Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЙТЕСЯ!

РІк ан.uии• ХХ

СТЯХЯНОВЕUЬ

Ціна

Ведичюне значення цієї ·вказівки

па·ртії і

уря•дУ ми наочн!J

бачимо· на цішн~:у ря.ді прикдwдів

і нашо·го рай·о·ну. Наведемо один

3 них з прwктики

мадженню добрив.

і

вивош~і

кормового

люпину,

роз·:~~ірах

в

провадити

скона;Іеншя

нізацією, почали зараз значну і 3ерйозну

У

роботу

вJринництва.

радьних

Значний досвід ліЩІнесе'Н'Ня ро­ дюqості ГРУ'НТів нагрОІМадили і ко.тгоспи ес. Тре•бухіІв, РусаніІІ.

Ро.1rони, бригЗІди і ла.НІКи ба~гатьох інших колгоспів. Да·вно вже ча·с, щоб їх доDВЦ. ста'В надбмrня:. всіх Іrол·гос.пів райООІу.

сумішей

та пра.вилЬііС

У'К.1М':а•ння в бурти буди обов'яз­ ково виконані.

Xoq

завдання ці;пwм я·с.не і у нас достатні, але

можливості у

таких

колгоопах,

як

«Зоря»,

с. Кулаженці, ім. Кірова, ·С. В.-Ди­ мерка, та ~еяк.их іІНших, ~О{;'Ї пІJ­

УРСР, ПОСТі:tІВИІВ зав:даІІl'НЯ: «По­ кінчити з фО'рма.'Іьним, mЗІблон­

ки що бiJlьme роз.мов, ніж діл<l. Немає ще ширО'КО'ГО бойовогr ~оціалістиІfІН{JГ() 3матання за різ­ ке п~вищення родючо·сті грун­ тіов як між бри:гада·ми, колrоепа­ ми, так і ВрОІJІарською та Воб­

ним

рицькою МТС.

Грудневий

Плеонуrм:

ЦК

КП

У краї·ни, я кЕЙ' підвів підсумки сі.1нськоrосП()дарсших робіт 1956 року в

ІЮЛГQІСІПах

і ращ;госпзх

заст()суваннлм

аІГРотехніч­

них заходів. Організувати рішу­ чу боротьбу за різ1tе :Jбідьшення ВИі>QбНИЦТ'Ва і .ВНеСеІІІНSІ ІВ грунт

орга.ні lfiOfX

добрИІВ,

особливо

за

рахунок вmкорис-тання торфо-гно­

йових

коооюстів.

колгоспам

РеІWМе'НІд'У!Вати

·розробити

На боротьбу за успішне вирі­ шеН!Ня

постасвле:нО'го

заmда.ння

мають піднятися всі трудЇ'ВНИІКИ сілнськ.о:rо гошюдарства. району на чQлі з па·ртійною організа­ цією. Це найваждИІВіmа діllянка

кон::кJН~rні

всієї 'Нашої підготовки до

плани по виробництву і rВИВО·Щі

роковин Великоrго Жовтня.

Останні вісті з колгоспних КОЛГОСП ім. ЛЕНІНА, село 8.-ДИМЕРКА. Наша тракторна бригада 16 9, що обслужує ар­ тіль, посіяла на зерно, зеленнА конвеАєр та силос понад 300

гектарів кормового люпину. Доб­ ре

працює

тракторист

Григорій

Лах, який за кермом машини сХТЗ». При нормі 13,5 гектара щодня сіє по 15-16 гектарів. На 110-115 процентів виконують норми Василь Литвиненко та Михайло Васюк. Садимо картоплю. У полі пра­ цюють дві машини еС КГ -4~.

ТрактористИ Іван Косенко,

Іван

Скиба і машиніст Дмитро Теп­ люк щодня садять по 7-8 гекта­

рів,

перевиконуючи норму. К. Лизун, бригадир.

40- х

да;rьше

впевненість

та

полів

зелений

парових

полях

для

конвеАєр приорюван­

ня зеленої маси під озимину. М.

Білецький,

* * * КОЛГОСП ім.

агроном.

КІРОВА, се.1о

ПОГРЕБИ. Змагаючись за те, щоб до 1 Травня упоратися з картоплею,

рільничі

садили її більш

бригади

як І.

70

ПленУJМ: ЦК КП

)'~правління

організації

упра·вління

про !Вдосконалення

промИСШ)Ві,стю і

У·краї·ни

віді тов. Кириченка О. І., і доручив Президії ЦК КП У Іііраїни і Ращі МіністріаJ УІк:раЇ'НСЬІКОЇ

250-річча: Ленінграда·

Присвоєння звання Героя СоuІапІстичноІ ПраuІ гІрникам Украіни 3а 1Ви:датні

уС'ІІіхи, ~ОСSП1Н}"І'Ї

Указами ,від ·26 квітня 1957 року за видатні у~піхи, дD'с.ягнуті

при прощщі :верти&ального ств-ода шахти «Вут~всша-Глибо­

в спра·ві розви'І1Ку вугілнної промисло·вості в роки п'ятої п'ятирічки і в 1956 році, прпс'Воіда 3Вання Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і змотої медалі «Серп і МоЛОТ» 55 nраІЦЇВНИІКЗШ •ВУГідЬНОЇ пр ампмовості УІІtраЇнсЬІкої РСР. 3а вщатні успіхи в справі

ка», Міtністерства буді'ВНИЩ'І1Ва п~риємств 'Вугільної проопrело­ вості УРСР, добру органі3<щію робі1', вміле вnористання нової техніки, зЗАстосуmа•ння залізобе­ тонних тюбінгів дл·я ·крішеНІНя СТ'ВОЛа і ПрОЯВЛеНу ініціативу В ро.боті присооєно звання Героя Соціалістичної Праці з вручеНІНям

бУ'дівництва пі~прlІємств В)'Іrіль- ()Рдена Леніна і золотої ної

промИJМQВ()СТі

звruння

Героя

присвоїла

прохо)JJКИ

цієї

ЧеРВІІJІ

23

250~рі'ЧЧЯ

ВЇАЗ'ІІЗ.ЧЗТJІК6'ТJ,ІtЯ

JІенішра,\а.

:МІОцені

rавети опуб.rі-&уІВаи тоои Іенін­

rр*Ь'ІЮrо

&JJPC,

OOJr&ciЮI'()

&ІЖЇІrМ'У

приеовsrче.ні цій По)tіі.

ПетІЮІ1>&А Вооиnюі

б}'ІВ

ко.rисмю

Жовтнево.ї

ООЦЇЗІJІіетич­

Н()ІЇ реводюції. 3ві.{си проіЗВУІЧЗІJІИ леніН'СЬІКі весь

СJІОІВа,

ооіт про

які

С:ПО'Вістили

перем:()ІГу рев{)лю-

медалі ціі.

«Серп і Молот» rоло•вному іІНже-

Соціалістичної нерО'ві

тверду

і рЗАдянські

тичне зматаІНня за. rспі'ІІІ·не викоюиmя і ле'Реви­ кона.н•ня тиробничих плані'В А'РУ·ГОrо ·рок.у шостої п'ятирічки, за ГЇ;Ц1НУ зустріч 40-х роковин Великої ЖО'В'І'невої соціалістичної революції.

будів­

ництвом в у,к;раїнській РСР, викладені в !1\іllШ­

Президія Верховної Ради СРСР

висдовИІВ

в т01му, що партшю

органи, прО'ФС,піnові і ко·мсомольсюtі орrані~Jа­ ції, г<>еподарські ІКерівнИ!ки і всі тру)(ящі У:~tра­ їнської РСР, а·ктивн{) ()бГОІJІорюючи тези ДООІОІВіді М. С. Хрущова, ще ширше розгорнуть сQІЦі&JІіJс­

в якій в основному сх:вмив ·внесені Проондією

У

1924

шахти посталОІВу

році

11

з'їзд Pa;~t в:mніс

про переймооrуваНШІ

Праці з врученнтм ордена Леніна Пшеничному Олек.сащр?ві Анд:рі- Петроrра~а в JlooiBд1JtU;.

і :юлотої ме.цалі «Серп і Молот»

27

· пращmник.ам бУ'дівництва пц-

йовичу

та бриг;цироон

Н"·ЦЬ""•• '"'1 бриr"'"И "'"

проц.;-

:М:іС'І'О

.

ЦІ·"'" 1 ж шахти JІеюна. з честю НО'СИТЬ це вени-

приє:~~ств ·вугільної промисловості Тихонову Ми&оді НИІtифоровичу. 1 ке СJІавне ім'я. Української РСР. (РАТАУ).

(ТАРС).

ЗбІрник "Народне госnодарство УкраІиеькоІ РСР" У краЇІНСЬІКе ·відділеwнЯ Держстатви:даmу випуrстило в с·віт підГО'товлений СтатистИ!ЧНИІМ у;праІJІліннюr УРСР збірнИІк «Народне

r<>шщцарс'І1во У к.раїнсЬІкої РСР». ·ІfУ'бJІЇІІі.и в сучwсних ·межах. Вільшkть лmt313НІІКі'В у ньому ОбсЯІГ 3бірника 46 JWУtКОна·ведено ·Не тілюtи в цілому по ваних арJtушів. (РАТАУ). Уіtораїні, але й по облwстях рес-

На будівництві залізниці Дружби Широко

розгорнулись

роботи

по спорудженню залізничної ма~і-

В будівництві залізниці

другого строку. Тепер сіємо його в

органL1ації

стралі, яка носить назву «ЗаЛІз-

КОЛГОСП ім. КАГАНОВИЧА, с. РУДНЯ. Рільничі і тракторна бригади закінчили сівбу люпину зерно

чо­

бригада Володимира Кайка щод-

Івана

ня збирає триста метрів колії.

миш. Він піде на укріплення за-

К

б

А б

у

Папуші

лізничного

заготовляють

полотна

в

ко-

піщаній

, · олектив ригади к ая раз- пустині і на житлове 6удівництниці Дружби». Вона зв яже двІ баєва готує до експлуатації ба- во. дружні країни СРСР і Китайську Народну Республіку. ластний кар'ер. Бригади баласту3500 квадратних метрів жилої

• • *

на

органи ПОСИЛИТИ орrа.Ні'ЗаТО'РСЬІКУ і МаІСО'ВО-ПОді­

ловістю і бУ'діаmИЦТВ()М.

вдосконалення

промпсдО'вkтю

ТИЧНУ робО'І'у бе:mосередньо на підприємствах, забе:Jпечити •найа·ктивнішу учаеть ~сіх партій­ них організацій і ШИJЮ&Их наро)І'них мас у ад ій­ сненні за•вда~нь пере-будови упра"вління промис­

П.1енум ЦК КП У~&ра~ни о~ностайно сх·вадИ'В тези доповіді товариша Х·рущоrва М. С. «Про

разо.м з міндоорwва·ми :кОІМПостуПідрахуІНки пок<ІІзують, вали і то в результаті ЦЬО'го за завдання цілком реалние

дав можливість СТВО'JІИТИ бідш МіЦну ІWРМО'ВУ базу, і ROJI'ГO•CIJ ВИЙШІУВ на О'дно з переіІ\ОІJІИХ мі~щ В раЙОНі ПО ЛРОДУ'КТИВНОСТі

25

}1JІр~вління

партії, пе-рвинні паІ>rійні органrза.ції, радянські

ПИТаННЮ ВИІСТУІІІИВ КП України тов.

ЦК КП У к.раїни пршшзиції

родючості грунті•в. Вирішено, ПІ>­ чинаючи з нинішнього року, вніJ­ бідьше центнеріІіІ мінерадьних сити не менш ніж по 10-12 дО'брив на гект~р орної Ж\Ші. ТО'НІН органічних :до·брив на ко­ Хоч тілиtи ча.стилrу гною і торфу жен гвктар ОРІWЇ землі.

У ІДmtіЛЬКа par.3 ЗбіЛЬШИ'ВСЯ ВрожаЙ' помід{)рі'В, капусти, ·ІWрмових -бурякіІВ. Ріст В'РОЖаІйності зерно.впх

року).

Пдену'м зО'бов'яза·в обмми, •місЬІКК{)МИ, райкоми

прюпrсло-

Пдену)І ЦК КП У.країни прийнЯІв постwно,ву,

1956 році 10302 ттюни ГН{)ю, по 14,8 тонни торфу та по 3 і

n'Я'ТЬ рокіов пй'двоєно· ІВаловий збір зерна, на 39 Це'НТНе'Рі'В 3 ге·ктара зросла врожайні1сть картоплі,

управл~ння

промис.1авіостю і будівництвом».

по підносепню

що ~.1я всіх колтос:піаJ району. Потрібно тілши встанО'Вити крутлорічне виробництво, заготівлю і вивоз­ ку добрив на ПО'ЛЯ. У КОЖНО)ІУ ко.тгоспі слід виділити необхідну кількість робочої сиди, піДВ(}ДИ, автомашини і забезпечити, щоб Щ()ДеНІНИЙ, Щ{)ДеІtаДІНИЙ графЇІІі. за­ готі:влі гною, торфу, вигото·в:rен­ НЯ торфОКОМ'ІІОСТЇJВ і орга:но-МЇНС-

1957

і буді•вництвом республі'ки.

;ІОВіrк.

1950 р<щі літкі'ВЧаJНИ ІJІнес- бактеріалнні добрива». ли на всю площу 3980 ТОІІОН Виходячи з ці~ї постанови, ГНОЮ, ПО 3,9 ТОННИ ТОрфу Та 1,2 JtОЛГОСПНИКИ і меха;нізаТ()j}И ра­ 'Вне·сли

організ:щії

Кириченко О. І. В обrово·ренні ~ОПD'віді ·взяди участь

В

~они

проект структури

3 ДОПОВі;J)ДЮ ПО ЦЬЮІУ Пе·рший ctJкpera"p ЦК

літківеь:кого .~шслих грунтів, більш раціонадь­ ко.JГоопу· ім. Калініна. но виrw·ристо.вувати мі,неральні і

кожен ге·ктар орноrї землі. На цю

партії

вістю і бу~івництвю1 в Українськііі РСР».

широких

ж саму щощу

Комуніостичної

П.1СЩ')І обгов-орив питання «Про далншс вдо-

в111пнування

Й()Ну, очолюваrні партійною орга­

Травня

РСР, •врахуJВаІВПІИ обмін ~у;:м&аІМ:И і пропозиції, що були висловлені на Пденумі ЦК, опрацювати

•к:ві'ГНЯ цього р()КУ ві){бУ'В'СЯ Пденум

25-26

Центрального Ко·мітету України.

посів

центнера мінераль:них доорИІВ на

1

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАІНИ

о:рга·ніЧ'НИХ

збі.1ьшити

(Із Закликів ЦК КПРС до

:коп.

ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ

роботах по нагро­

Значно

економіки

ІНФОРМАЦІИНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

органічних добрив, виділити в рідьничих орИІгадах спеціальні групи колrоспнИІКісr~, заJК·рі•пити ц нюш ШУІ'рібну кілЬІкість тяг:~а і транспартних заеобів, пі,~~;вищити сТреба обов'язково вносити заінтере·сованість під посіви потрібну кількість :~~атеріальну органічних добрив, і тоді вро­ кодгоспників і механі·заторіІв, я.кі працюють на

соціалістичної

могутнє

u

У Зверненні ЦК КПРС і Радп Міністрів СРСР ;ro ·всіх пр;щі<:вників сі.'!Ь'СЬК(}ГО го•<щода·рства защач(Jно:

забезпечено~.

нове

завдань шостої п'ятирічки!

р.

1І)

за

і культури, за дострокове виконання

КВІТНЯ.

191)7

боротьбі

в

піднесення

28

ЗА КРУГ ЛОРІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО, ЗАГОТІВЛЮ І ВИВОЗКУ ДОБРИВ НА ПОЛЯ

буде

зусилля

НЕДІЛЯ

Орrап Броварсьвоrо районпоrо :воиітету І:о:м:rпtетичпої партіІ Украї:ви та райо:впеї Ра,ци ,цепутатів тру,.;ащих :Київської об.аасті

жай

Трудящі міста і села! Умножайте свої

N! 51 (1500)

по­

гектарів.

БезуглиА,

колгоспних.

бере

участь вся країна. Сибір надсилає сюди ліс, шпали, деталі збірних будинків, Урал землерий-

ні машини, залізо, цемент, Алтай

трактори, Підмосков'я -

вальників Миколи Грам_от_к_ов_а_та

площі тут вже заселено, стільки

ж треба rrід,rотувати в першому півріччі. Тепер споруджуються три багатоквартирних будинки. Незабаром почне працювати по-

ек-

лігон залізобетонних конструкцій.

Казахстану прибули кадрові будівельники. з Мінська і Ленінграда приїхали сотні молодих добровольців. На будову при-

Усі діла і помисли людей сп·рямовані до однієї мети: швидше завершити будівництво залізни-

-

скаватори, електроустаткування. З Поволжя, Украіни і півночі

Готується до робний цех.

пуску

деревооб-

йшли демобілізовані воїни Радян-

ці Дружби, перетворити Джун­

ської Армії. Так склався колек-

стальний шлях, на ворота миру

тив будівників кий і мужній.

і співробітництва двох великих краін соціалістичного табору.

залізниці,

Ланкоскладальна

важлива Тут лодь.

д-ілянка

стій-

площадка

-

будівництва.

більшість робітників

-

мо­

Комсомольсько-молодіжна

rарські

ворота, через

На фото:

укладання

які пройде

ланок у

полотно.

(Фотохроніка РАТАУ].

Фото І. Будиеаича.


Кажен з на:с ба:гато читruв про рево.1юціfuну діялr:;ність Валодимира Ілліча Леніна. Чита-

ЖИ'М'Я і

1905 року, під час ре·нодюції Лю'РНсвої і ЖО'Втнооої рtmо:л ю­ у Ч(}МУ цііі' 1917 pm;y. Ба.гато

твори ·ве.шкого •вождя па·ртії

і народу. Відбу.1ося

·в гуртку і

пі і!м. Стал1на. налічує чів . С~~ них

вИJовітлив

Найбі.1 ьш доR.Щ'.\НО

RO)ІY'HiC'r на се.1і лектинізації ветса;нітар т. До,вгодько В. У хо­

()СІ}бЛИІВИ•}! інте-

ресоя ішов цими днями на під-

С'УШ(ОВі

заняття.

Пр<mа.гандwст

ді

виступу

він

рЇ'в і заmі)Іуючих ферм:

R.:rадів з іст·орії нашото се;Іа.

Доштнюючи

слуха­

-

виоетУІПИ товари­ тільк.и чита.ти, а самостіИпо вив-

RОМ:У'Іfіст т. Лито·вченко І. У R:J- шів, я ;1упини.1ася на питаннях чати 'КОЖНе рішення партії, особ-

РО11КЮІу ВСТУПіІІОМУ ~-l~Bi поста-І ку;rьтпноЇ

ре'ВОЛЮЦЇ'Ї В нашій

ЛИВО

ПИТ<ІІНЬ

З

про РЄ'Волюціях; Л€'Ні'НСЬКі 'Н<JJСТаНОВИ ВіДНООНО іН­

Д}'СТріаJІіЗіЩЇЇ і перебуJдоош сіль­

смюго

гоопщарс11ва

в

нашііі

!\раїні на соціа.:rістичних зжадах. АІктивні•сть сл ухачів ~на за нят­ тях піс.1я того зрос~1а. Еомуні-ст 3а'СТУПНИІК

Ма>карmшо

Г(}ЛОВИ

1.,

·К•ОЛГООПУ

nив р(}JІь Леніна

і бі.lІ>Ш()Викі·в

гуртк~

у тра-вні всім с.1ухача.11

І\(}.1еииnно

поїхати

до

Київ­

Г. член Колгосп

КПРС.

« Більшовию>,

Рожни .

с.

промисловості Ук-

публіканської

раїни порівня но з 1956 роком на

грошовому

В

6,2 процента .

об-

сільського всіх галузей витку госnодарства .. По всіх категорі я х намічено України господарс11в

зібрати в цьому році не менше

1,8 мільярда пудів зерна , в том у 540 третини близько

числі

мільйони 242 зібрати нована центнерів цукрових буряків про­ центнерів у мільйонів ти 219

ну р()боту .в СІВітлі ріmень партії

145 мільярдів карбованців.

1956

Народногосподарський план Української РСР на 1957 рік відображає твердий, випробуваний курс нашої партії на переважний важкої nромисловості. розвиток

треба зібрати 24,8 госnодарств мільйона тонн картоплі - на 12 процентів більше, ніж торік, 5,4 мільйона тонн овочів - на 39 процентів більше, ніж у мин уло­

-

говО'рить т. Толі­

заняття в гуртку затому,

що

тут

можна

всі с.лухачі. ж ду;мки ТаІWї Rері'вниt: гуртка. агроном т. Кu­ яІ\інаіікра.ще соблик М . прагне задО'вольнити їх заІПити. Проведені пі·,а;сумwві заняття по шо­ С'Тому п'яти.річному плану ·ПO'lta-

Пищай,

+

передбачен о році У 1957 збільшити обсяг валової nродукції союзно-республі канської і рес-

глибше 3 Д{)(ІЮМОГОЮ ТО'Вариш~~ проа.на.1Ї1зува'І.'и свою повсЯІкд;е<н­

-

і зробити ;необхідні ·вис новки.

ського чзею В. І. Леніна.

ТО•В.

н:шрик:ла>д, впсвіт­

;юк,ре)Іа,

Дотоrвори;rися,

ле·нюш .

нижче, наочно де­

монструють величезні усnіхи і могутні сили нашого народу, і відкривають світлі керованого Комуністичною nартією, дороги у п'яте десятиріччя.

n'яту всіх посівних площ. Запла -

Ме<не,

ха П . ,

за;~;·ово­

нять, і ·всі залишиш~ся

рік. Основ­

1.355 міль-

хоплюють

трьох

що наводяться

цього nлану,

1957

їюнам карбованців, а вся продукза рік , ція, що б уде вироблена приблизно в обчислюватиметься

роль Леніна і с'ГВ·ор~ної 'НИМ пар·в

сідьськ-ого госпо-

завдання

ні

план

рік і прИІ~няла Закон про державний

1956

розвитку народного господарства УРСР на

кук у­ зерна мільйонів п уд ів рудзи. Посіви кукурудзи розши ­ ряються до 5,7 мільйона гектаодну приблизно рів і займуть

да:рства.

Бесіда 3ахо•пи.:~а уча•сників за-

року.

численні це ста нов ить 8,4 мільярда карбованців. Отже один про цент прирост у валової продуквиробництва промислово го ції

фактіІJ, Hwвl:'.la рщз: вив пе-ред ·ніВІИ декі.шRа ву~;Іа- !\раїні. вих питань : про деякі біоrрафі'І- wкі хара,ктеризують культурний ні дані Володияира Іл.1іча Леоніна; ріст наших односельчшн.

тії

nубліці за

\КОМУ­

кісти з значним АОСВі/Jом .господарськоі і ГJЮМа,~tсмtо-політичної З 'НИХ rвиро­ р()ОО<ТИ. У КОЖНОГО не вну'І'рішня потреба билжь

при­

ряд

на'ІІіІВ

20

голова кмrос­

-

пу, НОГО 33ІСТУПНИК, ряд бриr31,1{И­

ко-

та

індустріа.1ізації

пита,Ішя

Кож~н 3 слухачі'ІІ гуртка відчуrnає, проте, що це тільки по-

3

дарства в русаніІВсІІком:у колгос­

чі.

ню.

ча,ток , і точ

сі.lЬСІ>І\ОГО Г()І)ПО­

ної Є'КО'НОМЇ>КИ

т·авченко Г. та деЯ!кі інші {;,1уха­

декілька занять по цьюrу питан-

1957

Жовтня ..• Великого Наближаються сорокові роковини у братній сім 'ї народів Радянської влади, Під прапором 1 культура Радянської економіка СРСР пишно розквітла України. Недавно третя сесія Верховної Ради УРСР підбила підсумки госnодарського і культурного будівництва в рес~

Гурток по вивченню конІКрет­

л:и ;ДеSFкі з наших с.1уха чі'В і окре- його доповнив комуніст т. · Ли·

квітня

На пороаі п'ятого деса:тиріччн

Ідейний ріст комуністів

БЕСІДА ПРО ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА

28

Матеріали дАя бесід a"timamopiв

освіти

партійної

гуртках

В

мі

Не11іnя,

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

зали, що слухачі ГYVJ1Ka У'М:іЮ'ГЬ бачиrги в своїй робОО':і Ч3-е'І'КУ все-

наро·дної бо•ротьби за здііі~нення II'fiPC ХХ · рІшень

з'шду 1~ '

Характерним щодо ЦЬО'ГО· є висJОtВдення с.1ухача. т. Костюк.а А .

приблизно

дорівнює

+

По

році.

всіх

категоріях

му році. Передбачається одержати м'яса 2 мільйони 455 тисяч тонн (в живій вазі) - на 11 процентів більше, ніж торік, молока - ІЗ мільйонів тонн - на 9 процентів ву технічного прогресу в усьому більше, яєць 5,3 мільярда штук народному господарстві. Продук- - на 4 проценти більше, настриг· промисловості ти вовни 22 тисячІ тонн - на І З ція цих галузей зросла на Україні проти дорево- процентів більше, ніж у минулому році. люційного рівня в 96 раз.

Випуск продукції підприємствами цієї груnи зросте порівняно до 1956 року на 8,5-9,5 процента. Велика увага приділяється машинобудуванню і металообробній промисловості, що являють осно-

+ Невпинно зміцнюється енер- + В цьому році МТС і радгос­ На конкретних прикладах він дов.UВ, що при більш наполегли- гетична _~аза республіки. }епер пи республіки одержать 35 тина УкраІНІ виробляється маиже в 18 раз більше електроенергії, ніж нитшньоrо р()КУ ВИ'КО'Нати І вироблялося в 1913 році в усій

• • • о вш робот~ СЬОІГОД'Нl 'КОЛГ<ЮП може

вже

сяч тракторів (в переводі на 15сильні), ІЗ тисяч зернових ком­ байнів, 14.400 комбайніів для збирання кукурудзи, 10.500 сило -

, по окремих поіКаІЗ·никах п'ятиріч- царській Росії. В 1957 році набере дальшого созбиральних комбай·нів. ни_й план, а у на,ступнам:v році Обсяг каnітальних вкладень б ' союзно-республіканпо розвитку видо ування таких де- тільки ці·дІ\ОМ його з;wершити. . шевих 1 зр учни х видІВ палива , як .

І

+

Ана.пзу соб-івартості

одиницІ

нафта і природний газ.

+

Особливо швидкими темпами продуrкціі сі.1ЬСЬК()Госпо.да.рської ВІІ!СТУП с;rухач розвиватиметься в 1957 році проприс·вятив ооій: мисловість будівельних матеріа-

т. к~тиря Ф. Тор:юнулися цього лів. пита•ння, ос·обдиво змцань пар-

тії

щодо пі;Ц'несен·ня

продуктив-

союзно-республіканського

п ідпорядкування

публіканського

пер~их

ності праці, і 12 інших слух з- буде вироблено 4,2 мільярда штук І узятІ. . 26,8 процента більше, ніж торік, 333 мільйони штук черепиці _ на 106 мільйонів штук більше проти 1956 року, багато

на

чів. ~жен ·висту•п був побу~о- цегли -

Успішно пройшли пі дсумков і заняття

в гуртку поточної полі­

тики при Гоголівській промисловій артілі ім . С талі нської Констит у·

ції. У бесіді взяли активну участь всі слухачі гуртка ..

На з н і м ку: на підсумкавах заняттях

гуртка, які провів про ­

ваний на конR:ретних фактах. Підсf)ІКОВІі заняття показали

ідейний ріст К(}ІМуні'Стів. А. Дворовий,

секретар райкому КП Украіни

пагандист М. Кроль.

Фото Надії Іваницької.

СІЛЬСЬКА РАДА-ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ДО ВСЕНАРОДНОГО СВЯТ А

в'ЯІЗ3Інні намічено ряд ва:жлИІВих захщів ~ля дальшо-го поліІІІшення культурно~.побутового обі:лу;гона~селення. Серед них: вува,~ння Не пере·більшуючи, ·можна ОІtа­ чолові·к актив у обговорили хі~ до 1 Тра:вня ві)Ік.рити у 'ltoлгooni зати: н ема€ такої діJІ.ЯН'Ки гоопо ­ ПіДГОТОО\ІКИ В ~елі ДО 40- Х :])ОІКО­ прО'ІІести ясла для 100 дітей; ~арського і 1КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ В ВИН Вели·кого Жов-мя. В ре·зуль­ декддник санітарної очиС'І'ки еесіль•ська Рада HtJ таті ділового аб.міну Аум-ками ·се­ Літках, щоб ПротЯ!Г()М веонян·О'-літньо.го ла. обостоїть спра~ва. сія ·від ~мені ~всіх трудящих се­ знала., як та~ лікарвідреімо·Н'Т}"Вати періаду У ЦЬОМу серfіОІ3На заслуга БИКОН­ ла прийняла соціалістичне зобо­ ню і віщ1крити ·к абі·нет фrзметодів

необ:х1і·дну допомогу у бу~вницт­ ві нових будИJІІкі,в. Па території віддаленої віщ центральної сади­ би коJНоепу будуть ві.J)криті у НО"ВООІУ будинку )Іитнчі я·сла. Сесія на·мітила мд арганіза.­ ціЙ'Но-ма.сових заход'Їів. Т3Ік, на­ приклал;, силшми вьдповід'них по­ етНіних камісій сідьрми будуть орrаніз()вані ni саніrrарних ){РУ­

лікування, а Д(} 15 че.рвня відрем()НТуrnати шrоільні прmміщення, к.'Іуб і чермні 'КУ'І'КИ та заб~зпечити їх падивом на зимо-

жи·ни, а у кожній лwнці вироб­ ничих бригІЦ ,колгоспу і цехах санпо'Сти; прюш~дових артілей: при середній школі буде орга.ні­

вий час. Окремий

зований: молоді.

К(}Му і його годовп т. Музичен­ ка С., якj підтримують щільJІий зв'ЯЗ{)'К з партійними органі-за-

ЦіSFМИ,

К(}JfГОО1ІНИ:К3ІИИ,

ПрОО!ИС.ЛОВИХ

а:ртідеЙ,

членами

іlІТелЇ'ген-

цією села.

>в'язшння . В нь!НІУ ві~зна чені >ви­

робничі 'ПОІК313НИІКИ КОЛГООПУ іме­ промИ!СJІm3ИХ арті­ Ні Калініна, на борються лей, за які в~ни честь всенарОtднаго

Визначені

свята.

у соціалістИЧ'наму

розділ

соціаліетич-

строки ви:&она1Іня Н(}ГО зобоо' яз анн я присвЯ'Чений Бшrато Шівча.льного тут в ро- ·з обав'яза·нні ~~Пут3.'11З.М.П КОЖН(}ГО ВИДу ПО'СТЗ:ВО'Jі, С'іЛ~СЬІ\іО­ З боті ВИКОНІКОМУ блшгоустрою села. ПаІИічено, З(}­ сільрадИ. Після ВИ!б·орів до міеде- ГО1СП(}да·рських ПроіДУіКТів і г}Юшо­ крема, ПОІСа.,JІ,ити 6000 фруктояк. по lt()ЛГOOrry, пріlІКТИіІtУ'Вати вих пмтежів вих Рад почали де.рев і ПО 1ІИХ і ДЄJ<Ора.ТИВ'НИХ Тwк, HЗill·PKK.JЩ~ )ІО л;епута.тШ; з та'К і селу. для консульта;цн 5-10 фруктових де·рев на са­ Пp(}elt'l'MШ рішень їх знайомдять 1- го Тра:вня трудящі села зобо­ дибах КМГ~ПНИіКі'ІІ, робіТНИ'Іtі11, за 3-5 днів до· чергов()Ї сесн. в 'я>Зуються вИІконжи 60 щюцен­ слуЖібовці,в; побудувати 'М·іІС.т, ка­ Вм~не,но ·в обов'язо·к всім депута- ті>в річного пдану молокопоота­ пітальнQ відремаІІТуrnати 5 кілоМ'Я!СОІП~'Г<JJВОК і 100 та·м: 'ПЇtЛЯ КО·Ж:НО·Ї сесії ·сільр~,J{И В!Ж, 50 метрів сілненеких шляхів, к.оловистуmити пере)І свої,ми ·виоорця- процентів яйцепостаток, піІвріч­ дязі гром<l'дськоrо та іН!ІИІВЇАуальпо сідьсмtОгоепо­ скарги, занви, не за;вд&ння ми, nе·ревіряти ноrо мристу:вання.

П:])ОІПО'Зиіції, що надхщять в~ ІВИ- да.рсмюму податк.у. Річний план

Прак:rІШув борців ,11;0 сільради. таІWЖ викО'Н&О'М сільради параІДи ШУстійtних комісій, опрямовує їх

За проп(}ЗИ'Цією

мододих 'ВИ-

5-го карт<mлоооставок -т ,а:о б·О'рцЇ'в і при їх ООзпО'Середній ЖО"ВТНЯ, а всіх інших 'ВИДЇІВ на­ трудовій: участі на Десні буде туральнИІХ п~ТШВ(}К і rpomooиx

до 1-го лИІСт<m~а. пда.те·жів Аіяльні~ь. Па останній сесії Літюі>В>СЬІКої 1957 рОІКу. У в~оВЇіJJНО'СТі л;о •ншкшзу сільради, що. ві)ібула.ся декіль-ка АНЇІВ T'()IJ(Y, .{е>путати і поюІІА 50 1 •виборців у соціалістичному зооо-

споруджена ·водна. •стаНція і ПQ­

близу тир !\ЛЯ стрілецмtих :nrа.­ гань. До 1 листопшха .н:wічено завершити радіофШtацію села,

а

22 ро.{И'На.М RМГ()СПНИКіІВ НЗ.,Іа'І'И

двох п ятирtчок,

разом

.

.

Кашталью вкладення у будІв-

ниц!во жител зростають в цьом у

роЦІ на 45,8 ~роцента , а введенн~ житл~ в дІ~ - ~а 90 процен-

збірного залізобетон у, віконного ТІВ. В мtстах 1 робІтничих сел.искла, м'якої покрівлі та інших бу- щах буде зд~но. в експлуатащю пмоена~ 6,7 МІ~ьиона . квадратних дівельнИх матеріалів. + 1957 рік повинен стати пере- . 1JР!в жилоt площІ - . на . 1,9 ломним роком у дальшому роз-

по зоні Бобрицької МТС.

мініс-

терствах і відомствах на 1957 рік встановлено в розмірі 17,6 мільярда кар~ова нців: Це на 18,2

підприємствах про~е~та. бІЛьше, ~ІЖ у ми~улому і рес- роЦІ, 1 бtльше, , юж .за ВСІ роки

на

Тільки

ських і республіканських

клас для ~сільської

VIII

Сільська Рада,

JІ1.п!креслювали

с.воїх

BИCTY'Jl111X на

депутати у

сесії, ПООІІІ'ННа СТМ'И ЦеІІТрО'М

зосереджується

)Іе

nЦ~вча.

вся

робота до святкуJВаиня 40-х ро­ ковин ВелНІкого ЖО"В'ІlНЯ. Депута­ ти зобов'язали lВШWНІКОМ сі;льра:J;и с истематmчно

пере'Віряти

ВRІW­

на!І'Ня кожного пунк.ту .приіt.НJІ'І'Ого соціалістичнО'го зобов'ЯІЗа!І'Ня і забе.3печити Й(}ГО зразІt003е ви-

конання.

МІЛьи~на ква.дратних метрtв бtль-

будинків ше, НІЖ торІк. Багато спорудить і сільське населення.

Значні кошти відп ускаються на лікарень, клубів, будівництво бібліотек, дитячих закладів. Тіль­ ки шкільних пр им іщень в цьом у 315. році буде введено в дію -

Отже в середньому кожного ро­ одна школа! бочого дня -

+

НайгоЛовніше,

найважливі·

піднесення

суспільного

ше для

виробництва і народного добро­ підвищувати неухильно буту Вона по ­ продуктивність праці. винна зрости промисловості

на 10 процентів в будівництві порівняно з минулим роком. Са­ про ­ ме за рахунок nідвищення дуктивності праці буде одержа­ но приблизно 89 процентів при­ продукції . В росту промислової

масштабах всієї республіки кож­ продук­ ний процент зростання тивності праці означає збільшен­ ня

виnуску

наДІбаwЯІм

літкіІВчан мав стати Pa.;t всіх сільських

ра.й:ону.

член

анканкому

депутатіа

ра/іради

трудящих.

на

продук ­

І ,25 мільярда

***

Вдумаємось

в ці цифри! . .

За

кожною з них стоіть велика сила нашого суспільного і державного ладу, могутня воля і творча пра­ ця українського народу, що ра­ н ародом зом з усім радянським

п ід керівництвом Комуністичної вперед до йде партії впевнено людського

цифри кличуть

щастя.

нас ще

Ці

ширше

розгорнути соціалістичне змаган­ в перетворення ня за успі·шне життя

К. Різаненко,

nромислової

ції приблизно карбованців.

вершин

fі1)ИКЛ3)\

в республіканській на 6,1 процента і

народногосподарського

nлану 1957 року - другого року шостої п'ятир.ічки, за гідну зуст· річ 40 роковин Великої Жовтне­ вої соціалістичної революції.


Неділя,

квітня

28

1957

року.

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

ПІДВИЩЕННЯ

з

РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ­

НАДІЙНИЙ ШЛЯХ ДО БАГАТИХ УРОЖАЇВ о

ВНЕСЕМО ПО

о

Q

о

УДОСКОНАЛЕНА ТРАКТОРНА ЛОПАТА

ТОНН ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

16

НА КОЖЕН ГЕКТАР ОРНОІ ЗЕМЛІ На власному досвіді перекО'На-

4-5

ню дn·статнмї кільк~;сті органіч-

2-х

них та мінеральних Д·О·брив М(}Ж-

таку,

на зробити родючими безстру~tтурні

віднош(:jння добрив:

Лкщо у

1950

(З досвіду механізаторів Броварської МТС)

кагати. РоМІіри їх т111кі: ширина І чИІвся на за.готіІ:влі добрив шофер

лися, що тілІ>ки зат:дЯJки внесен-

наші uoГРУІНТИ.

ліснкі

метрів, висота :~~етрів.

по

щоб

100

р~;ці ми давали ли- -фу і

40

близько

-

Довжину

вибираємо

Грагорііі

Ільченко.

вивозив

на поле по

у'Класти не менш як

торфу.

тонн в один каrгат. СпіІ:в60 т.онн то·р-

інших

тонн гною. Їх складаемо

Бrн

щоденно машин

20

Добре орга.нізоозано роботу і в брига;~:а·х. Борючись :~а

ви'Конання до•вr;~:е·ного графіК-а

uo

ше по 3,9 тонни ;~:обрІtВ на кожrн гектар рі.пі, то вже ТО'рік нор)Іу :збільши.1и маііже в чоти-

поша:рово. До цієї ор;ганічної су- ІВИроаництву торфоко:~~пості·r., юшt додаємо [}ДНУ тонну калІй- рілннича бригада, яку очолює них та OJ~Hy тонну фосфСІрних Михайло ЮрчеІНІvо, та ов·очева

ри ра.зи

мінера:лнних добрив.

-

танни.

14,8

Кіль-

кість :~~інеральних добрив 11і~1ю-

·відно зросди і:~

1,2

до

неріІ:в. В результаті цwго і врожай ,всіх культур у ·нас підви-

брагщ~а,

На торфовищі у нас зіІІгатовле-

цент-

3-4

но

тисяч то·нн торфу. Затезли

вдоста .1ь м:інера.1ьних добриш. Шд громадської худоби одержим·о що-

щився у uівтора.-;,Іfва рази.

найменше

Ура.хува.вши с'Вої м:ожлИІВості, вирішили uід у.рожай 1958 року

ко.тгоаuних ;r;в!1рrв за.пла:нували ВИІВезти 500 тошн гною.

внести на к·ожен гекта·р ріллі не менш як uo 16 тонн ;~~;обрИІВ. Всього З1ІіІІда.нуmали виготооити у нинішньо:~~у році 22090 тонн р~зних добриІВ. З •них бу·;{е внесено у грунт у ви,mщі тоrрфо-

.Нкі організаційні заходи upoвели для зді•й·онення СJІ!()ЇХ uланів? В кожній ·Рільничій б·ригаді визначеша люrка uo виро·бництву і внесенню дІJіб·рwв. Кілька

комшJсТіІВ

13605

тонн і органо-

мінеральних С)І'Мішей

8485

тонн.

Гній і торф ра301м: 3 мінеральни:~~и добрwвами

комuостуемо у

є

тошн

9500

гною.

ба,

якою керує Петро Нетре-

закюш~;стува.lи

днів по

1ОО

щоденно на вИІВозці торфу шофер Васи.1ь Вороний: робив uo 15-

3 16

рейсів.

Готуючи гі:~:ну Jустріч в·ссІнаІЩ:ЩЮІУ святу 40 JЮко·винач

голова

ро1бота. Врига~а, яку очолює Іван Рожко, за дек.ілЬІка

посТ)'Ва.lа rонн

першІ

по

Особливо

100

відзна-

Колгосп

с.

ім.

Калініна,

дів шофер Ілдя Па,вле•нко

до.ста­

uускати на.далі цього, почали ви-

ред ІІО'Ча'І1к.ом

краще пращював

я :rібрав

.;rюдей бригади. Тут кожному бу-

колгосшники,

ло •ВИІ3'НачСІно

лоб<риво,

норму

і

вк.азане

с\ІЇСЦе !ЮUОТИ. За брwгадою за;кріпили

тра1tтор

з

прИІЧ6ІІООІf-еа:мо-

скидом та а·вrомашину. Вищілили

на піІд'возку

)І;О'бри.в

до кагату

деокілька піДІВіrд.

що

т. Павленко і натruнт.ажували

на.ст}'fІrного

ВИ'Везено пооrад

Пот~м

40

дня.

Було

тонн торфу.

в роботу

д~Jб:рива

проведенням

основних

з

Не М{JЖ'На не СІКамти про деякі

непод~ки в роботі,

!МІІІСа, як.а кола Менжега, Василь

місце, ,{е за-

к.ла,{ати 'ltа.Гати. Ра.но-ЩІанці ІВИ-

йшли на роботу. На ВИ!.&Ла.){аtН'Ня

;{·о6рива,

і

затримки

в комmостува.нні не було.

Кагати ·робимо великі,

КЗ/І'атіІВ •стали АОооінені .кo.mrooo-

к·раще

нИІки МИІІtола. Матвінпо та Оте-

жаль, ншм не uощшстило у

uaн Дяче~н:к.о. За.

uе·репріJв.ала

30-40 ХВИJІИІН ший з них додати

а.втомашина, за керм<;.м srмї си-

маса.

з

ковшем

посувається

до

на

ка

своє

місцевих

стає

на

а

заскоч­

-

М•Ісце

зами·

процес

кає ківш,

роботи, група робітників МТС за

рюється.

прикладом

Бучан­

стан­

Лопату обслужує один тракто­ рист. Ії можна використовувати

ської

цей

механізаторів

машинно-тракторної

і

землю,

робота знову

повто­

Києво-Святошинського райо­

не тільки на навантаженні місце­

ну,

виготовила

вих, а і мінеральних добрив, кар­ топлі. Щоб забезпечити безпере· бійну роботу і використання тракторної лопати на повну по· тутність, треба виділяти для об·

ну

пості•в, якщо їх не у•с)"нути. Кона uоле сечі, :виявилось, що нема •

які великі

ковшову

високопродуктив­

лопату

«С-80:..

на

тракторі

Ця лопата більш вигідJніша у

/

користуванні,

має деякі

удоско­

.

вана

так,

що

не

вщокремлюєть-

ливості використовувати його на

можна робиrrи, оргruніrзо.вана.

;~~;іла якщо лопата не буде зайнята на заготівлі добрив, то при потребі

lt{)ЛИ пра;вИJІьно· її можна НаіМ потріrб­

oopama..

На

доорив, бо їх не було. Щоб не ло-

землю

опускається

заготівлі

швидко

служування її, в залежності від віддалі транспортування торфу,

·

везли на поля uіІД урожай

кар-

бригадир рільничої бригади.

топлі та овочів rна.стуl!JНО'ГО року

Колгосп

200

с.

ім.

Жданова,

Красилівка.

з н і м ку: помічник брига·

дира тракторної

бригади

П.

і

Сом

(зліва)

~~

3

тракторист

І. Луцько монтують ковшову ло· пату на тракторі.

Фото Ю.

ВІдокремити

За. }J)Ba ~ні аттомаmин111Ми rви­

І. Рогач,

автомашин.

Н а

Зимолонга.

Короткі повідомлення

на більш Аійооа. дооЮІмога праІВ-

мінеральних

на

вперед

ня добрив в транспортні засоби.

щоб ління артілі.

uep-

опущеним

ціі,

Дяч6нко, ділО<:~~ довели,

достатляли

ВИІ3на:чили

трактор

що ІМОжуть

перmих .-шв АРУЖНОl роботи на-

РУJКИ.

ним

-

Гній мщюна заи~чати и :е, що теля ся від трактора, і це не дає мож- 6-8

l•ВІІІН ШИібіка.. Вони безперооійно

проводити

позначитись на ЯІКості торфо'JWм-

6

розсИІІІавться, коли візьмеш її в

і

рішено питання про навантажен­

в

Торфу у нас заготовленого на підвозИJІи кінЬІми та вола;ми. стало деяк.е sа.тишшя. Дього ;~~;о- інших роботах. у Броварській торфО'вищі блИІзько 6000 тон•н. Відзна:чИJІись колгоспники Ми- uускати не слід. Іtолrоооники МТС це вирішили по -своєму. Тут, Де чудова органічна

трактора

значні перешкоди, бо досі не ви­

польових

працЮІВаrв траrк•торист 0. Ма:рчен- її чИм uідвооити. Крі1м того·, не налення. У бучанців_ вона змонтоко, який зро•биш 5 хщок.

від

оранку чи інші роботи. Ківш основний робочий ор· ган лопати. Вона працює так.

валка торфу доти, поки ківш не заповниться торфом. Потім трак· торист з допомогою лебідки, що установлена на тракторі, підіймає ківш вгору. Коли кінець заско­ чки досягне упору, ківш розімк· неться і, повернувшись на своіх цапфах, висипле торф у кузов автомашини. Після цього ківш

Щоб механізувати

3

вк.лючи11ся ли стало 'ПИІТання про ДОСТЗіВКУ

трактоv із са·моакИ\ІІ;ом. Доб·ре по-

одночаСІНо

Проте слід сказати, що меха­ нізатори в цш справі мають

•І\!ШПО'СТУІВаннн гною ·З торфом. Пе.

роботи

МТС

колгоспам добрив.

Літки.

торфокомпостів

кагати

Броварської

робіт рік у рік подають все від· чутнішу допомогу обслужуваним

агроном.

вила перші тонни торфу.' До •ве­ мзити мі:неральні чора він зробИJв 13 ходоос Ще стаащії.

і! ро да.но :Іа·вдання при:ступити до

колгоспу,

М. Федоренко,

д·ні·в зм\юІ-

ка.гати

3

кожний.

за ;(СІКі.шК<l добриш. Тут

тонн

Ве.лИІІt·оrо Жов·тня, колгQСJПники Підвищення родючості грунтів до'К.1аrдуть зуrсиль, щоб з честю -- головне завдання в землероб­ вИІКонати взяті зОібоІВ'ЯЗМІІНЯ по стві. Найважливішим резервом у виробництву та ·внесенню добрив розв'язанні цього завдання є ви­ У наші грунти. користання гною, торфу та інших місцевих добрив. Механізатори зак.Иіпіла С. Музиченко,

дніІВ тому у б:ригадах

.

Чотири дні то.:~~ у нашій ·брИJгаді

о

тонн місцевих

добрив для

За цей чwс тонн

ВИІГОТ{)вили

150

органо-мінераль'НОЇ

сумі­

ші, ЯКУ за·роо ВНО;СИJМО ПО

350-

400

гра;мі11 у лунки під час по­

саrдки ·картоплі.

ІWМдОСТуІІ!аННЯ.

М. Самойленко,

Н!)ВЕ В ОРrАН13АЦІЇ

вла.сникоозі

rноиовоrоrосподАРСТВА У

вик.ориrста•.іші

гною ЗУ'стрі­

чаються дві крайності. Перша,­ коли

;шалюють

гній у .гноярки.

Він псується там, і!Іерегора.е, і ІНа полі довщиться переорювати В'же uО'Піл, а не тній. Др}'га, .коли гній :вивозять на. поле, як. пОіІІа­ ло скидають,

і

пере'111ЮрІООтьrся

ВИ'ВС'ЗffіІО біля

5

ТИСЯЧ ТОНН ['НОЮ.

Заз,~~;алет:ідь uланувмо, на яко­ му полі

ск.ільки внести ,~~;обрив.

їзд®ий

зацік,атлений

у тому,

Для обл.іІку вивезе·ного гною на. :коЖ'ній дільниці поставлені ва;rи і облі:кювця.

Вивозим·о туди rnifi, ук.ла,~~;а.ем:о На К{)ЖІНііі '11Варинницькій фер. Й:О•ГО ;В бУl}ТИ, ПРИltРИІВЗ.Є.МО ЇХ о·бла.днати землею, а. потім: ІІОЛИІВЗІЄм:о се­ ·м:і треба обов'язково чею. Вчwсно·, рівнОІМірно ро·~ки­ .сечезбірники і ка·наліІза•цію. Ад­ сечі за.міrнює 5 даемо гній і nриорІООмо. В ре­ же Од'На. rонна. зуль'N.ті такого збереження ,~~;об­

Т{)НН

рИІВ,

·СТ)І'ВаТИ

наrс гнойове господшрсТrВо. Ми від­

жаї·в

мо1!илися

культу.р.

Кожна

Отже rКОЖНИЙ

щоб більше виве•зти на поля доб­ рив та уклruсти їх у бурти.

він з час·о:м на солому. Буmало Ta1t і У Юl!С. Teuep IIO-HOrВOOlY ІВе;~~;еться у від rноярок..

гною.

uратилнн<ХГ{} внесення їх у

грунт д·осшаемо Щц;вищення вро­

У·сіх

сільськ.огоопода;рсЬІКJІХ

•ГНОЮ, а ІWЛИ ЇЇ ІІр():К.ОМ'іІІО­

3 торфом,

-

ТО· Й

10

тонн гною.

Біля

тва.риннИІЦІіких

ферм у

на;с споруджено збірнИ'lt сечі на

140 в

1Гектар.іІв, то ·після внесення

ГРУ'НТ гної•вки одержали :вро-­

жай 450 тонн. JІкам же чином м:и ви:к.ористо­ вуєм:о ·сечу в ~щцах?

Ми uере·ора.1и люпин і сіємо його лише ·між ряДJtами. По общ­ ва бок.и від дерев rна ві~ста.Rі вЦ

-

·рільнича, городня чи

ІWлгооuники

які

заіJЇ1.маються

Жердова.

* * пра.вліrння *

3а рішенням

~ол­

гаспу почали ·виготО'ВJІяти торфо­

кюшости.

СтарЗІНІНО

uрацюють

шина «ГАЗ-63» іrде ло· цій ріллі

бригад.

Вооrи

точно

і виливає сечу •в бороону. Слі- а.гроправил що·до дои іде маленький тра1к.rор і за- цього добрИІВа. rортає бороону. Літом ми не oб-

KO'Пfmt:O корені, а. обсашувм:о. &

Не

тart,

на

дотримують

·виrо,товлІшня

жаль,

робить

розщ"шили діrвчаrга .грунт, 'На від-

брИІГа:дир рільничої брИ!гади N2 3

стані від ро:згалуження

С. Топіха. Він вивіз на поле гній,

к.орені.в

JDLU

госmпm са:д01м. 3а. д'Ва рок.и ии

видається один карбованець, а за. вроміШkть гній, ВИІВООЄ'НИЙ З А'81>РУ :К.ОJІ'ГООП­ різко ліщвищИJІи никі11, - щва к.а·~о•ванці їздооо­ фрук.то:вих дерев. JІ!:&Що ра·ніше м:у та, кріІМ того, жва. ТDУІОІні ми ·мали 50-60 тонн srблY'lt на

Леніна,

коЛІrослники більшості рільничих

....

себе вИіПра.'В;~~;ала. Та1tи.м ЧИИООrІ, ГНіЙ не залежується В ГООП'ОАЗІРстві, а. щодня ;~~;оотшвлявтьс.я на uоля. ПротSІ\Гом: літа 1956 :IIORY

с.

ім.

корені!в дишаютнся б!1роони. Ма-

200 тонн, є спеціальна .машИІНа uо-ливавмо 3 шлангу сечу, rв:ічии са~ооа ви;~~;іляє на ~іл~й рік. щ-,заІ'От.і~лею і 'траноооугуванн.яrм для її вива:жи. За наЯІВНО·сті ро•з- її не ро·з·баrвляючи. ного ІWJІіГООПНи:к.а. 1 "ІЩ·вщу ви- орга;ючних доб.рив, ztртм: трудод­ бри:жувальних ма.шин гноЇ'ВІКУ Teuep ·ми ста'Вимо свО'Їм: з<mІtJІючно ;~~;ля вивозки ·гною з '11ВЗ.- ні·в, тобто асно:в•ноі оnлати, одер­ М{}ЖНа .вва:жати найціrннішИІМ ~б- даннmr І!!ІфШе 'Вwtористати ринниц:ьаtих ферм: і ;JІJВоріІВ 1WJI- жують і ;~~;одаТІWВу QПла.ту, за.т­ РИІВОМ. Осо•бливо ефективне 'ВИ· Ф · . наЯІВНl u<;к.лади тор У 1 {}ргашrзугоопнпіІВ. Ми .маємо 13 тшки:х 1верджену за.rальними зборши :КО'JНІ'стання ·сечі в са.;~~;ах. вати "'O"'.. OМ'VI'I>annrя йо·го з =~.м v• J и Пд ··дvv uЦ!Від - це вже постійна fi!QЙO- коJІІГосшниwі!в: за коJЮНУ ІВивезену НЗІВеду прик.лщІ{ з ІНашим 'ltOЛта мінеральними дооривами. ва бригада. І там Q•рrмFіза.ція і уІt.JІЗІдешу в бурти тонну 1гною ~рига.да

агроном.

Колгосп

склат Й()ІГО в Jtyлy, як.оо вивіт-

рюється, 'Втрача€ речооини.

Колгосп

uіхи і uоuере;цило йото. ЗЗJІропонооано

ІВИІВезений

с. Требухів.

гній

за.ктrпо-

стувати.

М. Кособлик,

колгоспу.

ім. Хрущова,

юолrосuу

ооrоворило лії бригадира С. Та-

І. Ковбасинський, голова

ооої поживні

ПрЗІвліwня

агроном.

Колгосп ім. с. Русанів.

Сталіна,


Неаіnя,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

суча'С'НОО'О иіжнаJЮАНОГО становища і Р3/АЯ'НСЬКО-анrлійс:ьких віюшсmн. У @сла:в:ні підкtреслюєт:ься, що міжнаtрО.(На (}бета-~ нооиtа, оооблИІВо в Є11рооІі, б&ІІ'&ТО

У 3в'язку з ЗМ'Оос:rренШІІМ ста- ли, що '80НИ зruсуджують за.сто-

кі заха.(и можуть привести АО І зміцне'Ння бе3Пеки ВелmtобританИ. В ~овах rонки озброєнь скоріше вони приведуть жо ПJІОО'Илежних результатів». Ра.(JІІ!l'СЬ'ІtИЙ

в чому залежить ~ві<А позиції Ра- уряд нагадує,

що

28

квітня

1957

року.

них зв'JІІзків, а тако'ж ві.(новлен­ ня ШироІКоrо культурного і нау­ к®о-теХ'НіЧіНО['О обміну між ~­ ма кра.іна.м:и. В минуІІІому Р<Щі Ра'дЯІНJський урЯ:Д за~иm, що

Р<ІіЛЯІНІСЬ'ІtИЙ СРСР може протЯІГШІ

найближ-

нІJІвища ІН& БлизЬІІWМУ Схо,ді, де су;вання сили, JШt засо'бУ роав'я- ДЯН'СЬ'ІtОГО Союзу і Велик001)ита- Союз при ВИНІПіІненні нооmід- чих 5 рокіов збільшити З&К}"П!КИ імп~іалі,сти не пршпиняють зання неврегульованих міжна- нії. На АУ'МКУ Р&АJ~нськоrо уря- ності ві·дбиття аrом:ноrо напа:АУ т·оІВарів в Англії ~о суми в 9СІВоїх пі~ступі.в проти свободи і родних пита:нь.

незал-ежності ІН&ІЮ'дів, У!Ряд СРСР

Нова

радяІl'СІ>Ка

ду, rовориться в ПО'СЛ&Нні, «'НИ- «був би змушеJНий за.сТО'Сувати 11 мільямів пропазицін ніmня обста·но:вка ;~;ик.тує нас&ІМ- всі наявні в йоrо роопЩ)ЦжеІJШі ІВі'дtІ:ювіднwу

ще ІВ лютому цього року запропо-

зустрічає широ':&У !Щтриеу ми-

перед необхідність зближення то~

прийняти декларацію про шляхи гарант)'1Ва:ння миру і безпеки в

«Нав бухарра таймс», ві.{Знача- проблемі прО'ОЛемі ])ОЗЗброенючи, що ра:дянськJ. ноти ~~ають 'НЯ». в цьому зв'язку ІВ ПО'сланні

ра;дянську щюпозищію. Так.а по-

креслює: «HCllo, що питання цьо- борону

засоби ,!(ЛЯ :JНеJІІІltщже'ННЯ

карбованців

збільшенні

при

вво-

баз і зу у ВелИ'ІWбританію ра..(JІІНІСЬІКИХ

нув&ІВ Сполученим ШтатЗJМ Аме- ролюбних народів, особливо в чо'к зору в на.йбільш пекучій, територій, викорИІс.тову,ваних для това,.р1в. Нинішнє послання :М. О. рики, ВелИіІtобрита.ніі і Ф])анції Азії і АФриці. ІнJtійська. гооета найбільш ншсущній :м:іж'Наро~;ній напа.лу на СРСР». Булrа.ні:на вказує, що ЦJІ пропо­ Інтереси миру в европі і в зиція Ра){.!ШііСЬ"ІЮr·о Союзу збері­ усьому світі, а та'Іtож інтереси гає mюю силу.

цьому районі земної 'ltYJii. Але на меті встановлення :ищного відзначається важливість Р&іАJІІН- радянського і аrв:глійсьІ!Wrо 'НМJОНа за'ІtЇІНЧення пос.n:а1І'НJІ вис­ т-ри західні Jtе'РЖа:БИ ві;~;хилиJJИ І миру на БлизЬІКо,му Схо,Іі, пі;t- снкої пропозиції про НМ'айну за- дів вима,rають, щоо між СРСР і Л()влюєт:ься на,{ія на те, що бу­ зищія

США,

випІЮ{іувань

атомної і Англією вста1l01Вились

,~;овір'я і дуть 3НаЩені ШЛJІХИ: АО юоріrн­

ВелИІІWб])итаmіі і го :р&іЙ'О'НУ і міЖІНарОJtНУ вапру- водневої зброї або ж прmине•НІНЯ "пів,робітництво. М. О. Булrан:і:н ного

Франції оооJІукала

РадЯН'СЬІtИЙ женість не можна врегулювати, та!Іtих випроб)'1Вань.

СоІОО 19 к:вітня надіслат:ц rм но- ві)ІJМоІВляючись ві ноти. В ЮІХ вказуєтІ:Іся, що пропозиції».

від

ра.,~;ян:сЬІКОі

поліmпенм

прошJнує знову зробити зусилля- а;нтлійсЬІІtих вWІооmн,

Р<ІіЛJІІНСЬКО­ ~;о ви.ІІ'В-

у посланні тtазується, що за для поліпmев:ня ра){ЯІJІСЬІКО-ШІІ'r- лення нових можливоСІТей врегуостанній час роблятЬІСя нові спро- лійських політичних в"jJнооИІН, люваяня важливих міжша.ро)VНих

політика США, Ашлії і Франції ВелИіІtу увагу приділяє sapy- би серйозно заго'стрити відноси- дальшо,го розширення торговель- питань. Н. Чиrир. на БлизЬІКо:му СхО<Ді являє с(}{)ою біжна п])еса, осоолИІВо анrлійсь1tа, ни між європей1СНКИІМИ держава.­ за;rрооу МИІЮВі, СІВ{)ОО;І;Ї, rв:ооалеж- іншQІМу дУЖе важливому зовніm- ·ми. Мо,ва йде насru.'d!перед про шrа­ Ре.аапор С. ПОГРЕБІНСЬКИR. ності К'J)3ін ЦЬОtrо району і ві){- ньо111олітИЧ'Ному заходОІВі Ра.-ан-J ни урщу США, які пер~бача­ крите втручання !В їх "nр&ІВи. сІ>коrо уряду - поолаВІню f()JІО'ВП ють розміщення на терито·рії Партійна організація і правління колгоспу сЧервона Д;баючи п])О збереження і mц- Ра.Аи Міністрів СРСР :М. О. JtеJІІКИХ краї'Н - учоо'Ниць llів­ Україна», с. Гоголів, з глибоким сумом сповіщають про пе­ не·ння миру, Радянеший У'РЯА БуJИ"аніна, надісланому 20 квіт- нічно-атлаштИЧ'Ноrо блоку, в то­ редчасну смерть кандидата в члени КПРС, бригадира ріль· запропонуlІат, Щ()б ЧОО'И])И вели- ня пре_v'єр..,м:інkтрові ВелИІІt'Обри- му числі на rери.торії Великобри­

R:і держа11и (наша країна, США, та.нії Гарольду Макміллану. танії, а;мерик.ансших віЙІСЬJt01ІИХ ВелИІWбрwrашія і Франція) JІІІt в ЦЬ()МУ ПQСJІІ!ІНні :М. О. ч3істин, rоброGНИХ атомною збро­ перши.й 'КіІЮК для нор~ЗіЛіза.ції \ в-~,1сrаніл викліJ!да.є .Ра'дянську єю. «'Ми не .(умаємо, o~a'R, об,стано,вки в цьому райою заяви- тоЧ'ку зору на осноош пита'в:ІПІ Адреса

rавориться: в посл3ІН'Ні,

ред.ахції:

м.

І

ничої бригади

Костянтина Олексійовича ШЕВЕЛЯ висловлюють

глибоке

співчуття

сім'ї

покійного.

що та-

Броварк, Київської області, аул. Київська,

Nt 138.

Браарська районна арукарна КвіІІСІоКОГQ обпасвого уuраuівви ку.n..тури.

3ам. lІіІЗЗ--2581

51 номер 1957 рік  

51 номер 1957 рік