Page 1

ОРГАН

Б РО ВАР СЬКО ГО

МІСЬ·КО-1

І

МІ С· Ь .КО ГО

РАЯ.ОННОІ Рід

, .Газета виходить а 17 квітвв1937. року

КОМІТЕТУ ,.. КОМ УНІСТИЧНО І ·

~ 50 (6713) •

.

-

У -четвер в. буДинку RJІадачів

нудьтури заводу

· .

.Маш•

. аrітбриrади. ·

учасфи . худоЖиьоІ Зазнм'JІИсь~оrо ctnьc}oкoro ~убу,

.

яким завідує .закохана в свою справу ЩJДJіВа_

закладу.

Вщьt . пpJriie:мJ( · і~

.

· '-

. сприяла

культурво-освітвЬ:

·

заходів,

в~-в~ . р~~о_ти _ сиря& . ce~-.::\ldS :~ . t ~~~f~

·· •'ptnretь

XXVI з_'їзду _ •ш_РС_· ,. черJи.,... _ . J.IUii ,}J.) · та I'}'YJtвeвoro. (19~ . р_.) _~еІІj~ ' Q J88(;, . nлавів AJ D''Jiтвpi'IRB ··• ціJІОМу. ,

і~,-.;. ·~em9•4 ~І'У.івИІЩJІ . !а каnравJіе!ПІJф tfSJITK~ , : Ж'О,~ .- . ~Q.. . Щuщ. ... . .. qацао B·'f~ ·11&ие·~іпі1 M(!JJf)tJ" -вотоіа _ .· ~......~ .-...._.._.......~.~- 1·-в . а_ · ио.о.rй, · , '~""'~".....т :'J'o'l ~ ..~""", •• · MZ.IIOII.-nнtй ~~~ ; к. '-1'; ·'.rtneao е -- хорошим ) прпладом iJІk таарІІНИІІкіі. · .· . · · На: 31$1~ -~ ·.t ; ДЯЧІІ~КО. .

стсЬно _• nен~сь'ко~ qc- t; А. Го.J)обець. В!ти ."· с.У<>!;ifuИ""' . у а,: '!""": . '' ~ ~· · вах• ·дdктор- fеtо.ри.<тих . . 11. .ХРИПУН,

стИЧJІоrо· змаrаВвя, узаrальНJОВаtа

··

BeJJНRi обов'язки Покп:адево

1 . поПJВіІ»ваtа

· на раІо!ЦІііЙ .аrtт­

поїзд, аrіткультбриrадн . по 96СJІУТОВ)lІЦВЮ трудіJ· ВJПdв безпосередньо на ввроо~тві. ·Треба_ сказати, що більшість аrітбриrад кJІУб.ВП щщв району добре пlдr!)тува;•rася до в~~оrо . сезону, . повоцпа

проrраму сВесиl

кращих,

mc

;.....

бойОІJУ зустріч•. У чвспt ~­

показаJІВ остаВві ввстуDИ,

- . аrітбри­

рів.

пtдrотував коЛектив аrітбрн:rци сільського будИИRу культури.

ка

ЛіточкІвськоrо

. .

· У це_й періоД продовжУва~етьсJІ також работа' 11 кпу~ннх заклІЩах ta бібJdотехu. Це ~ вечори по вшануваввю_ JІЮдей ·.праЩ. перемо•цtв змаrаввJJ, книжкові виставки, біб.пtоІ']!афlЧJd оrиди та пере­

1

rnядн дітератури іІ:а теми: - cteXJdцt тоанtсть• ,і «МехаНіЗатор

:.....,.

.-..

авсоку rо­

rt~сПодар поu•, с~ес­

вяиий день .рік rодує• .тощо,: видача JOIJII' ва ~!фоб, иичих дlляИRах.

З метою

_ подаввJJ . кваJІі.4ФсовUоІ . JІОDомоrи sa · та біб,ЩотеЧJІИМJІ аападами

сільськими · юtубиимз

захрtплено

праців1іJІК1в

райоНІDІХ

центрів. ··

.

методИчввх

С:-..tд також наrо.1JОСВТИ ва необХідJІосrt aJmnlзl­ шe працювзтв над усувеІІВJІ.'W ведоJІ1ків. На жа~. окреМі з них повто,І(Іютьсв . а року в рІ.к. Так, •

багатьох

бібJІіотеках

· куm.туріІ, ІUІубИИХ · :цк.tадu, · потребує. оІІовлеm'ІJІ наочна ar1TaцiJL

будИИRах

Н$реrулярно в ОІ>ремнх rOCJ1oдapcrвax випускаJОТJrо ся календарі трудової ~ави, екрани соцзмаrавия.

Недол1ком деяRИХ заJ(падів є . 1 те, що ltlcoвi захо­ ди обаtежуються в · них пр6ведеІОІQІ · · свита першоІ боро3нн. Цьоrо, звичаіЬІо. мало. ·

Сьоrоднt їх потрібно прО!JОдІrтв JЇе тfJІЬКJІ біnь­

mе . Готуючи вечори трудоJО~

слави,· . вmавув8ИИJІ

переможців змаrанвя, ~о6хіцно JПСНайперmе внко­ ристов~·вати різиомавітиl методи 1 форми куm.тур­ ио-осJіітньої роботи. Одиим. С.JІо~ом{ ·треба sробвІи все можливе, щоб допомогти тру~ивкам поJІів · І ферм усnішно виховати - плани 1· ao6oв'я38RRJI, . ~о­ вом т піснею дійти · ~о серця' кожноJ тодвіІІL ·

.Ак't.!і~.-:а ..ritдroтt'J!кa до nроведения ·Все--

· · ·

· ,

Jtl ороби

но'мунkт.ичноrо

у · тресті

су-

сТеплнцьтех-

ПJ/О!()JІ:И:ть бе~іди nолітінформатори і агіта-

:seжtrь тори. ; ~они :рОзnовідають товарfішам по ро-

ретеЛЬний JІOrJtІJІ і& 03И- боті. пrю $И1'ТJІ . в. І. Леніна. традиціІ В . . ' сЧ~воИоІ суботи•. хиною. ОRИ· :вже nІжживи- · щ,бом nparнytь відповІстИ на заклик JІИ іі в& мощі 946· rехта- моснйІАів передові колективи СП !\:!R М 1

rади ГоrоJІівськоrо, . С~ТИJ1ЬИ1вськоrо; . ІІJtоскtвсько­ rо, ЛіточкІвськоrо; В~JІВКОдВмерс..хоrо будІUІК~ :купьтури, Зазим'явськоrо · каубу. С808ріюІу _ теат~ раЛізовану проrраиу сЩоб p.IICJII:JІR вивв урожаєм•

Х 'б

_тарах..

-

П'ЯТИРІЧКИ

:монта•.• · У всІх nідроздіЛах. на дільницях

· .

та

ке етихае

СВЇТ1ІОВИЙ

.

rурют

весняних

моторІВ

nОЛях.

.

чопі з ; кuмуfЩ:'lа~щ.

І. К Байченком с

у пtдm~фиому радгоепі

•Бобрнцький~

аа торів іде.. Петро ·fpиropo- ' краЩі_ внробн!fчнини · СПМН-2 Сцорm Пий при муть , монтаж rрану ля:т<)ра до

• . ·

иор14і

45 гектарів ' прово-

JІИТЬ · · ПіJІZИВJtеиия _ як

иа

·.

_60-70

установки АВМ.

Всьоrо у цей

.

10.5

· nроводити­ суuіи.1ьноr

тис . карбованців

робіт .

дев яти чолові}( . який на ча льник комбінату . 1\І. ченно .

На. суqоrник аиj%де 1200 чоло·

вІн весь кол~ктив nІдп риєм· ства. Ті, · хто виrотов л.Rє -продук· цtю . працюват имуть на сво їх ро-

плані

намІчається

займати· В

цьому

викон ати

вели·

кий . фронт · робІт.

У день · сч'ервоноУ

суботи•

ко­

nектюІ перліtовоrо цеху . . де на­ чаnьни!Юм М. М. Литвин енно,

пр·ацю11атиме

роблено

3

на

тисячі

перерuовано НИ, ·

зеконо мленій

секретар партбюро тресту.

. ка.рбова нц!в

І

Іх у фонд п'ятиріЧr

.

В . РОГАЧ, -

· Mmtмa

очо .'lює О. МІн­

:у цІnомУ ·на суботниІ:'У буде за­

на

перера_хувати у

1

rexтapar. фонд п'ятирічки більше як 2 тисячі кар-

жобаваsться

Діtя ~ht>Г(! іут орГанізовано штаб

3

електроеНерrtr.

день nередбачається ви-

більш конати будівельно-монтажних

Ваrоюп резуJІЬтатіа. У П1)&- бовЗJ!$.,

ці

та

· В М. .С. 1\:f.ойсюІіQМ' ·виrfіщили в uей де~о~ь ви. хонати ,~~~не завдавня на 130 процентІв.

ававrаРАl , ама.r&В'ИІ _мехаи1-

. вич ·

Вс~чиа Щдrстовка. до комуні· стИчиоrо суботника ведетЬся в цІ днІ 11 . sаводобу,;хівному :комбі наті.

CfiMR Ng 2. що трудяться на важли­ - :hалин!всьному . бочих мІсцях • . !і-Іші жень : радгосn1-комбrнат1. <Теnличний•. Так. зо. крема. бриrатt . слюсарів-монтажни ків на муться благоустроєм-. вому. лусковому Об'єктІ

Повиd

та

· у" ФОН.Д

:sови поСІІИ1 на

1310 rex-

Коробкоа

~ - --~----~~---·~·------------------~ НАЗУСТРІЧ : СУ&8ТИИкУ

соісІзЩ>і6 .JJеИіИсьноrо

иmе _ва . . зерно; ~нина ведеться

В.

нау:к. ЗастУnнИх-~;, ...,_УJО'ІНй кабІнетом торАtнс_титуту -'ІfІ_дви_~ йелtrое_.·іІіtв _мlськко- . щеЮій RВа.:іfфікаціХ •ви ~~у. uaprti.

озимі .•/ .р&,ІJ'ОСПЇ , -« f ()roJiii:-: . •.А · .11 · • · · ' сьіtй :~>.

· ·

вдос:коналеннJІІ мар!(си• С.

уд~рною црацею

Бе.!Іику , nJroщy ·займамn

соЦіа)d­

те~у ~~:і~~~в~;и т~иІ~g;~~~

рроблеми · Но мпартП

.

Відnовімо

arposaxiд

j"JJara.. .DpJІ.ЦiJIJft~~щ~ . •·~~ .-.~

проведеиию бесід, пoJI!tiilфopJWdl безпосереАJQіО ва . виробничих діJІJПІКах. · ·

пер(!Аовий досвід.

доло!!Jіддю-. на

. ВІ&ІQІІ ·

робО'fУ 1 кожен к.tуб; · 'бitЩlojexa~ . ~іІа•. У JQiX

дt&.tcrь·

учасtь

України

..•·

допомагатимуть\ партіЙІІИМ 1. профспt.uоввм ~~8JІ1-

брали

сАнту,адьні

------------------------~--~·~ : ._ . .·

рохи, ю-т.тоцtЩ ~цІunн

- ~ · роб(ІтІ ·. конференц! У

будинку

Фот6 М. СtмивQГа. ·

OcoбJJRВy ув~у..• е~~.:; 8а ~~~~ .ве.ЦоJJіЩ. ·

підвищувати

· ·

1 вистуnив . З науковою \ІС()н~льтанти

ДОПj"ЩеЮІХ в МRRy:nt: J.OЩf, YJO~W :. ·~ форм 1 методів роб4'Рf'; ·. за~~еt -о~ .•аtд• діл культур~ ~n:aв. -DJia,il::~y:~_mq,~~;. P,tlf.6Jt· ка цей п~ріёд •. . 2иходnи, з. : ~6r6. ··епаву~ .t'liOJO

зацtям rocno,tJ,&pcтв

керІвники

ВН~тУ- С>J:У~ив. ~екретар_ мІськ­

у роботt брав участь також

!JУ.цовіrмв .цоСJІІ'іІ~иВЩ;

:~;:-::'~~~-Ьї-~--~~~;·~=··

ІІІИJІУld

· ух

, Ім,:~•. Катерри,· ТеМІrt.~ни ДAeJPto до~ре вІДоме У )Щt'oeиfj .•~PJI~~ - ·~~to .poJtia. комунlс;tка очотО8аJІа .murкy С)ВО~JЬОіІJ; ...па . e~aaltrьcJІ неабJШСИМВ

вих _роба .й tН11rИІІІ~· !(уnьт~а:,tт!і1JЦІ. •ЩЦUЦІ ~--А<І·

1 в

ко н фе·

А. . Говорушко, Л. . RороrодсьКJІй,

спрямойанос:rl В.

по..

ну. ДІJІовому нaci}jOJ!), . 'littOJJY.> -• •о•мtа(аму іІ:-"•·

Як

вІlІ· . стуmrли

nропагаіщнсtlв•

ЧJDtaJio зр_обдеио по вtд~цt .-о. -~~,~~о- ­

вeJQІRa

роботи

пив . секретар мtс:Ькііо• йому , Бомпарт !І Укра­ му па ртП А. Г•. 1\Іfт'іі· І:н.ц А..Г. М:утило.

. різиих sa

roclioltapcrвa ·.. •а, • .-.Ь·q

марк~;и- сумки

ленінськс,І ~~ ренЦІJ. 3 1нформаu І ями про роботу 'секцІй ви-

М. · . Суржавськнй, . · навчан" . О. М. Усик, О. І. Хор- .' , НЯ, викор1нен'нІІ н~чGт~· JJi~oв_. нпцтва 1 формалізМу .. lj3 ~акnючним ело­ .,;_; важливе-~ завДанні! вом на . конференцІУ ви· .

/спрямуванням, ·перед pl~JIIU@ . ay~Of.1JI'МJI. . Можиа . :впевнено сказати, •ЩО , j'~.Y... К)' т.тQСВ1П1 uрац1в1UІ· ~іІ села Зустріли по-бо~оао.мУ.

сі.пі.ськоrо

:-

тичноУ

иості цьоrо клj·бу було . ttроведеко ..10 : масово-по.іІі~ ·

1

суспІльних ·

Корольов.

nолІтичного

ве~ ·.

Досить саа3-атн; -' що· · тЩІе ·, .uрртп'О:м . :oc~ro знмовоrо місяця учасИИRаJІН ; ХУАОжіАОІ самоді.ІШЬ­ тнчиих

· стилю

стсько вІти•.

хрив і з Доrіов!ддю ·на М. тему • ПосиJУення праr<- ,1\1.

npot;a),la . •й'есиа,~• ·. сІі:о­

доба<rася ІІІеханtзаторам. .. ЦьоМУ: пlдrотовча робоt~ взимку.

пення

Rо.нференпІю

. трудtввииlа,

1 · добре слово; і пісJіЮ Щиру.:: ~А* уІІ.ІІ,сииків . хуДож. . JІЬОЇ СЗМОДіІІЛЬИОСТі Це ·'ТІU(ОЖ . ()ув .пРОбаий вJйад, ВІв був· успtШНJІм. Нова .

наук Б. · І.

cTopt-

розвиток . активнп:t пропаrанднс_т Ів . форм занять ~ необ:ПІсЛя секцІйних захіДна умова Здоскона~ нять . бу .пи пІдбитІ nІ д­

Апла Олександрівна ВащеВі(о . . Т&к . ' бупо ' і цьоrо разу; Разо~t з. механізаторамв ; рад('О~ 111(!111, Кіро­ ва виіtшпи в поле 1 праціJJВJЩа цьоrо куm.тосвіr­

ньоrо

.2 -ІСОП,

вІдбулася науко- · ВІд бу ті ся секцІйн [ во-методична конфе- зіщят.тл. на яких обrо- · ренцІя nропагандистів · ворювалнея прослухані :f!a тему: сВсебtчний доповІдІ та рефераш

І в свята; і в буДнt разом 3 робіrіІвками rоспо­

дарс'rва члени самодіяльності

Цін~

КОНФЕРЕН/111

mc

но. Адже і від них запежить ~-спіх спраІів хmборо­ бtв; · овочівІІІtБів, тварпиввків, садlвННJd.ІJ.

.

-

HIYIIJBIJ''-IE10ДII'IHA

тру діанинам поnІв во-освітиlх захладів. І rотуютьСJJ вови до весИJІВопітиьоrо nеріоду. TIU( само внмоrnиво, в1дttов1дапь-

)':КРАІ'НИ~

ОБ_ЛАСТ.І

~Вівторок; 27 б.ерезня 1984 року ·•

КУ ЛЬТА_РМJИЦІ­ З тахнм же хвнJІЮваняям, f · · sемп:ероби,-. че­ ка'ють завжди весняної пори ·1 працівники. куп:ьтур­

ПА_РТJІ

_Н·АРОд: н· и·Х ,· ДЕrіУ-ТАТІВ ·КИІВСЬКОІ

л. ГРІнчуио ,..,.

еекретар партбюро.

МикоJtаіович · ЗозуЛя. Пра- .:-::=:·:::.::: -:;.::."'-=====:;:::================~===== а ранньоГо р&НІ'У «Аванrард:. /,6 - 0,4 - 0,2 Оперативні дані І JO. пізнього . вечора, ' ме­ і мені Щор.Са 9,4 - 1,3 - 0,4

: цюючи

ханізатори ,!ІОІtJІ&.Д&ЮТЬ. зу­

СИJІЬ, щоб шити

mвижmе

nроведения

МЖJІивого

завер­ цього

агроза ходу.

ТрудіввиКи також піджи­ вили майже 500 гектарів багаторічних трав, іцо ста­

новить

бJtизько

поЛовини

Перша

графа

~

надоєно

іlПЗ .<Рудня~ ·

«Бобриuь.юій:.

. «Гогмі вськ'НА:. «КрасІ:ІлівськіІА~

молока

на корову. ( нІ лограмІв ) . друrа ~ бі· льше + ) або менше порІвня­ но з вІдnовідною датою минулого року , трІ!тя ~ ±) до за вдання)

(

(- ).

(

ПJtОЩі. С. RРЛС НООК, rрома;цськиlt дект.

«Русанівський•·

диспетчерської служби раJtсільrосnуправJІіиия про середньодобові надоі молока · у госnодарствах району за 25 березня 1984 року

кореспов­

с:Плосківськиі!•

16.2 + І ,4 . + о,З імею бО- річчя СРСР 13.2 - 1.2 + 1.2 «Пухівс ькиі!:. І 1,9 ± О -0, 1 .

іч•..U

Y.inn11~

Jl,R

±0

±О .

«Літківсьr< ий• « Велнк!J.димерськ иА:. «ЖердівськиА:. «Зоря :. імені Мічуріна імені До кучаев~ · с:За вориuь'<і1А:. · «Заn.1аІІІі нй:.

rio 'району

$,9. - 0,5 -0,3 м +0.4 -0,1 8,0 ±О +0.2 7,5 +0,8 ± О 7;5 +0,5 ± О 7;5 +0,7 - 0,5 '1,0 +0,8 + 0 1 6,7 -0,4 - 0,6 6 7 - 0,3 . - 0,8 5,4 ±О - 0.2 4,9 + 1,6 -0,3 4;8 +0.8 - 1.0 4,3 - І ,2 -0,1

. 1,78 + 0,21

-ОД


* '1

. 2 еп,.

6@~tiWS 1gg{ ·}'tJrY

----~------------~--~~------------------------~----------------~ IIUJbll88 П,_,АМАМ - ~ :., ~t!JUIM lШ· .обJІ~н ання. дослідний завод робн!АІЬ tiO'fY._octd яа зава· металоконструкЦій та ряд 1а­ •·RA'ff8,tY rYP60Tr . . дах ~а'е & W!tfiOfJtMOHtHf}· ШИХ.

ПОВНІШЕ

І

..

. · . · ·.· ·. :.

ви кори с. т· о· в у· в а·т··и . RомнлеnснІ

ЦІльовІ

nрогра- на

заеодц:

му-~~

д!І'І

свlтлотехнlчному. мІtrниА ефенt

в

r,Uitti(JЦtви%

викІf·

ЗгІдІіо з n'ятирІчним nланом

.ITJUI . ·. збtт.щила~ь. у 1983 роцІ намічалося випус· ПовІль~ .р&Цд~УЮТІоСЯ nри. ІІа ти 273 назви товарів для на· po~oxo}'lo~wt· :!ЦО.Jіі на . заво·...роду. а Фан.тично вироблялося дaJC:,.~~!i6to машинобуду- лише 232. Не виконуюtь за· вання. Uалитянському комб!- ІJЛанованого асортим енту світ· 1.42 . иормоІому. лотехнlчний заео~. виробниче

ре··.3ер · .·в·· и обсязІ

У

ми відіграли лозитиану р()п• "! riлactмllc. фебрицt 1іерюпtОrо мІ.тn.йtта Ііарб<ніанцІе. на ~'70 БелцкІ ре~tрJІІи· дальшоrо .~~;еревообробне . об є_днання; ~д~· ЛіlІвuщеннІ еф~ІіТЩІІюстt цро- ,аитячоrо триnотажу. тиспч . .сtльще . ;;щчлгІіованоrо. підвищення ефективностІ ви- ревообробний К()мбшат. сj.аор.І·

миєлозого виробництва. Анач\з Ощщt слід заЗначити. U\O niдcy~I)1J Р?боти ~' ] 9&3 )lfit ок))ем1 n!J~npm:мcт~ не спра· no•aзJ є. що додатІ<о~ю до пл а- БfІ.'Іис.я з uим !.Іідповідальни м FY внrотоалено тoJІІarmof nJ"~ за·вданням. Зо!<р!!Ма. 3'31!0~ T()J'•

Лише внродояJt(. 1983 рон:у ;щ- робнн.Цtва можна вІдшукатІ1' ка верхнього дитячого трино· оща.!(жено 4,41 мІт.йоІіа trі.ІІо- tnл.яхом . зміЦмеи.J{я творчоІ тажу. ват годин елентроенергН. б!- спІвдружностІ з, науковими за· Не:1·адовІ:тьно " nочато 1~84

м.-ше ТНr.ІІ'f! ,о"" v!ifoвнoro дунцІІ на 8.2 мільйона иарбо- rов·ельного машинобуду sаннц nал!Іва. 12.5 тисячі гІі:акадорlй. ваtщів t одержІІІЮ ~З!m'с 8' недоДав пpo,rtyi'Шt! зищої нате- тешю•оУ ещ:рr!У. 341 tонну м~,'!Ьйонів цадпланового nрн- горІї якостІ на 660 тисяч нар- f<Іатер~.,ІА jf•ilf{jQI nрамнслоеуtн~. {)()ванц1в. а . .Щтііlвсьtїа фабрІ!• focтl. J'tH 7 1(y66:Мc!tpt• ii1~0Md.· Хоро_ших резулм~тlJ

ІtPt~·

f!a

~удожнfх

tиробІв

заборrу· терІа~ІJ.

.

хладамп.- В цІлому по місту І р;~йону впровадження сп ільних розробо{( на кожен - внладеннй 11 цю справу нарбованець nрпнесло економічний ефект 1.35

1\арбованця.

ВІдрадних

рІн. ДвомІсячІJии п.1ан по І!Н· лусну товарів. народного ·сnо­ живання виконано на 97.9

процента. Не виконали на міче-

них завдань заводи nластмас,

у~піхlв РМЗ.

«Торгмаш;>

виробниче

т--т" за винонаfІня nрогра- вапа їх на 9 тнtяч карбованl(Ів. Нё~чнсь рішенпяМИ rруд· домоглисІІ на ~аводах rrорошко- деревообробне оо єднання. фа· 1\JИ no ск()рочеиню ручної t ·JІ!t... Зна'Іних У.спІхів ]\Осягнуто у не!1щ·о ( 1983 р.) 1 . лютмtt!оrо иоt Мі!талУ])r!J.. . торrовел)?ного брщ<а верхнього дитячого тра·

SiJI<Щ1I в~.жкоУ ручноУ t!ранІ. C~iJ1 nосипення реЖІІМУ єко~ f1Q8. р.) П ленумІіІ ЦК кnrc. машинобудуваннІt. деревооброб- котажу. механlзаціІ та гsтома•rнзацІї номІї та впровадженнІ'! про- ~ерjjІшнш nІдnриємств. nартtй· иому иомбІнатІ. Не одержали Спираючиёь на минулорІчні виробнИчих nроцесів. . Внро- греснвннх техно.rюгій бсзІJідхоД· ні t~рrані:зац!ї лоfІинні якІ)мІDrа заnлаиованоt S1ддачІ на ремонт- досягнення. трудові но:ІеІ<ТІІВ!і

раJІжtно у виробнпцтоо 24 ме- ного виуюСшщтва. У мипу.rJОІ\fУ ханізаваних І автоматизо&аних роцt 52 nроценти · вІдходІв аалІнlr. що дам змогу вивІльни· мІсть nередбачених 47 вшюрИ· ти вІд ручноУ nраці 314 чorrO· стан о д.ІJИ вирпбюшпа nрод:-rк; ВіJС. у тому чисJІі ~ 87 ч 0 ,, 0 • цп. Позитивний дос~Ід наrро•

бlJіЬШе

уваги

манню

мм

лр·идІляти викn- но-механічному заводІ.

1\0JN!Jtfиilaми

викорнст•ннІІ

поtужностеіt. · Адже

резерІ'Іи

по

Вагомий

nporpa·

повшші

економічни й

ефе!іТ на

мобіліЗувати всі сили

усп іш не

•и-робничих на заводІ торговельного маши· комплексноУ

є

;,бІ.тrьшеннІІ'J

чн.малl но6удуваиня заtан- вадйсе~m.tї

nринесло

аf!томат!-!ЗО!!аної

винон а н ня

цільовоУ

'Бс і~У

nрогра­

влро· ми. nерш за все, рівень меха­ си,r:· н!:юван ої

nрацІ

необхІдно до·

він вІд важної працІ. За це/t мадили на · заводах ІJL!Іастмас. таЖС!~!fЯ nотужцос;tей на 3aj6· теми уnра~.1іння виробництвом. вести до 60,6 nроцента, Ішві· ТІ(>{'Іод втІлено Іі жнттп більше деревообробному ~омбІнаrІ. дах ~ластмас. рtмоитно-моа· Hatin31\И, на щииоремонтному льннти від ручної nраці В? чо­ ~00 :tю{одlв . · ПлодотІІорио пра- Мають можmrІ!ість t;раще Ііи· ~tlЧИti'Мf, алюмІиl,Jнх буд!tель· заводі від fІПро!і!адження авто- ловІна 1 14 - вlд важкоІ. По­

цюва ,,и У цьому иаnрІ!мкv на J!Ористовувати виробничі І'Іідхо-. пні ' хо"струкцІІt . . Гoroлltt~oкi" м4тизованоІ системи уnравлІн- трібно пл0дотворніше nопрацю· БЗВК. деревообробно му tffJ~fl'lt- ди на заводах торгове.'ІЬного с'tРІЧІСQТJfаІ1ЬUЩ фабриці .. Мlе&к- ня технологічним процесом не . вати Інженерним службам за· нatl. та заводІ алюмінІєrтх бу. машІІнобуДуві\нвя.

свlтпотtХ· раІ\онніА

друкарні.

Шлях;

до оде}'жано Жqдноr<>

карбованuя !!одІв

порошкової

мгталург!У,

дівельних конструкцІй. · нІчнвх виробів, , шиноремонтін')· цього n))!)~I!J,.~. ,.ерез ntд•нщен· nрибутпу. Отже·. тут. є до чог~ алюм!нІ. євих буд!іонструкцій. Одночасно з цнм не Досягнv- му І фабрнцІ верхнього дитя· нІ! коеІJІUОЄUТа 3\\t!киеtтt J)O~· Д())ІЛаtти рук і 1'(ерlвництву, 1 пластмас, ремонтно -меха~іЧното nередбаченого ріgня механІ- чого трикотажу. ти Qб.~t,lfi!IJIЦI І, ~6tфtц1~tнта Іижечериим слу)І(бам лІдnриєм- ro. фабрики верхнього ДИТЯЧО·

зації працІ. ПрИ п:1 анІ 58 3 ·.у мннулому роцІ rr.ТJанува.ІJО"' nпоцента він ск."адає nою! що ся анкористати вlдходlв на J!И· 57 nроцентів. Не досягліt З<l- ПІfСК тm'ІарІв народного спожи· n .latювaнoro рівня механІзації вання на 415 тисяч карбован· nрацІ на зааодах nорошRової цlв. а ІJІІІЮрІf,стано на 671 тиМ&алурrlї. ремонтно-механіЧ· сЯчу. Добре nоставлена UЯ ро·

його зa6aHtiltftJU1Jt; ства. ОтЖе . длл 1 н$,не~но-техи1ч· ОсобливоУ уеаrИ

го трикотажу no освоєнню lіё· зас.'tуrовує вих nотужностей.

І:ІИХ служб заводів t Jіе.тщке ni)Orpaмa tирМницtва това· Треба значно більше уааrи nоле д.ІJЯ творчо! .ЦI.Rn•нoctl. рІв НІІJ'одн~rо еооживаннл. В nриділяти· виконанн ю npo· Треба докласти ytl.x ttapaн~>. цілому за 1983 рік виготовл...~ грам no охоронІ навііолишньо·

щоб

1'ехнолоrtчие. QefлaA1t.HIIJf

:ному. нєстандартного кому- бота на деревообробному ()6'Єд· nрІщюі!аJю :на.11>ного обладнання. хліuоза- нанні . 2авод1 а.іюмінtєвих будt- ,іддачею!

з

!IQ

nOBaJI п.ІТан ЦИХ 'ЦJІ!аріІ'І · на го

середовища, , використанf!Ю

J'iКИ~it6t~ !.4$ . мtльf\она иарбованцІв. відходІв, зниженню матерііtЛО~ ЗнІ'Пtйt .·nриріс1 .-осJІІrнуто на 1 енерrом!спюсті nродукЦІУ,

.во.ІІІ. · зельних конструкцій, дtpёJOt)(S. Лоряд .,~ .· Jjlf.иttrйi'IИМ ~:!· :!І*~.Ііах Ьорvшковоr металургії, Збільшенню виробництва то ва· . ДоєJІГfіУТО левних успІхІв у ребному комб\на1't. tйtКO'I!f · JiJ!(!ieК~Mtor6 tlf~б-- ctiMCtt!tнlчxor.ty, nла~тмас: рІв · народного спожив~ння та

~nравІ иол!І'Ішfняи лкое:r1 проМайже у 10 разів менще. 'kl* миЦТJtt ~.ан~ tІіm.шІ yJtrll a.!:I~M1к1tt~юt J:Іуt./.tІУ. бvлЬ заплановано ні ці цілІ. nриділяти охоронІ навколиш· стру1ЩІй.

За tри роки n'ятирі•zки об- вИкористано вlдхо;а!в н• Зі$одІ ньоrб с~редойИtца. · За роки ни• мпро~ництtа ІіродунцП t;щ- nорошкової металург!У.

C.!!t

нішньої n'яtирt_<ши

ця

ІІа

1

будlвельJІих

ха-рбомнець

иоц

інших. Адже саме усшшне виконання иомnлексної цільова!

фонnу програми дозволить нам успіш·

рrубота зароб1тноІ n,тratи вироблено то- но завершити держа~ний nлан

ІДdї Jt&тегорії якості Збtльшйіі· БІдрадні результати nрино- значно активізувалася. РІЗJ:(О йіІрІв наро,nноt.о споживання і соціалІстичнІ зобов язания на с~ на І О мІль/!6нів карбоsан: СJІТЬ винонаннЯ . nporpaJІШ зменшилося забруднення атмос, на ~. 27 карбованцл. Дуже ни- 1~84 1>ік.

цtt.

Найбільшу

вироби

з

ш~тому вагу по

зниженню

мateptaJІo·

державн!'Ім Знаком енергомІстІюс'rl

виробІв.

І фери на

:'!аводах nорошково1 зьку nитому ваrу .в цьому роз·

При металургіr.

мвоДОбудІвному рахунку мають · заводи: ремонт· · Інструктор

ИІіf1стІ звАм~ють у загальномv n.tтанІ · 218 віlр<>М.!Іжено 1'1 дtю комбІнаті. обсязі АироблюмноІ Іфй)tуиц!r 242 заходи. Одержано еконо• на~торожуе:

но-меха\іlчний . шиноремонтний. фаиt. що ·нестакдІфтного комунального

·

той

lФЕКТІ861.СТЬ 3ІНІТ11:

в мІ ло

і3АМКО!Н\Л~ННЯ 1деОJ!ОГІЧІіО! ре>· є

13 .

одніє ю

важливи ~

умо8 номун іетичного будівництв•. :В цьому пла нІ велику роль В!Дl· tрає Іність методнии nроnІІГанди·. Jикори стання антивних форм лfіа· ~е!Іен н я Занять у системІ мар.к· СІКТСЬІ<О·ленtнської освіти.

Однією з таких форм є прове. Д('~Ня

відкритих

занять ·Із 'залу·

Чf1К~ЯМ на них Інших npqnaraндll• сl'Ів д ля о б м Ін у досвідом. В tфеКТ\ІВНОСТі їУ Л лере!іоПаВСJ'{, n о­

(!jуеаВШИ Еа за~щттІ у лропаганди­ с'І'І з мостоrrоїз,Ца М 814 Ф. Трунілова. яю1й ведt! курс •Наук!')· JІd -технj чннй прогрес 1 ефєкrи;­ Ні СТІо виробниФва ~>.

r.

Тема

3анлття

науІіово-техн!чного

(< СтимулЮвІІюІ" прогресу• бул9

\'!Ибрана не випад ково . Відомо . що

ue

питан н я вІ діг рає осо б ливо мж­ ;1rнІу роль у розвитну науки і tех­ нІtш. І від правиль ностІ його ~~~· ёт6су вання багато в чому зале· жиrь ефеnтивн Ість nідготовки, ас· єоєща І !!!nроваджен н я у ви робн и­ t,tтво ноеої продукцІї . технологіq. ни~ nроцесів; он о в .ТJеt: ня сн~рочення ручної · nрзцt.

На

занятті було

13

nоставленІ

·

те хнtни.

слухачі!~ І

*''~~fiY думку з питання. що об­

ної груnи

хурсу НІ1РС

питаннІ! ,

у ро3fІ'.ІіеаІІнІ

r.

JІіІіИХ бун і rtоЛІТОСІ!ІТИ

!3.

nроnагандисті І'І ,

· ІІу~ло вt пи та ння. Звернув у$а· ty . на на я!'\НИ й н. ао':ниІt мат~ р!М

ниt техноn«Іr за,оау ~~~t­ иt@вих бyAlseJJЬnx хоистр~-tt· цІй.

у

!'l!ll'.'lяtll 1'н6.tzнuь.

ж3ють

осноІІні

якІ

ІІІд"/51'<1·

nюм е нти cfit мv.•пtr· Д)Іїерел а CTBOJ'fHHI'I ~ЮІі!

}ЗаННІ'І , еnономІчного сrнмулюванн .РІ ВИХОРН СТ!ІННІІ. .

·

Ті

!:J

аnтнвнос тІ слухачів. ' Па КDЖ.Іі9МУ питанню в и стугн u•n не менІде двох чолр~.lі<. не o('Щiu J.10C Ji і ()е:з д!іС· ну·с:П ·q окр~мих ІоІоме нтt~ . Цьощу

..o

PeтeJUt

КиївсьІІої

rотувавсJІ року

10

uтахофабр11~и

nропаrандщ:том завдання: у иом­

n!дJІІиіЦуІ!ати

npo;

·&вдаиіІя ВІІ.цІе ях пропаrtв­

двсrа

rpytl

поJJеІ'ІіІуєтЬОІІ

НаJІчається

.

tим·,

"!

tц6

баr•те . . JUUIORD-

1\ЛaeJDП майстрів · птахІвіІнчоі сцрци. Чи anчitвcJi tx ·доо•І•?

- ·

Ножний

Із · тридцлти

єлуха•

ч1в трудиться з nовною вІд,ііачею на сІ'ІО~му робочому м1еЦ1 . І nІд час

навчан!Іtt вонм · nока зують

np11·

илад . . Взяти хоча б для nрикладу Любов Пантелеймонівну Слу~ен • ко 1 ІІ наnарника Петра RасІІяіІа.

йони nершими nерейшли ца роз.

ширену

···

зону

обслуrовуаа{'інЯ.

Є

njiO ЩО розnовістИ . на ВІlНІІТТЯ* t . бригадиру · ·бригади· .N9 3 ТетянІ ХаритонІвні

Забродській.

С!іІт лови/\ день. к!дькість

1\оле:к-

зваuому . збіаьшевmо будІвввцтва житлових І виро6віІ1JиХ об'єкtів. у с1JІЬській !ІlІсцевостІ Крим­

ської обJІастt спр1іае бахчисарайськвй комбІва'f. •БудІвдустрІ.R•. Сnоруджений на кошти ROJ11'0Cпlв 1: :Віа став

основним п~ставщиком цементу І

залІзО<t

бетоJРDІХ виробів дла потреб сІJІЬськоrо будів8114 цтва.

На зІdмхах: вгорІ цтау rtep~зaroвoro

-

краща ЗJWІва по виробшt1

.rpulю,

очоmована

мdсtром Тетяною Сло"одеmок; вваз:r. заводу заJІІ~етоивих виробів~

молодИМ

,..;...

в ~~

~кономиться

~te·

елентричноУ · ~нер­

rlї. І досвід цей заслуrовус уваrи. На заняттіІх ми танож иивчuлн f!рогресИВНИЙ дО.С Jід годуМИНІf ІТtицІ . ~кий вnровадЖено у брига•

41 М 6 Надії

шо

до;,волйє

Іва FІіІ!Іни

ко•оtЬ з

Леои1.4

Боро&Іі\'t •.

Інтен сифlt-tу&ати

робиццтво лродуJ<ІЦіУ ~их . затратах

nрІ)паrІJвднст

, як

'Ііи ко~на rpypa спецІа,лІзувалаt~ тtл•ки иа . одній галу~! ЗJiaHJ. ·:..

JІина

ШКОІІА •авчальвt;>rо

1

тиt П перейшо Q на nереривча:стиt\

HI!:CTEIJOB,

KOJIRЛEKCHA

Заняття пройшло при JJисонlй

спеціальною

фее1Аііиtt рІМнь. У rronepeднl · рі;'­

завІдуючий жабІнетом МіСІІККОМу napTii

В.

середньою

яі<! · ДОдоможуть

М. Хрипун, була одностай~ою:

.

nередові Пташ­

Іі,'І~~сt вивчати rштаннJ! енопомІЮІ; nо.іІІ'і'ики. СІ'ІІІ!ЦІалан1 дищиnnІни,·

.cepe.Jt

Kf'piвRИR сеRцЦ районного се­ мІнару пропаrакдистtа, гоnов­

'oto р03·

еисnеримеwrа.~ь·

входять

J

ЦJ'Х

ти в себе на місцях.

с.клвДу ·

ми мною ІtдtrовІдальне

n~­

:!анлтrл rфойш,tш усn ішн о, досвід корис ний . ПОJ!ЧНТ/'ІеІІ було '\Ому. є над чи м. nоміркувати в сnраві noJttrrш~пюt пtюrtаrандисtськоr робО·

n••••o

с-t!!'е.О:НЬою освітою. Але· n~ред Пи·

ПіслJІ заІ<інЧенюІ . заняття npи­ tytнl проnагандисти обмінnлисй ДуМками. Scl ~дностіІйио йІАзна· чнли вис6ну актианість ~лухач1! семІнару і добру підгото!Іну та органІзацію проІ!ед~ння заНJІТТІ!. · Успіху занять сприяла • також Інсока технічна nІдготовка npona· tанди с та Ф. TJ'YHI.'Ioaa; . в Ц! ЛО· думнг

До

!ищощ..

rштанt. _.., від станоменюі Радм­ сьиоІ йJ'!ади до сьоrод!Іlшн~оrо днл . .

му

НОJ)ОВУДОВ

IIJI!Itedйвoi

ницl, ~;люсарl-оnератори. У cлyxa­ trll! рt~ний І освітній рІвень, Є в

· · nосЛlдовніеr.­

Ф. нa­

Заняття та

-

Лrсля обrоJІІор~нfі.Іі !{(;ЖІ!оrо І'Іи· faHH1! npoпitraндlf~T . Пі,!\ВО$1! КО· роткиf\ ЛІдсумон. 11 . • кІііцІ мя"т· тя: бу в nоказаниіf дІ3фlJ'іьм. в · яко· му узаrа.Ітьнюеалнся ~!fойні · NO· менти теми. Потfм nponaraндJІef сам уза га льнив в сІ JІіІзав еtаш,Ість І

та

мову з 11ашнм , кореспондентом.

tомрюетьt1!,

с.1ухачі мали ко н с пекти. Г. Трун і лов у короткому встуnІ

nрисутнім тему

utдготоІІК•

майстерності,

!!cJ

П

ноУ

:Заняття нагадува ло обмін думка· &ш між·товаришами no . Роботі. 1!f{( Аобре знаю1ь свою ~nраJІІу 1 м~юtь

в запрошених лропагандн стів.

raAaiJ

,

реио проводІІТи .._,.J1~ У. U!;ко~ підвнще:иия полІтичної, ековомІч·

пропагандистом

1 ненав'SІ.Здиве сnрn~у­ аан н я ро з мови Jt потрІбне jlyc.rю.

б6fи як і3АСо6у формуван~ JJ н~ аN .nю.аини

~~вич Мадіиоа. НоМу JовІ­

3апнтання

спортиоrо відділу мІськкому Компартії УкраІни.

ДЛ~ СІЛЬСЬНИХ

----:.------•у СИСТЕМІ ПО11/ТИЧНОГО НАВЧАННА - - - - - - - - - - - . . " ~l'фиJi!JIIl невимушена. . oбeт!!ttottкt,

О. КОРЕНЄВ,

промислово-трав- ,

кормів.

nри

віt·

еменwе·

·

Слухачі з цікавістю вlдвlдуют& 311 Н JІТТЯ. бо це добре допомаГає Ім у прантичнlй роботі.

РІ)3МОВУ вІв м. rом:єюок.

Фото О. Обуховськоrо.

( Фотохроніна РАТАУ}.


«НО В ДрібнІ

МАРТЕНИ ЧЕКАЮТЬ МЕТ АЛОБРУхт· у Збільшення !Іа

сталі

у

Jшробницт- сn!лна .

нашій

країнІ

що

І

Слід

1

район,

зокрема,

Бро­

!.У ве~1иній мірі ·залежить вари в минулому році .в!д того. наснlльнИ ми к!льна разів займали пер­ спрGможн! мобілізувати ші місця в соц!алістично­ внутрішнІ реЗерви по збору 1 заготІвлІ брухту чоряих МЄ'!'ал!в. У минулому

му змаганнІ серед райо~ нІв І м!сt НиївськоІ об· ластІ.

роцІ в наш!И країні нож-

На жаль.

1984

fІа друга . тонна сталі ви· nочався невДало . nJтав.~ена lз металолому . заготівлІ брухту

До речІ.

вартість

виnлавленої

Із

му,

у

виnлав л еної

разів

дешевшр

виконано.

з

ну погоднІ

руди.

Янщо

то

по

r~ilo·

умовп

НаскІльnи :заготІвля ускладнили брухту важл ива д-'1Я на· лому до здач! мету~.

плану чорних

сІчень І лю· 1 району не

~tеталоло· тий по мІсту

від

15

сталІ, металІ!! за

р!н роз­ І

по

;, ещо

підготовку <<Вторчор-

місту та них

раднО\'<> господарства, го- виnравдань немає. Харак­ зорйть 1 той факт , що 1з ножних

10

тонн

пере- терно,

що ,

незважаючи

робленого лому чорних на всю складність робо· м~та.'11В :,южна виготови· ти . радгоспи 1 птахофабрайону

в · лютому

•Москвич~ а(5о дм трак- вились. а от чи 500 вело-

органІзації

оrи

рики

десять

автомобілів із своїм завданням спра­

тори ДТ-75

сипедІв .

ПрИчому

вар- міста цю роботу пустили

оrість цих виробів буде на самоплив. 3начно дешевша. нІЖ Із Міськвиконком на cвo­ tti!JJl, виробленої Із руди. єму засІданнt 20 лютого Оса

чому

Радянський

розглянув

стан

справ

по

уряд цій ділянцІ роботи заготІвлІ 1 здачі лому nриділяє особливу увагу. чорних .металів І прийняв Рішенням ЦН НПРС 1 відповІдне рішення.

Ради Міністрів СРСР пе-

Нрім того, на виконно­

редбачено, що ВІfНонання мі м!сько1

Ради -народ­

nланів по заготІвЛІ 1 зЛа- них депутатІв окремо бу­ Чі лому чорних металів ло обговор~но це литан­

при пlдведеннІ підсумнів ня на рІвнІ нерую'І:их роботи орга.нізац!ї, заво- трестами ~Броварипромду,

ЖИ"Тлобуд•

rоспо>J<Ірства

як один

JіазникІв дІяльностІ.

І

~Бровари-

за; іtев- · сільбуД• .. Вони

ний перlод слід . вважаl'и лИ. що Із головних

по -

запевни-

nлан заготІвлІ 1

·

господарсьної здачі лому . чорних металів обов'Язково викона­ ють.

Однак

. на J 5

берез-

Який · же стан справ у ня . ні один підрозділ · Цих nьому

nитаннl

у

нашому

трест!tІ

н~

містІ 1 районі? План заго- ішнонання

приступив до

своїх

' тіелl брухту Чорних мета- Заборгованість Jilв по

1983

МІсту і

рік

строново.

району за

силадає

більш

завдань.

зараз

як

100

внnонаний до- тонн . Зеідси можна суди­

Додатnово заго- ти.

ян·а

ЦІна

'tЬнн

тонн і місто

-

металолому).

Найкращих

1400

ли сnриятливі умови для пІдготовни

лому

до зда-

показнинів ч!. І треба вжити усІх за­

по ІІІfнонанню планів у t.ІИІІулому роцІ домоглися заводи nорошкової · металургії, ремонтно-механІч-

ходІв . . щоб nлан першого кварталу 1984 року по мІсту 1 району виконали всІ дІдприємства, будІ­

оний , заводобуд!ВНІІЙ ком-. вельнІ організації , радгос­ б!нат, 'МОсtоnоІзД М 814, nи та птахофабрики. деревОобробний комбінат, pa.rtrocrш

1ме111 ·

ІменІ

60-річчя

сБобрицьний:і), rоtnтехнІка,

НІtюва,

СРСР,

райсіль-

райсіІожІЩ-

І.

уповноваж~НИй чормету•

ttC)lfiY

ЛІОДИНА І JАИои ...------~

дер­

гром.адськоrо

не

ДрібІіі крадіжки-

становлять

велиної небезпени для су· спІльства. Але в сукуп· ності завдают-ь йому зяач­ них

1

матеріальних

мо­

СОЦ18ЛЬВ8 ·ЗЛО

рq,.ь~mх збитнів,_ 'Гому рі·

шуча 1 посл1довна бороть­ ба з ними ....;." важливе завдання всіх державних органів.

громадських -ор·

ганізацІй. с .'Іужqових осіб.

такІ підприємства, ян за- нІсть

БІльl11!сть дрібних кра­ дІжо{( здІйснюється вна­ слідон незадовІльного об­ лІnу І збереження мате­ ріальних цінностей, по­ слаблення кОнтролю за

вод

Д!яльн!стю

відповідальних рівнини

осіб.

за

машинобу · дання

. 1982 роцІ 60 чоловік, а 1983 - 36. або ~оло-

обставин розкра­ урахуванням або . с,nрави та особи правопо­ майна~ (в рушника до нього не мо-

дрібне

державного

дування, · де в

громадсьноrо

затримано

новІй редакції Уназу Пре­ же бути застосовано захо·

У

козавод,

r

зид!У

на якому також

)ХОвної

УРСР від і2 січня

Ради

дІв

1983

або

зменtuи.ІІНс.ІІ крадІжни .. то р6ну) особа. яна вчинила на заводІ пластмас їх ЧИ<~- тане розкрадання. якщо

матерІально

деяких

торгового

Не­ ло збільшилося Із

nідпри­

до їІ дії

32

42.

не тягнуть

. нримІ-

Г·РО~Іадсьного

впливу

адміні с тративног()

стягнення ,

не

оск1~1ьки

матимуть

виховного

вони

необхідного

впливу.

на шиноремонтному ємств І організацІй при­ заводІ Із 5 до 11, в об'єдмирливо ставляться до наннІ ~вроваримеблі~ з посягань на соціалістичну 7 '"""' до 20. Ренордсме-

на л ьної відповідальності, Наприклад. коли особа пІддається заходам адмІ­ двічі протягом року пІд· ністративного стягнення

вують в повній мірі силу

або яиправни:w роботам дрібwі кра.:~Іжни . була ра· строІ\ом в і д одного до ніше засудже н а за якийсь

власність.

не

використо­

ном Ію

давалась

ЗбІльшенню

сунІв» у 1983 році стала закону для їх запоб!ган· фабрика верхнього дитяня. Хоча переважну біль· чоtо три!Іотажу. У 1982 шість дрібних крадіжок· роцІ тут було зІіtримано вчинено за мІсцем робо­ 12 чоловік, У 1ІНИХ еилути, адмІнІстрацІямИ nід·

заходам

громад·

штрафу в 'розмІрі від ського впливу ч.н адм!н!; до 1 ОО Rарбованців tтративногб стягнення за

. ."_ <<Не- 20

двох місяців з віДраху­ зпочин, І судимІсть не sанням 20 Процентів заро- nоrашена і не знята, не біпtу. а таІ\ож заходам має постійного місця про·

чено матеріальних цІннос- тромад с ь!{ого впливу з живання і не працює або тей на 21 :карбованець, а відшкодува н ням майнової Ж ~ІеГіДНО ПОВОДНТЬСІJ, :в 1983 році число ~несушноди. лише 2-З процент!\ роз­ ухИляється вІд лінування

fіР'іЄМств.

·

громадськими

організаціями

затримано

Нlв~

нрадачів . Жоден з ..,несу­ нІв~ не затриманий това­

ришами

по

правюіо, ,

роботІ .

Іх

збільшилось

41

до

чоловІка. а сума вилуче-

.

~гідно

Із законом ма-

них ЦІнностей становила терJапи _про вчинені др~-

Ян

а;~~коголізму

нії,

чи

дрібне

416 нрб. Яка ж причина нІ нрад1жни мають бути за ступенем таного· негативного яви- направлен і •. на Р~згл~.д небезпечності

виявляють

працівнИки мілІЦії.

нарнома·

розкрадання

сусn!льноІ nереростає

ЩІl? rромадсько1 оргаНJзащї, межі nроступку і набуває трудового коле.нтиву чи яко стей злочину. За 1982 рік працІвни­ У nершу чергу ц~ товарисьноrо суду або до нами позавІдомчоі охоро­ АдміністрацІї nідпри· ни на пІдnриємства.х І нез:щовtльна . виховна ро- народного суду д .1 я при­ .! організацій, гр<>­ орtанізацtлх Mitta було бота з бону адміністрацП тяt·нення до адмІністра- ємств' відпов'tдальностІ ма.nсьнІ орrа н ізацІї , проФ­ затримано . 422 розкрада­ 1 громадсьних · організа- тивно! ч!, у яRих вилучено мате­

ц1й . Не

1983

охорону

доводяться

до протягом доби . hроте цей

році число затрима­

у яних вилучено

соцІаJ11стично1

власностІ.

них збільшилось на НЮ чоловІк 1 стаиовило 540,

матерІ-

зу

~пілнові

Нрім

йЩnовlдальності за · дрІб-

ЗгІдно зІ tтаттею Уна- не розкрадання. може иа­ Презщщ ВерховноУ стати кримІнальна . вІдnо­

нІстративну

Якщо взяти , наприклад,

!іОМСОМОЛЬСЬ•

нерідко

ротьбу

з

дрібними

діжг:ами . ним

цlніfОстей на З483 Ради УРСР вІд 26 люто· tНдальюсть за статтею 85 го 1973 Р:ОКУ cnpo адм!- Нримінального ноденсу нарбованцІ.

. альних

та

порушу­ нІ комітети nовинні нацІ~ лити трудові но л ентивІі адм!нlст!3ативної на активну І рішучу 600!

колеитивІв ви- строк рІальних цІнностей на су­ трудових законодавства про ється . Му 3325 карбОванцІв . У. моtи

вІдrtовІАаль- УнраУнської РСР, ноли з

з

цим

кра~

соЦіаль-.

злом.

М.

UitPCTIOit.

ПОМІЧНИk

прокуро~а

мІсtа.

обtцяннам

товлено більш як 2000 керуючих трестами . тонн (район дав близьно Останнім часом наста-

600

· Ж ИТТІ•·

майнА, якщо взяти кожну

відмітити, МІсто

крадІжки

1.

жавного

'f

1'7fДЗЬ,

•Втор-

по Броварсь-

•району.

W81811-8іІІІдЛR РАДЯНСЬКОІ ЛЮДИНtttИ•.- - -

льових

А втомайстерві для села

, Перм. · ПартІЮ автомайстерень

нього

модернІзованих

вІдправило

в

умовах. року

стерні Із

гос­

є

Новинкою

причІп до

нинІш­

nрацtвнnки об'єднання JІися

автомайстерень до двох тисяч.

автомобіля

•ГАЗ - 53•

монтуєтьсІІ

салон-май·

<:терня

свердлильннм

ним

верстатами,

струмептамн

для

1

необХІдними

Ін· ре­

Sагато

захворювань ЛЮДИНІ.

nри

безіюсередній участІ рІз­ них грі!Зуиlв, 1 ts n~рщу чергу · мишей

тА

Харків. пристроУ

nОРАДИ

продую-

Надnотужмt створили

НезаДовІЛьний

зразкІв .

харнlвсьні

велиних

машин~

стю вt!ни не маЮть рівних Новою

cepe.zt

гІДравлІкою

ладнуватимуться

крокуючі

ватори,

комплекси,

роторні

натні <:Тд.Н.ІІ

rtдpanлtчнl

санІтар- Щення

оснащення

вигО<!

призначенюІ

нращих І:!Ітчизняних і зарубіжниJС

1

об­

енсна~ про.

металообробнІ преси,

(ТАРС- РАТАУ).

вче•

3 МЕТОЮ

~О 'іАСУ

nацюків,

якІ забруднюють

·11nnycк

для богат~рів

монту сІльськог6сподарських ма­ шин 1 npиttl!nнoгo реманенту в Іі6-

цередаЄТЬСЯ

щорlчмий·

серійне

За продуктивністю · 1 енономІчнl~

Гідравлічні <<м'язи;)

тонар­

оперативного

довести

для

зобов'.іІза­

nідприємства

почалося

товлення цих систем.

зварювальним: апаратом.

подарства краУни об'tднанюr ~пермьсеJJьхоЗремонт•. У цехах на шасі

ні та Інженери. На заводІ <<ГІдро.t приводІ>

автомай­

ПРОФІВАКТИКИ

зАхаращенІ,

вен- рином

чи

ратинданом.

ти, воду, фураж . . Оди~ з ний стан, вільний доступ тиляційні вlнна не зесіт• Отрутопринади можна та}(ИХ небезпечних захво- tрй:!унlіІ до nрИмІщень чені, в антнtанітариому одержати в санепІдстан•. рюваtІь,

йке

мо!RР

масовий характер,

ntottllpo3.

мати спостерігається у

:маrази- стані

ле- нах «ПривІтний• Скибин, .N! 1 ta М

.-

села

3 -

GМІттєзбtрникИ .

Особли!І() це ся ЖЕНу N 2

ції,

де

працює

нонсуль~

.сfосуєть- тацІйний пункт по боро-. 2 тресту тьбі з гризунами . Вищео

J1епtосп1tюзамtt лази- Т.ребухова, .М 4та .N! 3 - с:SроварисІльбуд• (начn- згадані отрутохімікати вається груца гострих lн- Велиноr Димерки , rірод- льник J. о. СІJдоренко), nоступової Дії. МоЖнІ:& фенЦІйних

ЗU:Мр108Ань мазІ

у СемнftО.Jінах. ЖЕНу .м

.N! 2

n.

(З.

2

rайо• винористовувати

також

людей 1 тварИн. Найсприне ведеться . потрібна ва), ЖЕНу М 1 (0. І. Цемент І алебастр з їстів• ятливішим · середовищем робота у міськИх середнІх Гл)"іценк<І) та Інших. ною принадою. · Поряд nерёдачі збудника лепто- школах М

спір ~· вода та .продунти . тожитнах

іа Ава,ІІЦІІть

ронІІІ своrо

ІснуванмJІ

ТерноnІ.ІІьсьннА

~t~арфоровий завод став одним з nровідних у ресrІубІІІ­ цІ no внnусну . nосуду: за рім тут анrотовпясtІtСя бпМ3Іt• 110 17 мІпьйонІts вирОбІв. Ttnep nІ,І\nрнсІІІство n6чннас амnусн. nосуду нової, сучасніwої форми 3 мапюинами ІІа

методом

wовнографі'І,

На 3ІtІІІІіиах: вrорІ вІдвІднии М . Є. КрасІй, яна відмінно nрацює на nотоці в живоnисному цеху. Вона ІИИ-уС 3МіИИЇ 3ВВАВННІІ на 130 nроценТІВ; 8ИИ3у ~овий чайний сервіз.

7 ta

3аводів

9,

гур-

пласт-

ставиться

НезадовІльний

санtт:ф- нору

вода .

Вхід

в

можна . ЗмащуватІf

забрудненІ сечовими ви- мас. радгоспІв ~лtтнІесь- ~:дйго2~=~ і=:нl ~~:::lнl. жиром з отрутохіміната•

· діленнями грІ!зуніs.

мишовидних мий~ .

ЗараЗИ"ТисЯ

ne-

ІменІ

СРСР.

дитячому

ЄO-pltv{Я ~Велико.днмерський• . сЗа- JІІи , що таіюж дає хоро, номбі

птосnlрозом можна 1 при нат1 N2 17 тресту ~Вро:. нупаннІ, догляд~ за хво- . варисlльбуд• . ' рими тваринами, кми не . дотримуватися rІfJавил Як · показали nеревірособисто і І"Іrlєнн.

лептосrі1р6зу

-

І

сЛІткlвсь· Жн:воловки ставля~ (fІІtбчІtІвсЬіtА . фер- по одній на 30 квадра~

кий•

ма). Тут не tфоВЬАИtься них метрі!!. робота no ЗtІПЩеіtніо гриСлід вра'О'ватк. що !let

ни , на бАГатьох об, єнтах зунІв.

З метою поnередЖ~ння райспоживспілки,

березня

ший результат.

" ворицький~.

немQІ-

ГромадйRJІ

таиож

проrягом нату громадського харчу, винні внлючиtися

нв!тня nрово- вання та . уnраьління тор- ротьбу

з

в

лике значеннfІ

в проф&

по- ланfіЩl iieflт()tntpoзy маt бо- захиЄ't &ОДОйМИіЦ вІд аа.

rри3унами за брудн~нttя.

диться масова дератиза- гівлі санітарно-технічний допомоГою хJмічних речо.СтанцІІ захисту росЩ ц!я - знищення гризу- стан не вІдповІдає вимо- вин або жиsолоМІ<. Яни• та ветерtшарн!й слуЖбІ

нІв, нМезnечннх в ~пІде- гам. Нерl~ники мІологічному fілані.

організацін

згаданих хось 6с6бJійвнх

вперто

не сте_й у

складнб-. району необхідно посИJІ!ІІ

nриготувапнІ of- ти

ионтроль за дера'tР(І

Нерівники онремих ус- виконую~.ь рішень над- рунних прІJнад немає .. боtамИ tta nолях 1 с1Л1ІJ танов. радгоспів не на- зs!!чайноІ .. nротиепІзооtиtl- Так, наприклад, на 100 ськогосподарських об·~•

дають належиого значен- ноІ номісіІ 1 номп~ексних грамів прnнад

ня щn cti})EІJ!l, не ~RІЛа- заходІв по ІірофtлактиЦІ 5

гр.амІв

додаєтьёJІ тах.

заокумарину.

лають догоьори на Дера- леnтоспІрозу та .. І~шnt ІІ нладута у тизацІю "3 вІддІленням зоонозних за:хворюмнь. (30х15х15 см). профіЛактичної дези'нфекції, не дбають про

6.

Криwтупа.

ІФотохронІна

РАТАУ).

не

щенню

гризунів у ЖЕНаІС.

нІтарний стан своїх терн- У більшостІ

торій,

ваДавІльно ~риєтосовувати

робота по бла- лочні ящики . зребнвши включІмося у цю справуІ і гоустрою територій 1 зни- отвори в стінках . Юльна

не вивезення сміття тим самим порушують саФото

Внрай

:вчас- ведеться

МІсяЧний масові; У де;·

щцики тизацП в райОнІ nрова Можна тиметься з 26 берези і посн- по · 26 квІтня. Активно

, днів

у ящин клаДуть прІІ·

комунальних наду без отрути.

будиннlв пJдвальнl прим!- заnравляють

її

а

тоді

tюокума·

О. ЛИТВИНЕНКО. ~Іtар - епІдёмІоJі о t ttавепІдставJdї.


IUBTOPOK, 27: І!РЕ3НJІ 1 здгАnІ:іноео·юзн" ПРОГРАМА

ЦТ

8.00 Час.

. 8.35 Концерт . аисІіМбпJО . .4Ритми ,іІитннсnа1і Па· ' щщу КУЛ!>ТУРН · сМОСКІІСІріччя:о. .

ТЕ.JІЕБА Ч:ЕННН Про~рf!-Ма а

{1.05 МультфІльми.

~.35 Науково - поnулярнИй 1• · ф!ли4 • .• , • ... 50. П:;tт~рІчка сnрава ІО.Об Телефільм nn71 nІтей ~:ож!Юrо. ·Док. фільми «'І:РІІ J"Innacи•. cB.tomn.-a ріnн.JІ•, сБуnнІ 11.10 <Слухайте, якшо хочеfШ~у~. сДруrа nрофетс .... : · Фільм-концерт. ..: n зало,:tуо.. Ста.ровинні · РDМ'анtіи · 1 · 15.40: .1;'онц~рт, з творів· ио~4в.:~льси у вико 11 аниІ ·на- 15' .познтора Є. · РахмадІєва. n"дної артистr:и· СРСР .:J5 Нсвнни. , . . ~- ЗюєІної. ·. . 16.30 «... До .• ш.стнадц.nи . . cranwl ... " 11 -~• 0~.:>устрІч 1 ШІ<~МР R.. ·а 17.15.. P'o;ino,Ji.!!UOTЬ ШІШІ· ко­ fu.РОЛМИ Рад.янс .. коrо Со· ·[:t!'!cnCІ.нne~тft; юзу: льот:чина~щ-!(о~::rо- 17.45 C'l'Uilioн.. l!ll!f . вс!х. .'!fЗВ1ами В· Бино.вtьnкм 18 15 .Дітлм. npo звірІ['!', ., ~ З. Иєн?!.І (НДР). 18.4.5 СЬОІ'однІ у.· світі. 1~,~0 НОБИН ..f. 1S.CO !'Іt!сел! ИОТRИ'. ·• 14.u0 Новини.~ · . 1 1~._1~ СУ"!і!СН1!Й евІ'!' І робІт14.50 ДоІ!. т~леср.nь~t .ctlto- . :. 1ц1 чдй· Р)'Х •.• . . · ~J!НИК І nам л:Т:ь•, .. • . 19.;~5· 'І'!!!Лі!фtльм cДosra J!O· 15.2~ Ко~:~церт . ак,сам~ю · ·.J'Ot·a· · і3 дюна.".. 6 серJя шсю. й танщq сВ'есна• ?J·.o& .ttali. · . · .. · м. КІровограда. 21 З" ::1 ~"'і'Іо · 15.<::5 Твоя деиінс~ка, о:І!:;Іо· ::'li Пі~~!. в ю · no. народтека: _в. І. ·Л~еюн, ;cJ'I~ ор- :"2.1'!5. ·сьоrод.нІ у світІ. гnаю .• ~ватн ~маrан>~"··• ::2.20. МіЖИ<!-РО~на :;устntч іІ 16.1 _ Новини. ·ф•.'Тбалу· ~ІІір••а Ф"'Н · 16.15 Ф:.'Іьм сКаnІтансЬка . збірна .СР.СР... • _. дачна•.

17.55 Дон.

телефІльм

еЛІ-

ценаія на в~ивство•. Автор Ф. . Сейфуль-Мулю18.4'f>0 ~ьоrоднІ ·у . світІ. 19 ·оо н ауІ>а і ЖИТТЯ.

ПРОГРАr4А YKPATHCbKOFO . ТЕЛЕВАЧЕННЯ

10.00 но!щн~. l0.2Q ~уз. · ФL'lьм: . сСnасиб1 3'! ·иельотнv noronv•. 11.15 cti.'JЬM. _:: ;a!TRM .. сВар19.30 Ф. Шоnен.· Бала):Іа вара.·краса ....... довrа косоль мінор. o·rryc·· No · 23. 1:1&•. . . . . 19.50 Телефільм · сДовrа no- 12.3.~ Телеnост · на уnарнtй ІJОГа 13 дюнах• .. 5 . cepi.R. будовІ. ; РеконструкцііІ: 21.00 час. · · · ~<-о 1 21.35 !VІlашаро..:щий nень темунарс:ь!:ог., кокса~м1чноr•> заводу. · атру. . · Н:!.55 Новини. · 22.40 СьогоднІ у cBI'rl. 13.10 .с~аш x(ZI•. · Шахово-

П?ОГРАМА УІ!РАТНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НовІfнп.

1 з.:Ша~~1: ~:g~g:~':· нnю-

: . ·чин• .. ЗустрІч з мейс:рами естради ·й uирн~·.

10.00 10.20 Те.,сQ:ЛІ"М

сІ\1и, ииж- НІ.оо· Нt>виюr~ · чепі~nнсn'ніJі. :;. . серІ.ІL 16.1.'0 Срі:бниі!:·· :rзвІно•tСІК. 11.35 Авто.1·рs.нсnорr:. с.кпе- 1fi.:W· fl. еФ!рІ · - ·nІсня. дов! ефе~tтпnпостІ. РіІц!О- 16.3,. ·.У цей· д!'НЬ 40 , ронІв надьне.

палм:оrо

вrш.ОJ?tІсіта.І:І!Ія

на

niдUf'IJ(I~C'I'•

вах .Во-11инс•ноУ .обnв.сті.·

't.9~ty~

-До· 'АО-річчІ[

·ао.леияя

·

м.

·

в~з.-

Ми:h·n.,аєва

.вІ;р :·.·.Ю~ец:ько-Фаіnистсь-

12.05 Сnіває · Ростовсt>І{ий ·ких ·,заrа~І!:и!(!в: · камt>рний хор. 17.4.5 'ФіJті.'~r:іfоіщерт. 12.:10 •Сонячний . ЦРОУІіи- 1.8,00 П;юд~'М:ІЬча nnorpa. чин~. Лялькова ·вистаеа. . ~Іа: ·..,-:о· -~~r.~a ножяого. 13.~() Новшш.

MeTO.!t 'бpиraJІnorn

ninrщ-.

16.1)0 НоnинІІ. . JiY.: ·~в" .j::l.;'!ьc·W;oмy · rocno16. t0 Ср; Сію;~ ·дав1иочок. . ~J'і:ТІ!.І. 16.30 1\онцерт.. · · 18.~(). ·•)!'ri.i,iy~~ . :ІІнІв 3а:ч_а1.6.55 ШRor:a 1. час: .. n:peбn·e- ·. "q"У!J•ипя•о ·.ФШьІNrонцерт. :ми. лроr;ю:,jиц!У. ·· ·1e.ge •А~<:'І!у<'і.'ІJ>Ііа·. Jt,,м,.pa. · · 17.10 Те:І('фільм ,сЗзра;~.и 10.3n.'Ч~)f!'f'.•"si&'l' '.:РСР а .х~-. хліба>. · :Щ!~. ,•Сок!J!-. ,'-і «Tnpne18.00 .1\орІJснІ nора)Хи. ' no....:·.,2 І 3 ~n•ФІСІ;аи. іВ.ЗО сЧарІвниА. журавеnьІі-, 20.4.'!) JІа.-·АОбрапіч, nІти!: .. 21.00 Час. ; . м 1 уз. <;;шьм. .. . 21.35 ТелефІnьм 4:ХронІка 19.00 АRтуальна .намера: . _- .оцкСІтР 'Літа•: 1 серІн. · .Н.>.ЗО Зустріч з · театрри. .:?і.4.'5.' НоJіиніr. . · ХаJ.m\Еськиі!: аrtа'l(еміЧ.t>ИЙ 23.10 Чi'<\t:-rloka'l' С~СР · з роr.іИсІ>Ішіі · · ;фама:тІІчний rflи;JXбGлy.. ЗІІ .. (ЗаnоР1жтеа·;р іи. О. І;ущі<с:Р,а.: ж8) ...... · сГ"'ан1тас• (В!.nь :IO.~!.S 'і<:де~,.~ільм сТруд.ова п ·' "' зміна•. . ІіЮс>:. · 20.45 На добранІЧ, дІти! :11 з'4t.О.Л.ЬН.С»СОІО:!НА., . 21.00 Час. . · · . nІ'ОЄР~МА ЦТ І. ПЕІ'Е.ЦАЧІ ~J.. :;.; Ч<:шпІонат

rан;ібqлу.

СРСР

ЗІІ

а

(3епоріж-

"27

березня

16.45 ~устрІч . uп<'ол.ІJрІв з . акаnем·fном · АН . СРСР ·;.{. С. ЛиХачовим: 17.30 Ща)!(с)ва · ш~>ол:.. Ynn .. и майс;:rерностj.-.

18.00

'о/Іе~ІнсЬкий

·тет·.

мІльйоні!s.

·

уні2•рсисДухсів-

ниІі сnіт людини•: 18.3.0 У. . КОЖНОМУ ; М;fЛІОН·

18 ..4.5 19.00

сонuе.·

..

муаюси

;utя

. . ЮЮЩТса. 10.05 Тt:ле.фі.J"Іьм J;>OI·a · В

.дІ'І'!!й

clloвra

J;!~ШІХ• 1'1.15 С. Пpo;tcф't;s. FіІІ No ;і. 11 ..'И Дон. ф!;rьм · :<'їзду

1-2.20 14.30

Д\!ИТРО

Нозини. l!OBIIHII.

.

.t

;:J.n-

Ct!J'1J!.

,.

У.і'ІЬ~ШОlІ~;

ro.Ot)

Мул.і.тф!nЬм · :іц\)іВНИt;а•. · .. .'

16-.2.5

. cHOF'A.R ЖJІJНІ>•.-·о\>ган SрбаІІрско~:о ropeJic'кo­ "o І<ОІШ1,.n ііонvуt<ІІ<rІ'И~есмой n~тRІІ УкрІі.ииі.і,· ~ородс~:ого J!' P•rt"!ltrOFQ. Сt.~~•т->в о~~ар.о,пfІЬІХ :nenyraтoз Ь'иевскоР 6б і~сти fJfa 'и::->аіІн.~ком квwке); P~.:!•W'I'op· l'J. '1'!':ЗЯП.' · · . .. rазєтn. ""''""::t;,,.: . ~ 17 .ІІ!Н.~J:Ія'·,J~:'І7 ·.m:Па .... ДІІИ

Ві>І.,._Ода:

BTOPJollfK, среда, ПRіНИЦ&; . С)'ббоТ&.

сУчеиь

Рад:іІtІСЬЦ{•. 11·:40 .. У иа'с в

·

лІ{лослів' в:•.

nn 10.:2!'1 НІ

сШко.ца

Фільм-виста­

11'.:0:0 11.05 11.1n

іrа 'піонерського В nередачі ·бере

.с.енретар:

м~;uіи-

антr;іа'у. участь

·ЦК. ЛКС!\І · }'І:t­

Р.Вінн о. г. .Новин~.

12.35

·

·

15.со. Срібний. nзвІІЩчок,. 16.;30 РесnубЛІкансьна Ф\3,1J·

н1М~цьн6·

!)бластІ.

1~.і'О: Тр~є

Ф.їnЬм-JСОи-

::!0.40 21.00 21.:r5

зас;~ужеиий

У.Р,І!:Р (віоnо~чель),

·.'!'11.<!1',

в.

, . al'-

Чео.веа

. 19':.QG ..'Aitr:scмЬкa· ,камера. 19.3() )!Исд'иrі:ІіІіа · · nocтal!ll!tK: .1\ііра' · вlдІ;іовІдальиостІ · 1 · . Чес.:nо· · -пt.unркємстІіа. . 20.1Q'"Кояцёрт ·· вокально-Іи­ с::rрумен:r-11.JІЬІJ0rо

блю

· сСвІтяsь•.

20.40.-.На nобранІч,

21.QO Час. 21.35 ТеЛефільм

e;:r.иoro іІІта•. 22.40 ·новини.

аис:~м­

дІтиt·

·

с"ХроИІ,а

:2 cepi.JI. ·

8.00. ГІі.ІfІ·а:~тика. . 8.20 .:смузеіf-.в .,чер~ехе•. а.з~ с>ЛеrNих· .. рейсІ-в .не :.бУ·Іtfє~.: :J;le~e:taчa · .3. СІмфе­

·тмефtльм сдовrа nо­ рога в n10нах• 7 серія. 11.З'5. І'рае · тріо баннІстІв . ц. ОРJ;Іа. 11.55 НоsИ!іИ. 1•.30 Новини; 14.5() Док. те.nефіпЬма сl(екь .. іІ:fІJ'!'.іlЖеинІ[ бриrаnи•. сМЩнІ

JіИ'rКІІ.•.

редакЦІІ:

.

· 255020, ВУЛ.

Тмефони: pel'altтoJ)ЇI

-

·19·4-47:·

-. 19-:!-А2:·

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

14.15 Наука 1 час. Гранули 10.00. Новини. . родючості. 10.20 Фільм -· nІтим. ФІльм 14.45 Доброrо ва~І здоров'я. сНові пригоАи кота у чоJ;Іо.>іклінІка

для

студен-

тів. СnІває В. Білоножко.

15.20 15.35 16.05

1\fіжнароnна стуnія УТ. Тедетурнір сСоннчнІ нларнетн•. Самоділ:льнІ

ХУДО;{:ні

ко:Іективи

линсЬJюУ

та

областей.

18.4!5

во-

КиївськоУ

Скарби М\'ЗеУв

. УнраІ-

ботях•. СьоrоnнІ День reoлога. В neper~aчl бере участь міністр геолоrІІ }'РСР 1\f. М. Гавриленко. 12.15 Фі.'1ьм-Rонцерт сЗе~ше

· 11.45

моя. земле•.

.12.40 12.50

Новини.

Наш ПРУ~ сnорт.

1З.50 Живе с.!ІОІ!О,

сВ сІм'J

ни ... пеn'тсра.,ь•. !Іольн!й. нові!!•. l!!.CO Аttтуальна камера. 14.25 Слава· со.Іі..:атська. 19.40 о:Товариш~. nередача 15.2_5 Село І .І!ІФдИ. У ."!Ля

ста.ршонлвсників.

риннинІв Черкащини.

:т: 15 !toмnac туриста. ::ю.І 'і На nобраніч, дІти! Час. Незабутні.

2З.ОО Новини.

Комnозн-

11

.

стріч

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

з

нейроф!зіолеrом,

акаnе~<іком

В. І. Скоком.

16.45

.. НОСОЮЗНА

ЗАГАЛ

тва•

15.55 Телефільм сОД:еса ус• мІхається•. · 16.15 Грані nІі!И.ІU!НЯ. Зу•

тор А: Кос-Анатольсьний.

JІ зАг.Аn .. нсtсоюзн•

UT

ПРаГРАМА

І

Теленарис.

ПЕРЕЦАЧІ

19.4А Науково - n"ПУЛІ[РННЙ .ФІльм сСин Вітчизни•. nnn життн І :а!Яnьн:сть росІйськоrо вчеиоrо-ен-

НА КИТВ ТА .О&ЛдСТЬ

8.М· Г!!<!НІІ{:ТННа.

Концерт Вепикогn nи­ тячого хору ЦТ І ВР; Док фільм сЦе

8.20 9.05

·

.КамАз~..

циніІоnедиста · ·В.ва. . 2n.oo ВечІрня· назна.

.

АН

«Товариш•.

виnуск.

17.1іі Майстри О.nійнин.

УРСР

·

НедІльний

С.

'ryt,topy.

20.4!'і На nобранІЧ, nІти!

сДиво•

.1\ИЖний світ nрироnи.:

·ТатІще-.

nісні й танцІф •Італмас•.

9.00. Рос!йсьна мо.ва. 9.30 Люnина -. rocnoдap на · земд\'. 10.30. Ко1щерт з участю за.;:луженоrо

артиста

РРФРС В. КJіайІ!.'І!:Ва, лау.

реата Міжнвtі6nного нон•

нурсу r. Калера. І І<амерноrо оркестру ЛІrтов. .. ськоt РСР. • · 9.55 Чи знаєш ти 3анон? 21.З5 .•Т!оо музику . І ·МУІІИ· 11 .05 . Муль.'тФІ"ьми. 10.40 Шахова шкопа. І<ан'І'Ів... АкадемІчний " .-~<нфонІчний орнестР 11.35 РоМ!о'віJІІІЮТЬ· нашf 'RСІ• 11.10 М~·л:Ьтф!льм «Ялина•. 11.20 АнrпІйсь~а мt;нsit. . 1\fІ')скnвс:н·оУ nержавноУ 12 .~'iecR~~~~~~~~· телебачен. 11.50 П:vтів~а в життя. !ІІц- 22 2~ 1 ДР~ІОнії. і1 с . Н.JІ Чечено-Інr.ущетІJ. сумки Бсесою:!Іноrо ~nн­ . он. фІлr.м с Т ААФ•. ІЗ.ОО ЧемnІ6нат СРСР з ХО•

9.25

?f'l.15 ~поро.в'н. 21 оо чаr. ·

БІльше хороших това-

·

nів.

·

·тenenporpaм

ПТУ.

1З.0.0 Фільм -::. віт .староrо

тrро

е

cЗann­ майстt~а•. · 4

lli'I'JJM.

c,pi.J:! .. 14.Q5. Новини. 17 .:!~ Б: Алексеєнно. .сЛІО:ІІИ.­ .на•. 6 симфоиІ'ІНИХ новел.. ·. · · · · 18.00 На 11емлІ кИУвеr.нІй. Ін·

8.00 ·Час. 8.З5 До

9.00

18.25 Програма Естонськоrо

9.30 10.00

20.00

tl.OO 11.45 12.15

тепебаченнн;

казка.

20.,0 ~fіжнарnnцІ вмаrаиня · з .лижного cnnpтy. сСвято nІвноЧі•. БІатлон. 10· км. . 21.D('І Час. · картоnлІ·•.

І

8.QO 8.35 9.10

Сім'я

10.М

І

ЦТ

до·

.

noo

тричІ Героя

закінченнsr

15.25 РссІІ\сьrсиі!: . музей. Іс'rоокчна .Ісартина. 15.55· Теnефmцм сГолубка•~ . 2· cepi.R; 17.00 Ч.еМ:nІонат. :СРСР 8 фут:'Sоnу. . сСпа.ртак• -1 . сШахтіІ:Р•. · 18:45 MiжнapoJffil 8МаrаннІІ : з. лиЖиого с;nорту. сСв.ІІТо nівночІ•. Марафок. 19.15 СvnvтИик R!ноrляnача. .2n.nn ВеЧірми н.азка. 20.15 8и.патнt·J\адІЩСЬк1 ви• конавцІ пауреати Ле· нІиськоr nремІУ. Свято• с.і'Іа!і:"РІ"тер. У nporpaмf :КGнцерта · -. сонатv л: Бетховена. 21.on 'Час. 21.З5 ФІnьм ·о;еШукаІІ:те · знайДете-.~

·

будівниЦтва

гуртожитку

З проnоsпція.ми звертатис11 у. відділ кадрів фабрики.

Наша адреса: влксм., 16,

м .. Бt~овари.

вул.

50

років

Дирек

НОі!ННИ. Обличчя .DPYBIB. Ф!льм,концерт сЦирк

nриІхав•.

~роварСЬКОМУ МО.ЛС)ЧНОМУ За:аоду

БесІnа полІТJІЧІ:1ОІ'О orЛ.JІllaчa Ю. Лет~'НОва, 16 ..50 У світІ. твариn. 17.50 1 ивітюr ..,.. пеоехІп ва літній час.

16.20

НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ·ПОТРІБНІ робітнИки у виробничий цех. Наша адреса: м. ·Броsари, ву~. Боженка, Дирекція.

18,00. 19.00

9-а студія. ЗаЮІючний концерт V Всесоюзного ноннуреу балетмейстерІв І артистІв ба:11ету.

21.00 21.35

·

Коnактив РесnуІ!ntкаисьмоі

Час.

баsи

технічноrо nастач'аннfІ і збуту Mlцclnьrocny УРСР висnовІІІ9Є rпибоне сnІвчуття ..таварознавцю

на nриз . rааети ение новости•. 23~50 Новини.

.

сnортивиоі

Л. п. Ажеrа~tов'Іі''І та з тяжио~n втратою -

rІмнастики

сМnснов­

застvrтн~на Редактора, вІl!JІІлу nаотІйноrо сеt<ретаря,· вІдn!лу

сІльсьІ'оrо

ства •;... 19·~·1·8; ·Іtоре·сnондеяt>а мІсцевого радІомnвлення nромиеловостІ; JІИСТ!в .І масовоJ рОботи 19·4·67.

...,..

го~nnnао­

'19-З-05: вІ.ttдІп!в

54

матерІапьно­

'Кіноnанорама. 23.1~ 1\fiжнaDQ)!.HI· змаrання з.

сВ

у власників будинків для nрожи:ааннп ви• nускннків. nрофтехучи.11ищ, паnразлених длsr роботи на фабрику.

13.25 ФІльм - nІт.ІJМ. сНе. мvхІнGьнІ музиканти•. 14.ЗО

(Москва)

перІоn.

АРЕНДУ€. ЖИТЛО

.

СоціазtІс'І'И>jF.\!!Т ПрацІ aDia~OHC'!'I•YKTOpa С. · В. Ільюmина. . 12.45 Товариш nІсия. Все­ соіозниІt телеконкурс.

14.46 15.30

1

кота ж у

Рух без иебввпенн. Коло читання. Док. dJ!.'I::.м сСnІвають

п!тани•.

сП-ииамо•

І!СКА.

Брсварська фабрик~ верхнього дитячого три•

ШБОЛІІ.

Огляд.

.

ra. 15.4.5 Новиюr. · 15.50 М. Римськи_!t-Корсаков.

І)бразотворче мистецт-

во.

11.00 11 . 55

nеченоІ

Час. •Не моЖу не сnІвати-.. 13.-А тираж сСnортло-

тn•.

9 ,n 9.50

-

сПрофесІя

СІльсьна rо:анна. 1З.15 Музичний нІ.оск. ЧемnІонат СРСР а· хонею:. сДинамо• (Москва) - ЦСІ(А. :2 І З :nерІоди. 15.15 Сс.оrоднІ - День reo-

іlРОГРАМА

.

Дек.

13.45

31 &ЕРЕЗНЯ ЗАГАЛ .. НОСОЮ3НА

СУ&ОТА,

reoxora. -

Союзу! · Здоров'я. «Ранкова ·nешта-.. ·

.сФан­

тик•.

21.Зq Фl:r!>M сСВJІТО

-

13.~5 Дон. телеФІJ'іьм кра10· JV.[ещерсьному•. 13.50 f:Іа!іиоло смІху.

Творчість. народІВ евІту.. · · Бу).Іильнин.С:11vжу РаДІ[нському

час.

Вечірня

Дни

телефІJ!ЬМ reo·лor•. ·

ФормацІйний :еиnуск. 18.15 1· RвІтня - nерехІп на nІтнІй

кею.

НЕДІЛЯ, 1 KBITHJI 1 ·ЗАГАІ!ЬІfОСОІОЗНА ПРОГРАМА цт·

м. ВРОВАРИ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ, КИТВСЬКА. 154.

відnовІttальнnrо

ПРОГРАМА УКРАУНСЬКОГО

сії. Гс!'оr.ь•. 22j15 До ·175-dіччІі' з nнІІ 10.25 т~л.,фільм nnя nІтей наррдженнз 1\f, В. Гоголя. сКр!!n:'Тя · меду•. Телефільм «Вечори на 11.30 Прог-rама .Кнрrизьнохуто.РІ біл.ІJ ДИканьки•. ГО Т~.'J~о:':аЧР.ННЯ. 2З,4:5 Яо,ИнН.. . 12.4о кл у<: :~Іаюzріенrtків. 11 . зАгАльносоюзнА 1З.4.0 Hapo;riii ~<eliOli.IY. ПРОfРАМА . UT І· ПЕРЕ.QАЧІ 13.51j Ану .. ·діяча та! !of;A J:tИIB ТД ОБЛАСТЬ 11'1.5!> МІжнародни~ or'nя.a. 16.0.5 В нащомv домІ.· Ornя.a. 8.00 Гімнастика. 17.15 1\fу~ичниn ніІ')сК. . 8.20. Юножурнал. сП!оне17.45 Чемпіонат СРСР з хо· рfя». ІСею .. · сСnартІІк• СКА. 8.3() •ПіснІ nжерельноrо 2 І З nеріоди. JфаІФ•. Коицеt~т. 3 vчастю 19.! .'і· сК.,·зР.;rєІ!:есьнІ чуnеса•. ·Державно!'о ансамблю

r.

""~'~СУ

.11 . ЗАГАЯ .. НОСОІОЗНА

ПРОГРАМА . .ЦТ І' ПІ!РЄААЧІ ~~~ .Ktt~B ТА.:О&Л.АСТЬ .

.розва-

nepenaчa.

фІльч «Вt>."ІикІ Імена Ро-

·на добрані'!,. ;аІтдІ Ч!!С. . : Те.ІІефtльм сХоонІна :Оі!ноrо лІта•. З ci!)':.IJ. · 22.45 НовИни. .23.10 Світ nоез!У. Сковор~nа. · .

·

nоба-

Естрадна

Жальна

тя мo.'lonoro. nиректорВ:•.

Новини.

Актуальна .камерв.. 1~.Зn. Новини. і<Іноеt<рана.

19.(.!0

-11:

ч~:ння.

uіістнаnцять•.

21:00 Час. 21.35 Світ і молnцr. . 22.10 Футбольний оrляп. 22.40 Нов.ини. ·

9.?5 Раннова nошта.· · 21 ОО; Чjrc . . . · 1.55 Н~rуном - nоnулярний 21:~5: Юноnроr~а.Мf

фашистсЬких

18.1~ ·..Екран . 'J)a.Yki:Ьi!Qro . • те.'Іебаченмя. ~; Зах&р'Jенkо -·еви­ карка. pa,nroc·ny сПро~е­ 'rарс;ький• К:vйбиwеісь­ :І!о~о ' райояу ЗаnоРІзЬко1

мІнІатюр, сКруrом

Срібний П3І!ІИОЧGК. 18.З.О Перлини .uуші народJI!noв;~ теле­ rра сФ!тотрои•. 18.00 Док. ф!льм сГоголь•. . 18.3.0 сРІ!ЗО~t · весеnо ·нам Іти.- .. ФІль~н-:онцерт.

. nйіuани · ~ ·:vx-

rеологІв.

1?..:і5 НОБИНИ .

ної.

··

МультфІnьми. К.онцерт на. замовлеи•

8.00 п~шастнка. .. 18.3.0 Актуальва намера. 8.20 Янщо хочеш· б~"'І'и. 3110 • 19.()0: ЧемrrІона.т ~РСР з ФУ'І'• ровИМ. . ' бnл~· .. сДНИ-"МО·• · (КИЇВ) ~ 8.35 Док. телефільм сЗ жит«Нефтчі• (Баку).

·17. J5 . Ігротека.

шноJ!а.

:Журнал . ЄрмакоІJа. ·· 1'7.00 У цей nень 40 рокІв · тому .. :. До 40-річчя вИ~­ . волеИнх.· ·м ... Черніtщів· &ід

• ·ав.r~:~рбни\<!в. 16.0Q Насті:іа1. .. Церт.

Сонпчне НО.:!О.

16.1)0 J6 .1 0·

яц~J!а. ·

.но-математи"UІа

rІмна~ти-

·

10.00 13.25 Новини. 13.45 ІІризна•Іаєтьси

21.00 21.3!5

Телефі:~ьм сЯwма•. ~~..,нцерr радяи~.ьноТ ПіснІ. 11.<1.'5 .:Іясциn:тІна nоставок: ~іра зtдnові)!.альності .,..,~ .. ~ nігnриємства.

нолентивІ.

·І:;ІмФ.еРQnопьсьний

Нnвинн. Биробюtча

на.

, нобу,ІІіВf!Іt.Й завод. • . 12.05 Вn~н~:;:~ . орлята! Шко­

· Адре~а ;. життя

. 35 Р. ШерІnан. nружнІсть•.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Н_овини.

10.2.5.

1~.20 НСІВ'І!'ни.

~~~

~o-

nІна.

12.1'\'і. НСІІ!ННИ .. 1"4.ЗО· .Ноапни.

у свІтІ. Тележ)·рнал сСnІв-

Н/.00

закон.

1(.5(j· ДQК.-

ну: .. •:

.

10.20 Ф!льм-Rонцерт сЗ yc\I'.III.i!!GIO доброю•. · 11.00. ~І:r<>:nporpa~ia.- еМи

А:І'\6 ;ГI'MRS.CTІIJ(!I.

фі~ЬМИ СОціj!.ІІІ~ Cr.~oa.)o-с~ичиих- ир.аrи, .. · 15.25 Мс:щІІІ .rocR:І.J&ol 3емc.:te.'lera<r · .:!І. . . . ·

5

Російська мова.

Телефt,1ЬМ nnя дІтей ~Я!!Шо· вір~ти Ло:-rстvхІ­

f)!)rc. :в . дЮнах•. 7 c~PIR. ва ... 21.00 Час. 21.!10 Час. 21.3,'5 М .. FІ. Грrол!о. «Ctal!io- 21.З5 Пр.,І!ОВЖР.НRЯ фІЛЬМУ­ ... сsІтеьнІ ПО~ііІЩ!КИ• .. ЧІІ· ' JІИСТЗВИ сШнола JJИXO· ;::а є ·народний · · ар~Исr . c..Jtfв·.n-..." (:РСР.. І. ІпьТіf~ЬJ;ИЙ. 224.5 Сьо:-n;Ін! v свІтІ. 22.;е СьогоДнІ ·у світІ. . . . 23.00 Мlжнароrн'І · ~мІІrанюІ 22.3.5 .в:· А: Моцарт . С'й'Ь!Фо­ з сnортивної rі~ІІнІстнки н!я .М 41 . сЮпітер•. на nриз rазетп .. москов­ сн.ие ··новости ... ПРОГР.АМА УКРАІНСЬКОГО ПРОГРАМІ\ Y~PMHt:biiOr'O ТЕЛЕІSАЧЕННЯ ·

Н.4 ~иfе. ТА О&Я"СТЬ

Іtузя•.

·

18 45 .. СьоrоднІ

НІ.SО · Вародні мелодії. 19.4.3 1'е:Іефі.'1ЬМ сдо·вrа

ня

1«.1 о · 16.t.n

.

.~>т-· l''CKA (:\fqcк5 DaJ,; ·8.1!0 докf. фІ:JІь~. 2. ..,.,.,І:> « І.'атр Н!ІДLі•. І;<ео8.ЗО. ФіtІІ;J.: сКр!посна . itK• .ропстя. ·.. фІльм. ·· тР.иса•~. · · ·. . . 8.45~ :ФІJtрм. 1а: субтит~ми ~2.:,;:> ш;шши. 10.0.'$' М~·пьтфІльм сЕерё.ІІУсЯИ 1ваико-.uурник · за чу·J:Ія•:·. . . .· . . l!_(/M · Х.9д'И~~ · . . · .· 11 ЗАГАЛЬНОСОІО;JНА 10.25 Док. · те~еФІ::tІ>?tf. · noo 1 0.0,5. сС1м' я. 1.. nІкола•. ·. T~neПРОrРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ . ЖНТ'І'.ІJ І творчіеть к: ЧY*yp~raл:: . · · · ·. · .НА КИіВ :rA О&ЛА'-Т.Ь 10,3'5. И. ·· ·.;:а.йдtІ" · Коиuе!)Т 1·1.2'r~fl~~~i(~ м.5ва: . . Д.ля вІолонч .. nІ· ·з орке8.00 ГІмнастНІса. 11,5.$-·fiJOIOI'paмaЕаЦІRирсь· стром. . З.:!О Фі.~ьм сГадrона•. нtJro .те:~ебачt>нн.ІJ; 11.00 .no· музеях 1 ,:s,стІ!-воч­ 10.00 Сnіває Державна ·ха13.0.0 Ф!Льм. ~· ДiTJJM сЗаІІІСІ· . нJіх заnах... Калузький рова наrrеда · сДойиа•. вІт ·. · ·C'I'aporo - майстра•. художній муаеіt. . . 1о.:ю Юножурнал. · 2. сёр!я. · 11.30 Ісnаисьна мова. 10.40 Мамина школа. 14.ns· новпІІИ. 12.00 ·Проrр,ама · .вмrnr})ац­ 11.10 Мультфіnьми. 15.50' ФіЛЬм' ·сВусатий ИJ!НЬJо, ськоt· СтудІУ те;tебачення. 11.40 Фра~;ц~··зька мова. 12.10 Програма· А.'ІТ8ЙСЬRСІ• 17.00 ·«Від Імf!нІ ста~ших•. 13.00 ФІльм -· nІтЯм. с:За­ nовІт .староr.о майстра•. го телс5ачеинн.. .. . Ветерани війни .І nрацІ-. з ·серІя. ·· в . строю. ;· . .. 73.05 ФіJrьм - дітям. сЗаnо­ 14.05 Нсівин.и. . віт cтap:Jro wat!cтpa• •.1 17,40 .веснянІ aкtJpnи. 15.1:0 Фільм · сl(и'sн! ;аороссерІп. 18 ..00 НОІІИНИ.· JІІ•. . .· ' 14.10 н~вини. НІ.15. Нащ can. . 15.50 .Запрошує РесnублІ- 18.43 ЧемnІонат - СРеР 8 · 16.30 ПоrлІ'Іп . у майjSутие. 17.30 ПЛюс ·оnнн nроцент. нансьІшй будинок ·aicroNІІЦІ(kj::tу,_' ЧО..'ІІІІІІКІІ. •. СКА 18.00 Новини. · pa. ;M!ncьt<.\ ЦС:f(А . . 18.20 МfжнароnнІ · 3маrанн.11 J7.20 сЛюбов, номсомо:ІІ · 1 19.15 Р. LUтpa,>c; Grіміf1онІч­ · а· nи~~oro сnорту. сСІІя­ иа nоемІ! сТіJІ.ь У••~шnІ­ весна•. ВІА сКорчаrІю:(І•. то · пІІІІнQчІ•. 15. км; Чолt»18.0U «І~иїв•. ІнформацІйний rеJІь•. · :8\ки. .· випуск. 19:30 ЧемnІонат . ·(:Р~Р · 8 18.50 Концерт хору сКаи­ 18.15 Кубок СВІту 3. riPCЬRO• . xr~r.cю. ·скраJІа 'Pan• !І'ИіІе!fа•' Onect,кoi школи лижного cnop'l'}'. Фінал. «.Cr.ar'l'aK", 2.J І . з ne"'"· мнст~цтв. 18.4:;> с ... До шістнаnцяти 1 ;nи. . 'У' · neJ!Іt~>BI. .... 20.03 19.00 СІ.І!ЬСІ>.На. І'ОДИИа. .ВечІрнЯ КВ!ІНВ:· старші•. · · · . 20·.оо· Вечірнн казкв.. 19.30 Чемnіонат СРСР .. 3. ХСІ· '1.('>11'. "t~~oc. · . .с}()велІрна 20.25 СВІТ 1 МОJ'!ОДЬ. І<ею. ЦСКА' -' с'l'рак­ 21.35 · ТслефІnьм .:н:С'ІО Час~ ct:Jpua•., · то:>р». 2 і З nерІо):І.и. У '21.35 ФІлЬМ сРІfМСЬкІ РСІЗ• nерерві. 20.05 :ВечІj)ІіJІ 23.05 Но~нни. tioililii•. наю;а. сЧудо-паІіучQк• •. ::23.10 Новини. 21:00 Час. 21.35 ФідЬМ· . сИрІпосна ак­ ЧЕТВЕР,· 29 · &EP,I3HS. триса•. І ІзАrАЛЬНОСОІОЗНА ~;j.10 Спорт. за тиж;:r.ен•. п•ятннцн; ·зо ·s!PEЗHR ПРОГРАМА. ЦТ 23.;30 1іОВІШИ. ·1 3АГАЯ .. НОСОІО3НА 8 11.60 Час. . . . П"РОГРАМА ·ЦТ 8.35 Концер'І' · JteJ)ЖJt.ІІнoro · ti.M Чае. СЕРЕДА, 28 !ііЕРЕЗНR За~арпатеь~rо·· ·х•родио8.35 ·док. 'І'елефІльм· сПекпо 1 ЗАГАЛЬНОСОЮЗttА ro · X.:lf'Y Yj;I~P. · . наn · хмарами•. t.20 )tок: · філt.ми. npo. ГРАІ•А цт 9.05 J\Н!ІЖЧИН ·ТИЖДеНЬ. " •· 10.10 ·Те."ІефІnь" ~JI~tt~ra ·:ІІО• е:Зs · сТй аійnи. сонце нрас­ 8.00 Ч&с. para. • І%10Иах•., 8· · серІІ[. неє•: .. ТелефІЛ}оМ про жит­ 8.25 }\JJyб М:lнr1)1І.ІНЮtІв. 11.21:1 }-"м!JІІ РУ,И.Іt:. . . . ~ 1 твор'ІІсть Ф. Шаля­ 9.:'.5 До всссоюаноrо ТІІЖ- 11.50' М:;m.ьтфJльм · сРобІи\'ОИ ·

1Є~С~ Новини:

УКРАТНС .. КОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ Новини.

naнopa.t

ма.

18.45 19.20

О. Каневський.

П.SОГРАМА

Ф\Jtь~~о~

.

20.1·5 .Телетеатр

.";в~тня

Концер'!' ансамблю rl· тарІ;стІв Папе.цу иуnьТ)'­ ри харківського заводу сСерд і мопото>.

вІ'І•.

:мІжиароnна

н)t

15.40

СьоГО)ІнІ· у ёв!тІ.

Ліоаина ·І

..

1

по

сМайська опера.

18.00·

чnенам · її родини смертю батька

в зв'язку

·

Петра Анас":"асаеича ГУСАЧЕН~А.

Індекс

61.285 ..

дРУІ< високцІІ. Обсяr І црукова­

ний аркуш. Тираж 12.650 nрпмІриикІв. Зам. 1ЗЗ7, . БроваJ)сьна ;арукария · Киівсr..ноrо обласио!'f УПРІІВ.11!нип v сnоавах виnавництв. нолІrРаФІ\

1· ннижковоr тор!'!влІ. Anpeca JIPYJt&pнl: 23502n_ м. Б рояари RtуівськоІ області, вул. Кнівсьна, 154, Телефон 19-~37, .

#50 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you