Page 1

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рік видання .м

'*.........................

н.~

і

26-1

ВІВТОРОК

р.

2

Все більше радгоспів і пта­ хофабрик району включається

коп.

в

хлібоздачу

на

завершального

семирічки

в

справі

року

планів продажу сільськогосподарських продукт 'ІВ державі, здачі

Р анніх овочів та заготівлі і вивозки' добрив

ми

і

на поля

птахофабрика ми

радг~па-

раиону.

З'їзщ

дівники

багато

ретворення

зробили

в життя

для

пе-

цента,

а

м'яса

цента.

За високі

-

на

165,7 про-

пуннт

доставляють

врожаю

Дел~гати

перехІДНИИ Червониіі прапор райкому КП України, раіівикон-

прийняли

кому та дирекції Бориспільського

резневого Пленуму ЦК КПРС премію в сумі по дальшому піднесенню сільПереможцем ництва та продажу молока гос-

затвердив

розви'тq.;у

з'їзду

ДИРell\ТИ.ВИ

народног()

*

з'ї-зду ПО

У

і грошову премію в сумі 100 кар-

змаганні

птахофабрик

раііо-

ну на перше місце вийшов колек-

бованців.

~

___

молот.

вони

22 - 25

по

нормі

б' з ира-

нізатори

.

-гектарІВ

СТАСЬКО,

1.13.

ПОМІЧНИКОМ

ЮрчЄlН](ОМ лафетною

«ЛIТКlВСЬ-

ІЮЮ за Т:рИ

жат-

дні скосили

рах.

ри

НОРМІ

ТІарів вони

ІНОРМИ

Значно

Календар удостоївся Іван

етром

хліб майже на 100 гектаП . 18

Першим права бути занесе-

Павлович

ЯК

ІНа

КОМ-

КОСТЮК

П

ним

Довгодько.

врожаю.

баинер Григорій

з

«Ру-

відзначили

lЗиробіТIКОМ

збиранні

26-29.

комбаіінер

U

радгоспу

високим

поклали

вони присвячені героям жнив,

у

ВИРО"I'ТОк

саlнівськии»

ком тут вивішуються К алендарі трудової CJlави. В ці дні

гек-

збирають

п(>

перевиконують

комбайне rnA

Іван

t'''

належить

Мар'куця та Федір Вір'ич.

комуністу, він веде перед в змаганні. За два дні Іван

Ге-

В.

робкор.

КИЙ». «Рівняіітеся на передовиків!» - під таким закли-

Вони

збирають гектарах

8-9

Павлович прямим комбайнуванням скосив понад 40 гектарів жита, значно перевико-

(ТАРС).

~

.

РАДГОСП

добилися радгоспи «Русанів- но. перехІДНИИ Чер!онии .прапор нераЛЬ'НИ\l секретареч ЦК РІШ ськиіі», «Бобрицький», «Гог?лів: раикому КП УкраІНИ, раивикон-,' ськиіі», «Красилівський» та ІмеНІ кому та Київського птахотресту Н~['колає Чауше'СI\У. Щорса.

КОМПАНЕЦЬ.

озимину у ва.J]КИ більше, ніж на 600 ге-ктарах. Комбайнери почали ()б-

ПРИКЛАД КОМУНІСТ А

і дире.к-

06ра'в

При

гeKTaplН

'б'

реЗ1),lюція про В'єтнам,

*

М,

корабля та'кож

Механізатори

змагання птахофабрик району h'раї'ни наJ пері,}д1966-197 5 визнана Київська птахофабрика, яка при плані 1800 центнерів рокіІВ. пташиного м'яса продала деРЖ<lОдностайно ПРИl1няті Ст<.ІТУТ ві 2433 центнери, що складає РКІП, реЗfJлюція ІХ з'їзду РИП 135,2 процента піврічного зав-

*

господарств.

Перші, дні Ж'НИlвмеха-

ХЛl

ГfJ·rподаР('l1ва

одно.('та!Йно

ших

радгоспів

«Гоголівта ряду ін-

І. Мішкоріз.

ють

карбованців. 'fИ'ВИ по 'ВИКliристанню е'нергесоціалістичного тич,них peC~'pciIB і е:rеr;ТРИlфі!(а.ції

Плену)!

но­

госпо­

змаганні

8

з

8исокииU

20

100

подарства району виконали на 125,7 процента, м'яса 118,2, яєць 115, здачі ранніх овочів - на 106 процентів. дання, а IlJlан по продажу яєць Високих показників по вироб- виконала на 102,2 процента. Коництву продуктів. тваринництва лективу ~таХ?фаБРики ~рисудже-

врожаю

«Бобрицький», ський», «Зоря»

му зрізі, пильнує за я:кістю роботи, Вміло ВОДИТЬ

одногол()осно

1966-1970РО1ii1

зерно

вісім

Попереду

степового

бхвалив діяльність ЦІ\між УІІІ

показники в роботі і ІХ з'ЇIЗ'да'.tи.

рішень бе- спеціалізованого тресту і грошову на

ськогосподарського ви Р обництва . План першого півріччя вироб-

1\()Ч-

план першого півріччя продажу д()повідь ЦК РІІ:П, пода'ну пермолока державі на 124,5 проН Ч шим секретаре'.! , а)'шес!ку, і

Широко розгорнувши соціалістич- колек!иву. радгоспу присуджено

не змагання за дострокове виконання взятих зобов'язань, тру-

о'Днос'тайно

нового

Високопродуктивно пра­ цює на збиранні врожаю в радгоспі «Гоголів­ ський» комбайнер О. Бож­ ](0. Косить віlН на низько-

БУХАРЕСТ. 3а'l(інчи'в свою ро·-

виконання дарських угідь. Радгосп виконав

Зараз

Зм'агання kоМ,баинерів

ІХ з'їзд РКП закінчив роботу

са на 100 гектарів сільськогоспо-

йде радгосп «Зоря», яний вже здав 104 тонни хліба. Вчора доставляли зерно

приймальний

вого

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОНІЮГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАИОННОJ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

боту ІХ r:з'ї:зlД РУМУНСЬІ,ОЇ СПlШНИМ було пе!>ше півмів, виробив по 34 центнери м'я'ністи'ч'ної партії. У

державі.

Бобрицький

дарств.

річчя

~

в державні

ЛИПНЯ

чtРВОНІ ПРАПОРИ У ГІЕРЕМОЖUІВ

...."

~.................

27 Ціиа

і

І ЖНИВАМ-ВИСОКУ НАПРУГУ! І .......... ...........................

51 (2318)

1965

..................................................................,

хліб на більше,

ніж належить за НОР\lОю. В. ДЗЕНКЕВИЧ,

навш!! змінні завдання.

головний

_ _ _ _" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

агроном,

По нагромадженню та вивезен-

;~':~~::~::;~~':~:~~~~;~':; ~~:=~~~:':~o~~1~~'":~~~:~ Країна святкує Авн ь В ій СЬ ково-Морського Флоту продажу

продукції державі.

б

Багато також зро лено по заготівлі і вивозці добрив на поля. З початку року під урожай завершального року семирічки і наступного року вивезено на по-

ський", якиіі поотягом місячника ВИIІI'з 7200 тонн' добри,в, а з початку року 53600 тонн. Колекти-

Урочисто

і

ра,діС'новідзнаЧJfВ

липня радя.нськиЙ народ День Bi'WCl>kobo-jl;\орського ФJlОву. радгоспу п.рисуджено пееехід'СРСР нии Червонии прапор раикому Т) УМ' . .' б 13О.1НОКБП У~раїни, раЙвик.он~ому Т\ спо'ртивн~~~ято~JД У.l0СЯ 25

У

мі,сті БалтіЙСIiКУ.

.•

другlИ поло-

ВИlні дня на MkbKOMY стадіо"ні спортсмеюr-'мо'р'яки "'!демонстр)'ваJlИ свою вп'ра'вність. У торжесТlв,а.х в Ба,піЙСIiКУ ЮIЯ.в участь член Президії ЦК КПРС, Голова Ра-

ля 400596 тонн, що складає 85 ОРИСПl~ЬСЬКОГО спеЦlа~130ваноГ(\ ТРЗіДИlціЙ1Ни.м МОРСЬКНМ па раДО\1 ДІІ Мі"ністрів СРСР О. М. Косипроцентів річного завданtlЯ: ~c: тресту І rPOII!OBY преМІЮ в СУМ\ почався День Військово-Морсько- гін. Він IпобуваlВ 'на 'крейсерах пішно потрудилися на заГОТІВЛІ І 75 кар.БОВ~~ЦlВ.. • ~ ГО Флоту !в місті-герої СевастQo- «CBeplLJlOB» і «.ком,сомолець». lІивозці добрив механізатори радУ СПlЛЬНIИ п~стаНОВI бю[JO pa~-~ полі. Тиоячі трудящих ЗЗ,ПОВНІІЛИ Цього Сівяткового дня на рейді

lоспів «Гоголівськиіі», «Бобриць- кому КП Ук~аIНИ, виконком раи-~ наlбережні, приморські бульвари, CЄJвєpOMOp,cbKa ви.шИlкув.а.~ИСЬ ,бокиіі», «Зоря» та ряду інших ГОС- ради ... депутаТl~ трудящих та. д~-~ водну стаlнцію, які- стали цього йові кораб.1і Чер.ВОНОПР2ПОРНО'ГО подарств. реКЦIІ Б~РИС~.ІЛЬСЬКОГО с~ец,ал,-~ palНlKY rвеJlетеНСIJКОЮ три,буною. Пі:внічного флоту. У пара'ДIІЮМ'у Підвівши підсумки господарю- зованого., КИІВСЬКОГО птаХIВНИЧО- У морському ,пар.аді взяли участь строю - . матро·си, старш"!ни, Офlвання за перше півріччя, бюро г? тресТІВ ~Обов'яз~.:'ІІ1 д~peKTO- кораблі ріЗlНИlХ КJ],aciB - п'рОТИ- церн. П1CJlЯ параду ВlдРуж)ся райкому КП України, виконком рІВ, ceKpeTa!JIB паРТ.IИН~Х І KO~. човнові, сторожові, траJlЬЩИКИ, масаве. спортивн~u св·ято. У СВЯТрайради депутатів трудящих, дирекції Бориспільського спеціалі-

сомольських місцевкомів

оргаНІзаЦІіі, ГОЛІВ профспілок широко

цем

ПPUlJеденню

збирання

зованого і Київського чого трестів визна.nи

соцзмагання

по

птахівниперемож-

виробни-

цтву та ,продажу продуктів тва-

розгорнути організаторську і по.1ітмасову роботу по успішному

К.Уlв!анНІ дня ВШСЬКОВО·МОРСI>КОго ФЛОТУ в CЄB€!POMOPCЬKY 8ЗЯВ

му

пін.

маніl1на програма з.маl1аlНЬ за.верШИJlаСЯМ3JСОВИIМ заПJlИ.ВОМ. 'ІВ ЯКО,

в.зяли

С'вяті

кілька

були

тисяч

МОРЯК:ІВ.

в'язань і річних планів по ви· робництву і продажу овочів, кар топлі, молока, м'яса і яєць дер· жаві.

ретар ЦК КПРС М. В. ПідіГОРний і перший секрет,а'Р ЦК КП України П. Ю. Шелест. Морський па рад відбувся в

виконанню

На

уча.сть

продажу хліба і заготівлі кормів,

ринництва державі радгосп «Ру- достроковому

санівськиіі», який виробив по 402 цeHTHep~ молока на І ОО гектарів сільськогосподарських угідь, а на корову по 1735 кілогра-

врожаю,

ракетні катерн. Потім від.БУJlОСЯ спортивне овято. В е.lIf.Kа різно-

присутні

ЗОБО-і члени Президії ЦК КПРС - сек-

Д

востоку

ень Військово-Морсько-

го ФJlОТУ. На березі спо,ртивної гаlВаІНlі _ у чіт.кому строю моряки-ти,хоакеаlнці. На ВО..1ніЙ сщнції після ІМ'ОРСЬКОГО парад)' поча.l0СЯ ВОДНО-СПОРТИ1вне свято. На закін-

чеffНЯ за традицією бро ,провє­ деН0 маСQВIfЙЗlаПЛIІВ ~юрЯ'кі'в. На святі бу.в присутній Ч.lен Прези­ дії ЦК КПРС, ,перти.Й заСТУП!llШ голови'

Бюро

КПРС

по

ВіЙСhКОВО-МОРСЬКИIЙ парад відбувся:в місті Ле.нін,з. Після НІ,О­

І го ,н,а Неві було проведене ІВО;(НО­

с.порти.ВlНе ов-ято. Моря.ки-.балтіЙці продемонстрували прекрасну 'бо-

участь ч,lен Президії ЦК КПРС'І ио~у ви~чку, секрет,ар ЦК КПРС О. М. ШеJlе· ма,истерНlСТЬ.

Він .віДlві,дав бойові !Кораблі

ЦК

РРФСР А. П. Ки.риле1Н'КО.

високу

слортивну

Лара,ди IВі:йсько.ви'х !Кора.блів нз

і бази фJlОТу, розмовляв З ~laTpo-

честь

цї.Кlа.ВИIВСЯ ж И'ттям , "обутом і наВЧ,З'Н'НЯМ севєроморці.в. ВеЛИIІШМ !овятом на АмурСl>кій затоцібу.в вїд;значений у Влади-

TMIJliHi, РlIJзі, Ба.ку та в інших

сами, старши,нами

і

офіцерами,

Дня

ВіЙ:ськово-Морсько.го

ФJlОТУ відбулися

ІВ .цей день у

ба'зах Нійськово-Морського Флоту РаДЯIНСlJкоrо СОЮЗУ. (ТАРС) .

.................................................................................................................................................................................... Багато герої~них ПРИlкла,дів оборони міст і фортець ЗIНа.є іс­ торія. Та сеРЕ1;!, в~діля€ться овоїм

НИ.Х по пр,аву без.прикладни,м

масовим ·герої'змом, стійкістю і відва,гою леген'дарнийзахист Се­ ва<CrГОПОЛЯ .в ч~во'рі Р()lКИ .Бел и,ко ї Вїтчи'ЗнЯ'ної віЙіни. За видат.ні З3іслуrи nерє"д Б,атькі,вщиною,

мужність

роїзм,

труд.ЯЩИ.\IИ

·вня,влені

,ге-

1

міста

Сева:Сl'ОПОЛЯ 'в боротьбі з ні ме·ць­ ko-фаШIЮТСЬКЮll! з.иарБНИіками і наві'д~!lа.чення 20-річчя пере\lОГИ Р:JДЯНСЬ'КОГО народу у ВеЛИІкій Ві'ТЧИIЗШlІній пи":lі 1941-1945 ро­ ків,

місто-герой

н,а,горо;(жене

ор­

деном Леніна і медаллю «30лота Зі]Jiка». ,Високої урядової %агоро­ ди ордена Черво.но,го Пра,пора удосто€ний Чор.ном.орськиЙ флот.

I3івечері му Іклубі

24 ЛИПІНЯ відбулося

В матросько­ урочисте з.~­ сід!3іННЯ м llС ького ЕО\lітету КП України, ВІІКОНКОІ\ІУ мїІСької Ради депутаl1і.в ТРУДЯЩИХ, ,війСЬКОВОЇ р.ади та політичного упра,вління Чер.вонопрапорного Чорномор­ ського фJlОТУ разом з преtil.ста,в­ никами партійних, раДЯНСI>КН:Х, громаl!!СЬКИХ орга.нізаціЙ, коРаблів

і

частин

ФЛОТУ, воїнів

гарнізону.

Нагороди ТеП.l0 появу 'В

:зустрічають ,презИlдії

ПРИСУТІні

урочистого ззсі­

да'ння членuв Презид6ї ЦК

КПРС

секрет,аря ЦК КПРС М. В. Під­ ГО'р,liого і першого секретаря ЦК КП України П. Ю. Шелеста, а Т3Jкож міністра суднобуді!JеJlЬНОЇ промисловості Б. Є. Бу'ЮМИ, сек­

ретарів ЦК КП Ляшка та А. д.

Украіни О. П. Скаби, З'на1'НИIХ

л'Ю,дей міста та флоту, уча~·НИlКі.в оборани і ВИ.зволення Севастопо­ ля, ,а також гостей з мі,ет-герої!в

Києва

та

Першнй

Одеси.

Серед гостей ~

секретар ЦК МНРП, Ра.ди ,Міlністр:.в Іv\онголь­ ської Народної Республіки Ю. Це­ Де"НlбаJl, який ::>нахо.диться З.31ра.з н,а 'відJГЮЧИНКУ В СРСР. Урочисте засі'да.н.ня .віДКРИІВає перший секретар СевастопольChKO!'O міСI>ЮКОМУ КП Украї,ни В. І. Пашков. 3 ,ве,;lи,че~ним пі,днесеIJlНя.м учас­ ННІКИ УРОЧIfСТи.х ,зборів ООIfрають до почесної президlї ПрезИ'д:ію Центрального !Комітету KO.MYHkТlІ'tшої .п,артії Радянського Союзу.

[OJlOBa

за

мужність

Слово надається секретареві ЦК КПРС 'М. Н. ПідJГор.НОIМУ. М. В. Підгорний з,а,чи1'УЄ Указ ПрезИlдії Верховної РаlДИ СРОР про врученltя місту-герою Сева­ стопОлю ор.дена Леніна і медалі «30\llOта вірка» і прикрі,пляє до прапора міста БаТl>юіВЩIIlНИ. ОГОvlOшується

ви.сокі

н.а,Г'ороди

Президії про !ІІа­ город,ження чорно·\lорсыюоo фло­ ту орденом Червоного Прапора. М. В. IПіIДГОРНИЙ прикрі.пЛ'яє НЮ високу на.городу до бойового, Оlвія.ного славою перемо,ги пра­ пора фJlОТу. 3 новою силою Г1ри­ мить 'Овація. Тов. М. В. Підгор­ ний ~вер,тається з про,\ювою до уч.аСНИ1кі'В УРОЧИІСТОГО засідання, яка була ВlJ.слуха на з веЛИІКОЮ )'ІВ1а,юю і не раз переРlІ\валзся

Верховно,ї

Ради

ТРlfваJlИ\lИ

У.каз СРСР

оплеск.а,ми.

Палку ПQДЯКУ па'ртіі j урядові за .ВИЮОІкі нагоро,ди' 'ВИСЛО.ВІІЛИ пеРШfl1Й секретар Сева'СТ()П()IJJЬс),кого міСЬККО:\IУ парт,j'j В. І.

Па,шков

і

хов'ної

командуючи'Й

ЧО!}1І0-

морським

флотом ,Зlдмірал

С.

Є.

Чур~ін.

БУJlаВllслухана.

іне

валими

раз

(3

ви­ jlка

.велИ/кою

)'Іва­

переривала.сь

три­

оплесками.

На зборах ,ви.ступилн т,акож БРlllгади'Р буді.ве.%НlІків В.М. Ка'йЄРОВ, І'вардїі головний CTa'jJШfl1на М. А. Попов, перший сек­ ретар КРИМ'СIJКОГО обкому па'ртії

І.

К.

Лутак.

Севаюто.польців

і

Раді

морякИ~

по-

здоровили З на.городою від іме­ :ніВі,ЙСhКО'ВОЇ ради шйськово­

Флоту а.дмірал М. Д. СеріГЄЄВ, а та,кож адмірал П. С. Октябрськи.Й, ,колишній ,Іюм.а,ндуючий ЧОР!НОІморським фЛQIТом і СеваСТОПОЛЬСЬКИ'\І о.БОРОIliНИМ раЙО!llОМ.

MopCI>Koro

УЧlаоюnки урочистого :засідання ПРИЙІняли ·BiT.aJlIJH·j JlИСТИ ЦК КПРС, Прещдії ВеРХ08lНОЇ Ради і Раді МіlJ1істріlВ СРСР, а та,кож ЦК КП України, ПрезИідїї Вер-

Мі'ністрів

ДЛЯ закінчення )'РОЧН'СТО,ГО за­ сі Дlаl}!.Н я торжества були перене. сені на ста·діон Чорномор.сь·кого флату,

З промовою на .засіданні СТУ'ПИІВ _'ТО'В. П. Ю. Шелест, гою

Ради

УР,ор.

·де

ві·д6уюrся

СПОРТИВ'Нlі

ВИСТУiIlИ.

*

ЛИIГliНЯ ордени Чс:р<воно~о Прапора були вручені Балтій­ CI>KOM'Y, Піlв'ніЧНО~IУ і Ти.хоокеан­ СІ>КОМ'У флотам за мужніСТІ, і стіЙ'кість, ВИЯВJIені моряка.МИ лі.,

24

час

'З'а.ХИ.СТу

Кіl·вщи.ни~

20-ріq"я народу

і

у

соціалістичної

на

БМL­

ознз.менува ння

перемоги РЗДЯ'НСLКОГО Вели.кіЙ ВіТЧИl3НЯlвій

иїйні,

На

УРО1Чистих

зборгх,

лlшсвя­

чених цій знаменн;й ло·дії, ,висТ\'­

ПИ.тl"' у Балтійську (3и,дії

ЦК

КПРС,

член Пре­

ГОЛСlв,а

PalJ.l!

Міністрів СРСР О. M~ КОСИі!1ін, У Севєроморську член Прези­ дії ЦК КПРС, секретар Ш( КПРС О. М. Ше.lепі,н, у ВлаіДІІ' востоку

-

член

Президії

ЦК

КПРС, ,перший заступник .ГОЛОRІІ Бюро ЦК КПРС по РРФСР А. П. КН'риленко. (РАТАУ).


ГєН'надій Р.reбо-в 'ДЇ!3К ОДИ :нався, щО ІВ БРOOlарах

,корпусів,

МУІ.1ЯРИ

цеглина

цеглиною

;викла­

за

да,ли їх IВlfсокі

С'І1ВI)РЮЄТЬСЯ промwслcrвий ву­ зол, Іпочишаєrься 'буді,вни,цтво

теслярі

потужних заВ'ОlдіlВ, ІВ тому чи'с­ хімії, його потяг­ нуло іВ miCTO-1СУЛУТНИlК. Ви­ ШI!КJlО rпра'гнення буду,вати,

стLнИ'.

робwли

монтаJКiНИКИ

лі велwкої

!

,зWВО)l)СЬіКИХ

клали

тя.

Поті,),!

@алу6ку, а і

'краНОВЩWІШ

мііЮповерхо,ві

Всьому

перекрит­

ЦЬЮlУ

вантажник, я.к і 'багато ЙСІГО колег, радів, ,милуваll~СЯ інду-

за, мість

стріальним

корпусі.в

пО>бачив 'кілька перших

бара'

KiJJ, -

поле.

-

а довкола

голе

роджува-вся

кому Ш)IJ(И

лЯ'ти Іна

що ДОІстав­

-

будівницТ'во,

('ка­

зали Геннадію Рябов)" у відді­ .тJiKaдpiB. - ЩО ж, згоден

IвіДПJO'вів

-

Івін.

і

Приf.~НО

таж'ником, то буду і НИ,'''. З цього і 'почалося. На очах Генна;дія, дали't'я

як

кажуть,

йо~у

ше

,піх lВ'сієі

степу .

сил

і енергії,

звитяжну

'fQro,

коли буде подаіНО

запалюв'ало

З

НI1I,ів. ЛІ( поведуть СР бе печі, меХ:1ніз",и? А вони ПРЮlхли'Ві .

ІКУРСИ

},ів майбутнього

апараТНIІ­

ГLlЗОВcrго

цеху

нання Д.'lЯ майбутніх цехів. І

pO:lBa:HTa-

це

було

.дОВQДИЛОСЯ

Ж}1вати. Він були ()кладні

ре>га'ти,

,перших

і

то)!)',

Цехроби'ть перші с'в{)ї КРО­ І,И. 3аЮlи'рає серце в апаР:1Т­

які Іприбували

з

ба-

(j;rHa,

То

IВе>РНУ'ВСЯ 'зношу на l3аВ(j1Д. Вже

ка.

вже

-I'-=-'-==~~===~~

ТІ,СЯ

ІМ'Я ТОБІ-КОМУ~"СТ

до,бре-,розuирався ВИIГО'ГОВ,'Іенля

в

11

техноло:гії

КОНlВерторного

.азу, знав будову газOlВИХ ,пе­

В

ЯКИЙ

розби'рати

те()рію, на

а

ви­

.КОРПУС

~ІОВИТИ,

на

lЦetH()

повні

перші

мороз,

заслуга

прикилали

до

за­

Члени Ko~iciї, в яку ввіЙlШ­ групи

сприяния

партдержко~тролю

рання урожаю велику увагу приділяють переВІРЦІ ЯКОСТІ РОб.ОТИ

але ніЯlКИХ , Не;Дороuлено,стей ,не

механізаторів, безперебійному вивезенню зерна на токи та ХЛІбо­ приймальні На

пункти, боротьбі

фото

_ (зліва

в,ияви~'ІИ.

з втратами.

направо):

голова

групи

сприяння

дооре, -Все зроблено краще іне тр~ба, -такий був. lВисновок комісії. Всі під­

партдерж­

КОНТРО.1ю Ю. М. БУДЗИНСЬКИИ, головний агроном ра!'оГОСПУ К. Я. БЕРГИЛЕ8ИЧ і механІзатор М. І. КАРПЕНКО 11ереВlРЯЮТЬ якість збирання озимої пшениці.

Фато Є. Копита. ф.

ПИ1сали

(фОТОХ'роінік,а РАТАУ).

ее

ее

••

ее

•• .................................................... ••

••

семінар

голів

j

• .................................... (

!

се'l'рет,а-рі,в сільських Рад, якин Інещода,вно

відБУ8СЯ,

тематИlКОЮ

і Іпланом віщ.різняв­

за.

своєю

ся Bilд. .попередніх. його ведено ,в селі Рож,нах. Сем і'н ар

віlЩДЮ

,розпоча:вся

~Пр{)

сілl>СЬКИХ

чеj}гові

Ра,д

по

про­ допо-

за,від3Н'НЯ господарсь­

кому і lКультурно""у будів.ниіЦТ­ вр ,

з

ЯlКОЮ

'ВІ!СТV'ПИІВ

ІНИ,К голови т . Т0'8ClТенко С.

ва

заступ­

раЙIВИ'КОНКОМУ І. Потім голО­

РОЖІні'ВСblКQїсільської

ди т.

ЛитовчеНJКО

ДOlOBilдOM ти

по

і 'ска,р,г

розгляду

l1РУ,ДЯЩНіХ 1"ОЩО.

СТОЛИЦІ

ділка переповнении. СЬОГОДНІ тут концерт артистів Будинку культури

столичного

«Арсенал»

імені

слухали нові

зиторів, виконали

заводу

Леніна. задоволенням

присутні

пісні

народні

радянських

і

компо­

які так майстерно rOCTi. Сподобались

жердівчанам також окремі сценки та декламації, народні танці,

виступи

жонглера. '

наших

тистів

в

самодіяльних

виступити

заводському

з

ар­

концертом

Будинку

куль­

тури.

І.

ШВАЧКО, сількор.

с.

2

Жердова.

НОВЕ

27

линня

-1

сь,киЙ» .

Семі,нар

допомі.г

пра.ці13!НИ·

Ka .~! сільських Р,ал ВИІВЧИГГИ чи­

мало НИІХ

тео:реТИIЧНИХ питань

з

і

щ"а'КТIІЧ­

радянськаго

бу-

К.

PI3iU1EHKO,

секретар

райвиконкому.

зда­

! і

j

-

партії

В

пью!у

Геннадія

тwся

З

цьованої

доруч~ни,м

Мотро'на КОТИі'К.

Ояьга

яку

Ве'ЛИ

лЮ!пИ'ну,

пере.ВИ!К(;НУЮЧИ

Щоб був .ви>Сокоякі,с.ниЙ си­ лос і щоб я.к'наЙбільше ного JJ1Мі.стилось в СІП()іР}"ді, зелеJJУ масу ущільнює трактор . На си­ лос ,БУlleзї'1rрано 500 геоктарів к. ор'мового

люпину.

Дружба

шефів

пта.хОфаб-

Допомагли mаХОфабриці ІВ бу­

близько

буді'веЛЬНО-<МОlНТажного У'IlРЗВ­ діння М 39. Вони своїм буль­

'карму. З Itожни'\! ДНМІ його більшає. Першwми ви,вели СіВої

ДОGе'РО'М,

КСі'М'баfrни і поча,lJИ ВИіДaJВати п(;дрібнену мщсу ко~баfrнери Оле-к,сащр Те>ШlЮК та Д",итро

всенародна

POMa,He'HK~.

н 'е

цюваЛliні

теріали.

'ПЛИ'ТИ

-Б <lJraT о

та

нО'в(юп~рудже'ну

траншею.

Тут

ше­

вже

'НЯ

є

ТО'il'Н ,соковитото

А З1Отім

іпаль' ного

мастила

для

сіш>Ського'С'подарської теох.нВки. В(;ни також , п()да'Ватимуть до­ ПОМСІГу в

меХ1\Jні1 заціі .фер)!

ви~она,нні

Дальше :пхцнесен'Ня сіль­

сь'Кого

в· ро, боту

-

ГОDподарства

Dпраlва.

,можеомо

включилося ще три збиральні

цього ;важливого

CTap<IJHb

:до­

агрегати.

говор'ять шефи.

Г.

високи'й виробіток на

це

ТО~ІУМИ

стояти

ма­

R()~баЙJнери 3~<lJгаю·

та

rнших ·робіт.

інші

ться ,за

зсільськи­

ДLвництві СКЛаду для3беріга'Jf­

ЛЮІПИ,НОВИ'Й

фами

праЩЮіВав

нnр­

Доставляють зе;lе>нума'судо траншеї 8-1 О аlвто~апІИ'Н.

силос

Я'кому

всі вони геоктарів

МЦ ТРУД;В'НlfIками міц'ніє. Во'ни

робітники

600

Майже

4-5

ми.

СИЛО'С­

'на

ГАВРИЛЕНКО.

СИЛОСУ'Ва'нні. з5ирають по

очо­

ну ям-у зБУДУlВали 'в Богданів­ Сlжій птахофабриці робіrrни'Ки

ВОЛОДИМIIJР Маринін, вирили траншею довжИ'Ною 72 метри, ДОlста'ВИЛИ а'втомашина~и обли­

I,Юlу'ні,ста

В. ДОЛІН,

.тІазе-нко та

закладають в

~[()ЛО:ДОГО

А.

IMICTO-СЕлуl

тонн

про

який

вич, Микола Рубантюк, КОСТЯН­ тин Ремі,зовськии, Микола Ох-

Тепер

багато інших

апарат­

З:lВlданням,

БРИlгада,

СИ.'ІОСtНОЇ

СОКcrвитогокорму,

ства

літили щілини між ними, бе­ тонували днище Федір Сахне- ,

ри,ки

і ~

,га,1 О- ~

Геннадія Рябава.

монтаж 'плит в траllшеї, моно­

Іtа:пі'таЛIiНУ, ззаліGобетон­ них ллит і щебеоню,на 1500

JiОЛе>С'IІИ'1(

начаЛЬНИІ;а

Таl(()Ї ДУ~ІКИ

не~!ала

Ря{)ова,

спра,ву, -тш!\.

МІЦНІТИ

рї'ме-нко,

С'ПОРУДИ.

доручеону

ін:женсрно-те'х:нічних праці,в­ ииків та рп-біт:нІI'І(ЇВ лід:при'fiМ­

ви'П)"­

по,рошку

і 'К(J.1ИШflЬОГО

НИlfiа

,за

вого цеху ГРИfnрі'Й Аюріио- ~ ви"! ВащlК.

«ПЖ-2» і

-

на .rrриіімання обли­

' клала, що' б своєчасно cnраlВИ-

Заочна школа роБСількоріВ

ТВОЯ ЗАПИСНА КНИЖКА пульсу

ках робкору допоможе Записна книжка -

життя.

ЖИТТЯ 1965 рОі\у.

І

в

цих

пошу­

його записна книжка. це Пflстійний супутник,

надlИНИЙ по.мічник і порадник ро.бкораї

Якою

б

:не

була

це арсе­

нал фактів, !J.ифр, прикладів, вражень, думок, но.тато.к, тобто життєвого, бойового матеріалу, із якого. можна «побудувати» викінчений газет­ ний твір і злободенну замітку, і ГОСТРУ корес­ понденцію, і проблемний нарис.

для чого ПОТРІБНА ЗАПИСНА ННИЖНА досконалою

остор(}нь

завдання,

-

ВАСИЛЕНКО.

.

письмеНІник-журнаЛl.СТ

Л.

НИlКііВ. К. Фещі,н якось го,вориlВ: «Я>кщо ме,ні не .l1!aE спокою я'кась

Ka~-

силь. лиса в: «Сторшки б.10IКНОТlВ І

я дуже ІКОРОТКО записую ,ЦЮ те­ М}', щоб ,повернутися до неї пізн·і­ ше, і -вО'на тимча,СQВО відступає».

рі(!ljНИМ трампліном до Іно вої теми, Аань...

!.

ДЛ,Я в"ілення ~aдY'~!y Іне вист.ачає му...

ми Удівох

дО 'НОІВОЇ 'Роботи. Бушає і так: тема !Намічена, але

ЗОВСІМ

I'H~.?

З' УСТРІЧ

бу,н... Замі'І:КИ вже у БЛОКІІІоті, зробле>н.і теж

цРУОГОМ'У :нl(! аеро­

дромі

раку. Це

і

Треба !Виховувати в собі по-

чуття ,відбору. Часто ,мuло:!lий журналіст з,апис),€ все піIДРЯ:Д, і запиcitв про oJIJНy .подію, по о,ДніЙ темі накопичу€ться .стільки, що в них а,втор сам не може роо:їбра­ ТИСЯ, бо дру,горяд:не затемнює

у зм,іст іГолов'ного, ІваЖЛИlві

І

з· Мllх,аил?м них .дрі<6ни'Ць не ти, по,вих для да. НО-І ~~ И бе' .• ' . uM ' о тавин . ' ПОДІИ. зроблені Ів авій час. І простець черев поле до 'м,ісця НОВсе, що ДО·СІ сказа'но, 'ві'ДIІОНотатки В бло.к!Ноті допома- садіКи ·і lIlершими, Іне ПРИХОВУЮЧIl ситься Іне ті льки до журналіст·ів, гають ТОЧ'НО віДl1ВОРИТИ 'Подію, овоєї 'раідості, та що Ta~ !Казати а й що <робкорів. КО'НІкреl1НОГО життєвого матеР·lалу.Кольцо:ви,м, 'вишереДИВШИ&СIХ, ' . б' І тут стануть У НЗГОДl. записи, І провалюючись у оюг, IЖи.мо ,на·в-

бі

ряючи,

чи·

свідчить

,але .мi'UtНY

'Гу,вати

якийсь

«то,ва,р»

тема,

там

фа'кти,

цифри, приклади, поріВН'Я,ННIЯ. За роки праці у кожно,го жур­ наліста Інакопичується чим,ало за-

фа'кти,

морозя:н:и, пронизаюи прожекто- деталі, ,ПРИікл,ади «завале'ні» безрами. ПIТЬМІl ,веЧI'РНЬОГО аеро.д:ро· ліччю нехарактерних, Д-РУfОРЯД-

й ,црофесіональної журналістської 'гордості, по черзі тиенемо СХ.УІдлу,

залеж,а,вся

]937

сує ПО-СІ ВO€МУ.

зробити IПра,ВИlJlьне уза,гальнен'ня, 'висновки. Про це переконливо

-

червн,я

,КожниЙ 'Журналіст, а значить 'робітничий кореспондент, запи·

Та!К і журналіст, і .робкор, \ЗРО­ бивши запис ІВ б"ок,ноті, збері­ гаЮ1"ьвіАомості до пев'наго часу. ТіЛIJКИ треба частіше заГЛІядати 8 ювою за.ПИСНУ ,КlНИЖКУ, переві­ ,не

18

-

л'ро,води, Чкало,ва в його безпри,к­ лаtЩНИЙ переліт через полюс з по· 'сад,кою на 1"0",)' боці зем'ної кулі в ,Америці».

що ЗАПИСУВАТИ?

ІПИОНИХ книжок. БУ'ває, що . колиш- РЯЮ~:lЮТЬ фактами, нотатками про паМ'Я1"Ь у ЛЮДИІНИ, Івона може н:ій запи,с CbOГOдJHi, зараз на- ПО.1;ll, Іменами... І :кожен РЯідОrК зрадити, і 1"()Ді 1"е, що знайдено, ШТОВXlне тебе на дуже 'ваЖЛИ ІВУ l1~K . Ібагато говорить серцю, пабеЗПОВQРО1\НО Івтрачається. Це ,і і злободеНlН<У 1"ему. Б у:в,ає , що м ·ЯТl... ЗJ'СТРІЧ З Ромен Роллапі,дкаіЗУЄ ,необхї;д,Ність регуляр'ного Яlкась подія, OBiДJКOM нкої ТИ бу'в ном У 'ГОРЬІКО!О. ЗаУ'важеНIНЯ P~ведеlJНЯ запlOClНИХ КНИЖОК, щоден­ декілька років тому, стане своє· мен Ролла,на ~o ~дiHOMY 3 О?ОВlтема, а сісти ва :неї ва'Раз !Нlі,коли,

Гаряче дякували трудівники села арсенальцям, які запро­ сили

піс­

ПQJ.а рС'пва , фер,~! і ,полів ві,д­ ділка N2 3 ра!ДJ1QСПУ «Літків­

ПРИCJIухаючись до

Просторий клуб ~ашого від:

великим

!

Хоро­

3laлишилося

'РИІКИ

Злободенна тема приходить до робкора по-різному. Тему не можна очікувати її треба шукати, шукати активно, наполегливо, чуйно

--*--

З

маlГJзиніlВ.

-на

об~В'JIЗКИ 'вик(~нує душею ,ві/олі'

IПЛЗlнJв,

станом

Гості із

*•

біб,lі{)те­

ля ві:.ruвідаlНlltя п,ар,ни,К&вог{) гос­

робо­

. цією роБOlти депут.атів, постій­ 'ЗЯВ

лі,карні, в-р,аження

Ра­

а ce~peTap т. Крамець ознаио­ МИlв з діЛQВОДСl1ВОМ, ОРlгаюза,коміаій,

ше

клубу,

шефи

Свої

'ви,кона,НіНЮ

н.ародноrocпода,хьких

ни.х

ІІШ,

рооатою

под іл Иівс,я

о.рга'ніза.ціЙІНОЇ

ВИКОНКОМУ

УчаClНИ'КИ семінару поцікави­ лися

а,кт:

ЧУ, а пре>~ставники птахофаб­

КОРИСНИЙ СЕМІНАР ЧеРНJВи,й

~O

ПРИДИВЛЯЛИ'СЯ,

т~'рf)У6ТЬСЯ

mраціробі"і'ників.

Д,митро IПruвлович

,груди, ідає

лює Едуард YTЬOMO~.

птаХОфабри'ки,

і

_ ви,сокоя.fiіСlниіі

,гані'зщії

і

громаДСИ(О\lУ

Ч.1NI цехового 1\0-

oxr;pOHY

-

твnр­

Вже

~

су.~lЛінно,всією

так би

ко",пле;Jюна

ІПИЛЬНО

Він

мітету пр()фспіmш,

ПО1Д()Лil'Ла

ли пред~тавни'ки шефСЬ'КОЇ ор­ іВсьо,го

у,ча'сть ,в

житті.

3а'С1'}'ІТНик

ДРУЖБІ Члени

цеху

Та

;ІУ\lI,:1

'ВИСОКИХ ~la,pO' K «ПЖ-2Е».

'руки

потреоа,

до дорученої

ТИВЛУ

про

нсі лерешк(}ди.

а,параТНИІйВ. В ту зи',!у т'ріщав ліза, але робота була ,гарячою.

радгоспу імені Суво!>ова Ямпільського району з. п~рших ~НlB зби­

в

апаратник.

інже>нерна

Іконверторний .аз.

курсах

при­

ТОЯУ

говорять 'прn Г~IІ'на,дія Ря­ СІо,ва головний ішжеllер за'воду

ЮIЇ'НИ

дcrвелося 'ставити ,са')!ЮI: Гс'н­ надію і ЙОГО товаришам, які 'на

'коли ~

І!

'В,ає

після

\

бщь-ЯlКОМУ робі'ТНИКУ,;

lII:1ЖЯ

ПОРОШКОВИ' fiЮI

'на.вчалися

~

В УСЯ!lШЙ час ДОПШ\lо,же

IfачаЛЬНИIК 3\1іни бере а'I;- ~

знову '~I()H­

га'10ВОГО цеху. Все об.'Щ:j,нання

також

\

това-

с.прави, цеху, заводУ.

;ІУЛИ,Н­

Тепер цех працює,

А 'незабаРIНI 'Ilиріс

ЧУІІ'НИИ

тано інженера~и. Не раз за,lИ­

не

вивчати

ІВІН

вини'кає

ссшна ніч минула, безліч те'х­

~ІОЛОДИЙ

тіЛІШИ

ТІІ'М

щetплює ЛЮUО1в

раз д():води'

і

З

риш.

'нічної .lітератури було прочи­

ча

ро,lIНИЦllві.

об,1асть.

301М

Т)lвати <lJі'регати. Не од'на без­

чей, бо 'на ,курсах доводилося й лра,кТИ'чновчитися

знову

по­

вий дос~'бе .і Під~е'гл~х. Ра -

то друга Jluказує с'вій І

завж;див

кий де'ві,з МОЛОДОіГО комуніста. ~ Ге'н,надїй Рябо:в - вмілий ор- ~ ганіза'тор, керіr&НИ'К. Вимогли-,

І ПQРОШКУ.

«характер».

І

бачиіВ, що то до(щоItaлі аг­

і

,~~~~~~~~~~~~#~~~4a

Вінницька

-залЇ'3-

off01ГО

'на

СIПО'кі'й,ний іві'н,

шуках. Не задовольнЯ'Гись 'д!)­ ся.гнyrИtМ, а Ити 'в'пе·ред та­

-ВИЩ1 С'К

'(шра;ви

;кінцешої ,ПРОДУlщії

Заводу ПОРО1lГк ової І металур­ гії іце не було, але 'кадри для нього почали !J'oTYlJa ти. ОДНЮІ пtlрших

нИ!ні працює на чаЛI:ІНИКО'" пер­ Не'

шої зміни ,гаЗОВQГО цеху.

конверторний газ, залежав ус­

працю .

іприб}івати, облад­

по'чало

все

за'К.lа­

·фу,нда,,,,енти

іріс

.же 'вїіД

Дl1ре.lщія послала і Генна'дія РЯlБОlва. Ми:нув рі.!., і він [10'

що

на це,

~аз ,ван-

-

і

що Юl­

Всі поспішали я!Снайшвидше встановити устаткування. Ад­

ЗАВЖДИ В ПОШУКАХ

ВаН'fа,ЖЮf,кіIВ треба, цег­

лу : нема

пеизаже""

Бать­ 'вузо.1,

н ()Ів і 'заводи будувала ІВСЯ 1іраїна. Це надавало ще біль­ на

молодий

Т, ВОРИIfИ. А , коли приїхав, то за'водських

гатьохкуточ,ків нашої кі:вщини. Прrotиславий

доовід

на,ших

кращих

ЖУplнал.істів. НаПРИікл<rд, lВиступаючи :в газеті «КоМ'сомо.lьская праlвд,а» з публіцистичною статтею «Люди соціалізмУ", відомий

ру,ку

ЛЮДИІНИ З ~Ю!1НЯ-

НИІМИ очима, котра опускаєтЬiClЯ по східцях, ПРIlставле1іИХ до літака . ДИІМІПРОВ!.. Славетний болгарський комуніст, не:цоланний три-

Ро6ко,р п();винен виробити в со'.УІміIНIНЯ стисло, :вираЗНD з,а'llОів

своєму

,блок,нотізміст

баченого і пралнути дО ТОІГО, щоб його зз,пиена книжка була запо·в­ нена ЯСКіР<lВИМ, жиlВИМ, ЖИТТЄВИМ матеріалом.


_ • • е ........................... ' , ._ • • •

,.,h, ........ , ••••• , , ••••••

а •••••••••

*. ,....""""" •••••• , ••• , •••••••••• ,.,_ •••••••••••••••••••••••••••••• ' ............... ,.......................' .......·.1 ... ' ••••• ' •••• ' •• ,.,., . . ,., ••••• , •••••• '

"

Ilв ОДНОМУ Р Адгосшll

з ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ВІР0! Люблять і

шають, хвилюються. у иих квіти. Лиие

поважають члени

нашої ланки свого вожака Ві­ ру Андріївну Корнійко. Люб­ лять

за

чуйність

і

увагу

і

культурно

Стало

у

тивно

відзначати

ження

нас

своїх

Ось 'Іаємо

ми

народ­

подруг.

вже' другий день

рік

Лине. пісня «Тихесенькийве­ чір на землю спадає». Подруги гаряче поздоровляють Віру з

ховається СOlще. Жінки поспі-

. . . . . '.' . . . . . ........' .............,.......

«Рекорд»

КРИТИКИ

на' рікають

долю. Іх ·не обділи.1И, переваlнтаЖНJlИ.

зернових,

які

великого

з

набором

пласти­

Весело у Віри на душі ... ЧЛЕНИ ЛАНКИ. «т. ребухівськиil».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-_.....__............_-

ОЗИМИХ

на

ко.мба,Ини

за<:та.1И

ми

на

трак·

НІ,ЩО

й .не TO'P'H()I~Y отані. Чо~у ж не ;в пмі? І стоюваJlИ

aJle

рід:ними

в

і .ярих

д;о'Зріливже

Ca~'COlНeHKO

-

ДЛ!!

спого

завів

'ко~баЙlНа,

в Ісуботу

ми пуючи про·

.вщдіJlені

~'а.шИIНИ для "'раIНСПОР'l'У'

вання зерна, шені 'бу.1И аа

держа~них .заСЇ'ків, ~Іають 9з5 гектарі.в. ,Каже~о дозрілих, бо

Лlехаlніватори, авін за,бар,а,х· лив. Стартер заКЛИIНИJlО. І оце

і 'КО\lбайнери

НIІ!Цю-суботу П·Р!l'СТУПИЛИ до об· мо.lОтухліб;,в. Оl'же, ніколи ду. м,ати тепер ІПРО роздільне зби-

техні'ЮІ·», 'ві'Дlповід,аJlЬНОIГО за ре· Нарешті ,всі ці непорОЗУ'~іНIН'Я монт. Сьогодні лікві'дує нetдо.1іК,стають зрозу~ілими після ,розмо· а за'втра вже .пі1де. 'ВИ з iLwpeKTopoM ра,дгоспу

3--4 кі.10мет:ри ВІСі ЧОТ~рll ,!\О~I.ба.ЙIНlI ще 'в п'ят· crlliK-1и'ка.1И інженера з «Сі.~ьгосп, стаВJIЯТИ ЙОГО са\ютуж'КИ.

Р аIННЯ.

А час .був. І

було чи,~. В рз,д.

rOC\Ili є ,кілька жаток. Проте до

Саме тепер ПОВ'ів свогО КОМ· байн,а в 'ПOJlе комба,йнер т. Лоб·

т.

-

СвеоНП\JUЬКИlм. Чо~у це за

З\ІУ' до·

Ж:НИlвавсі

та'К

ко. Це Івже 'Гретій, що не Ilра· 1В1ЯJlІІ.ся? '-- дwву"є,ться він.-Для косовищі .меха,нізатори ПЩ·ГQ'тува· цюва,в. Чо~у лі:зно та:I,? Ви,я'ви· мене ·ж· нива не Д:РУГОРЯдlна JlИ. тілЬІКИ дві лри'чtПН'У і на.' JlO'Cb, що і 'в цій .маши,ні щось справа. ВІ~КОСИМО і ЗМОЛОТИІ~О... В:;.ОН.У.

Пі:зно

ВІІЙШЛИВ

.з.а ,г.іНоКУ

і зр.обми дуже ма.10: «жв,с-4,9»

ва.Ї,10,

вати

і

лотребуваJlОСЬ

півдня

для

ЗІмаРІНУ'

лі. кв·ідацїі

не·

Так·а

їх,

благодушність

рого обійтИJCЯ - для

:-.юже

до·

гоопода,рсгва'l

кия·

ни ДЯКУЮТЬ ТРУ-

неполадки. то ді!8!1ика~

crI'p,aHui І наступного IдНЯ до Інихне бутІ

'пояснюють

плода·

хлібороб­

СЬК()Ї праці. Ку·

комбайни

через

в

ЙДУТЬ машини, вантажені до·

КОМБАЙНИ... НА ПРИКОЛІ

ПІД ВОГОНЬ

не

і

городина

радгоспі «Тре' бухі ВС ы K И И» . Кожного дня в СТОЛИЦЮ У-к­ раїНlL Київ

нок.

_.~

Красилівч,аюt

ла

щастя в житті, підносять іме­ нинниці' подарунок радіолу

дує Віру маленькою, коли випроводжали батька на фронт. Та ше ж двоє було:

деllЬ,

здоров'я

Y1tpа їни

СТnОJlUЦZ

Рясно ,вроди­

днем народження, бажають їй міцного

vвО'Чt-

+

допомогли.

матері її сльози радості на очах. Якою стала Віра! Зга-

відзна-

народження

своєї ланкової. ... 3акіН'IИВСЯ трудовий

одна вона була, не забули її,

В ПОБУТ

колек­

день

mРУДЯЩUJt

Галя і Коля. Важко стало ма­ тері вихОвувати дітей, та не

І І

НОВЕ ВХОДИТЬ

відпочивати.

правилом

у

пісня. Віра радо посміхається, а

ди

нас, за високу вимогливість. Дружна у нас ланка. Вміє­ мо ми добре працювати, вміє­ мо

В руках вулицею

.

Свіжі

за

села

цінні

про-

дукти.

Н а

краща

фото: б'

ро lТни'

ЦЯ овочевого госгюда;р СТІВ а Галина Пав.

лівна

О

вдієнко

підготовляє ,ДЛЯ відправки в мі' сто свіжі I~a' бачки.

CTaHO~ 'На 23 ЛИП.НЯ CKOCllJla ли· iLOJli·KY. М. ОГОРОДН Ик. ФОТО А. Ковака. ше 45 :гe~Ta'PbB пшениці, тоді ~K1........................................................................................................................a жатка'рl

ІНШИХ

господар'Сl'В

,ман·

же за день ·впоруються з

такою

ПJlощею. На десять гектарі.в бі.пь, ше І~СШГ. зробити і ко~,бз,Йн. То· МУИ

вишшло,

ШО,

КОЛИ

В

+

Кр,аси,лі'l~ка

'нашого

'Та.ки,х ~ надоях

рад,госпа.х, як "ГОГОJlі,вськи' й», «Русан.іБоСЬКИЙ», «Зоря», БУJlО вже біJlЯ 400 ,гектар.ів скошеното

хліба,

П ОРЕВНЮЮЧИ

ків

.

за

КІлька

що

го

+p~G'Кe ;щиження Щ)()оДУ.КТИJвнос лише ТІ ХУlДо·би :припадало 'СМlе на . ! той час лі'тнього lТРИ(lІання,

MaJla

четверту частину цього. Дуже

MaJlO. То~у,ЗtдаваJlОСЯ" що КOJIИ неуспішно . почали .косо·

,.'

колнне

_

І

злагоджено

БИІНУ

к'ра.сИJIі·оськltми пол.я,~и (а це, бу· ~. тарmчу .Жlнив яну лор), ІВ ДРУ,ГlоИ ПМОВИНl ЩНЯ), та чо· н·ів.

І

!Це

за

саме

того

д:ня,

лочаток

лип-

і

'КОРМОІВих те<п~р вичерпались, ЛЮlПИIН саме .шдростав, а БМ'аВ. б 'ЛИ

мусь ,не могли побаЧIlТИ ком<баЙ. в?_ни,

І

ТО~IЧНl

КОЛИ

трави,,:

За

червень

і

()H~

зче~.лЄ'НlНЯ

вийшл~.

в CYCjoДH! 'ращQICПи. І «СІЛЬJ'ОС.П· TeXiffiIКY» за .пОРЯТУНКО~ . .пОІКИ по·

JlаIГОіДИЛИ' .маш~ну, проп.ал,а доба'. До

:реЧІ,

цеи

ко, мба'ИIН

реЖJ!Н:

ТУ'ва~ся в свое~угосподаРCl'ВI. І, ,в ИІДНО , не дуже ЯJкісно. В уся·

I\ІОЛlжа.

+ + +

..

Зате якщо цю КРИ:В'У

U'

'НИШШНlИ

то

.

хаlНізатори

і

кеРL~НИIКИ

вапеВlНЯJlИ не Од'НІІХ ЧИJХ

про те,

що тут

раі/1ГОСIПУ

.перЄ'ві·ряю·

зі

З'бираль,

ною теоонікою БоСе. в a~Y'pi. А от ПРИСТУПИо1И до AI.1a,1 час дав спра'ведлИlВУ оці,нку тому ремон.

ту і ПІМ запевненням.

Кожний робкор, ЯlК по-своому

підходить

власиого

писує .

І

гляд,

: жур'наліст, ДО

матеріалу,

РОЗМОВJI~Є

З

~!ИlМ . И,

'БоСе

«герої.в»

по,своєму

ПО'QВОЄМУ

це,на

здаєтьоя

Інші дJВIa

перший

спр,авою

за·

по·

{)У'губо

іНідИовідуальною. Однак в дійонос, ті це ,не .. так. Уімі,ння робlК(~ра роз· МОВJlЯТИ в JlЮДЬ~И,

справа

обоВ'Я3КОlва. не не

МОЖlНа МОЖ'на

ви~,

заПИ1сytВати

-

професіональн,а, до то.го ж

Без

та,кого

YlміНН1Я

підготувати матеріал, зро·6ити 'його ЖІІТТЄ·

яскр,авИ'м,

переКО'НJlИ'ВИМ.

Дуже часто .ро6кору під час підготовки матеріалів Д.1Я газети ДОІІЮДИТЬQЯ

ІРОЗМОВЛ' ЯТИ

З

людь·

МИ, яких IвіlН не зовсім добре знає. В такому разі )'Сопіх бесі· ди, а значить ·і успіх м,атеріалу _залежить ,від того, чи зуміє раб·

+. +

'КІоНцем

liеРIВ. ТаюtМ 'Л(}СТIИНИlМз1WIИ~

+ +. + +

РІ,в

900

цеН1'не­

-

до

СЬОіго-

~нішнього дня.

О

Особистий ДО()SІД 3, СпостережеНІНЯ та роздуми 4. Інтерв'ю і бесіди я.к ВИlкори.стати їх 'в IКОЖНQoМУ ок'ремо.му ви,падку? ПРИJПУ<:ТИ'МО, що треба піДГОТУ'вати ко:респо'Н' денцію п'ростан торгівлі у ·вашо· му

районі.

На.Йперше,

ВІІ

вивчіть

все, що Івже .було lіІ~писано 3 цього питання ,в пресі, зробіть собі Iві,дJПОlві~ні записи у бло,кно· ті. ,Далі юамі знайомитесь ів ста· но;м TOPГbВJIi ІНа місці. Всі свої спостереження іроз,думи також коротко зз,пишіть. П;сля Ta~oї КОП і llКОЇ пі·д,готовки безпосереДНІ бесіди в людьми будуть цілеспря· мованими, ·ви краще бачитимете те ·на·й,гОЛО>БJlіше, що слід ~аПІІса· ти в <JВій блоюнот .

NН ЗАПИСУВАТИ?

РОО:МОВУ.

ВЇЩомий пу6JJі,цист Микола Гри· бачоо ,висловився про методи за· пису в БJЮЮНОТ журналіста та'К:

«Записувати В блокнот і запа'М'я' товувати водитьоя для

рії

журналісту завжди до· біЛblШе, ніж потрібно

газетної

їх.

·вовк»

ОДИІН яrкось

статті

чи

«старий повч·а,в

нас,

цілої

ее·

газеl'НИ:Й ! молодих

газеl'ярів: «Не ,вмієш запис}'ва· ти не ,вмієш писати ... Очі, вуха

ЧИ1М

є

шується IЗaпи'Гання, як же ми

молока.

році

ми

ріlВеІНЬ .

рахУ'НОК

pi'~KO

двох

У

н.к

іноді

буває?

А після

матеріал,

<JBOЇ

,КОРЗИІНУ. Та же

в

,ни.х

того,

за пер-

запи<:и

і щля про

ноаписав

ВИКИІНУВ

чого

вони, а.д·

на,йrоловніше

урожайніС<тю 3гo:\o~!

озиме

жито,

160 lІ'е'ктаріlВ 100 цент­

перейшли

цеlJIтнерЬв. По ,на

oBlJko-ове·с.

рООкор.і'в, що ВОНИ ч·асто зали· сують тільки те, що ,вї'д,НОСИТЬСЯ до наміченої теЩІ, і, звича,йно,

не звертають

)ша:ги Іна

ті

факти

і я:вища, Я!кі б могли послужити матеріалом для інши'х ці,юавих виступів ~ raGeTi.

Такий

підхід

матеріал.і·в

матики,

веде

до дО

«організації» ~ВУЖ6ННЯ

·QдiHOM,aIHir·HOCTi

і

те·

сіро<:ті

«ДОПИТУ'ВаlВ»

виравів. Саме тому іВ матері,алах мо:ва БYlває бііЩІІОЮ, сірою. А скільки у кож'Ного З !Нас трап· Л·ЯЄТЬСЯ ЗУіСтрічей з ці,каlВllJМИ ЛЮДЬМИ, ·які рОВМQiIIЛЯЮТЬ яскра·

праnнення

Біда

багатьох

вою, оа.мобутньою мовою. Окрема фраза і,ноді розкри'ває люди,ну

повніше і ЯСКРЗlвіше, ніж довга, малоціlКЗlва aiBTopc~a хара.кте-рис· ти,ка. Навчитись ,вести записи 'у ClIЮ€' му БЛОКІноті значить lПідвищи, ти рівень с'воєї робкоріcrlСЬКОЇ ро·

БОТІІ.

М. АРfинов,

тощо.

журналістів

і

всі -

річ,ни.jj

виробництву і здачі Навіть переВИIКО'на ти.

Ми підраХУівали, що названи:й перIIrnЙ

ПUКа,З'НИК

пе-ревIliК0-

наємо на 6 ПРОЦе<нrів, а Д'РУ­ гии на 10. В.

ЗАГУМЕННИй,

зоотехнік

Калитянської

птахофабрики.

а========-

Грам антиОіотиків­ Кілограм м'яса

кандидат

жувати

додатково

тисяч

25

тонн м'яса. Учені республіки розробили технологію вироб­

РИІВ

леНlН, Я,

план ІЛО

маємо

рин кормові дріжджі,випуск яких вирішено організувати в Білорусії на двох гідролізних заводах. Це дозволить одер­

170

їх, а оаме поговорив, МОЖЛИВО без оліВ!Ця і 6JJоюнота . Записати і уточнити моЖ'на і потім, T·iJlb· ки б бесі,да ві'Дбулась у потрібній ат:~осфері. Що ж Іпотрібно запиеув,ати У БJJокнот? Вісдіповідь тут одна: всі ці:каві да/ні, факти, цифри, вира· зи . Дуже ~ажливо !Навчити·ся за· пису,ооти л>ортретн.і деталі ІКО· лір очей,ВОЛОССЯ ·ваших геро'ів, оснмні риси їх хара 'ктеру, пове· діifflКИ, 'напрям ДУМОК, образ мис·

Не

. році

овиконати

жайністю

'ни.х матеріалах. Записна юнижка тим і цінна, що :в ній ·МОЖlн,а за'НОТОВYlвати ffJe тілblКИ те, що доручено, а ій те, що Івза.галі. заСJlУfГОВУЄ на у,ва'!'у, що заlпа.м',яталось. М,а.10 :ми за· нотовуємо У овоїзаписні КНИЖІКИ яокршви.х, образни.х, СОКОВІІТИХ

людьми.

подаРСI>КОМУ МОЖЛИ1Вості

Мільйон цeHT~piB зерна за­ мінять у річному раціоні тва­

про ДУ,МКІІ, пр аoJlнення людей, творців осіх ци.х ЦИJфр ні ело· ва. Чи потрібно ГОІВОРІІТИ, що ма· тері,аJlИ, зроблені саме та'к, іВи.хо· дять ,примітивними, СУХИ'МИ, щтам· пова!ними. А який би .ці·кавиій ма· теріал м,іг 'бути, якби робкор від· :верто., із знаlННЯ~ спра'ВИ погово·

З

озимих.

йо'!'о лі'I\Jві'д'У'Вализа раХУIНОК 40 :ГеІктарів КОНЮШИ:НИ З уро­

мови, відсутності ,глибини в газет·

-

посів

Отже, у ЦЬО,ІУ сільськогос­

:пшеницю.

ми

кормаві буряки, lВідхо'

овочів,

fIереключились

юrи люпи'н.

Одержа .в

як

його

у теперішній час, згід'но гра­ фі'ка, ЗГОДОВУЄМО ху'добізе.'Іе-

робкор ЗЗlвдз,ння, пішов в цех, знайшов тих, хто його ці,кавиrrь, так··ся,к ваписаlВ пріЗlВище, цифри.

все.

косити

зібрали

тім

і БЛОКIНОТ журналіст закриває ті\llЬіКИ тоді, КОЛИ лягає ЧИ іВми· р,ає ... »

А

почали.

травня ми

утворювалось ові.кНО.Ни'Ні

.ви'рO'fJНИ'Ц'1'Ва факторів:

миною і рюгні,ми ярИ/ми У ,на,с

Іпід-

проду!Щії

ВИJкористовує-

.при цьому слід вказати, що в попеРElдні РО<КИ між ози-

того,

можли.вості.

й

ко'Н:веЙєр.

на

і маємо веЛИlкі

тваРlfННИЦI>КОЇ

І

ди

не-рі.в.

пох'валИ'Тись.

сві\дче-н,ня,м

Імали

несли

.

1. ВідіПОівідll'У JliTe~aTYPY

це

ЦЬОМУ

сь ще ха,ракте'РЮ цифри.

2.

'маємо

'Не'використані

У JПершому півріччі нwнішньо-

. кор ,приве-рнути до себе л ЮіЦlIJН у' ВИ,КJlИ!кати ·на Bi;Q'Bepry, се.рЙозну ПраКТИJка показує, що .невмі·ння «пі'дібрати КJIючі» до серця люди· НlI при.зводить до ТОГО, що роб· кору іноді ПО суті нічого записа· ти у свій БJJоКІІІОТ. Ва.ЖJlИ!ВО 'бути добре обіЗінани,м із справою, по Яlкі.Й :ведетЬІС·Я роз· мова. Тому, готуючись до бесіди, слі'Д якнаЙlповніше використати осно.вні джерела нагромадження ЗоНа'НЬ і матеріалів, а с,аме:

щоде·кади

по

ру~зи,

з

іпо приросту ЖИМЇ

кО'нвейєрі' і

др}'г()го СТРОКУ це в першій ПОЛОВИІні серпня. Далі 'піде зелена ·маса К)'l\У­ люпин

Худоби, до речі, в нас чима,10- корів ма6'МО 1030 голі!в, а 'На сто ГeIК1'apiB · ра­ зо'м з ~[ОЛОДlfЯ1КОМ ·ЛО 65. Такн,м ЧИ1JОМ, те<пе'Р напро'

мо

що ми

U

зеле<ноМу

КУ,lІЬ­

.ВИ·J\орwcто,ву,ваТИ'lе-

мо

Юlі·ле користу~аннянwм.

орга,нізували

Все

.

шився ,він -

і.

чеР;ГУlВаlfНЯ

центнерів

кому" ра'зі, часу для ремонту .бу: +.траш'ня IнадіИ 'зрі-с на 40 цент'

JlO досить з .весни,. При переюрЦ! rorrOBHOCTi тех'ніїКИ до жни· в і .ме·

тур

М'яса ми вироби.'ІИ Імайже уд' вічі більше за 3'Гаданий ле' ріод.

.

з

І правильне проведення худоби, другий­

держав.і. Тобто рів У'l'ідь ми

ваlГИ

ПРО1ЮНЮ€ТЬ­

ПUРІВН-ЯНО

ТРИБ.VНА

Та - й

СЯ з(}всі,м іН1ша KapT~a. Нин~ Н3іВПil!КИ В першІИ дe-KaДl че[УВ'ня

К О Н В Е И Є Р

правильне

лрамі;в.

.

РІК,

ШИ.й зимьвлі

більше здали його ІІа сто ге-кта­ одержаJJИ цієї ЛРО:\УlЩіі по 297 цеНl'Н~lрів, а на 'КО'РОВУ - ЛО 1228 Ікіло-

першу :де!КСІІДУ

ось !ЩО: lКоОМlбаин т. СYJJИІМИ,

НИІК і .м}'ФТа

минулорічного

СП Е ЦІ А.ІІ СТА

.} ·виведеНlзС1ВU3МIНИ.

маиже

р{)зпорядж~ння.м

прО'Ти

о:\иницюзеленої площі), 'на 317 Ki.l()гpa·~I~B .молока (на ФураЖІНУ корову) та на 3798 і 1 .• 11.".11.11. ".11.' І.".' 1.1'.' І. ".'1.11.".' ,.,І.!

ви·стачало зелених

че.РВНЯ

року

птаХОфабриока одержала іна 71 центнер більше молока ('на

+ +карміlВ ' тобто .<На друту. лолоКОJlИl ми проїхаJlИ в п'Я11НИЦЮ +НЯ.посьви озимих та ,ранніх + JlO + .... + + iLwpeK' ПН, маJlИ бути в з.аJ'~нка,х. ВИІЯ~И" +ЛИПНЯ В П()ІІІ~ре'Дні три роJlOCb + . що заЙінятийБУіВ 'на 'Косовиці, Іки господарство недоби,рало В вчора обламаооя. Зro'р!ів ,підшиlП' +серетньому по 75 центнерї,В + З Jlёl;Ду.!lоки роз Іха.лися. ХЛОПЦІ +поставити п.оруч з кривою за ВИЦЮ, ТО ДРУЖНО ПОі'!lНУТЬ обмолот.

u

Д А Є

ро-

пере-канатися

.:

о

Щ

Г(}('Jпод~рс·тва . по

молока

л~гко

.

показники

ісtоричних

наук.

ництва внсокопожнвного біл­ КОВОГО корму з картопляних І

фруктових .відходів, буряково­ го

жому,

кори

відходів

рільництва,

дерев.

У

Білорусії

вається

швидко

виробництво

розви­

бjохіміч­

них препаратів для тварин­ ництва. Нині всі комбіновані корми

для

свиней

і

птиці

зба­

гачуються

антибіотиками,

тамінами Збудовано

і lIfікроелементами. ·велике підприємст­

во

по

випуску

міцину. що

кормового

Практика

кожний

ві­

грам

біо­

показала, антибіотиків

дасть додатково кілограм м'яса без додатковоі витрати кормів. туковий ИИЦТВО

Гродненський завод почав карбаміду -

тичного

замінника

Вl\lістом

46

)(ілька

підприємств

ють

азотно­ виробсинтебілка

процентів

колгоспи

і

з

азоту.

постача-

радгоспи

тка-

нинними

препаратами,

які

сприяють

оздороli.леl'lllЮ

мо-

лодняка,

значно

збільшують

приріст живої ваги тварин. (АПН). _ -Х


....................

~.....................- .......... . . . ...... , _ .- - - -..................... _

. . . . . . . .-

..........-.,.. ••

що 1I чоловік Івин

ЯКІІЙ зава-

це негід;шк,

жає ,нашим людям продуктив-

пихователем

чив.

беш-

\юже

додому,

кетуваІВ. Двох дітей має Мар.ія МИ1Ко.l,аївна від СВОГО' чолові-

рушує

К<І,

порядок

в

грома,дських

вдо,ма, руйнує

а_1е

немає

життя

СIІ.1

вдома

терпіти

нема,

Гроші Хрущ пропивав, взимку

тілі нашого суспільства, з ЯКИ'М необхідно вести 'рішучу боротьбу.

дітьми на мороз, бив малят. МОЖlна навести і інші ПіРИклади, та .досить і цих, щоб переконатися: п'я,ниця 'воРОІГ ci:-.l'Ї, ·кат Д'РУЖИ'І111 і ді-

Слід

Івідм.ітиrrи,

важна нів

більші,сть

в(:іх злочи-

та пра,ВОfюруше<Нь

ється

в

нет,верезо.му

<;кою:

ст,аю;

П'я,ниця

судо:-.l

справ

про

ПIlIЯЧИТЬ,

'розлучення - LдBI тре!и,~И ви,п,а,дкі,в 'рУ'Йнуван'ия СІ'М І ста:

.1ИСЯ ~наслідок сшрави

порушуються

з

.боку

суДІ

вича

ЧОЛQlвікі:в,п'я-

ниць..

В

ло,м прожила лише три МІСЯЦІ; Він ма,йже щодеНIНО пиячwв І

відчvла у ... перший Ш.lюбного життя. •

поту

ж

Кеуш

сусі-

опинився

,ні,де не за

о,д,яг; ПРОДУКТlI

вулиці

ХОВЗlН',НЯ.

ВіlН ,вл,аштува,вся

• послу,г,

ною для нашого

її

«шийте

КОЛІІ Марія Ярмак з ново,народжЄ1НОЮ

Коли ж цянку -

б уw:инцього л'я-

роди.1ЬНОГО

Нlnцю на при,Мусовс лі.кування

ДI_1~~НЯ виправно-трудової' КОЛОНІ!. '

ЧІ!

робітнищі

Багато тьея

Гуриній

~1I0B ОГО

~п було

ЗІЮЛік,ан'ня

І

-

будіВНlrцтва

І І

бані.

баром

для

буді!ВНИЦ1'ва

За

і

бу де

немає

Неза­

6РИJгаду

будіВНllцт.ва,

цегли.

генеральни;м

будови

заМО<В.1ено

Сl)ворено

села та

лла'НОМ

пл,1j.ном

за­

БУ\llів­

н;щтва на 1966 рік, у Требухові

нової нуюч,а

ва.н,а в

Інамічено

ба'ні

'на

баня

20

М'ісць.

Іс-

,в'ідре.~JOrНТО­

і пущена в експ.1уатацію

четвертому

року.

спорудження

буде

КВflрталі

+

І

к.lубу

документацію.

п'рОДО'ВЖСIІНЯ

Зараз

і

радгоспу «т,ребуТ. Ков.басинськиЙ

повіДО,МIrО rедаЮlії, що Іна про­

llЬО'ГО

Майже стенографічно передаю діа,10ГИ між ПОКУПЦЯМИ і

·продавце\l

промтов'з.рного ма-

гази.на,

на

си,ві.

оно в-

теЗ11ру

"

ша••••••

lVI

СЕРЕДА, 28 ЛИПНЯ

Перша програма.

Буковини». Звітний кон- афіша.

що

Іне

завжди

автобуси

16,45 _ Наша

«На

Шl\)іЛlіlШХ

Телевізї'ЙННlfі

~p}1Ka,x. ~ C:BiTaIНlKy».

Художні,й

«Че,кайте Інас Іна фіЛЬ\I, Ви-

~ робництrю

СТУДlії

-«Добрий вечір, хліборобе!». Те­ ЛE'lвізій,на програм·а. 22,10 «КО­ і'сторїі». Телевізійний Філь,,!,

І. ТИМКО, голова Гоголівської сіль­ ської Ради. А. ВАНСОВИЧ, голова робіткому рад­ госпу «Гоголівським».

~ 23,00 -

Концерт 'на'рад'ної \І)'ЗІІ-

~ ки

~

('переJ.ача з Софії). Друга програма. 11.00 «Кубllнська новела». Телевізійний ф;.lЬМ. 19.00 П. Г.1єбов,а -

масив,

що

біля

І

І

ЛуіК~

і

пога,но.

що

ЖIІТ.~ОВО:-.lУ

-

\lа-

жUн·ка. _

ва прилавком, звертається

подружжя

з

аати чорні ряють

ооІХ,

Iпроха.НIНЯ:-.l

чере.ВИ'КIІ. радяться.

примі'р.яють

череВI~КИ

першомув,аРlаНТI,

пока-

пит,ає

Прим!''Пот'м ." ІНІІІОГО

.

піДХОДIlТ[,

, . У вас ЖІНОЧІ

череВИКIІ

три,дцять ,п\ятого розмі'ру є?тиЙ.

ОДИ,Н

ПРО,ДQ'вольчий

овочевий

ма,гаЗИНIІ.

і

Це ~

мало, А КОЛІ! додати, що

-

Ha~ незаJ.овільно забезпечують

вона.

Н

e~laє. ПО'кажіть традцяТJ, шос.

)

-Що, в мене при'\нрочн,а. гrрубіЯIНИТЬ продаве.ць.

Покупці із з і,псованЮІ наст-

простояти півтаРIІ-дві години, CТlaHe ЗРОЗУ\lіло, які серйозні

.НЄПО.lіки

в

організації

\10на-

ПОЯ'~1If,

ро·

закі,нченнп

а,втобусів системаТИЧІНО пору" шується, особли.во у вихідні

дні. Піс_1Я 2-.1-х ГОДНН жоден з

Дарннці Іне

-курсує,

Ми вважаємо за необхід:не

відкршти дода11Кові

л,а;рі

по

прод,ажу овочів і фруктів, морозива, відкрита гавеИ10-ЖУР'

r • І І

'

:

+І і Т

f

заЛИlllаюТі>

норв\юитного заводу: КУЗЬМЕНКОВА, ЄРЕ-

РОВ

НАША АДРЕСА: РОВАРИ

м. Б,

вул. Київська,

158,

ТЕЛЕФОНИ: редактора ChJ;OfOCnOAapCi>KOfO,

~НОВАЯ ЖИЗНЬ» КОМIІ,ета

-

КО, БАТУХТІНА, КРИ-

депутатов І

.'

Б.\ІоварСЬК1і друкарня,

І

3-82, ві.і;\Ділі~ l1артіАного життя, масової роботи, сіль· - 4-67.

промислового та ВlД'ІОВlдального секретаря

61964. f...........~............... ~ ....................................' ..............................................-~ ••.,;.:)•• ф,) ІНДЕКС

~

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

к Ij',&ClhOi оБЛЗСlї, ВУЛ ..Киівська, 158. Телефон

-

4-57.

Зам.

. . . . . . . . . . . . . ..

4323-3981.

Климченко

Я'Ка

,варах,

Челюскіна,

,вул.

ЖlІве

в

вул.

Софією

м. Бро­

80.

~

~

яка

живе

там

нар­

же.

СП'ра,в.аслухаТИ;'Jеться

~ суді

Броварського

в

ра,Йону.

'нар-

--------------Роговий Костянтин ДМИТРОВИЧ, живе в м. Киє,ві-95, .вул. PeMOHTfta, 12, БМП-6, порушує

~ ЯIКl-I'Й

справу

про

РО(!JIучення

з

Роговою

Марією Кирилівною, яка ЖIІ'ве ~ rC. Жердова. Сп,р.ава С_1ух,ати,меться в на о. суді .Броварського району.

Крук Григорій Григорович, яки,й. жи. ,Іе 'в с. ВеЛИJ(ій Ди",еРllі, ПОР\'IlIУЄ

опра,ву

про

розлучення

"З Крук Тетяиою Василівною, якп

1

J

І :

та,м

Ярош

І

: ;

Жlflве

же.

Слр,аlва слухаТlІ\lеться n С)1ді Б'ров'аРСblJ(ОГО ра'йону,

орган Броварского· раЙОННОГОІІі І

трудящихся Киевск'1Й области.

з

Андріївною,

~ ЛІвною,

~

СВИРИДЕН-

КП УкраИНN и районного Совета

Герасимович,

Бровара.х,

,лученняз Ситюк ОЛЬГОIQ Михай­

ІlIJIками

МЕНКО,

:-.І.

Ситюк Іван Петрович, ЯoКJFЙ ЖИіве на х. Gкибин, Броварського району, порvшує спр,а,ву про 'Роз­

Іна,льний 'KiO~K. А перед п'раців-

ЦІОЕ цей продавець. А чому?

Петро в

Gправа слухатиметься 'в суді Броварського Р2lЙОНУ .

::~;:::'~":~:~>Д ~,:ф:~б";у~~ автобус

живе

розлучення

На "аенні НС торгують розином, беза..lко,о.lЬНИ':-.І1І п;сля

Климченко Я'КИЙ

\ Б ОЖЕ'НК а , 2, ПОр)'1шує сп'р,аIВУ про

лі

а

~ ~

Topriu· ~

!І І:~=:':::~=::'::".......~. .~~="":'_._--~"::"::~--__ рОЄ\!. без обнови

Редактор €. Ф ЕЛЯ "-

хлібом, що У черзі треба іноді ~ '"

«Стеаюгр,афічннй» З'ВІТ \lОжна продовжити. А.1е й цього досить. Ні, без посміШКIІ п'ра-

Не покажу.

те­

",!!""",!!"",!!"",!!"",!!~"",!!"",!!~!!!~"",!!"",!!"",!!"",!!"""",~

автотраlН~ПОРТу стави'МО ВІІМОГУ _ зра.ЗКОВО обслуВони вам BemfКJ, кагов"йте пасажирів. тегорич,но зая.в.1ЯЄ проДз-вень. J . Від імені КО,lективу ши-

кольору. І 'все ж , ЗУПИНЯЮТЬСЯ .

'на

прилаlвка

тут

Спектакль

J.РЗrмаl'lІ,ЧНОГО

, атру і\lені М. Горького. В лерер­ ~ ві те.1евізіЙlні .НОВIЛНIІ (Моск­ \ ва).

оочо'го д:ня взаlгалі нічо'го не

Ви все рі'НIJО H~ купите.

До

Є

ОДИІН

Нечаєви».

~ Горьковського

себе

про

«;"'\О.1ДОnJ,­

фільм». Режи,сер Е. Лобяну. 20.,г)()

~ РОllкі

ЗУПlJilI,к,ах.

ГЇогано

казати сорочку, чує у nідпо~iдь:

До молоUJ.ОЇ ж,j;НЮI, ЩО сто-

1+ Їть

клубу в ,селі Требухо,ві та IlPO

проеК'гну

те

сн,стемаТIІЧIІО по­ А па.С;] іКllрll ж на розклад'

БЕЗ ПОСМІШКИ

і

надру-

ковано дві КРИIfИlчні з,а,мітки

ві,дпущено,кошти

такль

украlН-

«Лісні

ЗУ~lJ,н'Яютьсяна визн,ачених їм ,

3.1е

заДОВО_1('ні.

цює . автотрг:IJСПО'РТ?

'Jii.JЯ ~ І,

ДОВ Ж Є>Н\НЯ

не

перезм'іjJJ(lІ,

)!(ІІТЛОВИЙ

Фото Коза,ка~

Дире,ктор хіIВСЬКИЙ»

його

КОРИСТУЄ­

,автобуса,

шляху на Черні,гів, росте і lJJи,РIIТЬСЯ БУl(Б,аЛЬі~О 'на наших очах. Мине ЗОВСІМ небагато часу, і у нові бу;щнки все.1Я­ ться деСЯТКIІ сімей трудіННИ­ ків. А Я'к з за,безпеЧЄlINIПМ їх ПРОДУКТlаМIІ і овоча \ІИ, я,к пра­

.... ... ..--....-...--..-~........ ,

ремонт

•• " "

16.50 ~ церт колективів художньої само- ширorrа.х». 17.30 \ діяльності ·Че!)нівецької області, журнал «Наука -

Нагадуємо

дуже

про

Програма

ВІСТІ.

~ «Сестри

за-

газеті

ваших лlІ'І:тів,

ня Лівнічної . Буковини 3 Радянською Україною. 21.30 - Телеві-

Те.lеВIЗIИНI

телебачення.

\ леної

Особ.1ИВО ба,гато ПО'I)\'IIIl'IІI, в

Г(1;1I1'НIІ

Шрі

В 1іашій

гоголі,вчзн

ху автобуо'-в рушується. орієнтуються

пл·аття.

"

Чекаємо

«Світ сьогодні» (M~K- Ради.

Справа в ,ТО\lУ, щО графік Р\'­

пакроїти

А.

наших читачів.

програма.

18.00 19.00 -

ського

В а с

послугами

роботою

порошкової

металургії

мандирів доброві'lЬНИХ народних дружин, вчителів, лікарів, передовиків виробництва, всіх

' •• , . , . , . ' . ' •• "

У • розклад 'l одне , а в ДIИVСНОСТI ІІІ

На фото: Ольга O_leI<caкдpїII\Н.a Моргун. допомагає

ке-

вирОбництву" 18.00~ ТелеВІЗllИНI ПIСТl. 18,15 «Час . - - - - - . . , . . , . . , . - - - - . . . , і люди». (MocwB,a). 19,00 Д.1Я , , ~ моло'ді. Світле :-.ІаЙбуlТІНЄ в наитх 19.20 -

j,ншу річ.

ВОДУ

висловитись

обслуговують? ~ присвячений 25-річчю возз'єднан- (переда.~а. з .Л.ьвона).

на,вчиrrи-

ту

Запрошуємо

рівників партійних, комсомольських і профспілкових організацій, директорів радгоспів і підприємств, голів сільських Рад, товариських судів, ко-

<>~A.""'"

ва).

Я К

ся шити собі вбра н н я. Ольга О.1ексанД'рівна 1\0ЖІній подає по­ як

чука пр~ необхіднїс!.ь повести на СТОРІнках наШОI газети серйозну розмову на цю тему.

новні товариші!

J(ІІИ).

r

.кравець­

~юшити

тю згодні з думкою т. крав-!

."

резо~у ,стат заареllJтов"ЧJа вся на І;) ДІб. Ц~ ОР_l0ВУ не до'по-

цех

показує,

не

Т. Бру.,і'иг - «Соба,КIІ». Телеві- зіМІні ,НОІІШНИ (Москва). 22,00 _ ЗІИНИИоо .спектаIКЛЬ. 1705 . _ Наша , НОВИ'Й ХУДОЖ1ній/ фільм «Я афІша .. 17.10 _ Д_1Я ШКО.1ЯРJIJ. Куба» (2 серія). (Д_1Я дорос.ШХ), «,\·~,И ВІДкри,ваємо BO:lf~». (Г?p~Др-уга програМI.,.8Iе,нll' 9'?90СКО,'ВССПЬК~ОК:1

За дрі,бне хуліганство в нетве-

спраlВИ Оль­ Олексакдрі'вна ,r..\opryH. Коли б не залшли сIOtдИ, З21ВіКДІІ ,по6ачите ба·гато жінок, які

раду,

С. КРАВЧУК,

гОлова Броварського ранонного народного суду_ ВІД РЕДАКЦН. МИ повніс-

чаЙlНО ,небезпечне явище. Буде

Перша

'ни:н Орлов Михайло і"\ихеЙович.

вlд-

.

кої га

к'раше

злом.

сvспільства.

Довгий час .rIlИЯЧI~В гро,мадя-

Май'стром працює тут ,висоюж,ваll1і­ фі'кована спеціалі­

бажають

ве,lИКlI\1

порушить 'свою обібуде ПРИТЯГНУТІІЙ

до відповідальності,

самі».

с т к а

той

об\lін

ва, ,він ста,не корисною .1ЮДIІ-

що

орга,нізували

міліції,

«Нове ЖИ'ПЯ»

аКТИ:В,JIIIЙ

на

систематич,но БИIВ. Побив на-

справу

себе

демо вірити, що Бойко зрозуміє свої '8!НТlІгро.мадськ,j ВЧИІНки і зробить Д,lЯ себе прав IftblH і вионовки. >JK бачимо, ПИЯЦТВО наД1ВII'

на

РОlбогту, перестав пиячити. Якщо Кеуш ДО11римає с,вого С.10-

)робили праціВНИ­ КІ\ Буди,н,ку доб-

/JIIIХ

. . . . . . . . . . . . ._

го, обrorворивши поведі,нку Ке)'ша, 'взяли його на переВI!-

харчуван-

трутня, він

поведе він

відділу

~!------------------'---.,.--------( 18.30

Хорошу

'

ДУ\lками про БО'РотьБу з ЦЮІ

ській, 20. CYCi,,-J.3\1 її немає спокою від Каті л,аєrься, як найгірший хуліган, -лає ,навіть своїх дітей, Прав'Да, вона обіцяє випрашІТИСЬ. Бу-

оправою Кеуша. Коли

перевн,хова-

що мешкає по вующі Мо.ско'в-

чймало клоти:м,

Як

газети

розгорнеТЬС5і

міг .не ПО\lіТIІТИ, я:к Що,р'а'IІІКУ п,ідмітає доро,гу молода жінка. Це П'ЯНИЦЯ КатеРИІна Бой,ко,

ди 'помилковО вважа.~И таку негідну поведінку особис)'ою

Фі-

до ЛJ.кувально-трудо,вого

Марія 'МИlКол,аївна Хрущ ~ с. ТРОfЩliна ПОЯСІІшла в <:YLЦI,

•••••••••••

ИОННОІ

,поведінку

взяІвсЯ

ЙОГО

го

де-

НЯ,все, що попадало йому лід руки. І за те, що дружин,а

'

4

~обре:, КОЛІІна сторінках рз-

Мож,на зустріти п'яниць ,і сеРI1Д жінок. ХТО ХОДИТЬ по ВУЛИlЦі Кірова біля раі'ю,ию-

роз'ва.lIЩ свою

Між

пр,аці'вюr.ків

в да.1ЬІІ;ОМУ -DИ_'ЩІО буде.

протя-

та

Островсько-

ку. Суд IнаiJlраІВИВ

день їх

сусідам.

Кеуш

ПІІЯЧІІВ

БОШИРИ1В. Шн

В

ПlIЯЧИ'В

ТИ

вз\ю-

Мешканці

ДИТИ,НОЮ з

ГРО\lа,дськість

працював,

та

.'..

у...........

раЙгаСТРОНО.\lТО'Р·

обговоривши

О р.1·0В а ,

п'я-

ВИlпра'IJIІТИСЬ.

ЖИВ

гу,

Та,l(,

допомогти йому

віть тоді, при'їхала

а ,KY.l!a,ки МИJКипв.на

чолові·ка Вароора

на

ла'ві пі,ДСУДНИIХ, то звернувся до громадсЬ>кості з прохаННЯ\1

ГОДJ'IВа,ла цього

ДовГ?по~

доб-

зично здоровим, працездатний, цей 36-річни.Й чо.ювік протя·

вав

з аЯIВ ИJl,а , що ,во,на· 3 СВОІМ чо-

с,ка,ндалИіВ YC~M'I, . ..

Русанова.

ІШЛИІНУТIJ

сім'ю, З,Зlвдаваd

рахунок своєї ДРУЖИНИ М,арії Федорівни: про,дава,в і пропи-

~ лі Мокрець, 'в судовому заСІ' даlнні по справі РООЛ~ЧelННЯ Миколою

Ярма,ка з

Да'рницького

праВИ,lа

дебоширів?

гоя двох РОКЬВ

ін-

писала

гом 6агатьо·х рокі'в

Гро,мадя.нка Довгопол ар· } .вара Микитів,на, 1942 року н,а· } роджЄ\НН'я, яка проживає в c~-

л оlв і,к ОМ

газета

та

си.1ь Дмитрович

бу'ває

р,ахунок

дітей

МО,ГЛО. Колектив

не

зі 'вести з ЮІМІІ боротьбу, пе-

свій час про Федора Микито-

ле витримута катувань

'овоїх

живе за

ших. РаЙОlІІна

пияцтва. Ц~

ДРУЖИІН,ами, які ють поневі'р~нь

.не

дітей,

'ревиховати їх, A.le, на жаль, сила грома,Д"ського ,впливу на п'я,ниць відчувається у нас HetiLocTa11Hbo. МеUJIIшнець м. Броварів BQ-

сумлінним трудіВНlИКО~I, чесною людиною. BtH, як трутень,

на.слідок пияцтва. З УСІХ

РОЗГ.1Я,НУТИХ

!ніколи

наВЧИТIІ

можна

МОЖlга.

теЙ.

я'к

нра,вило, ,всі хулі ll13lнські про~-

ІВИ -

Чи

,НИЦЬ

ви,га,няв роздягнену дружи,ну з

що пере-

він

своїх

РО\I,у, прищепити їм зразкової поведіН.кІI.

знущання.

сім'ю і ·калічить \дітей. Це са-

ме тай ,паразит ,н,а ЗДОРОВО\I)'

Ніколи п'яющя не міг бути

пия-

'но пр,ацювати і КУ,lЬТУРНО відпочИ!вати. Він, ЯК правило, помісцях, СПОІКі,й

І

Федоро-

вич Хрущ систе\!а'ТИЧ'I!О Приходячи

••••• 4..................... , •••• ' , •• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВІЙНУ П'ЯНИЦЯМ!

На обгово=р=е=н=н=я=ч=итаЧі~

=-----=-===

Х УЛІГАН І П'ЯНИЦЯ

~·.·.· . . . . . . • • • • • • • • • • · . · , · , . , · • • • •

Ольга

Тимофіївна,

на.р­

як.з

жи,ве в с. Зазим'ї, Бро.в,арського ра'йону, порушує справу про роз­ .1vчеНІІIЯ з Ярошем Іваном Івано­

вичем, Я'юій жи'ве в ~!. БОРlІ'слолі,

'1

БМУ-2 «Київrюдбу~'{\,»,

Спра,ва 'С~lухаТlІlметьсяв нар­ І суді Бо'ри.сrrільського раЙо.ну.

51 номер 1965 рік  
51 номер 1965 рік  

51 номер 1965 рік

Advertisement