Page 1

Газето Броварських міської то районної род, районної державної адміністрації

Внходнть

з

17 квітнн 1937 року

Ng 50 (9966)

Субе»тСІ,.

.п .... пня

5

ре»к:.у

2008

ПОАІТИЧНА ІУАЬ

Початок і розвиток взаЕмовідносин Росії з НАТО

Кавалера ордена Данила Галицького

(nродовження) Після нетривалої перерви, пов'язаної з подіями в Ко­

ДАРМОГРАЯ Олексія Івановича

сово, стосунки Росії з НАТО весь час йдуть по висхідній.

2005

р.

-8

грудня Росія і НАТО почали перепідготов­

першого заступника голови БроварськоУ районноУ державноУ адміністрації",

ку кадрів для боротьби з наркобізнесом в Афганістані .

р.

2006

червня спеціалісти Росіі і НАТО взяли

- 20-22

У'Іасть в якості спо стерігачів у показових навчаннях з ліквідацїІ наслідків аварії з ядерними боєгол овками (КА­

нагородженого Указом Президента Украіни

ПЕКС-Об). р.

2006

від

вересня корабель ВМС РФ бере участь в

- 16

2006

р.

- 12

р.

- 26

жовтня пройшли спільні навчання Росія

-

НАТО.

2006

жовтня відбулась зустріч Генерального

'секретаря НАТО і Президента Росії, н аслідком якої ста­ ло підписання Заяви, в якій серед іншого підкреслюва­

Кавалерів ордена "За заслуги" ІІІ ступеня:

: лося стратегічн е значення партнерства між НАТО і ' Росією у сфері зміцнення безпеки в сучасному світі. 2007 р.- офіційне відкрипя сайту Ради Росія- НАТО . 2007 р. - 28 лютого у Вільнюсі відбулося засідання за участю

експертів

з

питань

оборони

і

боксерів-професіоналів, чемпіонів світу серед професіоналів-

ДЗІНЗІРУКА Сергія Олександровича

війсь кових

' спеціалістів країн- членів НАТО і Росіі. Обговорювались

та

НУЖНЕНКА Юрія Івановича,

· можливості поглиблення оборонного співробітництва Росїі і НАТО, зокр е ма, заради підвищення здатності

нагороджених Указом Президента України

ій ськ РФ і НАТО взаємодіяти під час військових опе­

від

вІацій .

2007 2008

р.

- 26 червня в Москві ювілейне засідання РРН. р. - старт інформаційної акціі "Росія - НАТО:

. об'єднуючі

Україні, впровадження сучасних методів навчання і виховання

зусилля". Представники Альянсу відвідують

молоді, досягнення значних результатів у професійному спорті,

міста і села російської "глибинки", розповідають людям вз аємодіі

з

країнами-партнерами .. .

Судячи

активну громадську діяльність та з нагоди Дня .молоді".

з

повідо мл ень російської преси, акція триває й досі з властивим для росіян широким розмахом.

р.

2008

корабел ь ЧФ РФ "ПьпливЬІй" здійснює

-

спільні тренування з кораблями об'єднаних військово­ морських сил НАТО у Середземному морі. Рада Росія

-

районна державна адміністрація, районна рада та широка громадськість Бровар­ щини щиро бажають нагородженим міцного здоров'я, великого родинного щастя і благополуччя, невтомної енергії, сил і натхнення на благо громади району, заради майбутнього Украіни.

НАТО (РРН)

У Римській деклараціі ня Ради Росія

(28

травня

2002

року) створен­

СУСПІЯЬНО-ПОЯІТИЧНЕ ЖИТТІІ

НАТО визначається як поява "механізму консультац ій , формування консенсусу,

для

-

РАЙОНУ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

співроб ітництва, спільни х рішень і спільних дій між дер­

жа вами

-

18 червня 2008 року М 563/ 2008

"За вагомий особистий внесок у розвиток молодіжного руху в

про сучасне НАТО, про його цілі і завдання, особли ­ вості

26 червня 2008 року N2 584/2008

"За вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад украінськоУ державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня КонституцП".

операцїі НАТО "Активні зусилля".

членами НАТО і Росією в широкому спектрі

питань безпеки в Євроатлантич ному регіоні". Порядок денний РРН будується на положеннях Основопо ложно ­

червня заступник голови адмі­

боту форуму висвітлювали кореспон­

лас ної ради та цінним подарунком (го­

зміни в частоті та дусі зустрічей. П ер едусім , представ ­

ністрації В.Є.Шульrа взяла участь в

денти

динником)

ники Рос ії і Альянсу беруть уч асть у засіданнях РРН , як

урочистому відкрилі 11 -ї зміни Бро ­

працюють в аграрній галузі України,

го акту

1997

ро ку, але, водночас, відбулися принципові

рівн і .

Рада

працює за принципом

консенсусу (взаємної

згоди) під головуванням Генерального секретаря НА­

ТО . Її засідання проводяться не м е нш, як один раз на місяць на рівні по сольств і військових представників; двічі

на

рік

на

рівні

міні стрів

закордонних

справ

і

міністрів оборо ни та н ачальни ків ге н ерал ьних штабів. Окрім того, зас ідання відбуваються на найвищому рівні. Є Підготовчий комітет РРН , що проводить засідання двічі на мі сяць для підготовки nитань, які виносяться на обговорення

на ріве нь послів, та веде спостереження

за всіма видами діяльності експе ртів під егідою РРН. У РРН створ е но кілька робо чих груп і комітетів задля р оз шир е ння спі в р обітництва в сферах боротьби з те ­ роризмом,

н е розповсюдже нням

засобів

масового

знищення , миротворчої діяльності , військової реформи,

наукової співпраці , організації протиракетної оборони н а території військових дій то що. Не проходить і дня

23

Росії ,

с портивного

патріотич ного

бору на базі військової частини А

ли голова адміністрації М.Ф. Діденко

С.Д. Мальця.

Грамотами Київського

До табору прибуло

60 ІQнакі в 1О класів шкіл ра йону. 24-26 червня - в загальноосвітніх

та гол ова районної ради Ю.І. Куш­

обласного центру сприяння роз вит~~

навчальних закладах району відбулися

ної організацїі

урочисті

заходи

0241. учнів 9-

Крім

наз ва них

сфе р

Ро с ій ська Феде ра ція і НАТО сnівпрацю ють також з та ­

-

гент миротворчих сил був найбільШим серед контин ­ ге нтів країн, які не є членами НАТО. Ці сили були ство­

ре ні за ма ндатом ООН і діяли під ке рівництвом Альянсу . Тісна с пі впр а ця між Росією і НАТО на Балканах мала

ника м шкіл та проведення випускних

наци з му М.П. мі ж народ ній

З цієї нагоди гол о ва адміні стра ції М.Ф. Діденко взяв участь в урочистос ­ тях , які проходили в школі с. Тре бухів .

Голова адміністрації та

н ачальник

районного

планування

й ухвалення

ріше нь в

суміс н ої навчал ьн ої підгото вки та війс ькових на вча нь .

присвя че ній

шень

на

молодіжн у

парусну регату

"Для щастя України живемо щодень"

п ершій лінії оборони" Сергій Дуб ; п е ­ реможниця обласного конкурсу війсь­

малолітніх в'язнів фашизму,

яка проходила за підтримки Президен­

ково - п атріотич ної пісні "Будемо жи ­

та України В.А. Ющенка та Кабінету

ти" Анастасія Гудзь. Грамотами ГОЛОВИ Броварської РДА відзн ачено

Міністрів України.

Н а урочистому засіда нні М.П. Хоми­

чу була вручена Почесна гр а мота КМ

-

України .

ЗО

відділу

у

с кл ад і

зб ірної

Олімпій с ького бігу , який проход ив

х ис ників Вітчизни "Снайпёрський

29

-

ви х ов а н е ц ь

Ка л и н івс ь кої

даллю , грамотою стрілецького клубу та

пневматичною зброє ю.

25

·

червня у Калинівському будинку

культури

в ідбувся

XV

мі ж народний форум

У й ого роб оті

гол ова

"Аг ­

u зял и

р а й де р жад І\Ііні стр а цїі

червня

р а йонні

28

урочи стост і з н а год и Д н ~

Кон ституції України та Д н я молоді .

Заступник

·

В.Є.

uід

на

кра щого

У

ра мках

молодіж ного

ф естивал ю

"Десн а" , під. гаслом "Молодь за здоро ­

вий спосібжилята ге ндерну рівність" , рок

груп

"Хіта рда" ,

"Арге нту м'' та

інших . Упродовж усьо го веч ора відбувал и с ь

імені адмін і страцїі

королеву фестивал ю "Де сна" Наталію

ра йону привітала всіх при с утніх зі свя ­

Кулинич

том . З в італьними сл о ва ми виступили

кого

та кож керівник а парату ад міністрації

"Дане но н - стоп" забез п е чува в д і -дже й

В.С.

Мельник ,

н ач аль ник

в ідділу у

-

НВ.К .

Н атур а.

ученицю Великодимерсь­ Танцюваль ну прогр а м у

Опівночі

н еб о

с п алах н уло

с пра вах с ім 'ї та м ол од і І.М. Грищенко

с вя т ковим

та

адміністрації М.Ф. Діденка .

Требухівськ ий

с іл ьс ький

гол ова

М.Ф. Діденко та голова райради Ю.І.

В.А. Васильєв. В урочистостях взяли участь делегацїі

сільгосппід ­

в іктор ину

з на вця Кон сппу цїі України.

цікаві конкурси та з магання. Обрано

Броварської

Кушніренко ,

керівники

ла м е нту .

РДА

голови

Шульга

предс ­

в ідбулись виступи груп "Бре йк-да н су" ,

у Требух ові в ідбулися

-

10

та вникі в районного учні вського пар ­ Пров еде но

сп о ртсм е ніu

обл ас ному заход і , при с вяченому Дню

ЗОШ, якого нагороджено золотою ме­

ми героїв" П.В. Строrан, п ереможе ць

обласного патріотичного заходу "По

створе нню Між н а род но го союзу ко ­

червня у Білій Це р к ві .

уч асть

консультацій,

та

Хомич взяв участь в з у стрічі,

"Сапсан" у Бро варах пройшли районні

юзу. Більш того , РРН відтепер працює над типовою концепцією сумісності миротворчих операцій, в якій

п е ріод вини кненн я кри з, а також в изнача ються пита ння

в ійни

з магання за програмою підготовки за­

с і л ьс ькогоспода р ськ и й

основа

ветеранів

Броварського району вз яли участь в

рос ві т - 2008" .

закладається

та б ор у

лишніх

в ипу ­

на базі стрілецького клубу

довіри між вій с ько вими Росіі і Північноатла нтично го со­

для

7

Поч ес ні гра моти райде р ­

-

важливе з н а~е ння для по краще ння в ідноси н і зміцнення

підходи,

голова Броварської район­

вечорів .

Несін

миротварча дія льні сть .

Стосовно оста нньої, то слід сказати, що понад сім років (до літа 2003 року включно) російсь~:ий контин ­

розглядаються спільні

25 червня

постр іл" . Їх переможцем ста в Юрій

пе ре підготов ка війс ьковослужбо вці в,

оборонно ­

нагороджені: учасник обласної війсь ­

24 червня

ки х пита нь :

начальника

молоді Київшини з врученням запро­

ніренко .

освіти .

співробітництва

кордонник",

ково-патріотичної експ едиції "Шляха­

жад міністра ції та

інтенсивно го

презен ­

праці , голова Броварського відділення

м едал і стів

д) наука і навколишн є се р едовище.

З

Української спілки малол ітніх в'язн ів

нагоди

с кникам школи , а батька м школярів

реформа ;

Грузії.

вручення

з

пита нь . Таким чином, РРН nеретворилась в ефективний

в) військова

Білорусі та

атсстатів про середню освіту випуск ­

вручили зол оті та с рібні м едал і

г) цивільні надзвичайні ситуа ції ;

керівника

таці є ю Броварського району виступи ­

районного відділу освіти М.М. Скирта

а ) но ві загроз и без п е ці ;

нагор оджено

військово- патріотичного клубу "При ­

варського районного оборонно -спор ­

а кт и в ізації контактів і н е офіційних консультацій з різних

б ) військове співробітни цтво ;

які

тивного патріотичного наметового та ­

б ез засідання РРН на різ них рівнях, що сп рияє супє вій

м еха ніз м у таких кл ючов их галузях, як:

провідних тел екомпаній,

з

усіх

н а селених

феє рве рком

28-29 червня-

від

голов и

з нагоди Дня Кон сти­

туції України та Дня мол оді, в насел е ­

при є мств р а йону, голови ф ерм ерських

пунктів ра йону н а ч ол і з с ільс ькими та

ни х п ун ктах ра йон у проведені змага н ­

господа рств,

сел ишними голова ми .

н я з футбол у сер ед колективі в фі з ич ­

пра цівники

управл іння

а гроп ро мислово го роз ви тку РДА. Ро -

П оч ес ною гра мото ю Київс ь кої об -

ної культур и та спорту.


DJ0 <§®=ci:ifltac:affi '~шСїJ'r]:j(Б[!:3G)~@ШШШ

Держаана спуж6а спуж6а а орrанах мІсцеаоrо

~@[J.ШE.CDШЩ<::pll CSfP~~ш ш 'Vrл:epcnllшEJ

ra

Мовою історичних документів Уnродовж місяця, з 2З червня по

23 лиnня 2008 року, у лри·міщенні

Київської облдержадміністрації nрацюватиме виставка під назвою "Історія державної служби в Ук­ раїні", nрисвячена 90-річчю залро­ вадження держслужби в Україні та nрихрочен а до Дня державної служ­ би. Ії організатори - Головне уп­ равління держслужби України, Дер­ жавний комітет архівів України, Центр сnрияння інституційному

самоар•дуаанн•:

3anиryйre

розвитку державної служби. На виставці nредставлені коnії історичних документів, шо дотичні до історії становлення державної служби, з часів Русі, Великого князівства Литовського, козацької доби, Української Народної Рес­ nубліки, Західно-Української На­ родної Ресnубліки, Української Дер­ жави гетьмана П.Скороnадського та сучасної доби.

-----------------------

Молода державна служба України •

З ВІКОНИМИ традИЦІЯМИ

...

силля. Саме з метою nобудови дер­ жавного аnарату було nрийнято та значною мірою вnроваджено, у доnовнення до Закону "Про тимчасовий державний устрій", низку системних законів, які уnерше в історії

цьогорічне святкування дня дер-

закріnили основу інституту держав-

жавної служби неординарне. В 2008 році відзначається 90-та річниця цього свята всіх служителів держави. Як nоказали полередні результа-

ти наукового дослідження з історії вітчизняної державної служби, яке виконується на замовлення Головдержслужби, своїм корінням вона сягає часів княжої Русі; паралельно з військовою структурою У козацьку

добу Богдана Хмельницького також була розвинута ієрархія цивільних посад. Але як окремий інститут дер-

жавна служба у їі нинішньому розумінні - статус, урегульований законом,

уповноваження

на

здійснення функцій держави, а та-

кож отримання заробітної плати з

державної казни _ з'явилась у часи Української Держави гетьмана Павла Скоропадського - однієї з nерших спроб побудови на теренах українських земель, які перебували у складі Російської імперії, незалеж-

ної української держави. На відміну від уряду Української Народної Ресnубліки доби Цент-

ральної ради

1917-18

рр., а також

Директорії 1918 року, гетьман Скоропадський вважав одним з голов-

них своїх завдань лобудову професійної державної служби і зосереджував на цьому значні зу-

пінь та почесне звання, випла­ чується відповідна надбавка, якщо їх діяльність збігається за профілем з наукови~І ступенем або почесним званням, Надбавка за знання та вико­ ристання в роботі іноземної мо­

України на законодавчому рівні

ви

·z,липня

.

УТ-1

6.00 Доброго ранку 6.03 Ранкова молитва 6.05,7.00,8.00 Новини 6.10,6.55,7.55,23.50 Спорт 6.25,8.35 Православний календар

7.10 Ера бізнесу 7.30 Ера здоров'я 8.20 Рейтингова панорама 8.45 Ранкові поради 16.05 Фехтування. Чемпіонат Європи 16.25 Д/ф"Ми і НАТО" 16.50 ДІф"Ми і НАТО" 17.20 "Війна проти раку" 18.20 Український вимір 18.55 Ситуація 19.00, 21.00 Новини

19.20, 21.30 Діловий світ 19.30, 21.40 Світ спорту 19.45 Громадська варта 20.05 Попередження 21.20 Новини міжнародні

·····•···)s~в~~!.g~Jir УТ-1

6.00 Доброго ранку 6.03 Ранкова молитва 6.05,7.00,8.00 Новини 6.10 6.55,7.55 Спорт 6.25,8.35 Православний

на вірність Українській Державі - та­ ким чином було закладено один з

головних механізмів, який став невід'ємним атрибутом встуnу на державну службу _ складання nри­ сяги. При цьому присяга не була ли­

що

Наступний елемент - Закон про

.

овщв 8 центральних урядових уста­

новах цивільних відомств від 26 черв­ ня 1918 року передбачив аналог нинішньої системи категорій посад та рангів державних службовців -

систему класів посад та рангів уря­ донців, а також схему посадових ак­ ладів. Важливо, шо уже тоді, за­

робітна nлата державних сл ужбовців, у кращих нинішніх євролейських традиціях, встановлюва-

Відповідно до пункту 6 поста­ нови Міністрів України від 15.06.94 N2 414 розмір надбавки до посадового окладу за роботу з

Отже, гетьман Скороnадський, створюючи урядову службу вже в

документами,

20-их роках минулого сторіччя, ба­ зу~ав ії на кращих традиціях ук­ рюнського козацтва.

державну

Київщина

Здоровий погляд

1+1 6.00 Т jc "Сваха" 7.00 Мjс"Король-лев" 8.35 Т jc "Міліцейська

ака­

демія"

9.00 Т jc

"Повернення Мух-

тара"

10.00 "Філ з майбутнього" 10/30 Караоке на майдані 11.30 Х/Ф "Руд і Сем" 13.30 Т jc Принцеса цирку" 14.30,19.30 тсн 15.00 Tjc "Сваха" 15.20 Tjc "Доньки-матері" 16.20 Сімейні справи 17.20 Т/с "І падає сніг" 18.30 Т jc "Повернення Мухтара" 20.15 Т jc "Принцеса цирку"

21.15 Т/с 22.20 Т jc 6.00

"Секунда до .. "Виклик" ІНТЕР Гід країнами світу

"

14.15 Кіно.uа 15.25 Індиго 16.00 Фехтування.

України

7.1 О Ера бізнесу 7.40 Буд. майданчик 8.45 Ранкові поради 9.00, 19.35,21.30 Діловий

ра-

світ

9.10 Аграрна країна 9.20, 21.20 Новини 9.35 Зх4 10.00 М/с "Пригоди Адибу" 10.55 12.55, 14.55, 18.55 Ситуація

11.00.13.00.15.00, 19.00, 21.00 Новини 11.28, 5.00 Життя триває 12.20 д/с "Розкішні готелі світу"

12.45 Служба розшуку дітей 13.20 Один з_а всіх

18.20 Український вимір 19.20 Точка зору 19.45.21.40 Світ спорту 20.00 Tjc "Сімейне свято" 21.55 д/ф "Якимівна, Ми­ китівна, Петрівна"

1+1 6.00 Т jc "Сваха" 7.00 М/с "Король-лев" 8.35 Tjc "Міліцейська

ака­

демія"

9.00 Tjc

"Повернення Мух­

тара"

10.00 Т jc

"Філ з майбутньо­

го"

10.30 Т jc 11.30 Tjc

6.10

СТБ За секунду до катаст-

рофи"

7.00 7.05 8. ОО 8.05

Бізнес+ У пошуках пригод

Бізнес + Х/Ф "Полювання

за

16.20 Сімейні справи 17.20 Tjc "І падає сніг" 18.30 Т jc "Повернення Мухтара"

ку"

перлина

18.05 Новини 18.20 Чекай на мене 20.00 Подробиці 20.30 Tjc "Вогонь кохання" 21.25 Т /с "Павутина" 22.25 Tjc "Примара"

тінню"

Чемпіонат Європи

ка-

весілля" 15.35 Х/Ф 'Три дні в Одесі"

"Дівчата Пл мор" "Школа виживан-

ня"

12.20 Tjc "Секунда до .. " 13.20 Т jc "Принцеса цирку" 14.30,19.30 тсн 15.00 Т/с "Сваха" 15.20 Т/с "Доньки-матері"

20. 15 Т jc 21.15 Т/с 22.20 Tjc

"Принцеса цирку" "Секунда до .. ." "Виклик" ІНТЕР Гід країнами світу

6.00 7.00 Новини 7.10 Ранок 8.00 Новини 8.15 Ранок 9.00 Знак якості 9.55 Т/с "Любов як любов" 11.00 Т jc "Вогонь кохання" 12.00 Новини 12. 1О Ключовий момент 13.05 Знак якості 14.00 д/Ф "Москва бандитська"

14.50 Tjc "Павутина" 15.50 Т/с "Ваша честь" 16.45 Tjc "Формула СТИХіІ1 17.45 Новини 18.00 Ключовий момент 18.55 Tjc "Любов як любов" 20.00 Подробиці 20.30 Т jc "Вогонь кохання" 21.25 Т jc "Павутина"

що

становлять

таємницю,

само­

стійно визначається державним органом, підnриємством, уста­ новою, організацією, де працю­ ють ці особи.

10.55 Їмо вдома 11.40 Вусодапохвіст 12.20 Х/Ф "Іграшка" 14.00 Х/Ф "Скарб" 16.00 Х/Ф "Доглядальниця" 18.00 Вікна 18.10 Звана вечеря 19.25 Х/Ф "Життя одне" 21.30 "Кулагін і партнери" 22.00 ВІкна 22.25 Незбагненна, але факт

УКРАЇНА

5.45 Мультфільм 6.30 Події тижня 7.20 Срібний апельсин 8.00 Т jc "Клон" 9.00, 20.30 Т/с "Жінка

без

минулого"

10.00 Tjc "Рідні люди" 11.00 Грошові хвилини 12.00 Щиросердне зізнання 12.30 Х/Ф 'Три мушкетери" 15.00 Срібний апельсин 16.00 Федеральний судця 17.00 Події 22.25 Т /с

"Примара"

СТБ За секунду до катастрофи 7.00 Бізнес + 7.05 Навколо світу 8.00 Бізнес+ 8.05 Х/Ф "Життя одне" 10.55 Битва екстрасенсів

6.10

11.55 Паралельний світ 12.55 Незбагненна,

але

факт

13.55 Телефільм 14.35 Т/с "Кулагін

і партне-

ри"

15.05 Tjc "Адвокат" 17.00 Навколо світу 18.00 Вікна 18. 10 Звана вечеря 19. 15 Правила життя 20.30 Російські сенсаці1. 21.30 Т jc "Кулагін і партнери"

5.30 6.30 7.00

УКРАЇНА

Мультфільм Поді( Спортивні подіІ.

лузі, що використовують nрирод­

ний газ як сировину" , - 6 відсотків. Лист ДПА України від

19.05.2008 N2 10064/7/15-0917 "Про збір у вигляді цільової над­ бавки до діючого тарифу на nри­ родний газ" вважати відкликаним.

подарунками за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у 2008 році Виконавчою дирекцією Фонду

тячих новорічних подарунків, не­

соціального страхування з тимча-

обхідних для забезnечення в ло­

сової втрати nрацездатності у

точному році дітей застрахованих

2008

році буде здійснена закупівля дитячих

новорічних

осіб віком до

nодарунків за

14 років.

Заявки надсилати за адресою: м.

рахунок коштів Фонду.

Бровари,

відділення Фонду звертається до

вул. Кірова, 90 оф. 5. 5-03-47,7-24-23 не nізніше 20 жовтня 2008 року. У разі нелодан­ ня заявки до 20.10.2008 р. забезпе­

страхувальників (nідприємств, ус-

чення новорічними подарунками

танов, організацій та підnриємців,

не гарантується.

Броварська районна виконавча

дирекція

Тел.

Київського обласного

які мають найману працю) міста

Виконавча дирекція

Бровари та Броварського району

Фонду соціального страхування з

надати заявки щодо кількості ди-

тимчасової втрати працездатності.

17.35 Tjc

"Вулиці розбитих

ліхтарів"

на

5.30 5.35 Факти тижня 6.10,7.50 Ділові факти 6 25,8 35 300 секjгод 6.30 Т jc "Медики" 7.00 Tjc "Леся+ Рома" 7.45,8.45 Факти 7.55,8.55, 12.55,19.10 Спорт 8.05, 12.30,13.00 Каламбур 9.05 Х/Ф "Інфекція" 11.10,16.00 Галілео 11.45 Т/с "Леся+Рома" 12.45 Факти 13.30 Х/Ф "Самоволка" 16.30 Tjc "Бандитський Пе-

18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 19.45 "Максимум" 20.00 Т/с "Вулиці розбитих 21.00 Т/с "Мент у законі" 22.00 Свобода слова НОВИЙ КАНАЛ

6.30 Т jc "Мить щастя" 6.50 М/с "Мій друг -мав­ почка"

7.25 М/ с"Му і 7.35 Tjc "Як я

Ципа"

познайомив­ ся з вашою мамою" 8.05 Tjc "Загублені" 9.00 Х/Ф "Один прекрасний день"

11.15

Т jc "Євлампія Рома­

нова"

12.15, 15.00 Т/с

'Триматись

до кінця"

13.30

М/с

"Сельвестр

7.20 Срібний апельсин 8.00 Tjc "Клон" 9 ОО Т jc "Жінка без минулого"

і

Твіті"

7.55,8.55, 12.55,19.10 Спорт 8.05 Каламбур 9.05 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів"

10.00 Tjc "Рідні люди" 11.00 Грошові хвилини 12.00 Щиросердне зізнання 13.00 Х/Ф "Випадковий шпигун"

15.00 Срібний апельсин 16.00 Федеральний судця 17.00 Поді( 17.20 Спортивні подіІ. 17.30 Критична точка 18.00 Т/с "Рідні люди" 19.00 Поді( 19.25 Спортивні події 19.30 Т/с "Полювання на Ізюбря" "Жінка без мину­ лого"

20.30 Tjc

"Дев'ять ознак

10.15 Т/с "Леся+ Рома" 10.55,16.00 Галілео 11.30 Т jc "Бандитський Петербург"

12.45 Факти 13.00 Т jc "Доктор 13.55 Т/с "Вулиці

14.00 Tjc "Малкольм" 14.20 Побачення з мамою 15.55 Tjc "Дембельський альбом" 17.00 Tjc "Кадети"

17.55 Т/с "Щасливі разом" 19.00 Репортер 19.10 Спортрепортер 19.20 Т jc "Дембельський альбом"

13.55,14.55 Тееп Time

тербург"

6.00 Факти 6.15, 7.50 Ділові факти 6.25,8.35 300 секjгод 6.30 Tjc "Медики" 7.00 Т/с "Леся+ Рома" 7.45,845 Факти

використовують природний газ як

сировину)" та 7 "Інші суб'єкти гос­ nодарювання та їх відокремлені підрозділи, що використовують природний газ", - 12 відсотків, для рядка 6 "Підnриємства хімічної га­

Інформація про забезпечення дітей застрахованих осіб новорічними

"Випадковий

ІСТV але

будинках (квартирах) лічиль­ ників)", 2 "Населення (у разі наяв­ ності в будинках (квартирах) лічильників)" проставляється став­ ка збору у розмірі 4 відсотка, для рядка 4 "Підприємства комуналь­ ної теплоенергетики, теплові електроцентралі та котельні су­ б'єктів господарювання, в тому числі блочні (модульні) котельні"2 відсотка, для рядків З "Бюджетні організації та установи", 5 "Про­ мислові сnоживачі (за винятком підnриємств хімічної галузі, що

nоА6айте 3авчасно

ІСТV Служба розшуку дітей

Х/Ф

усіх

Про новорічні nоАарунки

шпигун"

21.30

споживачів

90c:J1,!;1 <E~<D!JJG:>c:J0G'0 ~illc:Jc:JШ ~ 11ШG!il~ill<301J30~ ~ (il[;)ill[!J@~000fi ~c:J00[;)G!il')7@

ліхтарів"

Хjф

газ для

форм власності у колонці 6 "Став­ ка збору, відсотків" для рядків І "Населення (у разі відсутності в

природного газу, які використову­

Ізюбря"

21.30

зради"

22.00 Вікна 22.25 Незбагненна, факт

17.20 Спортивні подіІ. 17.30 Критична точка 18.00 Т jc "Рідні люди" 19.00 Поді( 19.25 Спортивні подіІ. 19.30 Т jc Полювання

родний

ються підприємствами хімічної га­ лузі як сировина відnовідно до ок­ ремого договору купівлі-продажу з постачальником, збір справляєть­ ся у розмірі 6 відсотків. При заповненні платниками за червень 2008 року і наступні звітні податкові періоди розрахунку су­ ми збору у вигляді цільової над­ бавки до діючого тарифу на при-

таєм­

цю"

лась законом.

7.00 Новини 7.10 Ранок 8.00 Новини 8.15 Ранок 9.00 Знак якості 9.55 Т jc "Бранці місяця" 10.55 Т/с "Вогонь кохання" 12.00 Новини 12.15 д/ф "Є. Леонов" 13.30 Х/ф "Сім днів до

становлять державну

ницю, залежно від ступеня сек­ ретності та обсягу інформації виплачується за наявності у заз­ начених державних органів, підприємств, установ, органі­ зацій спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'я­ заної з державною таємницею, відnовідно до статті 20 Закону України "Про державну таємни­

нормальний розпис утримання служ-

Один за всіх Трійка. Кено

Державна податкова адмініст­ рація України повідомляє, що від­ повідно до інфьрмації, опубліко­ ваної у Офіційному віснику Укра­ їни від 16 травня 2008 року'N2 ЗЗ, у Змінах, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, зат­ вердЖених постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року N2 З46 (Офіційний вісник України, 2008 р., N2 29, ст.926), пункт 4 вважати пунктом 5, а пункт 5 відповідно пунктом 4. У зв'язку із цим з І червня 2008 року на обсяги природного газу, які постачаються для бюдЖетних організацій та установ, промисло­ вих та інших суб'єктів господарю­ вання та їх відокремлених під­ розділів, що використовують природний газ, збір справляється у розмірі 12 відсотків, на обсяги

Надбавка до посадових ок­ ладів за роботу з документами,

жавного службовця.

Про з6ір

у виrnяді ціnьовоі надбавки до дЇІОІІоrо тарифу на nриродний rаз

стандартам,

ше символом - вона була обов'язка­ вою умовою набуття статусу дер­

16.20 Д/ф"Ми і НАТО" 17.20 д/Ф "Війна проти

лендар

6.35

21.55 22.55 23.00

державним

які використовують в роботі іноземну мову, за наявності диплома або іншого відповідно­ го документу. Знання працівни­ ком іноземної мови повинно ствердЖуватись відповідним до­ кументом, який засвідчує відпо­ відність цих знань державним

Прес-служба Управління держслужби Головного управління державної служби України в Київській області.

h6HEДI;lJQ~

виплачується

службовцям та посадовим осо­ бам місцевого самоврядування,

ної служби. Особливу увагу хотілось звернути на Закон про урочисту обітницю урядонців і суддів та присягу військових

б

вІдnов/даємо

влади та місцевого самовряду­ вання, які мають науковий сту­

У квітні 2003 року відповідним указом Президента України було встановлено професійне свято День державної служби, яке відзначається щорічно 23 червня. 1 хоча цього року ми офіційно

святкували це свято лише вп'яте,

·

Який порядок надання держав­ ним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування надбавки за знання та викорис­ тання в роботі іноземної мови, надбавки за роботу, яка передба­ чає доступ до державної та­ ємниці, доплати за науковий ступінь кандидата наук та над­ бавки за почесне звання? Кабінетом Міністрів України (пункт З постанови Кабінету Міністрів України N2 268 від 09.0З.2006р.) установлено, що працівникам органів виконавчої

а:>0~·шзш~<3 D]JO& "{lfЛ!P<Drfcшn

20.20 Т jc 21.20 Tjc

"Кадети" "Щасливі разом" 5 КАНАЛ елемент

14.30 5 15.00 -19.00,22.00-0.00 Час новин

15.20,16.30 Майдан 17.30 Територія закону 18.20 Час економіки 18.45 Київський час 19.15 "Rе:акція" 20.30 Час новин 21.00 Час інтерв'ю 21.25 Час. Важливо 22.10 Бізнес-час 22.25 Народний контроль кінця"

"Дембельський

15.55 Tjc альбом"

17.00 Т/с "Кадети" 17.55 Т jc "Щасливі разом" 19.00, Репортер 19.10 Спортрепортер 19.20 Т/с "Дембельський альбом"

Ху"

розбитих

ліхтарів"

15.00 Т jc 16.35 Т/с

"Мент у законі" "Бандитський Пе­ тербург" 17.35 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 19.45 "Максимум" щодня 20.00 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів"

21.00 Т jc "Мент у законі" 22.00 Tjc "Далекобійники" 23.00 Х/Ф "Інтуїція" НОВИЙ КАНАЛ

14 ОО, 14.55Теел Time 14.05 Т jc "Малкольм" 14.20 Побачення з мамою 15 ОО Т jc 'Триматись до

20.20 Т jc "Кадети" 21.20 Tjc "Щасливі разом" 22.20 Х/Ф "Крута Джорджія"

5

КАНАЛ

6.10, 18.45 Київський час 6.15,7.10,8.10,22.45 Час спорту

6.30,8.30 Час-тайм 7,00,7.30,20.30 Час НОВИН 7.40,8.45,22.10 Бізнес-час 7.50 Автопілот-новини 8.00 -19.00,22.00-0.00 Час новин

8.25 Огляд преси 9.30 10.30,11.30,12.30 Пресс-конференці(

13.30,14 ЗО 5 елемент 15.20 "Арсенал" 16.30 Не перший погляд 17.30 Чорний квадрат 18.20 Час економіки

Час спорту ТО НІС Клуб-700

22.45

6.00 6.35 Зелений дозор 7.00 Банкнота 7.10 Магія краси 7,20, 11.30 Жити смачно 7.50, 19.00 Хіт-парад диких тварин

8.50,21.40 9.55, 18.00

Чиста наука Народжені вби-

вати

10,55 Маєток сурикатів 12.00,20.45 Шоу О Вінфрі 12.55 Школа ремонту 13.45 Віва 14.15 Світські хронІки 15.00 М/с 'Таємнича гра" 15.25 Т/с "Таємничий острів"

15.55 Світ природи 16.55 Одіссея команди Кусто 20.00 Щось неймовірне 20.30 24 години 22.45 Секретні архіви інквізиції "Rе.акція" Час інтерв'ю Час. Важливо Особливо небезпечно ТОНІС 6, оо Клуб-700 6.30, 20.30 24 години 6.50 Життя 6.55 Спорт 7.00 Банкнота 7.10 Магія краси 7.20, 11.30 Жити смачно 7.50, 19.00 Хіт-парад диких

19.15 21.00 21.25 22.25

тварин

8.50,21.40 Чиста наука 9.55, 18.00 Народжені

вби-

вати

10.55 Маєток сурикатів 11.25 Служба розшуку дітей 12.00,20.45 Шоу О.Вінфрі 12.55 Школа ремонту 13.50 Віва 14.15 Світські хроніки 15.00 Mjc 'Таємнича гра" 15.25 Т/с "Таємничий острІв"

15.55 16.55 20.00 22.45

СвІТ природи ОДІссея команди Кусто Щось неймовірне АрХІВИ ІНКВШЩЇІ


с~~~

16.00 Фехтування 16.20 д/Ф "Футболістки

9'дИПНQ

УТ-1 Доброго ранку 6.0З Ранкова молитва 6.05,7.00,8.00 Нов.ини 6.10,6.55,7.55 Спорт 6.25,8.З5 Православний ка-

6.00

лендар

7.10 Ера бізнесу 8.45 Ранкові поради 9 ОО, 19.З5,21.ЗО Діловий світ

9.10 Аграрна країна 9.20,21.20 Новини

міжна-

родні

9.55,22.25 Світське життя 10. 15 М/с "Пригоди Ади бу" 10.45,12.45 Служба розшуку дітей

10.55, 12.55, 14.55,

18.55

Ситуація 11.00, 1З.ОО, 15.00,19 ОО, 21.00 Новини 11.20 Життя триває 12.20 д/с "Готелі світу" 1З.20 Концерт С. Гіги 14.15,21.50 Далі буде .. 15.25 Індиго

~~:~1~~~~к~~ і Новини Спорт 6.25,8.З5 Православний ка-

6.05,7.00,8.00 б. 10,6.55, 7.55 лендар

7.1 О Ера бізнесу 8.45 Ранкові поради 9 ОО, 19.З5,21.ЗО Діловий світ міжна-

родні 9.55,22.З5 Світське життя 1О. 15 Mjc "Пригоди Ади бу" 10.45, 12.45, 14.45 Служба

розшуку дітей

18 55

Ситуація 1 ОО, 1З.ОО, 15.00, 19.00, 21.00 Новини 11.20 Життя триває 12.20 д/с "Розкішні готелі світу" 1З.15 Здоров'я 15.25 Індиго 16.00 Фехтування. Чемпіо-

і

...

·

П'ЯТНИЦЯ УТ-1

6.00

Доброго ранку

б.ОЗ Ранкова молитва 6.05,7.00,8.00 Новини 6.10,6.55,7.55 Сnорт

6.25,8.40

Православний ка-

Ера бізнесу

7.З5 Буд. майданчик 7.40 Ера відпочинку

світ мІжна-

Світське життя

llJ.15 Mjc "Клоун Смешко" 10.45.45, 14.45, 5.50 Служба розшуку дітей

18.55

Ситуація

11.00, 1З.ОО, 15.00, 19 .ОО, 21.00 Новини 11.20 Життя триває 12.20 Дjс "Розкішні готелі СВІТу"

9.00 "Повернення Мухтара" 10.00 "Філ з майбутнього" 1О.ЗО Т jc "Дівчата Пл мор" 11.ЗО "Школа виживання" "Секунда до ... " "Принцеса цирку" 14.ЗО, 19.ЗО,2З.ЗО, 2.З5ТСН 15.00 Tjc "Сваха" 15.20 Tjc "Доньки-матері" 16.25 Сімейні сnрави 17.20 Tjc "І nадає сніг" 18.ЗО "Повернення Муктара" 20.15 Т jc "Принцеса цирку" 21.15 Tjc "Секунда до ... "

12.20 Tjc 1З.20 Tjc

Канського фестивалю" 17.25 Т/с "Сімейне свято" 18.20 Український вимір 19.20 Точка зору 19.45,21.40 Світ спорту 21.55 д/ф "Під скальпелем -життя"

Трійка. Кено 2З.ОО Економічний погляд

22.55

1+1

6.00 Т jc "Сваха" 7.00 Mjc "Король-лев" 8.З5 Tjc "Міліцейська

ака­

демія"

"Повернення Мухтара" 10.00 "Філ з майбутнього" 10.ЗО Т jc "Дівчата Гілмор" 11.ЗО "Школа виживання"

9.00 Tjc

"Секунда до .. ." "Принцеса цирку" 14.ЗО, 19.ЗО тсн 15.00 Т jc "Сваха" 15.25 Tjc "Доньки-матері" 16.20 Сімейні сnрави 17.20 Т jc "І падає сніг" 18.ЗО Т/с "Повернення Мух-

12.20 Tjc 1З.20 Tjc

тара"

20.15 Т jc

"Принцеса цирку"

1З.20 Знайдемо вихід

21.50 22.25

Право на захист Екіnаж

1+1 6.00 Т jc "Сваха" 7.00 МІс "Король-лев" 8.З5 Tjc "Міліцейська

ака­

демІя

Т Іс "Повернення Мух­ тара"

10.00 Т jc

12пипня

ЗО Т jc "Дівчата Пл мор"

11.ЗО т;с "Школа виживання"

12.20 Т/с"Секунда до ... " 13.20 Т jc "Принцеса цирку 14.ЗО, 19.ЗОТСН 15.00 Т jc "Сваха" 15.20 т;с "Доньки-матері"

17.ЗО

УТ-1 Ранкова молитва "Морські

мис-

ливці"

"Філ з майбутньо­

го"

Парламент Кіно.uа "Родина Тибо"

Tjc

Новини Світ спорту 21.З5 д/Ф"Боспорські агони"

21.00 21.20

7.45 Світ nравослав'я 8.05 Форсайт 8.25 Ера краси 9.10 Екіпаж 9.40 Вихідні по-українськи 10.00 Зх4 10.25 Світське життя 11.15 Між нами ... 11.50 Король професіІ. 12.05 Кордон держави 12 25 Рейс 12.45 Богатирські ігри

6.10 "Літаючий будинок" 7.00 Ближче до зірок 8.10 Мjс"Аладдін" 9.05 Хто там? 10.00 Нова хвиля -Юрмала 11.00 Смачна країна 11.40 Х/Ф "Заповітна мрія" 1З.ЗО Tjc "Хто у домі ха-

1З.40 Зелений коридор 14.05 Чотири стіни 14.ЗО Аграрна країна

зяїн?" 14.ЗО Tjc "Тато на всі руки" 15.00 Х/Ф "Батько нарече­

15. 15

2З.ОО Підсумки

1+1

1З.25 Вікно в Америку

УТ-1

Ранкова молитва д/Ф "Морські мис­ ливці"

6,00 6.05

Жити, любити,

Мегалот Лото. Трійка. Кено

но!'

Наша пісня

• •·•·• ·•· · · • • • • і -~ ~ ~я 7.00

22.45 22.50

пере-

магати

7.ЗО Підсумки

8.00 Сільський час 8.25 Укравтоконтинент 8.45 Патріот 9 ОО Крок до зірок 9 ЗО Хто у домі хазяїн 10.00 Урочиста літургія,

14.00 Знайдемо вихід 14.50 Благовісник 15.25 Тиждень моди 15.40 Муз/ф "Гетьман" 16.15 Х/ф "Лісова пісня. Мавка"

1З.05 Знак якості 14.00 д/ф "Постріли на набережній 14.50 Tjc "Павутина" 15.50 Т jc "Ваша честь" 16.45 Tjc "Формула СТИХіІ"

17.45 Новини 18.00 Ключовий момент 18.55 Т/с"Любов як любов" 20.00 Подробиці 20.ЗО Т /С Вогонь кохання" 21.25 Т/с "Павутина" 22.25 Tjc "Примара" СТБ 6.10 За секунду до катаст­ рофи 7.00 Бізнес+ 7.0S Навколо світу

21.15 Tjc 22.20 Т jc

"Секунда до ... " "Виклик"

ІНТЕР 6.00 Гід країнами світу 7.00 Новини 7.10 Ранок 8.00 Новини 8.15 Ранок 9.00 Знак якості 9.55 Tjc "Любов як любов" 11.00 Т jc "Вогонь кохання" 12.00 Новини 12.10 Ключовий момент 1З.О5 Знак якості 14. ОО д/ф "Битва титанів" 14.50 Tjc "Павутина" 15.50 Т jc "Ваша честь" 16.45 Т jc "Формула стихіі'' 17.45 Новини 18.00 Ключовий момент 18.55 Т/с "Любов як любов" 20.00 Подробиці 20.ЗО Tjc 'Вогонь кохання" 21.25 Tjc "Павутина" 22.25 Т jc "Примара" СТБ 6.10 За секунду до катастрофи 7. ОО Бізнес+ 7.05 Навколо світу 8.00 Бізнес + "Двох зі скринь­

ки"

ЗОТ jc "Повернення Мух­ тара" 20.15 Tjc "Принцеса цирку" 22.20 Х/Ф "Над законом" ІНТЕР 6.00 Гід країнами світу 7.00 Новини 7.10 Ранок 8.00Новини 8.15 Ранок 9.00 Знак якості 9.55 т;с "Любов як любов" 11.00 Т jc "Вогонь кохання" 12.06 Новини 12.10 Ключовий момент 1З.10 Знак якості 14.00 д/Ф "Наказано розстріляти" 14.55 Т/с "Павутина" 15.50 т;с ·ваша честь" 16.45 Т jc "формула СТИХіІ" 17.45 Новини 18.00 Ключовий момент 18.55 Т/с "Любов як любов" 20.00 Подробиці 20.ЗО т;с Вогонь кохання" 21.25 Юрмалина-2007" СТБ 6.10 За секунду до катаст-

18

17.10

Х/Ф 'Там, де живе

щастя

19.ЗО тсн 20,00 Хjф "Король Артур" 22.40 Наша Russia 2З.ОО Хjф "Солодка штучка" ІНТЕР 6.00 Дискавері 7.45 д/Ф "Мистецтво бою" 9.55 Доки всі вдома 10.З5 Картата потата 11.20 Квадратний метр 12.05 'іекай на мене 1З.40 д/Ф "Раба кохання" 14.50 "Городок" 15.ЗО Премія "Шансон року

- 2008" 17.40 Х/Ф "Клітка" 20.00 Подробиці 20.25 Х/Ф "Клітка" 22.40 Д/ф "Брати Клички" СТБ 6.ЗО За секунду до катаст-

9.05 Лото-забава 10.00 Юрмала 11 .ОО Караоке на майдані 12.00 Т jc "Принцеса цирку" 1З.50 Тjс"Хто у домі хазяїн?" 14.ЗО Т/с 'Тато на всі руки"

8.00 Бізнес+ 8.05 Х/Ф "Калина червона" 10.55 Правила життя 12.00 Паралельний світ 12.55 Слідство вели .. 1З.55 Телефільм 14.З5 "Кулагін і партнери"

15.05 Tjc "Адвокат" 17.00 Навколо світу 18.00 Вікна 18.10 Звана вечеря 19.15 Зоряне життя 20.20 Слідство вели ...

минулого"

"Дев'ять ознак

ліхтарів"

Х/Ф "Кримінальний квартет" Зоряне життя. Дубле­ ри зірок 11.40 Незбагненна, але факт 1З.ОО Слідство вели ... 14.00 Телефільм 14.40 "Кулагін і партнери" 15.10 Т jc "Адвокат" 17.00 Навколо світу 18.00 Вікна 18.10 Звана вечеря 19.15 Моя правда 20.20 Слідство вели .. 21.ЗО Т jc "Кулагін і nартне­ ри" 22.00 Вікна 22.25 Паралельний світ

8.05

10.40

верхого монастиря

6.10 7.00

"Літаючий будинок" Бокс.Д.Лоренцо-Р.

Маркес

8. 15

М/с "Аладдін"

15.ЗО Срібний апельсин Федеральний суддя Події Сnортивні подіі 17.ЗО Критична точка 18.00 Tjc "Рщні люди" 19.00 ПодіІ. 19.25 Спортивні подіІ.

16.00 17.00 17.20

5.ЗО Мультфільм

19.ЗО Tjc "Дві долі" 20.ЗО Tjc "Жінка без мину­ лого" 21.ЗО "Сміхота" ІСТV 6.00,З.10 Факти 6.15,7.50 Ділові факти 6.25,8.З5 ЗОО секjгод 6.З5 Tjc "Медики" 7.00 Т/с "Леся + Рома" 7.45,8.45 Факти 7.55,8.55, 12.55,19.10 Спорт 8.05 Каламбур

6.ЗО ПодіІ

9.05

УКРАЇНА

7.00 Спортивні подіІ. 7.20 Срібний аnельсин 8.00 Т/с "Клон" 9.00 Т jc "Жінка без минуло-

10. 15 Т jc "Леся+Рома" 10.55,16.00 Галілео 11.ЗО Т jc "Бандитський

рафи Бізнес+ У пошуках nригод Бізнес + Х/Ф 'Танцмайданчик" 10.ЗО Моя правда 11.ЗО Незбагненна, але факт 12.40 Слідство вели ... 1З.50 Телефільм 14.ЗО Tjc "Кулагін 1 партне-

7.00 7.05 8.00 8.05

ри"

15.00 Tjc "Адвокат" 17.00 Навколо світу 18.00 Вікна 18.10 Звана вечеря 19. 15 Анекдоти 19,55 Юрмалина 22.00 Вікна 22.20 Х/Ф "Архангел"

Tjc Tjc

10.00 'Г/с "Рщні люди" 11. ОО Грошові хвилини 12.00 Щиросердне зізнання Ясний

9.00 Їмо вдома 10.1 О Вусалапохвіст 10.50 Еники-беники 11.ЗО Мультфільм 1З.ЗО Анекдоти 14.10 Юрмалина 16.05 Х/Ф "Невдахи" 18.00 Неймовірні історії кохання

19.00 Х/Ф "Висота" 21. ОО Зоряне життя 22.00 Моя nравда 2З.ОО Незбагненна, факт

але

УКРАЇНА

6.З0 ПодіІ Спортивні подіІ. Музjф "Дванадцять стільців" 9.00 ПодіІ.

7.00 7.20

15.З5 Концерт

1З.55 "Вулиці розбитих ліхтарів" 1З.ОО Фестиваль "СмІхота" Срібний апельсин Федеральний суддя ПодіІ Спортивні подіі 17.ЗО Критична точка 18.00 Tjc "Рщні люди"

15.00 16.00 17.00 17.20

Подіі Спортивні подіі ЗО Т ;с "Дві долі" 20.ЗО Tjc "Жінка без мину­ лого" 21.ЗО Льодовиковий період

19.00 19.25

19

6. 50 Т Іс "Медики" 7. 15 Т jc "Леся+ Рома" 7.45,8.45 Факти 7.55,8.55, 12.55,19.10 Спорт 8.05 Каламбур 9.05 Tjc "Вулиці розбитих

почка"

М/с"Му і Ципа" 7.З5 Tjc "Як я лознайомився з вашою мамою" 8.05 Т/с_ "Загублені" 9.00 Х/Ф "Крута Джорджія" 11.20 Tjc "Євламnія Романова" 12.20 Т/с 'Триматись до кінця"

7.25

6.05 Факти 6.25 Акули бізнесу 7.00 Автопарк 7.45 Tjc "Королівство кривих ... 9.50 Клуб колишніх дружин 10.55 Tjc "Леся+Рома" 11.40 Дитина-робот 12.45 Факти 12.55,18.55 Спорт

ловіка- жікуі"

ва"

Подробиці 20.З5 Х/Ф "Кружав ник" 22.З5 Х/Ф "Роккі Бальбоа"

УКРАЇНА

СТБ

катаст-

7.10 9.00

Х/Ф "Інтуїція" ПодіІ.

9.ЗО ПодіІ' спорт 9.50 Срібний апельсин 10.ЗО Mjc "Качині історіІ" 11.00 Суботній вечір 1З.ОО Tjc "Злочинний

1З.50 У пошуках істини

14.25 Слідство вели .. 15.25 Телефільм 16.00 Правила життя 17.00 Незбагненна,

6.ЗО ПодіІ' 6.55 Спортивні подіі

намір"

15.ЗО Щиросердне зізнання 16.00 Музjф "Снігова коро­ лева"

але

факт 1З.ОО Паралельний світ 19.00 Битва екстрасенсів 20.00 Х/Ф "Презумnція ви-

ПодіІ

19.00 19.ЗО

Tjc

"Злочинний

намір"·

21.45 22.20

Щиросердне зізнання Футбольний уїк-енд

тварин

Чиста наука Народжені вби-

8.50,21.40 9.55, 18.00

спорту

вати

6.ЗО,8.ЗО Час-тайм 7.00,7.З0,20.ЗО Час новин 7.40,8.45,22.10,2З.25 Бізнес-час 7.50 Автопілот-новини 8.00 -19.00,22.00-0.00 Час

10.55 Маєток сурикатів 11.24 Служба розшуку дІтей 12.00,20.45 Шоу О. Вінфрі 12.55 Школа ремонту 1З.45 Віва

1З.З5 М/с "Сільвестр і Твіті" 1З.55, 14.55 Teen Тіmе 1З.5 Т/с"Малкольм"

1З.ЗО, 14.ЗО 5 елемент 15.2016.ЗО, 19.15 "Rе:акція" 17.ЗО Велика політика

15.55 Світ nрироди 16.55 Одіссея команди Кусто 20.00 Щось неймовірне 22.45 Архіви інкв1зиці1

15.00 Т jc 16.З5 Tjc

14.15 Побачення з мамою 14.55 Tjc "Триматись до

"Мент у законі" "Бандитський Пе­ тербург" 17.З5 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 19.45 "Максимум" 20.00 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів"

Т /С "Мент у законі" Т Іс "Далекобійники" 2З ОО Хjф "Живий або мертвий"

21.00 22.00

НОВИЙ КАНАЛ 6.ЗО

"Мить щастя" М/с "Мій друг - мав­

Tjc

6.50

новин

Огляд преси 9.ЗО 10.ЗО 11.ЗО 12.ЗО Пресс-конференціІ.

кінця"

"Дембельський альбом" 16.55 Tjc "Кадети" 17.55 Tjc "Щасливі разом" 19.00 Репортер 19. 1О Спортреnортер 19.20 Т/с "Дембельський альбом" 20.20 Tjc "Кадети"

15.50 Tjc

Т/с "Щасливі разом" 2З.ОО Х/ф "Обитель зла-2" 5 КАНАЛ 6.10, 18.45 Київський час 6.15,7.10,8.10,22.45 Час

21.15

почка"

сnорту

7.25 Mjc "Му і 7.З5 Tjc "Як я

Ципа" познайомив­ ся з вашою мамою" 8.00 Т jc "Загублені" 9.00 Х/Ф "Процес і помил­ ка" "Євлампія Рома­

6.ЗО,8.ЗО, 1.15 Час-тайм 7.00,7.ЗО,20.ЗО Час новин 7.40,8.45,22.10 Бізнес-час 7.50 Автопілот-новини

8.00 -19.00,22.00-0.00

Час

новин

1З.45, 14.50 Тееп Тіmе 1З.50 Т/с "Малкольм

Огляд преси 9.ЗО, 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО Пресс-конференціі 1З.ЗО, 14.ЗО 5 елемент 15.20, 16.30,19.15 "Rе:акція" 17.ЗО Особливо небезпечно 18.20 Час економіки

1З.55

14.55

нова"

Tjc

"Вулиці розбитих

8.25

ліхтарів"

мертвий"

Факти. Вечір НадзвичайнІ новини "Максимум" Т/с "Вулиці розбитих ЛІХТарІВ" 21.10 Ти не nовіриш! 22.05 Голі 1 смішні

18.45 19.20 19.40 20.10

НОВИЙ КАНАЛ Служба розшуку дітей Т /с "Мить щастя" МІс "Мій друг - мав­ почка" 7.25 М/с "Му і Циnа" 7.З5 Т jc "Як я познайомив­ ся з вашою мамою" 8.0З Т/с "Затублені" 9.00 Х/Ф "Уроки кермуван­

6.25 6. ЗО 6.50

ня"

11. 1О

Т ;с "Євлампія Рома­

"Триматись

до

1З.25 М/с "С1львестр і Твіті" 1З.50, 14.50 Тееп Тіmе 1З.55 Т /С "Малкольм" 14.20 Побачення з мамою

1З.ОО Квартирне питання 1З.50 Шлюбні ігри-2 Т /С "Золото Тро'!'' 16,З5 Х/Ф "Антиснайпер" 1845 Факти 19.00 Х/ф "Дім Великої ма­ тусі" 21.05 Х/Ф "Хижак"

14 25

НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф "Агаті просто так не здається" 7.ЗО Х/Ф "Чому немає?"

6.00

9.З5 Корисна площа

10.20 Х/Ф 12.10 Дім

"Ямакасі" закритий на ре-

монт

1З.10

Жертва моди 1З.55 Х/ф "Герцог Дюк" 15.50 Х/Ф "Відгадай, хто?" 18.00 Х/Ф "Факультет" 20.05 Х/Ф "Знайомтеся, Джо Блек!" 5 КАНАЛ

6.05 Х/Ф "Агаті nросто так не здається"

7.40 Церква Христова 7.55 Хjф "Відгадай, хто?" 1О ОО Х/Ф 'У шоу тільки дівчата"

Гіпноз Шоуманія 1З.З5 Ексклюзив 14.15 Аналіз крові 14.55 Чи розумніший ти за п'ятикласника? 16.00 Х/Ф "Хазяйка дому" 18.05 Tjc "Щасливі разом" 19.10 Х/Ф "Сам удома" 21.00 Х/Ф "Любов зла" 5 КАНАЛ 6.10 Київський час 6.15,7.10,8.10,22.45 Час

12.00 12.55

сnорту

6.30,8.ЗО Час-тайм

"Триматись

до

15. 5Н

Т jc "Дембельський альбом" 16.55 Т jc "Кадети" 17.50 Tjc "Щасливі разом" 19.00 Репортер 19.10 Сnортреnортер 19.20 Т jc "Дембельський альбом" 20.20 Т jc "Кадети" 21.20 Т/с "Щасливі разом" 22.25 Х/Ф "ЯмакасІ" 5 КАНАЛ 6.10, 18.45 Киівський час 6.15,7.10:8.10,22.45 Час сnорту

новин. Щогодини 8.25 Огляд преси

1О.ЗО,

11.ЗО, 12.ЗО

Пресс- конференції 1З.ЗО, 14.З5 5 елемент

14.20

Страва від шефа

15.2016.ЗО,19.15 "Rеакц1я" 17.ЗО Феєрія подорожей

18.20

Час економіки

6.10, 18.50 Київський час 6.15,7.10,8.10,22.45 Час сnорту

6.ЗО,8.ЗО Час-тайм 7.00,7.З0,21.00 Час новин 7.40,845, 21.20 Бізнес-час 7.50 Туристичний путівник 8.00 -19.00 Час новин. Щогодини

8.25 Огляд преси 9.ЗО Код життя 9.40 Гра долі 10.15 Час теnла 10.ЗО Не перший погляд 11.ЗО Автоnілот-тест 11 .45 Час купувати 12.ЗО 482 1З.25 Новобудова 1З.ЗО Драйв 14.25 Страв~ від шефа 14.40 Ви практично здорові 15.ЗО Зверни увагу "Арсенал"

16.20

7.00, 7.ЗО Час новин 7.40 8.45,22.10 Бізнес-час 7.50 Туристичний nутівник 8.00 -19.00,22.00-0.00 Час новин

Огляд nреси 9.ЗО Вікно в Америку 9.50 Улюблена робота 10.15 Час тепла 10.ЗО Феєрія подорожей

8.25

11.30,12.ЗО 5 копійок 1З. 25 1З.ЗО 14.25 14.40

острІв"

Час інтерв'ю Час. Важливо Територія закону ТО НІС 6.00 Клуб-700 6.ЗО,20.ЗО 24 години 6.45 Життя 6.50 Спорт 7.00 Банкнота 7.10 Магія краси 7.20, 11.ЗО Жити смачно 7.50, 19.00 Хіт-nарад диких

21.00 21.25 22.25

тварин

8.50,21.40 9.55, 18.00

Чиста наука Народжені вби-

вати

10.55 Маєток 11.25 Служба 12.00,20.45

сурикатів розшуку дітей

Шоу

Опри

Вінфрі

Школа ремонту 1З.50 Віва 14.15 Світські хроніки 15.00 Mjc 'Таємнича гра" 15.55 Світ nрироди 16.55 Одіссея команди Кус­

12.55

то

20.00 Зелений дозор 22.45 Секретні архІви інквізи ці(

Час Інтерв'ю

21.00 21.25 22.25

Час. Важливо Чорний квадрат

ТО НІС Клуб-700 6.ЗО,20.ЗО 24 години 6.45 Життя 6.50 Спорт

6.00

7.00 Банкнота 7.10 Магія краси 7.20, 11.ЗО Жити смачно 7.ЗО, 19.00 Хіт-nарад диких тварин

8.50,21.40 9.55, 18.00

Чиста наука Народжені вби­

вати

6.ЗО,8.ЗО, 1.15 Час-тайм 7 00,7.ЗО,20.ЗО Час новин 7.40,8.45,22.10 Бізнес-час 7.50 Автопілот-новини 8.00 -19 00,22 00-0 ОО Час

9.ЗО

Т jc

Т jc

кінця"

15.00 Т/с "Мент у законі" 16.50 Х/Ф "Живий або

НОВИЙ КАНАЛ

Х/Ф "Петля Нестеро­

"Дембельський альбом" 17.05 Tjc "Кадети" 17.55 Tjc "Щасливі разом" 19.00 Репортер 19.10 Спортрепортер 19. 20Т jс"Дембельський альбом" 20.20 Tjc "Кадети" 21.20 Tjc "Щасливі разом" 5 КАНАЛ 6.10, 18.45 Київський час 6.15,7.10,8.10,22.45 Час

15.55 Tjc

Час економіки Час інтерв'ю Час. Важливо Резонанс ТО НІС 6.00 Клуб-700 6.ЗО,20.ЗО 24години 6.45 Життя 6.50 Спорт 7.00 Банкнота 7.10 Магія краси 7.20, 11.ЗО Жити смачно 7.50, 19.00 Хіт-парад диких

18.20 21.00 21.25 22.25

8.25

КІНЦЯ"

9.ЗО Спортивні подіі СрІбний апельсин 10.ЗО Mjc "Качині історіІ" 11.00 Льодовиковий період 14.00 Х/Ф "ІнтуїціЯ 16.00 Суботній вечір 18.00 Щиросердне зізнання 19.00 ПодіІ . 19.З5 Спортивні nодії 19.45 "Злочинний намір" 21.45 Х/Ф "Достукатись до небес" ІСТV

Побачення з мамою Т Іс 'Триматись до

14.15 Світські хроніки 15.00 М/с 'Таємнича гра" 15.25 Т/с "Таємничий

12. 10 Пе­

9.50

22.15

Т/с "Мить щастя М/с "Мій друг - мав­

6.30 6.50

нова"

тербург" 12.45 Факти 1З.ОО Tjc ·доктор Ху"

20.00

За секунду до рофи.

НОВИЙ КАНАЛ

ліхтарів"

10.15 Tjc "Леся+Рома" 10.55,16.00 Галілео 11 ЗО Т jc "Бандитський

14.20 15 ОО

кінця"

17.З5 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів" 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 19.45 "Максимум" 20.00 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів" 21.00 Т Іс "Мент у законі" 22.00 Tjc "Далекобійники" 2З.ОО Хjф "Щасливе число Слевіна"

ни"

Х/Ф "Казка про чо-

"Бандитський

12.05 Т/с 'Триматись до КІНЦЯ" 1З.25 М/с "Сільвестр і Твіті"

"Доктор Ху"

б.45,8.З5 ЗОО секjгод

5.ЗО Мультфільм 6.ЗО. Подіі 7.00 СпортивнІ подіі 7.20 Срібний апельсин 8.00 Tjc "Клон" 9.00 Tjc "Жінка без минулого"

рафи Х/ф "Фініст Сокіл"

Факти

1З.ОО

"Мент у законі"

Т/с

Петербург"

Пе-

ICTV 6.10 Служба розшуку дітей 6.15,4.20 Факти 6.30,7.50 ДІлові факти

УКРАЇНА

7.15

12.45

15.00 Tjc 16.З5

11.05 Tjc

тербург"

стільців"

18.05

Т Іс "Вулиці розбитих

ліхтарів"

го"

10.00 Т/с "Рідні люди" 11.00 Грошові хвилини 12.00 Музjф "Дванадцять

7.00 f:'Іа~коло світу 9.00 Імо вдома 10.50 Х/ф "Висота" 12.45 Таємниці України

1+1

Служба розшуку дітей 6.00,З.40 Факти 6.15,7.50 Ділові факти 6.ЗО,8.З5 ЗОО секjгод 6.З5 Т jc "Медики" 7.00 Т ;с "Леся+ Рома" 7.45,8.45 Факти 7.55,8.55, 12.55,19.10 Спорт 8.05 Каламбур 9.05 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів" 10.15 Tjc "Леся+Рома" 10.55,16.00 Галілео 11. ЗО Тjс "Бандитський Петербург" 12.45 Факти 1З.ОО Tjc "Доктор Ху" 1З.55 Т/с "Вулиці розбитих

зради"

19.ЗО тсн Х/Ф "Флешка" Хjф "Професіонал" ІНТЕР 6.00 Дискавері 6.50 Квадратний метр 7.25 Бокс 8.40 Картата потата 9.25 "Городок" 10.00 Усе для тебе 10.40 Худ. фільм 12.ЗО Модний вирок 1З.З5 "Юрмалина"

2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки

без

10.00 Tjc "Рідні люди" 11.00 Грошові хвилини 12.00 Щиросердне зізнання

18.З5 Футбол. СК 'Таврія"­ ФК "Тирасполь" (Мол­ давія)

але

7.00 Сnортивні подіІ' 7.20 Срібний апельсин 8.00 Т jc "Клон" 9.00, 20.ЗО Т jc "Жінка

6.10

21 ОО Новини 21.20 д/ф "Спорткур'йози" 22.15 Світське життя 22.55 Трійка. Кено

ICTV

УКРАЇНА

15.00 Х/Ф "День бабака" 17.00 Криве дзеркало 20.15 22.40

21.ЗО Х/Ф 'Ультрафіолет"

5.ЗО Мультфільм 6.ЗО ПодіІ.

1З.ОО Х/Ф

17.ЗО Критична точка 18. ОО Т jc "Рідні люди" 19.00 ПодіІ-

5.55

21.ЗО "Кулагін і партнери"

факт

15.00 Срібний апельсин 16.00 Федеральний суддя 17.00 ПодіІ. 17.20 Спортивні подіі

19.25 Сnортивні nодіі 19.ЗО Т jc "Дві долі"

22.00 Вікна 22.25 Незбагненна,

17.45 Пекін-2008 18.10 Діловий світ

присвячена 900-річчю Михайлівського Золото­

11.25 Нова армія 11.55 Здоров'я 12.55 Аудієнція

"Виклик" ІНТЕР

6.00 Гід країнами світу 7.00 Новини 7.10 Ранок 8.00 Новини 8.15 Ранок 9,00 Знак якості 9.55 Tjc "Любов як любов" 11.00 Т jc "Вогонь кохання" 12.00 Новини 12.10 Ключовий момент

16.20 Tjc

17.25 Tjc "Сімейне свято" 18.20 Украінський вимір 19.20 Точка зору 19.45,21.40 Світ спорту 20.00 д/Ф "Таємниці доли-

16.00 16.50

. C~6()~t\ д/Ф

ака-

демія"

10

10.55, 12.55, 14.55,

6.00 6.05

6.00 Т jc "Сваха" 7.00 М/с"Король-лев" 8.З5 Т jc "Міліцейська

9.00

роднІ

9 55

ни царів"

8. 15 На Олімп' 8.45 Ранкові поради 9.00, 19.З5,21.ЗО Діловий 9.10 Аграрна країна 9.20,21.20 Новини

1+1

го фестивалю"

лендар

7.10

2З.ОО Політичний погляд

14.10 Надвечір'я 15.25 Крок до зірок 16.00 Фехтування 16.20 д/Ф "ІсторІя Кансько-

липня

11

"Сімейне

свято"

нат Європи

Доброго ранку 6.0З Ранкова молитва

'0.55, 12.55, 14.55,

17.25,20.00 Tjc

18.20 Український вимір 19.20 Точка зору 19.45,21.40 Світ спорту · 22.45 Мегалот 22.50 Лото. Трійка. Кено

16.20, 2.15 д/Ф "Історія

6.00

9 10 Аграрна країна 9.20,21.20 Новини

22.20 Т jc з

Анд"

Світ нерухомості Мотор-ТБ Страва від шефа Зодчий 15.ЗО Код життя 15.40 Гра долі 16.ЗО VІР-стажист 17.10 Палата 17.ЗО Не перший погляд 18.25 Народний контроль 19.15 Майдан

10.55 Маєток 12.00,20.45

сурикат1в Шоу

Опри

ВІнфрі

Школа ремонту

12.55

1З.50 В1ва

14. 15 Світські хроніки 15.00 Mjc "Таємнича гра" 15 55 Світ природи 16.55 Одіссея команди Кус­ то

20.00 22.45

Спецпроект Секрети Маріі Магда­

лини

16.40 Бістро- ТБ 17 ЗО Своїми очима 18.25 Час за Гринвічем 19. 15 5 копійок 21.ЗО ХронІка тижня

ТО НІС

6.00 Сильні світу цього 6.20 Спецпроект 6.50 Магія краси 7.25, 11.30 Жити смачно 7.55, 19.ЗО Хіт-парад диких тварин

8.55,21.40 Чиста наука 10.00, 18.ЗО НародженІ

вби-

вати

11.00 12.00

За сімох морів Світ навколо нас

1З.ОО Школа ремонту 14.00 Одіссея команди Кусто 20.ЗО "Світ" 20.45 Шоу Опри Вінфрі 22.45 Неандертальці

21 ,ОО 22.25

Час. Підсумки Велика політика ТОНІС 6.00 "Світ" 6. 15 Сnецпроект 6.50 Зелений дозор 7.25, 11.ЗО Жити смачно 7.55, 19.ЗО Хіт-парад диких тварин

8.55,21.40 Чиста наука 10.00, 18.ЗО НародженІ

вби-

вати

11.00 За сімох морів 12.00 СвІт навколо нас 13.00 Школа ремонту 14.00 Одіссея команди

Кус-

то

17.55 З6

паралель

20.ЗО Сильні світу цього

20.45 Шоу Опри Вінфрі 22.45 Tjc "Чингісхан"


в українську Нове надхо~ення nітературну скар6нич,10 Надійшла у продаж книжка сатирика-гумориста Петра Сиволапа "Слівце з перцем" - давнього і многолітнього співпрацівника журналу "Перець". Видавець - Андрій Савчук, що надрукував твори іншого українського письменника - гумориста з діаспори Бориса Олександріва - Грибінського, про що нещодавно писала наша газета ("НЖ", 22.04.2008р). У книзі П. Сиволапа відроджуються сміхотворні теадиції Степана Ру­ данського, Степана Олійника, Павла Глазового ... Иого сміх засуджує усе те, що осміюванню варте. Сатира і гумор П.Сиволапа служить людям на втіху та на добро . Пропонуємо увазі читачів кілька творів щойно виданої нової книжки

вольнити будь-який запит. З моменту ство­

Волчанецьку, щоб задати ій декілька nитань.

рення компанії нашими основними принци­

відношення до клієнта, співробітника ком­

nерше, nростота в оформленні.

панії і до держави. Все це дозволило нам

-

Для цього Вам необхідні тільки пасnорт та

стати лідируючою компанією, бути істотним

від вартості обраного автомобіля. Мере­

внеском в розвиток національного авто·

жа АВТОПЛАНу, де можна укласти договір,

Всі ми хочемо бути впевненими у прий·

друге, доступні кожній людині мінімальні

дешньому дні, хочемо жити добре та ком­

грн. По -третє,

фортно . І ми гідні цього, також як і гідні мати

щомісячні платежі активно

інфляції,

рівень

зростає

мобілебудування та украінської економіки.

-

120 салонів

нараховує

дуже

На цих принципах фунтується

яльність.

мую ДПА себе, якщо обираю АВТО ПЛАН?

3%

Як відомо, останнім часом в нашій країні

пами роботи є доступність, надійність та ло·

придбати автомобіль, які вигоди А отри· По

ЕлеонардДАДАМУХАМЄДОВ.

Лукавство

свідчить про те, що наші умови можуть задо·

Вікторія Яківна, скажіть, якщо А хочу

автора.

Хто жирує но Україні

Ми заnросИли Заступника комерційного директора АВТОПЛАНа Вікторію Мандибулу·

-

від

по всій Украіні. По

296

фіксований відсоток за послуги компанії -до

4,2%

у рік, в гривні, а не в іноземній валюті,

власний

Ви

І якщо

автомобіль.

новий

вирішили придбати автомобіль, і при цьому

Не потрібно стал ь варити,

Парламентський депутат

наслідки якої відображаються на куnівельній

тому не залежить від зміни курсу валют. Та·

грамотно розпорядитися своїми коштами ,

Ліс рубати, пря сти ...

В тому є лукавим,

сnроможності абсолютно всіх верст насе·

кож, в АВТОПЛАНі широкий вибір авто­

то АВТОПЛАН, завжди радий Вам у цьому

В Україні добре жити

Що учора <<лівим>> був,

лення. Така непроста економічна ситуація

мобілів, який може задовольнити запити

ДОПОМОГТИ.

Тим, хто вміє красти.

А сьогодні <<nравим>>.

nороджує невnевненість . До нас nриходять

кожної людини.

Чому всі ми в свято Злуки Не тримаємось за руки.

Замість сфери виробництва, Петро СИВОЛАП.

0[;>0mсщ;хзr:ьІПІ3 УJШ~ШйJ~шшш ГЛ1 іИm '\7щp:::JttшІIJ

rn

lrrІIJttrnCЗG>~~ ~оо!!

~~@'Lj'[3[;)0[j'~@8

ПравиАа поведінки на ВОАі Найбільш корисний відпочинок влітку - це відпочинок на воді. Знання та виконання правил по­ ведінки на воді є запорукою без­ пеки

життя

вашого

та

життя

ва­

ших дітей, а також отримання задоволення від відпочинку. Вар­ то пам'ятати, що основними умо­ вами безпеки є : - правильний вибір та облад­ нання місць купання ; - навчання дорослих і дітей пла­ ванню, суворе дотримання правил

поведінки під час купання і катан­ ня на плавзасобах. - постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих . Загальні правила поведінки на воді: І. Відпочинок на воді (купання , катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами та обладна­ них для цього місцях . 2. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче + 18°С, повітря +24°С. 3. Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5-2 ГОДИНИ.

У воді варто перебувати не більше 15 хвилин. 5. Перед тим, як стрибати у во­ ду, переконайтесь у безпеці дна і достатній глибині водоймища . 6. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, про­ зора вода , рівне дно.

4.

купання людей.

Вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени. 3. Стрибати у воду з човнів, ка­ терів, споруджень, не призн а че­

2.

них ДЛЯ ЦЬОГО.

4. Пірнати з містків, дамб, при­ чалів, дерев, високих берегів. 5. Використовувати для плаван­ ня такі небезпечні засоби, як дош­ ки, колоди, камери від авто­ мобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для плавання. 6. Плавати на планзасобах на пляжах та інших місцях, відведе­ них для купання.

Вживати спиртні напої під час

купання.

Забруд нювати воду та берег. Підпливати близько до план­ засобів, які йдуть неподалік від місць купання. 10. Допускати у воді грубі ігри, які пов'язані з обмеженням руху. Так при нехтуванні цими прави­ лами за перше піврі•Ічя 2008 року на водних об'єктах Броварського району потонуло 6 чоловік, серед

8. 9.

них одна дитина.

Юрій ГОРОХОВСЬКИЙ, старший інспектор з питань планування та моніторингу техногенно-природної безпеки Броварського управління.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ Філія "Броварське ДЕУ" ДП "Київське обласне дорожнє уп­ равління" повідомляє про наміри щодо отримання дозво­

варський р-н , с . Залісся; ДРП- 2- Київська обл., Бро­ варський р-н, с. Гоголів;

лу на викиди забруднюючих ре­

обл., м. Бровари, вул. Богунсь­

човин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств філії "Броварське ДЕУ", які знаходяться за адре­

ка, 29. Зауваження

сами:

ДРП

-

І

-

Київська обл., Бро-

ДРП

- З - 07400, Київська та

начаnьника віддіnу

пропозицїі

щодо намірів філії "Броварське

ДЕУ" надсилати в місячний термін в Броварську РДА : м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

те~ні:"Іної охорони,

сnец•ап•сrа

3 nроектуванн•,

монт\ІЖУ та о6СІІуrовуванн• технІІІннх 3асо61в охорони та відеосnосrереженн•.

Бажано: досвід роботи та на­ явність автотранспор_'ІУ. Тел: 8 (044) 227-71-27.

•"OBf: ЖИПИ• - газета Броварських міської та районної рад, адміністраціі. районної

ful[j](;)0~0 c::JGJ Г}Уl)~ c::JGJ cm!JJ~ Ш G!ilo 0r,JYl)ШGJIJ)Ш комірників, · експедиторів, водіїв

м~_білІІ. цtине

Як саме в АВТОПЛАНі діє захист від

же захистити

Інфляціі?

авто­

вантажного

офі­

Гарантуємо

працевпаwтуваннІІ,

3000 rрн. 3арппату від nотрібні бyxraniep Та іНС­ пектор відділу кадрів.

Ten.: 8-044-200-03-39, 8-050-477-47-29. АДРЕСА:

До салонів АВТОПЛАНу звертатися за адре· сами :

гарне

Дуже

запитання.

Перевага

БРОВАРИ: Мегамаркет "Термінал", фойє, вхід з

дення . До одного з nривабливих наnрямків

частину автомобіля , таким чином "заморо·

боку Льодової арени,

зарахувати

жуючи" його вартість з кожним сплаченим

вул. Київська, З 16, т.

куnівлю автомобіля. Вивчивши ринок із про·

внеском. Тому, незалежно від того, яка буде

БІЛА ЦЕРКВА:

виділити

ціна автомобіля, гроші не знецінюються,

Торговий Центр, вул. Я. Мудрого,

декілька основних сnособів купівлі авто . Це

оскільки завжди буде оплачена частина авто, а не частина суми, яку необхідно сплатити.

т.

автомобілів,

дажу

можна

грошей

можемо

ми

куnівля нового автомобіля в автосалоні, з латою його повної вартості одразу, чи

on· no си­

Іншими словами, Ви хочете сказа·

КИЇВ: Щ "Маrелан·, пр-т Академіка Глушкова,

т.

бання уживаного автомобіля. Треба врахову­

переваг?

ТК "Сільпо", вул. Драйзера ,

21,

вати той факт, що в даний момент інфляційні

Я думаю, що найкраще підтвердження

істотне зменшення

цьому є та кількість людей, які їздять на влас­

ТК "Квадрат"Сільпо", вул. Гната Юри,

ному автомобілі, придбаному в АВТОПЛАНі.

т.

кредитування населення.

із

Один купівлі

-

способів

альтернативних

А таких людей вже понад

це придбання автомобіля шляхом

ми

Коли

29

т.

(044) 331·56·49;

про

рішення

т.

купівлю будь

ми. Вивчивши nропозиції в цьому сегменті,

чергу ціна, якість, асортимент, відсоткова

т.

ми визначили компанію -Лідера, яка на рин·

ставка та термін виплати. В АВТОПЛАНі, по·

БОРИСПІЛЬ:

років. АВТОПЛАН по­

чинаючи з доступних кожному щомісячних

Салон АВТОПЛАН,

зиціонує достуnність придбання автомобіля

платежів, низьких відсотків за послуги ком­

вул. Киівський шлях,

та захист грошових коштів від інфляції як од­

nанії, закінчуючи широким вибором авто­

ринок " Зоряний", пав.

ну із своіх nереваг.

мобілів та гнучкою формою сплати,

ку Украіни існує вже

~[;)Ш!ШВlrJШ Lі!іlШ\]І}]ф @JJIJШIIOO:J

EJ І.;J0GCPG~:a'gcз: Про опрнпІІОдненнR проекту наказу

"npo

чого, нас цікавить в nершу

все

23,

(044) 222·62-69;

сплати його вартості невеликими платежа·

-

20,

(044) 206·05·10;

ТЦ "Городок-, пр-т Московський ,

ООО.

приймаємо

13·6,

(044) 496·86·93;

ТРК "Плазма", пр-т Московський ,

20·6,

(044) 223· 70·69;

т.

1О·В, NQ101 ,

(044) 223·95-68.

ПРSІМИИ ТЕ.ІІЕФОННИЙ-3ЇІ-'іі-3ок відбудеться прямий телефон­ ний зв'язок з головним лікарем райлікарні &АСИСТІОКОМ Іrорем Іаановичем. Контактний телефон 4-41-00.

09.07.2008 з 10-00 до 12-00

зотвердженн•

(.:..ФJ,.'J

nор•дку веденн• о6піку то поданн• звітносrі

СОС·ДиТІІче місrечко, що сrворене в м. &ровари, ІІК заклад, що надає

t~ оnіку діт11м-сиротам та діт11м, nозбавленим батьківського nіклування, та nредсrавп11є міжнародну благодійну організацію ~ "СОС·Кіндердорф Інтернешнл", nроnонує (на конкурсній основі) роботу

щодо товарів на мнтннх ліцензійних складах"

ІІVІІ.а.И с::-.-.-.а.

VI

На виконання пункту 17 розділу Програми боротьби з контра­ бандою та порушеннями митних правил на 2008 - 2009 роки, затве­ рдженої Указом Президента Ук­ раїни від 04.03.08 NQ 195/2008, з

Вимоги до кандидатів: - чоловік 35-45 років; житель м. Бровари: вміння полагоджувати по­ бутові пристрої; - навички у слюсарній, електро­ технічній, сантехнічній, будівельній

гарне керування автомобілем ; комунікабельність, любов до дітей. Оплата праці гідна. Зацікавлені особи можуть над·

метою посилення контролю за то­

справах;

варами, оформленими в режимі митного складу, і забезnечення їх електронного обліку Державна митна служба України розробила проект наказу "Про затвердження Порядку ведення обліку та подан­ ня звітності щодо товарів на мит­ них ліцензійних складах". Аналіз регуляторного впливу цього акта роз~Ііщений 26.06,08 на веб-сайті Держаl.!ної митної служ­ би України в розділі "Норматив­ но-правові документи" у рубриці

- елементарна комп'ютерна гра­ мотність;

або адресою: sos·dm@ukr.пet надати інформацію за телефоном : 8(067) 504-78·75; 8(050) З85·8З-94.

з

дати

nротягом оприлюднення на адресу Держав­

ної митної служби України : 04119, Київ, вул. Дегтярівська, 11-г (електронною поштою на скринь­ ку DOMK@customs.gov.ua.) або на адресу Державного комітету Ук­ раїни з питань регуляторної полі­ тики та підприємництва: ОІОІІ, Київ, вул. Арсенальна, 9/11 (елект­ ронного

поштою

на

скриньку

press@dkrp.gov. ua.) . Прес-служба.

07400,

І бітна плата 700 rрн. в місяць. !

1 5-43-89, 6-28-79. 1

1страхуванни.

ІТел.:

L-----------------J Хто 6ув свЇАКОМ аварії -~ор:

ноrо Джиnа 3 Жиrуn11ми

u.Jан~вні ЧІИТСІІЧі! · Ви хочете привітати з ювілеєм чи днем народження рідних , близьких Таке поздоровлення (без фото)

коштує

100

50 mивень для окремих осіб і

mивень для організаuій . Оголо­

шення про загублений документ

приватної особи-

20-

квітн• о 7-й rоАині ранку на АОрозі Київ-'Іерніrів, с.

ro

3аnіссІІ, веnике nроханн11 за­ теnефонувати

за

номером

а (099) 40 1 :.о~:.9 ~~:_; ~ Втрачений Держав ни й ак т на пр аво користування землею Б Ng 086976, ви,qан ий 1989 Ng 200 на ДБУ · 50 тр ес ту ·ки,вшлях · 5уд·1", вважати недІйсним .

Q., реєстр.

або знайомих?

20 гривень.

Довідки за тел.:

4-23-26.

~· втрачений Де ржавний акт на право власності

на земельну ~лянку сер і я КВ

Ng 008124,

виданий

Пухівською с радою 7.11 .2003 р . на ім ' я Куче· ренка Сергія иколайовича , вважати недійсним.

~ ~; Втрачене пенсійне посвідчення Ng "142425/ 118,

видане Управлінням ПФ України Московського р-ну м:. Харкова на ім'я. Горбаньсвої Людмили Микола1вни, вважати нед1исним.

l"- Втрачений

сертифІкат на

зе м е льну чаСJКу

КВ N2 0153447. виданий Бро варськоюРДА \пай) 5.01 .97 р . на ім 'я Строка ч Євдокі1 Як І ВНІ \ , вва жа ти недійсн им.

10 Втрач ені сертифі кат и центру незалежного тестуван н я Х 33168 7. ПН 7274 51 з укра1нсько І мови та літ ерату ри і основ прав озна вс т ва. вида нІ на 1м"я Нег о ди Серпя Юрій о вича, вважа т и НеДІЙСНИМИ. диплом пр о в ищу освІту ЖВ КиІв с ь ки м І) е gжа в н им ун і версит е том ІМ. ТJ. Ш евченка 26 05 8Ор на ім " я М у равського Се ргі я Вікт о ро в ича, в важати недійсним. ~· ВтР.ачений

9638 13, в и даний

..:.Втрачене посвідчення уча сн ика б о йови х дІй серія АБ Ng 042032, видане Тлумацьким РВК Івано·ФранківськоІ обл. на ім"я Мануляка Віктора МихайловиЧа, вважати недійсним

2. Дру к офсе т ний Обсяг

4-02-92;

·. ·::.:u ~ рекІІІШІІ вІдповlдвт.нlсrі. несе · рвІUІа~ёці.,

1 друкований

аркуш .

Віддруковано в ЗАТ "Броварська друкарня".

newlife@meta.ua

Реда,Щіff не завжди поділRЄ позицію авТQріf!.

• Зв ~~ність внклвденнх фак~ів в(,qповідвє BBTQP,~ . .. <· і•• ·••.• . ••• • •~!J'JHB З . '<НТВЧ8МИ . -;,нв . сfО(J/нІ(ІІJt •(.Іf3fЦ/f, /

і соціальне ;

:пенсійні внески

4-03-76.

відповідрльного секретаря 4-04·81; листів і масавої роботи бухгалтерія, nрийом оголошень 4-23-26.

Заро- 1

Броварах.

в

Робота

І

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

Редактор:

і

на роботу

:охоронника :

но-правові документи" у рубриці

місяця

електронною

за

резюме

І

веб-сайті Державної митної служ­ би України в розділі "Норматив­

наченого проекту просимо надси­

силати

--=-~ -~ r--------запрошує Підприємство-1

"Обговорення проектів норматив­ но-правових актів". Зазначений проект наказу Держмитслужби розміщений на

"Обговорення проектів норматив­ но-правових актів". Зауl.!аження та пропозиції фі­ зичних та юридичних осіб до заз­

· -

Відділи: громадсько·політичного життя 4·21 ·34; промисловосrі і соціальних питань,

40,

(04463) 3-29·18;

ти, що АВТОПЛАН складається з одних

V e-mail:

(044) 223-99-12;

стемі кредитування. Також можливе nрид·

лати

Київське підприємство запрошує на роботу в Броварському раионі на посаду

як

АВТОПЛАНу в тому, що Ви завжди оnлачуєте

nроцеси сnричинили

Згідно з правилами поведінки на воді забороняється: І . Купатися в місцях , які не виз­ начені місце в ими органами вико­ навчої влади та не обладн а ні для

7.

про те,

захисту грошових коштів є іх грамоте вкла· вкладення

В політичний хоровод.

Ніби Лебідь, Рак та Щука.

nитанням

Як відомо, найефективнішим сnособом

Затягнул о наш народ,

-

з

грошові збереження від інфляції.

Недолуге керівництво

не доход•т• рукн

А тому що наша злука

люди

nопітнчннй хоровод

До справжньої 3пукн

р.

з

Дні

виходу:

середа. субота.

Зам.

1711

Тираж

2700

прим.

#50 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you