Page 1

Середа,

2 липня р.

1997

N! 50 (8840) ~IHa

Виходить

договІрна

з17 квітня 1937 року

Газета

Броварських

Доленосна подія

міської

та

·.·.·.·.......·.·...·.·.·.·.·.·.·...·.·.·.·.....·л·.·...·.·...·.·.·.·.·.·.·.·.........Н

районної

рад

у...·.··".·.··.... •.·.•.•·• ····(.·."(··.·.···.1'"(··'·"(·&·1"(·'"*·······00)·(.·..)....·.·......

'~

парламенти ІНШИХ КОЛИШНІХ СОЮЗНИХ республік,..

року Верховною Радою України, відбулися у

M~~;:~~~~~;aH~~W~e~~HJa~;I: ~~~~T::~:a~:iї.

. Докладніш.е про НО!!У Конституцію, непр~сти~

основ держави І права СШ N2 8 К. Б. Сдобнякова. Величезне зна':,lення при.Йнятої Конституції

УРОЧИСТО-.Rекларативних Союзу РСР. Проте

незалежність та суверенність У~.р~іни, робить

конституціиний процес в Україні ~ло покладено

ПРИЙНЯПЯ!А 16 ЛИПI-!Я 1990 P~)КY декларації про

~

незворотним шлях до демокраТІ! І

~,

1 грудня 1991 року.

щUpо і

~

громадянського суспільства, від командної - до

громадян, гарантування їх прав і свобод. ~ерез

Правління та профсnілковиіі комітет Броварського сnoжuвчого moварuства

~

"

gинкової, С?оціально .орієнтованої еконо~!ки.

рІК, тобто ще за Існування СРСР, концеПЦІЯ

~

полягає в тому, що вона Пlдтверд~є

державнии сувереНІтет УкраІНИ, яка

~r.;:..~:r~~~~!~~;C:~Їi

~ ~

~ал:л~~:~~а~w.~0~~~j~~т~~~~~~7~яв~~~:~~::1 ,~.:"...

служб І ВІДДІЛІВ вико.нкому ІЗ переДНІМ СЛОВОМ виступив голов~ міськаі ради О: М. Іщенко. Він зрооив короткии екскурс в ІСТОРІЮ - ВІД. славнозвісної конституції Пилипа О~лика до

депутатів

...•••••••.....

У цьому наш.а Верховна P~дa випередила

УРОЧИСТі збори з нагоди першої річниці КОНСТИТУЦїf Укра'IНИ, прийнятої 28 червня 1996

народних

~

~

~~~~;:ї~~gggEi.~r~=:;~!~1AYMi І

if

t

нової Конституції України була затверджена. Наталія "'ІЕМЕРИЧЕНКО. ; .~.,., ..,~)" .(".............................. ». х,.щ,:,:· '«'С'ШЮХ'«"У« "(С.. · '.' •.у ...........,.)".................Jr..............................................................""'........................•••••••••••....";~··..••..•••••..••••..··~No"..···~1111O:' ?ХІХ ·g.....wtio:.m·:-:і. . . . ~"j1 . ..іО:'····1"-·&"·:~і.:~"j·~..··"1·"1~jff····~····'-щО:'О:'і~······'-т···-:ёО:'».;..·;·;щ~

сердечно

вітають усіх

своїх

працівників,. пайовиків та ветеранів товариства з професійним святом. Бажаємо щасmя, paдocт~ бjJагоnолуччя у

ваших сім j,x, міцного здоров j, та успіхів у нелегкій, але благородній справі по обслуговувf!JUUO населення.

........................................................................................

ОДНА ПРОБЛЕМА НАЗДОГАНЯЄ ІНШУ Виконком міськради також заслухав інформацію завідуючого відділом з фізИЧJ:lОЇ культур~ та спорту О. Г.Чигирина про xjд виконання рішеJ:lН.Я '" МІСЬКВИКОНКОМУ ВІД 21 березня 1995 року N2 67 «Про програму стабlЛlзаЦl1 рівня розвитку фізичної культури та спорту В'М'. Броварах». У ході розгляду ц!:>ого п~тання з'ясувалася цікава де~аль.З Ьдног<? боку, ми постійно

ЯК І БІЛЬШІСТЬ' попередніх, минуле засідання виконкому міськради

БУ!10 насиче~е розглядом важливих питань, від оперативного та ЯКІСНОГО ВИРlwення яких залежить' нормальне жипя міста. Одне 3 таких питань - підготовка wкіл,інwи.х закладів освітянської мережі до нового нав.чально!,о {JOKY•.Ви~тупаюч~з інформацією з цього питання, заВIДУЮЧИИ МІСЬКВІДД{ЛОМ ОСВІТИ М. М. Скирта оперував цифрами і фак­ тами, називав конкретні wколи, де необхідно виконати ту чи іншу робо­

ВJ;Qчуваємо нестачу бюджетних КОШТІВ, а тому ГОДІ СПОДІватися, що на розви­ ток галузі ,виділятимуться значні фінанси. А з іншого -- темпи спаду

Фіз~ультурно-оздор~вчої роботи дещо. знизилися, а в ~порті вищих досягнень

ту. На сьогодні поточні ремонти w,Кіл заверwенО. A,nе є проблема дахів

та caHTex!fiK~, яка практично перебуває на грані виходу з ладу. Затрати тут знаЧНІ. ТІЛ.,.КИ на ремонт опалення, гідроізоляцію труб, деякі інші роботи потрtБНО б~изь~о 300 тисяч гривень. Сума, як бачимо, пп' .....rL_ таки значнаи .СПОДlватися, що за одним лиwе помахом

наМІтилася тендеНЦІЯ росту результаТІВ. Упродовж ОСІННЬО-ЗИМОВОГО сезону

переважна більшість спортивних споруд функціонувала нормально. У оздо­ ровчих групах та спортивних секціях на сьогодні за~мається близько 1О тисяч , мешканців. 15 наших спортсменів стали переможцями і призерами світових і

європейських змагань, близько 70 національних. Трьох наши'х земляків вклю­ чено кандидатами до складу збірної команди України на Олімпіаду в м. Нагано (Японія). І все ж не все ще в цій справі може задо­

міста 'ІЇ зна~еw, не доводиться. Єдиний у

цій ситуаціі/вi:tкід, на думку мера міста

О. М. Іщенка~ернутися за допомогою AQ wефі!!

- ТРУАС!ВИХ коле'ктивів підприємств і

оргаНlзаЦIИ МІста. 'Вони також переживають нин помогrи wколам у цій справі зможуть.

вольняти міСьку владу. І насамперед стан спортивно-масової роботи в трудо­ вих колективах. Тому в прийнятому рішенні одним із пунктів записано про відновлення загальноміської спартакіади «Здоров'Я». Перед відділами з фізичної культури та спорту і освіти поставлено завдання всіляко сприяти справі розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи, надавати' постійну допомогу

Про.важливіСТь проблем нормального функціонування сантехнічного об­

,ладнання ГОВОJ:lИВ у своєму виступі на засіданні виконкому й головний лікар

саJ:l.епідстанції В. А. Про~опенк~; У минулому навчальному році, на щастя,

обl~ШЛОСЯ без масових IнфеКЦIИ!,!ИХ захворювань. Аби не до~устити іх у НИНІШНЬОМУ, треба за будь-яку ЦІНУ провести ремонт сантеХНІЧНОГО облад­ нання. Ін~кше чого можна очікувати в школі, де водопровідна мережа зноше­ на, ЗЛИВНІ бачки в туалетах не працюють, опалювальна мережа на ладан

"

дише?

Іще одне питання потребує негайного вирішення в період підготовки шкіл до навчального року. Як заявив той же В. А. Прокопенко,'штучне освітлення класних кімнат не витримує ніякої кеитики. А звідси все й починається. Якщо в 1994 році ь школах міста було маиже 1 О відсотків дітей з погіршеним зором

й підтримку молодим талановитим спортсменам.

. Міськви~онк~М. також заслухав інформаці~ про хід виконання власного

РІшення ВІД 15 СJЧНЯ 1991 року «Про ОСНОВНІ напрямки розвитку культури в .м. Броварах до 2000 року» та розглянув довідку про організауію виконання в

міСТІ постанови КаБМІНУ в!д

80.

,

навчальнии РІК у нормальних умовах .

коса,

вuвeanu на м'ясокомбінат, 8UТU cтogo нIчuм.'

поки роса

.uplaanu. А

прно-

'

HuнI • paQoнl Qge мас:оаа aaJ"OTI8115I кормів на aumobo-cтlQлo8UQ перlog gnя Taapuн. Роа роблена nporpaмa aaxogI. по aбlJ:u,wetfНlO 8Uробнuцтаа аерна, котре вuкopuc:'ro8ynbC:SII перeauuto на фураж., Перegбaчено • нuнlw:ньoмy РОЦІ alбротu Qoro 3713 тuc:ячl

І ro.:по.~IІРс:та раОону c:algчuт", що на aanuшКТІоС5І CКnagНOJO І стaбlлlayaaтu П

пoкu що не вgacтbC:SII. оc:oБJ1uao це сто­ <:уПbC:SII

raлyaI

Taapuннuцтaa.

Наш

PaQOН

1»1letlJlN8 аалоае вupoбнuцт80 молока. В рецього

:

rocпogapстаа

не, ogержanu

як мIлIoQoн rpuIИ!НIo фlнaнcoaux реcypd•. Oc:нoaнuмu пpuчuнaмu c:пagy 8Jробнuцч-а тaapwtНUЦItКOT пpogyкцIТ ~ ~ НОЦІННа rogI8115I xygoбu,' амeкuення П по­

ronJ.' 51, 8НWКення пpogyкТUaнoc:тI glQнoro cтaga, поа1pwення algт8ОрettЮI пoronI.' 51 І Qoго абереження. Так, у КСП «ГoronIаське», КСП «::!оря» ,

КСП «Kpac:uJ'llllCЬКe» ; ВАТ «КНSIЖUЦIoКе», КСП «БoгgaнIаськ8» по geКInJ.Кa тaapuнНUЦIOКUX 8a1'IUWUВICII ба

тонн.

ОcoБJ:wsa увага rфugbulnьcя aupoбнuцтау аерна кукуруgзu.. В PaQOНI ~ пoauтuaн\ прu­ клagu с:пІвnpaцl гocnogapc:тa а АТ «ArpoтpeaS» ,які на вaacмoвurIgнux умоВах прtlЦlOJOТЬ нag n.lTattНIIМU

вupoщyaaння

ку­

кypygauнa аерно та c:uлoc::. Торік а ЦICJO фlрМOJO прtlЦlO8ZIn.I ДП3 «Пnoc:кIac:ькuQ)). ,КСП «Pycaнlаське», КСП, «ГoгonIacькe».

Huнlwньoгo року бlльwlст.. ~ paQoнy yклanu yrogu на cпlenptlЦlO а АТ «AipoTpeQg». Kyкypygayнa аерно aupoЩУЮТЬ - на'пnoщIl120 гектарІ•. Перegбaчено на 24SS тонн aбlm.wuтu ~a абір аерна пlCnя' oбpoбкu. Це, ароаумlлo, gacn. gogaTКOII)'

кJт.кIcn. кoнцeнтpoaaнux кормів gnя хуgoбu. ,Анanla ranyal кормoвupoбнuцтaa c:algчuТЬ,

року «Про містобудівний ка­

"

На засіданні виконкому було затверджено п_лан його роботи на

'

Як бачимо, од!,!.а ПРОбле~а наздоганяє іншу. T~МY-TO в прийнятому рішенні передбачеtJО ~Дlиснення ЦІЛОГО комплексу заХОДІВ, що дозволить розпочати

Коси,

1~9~

питань ЖИПЯ МІста.

H~ скрізь, звичайно. Але й такі неприпустимі упущення

санстаНЦІЄЮ зафІксоваНІ.

f5~резн~

Такі ж рішення прийнято також з питань, що стосуються протидії неле­ гальній міграції в м. Бровари, поліпшення стану роботи з безпечності жипєдіяльност~ міста, індивідуального житлового будівництва, а також інших

то ,qo нинішнього року цей п~казник зріс до 16,1 відсотка. І ще один промови- ' стии факт ..Замість нормального освітлення в 300 ЛЮКС воно щонайбільше ДОХОДИТЬ. лише др

25

дастр». Із цих питань приинято ВІДПОВІДНІ РІшення.

,...

11

півріччя.

Володимир НЕБРАТ.

тро. Йge кOc:oвuця. Перeg .гoтlвe11lottUКaМu paQoнy пос:тaвneнo

1J08Y

тому чuc:nl на 8UMOIIO-CТJaлoвuQ

що аа останні gaa poкu керl..жu І cпeцlanlcтu roc:пogapс:та paQoнy не прug\mu1u

1998

належноІ с:труктурl

dнa

yaaru цlа 8UU1U8iQ fanyal, Хоч У plnnl кормові кyт.тypu aaOмaJOТb

БО algcoTкI. ППОЩ, маОже П0110IIUНa roc:пo­

gapcт. algчyUnu нестачу кормі•. Так, у КСП «Крac:uлl8CloКе» (ГО11ОІІа М. М. Ляпун), рав­ rocпI «ЛткlipoКUO)) (g.1peктop М. В. Ш)'11W'о), рagroc:пl «Пpugec:нянa.кuQ» (g.1peкTop В. Д. Прохоренко) aaJ"OTOIIU1IU на мuнyлy aUМIanJO 1UUe по 7-10 центнерів кopМOllUX OgWtUЦIO на умовну Г01JOII)' пpu нормі 24 цeнтнepu. Ogнaк: не guanяЧUc:lo на нестачу мaтep\aJ1ItНO­ тexнlчнux ресурсів, пan.I8НO-МaCТW1 ма­

рокі.

- 90 24

центнерІ•. В нa1'YPll11IoIilUXJ

....r......,.... '·n' - 1.3,3, коренeпnogl., - 2,5 TOННU.

пoкaaнuкax необxlgнo

- 1,5

кopмo8UX

TOННU, c:uлoc:y

aupoбнUцТ80 aenеноТ мac:u П08UННO' <"КП'''''''''Ш

509934. TOННU, 249000 тонн.

в тому чuсл\ aeneнux кормів

для 8UКOНIDfНJI цux aaВgattIO. ~1YIt_D~-! &аХ paQoнy в кopмoвlQ rpyпl poaмlWleнo тuс:яч\ гектарІ. бarатор\чнux тр_, що 8UТb ,46 IlIIgc:oткl. 90 aaгam.нoro ПgпoкpclllНO та вoceнu Muнp1OГO посіяно l3БO гектарІв бarатор\чнux

терІалів, нехватку .шрмoaбupam.нoТ Texнlкu,

нux - б5б гектарІв 11IOЦepнu І б54

КСП «Вoaтlacькe» (ГО11ОІІа В. м. Бarиoк), дnз «Пnoc:кIIICItКе» (gupeктop П. Ф. Вonoxa), КСП «Рус:анІвс:Іоке» (1"011OINI В. М. Дмuтpu­ ченко), АТ «Pygнs!» ( ГО11ОІІа В. в. Фponoa),

кoНJOWUНU.

pagroC:пI «Зaпnaaнua»( gupeicrop О. В. ПagId)

aaJ"OTOIIU1IU

по

24-37'

центнерів

кopмo8UX

Qgyn.

попepegy.

osr::. ЦІ roc:пogapc:тaa

a.ulCJl»lНSI!

goaec:тu aupoбнuцтiso кормів на 90 48 центнерІ. кopмoвux ogIJlНULlIo,

д-юm. КOCU, rygyn. ПОТ)'ЖНІ агрегщu на l'1І'ІОЩаХ бarаторlчнux lSoбoaux І anaкoaux

r81C......."

і

У ЦІ gНI MexaнJaaTOPU косят" пepwuQ тро. час:т\ goщI не gaJOT" МOЖI1IJ8OCТI на aaroтoвnятu dнo. Тому, не гaJOЧU кopмqaaroтlaem.нuкu aaклagaJOТЬ ГOT08115lJOТb alтам\нну dчку. Отож кocu, пoкu росаl

Гaлuнa ПОrЛЯl(ОIМJ


.,

N!! 50 (8840)

р.адах ця цифра іще м~~ша. Але особлив~) н~покоять темп.и ~tkї роботи П<~ тих

С' З Ч ИТ А Ч ІВ «Нового життя», хто постійно читає

21

M8TepiaJnt

про

шсщання колегії при голові райдержадмшїстращї, не міг не звернути у вагу на один промовистий факт: о(''Таннім часом у переліку питань, о Ш)ЩЯl ' ЩОl Ь ІЮ11 ляду на 'Іасіданні колегії,~ фігурують проблеми, ПОВ'Я'lані і'l

'І t?млею , У цьому плаНІ особлива рО.':\Ь ві~~>дИТЬ~Я р'ефор~уванню ',н:мельних

ІЩUlОСИlI , адже саме І цим процесом 1 аДМIНJ(,'траЦJЯ, І сам 11 голова В. М, Хо­

"lеllКО IlІачною МlрЮ ПО"'ЯlуЮть реальність 'Імін у сі.1JЬськогосподарському ви­

робництВІ, ЩС ОДНИМ підтвердженням UЬ4»fy стало вюrючення до порядку денного чер­ ! ового IНСІДаllllЯ колегіl пита'ння про хіД виконання розпорядження облдер­

жа,I,МIНlС Іlнщіl ВЩ' 13 бе})е'lllЯ ц.р. NQ ВІДНОСИН ) облаС'1 і»: О~говорення СВОЕ'часним , аджс у ВІДП.ОВІДНОСТІ

КlIЩЯ

п ер 1110 ГО

ПІВІНЧЧЯ,

СІ: /І , I ' ОСПШДПI?ИЕ'МС І ва

«Про стан рсформування 'lеме.1JЬНИХ с.аме цієї проблеми видаf'ТЬСЯ ціЩ<ОМ

131

'І репональною програмою приватизаЦIІ д<!

треба

ати

колективНІ

СІльрадах, на терИТО{?l1 ЯКИХ масово ви;uлеНІ садово-дачНІ ;uлянки. ПРИМІРОМ, по тій же Рожнівськіи сільраді . Якщо в Рожнах lІаліЧУf:'fЬСЯ 751 двір , то на те­ риторії сільради дачних ;UЛЯІЮК майже в чотири ра'ш бі~ше. І садоводи ве ПОСП1шають приватизовувати земшо, 'шаючи, що площа ;uлянок мала, а тому

при переході права ВЛ~СНОСlі на садовий будинок їм ~ереходить право кори­

стування 'Іемельною ;uлянкою. Причому, не'lалежно вІД того, приватюована чи ні. Тут уже важко' сподіватися на ефективність таких 'Іаходів, як РО'I'ЯСНlОвальноїуоботи на ~ісцях та на 'lібраllНЯХ голів садово-даЧIlИХ това­ риств, публікаціи у засоб а х масової інформації та вручення садоводам бланків 'Іаяв на приватюацію . А між тим У райош 'І 51 ТИСЯЧІ 'lемлекористуваLlів білыllе

BOlla

- 19 тисяч

третини

складають садоводи ...

Проблема садівничи~ товариств П~)JIяга(' вс тільки в цьому. Склалася Ta~a

парадоксальна ситуаЦІЯ, КОШІ окреМІ 'І вих просто-ваПI)()СТ(~ lю'ша J JИСЯ , І ' ОЛШ товари(,:'fВ у них немаЕ' , податки не платяться, охорона масивІВ ве проводиться,

сміття не ВИВО'ІИТЬСЯ ... УВССІ, цей тягар лягаЕ' на плечі сіЛЬСI,КИХ ра ;1 народних депугатів , Здапься, цілком рса,1JЬНОЮ І виправданою (' ситуаJtія , яка Пр()'Івуча­ ла на 'Іасіданні колегії - ввес ги йдеР?J<адмінk11нщії стр УК)') ру чи

ра;u ' осп

1<1Л1,ка

«Жерл.іВСІ , кші», «Заплавний», «ПРИJ tеСНЯlIСI, КИЙ», «Лі ГЮВСI,кій», а гакож провести реСll)УКТУР~\'Іацію ра ) о ОСП) -комБІІІат) «КаШI1 янський» , Проге І РІ ІНИХ 'причин, як об' ск r НВНИХ , І ак І суб' Е'КТИВНИХ про­ грама

ця

викон у ('Т!,ся

не

рош,

Це , 1аК би мовити , одна Llастина айсберга. Є й інша. Аа сьогодні в районі н а : UЧ)Т'І'I,СЯ 19 підпр!"Е'МС ГВ сі.1JЬськогосподарського профілю, які мають пр,~во ІІа отримаНІІЯ lемЛl В колективну влаСНІСТЬ . Ф актично ж отрима.'lll 11 'І ПIДПlерджеНIІЯМ дсржавними актами лише 16. У трьох інших КСП « Р)<:аІlівськС», ВАТ «ПтахоФабрика «Київська» та АТ «Комбінат «Тепличний»

Причини Ж 'ІНОВУ такі рі'lНі . Але

якщо по АТ

«Пl ахофабрика «КЮВСЬЮt» нсобхі;Ulі роботи в цьому плані ПРИlупинені чере'l

Ті:, щО вироБШILlі підр()'ІДЇЛИ Пухівки і Кулажснець ПОРУШИШІ питання про віДОКРі:М . lеЮIЯ від фаорики, то в Руса нові не 'ІМОГЛИ прове<.'ТИ навіть чаt'ТКовоі ОП , "ll и 'НІ виго говлені в ін ституті ' Іемлеустрою докумснти. Щс бі!ll,lIIС ОРI Шlі 'lщії І, КОШІ хочете, доброї ВОЛІ та настир!ІИВО(''ТЇ з бокv

Кі:І>JВШЩl ва СJ.ГILГОСППI)Il1IНН'МL:тВ П(1)Jе~)у другий етап реформуванн~ 'leMe.тrЬ­ НИХ

ВІДносин

розпаювання

·Іемш .

Щоправда,

МІСЯЦІВ І В НЬОМУ плані ситуація поліПlШlJlася, і

('

упродовж

можливість

ОL'ТаIlНIХ

трьох

уже найБJІИЖЧИМ

('ться

ВIДИОСl!,Н

-

в ' I<lСIІІ<.: І Ь прийнято лише по

25,6

про

переда '!У

земл]

у

ПJ>ИваТIlУ

'!Да Е'ТЬСЯ

,

товаРІВ

поширюється

ТІЛЬКИ

на

територію, підвідомчу органу, який видав ліцензію . Броварською державною податко­ вою адміністрацією на виробничій нараді

розглянуто

лист

групи

підприємців міста , що надійшов до peдaKЦїl газети «Нове життя», Суб'єктам підприємницько'і діяльності ліцензії на здійснення торговельної діяльності у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського

харчування

щодо

реалізацlї продовольчих і непро­ довольчих товарів, видаються міськими та районними адміністраціями згідно з інструкцією «Про порядок видачі ліцензій на здійснення торговельно'і діяльності у сфері оптово'і,

роздрібноі торгівлі та громадського харчування щодо реалізацїі продо­ вольчих і непродовольчих товарів», Вона затверджена наказом ЛІЦен­ зійної палати при Міністерстві еко­

номіки України та Міністерства зов­ нішніх економічних зв' язків і торгівлі Укра-іни від 8 жовтня 1996 р, N2 лп34/652, зареєстрована в МіНІстерствІ юстицїі Укра'іни 11 жовтня 1996 року за N2 597/1622. У п _ 10 цієі Конституцїl записано,

що дія торгівлю

ліцензїі на роздрібну продовольчими і

~епродовольчими

товарами ,

а

З питань віднесення на затрати плати за місце на ринку повіl\ОМЛЯЄМО: ЗГІДНО із ст . 13 Декрету КМУ «Про прибутковий податок з громадян» N2 13-92 від 26.12.1992 р. Оподаткованим доходом "Вважається сукупний чистий доход, тобто різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та натуральиій формі) і документально підтвердженими витратами , безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу, Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони

враховуються

Г ПА ~

ганами за нормами ,

податковими

.. Вllс.тю".rlеш~х

у ХОДІ винних ПрШIОМI!1

!1)()мадян головою раи.цержаДМIlI1Сll)аIЩ в тому ЧИ IНшо~у lІа~~л~ному пуНК'п.

Цього ра'lУ 'І таким

I ВlТОМ вистvпив голова СеМИПОЛЮВСl,Ко\ СIJU,ради В. Г.

Коркі\l , Я не маю наміру "ДЩНІТИСЯ дО 'Імісту '!Віту, перелічу"аПI виконані 'Іа­

--

прийом В , М . Хоменком в СеМИП<>.'lках, пред­

МСlllа І , основве , ВИМО\ 'J lИва І)()'Імова

І Lшенами виконкому , депутатами, акти­

вом після НЬОІ о дали очікув<нIИЙ сфект, А це вже, ПОВІрте,

...

ПООБІДАТИ, ЯК ВДОМА зможуть броварчани в торговепьному комппексі «Старий центр» Причому, ЦІП0добово Саме цього прагне товариство покупців на ЧОПІ із В Г. Подопякою, ЯКІ викупипи занедбане ПРИМІЩення КОПИШНЬОI «КупінаРІІ» та кафе «РОСІЙСЬКИЙ чай» Поки що тут зробпено гарний ремонт, згодом буде встановпено грипь, МІКРОХВИПЬОВУ піч, Передбачається, що замовити, скаЖІМО, смажене курча (з доставкою) ви зможете будь-копи протягом доби У кафе (НИНІ «Корчма») вже зараз широкий виБІР консеРВІВ , продукТІВ харчування, горіпчаних виробів, шокопаду за низькими (оптовими)

баг<fl о про що

r 0-

ВО;ІОДШШР НЕБР АТ. цінами Торгують тут І товарами побутовоі ХІМІІІЗ впасноі ДРlбнооптово'l бази Визначипись постачапьники напо'ів добре віДОМІ УСІМ АТ «Обопонь», Київський Пlкеро:-горіпчаний завод «АпКО», фірма «Кока-Копа» Знову таки за рахунок міНlмапьних наЦllоІОК досягається прийнятна ЦІна, що задовопьняє І споживаЧІВ, І

піДПРИЄМЦІВ При цьому прибуток напряму запежить ВІД ІнтеНСИВНОСТІ

товарооБІГУ. у гаСТРОНОМІ під умовною назвою «МІНІ-маркет» можна буде придбати якіСНІ продукти харчування як вітчизняного, так І ІМПОРТНОГО виробництва Це буде прямий торговепьний заклад у стаРІЙ чаСТИНІ

міста, який працюватиме ВСІ надобу_

24 години

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО

визначеними

України за погодженням ;3 іністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам та підприємництву.

11 червня податковою організа­ ф:ю спільно з торговим віДДЇ!10М і фІнансовим

ТИСЯЧІ

тр а ДlЩН'Ю, КОЮ·І на 'lаСІДаннях колеГIІ ' lаСЛУХОВ)'1~)ТI,~~ 'ІЩГИ CI,~!ЬP~) .

ЩОДО виконання крИ1~ИЧНИХ ·Іаув.ажеlll"

ТИСЯЧІ, Це ПО району. По окремих СI.1JЬСЬКИХ

також на торговельну діяльність у сфері громадського харчування щодо . реалізації про.qовольчих

чотири

їй окрему пуб.1Jiк.ацію, хотів би '~}Jобити Haгo.~,~c ІІа О)IlIЇЙ дета.'1і .. Cla~' вже ,

ворить

Рllllеншt

Великій налічу:

за~ОННІСТЬ ПJНIИlIЯПIХ радами Рllпень при наданНІ 'lеме.ТО, у КОJ>И(,:'fУ­

маю гь

приваПl'lацuо,

понад

KOP'~YCY

вання , ІХ paЦloHa.1JЬHe використання та ОХОРОШІ 'lемлеКОРИ(1)'вачами. У прии­ нятому РІшенні КО.1Jегії на цих питаннях і акценту{ться особлива увага всіх 'Іацікавлених сторін. Що ж, так і ма(' бути. Земля - наше баl'атство , наша I 'O~­ вальшщя , І чим скоріше переймемося відrювіда.1JЬністю 'НІ свої діяння на нін, усвідомимо, що вона (' найбільшим надбанням і прийдешніх ПОКО} lіНl" тим ШВИ)Ill1е ОТРИМJН'МО віддачу, ІІа яку сподівасмося . На 'Іасіданні , коле~ії при ГОJl().ві раfiдержадмівістра~.tiї І)()'ІЛІЯНУТО і івші пи­ тання . Але ОСI<1.1JЬКИ проблема П1ДГОТОВКИ у(,'Танов освІТИ до HOBOI'O навчально­ го року на(,'ТЇ..1JЬКИ масштабна й рі'шопланова, що рсдакція плану(' ПJ~ИСВЯПІПІ

XOДlI. Важ.'lllвіше, мабуть, інше

на

11>1

актично приватизовано лише 1200 ділянок. Неважко уявити, ва СI<1.1JЬКИ 'Іатягветься цей процес , якщо депута nІ не підставлять ci.1JЬpaдi сво{' пл~~е. Саме вони мають 'Іустрічати~~ 'І виборцями, І)()1'Ясвити суть приваПlJаЦlІ , вручuть бланк 'Іаяви, допом~)гти І! ·lаМО~!IПI .. , Говорячи про РО'ІГЛЯД цього питання на 'laCIДaHНI колеJ1l, слІД 'Ігадати І про і~ші -питання, ~i прямо~ ВПЛИВаІ()ТЬ H~ процес реформування земе.1JЬНИХ

часом аКТIІВl l увати цю роботу , ПроБJJI:МОЮ 11 проБJJем ' lалишаt:'fЬСЯ сьогодиі питання, ПОВ'Я' lаНI: ' І привати­ І,ЩІПО lеме.'Iыхx )І.ІЛЯІЮК гро~адян~ми. 11 51 тисячі 'lемпеКОIНlс.тувачів, КОll>1 право

КО

привапваЦ11 ' ІС­

мелJ,fШХ ді.'I~IЮI(, У Димерці, скажімо,

повною

ження цього 'І ООКУ Кабміну і Мінсі.1JЬГОСППРОДУ на це ПО1'рібні.

НlllНlМУf'ТЬСЯ .

осlO,

депут~тськоr о

рад у спраш

мірою, ОДНІ 'l а трима .1JИСS1 'І Інвеllгари l аЦJПО та оцінкою основних та 'І НlПпненням уклали угоду з інвентаРИ'lаційною фірмою «Рось . Що ж до ращ 'оспу-комбінату «Калитянський», ТО суть його реструктурюації ПО.llЯІ(Н· у ВIДНОВ.'Існні ефективного виробництва свинини. Але виконання цьо­ І о ШІМІРУ, а суть його полягаf' в (''Творенні п'яти самостійних підприємств -П.ІІСмферми, промкомплексу, кролеферми, ремонтно-транспортного пщприсмства І JНllU 'ОСПУ «Авангард» , то це справа не одного дия. Та й погод­

справа ця

ПОСЩЩВНХ

бе' шосере)UIІ,О шймаю гься роботою П садово)щмн. Не можна обіЙ'1 И УВаІ ою і

упраВЛІННЯМ

міськвиконкому проведено семінар для підприємців міста ї району з питань~ порушених у листі,

В. Андреєв, голова державно'і податкової

адміністрацїі.

х

Без слів

Мал. О. Гуцала (ДІНАУ Укрінфор м) х


К!

12mlJllD

50 (8840)

серСюзнuмu. BipUMO, ЩО почуmе принесе KOpUCmb. Жuві прuкла.&u з міліцеuськuх бу.&нів, інформаціЯ про

можлuвосmі

працевлащmування,

засmереження

про небезпеку наркоманії, СНІАУ, фільм на Ві.&поВі.&НУ у Броварському раСІоні прожuває маuже 17 muсяч МОЛОАі віком ві.& 15 АО 28 років. Саме в , MOAOAocmi ЛЮАuна має вuрішumu наСІ­ ражлuвіші ' жummєві проблемu: сформуваmuсь як особuсmість, обраmu

власну

mu

сім'ю.

І

жummєвuu

вже.в

шлях,

раннЮ

cmBOpu-

юносmі

не­

що Аіє

ОАмінно хочеmься якнаUШВUАше ,реалізуваmu свої можлuвості, «віАбуmuсь>.

Аобре,

якщо

спортсменом,

cmamu BiAOMUM . музuканmом чu npupo.&a об.&арувала­

ЛЮАU

сmараюmься

лежністю

у

БУАЬ-ЯКUМ

своїх

Аіях,

чuном :

чальнuком

npu раUАержаАмінісmрації уже п'яmuu рік.

-Бережіmь чесmь змоло.&У!> хаСІ

нішо

не заmьмарumь

І,,,

I~

табір «Сонячний» АТ «БроваРСhКИЙ 1авоД ПЛЖ.'Тмас» .

Тут справді сонячно будь-якої дни­ ни, бо JПОДИ, які дбають про о:що­ ровлення дітей, вюraдають усе тепло душ, аби їм добре відпочивалося, бу­ ло цікаво і весело.

Уже третій рік підряд Киівська об­ ласна рада СПОУ, яку очолює З. П. Кияниця, обирає саме цей табір для о:щоровлення дітей . І п~едусім тому, що адміністрація «Сонячного» і особшlВО директор В. М. Покидько дбають про хороше хаrчування дітей. Що І говорити - д.rlЯ багаТhОХ сімей це питання тепер стало акту­ альним. Тоншають гаманці баТhків,

lШП<НЮТЬ рум'янці '1 дитячих !ЦЇЧОК

ство,

Жарко ... Фото А. Вороха.

вчаться . ~ити,

робити

діти, передаючи по колу свічку-, Р01повідають, що їм цього дня наибільше сподобалося, запам'яталося, що ХОlілося б виправити, змінити, І сяюТІ, дитячі очі, і СВІТЯТЬСЯ одухотворені об­ ШfЧЧЯ в такі хвилини. МожшfВО, саме тут, у «Сонячному» серед тихого шуму предковічних дерен вони вперше :lаГ.rrnбилися в себе, за мис­ ЛИЩfСЯ ~aд тим, як lрООИТИ світ ДОСКОналішим, добрішим, справед.rrnвішим,

го і діяти ри'юм'? 3икіНЧИJIася до кінця ш:рша табірна ',міна. Та

рум'янцю щічкам.

бізцесі,

традиціях християнства.

зокрема,

тільки

служіння

зауважив,

чес~ий людям

~ap

Із словом Божим звернувся до

безпечених сімей, дітей-сиріт та

підтримує

які ставлять перед собою чле­

інваЛІДІВ.

діяльність яких у вигляді подат­

«Християнська

мо­

міському культурному центрі «Прометей»

до

числа

новоствореної

ОРГ!lнізації.

існування

одна

асоціація

воювала

певний

вже

мерів.

народний

депу­

Адже

духовному

крім

дей,

ва

співробітництву

організації' . хри­

і

фер.­

сприяння

і поклоніння» Ю. О . Гончаров.

завдяки

району

прагнуть

Іщенко.

вовий

Відповідний спілкуванні

тон

задали

у

дівчата

і

захист

фермерам.. ' таннім

в

стипендії для

рованого юнаКа

Максима Лижова, автора по­

10

ся

обда­

учня СШ .N'~

-

під

знає

час

їх

установчих

як

підприємців,

порядних, . що

зборів,

трудяться

на

місцевої,

їх

були

кількість

надавати

пра­

підприємцям

допомагати

і

ос­

вирощеної

християн-роботодавців,

своїх творів.

Про те, як будуть надаватись , юридичні

консультації

підприємцям

міста

і

району,

праг­

Народний '

депутат

Української

«Хвала і

надавати

усією

суспільства,

ки збуту продукції. і побажав

малоза-

стиянських заповідей, слова Бо-

присутнім чесного партнерства у

В. О. Ан":

щ ьовими , КВІТами

скників СШ

N 7,

-

волошками,

-

ромашками

був

встелений

шлях

випу­

коли вони святковою колоною пішли У парк «Перемога» на за-

пред~ету, а

й жила

Їхніми турСютам,И, виховувала

в

дітлахів, згодом

у

підлітків найкращі людські якості: доброту, ПО'ІУ.ТТЯ справеАливості, наполег­ ливість у Аосягненні мети, віДІІовідальність за ДОРУ'lену справу . -- Я все життя мріяла випустити саме такий клас.;. дружний, працьовитий, --

І 'ОВОРИТЬ Галина Григорівна. -

/нарешті ме\lі це вдалося. Звичайно, без тісної

Ilзаliмопідтримки батьків цього б не

сталося. Але тут якраз щасливе іlОЕднання

;..

активні, небайдужі батьки і «золоті» діти. . Колись ОДИН знайомий на запитання, як відсвяткували випускний вечір у їхній •

• w '

СІЛЬСЬКІИ

ШКОЛІ,

• • •

назвав

енну

КІЛЬКІСТЬ

ГОРІЛКИ,

__

щО

,

11 спожили за здоров я, щастя

своїх ~ащадк!в ба:ьки, ~'Іителі. і гості ... Назван~ Ki~bKic:b у перерач:нку на в~пу~ СКНИКІВ (а, ВІАПОВІДНО, І дів'шт та їх батьків із ІІікавою і . різноманітною Колективно ла

батькІВ) видалась меНІ неИМОВIРНОЮ. У КОЛІ 27 юнаКІВ І 11-А класу я не помітила, що скоро північ - настільки за сценаріliМ був цеІіі останні}( бал у 'стінах рідної школи. хвилююча «Вчителько моя» і «Гімн дітям», який виконав

в

влади компе­

пріоритет

місцевим

виробникам, розвивати свої рин­

поклоніння», який звертався

щирістю

до

своїх

на­

Бога

з

відкритих

добру сердець .

,

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНІЮ.

гурт «У бій ідуть предки». Ае, в якій ШКОЛІ 11 Аиректор під захоплені оплески У'lНів ВИКОНУЕ під гітару популярні хіти СВОЕЇ юності?! А Юрій МиколаЙОВИ'1 СкорБJ віД'lуваЕТЬСЯ, Е душею великого педагогі'IНОГО та учнівського колективу, його «ві'IНИМ двигуном». Мабуть, саме за це і ВРУ'lено йому жартівливе «Посвідчення лауреата Нобелівської премії» з купою юелених» на дода'IУ.

а с ти

гальноміські УРО'lистості . На щастя, на здоров' я, на многії· літа - такими слова­ ми і запашним короваliМ зустрічали Їх батьки на порозі рідного класу після одержання атестатів . А в'штелька -із сльозами гордості за своїх вихованців, котрим з 5-го класу вона віддавала чималу часточку душі, бо не тільки навчала СВОІіМУ

духовності

тільки

Останнім аккорДом вечора став

TXHeH~O

його

не

виступ молодіжного хору церкви

залежності. від дотримання хри­

також

рівнях. як

державної

фінансової

всіляко

а

всіх

України,

підприємців працювати так, щоб

нашого

на так і

байдужі до проблем людей.

.

групи В. Г. Бабич закликав усіх ' та

підсумок

побажан­

тентні, але й духовно багаті і не

шин .

американського

підвів

висловивши

люди

член

ку

наш

нення допомогги усім, хто цього

центр,.

свій

кре­

потребує.

комп'ютерно-інформаційний

виконали

створити

щоб

розповіJ;l фахівець М. М. Петри­ Цікавий аналіз історії розвит­

44 на

Президент асоціації В. О. Ан­

ня,

діяльності

працюють

тоненко

асоціаціі

кілька

М. Дьомін.

регіон.

принцип

прочитавши

і

які

які

вподоби нашому меру гуманний

вечорі,

продукції ,

поклоніння»,

дити,

у

усіма

« Добра

фермера та

72

підприємця, вже надано

ділових

хлопці із хору церкви «Хва-ла кілька релігійних гімнів. Далі

В ній об'єдналися

речі, хлопець також взяв участь

із

реалізації

заснування

Це стосується і багатьох членів асоціації, з якими він ознайомив­

асоціації­

організації ХДПУ М.

активному

абільшити

місць,

справа

кредитної

фермерів

повідомив голова обласної

семінару,

християни-роботодавці

робочих

добра

ку поповнює місцевий бюджет.

отримали

броварчан. Ще

воля»

для

благо собі і людям. Особливо до

релігійними к{)нфесіями міста і

партії України . (ХДПУ) М. М ._

допомогу

ТИСЯЧI;1

людей,

діяльність

етичної збірки «Повінь душі». До

стиянсько-демократичної

Дьомін, голова' міської ради народних депутатів О. М.

1

працьовитих

Про спілки

лю-

відродженню

тат України В. Г. Бабич, гОло­

обласної

за­

авторитет

аацікавив

Денний,

таку

майже,

довіру у підприємців та

порядок

часом

Він аазна чив, що за два місяці

шених підприємців, всіх, кого приєднались

,,

запро­

ни

кращих

броварчан пастор церкви «Хвала

тоненко розповів про аавдання,

. . та успіх у біанесі». У

на

бізнес,

провела

останнім

заснованому

приносять

«зелених

лише

Надія ГАМАЛІЙ.

СлеЙд.

у своєму виступі, що він завжди

Так,

У таборі побувала

І написала

Мер міста О. М . Іщенко заявив

асоціація

на цьо­

довго. СправжНІ ДРУlі, досвідчені во­ жаті, знову lУСТРIЧИЮТЬ понад 200 дітей, які ПРИЇХИШІ сюди,' щоб гарно ві).UlОЧИТИ, О:lДоровитися і додати

зачіски,

справжній успіх, дають моральне

НА ДРУГИЙ день

щасливий сміх стих

му 'Іt:леному острові дитинства не ни­

ж~го зробив гість із Канади Ден Він,

.

як навчитися чути, Рo:lУМJТи одне одно­

3~BciM 'інш~ми СПJ2авами .заЙмаються ЮНІ «Економl<..'ТИ». "Вони ДI<..'Тають по­ чаткові :lІІання З бізнесу. Всі добрі справи фіксуються у «чекових !<ниж '

що

ша­

дітям радість, дарують справжнє свято у наш нелегкий час . Не :Іабути і ці теплі літні вечори, КОШІ

і матеріальне задоволення.

свят»

жummя,

курсах, днях загонів, забавах та р<у\ва­ гах беруть участь усі. Нетрадиційні, різноманітні форми роботи, розроблені СПОУ, приносять

рибу

виготовляти рІЗНІ поробкн.

l3еJlичаві ак()р,IJ,И веч()ра

вашого

друзям гостинці . А в концертах, кон­

окремих з них. Наприклад, JUвчатка в :шгону «Берегиня» вивчають домовод­

та і ШК ОШІ :щебільшого відмови.rrn учням у гарячих снідинках. Тому у таборі роблять усе можливе, аби діти хоч місяць мали П08ноці.IІН~ харчу­ вання, О:IДОРОВИ.rrnся, lМlЦНlЛИ. Ва­ лерій Микитович РОlповів, що свіжі

весну

А вкінці :І Miнti за зароблені «весеШlКИ» діти :lМожугь КУШІТИ собі та

Якісні щю.цукти в р)?<ах умілих ку­ харів Е. В. ПОГОСОВОІ (шеф:Кухар), О. М. Ковалевич, С. І. Ярмак, Л. М. Іванко та іІІШИХ перетворюються ІІа смачні домашні обіди. А як цікаво організоване ДО'lвілля дітей . Тут нікОШI сумувати, адже піОllери Київщини живуть ЗМЇl'ТОВНО, прагнуть прилучитися до національних та загальнолюдських цінно<..'ТеЙ, бути працьовитими, добрими, чесними, ми­ лосердними. І в цьому їм допомагає програма «Сім криниць moдяності». -- у таборі діє вісім профільних ' за­ гонів, -- })О:lПовіла начальник :Іміни Наталя Пcrрівна Кущ, -- де кожна ди­ тина може обрати справу до душі. «Робін:IОНИ», «Економічний», «Барвінки», «Берегиня» - на.зви JПІ~е

цішощих трав і квітів, де виспівує на всі голоси Д:lВінкоголосе птаство, ропашувався дитячий о:щоро~чий

MU

. ках».

ВІД господарів', так само І до­

машш: молоко. Соки, :шкупн.тrn в торговельній мережі.

СЕРЕД ма.ТІЬовниtlOГО лісу, де :lа­ пашнс ' повітря напоєне пахощами

словамu

-- maKUMU

раU.&ержаАмінісmраuії .

ку, завозять свіже м'ясо прямо

"""" """"

непов­

В. ЗАБОЛОТНА,

~~m'·';~·;;:.'·1LLLn ~ wmw~;:~~wмr=JLLL ~ д , ,lflLLL"@-«'~т~Ч~~r~~::;іоf~~;Нl.аК~~l.~

, ",r .,,,,,r,,

справах

зав . віААілом у справах сім'ї' ma МОЛОАі

Нері.&ко іронічні, неАовірлuві чu баUАужі очі юнuх У ХОАі зусmрічеu сmаюmь уважнuмu U

віАчаUАушнісmю !

в

новні МОЛОАі землякu!

в баmьківськuх зборах.

неза~

міліції

часmо закінчуємо . свої Bucmynu переА МОЛОА.&Ю. Не­

органів, ueHmpy заuняmосmі, ценmраль­ раСІонної лікарні, ВUЇЖАжає в школu раОону,

ної

крuмінальної

ноліmніх М . С. Ковальчуком, npauiBHUKOM ueHmpy заuняmосmі населення Н. В . Аубровою і nереконлuві бесіАU нарколога Л . В . Закр.евської .

зустрічаєmься з сmаршокласнuкамu, бере' учасmь

Bumu про себе, ВUАlлumuсь сереА pOBeCHUKiB мо­ ЛОАі

АОВГО запам'яmаюmь сmаршокласнuкu зусmріч з на­

OXOPOHHUX

бізнесменом. Але ж не всіх mаланmамu ma вмінням їх проявumu. Все ж зая­

позuтuвно

вплuнула на знuження злочuнносmі сере.& моло.&і. На-

Організовує її робоmу віААіл у справах сім'ї ma МОЛО.&і . Група, що Аіє в склаАі npauiBHUKiB право­

mобі ' ВАасmься ХУАОЖНUКОМ,

залuшаюmь сліА у Аушах. Хочеmься AYMamu, .&іяльнісmь rpynu

meMamUKY

сумнівною -хоробрісmю>. Може U mOMY наuбільше помuлок в жummі з.&Юснює ЛЮАuна саме в моло­ АОМУ віці. AonoMormu моло.&Uм зорієнmуваmuсь у склаА­ ному Bupi жummя, засmерегmu їх віА npUKpux , по­ мuлок і поклuкана група по ЮРUАUЧНОМУ всеобучу,

в

ам •

(звичайно, виготовлених на ксерокопії) . І дійсно, / місце в Броварах по кількості

призерів обласних та Всеукраїнських олімпіаА та . за кількістю вступників до вузів, до того ж СЬОМИЙ рік підряд

-

'

це вже про щось та й говорить.

Отож лунають жартівливі тости,кожно~у учневі вручаються символі'lНі по­ дарунки, Аіти, батьки, вчителька насолоджуються справді духовною близькістю цього світлого і ВОДНО'lас щемного свята

-'

адже попереАУ розлука.

«3а те, що ідемо люОь.ми, В оорогу важку, незнаuому, 3і школи лк з ріоноІО оому Вам волчні, Вас любимо ми!» під цими РЯАками з вірша Тараса ПУ'lка, приСВЯ'lеного СВОЕМУ класному керівникові Г . Г . Шихненко, залюбки підписався увесь

клас. І, звичайно, золоті медалісти Людмила ГрицаliНКО, переможець обласної та Всеукраїнської

олімпіад

з

правознавства,

Андрій

Подік,

який

достроково став

студентом кпІ, срібні Олександр Аіхтяренко, залюблений в автомоБІлі, Наталка IваН'IУК, котра Mpi~' IІі\В'lатись у Міжнародному християнському університеті ... Щасти

вам!

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.


~

Q

Q

!ОтаІ

Х! SO (8840)

.

друга (А). Вочевидь цей чоловік ніяк не може бути батьком дитини, оскільки ні в матері, ні в батька немає гена «А». А це значить , що у

'~:'::.:~

;.

. .: : ; : : ; " .

.:~

• • :: •• "

,',

••

:

ФОРМУВАННЯ груп крові У дітей

(~овонаро4Ж~НИХ)

проходить

ЧІТКОМУ СПlВВІДНошеннl

з

у

генетични­

ми законами. Батьки ' передають ди­ тині не !'Рупу крові, а гени, ' які при взаємодії між собою формують ії. Групи крові відкрив австрійський вчений Кара Ландштейнер на почат­ ку Ha~oгo· столітт~, за що отримав Нобеmвську премІЮ, а ЛЮД(,'ТВО дістало змогу врятувати мільйони moдей шляхом переливання донорсь­ кої крові. Кожна група крові .має своє міжнародие позначення: О (І), А (11), В(lIІ), АВ (lV). Римські цифри означають порядковий HOMe~ груп крові, а букви «А», «В» та «О» так

звані фактори

-

з~аходяться

червоних

в

у

собі

багато

має

-

це частково піДхід до жипя,

частково

соціальна навичка.

-

Звичайно,

все

.

це

коли

ця

сформована

навичка

недостатньо,

то

. . . . . ., .

:':":',;'

, ,'

о.

':::

,,'

':.

в

«тіні» .

ворожості : проявів

зможете

ви

поки.

негативних реакцій і хочете, щоб вас вважали помірко­ ви

не

тверду

позицію

через надмірну несміливість і

ставлення ДО себе.

займатися

не з

зайве порадами

впевнені у собі люди вдаЛо дотримуються наступного.

Емоціі. Якщо ви розлючені,

треба

генів

грішити

на

законами

<<чужу

генетИ](и,

настдування

співпадає

з

групою

неможливо.

НапрИ](лзд,

у

--

«збивали

З

Оточуючі,

підсвідомо,

намагатимуться

відвернути

бажаєте

до

них

що ви

донести .

Ознайомтеся з їхньою точкою

зору,

але

своєму

.

наполягайте Якщо

ви

на

поми­

гайтеся створити ситуаціі,

таких

яких ваша робота . сприятиме

які

у

неї

впевненості

в

перешкод

зава­

жають саме вам.

Нестача практики : ви не так часто проявляєте на практиці

реакцію на ваші емоцїі, ане на

МОжуТЬ виграти. У ЦЬОМУ разі обидві

Аналіз

здатності

відчувати

що

ви

донести.

хочете

до

них

Це тільки заплутує

час

вивченню

чином

ВОНИ

сторони

стосунках

в

МОжуТЬ

у такий

зрозуміти, що треба змінити у

в · інший

підгрунтя

для

собі самому. Поспостерігайте,

завдання .

бік

донести ,

Іноді люди

зникає

й агресивність.

Впевнена в

собі людина

Виховання : батьки , які турбувалися про вас у ранні роки, чи інші люди «знизили»

що особливі труднощі дл.я вас

декілька питань.

точку зору й домагатися того,

CTВOPlOt

вашу

перебуваєте?

за

себе . у

вас

Вмійте

конкретна

особа чи обстановка, в якій

перешкоди,

.

над

свого.

вирішенням

вільно

найбільше

реалізує

висловлювати

право

свою '

щоб ії вислухати , вміє робити

й сама те ж саме.

питань, хоч іноді доводиться (ДІНАУ-Укрінформ).

наміри; робіть це доти, доки

знайти 229-6

1997

року У Броварський BIддIn ста­

32.

Тел .

4-01-57; 4"21-91; 4-24-23.

БРОВАРСЬКІЙ меблевій фабриці . «ДРУЖБД» на

постійну роботу потрібні високока.аліфіковані: - слюсарі-ремонтники деревообр06ного. облад­ нання, електромонтери, фрезерувальник, столяри у цех меблів на замовлення. Усі спеціалісти - 5 - 6 розрядів.

4 ··$··································

ч. 2КК України (придбання,

виготовлення, перевезення та зберігання наркотичних засобів), розшукується мешканець міста Броварів (вул . М . Лагунової, буд.

такі нафтопродукти : бензин А-76 , дизпаливо, мазут М-

100, мазут М-40, 90-130, Гудрон . .Умови оплати -

бітум твердий Б-4, t:tафтобітум БНД за домовленістю .

Контактні телефони :

6-24-80, 6-25-80.

Акціонерне товариство закритого типу «Нова-Фуд» свою

діяльність.

Претензії

приймаються

протягом місяця з дня публікації оголошення по теле~ фону

5-60-93.

-

мови оплати

за домовлеНІСТЮ.

Контактні телефони:

9,

>

ЗАТ «Укрконверсія» реалізує зі складу в Бров"",

З~Т <~YКPKOHBepCIII» реалІЗУЄ ЗІ . ск:ладу 8 Броварах таlCl наtоп&одук:ти : бензин А-76! дизпаливо, мазут -І Ойдмазут М-40, БІТУМ твердий Б-4, на}J:тобітум Б 90-130, ГУДI?ОН.

Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області за скоєння злочину, передбаченого ст.

звіти за І пІврІччя

тистики по вул. КІрова,

припиняє

ДОGИТЬ довго пояснювати свої

визначити

які

домагатИся

Працюйте

Висновки

допоможуТЬ

Нечіткі уявлення :

через

. Ще одне. ВпевненісТЬ у собі - це аж ніяк не те ж саме , що

надмірне ускладнення або спроби вирішувати відразу

якась

загальні

що

причини? Чи не вважаєте ви,

постояти

відшукати

не

того,

93-539.

ПОРА ЗДАSАТИ ЗВІТИ Усім юридичним особам потрІбно подати статистичнІ

подальших

впевненими в собі .

здатність

можливо

чи

зиск ,

спосіб

мідних контактів.

бажають

то

вирішення

Поводьтесь простіше.

яких СИ~ціЯХ ви частіше багатьох,

від

того, також

особистих

створюючи

допоможе

'

мати

питання і спрямовує зусилля

впевненість

ТА НАЛАДКИ ОБЛАДНАННЯ. Тел .

r

Присвятіть

те,

Якщо у

більш

за

чітко, непереконливо,супереч­

намагаєтеся

бути

не

ливо чи емоційно.

важливість

ви

але

в

яким

відчуваєте брак впевненості?

можете

Нама­

ображені чи емоційно вражені , віД оточуючих варто чекати

свої обмежені можливості і не встановити , _.чи

перемоги .

інших.

певний

ВИКОНУЄМО РОБОТИ З ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ

підриває ваші

перемозі,

рахунок

col)j. Подумайте над тим, які з наступних

Прагніть

вашій Не вмієт.е подати себе : свої

РЛ.

.

пантелику» .

часто

довго

думки висловлюєте не досить

ОВІ

Б ова ської

.

з'я­

Що

краще розібратися в самому

М. ПОНОМАРЕНКО?

. .

зав . ВщдlЛенням перtЩИВання

вилася МОЖnИВ,ість вирішити проблему. Стежте, щоб вас не

ще

. через

дитини,

MaT9Ji та батька

задоволення

собі. У кожної людини є свої

( - 35,3%, А (Щ - 36,7%, В (ІІІ) 2 ,2%, АВ (ІУ) - 7,9%. Крім ЦЬОГО, У 85% населення резус - позитивний, у 15% -- негативний.

перша група крові (О), а . у дитини матимете задоволення

Розроблений

K~Oвi системи <<АВО.», таким чином О

си(,'Темою

крові

резус­

населення РОЗПОДІЛЯється за групами

даного

«АВО», на-100 відсотків довести, що саме він є батьком , якщо група крові

тривожить

недостатньо

груп КРОВІ

кори(,'Туватися

відомий

С1днаІ< це не межа .

«претендента» з числа батьків. Але якщо

всім

метод генетичної ' дактилоскопії даf: :ІМОГУ встановити батьків на І ОО відсотків . Групові ощаки крові у moдини проявляються дуже рано. У 3,5-місячного плоду можна виявити групові ан:rигени . J;"рупа крові протягом життя .неЗМIIПОЄТЬСЯ . Все

обов'язків, анал:ізуючи групи крові,

.

необхідно

може

вдапься вирішити далеко не всі сумніви . В тих випадках , коли чоловік ВЇДМовля(:ться від батьківських ви](лючити

має

фактор. І:Іри. в~орИ<.,'танні си(,'Тем.и «АВО» Blp0nДНlCТЬ виюпочення ІЗ «батьків» дорівlПОЄ 176 із І ООО, а якщо додати резус-фактор, то ця циdJра зросте до 531.

Так, у . батьків з другою та третьою

позиції.

випадках РаДЯТЬ психологи?

значення

За

групами крові може наРОJUi:~ИСЯ дитина з будь-як~ю групою КРОВІ . З~

Таке відчуття

причини,

кров».

дитина

слід було інакше... Але час упущено, а відчуття не-

Насамперед

винИ](ає

мати не тільки групу Ig>OBi одного з батьків , але й таку,якоі в них немає .

. Помилка .

було

у

результаТІ

батьків

сказати Це, а не те, і вчинити

вас .

групу кров!

В

лилися, що буває з кожним, не давайте виникнути почуттю невідповідності своєму місцю.

гострої ситуацїі ви riочинаєте

-

ЯКЩО

новий варіант групи крові, то не слід

невміння відстояти свою точку зору. Адже дуже часто після

фантазувати

,,:, .:::;,.~. ::;.:: :.: ;~.;:'~:.:::

.

вашу увагу від того,

Як показують дослідження,

і

вимагати коректного і чесного

способи

психолога .

за собою права

можуть виникати хвилювання

будете

самоаналізом , ознайомитися

ваним .

себе :

відшукати

І .

комбінації

Передаючись

подолання невпевненості. Але

гніву,.

;;«

можливо

знатимете про них, то легше

займати

.'

з двома однаковими генами «АА» та у moдини з двома різними генами «АО» буде !Wyra група крові, бо ген «О» ніяк себе не проявляє. Однак ген «О» не завжди

Заважають вам. Коли ж ви

відчуваєте

"

між собою" формують

головні, вони діють на рівних і в результаті формують дуже рідкісну групу - четверту <<АВ» . Гени батька і матері , з'єднуючись

Недооцінка

дитини.

самим, як він, формує ПeJ!ШУ !:рупу крові «ОО». Гени «А» та «В» обидва

Боязкість

.'

допомогою

не знаєте,ЧОГО хочете .

боїтеся

..

першою ГРу'п.~ю крові переливають лише кров цю групи . Люди з другою (А) та третьою (н) групами можуть отримати ~OB СВОЄІ групи, · або першої (О). Практично па~єнтам з четвертою групою КРОВІ (АВ) підходить кров усіх груп. . Від батьКІВ дитина о!римує лише два гени, які формують П групу крові: або два «А», або два «В», або' <<А» та «О» . При цьому гени «А» та «В» ДOMiHaHTH~ (головні), а ген «О» -

немає чітких образів, і ви самі

виробляється з раннього віку. Але

:.:.:

по спадковості й з'єднуючись з таким

кров'яних

переваг.

Впевненість у собі

.':'

знаходиться

агmoтиногени, які

ПРАВЖНЯ впев­ неність

рецесивJtии . Завдяки цьому у людини

ТІЛЬцях - еритроцитах . Завдяки ним (агmoтиногенам) кров відносять до тієї ЧИ іншої групи. Людину з першою групою крові називають УНІВерсальним донором, бо ця кров сумісна з усіма іншими . Людям з

С

. . .: { ••• : •••• : . . . .

дитини інший батько. На щастя матерів і невинних дітей та . на нещастя безвідповідальних бать~іВl система визначення груп І<Р.ОВІ «АВО» не одиа . При аflалізі крові також веЛИJ(е

кв.

21) тромадЯнин Єсенгараєв Марат Нагаєвич ; 1974 року народження, що переховується від слідства та суду .

Акціонерне

Пе1ролеум»

приимаЮТЬСIІ

6-24-80, 6-25-80.

товариство

ПРИПИНІІЄ

'закритого

С~Ю

ПРОТІІГОММІСІІЦІІ

оголошеННIІ по телефону

типу

ДЇlІльність.

5-22-23.

з

ДНІІ

«Нова-

П~е,!,еН:J!~

. ПУ

ЛlКaцJl

В1]ІачetIIIЙ вньковнй КІІІПОК офіцера 1anаеу, еерін ББ ХІ виданні 12.03. 1996 р . Броварським paiiвiiieЬКJ(oMaToM

172929,

Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області за скоєння злочину, передбаченого ст.

140

ч.

2 КК

України (крадіжка особистого майна),

розшукується мешканець міста Броварів (вул. Красовського , буд. 6, кв. 28) громадянин МасJПOК Іван Іванович,

24.06.1965 року

народження, що

ухиляється від відбутгя покарання. Прохання до всіх, кому відомо будь-що про місцезнаходження вищеназваних

розшукуваних осіб, зателефонувати за номерами 02 або 4-16-00.

на ім'l! МАЦИКА Юрін Йосиповича, вважаm недіЖннм.

МіНІІЮ 2-к:імнатну і І-кімнатиу . квартири в Краматорську Донецької області на квартиру чи будинок в Броварах. Можливі варіанти. 2-кімнатна: ЗІ кв.м., 2-й поверх, санвY:JОЛ окремо, балкон заск:лений; є телефон . . І-кімнатна: 18 кв .м . на І-му поверсі, санвузол суміщений. .

Довідки за адресою : Бровари, Незалежності, 2, кв . "297 після 19.00

бульвар

Конфіденційність гарантується. «НОВЕ ЖИТ

JЬ)

raseтa Броварська' мk:ькoI та раОоlOtDІ

pag.

ЗАСНОВНИКИ :

колектив редакції газети, Бpoвapcыd місьха та районна pзJW.

CвigOЦTВO про geржавну реєстрацію к/", 17 вig 1712. 1993 Р. IHgeкc 61285

AJJPECA: 25S020, Kuiвcькa oБIL, м.

Бpoeapu, 8)'11. Kuiвcькa, 154.

е Рes-тop: 4-0З-7б. ВlgnoeIganьнuQ секретар: 4-21-34, 5-: 13-91. ВlggIru: сільськ!>го господарства 4-02-92; промисловості і соціальних питань, листів І масової роботи 4-04-81; бухгалтерія 4-23-26. •

Pegaкц/.tI не -tPтrogin1R IJ06Uцbo 1IlIТOp/8. за 1'O'fНkп. lIJкnageни фaктt.lІІgnot1igк lUIТOP.

BiдQpyкoвaHo В

.ЗАТ .. Броварська

ДРУИВРНЯ» Київського обласного комітету у спраВах преси та інформаціі. Зам. Наклад

2292 2460

прим.

#50 1997  
#50 1997  
Advertisement