Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯr

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО ТА

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПJtPTIJ УКРАІНИ

РАДИ ДЕПУТАТІВ

PAROHHOI

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Висування кандидатів у депутати Верховної Ради Союзу РСР Виборча кампанія по виборах цо найвищого органу влади краї­ ни вступила в новий період. 24 квітня почалось висування канди­ датів у депутати Верховної Ради

СРСР восьмого Серед перших

скликання. кандидатів,

сунутих у ці дні,

-

ви­

члени Політ­

бюро ЦК КПРС товариші Л. І. Брежнєв, Г. І. Воронов, А. П. Кири­ ленко, О. М. Косигін, К. Т- Мазу­ ров, А. Я. Пельше, М. В. Підгор­ ний, Д. С. Полянський, М. А. Сус­ лов, О. М. Шелєпін, П. Ю. Ше­

ла Вікторович Підгорний висуну­ тий кандидатом у депутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР по Ленінградському вибор.чому окру­ На зборах колективу Київсько­ авіаційного заводу імені 50річчя Великої Жовтневої соціа­ лістичної революції кандидатом у депутати Ради Союзу Верхов­ ної Ради СРСР по Київському­

го

Жовтнеюм-у виборчому ОКіРУГУ висунутий член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП П.

Ю. Шелест.

Генера.~ьний секретар ЦК На передвиборних зборах тру­ КПРС Леонід Ілліч Брежнєв ви­ дівники промислових підпри­ сунутий

Ради СРСР

кандидатом

у

депутати

Союзу Верховної Ради по Бауманському вибор­

чому округу

міста

Москви.

ємств,

колгоспів,

радгоспів

і

ус­

танов України назвали кандида­ тами у депутати найвищого орга­

Голо­

ну

ва Ради Міністрів СРСР Олексій ,\lнко.нйович Косигін висунутий

го

Радянської влади генерально­ конструктора літаків, лауреа­

та

Ленjнської

кандидатом

у депутати

ІL:ональносте•й

СРСР

Ради

Верховної

На­

Ра.ди

по Московському міському

виборчому округу. Голова Прези­ дії Верховної Ради СРСР Мико-

Рішення J{g 132 винонавчого номітету Броварсьної районної Ради депутатів трудящих від 24 нвітня 1970 рону

гу столиці.

України

лест.

Про затвврдження складу Дільничних виборчих комісій, спільних по виборах до Ради Союзу і Ради Національностей Верховної Ради СРСР, по Броварському району

і Державної nре­

мій, Героя Соціалістичної

Праці

О. К. Антонова, президента АН УРСР, Героя Соціалістичної Пра­ ці Б. Є. Патона та інших. (РАТАУ).

(Продовження. Поч. в

Члени Дільничної виборчої комісії: в~д

-

Повним

ходом

суниці,

ведеться

якої

садін­

15

тут буде

гек­

тарів. Перед в змаганні на цій роботі ведуть Г. Крук, Г. Овчар, Г. Сотниченка, Г. Пікож, Н. Онашко та інші. Двадцять два

-від

Поля

радгоспу і

куди

«Же•рд:вський»

не кинеш

оком­

всюди вор:а. А до того ще й до­ щі щоденно на перешкодіТа механізатори і члени ріль­ ничих бригад використовують

З кожним днем все ширшого розмаху набирає змагання на честь виборів до Верховної Ра­ ди СРСР.

В. ЗАБЕРЕЖНИІІ.

н'чн~х .працівників та службовців районного об'єднан·ня «Сільrооп­ техніка».

Горбунов Павло Васильович від комуністичної органі.заu;ії .rrе­ ресувної механізованої КОЛІQ•НИ N2 З. Яніцький Ма 1р'·ян Францавич u'д комун'пичної організацЇІЇ пе­ р·есувної механіз·ованої колон·и N2 З.

кожну погожу годину і працюють

у по.~і. Посіяно 46 гектарів нико­ вівеа на зелений корм худобі, 29 гектарів ранніх овочевих культур.

На

підготовці грунту,

удобренні

його і сівбі відзначились сумлін­ ністю трактористи Микола Толоч-

6

гектарів

ранньої

капусти. Механізовані ланки Пет­ ра

Хитрого та Віктора

внісши

мінеральні

Фесюка,

добрива

в

грунт на закріплених ділянках, почали садіння картоnлі.

Добре йдуть роботи на ягідни­ ках

і

в

саду.

І. ШВАЧКО, rрома11ський кореспондент.

ві.д

кварталу

по

вирощуванню

і

дажу державі овочів із закритого

грунту. У квітні nотік nродукції ще більше зріс· В магазини Киє­ ва вже здано 16 тонн цибулі, ви­ рощеної в теплицях під поліети-

ВЧИМОСЯ У ЛЕНІНА Учора

відбулась районна

ково-•методична

свячена

До першотравневого свята від­ nравимо

трудящим

шу

свіжу

М.

5

БОЧRО.

На секцшних заняттях учасни­ конференції поділилися досві­

дом

застосування

пропагандистсь-

вождя револю­

ції у своїй дія,lьності.

Згідно

постанови

бюро

.рай­

ження В. І. Леніна. У ній брали к.ому па.ртії, кращих п:ро.пагандис­

участь

пропагандисти

комсомольської ських народних

партійної

освіти шкіл,

і

та ленінсекретарі

тів

нагороджено

Грамотами

РК

КП України, а імена Г. П. Рей та Д. М. Лисенка занесено до ра­

партійних організацій. З доповід- йонної книги Ленінської трудової дю «Органічна єдність теорії -з слави. практикою

ефективності

основа

наукової і

високої

гандистської діяльності В.

ніна» виступив перший

райкому КП України шлик В- О.

У

роботі

конференції

пропа- участь працівник І. Ле-

взяла

обласного Бу-

динку політичної освіти т. Марке­

секретар вич Н. С.

Після

т. Криво- учасники поклали

від пере­

N2

З.

Олександрівна і•нженерно-тех­

ПО БРОВАРСЬКІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .N2 43/701

конференції її

квіти до під-

ніжж.я пам'•я'І'ника В. І. Леніну.

Анд•ріївна від •робітників, інженерно-технічних !Працівників та службо.вців постій­ нод;юч·ого .rюї.зда N2 2. Линник Любов Мус.іївна від комуніІСтичної організації заводоу «Торl1маш». Возьянов ВолОtдимир Арсентійо­ вач від робіТІників, і.нженернІQ­ те·хнічних працівників та службо·в­ ·І.lііі зав·оду «Торrг.маш».

ПО

БРОВАРСЬКІИ ДІЛЬНИЦІ

ВИБОРЧІП

.Ni 45/703

Голова Ді.ІDьничної ви•борчої ко­ місії Ромасенко Володимир Анд­ рійович ВЇЩ оКОМ!уНЇосТІ\!ЧН:оr орrа­ :ІІ'ізаu,ії за воду е.ле.ктротехнічних вкробів.

За·стуtпни;к •ГО,1·ови Ді.mьни•чної вибор·чої комkії Карпенко Ана­ ста·сjя ЄВІменівна від колекrгиву вчителів та rехні·чних працівни•ків

Бр·овар·ської школи

N2 4.

Секретар Дільни•чнюї вИ'борчої комісії Ковтанець Валентина Іlе'!'­ рів·на від комуністичної ергаІІі­ зації Броварської школи N2 4. Члени Дільничної комісії:

виборчої

від комtу•нkтичної органі·зації за­ воду електрwехнічних виробі.в. Теплюк Олександр Гіри.горович­ від робітників та службовців цен­ тральної досл.і:дної станнії по штучню•му о!Сі.менінню сільськогос­

та

·подарс.І>ких тварин.

служ6овців

заводу

Х·ол.одиль­

НИК'ів.

Члени Дільничної виборчої комісії: Майдан Марі-я Гри;rор~вна

робітн.ІІІКів,

-

від

і·нжене-рно-те·хн·ічнІІХ

працівнІІІКів та службовців зав•оду холодильниІGів.

Чаленко Раїса Бо·рисівна .:__ від

робітників, інжене•рно-технічних працівниtків та служІбов.ців заводу холодильників. ЛИ'і'ОВченко Ніона Ми•хайлі.вна­ віСІ. .комуністичної ор·ганізації за­ воду хо·лодильників.

Володи.м.ир

Івано­

вич від ро.бітників, .інженерН'О­ т·е.хні·чнІІІХ пра,цівникі:в та служ•бов­ ц,ів заводу холодильників. Прядко Андрій Михайлович в:д робітників та ·службовців бу­

дівельного оІЮМІбінату N2 2. Мельник Сергій Гршгоров.ич віщ комуністичної організації Бро­ вароькrої середньої ш1юли N2 2. ПО БРОВАРСЬЮИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 44/702 Голова Діл,ь~tичної виборчої /КО­ місії Карпов Іван Тимофійович ві•д к·омунkтичної організаці•ї Бро­ вар·сьwої середн,ьюї школи N2 2. За·сту:п•них голови Дільнwчної виборчої комі.с~ї Писаренко Оль­ га Іванівна від робітникі·в та служ,бовців

за.воду холодильнихів·.

Се:Кретар Дільничнеї виборчої ·кю,м.ісії Скиба Ма:JОСим С-rе.па·нови·ч в:д заво.ДІу

-

комуністичної «Торг.маш».

організації

Члени Дільничної виборчої комісії:

Миколаєнко Анатолій Леонтійо­ вич від колективу вчителів та '!'е.хнічних праців.ників Б,роварсь­ кої серед.ньої школи N2 2. Полторам Ніна Дмитрівна в:д робітнИJКів, і·нженерно-техніч­

них ·працJ.вників та заводу «Торrмаш».

служ•бовців

Білокінь ОлЄіКсій Панасович

Бородій Василь Петрович- від р01біт•ників, інже~ер'Но-те•хнічних працівників та службо·І!оІІJів заводу елеК!тротехні•чних

вир·обів.

Шевченко Софія Ащд:роні·вна

-

в:·д робітни•ків, інже'Нерно-техніч­ ·них працівників та слу.жбовців за­ воду електротех.нічн·и.х виробів.

Примак

Н:на

J.ванівна -

робітників та служ6овців вел•ьного wомбінату N2 2.

Бабич Пилип Романович ко.муністичн·ої органіІЗації

від буді­

-

від цент­

ральної до•слід;ної станції по штуч­ но.му осіменінню сільськогоспода·р­ ських

си•півна від робітників та служ­ боВІnів рац.го•апу Dмені Щорса. Секретар Дільничної виборчої ком'сії Неплюєв Анатолій Гри·rо­ рович в;д ко·муністичної орrа­ н'1ацїі ра:дюшІ'у ·імені Щорса. Члени Дільничної виборчої комісії:

Максименко

Зінаїда

Миха.йлів­

на від робітників та службов­ ців ра,щгоопу і•мені Щорса. Вітер О.1ьга Василівна Віі!І робітни-ків та служ·боВІців paДf!Oc­ m імені Щ·ор·са.

Кравченко Василь

Іванович -

від ком<уністІ\1Чної орrаніза.цИ рад­ гос.пу імені. Щор11а.

Пуленко Іван .r.наrов.ич від ро·бі1'НИІюів та слуЖІбовц·і·в рад/ГОс· пу імені Що·р·са. ПО ТРЕБУХІВСЬКІR ВИБОРЧІR ДІЛЬНИЦІ .Ni 48/706

Голова Дільничної виборчої ко­ мі'сії Волков Михайло сте.па.новІІЧ ві.д робі'NfІІ!юів '!'а службовців р aдrocn<y «Треібух•іОСЬІІШЙ»

-

Засту[].ник гоJЮви Дільничної ви­ борчої ко.мkії

Василівна службовців

Ковбасинська Віра

в•ід

робітників

та

Р8Ідrоооу «Требухівсь­

КИ1~.

Голова Дільничної виборчо·Ї ІЮ· м;с:І Селюк Федір Архипо­ вич від коМІуністи·чної організа­ Іlії заводу холодильників. Засту:пни1к гол.ови Дільничної виборчої ком.ісі•ї Ковбасинська Ганна Петрівна від робітників, 'нженерно-теХ•НіІЧНИХ праціВН·ИКіВ

ін­

продукцію.

нау- кої майстерності

з дня народ-

столиці ще

тонн цибулі, тонну щавлю та

ки

конференцІя, ПІри-

!ОО-річчю

леновою плівкою, та 5 центнерів щавлю з відкритого грунту.

про­

Євдокі•я

робітників,

Вербицький

Свіжу зелень- до святкового столу Робітники радгоспу «Бобриць­ кий» перевиконали план першого

-

Секретар д:льничної виборчої юомісії Корнієнко Пана·с Якович - від КЮМ)'ІНЇОСТНоЧНОЇ оргаНІі:зації завощу х•о.1одильників.

ко, Анатолій Мандрпка та Петро Гришко. Овочівники посадили понад

інженерн.о--rех­

нічних праціовників та службовців 111ере•сувної механізованої 1юлони N2 З.

р·обітники відділка удостоєні Ле­ нінської ювілейної медалі. Не відстає і колектив теплично­ го господарства. На д.вох гекта­ рах у теплиці мінського зразк:t цвітуть огірки. Понад 15 центне­ рів їх відправлено трудящим сто­ лиці.

вручну

робітників,

Микула

ВИІюристовуючи кожну погожу годину низинні,

інжене.рно-·тех­

сувної механ·і:юваної кюлони

На честь виборів

ня

рюбітниюів,

н:•чних пра,нівників та службовн.ів районно11о об'єднання «Сільrооп­ пехні•ка». Климась В·олодимир Анто·нович

-

Ось вже п'ять років колектив відділка імені Кірова (радгосп «Великодимерський») тримає пер­ шість в господарстві по вирощу­ ванню фруктів і суниjІ.і. Мічурін­ ці в ювілейному році твердо ви­ рішили закріпити цю першість.

комб!нату N2 2. Гейшало Наталія

Тарганський Станіслав Іванович

Дика Л~ді•я .Миколаївна робітників та слу~бовців

ЙДЕ ВЕСНА НАД НИВАМИ

Лисенко Михайло Іванович від робітників та службовців буд­

.Ni 49).

тварин.

СеХІретар Дільничної виборчої ІЮІМісії Філіпович Ра.їса Платоиів· на від рооІтникі·в та службов­ ців

радго·спу

«Требутхів~};!СІtЙ:..

Члени Дільничної виборчої комісії:

Шевель Віра Олекс·іЇ·вна -

від

робіТНИІКіВ та СJі'уІЖ008ЦіВ ра,д,ГОС• пу «Требутхівськ.нй».

Ковбасинськd Вооодими.р Яко­ вич ві·д колективу вчителів та технічнах прац,і.вників Т.ребух:іась­ кої середньої ШКІОЛ·И.

Чаленко Бори·с

ВасильовІІ'Ч -

віtд рооітникі.в та службовців ра~д­ і'оопу «Треб<у,хівський».

Ковбаси•нська Ра.їса Іванівна в:,д робітнИІКів та слуІЖбовцtв рад­ І'Ос.пу «Тrребуаtівоь~ий».

Рогач Ан-rо.н Васи.лювн·ч -

в.ід

ро•бітників та СЛ)'1ж6овців · ·рад;rос­ пу «ТребуХЇ.ВІСЬІК!fЙо».

Корнійко Па.влю Омелян'Ович від роб:~нихів '!'а СЛ}'ІЖООВ!Ців рад­ госпу «Требухі•ВСЬКИЙ».

ПО КНЯЖИЦЬКІИ ВИБОРЧІП ПО ТРЕБУХІВСЬКІП ВИБОРЧІR ДІЛЬНИЦІ .N!! 46/704 ДІЛЬНИЦІ .М 49/707 Голова Дііl!·ьничної ви-борчої коГолова Дільни~ної виборчої комісії Маляренко Андрій Олексан~- ІМі!Сії Швнюк МИJХаіІло Микwrович ровнч від комунkтичної орга- _ від робітнІ!%іВ та сJrужбоаців н·і:заtції радrос.п~ іІмені Що·рса.

радгоспу «Т•реІбухіосЬІКІІ!ЇІ».·

Заtс11)'.nюrк .голови ДіJІьничІюї За·сrулІщк юлови Дільни:чної виіборчої комісіої Горобей Марія виборчо·ї ком·і•сії Загородько Лі· Сам•сонівна - ві:д рообітюі!ків та дія Павл•івна - від ко,1еІКТИ·ВУ

слу.жІбоаці•в .радгоспу і•мен·і Щорса. вчиrrелів і '!'ехнічн.и•х

пра.ці.вник•ів

Секретар д:льничної виборчої ТребУJхіооькюї се:редньої .Школи. комісії Плюта Іван Іванович Секретар· Дільничної виборчої в:д кюмуністичної орга·нізаrції рад- ·ко1мі•сії КулИк 'Олекса.ндр ЯкОвИ·Ч - від робітнн·ків та службо-вців

rоопу імені Щорса.

Члени Дільничної виборчої

комісії:

Петренко Іван Ни<mпорович

радгослу (<Т~е{іо]"ХівсІ>КИЙ».

Члени Дільничної виборчої комісії:

від рюбі'І'ників .та служібовців ра.дюапу іtмені ·Щорtса. Озадовський Пилип МатвійовІ\1Ч - ·ВІЩ рабі'І'ників та службовців ра.д.rосп•у імені Щорса. Санталова Ніна Сrепа•нів.на -

Ігнатенко Іван Оде.ксандрович - аід ра6ітнИJКі.в та службовц.ів ра!д'Гос·пу «Требухі.всЬІКИЙ». МельиичеИJ(о Олександра Юхимівна - від робітюtІКів та служ-

•ГОСПJу імен·і Щорса.

від робіТНИКіВ та СJrуЖбо!Щів рад·

від комуністІІІЧН·ої орга·ні·зації ра.д-

боВІЦін радгоспу «Требухівоьк.иІЙ». ОрлоІІСька Галина ЮхимІвна -

Бондаренко Катерина Григорів- го·оП>у «Треібуооівський».

на - від робітнИJКів та слу.жбовХанова Та.м.ара ФаJІІЯ·Хі·S·Наr-від ців радгоспу і.мені Щорса. колетиру МедІ!!Ч'них працівнн~ів ПО КНЯЖИЦЬКІА ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 47/705

Т•реібуііВІСІ>'К'ОЇ дільничн:ої .І!іха'рні. ОІідієнко Олександр МИJХ.айло-

Гоv1ова Ді.льнич!Юї ви•бор•чої ко- вич від робіт:ниК!ів і СЛ}'!Жбов· .м.:с:·ї Кул~к Оле~сій йо:сИІпович ~ ці в радІ1о·апу «Требухі'ВС•Ь&ІІІЙ». вщ ком.уюстичноІ оргаН!зації радЧайка. Іван Каленико.~иЧ .:._.від ГІQС!Пу імені Щорса..

3аСтуІrіНИІК

ГОЛОВИ

рОб!ТН.ИЮВ Та СЛ)'ЖООВІЦІВ ))іІ'ДГОС-

ДіЛЬНИ•ЧНОЇ І пу «Треб)'ІJі!ЇВСЬКИЙ». виборчої комісії Вітер Марія йо- ( ПродовженнJІ на 2-і і 3-і стор.).


Про затвердження сипаду Діпьничних виборчих комісій, спіпьних по виборах до Ради (Продовження. Поч. на

1

стор.)

ПО ТРЕБУХІВСЬКІй ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 50/708 ;Голова Дільничної вибор1ч,ої ,ко­ місії Ковбаси.нський Петро Михай· .1ович вісд р·обіт.ників та служ­ бовІЦін расдігоапу «Требу.хів,ський». Заст:;шншк голови Діл:ьни.чної ви1борчої комісН Козак Ганна Се­ менівна- ві·д робітників та слу~ж­ бовців ~ра,дІГО·аПу «ТребуJСіВСЬКИЙ». Секретар Дільничн·ої виборчої к·ом,ісії Шибі~о Вікто·р Якович В·ісд робітників та служ6овців рад­ госпу «ТребуІХ.ЇВСЬКИІЙ».

Члени Дільничної виборчої комісії:

Бабич· Панталі1й

Романович

вісд робіl'никі~в та служ6овців рад­ ,госпу «Тр.ебу,хівський». Ганжа Любов Зіновіївна .с_ від роб:тників та муж1бовців радгоспу «Требу,JСіВ·СЬКИ.Й». Трофимова Одьrа 6горівна від робітн·июі·в та службов,ців рад­ госnу «ТіребуJСіВСЬКИІЙ».

Ганжа

Ми1хайло

Макарович

-

в1і1д робітпиків та слу.ЖJбовців рад­ rос!І11у «Т·рооу.хі,ІЮЬІКиіІ».

ПО КРАСИЛІВСЬКІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 51/709 Гюло·ва Ділнниqної вибо!J'ЧОЇ ко­ місії Матвіенко Іван ІванІJвич ·Від каму:нісrшчної організації рад­ rоопу «Кра,силівський». 3а'СТ)1ПНИК ІГОЛОВИ ДіЛЬНИЧНQЇ виборmї ,Jюмkії Чуняк Софія Де­ .м.ІЯ·Ніана від робітників та слу1жбовщів радгоспу «Кра,силів­

В';,д комуністичної організаціі сгріЧКQ-ТКацькюї фабрики.

Члени Дільничної виборчої

Члени Дільничної виборчої

Радченко Ма~р~я Ми.ха,йлівн.а .від колективу медичних nрацівн'И­ ків Гого.1івської дільничної лі­

комісії:

Вансович Антон Иосиnович від комуністинн,ої ортані,зації paJJ..rooпy «Логол.ів·сІJкий». Таран Лригорій Тимофійович ві,д КОІМ<ун:істичної ор:ганіз·ації 'гоопу «Гоголів·ський».

Гулай Тамара МІ!іколаїв.на- від 1Колеюиву

ко.місі·ї

Дільничної

Кривошея

аиборчої

.Микола

Івано­

вич в:д 1КОМ1уністичної організа­ ції ра.J;г.оспу «Кра~силівський».

Члени

Дільничної виборчої комісії:

Джафарова АлЬІбіна на ц:в

-

Миколаїв­

від робітНІ~ків та службов­ ра.дІГо,спу «Красилівс,ький».

Чуняк Стооа~н Серг~fювич

-

від

робітників ·та слу,жбовців 'Радігоопу

~'Кр асиліІJІСЬІКИЙ». Матвіенко .Мар1я АндJріївна ві.д робітників та службовців pa~д­ roony «К1расил.іоський».

Ши6іко

ОЛІь.rа

Степанівна

-

В'ід робі'!1Н.И)(ів та слуЖJбовців радгосnу «~расилівський». . Рогач О.'Іекс·ій Оноорійович аід комуністачної орган·ізації рад­ гаспу «КрасилівОІJКИЙ». Москаленко Гри,горій Петрович - в·іщ кому,ністичної організації ра·дІГос,ІJ>у «Кірасилівський». ПО КРАСИЛІВСЬКІй ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni1 52/710 Го,10ва Дільничної виборчої .Ію­ м:ІСії Зінченко Гр·игорій Петрович - а'ісд .к'о·муністичної організації ра1дгооnу «Красидівський». ЗастуІЛник rолови Ді·льничної виборчої комісії Москаленко Ма­ р~я Іванівна від ро:біrни,ків та с.1утбо8ців ра,~госпу «Красилів­ ськи,й».

CewpeTІJ·P Дільничної вибор,чої комісії Припута Петро Іванович­ від КОООКТИВ'У ІІЧИТеЛ.Ї.В та ТеХ·НІЇЧ­ НИХ праІці&н·иків Красилівської 8-річної школи. Члени Дільничної виборчої комісії:

Дяченко

Ганна

Одексіїв'на.

від колективу вчителіа та техніч­ них пищі·вників Красилівської 8-·рі,ЧНQЇ ШКОЛИ.

ІваШко Катерина Михайлівна ВІід робітників та служ:бовців pa.д­ «Красилівський». Матвіt>нко Катерина Мусіївна.­ в~~ робіт,ників та службо·вців рад­ госnу «КраІСИJfЇ'ВСЬКИЙ».

roony

медичних

працівників

Гоголівс.ької дільн·ичної .~ікарні. Рибка Ната.1ія Свиридів·на від ро:бітників та слуЖJбоаців paд­ f1oon.y «Гаголі.вськІІй». Науменко Лкщмила Михайлі,вна - в~ід рооітник~ів та службовців стрічко-ткаІЦької фа:брики.

Качанов Микола Ол~ксійович­ ві'д робітниюів та службовців рад­ гоаnу «Го.rолів~сtжий».

ПО

ГОГОЛІВСЬКІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Nil 54/712

Го.1ова Дільничної ви1борчоі ІКО­ місії Вага МикQла Трохи,мови~ч­ від комуністи,чної ор·ганізації рад­ гооnу «ГоголівсЬІКНІЙ». ,З,астушн.ик :rолови д:.1ьничної

виборчої

ком)сії

Кирієнко

ШКО·ЛИ 'і НЗ:У'ІЮВИХ устаНОВ серед­ НЬОЇ ШКОЛИ. іС~крет,а·р Дільничнюї виборчої комісії Лишилемко Ва.сил~ь Іван,о­ вич від робітнаків та служ:бов­ ців радІгоспу ,«,Гоголівський».

Микола

Олексійовач­

ВІід комуністич.ної організації рад­

госnу «ГоголГвоький». Вільчинський Леонід Семенови·ч - від робітників та службовців раДІГоапу ~Гоголівський». . Архипенко Василь Пилипович­ ві1д робітників та слутбов.ців рад­

госпу «Гоголівський».

Шумай

Ольга

Іванівна

робітнИІків та сду,ж·бовців ткацькоі фабрнІКи.

-

від

стріЧКQ­

Стасюк НІна Іванівна від орrа·нізації профіlіtіл,ки nрацівників освіти,

.вищої

установ

школи і ,науюових середньої 1школн.

Колдубова Уляна Андр·іянівна ві'д організаціі профсnілки пра­ цівників осв~іти, В'ИІЩОЇ школи і на­ укових установ середньої ШІюли.

-

ПО

ГОГОЛІВСЬКІй ДІЛЬНИЦІ .М

ВИБОРЧІЯ

55/713

,Годова ДіJІJьничн~ої виборчої ко­ ІМісН Стасько НаІСНЛЬ Сrеланович -від юомуністичної організаціі ра1дJгоопу «ГоrолівШІКИЙ>>. За~стуtпник гол·ови Дільничної ви,бор'Чої комісії Чупринка Надія А!рхиІПів,на від організації щюф­ <)nілки пра.ціВ'Ішків освіти, вищої школи і наукових устаноа во·сІJми­

paдJroony «Гоголівський».

Васильєва Параскові1я Петрів­ н.а від р01бітників та службов­ ців ра1дJюоnу «Гоголівський». Касян Ніна Іванівна ганізації

профспілки

-

від ор­

nрацівників

освіти, вищої шк·оли і наукових установ середньої школи.

Клибанська

-

від <робіrгниІКі<В та службовців рад­ rоапу «Красилівський».

ПО ГОГОЛІВСЬКІЯ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .М

53/711

Голова ДіJLьиичної tшборчої ко­ r.tісИ МІхеев ВіІКТор Семен·ови'ч в~ ЮОМ'}'Нісrичної о·р,гані:зації стрічко-ткацької

З.а'Сту!ПНІ!К

фа16ри.ки.

ГОЛ·ОВИ

ДіЛЬНИЧНОЇ

&иборчоі комісії Яковенко на.тал<іЯ Ва:си.тrtвн,а від робі,тни'кі,в та. С.~уJЮбОВІЦіВ СТріЧІЮ-Т!КаІЦЬКОЇ фаб­ рИКИ.

Секретар Дільнично.ї вибо.рчої ІКОІМ-ісії Яшник Галина Ку.зьмі·вна-

О

2

стор.

О

ДІЛЬНИЦІ

Федор~ович

гоаnу «Жемівс.ький>>. Дейнека Марія Стеnанівна

-

від робітників та ~служ:бовців ра·д­ ·госп~у «ГО~ОЛЇ'ВІСЬІКИЙ».

Захарченко

Ольга

Єгорівна

-

в.ід робітників та службовців рад­ rоопу <(Гоголівс,ІJКИ,Й».

ПО РУСАНІВСЬКІЯ ВИБОРЧШ ДІЛЬНИЦІ .М 57 j715 Голова Дільначної .виборЧQЇ юо­ мjсії Гор.ий Вжиль Степа.нович від комуністичної організації рад­ госпу «Русанівський». Засг)Іпник ,голови Дільничн·ої виборчої комі·сії Хамбір Катерина І ва н,івна від робітників та службовців радJrос1пу «Русанів­

Сеюретар Дільничної виборчої комісії Рябий Федір Ти,хонович­ від ко1мун:істачної орга1нtзації рад­ гоопу «Руса~Н·ЇВС.ЬКИЙ».

Члени Дільничної виборчої комісії:

-

від

р·обітн.ик·іа та <:.1ужбовців радгос­ ІП'У «РусанівСЬІКИЙ». Топіха Євдокі1Я Платонівна -

від рюбітників та слу.ж6овців paд­ roony «Рус.а•нівсЬІКИЙ».

Соловей Я'ків Савич

від к·о­

-

М11щенко Олексій Остапович

Гал.ина

Фед~орівна

-

від робітників та служ,бовців рад­ госпу «Русанівський>>.

Мовчан Льд~я роб:тників

та

Іванівна

службовців

-

від

радгос­

"'У «Русанівський».

Галина Михайлівна

жа Хитрий Олексій Іванович- від робітни:ків і службовців автогара­ жз радгоспу ~великодиме,рський».

Члени Дільничної виборчої

Скорина ГеорІГьй Миколайович­ від ко.мунkтІИЧної органі3ації. ав­ тотара.ж.а р·адІГоспу «Великодим,ер­ сuкИІй».

ДІЛЬНИЦІ .М

56/714

Голова Д.іл.ьниЧНQЇ 'ви-борчої ко­ місИ Бартош Іван Гри.rорови'Ч від ортані,за.ції прюфапілкн. nраІців­ ників осв.іти, вищої школи і на­ у1кових установ восьмирі·чної шко­ ли.

Застуюник голови Дільничної ,вибор•ЧОЇ комісії Захарченко r~ри­ ІЮр·ій 6rоро.ви·ч від робітників та служtбовців радІГоопу «Гоголів­ оьки•Й». Се:кретар Дільничної ·виборчої комkії Калюк ФeJJ.ip Петрович Від •КОМ'J"НЇСТИЧНQЇ організаціЇ рад­ ГОІСnу «Же·рД;іВСЬІІШЙ».

ський>>.

Діл'Ьничної

виборчої

Євтушенко Мих.айло Оме­

-

від іКОІМ'УІНістичної ор­ paдroany «Красилів­

Іськи.й».

Члени Дільничної виборчої комісії: Кушнір Ві.кт·ор Степанови~ч-від робітн·ик:в та слу,жбов,ці,в ра,дгос­ пу «Красилівс.ЬІкий». Павленко МикQла Михайлович

-

аід робітників

та

службовців

pac.'liГO·ony «КрасиліВСJ:jКИЙ». Білоус ЛіJдія Олексіївна від робітників т.а службовців рад:rос­ пу «Кра1силівський>>. Юхта О.1ьга Мака,рів.на від робітник:в та служ,бовщів радгос­ ІПУ «Красилівс,ьки.й». Коврига Гнат Федорович від роб:тни,ь:ів та служ.бовuів ра.дгос­ пу «Кра·си.lіВСt;КИЙ>>. Хмельницька Марфа Павлівн.а­ від робітниіків та служ,бовців рад­ гоопу «Крааил~івський>>.

Гончаренко Олена Васи.лівна­ від ко.1екти·ВУ вчите.1ів та техніч­ них nра.ців:ників Світильнівської 8-:річної школи.

-

ві;J. робітників та с.1ужбовців рад­

ПО КУЛАЖИНСЬКІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .М 59/717 Голова Ді,'ІІЬНИЧН·ОЇ ви.борчої ко­ '.Іісії Сизоненко Ростислав Митро­ ф.анови~ч Ві,д КО•МУНіС11ИЧНОЇ Ор­ 'Га ні1зації paдroony «Зор,я». Заступник голови Дільничн·ої виборчої комісії Кот Марія Кон.о­ нівна від Р'ОбітНИІКів та служ­ бовців ра.~гоапу «Зор,я». Секретар Дільничної виборч·ої ІКочісії Стригун Віюор Васил.ьо­ від комуні,стичної орган.іза­

uії

ра,дгоопу «Зоря>>. Члени Дільничної виборчої комісії: Кот Галина Єв'Гухі.вна від робітників та с.1ужбовців радrос­ ~у «Зоря». Сизоненко Любов Вікторівна ві·д робітникіа та службовців рад­ ІГОСІПУ «Зо·ря>>. Ткаченко ФеJдір Яковач від 'П'раціІШІИКів торгівлі Світильні,в­ ,сько·го ·радгооn,робк~ооnу.

ський>>.

.Сек·ретар Дільничної .виборчої кощ.ісїі Зозуля Микола ІваНQВІfЧ­ в'д ІКО\Іуніпнююї органіІзації

Члени Дільничної виборчої комісії: Павленко В.а.1ентина. .Михайлів­ на від робітників та службов­ ців ра;ІіГОСПУ «Кра'СШ1іВСЬЮІЙ>>. Дяченко Єв.д:окі,я Іванівна від 'РО•бітників та сду,ж1бовців ра,д­ гос~у «.КрасилівсЬІкИЙ>>. Циганенко Віра Йо·си,nівна від робітників та .службовців рад­ гоаnу «Кр.асилів.ський». Філіпчук Ва·сил1ь Як,ович від робітників

СЬ!к.ого

радгос~nробк•оопу.

Литвиненко Костянти·Н Феодо,сі-

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

та

службовців

рад.гос­

'"'У

«Красилів~сь:киіJ.». Кузьмик Олександр І ванавич­ від робітн'иків та службовців рад­ гос,nу «Краси.1і61ський». Устенко Іван Ул.ІJянювич від робі'тників та службовців рад,гос­ пу «Кржилівський>>. ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 63/721

службовців

·радІГ·ОС,nу «ЗОР'Я.». Дяченко Оофі1я Іван·івна від пр.а.ці·вників rоргівлі Світильнів­

рад­

гооnу «Красилівський».

Близнюк ·Crenaн Володимирович та

Іван·івна

Селюк Віра Павлівна

госnу «Пл.осків·сь:кий>>. Какун Микол.а Олисейович вЩ ро,бітн.иків та слутоовців рад­ госпу <~Плосків·ський». Топіха Ма1рLя Оооnанівн.а від р.о•біт·ННІКів та службов·ців paд~roc­ ,n~y «Плосківський». Яковенко Павло Тимофійо•вич­ від камунkrичної ор:га.нjзації расд­ гос.mу «Пло'*івський». Фандист Марія Ло.гвинівна від робітн·иків та службовців рад­ гоаnу «Плоокіось~ий».

ком:,сії

Члени Дільничної виборчої комісії:

-від р·обіrнНІкі.в

Ніна

від

-

і слуЖІбов:ців автога.ра­ рад,го·апу «Велиходимерський».

бітників

л~янович ,ганізації

.від :комуні<:тичної організації рад­ ,тооnу «.Зоря». Засr)1пник ,г·олови Діл.ьни·чної ви1борчої 'комі-сії Колоша Наді1я Гнатів:на ві,д робітників та слу~жбов.ці.а рад,гоопу «Зоря». Секретар Діл,ьни"Іної виборчої ком,ісії Азоров Петро Петрови,ч­ ві~д к·омуністичноі орг.ан:ізаціі ра.д­ гооnу «Зоря1».

-

.Кравець

Какун .КузІJма Олисенович від ко'Муністичної орІГанізації рад­

Секретар

Голова Дільнично~ї виборчої ко­ :місії Гром Андрій Григорович -

вич

Члени Дільничної виборчої комісії:

Секретар Дільничної виборчої ко~Іісії Какун Микола МихайJ.ю­ вич від КОМ<уНk11ИЧ·НОЇ організа­ ц:ї радгоспу «Пло:сківський».

·ський.».

ПО СВІТИЛЬНІВСЬКІЯ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni1 58/716

Дяченко Катерина Васи.1івна

,дюІер~ський».

N2

1

від ро­

-

і слуJЮбовців відділка радJюспу «Вели,кодимер­

Селюк Іван СаІмі'Йлович від ор,гані,зації Лен·ін,ськ.ої ІКамуніетич­ ної Сп:лки Мол,Оіді Ук.раїни рад­ госпу «ВеаИ!ЮДИІМеІрСьКИЙ>>. Гарбуза г.алин.а ОмеЛІЯНівна в:,д комуністичної ор·ганізації від­ ділка N2 1 ,ра.д~гооnу «Великоди­ ме·рський». ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬЮЯ ВИБОРЧІЯ ДІЛЬНИЦІ .Nil 64/722 Гоvюва Діл.ьничної виборчої ко­ місі.ї Драний Володи,мир Кос11ЯН'­ тинович

-

в·і.д

ком,уністичної

ор­

ганізації ВеликодИІмерськоі се,ред­ Голова Ді\lІьничної в·и:бор•юі ко­ ньої школи. мkії Гончарук Петро Леонтійович За·стуІпник голови Дільничної - від к01муністичноі організації .виборчої юомісії Миронець Марія ра,д'гоаnу «Красиліоський>>. Демидівна - від дра.цівників тор­ Заст)'1nник голови ДільНИІЧНQЇ гівлі ВеликодиІмерськоrю рщд:госn­ виборчої коміоії Паламар Марія 'Ро6к·оопу. Гордіївна в~ід р·обітн~иків та Секретар Діл1ьничної ви-борчої слу,жбовців радго,спу «Красилів­ комkії Кумейко Воло>.~имир Іса·

вЩ робітників та службовців рад­ rоапу «Русанівський».

Дяченко

ВІИЧ ві.д комуністичН-Ої організа­ ції автогаража радгоспу «Велико­

робітни,ків

ПО КАЛИНІВСЬКІИ ВИБОРЧІЯ ДІЛЬНИЦІ .Nil 61/719

радгосшу

Застуnник ,голови Ді,1ьничної ви1борчої комісії Жицька Катери­ н.а Михайлівна від рооітникі1в і слу,жІбов.ців від1ділка N2 5 рад­ гос,nу «ВеЛИ!\О';J,ИМерСЬІКИЙ». Секретар Дільничної вибо~рчоі ІК·омі<сії Баран Віктор ВІЯЧеславо­

профспілки працівн.ИІКів осві•ти,, ви­ щої шко.ш і на1укових устан·ов П.1осківсшюї 8-річної шІюли.

комісії: Строкач Вір.а Іванівна від робітників та слутбо.вців радгос­ ну «Пл·оскіаський».

СЬІКИІЙ».

Дзюман Таkія Антонівн·а

.Ni 60/718

гоапу «Зоря». річної школи'. Бабюк МНІкола Лук'ян·ович Секретар Дільничної ви,борчої ві'д 'tюмуністичної організації рад­ ПО КАЛИНІВСЬКІИ ВИБОРЧІП ко,\Іісії Зозуля ~Микола Васильо­ ІГО'СІ!І'У «3Ор!І». ДІЛЬНИЦІ .Ni! 62/720 вич від комуністичної орган.іза­ Гришко Олександр Лотович Го.1·ова Дільничн-ої виборчої ко­ ції ра~го<:пу «Гоголівський». від ком1 уні<:rичної організації рад­ \(сії Онашко Павло Андрійов.ич­ Члени Дільничної виборчої гоапу «Зоря>>. комісії: Коваленко Ніна Петріан.а від ві-'1 КОМІуНіСТИ'ЧНОЇ орrані,заці.Ї расд­ ГООПУ «~расилівський>>. Саnитон Космнтин Пана,сович ро:бітн·аків та ~с.1ужбовців рад,гос" Засту,nник .голови Діл.ьн·ичної - від 1кому,нkтичної організа1ції ІПІУ «Зор.я>>. виборчої КО\Іі,сії Гайдай Га.~ина Черня·вський Микола ТимQфійо­ .ра,д,ГООПІУ «ГОГОЛі'ВСЬКИЙ». Сюон.івна від робітників та від робітників та службов­ Логвиненко :Василь Пилиnович вич сс1уmбовців рад~гос~nу «Красилів­ .,-- ві,д робітник,ів та службовців ців ра,,щrоопу «Зоря» .

Лобко Михайло Степан01rи'ч - ві1д ро,бітн.иків та 'служ~бов,ців від ком•уністичНQЇ організації ра.ц­ "радгоспу «Гоголівський>>. го·спу «~расилівс.ький». Южда Микола Антонович- від Якубовський Олексій Васил•ьо­ ІКамуніетичної організації радгос­ вич ві1д кDІмуністи,ч~Іюї організа· пу «ГОГО.lіВСІ>КИЙ>>. ції pa~д1roony «Красилів·ський». ПО ГОГОЛІВСЬКІй ВИБОРЧІИ Міщенко Микола Дан.илович

Борис

в:д робітників та служ­ радгоапу «3QрЯ».

Голова Ді.1ьничної ви<іорчої ко­ \І:,сії Строкач Петро Титович Від· КОІМ)'Ні·СТИЧНОЇ організаціЇ рад­ ГОСnу <'llлосків,сьюий». .За.стуІПник ,голQви Дільничної ,виборчої комісії Строкач Вален­ тина Іванівна від організації

ві!д р·об:тникі.в та службовців ра.д­

му.ніІстичної орІГанізаці.ї «Русанівський».

Члени Дільничної виборчої комісії:

Шевель

Дяченко

-

ПО ПЛОСКІВСЬКІИ ВИБОРЧІП

карні.

Раїса

Тара,сівна віІД організації лроф­ ·опілки працівників освіти, вищої

,ськиІЙ».

Секретар

рад­

йович бовців

комісії:

Го.юва Ді1льничної ви6о'рчої ко­ ·~Іі,с:ї Гаркавий Г<рИ'ГОрій Степано­ вич Ві,д КОІМуНіС11ИЧНОЇ Ор.ГаНі'За­ ціЇ автогаража рад1гоопу «Вели,ко­ димерський».

о

ВІвторок,

28

кович від комуністичної ор:га· ні3а:ці:ї Великодимерської се.ред· ньої школи.

Члени Дільничної виборчої комісії:

Поrорельчук Paka Яківна- від ·робіт•никіа і слуЖІбовців відщіJІІКа N2 1 paJIJIІoany «Великод,имер· 1 С.ЬКІІІЙ».

Лащенко Васи\lІь ВасильоВІИЧ в:,д коJІІе,ктиву вчителів та техн.іч­ них ~nра.ці~в.ників Велшкосди.мер·ськоі середньої школи. Крук МарLя Сидорі,вна від робітників і слу.жбовців відділка N2 5 ра1д!ГООn:у «Вели,кодимерсь· ІКИЙ·>>. Драна Наді'Я Мусіївна ві:д nрацівників філії •n·обуткомбінату. Волошко В 1 0.10,J,ИІМИ·Р Юх,ИМОВИ 1 1 - від .працівників то·ргівлі Ве­ .1икодимерського

рад:го,спробкоо1nу

Настич Васи.ль Ми1колай.ович в'Ід

ро:бітни,ків

д',1ка М

і

служ6овців

1 радгосnу

-

ві,д·

«Великодимер·

СЬКИЙ».

ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІй ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .N'1 65/723 Го.1ова Дільничн.ої виборчої ко­ місії Москаленко Михайло Марко­ -вич від ко·муніе11ичної організа· ції від·ділк.а N2 2 р.адГОІСІnу «Вели­ К'Одимер·ськи·Й» . Засту,пник толави Дільничної виборчо·Ї .к·о~м:,сії Романенко О.1ьг~ Макарівна ві.;J. р.обітників і слутбов.ців в:,д,ділка N2 2 радгос­ пу «Ве.lИКО;J,ИМеІрСЬКИЙ>>. Се,кре~тар Дільн.ичної виборчої комісії Коваль Гнат Романович­ від ро6:тників і, службовців від­ ,ді.lІКа N2 2 ра.д~госnу «Велико,ди­ мерський>>.

Члени Дільничної виборчої комісії:

Суботенко Ан,д.рій від

кDІмуністичної

,;J,.:лка

N2 2

АнтоНQВИЧ­

ор~г,аніз.ації

рад,гщщу

від·

«Ве.шкоди·

мерІС!іКИЙ>>.

Шnак Олена Фtео~досі.ївна комІуніетично-ї організації

N2

2

радJюсл.у

-

від

відділка

«Велико,димер­

ський>>.

Прима колективу

Над·і<я

Па.влі·вна

медичних

-

від

працівникі·в

ВелнІКОдНІМерської лікарні. Демченко Дмитро Андрійович­ В·Їід робітн~иків і служ,бовuів ві,д­ ділка N2 2 р.асдгосІПу «Великоди­ ме;рсt>кий».

на

Бондаренко Валентина Антонів· - ві,д n.рацівни.к·ів торгівлі Бе·

ЛИКОДИМ:еqJСЬКО:ГО

радГО·СПробкооnу.

Недашківський Юрій МИІкола­ йович ві~д робітників і службов­ Іців відділка N2 2 ра,щгосnу «Вели­ кодиІмер'ський.».

квІтва1970 року.

о


Союзу і Ради Націонапьноствй Верховної Ради СРСР, по Броварському району ПО БОГДАНІВСЬКІй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .М 69/727 Голова Дільничної .виборчої ко­ м.:сії Полонко СтеІПан Григорович

ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІП ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .М 66/724 Го.1ова ДІльничн·оЇ виборчої ко­ м'сії Зуб Іва.н Трохимович від ко~Іу•ні·ст ичної організа•ції вLд.ділка

~~

З

радгоапу

'

-

·Голови

н·ого

лікарні.

-

вісд ·КО·М•уністичної

ніІзації відділка N2 <~Вели•Іюдимер•ський».

-

орга­

Компанець

від­

«Великоди­

ЗаІсту,пник гос1·ови Ді.1-Ьничної виборчої комісії Дубовик Мотро­

від робітників і

-

службовців відділка N2 :пу «Ве.1,ико;:щмерськи,й».

допом·іжного

РУДНЯНСЬЮП ДІЛЬНИЦІ ,ffir

ВИБОРЧІFІ

ш:ко·ли.

За·ст•у,пник голови Дільничної виборчої комісії Ком.панець Гали­ н·а ІВ.асИІЛі.вна в·ід працівників РуJщяасtхкого відділенн1я .зв\я.зку. Секрет•а р Ді.!Jіьничної &иборчої ко.місії Компанець Григорій Семе­ нович від комунІстичної орга­ нізац'ї Рудн•ян'ського п.1емлтахо­ заводу.

Члени Дільничної виборчої комісії:

4 .радгос­

Шевчук

Ольга

Іванівна

-

від

.комунkтичн.ої

,йови·ч від комуністичної орга­ нізації .авто.гар.а:жа радгоспу «Ве­

Білодід Ми•кол.а Юхимович від робітників та службовців Руд­

лико·диме,рський.».

Члени Дf"льничної виборчої комісії: Губська Мо'!'роиа Антонівна від органіІзаujї Ленінської Ко.му­ ністичн·ої ·СІПілки Молоді України рад.госпу «Великодимерсь.кий». Забережний Іван Семенович в;д робітНІНків і служtбовців від­ ділка N2 4 радгоапу «Вели,коди­ ~Іе·роськи.й».

від

роібітнИІків

ділк.а

N2 4

і

Павлівна

службовців

радгос·пу

від­

«Вели·коди­

ме·рський».

Кузьмик

Петро

Андрійович

-

від робітників і служ·бовців від­ ді.1ка N2 4 рад;госпу «Великоди­ ~Іерський».

Товстенко Л1ихайло Тихонович-­ від .ко·мун;ст,ичн·ої організації рад­ го·сnу «Ве.~икоди:мерс~:;кий».

Кутова

Галина Петрівна

колективу вчителів працівників 8-річної

від

-

та технічних школи.

ПО БО('ДАНІВСЬЮй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .Ni 68/726

Го.1ова Дільничної виборчої .ко1І:сії Теnлюк Микола Порфирович - від КО~1уНі·СТИЧНОЇ організаціЇ Богданінс•ьІ~ої птахофабрики. За•СГ.J'ІШШК голови Дільничної виборчо·Ї ко~Іісії Цьомка Ольга Ти.мофіївна від робітників та с.1ужбовців Богданінської птахо­ фа.бри.ки.

Се,кретар

Ді,п.ьничної

ком:сії Теnлюк Михай.1о

виборчої

Федота·

вич ні·д КО\Іуністичної органі•за­ ції Боr,да.нівської птахофа,брики. Члени Дільничної виборчої комісії:

Ма.рія

Пан·асівна

від комуні·стичної організації данівсІшої пт.ахофа1брики.

Селюк

Гр•игорі.й

-

вісд робітни.ків та службовців Бо•г­ да нінської лгахофа,бри.ки.

Дейло Василь Корнійович- від робітників

та

с.1'УЖбовців

робітників та

Вікторія

Богда­

Богда­

Вік'І'орівна

-

від робітників та служ,бовців Бог­ данівськQЇ птахофабрики.

о

Вівторок,

слутбовців

-

від

Рrу.цнян­

лле,мІПта,хозаводу.

-від

органі1з.а.ції

Федор·ович !Професійної

опі.пки п:ра·цівників сільського rос­ ІПQд.арства та за.готівель Руднян­ •ськ·ого

плем1птахо.заводу.

Нагорна Ніна Петрівна від р'Обітни•ків та слу.жбовців Русднян­ ського

ПЛеМІПІТаХОЗаводу.

Нагорний Михайло Ми!юлайо­ вич ві.д робітників та службов­ .ців Руднянеького племптахоз.а­

Секретар Дільничної виборчої комісії Ягола Іван Якович від робітників та службовців радгос­ пу <{Бобрицькай». Члени Дільничної виборчої комісії: Свірська Наталія Вла,ди-славів­ иа ві:д ор•ганізації професійної опілк·и працівилків освіти, виrцої школи і наукових установ Бо·б­ рицької

школи.

Білогуб Ка·герина Мих.а.йлівна­ від організ·ації ,професійної спіл,ки культосві·тніх !Працівників. Лукашенко Надія Андріївна-­ від робітників та службовців рад­ госпу «Бобрицький». .Мільчарек Петро Адамович від робітників та служ,бонців рад­ ·гоопу «БОІбриІць.кий». Жовнодій Григорій Павлович­ від ор,га.ніва;ції профе·сійної спіл'К!І п·рац·івників

ства

і

сільською

заготівель

госпо·дд-р­

радго~пу

Литвин Васи.1Ь Ілліч від ор­ ганізації професі•йної спілки пра­ цівнІІКів

і

сільського

за,готіве.ruь

господарства

радгоспу

«Бобриць-

КИЙ».

ПО ЖЕРДІВСЬКІй ВИБОРЧІFІ ДІЛЬНИЦІ .М

73/731

Зает:rшн·ик голови Дільничної вибо•рчої комісії Матвійчук Ната­ л'.я Оле.ксіївна від робі·тни·ків і службовців радгоспу «Жер,дів­ ський». Секретар

Ді.1ьн.ичної виборчої ко~ІЇ'сії Бобко Галина Андріївна­ ві.д комуністичної організації рад­ госіn'У «Жердівський». Члени Дільничної виборчої комісії: Хоменко Галина Федорівна від .колективу вчителів і техніч­ них .працівників ЖердівсЬІюЇ 8-річ­ ної

ПО ШЕВЧЕНКІВСЬКІП ВИБОРЧІFІ ДІЛЬНИЦІ .М 71/729 Голова Дільничної виборчо.ї ко­ місії Кудін Петро Прокопович від .р·обітииків та служ6овців рад­ 'гоопу «Бо.брицький». За,ст•уІпни,к ІГОЛО•ВИ Дільничної

виборчо·ї

комісії

Дідик

Любов

Олексіївна від робітників та службовців радгоспу «Бобриць­ кий». Секретар Дільничної виборчої ко~Іісії Дзюба Ольга Іванівна від колективу вчителів та техніч­ них працівників Шевченківської школи.

Члени Дільничної виборчої комісії: Денисенко Світ.1ана Василівна

- від робітників та .службовців pa;J,гoc·ny «Бобрицький». Мележик Ганна Григорівна с.1уж,бовців

рад­

Іван

Іванович

-

від

робітни.ків та с.1ужбовці·в радго·с­ пу «Бобрицький». Гузій Дмитро Андрііfович від ро-бітників та слу.жбовців станції Бобрик.

Дужик

Косrянтин

У ль.янович

-

від робітників та службовців стан­ ці1 Бобрик.

ПО

БОБРИЦЬКІй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .М 72/730

ШКО.1И.

Драна Зінаїда Іванівна від робітників і службовців радгоспу «)іVердіВ'СЬКИЙ». Швачко Іван Івано·вич від В'Чителів та технічних к:олективу Жерсдів·ської 8-р·ічної 1працівників школи.

Ненадовський Пегро Васильо­ вич від ро-бітників та службов­ ців радгоспу «Жердів,ський». Красильни,ков Михайло Ге·раси­ мович-від робітників і службов­ ців радгоспу «Ж~рдівський». Боровик Анатолій Мих.айлович - від КОМ'УНіСТИЧНОЇ оргаНіІЗаціЇ радІГОСПу «ЖердіВІСЬКИ•Й». ПО ЗАВОРИЦЬКІй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .N'2 74/732

Голова Дільничної виборчої ко­ ,:м 'сії Денисенко Микола Федоро­ вич

-

від комуністичної органі,за­

ції paд:roaiJ!Y «Заворицьки·й~>. .Заст~пник ,голови Дільничної виборчої ком:сії Силка Валентина Іванівна від робітників і служ­ бовtців ра!І§оспу «Заворицький». .Секретар Діл,ьничної виборчої ко.:м'•сії Топіха Марі•я Михайлівна -від .комуністичної організації радгоопу <<За·В·ОРИЦЬКИЙ».

Членц Дільничної виборчої комісії:

Кожура Ніна Олексіївна -- від комуністичної організації радгос­ пу «Заворицькиіі.~Мусі€ць Василь Романович ві.д ексл.1уатаційної дільниці станції Заворичі. Герасименко Ната.1ія йосипів­ на від р·обітників та сл,уж·бов­ ців ра.дгоспу <<Завориц.ький». Соболевський Михайло Гнатович - від колективу медичних праців­ ників ЗавориІtької дільничної лі­ карні.

Бобошко .Ми.хайл·о від

робітників

та

ЮхиІМовичслужбовців

радгоопу «За•ВОРИІІІЬ.КИЙ».

-

Федоровський Пеrро Денисович від ро.бітників та слутбовців

радrо-сІПу «Заворицький». ПО МОКРЕЦЬКІП ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .М 75/733 Голова Дільничнюї виборчої ко­ місії Оnенько Ва,силь Якович від комуністичної ор•rанізації рад­

го·спу «ЗаІПЛаВІІИЙ». За.ступник ~~:олови Діл.ьничної ,...... від .комуІІ'kтичної органі,зації виборч'Ої .ком:сії Довгопол Віра ра ДІГОС'ПУ «Бобр ИіЦІJКИЙ». Михайлівна від роб.ітників та Засту,пник голови Дільничної СЛУ'Жоовців ра.д~гоопу «Заплавний». Голова Дільничної виборчої ко1місії Барбон Олексаид:р Вла•сович

28

квітиs1970 року.

о

НОВЕ

Се,крет.ар Ді,%ничноі виборчої комісії Сірий Микола Вав·іЛQВИЧ - від комуністичної організа,ції ,ра,дго·спу «.Зшпла•вний». Члени Дільничної виборчої комісії:

Карпенко Михайло Іванови'! від колективу вчителів та техніч­ нИх працівників Мокрецької В-річ­ ної школи.

Куцієнко Меланія

ЖИТТЯ

Ма•рківиа

-

.від р·обітників та слутбовнів рад­ госпу «ЗапЛаІВНИЙ».

Кот Оле.кса.ндр Петрович

ві11

-

кю1уністичної орга.нізації ,пу «ЗаІПла-в-ний».

рад,гос­

робітників та служ.бовців пу «З.аІПЛаВНИЙ».

радгос­

· Т:кач Лідія Кіщщратівна Кудіна

Надія

від

Максимів·на

-

від робітників та служ,бовців рад­ го·опу «Заплавний».

Чередничок

-

внч

Микола

Панта.~ійо­

від кю~Іуністичної організа­

'ції радго·спу «Заплавний». ПО

БЕРВИЦЬЮй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .N!! 76/734

«Боб­

риць:кий».

воду.

Цьомка Петр.о Дмитрович- від

Негода

Федорівна

Макаренко Михайло

нівської ,rrтахофаібрики.

робітни,ків та службовців нів·оької .птахюфабрики.

ПЛеМІП'!'а,ХО.За-БОду.

Ситюк .Марі·я

Ткаченко

Бог­

Романович

плвмштахозаводу.

няж:шкого

ського

Ру,дн,ян­

г·ооnу «·Бобрицький». Бухамет О.1ександр Оле,ксанд­ рович від робітникі•в та служ­ бовців радгоопу <~Бобрицький».

птахофа•брики.

Харченко

сько·г.о

ор1ганіз.а;ції

ві.д робітників т•а

Петровська Віра Семенівна ві:д робітників та служtбовців Бог­ данівсьwої

Білогуб Євдокі'я

від робітників та радгоспу «Бобриць­

кий».

70/728

Секрета.р Дільничної виборчої :комісії Ліскевич Г:ршгорій Геюргі­

Лебединець Марія

ко-мі·сії

Голова Дільничної виборчої ко­ Го.1ова Ді.1ьничн'ОЇ виборчої ко­ 'м:сії Лостол Іва.н Іванович- ві 1д місії Денисенко Дмитро Павлович - від .ко,1е.ктиву вчителів та тех­ \!ЮМунkтичної ·ОР'ГанізаuЛ рад•гос­ пу •«ЖердіВСЬіКИіЙ». нічних працівників Ру.,цнянсІ>Кої

·мер,С1іКИІЙ».

на Данилівна

Брова·рського

ПО

Голова Дільничної виборчої ко­ м.ісії Базев Феді·р Андрійович організаці·Ї

Федорів­

11о·спо дар-ств а.

«Велшкоди­

радJгоспу

В.алентина

ві·д кому.нІ·стичної органі:за­

ції

ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІП ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .М 67j725

.N2 4

-

на

м.ерський».

від ко·м,уністичн·ої

го·сподар­

ства.

від

в.ід1ді.тrка

від колективу вчителів і техніч­ них працівників 8-річної школи. Рубанка ОлеNсій Степанович­ від робІтників і службовців від­

ділка

доп,оміжного

Бобко Віктор Семенович від р·обітників та службовців Залісь­ іКОГО лісомисливського го.спода:р·

«Ве.ликодимер·сь­

радІІ1О·апу

-'

дар•ства.

Довга Валентин.а Михайлівна­

N2 3

гос-

Карnенко Зінаїда Федорівна sід робітни:ків та слутбовців За­ ліського лісомисливського гоопо­

кий».

ділк.а

.службовців

·ства.

;щмер,ської шко.~и.

ращго·апу

та

лісо·мисJЬивсько·го

.варського

І Віра Ор·ес'І'івна від ко.муністичної органі·зації Велико­

N2 3

робітників

Члени Дільничної виборчої комісії: Бобко Михайло Серг~йович від .ро6і·тниІКів та ·службовців Бр·о­

ський». Ломако

-

від

п·ода.рства.

комісії: Губська Галин.а Ів.анівн.а вісд робІтників і службов.ців відділка J'-<2 3 радгоспу <~Вели.кодимерсь­ кий>>. Сидоренко Г:риго.рій Іванович­ в~д р-обітників і службовців авто­ гаража радгоспу «Великодимер-

Плющ Микол.а Павлович

го·аподарства.

Зал·іоького

Члени Дільничної виборчої

.комуністиІЧ.ної організації

гос-

Секретар Дільн.ичної виборчої к•<)'Місії Овсієнко Федір Антонович

радгоспу

1

ліоомисливсько.го

.Засту,nни:к голови Дільничн.ої ви·борчої комісії Форсюк На11алі•Я Гаврилівна вLд робітнакі•в та tелуЖІбовців Б.роварсько·го допо•між­

Дільничної

.Се:кретар Дільничної &иборчої комісії Дідковський Дмитро Се·р·гі­ Sіович

організ.а1ції

1Подарства.

в111борчої комі·сії Скиба ОлексавІд­ ра Семенівн.а від колективу .1щ;щчних пра.цівників Вели;коди­ ~Іерської

ко.муністичної

Заліського

«Великодимер­

ський».

J.аступник

від

виборчої

Мар·ківна службовців

Го.1ова Дільничної виборчої ко­ .\І'сії Бондар Микола Васильович -·від комуністичної організаді·Ї

раДІГОС•П')' <<За1nла А!ІНЙ». Застv'пник

голови

Дільничної

виборчої комісії Жовтоухова Єв­

rені;я Мусіївна від робітників та с.1ужбовців радоспу «Заплав­ ний».

Се,кретар Дісlьничної виборчої комісії Курмач .Микола Васильо­ вич -- від комуністичної орга:ніза­ ці·Ї радгоопу «Заплавний».

Члени Дільничної виборчої комісії: Прокопенко Костянтин Стеnано­ вич від робітників та службов­ ців радгоспу <<За,плавний».

Баран

ЄвдокLя

Григорівна

-

від комунІстичної орг.ані-заuн відді.mка

Калитяжької

3-ro

шахофаб­

,рики.

Шелест Микола Петрович - від робітникі~:(та слу.жбовців 3-го від­ :діл.ка Кали11янсьюої пта,хофабри.юи. Ворона Ганна Семенівна ві·д робітників та службовців 3-ro ві~д­ ділка Калитянеької птахофабрики. Посвященна Ганна Степанівна ві,д ро-бітників та СJWЖ6овців 3-го відділка Ка.1итянської лта.хо­

-

фабрики.

Швачко Микола С€іргійович від комуністичної орган•іІЗації З-го відділка Калитя.нської пrгаософа,б· ·рики.

Радченко На.дія Ману,їлівна ві·д робітн.и,ків та. служtбовцj.в 3-го відділка Калитоянеької птахофаtб­ рики.

ПО СЕМИПОЛКІВСЬКІП ВИБОРЧІFІ ДІЛЬНИЦІ .М 79/737 Голова, Дільничної ви·борчої ко­ ·місії Ванда Соф~я Петрівна від робітників та служ,бо-вці·в Семи­ тюлківськото ра.дJгосп.робкоопу. Засту,nни.к .голови Дільничної виборчої ·комkії Тимченко Воло· димир Денисович від комуні-с­ тичної ор·ганізації СемНІполк·ів·ської ПТа•ХОфаб>рИКИ.

Се.юрета.р Дільничної ·вибо·рчоі комісії Кравець Іван Кононович­ від організації професійної спіJІІКи 'працівників сільськоrо господар­ ства і .заготівель Семиполківської птахофабрики. Члени Дільничної виборчої комісії:

Ариаут Вале•нтина Романі·вна­ від орг.анізації ,п-рофесіЙНОЇ СПіJІІКИ ·пр адівників

ства

сільсь~ого

господар­

і заrотіве.lЬ Семипол·ків·ської

птахофабрики.

від робітників та СЛ).їкбовців рад­ госпу <<Заn.lаВНИЙ».

Василенко Іван Іванович від орга~ізаці_ї 1Профе·сійної спілки

--·

від робітників та с.тужбовців радгоспу «ЗаІПлавний».

ства

Білоус Євдокі,я Феодосіївна від робітників та с.1ужбовців рад­ госпу «Зап.1аВНИЙ» .

Хомова .га.1Ина Миколаївна від організації .професійної спілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ Семипюлківсь­ ко·ї сересдньої школи.

Стуnак Володимир

Андрійович

Курмач Ганна .Пав,1івна -

від

комуні•стичн·ої організації пv «Заплавний».

ра,д.гос­

комуністнчиої органі·зації пу «Заплави·ий».

радгос­

·· Бригінець Іван Петрович -

ПО КАЛИТЯНСЬЮй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .М

від

77/735

.Голова Дільничної виборчої JЮ­ ІМісії Стьопін Ми.кола Андрі·йович - від комуністичної організації Калитянеької лтахофабрик.и. .Заступник голови Дільничної виборчої комісії Скок Ганна Ан­ тонівна від робітни.ків та служ­ бовців Ка.1Ит,ян·ської пrахофабри­

.

ки

Се.кретар Дільничної виборчої комісії Скок Гр11горій Оле.ксійо­ вич від ком•уні,стичної ор.г.ані­ заuії Калит•янської птахофабрики. Члени Дільничної виборчої комісії:

Маковкіна Євдо.кі'я

Іванівна

від ро·бітників та службовців Ка­ литянсьІКОЇ 'птахофабрики. За·кордонний Олександр Васи­ .1ьович

--

бовців

Ка.1итянської

від ро·бітни.ків та с,ту.ж­

птахофа.бри­

ки.

Матві€нко

-

на

Євфросинія

від робітників та

Василів­ служ,бов­

аів Калитянеької птахофабрики. Карпен·ко Михайло Сакович від комуніончної ор•ганізації Ка­ .1Итянської

Шевченко

Петро

комуністичної

.1итянської

Олексійович­ ор,ганізації

Ка­

птахофабрики.

ПО ОПАНАСІВСЬКІй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .М 78/736

Го.това Дільничної виборчої ко­ м'сії Швачко Микола Іванович­ комуністи.чної організації

нідділка Кали-гя.нської

3-го

птахофаІб­

рики.

Застушник

.голови

Дільничної

виборчої ·комісії Кириєнко Олена Іванівна від робітників та слутбовців 3-го нісдділка Калитян­ еької

пта.хофабрики.

Секретар · Дільничної виборчої .ко.мі·сії Карпенко Петр•о Пимоно­ вич від ко•муністичної органі·за­

ції

3-го

відJділка

Калитянеької

пта.хофабрики.

Члени Дільничної виборчої комісії:

Антипенко

о

Іван

Зі-новійович

господар­

птахофабрики.

Мовчан Ліді1я ·Романівна

від

-

ор1ганізації Іпрофесійн.ої спілки пра­

цівникі·в сільсько.го .гоопоод.а.р·ства і заrотіаель Се:мипо.1,ківсь.кої пта.хо­ фабрики.

Кравець .Віталій Серrійович ві.д о·рrанізації nрофесійної сnіл:ки Іпрацівникі·в сільського господар­

ства

і заготівель СемиполкіІК:ь.кої

'nта:х•офабрики.

Дворник

Пет•ро

Гордійови·ч

від комуніпичн·ої організації ·'V! и.n:олківської П'ТаІхофа,брики.

Ce-

ПО СЕМИПОЛКІВСЬКІП ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .М 80/738 Голова Дільничної виборчої ко· ':місії Блоха Вікт'Ор Григорович­ від кому.ніетичної організа,ції ее. ми•пол~і,вської .пта.хофабрики. .Засту1пник ·гол·ови Дільничної внборчої комісії Косенко Наталія .Гриюрівна ві'д організації nр·о­ фесі,йної спілки праців·ників осві­ ти, ВИЩОЇ ШК'ОЛИ і На'УКОВИХ ус·та­ НОВ СемипQ,1і!Gівсь.кої середньої школи.

Сеюрета,р Дільничної виборчої комісії Запорожець Ма'РФа Григо­ •рівна

-

від

.комуністичної

орга­

'нізації СемИJПолківської птахофа6·рики.

Члени Дільничної виборчої комісії:

.1и11ян·ської птахофабрики.

ві.д

сільського

і заготіве.1ь Семипо.1ківської

птахофабрики.

Міщенко Га.ина Олексіївна від робітни•ків та слу:жбовців Ка­

в;д

п•ращвниюв

Більський Василь Григорович~ ні:д .комуністичної О'Рrа.нізації Се· ,'V!.иполківської

пта.хофабрики.

Мостепан Віктор Трохимович­ від о.рrганівації професійної спілки пр.ацівників сілІJСько.го госпОІдарст­ ва і заго"гівель СемиІпол·ківської птахофаtбрики.

Купченко Василь Никифорович -від організації ЛІрофесійної с.піл­ ·ки ІПрацівників сільсь~ого гоопо­ да.рства і з.а,готівель СемиnоЛІКін­ ської птахофабрики.

Тимченко

Натал-ія

Ів.анівна

-

від ·робі·тників та службовців Се­ ІМИ'оол.ків•ськQ:rо ,рщщюопробкооnу.

Швець від

Микола

ко,мунkтичної

Рома'НО'ВИІЧ органІзації

_: Се­

мІюолківсьК'ОЇ :птахофабрики.

Примич Софія Євгенінна

-

від

·оргаиіза,uДї П'!JОфесійної сnілки ІПрацівників сільського госІЮідар­ ств.а і заготівель СемИІПолкіоської !Птахофабрики. (Закінчення

О

на 4-А стор.).

З стор.'

О


Про затвврдження силаду Дільничних виборчих комісій, спільних по виборах до Ради Союзу і Ради Національностей Вврхонної Ради СРСР, по Броварському району (Закінчення. Поч. на 1-й стор.). ПО ЛІТОЧКІВСЬКІИ ВНБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni 81/739

Гол-ова Дільничної ~иборчої- ко­ міс:ї Коноваленко Оле.ксій Мусі­ йович від коле.ктиву в·чиrелів та технічних ПІра•цівників ЛітоЧіків­ ської ШІ«JЛИ.

Засrуnник

rол-ови

ви.борчої комісії

на МикQлаївна та

сдуЖІООвців

Гали­

від робіт.ни~ів відділка

рад­

госnу «Лі·тківсь~ий».

Сек;ретар ко~Іісії

Дільничної

Бабич

виборчої

Та•мара. Степанівна

в:д п·ра-цівни;ків культурно-ос­ в:тн:х установ с. Літачки.

--

Члени Дільничної виборчої комісії:

Щербина

Га.1ина

Федо·рівна

від ко.1ективу вчителів та техніч­ ннх працівник:в Літочкі·вської ШКО.lИ.

JІопух Васи.1ь Грнгорович-від робітників та с'Іужбовців 4-ro від­ ді.1ка rадгоспу «Л ітківський». Турqин Ва·си.1ь Се•ргійович в:д робітників та службовців 4-ro в'дді:rка ·радгоспу «Jlітківський». Шафрай Галина Михай.1івна в:д ко.1ективу вчите.1ів та техніч­ ннх rrрацівник:в .'1'точківської 8-р:<щої ШКО.1И. Музиченко Сергій Петрович u'д робітниІ]('в та с,1ужбовців 4-го ІІідділ·ка радгоспу «Jlітківський». Гайдак Васи,1ь Овсійович- від робітників та слу.жбовців 4-ro від­ д:.,ка ращгоспу «Літківський». ПО ЛІТКІВСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni 82/740 Го.1ова Ді.1ьничної ви,бо•рчої ко­ ,,r:сії Киченок Леонід Го·рдійович ві;~,

-

ком·уністичної

відді.1ка

N2 1

Савченко

орга.нізації

.радгоспу «Літківсь­

ІІ.ИЙ».

Засту.nник голови Дільничної аи.ООрчої ком:сії Зінченко Світла­ на Василівна від організації Леніноської КомуністиЧіної Сnілки Молоді Уоораїни радг.осnу «Літків­ с.ький». CeJqJeтap_ Дідьничної виборчої ком:сії Омельчук Олексій Мико­ _лайозич від комуністичн•ої ор· ганізації рІІІдГОС'пу «Літківський».

Члени Дільничної виборчої

Ганна

йосипівна

-

Ольга

С-rепанівна

від коле,ктиву медичних працівни­ к:в Літкі•вської шптеки.

ПО ЛІТЮВСЬЮИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni 84/742

Дільничної

Кириченко

4-ro

Адаменко

від організації Ленінської Кому­ ністичної Спілки Молоді України фабрики художніх виробів ім. Т. Г. Шевче,нка.

Голова Дільничної виборчої ко­ м'сії Вавілі.н Володиюrр Матвійо­ вич вLд комуністичної о•рганіза­ -ції Літкінського рибколгосn•у. Заст·упник голови ДілІіничної виборчої .ком'сїі Куркіна Параско­ в'я Пилилівна від робітни.ків і с.lу·Ж·бовців відд·і'лка N2 2 радгос­ пу «ЛітІ\•івський». Секретар Дільничної виборчої ко~rісії Шарафан Петро Омел.яно­ вич вiCll. комунf.стичної органі­ зац'ї відділка N~ 2 радгоопу «Літ­ к'nський».

ре-дньої

Федорівна організаrLіЇ се­

ШКО.1И.

Коваль ,\\арія Васи.1івна від робіт·ників і службовців відді.1ка N~ 2 радгоспу «Літкі·вський». Гавриленко Ва.1ерій Павлович-­ віJ. КО;\Іуністичної організації вiд­ .J.'.l·l\a N2 2 .радгоспу «Літківський».

Омельчук Петро Андрійович від комуністичної організації від­ •ді.1ка N~·2 ·радгоспу «Літківський». ПО РОЖНІВСЬКІй ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ

.N! 85/743

Го.1ова Дільничної виборч-ої ко­ :ІІ'сії Кабиш Михайло Гаврилович від к·омуніетичної організації Рожнівського відділ.ка радгоспу <<Л'тківський».

Заступник голови Діл·ьничної виборчої комісі·ї Довrодько Надія Кирилівна-від робітників і служ­

Мехед Іван Пеrрович від ро­ б:тників і службовців Рожнівсько· го відділка радгоспу «Літків­

Федорів­

на від організації Ленінсьrої КомуністиЧіної Сnілки Моло·ді Ук­ раїни радJГ(Юtу «Літ·кіооький».

СаміАленко КлаВІдLя Олексіївна - в::Д органіІЗаці·ї Лені'НСької Ко­ мун:істичної .Оnілк~ Молоді Украї­ ни ·радrоопу «Літківський». Деннеенко Петро Степа·нович­ від кому.ністичної організаці-ї рад­

гоопу «Літ.ківськи:й».

Омельчук Ольrа Петрівна вkа. комуністичної організації Літ­ кі·в.с·ької ліІКарні.

Донченко

Лар.иса

Ана·стасіївна

~ від ~оле·ктиву вчителів та тех­ нічних П'j)·а.цівників Літкінської се­ редньої школи.

ПО JJПКІВСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N!t 83/741 Голова Дільничної виборчої ко­ місії Пааленко Пе11ро Іванович­ від комуністиqної швеfнrої Фа·брики.

.

Застущ.ник

організаці-ї

Дільничної

Секретар Дільничної виборчої комісії Приходько Ганна Павлів­ н·а від організації Ленінської Комун;ст.ичної Сnіл.ки Молоді Ук­ ·раїни· Літ~ів.ської швейної фаб­ рики.

Члени Дільничної виборчої комісії:

ФрОJІенко Іва·н Іванович

ський».

Довгодько Антон Петрович від .ко·муністичної Qрга.ні-зації Рt~ж­ нівсЬ'Кого відділка радгоспу «Літ­ кі·вськиІЙ».

Тригуб Ольга організації .nрацівників

Василівна

-

професійної освіти, вищої

від

спілки ШJООЛИ

виробів ім. Т.

від

Г. Шев­

укових установ Ро·ЖНіІюької 8-річ­ ної школи.

Музика

Світлана

Романівна

-

ві!Д організації .профспілки nраців­ ни·ків о·св.іти, вищої школи і на­ укових установ РожнівсЬ®ої 8-річної школи.

Довrодько Сергій Максимович -від комуністичної орга.нізації Рож,нівського «Літківський».

відділка

радгоспу

• Роговець

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

l

вул. Київська,

,

ЗастуІПник голови Дільничної внборчої комісії Пастушенко Ми­ кита Миха·йлович від .КОМ'УНіс­ тичної органі·зації радго·сnу «Літ­ Секретар Дільничної виборчої комісі·ї Голік Василь Савович від .к·омуністичної о.ргані.зації Рож­ нівс~>кого відділка радгосnу «Літ-

ківський».

-

к арпенко

.

г алина

м иколашна-

І>ід роuітни.ків і слуЖІбовців Рож-

ніоського відділка радюспу «Літк'вський>>.

н

районного

Совета

1 .

щи~rськоrо

відділка

paдro·cny

радгоспу

наків

і

З ази.мського

служ•бовців

uідділка радгоспу і-м. Кірова..

СеІКретар Дільничної виборчої ко,міс:ї Щиголь Олексій Тwмофі-

в'д комуністичної орга-

Васильович

-від р01бітників і службовців Троєщииського відділка •радгосnу

'м. Юрова. Косяк Бо·рис Федорович -

комуністичної

організації

щинськ·оrо

відділка

від Троє-

радгоопу

'м. Кірова.

ПО ТРОЄЩИНСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N!! 92/750

Голова Дільничної виборчої ко-

нізації Зазим.ського відділка рад-

ПО ПУХІВСЬКІй ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni 87/745 Го.1 ова Дільничної виборчої ко:. 1 'с'ї Більський Юрій Ісакович від ко>Іун'стичної організації Пух'во.кого пле-мптах.о•радгоспу-реп•ро·;~укто·ра. Заступник го. 1 ови Ді.1 ьничної вибо,рчої 1 ш, 1 ісії Висоцька Ольга nар:онівна ___ від робітників с.1ужбовців Пухінського пле,штахорадгоспу-·реІпродуктора.

Члени Дільничної виборчої 1·ані.зац'ї Троєщинського відділка комісії: ра.дослу ::11. Кірова. Машевський Іван СтепановичЗасту,пник голови Дільничної в'д робітннків і служ•бовців За· виборчої ко,І'сії Гриценко О.1ьга зю1ськоrо від.ділка радго·сnу Павлівна - в'д ·робітни.к·ів і служ'ч. Кірова. бовців Троєщинськоrо відділка Заєць Марія Іванівна - від ро- радrоопу ім. Кірова. б>гник'в і с.1ужбовців За-зим•ськоСекретар Дільничної виборчої го ві.дді,ша радгоспу ім. Кірова. ко:~~іс'ї Ярошенко Васи.1ь СергіСтрельченко Павло .Васильович йович -- від комуністичної орга- в:д комуністичної організації н·ізації Т,роєщин·ського ві;ц'.1ка Зазимсь!-Іого відділка ,радгоспу радгоопу ім. Кірова.

Секретар

Дільничної

на

-

ц'ї

ПухівсІ>кого

п.1емптахорадгос-

·

\' ·

м

..

0

а

о ре nлемптахорадг спу-

Пухівського

і

СJ~ужбовців

.1айович -

б

комісії:

з

·

1'V\ихайдо Петрович-

від комуністичн.ої ор-

Члени Дільничної виборчої

Степанівна-

·

б' · ро .тниюв

··

Литвиненко Над:я Трохимівна-

від

робітників

роєшинського

ПО

племптахорадгоопу-

с,1у

жбовц1·в

.За,зи,м-.

.

ПОГРЕБСЬКІй

ІМ.

.м.

ВИБОРЧІИ

ДІJІЬНИЦІ .N!! 90J748

шинського

ім. Кірова.

Шабаліна Мар~я в'д

робітників

від колектив-у вчителів та техніч-

н'д робітників і слуЖІбовців По-

і~І. К:рова.

Різаненко Григорій Зотович в:•д робітників і служ-бовців Пу-

За·ступни,J.І голови Дільничної нибо.рчої комісії Негода Ма·рія

щинського Кі·рова.

хів•ського

І ва нівна

них працівників Пухівської серед- гребеького ньої школи. 'м. Кірова.

-

від

Микал Іван Лук'яно.вич -

від

робітників і службовців Пухівського nлемлтахора.дгоспу,репродукто•ра. роб'тників

і

слу·ж•бовців

Пухівсь-

кого плем.nтахора•дгоспу-р~прощук-

Засту1пник

r.олови

Дільничноі

виборчої комісії Шита Віра Іва­ нівна від робітникі.в та служ6ов.ців Пухіоськоrо ,п,лем.птахора.д­ госпу-реrпродуктора.

Секретар ДіЛІьничн·ої виборчої ко,м:сії Омеля Га11на Тимофіївна -від к-ом~ністичної о•рганізації Пухі·вського nоомшта.хо.радюСІпу­ Члени Дільничної виборчої комісії: Боцвін Раїса Леонтіївна- від роб:тників і службовців Пухівсr,­ кого

пле.мІnтахо,радто·спу-·ре:продук­

тора.

Кириченко Ольга Андріївна від роб:•тників і службовців Пухін­ ського

п.~е:мІптахораІдrо·спу-ре,ruро­

дукто-ра.

Пономаренко

Дмитро

Минович

від комуністичної органівації Пухівськоrо племптахорадгоспу­

-

ре.продукто,ра.

Конончук

Микола

Петрович

-

від ро.бітників і службовців Пу­ х:вського племптахорадгоспу;ре­

депутатов

шдЕк:с

Газета

61964.

виходить

У вівторок,

четвер і суботу.

~

• : {

t

. . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88118(1111111 •• , . •••• ••••••

За•м.

1777-70()2,

радтоопу

від колективу пра.ців-

Погребського

рад-

Сеr;ретар Дільничн.ої виборчої комі·сії Кравченко Ма·рія Макарівна- ві.д організації професійної

спіл·кипрацівників ·освіти, школи та наукових

Погребсь.кої

вищої

установ

середньої школи.

Члени ДіJІьничної виборчої комісії: Швачко Наталія Ми.колаїв·навід ·працівників торгівлі Погре·боького радJгоспробкоо,пу. Негода Насидь lІІанович від р.обітників і службовців Погребського '·м.

відділка

•радгосnу

Кірова.

pa:rгocny

'м. Юро.ва.

У лещенко

від

Ольга

Гнатівна

·роб:тників і служ-бовці·в По-

гребеького відділка

Кірова.

_

від

Василівна -

та

службовців

відді.жа радrос:пу

Іллєнко Іван Павлович від робітників та с.1ужбовців ТроєТрухан

в'дділка Мико.1а

рад·госпу

ім.

Григо,рович

-

ві.д ро.бітників та с.1ужбовц:в Троєщинського від.д'.1.ка радгоопу

ім. Кірова. ПО ТРОЄЩИНСЬЮй ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N'2 93/751

Голова Дільничної виборчої ко-

м:·сії

-від

Мигашко

Василь Петрович

комуні·стичної

Троєщинського ім. Кірова .

о·рганізації

відд'лка

радгоспу

Засту.пник голови Дільничної виборчої к·ом:сії Періста Марія Іванівна від робітників та службовців Троєщинського відділка радгоспу і•м. Кірова. Сек•ретар комі.с:.ї

Кравченко Михайло Олеwсійович -від робітників і службовців Погребського від.ділка радгоопу

Дільничної

Коваль ВолодНІмир

виборчої Ілліч-

від комун:стичної організаціі Т•роещиноьІкоrо відділка радгоспу 'м. к:,рова.

Члени Дільничної виборчої комісії:

Смоленська Тетяна

радгосnу ім. -від робі·тників

та

Григорівна

службовціЕ

Троєщин•ськ.оrо ві.дділка радгоспу

Негода Петро Кирилович

- від К . . "'" . П б 'м. ірова. б. ро• :тниюв 1 cлyІNVOBU!B огре Забродський Володи,ми·р Анд•рі· ського відділка радгоспу ім. Ю- йович _ від робітників та служ· рова. Ігнатенко Микола Анд.рійовичвід працівинків ТО'ргівлі Погребського .радгосп·робкоопу. ПО ТРОЄЩИНСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N!! 91/749

бовців Троєщинськоrо в'дділка ра•дгос,пу :1 м. Кі•рова. Грисю·к Ольга Іванівна _ ві;J робітників та службовців Троє· щин·ського відділка paдroon]

Голова Діл•ьничної виборчої .комі·сії Коваль Гнат Федотович від комуністичної ор·ганізації Троєщин·ського відді.тка ·радгосnу ім. Кірова. Застушюгк голови Діль·ничної виборчої комісії Пилиnенко Ольга Пилипівна від робітників і

Нагоrа Іва·н Степан·ович від роб:тників та служ.бонців Троє· щинського відділка радгосn) ім. Кірова. Васильченко ТетІЯна Іванівна в:д робітників та службовціЕ Троєщинського відділка ра.дгосn.і :м. Кірова.

службовців Троєщинського ка радгоспу ім. Кірова.

Васильченко Н:на Олек.сіївнав'д робітників та службовці<

Секретар

11

154. Телефон-19-4-бі'.

-

відділка

ників торгівлі госпробкоопу.

тора. ПО РОЖІВСЬЮИ ВИБОРЧІИ

продукт·ора.

службовців

·

та службовців Троєвідділка радгосnу

Марченко Микола Панасович- ,м:с:ї Негода Павло Федотович.....:.. Т·роєщинсько.го

пле:vштахора.дгосnу-ре-

та

.рова. Гвоздьова Галина Яківна

Kl- роб'тник'в

Го.1ова Дільничної виборчої К•О-

.п.родуктора. Висоцька Софі•я Іванівна

·

в: •.1.д:.1ка

р

продукта-ра. ського н:-1.д: .•жа ,ра,д.rо·спу Машевський Леонід Омел.янович рова. робітників

міс'ї Мачулянський Віктор Мико-

·зації За 'ч. К'·рова. u;д комушстичноr о гаю . . Касич Во.1оди•мир Данилович :ш:~~·ського відділка ра.дгоспу ІМ. . · .. організаці! в:д ко:~~ун:стичноr 1,. ,1рова. · . Троєщинського в';ціл.ка радгоспу Приходько Антон Іванович-вщ' :, Кі

·

лексенко , 1ар:я ик ,1а1вн робітників і службовців Пу-

х:вськ·ого

рова.

Кухаренко

Члени Дільничної виборчої комісії: о

.'vlapiя

від комуністичної о,ргані.за- ~~~.с~~~;~н:~;іл~а с~і'д~о~:;~~'\1. ІО~

пу-ре•nродуктора.

від

госпу ім. Кірова.

вибо.рчої :ч. Кірова. Машевська ю химів-

ко:.І'с'ї Бреус Параскавія

боти), фотокореспондента-1?·4·67, відnовідального сек-~ ІJетаря 19·3·18, відділу с1льськ. госnодарства-і9-4-47.

Киrвськоі області, вул. Київська,

Дроботун Наталія Дмитрівнав:д робітників і служ;бовців Троє-

Заступник голови Дільничної виборчої KOM!Cll Калиниченко Олександра Іванівна _ від робіr-

Пастушенко .'vlнкита Іванович- і!оtшч -

. . . ІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІ..ІІІІІІІІІ"ІІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ,. ., ,. . . . . . .Ф+•

трудящихся К:иевской области.

відділка

від

від комуністичної О·рганізації рад-

154.

друкарня,

Семенівна

в:д робітників і службовців Рожн'вськоrо ві;:щілка радгоспу «Літ-

:.шмського ім. Кі·рова.

радюсnу

Труба Петро Панасович -

ВИБОРЧІ А

.Ni 89/747

Голова Діл,Ііничн•ої виборчої ко-

п·родуктора.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІ

ТЕЛЕФОНИ: Jедактера - 19-3·82, заст. реда~тора, аІцІлІа (партійного життя, nромисловостІ, масово! ро-

5роаарська

Пет,рівна -

к'вський». Довrодько Ольга

t·..~·~:~· ..:;~·E·c~~ 1! космниот;тдая к:жпизУнкрьа,.инЬІ орган Броварского районного м. БРОВАРИ,

Любов

відділка

в·і.д роб:тників і служ•бовцlв Рож- .міL::ї Риженко Микола Іванович- :.м. Кірова. нів·ського відділка ра.дгоопу «Літ· ві,д ко,мун·істичної о·рганіGа.ції ЗаКачура Олек·са.ндр

.N!! 86/744

Голова Дільничної виборчої ко­ місії Лисенко Соф1я Фед·орівна.­ віtд організаці-ї профсnілки пра­ цівників освіти, вищої школи і на­ укових установ Рожнівської 8-·річ­ ної школи.

ПО ЗАЗИМСЬЮИ ДІЛЬНИЦІ

реn:р•о.а;у-ктора.

ДІЛЬНИЦІ

Шеверун Олекеш Андржович-

ський».

Ро·жнівської

ківськи-й».

ченка. 11

ського відділка •ра.дгоопу «Літ.ків-

ДІЛЬНИЦІ .N!t 88/746 Г·оЛ'О·ва Діл•ьничної виборчої коМехед Галина Григорівна 1місії Діденко Василь Арсеновичвід ор,ганізаоції ПІрофспілки прадів­ ві·д ко 1муністичн·ої о·рганізації Пуплемптахорадюсnу.;реників ·осві·ти, вищої школи і на­ хів•сь!-Іого і наукових установ 8-1річної школи.

ків·ський».

ко:~~унtс1'н·чної організації фа·брики

І

ко.муністичної організації Т•роєщинського відділка рад.гос-пу :м. Кірова.

ПО РОЖНІВСЬКІИ ВИБОРЧІИ

голови

виООр_чої комісії Савченко Ніна Т.щмофіївна від ·робітників сл~в.uів фабрики художніх ви­ рооів. ім. Т. Г. Шевченка.

худо-жніх

ні,д робітник-ів і служ;бовців Пухівеько.го племптахо·ра~госпу-репродуктора.

сько.rо від,ділка радгоолу «Літків-

·ре,п•родукто.ра.

Савін ОлексаНLд:р Якович від роб:тни·К'ів та службовців від.щілка ,\2 1 радГОС•nу «ЛіткіВІСЬКИЙ».

Кондратовець Галина Ти.мофіїв-

ський». Толочко Іван Гриюрович від к·омун·істичної організації Рожнів-

Сеюретар Дільни.чної виборчої коміосії Довrодько Іван Харитоно­

госП'У «Літків·ський».

Павлович -

Т,роещинсько·го :.м. Кірова.

-від

rшч від .к01муністичної о·ргані­ зації Рожнівського відділка рад­

Анатолій

комуністичної орган·ізації Пу- на- від робітників і службовців

хшс1.кого племптахора.дюсnу-реnродуктор а. .• .•

бовців Ро·жнів·ськоrо від!ділка рад­ госпу «ЛітКіВСІ7КИЙ».

Члени Дільничної виборчої комісії:

Вале·нтина

/ н!.д

Бура Микола Якимович від ро·бітників і службовців Рожнів-

-

комісії:

Шевченко

Строй

КОМІСІІ:

госп\· «Літківський».

Члени Дільничної виборчої комісії:

Середа Га.1ина в:•д ко:.1·уністичної

Члени Дільни~f!~Ї виборчої

Дільничної

відділ-

виборчої

коміс:ї Онищенко Дмитро

Сергі-

йович від комуністичн•ої орган:зації Троєщинського відділ,ка ра_1Госпу ім. !<jрова. Члени Дільничної комісії:

виборчої

Дроботун У.1•яна Михайлівна­ від робітників і с.1ужбовців Троє· щинського відділка paдro·cny і•м . Кірова.

'м. Кірова.

Троєшинського

ім. Кірова.

відділка радго·СП)

Голова виконкому Броварської райради депутатів трудящих П. БІЛОКІНЬ. Секретар виконкому Броварської райради деnутатів трудящих

К. РІЗАНЕНКО.

Редактор Є. ФЕДЯП,

50 номер 1970 рік  

50 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you