Page 1

СЕРЕДА

9 липня

2003 р. N250 (9456)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

ПОПОВНІОІОТЬСІІ КОРМОВІ ЗАПАСИ Кілька тижнів I\IИНУЛО від­ як на Броварщині по­

кормового

балансу

в

ум'овах

кор",ювироб­

тівля за складних умов достат­ тоді галузь З~lОже успішно роз­

ред сільгосппідприємства ми

довано найближчим чаСО1\! і на перспективу організувати на­

ничники ТОВ "Бобрицьке» заклали на ЗlВlУ 1000 тонн сі­ lІажу. На сінаж скошено бобо­

поставлені серйозні завдан­

півконцентратний,

во-злакові трави

на площі

гектарів, у ТО'\ІУ «Плосківський»

числі

тоді,

чалися

«Зелені жнива».

Пе­

господарств

ня із забезпечення ситої зи­

ренеплодний

мівлі тварин. Ними передба­

лочного

9000

тонн,

35100

сінажу

-

силосу

необхідно

оди­

28,9

ниць, що становить

того,

167900

кормових

цен­

тнера на умовну голову. Як проходять

районИ

кормозаготівлі

Про

заступник

це

в

розповідає

начальника

равління

сільського

дарства

і

голови районі

роки. д,ля її

виконання необхідно створити

міцну

кормову

базу,

чити

повноцінну

рин.

При

І П

забезпе­

годівлю

нинішній

складатися

із

y~lOBHY

в

тва­

структурі

Крім

того,

ЛЯНСЬКИЙ трактори

двір з

причепюlИ,

корови виділено невні ділянки

ли

центнерів КОР~lОвих одиниць.

ляють грубі КОРМИ. Усього для індивідуального сектора в ра­

Особливу увагу селяни

на

яких

вої

Стан

справ

у

в

районі

від

високої

5000

тваринництві

дикорослих

ситуації необхідно

бінат "Калита», ТОВ «Сад», ТОВ «Агро-2000», ТОВ «Требу­ хівське», ВАТ «Рудня», ТОВ

ності

.

озавчора ВІДОУЛОСЯ чергове заСІдання

організованості.

косовиця

жад.'lіністрації Л. А. Вайсфельд акцентував увагу на необхід­

«Бобриць-

за­

зусиль,

зокре'\1і1

тонн. ПОВНИМ ХОДО:\І йдуть сі­ нозаготівлі у СВАТ «АгРОКО'\I­

ТОВ

справи

робницва,

жад.чіністрації. Голова райдер­

«Русанівське»,

успіх

по~днання

кор'\юви­

корму для худоби трудівники ДПЗ «Плосківський» 270

трав,

використан­

ня торішньої соломи як КОI\!ПО­ нента для

виготовлення

корму.

для забезпечення виправлення

дер­

спаду

агро­

резерви

доби на період стійлового утримання неодноразово обго­

призупинення

зокрема

товуються

товано 1667 тонн сіна. Найбіль­ ше припасли цього цінного

районній

РЮІКО­

На жаль, недостатньо викорис­

та хід заготівлі КОР,>Іів ДАЯ ху­

в

структури

ЗРОЗУ'\lіло,

гектарів. ЗаТІОковано і заскир­

ворювалися

по-справжньо~!у

еконо~!іки,

лежить

тонн сіна.

1745

сектора

~южливості

тові кооперативі тощо.

заготов­

йоні вже припасли понад

Тільки

торговий ді'\l, заготівельно-збу­

запашни,,!

селяни

аграрного кращі

запрацюють

сіном. для кожної дядьківської трав,

КОР'\Іів.

для сталої життєдіяльності, ко­

авто:'>ш­

коренеплодів, 8 тонн зелених кормів, що складати~!е по 45

наванта)кені

галузі

отримають

заїжджають

шини,

площі

інші

в ДПЗ гек­

150

У ці дні :'>raйже в кожен се­

голову

кількості

виватися. І тваринНlЩТВО, і всі

тарів.

середньому

на

ньої

3130

по 1,2 тонни сіна, 3 тонн сіна­ жу, 6-8 тонн силосу, 3 тонни

~

.

кожну

скошено трави

ції та розвитку тваринницької

2001-2005

~ю­

Раціон

приділяють заготівлі сіна. Уже

розроблено програму стабіліза­

галузі на

на

вають.

госпо­

Мих.аЙлович ТАЛАВІРА.

райдержаД~lіністрації в

годівлі

«Зелені жнива» в районі три­

продовольства

доручення~!

тип

слід заготовляти

уп­

райдержадміністрації Петро

За

силос ноко­

поголів'я.

повинен

ке».

peKO~leH­

відсотків концентратів. Kpi~1

25

тонн,

тонн. Всього

припасти

центнерів

тварин

4132

чено заготовити сіна

району

ний

по­

наступний налагодити

догляд за

рудзи,

голів'я худоби, у першу чергу корів. Одни ... ! з ключових фак­ торів у ЦЬО"!У ~{aє стати заго·

в

широко

період старан­

посіва;'.1И

куку­

застосовувати

поукісні та пожнивні посіви.

Галина ПОЛЯКОВА.

І

І СПрЮlування із еле~Іентами енциклопедії І та

сучасНІСТЬ

D від

часу його утворення. Воно, нагадаю,

І

У

роботі

зібрання

спіВI'олова

т 8айсфельд,

редколегії

району

••• І віночки 3 чарод'йиих 'рав

наш рідний І

Іван Доцин, засту~- ІІІ

Сергій

Лукашевич, І

секретар журналу

"Лю-

т дина і політика», кандидат історичних і

*

наук

АlIдрій

Бульвінський,

директор t\

~ держп'\е~!З(lВОДУ "Плосківський», Герой g І Соціалістичноі Праці Петро ~олоха, на-І

"." \1.

чальник «pXIВHOГO ВІМІЛУ раидержад"н- і1 НJCTP<1ЦIl Алла Жарова, краЄЗН,!ВfЩЬ, ав- !іі

Й тор кнИІ'И "Село 3аЗИ~І'Є на Киінщині» т 4 Петро Клишта, директор Науково-дос-!і

І лідного інститу'lУ україно:шавства I\ihic-1 терства освіти

і

науки

України,

доктор

І філологічних наук, професор, aKaдe~liK І іІ АКilДечіі вищої школи УАПН та I\lіжна- ії ііі родної СЛОВ'ЯНСЬКОЇ aKilДe~Iiї наук Петро І!\

І Кононенко, lIрацівн~ки приватного. Під-І

і

ПРИОІства "Водограи» '1',1 краєзнаВЦІ.

у ході об~lіну ДУ~ІКil"'ІИ щодо підготов-І

ш леН~і 1\IІИІ'И виступив Пt~ТРО Кононенко, І и якии PO~HJOBIB про НОВІ ПlДХОДИ до розу-

"Ііння стйродавньої та відносно недале-І кої історії України. Редколегія схваЛИЛil

І книгу

КрilЮ»

"Історія поселень Броварського І

до друку.

І Наступне зібрання, присвячене обго-І І воренню стану готовності для переДilчі в І

!Іі друкарню

ДРУІ'ОЇ

І Чl1вувшина»,

КНИГИ

«Броварська

заплановано

наступного тижня.

,~"'" ~ _a-.. _~

=

провести І

Іван ДОЦИН .• d

mе! _ _ _

і

вигідкі

вкладами

та ··

пенсійними пластиковими картками

роблять «Аваль~ дедалі лопулярні­ шимсередклієнтів. А колектив бан­ ківської установи, в свою чергу, ві­ тає .' своїх пенсіонерів, ЗQкрема

подру}j<ЖЯ

О. Г.

та

А. д'

Б~вз, '

Т. М.ФаткікУ, В. М. Заболотного, Л, П. Погрібну, В, Л. ]Jадигіна та решту переможців з приємною несподіванкою - виграшем призів.

Кор, "Нового . жЙrrSl» .

.•.··.''.

М .'···>.· .•.·' ··.•Е .· · · · · Н .· · · .· и .и •.

•.

tІИ~faЛО

де

своїх

голови раидержаД~І1НlстраЦll, І І засvтупник голови редколегії, відповідаль-І

і!! відповідальний

зручніСТь

користування

гостей.

j"lеllИНИ

відбулися

вітав

урочистості,

сільський

голова

Отрох. Він розповів про

історію заснування села, Ha:~BaB

Леонід!!

• ник

І варського

пенсіонерів,

1\·1. 1\'[.

взяли

нии за ПlДГОТОВКУ та видання IСТОрll Бро­

ня

умови

гостей

ної серії книг «Броварська минувшина», І

s співголова редколе~ії

Отож удосконалення обслуговуван­

з купаЛЬСЬКИ"І святоч. У центрі

І'< край», засновник історико-доку~!енталь-

IJI

карток, на які переказуються пенсїі.

села,

керівник творчо-видавничо- і!

і го проекту «Броварщина -

чашки

рідного сеЛil господарі ПОЄ.",нали

І участь голова Броварської райдержадМі-1 ~ ністрацїі,

парасольки,

керамічні та інші потрібні речі з сим­ волікою банку. у .броварській філії та КалИТЯН" СЬКОМУ відділенні банку обслугову- . ються близько 3,5 тис. пенсіонерів, котрі· відкрили тут пенсійні рахунки чи стали власниками пластикових

вітало

.

І

На ньому було розглянуто стан І'ОТОВ-І

краю».

термоси,

ня 275-річчя !\Іокреця СЮДИ за­

.' ності до передачі в друкарню третьої Зil • ліКО'\1 книги «Історія поселень БРОВilр-1 ського

ки,

I'vlинулої неділі на святкунан­

Бровар­

І ського району, приурочених до 30-річчя І

И буде врочисто відзнаЧilТИСЯ у вересні.

.

пер вони можуть одержати ГОДИННИ­

- МОК'РІЦІ '

МІРНИХ історико-доку,\[ентальних книг т 1m довідково-пізнавально-консультативного 1!1

li

минувшину

хунки«вибрав» комп'ю!єр, ТО>К те­

•.••.'.1.·.·.

І редакційної колегії тріади haY1<obo-попу-1

про

у рамках акціі "Тисяча подарунків щомісяця» 70 жителів нашого міста і району, котрі QТРИМУЮТЬ пенсію . в АППБ«Аваль», стали призерами , червневого розіграшу. Саме їхні ра­

В ні

ІДНОВЛЮЮЧИ

традиції

дав­

нашого

народу, з нагоди свята літ­ нього сонцестояння

-

пала, <1бо Купайла,

утретє

за

роки

Незалежності

Княжичах, біля Осенка, зібралися житеАів

Ку­

села

та

в

озера тися'!і гостей,

щоб відсвяткувати купаль­ ніч. Заздалегідь влада в особі голови Ольги Іва­

CLKY

НllШИ Касян

потурбувала­

ся , як краще організувати,

облаШТУВilТИ ~айданчик біля озера: підвели освіт­ лення,

ви, ДЛЯ

завезли

т~хнічне

столи,

ла­

обладнання

ведення вечора.

Відкриваючи купаль­ ське свято, Ольга Іванівнй

розповіла

присутнім

про

давні традиції народу, сво­ го села і

побажала жите­

ЛЯ'\! і гостя:>! доброго здо­

ров'я,

ЩilСТЯ,

і

~Іагічну

ніч

знайти

квітку

яка '\шть

розквітає і

щоб У

кожнен

цю зчіг

папороті, нй

одну

ПРИНОСИТЬ

Щ<1СТЯ

людині. Перед тупили ній

присутні:\1И З

пісня~1И

колектив

вис­

худож­

будинку

КУЛЬТУРИ та дитячий ко­ лектив. За спеціальними рецептю1И

кращі

кухарі

сеЛil підготува.'l,И капусняк

і

юшку.

покуштувати

які

чали 3"101'',' всі баЖilючі. (ЗахінчеЮUI на

4-u

стар.).

відо~шх

зе;-'Іляків,

розпо­

вів про сучасні проблеми і здо­

бутки односельчан. До Мокреця на свято прибули і виступили начальник районно­ го

вімілу

вер,

ці

КУЛЬТУРИ

відомі

доктор

-

J\.,\ Г\1. Ше­

ЗБІляки-односель­

П. Ф. Васько, ник України

технічних

наук

народний худож­ О. 1\1. !\'/іщенко, а

також

броваРЧ<lНИ керівник літерйтурно-чистецького об'єд­

нання "Криниця» М . Г. ОвдіЄІІ­ ко, поети Г. ІВilНЮК, К. Єгоруш­ кіна. Радо зустрічали присутні виступи краєзнавця ВОЛОДЮІИ­ ра Гузія тй поеТil з Одеси Олек­ си

f'ізничеНКil.

Купальською

піснею

"Котив­

ся вінок» свою велику концерту програму розпочав гурт "РОДИ· на»

районного будинку КУАЬ1У­

ри (керівник Т. Сокаль).

Мокречани рос.,,-і

-

діти

ТilКОЖ

славу,

до-

j

постаралися

підготувавши

на

велику

концертну програч}', веселі іJ'РИ І змагання.

Любителів пародій потішили "Вірка Сердючка» (восьмикласник Павло Солов­

місцеві

йов) та "Віа-гра». А святковий наСТріИ довж

усього

створили

свята

ді-джеї

упро­

сельчаНЮ1

Павло

та

Віктор (дискотека "Пікнік» з Бобрика»). Дякуємо усім органі­ заТОРШ,І

цього

свята

за

запро­

шення і приємні хвилини спіл­ кування'

Валентина КОВАЛІВСЬКА.


(21

N!!SO (94S6)

І

9.07

ЧИ tlАНП~ tlМИПОnКИ ІНОІ МltlIЧКОМ!

1 лuлня З нагоди Дня молоді за

поданням

ВіМілу

сім'ї та молоді міськра­ ди

Кабінет

України премією ня

Міністрів

нагородив «За

виконан­

ланцюжку проходила

обов'язку»

керівника

ураженням

хового

із

опорно-ру­

апарату «Праг­

нення» Олега Іваненка неодноразового

чемпіона світу і Євро­ пи

з

плавання

Олега

Лісогора.

лuлня

2 На

черговій

тивній

нараді

опера­ з

керів­

никами вімілів, управ­ лінь

та

служб

розглянуто

міста

питання

ходу підготовки закла­

дів освіти Броварів до нового навчального ро­

ку. Зазначалося, зокре­

історія Семипо­

його географіч­

ним положенням. Село розташо­ ване на вододілі Десни і Трубежа,

громадянського

товариства інвалідів

та

ИСЯЧОЛІТНЯ Т лок визначена

«горбів», древня

по

якому

сухопутна

до­

Першопоселенцем переказ на­ зиває Печуру, який приплив з півночі

по

Дніпру,

письмових

ни несла колись свої води через

згадується в

ліс Великий Кормил (Боровицю)

динний

в 17 ст. на­ а до Трубе­ (Половиця). тече через

ланцюг

боліт, через ліс, гаї до Трубежа. Щоправда, тече тільки

по

найбільша родина села. Вперше в

рога з Києва на Чернігів. До Дес­

Крива Річка (вона ж зивалась р. Переділ), жа бігла р. Пилявка Пилявка і сьогодні

піднявся

Десні і на чистині серед лісів заснував поселення. Печури джерелах

1666

ця

родина

р. Зберігся і ро­

переказ,

який

свідчить,

що цей рід виходить з Київської

Русі. Ряд фактів вказує на те, що Семиполки було заселено вихід­ цями з древнього Любича. Це традиційна практика, коли пе­ реселенці

заносили

в

нові

краї

нізуюче начало. Тут почали сели­ тись козаки і посполиті. Уже тоді Семиполки йменували містечком. СЕРЕДИНІ 18 ст. біля вул.

УУланської

київський полков­ ник Юхим Дараган ставить свій двірець, в якому влаштовувались

урочисті зустрічі російським ца­ рицям Єлизаветі Петрівні та Катерині П. У ті часи майже пов­ ністю сформувалась сільська гро­ мада, яка складалася переважно з

козаків,

з

великою

групою

-

можних виборних козаків силенків,

Булаха,

Ва­

Затики, Дячен­

кілька місяців навесні. Спочатку село було на найви­ щому місці вододілу, на Михале­

назви своєї батьківщини. От і з'явились не випадково в нашім краї р. Любич, оз. Нелюбич,

ків,

вій горі біля озера Лядського, а пізніше населення перейшло на

с. Любечанінов. На любицькій батьківщині було озеро Симпол його назва й пе­ рейшла на Семиполки. У межо­

родиною був рід Поживила (12 сімей в 1780 р.), родина Дараганів

луки, оболоні й левади біля річки Пилявки. Давню історію ють

численні

села розкрива­

перекази,

що

дій­

шли до нашого часу. Основна ле­ генда

про

героїчний

1239 р.

наших предків татарам в Тут за легендою

опір

(і билиною)

зу­

1646

вих документах

р. згадуєть­

ся урочище Зимполе, діброва біля озера Лядського. Ляда це чис­ тина, очищене від лісу місце. Там біля озера і діброви виникло перше

поселення,

яке

перенесло

Печур,

за­

Тарещука.

піманих

Рубанки, Серед

Смоловика, посполитих,

Дарагана,

найбільшою

і його нащадки (Хованські, Алфе­ рови, Половцеви) володіли семи­ полківською вотчиною (7 тис. де­ сятин землі) аж до 1917 року.

3 1861

р.

Семиполки

центром волості

(11

були

2

сіл і

міс­

течка) і великої поміщицької еко­ номії. Козаки жили своїми кутка­

-

ма, що проводяться ро­

пинились перед Києвом на відпо­

свою назву на побудований град.

ми

боти

чинок 7 татарських загонів (полків). Звідси і назва Семи-пол­ ки. Той же переказ розповідає,

Хоча поселення було ще древні­ ше, бо тут виявлено скарб з рим­

Шевченківка. Навколо були хуто­

зі

спорудження

шатрових дахів у шко­ лах

NQ 3, 8, 10,

NQ 3

іде

У школі

будівництво

міні-котельні.

В

навчальних

тривають

усіх

закладах

косметичні

ремонти

приміщень.

За підсумками обгово­ рення

відповідним

службам

дано

дору­

чення.

На нараді також об­ говорено

ряд

інших

питань та ознайомлено присутніх із хронологі­

єю подій та запланова­ ними заходами.

У виконкомі міськра­ ди відбулася прес-кон­ ференція з підведення підсумків проекту

спільного Інтернаціо­

що

татари

штурмували

давньо­

руський град Семиполки і

захо­

пили його через Чорні ворота. Усі чоловіки загинули, а жінок і

вою

дання допомоги «Дітям вулиці»

та

соціально

незахищеним категорі­ ям

дітей

У плані цього

дено

і

підлітків».

здійснення

ним

від

-

крові

лишилася

звідси

і

в

назва

урочища Червене-Червиве. Тата­ рів було так багато, що копита їх коней вибили озеро, яке і зараз називається Татарським і' знахо­ диться в центрі села. Так і цен­ тральна вулиця, що йшла від древнього

града,

називалась

Уланська (від татарського «юли» шлях). Цей варіант пе­ реказу наводиться в «Статисти­ чески-историческом

описании

Черниговской епархии»

(1874

р.).

(вали і рови) між Татарським озе­ ром і річкою Пилявкою. Нині це територія

місцевої

школи.

На цьому місці стояла, очевидно, з княжих часів Троїцька церква. Переказ про Семиполок в

героїчну оборону р. зберігся в

1239

прове­

семінари

матеріалів достат­

Ф письмових

для соціальних праців­

ньо, щоб говорити про історичну

ників

достовірність подій

різних

регіонів

України, а в подальшо­ му

в

ється

Броварах

створення

ального

соці­

«кризового

центру»,

який

опікуватися дітей

буде

соціально

незахищеними

ріями

плану­

і

катего­

підлітків

нашого міста.

Група юних бровар­ чан

дітей-сиріт,

напівсиріт і дітей, поз­

бавлених го

батьківсько­

піклування,

запрошення

мерії

міс­

відбу­

ла на відпочинок у ди­

тячий табір у Франції. Це вже вп'яте за раху­ нок французьких дру­ зів

і сприяння викон­

кому мають

міськради можливість

доровитися ном.

за

нування

1239

р. і зруй­

давньоруського

града.

півночі на південь. Багато людей пройшло і проїхало цими дорога­ ми через село князь Володи­ мир l\IIoHoMax, польські королі, російські царі і цариці, Шевчен­ на

ний

пункт

Володимира Великого князь

почав

(980

ставити

р.), ко­

гради

по

Остру, Десні і Трубежу, колоні­ підкиєвську сіверську землю. Град було збудовано за класичною схемою, в болотистій місцевості на березі річки Поло­ виці. Це місце так і залишилось зуючи

в напрямку зі через Град і

Базарну площу. Це частина Ста­ (Старозаворицької) дороги, але в документах 17 ст. вона називалась Старосемипол­ ролітківської

ківською, і це визначало історич­ Семиполок

перед

Літками (що було історично дос­

На

17

початку

вул.

Уланської

в

ст. над озером Багінським дво­

поверховий

будинок

і

господар­

ські споруди поставив польський шляхтич, пан

урядник

Багінський.

Семиполок,

Щорічно він от­

римував з королівської казни за

50 злотих. 1636 р.

центральним у селі.

службу трація

Але як же називався древній град до 1239 р. У дотатарський

засновником Семиполок, перебільшення, хоч при

період?

ському село

діти оз­

кордо­

І «КраlO У

ПогреБСЬКіЙ

орден Св. Володимира, звання підпол­ ковника і дворянське звання. Жив у Семиполках і похований на кладовищі Троїцької церкви. Федір Шевченко, козак, що швидко розбагатів після скасу­ вання кріпацтва, мав винокурний

Польська люс­ називає його

отримало нове

та це Багін­ орга-

бібліотеці

проведено

цикл

масових заходів, присвяче­ них 80-річчю району.

Броварського

Так, для учнів

був

проведений

усний

журнал

«Броварщині

-

Завіду­

80».

юча бібліотекою Ніна Вікто­ рівна

Кривобок

розповіла

ім.

1 Травня

про

рика,

лишніх Комуни

і

(нині

1914

Остерське р. зупинила

будівництво. Там, де сходились вулиці Уланська, Остерське шосе, Старий шлях, була Базарна пло­

Св. Трійці зробили клуб. Біля се­

ла було збудовано військовий ае­ родром і військове містечко. У

1941

вересні

р.

північніше

села велися бої, де загинули де­ сятки воїнів. У перші дні окупації

німці

повісили

місцевих

партій­

них активістів.

Директором місцевої школи Юліушем Красуцьким було сфор­ мовано комсомольський парти­ занський загін ім. Хрущова, який німці невдовзі знищили. Семи­ полківські партизани братській

могилі

Там же могила

в

поховані в

центрі

й досі

не

села.

18-річного Героя

Радянського Союзу В. де

Шабаліна,

встановлено

мону­

мента герою. У одному з будин­ ків, що зберігся, зупинявся гене­

рал

Людвіг

Свобода

(майбутній

президент Чехословаччини), яко­

му семиполківці вручали хліб­ сіль. Із 400 семиполківців, яких було мобілізовано на фронт, загинуло майже 70 відсотків. Після війни через

село

проходила

вузькоко­

лійна залізниця з торфопідпри­ ємства «Вєлікоє» до станції Боб­ рик, якою возили торфобрикети. Духовним центром села була школа, через яку пройшли сотні учнів, але вони, на жаль, покину­

ли рідне село.

З тих,

хто повернувся, Володимир

-

мій

Москвич,

котрий упродовж багатьох років

школу.

Нині

захопле­

ний поезією, пише вірші, багато з

вом

сельчани

згадують

колиш­

нього директора місцевої птахо­

жено багато об'єктів. могли стати міс­ С ЕМИПОЛКИ цевою Венецією. Адже у 70-ті

ща, де кілька століть відбувались традиційні ярмарки. Перед 1917 р. переселенці з Семиполок

тутом

роки Київським проектним інсти­ було

розроблено

600

містечка на

проект

котеджів, які ма­

(Смоловик та ін.) заснували в ка­

ли були побудованими над кана­

захських степах нове село Семи­

лами.

полки, де місцева школа

на тих болотах вчителька Тетяна

носить

Проект не

звання Героя Радянського Союзу

Телендій

Гончара. Не могли обійти містечко і події 1917 р. Бої за Семиполки 1919 р. відображені в історичній, художній (с. Скляренко «Шлях на Київ») літературі, в кінофільмі О. Довженка «Щорс». Зберігся будинок, де був штаб Щорса, в 1949 р. на ньому було встановле­ но меморіальну дошку. У 1917 ро­ ці доля закинула до Семиполок

занесені

майбутнього Конєва. Тут

маршала Степана він починав свою

військову кар'єру артилеристом і про це писав у своїй біографії

(1946

трагічне

.

життя

групи

істо­

Михайла Мельника.

Не забули і про погребську Варвару

до

Гринько,

котра проживає у м. Києві,

але є частим і бажаним гос-

теж

нашу

За документами Семиполки

17, 18, 19

називались

ст.

містеч­

ком, та й були ним по суті за сво­

21 столітті тут більше вмирає людей, ніж народжується. Так не повинно бути, бо це протипри­ родньо. Семиполки, Гоголів, У

Літки, Заворичі

-

історичні міс­

течка і повинні бути ними, як і були сотні років тому.

земляч­

криниця для душі», де пред­

ставлені і зберігаються ма­ теріали з історії с. Погреби. Живе і працює в Погребах один

що

книги

їм духом. Нас чекала європейська доля. Але в 20 ст. ми стали селом.

ку, артистку театру і кіно. У бібліотеці оформлено кра­ єзнавчий куток «Краю мій,

ще

Червоної

України.

тем у селі, і про Таїсу Лит­ виненко,

реалізувався, а

знаходить рослини,

Володимир ГУЗІЙ.

р.).

члена Гель­

Спиридоновича поетесу

хуторів Козячого, Миколаївки. У церкві

фабрики В. Д. Кудренка, за керівництва якого було споруд­

Бобрик

шосе), але війна

вчителя,

сінської

(комуна). Було пере­

селено до села мешканців навко­

станції

Розповіла Ніна Вікторівна і

комуна

яких стали піснями і звучать на українському радіо. Добрим сло­

МІИ, КрИИИЦ. ДІІ. ДУШІ» про утворення Броварсько­ го району навесні 1923 ро­ ку. Вона зробила короткий екскурс в історію Погребів, починаючи з 1923 року. Було згадано першого голо­ ву колгоспу Михайла Сергі­ йовича Бугаєнка, першого голову сільської ради Саву Гнатовича Оксютенка.

виникає

1912 р. по­ чалось будівництво брукованої дороги через Семиполки з пові­ тового міста Остра до залізничної нарком юстиції СРСР.

.~

сіЛЬСЬКIИ

рр.) за битву

отримав

часу

13 колгоспів, які пізніше ре­ організували на три ім. Леніна, ім. Франка (економія Половцева),

очолював

і

були містечком і головною віссю села була вулиця Уланська -

товірним).

(1805-1814

Бородіно

року.

рено

ємництвом у Києві до 1917 р. Цікава і родина дворян Кур­ ських, з якої вийшов Курський -

Броварами

ло адміністративний центр. Над цією автотрасою збудовано магазини, кафе, клуб, сільраду, адміністративні й житлові спору­ ди. А в середні віки Семиполки

пріоритет

під

того

вчитель,

в середині 19 ст. на східній око­ села Санкт-Петербурзьке шосе, лише в останні роки зміни­

що йшла на захід,

ник війни

1923

до

ім. ОПК У 30-ті роки було утво­

долі й успішно займався підпри­

лиці

єдина, сходу

євреї, військові. Кирило Василенко (18811837 р.), син козака Федора, учас­

янням

визнач­

найбільш між

століття досить строкате дворяни, мі­ щани, козаки, селяни, торговці­

1921

з

ра­

не­

У 20-ті роки на околиці села за ві­

Москву.

і визначає життя села. Збудоване

стратегічній дорозі ще ли

і

Козельцем на великій дорозі, яка

ний

князя

-

Семиполки

Давньоруський град Семиполки сформувався як поселення на за

Чернігів

станція,

19

Населення

-

довго

завод на хуторі Федорівка, в 1905 р. купив пивзавод на По­

ко, Пушкін. Бо це була дорога з Києва

Федорівка, Заїжджий

кінно-поштова

на

та-побратима Броварів

Фонтане-су-Буа

-

ної частини села. Всі вони йдуть з

що

сусідніх селах (Димерка) . ОЛЬКЛОРНИХ, билинних,

проекту

чотири

1864 р.

біля озера Лядського було черво­

трагедій,

раз помітні сліди древнього града

«На­

з

пам'яті поколінь. А те місце в лісі

ських

Там же розповідається і про за­

представ­

дорогою, І а

Санкт-Петербурзьким шосе. Напрям давніх доріг і сьогодні визначають сільські вулиці захід­

Це одна з великих семиполків­

Союзу

(Україна)

ярмарки.

ки нещасних.

та

ників

двір,

часи

ця

Деркачівка,

ри Розкошівка, Козячий, Арциків.

на вели­

дітей вирізали в лісі, під гуркіт барабанів, щоб не було чути кри­

(Німеччина) Соціальних

- село С ЕМИПОЛКИ кій дорозі. У княжі

дорога називалась Королівською, в билинах - Дуковою, Київським гостинцем, Старим шляхом, Битою дорогою, пізніше Гарбузо­

нального

Ліги

ськими монетами.

Василівка,

ЕМИПОЛКИ були навіть С йонним центром, хоча й

митець-художник

Левко Воєдило. Він розпи­ сав церкву Успіння Богоро­ диці, яку було відкрито 28 серпня 1994 року.

Завідуюча

бібліотекою

побажала учням порозі

їхнього

життя

пам'ятати

школи

на

дорослого і

примно­

жувати здобутки односель­

чан, поважати і любити свій рідний край.

Людмила НИЗОВСЬКА, завідуюча методично­ бібліографічним відділом

Броварської центральної районної бібліотеки.


(31

N!!50 (9456)

9.07

f

ОО®ф~ т® ~~~

Jаrишо"

І

На городах дозрівають перші овочі, рання картоп­ ля. Все більше з'являється бажаючих скористатися плодами чужої праці. Щонайменше буJЖ шоковані ранні перехожі, котрі 3 липня о Б-ій годині ранку зустріли у центрі міста жінку у вбранні ... Єви, тобто голісіньку. В такий оригінальний спосіб покарали власники городів (за садом в районі «Порошинки») крадійку картоплі, котра вирішила по­ живитися чужою працею.

Такі злодії городини стали справжнім лихом для бровар­ чан, котрі вирішили зміцнити сімейний бюджет, виростивши власними

силами

1/ Надворі

сіб покарали господарі дачно­ го злодія на зупинці електро­

страху

його на перон і примусили від­ бивати покаянні поклони біля кожного вагона прибуваючих електропоїздів. Отож, злодії, начувайтеся! Не відомо, який ще спосіб для «на

гарячому»

доведені до відчаю господарі. Інф. "НОВОГО життя ...

картоплю,

приступайте

творчослошукової

пора,

до

ЦІЄІ

роботи.

І

нехай. процес благоустрою та оздоблення вашого дому при­

несе лише насолодуі -приємні cnoraдl1.CnOAiBaeMOCb, що наші -поради будуть для вас,

можуть застосувати

впійманих

Тепла

Отож, озброївшись ріЗним бу­ дівельним начинням, без

поїзда «Жердово», впійманого «на гарячому». Вони привели

покарання

літо.

погожі дні. Тож найкращий час брати відпуску і починати ро­ бити ремонт у _власній оселk

непроханих гостей. У не менш оригінальний спо­

до

,

у вашому дом.

моркву, буряки, цибулю ... Тому-то й змушені господарі охороняти власні городи від

як ніколи, своєчасними. і

Суч~сиий іитер'ср І> Qі:>qгрдніщнійінтер'Єр нашо­ го~и:tла може бути напрочуд рі:зноманіпIИм. Уньому є міс­ це настінному килиму, картині

і.еGrаМl1у,.lфИШТалю і керамі­

u.і,ткаНИНіjВИЩ~~~Ні~сеРl:lет~ ці. Тут може бути присутня і Нliйсучасніш~мода, .і народна -традиція, але усі речі ПОВИНІ-!і QУ'tи -Підібрані зі -смаком;liе

Станція "швидкої медичної допомоги» приймає виклик та направляє бригади для надання медичної допомоги до­ рослим і дітям: - при нещасних випадках і травмах, які супроводжуються тяж­

Нарешті вам пощастило знай­ ти роботу і завтра ваш перший трудовий день. Ви хвилюєтесь. І це зрозуміло. Але пам'ятайте, що оточуючі вас сприймають так, як сприймаєте себе ви са­ мі. Якщо ви почуваєтеся прОфе­ сіоналом, здатним відстоювати власну точку зору,

то

і

колеги

сприйматимуть вас саме так. . Тому більше впевненості у власних силах, у власній при­

вабливості Якщо

з

і

профеСіоналізмі.

такими

відчуттями

ви

переступите поріг офісу вас чекатиме успіх. Не соромтеся звертатися до колег із запитан­ нями, дякуйте за допомогу і скоро почуватиметеся у новому

колективі «своєю» людиною.

І ще, позбудьтеся звички пліт­ кувати. Для початку уникайте подібних розмов, не заохочуйте співрозмовника вести їх, змініть тему, пам'ятайте: «язик мій ворог мій». Навчіться у новому колективі розпізнавати пліткарів і уникайте спілкування з ними.

перенавантажУЮЧИ, а -ПРИl<ра:;

кими ураженнями тіла (різноманітні види поранень, ударів, пере­

шаючи )Ки:tло. Основна8ИМО~

ломів, вивихів, опіків, відморожень, уражень електричним стру­

гаД0 інтер'єру -'-нічого _. заЙ­ вого в кімн;пі. Не бійтеся

мом чи блискавкою, при тепловому ударі та сонячному ударі, різного роду задушенні, повішенні, потраплянні сторонніх предметів у дихальні шляхи та шлунково-кишковий тракт), отру­ єннях, способах самогубства, укусах тварин, змій, згвалтуваннях

розлучатися

викидати

пестливим

спрощуєте долю і навіть скоро­ чуєте життєвий шлях. Наприк­

іменем «Вовчик», «Тетянка», «Шурик», «Жорик». Та той, кого називають «Вовчиком» - не бу­ де Володимиром «тим, хто володіє світом». Тому уже з ран­ нього віку привчайте дітей до повного імені. Цим ви не відні­

лад, Стас, Влас. Часто так ми називаємо людей, які носять зовсім різні імена. Станіслав, Ярослав, Владислав, Святос­ лав, В'ячеслав, позбавляючи тим самим їх індивідуальності, «причісуючи під один гребі­

мете

дитинства,

нець».

пите

почуття

називати

проте

власної

при ще­

гідності.

Коли ви називаєте дитину її справжнім ім'ям, закладається

.........

І ще одне. Якщо хочете, щоб дитина мала доброго янгола­

.........

охоронця, назвіть її ім'ям свято­

астральна програма і вершить­

го,

ся її доля.

народження дитини.

якого

церква згадує

у день

го; гостровиникаючих порушеннях діяльності серцево-судинної,

лишніх людей, алергічних реакціях негайного типу, різноманітних кровотечах, комах, судомах, втраті свідомості та ін.; - при пологах, ускладненнях вагітності; - при масовій кількості потерпілих та масових раптових

Меблі в кімнатах повинні займати не більше 40 % під­ логи. Це зробить кімнату просторішою і в ній буде лег­ ше підтримувати чистоту ре" гулярно. Під час розстановки меблів обов'язково врахуйте

захворюваннях;

тон стін, кольорове поєднан­

дихальної, центральної нервової систем, гострих розладах психі­

ки, які супроводжуються агресивними діями до себе або навко­

при

викликах з будь-якого приводу в громадські місця,

ня, вбрання кожної кімнати, відстані й проходи між пред­ метами і групами предметів.

при виклику, що надійшов від лікаря при погіршенні стану

хворого і необхідності проведення інтенсивної терапії, реаніма­ ції, госпіталізації хворих та потерпілих в лікувальні заклади. Станція "швидкої медичної допомоги» не приймає викли­ ки і не виїжджає: - при різноманітних захворюваннях (гострих і хронічних), хворого або потерпілого чи інвадизацією;

-

для виконання лікувальних процедур, призначених в поряд­

ку систематичного планового лікування; - для перевезення хворих та потерпілих з лікувальних закла­

дів додому або в інший лікувальний заклад; - до осіб, які знаходяться в нетверезому стані і не потребують негайної медичної допомоги, для визначення ступеня алкоголь­ ного сп'яніння;

- до психічно хворих, дії яких не викликають загрози для навколишніх людей та для самих себе; для огляду і вивозу трупів та складання актів про смерть;

для перевезення інфекційних хворих до лікарні . Лікар "швидкої медичної допомоги» не видає: лікарняних

Енерrетика подарунків

Кожна річ оточена аурою про це знають біоенергетики. Зрозуміло, що вона діє на наше біополе. Яка ця дія, залежить від того, чи співпадають параметри нашого поля з даними енерге­ тичного поля речей. Коли поля співпадають, річ нам здається «приємною». Отож варто прислуховуватися до вашого внутріш­ нього голосу.

За енергетикою найсприятливішим можна вважати традицій­ ний інтер'єр японських будинків: мало речей, але всі підібрані з

листів, судово-медичних висновків, рецептів на медикаменти та

будь-які письмові довідки на руки хворому, родичам чи службо­ вим особам. Згідно зі ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопо­ рушення свідомо неправдивий виклик «швидкої медичної допо­ моги» тягне за собою накладання штрафу. І ще одне. Щоб допомога була вчасною, прохання - чітко поз­ начати назви вулиць та номери будинків. Подбайте про освіт­ лення. Якщо у дворі є собака, зачиніть його. Пам'ятайте: до вас

великою любов'ю. Аура речей відбирає у людини частину прос­

Віктор ЦІР,

головний лікар «швидкої допомоги».

женими речами йому передається і їх негативна енергетика.

Щось спитати .має,

Повернувся ледь живий,

Врешті, зважився, nита:

-

Скажіть, бабо Лізо,

-

В пляшку пива влізе? Каже баба:

-

Звісно

-

Який же ти ще у .мене Он.учок дурненький! Онук бабі:

-

А чого ж

Татко всі.м говорить:

-

Моя теща хоч куди

Сво га носа встро.мить ...

-

ЧU ти впав,

Що не зігнеш сnиНlI?

А чи ваш кирпатий ніс

Хоч він і .маленький,

Баба охка:

ні,

Я не падав. я lуляв

Внукові йменини.

-

То чого ж кістки болять

Після того .міста?

-

Довелося танцювать

І репа. і твіста! ..

кож вироб!'1

художньої

мисловості' та

про­

прикладного

мистецтва :зав~и займають чільнвміСце в інтер'єрі житла. Минає моданастилі., окремих авторів, певні течії, а пОтяг на­ роду до мистецтва і його вит­ ворів

- одвічний. Картини,невисокі скульпту­ ри або керамічні композиції, репродукції, якщо для них знайдено місце і вони гармо­ нійно поєднуються з іншими предметами інтер'єру, прик­ расять оселю, додадуть тепла

і затишку вашому побуту. Не намагайтеся перетвори­

ти свій дім на музей. Якщо в кімнаті на одній стіні у вас ви­ сить естамп

на

чи

картина,

підлогу

пос­

керамічну

вазу, прикрасивши ії компози­ цією з живих чи сухих квітів, а другу, приміром, на полицю

Сюжет твору повинен відпо­

наченню гальній

приміщення. У за­ кімнаті, де сім'я

збирається

Від онука з .міста. Не знаходить .місця.

І.

відати функціональному приз­

йй,m"~''''\'''''Ж'''''''Ю'Д1ю',mШ'''''''щ'"і~ 1GJ(!)[p",am!ШmіЗ",J~]m11~"щ@""Д,?",,'?"'''''''·'' 3апитаннtI внука... .ме нн н Н ••• Бо на неї із· під брів Пильно nоглядає.

ТВОР"

06разотвор"оro-.миcreqтва Кар'J'И!;!И, .. СКУЛЬПТУРИ, а та­

чи стелаж

Будь-який дотик людини до речей залишає енергетичний слід, тому від неприємних вам людей подарунків краще не приймати.

Повернувся дід ВаСllЛЬ

не користування меблями.

тавте

поспішає лікар.

тору. Жадібність карає найбільше самого власника: із нагромад­

Біля баби треться внук,

Проходиповиннізабезпечува­ ти вільниЙ рух кімнатою, зруч­

легких травмах і нещасних випадках, що не загрожують життю

-

~

вашу

оселю на захаращений склад.

-

хочеться

перетворить

при раптових захворюваннях, які загрожують життю хворо­

-

на вулиці, підприємства та установи;

Не слід називати близьких скороченим ім'ям - тим самим ви обмежуєте їхній розвиток,

вже

речами,бо

звичка все ховати і нічого не

та ін.;

Ім'я це доля, стверджують астрологи. Даючи немовляті ім'я, ви нарікаєте йому долю. Зрозуміло, що маленьку дитину

зі старими,

непотрібними

ю

Аспірин дуже подразнює слизову оболонку шлунку. Щоб зарадити цьому, пігулку пот­

рібно розтерти і запити міне­ ральною водою: тоді вона швидше потрапить у кров. Ас­ пірин не поєднується з гос­ трою їжею та цитрусовими. Антибіотики приймають за

- нія­ ких молочних продуктів. Каль­ цій, що міститься в них, всту­ півгодини до їжі, а потім

пає у реакцію і утворює важкорозчинні сполуки.

Ферменти, травлення,

що краще

поліпшують приймати

під час їжі. Антидепресанти потребують дієти, з якої мають бути виключені сир, дріжджі, соєвий соус, рибна ікра, аво­ кадо. Інакше ризикуєте підви­ щенням тиску.

Оральні

контрацептиви

не

можна змішувати з продукта­ ми, що містять кофеїн, це

призводить до безсоння. Щоб засмага була рівною, а не «пантероподібною», утримай­ теся під час відпуски від при­ йому

гормональних

препара­

тів, антибіотиків, анальгетиків та антидепресантів.

за

святковим

чи

недільним столом, приймає гостей, буде доречним пей­ заж,

кольорова художня

реп­

родукція, натюрморт. У дитя­ чій можна повісити картини із казковими сюжетами, епізо­ дами з улюблених книжок то­ що. У кабінеті господар, як правило, вішає й виставляє

твори мистецтва, які йому найбільш до вподоби. Тут він

володіє становищем. У спаль­ ні

найкраще

пейзаж квітів.

або

сприймається

натюрморт

із


(lІі\

І

N!!50 (9456)

)/tJ]7)#[)J/jfifii1

(3акiRчeRRЯ. Поч. на І-й стор.).

наговорів. ЗаПilХИ квітів, ніби переплі­

ТilЮЧИСЬ із запахом диму і духмяних

Дівчата пускали віночки з чародій­

шашликів,

них квітів Ні! озеро, Пilрубки розваЖil­

канат

!\Ііж гостя!\1И з

КоопеРilТОРИ

Сумської

пісні

і

Водяник.

Гучними

РОЗПilЛИЛИ

приписується

багаття,

очисна

підприємці

селощі, свято вдалося на славу. Тра­ диції відроджуються, бо вони справді є народни:'>!И

сила.

І для

народу.

Усі вірили, що, стрибаючи через ньо­ го,

можна

позбутися

всіх

хвороб

внесли

Усю ніч нйд Княжича~1И лунали ве­

оп­

якому

магічна

і

спонсори.

лесками присутні вітали його.

Невдовзі

чаро­

рівники промислових підприємств та

запальні

танці. Перед присутніми з'явився дов­ гоочікуваний

своєю

свята. Не забули відвідати свято ке­

перемогли княжичани. На святковому лунали

всіх

свій вклад в організацію і проведення

області і княжицькими ІІарубками, де майданчику

~[анили

дійною силою.

лись різними іграчи, тобто перетягу­

вали

9.07

Олексій МІЛЬКО

та

(фото автора).

ПРИ_ЇnI ВАТ _Мономах» ПОВlAOМJIIЕ ПРО ПРОВЕдЕННІ 3ArAJIltНИх 310,18 АКЦІОНЕРІВ, які відбудуться 29 серпня 200З року о 10.00 за адресою: 010ЗО м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 21. Рее:страція акці­ онерів або їх представників відбудеть­ ся з 9.00 до 10.0 за місцем проsеден­ ня зборів.

найдорожчу нам людину

АНТОНІНУ ВОЛОДИМИРІВНУ КАРПЕНКО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Звіт голови правління про результати фінансово- господарської діяльності за 2002 рік. 2. Затвердження фінансового звіту та ба­ лансу за 2002 рік. 3. Затвердження порядку розподілу при­ бутку, отриманого за 2002 рік. 4. Обрання та відкликання членів спосте­ режної ради, виконавчого органу та реві­ зійної комісіі. Для участі в зборах необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціо­ нера або його представника. Для пред­ ставників акціонерів також необхідно мати доручення на право участі у зборах, офор­ млене згідно з діючим законодавством.

1.

з днем народження! МІІ lIlей!' .J любов'ю ойіі1А!аСI/(),

!V/O!," щаСIllЯ і! ра()осmі ОuжаСАIО. Рі()IІН, ()орош І/аша. IlJЮЖIІШJ СIllО ліlll. Хаі! ГIloйi со)!і('f/l/'('Я (J('с('лковllіJ цвіт.

Хаі, тебе .МllllliЮIll/1 ЛllХО і біда, А д!lша хаі/ ві'lІ/() б!lдl' А[()л()()а.

ХаіІ /Орl' оБХ()()IІГ1lЬ теое СIllО/ЮНОЮ. А Щl1СIllЯ IІРIІХО()IІI1I1, і Л;tСIllЬ('Я рі/(ою.

з 1О ЛИПRЯПО 2'Осерпкя та виграй ОДИН з

з любов'юдоня Аліна, свекор і свекруха.

Saturn· Нагородження відбудеться

3ДАЕМО В ОРЕНДУ

11

року о

10:00

на своїй баз;.

• 8 широкому асортимеИnпродаються

\JJ®'11Q5QffiGJ08

дотримання санітарно- гігіє­ нічних норм, виконання ви­ мог та правил пожежної без­ пеки згідно з чинним законодавством України. Переобладнання приміщення виконувати з відповідного дозволу виконкому міської ради. В 6-місячний строк піс­ ля повної сплати за об'єкт приватизаціі задіяти вбудо­ ване приміщення. Подальше використання об'єкта під ре­

за ЗКПО

житлового

монт взуття.

код

за

частина

окремо

розташова­

ної будівлі загальною пло­ щею 24,5 кв. м без функціо­ нального призначення, рік забудови 1965, земельна ді­ лянка під об'єктом привати­ зацїі окремо не визначена, питання відведення, купівлі або довгострокової оренди якої вирішується покупцем самостійно з місцевими ор­ ганами

влади

в

порядку,

тановленому чинним

ус­

законо­

Переможець аукціОНУ, який відмовився від підписання протоколу аукціону або укла­ дання договору купівлі- про­ дажу об'єкта приватизації, сплачує Продавцю неустойку у розмірі 20% від кінцевої вартості продажу об·єкта. Об'єкт приватизації знахо­ диться в оренді. Договір оренди зберігає юридичну силу для покупця по 25 бе­ резня 2004 року за умови,

якщо орендар не братиме участі в аукціоні. Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та застава

давством.

вносяться

Умови продажу: утримання приміщ~ння та прилегло'l те­ риторіі в належному стані,

NQ 260093011152 в ГОУ Промінвестбанку України м. Києва, МФО 300012, код

О В Е

Ж И Т ТЯ'

-

на

рахунок

колекmuв

реАакиїі газеmu, Броварські міська і раОонна ралu. районна

Свідоцтuо про дСРЖдUIІУ

реєстрацію кі N 259 иід 10. 12. 1997р. індекс

61285

16470831,

РЕ .АіА.К ТОР

BOAOAUMUP

одержу­

Українська універсаль­

- 3-5

зівка, які належать Хлебіку О. І. Складається: 1. Огорожа (залізобетонні плити) - 60 шт.; 2. Металева огорожа (металеві рамки) 10 шт.; 3. Літні павільйони для продажу м'яса 5 шт.; 4. Металеві столи - 5 шт.;

р.;

5-40-82. 1

Тел.: З6-З-66.

І

". 'пРИіііНО."ПіДП'ИІМЦjQ{'

на товарна біржа. Кошти під час розрахунку за придбаний об'єкт прива­ тизаціі вносяться на рахунок NQ 31513905800005 в банку УДК Киlвської області (для Броварського ВДК), код за ЄДРПОУ 23571923, МФО

Ш@)l][;)ОВС3Ш В'm2[Г~l]С3[;) 3 ДОСВІДОМ РО&ОТИ В РО3ДРI&НIЙ торrlВЯI.

5. 6. 7. 8. 9.

Водяна свердловина з ручним насосом;

Дерев'яний будиночок; Цегляний туалет; Металеві ворота; Залізобетонні «башмаки» під огорожу 62 шт.; 10. Земельна ділянка 0,48 га (знаходиться в оренді).

Довідки за тел.:

(04495) 5-21-55,

5-З9-56.

І Втрачений атестат про повну середню освіту, виданий зош NQ 3 на ім'я ПОТАПЕНКА Павла Вале­ рійовича, вважати недійсним.

821018.

• Втрачені копову печатку і штамп ПП ЧИКОЛО­ ВЕЦЬ Микола Петрович (код 2315219992), вважати недійсними.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних і юридич­

NQ 617823

них осіб.

лом соціального захисту населення на ім'я рудя­

І Втрачене посвідчення учасника війни серія В-ІІ від 2.06.99р., видане Броварським відці­

Аукціон буде проведено за адресою: м. Київ, вул. Глуш­ кова, 1, Українська універ­ сальна товарна біржа, Націо­ нальний виставковий центр, павільйон NQ 6 через 30 ка­ лендарних днів після публіка­ ціі цієї інформаціі в газеті

«Відомості приватизаціі»" Кінцевий термін прийняття заяв: за три дні до проведен­ ня аукціону. Ознайомитися з об'єк­ том можна щодня, крім вихідних, за місцем розта­

шування об'єкта з дозволу Фонду комунального май­ на у м. Бровари, бульв.

ЧЕНКО Ганни Сергівни, вважати недійсним.

3

.2003

року

@U'0@0!!J'i7@ lrr®Ш~ оо ~Ш!!]3ШШill ~Ш)]. ~8

rOnOBHOrO КА3НАЧЕI; nPOBIAHOrO КА3НАЧЕI; rOnOBHOrO СПЕЦІАІІІСТА. Вимоги: громадянин України, освіта вища спеціальна, стаж роботи за спеці­ альністю не менше трьох років.

Незалежності, 2. Телефо­ ни: 5-10-63, 6-60-46.

ИЕ6РАТ

АержаАмінісmраuія.

-

ААРЕСА:

газета

БроваРСЬКUХ міської та раilонної раА, раilонної Аержавної 8Амініcmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ.:

вач

ська область, Броварський район, с. Фрун­

MAJIIPI-OJIО&JiIOU,.I,. МИІОЧНИКИ.•

rpoMaAM міста &роварм

Назва об'єкта: 1/2 частина окремо розташованої будівлі загальною площею 24,5 кв. м по вул. Гагаріна, 1-А. Початкова ціна продажу: 3905 грн. Сума застави: 390 грн. 50 коп. Знаходиться в оренді до 25 березня 2004 року. Балансоутримувач: Бро­ варське виробниче управлін­ ня з експлуатацїі та ремонту

-

слюсар-ходовик - 4-5 р.; гозоелектрозварювальник 6-6З-34,

Інформаці. по ПРОАаж на аукціоні об'єкта комунаllЬНОЇ Вllасності

термторіаllЬНОЇ

8-(044) 235-07-59.

окремі елементи торговельного ком­ плексу, що знаходиться за адресою: Київ­

р.; 4-5р.;

4-6

Довідки за телефонами:

Звертатись за контактними телефонами: 6-86-43, 6-87-38.

автозаn'lаcrини Ао.Тавріі, 113·968 М.

слюсар-моторист слюсар-агрегаmик

-

чорноrо МОРІ

16,

поверсі, 6утік Н27,

фонду,

Довідки за тел.:

мпп

НА &IРI3.

(Торговий Дім «Ліза»),

ЗКПО 05447800, м. Бровари, вул. Кутузова, 2, Київської області. Відомості про об'єкт: 1/2

за адресою: м. Киїа, вул. Дегтярівська, 8-в

заnрошує на ВІДПОЧИНОК

8-(04494)-5- r 3-90.

на

2003

СВАТ «АгроквмDінат «КаАита)1

f'еnефон дп" довідок:

що на вуnиціГаraріна,

вересня

496-07-57 (58), б·р Лесі Українки, 2, теп.: 294-96-04, 294-75-91 м. Бровари. вул. Київська, 286. тел.: (294) 6- 61-15

О&ЯАДНАННtlМ.

8 універмазі

25

м. КиІв, вул. Дегтярівська. 8-а. тел.:

ПЕРУКАРНІО

3

"оку

5 телевіЗОрів

і

07400.

061\., М. Броварu. БУI\ЬВ. RеЗ8"",жносmі, 2.

8ЇААЇЛU:

сільського ГОСПОАарства

соuіальнuх

питань.

лuстів

і

npUUOM оголошень

4-02-92; промuсловості 4-04-81:

масової роботu

4-23-26.

За точність викладених фактів відповідао: автор. За

Колектив

КП

«Київський

завод

аЛЮМІНІЄВИХ будівельних конструкцій" глибоко СУМУЄ з приводу смерті старшого інженера з ЦО і спецроботи МАКАРЕНКА Василя Івановича і висловлює щирі співчуття рідним і

.

друк офсеmнuЙ. rIOМв> ~АВР>*.но Обсяг І АРУКО8анuй аркуш. І ЗВЕРсТАнО У кЬМJi~юТЕР.НОМу і!ЁН11'1 8іААруковано в ЗАТ "Броварська АРукарня· .новоГО житtя. I---'''-';''':.'.~'''.;:;::-:,;:-.--;;:;.-;;.,;" . "0.: - :;.;;;==~~ управління у справах npecu

Га~fui\\iWiб,itumh

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

"истування з читачами

І Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію від 9.09.1997 року, видане Броварською райдержадміністрацією на ім'я БРАЧУН Ніни Дмит­ рівни, вважати недійсним.

NQ 130

близьким покійного.

Ре4актор: 4-03-76. 3acmYnHUK ре4актора: 4-21-34.

бухгалтерія;

• • • •

КuїВСЬИ8

І Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговепьно-виробнича фірма «Будматеріали» ЛТД» оголошує про реорганізацію госпрозрахунко­ вого відокремленого підрозділу «Все ДЛЯ дому» В ТОВ «Все ДЛЯ дому».

-

на сторінках zaзєтu.

зміст рекламu відловідальність несе рекламодавець.

9

17uimiijї9З7р.

А н і

вuхі)Лу

cepeA8•.,.y~.

та інформації KlJЇBCbKOЇ

ООААерЖ8:z1.t>lінісmраuії. Зам. 2664 Тираж 2100 прим,

#50 2003  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you