Page 1

~----I

Головне

НЕДІЛЯ

зміцнення

14 Орган Броварського районного комІтету КомувlСТllчиеl взрrІі Украіни та районної Ради депутатів ТРУl1Si1ЩИХ, Іиївськоі об.lастl

Організуймо рейд перевірки догляду за посівами, пі"дготовки до збиральної Ведемо

розмову

з

ГРУПОЮ І гання ~a

успішне

про врожай в їхній apTi.niiMeHi без втрат. Сталіна.

строки

КУЛЬТУР,

за

старанний

ширше

роз­

гортати сінокіс і заготівлю силосу. Керівники J{ОЛГОС­

р.

пів і М те, спеціалісти сільського господарства повин­

Ціна

цьому році доброякіСними кормами.

10

ні

коп.

вжити всіх

заходів до

забезпечення

худоби

в

ШИРШЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГ АИНЯ У ДОГЛЯДІ ЗА ПОСІВАМИ, НА ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ

І ПІДГОТОВЦІ ДО ЗБИРАЛЬНОЇ

і

ВИКЛИК на

.

НаЙближчим ПОМІЧНИКОМ пар-

-Види на врожаЙ,-кажуть тійноІ організаціІ в колгоспі,

соціалістичне

вони,-добрі, але Й торік вони МТС в перевірці стану догляду у нас бу ли непогані.

боротися

організувати

N! 51 (956)

провеження

кращих колгоспників с. Калити збиральної в стислі

наполегливо

бази,

дог ляд за посівами КОРМОВИХ

ЧЕРВНЯ

1953

-

тепер

кормової

змагання прийнято

Та. КО'nИ за посівами, підготовки до зби-

uідрахували восени,-ВИЯВИЛО'" ся, що ~aBiTЬ і планової врожаttНОСТІ не виконаJlИ. Недобрали і нначну кількість солоии сіна, полови, ХО1[ ПО вро-

ра.пЬНОї мають стати редкол~гії щод.енних стінних газет, СІЛЬКОРІВський актив, на який вони спир~ються В c~oIII роботі. ОкреМІ ред&олеГlr, ак, на-

Густі, чисті озимі хліба жито і пшениця. Добрий буде урожай. Швидко також росте ярина. 3 нетерпінннм чекаю sбиральної.

для худоби у нас ПОВИН:lіО було бути вдосталь. СталоCSI це все току, ЩО тут допущені були грубі помилки у догляді за посівами, у підго-

З колгоспу ІмеНІ Маленкова, с. Світильне, ВЗЯ.lIИСS за проведення рейду. При допокозі партійноІ організаціІ вона Зa.lучила до . с~ладу рейдової .бриг.ади

імені Хрущова, с. Требухів, де скосив 466 гектарів ~ернових та багаторjчнцх трзв-на 166 гектарів більше завдання. Наиолот був непоганпй - одних

жа~, що був, грубих кормів приклад, <l:Соц~алі~тична, праця)

товці й під час самої збира.пь- 1tO)(YНICTIB, КОМСОИОJlЬЦlВ, сІЛЬ-

ної. Робочий

план

складали ськогосподарську комісію ciJlb-

тоді коли вже треба було по- СЬКОї Ради. Бригада ро~поділе-

Працював торік у колгоспі

тільки жита і

В колгоспах Вінницької області успішно проходить сінокІС. НІ

мого

пшениці

саиохіДІІОГО

з-під

комбайна

З нім к у: механізоване збирання сіна в колгоспі імені «С-4) надійшло в комору по-

чат~ вибіркову косовицю. Тоді на на ГРУПИ, що перевіряють Сталіна. Джулинського району. Агрегат в!де тракторист Джулии- над 400 тонн. Незважаючи ва ж і прибув Т. КОJивай ~ Боб- окремі ді.lЯНКИ роботи. ської МТС. комсомолець Іван Микитович t;АМАНДАС. рицької МТС, щоб... скласти У часники рейду не можуть дефектного акта на ремонт )(0- обмежитися тим, що виявлять

лотарок. Роботи sбіГЛИСJI, а недоліки. Вони повинні доби-

МаШl'НдМИ і косами

люди не ~нали, хто, де·Й що тися того, щоб викриті недоНа всіх 400 гектаІ повинен робити. Де все БУJlО лі&и були усунуті. Для цього шина густа, запашна, на руку ледарям. І, як наслі- слід матеріали реЙ1!У обговори- _у півтора-два рз,::ш док -відставання на

такий виробіток і намолоl', після закінчення збирання ~ашину свою здав у доброиу стані.

сінозби- ти на бригадних зборах і ви- ніж торік. Почали

Тепер на жпивах прашова-

Ті)- при нормі 0,40 гектара. Най- тиму ще краще. Комбаttнер ,d,Й ВIlщі показники, мав А. Сизо- Іван Юхименко викликав мене Ащиtt, ненко-від 0,90 до одного гек- на соціалістичне змагання, про

ltОСОВИЦЮ. Tapa~

що й БУJlО написано нии в ра­

paH~i перестій озимих і ярих робничих нара,'цах, засіданнях Працює тракторний агрегат з У співдружності ~ кеханіза. йонній газеті «Стахановець) . на ко'рвю, в бур'янах потолали пр.авлін~я .КОЛ~ОСПУ. В бесідах трьох сінокосарок. 3 першого торами колгоспники роблять BC~ Виклик цей приймаю і зобов'я­ городина та картопля.

Щоб таке більше

.

ІІОВ'ІОрИЛОСЯ, СЛІ){

.

І!lде й

аГІтаТОРІВ І СТlНни~ газетах, ~a дня тракторист ВОЛОДИКИР Си- для того, щоб до початку жнив зуюся

не ~борах КОЛFОСПНИКlВ ;rPеба п!ду о ІЙ

вега но гли- дати с в р

бо ко перевірити К"ОЖІІУ лавку, бракоробів, які завдають вели.н. б бригаду, встановити, хто як чезнО1 шкоди BceHaponНln 0доглядав посіви - бореться з ротьбі за вирощення високого бур'янами, підготовлений до Ві>ожаю. жнив. Треба заглянути в майсТе, що трапилося торік у терні, кокори, в споживче то- калитянському та деяких ін-· вариство, медичний пункт, кон- ших колгоспах району, не ІІО-

пориу 17-18 гектарів конюзавданні 15. В ос-

30ВC~II&O перевиконує

критиЦІ ледаРІВ, косить по

шини при

план здачі сіна державі.

пер, зібvати; 5ио

Колгосп імені Леніна,

В

reltTapiB ози-

мих і ярих зернових та інших

с. Семиполки.

KYJ[bTYp.

Перед початком жнив складемо і уточнимо маршрут 3 Третій день працює трактор- ТИМ, щоб до мінімуму звести

Денис Різаненко.

n KO.lrocnl

свОїм ІІомічникои

ВІтпльне, де працюватимемо те-

А. Дмитренко.

танві дні він довів виробіток до 20 гектарів за зміну. Не відстає в роботі і його напа.рник Дзвенять

з

закінчити косовицю, виконатч КQ.1lгоспі іllені Маленкова, с. С '

коси на ни~ агрегат

ва кОСіННі. ?ага: холості переїзди під час косін­

тору колгоспу-ретельно пере- вин~о бі.lьше п.свторитися. Слід природних поліпшених луках, І ТОРІЧНИХ трав у ко~госш ІмеНІ ня; визначимо черговість дозрі­

вірити, хто як готовий до зби- ПОКlfIЧИТИ з ВІДставанням на де висіяні в суміші вівсяниця, Хрущова, с. ТребухІВ. Тракто- вання хлібів, щоб знати, де в ральної та хлібопоставок дер- ПРОПОJIюванні та в підгото~ці конюшина і тимофіївка. Тут, рист Григорій Корній КО на цій першу чергу пускати ІимбаЙн.

жаві. Все повинно бути напоготові. Особливу

увагу

вже ~араз до збиральної, що має ще МІС- в с~редньоиу, на к~аш~му ~eK- роботі виконує норми на 120Правління арті.іі виділяє для це. Види на врожай добрі. Ме- тарІ 30-35 центнерІВ сша. Бо~- 130 процентів. Учора він ви- обслужування комбаЙна. потріб-

-

робочому ханізатори

і колгоспники

по- госпники п. Ма.гдснко, п. 3аl-

ну

.

Ki.llbRiCTb

колгоспників, які

плану. Треба, щоб у ньому все винні зразково його доглянути ка, А. llоживіл щодна ви КО- косив 18 гектаРІВ конюшини. працюватимуть на копнувачі до дрібниць було передбачено, і ~ібрати бе~ БУДа-ЯКИХ втрат. шують по 0,65-0,70 гектара А. Рогач. соломи і полови; возіїв пальвраховано. План необхідно ши-

Справа

честі

й

обов'я~ок

роко обговорити на бригадних учасниКів сількорівського р~йі колгоспних зборах.

Кожний ду -активно допомогти ТРУДІВ-.

колгоспник, колгоспниця

І ного та води; транспортні за-

Закладено перші тонни силосу

'"

по- никак сільського господарства

соби, що забезпе1fать бе~пере-

бійну доставку зерна на очис-

'" • .

3 доп~могою РІЛьничих бригад І Дб НИЙ тік. винні вже сьогодні знати своє району дотримати ·слова, дано- JiN! 1 І 2 кормодобувна бригааючи про MI~H1 кормову Весь урожай ~беремо швид" місце, норку виробітку на зби- го партії й Батьківщині, - ви- да закла.nа перші 50 тонн ран- базу для грокадського тварин- ко і без втрат. раJЬНій. При такій постан~вці ростити і зібрати .цьoг~ року нього силосу ~ ОСОІШ і бур'я- ництва, колгосп «Червона У ксправи МоЖВа, дійсно opгaНl3Y- високий урожай ВСІХ

СІЛЬСЬКО- нів. СИJlосувавна продовжуємо. раїна) почав закладання ран-

вати бойове соціалістичне зма- господарських культур.

Для цього буде також викорис- нього силосу з бур'янів та різтано сукіші гороху з вівсои і нотрав'я. Вже засилосовано 150

вики З вівсом, 35 гектарів.

Республіканська нарада спеціалlСТ1в тваринництва у краінсьиоУ РСР днями в Києві відбу­ пика міністра сільського 'Госнарада подарства і заготівель УРСР спеціалістів тваринництва У К­ тов. М. С. Співака сПро захо­ paYн(~bKOЇ РСР, в якНt ВЗЯJlИ ди по відтворенню поголів'я і участь головні зоотехніки ра­ підвищенню продуктивності гро­ ЦИМИ

JIaCb

республіканська

тонн. Кормодобувна 3

косити багаторічні

г. Шевченко. Колгосп імені Сталіна,

силос.

1953

.н роботі наради ВSЯJlИ участь УкраlнСЬКОї РСР тов. д. С. RОРОТ1fепко,

ського господарства, працівни­ Голова Ради Міністрів ки обласних контор інкубатор-

трави

на

В. Тимко. с. Гоголів.

с. Калита.

Зразково доглянути картоплю

швидше почаJlИ рости. Городня бригада вдруге прополюв від бур'янів капусту, цибулю,моркву та інші культури. В. ПильтяИ. Колгосп імені Сталіна, с. РусанІв.

Бобрицька МТС. Ранню

суницю­

киянам

Дозріла

СУНИЦЯ

сортів ран­

ня київська і рощинська. Лан­

ки садово-ягідних бригад поча­ ли збпрати урожай. У торго­ вельну сітку І\иєва відправле­ но перші 6UO кілограмів смач­ них ,соковитих .яrід.

та овочі

йонних і обласних управлінь мадського колгоспного тваринПіс.ІЯ першого прополювання не поспіmают,Ь. сільського господарства і заго­ ництва, а також про виробництівеЛh, начальники управлінь тво і ~аготів.lЮ кор_ів у КОЛ- овочів на 75 гектарах вони ще бур'яни на 125

тваринництва і ветеринарних від госпах УкраїнськоІ РСР в ділів обласних управлінь сіль:. році».

ДОПОМО­

.яких посіяно гою рільничих бригад почала

К. Дяченко,

комбайнер-комсомолець,.

По колгоспу

передбачається

Досі зни~ені зібрати, в середньому, 3 усієї

rel\Tapax І то абияк - у кущах залишилися свиріпа, осот. До повторного ПРОПОЛІОвання картоплі ще ні одна рільнича бригада не приступила. у бур'янах капуста, цибуля та інші культури. Проте їх

площі по 20, а в ланці Віри МР.льниченко-по 25 центнерів суниці на кожному 3 5 гекта­ рів. с. Велідченко. Колгосп імені Хрущова,

но-птахівницьких ста.нціЙ, пре/{­ Головз Пре~идії Верховної Ради с. Требухів. ставники наукових закладів, УкраїнськоІ РСР 'Іов. М. С. заступники голів облвиконко­ Понад 150 кілограмІВ першоГречуха. прополено тільки 16 гектарів з мів та інші-всього близько На нараді з промовою впсКартопля в колго~Пl I)[eH~ 58. Крім того, ще tt досі не ви- СОРТIlОЇ суниці відправив кия­ 1ООО чоловік. тупив секретар ЦК КП У краї1ІИ Кірова майже на ВСІЙ ПЛОЩІ конаниЙ план садіння овочів. нам колгосп імені Леніна. В. Терещенко. Учасники наради ~аслухали тов. О. І. Кириченко. добре sійшла і росте-хоч зраА. ДраниИ.

*• •

і обговорили доповjдь

заступ-

(РАТ!'У).

5У всю

..

.

ПРОПОJIИ. Та з цим

с. В.-Димерка.

• '" *

с. Семиполки.

.


СТА Х ПАРТІАНЕ

Політичне

Й

1

~

nL

ЖИТТЯ

виховання

Пленум ЦК КП Украіни

КОЛГОСПНИКІВ

По заІ\інченпі іllСТРУ~ТИВНОЇ доповіді агітаторп тт. ІІропен­ ко А. Г., Собчt'НКО І., Неїж­ сало :М. ПОlljЛll.1ІН~Я досвідом проведення бесід. ОСОUJ1ПЮ цін­ НllП досвід нагром;цив агітатор Семінар агітаторів четвертої брига:щ т. Собчепко. 9 червня, 5а планом, відбув. Бесіди, які піп МіLп~е ЩОДНЯ ся черговий семінар агітаторів. провадить, ВИК..1икаюrь у кол· З інтересом БУlа Rислухаuа госпнпків Г.1иОокиfї іитерес. змістовна інструктивна допо­ БJlагородпа. праня агітатора під­ відь агронома т. 3ilїІШ г. на носпть IlО.1іПJ!IПУ Й трудову тему: «Втрата 1!асу в догляді активніr,ть КО.1ГОСi1lшків. Торік за посіва~и і на збпранні­ четверта бригада БУJа відстаю­ втрата врожаю). Він пага.'lав чою, цього року - ВПЙШJа в агітатораи директиви ХІХ з'їз­ передові по КО.Jгоспу. ду партії в га:lузі сі.1I>СЬКОГО Бесіда під час обідньоУ господарства, навів перекон.1П­ перерви ві факти, у тому числі місцеві. В п'яти Rі.:rоиеТр:tХ ~a селом - Торік ,-зазначив допові­ - картопляні ПJаllтапіі ч~тве р­ даЧ,-з-за того, ЩО окремі ді­ тої бригади. ІЦе Іван ВаСll.1ЬО­ ЛЯНІШ ОВОІІЇв і картоплі в 1-ій вич Собченко був да.JIечепько. і 4-ій бригадах своєчаспо не бу­ 1l0J4іТИВІІlП його, одна з кол­ ли ПРОПО.1ені, колгосп втратив госпниць Sвtрнулася до ПО.'lіJЬ­ значну кількість урожаю. Ип шщь: повинні зосередити зараз всю

дах. Редколегія прова;ІІІТЬ рейд перевірки догляду за. посівами Колгоспний агітколектпв скла­ fl підготовки до збиральної, ма­ дається s 28 чолuвік. Серед теріа:ш якого щодня вміщують­ них 12 комуністів, 6 комсо­ ся В стінній газеті.

Добір та виховання агітаторів

мольців, 10 беsпартіііних акти­ JЗістів. Агітаційну роботу дору­ чаємо аКТІІПУ партіttНОJ та ком­ сомольської організацій, крз,­ ЩШІ бригадирам) лавковим, тва­ ривникам, учителяи, яКі наП­

більш піДГОТОВ.1ені

до

цього.

Протяго~ lІаВ1fального року агітатори вчилися в rypTKax партіttної та КОМСОМОАЬСЬКОї

освіти. Партійна організація піклується про те, щоб кож­ ний агітатор

систематично чп­

тав політичну Й художню лі­ тературу, газети, (l Блокнот агі­ татора), відвідував лекції. До· помагає агітаторам завідуюча бібліотекою т. Проценко-вона забезпечує їх потрібною літе­ ратурою до кожної бесіди.

Розставлені агітатори по

2-3

увагу колгоспників на бороть-

-

масово' роботи Сільський лекторій, агітко­ лектив, клуб, бібліотека, ред­ колегія щоденної стінної газе­ ти працюють за єдиним планом

Пленум обрав першим секре­ тарем Ц11 КП У країви тов. Ки­ рнченка О. І., увільнивши його від обог,'ЯЗЕ\ів другого сек­ ретаря ЦК КП У країни. Пленуи обрав ч.:rенок Бюро Цlt КП у краJни першого зас­ тупника голови Ради Міністрів

УРСР тов. Корнійчука О.

ниЦІО збирати 1іерез 7-10 днів після ПОВНОЇ СТИГ.;юсті, щодобп втрачається до 30-50 кілограмів зерна на гектарі, а жита _ від 1,5 до 2-х центнерів зерна. Втрати ячменю за цих умов ще вищі 11 досягають 20-25 процентів. Обсипається, в першу чергу , краще, наfiбі.1ЬШ повноцінне, важке зерпо. JІкщо ско-

КОРОТКІ НОВИНИ

• * *

Uригаllj. Всіх цікавило, Колгосп імені Калініна придзаходів вжило правління до пих касах рапону збільшилася бав 12 музичних інструментів Марії Барташ, що самовільно на 945 чоловік. 3а цей час до для духового оркестру. СТВО­ переtlш.аа в ГОРО.'lНЮ бригаду. З кас внесено понад 1 мільйон рюється гурток музикантів. відповіді на це питання, що 200 тисяч J\арбованців. В. Деревець. хвилювало на ТОI1 день усіх с. Богусnавська. с. Літки. КО..1ГОСlJНИЦЬ, і почав спою бе­ сіду агітатор. Розгорнувся ;.ква­ nlll1 обмін ДY~IKaMII про соціа­ Великий успіх демократичних лістичнс змагання.

сил Італії

Парламентські

збережемо 10-15 процеuтів уро- бригаді-Г. Po~allOK, К. Гриш- лії, що відбулися

вибори в Іта- (комуністична і соціалістична)

7-8

lІервня, матимуть тепер У нижній пала­

жаю. Треба закрити веі кана- ко, В. девчепко, В. Топіху та ознаменувалися великим успі- ті парламенту 218 місць, :ких робіт, на боротьбу за ли втрат урожаю, а Д.1я цього івших, які систематично пере- ХОІІ демократичних сил. 3а. ко- НI1 35 мандатів бjльше, суворе додержання Статуту ар­ основне ~араз - якнаі1ШВИllше виконують порми на uрополю- муністичну і соціалістичну пар- після виборів 1948 року. тілі, виховання в колгоспників комуністичного

ставлення

до

праці.

6.

(РАТАУ).

ни.

За п' ять місяців нинішнього ро-, яких ку кількість вкладпиків в ощад-

політично-масової роботи, який партійна організація щоиісяuя затверджує на своїх зUорах. роти мо строк збирання колос3 гор:{ісТІО ГОВОРИ.1ІІ І{О.ІІГОСП­ 'С прямовуєко всі види масово­ кових на 4-5 днів, тим саМИ}1 Ішці про своїх товаРПШ'JК по політичної роботи на усиішне проведення сі.lЬСЬКОГОСіІодарсь­

ЦШШ' дпюш г.іllбувся пленум Пленум ЦК КП У крalви ва­ ЦК Ііll У країf:JП. il:rенуи обгово­ мітпв практичні заходи по по­ рив питання иро ХІ1UИ в ІІО­ спленню політичної роботи, по­ літиqнЇfi роботі і в керіВНППfві слідовному проведенню Jlенінсь­ госпо;щрським та КJ'.lIЬТУрПШі \o-сталіНСhКОЇ націонаДЬІІОї по­ будіВІІИЦТВО~I. ліТИКІІ, усунеlllІІО хиб у керів­ П.1('НУМ впзнав псзаllові~-:ЬПШІ ішцтві господарсыпмM і куль­ І\сріПШIllТг.о ЦІ1 К,U УІ\раllШ і турпи» Uудівпицтвом. РаllИ ~Ііllістрів УРСР захjДUII' Пленум ПК КП України прий­ ИІІ оБJаСТЮlІІ ":І країIlИ. няв ОРГJ,нїзапif!пі рішення. Пленум віJJlітив. що Бюр:; lIленум зняв ~ поста першого ЦК і секретар Ці\ ІtП ~'"l\раїни тов. МСJЬНШ\ОВ у своїй пра[t­ секретаря і rIIRiB із СК.1аду Бю­ Тllчніп роботі допустшнт IiC~{,­ ро ЦК .кп у краінп тов. l'rІель­ . Г" яЕ такого, що кручення леніНlько-ста..1ЇНСЬ­ шш(,ва .1. кої liаціопалыlїї П().lїП!ІШ па . не забезr:ечпв керівництва, до­ шоІ Шіртії, Яt\і ВШШПЛilСН Б ilУСПШ ггубі ПОМИ.1КП в справі порочнії! ПРJ.КТИl1і Вllсупання добору Юl!J.рів і проведення на­ на І\еріпну партіf1НУ і рад.ЯНСh­ ціОU:l.1hНОЇ ПО.:Іітикп партії.

ку р~боту в 31хі;rIlИХ оБJаетях у кра.їни переважно ПР1llіВilИі\ів 3 ішппх областей ~T РСР, а та­ КОіБ у фактичному переве;rепні викладання в захі;щоукраїнсь­ ких вузах на російську мову. Пленум впкрив ве:lИкі поми..1ки в справі організаційно-гос­ подарr,ького зиіuнеuня колгос­ Час, жінки, на обід, буде пів у західних областях У краї­

чоловіки на бригаду, ферму. бі з бур'янами. й бесіда. Це дає можливість регулярно, Особливо ве.llикі втрати ВРОДІОди обідали, відпочивали і аАе не менше, ніж тричі на жаю-від перестоювання хліб,L разом 3 тим розповідали своєму тиждень, провадити там бесіди, на пні. Якщо м'яку яру пше- агітатору про останиі новини в ГОАоені читання газет. Пnанування nоnітично­

i~ ~еРЙRЙ 19~3 РОКІ

або ніж

та якнаfiІ\раще завершпти під- ванні. 3акинуто БУ..10 обвину- тіІ проголосувало понад 9,5 У спіх демократичних сил готовку до збираннн. вачення редколегії - про цпх мjльйона Еиборців-на 1 міль- Італії стане тим більш наочним,

Доповідач порадив ВИГОТОВІІ- славних трудівниць

щось не йон 426 тисяч більше, ніж на якщо

врахувати

обстановку,

Візьмемо, для прикладу, план ти такі плакати і вивісити їх пишуть в стінній газеті. Вони минулих паРJамеНТСЬІШХ вибо- в якій ПРОХОДІІЛИ вибори. На політично - масови! роботи на по бригадах: гостро критикували С. Несте- рах У 1948 р(}ці. В той же час протязі п'яти років перебуван-

червень. 3аплановано ПРО'lита-

ренко, А. Гришко, ЩО В такиЙ правляча

христпянсько-декок- ня

при

владі

ХРИСТИЯНСЬіі

ти, з попереднім обговоренням «Не запізнюватися з почат- гарячиіі час боротьбп за вро- раТllчпа партія, яка пиступаJlа демократи проваДИJlИ відкриту на нараді членів сільського ком жнив! 3а,пі~нення на 3-4 жаН відсиджуються B,10Ma~ в блоці з іНШП~IИ реакцifiними кампанію про:ш ліпих партій,

лекторію, 6 лекцій в клубі та дні -:- щодоби втрати ~O кіло-

По закінченні бесіди :колгосп- Пlртінми (соціал-деУОІ\ратпчна, намагаючись іЗ0дювати іх від

бригадах на темп: «КОlІуніс- грамІВ зерна на гектаРІ!» нині ВИС.ilовиди побажання пої- ліберальна і «республїкансь- мас. Антикомунізм був офіціальтична п~ртія . Радянського Сою-, «Косити хліб на нпзькому хатп в CYClДНl ко.:rгосни імені ка»), зазнала.серЙозної пора~к~. ним лозунгои властей, наіімензу ~-кеРІвна І спрямовуюча си- зрізі! При впсокому зрізі втра- С'

_. " . ХРИСТИЯНСЬКІ демократи І ІХ ше підозріння в співчутті демо,~ сап/~.~ та l~eНl спільники одержали на 12,2 краТИЧНИ)l СШІаМ було джеХрущова, с. 1реб~ ХІВ, ЩО() на І процента голос' '. релом жорстоких репресій. В місці озна.Йомптися 3 досвідом . ІВ менше, НІЖ

ла ра. дянського народу»; «Спо- ти зерна-до 1ОО кілограків

талша, С.

КОНВlчпа друж б а велИІtOго ро- на гектарі!».

сіПського та українського на-

PoдiB)~ '«Міжнародне станови-

Р

пе ll е,J:овиків. Агітатор пообіцяв на попередНlХ виборах.' втра- Італії, гqворив ПаJlьміро Толь-

В

«'язати сноп~ у Д~HЬ ко-

1"

ще1>', «Соціа.1істичне змагання СОВИНі! При зашзненю- втра- пост~~пти це ~пта.нпя -випробуванd, форма кому ніс-

тивши при цьому 2 МІЛЬЙОНИ ятті, в останнШ час створилося

перед 800 тиснч голосів

ти до 18 та прав, Ki.JIorpalliB зерна на па. РТІtiuою оргаюзаЩGЮ. В

IT<:J.1I·HCbU' '" .u I· 1\0

таке становище що

б

ре<:l,'к'П', ' досить у~I ЦІ НІ сили ло трудящому показаТІІ себе

тичного будівництва»', «Бороть- гектарі. 1>. .lIШІШИ КО.1Госпу. !Н також покладали ва нпнішні вибо· и' . . н '. нагадав, що днями Вllбудеться веЛИКІ' НІ'" Н Р зв яззним З JДеалом праЦІ, миба з втратами-боротьба за вро«е за,Лишаuт.е на ПОЛІ шод-, взаєуоперевірка договору на ад 1. . амагаючись .за- ру і демократії, як Ного негайжай); ~Резерви збільшення кор- ного КО.:Іоска! ТІ~hКИ два ко- соніалістичнс з;!(аганпя з дру_ бе.зпечити соБІ абс.слютну БІЛЬ- но брали під підозріння і на-

Н

мової бази для тваринництва). лоски,

залишею

на

щпому І

б

ШІСТЬ В пар.:rамеНТІ, вони йшли віть оголошуваЛІІ «ворогом на-

3аПJаІІовано провести 3 се- квадратному метрі поля, дають гою ригадою. на все-від виборчих махіна- цїї». Поруш@ння елементарних мінари агітаторів. На кожному BTP~T до 25 кілограмів ва гекPO~OTa в бр~гаді післн ~eci- ~ій до прямого ~ерору-тільки прпшщпів законності і демокз них -лекція,

обмін досвідом таРІ!».

роботи між агітаторами, інфор-

ди аг!татора шшла дружшше, о переШКО:{llТИ ВІ.JIЬПОI4У

«Пам'ятайте, що втрати вро- веССЛІше.

мація про хід польових робіт. жаю завдають великої

шкоди

А. Опанасенко, cenpeTap парторганІзації,

В червні opгaHi~YЄMO силами державі та колгоспу, знижують гуртків художньої самодіяль- вартість трудодня колгоспника.

ності два концерти; продем:онстровано буде 6 кінофільмів, проведемо ряд голосних читань художньої .пітератури по брига-

Т. ШИР0ніна,

Зібрати врожаl1 своєчаспо й

штатнн.і пропагандист

без втрат-справа чееті всіх кол-

райкому КП України.

ГОСП!ІИFів, колгоспниць і мехзніз3.торів! 1>

Колгосп іиені Ма.'!енкова, с. СвіТИ.lьне.

Пункт колективного телебачення в одній 3 ПРОСТОРИХ кімнат Jlективне теJlебачення. Остан-І Бору.lЯ), СJуха.JИ конпсрr іс­ колгоспу імені Сrа.ліна вста­ нім часом ІШ дивилиr,н фіJЬМІІ ПdПСЬКОГО співака Фернандо новлено телевіаор «денинграД) . «Свинарка і пастух», «Чук і І Rap;roHa та ряд jнших переда1l. Після трудового дня колгосп­ Гек», фільми-спектаклі «ВесїлВ. Конопля. ники збираються сюди на ко· ля Кречинського», «~Іартин І с. Бобрик. 11

--------------------------------------------

воле- ратії набрали ще бідьш широ-

ВИЯВlенню H~POДY· 3 цією ме- кого характеру тою праВJЯЧІ

кола

протягли чої кампаніІ.

антидеА-ІОкратичпий В~БОРЧ~Й Проте всі ці заХОllИ не дали закон, за. яки~ пар?! л аоо бажаних результатів тим, хто

бл~к парТІЙ ~ Я~І одержал.и на до них вдавався. П.;1аНИ хрисBlIO?pa~. понад ::>0 проценТІВ го- тия.~ських демократів і їх спільЛОСІВ (хо;а б на OД~H ~олос), ШІКlВ зазнали провалу. Вибори мали.? 65 ~poaeHllB МІСЦЬ у ? н~вою си.:юю показали, що Нll~zaшl· палаТІ. ЦИМ ,законом хрпстиnнські демократи і іх СLi.і.1ЬЮШП ро~раховувалп забеsпеЧІІТИ co~i міцпу більшість в парламенТІ.

IІтаJlІЙСЬКИП парод осуджує антинаціональпу політику правля­ чих кіл і розгортає проти цієї політики все бі.1ЬШ рішучу боротьбу.

Як показують реЗУ.JьтаТІІ виборів~ італiilСhкиfi на.род відкинув nefi реакпіtlний закон. Ба­ іІаної 6іЛhшості реакційний блок не набрав. ~;НBi ж партії

Адреса редакції: С. Бровари, Київської області, ВУ.'!. Кірова

ВИ

01481

в ході вибор-

В. Харьков. Редактор

с. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

---------------------------------------

5роваРСltКl районна АрукаРl1Я КиіасltltОГО об41СНОГО упраlліННJI І спраlах по.п1графіі та ВИДl8ВИЦТlі

51 номер 1953 рік  

51 номер 1953 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you