Page 1

..:-..?-..:'..;J'C..?"_.# ·o~~w>.,:/"-..:>-ІQ..:>~C..;J'CC'#'..:>"# . q - ----·'#..:>'..:>'-C..:'#'-#~..:>"C'.,;t'..:O..:O..:> ##.,:/"..;J'-C'..:O..:'C'..:>'-.. ~~# <C#.,;t'..:>".,:-.,;t'..:>".,;J'..:OC.:>"#'#.q.o---..,g-.c'1

1. ТР АВНН JВИВЕ ХАЙ '

!~

t

~,...,..."..~_,....",.....,...",..,.....,. ..... ~-~.."...,.....".,.,..~.,.....,....,..,......,........".....,......."....,..~~"..:r-,

~

~ Де:в:ьмlнс:ва-

!- ро,цвоі

сол:~-

дар:вост:1.

~

трудящих

боротьбі

у

:~.мпе-

проти ~

'

р:І.&Л:І.ЗМУ~ за

\

\

~мир~

демо-

! вратlю

l

со-

!_ :~::::m РІк виданни

Пролетарі гсіх краін, єднайтеся!

29·11

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

Jt/2 51 (2745) СЕРЕДА

Бровари, Київської.

Директору ремонтно-механічного заводу ГАйОВОМУ­ Секретарю парторганізації ГОРДІЄНКУ. Голові комітету профспілки КОВАЛЬЧУКУ. Позд·ороВ:.1Яоб\ІО колектив ремсштно-,,І ехЗІн ічного 1аво ду тресту "Ук,рсільб:у;дмехані,ааи,ія >> ·з ювятом Пеошог{j

1 ТРАВНЯ р.

1968

Ціна 2 коп.

соціалістнЧІносо

ІІJідІQу,мках

трааня і прwсуджеНІн я.м :по

/968 року перехідного Чеrвоного nр~~пора Л\.ін істерст·ва с ільського буді·вницrn а Союзу РСР, ЦК •профагrілкн робhТІІІfків uуді·ВІн.и.ц11вз про ­ З\Іат ан:ня з а іі1'еtрпшй ,ї;;варта.п

матеріалів.

будівt>ЛІ,іІІІХ

~Ін сло.вості

робіТІІІИ<а.м, 1 інженерно-:те~ніІЧІНІНІ праоцінни­

Ба.жає.мо

кам і службов.цstr\І rновІtХ .вщюбннч.нх у.опіх~в. Оу.~Іа пр е­

.\І ЇЇ 4250 rка:рбо.ва.нці•в, :в том·у ·чи.слі .інди,ві(LІ.vальне rDpe ·

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГ~ КОМІТЕТУ

· 2975 ІК арбова:н;ців . ч і ювання Міністр Сіль будсоюзу ХИТРОВ . Голова ЦК профспілки будівел ьників ,УШАКОВ.

КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

з

ЗАВЖДИ веселе і радісне

свято

в наш дім

входить

свя

Першого травня, свято едності і броатеJtства людей,

щороку

дість,

приносить

звершення майбуття.

в передсвят ко·

свІ'тлоrо нуті успіхи

вому змаганні згадані

Ім я

Розкішним цвітом

бар•внстиІf вбраннІІм

під-

садів, приеметва та завод електро-

і сіл району, високими

і фабри-

міста технічних виробів

ви· ка верхнього дитячого три·

робничими пока3никамн зу- котажу занесені на районну

на

будівельни-

наших

« Плосківськ и й:о,

радгоспу

Пухівському радгоспу-плем· рад-

птахарепродуктору та

госпу «Требухівський:о при·

місця з за·

суджені пер•ші

і

культурно-побутовими п р и-

ф

ра-

трудові

. ,

8

змаганні. Багато добрих спр•ав

будниками, виробничими

В. О. КРИВОШЛИR,

перший секретар райкому КП України.

воно

нову

нові

пісні,

одержали непогані трудові

здобутки в передтравневому ків, які прикрашають місто і села новими житловими

ф

його солідарності для нас,

радянських

.'

рахунку

історії як свято бойового і огляду сил пролетаріату

людей,

о· м

в

Пам'ятне

праці і миру.

m

Бровари, Київської.

несенням на районну Дош-

Директору радгоспу імені Кірова ЧИЖИКУ. Секретарю парткому ГЛУШАКУ. Голові робітничого комітету РУДЕН КУ.

днями міщен•нями, а цими броварчан а м

подарували

Сердечно •пацороІМЯ€МО колеК'ТИВ Іробі1'ників, інженер·

н о-тех н:·чних Іnрані'в.н;І~ків .і слу<ЖІбовцuв ·з ІПрис;уtджен.ня м ·п ерехідгюго Червоного щн•пОjра МіJн і,стсрств а, ЦК лроф· С П і.ПК ІІ, ІПершоЇ Г[ЮШОВОЇ ІПремі•Ї .ПО ІПі1д0У'МсКаХ ОСеСОіООНО• ГО СОІЦЇ З.'J'і{'ТІІЧІІОГО :3\ІЗІГаНн<Я За перШІІЙ :ква'ІJ.Тал.

Влсв:нені , що колоктив rоапщар<."Тва доб'ється новю ус1ті х ів ry дальШОL\ІУ підвищеJtні ефективнооті внробни · цт ва, •росту n•ро,дукт нв.носrrі nраІц.і . .ПрІr.Їt6.І.і'І'Ь rаряч.і по·

3ДОр0 Влt'НІІЯ З ~ВЯТОМ :ПеІрШ'ОГО ІГрЗІВНЯ.

Міністр М'ясо,иолпромсоюзу АНТОНОВ. Голова ЦК профспілки ГУГІНА.

чудовий універмаг на 100 · б ро очих МІсць. Святу весни, праці і миру

підготували под;Ірунки

свої

вчителі,

rр•удові

лікарі,

праців·ни-

культпрацівники,

Поздоровляємо колектив

Першотравень першого .

.

динеької влади.

ро-

р

також

Закріпивши ритм ювілей-

. JаводІв

колективи

пластм а с,

а- холодильників,

ремонтно-механічного, стандартного

не·

комунального

обладнання, постійнодіючо~олективн проного року, шдприемств до- го будІ' вельного п~~зда ""' 2,

мисловнх

строково,

27 б

ерезня, рапор· станції Бобрик,

.rr

рів райкому КП Укр·аїни та райвиконкому.

Почесне право

,

пошани.

ТоЖ

районній Дошці пошани за-

воювали

також

радг.оспу ім .

цей святковий день

8

ТРУ ДОБІ РАПОРТИ

всенарJдної

Усе ширше ро:.гортаєть~ 51 1на .101

та~и·мї

п.роце.нт -

пта11НИІКІі> показника.!ІІ и

змаган н я .серед

.зу ст р J л •

Іnрацівни к t колектив ми кажемо щире сердечне Руднянсикоrо •nле~щтахоза- Першот.равень . Щ . який

Кірова,

тим,

спасибі

хто руками

і

в од у, за достракове

ішко·

часу р,озумом прнмножуе багат- ІJІ а'Н.ІІ Я за·вда-нь т.J)еть.1rа ро·

районної протягом тривалого "'"

на

бути

легка, але благородна праця заслуговує

електротехвиробіІ

Начальник главку ХИЖНЯКОВ.

стрічае наша Броварщнна Д~~~у~~:ти~ ·відзначення ~~репх~~::: ч::вонв:г:;:~; ки торгівлі і побуту. Іх неку другого nІвстомття

заводу

з третьою грошовою премїею Міністерства і ЦК проф спі л ки за nідсумками соцзмагання першото квартал у

р ац!Гослу І ЩШІ

юр.сз.

Н аїІк·ращнх У•Оn іх.і·в до.би.в

тували про виконання пла- електромережі, які працю-

трнмае першість у всесоюз- ства Вітчизни, створює до- ку n' ятн р:чкн. Ко.1екrив ра · ся Ік олектнв , твар.кіІНІщько·

тього року п ятирІчкн. Ли- Ці успіхи - результат нат· ше п?·на.д план робі rннки хненної творчої праці козаводІВ .•.. фабрик виробили лективіе, великої організа·

дарств м 'ясо-молочної про- ня, вІtховуе підростаю•Іе по· ннй n.~ ан по вr~робннцтвv ба. За чо1шри .міІСяці ~адо.::. к·орови Пn.c. коління, працює в сфері об- яєць . вико н ано на 105.. nро-,ІНо.. від. кожної . колектив та

ну першого ,кварт.алу

685 продукцн на суму

тре- ~ ють ритмІ'чно,

злагоджено.

тн- торської 1' виховно-І роботи

сяч к~робованців, або біль- дирекцій, партійних, профше, НІЖ передбачено в зо- спілкових

б

ов •язанні на перше півріч· організації.

чя.

Пр.н_ ріст

промнслов.ої

і комсомольських

Святу Пер•wотравня доб-

про~укцІІ пор.Івняно з ВІД- рі подарунки підготували і перІодом минуло· невтомні сільські повІдним року зріс на 38,8 процен- ки. Вони вчасно

го

винтруді ви о

з маганні

ному

серед

госпо·

мисловості,

статок

Рішенням бюро райкому друзі, відзначені-

також

колективи

·

радгосшв

8

і

здій-

думів, міцного

З

Богданів-

8

,

жав1

-

що

здорQв'я

і

на

· ·

ПІВ'Р ІЧ·

И. КУПИРО,

* * * nарткому. n .1 а·н

п:.врі • ІНІІЙ

прода -

особистому житті. ·жу ~t.'я•са внк·она.но на

святом

Першотравня п.р.о.цен-ruв,

а

106

•ютrvримі·сяч-

ний план продажу ~10.1окаякі вас, броварчанн! птахофабрик, к нали ської ·· 'fa, план по реалІзащІ вико· плани першого кварталу по Дно на 104,4 процента, по виробництву і продажу дер~_....-...........................................__........................................- ........ і : пр'Одуктквності праці - на жаві молока, м'яса, яець!• к • v Х добре підготувались до вес 104,5 процента. го

Підсумки

змагання

аи

пер~дтра~нево- ня них п~ьових робіт, спра свІдчать,

що

вилися ІЗ завданням по за

живе

лен Інс ь }{а

ом у н

•:

·-

і :

:f І'ці досягли колективи .заво- НІчних добрив, а з настані > • • ду порошкової металургн, ням тепла органі30вано проj о р г а н І з а т о р : натхне н нии І пересуаної механізован о і вели сі вбу ранніх зер!ІОВ~Х з у : ~"колони .Ni 3, автопідприем· а т,епер за~е~шуют~ сад•н-J 090 будіВНИЦТВа }{ 0 МуН і З Му В нашій ~і ~~=:ту, :~~м ра=;:::;:~~~ няз:ар~:~~~а~щ~во~~~азник~ . проі найкращих показників пра- г~тівлі

перші місця з врученням пер-ехідного Червоного прапора раіІкому КП України та райвиконкому. За досяг-

і вивез.енню орг а і СТИ Ч На

праці по виробництву дуктів тваринництва і пта-с перевиконанн" хівництва, ·плану по вивезенню добрнrf

· 1

ПарТ Я

раД Я Н С Ь и ОГО

(ОЮ_

:

f

• •• краІНІ.

-

. .............. .............................................. ..............

_............................................................................

б

'

І Ч

l. ·

.

роІйrадІІ комуюста

! і

~

·

ух.~1

І Х дер - 98<> КІ\/Юг,р·зм·Ів :молока.

· І -?О ·n Р оц · енпв .

секретар

п ' я ти річки,

зазвершенні всіх хорошІtх ·

імені Щорса, «Бобрнцький» щастя Калитянеької

успішному

nланів

сненні

·

"

д ни д·опов : стн,

ценпв, а .п.ро.1аж у

Нових вам успіхів, дорогі

КП України та райвнr<онко

заслужено

11

харчу ан-

слуговуванни людей.

к иївсько·1· птахофабр·нки.

му

·

пр•одукпв

о

' "'"е n~я.nка Г ал"Н ІПеns>дv , " ,.- . ·,..,_" "'" 't', ' •Корчаrа, яка 'МЗ€ на коро · в 1246 ·· К'ІЛААаМ.І·В. •у ОВСЬКИЯ П ' ОЗА · обл1'ковець • ·

* * *

КалІІТян.ськ 0 бо • . lflrrax"'f'WY'I'ики зо в язавс s в третьому році п' ятирі'Чю Колек,т"в .....n.";"..

вирОІС1'иrrи на •кожнОJМу

3

ЗО<

гектар nв по il35 ценгнеріІ кар7оплі. .ПІд 'урожай зак.~аден<

мщ,иу

основу.

ЗаюІН:чен<

с~д.і.ння _бульб. на всій пло

ЩІ у наН*ращ1 ІС11роки -'де

ЗО квітня. Хороше поорацю·

~али . механіІзовані

.1аНІКИ

й. В1-rьам·а та П. Шпильо·

,:~иякі :~f::;o ~::::::~· Приступили до догляду з~ карrоnл янами шюща м и. о. ЛАПИКІН, аrроном • головинА


конання виробничих зав­ дань даЕ змогу бути в кур­

~~will!~[f])

сі

тільки

rn1©(§)®r®

Соціалістичне

змагання

дострокове

виконання

за

n'ятирічно~о ну дня

nлану,

за

гі~­

зуст~·Іч \ОО-річчя ВІД народжен·ня В. І. Лені­

nер-І на викликали дійсно

масо-

венець країни по ~ироб- І вий рух за комуністичну ництву залізних лорошків і nрацю. Майже 500 робітни­ виробів з них. Сьогодні за- ків різних сnеціальностей вод nродовжуЕ своЕ будів- борються за звання удар­

ництво, освоюЕ нові ничі nотужності.

На

nочатку

вироб-

ників комуністичної nраці. Цей рух захоnив в своЕ

нинішнього

русло багато бригад,

р·оку введено в дію цех no виnуску виробів із метало-

к~раміки,

збіл_ьшено

ц~ал

залІзних

цеху

nотен-

суаальниць Альбіну лівну

КІВ. В цьому ж році будуть nриведені в дію нові nотуж-

иості. План

nершого

змін

і навіть цехів. На заводі з гордістю говорять про nре­

nорош-

Промську,

Васи­

Ганну

Іва­

нівну Строй, nечових Олек­ сандра Павловича Голов­

ченка, Миколу Лаврентійо· вича Дворського, Віктора

кварталу

валовій nродукції виконано на 103,9 nроцента, а по обсягу реалізацн на

no

В'ячеславовича Бернаць ко­ го, слюсаря Валентина Ва­ сильовича Солодкова, на-

107,9 nроцента. В nорівнян- ладчика Федора Пеrровича

ні з nершим кварталом минулого року, виробни1-1тво nорошку і металокераміки

Мельника, дозувальн и к а Пелагею Кирилівну Тишен­ ко та багатьох інших.

зросло в 3,2 раза. ПротяДля тих, хто трудиться, гом \968 року nланом ми створюЕмо всі }МОВИ. nередбачено мати \ОО тисяч На n : •iarкy року здано но­ кар-бованців nрибут к і в. восельцям ВО~кварти р ни й Проте nерші усnіхи дають житловий будинок. Незаба­ nідстави думати, що для ром молодь одержить чудо­ нас це не остаточний рубіж. вий гуртоЖиток на 214

Лише за три минулі місяці

місць, почнеться

одержано 60 тисяч Rарбованців nрибутків. План же

чотирьох місяців завершено

стійно ведуться

25 квітня.

благоустрою

Колектив даЕ

заводу

чимало

докла-

зусиль,

і

цьому

році

буде

впроваджено

цтво

більше

у

30

щоб

Особливо

звернуто

nильну

на

керованість

ним

цехІв,

даватиме

nрибутки,

котрі

все

тво­

ряться nрацею всьог. о колек­

тиву. А чим завод буде ренувагу

табельнішим,

і

провідних

показ

ви-

тим

швидше

вирішаться побутові пр-обле­

виробництвом.

щоденнии

роком

вищі

дета-

ритмічність

роботи.

озелененню

Поnереду ще багато тур­ бот. ПідnриЕмство з кож­

ми, в тому числі й житлова.

Щотижневе підведення nід-

сум_ків '

по

ду.

виробни-

лей з металокераміки.

і

роботи

·

освоЕно

нових

\ОО­ По­

внутрішньої території заво­

nідвищити якість продукції, розшири·ти 11 асортимент. В

будівниц­

тво нового житлового квартирного будинку.

А.

J

КОВАЛЕНКО,

дире_!<тор завод;r. nорош­ ково1

РЕПОРТАЖ

не

ства.

.

ЗАВОД

сnрав

керівникам, але й колективу nідnриЕм­

всьому

КОЛЕКТИВУ НАШ

заводських

металургн.

."..~~..".....".....". . .,......,

....,.~

3 ДУМОЮ u

про врожан П ВСІ ЧЕКАЛИ з нетер­ оп.і· н.нн\1, як .J.Орогу гостю, ви· . Г.1Я.J.а.1ІІ

З

.:(<І,1е.КІІХ

Т~Л.1ИХ

країв, .ІюК.Ш.J.а.lІІ на неї вс.1икі ·на·.J.ії . Бо хіба мож­ на бНІІ баЇІ.J.УЖШІ .J.O ВВС·

нн? А вона n"рІІЙШ.1а хоч і

за.ра•ні, а.1с не лрІfвітна .J.O .'ІЮ.J.ей, хо.1о.J.на . За ·весь • КІВ:тень не буд·О ЖО.J.НОГО .J.O· щу, сонце, вітри й нічні за­ с\Іоро.зкн з абради б ага ro 'ВО· .lОГІІ З груНТ\'. Ці.1ЮІІ! .J.'f!Я· ми

на•.J.

хмари

• ПО.1ЯШІ

носятнея

.сіра-жовтої

куряви, вітровія·

.nіднятої

.J.)'ЖЮІІІ

заПІІТ· УО\0

Поса.J.Н .1ІІ 11рн ГР.Ктарн ранньої каnу,стн і nосія.111 стільки ж QГірків сортів

«~·onix» · та «Кнї.вськнй ран· ній» .

Та\І

.1аика.

Та

світІІ.шнівські

роби

не - nадають

n .1ечю1а

досвід

в

НІІХ

ве ,1икий

за

Ба:чили

вошІ

•в·рожаї.

та:ке, тож

високі

й

не

і зараз

не ждуть ~Іилості :ві.J. ·природи, а всі­ ма сила\ІИ nереборюІ()ТЬ її

вся

.на\І

д\··

1tо~нч ПtщюІ та Іван П.1а·

;..озnач.

·боротьби

nрацюва.1а

доnо:.юг.1н

же •\Іеха·н ізаторн Федір ЯкЙ·

::.1ібо­

в

.11\'НК·аву.

-

\ІІІ .

За

А що вн :встиr.111 поса­ ·ІІа ·СВОЇЙ ДЇ.1ЯНЦЇ) -

дІІ.ТІІ

тоІювич Багла-й .

I.J.e~ta •nусти. І із

СВОЇ

•ІІа n .1антацію ка­ та~І її госпо;~.арка

задово.,енням

показ\·є

<~ВО.10ДЇІІНЯ>>. З ГЇН -)'

ГОНІІ nростяг.ш с я рівні, \ІОВ натягнуті .стру. ни, рядки. Рос­ .шнн вже вс.1и• к і , добр·е при­ ЖІІс1• ІІСЯ, 3\ІЇЦНЇ.1ІІ. А..1е ЛОде­ КjіДІІ на НИХ ВІІ.J.ІІЇ!ОТЬ С Я жовті .lист. ;.;н. - Це від хо .юду й недо­ стачі ·во.юги, пояснює ГОЛ.ОВІШЙ З.ГрОІНО\1 рЗ'.J.ГОС·ЛУ

На і•НІІЮ\ІІ' no.1i ~ІІІ JI'C Tpi· ,1ися з тр.а•ктор. ІІ С Г О \1 . Іва ·

«Зоря» Володи.мир Д\штро·

рядах

.керує Герой Соціа.1істичної Праві ·КатерІІІІа Тере·пїіn­ на Дяченко.

Ланку в пов·ІІО\Іу ~ІІІ

застали

Ті .1ью1-но

• на

буран

р. яд·не

ЗІІа"fІНОЮ

апушуlВа'ІШЯ.

За-те ,llJя капуста .J.Обр~ затартува.1ась, їй теnер ні­

-

негода

не

Обсївши тЬсюш кі.1ьцс;t. ка­

гат, жін·ки ·в.пра•вно переби­ ра .1ІІ картоплю і · иааантажу­ ва.1ІІ її на авто;t ашин 1·.

-

Поки що

v

н:ас

ний

nемає

бнра-юю

* *

* *

і

сортуою бу.tьбн.

ПІДСУМКИ

колектив

РОБОТИ

КВАРТАЛІ

закінчив

са­

ПЕРШОМУ

В

перекладенню

цієї

nіс.1· Я свята ко.1н .J.Обрє

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ І НОП ТРИНАДUЯТА ЗАРПЛАТА

COLliA-

ЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ

му

грошову

ПЛАНИ НА МАйБУТНЄ.

ї:v1 пишатнсь своїми успіхами, У'Іі.1И!V!И і теплимн жіночими рука!І1и, Т- ри місяці нинішнього рану про­ йшли недаремно. Квартальний п.1ан виnонано успіш­ но . В порівнянні з відповідним neploдo:vL мину.1ого ponv виnусn верхнього дитячого триІ\отажу зріс на 16,6 процента, в тому числі ;:~итячо­ го на 19,2 . Добре бv ло налагоджено ре~ ;lіза­ цію виробів. В цьому відношенні :1111 перЕ>крили минулорічні поназниnи на 31 процент. Одержано прибутnів на cy!V!y 168 тисяч нарбованців . В 1967 році вони С!\ ,1а­ лн 114 тисяч nарбованців за перший nварта.1.

за·пікіруІВана

в

тор­

Ланка Катеринн Днченкс

взяла

цьому

роц'

зобов'•яза~rня

-

чи ·на

погоди ,

примхи

в11соке

незважаю· вирос­

тити ІПО 370 центнерів ово· чіrв l!fa кожному гектарі за· крnпленої пдощі, а столових бурЯ'КіІв одержати по 470, пізнюї каnусти ло 520 центнерів ·з гектара. І лю.1и

натуральну

доплату. Такий же врожай ми зо­ бов'язалися зібрати і ни­ нішнього року. На кожний гектар вивезли по 80 тонн. добрив, а під час садіння

ТjJ)1ДІЯТЬСЯ Від д•уші, щоб ДО·

ТРИ\Іати _дююго с .ювз.

жн·

картоплі внесли по 2 цент-і вуть <:_вІтли~и nом~_сла•ми нери міндобрив _ селітри і про маибутюи урожан. суперфосфату.

Перемога буде за нюш'

Картоплю

під час вегетаційного періоду старанно доглядатимемо,

На фото:

врожай зберемо без втрат, тобто зробимо все для того, щоб виконати зобов'я-

П. ТЕПЛЮК. К. Т. Дяченко

і ·го.юаний !З/11РОНО:ІІ радгос­ пу · В. Д. Тинда огля:tають посіви р!внньоі юmустн.

зан.н.я.

Фота автора.

було нараховано, Я!\ винагороду за виконання пла­ нів, високу якість виробів, еnономlю сировишІ та інше, І 3 тисяч нарбованЦІів. Це тринадцята зарпла­

та виробничнина:v~.

Звісно.

що

відчутна

матеріальна

3 а ц іпра­ цю. Проте не с.1ід забувати про :11оральну сторону с:оцtа.1. істнчного з!V!агання. В цьо~1у люди маннь ду­ ховну по11ребу, насолоду від с'воєї роботи . Пропа­ гандисти фабрнюІ, нрофсп1.1ка не мають права забу­ вати про це . Потрібно своєчасно ~юбілізуватн но­ f(авленість,

В'язальниці , швеї фабриnи в е р х н •· о го дитячого трикотажу гідно зустрі .1и 98-річчя від дня народження В. І. Леніна. В святкових коло­ нах вони підуть в перших шеренгах. Y!V! гордитись,

і

КатерІІна

Роз-са.J.а •ВЖЕ

-

фо,аерегн-іЙІНІі горшечкн. А та:.-1 niL.J.yть і і• ІІші ку .,1ьтури .

трудо­

ності ланка одержала ваго­

та.Іш ручної праці. Одер­ жуелю непоганий врожай­ Торік. наприклад, аібрали з кожного ,•ектар1 ІІ9 144 центнери бульб. ЗавrІяки

сnравн Катерина Тере.ніів· на. Це •ВЖ~ ·вдруге nере­

nідсилює

рух

за nомуніетичну

'!е!\пtви цехів і ді.'Іьниць на боротьбу за дальше під· несення виробництва.

Хочу спазатн, що наші антивісти

в

цьому на­

пря:v~пу попрацювали досить nлідно. Продуюивнісп. праЦі проти першого 1\Варталу мину.1ого рОІ\У зрос.1а

Є ЧИМ ПИШАТИСЯ

Цей мі чній

ріст поnазнин.ів завдячує наса'У!перед еноно­ рефор:11і. З 1\ОіІШИ'vІ днем :1111 п.ереконуєJюсІ,

в ;юптєвій необхідності роботи по-ново~1у, ясно від­ чуваємо ефективність госпрозрахунnу. Якщо, на

принлад, за відповідннй період юшу .1ого

Тетяна GУРДА, яку ви бачи·те на фото, одна з пе­ редових nташниц» Руднянеького племnтахозаводу. То­ рік вона одержала від кожної курки-несучки по 275 яЕць і nосіла по цьому показиику nерше місце серед пташниць республіки.

У нинішньому р'Оці вона зобов'язалася одержа rи від кожної курки-несучки

по 278 яЕць.

Разом зі всім

ко­

лективом передова пташниця успішно працюЕ над вико­

нанням взятих зобов'язань. Фото А . Кюака.

-

Маріє

звернулися радгоспу ськrtй» т.

Прокопівн.о,

Jtи до

-

доярки

«Великодшtер­ Базир, у пе­

редтравнево,ку соціалістич­ н.о.ку ЗJ.tа ган.н.і ,ніж тварин.н.ика:.tи району дру,•е ,иісце по

ви посіли надоях мо-

лока.. Завдяки чому ви до­ билися

ваші

такого

плани,

успіху,

які

прагнення

на .Іщйбутн.є? що

секретів

у І{ЬО-

Такий

ріст

назвати

но-рябої породи. Доглядаю їх су.млінно. Хоч кор,ків і

не так густо, але їх перед згодовуванням добре підготовляю, слідкую, щоб ко-

рови повністю поїдали кожну даванку. Роздоюванню сприяє і індивідуальна

го-

у цьо:.Іу році думаю

на-

доїти від кожної корови по

просто щасливнм

ви­

сьnнх питаннях.

Нова

еконо!V!ічна

фабрики

велиною

реформа

підоймою

ста,1а

д.1я

д.1я

колеnтнву

росту

заробітної

плати, а відтак і nожвавлення соціалістичного зма­

гання. Заробіток в середньому зріс на 13,5 nро­ цента і нині складає в середньому понад 1 OU nар­ бованців на одного nрацюючого. Протягом 1967 рону ної ферJ.ш Кіровського від­ ділка працюють від,кінно.

Чотири,нісячн.ий план. н.адою

;ин.ою І 3550 кілог~амі~ ,колока. За

корів чор-

дівля.

Наса.нперед, хочу ска­ заJ·и,

му ніяких н.е,ка. За закріплена група

!V!а.:ш

падnом, значить виявити nоротnозорість в госnодар­

ІНТЕРВ'Ю

НАШІ

pony

процент рентабельності свого господарства 13,6, то вже в нинішньому nварталі довели його до 16,6

процента .

чотttри

.4ttсяц~

1752. Середн.ш надій стан.ов_ить

уже

є

значно

по

щодобо~ий 14,5 КІЛО­

грама. Мею вручили пере-_ хідний червоний вимпел 1 грошову пр_ешю . За пер­

ший квартал одержала до­ датк~ву оплату 55. карбо­ ван.ц1в.

На

заробІток

скаржусь.

Хочу

сказати,

тваринники

що

н.е

.

усІ

:.юлочно-товар-

перевиконано,

за

що

н.аАІ вручено перехідний Червоний прапор радгоспу

і

із

.laHKOIBOIO .

говорнть

-

гот.ова,

вирощуванню

років ми вирощує.•ю картоп­ лю з J.Іінімальншш :ютра­

ма•гаою р і,1L>Ішчій б;)ИГа.J.і ПЇ.Д•Г·ОТОВ.1ЯТИ картоn;ІЮ ДО c a.J.i.Ji'HЯ, ·вво:д1rть в курс

ВІРlад. ку,

раз лорадІІПКЯ

Терентії;в-на.

Jtеханізова н о ї

по

дити "арт01ию на закріп­ лені й площі. Уже декілька

рабати на по.1і: і ~111 допо­

мех1ніза­

уник

прогр'·ється грунт, П <:'ІІІе\І U ВІ!·С а.J;Жуватн ра' НІНЇ ПС•.ІІЇДО·

страш1:а,

,11rHKOBa.

місткої роботи на nл<Jчі .4Іа­ шин собівартість продукції зн.а11н.о знизилася. За пере­ виконання планової врожай­

картоплі Калитянеької пта­ хофабрики Носипа Борисо­ вича Вітьо.•tа. - Насалтеред, трудовим подарунко.Іt. Ще 23 квітня - н.а три дні раніше, н.іж передбачали н.аш друж­

:пн .1 -в:стиг v6стн на зеч.1ю, nрибитий ,)ідкн­ •МІІ • Краллина;ш. А дощу, якого та•к чекали, і не бv.и.

ще

· не

- З.ра."'У ж Першотравня ,

інтерв'ю

Чим ви відзначаєте Першотравень третьою ро­ ку п'ятирічки?-з таким за­

ланки

і

звихрений

Наші

ланкового

·кагатах.

вшух

таки

ри,

питанням Шl звернулися до

складі

доав:·дчений

тор

ри, якнх ·буд.~ чотир11 гекта·

з;tаган­

ня •За ВИ!Сокий урожай трс­ тьогQ ро-ку :n', япtрічкн Й.J.е ов·очі:вшщька .1ан.ка, ЯІЮЮ

А.1с

щоб

ОМ• ЇіЄТЬСЯ

no·

ОГЇрІ\11.

брнга.J.і , пращює в нііі не однн рік .сі-є, обробл.яє посіви, збирає врожай. ІЗ.Сі задово-1ені· його роботою .

вtrч Тнн1да . Завтра ж по­ л.1є~ю nос і ви і nоч· ІІЮ-tо ~~ іж­

я-ка

•ра!ІЕІЇ

Він .ветера-н у С•ВО'ІЇВ'ІfІщькііі

П ·рІІІМХІІ.

У !Перших

Баг,1а€\І, нки.й саче

110.11

''Ш : ІаВ . С'ЯТІ!

грошову

пре,кію

карбованців.

в

2-18

Поставила перед собою завдання-у найближчті ,Іtі· сяць-півтора

добитися

дових надоїв .Іюлока строково виконати зобов'язання.

пу-

дорічне

на

16,3 процента. Понад п .1ан продано населенню

тринотажних ви,робів на суму 54 тисЯчі nарбованців. Реалізовано· . в насу надійшли надпланові nрибупт. Пройшли nідсу!V!І\И роботи .1юдн одержують за

свою працю:

і за виоробітоІ\, і

за яність, і npe:vІia.'ll>­

нi за nершість в соціалістичному з!V!аганні.

Хочу назвати nолективи-nереможці і кращнх ро· бітницt,. Найбі.1ьш рнтм-ічно і злагоджено nрзцюва­ .1а в'яза.1ьна дільниця, де начальниnом ІЮ,tуніс r С. Г . Кудласевич. План випусну nродукції тут ВНІ\0нали на 105,5 процента. Довго ве.1ась дискусія, ян розподілити !V!ісця се­ ред З!V!ін. Нінець-нtнцем вирішили перше місце З<І­ лишити за зміною майстра Ю. ff. Синицьnого . До неї б.1изько стоять зміни Л. 1\1. Капітоненnо та Г. Л. Горніцької . Чи не найкращих наслtдиів в соціалістн·І;юму змаганні досягли передові трудівниці Катери~Із Ма­ люга , Ніна Погребняи, Марія Зайцева, ветеран фаб­ риnи швея Любов Сергіївна Калюн та багато інших. Вони є взірцем nрацьовитості, чесності і любоіlі да. своєї професії.

Сноро

наші

костюмчини

найн.ращих

роз'їдуться no міжнародних Яnщо відкрити завісу дальшо1

моделей

вистав нах. щ~рспентиви, то

!V!аємо донорінну ренонст,рунцію фабриюІ, розширен­ ня її основних виробничих дільниць . Плануsмо в нинішньо'Wу році вибороти державний <<Знан япо~.:ті >> на п'ять моделей дитячих ностю!V!чинів. Одначе це лиш окремі деталі з широних зцум1в, начерни основних завдань. В nроцесі nідготовnн до 100-річного ювілею В. І. Леніна їх може підправи­ ти

життя,

внести

свою

nозитивну

nopenтypy.

€.

КУЗЬМИЧ.

секретар парторганізаІ~ії.


У

СІЧНІ

п:шов

третій

До ·ав.яrа ПершотраВ:Ня упо-

непо.щдки. Пого звик. ІІІ ба­

р:к, ·як радrоап «Л .юсків- 1 ра.шся б і з саді·ннюt карсикай» 1став окро'~>ІЮ1 само- r·oпJ11i, та не дозв о.1и в стан

чити акр і•зь і рано-вранні і • піз·но ввечері. Непосчдюча

стійни:м гооподарст.во~І. Весь І rрунту - п.ющі були \ІО·Крі. цей час буш періодо~І стаУ трудових здобутках

й невга:~ювна натура! :-.· с.вої1й роботі Петро Фе­

ІЮВ.lен~я

і

ЗІ:Іtіцнення

йо~о

пл.ос.кі;вчан

ве.1нка

еко.но:ІІІки. творчих п~шуюв І дирекrора

зас.l)ТЗ І .досіїюв~ч

радгоспу. Петра

спнра~ється

11а

широкни. а..ктнв , дає проспр

робітинчого ко.икпшу. ~едос.ій~вича Во:юхн . _К'"·І д:.1я .і.ніціа~нви спеціа:1і·с~:ІВ 3 С3:1ЮГО ПОЧатку міЦНО рІВНИК ІВІ•Н ·~Ю.lОДИJ! Не Tl,lb.: - агр~НОМ~В, 300Т€'ХН::К:В, ІН·

ставши ·на ноги

і

~зявшн

ки · за стажем робосн, а и

нравнльннй курс, пло.:ківча­ ШІ оОД•НН За ОДНЮІ Д(J'бн,ваю­

Ра:Іянської держа.вн за й

вн­

ПQКа'ЗНИКІІ В рі ,l ЬНИЦТВі

'J1В3рИНІНШ1ТВі

радГОС·ПУ

тощо. А

це теж

хою.

- Скоро новс•с<:.пля,

і ·в

-

мене буд,.е п-осміхається

Пет·ро ФедосШович. · ·бwтьківському <,]Jв.орищі

На бу-

ЛЮДЯМ НА ДОБРО

ТЬСЯ Т[)УДОВИХ УіСПіХЇ'В. У :11!!· ну.ю:-.~у юв'.lейІю:о.~у році rокі

женерІ'В

верхавих житлових будин­ ків, рем•а!fГНо,механіч н ої майстерн.і.\ Бa•rwro р.обі11ників збущуІВали соб: добротtJі бу­ дИІНКИ під шифером і б.lя­

за в :•ко~І

йому ще немає

·гра.є неабияку рмь в досяг-

дую новнй· ді•м, т:.сно ста.1о

і трищятн рок'1в. Проте по- І ненні yaaixv. 'в •старій хаті. вчипюя у нього, я·к треба І ще ощнrєю ха•рактерною Рад!і.є серце Дарії Гри,гоЧервоний прапор Кнїr<сько­ гооп· одарювати, не зааадидо рисою вод•одіє мол·одий ди- р:вя.и. його 'ма·тері. Та й як го ОбКО:ІІУ J\іП :'\'ІкраЇ•ІІИ і ВІ!· б ·багатьом 1Керіtвннкам, в ректор _ 1 в:н не ад'\!І'НІ· не радіти: адже на її очах конко:~tу об.lасІюі Ради де­ котрих і стаж більший і вік струє, а ·чуй-но і вду,'\Jдиво рідне село піднялася з руїн, путаті·в тру;щщих та па­ довший. став·итьс.я до запитuв трудя- ~ ві.дбуду: валосоя і розквітдо, ч'ят.юІЙ •пр:шор райко:~tу Люб.1ять і ІПоважають щих. Саме за це й здобув люди сталн ЖІrги за.vюжн·о КП ~у';к,раїни і виконка\ІУ Ппра Федооійавпча .тюди. їх повагу. ·й_ .весело. А ·~.~е приємніше райра·д·ІІ депута-гіtв тру дя­ 6у.ш

.вручені

перехідний

Ві·н

нщх.

Добрий

розг.ін

ряов

ра~­

їхній

односельчанин,

т.ут нар·о'дІІІВ·ся і виріс, знає

чя, а по і•мені й по батькові.

nродуктів

ІВ}'ТЬ .1ЮДІ!,

державі tв:н ІИІкана:в достро­ ково і здаtв понад за•вда•Н'JЯ tсто

:Т·ОН 1 Н

молока,

десятки

.

.

. , , ВІд

того, що І• І ~син трудить-

_,наєте, У нашо'!) сел, І •ся для

загалІ>'ІОГО

обра,

КОЖІЮГО 'Не ТіЛЬІКИ В облич- Н.ІбИ И немає ППОТ. а'НфИХ Jl~-- сrараЄТЬС·Я, щоб ОДІІОССЛЬЧа-

госtп і ІВ ІШНіШНЬО:І!у рОЦІ, .Ква1рт111льні nлани продажу 'J1Вари-н'НІщтва

,.

3

.-

І

ооиав·не

ми

-

знає, чим жи-

ЯКі 'В

НИХ

за.ду-

і ;п,1ани, 'ВМіє поєднати

держав.н.і,

громадіські

інте-

дей,

-

ка·же

йовнч . _

егро

А

едос1

кми

хтось ·ни жи.1 и ще краще.

апіткнеться-,пожу.рим .) ,

правимо,

і діло

0

·

по-

знову йде

т я·кби

її Федо1сь оце п 01вернувся та б · ПОГJІІЯН~В на ·IJ'Ce, ~Іа \'ТІ•, І

оча'м ·би не повірив. Як пі­

ІНа дад.

шов

на фі.~rську ·В три,:щять

центнерів м'яса. Господар­ С11ВО добре підготув·а.10ся до ІВесни і тепер -у.аrr.ішно п•ро-

·реси ІЗ іх особистими . :...(е ж 'дуже важ.1ива риса д.1я кер;:,вника . Не:vtає такого д:ня, щоі'і

.Па~r· і 11ні змі:ни стаднея в Пдоско,rу за осrа,ині два р01ки. Село ·немоо онv•вило-ся. його ·на.впіл пер~тчула

дзв'ятому, коли син на.ро­ ДІІІВСЯ, то більше його -не бачили в селі. Невдов.зі почалась в:·-гчизня1на вій·на, і

·водить

ро­

директор j>'адгооп.у ·Н е побу-

зернових

сіра с.тр:чка а~сфальту, що простяглась аж до Гзголе·ва. В центрі :збудовано нові

в :·н покла1в СІ<ОЮ голов у десь

ІВав ;на феj>мі, в ма.Й'стерні чи ·н а пол.і, де п,рацюють

~а111іта.шні

батька rі,д;но nрадавжує й о­

боти.

:весня·н.і

Сівбу

польові

ярих

-ІвіІВ•са, .гороху, вико-вівса •на зерно і зелений корм, ПЇДІСЇВ бЗІГа'ЮріЧ'НИХ Трі!В за­

КіНЧеНО ще JІІВа тиж•ні тому.

.1юди.

І не лроtето побу·вав,

а перев.і·рИІВ,

ЯІК іде

рfJбота,

допом:1г шв,идше лі·ювідувати

ЦЬОГО передтравневого ранку Микола Степано­ вич, як завжди, прокинувся до схід .сонця.

Швидко

поснідав і ще тихими,' безлюдними вулицями села

звично попрямував на тракторний стан. <<Так було і !Юдись, у юнацькі роки>>, мимоволі згадав він.

Але тоді не йшов , а немов на крилах летів у брига-

•саоруд.и

1урто-

житку й кантори, робітничої

ідаль·ні,

кіJІькох

у сорОtК третьому ... Хліборооб:сь.ку сп ;:J а в у

На фото: П. Ф. Волоха.

го •СИН.

ба:rатопо-

Фаю А Козака.

П. Пf.РЕВАЛОВ.

тужність. У.се зробити для того, щоб у строки і якІсно закінчити весняні роботи, виконати соціаліс­ тичне зобов'язання на третій рік п'ятирічки. На за­ кінчення він інформує про хід сівби, садіння кар­ топлі, ві.дзначає передовиків, ставить чергові зав­ дання перед кожним механізатором. Минає декіль­

ду . Не помічав навіть буйного цвітіння садів. Ра­ дів, бо знав, що в цей день вперше самостійно до­ ведеться вести трактор. Хвилювався, а може, не до­ ручать,

тоді

засміють дівчата,

і

перед друзями

со­

ро~1у не обберешся. Замислившись, він і не помітив, як дійШQВ до стану . Тільки від різкого, немов кулеметна черга, тріскоту пускового двигуна потужного дизеля

ка

ЛіДНЯВ ГОЛОВу.

Що ви. Микало Стеnановичу, замріялися?

-

звернувся до бригадира ланковий ланки Микола Пилипович Лисенко.

Причина є.

-

-

З

пам'ятаю.

трактори,

та

і

l\1TC.

ті

наш

На

-

11алолотужні

перших

Харnівського заводу.

і\Іашин бу .1о

стати

-

трактористами

посилали по ТІІЛО і

хоч

працювало

мало,

відбавляй.

Іюмсомольських nуті.вках.

Тоді

-

замінила

ручну

ЗЕМЛЯ ще спочивала під радгоспу

«Требу­

хівськнй:о вже з нетерпінням чекали

її

пробудження.

В

механічних майстер·нях зран­ ку

до

вечора

не

спиня.11и

свого бігу ,верстати, дзвінко гупали. ковальські мо~откн.

МеханІзатори впоратися

з

посшшали

ремонтом

тех­

ніки.

Треба

-

з

комуністами

поговорити, порадитися

гур­

том, як будем весну зустрі­ чати,

-

звернувся

секретар

nартійної організації В. Н. Рогач до керуючоrо відділ­ ком М. І. Прудкого. - Збирайте збори, Васи­ лю Ничипоровичу, пого­ дився керуючий. Погово­ рити е про що. Адже сівба не

за

горами.

Серйозна

розмова

йшла

на партійних зборах. Члени КПРС проаиuізувао~и стан ремонту тракторів і nричіп-

їх на

ного

інвентаря,

підго·rовки

насіння, поцікавилися

роз-~

становкою кадрів на вирі­ шальних ділянках. Тоді ж і соціалістичні зобов'язання на нинішній рік прийняли, які одностайно схвалили всі працівники відділка. € до чого приuасти рук хліборобам, картоплярам, овочівникам. Вони дали слово виростити в ІІиніш­ ньому році по ЗО центнерів пwенкцІ, 160 ценtнерів кар­ топлі, по 500 центнерів кор­ м~их буряків і капусти з

зернові. Порадували колектив ус­ nіхи трактористів М. Жн­ тиии і І. Я. Луцька, І. О. Буряка і І. П. Сома. Пра­ вильна організація роботи їх агрегатів на садінні кар­ топлі, сумлінне ставлення до дорученої справи сприя­

r.

встиг

перестулити

читає

і

27

обслуговують

щоденному

перевиконан­

Першому травню вони квітня закінчили садіння

картоnлі

площі

в

на

220

закріплеНІн

гектарів

при

відмінній якості. Партійна орrанізація ло­

тур.

справжньому

Дружно розпочались по­ льові роботи. Механізатори своечасно провели піджив­

керівництво соціалістичним змаганням, широке йоrо ви­

світлення, матеріальне і мо­

лення

ральне

гектара,

озимини,

одержати

закрили

во­

логу, в строк посіяли ранні

подбала

заохочення

про

працюю­

чих на сівбі ярих і садінні

цьку

ферму. Ії

зараз

працює,

готується

тилися вікна . А ранко,vІ УЖf ЛfТіЛИ СИНа"vІ·СОІ\ОЛ3М.

-

дорогі

їм

несуть службу

до призову в

го.1убі

М.

ніх

армію,

-

П. О.

І.

Корній-

ко. Вони досконало володіють машинами, правильно

j їх

комуністи

·

експлуатують,

ІВАНИЦЬКИИ.

радгоспу

кають інтерес слухачів.

дидати в члени КПРС О.

Корнійко та

hонверти-листи

JЮСПублік, завдання

лективу

продуктивності громадського тваринництва і зоотехнік комуністка Р. П. Філі11ович. Добрий приклад в роботі показують трактористи кан-

механізми

В. В. Безлюда і В . М. Кор­ ·нійко. Кандидати в члени КПРС доярки О. Я. Ковба­ синська, Г. Ф. Марчук, У. Я. Овчар, О. І. Рогач, С. П. Зінченко розrорнули боротьбу за велике молоко, щедро діляться досвідом з мо.11одими доярками. Дбає про дальше підвищення

дружина

В коротний весняний вечір ще довго в будинt:у Мишнорізів яскравими е1'еt:трични;vш вогнями сві­

комуністи і кан­

ню норм. Готуючи гідну зу­ стріч радісному святу -

ли

високий урожай інщих куль­

кож.ноrо

24

як

бери лрнклад з своїх братів .

бульб. Щоденно підбиваються підсумки, переможцям вручаються грошові премії і чер•воні перехідні вимпели.

Лише

поріг,

подружжя такі

по-

дидати в члени КПРС на­ раховується в складі пар­ тійної Оj>ганізації. Все ж важко знайти на віддідку ділянку, де б вони .не пра­ цювали, не йшли в авангар­ ді. Взяти хоча б тваринни­

траюористу.

Чуєш, Ол ександре, звертаються батьюІ до найменшого сина, який торік закінчив десятирічt:у

працю.

повчу

Не

ВПЕВНЕНИМ КРОКОМ ТРУДОВИМ

пухнастою сніговою ковд­ JЮЮ, а трудівники пepworo

відділка

винористати

допоможе

виконують їх батькі-вський наказ

польових роботах 28 тракторів і 157 різних сн.1адних зем.1еобробних. сівальних і збиральних машин . Ми, повинні

і

від:~-~ ін но.

Тільки на нашому .nершому відділку, одному з

механізатори ,

рукави

Дійсну військову службу. Обидва поздоровляють з Першим травнем, бажають доброго здоров'я, успіхів у роботі. Запевняють матір і батька, що сумлінно

курси

nощас­

чотирьох в радгоспі, - підкрес.rІює він,- зайнято на

На фото: М. С. Мишкоріз.

сам .засукає

а

З хвилювання:v1

І\а про те, як з f\ожним роком держава все більше оснащує сільське господарство найновішою гехні­ кою. Вона на вирощуванні багатьох сільськоІ·оспо­ повністю

ні·,

вісточки. Старший Петро закінчив військове учили­ ще і тепер .1ейтенант Радянської Ар:~-~ії, менший Микола електромеханічний технікум і від6уває

3-4

мені.

культур

року комуніст Микола СтЕ>панович Миш­

очолює

дить з роботи, до нього з радісною зві.с ткою : Від синів листи прийшли! Не відкривала їх, тебе чекала.

Затамувавши · подих .. слухаютІ, ~Іеханізатори, а се­ ред них більші·с ть молодих. розповідь свого вожа­

дарських

во­

Фросина Давидівна, а вона завжди раніше прихо­

охочих

На

сhільки

Уже стемніло, коли бригадир повертався з поля

випусків

а

1946

коріз

додому.

колгосп обслугову­

полі

а

ня. він віддає себе дюбимій справі. Уряд високо оцінив самовіддану роботу, нагородивши його поза­ минулого року орденом Леніна.

бовані го.1оси трактористів, Яf\і зібралися нав1юло. Ні, усе гаразд. Просто згадав, як три десяти­ річчя тому зв'язав своє життя з технікою. У кінці Броварська

у поле .

розмова,

Тридцятий Першотравень зустрічає в полі Ми­ кола Степанович Мишкоріз. Повний сили і натхнен­

Першотравень вала

машини ·виходять

невимушена

тракторну бригаду першого відділка радгоспу << Гоголі.вський>>. Вона посідає одне з пер­ ших місць у господарстві. Досвідчений механізатор, умілий організатор таким зарекомендував себе бригадир. Він не тільки порадить, як потрібно лік­ відувати ту чи іншу технічну несправність у маши­

Тридцятий тридцятих років,

всі

трудилася з подвоєною енергією.

механізованої

лочулисн стур-

-

і

на дала користі! БільШість механізаторів у цей день

загадково відповів він.

Може, ЯІ(ась неприємнісп,?

-

хвилин,

:Коротеньf\а ,

у

ко­

викли·

багатьох

Відnовідальна пора на· для колективу відділ· ка. Тому жоден з кому.ніс­ тів не стоїть осторонь жит· тя nартійної організації. Члени КПРС розуміють, що

1 стала

від того, як працюватимуть

вони,

як спрямують зусил­

ля трудівників доля успішного

залежить виконання

завжди планів третього року п'яти-

прийдуть на допомогу това-

річки,

р·ншеві.

ківщині.

Багато роботи зараз у агітаторів. Адже всюди

Обов'язок пар'Тійної орtанізації і надалі залишаеть­

треба побувати, зустрітися з робітниками, донести до них полум'яне слово nартії.

ся йти в ціалістичного збільшення

Свій високий і по<Іесний обов'язок саме так і розуміють агітатори комуністи І. М. Корнійко, І. В. Каленченко, Д. Т. Корнійко. Іх розповіді про міжнародні події. новини з життя б&ат-

продуктів сільського госпо­ дарства, примножувати ба· гатства рідної держави, гід­ но зустріти 100-річчя з дня народження великого Ле­ ніна. в. полотняк.

слова,

даного

Бать-

авангарді со­ змагання за виробництва


Травень Ю

ІНТЕРВ

НАШІ

КРАСНЕ СВЯТО ДІЛАМИ

Зоряно-багряний Пробудився день І на площі зрання Гомоном гуде. На трибуні люди, Ливнем л лє ться лун: - Зараз м ітинг буде. Граний регіт струн! Розпустивши нос11 У слотавій млі, Біга сонце босе Стрибом по зе:v~лі. Гасла тне о ратор ... Ллєтьс я спів пІсенt•. Сt.огодні наше свято, Травня перший дс111 •.

Розмова з П. КОСТЮКОМ, ветераном заводу холодильників, кава.zеро.w ордена Леніна,

Ви,

як

пам'ятаете,

ків. Певне,

На .посаді старшого май·

Федоровичу,

Пилипе

ветеран заводу холоднльнн·

йшлн робітничі шеренги на Першотравневій демонстрароки п'ятнрі· ції в перші чок. Що вам найбільше за-

лам'яталось?

з

хо.юд н.шннкі.в

цеху

стра

я

року. й ,раніше ча·с­

1953

то бував в цьо:vrу цеху. По­ •добмось. Ко.111 ж став тут

до роботи, уважніше іJОЧа:в пр~~~дІІІВляти{:ь. Цех ріс, шир­ всі про Розпавіrстн шав,

Хоч діло й дав·нє, а.1е не з:vrі'ни ·не~юЖ.1иво. Проте го­ забу;в. Та і я.к .забути свою ловна риса є. В 1953 році

Амнтро ЧЕПУРНИП. Тра:вень. 1927 р.

СВОЄЇ \1И •в\fn.уска..ПИ .ЩО:ІІі·СЯЦЯ 102

МОЛQДіОТЬ, ;\ЮЛОДLсТЬ

БатькhВІ!lЩІШ. Тоді, Н1! зорі РаJ.яж:І7КоЇ 111 ладн, як і те-

в травні хододильни•ки , а цього •року вийце з нашого

мріяли. На нас дивилнсь люди з :надією. Правда, ще DКили т.і, хто ненави-

А яких результатів досяг нинішньому в колектив кварталі і які перспективи

·оІІІри:ти'Сь :з но·вою епохою .

За три <:vrkя.цi ми викона­

:М. Бровар11.

лер , ;u,віли {:а,дИ, було тепло, цеху ІВЖе 430. Ріст виробнн­ ·ра:дісно. 1Ми йшли, r.орди- цт.ва очевидний .

.шсь,

дів ·нас. Вони не :могли при- найближчого часу? Вони <Не виходили на вудипарка-

і1з-.за

а ·вІІ'зира:ли

ці,

ли

на

п.lЗіІІ

ВІІ'rотовивши

.

.поІньд

завдан­

ня ІЗ хо.~одильни.ків. Це

нів.

Так і йшли. Небагато нас

Напередодні ПершотравІІя на житловому І броварчан зробили собі ХОJЮШі святкові по­ куnки. На фото ·

масиві гостинно відкрив свої двері нови~ двоповерховий універмаг. У простоJЮМУ t світлому приміщенні вигідно розмістилися

процентів,

107

Першотравневі Бровари

50

· .

.

·

З.lІІ·Ва з·елсн і зринає

тканин

вщдtлу

продавець

відділи готового одягу, тканин, трикотажу,

Галина КузьмІвна ЗАХАРЧЕНКО пропонуе

галантереї, взуття, культтоварів, гастрономії та інші. Протягом перших днів 1исячі

покупцям тканини.

·Н а.:( зеІtлею,

npa•nopiв багряний Ш1'орм

Чую Перш отравня

Фото А. Коз ака.

.1еrіт

проце!rт'.в n:д того, що ми

.хах

Особливо

<Свята.

високу

відзначити

з:~~аг.сrния

хо'Четься квартал актив-

ІН'і<сть •:vrолоді тих ча·сів, на ЯІКУ опирЗІ.ІІа\:ь партія біль-

нювИІків.

..j

за

КРАСА

перший

ЗЗJВОЮІВав перехі д-

ний Черво:н1иЙ прапор. На май:бутнє : усри.:vrа'ГИ перші.сть, •вико:нати п'ятарі'Ч­

РІДНОГО

весели й

РАДІСНИй,

визирають чепурні будин­ юt робітників, усміхають­

Першотравень прийшов в Літни. Зеленими вербами закосичились береги кра­ Сільські Десни . суні вулиці полум'яніють пра­

ку до 7 листопада. Довести

за холоди-1ь·ників бага- випу:ск по Ви пр·ацювали ІІа заводі. МіІСЯ.ІІЬ ДО П'<Я1'И(;ОТ ШТуК. ТЬОХ ПрОфесіЯХ працюете ІІа Думаю, що ці за.~да.ння ~'111 давно А як до .вІІканає.мо усліх·о•м ниІІішиій, які зміни сталися з у вашому колективі за цей НЮ-р1ч·ч•я ·від дня нар :>джен 'ІІЯ В. І . Леніна . час?

густе спарантами. Крізь ябл у неве і вишневе віття

чемпІонка і

виграє. жіноча оголосили РаїсУ

чемпіоном. А

шахи. Кра~ива відполіро-І дм':'трівну попм ... манила шахІвниця вана власника

мати .

назви А я тільtш відка1ував фігур знаю, батько. несподівано всі Якось члени сі:~~ 'ї загорілись ба­

-

до

лі­

спеціальної

обласних до готується змагань. Головний тренер Він Валерій. матері уже де в'ятиклас нин. Юрій .Андрійович теж атанує найнесподівані­ дружину шими ходами . Одна лише

.1ЮЄ.

мати

й

Помален ьку

вивчила

гру:

назви фігур,

ходи...

Кож­

вільну хвилину вділя­ ла шахам, радіючи з того, корис­ що син зайнявся н и:v~ ділом. У вихідний вся сім'я в орга:нізовува­ зборІ. Тоді .1нсь сімейні турніри. По­ ступово до них cтamt під­ ключатись й сусіди. ну

та к

Дмитрівна

Раїса

захопилась шахами, що і Андрійович син , і Юрій ВЗ ЯЛНСІ> За ГОЛ ОВу : ЧО.10В і­ про-

щора з

пол овин а

Ча

«ГІРКО!» Адрес а: їдальня заводу

торговельн ого

маш!Інобу­

Подія:

дування .

:\амсо­

мольсько - моло~іжне вес іл­

Галина Са­ ля! Молоді : ра йкіна і Вячеслав Бембель.

Вона

кр~сляр

він

інж~ нер-

заводу. тех:нолог .

Галя і Вячеслав беруть аnт ивну

участ ь

в

Що потім ? Б агато турбот у Д:\ІИ трівни. Вона -

Р аїси кра­ щий викладач мате :І1ати­ ки Броварс ької се р~дньої робітничої молоді школи Ng 1. Громадське доручен­ ня:

керівн ик

секції

мате­

rім'я, Удень м ат ики . за­ діти. Вечір на ста не -

бува є домашнє . учитель ,

Те пер

п ер твої ін те рес и ре с и учнів .

тн те­

виховат ель,

інте­

ська

черг о вюt

за

~еансо ~t

квартиру

у

новому будинку. Кварти­ Одночасно виділено! РУ колектив подарував сі:'.t'ї радіоду « Ригонда~ . - llipкo, гірко! - лу­ Молодим вигуки. нають

з

ням

нерівники

друзі,

рідні.

пе рші

їм

Дарують

ве сняні

кві ти ,

зи-

...

1 ДНЯ

нічого не зал ишається, як

о

БРОВАРИ

Друrа

годинІ

левІзійного художнього фі льму.

« Вес ільні

гуляння,

ЧЕТВЕР,

~

:

ТЕЛЕФОНИ: редактора

2

ниІІ альбом

гра-

таж

.. .

-

Ф.

t

застуnника

редактора, від-, токореспондента

- 4·67,

І ни ,

спортивні

'.

В

яльності .

.

-

культури

.

Будиннv

..

JЗІДПО -

чинку МОЛОДі.

З

.

1

Палац льоду)

'

грама

Вдею,

травня.

трудящи х

ЧІІН ОН

НА.

- 4·47.

...............................................................................................................

JІ.ідіR (nартІІного жнття,

nромисловості , масової роботи)

І фо·

JІ.Іду сіл ьського господарепа

- 3-18,

Київ(:ЬКЗ,

154. Тел ефо н -

4-57.

І

................................... І

~

Бровар ська друка.j)'НЯ, Київської області, ву .1.

від-~

За1м .

1644- 6464.

І

афіша.

кольорового

телебачен-

Першість СРСР з

•Спартак• (Ростов) .

(М. ). концерт. (М. ).

, :

11.30

(Москва) СвІІтковиіі

19.30 - •КВН· 21.00 - Інформацій­ 68». на програма •Час ». (М . ). 2130 - ТмевізІАний теа'J'р мініатюр. (М. ). стільців•. •ТрннадцІІть 22.40 - Програма УТ. •Камер­

.

виходить

Маркса

ВІ д криттІІ літнього спортнв-

футбола: С КА

МОЛ ОДІ .

У вівторок , четвер І суботу.

Наша

ного сезону.

В

спорту (бал ет на відповвечер і _

Газета

1<.

(М.) .

Репор­

13.00 •Непосида, М '11кнш і Н ета к• . Мультнпл Ікаціііннй фільм . 13.10 - Дл я юнацтва. •Пароль •ВідПершість 14.00 ПОЧИНОК». СРСР з футбола: •Пахтакор•Про•динамо• (Киів). 15.45 -

С3.МОДі-

ве чІр

музею

з

Енгельса.

12.55 -

кон-

Ігри ,

худож ньої

церт

відповідалькосо секретаря

;..

ТРАВНЯ

к. Маркса•.

тон

доброго

настрою• .

Друга nрограма Москва! •Здрастуй, •да­ Ху дожнііІ фільм. ваАте знаАомнтись: місяць традобраніч, •Н а вен ь». діт и !». ТРАВНЯ П ' ЯТНИЦЯ. Перш а прогр а м а для всіх. Гімнастика ОО -

18.00 -

19.35 -

20.35 -

СУБОТА,

4 ТРАВНЯ програма

Перша

8.00 -

гімнастика 'Ранкова JI,Jia _ АітеА. (М. ). 9.15-сБудиль­ Телевізінні ННК». (М.).

9.45 10.00 -

(М .) .

новини .

те-

Концерт радинеької пісні . (М. ). 12.20 - •Прнготуіітесь, ваш вихід• . Телеві зіАннА фільм . (М. ).

в маІВка травня Калинівсьном у лісі, в пророзваги атрак ці огра мі:

154.

- 3•82,

2

Перша

оркестр.

естрадн ий

т им е

трудящихся Кие~с коіі обл асти.

дз вони•. Прем'єр а

Палаці фільм.

вистава• . 18. 10 - • ПоФІJІьм,ІІОіЩеіfr.. путного . al'rjy, сСнніІІ птах•! •. · ХудожнІf .....м. (На замоn­ ·,ІеннА · merJІaAa•i• ). 20.30 •На доб;анf•, АІТИ!•.

nJIOI'p8illa

масо ві

на

·

в •СІ.оrоАНі :J;~:sІІІннІ

- · ~&lllff!jOU

18.35

22.~ -сЗа·

18.00 - Д.ІІ• дJтеІІ. ' ~даІ ла. ху,І.ожнІІ НоІІІІІ пу , друже!• КремсІ(ур'ер фі л ьм. 19.05 спектак.1 ь. телевізіАниІІ .оя» . 20.40 - •На добраніч, діти!•20.55 - • Естрада НдР• . .21.30-

КОНЦерт ХУДОЖНЬОЇ

-

комитета КП Украииьо и районного Совета депутатов

М. вул. Київська,

пІонерІв»,

прошуємо на 6~."·

Шевченка

треТІй

Jilc1:elf;·

. п~дача.

проrрама

дРУF!(

18,00 -

11. t5-

Му­

110 ·. n'атинцах».

· JJOSiialiiU'Ьнa

зична (М.),

'випуск

Украіна».: CJІe\IIJLil••нt

22.45 -

• Посмішка

•Аер18о­

(М.).

Ma;/'apene

ФіJІЬІІІ·КОВЦерJ, ЧИЙ вечір ІЩУ.-еноІ артистки Л. PoroaцeaoJ. УРСР

тuеІІ!!І'~х

21.00 -

тел евІзіІІкнх

г--:~:~··:~~~~:·: : •

(М...

, ПІСJІАрр. .21.35· •. ""- Твор­

•Сnіває

. сГМJ6ого вивуск Cne· (М.). 20.00

травневиІІ еРІОТ»,

-

6о.аа: ·сднна-• ··.. (Москва) (МІІІС/іік}. . 21.15 •Jlинамо»

весна•

Перавотраввем

новин.

на-

т рудящих

і :11ені

НУЛЬТПОХ ІД

сомолу.

20.30 -

кольо­

Проrрама

Св11тковиІ вогника». ІІІІ8УсІ< ціальннІІ

. . . .~~~. ~:·~::·~. ::~:·~:. :. ::·г·~~. ::~::~~~:::. :·а·~::~~~::..................::~:~~·:::..........І

грІ) мад-

16.00 -

нить

ПІТИ

триватимуть

вес няний

комі тету "ом­

19.45. -

Концерт і теJІе6аченИА Ху дож. мес•11•н• . сДзве· нІіі фільм. (М.). 11.30 рового

.. програма С ватковии 9 . 15-с Буди.1ьник•. м ет алургн, хо- випуск. (М. ). 9.4'5 - телеві з ій· рош нов01 <<То ргмаш'->, ні новини. ( .~ . ). 10.00- •3 днем .1одильників . розварайонного Будинку куль-, народження•. Му3н•на . жальна пере д ача . (М.). \0.30 . у Концерт. (М . ). 1100 - •Сім ей­ ТJЛОЩІ на вечерІ тури.

В. ЧУКАНОВ, секретар

церт.

кіиомандрІвників». ( .~.) . (М. ). · ~taljleтa новн·н. Oeplillfu СРСР з фут-

«І(JІуб

• Невловимі

заводів поІ са:v~од. іяльності . .. ..

чать такого кrрасиво го й радісного життя. як самі цей квіти, ян сонячний де нь .

15.25 15.30 16.00 16.45 кольоро. Програма чІ. 17.15 вого ·.теJІебачення. ( М. ). 1~.45 -

15.30 -

·

15.25

В СВЯТКОВІ ДНІ 1 травня - після деМОНСтрацн

11.00

ЕстрадІінА кон­ весна» . сЗалік з церт. (Львів). гумору». Мініатюри, пісні, скет­

• РІвнq .-118Aцwn s rt11oм•. Прем•ера т~r,о фІльму. 22.15 - еС~~ .....ІІНська

КУДИ

ім.

конкурсу

Андрєєва. (Ленінград). Художні й вранці•. •Рано Наша афі­ Фільм (М. ). ДдІІ юнацтва. •Ми І wа.

-

Програма УТ. дJІіІ , .аJтеіІ . •Від трьох до семи». СаtітковнА кон­

нладо­

l(ьo:viy

в

допомогу

ну

одру ж е н­

заводу,

І. WАРАПОВ.

1

Вітчизняної війни. Відчут­

численних гостей. Галину і Вячеслава по­ здоровляють

обіймае ,наші В.р.ава.ри!

-

25

9

воїнам

вищ , па:v~'ятників

про хання

задовnльняти

впорядкування

LВя1·а

-

легVг

СЕРЕДА, І ТРАВНЯ Перша програма ВІііськовніІ хв. год. О тру дІІ­ І д.емонстрація парад мІжна­ Дню щнх , прнсвІІченІ труд11щнх родної солідарності Травня. Реnортаж з Красної площі І Хрещатика. По закін­ концерт трани•ціt ченні Бат'ЬкІвщннн». моеt •МелоJІ.ії афІ~8. -Наша

пінл ується

Виконком

гулянн я ,

Горохів-

ГОрН ТІ> .

Чую Першотра,вня

в,

рій Степанович Савче нно 1 Андрій Микол айович Мар­ Павлович ченко, Степан Ворон ий .

гр н .

сьnо:о.Іу житті підприємст­ ва . Ком со:\ІОJDія і виріши­ ла зробити їм красине сі­ м ейн е свято: органі:зувала по­ і молодіжне весілля перед коміте­ клопоТІала том профспілки виділи пІ молодожонам

Р. Д.

пр.а~пор і в 'ба,гря,ниІі шт<Jрм

теJІевІзІІІного

вуличних номітетів Григо­

про

зе 11.1ею,

1 1ад

постійrІі ко­

нови­ ТелевізІАнІ (М.). 9.45 10.00 - Діт11м про ин. (М.). 10.30 (ЛеnІнrрад). :иоірАт. ДJІІІ ШК.О..АрІв. Концерт лауреаленінградського першого тів

голови

І проводи т им у ться .

кореспондент.

Н а фото :

роз.шлась.

3.11\'Ва зе.1 ен і з ри нає

С. КОНОВАЛЕНКО, голова сільс~tкої Ради.

розбили Влітку

чистоти

наведенню

площі

громадський

вчителька,

ЗС\ІЛеЮ

і ,п"1а111ета 1р а1д'іот ю цв і.1а . М•н Й!:t.e:vro упев·нено і n<'ГКО, І •свя11ков·kть море:~~

пІчного побуту.

весе.'І­ на них барвистою кою забуяють квіти. Багато попр а цювали по

своїм чем­ ни гордяться п<іоном і щиро зичать їй нових .перемог у майбут­

БОЖКО,

Щоб ЯСІІf іло небо .над

місії, депутати виступили в похід за село комуніс­

перед

де ре ва,

своїми дворами газони і клумби.

Л еночна безтурботно ще­ бече біля домашніх шахіс­ тів. Проте і вона неаби­ матері. болільник який Радіє кожному її успіху . КолегИ Раїс и Дмитрів­

ніх баталіях. О.

ва,1Ос\І

і •гартують ~ш; молоді,

побілили

мешканці

паркани.

д,вадцятrш

ВІСтають

ні Леніна, імені Шевчен­ Радян­ Героя ка, імені Харченка ського Союзу до Готуючись та інші . свята,

.

іме­

вулиці

мають

вигляд

поклю:ання.

друге

ход і

привабливий

Особливо

ка­

Зараз Раїса Дмитрі.вна

тератури . Спершу Валер­ на грав з батьном Юрієм it' Але• Андрійовичем. на роботі. батько вдень Зате мати уде нь до11а 8ЧИТе­ ШnОЛі у вечірній

втягнулась в

як

Ту<рнірі працівнинів осві­ участь ти, в я.кій брало ІЛ'ять районів області. Ре­ місце перше зультат серед жінок. Чемпіон!

жанням освоїти гру . Звер­ нули с ь

д:ва~.

номер

місце! Посилаємо перше змагання -на районне Р аїса •Перемо га . А нкось Горохівс ь 1\ а Дмитрівна Бро­ честь відстоювала на зональному· варщини

крутив у рунах так і сян, а грати не вмі.в . від­ І я не вмію, назувала

сію

н и:11и

у

.Мир і Т.р уд

у ворожому

і

Виконком,

і

санІ. належний мується чистота і та рний стан дворів і прилегли х тери­ торій .

Бере участь в шаховому турнірі школи . Результат:

рістю. Розглядав фігурки,

nідпіллі.

підтри­

фруnтові дерева,

всього Однан помимо не забуває і про << профе­ жуть,

муд-

загадновою

на війні

.н ад

а

сонІЦе

урочисто відкри­ пам'ятник-обеліск ють своїм земляка:v~, загиблим

Оба­

~юлоденьні декоративні

і оп~вають ,

ківчани

листям

і ШЛЯХИ.

тріnотять

біч їх

CEJIA

Степанович Костенно. Перемо ги літ­ В день

Турбуються про благо­ устрій рідного села депу­ тати сільс ької Ради . За їх ініціа т ивою впоряднува:ли­

перш~жлас-, грає, Валерію нину - батько подарував Тож

шко­

нультури і середня ла.

тран­

гаслами,

порами,

Будинок

ві двоповерхові

І діЗІВ6fІІЯТЬ КОЛОНІ\

дають депутати Євфроси­ Нисіль, Тимофіївна нія Михайло Григорович Паш­ нівський, Олександра Ми­ Донцова, Федір китівна.

но­

ся широними · вікнами

ся вулиці

Наша

Б ровари!

обі1Й•\tає наш і

було . д,,.е ми rорди:vrось, що ·бра.ш на рік. Наш цех зай­

б.уди першим'и і в будні, і в НЯ<В перше •Місце rю tІідсум-

горить .

- с&ята

.

«З.~tоров•я•.

д не м

•З

ро з ва­

М уз ичн а народж ення». жальна пе ред ача . (М . ).

111.311 -

Науково. nопулІІрна

11.00 -

•Зустрі ­ програма . (М . ) чі з майстрами теат ру• . (Ві л ь­ з 1 5 0-річчн До ню с ).

12.00 -

д ни

н арод ж е ння

К арда

Мар к са .

-

преса•. (М.). 1 ~.зо (М . ) •Молодость•. КНІt ги•. •В Будинку До (Ленінград ). річчя з дни народження Карла Прометей революції» . Маркса. •Маркс І В ефірІ

13.25 -

14.10 -

церт

. \50-

13.50 -

•ТЕК-68•.

народ но го

14.35 -

Кон­

ансамблю

тан­

РСР. Молдавської «Жок» •Ексnе· Дли юнацтва. тур а» Іт диціА •Терра і нкогн цю

15.05 -

11

(М . ). олімпіади. географічної До t 5о­ Програма УТ.

16.00 -

річчи з дня народження Риси дорогого Маркса.

Карла

обра­ • Кіножур зу.. (Харків). 16:50 Програма кольоро­ над ; 17.00 вого телебаченнІІ. (М.) . 18.50 з футбола : €вропи Першість В перерві СРСР Угорщина тел е­ і по за кІнчtннІ матчу вІзіІІнІ новини. (М . ). 21.00- « Н а 21.30 меридіанах Украіни•. •Від почиваііте з нами•. Естрад­ 22.00 - « З елена инІ конц ерт. карета».

художній

Новий

фільм. Друга програма «Корбу­ дітеІІ. Для да». М ул ьтипл ікаційний фільм . •Сторінки Д. Щег.1 ов життя •. (Карл М аркс) . Те.1еві­

18.00 18.20 зІіінніІ

-

спектакл ь.

3

9.

Редантор Є. ФЕДЯИ.

51 номер 1968 рік  
51 номер 1968 рік  

51 номер 1968 рік

Advertisement