с Е. р· . в І с ·у

сесії райра)Jи у вистуnі депутата Г. М. Рогач nро-

ми

ПОВІДОМЛЯЄ РЕйДОВА JJаженцlв. Тараєlвки , · За- no-cлyr безnоєере,ІІНЬО иа ворич , Вє:rикої Димерки, робочих місцях, доставку, Рожі вки та Інших сіл у замовлень додому 1 т. д . люто~у побутов и х nослуг Не можна не згада1'ІІ

nереконалися населенню зовсІм не на-

вже через к!льна хвилин. да"а отося.

При ман!

2.945 карбо-

_ РанuJв f:a

ВlдсутhІсть

npo нереагування нерівни-н!в

nІдnриємств

сфери

чітRого сер:в!су на проnозиції гро-.

березень комп- тр.ан сqортного обс .пугову- мадян. заnисан І в «Кнк-. nеRсно-nрийма.'Іьн нй nуннт ванн я не е)tнний недо- гах скарr І nрооозицІй•. станом на день nерев!.р- лІн у дІяльностІ нолек- У хІмчистцІ члени нашоt ки,

20

березня. н·адав на-

тиву

nобутовикІв .

славно· рейдовоХ

бригади

з1ткну­

се.'1енн ю nослуг аж... на го . до речІ. своїми тради- лися з 600 FарбоЕа н ц!в. Звичай- utями . Ті льки торІк вони, заnисів

фактом. Що рц клієнтІв так І'

но .

nоза

сnодІва тися,

що nnaн

буде в и:конано, не доа>>диться . Із 19 no.c.'Jyг. якІ переліченІ на одній Із вивісок у nримІщеннІ побуткомбІнату , 1х надаеть-

ся .~ише 11.

nр имІро м.

зайняли одне з

nоі!:зових м!снь у о б.'!астl. Але це не може засnокоювати . · Вимогам сьогоднішнього дня нІяк не вІдtювідають умови nрацІ І

X!llot<J:мc1юi, . технІна беЗпеки

лишився

увагою

ад-.

мІкістраu!ї nобуткомб!иа-. ту. Подібні ·фа кти зустрі-­ чаються І в Іmnих закла~ дах побуту. Не вс е гаразд і з до­

обслуго- триманням

nобуто виками,

ремонт в зуття . · одягу . Б~' ючого nе рсоналу в май- і. зокрема . завІдуючими меблів цІ та Інші no" ст ер н ях райnобу ткомбІн'І- :КПП . nрацІв ниf(:.>ми це­ слуги на;Іаються тюr. що ту . Це. в nершу· чергу, хlв. майстерень розnо-,

у требухІвпів вІ.'!nадає сто сується цеху no виго-. бажання подю~ати на них товле нн ю nам'ятникІ в. :;;амов.'Іе н н я . ш~ейн ого пеху 1 фоrоса~ П ричина · такого стано- лону будинку nобуту вища од н а відсутнІст ь « ЮР! .'!ейннй ». Ве нт иля1о2 Етотрансnор ту

д."~я

заве-

зення т о!'!а)'tІ"! І вІ;rщJаВІ<И

рм

тут

не

nрацюють,

no-

бутові к!~tнат и вІдсу тн І .

рядку робочого дня, ви~ конання строкі в замов·. лень. . На н ашу ду мку . адм!нІ· - страц!ї райпобуткомбіна• ту

слІд

по -справжньому

nо дбати

про

органІзацІю

замов:;е н ь . П ро це, до реІ в г.ер~;к а р нях міс та такої служби nобуту, яка чі . н а м гово р и л а І завІ - недо 1І ки все.1 илися надов- б віДповід ала Інтересам дуюча комп л ексно-nриnПерш за все , nору шу- замов ни кІв. Ж ит ел! Бр~ ма.'!ьного пу н кту села ється сан !тарно-г!гІєніч- варіци ни l. в першу че~

:Княжи ч

О. Г.JlYXOB.

Н.

І.

Но.'1Омий- ний режим .

1\'Іа йстри

не

·· сельча ни,

гу.

ХЬ'fУТЬ;

чею;о . Та й вза галІ, на неритмічну до ста зку за -

обр обл яють І нструме нти щоб їх нІ замовленн я ви· ·дезинфІкуючими розчина- конувалнея в у становлені

,,о побутовикІв .

безn ечені б!.1изною та Ін- · Ра

мов л ень нарІІ\ають

чим~- ми. Перукарні nогано .,а. ет рою:І . якІс но . а культу·

Це с ахіл•

лес ова п ' ята~> сервісу в ~е- с трументами. JJax, я ка досить-таки бР-. !!ерунарн ! N2 JJяче

на стуnає

н анн я

п .1 ану.

на

У

вино-

лютому

.'!и

1

Майс трам ножицІ да-

:шше . nіс л я

нагадувань.

Що

т рива л их

ур яду

о~слуговування

І лише

н а 62.8 процента . В Недостатня · технічна :окремих с елах nроцент осна щеність nідnриємств виконання ще нижчий: у nобуту, не завжди ви сока Гоголеві .....- 10, РуднІ Rва лІфІнацІя nрац!ВН(іКІВ

30.6

nроцента . Іа

, ських

28 сіль- не дозволяють адмІністра-

но мnлексно-прий- ц!У

мальних

n унктів

Із

rtлa-

побу·пюмб!нату

спрямовано

ціле-

розвивати но-

ном лютого справилося вІ, прогресивнІ форми облише три . А в НПП Ну- слуrовування ЕІад<!ння

ДЕЯЮ наш! керівники жавни м

nокривати дер­

ко штом.

Особли­

во це добре видно в та­

ких

питан нях,

станн.ІІ

як

викори­

nриродного

електроенергії

газу,

тqщо.

За­

м!ёть того , щоб розробля­ тн і вживати орган Ізац!й­ н l . тех Р. \ Чн ! заходи по Ух е кон омІї . що зараз 1 в и ­

магnється .

вони

сn6кН!н1 -

була

про

nо ліпшен н я

населек-.

'НЯ. . Рейдова брнrада: л~ ЛЕМПИЦЬКИfі -завідуючий позІtіІІтат. вим_ відділом торr1впі 1 побутового обслугову· вання, Г. .ЯСНИИ Інспектор позаштатиото

вlддІ.лу, В. НЕБРАТзавідуючий

позашта~

ним

rnснос-

~ектором

ті мlськоrо комІте-rу JІародноrо конtролю.

Відбуваються штрафами

на вчилис я свою безгосnо­

дарн ість

обслуговуваннЯ

високою . я к ,того й вима· гають рішення партії 1t

ж до бі-

ц . р ., примі ром, план на~ JJнзни , то неnоодинокі видання nос луг по с!льсь- nадки . коли її просто не ких :КПП був виконаний вист ачає.

н ~вико-

н.аннІ nланових коефtц!єн·

пробІrу б! І тів використанн я вант б б У від.'Jагодженому ме- ревоо ро ному ком нат , (94 nроценти ) , ажо. ха н:змІ райоб'єд нання в това рно-транспо ртних nІдйомностІ (9l 6 nроцен-

траnлятися збої. У 1983 фантично

·

ОБ'ЄНТОМ .с:воєІ0n)P~~ nepe- . ~~f::ний ~;~e~~

r(}.,

го:ювної гр уnи НИ за діяльністю це-

. в-антажІв.

раціоналІ заторській

1чф::>р~Іує про

~а нін чення хотІлося б сназати ,

за все .

ефен­

Вартість одного тонно -кІлометра с ю!ада 7,7 Іюn !йки при n.'Іановому :nона аник у · 9.1 1\ОП!ЙІШ.

стів у

рейдJв .

авітує груп и

ми результатами . Вони 15ачать 1 вузь­ кі місця в своїй діяльно сті. Це. nерш

тивио, с в ід чить хоча б той факт, що

:~tрансчортни ки на 3

госnодар-

що народ н І д озорці орде ноносного ко.'І Єf:ти в у не вт ! шаютьс я до с яrнути ­

НИ

'>КОнтролює правильність ехсплуатації ' автотрансrюрту. Про те, що контроль

:він здійс нює цІлес прямовано І

ти­

ДОЗ'ЄО.'! ЯЄ

н е;tбай .1ивих

ну організацію.

року. Ч л ен

на

ються << СИГНаЛИ!>

но · вико н а.'Jи nланов і завдання і соц­

Інший приклад .

175

Щорічно група НИ нолективом. Го .'юs а

р езультащ

neR'I'н!'ffi'. де трудят ься: дозорІ{!, ycttlшc

1983

недОЛіF.!В.

В. П. Наб иш нepi;:tRO

Іва-

нова. Не лише вони ,самі, але й кo­ зобов ' язання

ПрОТ И

н иків. перед

кон.,.ролю

r . С g!шев<: ЬЮІЙ,

входять І.

радгоспі- комбі­

мільйон

Неабияка ро.'Jь у діяльності нонтро­

'і<ів, вирішення пи-тааь госіюдар(:ьпого Ось кі ль ка ; nрш:." ад!в .

у

1

.т:еріи ві:tводrпься, г.~ асностІ. Саме во­ на сприяє фор:~ІуЕан н ю rрома;~сьf: ої·

Нрfм ТО!'О, контро.-:tфи особистим nрикладом похазуrоть , як необхіДно

' характеру .

заходам

сяч кубіч н их ме:р!в газу, значно nо­ .lіі'п:іш.'!ас я якість і вин орнетавн я кор­ ~ІІв, зм:цніла трудова ди с циnліна .

~ це дозооля~ wожну -ncpeвlPJ.tY ; кmz;ен рейд Зрб)бИТИ ефективним и .

ними

наті заощаджено

. ш.'1яхіІ

лодо .'Jання існуючих - : . щщод~RJs-;:

v.i лoro

виnр авитй

Не іиnадково на це зорієнту1;:ач м!дь­

як! .xgJotлl(Jют ь ко­

знають ::

~жrr ття

дозм,~и.1о

Езагал!. nита нн я'У! поси.1ен н я режи ­ економії і береж .rщв ості nр иціпя­ ється особ лива увага. Адже ~он и складн ики усnІху будь-ян ої сп рави.

rому вщrи ' доtі~е 6б!з­

лективи п!,1розділІ~.

захо.:tІв

му

Еі .1ЬІ!!lпь tз 1! 2 f!··~po;rнnx- до;зорцtв трудить ся. безnосередньо . на виробни­

чих д:ляннах

пів­

го,::ин .

ми органІза тора ма борот~и за пі~ :вищеннл еф'РКТйвІtостt вщ:юtіющтва.

Еа н1 з nитаннями,

другому

енерr!ї с~.:лала 2.9 мІль!іона ~t.'Іоват-

якt

-r& npo · І

в

1 тех-

цих та

становище. І торІк економІя е.lектро­

один з них с.11д згадати обо.в ' язково. народного

т!ЛЬІ\И

ників підnриємства .

nІ:дприємства

р-езультатів,

питань

З

Та!{. пtд час nерев1рки sююристан­ ня елеRтроен ерrlї було вияз .'иmо ряд Істо тних. недоліків . 3 1 результатами nєревlрки дозорці о.знайом~:л и кеРів­

250

'l'OHH більше, Н і•Ж nередбачалося п л а­

.!\О3.ВО.'1·ИЛИ .nрацівни~аNІ

трудової

диеци:rшtни.

вони дamr вІдчутний ефеRт.

дер­

тонн свинини. Це на

І

режен.ня соцtал!сrпчної 'в.жаєност1. використання трудових 1 матеріальних· 1

черrоsої nеревірки: На в 1007 ву з.1ах облІку газу немає коп ійо к. н і термометрів. метр і в .

нІ

ма н о­

У тепл иц ях обл і к вико­ ри~танн я

газу

ся .

є

то му

не

ведеть­

нерацІональні

карбон андІв

Напрошується во~. що за енергетичних

50

висн~

nеревитрату ресурс ів з

державою nотрібн о розра~

с!ньно nлатІІТЬ штрафи. ховуватися не її ж гроши~ витрати . Та й в ці лому у Грош!, зрозумІло, не своУ. госnодарств! nорушують­ ма. · а тих, . хто цt nepesи• А це не що Інше, як ся ІІ становдені лІмІти, за трати доnускає 1 не npa-. nерек.па;rання 'іх з однієУ що в и n л ачуються ен ачн! цює над тим . щоб Іх не

·держаsно У

кишенІ

до

ін ­

шоr. Еез . будь-яко У !\О рис­ ті.

суми штрафів. П ерев итрачають · газ та­

було.

ВІд

цЬого

було б

більше користІ . ніж вмов~

кощ у радго сn! «Бобриць­ ляти байдужих людей наn р'иклад. над­ кий». Тут та кож вІдбули­ зай матися . своїми nрямн" Імен І Щорса. Дов­ с я штрафами . ми службовими о бов'яз.;

В зят и .

госn гий час тут не усува ют J.­ ся недол! ни . якІ виявили ко н тролююч І

Так .

nри л ади

жнванІ І я

ra з v

орган!зап !"· .

обл іку с nо­ з находять

ся в заІ І едба н о му стан І . багат о з них в е нройш .1 и

Не

бе режуть

ен єр r!ю

на

елеRТрО­

х а н ічному заводІ. ЛІтк ! в­ r·ьній фабрицІ художніх Р нробів . Наприклад , заво­ ду·

тІ л ьюІ

за

ками.

·

ремо нтно-ме~

січ ен ь нара­

ховr.~но штрафів на

суму

Л. МИХАИЛИЦЬКА, rолова rpymr . НК між· райоввоrо виробинчоrо

об'вднавви rазовоrо rос­ подарства.

·


* --------------------------- ---------- - - - - - - - - - ---------·- -- -----..;....«НО В Е

ТВАРИННИЦТВО -

І

Ж И ТТ Я•

2Я бЕ · ре з ня

УДАРНИА ФРОНТ - - - - - - -

говорити.

ще ТрудІвники

nолег л иво

у

життя

нашого

пр а цюють

ріш е нь

господарства над

ХХ\'1

з'їз~у Номnартії

XXVI ральне

місце

займають

в

наших

пита н ня

на ­

НПРС

,

Цент­

J

діпах

Продовольчої

пlшно . А це вже

матеріа л и

дуктивнІсть

1

тІя За

-

важ л ивий

крок до

nеред

ється

зав­

радянським

ви.

на­

на

·rx.

гран у ли

до

виш у кув а ти

двох

тисяч

невикористанІ

перед ус Ім . ми в ба чаємо

роздою корІв, полІпше н нІ якІсних по­ назнин!в мо :юна за рах у нок збалансо­ ваностІ · раціонів , збІ :; ьше н н! nродуктив­ ного n~рІоду корІв, поліпшенні вирощу­ вання та збереження моподняка.

•Плоск!всьний•.

У

минулому

роцІ

в!д

1\ожної корови одержали по 60ЗО нІло­ грамІв

моло:nа.

У

четвертому

надцятої n'ятир!ч:nи зобов' язав ся надоїти мІв

моло~;а

ЗимІвля

на

у

нас

ДО 40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА-ГЕРОЯ ОДЕСИ

ще

член

ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

nроведення

НіШНЬОГО

Б

:КВІТНі

рону

по благоустрою

1

Одеси

на­

якого J<И

увІйшли

роду в рони Белиної ВІтчизняної вІйни. БатькІвщи­ на внеоно оцІнила подвиг своїх синів. 27 з'єднан­ ням З-го Українського фронту . що визволяли мІсто , було nрисвоєно найменування . «Одеських">, три з них нагородженІ о·рденом Червоного Прапора, десять орденом Суворова ІІ стуnеня 1 дванад-­ цять орденом Богдана Хмельницького П ступе­ ня.

... Ветеранам

важно вnІзнати теnер це приморсьне

мІсто. БІдбудувалась

1 ще

nонращала Одеса

-

ве­

ликий nромисловий, науновий 1 нурортний центр. І-Цодня торговІ судна Чорноr<~о~ького. морського nа·роолавства вирушають До берегІв усіх материків, доставляючи вантажІ в _nорти десят:кlв держав. ВІд­ nочиваючих з усІх :кінцІв ираУнн нлИ'Чуть сюди зо­ лотІ чорноморські пляжі, нуяльницьн1 Л}нувальнІ

МІсто-герОй,

аnарату

.місто-трудівник

но. здІйснити у 1\Вlтнt. Це. в

зІону, 1\апlтан І рангу у вІдставцІ Б. П. Бирюн; вгорІ радянські вІйська у звІЛЬненІй Одесі.

Одеса.

Вулиця Лe­

ttlнa.

першу

чергу,

жителів

400

вого

центру

:клумбу.

-

ІІ{рtм членІв

рення Зазим'я в населе­ ний nункт висо:коІ ку ль­ тури,

зразкового

ського

СЛУЖБА

Ми

01

живемо

весняними

rурботам!f). але це не по­ •инне вІдсувати на заднІй план турботи по запобі­ ганню

дбати про !'Гі '! )'яд~tуєання територ1й !' ·1б:н :зу пІдnри­

\'{' :•

будин:ків та

їх

мИ

nожеж.

У nерш~ чергу слід по­

ємств,

них' осель, заття легно­ рез вІдсутнІсть громовІд­ займистих матерІалІв, яні водів або неnравильну Хх використовувалися

',

ПІсля

слІд · перевІрити

виннІ

засоби

для

зи­

пер­

пожежога~

сіння 1 там, де це потріб­ но . поповнИти їх .

житлових

індив!]\уаль·

утеnлення.

Ж!

оорядну.

(Фотохронl:ка РАТАУ).

ЩОБ УПИКНУТИ ПОЖЕЖ

У попере,'\І'і рони nоже­ нерідно виникали че-

експлуатацІЮ. Ян не nри'І\­ ро, го

але

керІвники

управління

м!сьно­ торгІвлІ,

вІдnовІдально. тах

цих

На

В. ШЕВЧУК.

о6'єк-

організацІй,- до

речІ, бракує

1

до

цього

без-

жежноІ требує

безnеки

не nо­

особливих

зусиль

nервиJЩИх І .коштів.

Треба тlльни

засобІв nолІежогас!ння.

щоб кожен житель мІста

nридІлити

-

Особливу увагу в тру- Іх дотримувався. Це до­ дових коленти~ах , слІд "зволить уttиннути пожежІ роз яснюваль-

лиха. яке завдає вели­

нІй роботі по попереджен- чезних

збитнІв,

nризво­

ню пожеж, озна~омленню дить до загибелІ людей. працівникІв з nорядком _ П. ГУТНИК,

рай с поживсnІлки , пром­ використання вогнегасникомбінату, комбінату гро­ н!в. Інших засобів . ложемадського харчуІ'~' І НЯ ж о ; · ас!ння . ставляться

громад­

Винонання

nравил

по-

старший

дІлеНJІя

rллду

Інспектор

Щд-

ДержпожеЖна-

мІсь:квідділу

внутрішніх справ.

сnанацею•

досяг_ла

в1д

1984

еtчня

новоІ

позначки

-

рекордно!

мlльйо·

12,8

на чоловІк (або 11.5 про­ цента

НЯ) .

активного

Цор!ВНЯНО

минулого

~зайвих

трудових

nеретво­

nрестижних

рану ·армІя безробІтииJО у сСnІльному рин:ку•

розбити

сnравІ

1

-наnрикІнці

сяч .

вирувати:

на

ЦіНИ

ЄЕС

ТИ•

400

продов•

в

минуло­

П!ДСІ\ОЧИЛИ

рроцента.

8,1

Особлива nеречностей мовлена

_

нlнцем

в

на

інфляцІя

році

населен•

кІльність

людей• .

А

жує

му

З

ро:ку

sбІльшилася

Уже зараз органи громад- .

у

свого

усіх бІА. зайшло в тупик; виивиашнсь безсилим роз. J'JІаувати с.кладнl 1 важ~ к1 проблеми дня. Та~а,

колективів до винонання заходl•в. запланованих на :перІод місячнина, будуть залучені всt зазим'янЦІ.

етапом

перІод

яке _ його творці рекламу•

торго­

ну роботу з тим , щоб міСЯ'Чник благоустрою, озе­ ленення став ще одним

11есь

вали JІК

Плану·

сь.кого самоврядування. депутати проводять серед населення роз' яснюваль­

за

суперечностей у БрюсселІ вІдображав Jісю r либину й гостроту _ нннlшиього етаnу затяжноІ загальноУ .кризи, в лабетах якоУ ватиснутиІ ЗахіД. ЄЕС~

nоставити

територtХ

дводенних

Вибух економічних, ФІ·

канІв, зрооити ремон1 nроІжджоХ частини ву· лиці Мельника, у CJ<Bepax, біля nа.м' ятника Чй­ ~там посадити 500 дtг на

· · пt·с-ля

иансових

поганних метрІв пар­

рев,

· виявились неспромож•

зу

вnоряд:ку­

Зазим'я.

танож

залишив

26·рlчного 1снуваfшл.

вання територІй установ, організацій села, оселr. ється

засІдань

до~мет. Ці!- третя зу· стрГч · у верхах ЄЕС, яна закінчилася повним про· валом . сСцtльний ринок• переживає ~айважчу кри­

ли П. І. Rлишта, завіДую­ чий фермою М. М. Во·ле·

мол юнани й дівчата, виголошують слова урочнетоІ

Букваль­ дверима.

грюкнувши

бурх]!ивих дискусій nрп· йніІтй - я:кийсь заключний

Зелtнс~ка, директор шно·

обІцянки юнІ nіонери. І цІлий рік несе тут вахту юнІсть мІста -героя , яна застуnав на комсомольсько­ піонерський пост N!? 1. На знlмнах: лІворуч активи! учасники визво­ лення Одеси номандир бригади бронекатерів, каnІтан І рангу у вІдставцІ, Герой Радянського Со­ юзу П . _ І. Державін {праворуч) 1 командир nершого загону бJ?онекатер!в nершого гвардійського дивІ­

Фото І. Павлевка; В. Репіка.

погро­

но

ними ·

фельдшерсЬJ<О­

Виноином визначив І фронт робІт, які необхІд­

-

nозицІю,

сnlвтоварис;rва.

clY

вІддІлном Rапштик,

вач.

рону); внизу:

АнглlУ

У _ загостреній до краю 9бст~nовц1 учасники ce-

сlльвиконно­

nалає Бічний вогонь. Тут присягають на вІрнІсть Батьнlвщин! молодІ солдати, вступаЮть у номсо­

1944

виладу

.краІн! нав ' язують сноро­ ченнл виробництва мо•. лочноІ проду.кцlІ.

до

працює, будує 1 nа•м'ятає... _ . Б алеї Слави бІля обелісна Невідомому матросу

(ЗнІмок

сутичка

наболіло!

nрем'єр-мінІстр Ірланд11 Г. Фlтцджеральд. роз­ гнІваний тим, що його

працівни­

·Му, неруючий радгосnу І. М.

грязі І - теnлІ лимани.

щодо

зал

озеле­

проведенню місячника,

Моск­

радянсь:кого

гостра

сталася

у бюджет ЄЕС. Вважаю­ чи цей внесон надмІрним, прем'єр-мІнІстр АнгліІ М. Тетчер зайняла неnри·

ненню. Утворено штаб пО'

Чорноморського

nодвигІв

зв'яза­ з сІль­

проблеми про розмІри фі­

НИ­

фельдшер

ратних

нятково

нансового

мlсячнин·а­

.акушерського nункту Н. І.

сторІнна

денного ,

насамnеред ,

миренну

лися · святнові залпи флоту .. . Героїзм захисникІв яскрава

в

питаннях

ськогосподарською 1 бюд• жетною nолlти:nою. Ви­

розглядалося nитання · nро

ви~

.

ро­

жуючи, якщо не будуть задоволені ХІ вимоги,

вІ nрогримі в переможний салют, з яним переклика·

визволителІв

ключових

них,

На засІданнІ :винонному_ _За зим' янеької . сlльсьноІ Ради народних деnутатів

10 квітня 1944 року над Одесьним театром опе­ ·РИ та балету замайорів червqний стяг, а ввечерІ

1

різко

практично

порядну

бJІаrоустрою

-

кораблів

усІх

Готуючись до міс.вчввка

ського, переслідуючи ворога, зайняли станцІю Роз· дlльна, а вже 9 квітня зав'язали запеклІ бої на пІд­ ступах до Одеси . Шістдесят з'єднань 1 'Іастин З-го

-

ринку>>

зІйшлися

ЖИТТЯ РАД-

Сорон років тому головнІ сили З-го УкраІнсьно·

того ж дня в столицІ нашої Ба'іьнlвщинн

1

держав

приnинити взагалі вІдра· хувания в спільну І!е.су

го фронту форсували Південний Буг 1 перейшли в рішучий наступ. У перших числах квІтня війська nід командуванням генерала арм!У Р. Я .. Малинов­

наступаючи,

глави

льного

·

доїинn :корів.

сесію

урядІв десяти НІраїн сСпі·

Г. СТРОКАЧ, оператор машшmоrо

КПРС,

БрюсселІ

незгоди

села.

ш! зусилля сnрямованІ на те, щоб ус­ пІшно завершити зимівлю, nостійно на­ рощувати виробництво молока.

кількох днІв.

Українського фронту , нестримно били онупантів з мІста.

мешканцІв

1

в

Європей с ькоУ ради спів­ товариств. Через гострі

краще.

року г!тлер!вц! нё змогли втриматися

1

ну

тридцятидвоквар- '

41

днІ стримувала Одеса восени 1941 рону ва­ тиск численних фашистських nолкІв 1 дивІзІй. А на сво'(х nозицІях

та <<Ноfіє Рур-цайтунг• відкоментувала проведе­

торrове .'!Ь­

ПрацІвники ферми вступили в завер­ шальний етап зимівлІ худоби. Тепер на­

73

1944

«Повне баннротство "> ­ так захlднон!мецьна газе­

1

то Інженерна служба вЖе працює над розв'язанням 1 цього питання. Приємно

nроходить ус-

_ та

радгоспу

ВЕСНА ВИЗВОЛЕННЯ весною

змІнило­

Завершується перший квартал року. Не без · гордостІ скажу , що тваринники достроково, 7 березня, справилися з виробничою nрограмою трьох мІсяцІв до н!нuя березня буде вироблено понад п .1ан О тонн nродукц!У.

ви для утрима н ня nоголІв'я, для роботи людей. І якщо роздача сІна, концентра " тІв та буряків проводиться ще вручну,

колек:rив · бригади по 6050 нілогра­

буд!в в ицт r о

комп.1енсу

працювати

У нас на фермі створенІ хорошІ YJ\!0·

роцІ оди­

корову.

худоби

невпІзианно

-

у суво­

Зберегти зада ни й темп . І не nросто зберегти, а подолати ще вищІ рубежІ танІ завдання ставлять перед собою радгоспу

ведеться

роб~ пшкІв

резер­

р!шому дот рв манні техно л огії доїння та

тваринництва

роки

тирного житлового будинку. Еже р!н функціонує медичний профІлакторій для

тонн

родом на сучасному етап! .

nрацІвники

ринок•' суперечностей

собІвар­

Пам'ятаю, що недавно про це говори· лося як про nлани. Тепер все це рєальн!сть. Приємно усвІдомлювати та­ Rу турботу про людей. Тому прагнемо

важче

ян! стоять

знизиться

буємося про безвідходне виробництво. Тому щорічно у господарств! переробля­

строєність дань ,

уряд. останнІ

лення.

rx

лютне­

винонання

працІ,

дорІг з твердим nокриттям на всіх .ву­ лицях се л а. обладнане вуличне о-світ­

мети . На кож н у кормодобу в нини

тан званих з'їдів та за л ишкІв кормІв . ЗрозумІло , чвм внщ! показники, тим

nрактич н е

,,Спільний

зрс.сте про­

тість проду~щІї. на що нацІлює нас пар­

вого (1 984 р . ) П л енуму ЦН НПРС, на якому наго.1 о шувалося на необхІдності зберегти набраний темп. загальну на­ на

Значно

ного

nро­

З особливим інтересом вивчаються у твари нн икІв

nомІтна.

за готовили ло 48.З центнера :кормо­ вих одиниць . Незважаючи на високу забезnечен І сть ~;ормами, ставимося до витрачання ощад л иво , по с тійно тур­

грами .

1\Олектив!

КОМЕНТАТОРА

вигода від вирІшення цього питання, пов'язаного з дальшою механізацією ви­

робництва.

3 CtOP

КОЛОНКА--­

ста­

і

досягне н ня ло с та в .1е н ої умовну голо в у х у доби

і

України . планах

;jаВ'Кди

ся Плосне. · полІпшилися умови працІ 1 nобуту людей . ЗакІнчено будІвництво

r.ере'Гворенням

з'їзду

у_ нас

ва в адмінІстрацІї господарства. такий стиль роботи у наших тваринників . Та

рубежі

ВИЩІ

задуми

ють реальністю. Таний стиль· НІ~рівницт­

Подолаємо •

що

року

1981

гострота

су~

в

зу•

ЄЕС

значною

мІроЮ

егоІс'І'Ичним нурсом адмІ­ н.JстраrЩ ВашІнгтона. УІ ставка

на

економІки

ослаб л ення

своїх

рlв·нон:курентlв ше

rx

втягування

Мlлlтарпстськ!

краю

:кризу ,

фІнансоне

у

ПЛ3НІІ

загострює

·мlчну

1

партне.;

на даль•

1

своr

ДО

еконо·

безробІття

бе~ л аддя

в

ЗахІднІй ЄвропІ . Тільни в 198З роцІ вивІз ютІта­ лІв з країн f:EC у СШ~ становив 150 мІ . "ІJ,лрдІв

доларів .

Становище в ЄЕС є сособливп серйозr:им• . визнав

nрезидент

Фран.

цІІ Ф. МІттеран . Справ· дІ . сmпадн! механІзми дІJ сСпlльного ринну• блоко• ванІ.

а

його

практично

казна

-

порожня .

Р. СЕРЕБРЄННИКОВ. оrлма'І

ТАРС.


4

crop. ~ 28 березня 1984 рс5}{~1

«НОВЕ

ЖИТТЯ»

ЧИТАЮЧЕ СЕЛО Приємно завІтати у біб· JТ!Отеку села Требухова. Тут затишно І привітно. Всюди на підвіконнях,

-

стІнах ні~ІнатнІ квіти. Добре умебльований чи­ та.'Іьний за.1. На неве.1ич· КИХ СТ0.1ННаХ rозк.~а;:tен! газети, журна.1и. Прнвєр­

та дочка Тетю-:а . У мину­ лому

розташ~ванl

на

1\о;;~ктив нашого магазшІу поетшно дбав про поліпшення обс.туговування покупців. Це і попереднє зююв.1ення необхідної

·

тивістами

його

нічні

-

~Іn­

«ЮнЬІй

тех­

ак-

ник»

ор-

па ко~Іісію згідно з ін-

товариства

струкціюш

та

кори­

день проходитюrе з 27 до 31 березня. . А з 26 березня по 2

тижні

до

·лі літератури, яка бу.'!а

Вони

nроводяться • під девізом друге

запрошує~!О

магазину

юних

вано

Жит­

велику

видань,

КНІІ­

дають про героїзм юних

ції продажу лі1ер~тrри

ПіДПИ.1ЬНИКЇ'В

населенню

теnер

ВІйНи,

rponti

видаватимутьсі на міс­

пено також книги

«'Бібліотеки

М. Гоголя,

-

. зал. годи­

;te-

рт;тщ;;того

n:vтaтa сільської 1 район ­ ної Рад на:родш1х депу­ татів.

заRіду­

знають

у

селі

Со­

фію Іванівну Сизоненко. В:н:а також І активна чи­ тач~.а. Любов до ю1иги пе,. !)е;"а.Іа

У

І

СВОЇМ

числі

СИІІа~І .

а ктивістів

біІ'і­

20

тисяч

люцо

врахувати.

n

що

з певнІстю назвати

господарської,

ло

читаючим.

дитячої

к!.1ЬКОСТІ

а.'Іе

ННИГ

завідуюча

на

се­

Бібліотека прово,1ить цікаву роботу 1 по пр.опR.­ гандl нниги. Регулярно знайомить . трудІвників з

ПриміщtWня

такої

тою

ро­

літературІ!,

влашт(')вує

тваринницькому

виставки

нниг,

N2 1 та у ·нлу­ нонференцІї. Цінаво, на­ бl віддаленої бригади принлад, нещодавно про­ радгоспу ІменІ 60- річчя йшла ІЮ!Jференція на ате­ ВІдбулас}І СРСР дІють обмІннІ пунк­ їстичну тему. ти видачі лІтератури. вона в будинку нультури б.'!ИЗЬНО 400 Проводиться обмін иниr 1 зібрала комплексІ

Д.ТіЯ

Активними

ЦИМИ днями

ни сім'ї ветеринарного лІ­ каря радгоспу В. Я. Ши­ бІна дружина Лариса

син

А.

Сергій

ннх

гонон

ної

політичної,

технічної

літератури

1\1.

Ладан

.

го

ж

дня ученипя

три

др~-га ва

r

кІ.,ометrи.

СвІтл.ана

зайня .'Та

ВАЖАВІ ГОСТІ і!<Ій дитячій музичнІй шио-

'Уже три

рони в мІсь-

1 зарубІжною ІІ.ласиною, з українськими 1 росІйсь­

лі J\12 Існує первинна органlзац!я товариства

ними ною

2

пІснями музикою.

та

сучасПедагог

нниголюбІв. Книжновий М. О. Росич багато разів магазин .N2 89 допомагає виступала перед працІв­ тнолі номплентувати бІб- нинами магазину з лен­ лістену спецІальними инигами,

тань

нонсультує

замовлень

літерату~и.

трібних

а

з

пи-

музичної

танож

посібнинlв

по-

для

nолітзанять.

цІями з

на

теми.

літературою

Запам'ятались ннигою Д.

шенное

1

ІV!'('Пе

ніши~І

був

тюк .

Він

шr~ JCII.

о.~сг

cтvnas

І

Олег

ннижна

Унсьн! при слів' я

• Уира­ та

сам добре

до~авав

ном в rоІІках

Хочеться

антуальність дання. Адже

· вІдзначити

мотивами,

Серед

сил

на

метр!в.

ВmРнслав

вн·

а

Ін·

І

на

Вербицька

N2 .5 у

7-8

8

5 1 1О

в

гоннах

нілометрів О .1еіз

1ш:оли

зініняла , третє мІсце. змаганнях школярів нласів на п'ятині .сЮ-

метров:й

школи

NQ

дистанції . учень

МІ1ЛО."ттт! rnортснени шко-

Ng '5 - Вла:тнслаз у..,ахов. Тетяна ro .!'Jvб, СтаРіС.1РВ Єчепь та Люд­ ми.'!а Домбровська. ян1 rта.11-1 чемnttJнами ·в естафетній гонцІ 4Х2 н!ло­ .n и

ме.,.ри.

денної

гез,rльтатами триборотьби

<<Музина

в

1

вІд

сивої

давни-

до наших днІв.

ла,· мудрІсть

1

Си-

образами.

поетична

радянсьний

держави,

ховиому

змІни

життІ .

юнацька спортивна

час.

в

ду-

з

тренер.

Є. ФЕДЯЙ.

Київське виробниче об' єднання «Завод АрсеІіаЛ»

ЗАПРОШУ€ НА f.ІОСТІйНУ РОБОТУ шліфува.'!ьІшків, заточників, токарів, ре• воль~ерників, фрезерува.'!ьни ків, штампува;~ь"' ників, зуборізчиків. струrа.'!ьників, електриКІв, сверд.1ува.1ьників, теормістів, ва.rранників, во­ діїв автомобілі,в, · автос,'!юсаріn, слюсарів-ре· монтників, слюсарів-сант~хніків, слюсарів r.Іеханозбірних робіт, е.'Іектромонтажникіа, оптиків, комірників, розподілювачів робіт. Особи, які не мають спеціальності, освою­

ють її під час роботи. Строк навчання від З

до

6 місяців. ПІд час навча 'ння

виготовлену

nроволиться

продукцію,

а

-

бажані гостІ в 1\О-

леБТивl магазину. Сюди вони приїжджають з нонцертамн, ленціями. Неодноразово

вистvпа .1 и

«Слово

полку

Бондар. Н. в. Рябуха, В. І. Жос. л. Н. СододВони ознайоми-

ли слухачів з російСЬБОЮ

житrя

дотепності

народу·

-

праця,

Л. РУСАЮВСЬКА, диреБтор

магазину

.N2 89.

вторник, среда,

nятница,

су66ота,

1tлІв'Хв Ножна народну

безперервний . епоха збаг~чує

мудрість новими

ти такі документи: паспорт, трудооу книжку,

військовий квиток, доnумент про 'освіту. Наша адреса: .Київ-10, вул. Московська,

листів

і

зяну.

Немає

сумніву,

що

нова збірна знайде своїх читачів. Д. ГАМАЛІП.

китв~кл.

масової

(вул, Київська,

158).

ТОРГІВЛІ друкованими виданнями. які мають · літературу минулиХІ років видання, просимо здавати її у магазин

на комісію.

Умови прийому літератури можна дізнати1 ся У' магазині. · Дирекці'Я універсальної бази облспоживспілки. ДЛЯ ЗАБУДОВНИКІВ

У ГоrолівсІ>кому радгоспробкоопі

є у про1

дажу збірний фінський двоповерховий буди"' нок на чотири кімнати. За довідками звертатися у контору р~д1

rоспробкоопу.

.

Адміністрація.

Адміністрація, . профспІлкова ·орrані:sаЦІJІ

154.

ро6оти

=

.

19-4·67.

&р0-

ВіІ.!'Ської централізованої бібліотечної системи, .р.а::<аідділ нультури висловлюють глибоне сnівчут­ тя завідуючій Пухіаської бібліотеки М. М. Слюсар з nриводу nередчасної смерті її чоловІка Миколи Митрофановича СЛЮСАРА.

Телефони: редактора - 19-3-82: застуnника р!!дактора. вІддІлу партІАного життя !!-4-47; відn ')n'.:о альноr~ секретаря , в1nділу сі ; rьсьrюrо госnодар­ етна 19-3-18; коресr· ента М '' І\Е>RёНО ряn іr.ст '>n,rуення 19·3·05; ІІіАділін

· nроми'сдоаостІ,

12.

Громадян,

Адреса редакц!І: 25МІ:Ю, м. БРОВАРИ НИ!ВСЬНОТ ОБЛАСТІ, ВУЛ.

за

учнівські

но висловити щиру вдяч­

Попереду. ще багато цІ­ побут, nогляди на приро- нІсть упоряднИнам С. В. Мишаничу та М. М. Па-

<:НОВАЯ ЖИЗНЬ:о - орган Еровареного городско. го ко:.штета коммунистической nартии Украинь!, горо,с:о;оrо и районного Советов народнt,Іх деnу­ та.-ов Киевской об:ІаСТИ. (На украинском. язьІКе). Ре::~актор Е. ФF.ДЯF! . Г Р.зета в;,т:.;одит с 17 аnре>:тя 1937 года.

І>ЬІХОдfl:

й

кавих зусrр1чей двох тру­ ду 1 людей. звичн.и тощо. дових .колентив!в. Процес творенюr г.ри-

1-:а. А. В. 1\Іа."'ахов, В. С.

Дни

Ігоре­ вjЇучностl

вім» ! опера О. БородІна народного слова. у них Читач знайде У збІрЦі ~ннязь Ігор~. «Т. Г. lІІев­ відображенІ всі • сторони прис .'!ів'я 1 приназни на . різні теми. І за це пот.ріб­ ченно і музиІ\а~ та бага­

педа- то Інших.

гогн Л. М. Бургарт, Н. П.

Гончаров.

о·

оп.1ата

також

розміром до 75 крб. на місяць; Д.'!я с;>формлення на роботу Іfеобхідно ма ..

фа­

У свою чергу педагоги житті В. І. Леніна», «Єв­ нраса приелів'їв та при- шизмом . у рони Велиної шноли члени первин- . г~нІй Онєгін~ у , О. Пуш­ назон це вияв народ- ВІтчизняної вІйни, бороної органІзації книrолю- юна І П. ЧайновсьнQго. ного розуму, гумору, тьбу за мир. бів

шнола

Бромрlв. друге Ронитного, третє ...:.. По.'1!ського. М. НУЗЬМУК,

Рер,аІ{Тор

боротьбу

радянських людей

nер­

ВІДКРИТО ВІДДІЛ КОМІСІАНОІ

1\ОЇ

ни

.на

ше мІсце вийш.тта дитячо­

З Мино .1а Боб-

раЦспоживспілки

людство

(про

V

У Броварському книЖковому магазині

У них вІдображено всі етапи розвитну Радянсь­

~возвьІ­

нрапку

Відділ кадрів.

скарбниця народної мудрост! супреводжую т ь

за

наш

Іва-

мІсце.

Переможнv

Зі! дІвчат

5

цього ви- Особливо це помітна на прислІв'я 1 прислів ' ях, що вининли

неоцlнен н а в

ви о-

на Лавренян вийшла на 'дру­

спортивного

на

r.-

музикою.

ленцІї

-

6

. тан r.~ав

став че~шіо- ~,,аrац,нях поста1'И.'1И н-ай-

ли·інтернату

та пр_иказки"

у

1

1

станІТ ях .

профілю.

прислів'я

при­

иазни•. Видана вона видавництві «Дніпро•.

мІсuе.

ров І ЧемnІnнrJ-не зРання: в зaf)!ry f!a п'ять н~.~о­

Стоп'я- ге

к!лометріп. Иого товариш Вїта.1ій Дворнин · прпйшов ;ругим на дистанціях 5 .1 1О ніло;,Іет р!в. Вони вчаться в 1О н.ттасt шно-

торr~'Ю;rь на

приназни

земное~

Моцарта),

з' явилася

д-пуrе

да v rк .1алІ Ю!'Ія Грин· Вроварів та тт<1. СвіТ."~RНИ Бо<ІІ;арммї, Найпоnуляр- ]Нино.1и Bnfiт.ca • та Іnнни

сnоремє-ном

турніrІ

"Українські

тільки-но

по·

розгорвулася

~Ііж ЛЮСШ Роютюго.

та

пов'язані

Вейса

и

міста

її

Бочкарьо-

ли друге І третє мІспя на дво- І Т!'JЙк1:юметровІй днС

Фото А. Козака.

У ННИЖНОВИХ мага­

шко .1и

r'а:зу ж боротьба за пер~ тІ 4 х 3 ні .ттnм~тnи номан­

ше

книжковому базарі.

зинах

десятинІло­

ВсІ днІ змагань б''ЛИ хо"" тут tіув дрvгим. дvже напР'.'Жєними. ВідУ нnмб!ноRан:й е~та<Ье­

ференцій, влаштовують кшІжковt ба­ зари у багатолюдних ntісцях. За ми­ нулий рік і початок нинішнього · пtд ЧЗС ВИЇЗНОЇ ТОрГівЛі реалізували КІІНГ ,майже ва 5 тисяч .карбованців. ·

і Л.

в

на

народ-

могv. Наr--тавнтш камач- · ·в . . .х уд 1япІ та л . п . СеНЧ\'К 88 .11 шш.1 ися заJО. І Іі!ІСТупами CBOlX · .. ВО.1ен учнів.

пра­

На фото: ПродавцІ книгарні Л.

ДЮСШ

вІддІлу

освіти.

,1и

цівники· книгарні міського спожнвчо-· ro товариства часто виїжджають на обслуговування учасннБів нарад, кпн­

Ra,cm

чемпІоном

НашІ юнІ спортсмени Вчхо13анцІ tтієї ж шковІдправи,,11ся в подорож ли Людмн .~а До~Ібровr!>ка з на~:азом здобути пере- І СтаніrJІа.в Ємепь зайня­

Г АВРИЛЕНІЮ.

науІ\ово·популлрної

друге мІсце. дня вІн став

метровому забігу, а його товариш ІТО номанд! ЮРІЙ Гринеuь був другим . То·

в Чорно-

серед

об л асного

_З метою кращого розповсІрджеnпл

художнЬої,

но зайняв Наступного

бн с>і nрохо.:шла першість М 5 Ірина Лавреняк ~1!0.Ниївсн:ої об.1 асті з лиж- бvла перемогу в ~абІгу

ЦіІ-;авl нонференц!ї про­ йш:ш танож на тварин­ ницьному· комплексі .N'Q 1, в транторно-рільничШ · бригадІ.

читачами

по праву вважаються чле­

Прокопівна,

Перші­ броварчани

учасників.

кожної п'ятниці.

кади відбудеться зустрі'І з письменником В. І. ·дем' яненко~r. Н, КОВАЛЬ,

прrtзи. Це

з

Іtласики:а

вс1анов­

Як одну з нращих ро­ б!-;-mщь тепличного гос­

бить все, щоб наблизити її до читача. З цією ме­ новиннами

рОКИ

література

чи

на

ма.1е,

юних техніків, художня література. У рамках Де­

оЦі. Для активних. учас­

сІJиків ~. тижня

у

прочнта­

багатьох требухівціn є в.<аснІ біб .'!і отеки .. то мож­

ДЛЯ

розпові­

тя!». 3 метою актнеіЗа­

цифра

примірникІв художньої, суспільно-полІтичної, на­ уново-техн!ЧFІОЇ, сІльсько­

літератури.

кі.1ькість

які

Еалентина . У їхніх фор­

33

чується більше

голюбів. Під час дека­ ди rІРодажу дитячої книги буде запропоно-

закупів- ·

tористуванні.

МІІ

Фе­

Любов

;rpyroм. .л:отсv.и Марія Проко­ рік. ян півна Прудка. Ольга Ми• після :~а­ юпіRна Хо::о,1. rі~1'ї В. П. нінчення училища прн­ Новбасинсм:ої. 1\І. О. Со­ йш ,:а сюди працювати за ма, 1\1. Ф. Рогача та ба­ призначенням:. вибрана гатьох Інших . Всього біt'і­ професія стала для неї ,'1іОтеку відвідують 1513 у лю6.1еною. читачів. це Майже ножний Нині у бtбліо1'е-цІ на.'11- четвертий жнте.r.ь се.1а. Л

. катало­

га~ш. Традиційний тиж­

квітня

пІдготу­

розповjдає

1\Тар:я

доч1ш

подарства .

ста .1 а добрим Уже пішов Віра Іванівна

прий~Іатпмуться

Ве.1икою

сійна торгімя нею. Добре зарекомендува­

-:-

тех­

«Ра­

«Техниь:а

лодежю>,

стуються відділи ~бмілітератури та ко:~~:і­

: «Книзі

та

та

иулярах

І вік~:vІ, всі тІ, кому-книга

відзначити,

журнали

дио»,

ну

·в

Саїд

-

друЖина

доріr.на

юча бібліотекою Віра ІванІвна · Товстенко, приходять багато сельчап. Люди різні за фахо:'.І І

1\упе­

її

популярністю

себе

ра.

Ф.

міської

ганізаціі книголюбів.

ли

Діккенса,

ннигу,

політзанять

ни.

що література

.

літератури,

розповсюдження

Ч.

почитати

ватися до урокІв.

- У читальний особливо у вечІрні

прочи­

От­ .них юшг та}:ож солідна сягає майже 1ОО . тут -

спеціальних стен;:tах. же. бажаючі можуть

ТІІЖДЕНЬ 3АКУRІВЛІ КННГ

родина

та.'Jа 130 НІІИГ. Часто відвІдує бібліо­ теку І сім'я робітнина Івана Семенови•Іа Дячен· ~;а. Любить книгу він сам,

~ тають увагу nнижRові ви· 1 ставки.

роцІ

СПОРт--------~-

Індекс

61.285.

Друк високиn. Ot'!cяt: І друкова­

ний аркуш. Тираж 12.650 nримірникІв. Зам. 1351. Броварська друкарня київського обласного уnравління у сnравах· видаsництв, nолІграфІІ І І<нижкавоУ торгівлі. Ащ1еса друкарнІ: 255020, м. Броваrи КнУsської оІ5даст1, аул, КнІsська, 154" ТеJІефон 19-4-37,

#51 1984  
#51 1984  
Advertisement