Page 1

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БРОВАРСЬКОГО

о Р ГА Н

РАйОННОI

МІСЬКО}

Сааета 8ВХОАВТЬ 8 17 квітна

РАД

року

1937

NI 50 (4982)

<:)

Нещодавно трудова Ка­ вІдзначала

дове.

своє

-

свято

тру­

радгоспу­

комбінату вручався пере­ ,цдний Червоний прапор ЦК КПРС. Ради МІніст­

р,1в СРСР. ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ. Це висона оцІн­ ка нашої роботи за чоти­ ри роии п'ятирІчки. В цІ днІ робlтниии пра­ цюють

пІд

девІзом:

«1l0-й річницІ з дня на­ родження В. І. ЛенІна-

ударних

110 .

тижнів».

Трудова вахта майстрІв вІдгодівлІ триває. До ціЄЇ дати комБІнат реалІзує

3,8 тисячІ тонн

м'яса, а

середньодобовІ прирости свиией Ra вІдгодІвлІ сила­ дуть 615 грамів. Я теж беру аитивну участь у змаганні. В ці­ лому

за

рlи

розраховую

здати не менше 5,4 тися­ чtголів ' свltНей І забезпе­ чЩи пря рости 638' гра­ Мів '- наВ грамІв вищІ, ніж в 1979 роцІ. ТІ, хто j:>()зумlються на .повІй технології,

що

це

нелегио,

штабах

ства, кові

а

таиого

цІ

Трудlвниии радгоспу Імені Докучаєва почали

мас­

проводити грів

додат­

операторІв

і

зараС\

вони переступили

100

ру­

тор.

ба·

високими

тру­

оператор

ВЕРПЕКА,

радгоспу-ком­

і~брі справи загону За

першнй

ми

квартал

намітили

ра­

вивезти

ка поля 40 тисяч тонн мІсцевих добрив з 70 Ти­ сяч, передбачених річним планом. Для иаших супl­ щаних грунтів удобрення Ух . органіиою - наЙН;j· дІйніший шлях до висо· ких урожаїВ.

ОбабІч

полів

ВИРОСТ:і'

ють багатотонні бурти добрив з гною, торфу, курячого

посліду,

ю\і

щедро заправляються амі­

ачною водою. Азотних речовии в таких добрива~ Стає набагато більше.

Робота Цілиом

з

ціальний

на

в

енснаватор і

-

портних

одиниць

яком'.

16 тран(:, - траУ.­

торів, · автомашин. допомогу

Велину

сільсьним

мехз­

нlзаторам надають водії автонолони .NQ 3 Міністер­ ства радгоспів УРСР, щ.) розташована в Требухоаl.

турбот.

Чимало

приділяється

лено

понад

тонн

при

забезпе­

органІчних

наванта·

ними

чують ження

Прих'ьдьно та яні

вчасне

т.ранспорту.

Щодня загін доставляє на поля 750-800 ТОНН добрив, а з початну року їх вивезено понад 33 ти­

6

тисяч

добрив.

ся

цю роботу в «ЛІткІвсьний»,

радгоспах «Пухів-

на

-

тонн

проводять

В

В. ЦАСЮК. секретар парторганІза . цlї радгоспу «ЛІткІв­ ський».

вирощуванні

нар·

занладено

на

ський», «Заворицьний~_ Квартальні завдання тут винонанl

яне

вІдзначається

висо-

нинішнього

рону вІн

полагодив

'tин паливної апаратури. Завідуючий ремонтною

понад 100 насосів. З майстерні виходять трантори різних марон здебі.,ьшого це модифінації «Бєларусей», ЮМЗ Дніпропетровсьного південного ма­ шинобудівного заводу. а танож гу­ сеничні Т-74. Режими роботи

нею

па.,ивних

слів І вІд товаришів по роботІ , де трудиться вІн, і від сlльсьних

механізаторІв. Дуже вже помітна у нього робота слюсар-налад­

крашевич

з

теплотою

майстер­ В. М. Не­ розповідає

про

різні,

і

тут

систем на

них

допомогу

транторів слюсарю

Михайла Юхимовича: - Зараз, з запровадженням спеціалізації в ремонтній справі, ми одержуємо багато відремонто­ ваиих двигунів з Фастова, однак

приходить апаратура. В цеху вста­ новлено два стенди по випробу­ ванню насосІв: можна виміряти тисн, під яким вони подають ди­ зельне паливо, а також його кіль­

чимало дизелІв лагодимо І на міс­

кість,

цІ. І тут без допомоги слюсаря не обійтися. Ремонтує апаратуру Ми· хайло Юхимович надійно. В цеху М. Ю. Ран працює сам. 3 роботою справляється: транто· ри, що ремонтуються в Бровар­ ській майстерні, одержують па· JIИвиу апаратуру вчасио. 3 почат-

ряння

що надходить до камер

зго­

двигунІв.

Михайло Юхимович показує де­ талі насоса. Вони пlдігнані на­ стільки щіЛЬНО

попадання

одна до одної,

найменшої

просто неможливе

-

що

піщинни

чистота шлі·

фовни надзвичайно висона. Після розионсервації деталей їх зразу

дитячого

тажу.

йому

вмІщують не

У

бензин,

потрапила

щоб

на

них

... Незабаром землероби району вийдуть в поле . Сотні транторів З перших же днів польових робіт вестимуть боронування. нультивн­ цію грунту, с!вбу. І в багатьох з них надійно битиметься «сталеве 8Ю1ав

ло

своє

двигун .

вміння

Юхимович

БОйКО,

агроном

ІмеНі

рад­

Докучаєва.

також

при с в о є н

;.)

звання «І\олентнв ви­ сокої ефективності і якостІ рсботн». Дирен­ тора

підприємства

Н. М.

І

КИСЛЮІ\а та пе·

редову

в'язальницю

Н. С. Помазок наго­ роджено Почесними грамота~1И_

Працівник!!

-

фабрю;в

ударному

нес у т ь

вахту

на

ч е сть

Додатно во правили

до в

плану

від­

торговельну

мережу

1000

верхнього

дитячого

тажу. що 56

СлІд тисяч

виготовлено

3наном

одиниць трино­

відзначити, штуи одягу з

державним

якостІ.

Успішному виконанню виробничих планІв І со­ ціалістичних зобов ' язань невтомна

праця

усього нолентиву,

сприяє

а особ­

ливо новаторІв. но

рапортували

Нещодав, про

вико­

нання особистих п'ятиріч­ них планів швачни Г. П. Громова та Г. С. Лесюн. А

всього

в

рахунок

оди­

надцятої п'ятирічки вже виробляють продунцію 1О трудівниць. З найбіль­ шим

випередженням

часу

Пі'ацює в'язальниця-чоти­ РИВf;рстатнипя Н. С. По· Мі130К. На її трудовому календарі 1983 рін. ~Tci 40 в'язальниць ном­ сомольсько - молодіжної зміни В. М. Єрмолаєвої ;Jобов'язалися виконати п'ятирІчне завдання до Ленінсьного ювілею. Р. ЧЕШУЛЬКО. Інженер по органІзації соцзмагання.

волога.

до весняних польових робіт.

-

присудже­

реалізації продукції вико­ нали на 104.2 проц е нта.

У цеху повсюди чіткий поря· док, чистота. І сам слюсар лю­ дина зібрана, висоної нультури. Грунтовна професійна підготовна у Михайла Юхимовича Рака п'ятий розряд, десять ронів стажу на ремонті паливної апар 1тури дозволяють майстру ус­ пішно виконувати доведені завдан' ня, вносити і свій внлад у підго­ товиу транторного парку району

серце»

трико­

110-ї річниці ;J ДНЯ Ніі­ РОiJ)r: ~~н ня В. І. Леніна. Двомісячне завдання по

СЕРUЯ" ну

нього

"РУ;:\ОБУ

ЗА ВИСОКИП 'У'РОЖАП 1980-го

v

Про Михайла Юхимовича Рака 11 і раніше чув багато хороших

рік визнано пере­

обкому Компартії 'У'к­ раїни, обласної Ради народних депутатів, облпрофради і обкому ЛКСМ Укр аїн и, а

яровиза­

З початну р о и у радгоспи району переро­ били 2000 тонн харчових відходІв. З них одержано понад 520 тонн борошна,

НАДІИНІ

соцІа­

но перехідний Черво­ ний прапор КИЇвського

по

райсІльгосптехнlни

госпу

можцем колектив Бро­ варської фабрнки верх­

ведуть перебиран­ яровизацію бульб.

цІю.

достроиово_

обласиому

1979

господар­

топлІ, вже перебрано 500 тонн нартоплі, а 330 тонн

Висо­

темпами

усіх

помічник

Ю. ГОJlОВНИЙ

лістичному змаl'аниі за

У радгоспі «ГОГОЛіВСь' ний», яний спеціалі зуєть­

нвартальному

по

ово-

НОЮ поживністю. Найбіль• Механізатори рад-. ше його вироблено в рад­ госпів розпочали РОІІНИ- госпах «Літнівсьний», дати органічні добрива «Русанівський»-по 90на полях, де будуть виро- 120 тонн.

сячІ тонн.

спе-

топля, ня І

транспортується

майже

нартопля,

ствах, де вирощується кар­

тисяч

446

В

завданнІ 600 тис. тонн. В середньому за день на

В.

ВОРОНИЙ,

уваги

вивезенню

З початну року їх достав-

лани

торники І.

щуватися чі,

на поля місцевих добрив.

Велину майстерність у роботі виявляють . екснавз­

добривами

покладена

загін,

ці дні У радгоспах сповнені різноманітних

иерує

Перемога трикотаЖНИКіВ

Сільський календар

лауреат ДержавиоJ пре. мlї 'У'РСР .

оБІ· HaТJ­ під. тем-

бригадира П. М. Бобко.

БІнату «Калитянський» ІменІ 50-рlччя СРСР,

промис­ знають,

проростають.

нартоплі,

ниці. За відм;нн.у I1рацm неодноразово нагороджувався гра.l!ОтаАlи, ЙОАty при­ своєно високе звання «Ударник комуністичної праці». Фото В. Володимирова,

успіхами .

А_

Під дією тепла вони

пература. Роботою трудlв­ нинів, янІ зайняті на п<;)· ребиранні І прогрlваннl

добре знають у n'Я10МУ цеху ааводу порошкової .lfеталургії іАІсні 60-річч.'1. Радянської України КОМСОМОЛЬЦЯ Леоніда Руденка. Знають ЯК кращого налад­ чика пресового обладнання і як активного учасника гро.чадського життя колек­ тиву. Він голова виробниЧО-.ltасової КО.нісії ПРОфСПілкової організації діль­

Рlи . ударної праиі. ро­ боти по-ленінсьни, ми оз­ довими

Де

теплогенера­

НинІ в яровизаторІ грівається 120 тонн топлі. Тут постійно тримується ПОТРібна

ви. Хороших поназнинів досягають й іншІ вlдгодl­

наменуємо

яровизатор,

швидко

діль­

яних

в

встановлено

несено на рС'спублікан­ сьну Алею Трудової Сла­

сrред учнів.

геюа·

400

Для оБІгріву бульби за·

ницІ Ганна О "1єксіївна Rеткалова. Ії портрет за­

вельнини, гато моїх

гентарlв і

везли

біж . Чудових успіхів У змаганні добивається І оператор з сусідньої

обі·

матеріа·

рІв займуть інші сорти.

всі

цей

тепловий

посадиового

лу иартоплl раннього сор­ ту. Під нею в господар­ стві буде зайнято площу

перетворяться

в солІдну прибавку. У нашому цеху я пер· ший став одержувати вОО-грамові прирости тва­ рин. За мною пІшла реш­ та

коп.

2

Яровизація картоплі

підприєм­

ян' наше, грами

в

Ціна

ПО-ЛЕНІНСЬКОМУ

кличе

ку

ОБЛАСТІ

звершень

ДО лита

УКР А } Н И,

11

Середа, 26 березня 1980 року СІ

<t

ПО-УДАРНОМУ І

ПРАЦЮВАТИ Прапор, ІВО

ПАР Т

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО} КИІВСЬКО} НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

МІСЬКОГО

в

І

ремонт

си.:ш

якого

Михай­

Рі1К . В. ПРОСЯНОВ.

Семінар у райвиконкомі У раЙВНКОНкомl відбув­ ся семінар ГО-1Jів І сеЕР!.'· тарів виконкомів се.JШШ­ ної, сІльських Рад народ· них депутатІв_

Учасники сеИіНИру 0знайомилися iJ законом Української РСР «Про сі.'1ЬСЬХУ депутаТіВ

РСР»,

Раду народних УКРі1їнськоІ

В ИВЧИ .1И

іНстру""

органі;,сщій.

їх ролі селеНі

У

пуп кти

дунт!!вної

порядку.

діЯ .1ьносrі

по

сі.l!,

зюиuізаЦ1j

громадських

ГРО­

3 іНфОР~lацlєю про стан органІзаційно-масової ро· боти у виконкомах сеЛИіс\­ f!Oro, сільсьних оргаНІ з державної влади вистvпнв

Щ{ щодо боти Рад

Зі1JJдання

ніі­

висок,IЇ

\13ДСЬНОГО

му С. Ф. Бочковський ГО про

праці,

зразнового

інструктор

ВОРИВ

за

високопро­

культури,

цію пи ді:roводству у вч КОНКО\Іах 'Vlісцевих Рад. Інструктор райвнконхо

ВlІк()ш;омів

Підвищенн:о

боротьбі

райвикон~ому

В. Ю. Єщенко. З практичними

пор ~ ;1:<-

ПО"lіпшення ро­ виступил« С " :{­

ретар райвииониому Н. Білим&.

1.


*

2 стор.

26 березня 1980 року

НОВЕ

ВАЖ:КИМИ upnис" бригади, якими керують данн" складИ!, але 'ІЮ! для колектиtY спец1алlзо­ ГригорІй Васильович П'я важчl 80НИ, тим І почес­ ваної переСу8іюІ механі­ тиlзб'янцев, Віктор Васн· кІшІ. І кожний праціВlП'К зованої колOsJi М 580 льович Денисов, Валерій це добре усвідомJПOЄ.

перші три

РО1СН

десятої

Панасович Васюков, Віі п'ятирІчки. БУJlО чимало ле рІй Степанович Бабій перешкод, якІ поставили та Інші. На них ріВНЯЮТІ> пІд загрозу зриву п.'ятlt­ ся уСІ члени колективу. річний план. Причин бv.'tо

багато:

І

об'єктивниХ, 1

Щоб виправити више,

довелося

зайняли

перше

мІсце у змаганнІ

1 були нагородженІ пере­ хідними Червоними прапо­ рами мІськкому :Компартії

УкраїНИ І Міськвиконко­ му. МіНістерства сІльсь­

Взяти, приміром, бригаду Г. В. П'ятиlзб'янцева. У

ного будівництва УРСР і республіканськоІ ради профспілок, а також П':!­ рехlдним Червоним прапо

минулому

ром

тресту.

Що ж

дозволило

лективу

вийти

флангові З:vIагання? все,

у

ко-

право

соцІалІстичного Це, перш за

. виховної

посилення

роботи І змІцнення трудо­

вої дисциплІни. ПІсля виходу у свІт постанови

Ц:К

:КПРС

«Про

дальше

поліпшення Iдеолог1чноУ політико-виховної робе· тю>

на

це

спрямовували

свою діяльнІсть партІйно., прОфспІлкова . І комс:>· мольська органІзацІІ. J добились значних уСПIХ:в у цІй справІ. ТорІк здали в експлуатацІю МироНі'3' ський комБІкормовий за­ вод, монтажнІ роботи В14конали всього за дев'я'rь

роцІ

конала робіт на чі карбованців,

вона

ВИ­

ТИСІ'! IIOCTpOKr)

264

111('

У ЖИТТЯ

-

успІшному

ВИКQнанню планІв в'язань. Одним з

110-ї

річниЦІ

родження уже

чес'гь

вІд дня

В.

І.

рапортувала

вершення

на­

ЛенІка, про

З:J­

п'ятирІчного

плану.

Сам бригадир вз:­ рець високої партІйної свІдомості, поєднує у собі найкращі якості сучасн[) го роБІтника. ВІн має дІйсно ІнженернІ знан,{я І

високі

органІзаторські

:щlбності.

соцІалІстичного

завод,

ка

придІляємо

здати

потужності

:Калитянському

комб1

кормовому

нати монтажнІ роботи Но будівницТВі універсаму у Броварах та ІншІ. ЗаА'

заводІ,

штовхає

Шиноремонтний завод в останн!

роки

ритмІчно. чиною

працює

Основною при­

qастих зривІв

нових

не­

завдань

ПJВ­

стало

re,

що адмінІстрацІя не ПРІІ­ діляла належко~ уваrи розвитку haYl\obo-техніч­ ного

прогресу

на

пlдпри­

Єll!стві.

Для партійної органlЗ::І­ дії контроль за модеРНі­ зацією техніки, пол!пшеп· НЯ~1 умов І підвишенням безпеки працІ повинен бу· ти ОДНИМ з найголовнІших напрямІв дІяльностІ. Ви­ рішення проблеми рекон­ струкції означає також значне зниження рІвня ручної праці. А це вже результат не тільки eKfJ·

ПоЛlпшен,

генпідрядники, монтажних

з'1·

загото­

вок тресту не в змозІ З8безпечувати коиструкцlя­ ми згІдно з графіном. ав­

тобаза

тресту

свосчасно на об·єкти.

ОднІєю

ВИJ() ·

заважає

не

встигає

ДОСТАВЛЯТИ

з

їх

причин,

працювати

що

ке

л~­

ше нашій КОЗJонl, а й б:l­ гатьом

Іншим

будlвеЛІ,-

тиви

на

дань,

що стоять перед

рішити

доводиться

-

у

на('

3

гостро стоїть

виконанням пла­

нів і соцІалІстичних 30· бов'язань. говориrь секретар партІйного бю;:ю

З.

І. Нозлова.

це

ваНТilжувальних роБІ г. На ж~ль. радикальних

н.]·

зрушень

днями

To~!y

про це найчастіше ЙШ13 мова на зборах І засIД'lII­ нях партбюро _ ПРИРОДНfJ. обійти увагою механІзацІю нє:vIОЖЛИВО. вІд неї зале­ жить майбутнє пlдприє:\!­

ладку семи фОРМі!торів чехословацького виробни­ цтва. Вони застосовуються для віДНОВ.'Jення покришок легкових автомобlЛliJ. Монтаж провести було НР-­ легко, бо якшо це обладнання

призначене

цтва,

то

устапування

власникІв Лінія

Віі­ ща

забез­ якІсть ~(()ЖЛ·і­ обсязі

замовлення

особистих

авта­

механІзації

матичному режимІ.

Поліп­

умови

працІ,

пlt.:\ви­

вантажно-роз­

тут

току

в

:Jеми висять у повІтрІ вІть не один рІк

...

Очевидно. партІйному бюро варто було прин/!It~­ кl одного разу винести !УЦ­ Ініціативу .за­ порlжцlв. схвалену ЦН

тання про

І{омпартiJ' УкраїНИ. на п()­ рядок денний засІдання бюро а60 зборІв комунІ­ стів _ У результатІ 06гов')­ цlЛI\ОМ

ти

по

розгортанню

машини'>_

:-'

Ш:П:У аграрного сентору економlJ;И -КОМП.1еЕСНИЙ характер здійснення З1ХО:Іlв по спеціалізації і Іюнцентрац\ї

виробництва

на базі ~!іЖГОСПОД;!РСЬJ{ОЇ нооперації і аг,юпрочислової Інтеграції.

Рейдерман, В. Шилін . • Плану­

(;і\!"І ~lаЙбутиє •.

меtодологlЧНЮ1

питанням

з.:\іЙснення П,1ану пУ району, рМі

організщії. ЇЇ

руху

на плечІ

розробки

І

автори

працlВНИI\

вчений І

-

на

досвІд!

сверд .'Jовсыїї проолеми со­

планування.

М. Колесов. «ПолІтична економів: соцl8.1Іізму у запитаннях і вІдповІ­ ДЯХ,).

Вида.ння

друге_

Відо~ий денlнградський еJ{ОЯОМісr ВІдібрав у книзі найБІльш актуальнІ питання цієї науни, І дав на них

СТИС.lі

ПОПУ,1ярні

вІдповіді,

Вlдобра

зив те нове, що з'ЯВИJlОся в еконо~!іч­ ній теорії І практиці за час після М­ хозу у світ першого (1975 рІк) в;{­ .:\а.ння книги, і особливо У зв'язку з

прийняттям нової :Конституції СРС:?

заВД8ИМ.

полlпшеtl­

працювати

да­

було затишно, щоб умови життя були близькими д')

домашнІх.

Так,

мати

1979

року,

їм необ­ телевlзорч.

але де можна

В'єтнамськї с("ляни здавна заАмалися вирOlЦУННН,...

їх дІстати? Ось і вихо­ дить, що маємо ПОТРlбн.І кошти, а прохання роБІт­

тутового шовкопряда ~ и.інної сировини для вироБНIі­ цтва шовку. Нині lІ.я галузь стала одніею з В8ЖJIIt8IIIJI д_,я кооперативів багатьох провінUій країни. На знімку: збирання тутового листя.

никІв задовольнити не м ,)­ жемо.

(Фотохроніка ТАРС

у цІй статтІ немає мож· ливостІ пІдняти усІ питан­ ня,

що стоять

перед

мовують

на

увагу

дострокове

плану

колективу

виконання

завершального

ку десятої

ЗА

ВИБОРЦІВ

п'ятирІчки.

І. САВІН,

начальник СПМК-580.

ЛенІнський члени клубу

урок Інтерна­

цlоиальної

дружби Бі­

лоруської

сlльськотос-

подарської провели у

академії радгоспі

(\Леиlно». Студенти з крв.їн, якІ прохо­ дять тут виробиичу практику, зібралнся у місцевому Будиику культури. Вони зустрl­

45

3

тими, хто В пер­

шу річницю Великого Жовтия на загальних зборах жнтелів села Романово,

що

иалежа­

ло раиlше царськІй сІ­ м'ї, вирІшили перейме­ нувати його у Леиlно. ТодІ ж до Москви пі­ шла Te.1JfrpaMa, у якІй селяни

ПОЗДОРОВ.lІЯЛИ

вождя

з

р{'волюцlй­

ним святом І проси­ ли бути шефом рад­ госпу. «Прн вашому ідейному керІвництві,

-

писали

-

вонн,

иа­

шою зразковою працею

розквіт

радтоспу буде

забезпечено.. ІллІч у телеграмі подякував

у депутати ра­ йнятих до виконання, сто­ йонної Ради народних де­ сується благоустрою наее. путатів XVII скликання лених пунктІв. За перІод було даио ряд наказів. нинішнього скликання аа Вони стосувалися поліп­ наказами трудящих буде шеиня благоустрою насе­ благоустроєно територіЮ леиих пунктІв, повиlшого тва . ринницьких ферм рад­ задоволення соціальио­ госпу (lЗОРЯ'> У селі СВі. культуриих потреб rpoMa- тильному, споруджено ДО­ дян.

роги

Після завершення зу­ стрІчей, виконком райра­ ди ознайомився з ПРОПО­

тям до сіл :Куйбишева 1 Першотравневого, TaRa ж дорога з'єднає Жердову з ЗахаріВКОЮ, Вільним І ТарасІвкою. Виборці висловили ... мало пропозицІй і щодо

зиціями

робив

трудящих,

заходи

по

їх

роз­

вирі­

шенню. На першій сесії районної Ради народних депутатІв XVII скликан­ ня народнІ обранцІ роз­ глянули накази трудівни­ кІв Броваршини І схвалн­ ли 22 ІфопозицП грома­ дян. Це, зокрема, накази про

з

спорудження

твердим

вулиці голеві,

дороги

покриттям

по

ЖовтневІй у Го­ 'вІднриття фельд­

шерс ь к о

-

акушерського

пункту в Літочках, кІмнат гігієни

жІнки

на

тварин­

ницьких фермах у Плос­ кому і ОпанасовІ, благо­ устрІй привокзальної площІ у Шевченковому, будівництво павІльйону на автобусній зупинцІ сПіZl­ собне ІншІ_

господарство.

ия.

молока І

м'яса

нок

культури,

торговий училище,

ГОТeJlЬ,

центр. шпола

пед­

...

В. ЛЕВІН, кор. ТАРС. Могильов.

твердим

го

торговельно­

обслуговування.

два

вІ

покрит­

з

половиною

магазини

для

промисловими

за

роки ио­

І

торгівлі продо­

вольчими товарами з'яв­ ляться у селах Плоскому. ГоголевІ, Заворичах. Де­ путати, яким вИборцІ да. ли цІ накази, при пІд· тримцl винонкомІв сІль­

ських Рад народних депу· татІв, керівники промис­ лових І сlльськогосподар. ських підприємств вже tJриступиди до в!Н{онання

пропозицій

трудящих.

В. ЄЩЕНКО, старППІЙ tнCTpYKTop райвикоикому •

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІ'

ництву

виконана. На кожнІ 100 га СІльгоспутlдь виробляється 160 цент­ н('рів м'яса. 610 цнт молока. Невпізнанно змІнилося сеJrище Ле­ ,НІН0 агромІстечко, в цеитрl я"ого Буди­

з

поліпшення

та

НинІ радгосп-одни з кращих у областІ. П'ятирІчка по вироб­

ТР8КТОР·

Переважна mлbШItТb пропозицій виборцІВ, прк.

дидатам

Нещодавно ВІдбулося перше органІзацІйне за сІ­ данн" постійної комlсіУ по торгІвлІ І громадському харчуваиию ЛІткІвської сlльськоУ Ради иародннх депутатІв XVII скликаи­

иезабаром иадlЙШов

,АТА,.)

НАКАЗА/lI

ро­

І 1\1 Е НІ нож;.я

-

ЖИТТЯ РАД

коло­

ною. :КерІвництво І гр()­ мадськl органІзації спря

селянам. а з Москви

соц!а,1ЬНОГО розви,­ у цьому партІйної

СисеРТСЬJ{ОГО району 06,lrtCTi РОЗГЛЯ:jають ціR,1ЬНОГО

-

цlле­ роб:)­

В. ДОВГИЧ.

~Іетодичним

партійний

зрозумlл),

вдалося б виробити спря~овану систему

Ї:\1 стало і

та

ІН­

планові

На знімку: у IlfЮIІМІЮ»У

леко вІд рідних осель, хо­ чуть, щоб у вагончиках

лис"

Члени партбюро посила­ ються на певнІ об'ЄКТИВ'11 причини. Проте цІ проб­

цтва.

:вдово ,:rе­

ста­

шинореМОIfТНО1rIУ

«Ручну прщю

Робітники

Ifе

цеху.

щилася KY.1ЬTYP~ виробни­ нІ: працювати

ще

лося. ДосІ не створено єдиного виробничого П')-

рення.

авто­

'ю!{ографії першого сєкрзтаря ЦІ'; НП ;\IO,1~aBiї ана,1і~ується О;I<,а з zа,кливіших проб,1ем сучасного ра,,­

прис.вячеиа

ре­

в

у нинішньому роцІ вийдуть з дру­

J;{нига

може

працює

RJ': І. Бодюл. «Ком·п.lІексннit пІдхІд до ко:щ' нтрації і спеціалІзації суспlдf, · H(,~O виробництва иа селІ •. ,

ф_

для

печунати високу ВИРОбіВ. З'явилася вІсть в ПОВНО~ІУ

IСниги Політвидаву

С'.lьсьногосподарського

8ир06н'+

-

:\!ашин_

комунІсти дІяльнІсть

І служб. на

аз

,vюнту шин. НедаВНІ пробу вання показали.

шено

c,':;~IiHiCTpaцiї

для тут

виконувати

ства.

Звичайно, ВП.lивають на

завершено

«Шкоді »

НОМіЧНИЙ. а й соціальниі\ питання

ли.

р!внз:'.1

важ­

ни­

1І0-ї РІЧНИЦІ Від ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 8. І. ЛЕНІНА

зв' язку з низьким

флагман

З8В­

ДО

вручну. Згодом цІ ТРУД:')­ мІстк! роботи меХ;:Jнізупа­

л-у

виконання

питання

-

кої індустрії країни. Мета. лурги підпри€мства успіш.­ но виконують і перевико.

На передвиборних зу­ стрічах з виборцями, каи­

хід технічно! перебудови. легше, І цІкавІше. Так, у квІтні минулого ро­ Словом, зусилля КОМУ­ ку на засІданнІ партІйно· ,нІстІв приносять свої пло­ го бюро постало питання ди. Однак слІд визнатlt, про те. що в цеху l:золу що бюро ще недостатньо жінкам доводиться тяга­ використовує силу партІй­ тися з бочками: ДО того ж ного впливу. Неодноразо­ на другий поверх мастику во лунала критика на ад­ потрІбно булn пІднІмати ресу керІвникІв заводу в

шиноремонтному

комбінат

Підприєи­

галузі є ТхаЙн,. металургійний

колек­

Нам же дозволяють куп­ ляти їх лише випуску

Є в нас І труднощІ, якІ заБЗжають ритмІчнІй р'" ботІ. Перш за все, затри­

Провідним

ством цієї гуєнськнй

~xy.

моБІЛІзуємо

а якщо треба, І суворо за­ питати товариша. ЯКJlА ке своіх

Союз_

порядок.

хідно

виконує сумЛІнно обов'язків.

дові в їх створенні і ~ витку подав Радянський

за­

І!УЮТЬ

СИСТЕМНОСТІ

у

порушення

народної влади. Велику АО­

помогу в'єтнамському нарс).

У кадрових робітнИкІв. Пора із цим вже навестн

Партійве ЖВТТJI: керіВВВІТВО рухом "РУЧВУ Праuю - ва плечі машвв"

БРАКУЄ

на

..

І

швидко 3pot,1. ІО,чі галузі иародного ГОСПQr дарства В'єтнаму, які буд~ по сутІ створені за рокн

конІв. У минулому роцІ пішла й вІд нас така ком­ панІя. Як правило, це но:! кращі роБІтники. Але не­ зрозумІло, чого 'іх працю оплачують за пІдвищени­ ми розцІнками, янІ у кІльна разів БІльшІ, нІж

ню гласностІ соцзмагання виховній роБОТі І наочНіЙ агІтації. Адже лише свl· домий робіТНИК здатни~ повести за собою Інших,

води

Машинобудування

Tuyprill .-

халтурництву. А нерІвникІв, янІ наЙма- · ють таких горе-робlтНИКII3,

ня побутових умов, тут знову стикаємося Із труд­ нощами. РоБІтники, ЯКЮ!

мують

у нинІшньому році нам треба ввести в експлуа· тацІю три елеватори є\І· кІстю 150 тисяч тонн, Ві J10ВОДСЬКИЙ комбіКОРМОВ~Й

соціалізму

людей, користо­

вважаємо широке po~­

гу

на

душІ рвацтву,

ми. Та ось коли треба ви­

ми,

взяти:vIИ

лічить сприяє

зобо­ голов­

гортання

І

змагання мІж бригадами і дільницями. Велику УВ?­

Зараз у колОнІ трудить­ ся дружний колектИ13.

вІдзна'Іаються

сприятимуть

них

у країнах

Ми

ВО справилась І З соцlа лістичними зобов'язаннр

мІсяців.

ОсоБЛИВО

CBOlX сил З урахуван· нових З8в.ttань. в,,· шукуємо резерви,

ключ до УСПІХУ­ МІЦНА ДИСЦИПЛІНА

чимало старань. Іце дало вІдрадні наслІдки. У 1979 роцІ за четвертий квартал

соцІаЛіСтичному

ня

ням

стана­

докласти

ним організаціям, є сшабашництво.. Воно К'і­

переГРУПОВ8if- лЮбству,

Beд~~o

РІШЕННЯ XXV З'ІЗДУ КПРС

суб'єктивних.

ЖИТТЯ

На цьому заСіданнІ де­ путати

вивчили

положен­

ня про постійну комісію, ознайомилися зі своїми права'ми і обов'язками, затвердили план роботи на перше півріччя

1980

рону. Цим планnм, зоnре­ ма, передбачено провести перевіРI\И забр~п~чення магазинів варами

кафе

першої

села

т<)-

неlJбхід­

ності. ДОТРИ1l1~ННЯ ПРЗ!JИЛ торгіВ.lі спиртнюш на­ rюями,

стану

насєдєння

?акупіВlі

лишків

ГОСППРОДУКТJЕ, харчування

орган!зацlІ трудІвників

цеху ом '6 Ниївського швейного виробничого об'­ єднання «Юн!сть~, рад­ госпу «лlткIвсы\й,> у їдальнях І кафе. В цІ дні комісія по торгівлІ і громадському харчуванню.

до

складу

ЯI\ОЇ входять народн! об­ ранці В . І. Мехед, А. М. І.lьченно. В. К :Князєва, Р. В. Щур. перевіряє дІ­ ЮJЬН!СТЬ маГ2зинів сет!. по поліпшенню торговель­

ного оБС.'!УГОВУВ1Н~-іЯ тру­ ;J.ЯЩИХ. 1\Іатеріа.'1И пере­ G'Р!іИ на

бу,:уть

розглянутt

черговому

засІданні

nО;.!ісії І на сіЛЬВИI\ОНЕОМУ .

засіданні

в

сіль-

В.

ШЕВЧУК.


Ж И ТТ"

1I

Х~АЬжицltlCQ; область. Ве· лику доп.ом(}гу землєробам колгоспу імені Ілліча ХмельницькOlО району У вивезенні органічних доб­ рив подають водії автомо­ більного загону ЧОРlЮOст­ рівського aвToniдn~UЄMCTвa. . На знімюах: вгорі - кра­ щий tЮдіt1 мтоnідnриємст­

ЗОРЯНЕ МІСТЕЧКО ВІТАЄ ПЛОС·КІВЦІВ Висоltі

наД()ї

МОJI6I.З

164

п.ре~авИі!И

ТРУДОВИХ ащанували світяу

о,цержує щороК'у кeMOOMOJК,сько-молодіжний' колектив мЬлочнотоварної ферми J>,! 1 радгоспу «ПлосківСЬКИЙ», який очолює бригадир Андрій Іванович Малюга. Він неодноразово виходив пере~lожце~1 соціалістИl{НОГО З~lагання серед

ІЮJreJtтивів ТNJИIfИИЦЬКИХ комплеItсів, ферм, птахофабрик з усіх куточків країни, які за підсумками минулого року вибороли першість у соціалістичному змаганні по виробництву молока, ",'яса, яєць. Вимпел імені першого

тваринників

космонавта вручив п.'!осків-

господарства.

В минулому році тут одер­ чана~1 льотчик-космонавт жа.1И по 5'630 кілогра:ч:ів двічі Г~J)ОЙ Радянського мо;тока, що на 261 кі.'10- Союзу Б. В. Волинов. TO;li грам бі:Jьmе, ніж в c.epe;l- всім Ч!Іенам RОЖО~ІО.'JЬ­ НІ-')М)" по господарству. CbKO-МО:Jодіжного КI'І.'1екти­ За успіхи, досягн),ті у ву господарства б}·.'1И пере­ Вl'~СОЮЗНО~IУ соціа.'1іетичпо­ дані нагрудні значки, на му змаганні, цей КО.'JеКТИD яких зображено портрет нагороджеНD БП~lПе.'Іn~1 i~le­ ЮРія 0.1ексіЙовича [агарі­

мм' И'rЬ

Юрія Г&га})іна, ПОКJl6ВIJМI до підніжжя па,м'J1тника квіти, з велИ1tии iHTepeCO~I перег.'!ЯНУЛИ кінофільм «Наш Юрій», побували в музеї космонавтів. ~T відповідь на високу відзнаку

ського Союзу

льотчик-кос­

космонавтів

були

в

;lесятої п'ятирічки по

та

продажу

державі

грамів

~IO.10Ka

від

на

марlвна під

час

раз БІля лІнії завмерли

ки.

Та­

атани ян­

ПРОТИВНИІіа

два

ВІд

ПРОРИ!і.

наших

тан­

командира

ба-

технІна

в

госпІталь,

чен а ли

а

попереду

нові випробування . Геннадій Іванович Бє­ лов вІд НУРСЬНОї дуги дІ­ йшов з боями Q;O Вісл'і. брав участь у ШТУРМ1Х Будапешта й Відня. Тут У складІ І-го гвардійсько­ го

~lexaHi30BaHoro

корпу

су КОЛИШНЬОЇ 1ОО ї стрІ­ лецької дивізії й ОТРИ\lав удруге ЗВilННЯ rBa р;!і rmя.

та

Мешнанець нашого мІс­ ГеннадІй Іванович Бс­

тальйону наз:

одержали

встановити

HJ·

причин'}

лав на п'ятий день вlйнц на рІчцІ БерезинІ пІд

зупинни.

БобруЙсм;ом. будучи кур·

БІжками пробралися (lС танка. Так і єl У лобовv

с::антом вІйськового УЧИ лиша, вступив у перша!!

бій з ворогом. А потІм були Півнlчно-ЗахIДНIІ:1 фронт, J.й УкраїнсьниЙ. битви під ПОЛЬСhКИМ Ml.::· том Сандомиром, за Бу· дапешт, Відень. ... У мирний час ГеННіІ· дІй Іван'1ВИЧ мріяв про наЙ.'1~;:tЯНlшу, наймирнІШУ професІЮ педагог). ЗакІнчив педучилище у

ВеТ.'ІУзІ

ГОРЬ"ОВСЬКО'I'

об·

ластІ. а потІм два ро ";і навчав Дітей мате"1<1тиuІ, ЛІтературІ, малюванню.

Але

події

рокІв долю

тих

БУРNJНЮ

до"орінно

з,!lнилУ!

Ci,lbCJ,,,Oro

вчител.~

У 1939 роцІ брав участь у боях на Фlнсь·

КОМУ

фронтІ.

У

1940 --

~ступає до Бо6руйсь"ог,) ~Ійсь!{ового УЧИЛИЩ:'!. А в

1941

роцІ

шистами

у битвІ одержав

з фа· перше

бойове хрещення. 3і1кlн чив УЧИ.lише. переЙ,че· J!'OBaHe у таннове, у році. 3 тих часів він ~ійськовий технік пе;JШ','

1912 -

го

рангу.

Попере;rу П!внIЧНj' Західний фр()нт. Перша танкова армія. Разом з нею пройшm:; вели!{ий ге·

ВІдкритою

цевістю,

коротними

броню

влучив

мl('­ перс

ворож;-.fj

сна ряд. Заглянув чер(>:> ві'Тнритий люк: стрІЛО!! радист мертвиЙ'. LUВІІ;НШ полагодив гусеницю, сІв за важелІ. Бунвально на очах ну

у

ПРОТИВНИRа

вдалося

маши·

повернути

н(І­

всесвітньо

на

nУРСhній

p:HHnro нІ.

1943-ro. Д~I

~i::\"':I!nї

БIlТ~1

лузі. дні

перелn:ну у Ному, молодому

н('\ в:й тех-

бої за Бу::qпешr. Якось на свіТilНііУ Бєлов помітив ра.с:янсь· ний танк. що зупинив:я на

території

-

справа

Для ти

цього "анал

че"'І

вІд

цьогn

ванню. гий

Що

танк

місця.

рації коман;;,'·

ж.

не

яншо

дру

можна

вр І'!

легких.

треба

вузеНЬКО~IУ

обстріЛI'1Ра:'J()~І:З

слюсарями

ТЯГd -

у

про т и В ник а. КОМ;ІНДНИЙ за

САО·

переСіК'

направились

вірКОЮ.

ДоповІв по

дО

не з

по

трьо:.!а

На полі бою залиши:; ся ще о;:tин танк. У гус тІй травІ Бєлов заліг. По· тІм злІва побачив ДВОХ фрицlВ кореГУВЗ.1ЬНfj· "Ів з периснопом. ВІдповз

його

~IIСТ()ЧКу. що вався ворогом.

рігав

-

ПрОТИВНИК2

Переправити їХ

зад.

бік

УВ:::СЬ

пункт

споr.т~

відважною Чотири.

три.

чет­

тIЛИ:l> чере:-< міст. Так бvв врятований

ще

О;:jИН

pJ

цянський танк. внрай не· '(')('іхідний для бой(')них дій.

визволення Бєлову

Ві!!

запроп(')'

-

нували

в танн.

ПJ,д

чання у віЙСhковій з"а.1€,· ~fIї. А.1е здорnв' я не ;:\1)зволило. Повернувся

стрІлом

зрушили

перший таке було Р03порядження. Бєлов І д~a членп екіпажу забралнся

Але

СИJ'ІЬНИМ об

пlд'їхати

з

~.!lсц:.J

об'єкт~ не змогли, вІрніше. P€ встигли. Другий сн~ря~ потр~пив у б('!шту. Н" місцІ командира сидів п') мІчннк Бєлова

до

-

ст::tрши

на·реГУЛЮВІІЛЬНТПі

мех:,

Hi3~1IB. ВІн був тяжно П·)· ранений. Але. як часто буває у таних ВИПilд"ах.

ГО.

ян

ще

няв

У

один

й

ПІд·

Іванович

товариша

понІс.

фР(')НТОRИ!\

життя.

до

Знову

ЮІВ '

мирного

вчител!Оваr,.

1968

-

А з року H~ за служеному відпочинкУ

Він бадьорий І ЖИТТЄР'" ;:tісниЙ. пр(')являє жИВИЙ інтерес .10 BCbOrO цік:" виться поезІєю й ПРОЗОf<J. листується З «Литеряту;'­ НОЙ

га:зетоЙ».

ТИНИ

І

ри,

складає

пише

виготовляє

узори

панно,

які

ШИВilЄ

його

Олена

Панасlвна

нар·

грав,(),

майстерно

Д.'Ія

ви

дружИНА

учасниця Великої няної вІйни.

-

те:н

ВІтчиз'

влучив

СНilРЯД.

Геннадій

nopaHeHnro П.'1ечі

машину

пр'1ДОВЖИТИ

А

на

нав-

Н, ХАРЧЕНКО, студентка факультету журналІстики Київсько­ го

держуніверситету.

причини

свого

виступу,

повІдомив,

темпи

що

зростання до­

нІ майже 20 процентів. СправдІ, іНфЛЯцІя ста­ ла хронічною а,мериканської

Харчові вщодв­ фермам Відомо, що продукти, які

...,-

харчових вi~-

не

Проте

ЖИТ.'Іовоrо

господарства

міста.

повинні по­

частин!!

їх

значна

потрапляє

на

важливе

завдання

держав-

працівників

Вони

сміття, що, Kpi~1 економіч- етійно тримати його У полі них збитків, завдає ве,'ІИКОЇ ШКО;lИ наВКО.lI1ШНЬО~IУ се-

зору. Харчові

редовищу .

ємств торгівді, громцсько­

ди

Побутові відо-

заС~lічують

значну чиннї

ЙОГО

речовини

у ко.l0дязі та

дойми.

на

го

відходи підпри­

харчування,

попцають

відкриті во-

ТОhCичні

речовини

вивозити в

радгоспи

переробки

і

на корм худобі.

переХО;lЯТЬ i~ грунту в рос-

ЇХ тонну

П:Jачують по

і таКЮ1 ЧИНОМ попа-

"!

вання,

що

ває

продукт!!

на

харчу-

За кожну

господарства

11

ви­

карбован­

ців.

негативно вп.'!и-

здоров · я

для

використання

.'ІИНІ! дають

овочевих

Водороз- баз треба збирати окремо і

Bi;liIa.'Jb.

До

збирання

харчових

людеП. відходів треба залучити всі

Підрахов!!но, що

Ki.lhKicTb

житл О В О

експлуатаційні

-

побутових відходів на !>ож- !>онтори міСЬКЖИТ.'Іо)'прав­ Н)' ЛЮД!!НУ за рік ві;ІЖIIТ- .1інни. Необхідно скласти .10ВI!Х ПРЮlіщень, об.1адна- певну систему проведення них ВIЦОПРОRО;lО~1 і n:lIHll.1i- цієї роботи. Щоб до неї не

зацією, ст~н()виТ1,

160 кі- С.1абша .1а

),Bara, житло ви-

7()() .'1ітрів, а КИ повинні систематиqно від інших б)'діве,lh 36() роз'яснювати меШЮ1НЦЯ~1 кілnграllів. С('редньорічні необхідність цього заходу,

.'Iorpa\liB ano

Н!!ГРО'lа.1ЖРННЯ ріДIiИХ пn- підкрес.'!ювіНИ ту очевидну бутових віДХО,1.ів від нека- І\ОРИСТЬ', яку приносить наліЗl1ваних дг,)I()воmціНI, збирання харчових відходів

становить

~ 25() господарства~1

15()() -

літрів на

КОЖНУ відхnди

в

нєсез-

)Іасової (JnI10rи: збори меш-

санітарно-епіде~lі-

канців, ПЛ1lцти'та інші ви­

юогіЧНО.\IУ ни

відношенні. Во-

обсі)lенені

"і~:р()ба"!І і ЧОР.I1НОЮ

~араЗНЮI!І

ВIІВnЗIІТН.

.1.1Я

KO~liiX

і

гри-

ВI;lП1Iві.lіі.%нісn

nргані~щію

покладено

наочнnї

рання

IJОЖИВНОЮ ре- повинні

з)'нів. При заГНIІ~анні Їх пnшарюєпrя Нf'приємний запах. Тощ Х~Р'!ПАі відоди c:li;l ЗО!1РіН!1 і негайно з:!.

району.' До

ти різні форми агітаційно-

Харчові печні

на

цієї

рnfinти

праціRни!>ів

агітації.

харqових

Зби­

відходів

здійснювати

НИ!>!!, ЯКЮІ

двір-

с.'!ід доводити

і

перс­

Ki.lhKicTb,

сані-

бнки 3 харчовІІ'Ш віДХО;lа)!И.

напр501ах гОСПО-

Контро:,/ь

за

організа­

дарства СРСР на 1976- цією збирання і вивезення 1980 рр. ~ вказано на не- харчовіДХОJів п/)!>.1цениИ обхідніеть Пn.lіпшення ор- ці:lIiО\1 на ЖІП.'Jовn-експ.~У­ збир:шня

харчо- атаційні

ВИХ відходів на піДПРИ€~Iствах тnргів.'Іі, гpO~laДCbKO-

кnнтnри.

Успішне

виклнання цього завдання rприятю!е пn.~іпшенню ra-

го харчування і взагалі R нітарногn стану ЖИТ.1JОВПХ населених пунктах. Адже l!аСИБів. а таli()Ж зfiільrnен­ кожна тонна Їх еквівалент- ню КОР\lів дл.!! гnдівпі гро-

на

(),25

тонни

УМОВНИХ

кор\!ових

nДI!ИI!ЦЬ,

приn.1ИЗНО

250

зерна.

тобтl'r

кіJIОГРіНlііЧ

чRдrыiїї ху~о~и. Т.

ЖУКОВИЧ

ГО.l0ВНlIЙ санІтарннй лі· кар району.

день,

проведений

в

три

сереДНЬОllІУ

253

долари,

рази

БІльше,

ніж 10 РОНів тому. Але й ці рІвні перевершені

тому,

в

коли

інфляція

19-20

на

процентІв

у

численнІ.

ЦІ

були

січні-лю-

збільшилась

рІчному

об-

цифри

ви-

КЛ\fнали справді паНічНі настрої. Ряд представн!{­ кІв панівних кІл зажадав вІд уряду вжити «надзви­

чайних заходів,>. Ta:t сам Нартер, ян пишуть газети,

зляr;ався,

що

бухова пробле:l1а перетвориться

ви·

іНфЛЯllії

в

центральних редвиборної США

одну

з

проблем пе­ боротьби у

.

Усе це З:lІУСИЛО Білий дім діяти. Ще до ВИСТУПУ Нартера предстаВНИКI! уряду обіцяли американ­ цям, що вони подбают::, про їх Інтереси. OДH3~ оголошенІ Нартером заХJ­ ди показують, що адмІні­ страцІя вирішила пер~·

нласти цією

ЦІ

боротьбу

на

плечі

з

іНф.'lЧ­

трvдящих_

:заходи включають сно­

рочення

витрат

жавному ження

ту.

пе

ДСі)­

бюджету,

обм~

споживчого

креДI{­

заПРОВ;Ідження

спеці­

ального тарифу на іМПОр­ товану нафту, що немину­ че

спричинить

зрr)стання

дальше

пін.

Запропоноване дентом

прсз;.r-

скорочення

в;{­

трат по деРЖ<JВНО~!У б'n:':­ жету на наНСОБИЙ рін у рОЮI i;Jl ~!ільярдір, ДОЛ;,-

1980-\98\ 1'j-

13--14

рів

має

ЯСliраво

вираже­

ний ilнтинарпдний xapa~ тер. Прогр~~н Н:~rтс;ч призведе

чіП~Т)j

а{)IІРііННЯ

мі ста. В «Основних

народного

в

чаrність

дачі ві,1Ходів прнИ .\lіі.lhНИКУ,

ЖИТ:ІОВО- тарни~ стан ~Іаitданчиків, служіі спеціа;lЬНО 06.1а,1наних пі;І

ганізації

що

пl ? .1ЬНУ

KO~IYHa.%HOЇ екеп.'1уатаціЙної

рnзв!п!>у

праці,

18

lН ..щвід)'альні річні П.lани (3 розбивкою по місяцях) здачі КОР)lів. Впни несут., Bi;InuBi.1a:JbHiCТb з!! своє­

Їх якість і

народно­

оплата

медичної допомоги зрос­ .'ІИ за рІк майже на процентІв. Наприклад ,

людину цього варто ВИІ:nристовува-

З:1 рі!>.

товарів

ВЖИТКУ,

мІнімум в

від

тварин.

вартість го

ринанцю

ЧУДОВИЙ корм

Д.1JЯ

ходів

Ще pLк тому адміністр,,­ цІя Haprepa запевняла, що інфляція втримається на рівні 8-8,5 процеНТ:I . Але дІЙСНіСТЬ спростувала ці прогнози. Рівень ін­ фляції на ділі перевищнв 13 процентів. При ЦЬО:llУ

!\ож~ий

СТО!ІУ, це

-

обіднього

Збирання

хворобою енономіКIІ.

у лІнарні, обходиться аме­

за,lишаються

ДВ,і.

о;:tин метр до небезпеЧНІ) го моста. Але. не BCТlI г ,1В фашисти й сха~!енутиrя. Я" відважні бійпl Неі я,~ .1и"іЙ швидкості «пеРl! ·1е

тувати. треба вlдбуr;СУВА· ПіС.'lя ти на "омандний пункт ня Г. І.

РОїчний шлях: БРііВ участь у боях НО:! НурСЬ"іЙ дузі. у нього знайшлися СИЛ;; де армІя БУ7ТіІ переrшено для порятунку: сам :зумін вана у \-у rsapiIitkbr;y. вийти з Т;Інна І Вlдбlгтн з боями ПР'JЙШnВ чере:; за кlльml метрІв. БЄЛОF всю Унраїну ПП Польші. :заЛИШ1Ш танк OCT~HHIM. 1 Важні тn бvли чilси. тільки-но виБР;ІВСh з НЬ:>'

СуВОРІ днІ

... Йшли

ДЖ.

рожнечі в США станов, лять у річному обчислен­

кожної

r АВРИЛЕНКО.

А.

США

вою, в якІй оголосив пр" заходи по боротьбі з ін­ фляцією. Пояснюючи

тепер

моло­

ка.

І'Ірезидент

Картер виступив з промо­

президент

ної корови, до 110-ї річни­ ці 3 дня народження В. І. •1еніна виконати п'ятирічне завдання по виробництву

- ВІдразу після боУ~ пІд Курськом, згадує ветеран, І-а танкоо? Велина

Фото В. Степаненка. (ФотохрОНіка РАТАУ)_

кілограмів мо.'!ока від кож­

направили

пІшла

поле:

5700

ноло йшов бій. Все ж д/)­ бралися-таки до номан;;· ного пуннту. Пораненor'О

.селища

в

завершальному році

нІку-лейтенанту танкових вІйсьн доводилося бути у гущі подій.

армІя

вирушає

авто­

-

ників зобов'язався одержа­ ти

стрічі в Зоряному містечку

БІля

загін.

ЗА РАХУНОК ТРУДЯЩИХ

загону

Філь; внизу

КОМСОМОЛЬСЬКО-МО­

подарства. Вnна настав­ монавт В . А. дяхов. Пере­ корови. Високої продуктив­ добиваються ниця молоді. Разом з нею можців змагання теП.'10 ві­ ності тварин заступник міністра також ~Іайстри ~Іашинного їздив у Зоряне містечко тав ГОСПl'JДарства ;ІОЇННЯ .1юfiов Ііасян, Ніна БРllга;жир ферми А. І. Ма­ сідьського СРСР д. М. Кузнєцов. Ма:Jюга, Катя Фесюк та ін­ JIЮГа. ~-чаСНИRИ урочистої зу­ ші. Того весняного зr;н!! гос'І'Я~И

партгрупорг

Я. М.

.10діжниЙ колектив тварин­

ні Юрія О.'ІексіЙовича Гага­ на та спеціа.'Jьні посвідчен­ Слова свого вони з чес­ ріна. Одержувати його було ня до НIfX. тю дотримують. Так, іні­ доручено кавалрру ордена Разом 3 Б. В. Во.'!иновим ціатор соціа.ТJістичного зма­ пеРР>ІОЖ­ гання тваринників Євдокія Леніна майстру ~!ашинного висnкі нагороди соціа.'!істичного ~Ma­ Бривець одержала з почат­ зr;оіння Галині Антонівні ЦЮ! Строкач, котра вже nагато гання вручав Герой Радян­ КУ року бі,1ьше 1500 Ki:Joроків працює на фермі гос­

ва,

КОЛОНКА

КОМЕНТАТОРА

дп

роч('ння

ня

рі :;когn

ВИТРQТ

~1РДИЧНnї

с!-:о­

ПОЛ.!­

ДОI1f)\ЮГИ,

с')­

Д'1П'1'1nГу.

ЯIі

і

пере:lбач~ )JI')С" . не 11-

президент

ня.

на

RнріПlНR

В()ЄННі

яr;і

ilСИI'НУН,,"­

саче

"

і

гпло+ нок) прич инnК" зрnстаЮ'і', 'У інфляпІї. БіЛЬІІІе того. д(>­ l\Іонr.тративно

про

ПГОП'1I!Н'НС)

піДRИlТ(ення

~ІіЛЬЯРДі в

ї,

д()ла рі к

му

рпц і

да

Jnларів

дп

161.8

111

:о;

v

[11,,)'

\lі.llы1'-­

Н?СТУП1J 1 і:,1:1

У

році.

Н:1віть

СЬКі

змушеНі

Д".

деяr;і

а:,!('рТlr;~і-1·

нонгр е Оl('НII nГОЛnШf'Ні

МО:ІІ.

бу 1;1

BH~HATH. ШО З<JХ,j­

Бі .:1Ю~

наса"Пf'ре.1

ГІозначаться ееРСТВ:1Х

д .)-

В;І;!П~

на

бідних

a\lepH"iH:·Hn~.1

суспіЛЬСТНіІ ,

ціnн~льнj

:зачеп lЯТh ~!eH111'\r:Ti.

,!:J'

;}1-

доволенІ НОАІІМ" :1~X'\ .P'.!'1 УРЯДУ МОЖVТЬ БVНt ті_'ь­ fПl монопnлїі. прнn'.'т.:п ЯЮІХ

:1:1ЛИП1~!ОТ"С:>

H'-JlJ-

торнаНИМIІ.

-

І.

АБJІАNЮН,

оглядач

ТАРС.


*

4 стор.

26

березня

року

1980

НОВЕ ДО

ЖИТТЯ

РІЧНИЦІ З ДНЯ

110-1

НАРОДЖЕННЯ

НА ГОЛУБИХ [КРАНАХ

В. І. ЛЕНІНА Багато сторінок біографії В. І. Леніна тісно 38' язані з Фінляндією, де він бував багато разів. Фінни шанують і свято зберігають пам'ять про вели­ liого вождя світового пролетаріату. В Хельсінкі і Ta:~ ­ пере створено музеї В . І. Леніна. В багатьох містах у будинках , де жив В. І. денін , встановленО Аtеморіальні дошки . .у яісті Турку відкрито перший у Фінляндії пам ' ятник В. І. Леніну, його і,ч'ям названо один з пар­ ків ХельсінкІ. На зніАІКУ: в одному в Тампере.

із залів

м

наwих

а

л

я

т

у неділю, для

юних

березял

16

вихованців

ди·

тячих садків І учнІв мо· лодших класів шкіл наш')­ го мІста у районному Бу· t:\ИНКУ ку льтури була влаштована

дlсна

весела

зустрі"J

Ниївського

ського

з

лися значнІ

~міни в liлlніч ·

иому перебігу , насліднах туберкульозу. ОбумовлеНІ вони цілим рядом факто'

театр-

для

ОСТ АННІМ часом відбу­

І

необхідність

у

постановц!

іншу

свою

роботу казку «Ведме­ жатко Рім -цім-цl» . Пост::!­ новку Ії ЗДіЙСНИВ ГОЛОО· ний режисер театру ля· льок, заслужений артист УРСР С. Єфремов. Музи · до

вистави

напис~в

КО~fПозитор М. Мируш. Роль кумедного І кмl r· ливого ведмежати РІм · цlМ·цl виконала заслужена

ке впровадження прОф!' лактичних шеплень проти туберкульозу у дІтей І дорослих зБІльшило Імунний прошарок серед населен-

лення туберкульозу у ді· тей віком від І до 14 ро­ кІв є туберкулінодіагнос ­ тика. ТуберкулІнова про· ба Манту робиться си­

ня.

стематично

ОсобливостІ

один

раз

на

клІнІчно;"" рІк всім дітям, починаю­

артистка УРСР Е. М. С:о.!ирнова. В спектаклІ бу

переБІгу туберкульозу 6 ЧИ з 12- МіСЯЧНОГО вІку. рІзних вІно вих групах If~- Крім цього. проводиться

ли також зайнятІ аКТОРІ, театру В. Малинський

()дна ')ві. ':І ~нтячом;у віц!

мІсяців

переважають

генофлюорографlчне

(ВеДМідь-татусь), Л . Яси новська (Лисиця), А. Ск')­ рикова

Г.

(Песик

Друж(Н:І ,

М'ясткlвська

(Нурчат

но),

Спектакль

розпочав с я

веселою пІсенькою ведме· жати , І протягом всlєУ ви· стави в залі не стихав веселий c:vIiX , гучнІ оплес­ ни дІтей І дорослих. Вистава дуже сподоб"l.­

лася

глядачам.

висловити

Хочеться

велику

-

В,

КОВАЛІВСЬКА.

«То МОВЧИТЬ, хрипить»-

ЙШJIОСJl, про те, що мешка·

Калити

тов .

Васюк

поз6авлеИRЙ МОЖJIIUIостl CJIYXати радІопередачІ через поrану JlКICTЬ транс· .lIJlЦII по радІомережІ. Як нам райвузла

повlдоМИJIИ з зв'JlЗКУ, при

перевІрці вказаних фактів встановлено, що радІо працює

поrано

ЩО, крІм

даються

лІнуванню

І

через

те ,

основноі радІо·

точки, абонентом само· вІльно встановлено чотирн додаткові з порушеННJlМ

норм і праВИJI експлуатаціУ.

ознаками.

Во­

ни можуть зустрічатися І при Інших захворювання .'{

ля». 7-9 се"lї. 18.45 СьогоднІ у аlтl, 19,00 ЧемпІонат СРСР • Спартак»

(рахіт, хронічний тонзиліт й ін.). Тому для визна­ чення діагнозу необхідно вилучити

всІ

можливі

причини

ін­

22.50 23,05

(також

і

після

старше)

12

необхідно жити їх

і

ка раннього перІоду ту· беркульозної інфекції без виявленої локалізації процесу. Зараз у більшості ви­

систе мах

ни

новонародженим

І

першіА ди

переджують

рих І форм.

ної

туберкульо­ а також по­

ра·

Аіо працtee нормально.

!

Ради

надцять 9 серІя.

розвиток гост ­

із

циклу

На

Верховної

РІ\·

На

першІіІ

сесії

)'РСР

10· го

Ради

Вистава

баJlету

Ім.

ЮРИДИЧНА

СПРАВА ПРО РОЗЛУЧЕННЯ

Серед багатьох запнтань, якІ наДХОДJlТЬ вІд гро­ мадян до правоохоронних органІв, чнмало стосуєть­

рушена .

ся юрнднчних аспектІв розлучення. Очевидно, є необхідність на сторІнках газети розповlстн про правову основу внрlшеННJI конфлікту мІж 'чоловlком

ухвалою

як на

свІдчить судова зростає.

практика,

жаль,

Буває , не зійшлися хара,,· терами

тання

без

виняткіR

вчорашні

розлучення

ва­

ні . Сварки, образи І до суду. І тут наше закон/)·

рІшується В судовому рядку. Але суд може

по­ да:

давство

ТИ

не

і\РУЖЖЯ ча» .

квапить

«рубати

Дається

роздум,

на

мирення.

пле·

строк

якщо

-

по-

з

можливе

І

не сталося

закохз-

шлюб

Н,1 при-

цього

ро:;-

про

СТРОК

для

навіть до

6

примирення

місяців і, лil­

ше переконавшись, що по­ дальше

життя

ПОДРУЖіі\Я

неможливе,

ШJIюб.

Ян

ку

РОЗРИВdЄ

правило,

при

ривається.

розлученні

одночасно

вч·

Законом передбачена, щО розІрвання шлюбу проводиться в судовому

рішується питання П}jО подіЛ майна, про стягнення аліментів на користь

ПОРЯДRУ,

а також органа-

У цьому

народний

фільм

РОКУ>.

про

бути

Звертатися на

ського,

су­

і

суду

подати

по з овну

копію ,

копії

одруження

СВіДОЦТВ

та

про

її

ки ,

можна

писати

можна

кувати

в

надру­

юридичній

Зразки

КО,І-

розлучення

державною

ПОШЛ!І ­

того із батьків , з ким за­

ною в

розмірі

крб. ,

ми запису громадського стану . ЗАГС робить це при взаЄМНіЙ згоді сторІН,

лишаються діти, а також про присвоєння за бажан· ням розлучених їх до­

плата

за видачу

причому тільки за YMOB1f , що у подружжя немає НС'

шлюбного прізвища. Законом передбачено ,

становить від 50 ~o 100 крб . (судом враХОВУЄТЬС!1 майновий стан сторін, а

повиолітнlх дітей І за віД-

що у тому разі коли дру­

також

у таких випадках орга'!

ЗАГСу

за

мІсцем

про·

справа

про

10

lt6малl не може бутн по-

1Юl'0

В

-

ве·

Г,

теле·

1945

Редактор Є. Н. ФЕДИН.

16.

НА РОБОТУ:

адресу:

м.

Бровари,

ВіддІл кадрІв.

аул.

80РОЗ­

ПраВЛіННЯ .

а Колективи " Існнцтва з

шлю::Jу

кожного з

мІського

перервІ

казка.

21 .00 Київщииа. 21.40 ХудожніІі т~лефl,."м .Па­ м ' ять землі.. 3 серІя . 22.50 Довідкова служба,

комсомоль­ КиївськОї ТЕЦ-6 висловлюють глибоке співчуття . начальнику вІд­ ділу капітальиого будlвиицтва С . Г, Дробинсько м у З приводу тяжкої втрати траг і чної загибелі lІого батькІв.

свідоцтва

припин е ння

rOJJ9Ba

розлучеЮІЯ

Чlрня

(Воскресеиськ)­

Адмlнlcт рацін, партіАна, профсп і лкова і ська організації дирекції спору джувано','

оплачу·

ється

вина

ЦСКА,

позов-

них заяв вивішені на стендІ в юридичній ноn­ сультації. Позовна заява

про

«ХІмік»

-

За довідками звертатися у (' РаЙсільгеспх~мію. на адресу: м. Бровари, вул. Жданова, 6. АдмІністрацlJl.

від ру­

також

СУ.'lьтації .

про

телефІль .. «Зима І весна 1945 року». 3 серія. 19.00 Чемпіонат СРСР з хокею:

комірник складу міндобрив 114 крб ., комlрннк CKJlaдy отрутохІмікатІв 119 кtю., майстер автопарку 130 крб ., Iнжеиер-механІк автопарку 120 крб., електрики 154 крб.

про

Hapo~

ження дітей , довідки пр" середній заробіток кожно­ го з батьків . Позовну З<l­ ЯВУ

корІнець ••

18.00 Документальниіі

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ: комlРНИR складу запчастнн зарплата 80 крб.,

необхідно і

ОБЛАСТЬ

по агрохІмІчному Обслуговуванню сільського господарства «Райсільrоспхімія»

дру ­

заяву

художньоJ закІнчеНІІІ

Броварському районному ВНРОБНИЧОМУ об'єднанвю

проживан­ так

гого члена подружжя. д.7JН ДО

весна

аесни'" •

вистава.

розлучення

одного,

цього

і

НА

«Чарівний

Лялькова

2 серія,

бухгаJIтер.

у

вирішена

дом за місцем як

«Зима

НОВИНИ.

ПРОГРАМА

14.00

ПОТРІБЕН

своєю

відмовляє

справа

ня

УРСР з гімнасти кн. По

-

опери

Т.

«Опера.

Броварському мІському споживчому тевариетву

випад­

суддя

прийнятті позовної заЯВІ! . За згодою подружжя може

живання подружжя чи од­ ного з них приймає ЗМ­ ву, в якій говориться про взаємну згоду бажаючих розлучитися. Звичайно, частІше Ші­

не

Iб. 55 Документальний

фільм

22.45 Кубок

Державиого театру

УРСР

імеНI!НИ.

плаката.

надцять миттєвостей 10 серІя .

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 12.00 І . ДзержниськиЙ. «ТихнА ака д емічного

Книжчині Мовою

21.35 Художній телефІльм «Сім·

скликання.

Дон».

фізико. «Ппа,·

...

ція .Ансамб.,н. 19.00 Актуальна камера . 19.30 Фільм-концерт «Іскорка». 20.00 «Аргументи.. Телевkник. 20.45 На добранІч, дітиl 21,00 Програма «час •.

весии-.

Шевченка .

КОНСУЛЬТАЦІЯ

17.05 18.00

УРСР.

Верховноі

дзвlночок_

18. ЗО Музичний

скликаиня.

миттєвостей

Новини. Срібниіі

ма

аи·

камера . 10-го

22.55 Новини .

генералізованих

часну

лlcоо,орони І працівників Броварсько,'О глибокнм сумом повідомляют ь про перед·

смерть

паркового

колншнього

директора

Дарницького

лісо·

господарства

СТРІЛ ЕЦЬКОГО днтона Тимофійnвича

І

них

аис,lОЄЛЮЮТЬ

глибоке

спІвчуття

рідним

БJlИЗЬКИМ

покІйного.

техв1'1110Ї сутності спору про маЙі{О) ЖlfНа вагітна, або має ДІІ · у розпаді сім'ї). І аліменти на користь од- тину віком ДО ~HOГO ро. О . ПАНЧЕНКО, ку , без згоди дружини вlДКJПOчеВИJl '10' ного З подружжя.

П1CJ1J1 ирьох радіорозеток

фІльм

20.40 На добраиlч, дlтиl 21.00 Програма «Час». 21.35 Художніil телефІльм «СІм·

Р. ТОПОР, лlкар-фтизіопедlатр.

зв;.!· падкІв, в тому числІ У ді-

сесіУ

свІті.

Iб.35 Респуб.,іканська математична школа.

19.40 Концерт раДІІНСЬКОЇ пIС'іі. 20.20 Говорять депутати Верхо.·

Вони сприяють зни­ женню інфікованості, за­ хв о рюваностІ зом у дітей ,

16.00 16. 10

оа

УРСР

у

ПРОГРАМА УТ 10.00 Новини . 10.15 Художній телефіл ьм «СІм­ надцять миттєвостей весни-. 9 серія. 11.35 Майстри мистецтв. НаРОА' ний артист УРСР Ж. Мель­

ни.

і Х КЩ­

V

годні

18.00 Реклама . Оголошеиия. 18,30 Музичний фільм .Інтер-

не­

.

21 .35 Міжнародниіі ' день театру. По закінченнІ 22.50 Сьо·

училища зв'язку ІменІ Ле­ нінського комсомолу )'краї­

меццо».

BpYHГ'~'

світі.

Народні мелодії. Прем ', ра художнього тме· фІльму .Вибачте нам» (,а оповіданням Ю. БондаРЕва). 21.00 Програма .Ч,ас».

пісиl І танцю Хар. KiscbKoro вищого вІйськово­ го авlацlАного командного

туберкульо­

зом дітям в і,

ство

ка-

народного

19.00 Актуальна

у

19.30 19.45

самблю

методом спе­

капітана серії .

Ленінськиli уиI8ерсит~, міль/іонів. Сім ' я і суспІль­

альбом».

Концерт

11

Сьогодні

НИКОВ.

грозою»

«Ленінський

nO\t-

.Угорщина.,

Подвиг .

«Пригоди ЛЯ». 10,

18.45 19,00

OPK~CTPY .

«Перед

17.30

Російська мова. Ф. Ліст. СимфОНічна

(Ї . 40 .Сімна,<\цятирlчні». Пере. дача 2-«Здрастуй 10 «А! •• Телевізіііний мультфІльм

весни».

Московського

16.55 Документальний

цифічної профілактики тубернульозу є протиту­ беркульозні щеплення (БЦЖ) . Проводяться во ­

рент­ сах. об.

мерного

спеціалІстів для ВИКЛЮ­ чення тубер~;ульозної еті­ ології. захворювання.

інфІкованим

МИТТЕ80стеА

серія. Концерт

п'lІтирIЧКIf.

.

18.25

з хокею: «Динамо»

16.ОО Новиии. 16.10 СрlбниА дзвlмочок. 16,35 Закон І ми .

ретельно обсте­ у вІдповідних

Основним

(7, 10

СьогоднІ у свІтІ • МІжнародна товариська

надцять

Правофлангові

ма

10.00 Новини . 10,30 Художнlil теJlефільм .СІ",.

менінгіт). TO~1Y при вияв­ леннІ в діт е й змін в різ­ органах

16.25 16.55

зустріч з футболу: збlр"а Болгарі1 зБІрна СРСР. 2 таАм. ПРОГРАМА УТ

8 11.40

Нови,," .

15.5Ь Об',ктив .

ЖИТТЯ_.

імунІтету . можуть виник­ нути легеневі форми ту­ беркульозу, а танож по­ залегеневІ (туберку льоз очей, кіСПЮВО-СУГ,10бної системи І туберкульозний

них

новини .

14.30 14.50

Програма .Час., Тележурнал «МУЗИЧ'Іе

21.00 21 .35

фlЛ"м

Кіт у чоботях. . ФІльм· вистава Державного акаде· мічного театру ім. €BГ . Ва);· тангова . По закІнченнІ -

(Москва).

інтоксика­

ЦТ

9.40 •

Народні мелодП. .Сімнадцятирічні». Передача І «ТвІр на тему «Чужий БІль» . 18,15 Телев ізі йний мультфlJlЬМ • Пригоди капітана Врунге·

та

вилах,

так називалаСJl замІтка, надрухована в rазетІ сНо · ве життя., .N9 21, в якій

нець

Інфекції (туберкульозна ІнтоксикацІя. бронходенІ · ти, позалегеневІ форми) . ЦІ процеси, розпІзнанІ завчасно, з успІхом пlд -

Держава всіляко дбає про зміцнення сім'ї - ас· нозної лаНЩ1 СУСПIJIьства. Та у житті, як і У np'l-

ГАЗЕТИ

щорічне

характернІ Д.'1Я перІоду стеження. ОсобливІ труд­ первинної тубернульозно] нощі викликає дІагности­

І дружиною. Адже, кількість розлучень,

ПІСЛЯ ВИСТУПУ

то

СИМПТОМ!!,

подяку

КИЇВСЬКИМ митцям за ,:,1 радІснІ хвилини, якІ ВОЮІ п~арували нашим дIТЯ,о1.

ЦИфіЧНИМИ

Пер.па

для дlTe~ «Пригоди ведме· жати Нlди •. 10, 11 серП .

17.15 17.30

В Інфікованих дітей, особ.1ИВО після зниженнл

Туберкульоз у дітей

цього

ПРОГРАМА

роннього'.

ра, поганий апетит, від­ ставання у вазі не є спе­

сонце» .

8.00 Програма .Час». 8.40 Гімнастика. 9.05 Науково·популярниіі

БІБлІотеповинtfl

Iб.IО Художиlil телефІльм «Чер­ воні погони» . 3 серія .

театру ляльок.

везли до нас

,ку

тують

Ленінська

.Бlльшовики

без ознак інтонсикац\ї, температу­ ран· Субфебрильна

туберкульозу у дітей дик­

ШКОЛА МОЛОДИХ БАТЬКІВ

колективу казки «Троє поросят!> «ЦарІвна -жаба!>. Цього разу гостІ при·

ка .

взяти владу». .Марксизм І повстання». «Поради сто ..

перебігу

тується ванІсть

ші Ції.

у мину лому ооцl малята вже побачили два спе!( · таклl

Особливості

фІльм

первинна ІНфіКОтубеРКУЛЬОЗО~1

ровленням.

p~.

акторами

15.40 Твоя

і

Калинников .

телефільм .Па· м ' ять землі •. 2 серіІІ . 22 .45 Довідкова служба. ЧЕТВЕР . 27 БЕРЕЗНЯ

Новини, Науково , популярний "Ільм .Вlд перщої до десно! •• 15.10 Шахова школа .

чайно закІнчуються виздо­ тей раннього віку, конста­

рів. ЗагальнооздоровчІ І нього виявлення цього спецІальнІ протитубер· захворювання для своє­ кульознІ заходи, 8 таком 'іасного і правильного лІ­ соцІаЛЬНО-ПОбутовІ умо'!и кування. Зараз здійснює· життя населення, що по· ться виявлення наЙранl· ЛIПШуються З кожним шого періоду первинної дием. значно ПІдвищили ІнфікованостІ дитини ту· загальну опІрнІсть тубео· беркульозом . Основним кульозній IнфекцН. ШНР!1- методом раннього вияв-

РеспуБЛІкан,

14.30 14.50

- РАТАУ).

телефІльм Саянах».

21.40 Х УДОЖНі:.

роби краще нас. Худuжнііі фІльм .Апасlоната. . По закlнчеииl

ТАРС

MaTeMan<Ka.

сИМфонія.

НОВИflИ.

(Фотохроніка

Ляльковий

«Мороз

21.00 В .

10. 10 Роби з нами, роби, як мІ! . 11.10

студента·заочника . Ви ща

20.45 Документальний телефlJlЬМ

д,'я дiT~ii • Пригоди ведме­ жати Нlди». 7-9 c~pH.

музею В. І. Леніна

курс.

Документальниіі .Важкиіі день в 20,00 Вечірня казка . 20.15 Музичний кіоск.

Програма «Час», Гімнастика.

Науково-популярний

Екран

І

19.00

СЕРЕДА, 26 БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА цт

8.00 8.50 9.15

18.00

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДЗВОНІТЬ

народ-

ДО РЕДАкшr ПО ТЕЛЕФОНУ

суду.

19-3-18.

"::Z§~~:5~~:и:~~~~~::::;:::~::о:и::~-,"'-~;;-.л;~~rл~'I":іТ;?вЕ:~~~~~:~~~~Е~:~~I~~~'~'~~~С:%~~:~'~~-~~~e:-::::--) Советов HaPOДH~X депутатов

КиевскоА обла<:ти.

11 ,

Газета в~х()дит иа украииском яз~ке,

.

БРОВАРИ,

вул. Київська,

.1rHTa

друк високий . Обсяг

місцевоГ<)

ра.1іомовлення

2

I ~З·;3:

-

масової роботи. фотакореСJ10НДСll1а

154

_

~iддi"i"

промис.'ОВОСіі.

61964,

Броварська друкарня Київського облуправління

В справах

по.10СИ Формат у А2.

вндавництв,

поліграфії

і книжкової торг і в.l ; ,

!:і У;І . Київська,

У,

n

;",~""...::"'#"""""""",,,,,~,,,,,,,,,,,#--,,~""""""~''''''''-I'".,,.~ · ...,.#...,...,,...,.~..,,'..#....,,....,.~...r''''''''''''',,,,,,r,,,,,,,,,,,,,,,,...,...,..,.......,......"e?'-..,..

ll1декс

І

19.4.67.

154.

.....

BIB1 0r O" :

ЯТ Н ІІUЮ

,

середу.

суботу

~~~..,.".~..".

.jЗ.'d.

1821- il ..d30,

#50 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you