Page 1

.N9 50 (3552) П'ЯТНИЦЯ

РОЗВІДНИКІВ НАДР

30 БЕРЕЗНЯ

сімдесят

палин,

видів

що

більш

як

на

родном у

ВИДАННЯ 34-й

ко­

П'ЯТИРІЧКУ

ДОСТРОКОВО!

погодні

ганцевих

кісних

води,

а

тів,

готуємо

картоплю.

цього

року

буде

Впер­

організова­

картоплесаджа­

лок за допомогою спеціально

готовлених

механізмів.

Це

ви ­

змен­

шнть до мінімуму простої агре­ гатів і дасть можливість поса д и­ ти картоплю в кращі строки.

JIанковий

П. ХИТРИЛ, мехаиlзоваИОі

ної,

Інна Пилиnівна Проскурни'lа

-

одна :І п е рших н а фабриці liерх ­

нього дитячого три/{отажного одя г у nідТРIІ.мала в 'язальниці підnриЄІІlства

Галини

АвраJlівни

п о чин

Какун.

п е реданиї

П раЦЮЮЧIІНQ

чотирьох .машинах, вона добилася ви сокої продук ти в ності

nраl{і і

відмінної якості виробів.

Включившись У Всесоюзне соціалістичне змагання , nівна зобов'язалась свою особисту п'ятирічку

Інна Пил и­

виконати за

'IOTllpll

роки. Зараз на її календарі вже квітень /974 РОКУ. Нещодавно ен­

/

кореСПОВАент.

ПОЗНВНІ ВЕЛНКОГО ПОЧНН)'

почесного звання

тра­ весь

КOJIектив вересувно! мехаиl· зовано! КОЛОНИ .NЬ 8 готу­ ється

до

УДАРНОМУ РОКУ

Завдання

",Краща

за

професією » .

мольці і 'МОЛОДЬ Київської ПТ&­ Хофабри.киу соці. алkтичНе змагання

за.

Всесоюзиого

кому­

вtстичного суботвика як до C8JITa ударио! працІ. Штаб, аким керує головинА lиже­ иер І. Н. ІЛlOша, розробив детальний план проведения «червоноІ суботи.. У нІй

вІзьме участь близько

400

ЧOJlОВlк_ У цей день ВИЙдУть

на будlвеJIЬВI площадкн та­ кож 50 працівникІв управ­

лінського апарату та вІддІ­ лу головиого мехаиlка. ВсІ

-

УДАРНІ ТЕМПИ

гlр­

нафтоперероб­

кольорових

ї

рІдкісних

електронно-об­ машин

т о дів

у

у вагу

бу де приділено

ми

Bmro-

ДОСТJЮкове

на,ння 'за'вдань і соціалістичних зобов' я~а;нь треотього, вирі­ шаль,ногорок~r п'яти.рі'J1КИ.

роки,

роз­

hаРТіЙНі,

ця

рапlJP'l1У'Вали

:про · те,

сл, ова (~IЮГо дотримали.

ві'дгоді. вельникі:в,

щ, БJ}ига!да якою

вони

що

30KJ}e-

кеРУ6

комсомолю~ Ва-

на

працюватимуть

ковому об'єктІ черзІ свинарвиків

-

на

ського вlдгодівеJIЬНОГО комп­

JIeKcy. Керlвиики

пере Д о в и х

бригад комуиlстн Д. М. Ла­ щlв, С. П. ПОJIІщук та ком­ сомолець В. А. Олешко да­ JIИ

CJIOBO,

щО

за

ПРИКJIадом

московських автомоБІлІстІв озиаменують суботник висо­ копродуктивиою працею . Іх інІцІативу

пІдтримано.

КрІм того,

иаші будівеJIЬ­

иики працюватнмуть

на

спо-

Зростає

ми

ними

рі-

с иль численних виробничих колективів і вчених різних напрямків знань. Завдяки

!\>ІИ,

зароБІтна

плата:

магазинами,

школа­

них споруджуються з

дитячими

комплексами .

слуговуванням,

но

бітників . Геологи

родовища

га­

з у , відкритих у ЛьвlвсьНіЙ, Івано-ФранківськіЙ, Харків ­ ській і Полтавській обла­ стях :

для

промислового

ос ­

воєння передано Стинав­ ське нафтове, МашІвське , Ланівськ е , Негичівеьке і Вергунське газові , Маріу ­ польське залізорудне, близь­ ко тридцяти родовищ буді­

СС­

бу ­

спортив ­

На

нож­

ній буровій для розвіДНI! ­ I\lв нафти і газу обладнаНі їдальні з ЦІлодобовим обвідпочинку,

нові

закладами,

культури,

цьому лише торік на геоло­ гічну карту УкраїНИ нанесе­ чотири

\ІОСТійно

відкривачів земt:iих багатств

динками

зу-

і уряд

Пlклуються про поліпшення умов праЦі, життя і побуту

мІсця

для

організовано

транспорт для підвезення ро­

люють,

в

України

що

усвідом­

досягнуті

розвитну

успіхи

Мінерально-сиро­

винної бази республіни та рознритті закономірностей ге ологічної будови її надр

-

не

межа,

технічна

а

лиш

основа,

грунтуватимуться

науково­

на

якій

нові

по­

с нення

ви'Ть

грама

19,7

в' язанні

на

15 r.pa.:lliB

п,ри за:вдаН'ні

18.

голову і ;ю60 -

КJQ)І· СО)lО.lКИ

Куценко,

Га­

Ма.ріп

Гонча­

і цей середніit- по­

КДЗНИ1К. Уся ·бригада добида,сь

зб~реже. ИIНЯ

на ні

погоЛlВ я

99,6 процеН1'а 98 проценті,в.

птиці

при завдан­

дедалі

використовують

зварні

-

обсадні

у

труби

кріплення стволів тощо.

Дбаємо також про те, щоб досвІд окремих колективів знаходив якнайбільш е по ­ слідовників. Зокрема, чима­ ло

Цікавого

на креслень

п'ятирічки. мІністр

дев'ятоІ

П. ШПАК,

reoJIor1i

УРСР.

нагромадили

майстри надглибокого бурІн ­ ня . Іх досвід один з ре ­ зерві,в

;ви'конан:ня

напруже­

них завдань третього, -вирі­ шального 'Року П "ятирі чии. Завдяки підвищенню яко ­ сті робіт, скороч е нню стро­ ків розвідки родовищ, вті ­ ленню

інших

прогресивних

заходів геологи в нинішньо­ му році повинні заб е зпечи-

М. РОЗГОНЮК, секретар

KOMCOMOJIbCbKOЇ

органІзацІІ птахофабрнки.

ПУСRОВІИ

другІй КаJIИТЯИ-

. Партія

соЦІалістич ­

для

8=

пус­

в робітничих ко­ масового змагавн}! дострокове завершеннн

ПТИЩЇ. Сере'дньод обовlfЙ при­ ріст lIiBHWKiIВ у цеху с таlНО-

перекрили

ся )lJОоСТjЮКОВО. Тепер вони за

гортання

лективах

лота,

ку

11' ять днів до закінчен·ня міся­

оргаНізаЦії

підприємств дбають про ро;} ·

своїй роботі досягнення нау­ ки й техніки алмазні до­

ренко, В;р:;.о Суслонова антио

звJИtонанням

ПрофСПіЛКОВі,

комсомольсы\i

IІпща

поєднанням

економІч­

л~нтина. Струпинська, має хо­ . роші покаЗll'Иftи по відгоді' юі

т;:· пташників ,на ПОоча:гку .ро­ славо

та

виробни ­ цтва , поліпшенню стилю й методів І\ерівництва ним .

Г е ологи р еспублІки продов жують наполегливий по­ шук, пов'язаний із складнинауково-технічними

даль­

СИСТ('­

стимулювання

Для

ширше

лина

да.1И

планування

ного

---

шеннями,

гео ­

ОСОбливу

вдосконаленню

планів і взятих них зобов'язань

вельних матеріалі,в. Підкорювачі надр

ОБR-il!ва ,~омсомольсько-м{)лодіж­ ніюолекти'ви ві:дгод~вельник;в.

ква·Р1'альних завдань спр.ав.wrи-

геології.

за

останні

в

фіЗИЦі, нових прогресивних ПJШЙОМіВ і мат е матичних МС­

тя з начно

поліпшили струк­

су­ ви­

числювальних

м еталів і т . ін. Нові відкрит­

в

впро -

шуки . Трудові колективи на­ шої галуЗі докладуть усіх зусиль, щоб ознаменувати 1973 рік новими звершен­ нями в праЦі, зробити ваго­ мий внесок в успішне здій­

KBapTaJlY виконано!

Ак:тимю ВItЛ.ЮЧИJIИСЯ комео­

Працюватимемо

Продовжуючи с:лавні дицll Великого вочиву,

га­

ташовані переважно в сІль ­ с ькогос подарських районах на заході та півдні.

Перші гектари

П. ЖИГАЛО,

-

промисловост,і

явились

Фото А. l(озаКіі.

порівняно з минулнм роком вало­ вий збір зерна, картоплі та ово­ чів.

інших

нових

широке

корпстання

шому

пит ­

тур у мінерально-сировинної бази республіки. Гірничодо­ б у вні підприємства, які по­

На фото: І . П. ПРОСКУРНИЧА за в'язальн;ою машиною.

йонів, колектив радгоспу «3аво­ рицький:, зобов'язався подвоїти

під­

та

та

створення

ничохімічної,

тузіастка удостоїлася

На вибіркове закриття вологи вийшла в поле перша рільнича бригада В_ А. Ливарчука по­ ставлено два агрегати Т-74 із зчеп кою борін С-ІІ. Тракт6рист Олександр Іванович Жигало в перший день вибірково закрив во­ логу на 61 гектарі. Почалися ро­ _"'оти і в другій рільничій бригаді . у першу чергу проводиться за­ KpиTTя вологи на площах під картоплю, кукурудзу, овочі, а та ­ кож підготовляються площі для садіння і сівби овочів. Перебирається насіння картоп­ лі на кагатах в обох рільничих бригадах. Для цього організова­ но два пункти, де встановлені ма ­ шини КСП-15. До цієї роботи за­ лучені також літні жінки та пен­ сіонери села. 3априкладом хліборобів Ро­ китнянського і Скадовського ра­

матеріалів .

поліметалів

лузей

ланкн.

громадський

також

мінеральних

мовило

да ­

органічних доб ­ закрили ВО.'10ГУ,

завантаження

рід ­

копалин, відкриття яких обу­

це нт­

ємо по 88 тонн рив . Своєчасно

насінну

а

нам

вадження у виробництво часних . методІ!;! буріння,

них вод тощо . Передбача ­ ються розробки нікелю, ко ­ бальт у , міді, олова , алуні­

умови

тепер

,поможе

сір­

родовища

металів,

земних

-

аміачної

руд,

д івельних

вже

8

титану,

праці.

Виконати заплановане до-

ФЛЮОРИТУ, ртуті , бариту, ад­ с орбентової сировини, бу­

були несприятливими. Третій ви­ рішальний рік П'ЯТllрічки виріши ­ .1И відзначити ВИСОКИМ урожаєм зібрати на кожному гектарі і80 центнерів бульб. Картоплю розміщатим,:: ~ю ІІа площах з-під кращих попереДIIН ­ ків. Під час зяб.'1евої Ор З НЮI

внес.'lИ на кожний гектар

ність

басейну, Нременчуцьний, Білозерський і Приазовський залізорудні райони, поклади

п ' ять - підз е м­ НріМ того , наші

хо.д!кукожноїбурової брига ; ди на п'ять процентів, знач­ но підвищити продуктип­

ні райони Західного Донба­ с у та Львівсько-Волинського

великі

два

намічено

колективи зобов ' язались у цьому роЦі збільшити прО'·

вели­

ки , калію, найбільше в сві­ ті Токмацьке залягання мар­

затратами ручної пра­ ми добилися непоганих

,,~bTaTiB, хоч

віДI\РИЛИ

На

ку

двадцять них вод .

нау­

останнІх

кІ родовища нафти і газу ва сході України, вугленос­

кілька років у радгоспі «Жердів­ ський:. вирощує картоплю з міні ­ мальними

років

з

.

МіСЯЦі раНіше стро ­ . передати для е ксплуатації десять родовищ будівельних мат е ріалІв І

респуб ·

протягом

33

-

кра­

співдружності

десяти

НА НОВУ ТЕХНОЛОГІЮ механізована ланка

у

ковцями

4~J-AA"IB

. '". Торік

господарству

за ­

на

бом е тріВ, Itідкрити ряд но­ вих родовищ иафти й газ у.

тисячах

Г е ологорозвідники

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ МІСЬКОІ І РАНОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОВЛАСТІ '

ІЮ

двох

приріст

мільйони тонн, вугілля ­ на 0,8. . МільЙоиатонн. га зу ' на десять мільярдІв ку­

видобувають

їни.

ліки

ше

корисних

їх

надплановий

пасів залізної руди

родовищ . Усі ці багатства поставлені на службу на­

РІН

нерів

ти

Багаті і щедрі надра ра ­ ДЯНСЬІ{QЇ землі. Тільки в на ­ шій респуБЛіЦі відомо понад

1973 р. ЦІна 2 коп.

Наша

r о РИ З О Н Т И

Д~__ Д~H _геолог~

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

будові

рудженні прнміщеиия серед­ ньо! ШКОJIИ у Броварах та житлового будиику І пташ­ ників на племптахозаводl «Рудня».

До цІєї знаменної події готуємо відповІдну наочну агітацІю: JIОЗУИГИ, стінгазе­ ти, блнскавки, які заКJIика­ тимуть усІх 21 квітия ак­ тивио вийти на Всесоюзиий JIеиlнський

номуніСТНЧИИЙ

сУБОТИНR. М. САДОВНИКОВ, секретар партійної орга­

иlзації ПМК-8.

Близько 20 тисяч 811nускників Київського геолоюрозвідувал ьно­ го техніКУАІУ Міністерства геоло­

гії УРСР успішно nрatjЮЮТЬ в ба­ гатьох об л астя х Радянською Со­ юзу.

На фото (злі ва направо): ви­ кладач С. М. БАШЛИК прово­

дить практичне заняття біл я дію­ чої .моделі бурСІВОЇ установки з учнями 2-го курсу М . НАДТОЧ· НИМ і О . КОЗЛЕНКОМ. Фото О. Бормотова. (Фотохроніка РАТАУ) .

НАЗУСТРІЧ ТУРИСТСЬКОМУ ЛІТУ. По.над 100 мільйонів чооов'іlК візьмуть участь у цьому році в подорожах та еКСJ<у'рсіях по рі,дній ·KpaiLHd. Для 'них збудова­ но нові готелі і туристські бази в ЛЄlНirн[',ращі, МШосЬІК'У, Домбаї, Амурській області, ШВ'НіЧНlй Осетії та інших місцях. Розшире­

но також лLнlїтурбази, розроблено десятки новихмаРШРУТ'lв,

які пройдуть по міецях, зв'язаних з ЖИ'ТТЯім і ;д,!яльнІстю В. І. Ленtн.а, трудової і бойової слави радя,нсьного народу. (ТАРС).


комсомольський ДОЗОР

4іЕ Д ВАДЦЯТЬ

чотири акти­

На, родні роз умію'ТЬ,

в,істи ІВХОДЯТЬ до складу

кон:~роле, ри ~обре lиаекілJ.КИ важли­

"рупи народного контролю 'рад­

вим є наПРOlвес;ні питання під­

госпу «JІі>тків' СЬКИЙ»_ Біль­ шість з них члени КПРС, КОМ­

г()!товки техні,ки, насіния, ДQб­

сомольці

-

люди,

рив,

яких ()бо­

Д J1Я

в' язок і вла,сне сумлін.ня Ш)­

член

групи

ТЮlУ,

При перевірц і

між

усіма

чук, за

здійснює ко;нтроль

ро60т()ю

'вих брига.д . У

Й'ОГ-О обов' язки

ВХ{)ДЯТЬ і ,перевірка ста,ну тех­

ДJlсципліни

серед

механі­

ні,

затО'рі'в . Другий акт и В іст г-р,у,пи, аг,роном-ово-ч-івник В. О . Шрам, здій,СіНЮЄ контроль за

"у з відре~о,нтованою, екіпажі ие по'виі!стю укомплектовані.

реал і'за.цїєю ПРОДУІЩ:Ї, а А . М . Ма. рченко у ті' сному конта:кті з ВИіКQН'КО~ЮМ С'ільської Р~И депутаті,в

трудящих

списана техніка впере,міш­

д о'Вело'С Я

повести

парrкоч і , нарешті, на партійних збор а х. Винува­ тих, з вичайно , П Clкарано , а .lе

C:iIr.·HHi

с я питаНIНЯМ поБУ'Т()ВОГО обслу­

наро дні

г-о:вування .

заспок о їди-ся.

OCHQBHY

свою роботу група

вис новку

доруче.ННЮI

група

в і д:нrаЧИ ,l а ,

бан. На'lюдиі контролери не дише вимагають х()рошої роботи Іві д

що

г.!рожеитора»,

відд і дку .

коли спеці­

стежать

за

-

~їлян,ки

вІдшукати

виrpо.б­

своєю

С'тежити за

д ;лянкою

роботи про­ УіС ь()го року . Разо,)! 3

rяго~

тим

культураоми і

'Їх

ми все

чати,мемось

сфери

режливість .

можливості

усунути

пrР ~,1 їI\eНО,

llfi'~[()Bi

механізован о ї

rO.lo.BIIO:llY

а

ТО·В.

За

поданням

комсомольЦІв

К О )l е ll;1 0· Оа.но.

П . АНТОНЕНКО, иародиого

коитролю.

Шел я того, ЛІ, п ; д час одн о г о з реидів Б У ll 0 виявле'НО непідгото'мен і сть насіиня ярих зеJШО'ВИХ до с;вби, бюро

В. І. Скульбі,да м· и:нулого року

показни­

ків у гоС'подаРСllві . його ланка

групин а РQд!Но.го

з П ;1О'щі 140 гeкr.apiB з:брала по 21 О цеНl1нер:в зеленої мас и при план; 180. Не 'В :;'\­

IІрсшо.нувало

к онтролю

дирекції

пу в наик()!)отшиИ

р о бітники О. С. Добровол ь­ ський , В . М . Гудз ь та інші .

ни

пильно

радгос­

збудУ'В3іТИ твердим

«Сільгоcrrrехніка » .

І

за'вантажу.ю'ться .Ї

.на

виї' зд,і КОЖІНУ

виlпlисуєтыся :накладна. Однак, Я1КIrОКазалз, пефев'іірка, в П'т~­

ХGфа:бриці не всі 'ВОНИ ПРGХ'О­ ДЯ'І'Ь Ч6Р-ОО вагу, з,лише ви.бір­ К()'80. При переВе3е.нні 3 СІМад ;;в до М'і,оця призначення ,втра­

Во'Ни :злежа.'ІИСЯ,зцементу~а­ ЛИСЯ. І1е-ре,д вивез е:НіНJlМ у по­

ти !Мінеральних добрив ста­ НОБ.ilЯТЬ :ДО 30к,:л()грамів іНа O'~i ' а.Момашині·.

у

г<>еподарстві

ле довелося іх а

міше.Рмьні

'Мл.'ЙАIUI"ШКY.

:JЛежуються,

IВдощ()ву

при:зве.ло (до

Кері'вилка.м

ВooJи ПОl\Oду

П~ЩІ':,itають ВОДоОЮ,· ЩО ПРИl3во­

додатко.вих

і

спеціалkтам

рі). ція

Висновок комісії : високої якості . Фото

,ltaIпі тальн о го

заliезпєчИ'ТИйого механізмами о

позаштатниА інспектор місЬ­

2

стор.

кого

скла.ду,

О

І

ку тваринницьк'Ої бригади, яку очолює Галина Семенів­ на Брусківська, то відразу звертаєш

комітету

контролю.

о

народного

увагу

на

розвіше­

ні перехІднІ червоні вимпе­ ли, вручені бригаДі, передо­ вим дояркам. ПОРЯД со­ ціалІстичнІ зобов'язання на третій рік п'ятиріч~и Ін­ дивІдуальнІ і всього колек­

-

тиву

на

мІсяць,

кожну

перше

декаду,

півр!ччя,

гра­

фІк їх виконання . Ось у кольоровій рамочці висить · на стІнІ зобов'язаиня передової

доярки

Галини

ПавлІвни Логвиненко, з яко­ ГО

видно,

що

вона

доглядає

корІв і дала слово надо­ їти 4 тисячІ кІлогро.;'\1ів мо­ лока від кожної корови. Ре­

25

обхідно З'вер'нути се.рЙозну YlВa­

М_ ТУРОВЕЦЬ,

відреМОНТУВI)ТИ

і'снуючепрИ!Міщeamя

заходиш у кІмиату вІдпочин­

повинна

HO'ВaJНO, Кер;'Вникам птаХОф3іб­ ри,юи ш)Трі6но

Центральний відділон рад­ госпу «ГОГОЛіВСЬКИй.. Ноли

тельно

складу в ць()му '{)оці не ЗЗlIIла­

П.

nродук,

Голованя. ,~~~

цих та інших ГОСПОД3ірств ,не­

гу на зберітаннямі.неральоних д-о.(}РИlв, не допус' ти-ти :В'трат жодного кї.логра,ма гранул ,ро-

дить до їХ [[1СУ.Ва.ННЯ.

Б}'ІДЇIВНИЦ'l1ВО

це

по.Д'Рібнюв3іТИ,

вИ'тр ~т пращі .j 'кошті,в . ..

доорива 'зберїгл.lО'І'Ьсяна від­ крит~му

стан із тран,с-

ЛОРТУ1Ваннямі зберітанlНЯМ 'м,і­ иеральних добрив у радгоспі « ГОГО.1 і вськ-И'Й » . Б~"В~ють ,ви­ па,ДI\И, 'коли 'ту'т чере-:з відсут­ н:mьвантажників простоюють а,wтом абі:JJ.і. На день пе,рев'ірки, напр,ик­ лад, 'В складі ,ві-дд:лка М 3 3'б~рігаЛ()іС'Я 200 то.lНН доfi.рИJВ, о д ержаних к і лька :po.'lt-і'в ·тому.

раЙо.ннс

при

шляхи 3

П(Ш'Риттям.

Не Кlращий

Іх С'В' ОЇ'М ' тра.НlС>порт{)м у ГОСІПО­

Вої автомашини

під'їзні

і вантадобри.в,

нарті

На фото : гО.ІОва групи на­ родного контролю .1аводу Ми­ кола Миколайович ШМАТКО (ліворуч) і дозорець з цеху лиття під тиском !ван Григо ­ рович СЕРДЮК перевіряють якість nродУК/Іії, виготовленої комсомолкою Ольгою Григо­ рівною КАРПЕНКО (в цент­

за­

контролю

для роз·вантаження ження ;мінеральних

на

коробств о,l/.

J])(гбл ено .

у ниніШНЬQМУ році Кали'TfIНlCbRa птах()фаБРИJКа міне­ РaJIЬНИ'Х ~обрив на залізничній стanщії ,Bp-ова:Рll 'не одержує.

с тоять

якості продукції, . ведуть не­ примиренну боротьбу .1 бра­

строк ~o­

Група HapO,~H a гo

ионтролюючи

УВАГУ МІНЕРАЛЬНИМ ДОБРИВАМ

об' Є,J,НМlНЯ

конт­

Ба гато турбот у народних дозорців заводу n л аСТ,\IQС. На всіх ділянках в иробництва 110 -

п с пи нас:ння до КОН;1ИЦій першог о КЛ <І;С У ,щ о. й було.

стають ·ві д нього члени І'РУПИ,

З'.Ш·G3ИТЬ

народного

М. КУЛИКІВСЬКИИ.

Ito.HT-

1І0 е И .1ИТИ

рудзи (він же заступник голо­ ви групи першого в;дділка)

дU!)СТ·ВО

КРИЧ у "

Велику роботу проводять члени штабу,

ре­

ро.ль 3і:' пі д живлеННЯ'\1 грунт і в.

TaJie-,"

особливо

агро­

МОИ СС Є'НІ(У

причини.

якість продукціІ. Вони встановлюють, звідки прибула недоброянісна продунція, які причини тому. Про активнІсть роботи штабу «Комсомольського про­ жектора. може свідчити уже те, що минулого року що ­ місячно виходили крИТИЧНі вип у ски «КП ,> , ряд порушень трудоВої дисципліни було відображено в « блискавиах». А від початку нинішнього року штаб у же провів чотири рейди-перевірки, а основн е добився повного усунен­ ня недоліків , виявлених комс'Омольськими Д'Озорцями .

річки .

добрива з бер;­

виявлені

ролю.

гані'зації- ВU;ЩОЧИНК-У роб.ітни­ ків, щоб с творити всі умови для успішного виконання зав­ Дд'нь вир;шального ро'ку п' Я1'И­

групи

по

щі порушення було розглянуто групою

·то.ргі~лі,

побу'l'ОІВО,ГО обслуговування, ор­

голова

і

дом ДО великої й серйозної розмови про економію

активніше В'ГРУ­ у

що lВи:наза непола,д­

жити увесь технологічний процес проходжеННfl кормів ,від виroтовлення дозгодову.вання . Методично, цех за це­ хом, перевіряли дозорЦІ разом з бригадирами, як викори­ стовуються корми . Копітка робиа дала результати : було виявлено ряіЦ порушень . «ПрожектористИ» скла-ли акти , дали свої пропозицІї . Згодом ці матерІали стали приво­

дозорців за о.кремими сільсько­

ЗО'б,о'в'яза. вши

я!Ному OJIкааувалос я,

Члени штабу Віра Суслонова, Валентина Теребріна, На · дія Комарницька та Михайло Чухляєв вирішили прост е ­

ництва , розкр~пИ'Вши народних го еподарськими

Оце недавно поскаржилися в кормоцеху : перевитрата КОРМіВ. Перед комсомольцями б у ло поставл е но завдання :

планує

й далі ТРИІМа:ти під анюелабним наГЛЯД():І{)'1сі

м ісяць вІдбу ­

актив .

На майбу'llНЄ група народно­ ра)tГOCПу

рази на

ДІЄ­

основнІ

ки лежить на службі сантехнікllВ, ЯКОЮ керує тов. Суханов . Треба вІдзначити, що виступ комсомольського д'Озо­ ру через листок «кп. чи «блискавку » нІколи не зали­ шається просто заходом, як нажуть, для «галочки » . Шс· Лfl нього йде перевІрка виправлення недоЛІкІв і, яищо потрібно, повторний виступ . Хоча вдаватися до таиих , на погляд «проженторястів., нрайнlх заходІв давненьио вже не доводилося. Адже діє штаб у тісному контактІ з групою народного контролю, голова якої Ю . А. Задира­ на часто дає спеЦІаЛЬНі доручення комсомольцям. ЗаСі­ дання штабу вІдвідує часто й секретар парторгаНlзаЦlї Т . Є. Ігнатенко . Бригадири, начальники служб і цехів . ­ постійні учасники рейдів , які організов у є КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

тех­

Я'кістю м'ол'ока.

ко:нтролерів

вир ощуванн; кук у ­

доБИ'в ся НalЙкращих

та

С ТВОРІОва ти

'контролю

Один -два

-

плани на найБJtижчий час, чи наслІдки реЙд!в-переВlРОН . . " - Так, з бригади .м 1, - розповІдає секрР.тар ком сомольської 'ОрганІзації Микола Розгонюк, -- як'ОСЬ на­ дІйшов сигнал про те, що конденсат пари вит!кає пІд цех, внаслідок чого снлалися антисвнітарні УМОІ:И . Наш! «прожеН1'ОРИСТИ. на чол! з начальником штабу Шахлою Куламов'Ою в той же день зробили рейд-перевІрку. Одра­ з у ж було випущено черговий номер « Комсомольського

а Л Ьfгі пмти. 11 а ПІНЩЛ i'fд , ц ; єї В('о СНИ ор'ганізовані такі для раціонального ВИlТрача.ннЯ кор­ .:11 ів та БОРО'l'ьБи 3 розбазарю­ ванням і розJtрада.ННЯМ їх . Од-

го

ЙОГО діяльності .

«кп..

виступів

ваються засідання штабу, на янИХ обговорюються ЧИ то

ви.[[адки,

ВС ІНИ

ст. ворено · штаб

своєчасн1сть

гаЮТЬСJ1 по гано, за щ() брига­ дира 'ІОВ. Пастушенка бу.10 п о ­

іИlІІих,nОIlIl й с а"і пока а ують ;~ра:1I\И удаРIІ·ОЇ праці. Наприк­ ш:'

не

П ер ев і!ри л и також стан з б('­ рігtlННП )1 ::нсра..1Ьr!'ИХ добри'в та посіаного )lатеріа;lУ . У СВО6\IУ

на lIаРО;І;I!ИХ д{)зорц:в . Керує Їх роботою бригаДJIР В. І. Ка­

лаиковий

За

ць о му

ли по. в торну п еревірку .

nільша .j lІаЙаІt'тИ'Вніша ча-сти­

дан,ки

д,()зо,рціна

п а рт;Й.н ()I'О I(О)l і тету ~ІИ про'В е ­

;j()Iсереджує на Bi'Mi.1JKax. Так , ;юкре"::' ,1Ia.BiMi.1JKY М 1 діє

лад ,

се рйозну

роз.мову на бюро гру.[[и, 'на за­

займооть­

к,ожноч

н о'Ча{: но

є ДІЛО

н:ки,і КОН'т,роль за НОРМгL'Ш вис і. ву, і дотримання трудо­ вої

бул() виявлено

ДО всього

Т.ракторн{)-польо­

на

ДО Вf)ДИТЬСП

НАМ

!інженер-гідротехНік, си­

сте·м·аТИ'Чно

ніці

РОС.1JИННИЦ1'ву

техніки .

нар()дни­

ми ДОЗО,РЦJ01іЯ! . Так, В. М _ Сі-м­

НИ'Цl1ВУ,

птахофаБРИЦі

принцип'Овlсть,

'Ознаки

по:с· ти . Вони С'[1ворені у меха­ н:чнlИ та. с'толЯ])нlИ м<Шстер­ нях (гол()ва Г . І. Пучок), на il lJ тотра.нспорті (голова М. І. ІОрче:нко), а також по тварин­

Трапляютьсп

б&';-атонедошКlВ , промахів . Тра'кто,ри стояли не;п,олагодже-

ВИКОНУ13ати

свої обов' Я13ки. А ЇХ МИРОО­ поДЇ'Шм'И

огляд

ськІй

вІсть,

~Iaє на основ,них ділянках свої

провели

IlaIIТРИКлад ,

фр.онтальниЙ

намагається

краЩе

Саме

ти на перший квг.-ртал . У .1Ію­

ста'Вили на старож.і державн,о-

яко~юга

екіпаж;в

во\ни й стояли :в плана,х робо­

1'0 'мша та .інтересів .вwро,б­ ЮЩ'l1Ва . Отож, не дивно, що кожен

комплектува,ння

д:возмінноїроб о·ти .

я к І в КОЖhlй КОМСОМОЛЬСЬ~lЙ 'Організації, на Київ ·

розписано, надоювати

скІльки щодня,

щодекади і мІсяця. Поряд цифри, які свідчать, що з самого початку року зобов'я­ зання

успішно

От

і

дої

зростають

на

в

виконується .

Ці днІ

І\ОРОВУ

щодобові і

БІльше

на­

стаиовлять

11

кіло­

граМів .

З унаочнення можиа ді­ знатися, як ВИК'ОНУЮТЬ свої

НОВЕ ЖИТІЯ

о

зобов'язання доярки НІна ТерентІІвна Деркач, яка бо­ реться

за

молока

Від

кілограмів

3600

корови,

Тамара

ЛукІвна Чернишова, яка ви­ рішила в цьому році

взяти

тритйсячний руБІж. Вони та й інші доярки день у день нарощують надої вІд закріп­ лених корів. Бригадир Га­

лина СеменІвна розповідає : ДІйове с'Оцlалlстичне змагання,

умало

моральним

і

за'Охоченням

поєдиаие з матеріальним твариннюdв,

сприяє збільшенню виробни­ цтва молока. ПартІйна І

профСПілкова диреКЦІя

організації,

радгоспу

регуляр­

но пІдводять пІдсумки робо­ ти,

у

переМОЖЦіВ

вІдзначають

«КаЛ€lщцаРІ 'l'Рудової сла­

ви~, ,на .робітничих зборах, праВИЛЬНОРО3І1одlляють до­ даткову 'Оплату, премІї. А во­ нн :В :нас вагомі, бо дирекцІя

видІляє на це вІдповІДНІ кошти , ТорІк , наприклад, наша бригада виконала зав­ даиня по вир'Обництву моло­ ка на 126 процентів, Кожна доярка,

надою

яка

виконала

молока

на

план

106

про­

цеН1'lв І БІльше , одержала додатково 150 карбованцІв , а

тІ,

що

П'ятlІИЦ8,

мали

30

п'Оказник до

березВJI

1973

року.

ПРИКРІ 106 процентів, - 100 кар­ боваНЦіВ. ПереможЦі змаган­ ня Г . П. Логвиненко премІ­ йована телевІзором, П. Т. Деркач газовою плитою, П. Ю. КулІш - пральною машиною. ПершІ дві Д'ОЯРКИ, а також Т. М, Чернишова одержали

по тримІсячного доярок,

ІЗ

'Одному

вІ, ку,

також

теляті

решта

,догляда,чlв

;, мехаНJIзаторlJв ферм - по мІсячному телятІ . Таке ж моральне

І

матеріальне

за­

ох~чення І в цьому роц!.

Тваринники ТИВ'НО союзне

бригади

ак­

включились у соцІалістичне

Все­ зма­

гаиня І вирІШили в третьо­ му, вирІшальному роцІ п'я­

тирІчки вийти на тритисяч­ ний руб1Ж по надоях моло­ ка на корову . Хоч умови зи­ мІвлІ худоби складнІ, зок­ рема вІдчувається обмаль концентратІв,

ки роблять щоб краще ми

для

але

тваринни­

усе для того, пІдготувати кор­

згодовування,

рацlо­

иально використати їх. Пlд­ сумки роботи за два мlся-

о


На

У ПОШУКУ-ВСІ прац·і, .вулканізац:Йні преСIІ заС'ТаріО1аї Itощтрукції зам;ни­

ГОЛОВНИй ПОКАЗНИК­ ЯКІСТЬ

ХХ'"

З1Ц КПРС

" '0 НОІВИМИ. Введена · Б нас си­ CTeM~ безДефеК'І1НОГI) виготов.1~НИЯ продукції передбача€ су.в()рИ:Й KORTpa.qb за які·стю сиро.вини iM1l'Tej):aJIiB, Щ tJ НЦ­

пост:)зи!!

nepL'.~ ПРO"dи'сло.вісТю к,раіни у

дев' ЯТJИ

п' Jfтирічці

Jllпдан'НЯ

-

,важливі

піДlВИЩИ11И

про­

ходять

,і:г .ВИіютавлених шин на ' 20 -- 25 проце!Нтів , а віДНlУв.'1юва­ І1их - GО процеН' тів ,пробігу 'Мо­ пих шин. На шиноремонтному :JаВ.Cfді у зв' язку З цюlИ на­ крrr.1еНIfЯМИ

.1(>1,('

на~lічено

аах·одів, до

:ШИХ

:!авод 'вже

В:;ціл технічн()го контролю ві переві'Р~И .1ення

ПО3итивнО

'BTpteT

УСУ'ненню

п()вітря

ІІИІ. Це зроблено ведення

Їх

по і

ційних Ш:Н.' l'ах ~ .п·ред'явлення. Це

па­

;І )fеl'ОЮ до­

до :м'іlні,муму,

крім то·г(), ви ро'бі:в .

щоб

дати мож.ТШВ;'С ТЬ зупини'Тивсі три

КЮflJlре с ори

ПОЧ'ергаво

альної

IH~copa та ~чи~них СПО.ру Д. Раз -

К РИШО'К

накочених 110-

.. .

ПіЩIШЄЖ"l'ВО от,р,и. мал,о мий­ ну

чашину

нової

констру,кції

дая паЙ<киаВ'ТОПОIФИШОК. Во­ на буде ПУЩelна у виробни:цт­

на

узгоджуються

fi і :Іі зації

поданlНЯ

па. ра'lетрі<l:!

вудканізації

аIПОП()КРИШОJ\

впровцжувати,меться

перегр:­

та в о да.

КОНСТРУКНФськи,й технологи

ві.ціл

заваду

і

працюють

над ,впровадження)! ЄДИНОЇ си­ РУЧlне

ПОКРИШОК .

пе.ре)lіщення

Щятиме

Вl}на

в

ч~твертому квартаді нинішньо­ го

вання :1 фонду

автапок,ришок,

умов

НЕДОЛІКИ днів

25

надої

свідчать,

що

зростають.

Однак мало

колектив

має чи­

невикористаних

резер­

вів, в його роБОТі є і ряд істотних недоліків, які за­ важають виконувати зобов'я­ зання

Відомо,

з

У'СІіх

ЩО

пок,а·зникі,в .

молоко

прий­

мається заводом літр за літр

при базисній жирностІ процента . Але цього в

3,6 бри­

гадІ нІяк не можуть ДОСЯГТИ .

3а даними Гоголівського мо­ локозаводу, наприклад , 20 березня жирність ранкового молока становила 3 процен· ти , оБІднього і веч'ірнього-

3,5, 21 березня - те ж са­ ме, а 23 березня ранко­

вого-з п POЦЄlH ТИ , оБLдньоГlO, З,З, ,вечірнього .3,6.

середня

"атер і аЛЬ'lffJГf)

На жа','1Ь, HP

'.

РОЗГ(}РНУ'то

як

у всіх цехах спід

змагання

ilаПlдвищення ЯКО~1'і ПРО:ДУК­

Ц:Ї. Іх ,керівнИ'ки не нte~)fjлю­ !ОТЬСЯ

дозволити

кращим 'ви­

роонИЧ!никамздавати, проду,к­ цію 3 о'с()'бисти,м клеймо ..!. При цьО'ч висуваютьрі:зні пРи'ЧИ­

жирнІсть

3,45 процента .

становить

Пlдви~..'!Нню

жирностІ молока ще не на­ дають належної уваги і на

Боро' тьба за висок}' проду\кції

-

чаш ». Не :забе зп е ч)'ється :!ав­ .1111\И наПО.1еГ;lИВШ і HJop'liii рn боті партійнаї орган і,зац;ї та lІа.1ІІ

Пf) РJ(I)НО:llічноч),

навчан­

IlЮ.

Мrl'О.lИ'ІIl:1 ІІУ.:

J.

IІца ,

НJ;о Ю К('­

. .11) (· в і;IЧf'lІиіі IlропаГilІЦиет С . Tr..Typ , l' l'il.li\ КООР.lИНІІ­

І(йни~і органі ;IУЮЧИ\l цент­ р ,) м . На ії зас і даннях ЙДУТЬ тво'рчі

РОЗМОВIІ-ПОРади

' пагаН .1И С ТЮIИ,

НС .1fJ:1:1'; И ,

:1 про­

ВИКРИБСtЮТЬСJl

ПРЮlахи в РfJ·бо·ті СР:ІІ'інарів , ви­

IJКре:llИХ шкіл,

щаЧ'аютьrя нові пита.ння· ,

lІерспективн ;

вир і ш у юl'ЬСЯ

Ш! ;{а .1ЬШОЇ

р о боти

:Jавда'н­

ПО :J бі.1Ь ­

ше;нню н&~чно с гі і

:JНaHb

т е хнічних

на

піД'вищення

тивн ос т і

з асоб;в пр'опаГЮf.lИ, вивчається ефеюИlВНЇ<Сть еКОНf)\lічних

праці

На фото: засідання :ІІеТСІДIЧ­

ПРОДУК­

трудящих

ної ради по еКОНЮlічна:llУ нав­

п і д­

чанню.

Ilриєш:тва.

На обліку -'- кожна хвилина БУ'ваючи вельних

В

підсумувати

торго-

у,ста,новах,

rвчора,

'ПО­

зроблене

накреслити

зав­

купці . безумовно, Зlвер­

,дання на сьагадні . Тут

тають увагу на стерно зроб.1е.;іі

май­ при­

напере.додн і

лавки.

х то

зразки

І

мало

же

rвJдзначаю

тих,

хто

паказа в

висакопрадук­

тримує

робота

товариша.

говельне

Іних

3.:\ а Є;УIO

у

с порить­

ся. НtЩа·вно .приЙшов у б!ригЗlДУ Григорій Су­ кал. Минуло зовсі:VJ не' багато

часу ,

і ,він

з

першого

преД'Яlвлення . І це ще не Івсе. У ОП,ішна вино­ .нуєт~я соцlал істич'не зобоn ' язан,ня і про 'ПLд­ вищення кваJLіфіиації.

вже

по·справжньому

устаткування

зрід ·

знає , ЩО їх виготовля­ ють і скла'дають в ,на­

ти.внаї пра'ці , вигото.вив високаякі с ну продук­

lНи !в,ся

шому

цію.

ТИВОNl .

.володіє

І ОСІ, пачаlВ'С Я робо ­ чий .день. На оБЛ.іНJУ - кожна хвилина . Ні· яких з айвих размов. Вся увага вираб ­ НИЦТlВУ . Бригада фаНі­ ровникін Ол ек с ія Вол­

Нали яс.пастерігаю з а робо'ТОЮ бригади, із

!\ІІlіЖни;ми спецlаль>нос­ тями і при пО'требі зав­

цеху

<Ного

торго.вель-

устаткування ,

ЯКИЙ насить з'вання iNleHi

висаке 50-РіЧЧЯ Радян с ьких Со­

Союзу

ціалі с тичних лік.

Респуб­

О С І, вже ,рік очолюю брига.ду столярів-скла ' дальникін. Прийшав

кова,

з

якою

З :l~ага є ­

Nlacb,

'В акла.J.і Я'каro 25 ро - '

с воєчас но, без заТIРИМКИ з абезпечує нас ·за.г<)Та,вками. Ми­ хайло Сердюк, що пра­

бlітникі'R

цює

СЮіди раз

с толяром,

керую

з а­

колектИ'во:VJ,

рі,З'НИХ

.

Оі'Й.

а

профе -

на

сто л я р

НОЛЄЮ'ИВ У на с друж ­ 'ний, з гуртований . Но ­ жен ,постійна відчуїває особиету відповідаль ­ ,ні'СТЬ з а уопіішне вино­ нання

взятих

десять

ДО Іпочатку робочаго ;щязбираЄNlась , щоб

гатова

яку

ч е кає

продукція , наш

спожи ­

Н1ів

різних

марак,

я~і

,вьдч'ува є ться

коле: кти,ВJlО

газети,

день

Іна

вели­

коли

і у 'кого

Н'1.рО!Джен.ня

ЖИТТlі

кий попит . Пам ' ятаю, коли пачали їх збира-

чле'НIЇ'В

калеитив'У

'висо ­

Те

:VJожна

ж

сказати

свердлувальникі в

біТНИК

СЛОБОNl

бистим

приклаДОNl

ро­

і

Міцна

місяць

,ві д пра,вили

рУ'ка

по.над

З ОО!

ня

Широко

розгарнуте

соц і алі стичне

по­

нашаго

За підсумками

і

за

і

.

му

тр у дяться чітка

давали

читає­

журнали.

ЗД'ОІРОВJIЯЄМО його З Цією датою. Відзначає­ ;1'10 поповнення сім'ї та іНШі виз>начні подІї в

зда­

уми.в а ЛI>НИКИ,

час ,

мо

Знаємо ,

'Бач . А е кла~аємо ми понад 20 на.Йме.ну,вань виробі,в. Нрім прилав· ємо

замінити

БУШТРJ\К

сок.окваліФі,кованиЙ

хвилин

дить

може

су­

ового то.ва;риша. А ио­ ли видаЄТI>СЯ віл'оНИЙ

чаю її Чіткий ритм. Ні­ би з коН'вейєра , схо ­

'ваРИШУ1вання

ГригорІія Скаку на і Раїсу Щиголь. У .пе,р­ шqJ'О 5 І):)азряд , У другої треТій. Ви·

рану .'10гр уд­

ЖlДИ

відзиа­

робі~НИI(

нілько.lІ1а

з о одиниць . А У люта­

Пlро

20

задоволенням

Зараз ножем

колек­

ти,

с аме

ІІа

' ня .

оо. За

складальник

капро д уюивно.

с!шр і шалыlйй рІк п ' яти ­ річии, за зав ершенlН ,~

пла,ну 197З С Т,РОКОВ О -

-

нашим

Іван ГеТіNlаченко, екладальники Володимир Дзюбенко ' і Людмила шви.~IЮ,

соціалі стичних

зобов'яза нь,

циркулярці ,

з

дружба

у

і

та­

3а!ІЮ­

успІхів .

зма:ган­

лютому

цеху.

ня між бригадами і ,робіТ'никами дає що­ ,дня бажа,ні результа­

-

Інаших

'визна,на

з маган­

бригада

переможце.м

Наше

lП'ра,цювати тан, щаб ЗЗікрі;пити це провІдне місце.

брнгадир

днІ

ра­

говельного

і

вання заводу «Торг­

працювали

ос а­

хунак

пі,д-

>попередні

березня .

в

Я,К

місяці,

у

прагненнн

ти . Пла'н лютого ·ви· ,конали 26 числ а і .д:ва

І.

В

тар-

я кі<Сть

це ПОСТ;Й:}ШЙ п~­

ШУ;К шляхL'В її підвищення.

ВfС'ТИ ЙОІгатреба на ви,робнИ'Ч.:Й

І

кожній

дідянці

У ланці п'ять механізато, рів . Вони обробляли понад 150 гектарів цукрових б у­

РЯ'.!В.

-

Ух

надійні

машини,

десятки

центнера

ного контролю.

рік у

иолективі

ни першого сорту. зливають в бідони,

Молоко які сто ­

ять тут же, на проході в ко­

рІвнику, а не в окремому приміщенні, молоко погано

фіЛЬТрується. не охолоджу· ється. Результати? ТІльки за

двадцять ДНіВ

березня

з

бригади вІдправлено . 41 тон­ ну молока.

Якби воно

було

ГРИШКО,

цеху тор­ устатку­

маш~.

карбованець майже вдвоє реднього

Новатори Всесоюзне збільшення заготlвеJtЬ роЦі

Це

тонн

здано

другим

та дві тонни · по нижчlй ціні,

втрачено

39

сортом

несортовим і на цьому

карбованцІв.

725

ДосІ не організовано на· .'1ежного обл:ку молока - на феРМі нема молокомІрІв, ва­ гІв . Обліковець на око прий­ має вІд доярок молоко . ВІд­ правляють його на молоко· завод у незапломбованих ав­ тоцистернах,

бідонах.

трапляються

цьому багато втрачають . 'Усі знають, що з 1 січня

ня

на

введені нові державні стан ­ дарти на здачу молока­ перший сорт, другий і несор-

ку

але

марно

М. П·ятнИЦSI.

такІй

минулого

Про

83

було

по

на

центнери одержано

рону .

це на

ському

}!~ аш~івсьно'го Черкащині. Про

респуБЛікан ­

семінарі

буряководів ,

який

агрономів ­

проходив

досвіду

господарстві вів

ланковий,

в

народному

УРСР ,

розпо ·

лауреат

пре ,

Мії імені Ленінського НОМ­ СОМОЛУ , Омелян Парубои 3 нолгаспу імені Сувора ва

свою

цунрових також

Він

ки

вирощування

у рожаїв

бурянів

разпавів

ЦЬОlVІУ

семінарі

на

ножному

з З85 гектарів минулого ро· ну Зібрала З68 центнерів норенів на 60 більше

нІж у середньому господар: ства

Ниївщини.

Запорукою тив у

є

висока

лерабства, ня

цукрових вання

успіху

колек­

культура

с у воре

технО'логії

зе м ­

додержан­

вирощування

буряиів.

посівів

передавого

родному

до

Борону­ сходів

досвіду

в

господарствІ

ваторів .

буряководlв-на­

Особливу

ваної

.

їх

досвІд

ланки

увагу

механІзо-

иомсомольця

Івана Шпака з колгоспу імені Натовського Ямпіль­ ського району на Вlнниччи, ні . 712 центнерів цукрових буряків з кожного із 68 гектарів

-

праЦі

молодаго

такий

другому

році

з

лишком

мехаНІзованих

бригад

респуБЛіКИ

ватимуть у нинішньому ро· ці цуирові буряки . Навчан­

ня

на

Виставці

досвіду

в

дарстві

УРСР ,

в

ЇМ

кілька

передового

народному

потаків,

зробити

госпо­

організоване допоможе

геитари

щедрі -

ШИМІІ.

Т.

і

АРКУШЕНКО. кор. РАТАУ.

облІ­

винуватця.

березня

1973

року.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

і

вирощу­

ІВАНИЦЬКИП.

30

ти­

ланок

кілограмІв ,

шукати

у

п'ятирічки!

Тринадцять сяч

пІдсумок иолективу

Нерід ·

системІ

на­

рес­

публіки,. ознайомилися з до­ сягненнями

на

майстерність,

очалює,

механІз­

заправлення

Учаснини сеМінару побу­ вали в павільйонах Вистав­

Герой Соціалістичнаї Праці О. Т. Скибицький а колгос ­ пу імені Ватутіна Білоцер· кіВСЬКого району НиїВСЬКОї області. Тракторна бригада, Я.ку

формування

полів добривами, боротьба із шкідниками і хворобами рослин ці ефективнІ за­ х оди обов ' язкові у бригадІ .

висоних на

ретельне

привернув

« с екр е ти»

сталих ,

У Ниєві на ВиставЦі передО'­ вого

райану

появи,

насаджень

розходжен­

28-30

при

земле­

бурякіВ

на

мами ,

господарстві У РСР

рес­

виростити

центнерів ніж

ж

па

включились у змагання за виробництва і

гектарі .

Факти"іно

се­

робства і вирішили в ниніш ­ ньому

1іа Виставці

їх

густоти

БУРЯКОВОДИ

копійки нижче вІд

продуктів

після

в 1іарод1іОм.у

про

БІльше,

бованцІ .

1

24

показника

каси

кар­

становила

публІЦІ.

500

Q 8692

то­

Сьогод1іі

передового досвіду

Собівар,

иореніВ

ВЧАТЬСЯ

здано першим сортом І охо· лодженим , то до радгоспної

надійшло

винонують

операцій.

тість

тове. Вимоги зросли, але в бригадІ мало що зроблено, щоб здавати продукцІю ТIЛЬ­

помічники

яні

начальннк відділу техніч­

ко

о

ч ,-,ння трудящих зав,(}д'У « Тпрг­

ни.

З , КОЗЛОВА,

MOIfТY

і

кі,lькісних по­

3t-Jхочення.

року .

Для по-л : пшення якості .ре-

ці

ко­

Окрім таго, введено пре~lію­

стеми вираБНИЦ'l1ва, ЯКі'І б ви­ І,ifючала

і

IШ'3НИ<КnВ .

ста­

Н Г.' д : льницівулканізації.~· ро.1і Пjl·есуючого а,Ге1па при

о с оfiисті

зак як.;·снИіХ і

НезабаРЮl будуть встанов:Іl'нікотел ДItВР 10/ 13 і комп­ ддя

пдану. Так,

.'1ективні іІІте·реси, взаєм,озв' я­

геР:\fетич­

НИ3ЬКОГОl'иску

1I

за

ді.lьницею, ц(>­

хом .вироб:нич (}го

,ність .

prcop

зац)ка'ме:наС'т і

ви ВИКОІн,аIННЯ

т;єї, що д ; є зар&з. Встаноме­ НІ) і впроваджено механізова­ ний стенд для перевірки . ва­ к а мер

якість

ють у ,пав:но:му розм' ірі за умо­

'ВО в ДРУГОМУКlварталі замі'сть

РЮІЬНИХ

підвищити

ПЇ,,J;lшще<НIНЯ . На заВі)ді в в.ед е­ но 'І1'рем'іlOOаI ННЯ зао ви'пуск до б­ рояК'~сних !Виробів, від,сутн-ість браку , Дефе.К' l'і,в і Пl)рушення теХН· ОД ()lгії. Прем ; ю за цей пf)­ казник роб і:тникові випл ачу­

канструкція нако­

пичува-чі,в для

першагл дозволило,

ВД()Ісканалення управліIlНЯ якістю неможливе бе.;J ,матері­

для

ПРОф'Їла'ктики і ремонту КОіМП­

· ......:.:4люється

'н&

теХН,ОЛ'огіЧJlОЇ дис­ ципліни 'і полі,пшення яко,сті продукції зд.авання її віддіJlУ тех'ні'Ч1иага контралю на опе'ра-

покришок.

бригада

в.П,lИIНу.'ІО

меТОі\И'lнаму

3:11'іцне.н,ня

легкових авто­

ОргаНЇ' З0ва,на

опе­

ню.

,вузькою

(''J\річroою , за ІВИНЯТКОМ покри3 поса,дк,овим діамет,р о м

дюймів і

KO~KpeTнi

paTWВHi заходи по Їх усунен­

111О'К

18

про­

виявлен і якісь

х і,в :вживаюl'Ь

процент;.в

автопокришки

і

недоліки, технологи НІ) П6ре­ в;рці ра(З ом з керівниками це­

наклад&ння ПР'отектора на 'ва!н­

таж.ні

}касТі. ВИРНоrв­

IнаШВфаарика'т ; в

.1укції. Якщо

комп ­

здійснеlrIlЯ

100

заваД.

пр ово,'І.И'l'Ь ща.lеНIІ: і щоти ж не­

приступив .

Нині освоєно

на

IВИіСокаму

рівлі ве.деть,ся еконо~ічне на;в­

о

3

стор.

О


ВІТРИЛА ПІД"ЯТО ІЗ Минрої

Д о

;; 11

:: ::

3 е м л і

мину.lе

І. студії ім . ;1. Ч('пурного, що

І: ставитися до неї nо-гоcnодар-

11 СЬЮ! турботливо. 11 «У зерняткові хліба - "ра- ~ :: ця всього Hapoдy~ - ТеАІй ви-: І 11 ступу головного Інженера рад- 11 11 госnу М . І. КРUВО'Іueї. Він 11 11 розповів, ЯІ\. працюють рад-:: :: .:осnні механізатори , скільки 11 11 зусиль докладають ВОНІІ) щоб 11 11 туги.Н і lJaЖКlі.ІІ виростав mие-ІІ 11 ниЧНUll. колос. Х"б б д 11 ЛІ оро и ра - 11 :: гоcnу обіl!Я~ТЬ, ЩО ВlLконаю.т.ь 11 IIВЗЯТl зооов ІОанн!! на треТlII. I1 11 рік n'ятиріЧК/І. 11 ІІ З цікавістю слухаЛIL nРIlСУТ':: :: ні (llIСТУn СКОНОАlіста рад.:осnу 11 11 r. л. Кімліченко «Хліб треба 11 11 берегТIl». Вана нагадала , що 11 11 двічі Гсрой СОl!іаЛісти'lН?~:~

Р озгляда.1 І! СЯ

нові

в ЯІ(ОМУ на пивний голос за-

ТВt}рИ

ФОМЧPlнкова

доверше;ніlllИЮI

1І0маlні'тніеть. ВОНИ й стали 'визнач.альними чинниками творчих пошукі,ві ЗН&ХfДІЖ МіОЛ{)-

'.!іської шк,оли, чле.на літераНіни Руденко.

«Хліб -

основне наше

Ilка

терату"н()ї І'

Іlриверта.є особливу увагу . Це

С'ту.дії 'ім. д. Че-

llУ'рНОГО с,тудійці ,ознай(}",илися 3 поем'ою Н. РудеНІКО «ПоJtише, ЇЇ ТВОРИ часто ,"''.rrесская рукую"и легенда», ВІРШаІ,..

ться на сторінк~·хміськра.йонР ної газети, з' вучать по еспуб-

« .Ревчонки из Д,непровского 1\ раlЙона», «Я пре·вращ&юсь 'в

.'IiKaHCЬK(}~IY радіо. j. ,нещодав-

раннюю

но пачаткуюча поетеса зв.іту-

ПРИТ;:\lаIlНИЙ

світ людини,

оригінальне

вих тво.р,ах

вона

.1ьава:ні

ш'і, наlТИlсані протягом кількох рокі'в.

Я ,ІІЩО

У

\1'О.lІЦ;: а'вторка

ранн;х

творах

ЛІР0

3

ЛЮ'бов'ю Й ніжністю.

вееву, Л;Т() , зиму та

1 :IС ;:lIЬ, 1'0 :! чаС'ЮI 'вона стаП:l

секретаря

На закінчення

індивідуальний

керівник літературної студії

ім.

ПОДИВІТЬС,Я

ЦЕП ФІЛЬМ

І:

::

І,

:: 11

11'

I~

11

І!

Вже t.lекілька р.оків у Жер~ I~ :, дівській восьмир/чНlЙ ШКОЛІ 11 1I працює команда Ю Д П д, якою 11 11 керує вчитель Г. Є. Петров.11 11 Ьага)'о хороших справ на ра-:: :: хунку юних пожежників. Це 11 1I вони виявили якось пожежу 11 11 в лісі і, доки прибула дOnOMO-:~ 11 га з радгоспу «ьобрицький»,:: .... ви 111/ погасили 11. А траплялися . - 11 11 nадКIІ; КО.т тільки пильНІСТЬ I1 11 юних пожежників допомагала 11 :: запобігти лихові. Це вони взя-ІІ 11 лина облік всі будинки, в 11 11 яких дерев'яні димоходи, іІІ 11 добилися, щоб їх замінили на:: :: цегляні. А під час жнив чле- ІІ 11 ни команди патрулюють на 11 11 велосипедах у полі. 11 ::

на~ороджена за хорошу ро-

І боту. А члени її одержали Цін-

ні подарунки. Днями до. юних

пожежниКІВ

тор

зав/тали

11 11

11

/hcneK - 11

ра/юнного віdділу внутріШ-11

ніх справ С. д. Трохименко та

голова районної ради

11

добро- ::

протипожежного

то-

11 дами». А наступного дня чле-І( 11 ни Jpдпд під KepiBHиЦTвoм,~:

~

Чепур-

пісня

nростеньку

nосмітюшки

пі­

нятись

з

дзвіночком

яскраву

усе

частіше

сріблясти.А-І

заливається невu-

димий співець. Побачити його й справді нелегко. Це nідко-

або,

широкою,

як

її

повнозвуч­

ною піснею польового жайво­ ронка, але й вона дорога на.!1 ранньою весною. По сосняках лісу на різні лади дзвенить трель

тім

синиць.

Біля

струмка

чути

дзВінку

переливчасту

niC1f!~.. ..

Аж не віриться, що вона ви­ ходить із грудей однієї з най­

ришник або пищуха. малесень-

.\tенших пташок нашої фауни - волового очка. Не всі nер­

Як добре гармонує її оnе,рен-

наті мають добрі голоси. Але до пісень увесь пташиний рід завзятий. Пернатий тесляр -

обслідує підкоришник

великий строкатий дятел ви­ ступає в nташиНО.А-IУ KOНl{epTi

ри дерев,

визбируючtl

стовбу-

СВОТА!

тоненьким, зігнутим, як шило,

nеРІІIUМ

барабанщиком .

ось

ришник раз у раз перериває

рОЗібратися в багатоголосому nтаШIlНОМУ хорі.

-шкідників лісу. Тепер nідко-

Другий

дереволаз

_

прилетять

нові

Ось­

дзьобом лялечку яєчка комах

числен­

ні співці, і нелегко тоді буде

С. ПЕРЕХРЕСТ.

nов-

с.

зик теж почув весну і радіє

Княжичі.

Фоro А. Погребовського.

nротиnожеЖНОI іl

I1 I1

ІІІ

--------------~

турніру. Радянський представник про­ фесор Омоленцов ,привОІДИТЬ факти,

ральної Асамбле! ООН проеК'l' КОНІВен­ цІї про заборону IРОЗРобки.виробни­

лов.!:домляє

цтва і нагромадження запасів хLміЧіНОЇ і бактерlоJЮГ.ічної зброї 1 ЇЇЗlFНщеН1НЯ.

капі'l'алl:С'l'И'fНИХКраіїнах. але сті він ,не мІг пМкрІпити

них

проектзустplв широку лlщтримку.

'Умовах

дипломатичного

CJЮlВеснorо

робницТІВО

,конкреТНі ;віДОМОСТі

,про

ви­

випробування такої зброї в

1

ці ,відомо­ доказа,ми.

ПриведеНі ним вїдомос1il розчиняються в атмосфері !всебlчного 'взаємного недо­ вІ,р'я.

Дійсно, дипломатичні диску,сlї якось просу·вають комІтет ІДО його офІцІальної ме'l'И, але це ПРОСYlва'ння йде dз ШВНlдкl­ с'l'ю

черепахи.

Прий:ня1'ИЙ з:вroрами фІльму аналіз проблеми .прИJВQДИТЬ rлядз'Чів довионов­ ну про кеобx.IsДність ді!ялмюстІ і неоБХі,Д­ них ,реальних доказів.

я.кl ріШуче ПОДО~

лали :І'нертність ,комІтету.

ці доводи в

фіЛЬМі і ,РОЗВИ'l'ОК ді.й, -І розкриття окре­ мих його образіВ.

ПоставНІВ фільм молодий ,режисер Са:в­ ва Куліш. ГлядаЧі знають ЙОГО по філь­ му «Мер'l'ВИЙ сезон». Це був дебют Ку­ лІШа 'в ХУ'дожньому 'Кінематографі. йо­ му

передувзІВ

невеликий

документаль­

ниЛ фІльм « ,llooледние письма •. Новий ШНlрокоформаТlНИЙ, двосерНіНИЙ фільм «HoM.ireт 19-ти~ вироБНИЦ'l'ва КіНОС'l'удl,У «МосфIJIЬМ •.

12.55 -

Для школярів. Концерт ан­ сзмблю піснІ і танцю «~воник» Ву­ динку пІонерІв м. Крнвого Рога . (ДнІпропетровськ). Для глядачІв Кн­ єва і області: Телевистава сДрама на полюваннІ». Наша афIШ). На допомогу школІ .

'Jле5аченнSI п'ятниця, Перша

30

13.25 -

16.50 -

БЕРЕЗНЯ

17.30 -

програма-ЦТ

Програма передач. 9.35 -Но · внни. В дні шкільних ка,:,I~УЛ: 9.45 .Капітан Тенкеш.. ТелеВІЗІЙНИЙ бага­ тосерійний художній фільм (11. 12. ІЗ

серії).

11.00 -

ського

Союзу

студії.Орля»

з

Зустр~ч

двіЧІ

ЮНКОРІВ

Героєм

теле­

Радян­

льотчиком-космон )втом

СРСР Г. Т. Береговим . 11.45 ваші прохання. дітнІ». 12.30 -

-

"На

ВННИ.

їни..

18.10 19.00 -

.трудовий

ритм.

кра­

Концерт

учасниКІВ

ху­

концерту

учасниКl~

ху­

дожньої самодіяльностІ. 21.00 - lи­ форм' щійна програма "Час». 21.. 30 Продовження

дожньої ні

-

самодіяльиості .

НОВИНН.

Друга

11

ОО

-

фІльм

заКІнчен­

передач.

братнІх сСаДIІ

11.15 -

республІк.

СеИlра",lдн,.

КІ­

Ху­

НА ПОСТІН")' РОБОТУ ПОТРІБНІ: W04МIри. ве :"инарниА ""bAWtp. свинарии. иочеrари.

Лl.мlиltтрацl •• 18.00 - Реклама . Оголо­ 18.30 - ФІльм-концерт "ДолалаП.. - ДоВllрішальниЙ» рlчннцl ХХІV. 19.40з'їзду I~""'~-;-:-;";;";';;';';:';;:";I':-~"";';"';"';,;:,;,:;,;:~;,,:"'~,:;;:.:-; ~ :;;:.:-;.:;;#:;:#:I':-=-:.. =-~#:;;; КПРС . 19.00 «ТреТІ/!. «На музичніll орбіті». (ХаРКів). 20.25 - Iнформацl!lна ПРОГРіма «ВІстІ». Адміністрація, профспілкова організація, весь колектив 20.55 - «На добранІч, дlтнІ •. 21.10 ,Спортлото». 21.20 ХудожнlА фІльм контори «,БроваРНі'аз» висловлюють глибоке співчуття б~х­ .Таемниця шифру». 22.40 Програ. галтеру контори Є. П . Коротковііі з приводу тяжкої втратима .Час». (У Вlдеозапнсу). 23.10 смерті її батька

(Кіровоград). шення.

Спортивний

журнал

..i

.:. . ..:. .;..

«Старт» .

ПІНЧУКА Павла Микитовича.

3аступвик редактора В. ПОЛОТВ1ІК •

НАША АДРЕСА: І 255020 БРОВА'ри м. •

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

оргаи Вроварского горко",.

КоммуинстнческоА партии УкраннЬІ. городс. кого н районного

СоветОв депутатов ТРУДІІЩНХСІІ Киевской области.

ІНДЕКС

кореспондента

61964.

Газета вих6дить у вІвторок. сереАУ. п'ЯТННЦIО І суботу.

вул. Київська, 154. '======================11 ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82. заСТ)'DИIІIІ8 ре., мовлеllНR - 19-3-18. вІддІлІв промнсловостl. дактора 19-4-47. вІдповІдального секретар.. вІддІлу ро~и. фотокореспондента _ 19-4-67. сІльського господарства,

програма-УТ

ТелевізійнІ вістІ.

номистецтво дожиlll

По

Програма

6РОВАРСЬНОМУ ПІАСО6НОМУ ГОСПОДАРСТВУ

16.45 -

-Життя-подвиг.. (М. Островський). Для дітей. «ПавлиськІ казки».

9.30 -

І

11 11

у вересні 1969 ,poк,ycLм соцІалІстич­ них .краї,н ,внесли на обroворення Гене­

... Комітет дев';Л'l'на,дцяти був створе­ НИІЙ ІДЛЯ того, щоб lВиробити загальнІ пропозицП ,по заборонІ xlМlЧ;НОЇ і бак­ теріолог,lчної з6,рої. Ця m,дrЮШД<WIьна мlЖlнародна а:Іщія Ів,liдрувається в звич­

каМІТЕТ ІІ!!!

кул. О. Пушкін. «Казка про рибака :: і вдома», «Як користуватися:: та рнбку" Вистава Державного цент­ " електронагрівальними nрила- I1 раЛЬНОГО дитячого театру. 18.00 - НО·

11 сторожової охорони радгоспу 11 «Жердівський» І. В. Гераси1111 менка провели практичні за11 няття. L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ _ _ _ _ _ _ _ 11 Г. ІВАНЕНКО.

Прислухаємося. На високих

актуальна проблема дійснОСТі розр06· ляється В ньому ~нLми засобами.

=

:: нач.QЛьника

висвистує

тонах спочатку повільно, а nо-

Про боротьбу 'за здlйснeшllЯ цих про­ позицІй ,Іде мова ІВ цьому фіЛЬМІ. Однак

.Шахо­ 11 ва школа •. 15.45 - Програма передач. Івариства М . І. Соловей. Во- 11 15 50 - В дні шкільних канІкул. Ко· телебачення. МультфІльм ни провели бесіди «Завдання: ІІІ л-ь'орове 1111І! команд . І «Наука юних пожежниКІВ». 11 .Острів помилок» . 16.20 сільському господарству.. 16.50 б . на 11 • Об'єктнв.. Перед)ча дл~ фотолю І!' 11 «11 ротunожежні заходи 11 фермах, громадських будівлях 11 телів. 17.20 - В днІ ШКlльннх каНІ­ вільною

хист.

голий, прозорий.

ня».

Минулого року команда бу-І:

1I ла

свш

Але незабаром стало очевИДlЮ. що 'по­ зицiJя США і ІДЄяких їх союзників !по НА ТО БYlде за:вaJЖа'l'И .вирlшити 'в комп­ лексІ цю проблему. Тому ~ березнІ 1971 РОКУ делегації семи соцlaЛ1стиЧіНИХ країн в Комlтеl1l !по ,роззброєнню 18 ЖеневІ представили проект «Кoн.вetнцlї про за­ борону розробки. іВиробиид1'ва ,1 нагро­ маджеНlКЯ запасІв ,ба·ктерlологlч.но'і (бlо­ лО'гі<rної) зброї ІтоксинІ:в 1 ЇХ знищен­

11

НАВЧАЮТЬСЯ ІОНІ пuЖЕЖНИКИ

Д.

Цей

літе-::

завідуюча бібліотекою.

nернатого співця

свою роботу, щоб проспівати ніжну трель.

Horo.

конференцtt І

ТОВСТЕНКО,

молодій

І. ШАРАПОВ.

проведено бібліографі'/ний ог- 11 ляд «Розповіді про хлібороб-ІІ

В.

ря.

-=========================================::::::::====::::::::::::::::::==::::=:::::::::::::::==::==::==::::::::======:::: -.

ба-

ратур/».

почерк.

побажали

nартко­

ську '!рацю в художній

по-весняному.

ня з кольором кори .. Ретельно

II ,ну радгоспу М . П. Грі нченка ...

:1

йде

'1111 праВИЛI>НОМУ творчому ШЛЯ-

IIlIrTrri тв,орчих успіхі:в.

.

околицях

життя вже

ка сірува.то-коричнева пташка 'д . древу nt юма ється вгору по е .

Студ:Йці·

:!вертатися ор:mосе,рсдньо ДО

теЙ. Зате у птахів, які зиму-

вали в

Шрш «30ВУ'Т в п, орогу поез" да» підтверджує, що авторка

rв:й

навколишній світ, писала rтю-

ДИ

поа'd:8. «ПQлесская

Ч, що вона шукає но'ві теми,

:!\І:lльовувала

пташка_

Над польовими иlляхаJ.tlI. nіднявшись невисоко в повіт­

Листяний ліс здається nорожні.!l. Стоять столітні дуби, старі липи, кремезні граби. Ліс

ної війни, . fe,l)OЇ поеми вима-

\'. Туровець, і М. Фомченков , і ,\ . Дуценко lТ'орівнюваливір-

нас пернатих гос-

личка

гро, маДЯlнські )ІОТИВИ з гли:60кою діричніlС'ГЮ. ПРИ:lUlад{)ом

.10дів РОltи ВеДИКI)Ї БrТЧИ3ftя-

nО' РИдИ студій ці. Розглядаючи ~{а:, lТропоновани'Й до'робок, і

чить . свої .ні Х подхмурі. ту· манн/, теПЛІ. оло на весна цього року трохи затримує

дію виводить без утоми неве­

називають інакше, чубатого жайворонка не .АlОже зрів-

He:lдrtMHa ~ІУЖН;СТЬ н.ашої мо-

творчі ЛОШУК\!. /Іро це й го-

колись

Радісними піснями зустрічають вони весну. У кожною

;,на

.1eT~Hдa»,B якій t}співується

Лj}ОДОВЖУЄ

прозвали

с~рй.озно .і ,наполегливо працює НIl,I поеТИЧIНИМ славом, у -них

засвІДЧУЮТЬ, що

)І,оже бути

nаче-н'ня при,роди . У своїх НО-

й

Броварів,

Н'

.

органічно пов' ЯЗУЮ'ТЬСЯ вис~кі

"ошук , НО' ВИХ тео)l, цікавих образ і в, загдиблен'НЯ у внутріш-

нагадує свист ямщиків. За це

«ямщиКО:.4I». На узліссі. наприклад, співають жовтуваТі вівсянки-весняночки. Милу. ніжну, трохи журливу мело­

Перщий двесняний місяць лі-

приліт до

свище, скіЛЬКIІ весняний свист

сеньку сіренька чубата nосмітюшка, близька родичка nольовим жайворонкам. Хоч

твори

рі поезіlї, що в' ідбуВоСЯ в районн:й б : бліютеці.

н ій

«Юность»,

«30ВУТ В Дf)РОГУ поезда». Ці

вала перед читачами на 'вечо-

В:,рша)1 Ніни

'вес.НУ»,

Їй по-своєму: є сили. Лого повзика

НОТАТКИ НАТУРАЛІСТА

йне ДИ:ВНО, адже Ніна багато

така головна дум,

виступу

птахів

На черговому засіданні лі-

ЩОРll3У обг(нюре,ння її віРIІІ:В

!f CBOIIIII

По11IlбереJКС вагу донародНі хліба , багатства. до хлібороб11 (ькоТ nрачі треба виховувати. 11 eaTCTBd» -

Весняні пісні

;І;()Ї автщжи.

11 статті "дУАlа про хліб» i'OBO-11 ЖИ'Тl'Я , ,1() .1JO,'\ИIНИ, :І ЯВl1лиrн 11 рІІВ nІ1О найблагородніші nО- 11 ІЮ3Д~"1И про при.значення лю:1 чуття радянської людиНІІ, яка 11 ;lІff1И на :!С\!.1і, про героїчне

:1

ідей,но,

.у и о) ЯВИЛ -

І . художнь(). б . rjl 1І0ВІ аасо и ВТІЛення за;(У\lу,РИ1!\lічна і образна .різ-

ВСДИltа розмова, зокрема, відбулася ' про творчий Д{)I}J'Об{}l\ деС.ЯТlIJКлас,ниці пе,ршої с'тудії

як

.

Т;'.·:'

ТIl

О . м';лы r.·..

тур ної

наро,ду.

~вучали громадянські ~ІОТИВИ. Поезі,ї Юни Руденко стали

РОВЦЯ, О. Граневич, М. Си'о" М.

радя-нсы\гоo

чити ЦИКЛ віршів про Х&тинь,

студійц:в А. Луценка, Г. Турею:о,

ЛІТСТУДії

:~OKp'eMa, ва, рто було б відзна-

:: пра,цює щш газеті «Нове JlШТI1 ТЯ».

по-господарсько Требухівська сільська бібліо-::

Прuці О. В. Гіталов

ві дб}' .ТJI}С Я

чергове засідання літерату.р:н()ї

11 тека провела читацьку КОНфе-:: 1111 р.е нцію «до землі - nо-синів- 11 11 ськи , д о праці - по 'lеСТI,. д о tI 11 хліба - /lo-гоСnодарсЬКи».-' 11 11 Цікавим, змістовниАI був Bll-:: :: стуn «Земля-джерело достат- 11 11 ку» го;.,гвн;гов агРО.н"ома рад-:: IІ.госnу • уряд, . ереМlUчука. 11 - Наш Комуністична 11 11 :: партія, сказав дОnОВідаЧ,-11 11 виявляють велику турботу про 11 11 використання основ-:: 11 правильне ного нашого багйтства-зе!tlлі. 11 :1 На ІІІ з'їзді колгО'Cflників Ге- 11 11 неральний секретар ЦК КПРС 11 11 11 Л_ І . Брежнєв сказав: «Вам,1111 б 11 трудівниКl1 /lолів, осо ~иBO 11 11 зрозу,щле значення земл/ в 11 11 житті людиН/І. Зе,иля - це 11 11 джерело нашої сили, нашого:: :1 багатства ... ми повинні всіЛЯ-11 11 ко дорожити нею, nідвищува-!І 11 ти родючість кожною гекта· 11 11 ра». у нашій роботі ми зав-' :1 жди дбає;ио про те, щоб поля 11 давали найбільшу віддачу, 11 щоб БЦЛIІ (ІОНІІ врожайниАtII, :1 щедрuми, а для цього треба

::

ЗАСІДАННЯ

неділі

В ДОРОГУ

масово!

MlcцflllOro радІо-

~.

Броварська друкарня.

Київської області, вул . Київська. \54. Телефои -

19-4-57.

Зам. 1683-9752.

_.

#50 1973  
#50 1973  
Advertisement