Page 1

.NO 5О (8409) Ціва дoroвtpu

ГАВЕТА 6Р(ІАРСЬІІХ ІЮhКОІ ТА·,АІОИИОJ РАА НАРОАіtп АЕПУТАТІВ

..

Завершують сlвбу ран-·

Нехай вам .

BpOЖRITLCH нива,

рів, ввку

ватнзацlІ

засlдавВі

проекти

урядо­

вих декретів та · Інших за·

·

конодавчих ЩО

fСНТТЯ

державноУ

про­

грамн земельноУ реформи, яка передбачає змlву

форм виасностl на земJІЮ. мільйонів

20

гектарів

сіJІЬСькогосnод а р с ь к

s

х·.

угідь nІдлагають в rкра'і-

-

прв­

Іф ·до

вано

1093

заrотівлІ

І

редис-

купонів.

механізатори

постанови

лІквідо­

Державвий

комітет

УкраІвн

по

тету

передано сільського

;Міиістер, rосподар­

.

Відпові~

масло,

макароннІ

вироби

доступними

Ве~на у розпалі.

Заки­

піла робота на городах. приємно, що одинокі, пенсіонери села Вlльхtв­ ка, що в ГорохtвсьІ<РМУ районі на Волині, оч1ку­ вали . цього моменту без тривоги. Адже Ім, так би -мовити, централізовано і

Плакат А. Рязанової.

(ФотохроНі·Ка

УНРЩ:ФОРМ).

внорють,

і

допоможуть

посадити картоплю . Та ще й нашшовику меншу

плату візьмуть. А коли · прийде пора, скажІмо, об-

Шановні читачі! Перший день травня завжди у всіх вас

асоцl~

молотити

зернові ·на

садибній

при­

ділянці,

то

вес­

зроблять це і зовсім без­

СьогоднІ про планетар­

ну значимість цього дня, та й · Вро ввнlmВв щастя

цлатно. Таким піклуван­ ням сільських пенсіоне­ рів. солдатських ·вдів, ін­

й

валідів

ювався Із свят~овнм настроєм, з .

ною, з мирним Життям у раАОСТі

наниl всіх~ JІЮдей планети. радість

Бо

-

наших

людей

говорити

розмаітою

1 щасті, у

не

єд­

доводиться.

сне до жиру•. А от чоrо справді не ввста­

чає на планеті, в т. ч. 1 в колишній сдруЖНlй сі­

м'ї народів-братів• -

то це дійсно миру і плtдноІ

творчої праці на благо своїх незалеЖНИх

держав.

У нас в Украіи! Боr, JІК кажуть, милує · mодей вІд побоіщ. Тож хай нам , усім працювтьс*

rарно

А mобо 1 . хай міцніє й

рідн&

могутнішає

нама

ВкраіІtа-Русь!

чила

1

одиноких

місцева

crrlлкa

-

ото­

селянська

<<'Украі"на• ..

лова Ігор

правЛіННЯ Шевчук. наш обов'язок

СПіЛКИ Адже

це - · за­ безпечити старість тих, хто всі свої сили віддав колгоспові і кого цей l(ОЛ~

госп так і не зміг збаг~­ тит!f

господарство печення

нІх

.

про

людей. , А

стан

з

ляють

·

літ­

нинішній

дорожнечею

про­

дуктів вІдомий. Спробуй прожИви на пенсію. Та

тиметься

лка

· -

Хто

редплату

на

річчя,

ше

продала кожному оди­

тора

центнера

ціні

зерна

виписали

їм

рішеиня

один

возити

додому

гарячі . обіди.

Не залишають людей і хви.11ини .горя. Я~ о

в

хтось помре, то виділя­ ють на два дні безплатно машину, · Допомагають зробити труну. замовля­ ють вінки. Окрім того,

безnлатно

виділяють

дукти

поминки.

на

у

-

відповідаємо

чав

магає,

чим

меже,

поїхати виручає

поспішили

і

понІв.

каJІи»

За

злагода

в

r·ороднот

шими

добрІшими.

стають від тоГо привітні­

про­

ЗіновІй

Виді-

!(ор.

трапила­

та

ма­

вулицю

ку·

кажуть,

спла ..

зарплата

обох

даними,

жІнка

і1

те,

ника

на

С.

Уї

40 1:исяч

як

де11кими

на

люди

та

nремІя ...

власника.

С.

винІс

маіІже

мІсячна

батькІв ,

Як результат взаємо­ виручка людей у працІ.

і

них

телефонІстки

Q1ож,

допомогу.

r

на

пригода

син

заrубИ11

nІдІбрала

житті .

своїми

передплат .

сІм'Т

не

обійшЛи,'

на

у

лолІтнІй

лікар­ спілка.

редбачено запас пально­ го для невідкладних пот­ реб. ·не було випадку,

когось

за

районного. вузла зв'ІІзку.

Тут навіть спеціаЛьно пе­

щоб

цін

НезвичаіІна

. СІІ

спілка .

в

Слідкуйте

• Я віддячу

доб­

допо­

·видань.

передплатни­

Г. СОКОЛЬВАК,

члена

-

зро­

передплату

старший іщ:труктор вІд­ ділу передплати район­ ного вузла зв'язку .

-

за

шкіл,

котрі

відомчу

строками

наго­

кожного

будівництво

Треба ню -

с~осується

змІнами

лю­

Шевчук.

пів­

Особ­

. газетами і журналами, . за

ж

І це правда.' Хтось по­

раз

на рік безплатно виділя­ ти транспорт ~для приве­ зекия палива. Одиноким

Нали

ніж

стари:'(,

Ігор

робут · спілки.

за по

півцентнера цукру по ці­ ні 36 карбованців 60 ко­ пійок за кілограм. Прий­ нято

про

Бо

по

карбованців

250

центнер,

гро­

ІІІ пе­

перше

підnр!Нємств.

ки!

гірше.

лошує

пенсіонеру по лів­

на

зробив

поспішайте!

ливо ·це

А взагалі, ми праг­ турбуватися не ли­

немо

тільки

квартал.

Шановні й

та

Передплата на ЦІ ро­ сійські видання проводи-

дей.

якби ще ці nродукти бу­ ли в магазині. От чому буквально нещодавно спІ­

. нокому

не

«Пресса>>

спеціалівованих

додатково

і

<<Известия».

помираЄ хтось одинокий. тодІ . тур~оти сПІлка' бере . на себе . І робить так, що все

газети

московських

видавництв

рекомеНдовано

шову · допомогу.

забез­

продукта~н

·розпочали

Дбаємо про ветеранІв не епі;3одично, а Іпостійно,-розповідає го-

пІклується

на

журнали

ВЕТЕРАНІВ

Особпиво

КУДІН.

· 10 тр;івня закінчується передплата

бИли

ШАНУЮТЬ

цінами.

Поспішайте

nрийняти в установлено­ \ІfУ законодавством поряд­ ку рішення · про іх JI.IK· вІдацію.

по­

м'ясо,

П.

С!І'Щі 1 продовольства. За­ сhовникам обласних об'- . є~иь м'ясноі та, молоч­ ноі промисловості, кон­ цернів «Укрм'асо• 1 сУкр­ ІІSолпром~

ви­

борошно,

хлІбопродук­

~rву

Хліборобам

ділили за

тах. АПарат управління І кошти на його утримав· ня, а також майво комі­

споживачам · сі:Ш.­

rосппродукціІ.

ПОСІJШВ

в. М. Rравчевко,· О. М. КовшуИ, · · В. М. Kymulp, В. Х. Фурман та Інші.

прийНJІВ пост~ову про реформувания еветеми за­ готІвлІ, зберігання, пе­ реробки 1 ввкорнстаННJІ сlльськогосподарськоі про­ дукцІі. Намічені заходи мають створити ~йоввй.

ставок

п'яти

~~tоркву.

звачвлвси

УРЯД УКРАІНИ

мехаНізм

Для сівачів організовано гаряче харчувініня в полі. Обід· коштує лише n'ять

ран­

на

Сумлінною працею вlд­

рокіВ. ЗдійсвеВИJІ програми земельиоІ Р~! форми обійдеться у 22,0 мільярда карбованців. ·

на

селІ. НапружеНі дебати ВІІКЛJІКаJІо ~rовореВИJІ проекту

-1005

документів,

СТОСуються

1

пРотягом

розсаду

капуств

rектарах, ку,

Овочівники

ні роздержавленню

Каdінвт мінІстрів розглянув

во. овес

-

гектарів.

40

черговому

ньоі

площІ 800 rектар1в, посl­ JШВ ичмlнь 90 rеіста­

. аев .. ави!

ва

висадвлв

нlх ярових культур . ХJІі­ боробн радгоспу сБоб­ рнцьквй•. Вони підживв­ ли · багаторlчв1 трави на

І

сІм'ІІ

що

грошеА

не

Тх

сnодІваютьсА

бажання

лкідинн

гроші

шукала

цІєї

бла·

знаАти

влас­

зникло.

Отож,

зателефйІ!уіІте у будь-якіrА час на •мІжмІську» 07. В;Jи ска­

ЖИЖАРА,

жуть

Укрінформу.

чать

щире

•сnасибІ»,

nеваою. сумою

вІддІІ­

грошей.

. . . ..а. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~.• НАШІ

орrаJНІізаЦІї

одноразаво

звертали:

tНЄ­

а·-· в а

~ва­

гу МіСЬЮ3ИКОІ0ЮМ:У На Н'Є­

ка

Пре~ставІІщ­

Президента

Rиї<Вській

no ДО

БРОВАРСЬКИХ ОРГ АНІЗАЦІR

УіЩ)аїни

області

4ПРОСВІТА»

що·

СРСР

та

за­

. СНМ1ВОЛЇіВ КОЛИШ· рЗ.Д.!Ш!сисої · ім1перН.

С1І'арІлих

ньої

ТОВАРИСТВА

ІМЕН{ .ТАРАСА

ШЕВЧЕНКА

ти.

Гадаємо,

може

цей

·викликати

ну

реаК•ЦіЮ

хто

вважає

Ульянова·Ле·

шилися зігнорооаними.

ніна

св.оїм

політичним

же

Ча(

За(тарі­

розбрату

МИ

·Рі3НИ'Х

Про чить лиття

це,

М·І'Ж

ЛЮДЬ­

світоглядіІВ.

зои:рема.

недавНІй фарбаіми

СІВід­

ф<іІкт

об·

nам'Я'r.Ни­

ка

Леmну

біЛя

райоRНо-­

го

вІдділу

народної

· оов1-

боку

ТИХ,

i:J:tOЛO."d.

що

об'є'І<-

ЗБер'l'аємщ:ь

ХИСТ

д~ржа ·вни.х

лів

України,

нашу

вимогу

про

nорядження

Я·Кl

символ~в

Л~­

СРСР

ІJІРОТИІВ;І0°Ш(аМИ

ЮНСИСОГО

'вченн·я.

але

ЩОДО

Лі'КІВ'ідації

зовсЬм не nричетні до вчи­

чі, не має х·удожньоr ц!JН.

ності)

Ми від-

напругу

зняти ~:еред

сусn·і'льну мешканЦІв

УІКраї,нської

публікансь·кої

колишнього

неної

на:А пам'ятfшком.

О. АНІСОВ,

член

П.

(таюІІМ є і nаt.>.t'ят­

і

пап­

у НdШ<НІ~' ~1іСТі .

роз­

Президента

НИІК Леніну, який, до ре·

ак.tЩ

~юкрема

ЯК'і

М. БУНЬ, голова місьнрайонної організаЦії НРУ,

необ­

ж

прооокаційної

за-

симво-

Маємо на ува~зі напв с и на

громадсь·

В1ШОІІН1Іf.НІЯ

На

ми -· . зупинках ав1'обусів .

ПіДтрима'І'И

наші . організаЦії, Є

до·

бету

державної

Ге·рба-Три:Jуба.

неї.

цим

міста

Уи:ра:і'НИ

ХОЧ і

з

кості

ста­

наnадок

•вьд

зв'язку

можуть

том

-ти

межовуємося

хідНіс 11>

Зрозу.м·і·ло,

лі с·и.мволи ·служать оолу­ 'КОМ

З

фа·кт

негатИІВ­

вва­

з

ІВИС'І')'ПИТИ

ЛЮЖЗJться

Однак ці звертання зали· У той

У~РІНФОРМ).

УРП,

ВЛаІДИ

Лі,КВіДафї . СИМІВол.іВ Яе·

і!Снуючого

(Фотохроніl<а

МІСЬКРАRОННИХ

РУХУ,

Водночас

необхідним

представників

' ;

обХіДН1СТЬ :вИконЗІНІНЯ рОЗ·

поря.дж~:н·ня

Броварів: жаємо

. заступник

ри-ства

·

рес­

партії.

ЗУБЧЕНКО, голови

това·

<<Просвіта» ..

tt.

ПОГОРІЛИИ,

від това1рис-rва Броварщнни.

козак~в


2

Субота,

8

стор.

травня

1

року

1993

-

-

..

"fl

О В

F

життя~

81 81

...1

руд·нянськІ модницІ

. скажуть Будинок

-

селі

-

де

провесrrи

суті

Є):{ИНИІЙ

люди·

~ожуть

своє

ла,

зміцнювати

незважаючи

на

що

гулярно

багатьох

:кульТОС!В<і'ТНіх

Причин

єктивних,

так

Во!1Нин му

у

заклада.х

-

багато у

..

як об'­

і

не

дуЖ'е.

ІНе

лише

за,вдя•ки

своїй

справі

їх

тwві:в,

мріють

культJ'1І).ного

і

О

12-ій

нері,ВНИ'Ни

гу;рт­

кьв були на с1юїх чих місцях. Одні· -

робо­ nро­

уже

в,сі

ОВОЄЮ

А

заняття

або

В

був

готувалися

линули

га.рні,

ставлені

якими

чу,довИІЙ

голоон

керує

ІІ ІІ ІІ

11

гур11ки

нуль;тури

.

по­

nошиттю

І: ІІ

11

ІІ ІІ ІІ

11 11 11 ІІ

дУ'і15е ТеЛ€1Ві­

с'іль­

речі,

колись

яка,

була

у

11

ІІ ІІ

11

ІІ ІІ ІІ

11

ІІ ІІ ІІ ІІ І'

Іі І Іі ІІ

до

ІІ ІІ

ce!li.

сьіюї Ради Дмитро Федо­ рович Лиrnю!е'НJ(u. А на зміну їм п~рий~ть на за­

нон

сnра·р,­

Іі

няття ДИТЯ'ЧИЙ анса.мблі, ЯJ\і

ЖІН1ім культурно·спортиіВ­ ним цен·11ром, а неЗаба­

11 Іі

і

1982

року, вокально-ін­ струм.ентальний. .У бу­ дЮІІку

култу.ри

нуль·тури

ром

стаіНе

"';"· :~1

прдJЦЮ~.

ють й школа гри на а:ІЩр­ деОН'і, рrЗІНомані'JІНі ТИІВІНі СеJЩіЇ.

Іі

Тан ІЩ> сільсь,кий с-уди­

ЖЇІНОЧИЙ дііоть з

.став

ще

й

11

центро:.;

у. селі.

ням

міської

дент.

Ра.ди

за

11

на.ро;+4их

рахунон

де.путаті:в,.

ві,_д!ІІоо1дних

~:

11

ІІ ІІ

ІІ

маютq

Лідп,r;иємст:в та ~~с·танов міста. На НОЖ\t!е з нанладено місцевий под<'~JОН у ·розмірі п'.яти соткі:в м1німальної заробітної rша·ти на ІЮЖ'Ного nрацюючого. Зате для а ІХ у мі:сті ледь не ві•ДСОТІ{і!В,

..

40

видаєтЬ<Ся

мало

не

елемен:rом

із

них' ві.n.­

в розрахуину непрацюючих, ця обставина

світлого

з

Дуже

сп.1атою

за

о:бурили;ся

;

житло.

З

ЦЬО!ГО ПрИ!Воду ВОДіЇ

СЇІВ, · Вони не прихову,вали, дава·в змоnу заробити «Ліа'!і»

rютрібні

для

першОІГо

ж

при,:rfі

дня

би •Саботува·ти

дії

· , :m

що оплатний прої·зд ГІроші. В9нп. мовляв, заJІІчастИІН. Через те з

ріш,о.и.~я

місьІКради

ен:сперимент.

До. воДіЇіВ

стосОІВJ'!ВаТИ СУІВОРі саН11tЦії. няли іІНtЦіативу дооутатіІВ і

були

спро­

nочали

за­

Не однозначно С'ІІІРИЙ­ кеірівники п1ДІJІриємс'l1В.

Окремі з ни•х -вагалися чи слід від,Р?ховувати грО!Ші? Проте транспортний збір уже Перев1іщив

100 не

МІільйQНіІВ нарбоваІНЦі!В.

П'ерерахуmало

кошти

3

веЛиких пі~риємс'!1В

тільки

змусити на цей Нір(Ж приватний

одне.

Требu

ще

ceWTO!p. і

ІІ ІІ

вИІМа•гає

негайно

11

11

11

11

11

11

11 ІІ

11

11 ІІ

11 11

не

ощадmує Мі'ЛЬЙООШ.

Станіслав

'fi..-':o

СКІРКО,

:.'ЕРІНФОРМ:У

qNiw.t З·•Маdета,

11.35 Трійка. Сімо. Туа. 11.45 .Orott~oкy8 •• 10 рсжіІ. 12.25 Худ. філІоМ 4недол.... 1 серіІІ (Франці!~· ітаr.НІ).

14.0.0 14.25 15.35 18.05

18.4~ Клуб маидріаИІІКЇІ, Поrода. Долі MOCt НІІІІПСІІЙ ІІІ6ір, Ео1'~ &мстрІІЦІоu, 18.30 Прем'сра худ. тапефІп~у .\,.ша•.

17.35 17.40

2серіІІ. · 19.40 Вечірн8 u:su. 1g.ss РеіUІама. 20,00 І!ОІІІНИ, _ · 20.40 Прем"&р.tі худ. телесеріал( • .ГQр..ІІ ТІ інwіо, 13 cepiL

.Ноаа студіІІо nредСТІІІІНІС: 21.10 Прес·ІUІу6. 23.00 НоеІІНІІ, ·

07, ОО Вісті. 07.20 РеІUІама. 07.25 МуЛІо'ПІ•ІІУЛІtТІІ.· 07.30 СтудіІІ•Рост•. 08.00 Прем'сра до.к. фіn~у

.Мм були,

димом•.

09.30

HJ. 1Б

ПубліцмСТІІчна nporpaмa оо45а. Амрііі Во:sнесенсІtІUІіі. •Від-м•.

10.45 МуЛІоТМ•nуЛІtТІІ, '

Лорі». Худ. фіІІІоМ.

Худ. фІn~.

2

cephl.

14.30 · МуnІtТІІ•ІІУЛІtТІІ •. 14.40 Ка6ачок на Tиpcwdi. 15.40 Прем'сра ДОІ. фіІІІІЩ wДIIu nрмрода Америки• (США). 18,10 СІІЇІІІІD'Пt дрІМІ'nІ'ІніІІСТорІІо

nic"

11 ІІ

11

Ім.А.Ммроноu.

17.10 СnасІннІ811 •. 18.05 СtудіІ oCmlpиltOftlt.

ІІІСТ8U•

ІНКДОТ ol(niнiua,

18.45 КІІіІСІJUІІІІІСІрІШІ.•

а1.06 х,д.фіnІоМ tоПр!ІІІІД ....ку

ІІ

22.30 ctr·3•• 22.40 Фортуна • 22.50 ДІІІІІІСІt •• 23.10 Дuмікс;• 23.45 ЛанJУХ солі. •·

11

11 11

11

11

·Моррісаітоа,•

ІІ ІІ

ІІ

І! ІІ І:

••

І

І!

••

інформатики І o6чиcniOІWІwtdi

і фіамки.

• Передачі Y't-21 ут.з

-------------"''1 · У nрограмах

телебаченнА ~~~

зміни. Стежте за щоденними nовідомЛВНtОІМИ ДИrсторіІ ТІЛебаче+tнІІІ раДіо.

ІОС~ОЇ, «J110дмна

07.00 3~ої до І 08.00 Муамчнміі с11 08.55 Менора. 09.40 ПридніnроІСІ

3 дмт.. им

wкіл. КонтролІона робота (тестуаанНІІ) 3 іио:sемних моа. 09.10 Село і ЛІОДІІ. 09.55 Сцени а 6аnету А.ХачатурІна •Маскарад•.

Ліоні.

10.30. Телефіл~

оК..ІUа• ІІІ aipwi 11.50 УТН. 12.00 Телемараф9fІ

У~ЇНІІ, 8iдo6puutнttll ІІІ310ЛІtІІОЇ 6ор0n.бм 1 ІсторІІЧНІІХ nісІІІХ І думах

річЧІ ІІІ310ЛеННА

XVII·XYIII ст. 11,05 Сім -"•· • 11.40 WкіпІtНІІіі е'kран. 8 ІUІ. Мунка. РО:SІІІТОК ІЇТЧUНІНОЇ ІUІІСІІЧНОЇ

му:sмкіt. Т1орчісn М.В.Лисенu.

ПеремоПІ у ВелІІ

17.00 • 17. 15

12.15УТН.

•Пам'ІТІо•.

ТелефіnІоМ ..Ц. набрмдnмu оса•. 17.15 Четирта мада. 17,45 І<лаС•ІОІІЇОр-6іаІІІС,

19.00

УТН.

...QCIA

.

05.00~

19.1СІ Ахцектм.

19.25 19.55 20.25 20.35 21.00 21.30 21.45

.

05,20 р;~J'UНІ 05.30 «Ранок•. 07.45 Фірма rapaнr: 08.00. НОІІІНІІ, 08.20 ПоДІІІІІСІt 1 ПОС

4олотІаоротаа, За І nроти. Реклама. На до6раніч, діnІІ УТН. Сnорткур'ср. МмстеЦІtКІІА саnон. Піддахом

о8.40 ,д.еІІ.

09,10 ~ •.ДО WЇСТНІДЦt 09.55 .C.pril ОСтра• . ФіnІІМ•КОЇtце!П, 10.50 Прес·нспреС:. 11.00 НоІІІНІІ (а суР~ 11.20 оІеЛІІU перерІ 314 серії. 13.25 Прем'сра т!ле

оnери.

22.30 Чемnіонат Єароnи а aoneAбony серед Jdнок. Украіна·W•ціІ·

МоподіІоІа студіІ. 4анrоІІІІ. оо.оо УТН.

УТН.

ОСТАНКІНО

09.00 Ном ПОJСОJІіннІ Імбмрас. 09.50 Мр!І'ІНІІЙ ІІІоск, 10.20 Під анаком оПіа. 11.10 Прем'сра мулІtтсеріапу .W.ксnіріадаа, Філ~ ночЬ..

4 • .СОн nlrнa.oi

11.40 100 дн/1 ІіІМа КпІнrона. 12.25 оНе6есИІІІ ТІІХоХІд•. Худ. фіnІоМ. 14.00 WоtuІИІІ (а сурдомреІUІадом). 14.25 nрем•сра мул~tтфіІІw,су .Принц І

.

русаяочuа.

14.50МііісиародниІ 6алетииІ

npu ІіІнуа

·на СЦ8НІІІеnІІкоrо.тнтру.

Чудоu сІмu. noroд.. т-.

18.46 17.46 17.60

05,00 НоІІІНІІ, 05.20 РІІІКОU rімнаСТІІU. 05.30 •Ранок•. 07.45 Фірма rарантус, 08.00 'НОІІІНІІо 08.20 КіддІ-аіддІ. 08.35 Прем'сра наук.•поn. філІоМУ .Не:sріаНІ-11 Дlrincaa. · . 09.30 Талактм І ПОІСІІОІІfІІІІІІІ, 10.30 ..ГорІЧеІ та іиwіа. Худ. теласеріап, · 13 серіа. . 11.00 НОІІІИІІ (а сурдОІІ8р8ІUІадОМ), 11.20 •Велика nepepu•. Худ. телефіn~.

314серП.

Технодром.

17.00 НоаиНІІ. 17.25 Кроки на:sустрІч. 17.55 .A36yu IJ\8CHIIU, 18.95 Поrода. 18.10 Мініаnора. 18.25 Прем'сра худ. телефілw.tу •Тнwа•. 4 серіІІ. 1g,40 ВечірНІ u3ка. 19.55 РеІUІама, 20.00 Ноаини. 20.40 Портрет· на тЛі. Ама Пyra'lou. 21.35nрем•сра худ. телефіІІw,су оWла rароїнаа, 5 серіа~ 22;30 Чорта а дuІ .. 23.00 НоІІІИІІ. 23.25 1.-ІUІу!S, 00.10 Пpej:•IKCnpec.

00.20 .Д..а у uiweнi•. ФіІі~·концерт~

07 .ОО

ВІстІ.

07.20 07.25 07,66

Рекnама.

УТ-21 КАНАЛ

Д.ерела. Д..Т..мІІ. -театр. ttlinчe...

ІQІТІІІІQа,

"'

08.Ji5 НоаІІІ старіА calr. 09.25 Т'anltiCII АЛІ uc, 09.65 'АТІІ•І5атІІ .. , 10.25 оСадІсоа. МулІtтфіл~ АЛІ д!)рОСІ\ІІХ•

10.40. КinpR

М..еАu .РеnортаІ а

12.40

eu..c..u 18П8.....

13.00 Вісті. 13.20 ,..,...., 13,25 ПерехресnІ AOJI'I•

JIOCIJI•

'07 .ОО Вісті, 07.20 РеІUІама. 07.25 Час ДЇЛОІІІХ ЛІОДеІ, 07.55 РанкоІміі концерт. 08. 10 ПЇ!'іrрІІм. 08.55 У KCIOWI.. . 09.25 ДоаіімІ. Під анаком риби. 09.40 МУЛІtТІІ•ІІУЛІtТІІо 09.45 П.ЧаіікоасІtІОІА. ІІІІуqtу ... ІІк•. Іистаu Mapliиcwroro театру.

11.10 ..В..СОТаа.ХуД.філ~.

.

АмериUІІСІtІСІІІ

....Іо

щод

t4.10 lllraar удачІ; 15.10 ІО.О'Ніл. ооПІд а•аам... Н8 ІІІСТ88і ІДТ

Ім.Г.ТОІСТ01101'018~ 15.55 СnіааІОТІо ,дрІІІІІ'ПІ'ІІІі кrорм. МіІuІародt8ІА

~.

17.25 Муа.фІnІtм оЦарс:ІtкІІіі niкcm.•. • 18.00 Н8 СІJСІМіІ сесі Іерх01110і Ради • УкраJНІІ,• 19.10 .хJамаІиформус. • 19.20 КрммінелWІІ хроніu ,....., • 18.35 Прем'сра худ. тапефіІІІоМу .С.нrа· Ііарбараа. 162 серіІІ. 20.25 Н. СІJСІМіА сесії ВерхоІноі Радк УкраіИІІ. •

СІІІІІ,

13.45 tr&еадомиміі .Кс Мул~тфіл~ •. · 14.00 НоІІІНІІ (а сур, 14.25 ТеnеміІССТ,

15.10

11.00 оЙ JСМТТІІ, І СЛІtОІІІ, І nlo6oa... a, . Худ.фіn..М. 1'2,40 CantiiiCitU ІІІfТ8НІfІо 13.00 ВістІ. 13.20 Ркnама. 13.25 Антракт. Cni1ac І.Амеrроа~. 13.40 &ina аороІі8. 14.25 Уntоблені.мелодП. 15.00Т~.

15.30 ТІМ•ТІМ ІІОІІІНІІ. • 15.4$ Сtудіа oPocmo• ..СОН.ЧИІІіІ диск•. МіІІиародимІІ фестм-.апІt дмт-..оrо ecтp8Дft0ro мІІСТІцтаа. Частмна 1•.

1&. \5 &ііІІІС: НОІі ЇМ8НІ. 16.30 ТрансРосефір. Далекий Схід. 17.15 ХристІІІІІСІrU nporpaмa. 17.45 Панои-тоU1181. 18.00 Н8 сІtОМіІІ сесіі Верхо1110і РаДи Украім.• .. 18.55 КІІіІска панорама. • 19.15 ..Xiana• інформус .• 19.25 Прем'сра худ. телефіл~у .С.нrа· &арбарао, 163 серіІІ. 20 •.15 На сІоСІМіА сесії Верхо1ноі РІАІІ Украіни.• ·

&nокнот,

15.15 О.Г.па:sуноІ,

СІС

~.РаІІмонда

15,30 .Чудеса (CWA),

16.QO

Хрмст:

,

д.....

18.30 PJteІCІoiiJiil а:ар 17.00 НоаіІНІІ, . 17.25 .. .до ~ЦІ 18.05 СНД:_._" І 18.25 і'Іоrода. 18.30 Прем'сра худ.'·

112серП.

13.30 Прем'сра док. Т8118фіяІоJМУ 4нак • Танбаа, .. 13.55 .ДОщ ід••· Мул~отфіІІІоМ. · 14.00 НоаІІНІІ (а сурдоnереІІnадом) • 14.25 теnемікст. · 15.10 &локнот. 15,15 МУЛ!JТфілІоМм. _ 15.40 ФестмІWІІt молодмх у Tonwmi. 18.20 Кпу6 •700•. '

11S.SO

18,35 Прем'сра худ. тапефіл~у •Тмwа•. 3cepha. 19.40 ІечІрнІ uau. 19.55 Рнnама. 20.00 НОІИІІИ. 20.40 Портрет наУnі. Мусnім МаrомасІ. 21.25 Прем'сра худ. тапефіл~у •Wлех rероінаа, 4 серіІІ (АнrліІІ). ' 22.25 МаrіІІ МQДІІ, У nерераї • 23.00 НОІИНІІ. • 23.40 Петер6ур3ІоКІІА даірцеІміі бел. 00,25 осВапмu /!ІР8РІР.· Худ. телефілІоМ.

ПроДОІЖІНН\1

21',40 ПродоuеННІІ'

23.15

07.00 Ноамим • 07.20. Т•орчісn народіа c1iry. 07.50 Му.rіІtтфіnІіМІІ. 08.35 Прем'сре тапефіІІw,су АЛІ дітеА

УТН.

мПам 'ІІТІt•. 20.45 На добраніч, j 21.00 УТН.

12.25 Худ. філ~ •Wел~'"ко·денщмк•. 18.00 УТН. 16.10 ДІнІ дітей. мВулмка, 16.40 ДІІІОІІІІJІ(ИІІЙ cl(r nрироди.

КисІо;моrилІнсІtка академіІа. С1ітоu

•С

с.лкідкІІич. Кан

10,35 Wкіn~tниіі екран. В ІUІ, ІсторіІІ

1 ·

С4ІН'ІНСа.коі cniuиoi nouii. , Передача 2. 20.45 На ~раніч, дІrиІ 21.00 УТН. 21.30 ·Cnopпyprcp. 21.45 Прем'сра худ. телефіІІ~у

'

--'

09.00 До yurи

11.05 ЧаріІНІІіі nроміиІо: 12.00 УТН. 16.00 УТН. 16.1 О Вмступас ансамбл~о .. nролісок•. 16.40 Ос1іrиій uнал. ІсторіІІ УкраїнИ. . література. ёетои·Томnсон. · · .ОооІідаНИІІ про тuрин•. 17.35 На роадоріJакі. 18.05 Му:sмка Украіим. 18.25 JСЦТІ, І rрішНІ. 19.00 УТН. 19.10 ·Україна І catr. 19.30 Депутатс~окиіі канап. 20.05 Три дні у КмсаІ. ФестмІWІІо

.

·аІЩІНТОМ•,

техніки. ВмкормстаНИІІ'комn'ІОТера nри ро3І'ауuнні :аадач а математикм

18.60 КІІікwса мморама. •

fl

І!

телефіл..М оПанас 3апиІаха. .-топорrрет•. 10.05 До6роrо І8М адороа'А. Аптека

оМалої Є1р0111tа,

11

lt

са~рм.

09.45 Док.

·

11.00 ПілІrрмм. 11.46 Прем'сра теликрана. oWane•

Kotiltypc:

та

07.00 3 СІоОМОЇ ДО 08.00 Саічадо. 08.50 Муп~отфіл~

rумору

...Прмrодм Чориоrо ~суНЧІWІа,

Ноамни (а сурдоперекnадом). Худ. Філ"'!' ..Знедмені•. 2 cephl. Гол. 3орtІНІІІІ час.

19.05lillnu,J(8т8plnta ІороН81110, 0

Іі

на це

.W.кспіріІдІІ•.

07.00· 3 СІоОМОЇ ДО ІОСІоМОЇ, 08.00 •ВиwнеІі усміwки•. Саето

00.40

19.10 МуІІІtтфіІмІ,• 19.30 CNN.• 20.00 МІR18ІЦІАМ до6ро. • 20.15lranil, 8 Т8U, • 20.3fj 1'lllwill АІІІ 'IOJIOiida,•

ІІ

фіnІоМ

11

11 11

oФaтanwtl дІамактм• . (•УкртІІІІфіn~·)· 23.40 Нон-стоw-раид••r·

11

продовжу.ють еh1сперимен·т. ВОІНо й спраВІді, ::шин­ ла . потреба в утримаІНні продаІВФв талонів; реві­ зор!ІВ та ба,гатьох прафюшків облі:ку, а це за­

інЩіат.ори

07.00 НОІІІНІІ, 07.20 Сnорт-wанс. 07.50 Марафон·15 • малетам. 08, 15 EnWІOD8JIO, ·08.45 Соло. 09.15 Bnepwe на те.1еекрані. Худ. «&eper спасіннІІ•. 2 cepiL 10.25 НоІі імена. 11.05 Прем' ера мул~tтсеріапу

13. ОО Іісті. 13.20 PetU181111. 13.25 .Wелена ЛорІа.

зва:жають.

0днаІН,

J21:1АНК/НО

11

ІІ

ві•ДМіННІТИі.

..Афrанса.киіі алам•. УТН.

1 серІе. 12.40 ~ІІІСІоке пита....

ІІ

·

дует•.

11

ІІ

Але $ це· зробити . питання ПІроqлематичне. бо щротееІГу:вала, ді'Ї міськради місьна прокуратура.

&на :вважає його незЗJНонним

11

lt

майб·уrr­

автобу­

11 11

ІІ

нього -- !юмунізм~·. Не можуть унИ'НІНути опла:ти проїзду тільки ',.,.їщдmі, що зуп-инилися у гоrrе­ дях. Там у них віІЩра•ховують на ·транспортні витрати

ІІ ІІ

Іі

віщраХJУБаІНь

.добрий 3нак•, «Остріа дуwі•• 20.90 Чаріанміі ІІрОМІНІо • -20..45 На до6раніч 1 дітмІ 21.00 УТН.

УТ-2. УТ-3 І КАНАЛ «PPC/JJJІ

ІІ

сформув<:tтися:

ПредСТаІЛІІС: о6.~ІІJІІ.Че ДО діла•,

Іі ІІ

триває у дн.іпропетровсьну. Ось уже трИІВаЛИІЙ чаt У·Сі види місь·коі:о трансnорту, оІ!\.р}·м таfКІСі, обс.'Іу­ гСJІВу:ють паJсажи;рі'В безоплатно. Кожен має змогу,. не дбаючи: пр,> :-:ви•юн. Lздити по міС!ТУ, ну:ди за­ манеться. Але та.кі nільги дл.я горо,дян за рішен­

18.10 ДnА ~аrод11 1, .~-~l'd· Теленарис. 19.00 УТН. 19.10 Акцектм. 19.25 Таорче об'сд>і«НІtй ·Г~а

IJ

11 11

UIKIBNI. ЕІСІЕРІІІЕНТ

nредстаали: •Родюіо!о•, 17.35 Енмки.беиикм. 'I'І>It.Jr.•a АЛІ WКОЛАріІ,

23.20 &омоид. 00.00 "Веп.мка nepepu•. Хtд• телефіІІІоМ. 112 серії.

11

П. !КУДІН, гром.адеьний кореспон­

спор­

каартет•.

11.30 вас :sanpowy.c Ауріка Ротару. 12.00 vtн. . 16.00 УТН •. 16.10 Канал .д•. 17.10 СтудіtІ•УкртелеФ~•w.~•

00.20

11

-t:a~··~· ·s

3убнЦІакмх.

Іі

ІІ

11111'1,81181:, ...

10.35 Wкіпщіі екран. 10 ІUІ, ОсЙоІІІ

22.05 Bnepwe на екрані УТ. Худ. фІn~ .•

11

ремонту

одягу,

09.05- У c1iri оnерет І:Кап~ана. 10."05 Худ. філ~ом оКримінап~онмі

11

ІІ

будиІН­

3 хімії.

а.1.35 Прем'сра муа. філw,су .Дует,

І:

віДКрилася

по

До уааrи wкіл. Контролаона робота

{тестуааttНІІ)

21.30 РеІUІама:

11

СПраІВОЮ.

. у·

09.00

ІІ

села

nрмrадуІО•.

ІІ ІІ

ІІ ІІ

вечо­

культу,ри

УТН. Д.ГерwІін. •6лакитна раnсодіІІо. Док. телефіл~ .СМерті nepwoi не

11

теат­

обрядові

08.00 08.10 08.30

11 ІІ

організацію т~ого ВИідУ пос.пут. Планують таІКо·ж іВіДЩЖТИ ПрИ буідИНУ.у нультури майсте·р:ню по

ХОJ>И'С.ТЇіЕ,

голова

11

тепер полагоджевий за 4 дні,. був дуже .вдячний за

на-

добре.

ІІ ІІ

11

ЗОр · відвезти у райцентр у ре.монт! Тому Ф. І. Бу­ Ла!ВІІЮ, у Ю(ОГО 4 М1'СЯЦі віН пrростояв без діла, а

А з сусіднЬої зали

11

сільської·

ТеЛ€1Ві:ЗОріВ. Це ЗруtЧНО. ОІІ!робуЙ

НайцікаJБ/іше було

усіх

ІІ ІІ

tl

ритарини,

майстЄІрня

загЛ'Я.нути до тющюристіІВ.

. стрій.

ІІ ІІ

фольклор,

нещодаІВ'НО

ну

ВО!дИл!і реnетищ'ії, інші до них.

11 11

дум~а педаг.огіJВ баіГато важить, аДже вони вІВа­ жають внхавну роботу і

подруЖ­

c,yбorra.

ІІ

від­

підготувати

цLвн.иМі'В

інші.

Була

11 11

РИ. ДИІреІЩіЯ Ш!'ОЛИ СХВа­ ЛИЛа пе;рСІПеІRТИВНИЙ ПЛаН роботи нлу!Qу. . Для пра­

r.

та

учнів

вЩві:дують

ралізовані

жя Тунарєвих Ві•ктор Ми­ хайлооич та Встентина АНТОІНіJВна, ю. но~ша­ нець, Л. І. Балабащоо, С. В. БУІРда, Г. М. Боб­ но

11 11

ПС'

-

··

сопілка 1ріrв.

га більше людей було. за­

Серед них -

І!

КО.Л€Н­

наІВпажи

зQирають пі•сні,

ну льтnращвюшLв, зац~а'В­ лені В ТОМу, Щоб ЯІЮМО­

села

а

школи

на відміну ві:д зальотних

рі~ного

ІІ

Ре­

гу,рткіs,

·mюрчих

Багато

років працює тут -ди­ ре•ктором Ю. Г. Рудоба­ ба. НаДои місцеві, отож,

життя

ІІ ІІ

нультJ'1І)и

ІКривають нові.

10

особливо дітей.

11

НСJІВшун,

·

закриття

ентузіа·зму, 1~1юр~сті, по­ щуку нових форм роvоти.

до

Н.

рочёішя окремих

ІВі:дданим

лучено

ІІ ІІ

не­

.ІJІрИХО'ДИТЬ

М.

.

погас

людям,

неї

ІІ

ведуть пошук .нових форм роботи. Вани ніа.ащо не хоЧуть йти шJюяхом ско­

РуднянсЬІНо­

номллеh1с(

у

Пращівни~и

~УЛЬ'І\У•Р'НСКІПОіj)ТИ!ВІlЮ­

Му

ІІ

11

Л. О. Романенко, І. В. Гузій, Н. С. Гузій, І. П. Рогальсь'ний, Є. Г. :Кри­ вошеє:ва. О. Т. ЗІіненно, молодь села ТєтЯ'На Ковшу:н, · Тетяна Лавча, Ана­ толLй Ро..'\1аненко та інші . .

його,

робота

читш•Іів

'RНИГИ

екрут­

в

за:вмерла

що

то ЦінаІВої літератури.

нLсть становища. Адже не

сеRрет,

11

'іІ.tало 500 ЧОЛОВіІR. Бібліотекар зібрала бага­

<реал~вати ,.,11Ворчі обда­ руm.а'Н'Ня, нахили. ' СаІМе такий автоtритет заh1ріпив за· собою Рудня;н:ськ.ий бу­ дmок .куль•ту;ри. І не тільки за,н:рі!Пив. а й про­ довжує

11

ІІ

3

ІІ ІІ

А з 14-ої почИJНає пра­ щовати бібліотека. Софія Василівна., Sурда :РОІЗіПОВі­

доо:вілля,

OOBI~L\0~.

ІІ

"спасибі"

~ультури ІНа

по

заклад,

селах

ІІ

11 81

·-·

•Тмwаа,5 серіІІ.

1~.40 ВечірІІІ

uau. 19.56 Р.ІUІама, 20.00 НоІмим. 20.40 попо .МіліJ\о~ 21.10 Прем'сра худ. т rероіна•. 6 сері«. 22.05 Портрет на тлі. ГребеІІЩІІКОІ.

22.50 Прем'сра

мулІtт

дQРСІСJІмх:Каnітан

23,00 НОІІІНИ, 23.25 3Іукоц дорі»оо 23.55 Прес·6ксnр6С. 00.05 Футбол. На wл~ УТ-2/КАНА

07 .ОО 07.20 07.25 07,55 :І"

Вісті. РеІСtІІNа.

Час ділоамх ЛІО,Q Кіnрас Мажеііка. -

•Manol e.PQ!I

08.25 ФКТІІІ8ЛІt •ВідКF Ганноа~· 6'r·б

09.10

Рос

с1іт)<.

к

·

·

10.15 Ко:sирІІІ дама. 10.45 Паралелі. 11.00 Худ. ТІJІІІІІіла.м ме 162 і 183 с1Ріі. 12,40 Сел-11:8 mПІНІ 13.00 Вістj. 13.20 РеІUІама. 13.25 До:sаіма. 13.40 Петербур:sІоКІІІ а1 15,10 МуІІІtТІІ•nуЛІtТІІ, 15.20 Там.:rам НОІІІИІІ, 15;35 ІіІанес 1 РосП. 18.00 ТраисРосефір. ~

.

nрІІИТІІааціі.

16.45 Заоротка адресІ 17.15 м.трест. 17.30 А:sм uр'срм. 17,50 Премw:ра :rелефіІ ХомутІЦІt•;-

18.00 На сІоСІМіА саСІІ Ве УфаіНІІ. 0

19.05 КІІіІСІоU панорем 19.25 Прем'сра худ. ТеJІ &арбара•. 184 серіІІ. 20. 15 На сІоСІМіА сесії Іе

Украіни.•~~..-


О

а:НОВЕ

ЖИТТЯ•

ІІ'~І'І,ВНЦ~І •

Субота,

травн~

)

10.50

·

Наук •• поп. фіnьм оАедіnіс Ност•р•. 12.00 УТН. 16.00 УТН. 16.10 Дntl дітеА. •Вулика. 16.40 Ocah11iA канал. Фі:sмко· математична wкола. Підсумки фі:sичноі олімnіади. Українська

11.20

ІТОрІА Інка.

... До 50· 150-річчА

ІНІІНіА Іі~кі. 1афоку

.

література. •Вічна :sагадка

nрофесії с муаика• (•КІІіІнаукфілІІU•),

18.55 Реклама. .._._.ч 20.00 Чtмnіонат Украіни а фуtболу.

ui. nісні•.

.ДИнамо• ·•Металісто. 2 таАм. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 УТН. • 21.30 Спорткур'ср. 21.45 Літературно-мистецька студіІІ • otOc:нou•, Оксана ЗабуJСко. аІноманеТянка•. . 22.30 Арт-маІІдан. &ал у ноtому домІ. 00.30 УТН.

"ом). елефІльм. італІоіІі

АОМ),

10.50 Прес-ексnрес• . . 11.00 Ноаини (а сурдоnерекладом). 11.20 Е.де Фininno. tt8eiJІІU мarkf•. Фіnьм·Іистаu Театру Ім. ЄІг.Вахтанrоu. . 13.50 Прем'сра док. телефІльму оВесненІ :SаМ8ЛЬОІКИ•,

.i.L

'~

НОІІІНИ

~ериці•.

.. вид•

(:s сурДоnерекладом),

ЕірМДJС. 'Еіі:sнес-клас. &nокнот.

Худ. фіn ..м дпА дітеІІ .CUJCeнa•.

Ноамни. А:s6ука ІЛаСНІІК8.

Прем'сра худ. телефІльму серіІІ.

ВечірМА ка:sка. Реклама. предстемк:

23.30 Худ. фіnьм ..СТО солдат І дІІ ДЇІЧІІНІІ•·

dcrAHIOHO

.

ОСТАНІОНО НоІІІНІІ. Ранкоаа. rімнестика. Прес-експрес. · . Суботній ра!ІОІС ДілОІОЇ ПІОДІІНІІо Сnорт-шанс. · Погода. •Марафон-15• •·МІЛ8ТІN. ЕкстрО·НЛО. Апоrраф по субаrах. ЕКО. ЕколоrічнмА ornaд. ~.55 Медицина дпІі тебе. 10.35 Прем'сра мультсерІалу · оШекспіріада•. Фіnьм 54урао. 11.05 ТрІАка. Сімка. Ty:s. 11.15 ХудоJСніА фіnьм·. 13.00 3 ТІЛІоАНІІМІІ І ОстанкІні, У

06.10 06.35 06.45 06.55 07.40 08.10 08.15 08.40 09.10 09.40

ІNІКЛадомt. 15.20 ЦентрельниІІекспрес. ЄІро• nеАськи.ІІ теле.ур.нап.

MOJOt8,,,

10,15 'ІіАсЬКОН ре110. 10.45 Худо~ фільм. 13.00 Прем'сра муnьТФіnЬМУ. .Піф І Геркупес.. 13.10 Прем'сра док. фільму .Підаодна одІссн команди Кусто•.

14.00 НоІІІНІІ (а сурдоnереклад011),' 14.20 Прем'сра док. фІльму .Хор•. 14.40 ГородоwНІІА спорт. ТрадиціАнІ :амаrанне аетераніІ Іелмкоі 8ітчІІ31t8110і ІіІнм,прмсвчені

21.40 tо&іnоснЬкка І-ро rноміІ•. ЕлІtДар Рщноа роамо1111ас а

Леонідом Якубо•-·

22.20 Донецьк :sanpowyc друаІі. Концерт. У перарІЇ •• 23.00 • ноаини. 00.25 Пем'атиІ сторінки кіно.

15.06 ВедІ. 15.45 Прем'сра МfnьтфІл..МІІ •Каспер та Aoro АРРі•, .СПраанІ NИСЛМІці аа прІІІМДІМІІ•,

16.40 .Панорама•. 17.20 ТелелоцІа. 17.35 НоІІІНИ. 17.50 СІітnіА пам'ІТІ nолеглих у

·

в.Матусоп та B.Konиnou. У саітІ парми. Паралелі.

0.40 10.55· Худ. телефІльм ..С.нта-Еіар6ара•. 164 серіа. 11.45 ВітЧмана МОІ. ~ПроІінціАнІ листи•.

12.40 СелІІНСьке питанне. ·13.00 Вісті. 13.20 Реклама. 13.25 ЬкиЦА. 13.55 Прем'сра худ.•док. фіnьму .СОЛодка мрЇІІ8.

15.10 ТелебірJСа. 15.40 Там· там НОІИНИ, · 15.55 СтудіІІ .Роста • .СОнечниА дмск•.МіжнародниА фестиааль дитvчого естрадного мисtецтu.

'

16.25 ТрансРосефір. •Ві«но•. 16.55 .ЗісланмА на манету Земл••· Худ. фіпьм. 11 серіІІ. · _ 17.45 ТелефІльм ~мІnьАони ... 1 Трубу?•.• 18.00 На СІоОМій сесії Верхо1ноі Радм · Украіни.• · · 1З.45 КиіІс&ка панорама. • 19.05 На сІоОМііі сесії Верхо1ної Радм По :sакінченні • ЧеМпіонат футболу. фіnро• • КрtІІб<вс,, 2 таІім. • ·

серіА. 12.40 СелІІНСЬКе ПІІТІННІо '13.00 ВісУі, 13.20 ПіnІrрмм.

14.05 Ьа68nь. РоаІUСІІІІІоНІ Іікторина. 14.50 Натура, що :sникас. Програма Л,АнНІІНСІоІОГОо

15.35 16.05 17.00

'

.Золота шnора. Фyt&n 6e:s кордоніа. ТелефІльм •Українські nисьме·

на•••

ХІІІЛИНІ

моачанне.

18.02 У Де111о Перемоrи: rодина сrіоrадІа ... Муаична nрЬrрама •• 10.00 ПОrода. 10.05 Прем'сра муnьтфІльму дпа

••

19.15 Худ. фільм •Танк ссКлІІіІ 8ороШМЛОІ•2t,

20.40 Москоас~о~~~А кJно..хІr•nарад. 20~55 РеІІІама. . 21.00 Підсумки. 21.45 СпортианиА уік-енд. 22.00 •ВікторіІ». Фестм1811ь і:о· . ІJ48ТСІоКОЇ nісні. 23.00 Ноаини. 23.25 ПарадІІ:t·коктаАль. 00.20 Футбол. На WЛ!IJY до Уембnі.

· УТ-2, УТ-3 І КАНАЛ •РОСІІЬ 07.00 'Вісті, 07.25 СаіА ilornaд на catr. 07.50 Формула-730. 08.20 СтудіІІ aPocn, 08.50 Фольклор. •РаанськІ исІм... 09.20 Неnі:ІнаниА Ісес:Ііт. 00.50 Ретро·wмrер. 10.20 Як JСИТИ будемо? 11.05 ..Ж:меІІ мертеіа, Х11д. фІnьм, 1

/JifiiO

Перемоrи.

дороспих .соната

УТ-2,· УТ-3 І КАНАЛ

«POCIJI»

07 .ОО Вісті. 07.25 Колм ми були дІтьми. 07.55 СтудіІ аРоста. ДобрІ молодцІ • 08,26 НостальгічнІ ПОСІІДІНІtІСІІ. 08.50 Мир ІІіАна. 00.20 Програма .ОЗ•. 00.50 Ати•ІSати ... 10.20 Кроки. 11.06 ••Іі І мертаІ». · Худ. фІлrом. 2 серІІ. 12.40 Муnьти-пуnьти. 13.00 BicJi; . 13.20 •Не аирубати ...• 13.35 КраЩІ іrри HSA. 14.3$ По:s•р І Донах'tо. 15.06 &ina IOJIOIII• 1.5.50 ТелеафІwа. 16.05 .Н~ nригоди ВіннІ·Пуха•, .ЧорІІІІіІ маща, 16.55 &ал аетеранІа. 17.50 СаітnіА пам'ІТі nonemиx у

17.10 аЗакарпаПА мсrс•. Концерт, • 18.15 оЧудеса чере3 роки•. Ціnиталі саанrелістм 1:1 США ХантерІІ. • 18.45 · Киіаська. nанорема. • 19.05 tІЬитка. АнатоліА ІоІІДІренко, • 19.10 МуnьтфІльм. • 19.30CNN.• 20.00 Ві:Імтu.•

18.00 06дич'І8оІІ до стоnицІ. ~ 1а.зоях.д.• 19.00 Bialn'u. Олена KOC8If-o, • 19.05 Мультфільм. •

20.20 Xlr·pltc. • . 20.55 .з х 200• •• 21.10 М'арт. • 21.25 Віаитка. • . 21.30 Худ,фіnьм «Кабаре•. 1частина. • · · 22.зо crr-3." · • 0 ВАіннер·дС! ... • А • ._ 2 22 2.4 50 • стролопчнм nporнo:s. 23.10 Віннер-післА. • 23.20 Худ.фіnW..оКабареа. 2 частина.•.

20.00 Просто так... • 20.30 Сиди І АІІІІІСЬ.* 20.40 Ма ріа-шоу. • • 21.00 Ві:ІІІТІt8.* 21.05 Худ.фіnьм.* 22.зо crr.3.* 22.40 Ві:sитка. • 22.45 МіСтер Х.* 23.15 Худ.фіnьм.*

20.о5·у саітіаисокоі'моди. Прем'сра.~

.

бороn.бі проти фаши:sму. Хаипина М01'18ННА.

1о.~снн.•

Худ.Фільм (США).

23.25 ПІ<огрзма оередач на рано•. 23.30 -· lrl.OO SUPEA CНANNEL

емка).

2І.ЗОМУЗ\ІІЧНИЙАІПОМАТ.

21.00 Відеому:ІИІІ8. 21.10 !сторі• на кр8ні. Худ. 4ІїКа 1 · • терм""' молода•· с.ерtІІ. CEPfДA.S 1з:о5 Мультфі-. · • 13.20 Худ. гостроСІСасеtмtіі 4Ії•Теrеран·43•, 16.15 Муамчнапаун. 19:00 ·му,.>;фі....м. 19.15 Ху". фі,_ •П- uакnормСТІР, К-•· · . 20.45 Інфорuацїйна проrр8МІІ•РуІ88ТІІ8•. 21.00 lcropt• на екрані. Худ.~ •Катерина МОJІОда•. 2 сер;•. ·

22."15 свtrовий СПОРіМВНий огляд фірми .ЖИМ.ТТ•. , ~ 23 .1 О АЙ •Ті ·ЕН. Міжнар.QІ:ІІІІД (Вепикобрипнія). 23.25 Проrрама nередач на ран-:ж. • 23.30 ··.07.00 SUPER CНANNEL СЕРЕДА. 5 ~.ЗО SA МЕЖАМИ .ЗАВТРА. Наук.-поn.ци<ІІ (СШАJ.

·

00.55 •АМ ГО ТА ЙОГО ДРУЗ/•. Мулотсеріал (Мекемка). . · 10.00 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 11.ЗО СSІТС'SИЙ СПОРТИВНИЙ ОГЛЯД фірми •Жмметт•. · 20.Со ;КАР\'СЕЛЬ•. Телесеріал.

95-96 серіЇ (Мек·

сика).

07.00 НоаІІНІІ, 07.20 Тирq .СПОртлото•. 07'.40 ПіснА Д8118U А 6Jiиuu. 08.10 Прем'сра дсж. тепефІльму .діти ІІІНІІ•. . 00.00 Муnьтфіnьм. 00.15 НамдоропІці :saiSynl•

6opon1Si проти фаwи:sму.

(США).

Вісті. Реклама. Час діnОІІІХ ЛtодеА,

Ро:sоІськоrо. 08.40 НаЦІ СІД. 09.10 оСтарі,старі стрічки•. Вокальний

rrl•

uу:sична nрограма.

телекомnанії ..Уnраднеn.

19.55 Реклама. 20.00 Ноаини. 20.40 Прем'сра худ. телефіnьму аОстаннІ дні Помnеі•. 1 серІа

Ноаинм.

Частина 2.

uкорона•.

22.30 Вікно 1 Америку. Cnlnwta • . програма .Гоnос:У Амермки• та

.-

.

с:мка).

21.ЗО •НА РОЗДОР~ МіЖ ДВОХ КОХАНЬ•.

· 18.50 Му~~~отфіІа.ма!. 19.10 Худ. філо.м •6пм3НІОDІ•· КомедіІІ. ВІВТІ"РОК. 4 21.00 •ДиІUІ nоЛюаа.чня короля Стаха•. Худ. "'"' фільм · 09.ЗО НАУКОВЕ ШОУ (К.'\Нада). . 09.55 •АМІГОТАЙОГОДРУЗІ•. Муло•rсерtал (Мек· сикs). · 8/BTQPOJG 4 10.00 •НА РОЗДОРІЖЖі МІЖ ДВОХ КОУ.АНЬ•. 13.50 Цирк звірів. · - • ·· Хvд.фільм (~ША). 14.35 Bawa 11311Ла. Гра з Г.ІІІ0Д8ЧІІМИ. 11.ЗОДО6іРКд RІДЕОКЛІПіВ. Студія тепеnрограм •Тет·•·те'І'•· 20.00 •КАРУСЕЛЬ•. ':'епе<;еріал. g:j.S/4 серіі (Мек15.05 Му,.тфіІІьм. сме&). . 15.15 Худ. фі,_ 4ор8нміі WІІU: • 20.45АЙ-Ті·&!. Міжнар.огляд (Великобританія). нееідІq>МТа осраІна•. Фaнracnudl. 21.00 ЗА t.1ЕЖАМИ ЗАВТРА. Нaytt:.·non. циІСІІ 17.05 •Вокзал для двох•. Худ. фіnьм. ~і 2 (США). . • . сеоіі. 21.25 •АМІrОТА ЙОГО ДРУЗІ•. Мультсер;м (Мек· роман•. Драма.

І.ЯнІІСІtІИІ.

20,30 Мультфільм .ЛітеtоЧиА буДІІНОКІ, 19 СІрЇІІ, . 21.00 Фант-лото .НадіІо. · 22.00 &удьте а нами. Інформаціііно­

21.25-АМІГОТАЙОГОДРУЗі•. МультсерІал(Мек-

крос•,

19.15 Му78отфіпьмм. . 19.90 Худ. Ф"- •ІІ---а

10.50 3 nісне.О черu роки.

міжнароднеіму конкурсі ссКриІІІТ8n8·

СИКі1) •

Студі• тeneroporpaм •Тет·а-тето.

18.16 Саі'Іадо. 19.00 УТН; 19.20 ІсесаітнІА спортианмА оrІІІД .жІметn.

18.45'Прем'ср8 худ. телефlпьму .Негати1не аобраJСенне». 10.40 ВечірМА каака,

•55 Антрепри:sа. Театр Марка

ра•.

19.00 УТІt. 19.10 ПісНІ ІОСННІІХ рокІа. 20.10 Хроніка МВС • 20.25 Рідна моu. Вальс. 20.45 НІ добраніч, дітнІ 21.00 УТН. 21.30 •Танцкл~·С·ВІ• на

16.55 Чараоний кuдрет. 17.35 У сІіті тuрин. 18.15 ..оба·на·Уrол•·шоу. ·

_VТ-2 І КАНАЛ JQCIR» 07 .ОО

Велмкоі Вітчианеноі ІііІни.

20.00 ·МСЄЛЬ•. Телесері..,,. 91·92 сер• і (Мек· 20.45 АЙ·Ті·ЕН. Міжнар.оглод (6<mиксбрюанІо). 21.00 НАУКОВЕ ШОУ (Канада).

Студі• тenenpotpaм оТет·а-тет•.

Раіси Кирич-о.

неаідомі•.

My,.iфiJiw.at. . · Худ. rострос10асетнміі фільм

' •СамогОнники•. Худ. фі.nьм11.

ПодІмІІ (•Киіанаукфільм•). . 17.15 ПродоuсенІІІконцерту·бенефісу

16.55 SсеукраінськІ.абори rероіІ

00/:Шl/ЛОКJ

ООНЕ/1/ЛОІ(, ;і

16.35 Дзвоніть ... 215,00·35. 17 .оо~·ді• •СІІорт т sport: r.редспаляє. n. Чемпюнат Росн. •Сnартак• · (' оскеа) - •Динамо• (МСІС<ва).

фронта.

50 (8409)

" А Н А.А

14.20 ..З5 ХВНІІИІf д*8~•· 14.55 Відеому:uока. 15 05 •Пес Бзрбос і незвичайний

14.00 Зичимо щает11. 15.00 УТН. 15.10 Ceno І ntоди. 15.55 .СnіІучі аірки Украіни•. КоtІЦерт·

3.2.-.1

.ЗВороТНІ! Tllr8•.

Г.КанчелІ. Симфоні!ІЧ5.

17.05 Прем'сра фільму .Перлина

сі•.

Погода. ЛtодКІ'ІІ І закон. Вагон 1<03•.

20.40 Поле чудес. 21.35' Лtодина тижНА. 21.50 Політбtоро. 22.20 Музобоз. 23.00 Ноамни. 23.20 Автоwоу. 23.40 nрограма Іхс. 00.05 МайдаНчик .обоау•. Юрііі Аtі3енwпіс та Aoro дру:sі. (; 1.05 Прес-ексnрес.

1і.

11 :so 12.05

бенефіс Раіси Кириченко.

Ю.МеАтус.

15.25 Один i:s тисІІЧі урокіа. 15.45 ТВ·wанс. 16.35 ТелефІльм •НепохопнІ,

.15.50 Прем'сра мультфіnьму •Принц і русалочка•. · • · 16.15 Сrюртиана програма •Ультра·

Спрааа.

6

УТН. Ритмічна гімнастика. У неділtо аранці.

-Фрески•. МоноаиСтаu. 6ехмерта repoia. Ханлина моаЧаннА. 11 •.25 Пр~ 'ера док.1ІІtефіnьму · аДоаJСенко.UЦоденник. 1941·1945 роки• (•Укркінохроніка•, •УкртелефІльм•). 12.1 О ДІІтІІ'Іа му:sична студіА. 12.40 Худ. фіnьм .ХЛоп'ІТІ їхали на

nepepai • 14.00 НоаІІіtи (а сурдоnе•

Здрастуііте,моі лtо6іІ

•Тнwа•.

19.40 19.55 20.00

15.00 УТН. -. 15.10 В rОСТІІХ у компоа..Тора.

романа..

05.00 НОІІІНІІ. 05.20 Ранкоu rімнастика. оS.ЗО •Ранок•. 07.45 Фірма rерантус •• 08.00 Но1ини. 08.20 Худ. фіnьм дпа дітеА .Cit8JC8/188, 00.35 М.,.одіі фронтОІІІХ рокіІ у ' ІІІКОН8ннІІ,ФеоктиСТ\)81 (6ал8118Ака), 10.00 Клуб мандріаникІа (а

14.00 14.25 14. 5О 15.05 15.10 16,25 16.50 17.00 17,30 17.40 7.45 18.15 18.45

добрИМИ ЛІОо!ІЬМІІ•,

10.10 Телетехнотека.· 10.30 Під час·му3ичного круі:sу. 11.05 Доброго аам :sдороа'А. Гумані:sм і милосердА. До Всесаітньоrо дНА ·

08.00 08.10 08.30 09.30 00.55 10.55

8

стор.

-Вiд~tilJJUІ··

·00.30 УТН.

сурдоnерекяадом)_. ПІДО

08.00 УТН. 08.·1 О Ритмічна rімнастика. 08.30 МультфІльм •В країні аоселііі ДМТМНСТІа•, · OS.SQ Ретрокіно:sал. Худ, фіпьм оМDк

23.00 Худ. фіnьм •Іоснно-nольоІІІА

ot!rAHKIHO

9

JТ.::J

Чераоного Хреста і Чера(Іноrо ПіамісtщА. 11.35 П.ЧайкоаськиА • .Лускунчика. • Вмстааа ~аркі1ського дерuаноrо академічного театру оnери та бшІету ім. м.лисенка. 13.30 Від села до села.

ЛІобоІі.Гриrір Тtоnонник•. 17.40 Наша дитина. 18.10 Сад, город. 18.30 Молодіжна студіІІ • ..дІдоаі аідомостіtі. 19.00 УТН. 19.10 УрІДОІІtА Іісник. 19.40 Прем'сра науК.•/ІОП, фіnьму аУ KOJCHiii

фону

HI~\L\~1.

Xld

07.00 3 СЬОМОЇ ДО ІОСІоМОЇ, 08.00 Док. аідеофіnьм •ПробудженНІІ•. 09.00 До уааги wкin. КQНТРольна робота (тестуааннА) :s географії. 09.05 Худ. фіnьм •Усмішка сонцА•. 10.20 Молодіжна студіА. •Еіенкет під час ,;.аеснм•.

3

року

с;УІіСtТА. ~:

.,

JТ.::J

рний. Сезон

_1993

20.45 АЙ·Т1·ЕН. Міжнар.оrnяд (І:!еликобританія). • 21.00 ТВАРИННИЙ СВІТ АМЕРИКИ (США).

ЧЕТВЕР,. 6 13.25 Ретро: РайюнтаінWІ. 13.55 5О рок11 СвеРдлоасьІСJй кІностудІі

21.ЗО•АМІГОТАЙОГОДРУЗІ•.Мультсеріал(Мек· емка).

·Дівчинка з м1ста~. ХУ!!-· ф1оьм.

• 21.35 •.qияволи ДдЙТОНА•. Худ.фіnьм (США). 1~.~ ~И тот, кто~ ~!;'~и_..•І Дунаєеськио.. 23.10 АИ·Ті·ЕН. Міжнар.аrляд (Великобританія). 19.15 Муп~отфі-. - • . 23.25 Програма1Іередач на ранок. 19.30 Худ. rостросІОасеnмм фt....м ооДуеJ8о'І 23.З0 .. 07.00 SUPEA CНANNEL. 20.45 · Btдectм'fi3Мu. 21.00 Худ. rocтpocooJК811tiOii фі.З.,оротна тwа•. · · ЧПВЕР. 6 09 ЗО ТВАРИННИЙ СВІТ АМЕРИКИ (США). O'RТHИUJl 7 10:00 .дмІГОТА ЙОГО ДРУЗі•. Му~ьтсеріал (Мек-

· · оа .оо Ан rл~·~~с ька мова ДІ1А д~и.

сика). 10.115 •диЯВОЛИ дАЙТОНА•. Худ.фільм (США). 08.20 Студ1~ •Poc-r•. · .. . . 11.35 ДОБіРКА ВІДЕОКЛІ11ІВ. . 08.50 Англ1иська мова. У нас в БританІІ (бІ·бі- 20 00 КАРУСЕЛЬ т · ·97•98 серн.. (М ек· , сі). . • •. enecep1811.

09.20 Англійська моаа. Сімейний аnьбом США.

09.50 Доки не nізно. 10.20 Заnрошення ДО ЧІІТанНfІ. 10.50 Ар-ТЄ. 11.10 Параnе.•ьні світи. 11.55 •Російський · прикметник•. 12.45 ПР.рсnеІ('Тиаа. Ангn. мовою.

сика). . .. .20.45 АЙ-Т1·ЕН. МІЖНЩ>.огляд (Sеликобританtя,. ,21.00 ПІСЛЯМОВА. Феtсти не 3 nерших шnальт (США). 21.25-АМІГОТАЙОГОДРУЗІ•.Мультсеріаn(Мек·

сика). 21.ЗО ПРИХ.ОВАНА КАМЕРА. Жарт·wоу (США).

21.55 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. ·· O'RТHИUR. Z 13.15 МуІІІоТфІІІІоММ. ~ 13.30- Худ. ,.....rОДІІМ&ОоІСІІіі фі,_ oh:ca•. 09.30 ПІСЛямоВд. Феtсти не 3 nерших шnальт 16.00 •Даі гітари, 3ад388Нівши ... • ВІДеофільм .(США!. Студі• телепроrрам •Тет-а.-тет•.

16.ЗО Козирна дама.

09.55оАМlГОТАЙОГОДРУ3J•. Мультсерtап (Ме•·

17.00 Ескулаn. смq). 17.10 АнrлІйська мова. У нас' Британії (Бі·бі- 10.00 ПРИХОВАНА КАМЕРА. Жарі·wоу (США). et J·Aн .• Сі • ••. ·бо· :Ю.оо.КдРУсіль .'тёїіесері:211.99-1ООсеріі(Мек· 17 .4 0 rnІиса..ка моаа. меиниtt аnь м емка).

18.1~~р8..·срз дсіс. ~wy.

20.45 АЙ·Т1·ЕН. Міхн8р. огляд (!!елик~бр<1'1'8НІА) 21.00 В\4БІР У ЖИТТІ. Наук.-nоn.циІСІІ (США).

•П.Чаіfкоес"""'". СttМФОНіА·ЖМТТІІ•

Студі• т~ •Тет·а·тет•. 18)1() Му~~~оn~К-.

18.fi0

. .

В

(116QTA 1

-' ---·-

.

Прем'сра ~ •kмІ•-А

:ІОІІМТ•.

Англомоаний блсж: 08.25 ПporpUAa nередач на ранок.

08.ЗО СІ·ЕН·Бі-СІ. Економічний 'ІWІСнеІІМІ:.

19.25 ~У~ оА 3ОрЇ тут тихі•. 1 09.00 АЙ·Т1-ЕН. Міхнар.огляд. •• • •• 21.05 Інформ 8 ціАн. nporp8llll .PYneтu•. 09:зо ВИБіР У ЖИттІ. Наук.-nоn.циІСІІ (США). 21.15 Худ• ._•Ііі-у~.Деткrме. • og,55 •АМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ·. Мул~отсер'ал С8р!ІІ

(Мексика).

: 10.00 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 11.35 Короткоме'І'ра)І(НИЙ JУд.фіn..... 11.55 ПроГJІ8М8 nереде'<на Іечір: 12.00 ПерерІа. 1АнrлоМО8Ний 5лок: 14.30 SUPER CНANNEL

СУ60ТА. В З ранку ріtнен..ко.

09.00

()g,ЗО Доки ІСі цема.

10.00~0 . 10.30 1"\ар-.цм UТQ/ІІОбитемм. 10.45 Д38аніть ... 215·00·35. . Студ.іtІ ~ •Тет·е·теn. 10.55 Му~~~tт4Ії- oPvcaлow.a•.

У~омоаний блок:

. 18.25 Проrращ~ ~ 148118Чір . 18.ЗО МУЛЬТФІЛЬМИ дІТЯМ.

111.00 ГОДИНА MEIЮtoWiA. 20.00 ГЕРАЛЬДО. Шоу·nроrрама

12.10 Худ.~ .В 6ііі ідуnо •we ОСТ8рМІІІ•, Драма. Щ.Миаийаи~.

13.<10 14.<10 15.20 15.25 15.<\0 16.30 17.26

Цеаи моате.

~i'nt ... 215.Q0-35. На nрийомі у В.Дикум. Клуб М8НДР1811ИосіІ.

рос:моіоtО. ВИЖИВАННЯ. (ВелмкобрМТ8Ні8).

-

:0:0.45

.

Му,.тфі....м.

2

Худ. фі....м оАаорі туrтмхі•. сері•. 20.20 ..З5 ........" А*83У"·

.

20.55 Худ. фіІІьм •Не:оак- ~·· Тример.

НFДІЛJІ.

Худ.фіn..,.

12.ЗО ДоПОМОJКИ собі С8ІоІ.

СтудіІІ темnроrрам •Тет·а·тето. 13.00 Му,.~. Худ.фі....м~ Драма.

&-:

~ минулих аипуссіа.

09.ЗО RТL+. 10.40 Дзеоніть ... 215-ОО-35. 11. 1О іІЛЬКИ діт1Ім. •Післіо Д0ІІІW«у а '8ТІІр•.

13.20

НfА/ЛJ/.9 Анmамо8ниіі

08.25 ~ перед8Ч Н8 р8НОК. 08.30 СІ·БІ·ЕС. Недільний ранок.

9

Ін~ ЛІОДИНИ.

09.00

22.30 СІОЖЕТИ 3 ЧАСОІ'ІИСІS. 23.10 РЕВІО. 23.25 ~nередач на рано«. 23.30 •• 08.25 SUPER CНANNEL

*"'""· ' С!Уді• тe.nenporpaм •Т•т·а·тето. 18.50

..

тварин

21.r.хім.СТРfТ БЛЮз•. Т.,_ріа./1 (США).

B8W nporнo:s. 17 .БО ЖиттtІ niclltl

18.40

(США)

світі

21.10 ДОбІРКА ВІДЕСЖЛІПІВ. 21.30 РЕВІО. УІфІіна: еконсМіr:а,ІІОІітика. куnь·

•ЦеЙ танеЦь 1811811ЬНИІІ•. ~i'nt.. .215-00·35.

17.ЗО

У

09.00

АЙ·ТІ·ЕН.

(ВелиІ<ОбританіtІ). УосраіНОМО8Нмй.блсж:

.

.

Qg,ЗO МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ 10.00 ГОДИНА МЕІІОМАНА. 11.00 ГЕРАЛЬДО. Шоу-проrрама (США) рос.-.

__,..,

15.00 М~паун. ·· 15; 10 НаnІ~н.nрис-ний Дню

ВИЖИВАННЯ. (ВеІІи~і8).

11.45

За

Мі•нар.оrлад

У

саіті

12.10 до6іРКА вІДЕоклІnІв.

..

.

таарин

. •

12.30РЕВІО.Усреіна:-іu,ІІОІітика,куnь·

Перемоги -(фініw). 15.20 Дзеоні'nt ... 215.QО·35. 15.50 •.ІІааАЦІІТЬ дніа 6е3 аіііни•. Худ. фіnьм.

12.r.ХЇМ.СТРІТ БЛІОЗ•. Тапесеріал (США).

17.50 Світnой пам'ІІТі -nиху бороtьбі

~ІІблок:

11.зо І{сінЧ!ІJТ,

·

nроти фаwи:wу. ХІИЛМНІ-.

18.02 18.ЗО

Дзвоніn. ... 215-00·35. ' б8r8ra, 11к ніколи•. Фіn""·

.•Cniaaa

концерт.

С!УАі_• тenenporp8М 8Тет·а·теn. 1.9.15 Му,.т~. 19.30.. Худ. фі....м .S...Т ІІІUІ8ІСЇІ•.

13.30 СІОЖЕТИ 3 ЧАСОПИСІВ. 14.26 Проrрама nеред8Ч наuчір.

14.30 SUPER CНANNEL. 17.00 БЕйСБОЛ. Вищаліrа (США). У~мііблсж: 18.25 Проrрама ne~ ма 118Чір.

. 18.ЗО МУЛЬТФІЛЬМИ дІТЯМ. 111.00 ·rодинд МЕЛОМАНА. 20.00 ВіДЕОМодА. . Драма, , 20.25 джСІАН РІВЕРС ШОУ. 21 Інформаційна nporpaмa ·~~~етu•. 21.15 Худ.4Ії-..а..х-К­ 21.10 ДОбІРКА ВІДЕОКЛІПІS. Тример. 21.45 •дЕМПСі·2•. Худ.фіnьм (США) 22.<10 Дзвоні'nt ... 215·00-35. І 23.25 Проrр8ма переда'< ... 388тра. 23.1 О ·Подоро>t у нікуди•. Худ. фіn"м (індіtІ). 23.30 .. 07.00SUPER CНANNEL.

.os


Субота;

8

стОр.

4

••••••• ' ' •••

1 травНА 1993 року·.

"". І вся ця

Лlтер•m:fрно­

ха.1а ~ твої·м коТом пах- nропажі,

ферма гелrо­

не.

че, кудкудахкає, 'КУІКУРІ­ кає, хрюкає. А люди -

мистець"е

об~еднанІtR

люди

ріЗні

живуть.

кричить, .хто хто свариться;

.кри;нии,я•

Оксано, востаннє по-

Хто

бурчить, хто смі­

є·ться.

-

Скажіть

Лі·сть,

мені

чи

С.Ві'Ті

на

живий

ТОЙ

ще

Ч'ОЛіQВ'і-К,

Ти 'куди

чиста

ми-

сила?

лізеш,

не­

Ві;цігнатися

не

-можна.

. ЖИІВИЙ,

Я.КЩО

приїде

в

наше

ТО

u

бачить,

як

Ці•КЗІВО

жИ>Ве'ться.

Це

Ж ІНе

нам

будиНіКи;

мо

ми

Бо

однією

жИІве­

Ти

· комуною.

чужої

ного

с·воє,

а

сад,

двір,

криниця

:на

1

засідають

та

туа-

А

.

Бо сел-яНин Є се­

тіл-ьхи

клаптИк

зем­

земля

в

є.

їй

ІНас

·

І

ось цей опільни:й двір пе­ ретворюється. у :велику птаха-СІвино - козофероМN. Вийдеш з будиfІ!Ку, а на­ дворі :- біло, сі1ро, чер­ воно, ЧО'РНО ВіД ку.реЙ,

ГУ'СеЙ,

ось

-

козі,

каЧОК, 'І'Н•ДИКіІВ·, ІЮ­

на

ЖИІВеШ,

переплутала,

ти

бqо до

по-

мене

го

не

нас

борони,

може

бути.

культурний,

собак.

На'Кових,

зиПІкає

.rоробуджена

четвертий

Та

.

За кордон, за кордоН', за кордон!

* * * по·к-олІІІЬ

І .(}ЗіВіріЛИЙ Все .nрагне

голос люду знову сина й материнських голосІнь.

І

Зів'яJJа

лагідІОсть

·· 'Іу;ц

·

-ВЕСНА СОНЦЮ

Весна

l І

тане ·у

ються кУРЯ'fі війни.

ї~1

cмixo:vr.

·у

заІВЖДИ

бе:~.вісті

·

Нап'юсь

І

І

:в-клечаю

Я

браю{з.

8

ТОбі ЖИТТЯ МОЄ і С'ВЯТО,

і

Нуртує

!

~

І

·І

свою ТІВогсr

Весняний день ду•м

-

І

н поЦілун;ках

І

журавлtв ·далеких

ЩСІІСТЯ й

звада,

ЖИТТSІ:о

и

засьщае-r

· дом,

rааета

Б.рова~в:u

8DIIIOf n

райовноі Pq ВІІІJО.АВІІх . ,аеJІутІІ'rіІІ. Зас.ІІІОВІІ'DВ ІІІОМ9m!В ~мціJ ra~~m~. Б.рова.рськІ. кісьаа І раtов. Р8ІІ.в. ва.jю..- ·.ae~~;rтnlll.

~ А.. ВОЛОШИНЕНІtО.

Газета BBZOAJП"Io 8 17 UітІІІІ 1U7 )ІОК1, Дві ВDІQІУ: · в\ІІтороІІ" •етвер. q4crк. :.:·з

;;,ц ..l~~..

.. :: ;)iP.:A:t.,.. ).:"'

r3~ ....,;~

·.~,-::·:!"·.~;- -:.r..t.t:~

~r~:<:? ..~!"'-..~J.

~:ер&,;:~

:a;v~'•fs.:=::~.

ця rагаріна,

і

завжди

щ

в

сЕ:Лі

з

д:вором. Хай би nоселИІВСя у них, та пожив хоч літо. І щоб його курІ;(а на яйця

. петречать

.

5-53-02.

-

J5.

·

•..

ПРОДАЮ ·У БРОВАРАХ З·кімнатну квар­ тиру з обстановкою. Дзвонити по тел. 5·55·24.

ПухіВІка.

'

ЗАВОДі' ~сТОРl'МАШ• nрІІІвово п0'Ір1бв1 ва роботJ: • · tвжeвep-te.D~or. (80IIJUI!f& вerulll);

Віра ХОЛОШВІВ.

-

.іасевер.

DO. ІІарJСИВВІ'J'j

Є вища суть для наймужніиmх.

· (J:м

·ТіЛЬКИ

,

на

-

Коли за друга

.Ni! 6.

:емарть

-

вщерть

Ідеш д6 друга,

.

ЯJК до Бога Тоді ще держиться

слова:

·

Анжел!І·ка ... ) Для друга я усе віддам.

і Любоs безпика.

.

'

роцІ,

СІ!ІІJІІІ

А

.М.

059/і97

(катеrорІк

украТи

2),

·

.

'

• •

.

.

.

11

Ім~в

зони·. вварІТ на ЧАЕС, .М. 0304448, кат~rорІв !І-Іі, видане аютоrо 1993 року КиТаською об.ІідержаJІ,мІиІстрацІею на

ІіІкаца

ВІктора

Михайловича,

ВВАЖАТ!t ·нЕДІйСНИМ.

ПРОДАЮТ~СS три-, дво- .1 однокамерні :хо.ІІо­ . JfiJIЬВIII!'R, ДаВІОІDttВ \Цо 'l'e.lleфosy у Вроварu: . 4-24-29 З 9.00 JI,O 18.00, · .

..

Ко~ектив

в·роаафської

ветст.а.иції,

_райветла6ораторії

nрофсnілковІІіІ JCOMi'reт вис.mовлюють щІІре лікарю ХАРЧЕНКО Греті Костянтин-івні з ті

її

матерІ

та

співчуття вет­ nри·воду емер·

..

Олександр·

ЧЕРНИШОВ.

__., . . .

, . . _ , . - 4оІІ·71; ....,_... ,.......... llfuiq cJQd.t......m.••n• - 4-04-ІІ; вІ,uІи ............ сuрвтаJІІІ - 4-11•14; вІ,uІаІвr сІвс•ввn I'8CIIO»JJC''8 HJ-8; .р.....вноrІ І І І·І ІІ&С88І ....... 4-14-81; rва..ива

.

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІдЧЕННЯ учасника .ІІНА на ЧА~

1986

АДРЕСА РЕ~КЦІІ: 211020, КІІІІІСNа oCJ.tam.. •· &poup•,· •У•· К.liDD, 114.

а .............

.

д' Артаяьян

друга

Цінк

3разха, ви.І.ане 11 сІчнм 1993 року КиТаською об.І.І,ержа.-мІн страцІаю на Ім'ІІ Лскь НадІТ .ГрИгорІвни, ВВАЖАТИ НЕД(Й•

(Не епосусила

Без

друковаНої~ продукціі.

Згідно з прейскурантом. У Вас пробле,ЩІ з українською мовою? Будь_ ласка: зробимо Вам переклад. Наша адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна, 12-А; тел.: 5-І·З-92, 5-20-59.

ВТРАЧЕНЕ nосвrдчвння ~вакуАованоrо з зо-кІлем)' •

наЙІМУдРі·ІШІ'Х.

·

багатьох виДі~

-

воТ

·

і:w:'я бра~рс'NІа

В мені жИІВе ще

до виробничОтторrовоі фірми с:ДЕМОС».

сним.

І :все п•рощає на.м Всевщnній, . І суд ·жахлИІВий &іДДаля В

.

ВЖЕ НАСТУПНОГО ДНЯ, якщо звернетесь

-

-Земля,

* * *

5·22·37

••

.

...

на голгофу ... Коли . з розбитим серцем

·

кахельну

без візитки, а підt~риємн·ицька діяльність .беЗ фірМОВGГО· бЛаІНКЗ. . · Наша ~rомп'юте;рно-лазерна видавн.ича си. стема Забезпечує високоякіСне виготовлення

Це Дружба двох · в 1-м'.я ДQбраІ І .навіть скорооп.іл'і юнки· Не вип'ють лицарсТІВО до дна.· хоч

РЕАЛІЗУЄ

Сьогодні жодна ділова зустріч неможлива

жІі'lШИ

СОЛQДУ і тиші ... )_ А я· трИІВожний . та гіркий. Є вище солоду .

6

Ці'Лун.кіІВ

ВІЗИТ·КИ, ФІРМОВІ БЛАНКИ

безли-ка.

.

·

АДМІНІСТРАЦІЯ •

плитку, шпалери. Телефон у Бровар~ з 9.00 .u.o-17.00.

Без дРУГа і Любов

ВQ!:Х.ОД.

два

ПІДПРИЄМСТВО

АИ•желіка ... ) Для др,уrа я усе віддам~

Хай прокmІІНуоть .меНе

lV .:.. VI . роар&ДІ8. .

.

менІ живе ще

Коли за д:руrа

.

стоuр

К. м. А.

.

пожеланья · счастья ца дорогу. Ірина СИВОГРИВОНА.

~-~,-s~ш

.•

тел.

АВ'І'ОЗАПЧАСТННН

лежност~;

багаТОКІваrр-

бУІдИJНІКи

'

Асортимент - ·широкий, ціни низькі ... Н~ша адреса: · м. ·Бровари, бульвар Неза·

Зга­

дують ТОГО ЧОЛОВіІКа, ЯКИ:Й тирщ

6,

Y{JArAt ЗНОВУ НАДІЙШЛИ

ку,рчат. ·

(Не спок~ила

сверчки.

:J.t. ;'<.l~iJ!<-1';, ~VX.~Ail..... PX ••uJв Іf,,_,,ISDollletn. · - - .• .IJ8Cf78..U.' 8 ' 1 8 8 - -

wJ.':l.:.·'i:~t

соба~. Якщо ви · любите овоіх четвероноrих. друзІ~. вчасно подбайте про них. .. Звертатися за адресою: м. Бровари, вули-

.а сусіди ворогам_и розходяться по овоїх КІВартирах,

OMETA-IHCTEP:t

розщирюе сферу с.воіх послуг. Вам .пропону· єтьс~ новий вид страхувания ~ страхуванни

1

сердито

оооїх

Адмінtстраціи.

сАТ

д'Арrrа.ньян:

И к ней, как прежде, все J!€РН~Я. Девчшrt;tі сяде'І' за рояль И сн И\н~т с памяти вуаль, И будет музьFКа звучать, . Любе~вью душу озарять. Весь Mf.f.P ее души бездонной В TO!Vi :звуоке просто раєmаритс·я, Ha·t: будто за.ново ІРОдится. ·. · По кла.вІ:{шіІ,м блуждаюот руки, И бо.1ьше в сердце нету СІКJ'ІКИ,

Как

до

. Ну,

Его листон сорву и сберегу,

клекіт.

заКІвоХІКає

біжщь

_Посвята

Тьr ЛІраводи меня совсем немного Лишь до ворот, до:•кле:на она уг.1у.

ЛЮдмuа РАДЗИВІЛ.

сНОВЕ

ночь

* * *

бравада,

9

80 відсоtкrв річНІих;

a&'fO'J1]18AIIIIК 11-ПІ ровРQІВ;

Мьr н любовь.

легі'І',

ла,

ногу п~ебИІВ, ro кіт чу­ жих ку.рчат поїв. · Найб!ЛЬJ.Uе :х;вилюють

.'

ха:ту,

плекає

Х:ТОСЬ

ОтаtрУ.ю сказку слуіnаю ·снО/Ва В .ТЬІСЯЧНЬІЙ раз, а ·ВОЛНуется !КрОВ·Ь. Ста•рая сказна... В ней .только -

поЦілун.ку,

·моїх

JІохлювала,

И я б тебя ждала, наверное, Рома·шкОІЙ стоя на ветру. Когда бьr мне хть слово нежное Шепнул. сегодня поутру.

березu.ви.го трунку

-

місяці місяців місЯців -

то

ПостанУ'І'Ь усІ -1 :JВуть,. до кого піде, того й бу­ де. А курка надме Кори­

сіла.

ночь

ПрнходИ"І'СЯ

:шхо­

що

ся.

дори

Кого оІНа та'К верно ждет? · В огромнОМ поле сиро'І'иНІКою

:-.:едо.\-І ПJ.•О!:ах.'1и ночі.

каже,

3 6

продаж валюти.

могла і впасrrи. а ф~рба

одним

Ромашка· вьш1ла на. '!1роіпrнку.

очі

Друг.а

То· в· чужому еараУ ЗІНеслась. то на чужі яйця сіла, то кві·~и переІ"ребла; помі-

* * •

! І

відбува-

Натаu КОСТЯНА,

клена,

р::>зсипаються

затуляє

пас

ученИІЦя СШ

райдужне· маревQ

Листни

ЧИ. К'рила

Смоет ;у~реНІНий дождь, Рабкого счастья клочки,

ЯСНО.VІУ

ки.

-

90 відоотків річних; 10.0 відсотків річ-них; .- 1 рік і більше - І20 відооткіІВ річних. З. Накопичувальні вкла,щи 100 відсотків річних. · ·· Порідомляемо: . ми здійснюємо і купівлю·

. -- то моя,

Одна каже

придуІМав

Щолі·та ·у

парку ·місько·му

За

зеленкою;.

_:

Отихли ночньrе

За те, що береза зе.1ена, І

хвіот, а той

Туда, где бЬІЛІ3 та-к л-егко. Где Памт:ь дарПІТ зти встреЧи И в темноте сгорают с.вечи .... * *~ * Ват и закоttчилаІСЬ ночь,

Стражда•ння -нС<Іюго Христа?

ДЯНУЮ

-'-

дРугий -:- годОJ'ІУ,

Нак JЮрошо вернуться снова

Х!-->е.ста

І знс.в земля. хворіє крО'в'ю, Чи знов о:пла·.ятьс}і любо-в'Ю

,Я.

впі-

Гру.стrп о прошлом у о•Шіа. Н -ней Па:о.~zпь тихо trроберется, Своей рукой плеча ·косне11Ся,

сила,

...

чимало

спробуй

И Па;vrнть тихо. бродит в не:w:. Д.евчонка в кСІМнате о·дна,

ідуТь, наче райдуЖІНе свято, туга прихо~ить у СО'Н жиоття знов нуртує прокляте

Пройшло

з

обрізує.

·

човин застудив? Я ж нЮ-

І .ві.длунює Жалібний дЗвін, Дні

і

ло фа.рбує, пра!ве, третій

·

вулицЮ проситься. Не заріокайсЯ. А може ві•н не добіг або мо­

Тіл.ьни

буває

ОдИІН синЬ!кою ліве .кри:

ЗА КОРДОН·

І

·

знай. ·овою.

Прихо;tит

-

на крил·і від дощу змила-

чию ьицьку

курми, інкубатор·· СЬІЩМИ. Куплять 'в<:і од-

на

За .кордон виїжджають світила, Вж& ·ві'д:кр.итий колишній за·слін.

крб. і більше зі · С"l'роком зберіга·ннЯ:

А буває, 3'Н.Ю<.Не курка,

та десь у бур'яні на. яіЩя сяде! ТоДі •.вийде з ~yp­ чата.ми і спробуй 'роЗпі-

любить.

-------------- -·

Т~В,

лодильщrку.

діла, а за місяць шшuка

1

tІайцІка.віше

тако­

ВіН'

І рік і. більше ІОО в.ідсотків річних. При вІдкритті .в.кладу в розмірі ІОО тис.

ca-

раї поселиться, або в xo-

в чиєму сараї, як у кого

· бі~ими

МОЧИВ.

Боже

6 місяців - 80 віДсотків річних; 9 .місяці•в -. 90 відсотків річних;

во.ду

~аде. А то в чу-жому

третьої.

я його 'І'Уди н~ по-

кіт нявкає

ДІВері

-

у

ки в сусідсЬІКої куqжи і крило праІВе обрШане. пір'я, якого. кольору, які Третя 'Каже, що то It -вона яйця несе, скільки 1 КІВочка, бо в її малюtі си­

З'НООу

добИІВалаея. }Іа~аЛКО, , СЬОГОдіНі ТВіЙ Кі•Т МіЙ 'КИЛИМОК ПіД­

як

дворі к0жюій знає, сЩль-- її, 6о теж шищка набока

куроч­

якому

-

вечора

Пір<mаЛа, і В ДРУГОЇ, і В

- ,,

сіда не знає, а в ·нашому

Я.к спалося?

mюrми

то вугілля в чужу

бо в моєї К)'ІР.КИ· ·таrк.а шишка; набока лежала і очІ ..коричневі, і по &ілоОтож, .У міСТі сусіД су- му піІр'.яЧІКу чор~1 цяточ­

задриnаний,

із

АК Промінвестба1{ку, бульвар Незалежності, І4~а. І. До запитання 50 відсотків річних. 2. ТерміІІОВі вклади зі строком зберігання: - 3 місяці - 70 відсоткіІВ річних;

·

. силала .. Сам сrр11бну.в, нехай. сам 1 ,ВМЛН'ГУЄ. ·

розмовлЯю.

версі

лі.

А

кщо-

Котику мій, ворко­ тику, з•нову тебе Олена, жаба зелена, яогою Ііхну­ ла? А ти, д~рню, бі-гаєш за її Мурною. Краще б пішОІВ у сарq.й N2 1 О та мишку спdймав. - Тетяно, ака-жи ово­

мають нічого спільного, а :в селі ЗСІВС~М по-ін­

дай

я

. ками -

засіщаючих.

·лянин, хоч його у хмаро­ чос посели, то й там ку. рей та свиней роЗІВеде,

зерно

умови зберіга-ння на всі вклади в ощадбан;ку

ної гос.подині та•ка Ку)рКа

та•м плаває.

з

А ти чого с'ТрІ:Ібаєш мою курку. Ка.валер

здоров'ячко?

У місті еусід с;усіда не 3Нає, не нітає:ться, бо не

шому.

миски

дворі

знай, чия .вона, як і в од-

СЯДЕ .

-W!!!ІМ

такий, як і Василь. -:- А, це ти, Га•ню? Як.

перем'ОІВЛЯ­

-

бачиш, .що

3На:йшовся,

ються, а др~гі перемина­ ються з ноги на •ногу, бі­ гають ·-кругом

не

.

яиця . .

-.

'Коридор,

спільний, поділенНІЙ На кабіНКИ. 'УіраНЦі ДО нього черта · З 7 годиН' шиnується. Од'Ні спокііЙІНо

. ·

що,

єш?

. леr

u

ІІМІІІ!ІQВШWІІІfМ МІ

ОтІєю, що одне ІРЯдно на всіх. Хоча рядна є у К'ОЖ­ ось

. u

НА

а

театри Драми і .~омедії. Не ЖИЛЬЦі В НИХ, а акто­

·ри-'Комедіаонти.

••••. ..u•••••••••n•·

ХАИ. иоrо КУРКА

на літо і щоб його курка на яйця сіла. ТоДі по-.

у

грубКІу «залізе•. Але на.йчастіше пропа­ дає птиця. 3-ра·нку. бігає, а до

Г:~.моресtса

хоч

Підвищились процентні ставки і змін,илЙ:ся

жиоть•.

~,,

хай

·село

все,

щі.

придумав у селі будинки двопавер:х;ові бУд.УІвати з

десятхом кВа~ртир?

залишається

Шановні вк~адннкв

б'ють

без· ·нагляду. То ІВіЛІJО десь зберет~>ея, та до су­ сідки «зайде•, то виварка в чужий сарай «за6і-

ТИ· краще, Олена, СІВого кота з криниці витягни, уже три дні вІн

'I'a'Ra, як mоя господmія.

:на

Я:КИІЙ

Що

уже

Пропадає

переджаю: ЯJКЩО твій ін-. дин ще хоч раз залетИ'ТЬ · до мене в хату через балксщ то плwва'І'име в .бор-

· -

Ненасиmа

тут

трИІвогу.

.м 50 (8409)

І

ІнАекс 8128&. JtRJК . в-а. ОЬr кований

a·\}~yw.

Т!ірj!Ж

'.

..,,. 8.012

·

#50 1993