Issuu on Google+

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯr

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО ТА

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОJ ПJtPTIJ УКРАІНИ

РАДИ ДЕПУТАТІВ

PAROHHOI

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Висування кандидатів у депутати Верховної Ради Союзу РСР Виборча кампанія по виборах цо найвищого органу влади краї­ ни вступила в новий період. 24 квітня почалось висування канди­ датів у депутати Верховної Ради

СРСР восьмого Серед перших

скликання. кандидатів,

сунутих у ці дні,

-

ви­

члени Політ­

бюро ЦК КПРС товариші Л. І. Брежнєв, Г. І. Воронов, А. П. Кири­ ленко, О. М. Косигін, К. Т- Мазу­ ров, А. Я. Пельше, М. В. Підгор­ ний, Д. С. Полянський, М. А. Сус­ лов, О. М. Шелєпін, П. Ю. Ше­

ла Вікторович Підгорний висуну­ тий кандидатом у депутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР по Ленінградському вибор.чому окру­ На зборах колективу Київсько­ авіаційного заводу імені 50річчя Великої Жовтневої соціа­ лістичної революції кандидатом у депутати Ради Союзу Верхов­ ної Ради СРСР по Київському­

го

Жовтнеюм-у виборчому ОКіРУГУ висунутий член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП П.

Ю. Шелест.

Генера.~ьний секретар ЦК На передвиборних зборах тру­ КПРС Леонід Ілліч Брежнєв ви­ дівники промислових підпри­ сунутий

Ради СРСР

кандидатом

у

депутати

Союзу Верховної Ради по Бауманському вибор­

чому округу

міста

Москви.

ємств,

колгоспів,

радгоспів

і

ус­

танов України назвали кандида­ тами у депутати найвищого орга­

Голо­

ну

ва Ради Міністрів СРСР Олексій ,\lнко.нйович Косигін висунутий

го

Радянської влади генерально­ конструктора літаків, лауреа­

та

Ленjнської

кандидатом

у депутати

ІL:ональносте•й

СРСР

Ради

Верховної

На­

Ра.ди

по Московському міському

виборчому округу. Голова Прези­ дії Верховної Ради СРСР Мико-

Рішення J{g 132 винонавчого номітету Броварсьної районної Ради депутатів трудящих від 24 нвітня 1970 рону

гу столиці.

України

лест.

Про затвврдження складу Дільничних виборчих комісій, спільних по виборах до Ради Союзу і Ради Національностей Верховної Ради СРСР, по Броварському району

і Державної nре­

мій, Героя Соціалістичної

Праці

О. К. Антонова, президента АН УРСР, Героя Соціалістичної Пра­ ці Б. Є. Патона та інших. (РАТАУ).

(Продовження. Поч. в

Члени Дільничної виборчої комісії: в~д

-

Повним

ходом

суниці,

ведеться

якої

садін­

15

тут буде

гек­

тарів. Перед в змаганні на цій роботі ведуть Г. Крук, Г. Овчар, Г. Сотниченка, Г. Пікож, Н. Онашко та інші. Двадцять два

-від

Поля

радгоспу і

куди

«Же•рд:вський»

не кинеш

оком­

всюди вор:а. А до того ще й до­ щі щоденно на перешкодіТа механізатори і члени ріль­ ничих бригад використовують

З кожним днем все ширшого розмаху набирає змагання на честь виборів до Верховної Ра­ ди СРСР.

В. ЗАБЕРЕЖНИІІ.

н'чн~х .працівників та службовців районного об'єднан·ня «Сільrооп­ техніка».

Горбунов Павло Васильович від комуністичної органі.заu;ії .rrе­ ресувної механізованої КОЛІQ•НИ N2 З. Яніцький Ма 1р'·ян Францавич u'д комун'пичної організацЇІЇ пе­ р·есувної механіз·ованої колон·и N2 З.

кожну погожу годину і працюють

у по.~і. Посіяно 46 гектарів нико­ вівеа на зелений корм худобі, 29 гектарів ранніх овочевих культур.

На

підготовці грунту,

удобренні

його і сівбі відзначились сумлін­ ністю трактористи Микола Толоч-

6

гектарів

ранньої

капусти. Механізовані ланки Пет­ ра

Хитрого та Віктора

внісши

мінеральні

Фесюка,

добрива

в

грунт на закріплених ділянках, почали садіння картоnлі.

Добре йдуть роботи на ягідни­ ках

і

в

саду.

І. ШВАЧКО, rрома11ський кореспондент.

ві.д

кварталу

по

вирощуванню

і

дажу державі овочів із закритого

грунту. У квітні nотік nродукції ще більше зріс· В магазини Киє­ ва вже здано 16 тонн цибулі, ви­ рощеної в теплицях під поліети-

ВЧИМОСЯ У ЛЕНІНА Учора

відбулась районна

ково-•методична

свячена

До першотравневого свята від­ nравимо

трудящим

шу

свіжу

М.

5

БОЧRО.

На секцшних заняттях учасни­ конференції поділилися досві­

дом

застосування

пропагандистсь-

вождя револю­

ції у своїй дія,lьності.

Згідно

постанови

бюро

.рай­

ження В. І. Леніна. У ній брали к.ому па.ртії, кращих п:ро.пагандис­

участь

пропагандисти

комсомольської ських народних

партійної

освіти шкіл,

і

та ленінсекретарі

тів

нагороджено

Грамотами

РК

КП України, а імена Г. П. Рей та Д. М. Лисенка занесено до ра­

партійних організацій. З доповід- йонної книги Ленінської трудової дю «Органічна єдність теорії -з слави. практикою

ефективності

основа

наукової і

високої

гандистської діяльності В.

ніна» виступив перший

райкому КП України шлик В- О.

У

роботі

конференції

пропа- участь працівник І. Ле-

взяла

обласного Бу-

динку політичної освіти т. Марке­

секретар вич Н. С.

Після

т. Криво- учасники поклали

від пере­

N2

З.

Олександрівна і•нженерно-тех­

ПО БРОВАРСЬКІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .N2 43/701

конференції її

квіти до під-

ніжж.я пам'•я'І'ника В. І. Леніну.

Анд•ріївна від •робітників, інженерно-технічних !Працівників та службо.вців постій­ нод;юч·ого .rюї.зда N2 2. Линник Любов Мус.іївна від комуніІСтичної організації заводоу «Торl1маш». Возьянов ВолОtдимир Арсентійо­ вач від робіТІників, і.нженернІQ­ те·хнічних працівників та службо·в­ ·І.lііі зав·оду «Торrг.маш».

ПО

БРОВАРСЬКІИ ДІЛЬНИЦІ

ВИБОРЧІП

.Ni 45/703

Голова Ді.ІDьничної ви•борчої ко­ місії Ромасенко Володимир Анд­ рійович ВЇЩ оКОМ!уНЇосТІ\!ЧН:оr орrа­ :ІІ'ізаu,ії за воду е.ле.ктротехнічних вкробів.

За·стуtпни;к •ГО,1·ови Ді.mьни•чної вибор·чої комkії Карпенко Ана­ ста·сjя ЄВІменівна від колекrгиву вчителів та rехні·чних працівни•ків

Бр·овар·ської школи

N2 4.

Секретар Дільни•чнюї вИ'борчої комісії Ковтанець Валентина Іlе'!'­ рів·на від комуністичної ергаІІі­ зації Броварської школи N2 4. Члени Дільничної комісії:

виборчої

від комtу•нkтичної органі·зації за­ воду електрwехнічних виробі.в. Теплюк Олександр Гіри.горович­ від робітників та службовців цен­ тральної досл.і:дної станнії по штучню•му о!Сі.менінню сільськогос­

та

·подарс.І>ких тварин.

служ6овців

заводу

Х·ол.одиль­

НИК'ів.

Члени Дільничної виборчої комісії: Майдан Марі-я Гри;rор~вна

робітн.ІІІКів,

-

від

і·нжене-рно-те·хн·ічнІІХ

працівнІІІКів та службовців зав•оду холодильниІGів.

Чаленко Раїса Бо·рисівна .:__ від

робітників, інжене•рно-технічних працівниtків та служІбов.ців заводу холодильників. ЛИ'і'ОВченко Ніона Ми•хайлі.вна­ віСІ. .комуністичної ор·ганізації за­ воду хо·лодильників.

Володи.м.ир

Івано­

вич від ро.бітників, .інженерН'О­ т·е.хні·чнІІІХ пра,цівникі:в та служ•бов­ ц,ів заводу холодильників. Прядко Андрій Михайлович в:д робітників та ·службовців бу­

дівельного оІЮМІбінату N2 2. Мельник Сергій Гршгоров.ич віщ комуністичної організації Бро­ вароькrої середньої ш1юли N2 2. ПО БРОВАРСЬЮИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 44/702 Голова Діл,ь~tичної виборчої /КО­ місії Карпов Іван Тимофійович ві•д к·омунkтичної організаці•ї Бро­ вар·сьwої середн,ьюї школи N2 2. За·сту:п•них голови Дільнwчної виборчої комі.с~ї Писаренко Оль­ га Іванівна від робітникі·в та служ,бовців

за.воду холодильнихів·.

Се:Кретар Дільничнеї виборчої ·кю,м.ісії Скиба Ма:JОСим С-rе.па·нови·ч в:д заво.ДІу

-

комуністичної «Торг.маш».

організації

Члени Дільничної виборчої комісії:

Миколаєнко Анатолій Леонтійо­ вич від колективу вчителів та '!'е.хнічних праців.ників Б,роварсь­ кої серед.ньої школи N2 2. Полторам Ніна Дмитрівна в:д робітнИJКів, і·нженерно-техніч­

них ·працJ.вників та заводу «Торrмаш».

служ•бовців

Білокінь ОлЄіКсій Панасович

Бородій Василь Петрович- від р01біт•ників, інже~ер'Но-те•хнічних працівників та службо·І!оІІJів заводу елеК!тротехні•чних

вир·обів.

Шевченко Софія Ащд:роні·вна

-

в:·д робітни•ків, інже'Нерно-техніч­ ·них працівників та слу.жбовців за­ воду електротех.нічн·и.х виробів.

Примак

Н:на

J.ванівна -

робітників та служ6овців вел•ьного wомбінату N2 2.

Бабич Пилип Романович ко.муністичн·ої органіІЗації

від буді­

-

від цент­

ральної до•слід;ної станції по штуч­ но.му осіменінню сільськогоспода·р­ ських

си•півна від робітників та служ­ боВІnів рац.го•апу Dмені Щорса. Секретар Дільничної виборчої ком'сії Неплюєв Анатолій Гри·rо­ рович в;д ко·муністичної орrа­ н'1ацїі ра:дюшІ'у ·імені Щорса. Члени Дільничної виборчої комісії:

Максименко

Зінаїда

Миха.йлів­

на від робітників та службов­ ців ра,щгоопу і•мені Щорса. Вітер О.1ьга Василівна Віі!І робітни-ків та служ·боВІців paДf!Oc­ m імені Щ·ор·са.

Кравченко Василь

Іванович -

від ком<уністІ\1Чної орrаніза.цИ рад­ гос.пу імені. Щор11а.

Пуленко Іван .r.наrов.ич від ро·бі1'НИІюів та слуЖІбовц·і·в рад/ГОс· пу імені Що·р·са. ПО ТРЕБУХІВСЬКІR ВИБОРЧІR ДІЛЬНИЦІ .Ni 48/706

Голова Дільничної виборчої ко­ мі'сії Волков Михайло сте.па.новІІЧ ві.д робі'NfІІ!юів '!'а службовців р aдrocn<y «Треібух•іОСЬІІШЙ»

-

Засту[].ник гоJЮви Дільничної ви­ борчої ко.мkії

Василівна службовців

Ковбасинська Віра

в•ід

робітників

та

Р8Ідrоооу «Требухівсь­

КИ1~.

Голова Дільничної виборчо·Ї ІЮ· м;с:І Селюк Федір Архипо­ вич від коМІуністи·чної організа­ Іlії заводу холодильників. Засту:пни1к гол.ови Дільничної виборчої ком.ісі•ї Ковбасинська Ганна Петрівна від робітників, 'нженерно-теХ•НіІЧНИХ праціВН·ИКіВ

ін­

продукцію.

нау- кої майстерності

з дня народ-

столиці ще

тонн цибулі, тонну щавлю та

ки

конференцІя, ПІри-

!ОО-річчю

леновою плівкою, та 5 центнерів щавлю з відкритого грунту.

про­

Євдокі•я

робітників,

Вербицький

Свіжу зелень- до святкового столу Робітники радгоспу «Бобриць­ кий» перевиконали план першого

-

Секретар д:льничної виборчої юомісії Корнієнко Пана·с Якович - від КЮМ)'ІНЇОСТНоЧНОЇ оргаНІі:зації завощу х•о.1одильників.

ко, Анатолій Мандрпка та Петро Гришко. Овочівники посадили понад

інженерн.о--rех­

нічних праціовників та службовців 111ере•сувної механізованої 1юлони N2 З.

р·обітники відділка удостоєні Ле­ нінської ювілейної медалі. Не відстає і колектив теплично­ го господарства. На д.вох гекта­ рах у теплиці мінського зразк:t цвітуть огірки. Понад 15 центне­ рів їх відправлено трудящим сто­ лиці.

вручну

робітників,

Микула

ВИІюристовуючи кожну погожу годину низинні,

інжене.рно-·тех­

сувної механ·і:юваної кюлони

На честь виборів

ня

рюбітниюів,

н:•чних пра,нівників та службовн.ів районно11о об'єднання «Сільrооп­ пехні•ка». Климась В·олодимир Анто·нович

-

Ось вже п'ять років колектив відділка імені Кірова (радгосп «Великодимерський») тримає пер­ шість в господарстві по вирощу­ ванню фруктів і суниjІ.і. Мічурін­ ці в ювілейному році твердо ви­ рішили закріпити цю першість.

комб!нату N2 2. Гейшало Наталія

Тарганський Станіслав Іванович

Дика Л~ді•я .Миколаївна робітників та слу~бовців

ЙДЕ ВЕСНА НАД НИВАМИ

Лисенко Михайло Іванович від робітників та службовців буд­

.Ni 49).

тварин.

СеХІретар Дільничної виборчої ІЮІМісії Філіпович Ра.їса Платоиів· на від рооІтникі·в та службов­ ців

радго·спу

«Требутхів~};!СІtЙ:..

Члени Дільничної виборчої комісії:

Шевель Віра Олекс·іЇ·вна -

від

робіТНИІКіВ та СJі'уІЖ008ЦіВ ра,д,ГОС• пу «Требутхівськ.нй».

Ковбасинськd Вооодими.р Яко­ вич ві·д колективу вчителів та технічнах прац,і.вників Т.ребух:іась­ кої середньої ШКІОЛ·И.

Чаленко Бори·с

ВасильовІІ'Ч -

віtд рооітникі.в та службовців ра~д­ і'оопу «Треб<у,хівський».

Ковбаси•нська Ра.їса Іванівна в:,д робітнИІКів та слуІЖбовцtв рад­ І'Ос.пу «Тrребуаtівоь~ий».

Рогач Ан-rо.н Васи.лювн·ч -

в.ід

ро•бітників та СЛ)'1ж6овців · ·рад;rос­ пу «ТребуХЇ.ВІСЬІК!fЙо».

Корнійко Па.влю Омелян'Ович від роб:~нихів '!'а СЛ}'ІЖООВ!Ців рад­ госпу «Требухі•ВСЬКИЙ».

ПО КНЯЖИЦЬКІИ ВИБОРЧІП ПО ТРЕБУХІВСЬКІП ВИБОРЧІR ДІЛЬНИЦІ .N!! 46/704 ДІЛЬНИЦІ .М 49/707 Голова Дііl!·ьничної ви-борчої коГолова Дільни~ної виборчої комісії Маляренко Андрій Олексан~- ІМі!Сії Швнюк МИJХаіІло Микwrович ровнч від комунkтичної орга- _ від робітнІ!%іВ та сJrужбоаців н·і:заtції радrос.п~ іІмені Що·рса.

радгоспу «Т•реІбухіосЬІКІІ!ЇІ».·

Заtс11)'.nюrк .голови ДіJІьничІюї За·сrулІщк юлови Дільни:чної виіборчої комісіої Горобей Марія виборчо·ї ком·і•сії Загородько Лі· Сам•сонівна - ві:д рообітюі!ків та дія Павл•івна - від ко,1еІКТИ·ВУ

слу.жІбоаці•в .радгоспу і•мен·і Щорса. вчиrrелів і '!'ехнічн.и•х

пра.ці.вник•ів

Секретар д:льничної виборчої ТребУJхіооькюї се:редньої .Школи. комісії Плюта Іван Іванович Секретар· Дільничної виборчої в:д кюмуністичної орга·нізаrції рад- ·ко1мі•сії КулИк 'Олекса.ндр ЯкОвИ·Ч - від робітнн·ків та службо-вців

rоопу імені Щорса.

Члени Дільничної виборчої

комісії:

Петренко Іван Ни<mпорович

радгослу (<Т~е{іо]"ХівсІ>КИЙ».

Члени Дільничної виборчої комісії:

від рюбі'І'ників .та служібовців ра.дюапу іtмені ·Щорtса. Озадовський Пилип МатвійовІ\1Ч - ·ВІЩ рабі'І'ників та службовців ра.д.rосп•у імені Щорса. Санталова Ніна Сrепа•нів.на -

Ігнатенко Іван Оде.ксандрович - аід ра6ітнИJКі.в та службовц.ів ра!д'Гос·пу «Требухі.всЬІКИЙ». МельиичеИJ(о Олександра Юхимівна - від робітюtІКів та служ-

•ГОСПJу імен·і Щорса.

від робіТНИКіВ та СJrуЖбо!Щів рад·

від комуністІІІЧН·ої орга·ні·зації ра.д-

боВІЦін радгоспу «Требухівоьк.иІЙ». ОрлоІІСька Галина ЮхимІвна -

Бондаренко Катерина Григорів- го·оП>у «Треібуооівський».

на - від робітнИJКів та слу.жбовХанова Та.м.ара ФаJІІЯ·Хі·S·Наr-від ців радгоспу і.мені Щорса. колетиру МедІ!!Ч'них працівнн~ів ПО КНЯЖИЦЬКІА ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 47/705

Т•реібуііВІСІ>'К'ОЇ дільничн:ої .І!іха'рні. ОІідієнко Олександр МИJХ.айло-

Гоv1ова Ді.льнич!Юї ви•бор•чої ко- вич від робіт:ниК!ів і СЛ}'!Жбов· .м.:с:·ї Кул~к Оле~сій йо:сИІпович ~ ці в радІ1о·апу «Требухі'ВС•Ь&ІІІЙ». вщ ком.уюстичноІ оргаН!зації радЧайка. Іван Каленико.~иЧ .:._.від ГІQС!Пу імені Щорса..

3аСтуІrіНИІК

ГОЛОВИ

рОб!ТН.ИЮВ Та СЛ)'ЖООВІЦІВ ))іІ'ДГОС-

ДіЛЬНИ•ЧНОЇ І пу «Треб)'ІJі!ЇВСЬКИЙ». виборчої комісії Вітер Марія йо- ( ПродовженнJІ на 2-і і 3-і стор.).


Про затвердження сипаду Діпьничних виборчих комісій, спіпьних по виборах до Ради (Продовження. Поч. на

1

стор.)

ПО ТРЕБУХІВСЬКІй ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 50/708 ;Голова Дільничної вибор1ч,ої ,ко­ місії Ковбаси.нський Петро Михай· .1ович вісд р·обіт.ників та служ­ бовІЦін расдігоапу «Требу.хів,ський». Заст:;шншк голови Діл:ьни.чної ви1борчої комісН Козак Ганна Се­ менівна- ві·д робітників та слу~ж­ бовців ~ра,дІГО·аПу «ТребуJСіВСЬКИЙ». Секретар Дільничн·ої виборчої к·ом,ісії Шибі~о Вікто·р Якович В·ісд робітників та служ6овців рад­ госпу «ТребуІХ.ЇВСЬКИІЙ».

Члени Дільничної виборчої комісії:

Бабич· Панталі1й

Романович

вісд робіl'никі~в та служ6овців рад­ ,госпу «Тр.ебу,хівський». Ганжа Любов Зіновіївна .с_ від роб:тників та муж1бовців радгоспу «Требу,JСіВ·СЬКИ.Й». Трофимова Одьrа 6горівна від робітн·июі·в та службов,ців рад­ госnу «ТіребуJСіВСЬКИІЙ».

Ганжа

Ми1хайло

Макарович

-

в1і1д робітпиків та слу.ЖJбовців рад­ rос!І11у «Т·рооу.хі,ІЮЬІКиіІ».

ПО КРАСИЛІВСЬКІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 51/709 Гюло·ва Ділнниqної вибо!J'ЧОЇ ко­ місії Матвіенко Іван ІванІJвич ·Від каму:нісrшчної організації рад­ rоопу «Кра,силівський». 3а'СТ)1ПНИК ІГОЛОВИ ДіЛЬНИЧНQЇ виборmї ,Jюмkії Чуняк Софія Де­ .м.ІЯ·Ніана від робітників та слу1жбовщів радгоспу «Кра,силів­

В';,д комуністичної організаціі сгріЧКQ-ТКацькюї фабрики.

Члени Дільничної виборчої

Члени Дільничної виборчої

Радченко Ма~р~я Ми.ха,йлівн.а .від колективу медичних nрацівн'И­ ків Гого.1івської дільничної лі­

комісії:

Вансович Антон Иосиnович від комуністинн,ої ортані,зації paJJ..rooпy «Логол.ів·сІJкий». Таран Лригорій Тимофійович ві,д КОІМ<ун:істичної ор:ганіз·ації 'гоопу «Гоголів·ський».

Гулай Тамара МІ!іколаїв.на- від 1Колеюиву

ко.місі·ї

Дільничної

Кривошея

аиборчої

.Микола

Івано­

вич в:д 1КОМ1уністичної організа­ ції ра.J;г.оспу «Кра~силівський».

Члени

Дільничної виборчої комісії:

Джафарова АлЬІбіна на ц:в

-

Миколаїв­

від робітНІ~ків та службов­ ра.дІГо,спу «Красилівс,ький».

Чуняк Стооа~н Серг~fювич

-

від

робітників ·та слу,жбовців 'Радігоопу

~'Кр асиліІJІСЬІКИЙ». Матвіенко .Мар1я АндJріївна ві.д робітників та службовців pa~д­ roony «К1расил.іоський».

Ши6іко

ОЛІь.rа

Степанівна

-

В'ід робі'!1Н.И)(ів та слуЖJбовців радгосnу «~расилівський». . Рогач О.'Іекс·ій Оноорійович аід комуністачної орган·ізації рад­ гаспу «КрасилівОІJКИЙ». Москаленко Гри,горій Петрович - в·іщ кому,ністичної організації ра·дІГос,ІJ>у «Кірасилівський». ПО КРАСИЛІВСЬКІй ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni1 52/710 Го,10ва Дільничної виборчої .Ію­ м:ІСії Зінченко Гр·игорій Петрович - а'ісд .к'о·муністичної організації ра1дгооnу «Красидівський». ЗастуІЛник rолови Ді·льничної виборчої комісії Москаленко Ма­ р~я Іванівна від ро:біrни,ків та с.1утбо8ців ра,~госпу «Красилів­ ськи,й».

CewpeTІJ·P Дільничної вибор,чої комісії Припута Петро Іванович­ від КОООКТИВ'У ІІЧИТеЛ.Ї.В та ТеХ·НІЇЧ­ НИХ праІці&н·иків Красилівської 8-річної школи. Члени Дільничної виборчої комісії:

Дяченко

Ганна

Одексіїв'на.

від колективу вчителіа та техніч­ них пищі·вників Красилівської 8-·рі,ЧНQЇ ШКОЛИ.

ІваШко Катерина Михайлівна ВІід робітників та служ:бовців pa.д­ «Красилівський». Матвіt>нко Катерина Мусіївна.­ в~~ робіт,ників та службо·вців рад­ госnу «КраІСИJfЇ'ВСЬКИЙ».

roony

медичних

працівників

Гоголівс.ької дільн·ичної .~ікарні. Рибка Ната.1ія Свиридів·на від ро:бітників та слуЖJбоаців paд­ f1oon.y «Гаголі.вськІІй». Науменко Лкщмила Михайлі,вна - в~ід рооітник~ів та службовців стрічко-ткаІЦької фа:брики.

Качанов Микола Ол~ксійович­ ві'д робітниюів та службовців рад­ гоаnу «Го.rолів~сtжий».

ПО

ГОГОЛІВСЬКІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Nil 54/712

Го.1ова Дільничної ви1борчоі ІКО­ місії Вага МикQла Трохи,мови~ч­ від комуністи,чної ор·ганізації рад­ гооnу «ГоголівсЬІКНІЙ». ,З,астушн.ик :rолови д:.1ьничної

виборчої

ком)сії

Кирієнко

ШКО·ЛИ 'і НЗ:У'ІЮВИХ устаНОВ серед­ НЬОЇ ШКОЛИ. іС~крет,а·р Дільничнюї виборчої комісії Лишилемко Ва.сил~ь Іван,о­ вич від робітнаків та служ:бов­ ців радІгоспу ,«,Гоголівський».

Микола

Олексійовач­

ВІід комуністич.ної організації рад­

госnу «ГоголГвоький». Вільчинський Леонід Семенови·ч - від робітників та службовців раДІГоапу ~Гоголівський». . Архипенко Василь Пилипович­ ві1д робітників та слутбов.ців рад­

госпу «Гоголівський».

Шумай

Ольга

Іванівна

робітнИІків та сду,ж·бовців ткацькоі фабрнІКи.

-

від

стріЧКQ­

Стасюк НІна Іванівна від орrа·нізації профіlіtіл,ки nрацівників освіти,

.вищої

установ

школи і ,науюових середньої 1школн.

Колдубова Уляна Андр·іянівна ві'д організаціі профсnілки пра­ цівників осв~іти, В'ИІЩОЇ школи і на­ укових установ середньої ШІюли.

-

ПО

ГОГОЛІВСЬКІй ДІЛЬНИЦІ .М

ВИБОРЧІЯ

55/713

,Годова ДіJІJьничн~ої виборчої ко­ ІМісН Стасько НаІСНЛЬ Сrеланович -від юомуністичної організаціі ра1дJгоопу «ГоrолівШІКИЙ>>. За~стуtпник гол·ови Дільничної ви,бор'Чої комісії Чупринка Надія А!рхиІПів,на від організації щюф­ <)nілки пра.ціВ'Ішків освіти, вищої школи і наукових устаноа во·сІJми­

paдJroony «Гоголівський».

Васильєва Параскові1я Петрів­ н.а від р01бітників та службов­ ців ра1дJюоnу «Гоголівський». Касян Ніна Іванівна ганізації

профспілки

-

від ор­

nрацівників

освіти, вищої шк·оли і наукових установ середньої школи.

Клибанська

-

від <робіrгниІКі<В та службовців рад­ rоапу «Красилівський».

ПО ГОГОЛІВСЬКІЯ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .М

53/711

Голова ДіJLьиичної tшборчої ко­ r.tісИ МІхеев ВіІКТор Семен·ови'ч в~ ЮОМ'}'Нісrичної о·р,гані:зації стрічко-ткацької

З.а'Сту!ПНІ!К

фа16ри.ки.

ГОЛ·ОВИ

ДіЛЬНИЧНОЇ

&иборчоі комісії Яковенко на.тал<іЯ Ва:си.тrtвн,а від робі,тни'кі,в та. С.~уJЮбОВІЦіВ СТріЧІЮ-Т!КаІЦЬКОЇ фаб­ рИКИ.

Секретар Дільнично.ї вибо.рчої ІКОІМ-ісії Яшник Галина Ку.зьмі·вна-

О

2

стор.

О

ДІЛЬНИЦІ

Федор~ович

гоаnу «Жемівс.ький>>. Дейнека Марія Стеnанівна

-

від робітників та ~служ:бовців ра·д­ ·госп~у «ГО~ОЛЇ'ВІСЬІКИЙ».

Захарченко

Ольга

Єгорівна

-

в.ід робітників та службовців рад­ rоопу <(Гоголівс,ІJКИ,Й».

ПО РУСАНІВСЬКІЯ ВИБОРЧШ ДІЛЬНИЦІ .М 57 j715 Голова Дільначної .виборЧQЇ юо­ мjсії Гор.ий Вжиль Степа.нович від комуністичної організації рад­ госпу «Русанівський». Засг)Іпник ,голови Дільничн·ої виборчої комі·сії Хамбір Катерина І ва н,івна від робітників та службовців радJrос1пу «Русанів­

Сеюретар Дільничної виборчої комісії Рябий Федір Ти,хонович­ від ко1мун:істачної орга1нtзації рад­ гоопу «Руса~Н·ЇВС.ЬКИЙ».

Члени Дільничної виборчої комісії:

-

від

р·обітн.ик·іа та <:.1ужбовців радгос­ ІП'У «РусанівСЬІКИЙ». Топіха Євдокі1Я Платонівна -

від рюбітників та слу.ж6овців paд­ roony «Рус.а•нівсЬІКИЙ».

Соловей Я'ків Савич

від к·о­

-

М11щенко Олексій Остапович

Гал.ина

Фед~орівна

-

від робітників та служ,бовців рад­ госпу «Русанівський>>.

Мовчан Льд~я роб:тників

та

Іванівна

службовців

-

від

радгос­

"'У «Русанівський».

Галина Михайлівна

жа Хитрий Олексій Іванович- від робітни:ків і службовців автогара­ жз радгоспу ~великодиме,рський».

Члени Дільничної виборчої

Скорина ГеорІГьй Миколайович­ від ко.мунkтІИЧної органі3ації. ав­ тотара.ж.а р·адІГоспу «Великодим,ер­ сuкИІй».

ДІЛЬНИЦІ .М

56/714

Голова Д.іл.ьниЧНQЇ 'ви-борчої ко­ місИ Бартош Іван Гри.rорови'Ч від ортані,за.ції прюфапілкн. nраІців­ ників осв.іти, вищої школи і на­ у1кових установ восьмирі·чної шко­ ли.

Застуюник голови Дільничної ,вибор•ЧОЇ комісії Захарченко r~ри­ ІЮр·ій 6rоро.ви·ч від робітників та служtбовців радІГоопу «Гоголів­ оьки•Й». Се:кретар Дільничної ·виборчої комkії Калюк ФeJJ.ip Петрович Від •КОМ'J"НЇСТИЧНQЇ організаціЇ рад­ ГОІСnу «Же·рД;іВСЬІІШЙ».

ський>>.

Діл'Ьничної

виборчої

Євтушенко Мих.айло Оме­

-

від іКОІМ'УІНістичної ор­ paдroany «Красилів­

Іськи.й».

Члени Дільничної виборчої комісії: Кушнір Ві.кт·ор Степанови~ч-від робітн·ик:в та слу,жбов,ці,в ра,дгос­ пу «Красилівс.ЬІкий». Павленко МикQла Михайлович

-

аід робітників

та

службовців

pac.'liГO·ony «КрасиліВСJ:jКИЙ». Білоус ЛіJдія Олексіївна від робітників т.а службовців рад:rос­ пу «Кра1силівський>>. Юхта О.1ьга Мака,рів.на від робітник:в та служ,бовщів радгос­ ІПУ «Красилівс,ьки.й». Коврига Гнат Федорович від роб:тни,ь:ів та служ.бовuів ра.дгос­ пу «Кра·си.lіВСt;КИЙ>>. Хмельницька Марфа Павлівн.а­ від робітниіків та служ,бовців рад­ гоопу «Крааил~івський>>.

Гончаренко Олена Васи.лівна­ від ко.1екти·ВУ вчите.1ів та техніч­ них nра.ців:ників Світильнівської 8-:річної школи.

-

ві;J. робітників та с.1ужбовців рад­

ПО КУЛАЖИНСЬКІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .М 59/717 Голова Ді,'ІІЬНИЧН·ОЇ ви.борчої ко­ '.Іісії Сизоненко Ростислав Митро­ ф.анови~ч Ві,д КО•МУНіС11ИЧНОЇ Ор­ 'Га ні1зації paдroony «Зор,я». Заступник голови Дільничн·ої виборчої комісії Кот Марія Кон.о­ нівна від Р'ОбітНИІКів та служ­ бовців ра.~гоапу «Зор,я». Секретар Дільничної виборч·ої ІКочісії Стригун Віюор Васил.ьо­ від комуні,стичної орган.іза­

uії

ра,дгоопу «Зоря>>. Члени Дільничної виборчої комісії: Кот Галина Єв'Гухі.вна від робітників та с.1ужбовців радrос­ ~у «Зоря». Сизоненко Любов Вікторівна ві·д робітникіа та службовців рад­ ІГОСІПУ «Зо·ря>>. Ткаченко ФеJдір Яковач від 'П'раціІШІИКів торгівлі Світильні,в­ ,сько·го ·радгооn,робк~ооnу.

ський>>.

.Сек·ретар Дільничної .виборчої кощ.ісїі Зозуля Микола ІваНQВІfЧ­ в'д ІКО\Іуніпнююї органіІзації

Члени Дільничної виборчої комісії: Павленко В.а.1ентина. .Михайлів­ на від робітників та службов­ ців ра;ІіГОСПУ «Кра'СШ1іВСЬЮІЙ>>. Дяченко Єв.д:окі,я Іванівна від 'РО•бітників та сду,ж1бовців ра,д­ гос~у «.КрасилівсЬІкИЙ>>. Циганенко Віра Йо·си,nівна від робітників та .службовців рад­ гоаnу «Кр.асилів.ський». Філіпчук Ва·сил1ь Як,ович від робітників

СЬ!к.ого

радгос~nробк•оопу.

Литвиненко Костянти·Н Феодо,сі-

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

та

службовців

рад.гос­

'"'У

«Красилів~сь:киіJ.». Кузьмик Олександр І ванавич­ від робітн'иків та службовців рад­ гос,nу «Краси.1і61ський». Устенко Іван Ул.ІJянювич від робі'тників та службовців рад,гос­ пу «Кржилівський>>. ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 63/721

службовців

·радІГ·ОС,nу «ЗОР'Я.». Дяченко Оофі1я Іван·івна від пр.а.ці·вників rоргівлі Світильнів­

рад­

гооnу «Красилівський».

Близнюк ·Crenaн Володимирович та

Іван·івна

Селюк Віра Павлівна

госnу «Пл.осків·сь:кий>>. Какун Микол.а Олисейович вЩ ро,бітн.иків та слутоовців рад­ госпу <~Плосків·ський». Топіха Ма1рLя Оооnанівн.а від р.о•біт·ННІКів та службов·ців paд~roc­ ,n~y «Плосківський». Яковенко Павло Тимофійо•вич­ від камунkrичної ор:га.нjзації расд­ гос.mу «Пло'*івський». Фандист Марія Ло.гвинівна від робітн·иків та службовців рад­ гоаnу «Плоокіось~ий».

ком:,сії

Члени Дільничної виборчої комісії:

-від р·обіrнНІкі.в

Ніна

від

-

і слуЖІбов:ців автога.ра­ рад,го·апу «Велиходимерський».

бітників

л~янович ,ганізації

.від :комуні<:тичної організації рад­ ,тооnу «.Зоря». Засr)1пник ,г·олови Діл.ьни·чної ви1борчої 'комі-сії Колоша Наді1я Гнатів:на ві,д робітників та слу~жбов.ці.а рад,гоопу «Зоря». Секретар Діл,ьни"Іної виборчої ком,ісії Азоров Петро Петрови,ч­ ві~д к·омуністичноі орг.ан:ізаціі ра.д­ гооnу «Зоря1».

-

.Кравець

Какун .КузІJма Олисенович від ко'Муністичної орІГанізації рад­

Секретар

Голова Дільнично~ї виборчої ко­ :місії Гром Андрій Григорович -

вич

Члени Дільничної виборчої комісії:

Секретар Дільничної виборчої ко~Іісії Какун Микола МихайJ.ю­ вич від КОМ<уНk11ИЧ·НОЇ організа­ ц:ї радгоспу «Пло:сківський».

·ський.».

ПО СВІТИЛЬНІВСЬКІЯ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni1 58/716

Дяченко Катерина Васи.1івна

,дюІер~ський».

N2

1

від ро­

-

і слуJЮбовців відділка радJюспу «Вели,кодимер­

Селюк Іван СаІмі'Йлович від ор,гані,зації Лен·ін,ськ.ої ІКамуніетич­ ної Сп:лки Мол,Оіді Ук.раїни рад­ госпу «ВеаИ!ЮДИІМеІрСьКИЙ>>. Гарбуза г.алин.а ОмеЛІЯНівна в:,д комуністичної ор·ганізації від­ ділка N2 1 ,ра.д~гооnу «Великоди­ ме·рський». ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬЮЯ ВИБОРЧІЯ ДІЛЬНИЦІ .Nil 64/722 Гоvюва Діл.ьничної виборчої ко­ місі.ї Драний Володи,мир Кос11ЯН'­ тинович

-

в·і.д

ком,уністичної

ор­

ганізації ВеликодИІмерськоі се,ред­ Голова Ді\lІьничної в·и:бор•юі ко­ ньої школи. мkії Гончарук Петро Леонтійович За·стуІпник голови Дільничної - від к01муністичноі організації .виборчої юомісії Миронець Марія ра,д'гоаnу «Красиліоський>>. Демидівна - від дра.цівників тор­ Заст)'1nник голови ДільНИІЧНQЇ гівлі ВеликодиІмерськоrю рщд:госn­ виборчої коміоії Паламар Марія 'Ро6к·оопу. Гордіївна в~ід р·обітн~иків та Секретар Діл1ьничної ви-борчої слу,жбовців радго,спу «Красилів­ комkії Кумейко Воло>.~имир Іса·

вЩ робітників та службовців рад­ rоапу «Русанівський».

Дяченко

ВІИЧ ві.д комуністичН-Ої організа­ ції автогаража радгоспу «Велико­

робітни,ків

ПО КАЛИНІВСЬКІИ ВИБОРЧІЯ ДІЛЬНИЦІ .Nil 61/719

радгосшу

Застуnник ,голови Ді,1ьничної ви1борчої комісії Жицька Катери­ н.а Михайлівна від рооітникі1в і слу,жІбов.ців від1ділка N2 5 рад­ гос,nу «ВеЛИ!\О';J,ИМерСЬІКИЙ». Секретар Дільничної вибо~рчоі ІК·омі<сії Баран Віктор ВІЯЧеславо­

профспілки працівн.ИІКів осві•ти,, ви­ щої шко.ш і на1укових устан·ов П.1осківсшюї 8-річної шІюли.

комісії: Строкач Вір.а Іванівна від робітників та слутбо.вців радгос­ ну «Пл·оскіаський».

СЬІКИІЙ».

Дзюман Таkія Антонівн·а

.Ni 60/718

гоапу «Зоря». річної школи'. Бабюк МНІкола Лук'ян·ович Секретар Дільничної ви,борчої ві'д 'tюмуністичної організації рад­ ПО КАЛИНІВСЬКІИ ВИБОРЧІП ко,\Іісії Зозуля ~Микола Васильо­ ІГО'СІ!І'У «3Ор!І». ДІЛЬНИЦІ .Ni! 62/720 вич від комуністичної орган.іза­ Гришко Олександр Лотович Го.1·ова Дільничн-ої виборчої ко­ ції ра~го<:пу «Гоголівський». від ком1 уні<:rичної організації рад­ \(сії Онашко Павло Андрійов.ич­ Члени Дільничної виборчої гоапу «Зоря>>. комісії: Коваленко Ніна Петріан.а від ві-'1 КОМІуНіСТИ'ЧНОЇ орrані,заці.Ї расд­ ГООПУ «~расилівський>>. Саnитон Космнтин Пана,сович ро:бітн·аків та ~с.1ужбовців рад,гос" Засту,nник .голови Діл.ьн·ичної - від 1кому,нkтичної організа1ції ІПІУ «Зор.я>>. виборчої КО\Іі,сії Гайдай Га.~ина Черня·вський Микола ТимQфійо­ .ра,д,ГООПІУ «ГОГОЛі'ВСЬКИЙ». Сюон.івна від робітників та від робітників та службов­ Логвиненко :Василь Пилиnович вич сс1уmбовців рад~гос~nу «Красилів­ .,-- ві,д робітник,ів та службовців ців ра,,щrоопу «Зоря» .

Лобко Михайло Степан01rи'ч - ві1д ро,бітн.иків та 'служ~бов,ців від ком•уніст��чНQЇ організації ра.ц­ "радгоспу «Гоголівський>>. го·спу «~расилівс.ький». Южда Микола Антонович- від Якубовський Олексій Васил•ьо­ ІКамуніетичної організації радгос­ вич ві1д кDІмуністи,ч~Іюї організа· пу «ГОГО.lіВСІ>КИЙ>>. ції pa~д1roony «Красилів·ський». ПО ГОГОЛІВСЬКІй ВИБОРЧІИ Міщенко Микола Дан.илович

Борис

в:д робітників та служ­ радгоапу «3QрЯ».

Голова Ді.1ьничної ви<іорчої ко­ \І:,сії Строкач Петро Титович Від· КОІМ)'Ні·СТИЧНОЇ організаціЇ рад­ ГОСnу <'llлосків,сьюий». .За.стуІПник ,голQви Дільничної ,виборчої комісії Строкач Вален­ тина Іванівна від організації

ві!д р·об:тникі.в та службовців ра.д­

му.ніІстичної орІГанізаці.ї «Русанівський».

Члени Дільничної виборчої комісії:

Шевель

Дяченко

-

ПО ПЛОСКІВСЬКІИ ВИБОРЧІП

карні.

Раїса

Тара,сівна віІД організації лроф­ ·опілки працівників освіти, вищої

,ськиІЙ».

Секретар

рад­

йович бовців

комісії:

Го.юва Ді1льничної ви6о'рчої ко­ ·~Іі,с:ї Гаркавий Г<рИ'ГОрій Степано­ вич Ві,д КОІМуНіС11ИЧНОЇ Ор.ГаНі'За­ ціЇ автогаража рад1гоопу «Вели,ко­ димерський».

о

ВІвторок,

28

кович від комуністичної ор:га· ні3а:ці:ї Великодимерської се.ред· ньої школи.

Члени Дільничної виборчої комісії:

Поrорельчук Paka Яківна- від ·робіт•никіа і слуЖІбовців відщіJІІКа N2 1 paJIJIІoany «Великод,имер· 1 С.ЬКІІІЙ».

Лащенко Васи\lІь ВасильоВІИЧ в:,д коJІІе,ктиву вчителів та техн.іч­ них ~nра.ці~в.ників Велшкосди.мер·ськоі середньої школи. Крук МарLя Сидорі,вна від робітників і слу.жбовців відділка N2 5 ра1д!ГООn:у «Вели,кодимерсь· ІКИЙ·>>. Драна Наді'Я Мусіївна ві:д nрацівників філії •n·обуткомбінату. Волошко В 1 0.10,J,ИІМИ·Р Юх,ИМОВИ 1 1 - від .працівників то·ргівлі Ве­ .1икодимерського

рад:го,спробкоо1nу

Настич Васи.ль Ми1колай.ович в'Ід

ро:бітни,ків

д',1ка М

і

служ6овців

1 радгосnу

-

ві,д·

«Великодимер·

СЬКИЙ».

ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІй ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .N'1 65/723 Го.1ова Дільничн.ої виборчої ко­ місії Москаленко Михайло Марко­ -вич від ко·муніе11ичної організа· ції від·ділк.а N2 2 р.адГОІСІnу «Вели­ К'Одимер·ськи·Й» . Засту,пник толави Дільничної виборчо·Ї .к·о~м:,сії Романенко О.1ьг~ Макарівна ві.;J. р.обітників і слутбов.ців в:,д,ділка N2 2 радгос­ пу «Ве.lИКО;J,ИМеІрСЬКИЙ>>. Се,кре~тар Дільн.ичної виборчої комісії Коваль Гнат Романович­ від ро6:тників і, службовців від­ ,ді.lІКа N2 2 ра.д~госnу «Велико,ди­ мерський>>.

Члени Дільничної виборчої комісії:

Суботенко Ан,д.рій від

кDІмуністичної

,;J,.:лка

N2 2

АнтоНQВИЧ­

ор~г,аніз.ації

рад,гщщу

від·

«Ве.шкоди·

мерІС!іКИЙ>>.

Шnак Олена Фtео~досі.ївна комІуніетично-ї організації

N2

2

радJюсл.у

-

від

відділка

«Велико,димер­

ський>>.

Прима колективу

Над·і<я

Па.влі·вна

медичних

-

від

працівникі·в

ВелнІКОдНІМерської лікарні. Демченко Дмитро Андрійович­ В·Їід робітн~иків і служ,бовuів ві,д­ ділка N2 2 р.асдгосІПу «Великоди­ ме;рсt>кий».

на

Бондаренко Валентина Антонів· - ві,д n.рацівни.к·ів торгівлі Бе·

ЛИКОДИМ:еqJСЬКО:ГО

радГО·СПробкооnу.

Недашківський Юрій МИІкола­ йович ві~д робітників і службов­ Іців відділка N2 2 ра,щгосnу «Вели­ кодиІмер'ський.».

квІтва1970 року.

о


Союзу і Ради Націонапьноствй Верховної Ради СРСР, по Броварському району ПО БОГДАНІВСЬКІй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .М 69/727 Голова Дільничної .виборчої ко­ м.:сії Полонко СтеІПан Григорович

ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІП ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .М 66/724 Го.1ова ДІльничн·оЇ виборчої ко­ м'сії Зуб Іва.н Трохимович від ко~Іу•ні·ст ичної організа•ції вLд.ділка

~~

З

радгоапу

'

-

·Голови

н·ого

лікарні.

-

вісд ·КО·М•уністичної

ніІзації відділка N2 <~Вели•Іюдимер•ський».

-

орга­

Компанець

від­

«Великоди­

ЗаІсту,пник гос1·ови Ді.1-Ьничної виборчої комісії Дубовик Мотро­

від робітників і

-

службовців відділка N2 :пу «Ве.1,ико;:щмерськи,й».

допом·іжного

РУДНЯНСЬЮП ДІЛЬНИЦІ ,ffir

ВИБОРЧІFІ

ш:ко·ли.

За·ст•у,пник голови Дільничної виборчої комісії Ком.панець Гали­ н·а ІВ.асИІЛі.вна в·ід працівників РуJщяасtхкого відділенн1я .зв\я.зку. Секрет•а р Ді.!Jіьничної &иборчої ко.місії Компанець Григорій Семе­ нович від комунІстичної орга­ нізац'ї Рудн•ян'ського п.1емлтахо­ заводу.

Члени Дільничної виборчої комісії:

4 .радгос­

Шевчук

Ольга

Іванівна

-

від

.комунkтичн.ої

,йови·ч від комуністичної орга­ нізації .авто.гар.а:жа радгоспу «Ве­

Білодід Ми•кол.а Юхимович від робітників та службовців Руд­

лико·диме,рський.».

Члени Дf"льничної виборчої комісії: Губська Мо'!'роиа Антонівна від органіІзаujї Ленінської Ко.му­ ністичн·ої ·СІПілки Молоді України рад.госпу «Великодимерсь.кий». Забережний Іван Семенович в;д робітНІНків і служtбовців від­ ділка N2 4 радгоапу «Вели,коди­ ~Іе·роськи.й».

від

роібітнИІків

ділк.а

N2 4

і

Павлівна

службовців

радгос·пу

від­

«Вели·коди­

ме·рський».

Кузьмик

Петро

Андрійович

-

від робітників і служ·бовців від­ ді.1ка N2 4 рад;госпу «Великоди­ ~Іерський».

Товстенко Л1ихайло Тихонович-­ від .ко·мун;ст,ичн·ої організації рад­ го·сnу «Ве.~икоди:мерс~:;кий».

Кутова

Галина Петрівна

колективу вчителів працівників 8-річної

від

-

та технічних школи.

ПО БО('ДАНІВСЬЮй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .Ni 68/726

Го.1ова Дільничної виборчої .ко1І:сії Теnлюк Микола Порфирович - від КО~1уНі·СТИЧНОЇ організаціЇ Богданінс•ьІ~ої птахофабрики. За•СГ.J'ІШШК голови Дільничної виборчо·Ї ко~Іісії Цьомка Ольга Ти.мофіївна від робітників та с.1ужбовців Богданінської птахо­ фа.бри.ки.

Се,кретар

Ді,п.ьничної

ком:сії Теnлюк Михай.1о

виборчої

Федота·

вич ні·д КО\Іуністичної органі•за­ ції Боr,да.нівської птахофа,брики. Члени Дільничної виборчої комісії:

Ма.рія

Пан·асівна

від комуні·стичної організації данівсІшої пт.ахофа1брики.

Селюк

Гр•игорі.й

-

вісд робітни.ків та службовців Бо•г­ да нінської лгахофа,бри.ки.

Дейло Василь Корнійович- від робітників

та

с.1'УЖбовців

робітників та

Вікторія

Богда­

Богда­

Вік'І'орівна

-

від робітників та служ,бовців Бог­ данівськQЇ птахофабрики.

о

Вівторок,

слутбовців

-

від

Рrу.цнян­

лле,мІПта,хозаводу.

-від

органі1з.а.ції

Федор·ович !Професійної

опі.пки п:ра·цівників сільського rос­ ІПQд.арства та за.готівель Руднян­ •ськ·ого

плем1птахо.заводу.

Нагорна Ніна Петрівна від р'Обітни•ків та слу.жбовців Русднян­ ського

ПЛеМІПІТаХОЗаводу.

Нагорний Михайло Ми!юлайо­ вич ві.д робітників та службов­ .ців Руднянеького племптахоз.а­

Секретар Дільничної виборчої комісії Ягола Іван Якович від робітників та службовців радгос­ пу <{Бобрицькай». Члени Дільничної виборчої комісії: Свірська Наталія Вла,ди-славів­ иа ві:д ор•ганізації професійної опілк·и працівилків освіти, виrцої школи і наукових установ Бо·б­ рицької

школи.

Білогуб Ка·герина Мих.а.йлівна­ від організ·ації ,професійної спіл,ки культосві·тніх !Працівників. Лукашенко Надія Андріївна-­ від робітників та службовців рад­ госпу «Бобрицький». .Мільчарек Петро Адамович від робітників та служ,бонців рад­ ·гоопу «БОІбриІць.кий». Жовнодій Григорій Павлович­ від ор,га.ніва;ції профе·сійної спіл'К!І п·рац·івників

ства

і

сільською

заготівель

госпо·дд-р­

радго~пу

Литвин Васи.1Ь Ілліч від ор­ ганізації професі•йної спілки пра­ цівнІІКів

і

сільського

за,готіве.ruь

господарства

радгоспу

«Бобриць-

КИЙ».

ПО ЖЕРДІВСЬКІй ВИБОРЧІFІ ДІЛЬНИЦІ .М

73/731

Зает:rшн·ик голови Дільничної вибо•рчої комісії Матвійчук Ната­ л'.я Оле.ксіївна від робі·тни·ків і службовців радгоспу «Жер,дів­ ський». Секретар

Ді.1ьн.ичної виборчої ко~ІЇ'сії Бобко Галина Андріївна­ ві.д комуністичної організації рад­ госіn'У «Жердівський». Члени Дільничної виборчої комісії: Хоменко Галина Федорівна від .колективу вчителів і техніч­ них .працівників ЖердівсЬІюЇ 8-річ­ ної

ПО ШЕВЧЕНКІВСЬКІП ВИБОРЧІFІ ДІЛЬНИЦІ .М 71/729 Голова Дільничної виборчо.ї ко­ місії Кудін Петро Прокопович від .р·обітииків та служ6овців рад­ 'гоопу «Бо.брицький». За,ст•уІпни,к ІГОЛО•ВИ Дільничної

виборчо·ї

комісії

Дідик

Любов

Олексіївна від робітників та службовців радгоспу «Бобриць­ кий». Секретар Дільничної виборчої ко~Іісії Дзюба Ольга Іванівна від колективу вчителів та техніч­ них працівників Шевченківської школи.

Члени Дільничної виборчої комісії: Денисенко Світ.1ана Василівна

- від робітників та .службовців pa;J,гoc·ny «Бобрицький». Мележик Ганна Григорівна с.1уж,бовців

рад­

Іван

Іванович

-

від

робітни.ків та с.1ужбовці·в радго·с­ пу «Бобрицький». Гузій Дмитро Андрііfович від ро-бітників та слу.жбовців станції Бобрик.

Дужик

Косrянтин

У ль.янович

-

від робітників та службовців стан­ ці1 Бобрик.

ПО

БОБРИЦЬКІй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .М 72/730

ШКО.1И.

Драна Зінаїда Іванівна від робітників і службовців радгоспу «)іVердіВ'СЬКИЙ». Швачко Іван Івано·вич від В'Чителів та технічних к:олективу Жерсдів·ської 8-р·ічної 1працівників школи.

Ненадовський Пегро Васильо­ вич від ро-бітників та службов­ ців радгоспу «Жердів,ський». Красильни,ков Михайло Ге·раси­ мович-від робітників і службов­ ців радгоспу «Ж~рдівський». Боровик Анатолій Мих.айлович - від КОМ'УНіСТИЧНОЇ оргаНіІЗаціЇ радІГОСПу «ЖердіВІСЬКИ•Й». ПО ЗАВОРИЦЬКІй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .N'2 74/732

Голова Дільничної виборчої ко­ ,:м 'сії Денисенко Микола Федоро­ вич

-

від комуністичної органі,за­

ції paд:roaiJ!Y «Заворицьки·й~>. .Заст~пник ,голови Дільничної виборчої ком:сії Силка Валентина Іванівна від робітників і служ­ бовtців ра!І§оспу «Заворицький». .Секретар Діл,ьничної виборчої ко.:м'•сії Топіха Марі•я Михайлівна -від .комуністичної організації радгоопу <<За·В·ОРИЦЬКИЙ».

Членц Дільничної виборчої комісії:

Кожура Ніна Олексіївна -- від комуністичної організації радгос­ пу «Заворицькиіі.~Мусі€ць Василь Романович ві.д ексл.1уатаційної дільниці станції Заворичі. Герасименко Ната.1ія йосипів­ на від р·обітників та сл,уж·бов­ ців ра.дгоспу <<Завориц.ький». Соболевський Михайло Гнатович - від колективу медичних праців­ ників ЗавориІtької дільничної лі­ карні.

Бобошко .Ми.хайл·о від

робітників

та

ЮхиІМовичслужбовців

радгоопу «За•ВОРИІІІЬ.КИЙ».

-

Федоровський Пеrро Денисович від ро.бітників та слутбовців

радrо-сІПу «Заворицький». ПО МОКРЕЦЬКІП ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .М 75/733 Голова Дільничнюї виборчої ко­ місії Оnенько Ва,силь Якович від комуністичної ор•rанізації рад­

го·спу «ЗаІПЛаВІІИЙ». За.ступник ~~:олови Діл.ьничної ,...... від .комуІІ'kтичної органі,зації виборч'Ої .ком:сії Довгопол Віра ра ДІГОС'ПУ «Бобр ИіЦІJКИЙ». Михайлівна від роб.ітників та Засту,пник голови Дільничної СЛУ'Жоовців ра.д~гоопу «Заплавний». Голова Дільничної виборчої ко1місії Барбон Олексаид:р Вла•сович

28

квітиs1970 року.

о

НОВЕ

Се,крет.ар Ді,%ничноі виборчої комісії Сірий Микола Вав·іЛQВИЧ - від комуністичної організа,ції ,ра,дго·спу «.Зшпла•вний». Члени Дільничної виборчої комісії:

Карпенко Михайло Іванови'! від колективу вчителів та техніч­ нИх працівників Мокрецької В-річ­ ної школи.

Куцієнко Меланія

ЖИТТЯ

Ма•рківиа

-

.від р·обітників та слутбовнів рад­ госпу «ЗапЛаІВНИЙ».

Кот Оле.кса.ндр Петрович

ві11

-

кю1уністичної орга.нізації ,пу «ЗаІПла-в-ний».

рад,гос­

робітників та служ.бовців пу «З.аІПЛаВНИЙ».

радгос­

· Т:кач Лідія Кіщщратівна Кудіна

Надія

від

Максимів·на

-

від робітників та служ,бовців рад­ го·опу «Заплавний».

Чередничок

-

внч

Микола

Панта.~ійо­

від кю~Іуністичної організа­

'ції радго·спу «Заплавний». ПО

БЕРВИЦЬЮй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .N!! 76/734

«Боб­

риць:кий».

воду.

Цьомка Петр.о Дмитрович- від

Негода

Федорівна

Макаренко Михайло

нівської ,rrтахофаібрики.

робітни,ків та службовців нів·оької .птахюфабрики.

ПЛеМІП'!'а,ХО.За-БОду.

Ситюк .Марі·я

Ткаченко

Бог­

Романович

плвмштахозаводу.

няж:шкого

ського

Ру,дн,ян­

г·ооnу «·Бобрицький». Бухамет О.1ександр Оле,ксанд­ рович від робітникі•в та служ­ бовців радгоопу <~Бобрицький».

птахофа•брики.

Харченко

сько·г.о

ор1ганіз.а;ції

ві.д робітників т•а

Петровська Віра Семенівна ві:д робітників та служtбовців Бог­ данівсьwої

Білогуб Євдокі'я

від робітників та радгоспу «Бобриць­

кий».

70/728

Секрета.р Дільничної виборчої :комісії Ліскевич Г:ршгорій Геюргі­

Лебединець Марія

ко-мі·сії

Голова Дільничної виборчої ко­ Го.1ова Ді.1ьничн'ОЇ виборчої ко­ 'м:сії Лостол Іва.н Іванович- ві 1д місії Денисенко Дмитро Павлович - від .ко,1е.ктиву вчителів та тех­ \!ЮМунkтичної ·ОР'ГанізаuЛ рад•гос­ пу •«ЖердіВСЬіКИіЙ». нічних працівників Ру.,цнянсІ>Кої

·мер,С1іКИІЙ».

на Данилівна

Брова·рського

ПО

Голова Дільничної виборчої ко­ м.ісії Базев Феді·р Андрійович організаці·Ї

Федорів­

11о·спо дар-ств а.

«Велшкоди­

радJгоспу

В.алентина

ві·д кому.нІ·стичної органі:за­

ції

ПО ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІП ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .М 67j725

.N2 4

-

на

м.ерський».

від ко·м,уністичн·ої

го·сподар­

ства.

від

в.ід1ді.тrка

від колективу вчителів і техніч­ них працівників 8-річної школи. Рубанка ОлеNсій Степанович­ від робІтників і службовців від­

ділка

доп,оміжного

Бобко Віктор Семенович від р·обітників та службовців Залісь­ іКОГО лісомисливського го.спода:р·

«Ве.ликодимер·сь­

радІІ1О·апу

-'

дар•ства.

Довга Валентин.а Михайлівна­

N2 3

гос-

Карnенко Зінаїда Федорівна sід робітни:ків та слутбовців За­ ліського лісомисливського гоопо­

кий».

ділк.а

.службовців

·ства.

;щмер,ської шко.~и.

ращго·апу

та

лісо·мисJЬивсько·го

.варського

І Віра Ор·ес'І'івна від ко.муністичної органі·зації Велико­

N2 3

робітників

Члени Дільничної виборчої комісії: Бобко Михайло Серг~йович від .ро6і·тниІКів та ·службовців Бр·о­

ський». Ломако

-

від

п·ода.рства.

комісії: Губська Галин.а Ів.анівн.а вісд робІтників і службов.ців відділка J'-<2 3 радгоспу <~Вели.кодимерсь­ кий>>. Сидоренко Г:риго.рій Іванович­ в~д р-обітників і службовців авто­ гаража радгоспу «Великодимер-

Плющ Микол.а Павлович

го·аподарства.

Зал·іоького

Члени Дільничної виборчої

.комуністиІЧ.ної організації

гос-

Секретар Дільн.ичної виборчої к•<)'Місії Овсієнко Федір Антонович

радгоспу

1

ліоомисливсько.го

.Засту,nни:к голови Дільничн.ої ви·борчої комісії Форсюк На11алі•Я Гаврилівна вLд робітнакі•в та tелуЖІбовців Б.роварсько·го допо•між­

Дільничної

.Се:кретар Дільничної &иборчої комісії Дідковський Дмитро Се·р·гі­ Sіович

організ.а1ції

1Подарства.

в111борчої комі·сії Скиба ОлексавІд­ ра Семенівн.а від колективу .1щ;щчних пра.цівників Вели;коди­ ~Іерської

ко.муністичної

Заліського

«Великодимер­

ський».

J.аступник

від

виборчої

Мар·ківна службовців

Го.1ова Дільничної виборчої ко­ .\І'сії Бондар Микола Васильович -·від комуністичної організаді·Ї

раДІГОС•П')' <<За1nла А!ІНЙ». Застv'пник

голови

Дільничної

виборчої комісії Жовтоухова Єв­

rені;я Мусіївна від робітників та с.1ужбовців радоспу «Заплав­ ний».

Се,кретар Дісlьничної виборчої комісії Курмач .Микола Васильо­ вич -- від комуністичної орга:ніза­ ці·Ї радгоопу «Заплавний».

Члени Дільничної виборчої комісії: Прокопенко Костянтин Стеnано­ вич від робітників та службов­ ців радгоспу <<За,плавний».

Баран

ЄвдокLя

Григорівна

-

від комунІстичної орг.ані-заuн відді.mка

Калитяжької

3-ro

шахофаб­

,рики.

Шелест Микола Петрович - від робітникі~:(та слу.жбовців 3-го від­ :діл.ка Кали11янсьюої пта,хофабри.юи. Ворона Ганна Семенівна ві·д робітників та службовців 3-ro ві~д­ ділка Калитянеької птахофабрики. Посвященна Ганна Степанівна ві,д ро-бітників та СJWЖ6овців 3-го відділка Ка.1итянської лта.хо­

-

фабрики.

Швачко Микола С€іргійович від комуністичної орган•іІЗації З-го відділка Калитя.нської пrгаософа,б· ·рики.

Радченко На.дія Ману,їлівна ві·д робітн.и,ків та. служtбовцj.в 3-го відділка Калитоянеької птахофаtб­ рики.

ПО СЕМИПОЛКІВСЬКІП ВИБОРЧІFІ ДІЛЬНИЦІ .М 79/737 Голова, Дільничної ви·борчої ко­ ·місії Ванда Соф~я Петрівна від робітників та служ,бо-вці·в Семи­ тюлківськото ра.дJгосп.робкоопу. Засту,nни.к .голови Дільничної виборчої ·комkії Тимченко Воло· димир Денисович від комуні-с­ тичної ор·ганізації СемНІполк·ів·ської ПТа•ХОфаб>рИКИ.

Се.юрета.р Дільничної ·вибо·рчоі комісії Кравець Іван Кононович­ від організації професійної спіJІІКи 'працівників сільськоrо господар­ ства і .заготівель Семиполківської птахофабрики. Члени Дільничної виборчої комісії:

Ариаут Вале•нтина Романі·вна­ від орг.анізації ,п-рофесіЙНОЇ СПіJІІКИ ·пр адівників

ства

сільсь~ого

господар­

і заrотіве.lЬ Семипол·ків·ської

птахофабрики.

від робітників та СЛ).їкбовців рад­ госпу <<Заn.lаВНИЙ».

Василенко Іван Іванович від орга~ізаці_ї 1Профе·сійної спілки

--·

від робітників та с.тужбовців радгоспу «ЗаІПлавний».

ства

Білоус Євдокі,я Феодосіївна від робітників та с.1ужбовців рад­ госпу «Зап.1аВНИЙ» .

Хомова .га.1Ина Миколаївна від організації .професійної спілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ Семипюлківсь­ ко·ї сересдньої школи.

Стуnак Володимир

Андрійович

Курмач Ганна .Пав,1івна -

від

комуні•стичн·ої організації пv «Заплавний».

ра,д.гос­

комуністнчиої органі·зації пу «Заплави·ий».

радгос­

·· Бригінець Іван Петрович -

ПО КАЛИТЯНСЬЮй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .М

від

77/735

.Голова Дільничної виборчої JЮ­ ІМісії Стьопін Ми.кола Андрі·йович - від комуністичної організації Калитянеької лтахофабрик.и. .Заступник голови Дільничної виборчої комісії Скок Ганна Ан­ тонівна від робітни.ків та служ­ бовців Ка.1Ит,ян·ської пrахофабри­

.

ки

Се.кретар Дільничної виборчої комісії Скок Гр11горій Оле.ксійо­ вич від ком•уні,стичної ор.г.ані­ заuії Калит•янської птахофабрики. Члени Дільничної виборчої комісії:

Маковкіна Євдо.кі'я

Іванівна

від ро·бітників та службовців Ка­ литянсьІКОЇ 'птахофабрики. За·кордонний Олександр Васи­ .1ьович

--

бовців

Ка.1итянської

від ро·бітни.ків та с,ту.ж­

птахофа.бри­

ки.

Матві€нко

-

на

Євфросинія

від робітників та

Василів­ служ,бов­

аів Калитянеької птахофабрики. Карпен·ко Михайло Сакович від комуніончної ор•ганізації Ка­ .1Итянської

Шевченко

Петро

комуністичної

.1итянської

Олексійович­ ор,ганізації

Ка­

птахофабрики.

ПО ОПАНАСІВСЬКІй ВИБОРЧІй ДІЛЬНИЦІ .М 78/736

Го.това Дільничної виборчої ко­ м'сії Швачко Микола Іванович­ комуністи.чної організації

нідділка Кали-гя.нської

3-го

птахофаІб­

рики.

Застушник

.голови

Дільничної

виборчої ·комісії Кириєнко Олена Іванівна від робітників та слутбовців 3-го нісдділка Калитян­ еької

пта.хофабрики.

Секретар · Дільничної виборчої .ко.мі·сії Карпенко Петр•о Пимоно­ вич від ко•муністичної органі·за­

ції

3-го

відJділка

Калитянеької

пта.хофабрики.

Члени Дільничної виборчої комісії:

Антипенко

о

Іван

Зі-новійович

господар­

птахофабрики.

Мовчан Ліді1я ·Романівна

від

-

ор1ганізації Іпрофесійн.ої спілки пра­

цівникі·в сільсько.го .гоопоод.а.р·ства і заrотіаель Се:мипо.1,ківсь.кої пта.хо­ фабрики.

Кравець .Віталій Серrійович ві.д о·рrанізації nрофесійної сnіл:ки Іпрацівникі·в сільського господар­

ства

і заготівель СемиполкіІК:ь.кої

'nта:х•офабрики.

Дворник

Пет•ро

Гордійови·ч

від комуніпичн·ої організації ·'V! и.n:олківської П'ТаІхофа,брики.

Ce-

ПО СЕМИПОЛКІВСЬКІП ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .М 80/738 Голова Дільничної виборчої ко· ':місії Блоха Вікт'Ор Григорович­ від кому.ніетичної організа,ції ее. ми•пол~і,вської .пта.хофабрики. .Засту1пник ·гол·ови Дільничної внборчої комісії Косенко Наталія .Гриюрівна ві'д організації nр·о­ фесі,йної спілки праців·ників осві­ ти, ВИЩОЇ ШК'ОЛИ і На'УКОВИХ ус·та­ НОВ СемипQ,1і!Gівсь.кої середньої школи.

Сеюрета,р Дільничної виборчої комісії Запорожець Ма'РФа Григо­ •рівна

-

від

.комуністичної

орга­

'нізації СемИJПолківської птахофа6·рики.

Члени Дільничної виборчої комісії:

.1и11ян·ської птахофабрики.

ві.д

сільського

і заготіве.1ь Семипо.1ківської

птахофабрики.

Міщенко Га.ина Олексіївна від робітни•ків та слу:жбовців Ка­

в;д

п•ращвниюв

Більський Василь Григорович~ ні:д .комуністичної О'Рrа.нізації Се· ,'V!.иполківської

пта.хофабрики.

Мостепан Віктор Трохимович­ від о.рrганівації професійної спілки пр.ацівників сілІJСько.го госпОІдарст­ ва і заго"гівель СемиІпол·ківської птахофаtбрики.

Купченко Василь Никифорович -від організації ЛІрофесійної с.піл­ ·ки ІПрацівників сільсь~ого гоопо­ да.рства і з.а,готівель СемиnоЛІКін­ ської птахофабрики.

Тимченко

Натал-ія

Ів.анівна

-

від ·робі·тників та службовців Се­ ІМИ'оол.ків•ськQ:rо ,рщщюопробкооnу.

Швець від

Микола

ко,мунkтичної

Рома'НО'ВИІЧ органІзації

_: Се­

мІюолківсьК'ОЇ :птахофабрики.

Примич Софія Євгенінна

-

від

·оргаиіза,uДї П'!JОфесійної сnілки ІПрацівників сільського госІЮідар­ ств.а і заготівель СемИІПолкіоської !Птахофабрики. (Закінчення

О

на 4-А стор.).

З стор.'

О


Про затвврдження силаду Дільничних виборчих комісій, спільних по виборах до Ради Союзу і Ради Національностей Вврхонної Ради СРСР, по Броварському району (Закінчення. Поч. на 1-й стор.). ПО ЛІТОЧКІВСЬКІИ ВНБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni 81/739

Гол-ова Дільничної ~иборчої- ко­ міс:ї Коноваленко Оле.ксій Мусі­ йович від коле.ктиву в·чиrелів та технічних ПІра•цівників ЛітоЧіків­ ської ШІ«JЛИ.

Засrуnник

rол-ови

ви.борчої комісії

на МикQлаївна та

сдуЖІООвців

Гали­

від робіт.ни~ів відділка

рад­

госnу «Лі·тківсь~ий».

Сек;ретар ко~Іісії

Дільничної

Бабич

виборчої

Та•мара. Степанівна

в:д п·ра-цівни;ків культурно-ос­ в:тн:х установ с. Літачки.

--

Члени Дільничної виборчої комісії:

Щербина

Га.1ина

Федо·рівна

від ко.1ективу вчителів та техніч­ ннх працівник:в Літочкі·вської ШКО.lИ.

JІопух Васи.1ь Грнгорович-від робітників та с'Іужбовців 4-ro від­ ді.1ка rадгоспу «Л ітківський». Турqин Ва·си.1ь Се•ргійович в:д робітників та службовців 4-ro в'дді:rка ·радгоспу «Jlітківський». Шафрай Галина Михай.1івна в:д ко.1ективу вчите.1ів та техніч­ ннх rrрацівник:в .'1'точківської 8-р:<щої ШКО.1И. Музиченко Сергій Петрович u'д робітниІ]('в та с,1ужбовців 4-го ІІідділ·ка радгоспу «Jlітківський». Гайдак Васи,1ь Овсійович- від робітників та слу.жбовців 4-ro від­ д:.,ка ращгоспу «Літківський». ПО ЛІТКІВСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni 82/740 Го.1ова Ді.1ьничної ви,бо•рчої ко­ ,,r:сії Киченок Леонід Го·рдійович ві;~,

-

ком·уністичної

відді.1ка

N2 1

Савченко

орга.нізації

.радгоспу «Літківсь­

ІІ.ИЙ».

Засту.nник голови Дільничної аи.ООрчої ком:сії Зінченко Світла­ на Василівна від організації Леніноської КомуністиЧіної Сnілки Молоді Уоораїни радг.осnу «Літків­ с.ький». CeJqJeтap_ Дідьничної виборчої ком:сії Омельчук Олексій Мико­ _лайозич від комуністичн•ої ор· ганізації рІІІдГОС'пу «Літківський».

Члени Дільничної виборчої

Ганна

йосипівна

-

Ольга

С-rепанівна

від коле,ктиву медичних працівни­ к:в Літкі•вської шптеки.

ПО ЛІТЮВСЬЮИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni 84/742

Дільничної

Кириченко

4-ro

Адаменко

від організації Ленінської Кому­ ністичної Спілки Молоді України фабрики художніх виробів ім. Т. Г. Шевче,нка.

Голова Дільничної виборчої ко­ м'сії Вавілі.н Володиюrр Матвійо­ вич вLд комуністичної о•рганіза­ -ції Літкінського рибколгосn•у. Заст·упник голови ДілІіничної виборчої .ком'сїі Куркіна Параско­ в'я Пилилівна від робітни.ків і с.lу·Ж·бовців відд·і'лка N2 2 радгос­ пу «ЛітІ\•івський». Секретар Дільничної виборчої ко~rісії Шарафан Петро Омел.яно­ вич вiCll. комунf.стичної органі­ зац'ї відділка N~ 2 радгоопу «Літ­ к'nський».

ре-дньої

Федорівна організаrLіЇ се­

ШКО.1И.

Коваль ,\\арія Васи.1івна від робіт·ників і службовців відді.1ка N~ 2 радгоспу «Літкі·вський». Гавриленко Ва.1ерій Павлович-­ віJ. КО;\Іуністичної організації вiд­ .J.'.l·l\a N2 2 .радгоспу «Літківський».

Омельчук Петро Андрійович від комуністичної організації від­ •ді.1ка N~·2 ·радгоспу «Літківський». ПО РОЖНІВСЬКІй ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ

.N! 85/743

Го.1ова Дільничної виборч-ої ко­ :ІІ'сії Кабиш Михайло Гаврилович від к·омуніетичної організації Рожнівського відділ.ка радгоспу <<Л'тківський».

Заступник голови Діл·ьничної виборчої комісі·ї Довrодько Надія Кирилівна-від робітників і служ­

Мехед Іван Пеrрович від ро­ б:тників і службовців Рожнівсько· го відділка радгоспу «Літків­

Федорів­

на від організації Ленінсьrої КомуністиЧіної Сnілки Моло·ді Ук­ раїни радJГ(Юtу «Літ·кіооький».

СаміАленко КлаВІдLя Олексіївна - в::Д органіІЗаці·ї Лені'НСької Ко­ мун:істичної .Оnілк~ Молоді Украї­ ни ·радrоопу «Літківський». Деннеенко Петро Степа·нович­ від кому.ністичної організаці-ї рад­

гоопу «Літ.ківськи:й».

Омельчук Ольrа Петрівна вkа. комуністичної організації Літ­ кі·в.с·ької ліІКарні.

Донченко

Лар.иса

Ана·стасіївна

~ від ~оле·ктиву вчителів та тех­ нічних П'j)·а.цівників Літкінської се­ редньої школи.

ПО JJПКІВСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N!t 83/741 Голова Дільничної виборчої ко­ місії Пааленко Пе11ро Іванович­ від комуністиqної швеfнrої Фа·брики.

.

Застущ.ник

організаці-ї

Дільничної

Секретар Дільничної виборчої комісії Приходько Ганна Павлів­ н·а від організації Ленінської Комун;ст.ичної Сnіл.ки Молоді Ук­ ·раїни· Літ~ів.ської швейної фаб­ рики.

Члени Дільничної виборчої комісії:

ФрОJІенко Іва·н Іванович

ський».

Довгодько Антон Петрович від .ко·муністичної Qрга.ні-зації Рt~ж­ нівсЬ'Кого відділка радгоспу «Літ­ кі·вськиІЙ».

Тригуб Ольга організації .nрацівників

Василівна

-

професійної освіти, вищої

від

спілки ШJООЛИ

виробів ім. Т.

від

Г. Шев­

укових установ Ро·ЖНіІюької 8-річ­ ної школи.

Музика

Світлана

Романівна

-

ві!Д організації .профспілки nраців­ ни·ків о·св.іти, вищої школи і на­ укових установ РожнівсЬ®ої 8-річної школи.

Довrодько Сергій Максимович -від комуністичної орга.нізації Рож,нівського «Літківський».

відділка

радгоспу

• Роговець

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

l

вул. Київська,

,

ЗастуІПник голови Дільничної внборчої комісії Пастушенко Ми­ кита Миха·йлович від .КОМ'УНіс­ тичної органі·зації радго·сnу «Літ­ Секретар Дільничної виборчої комісі·ї Голік Василь Савович від .к·омуністичної о.ргані.зації Рож­ нівс~>кого відділка радгосnу «Літ-

ківський».

-

к арпенко

.

г алина

м иколашна-

І>ід роuітни.ків і слуЖІбовців Рож-

ніоського відділка радюспу «Літк'вський>>.

н

районного

Совета

1 .

щи~rськоrо

відділка

paдro·cny

радгоспу

наків

і

З ази.мського

служ•бовців

uідділка радгоспу і-м. Кірова..

СеІКретар Дільничної виборчої ко,міс:ї Щиголь Олексій Тwмофі-

в'д комуністичної орга-

Васильович

-від р01бітників і службовців Троєщииського відділка •радгосnу

'м. Юрова. Косяк Бо·рис Федорович -

комуністичної

організації

щинськ·оrо

відділка

від Троє-

радгоопу

'м. Кірова.

ПО ТРОЄЩИНСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N!! 92/750

Голова Дільничної виборчої ко-

нізації Зазим.ського відділка рад-

ПО ПУХІВСЬКІй ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .Ni 87/745 Го.1 ова Дільничної виборчої ко:. 1 'с'ї Більський Юрій Ісакович від ко>Іун'стичної організації Пух'во.кого пле-мптах.о•радгоспу-реп•ро·;~укто·ра. Заступник го. 1 ови Ді.1 ьничної вибо,рчої 1 ш, 1 ісії Висоцька Ольга nар:онівна ___ від робітників с.1ужбовців Пухінського пле,штахорадгоспу-·реІпродуктора.

Члени Дільничної виборчої 1·ані.зац'ї Троєщинського відділка комісії: ра.дослу ::11. Кірова. Машевський Іван СтепановичЗасту,пник голови Дільничної в'д робітннків і служ•бовців За· виборчої ко,І'сії Гриценко О.1ьга зю1ськоrо від.ділка радго·сnу Павлівна - в'д ·робітни.к·ів і служ'ч. Кірова. бовців Троєщинськоrо відділка Заєць Марія Іванівна - від ро- радrоопу ім. Кірова. б>гник'в і с.1ужбовців За-зим•ськоСекретар Дільничної виборчої го ві.дді,ша радгоспу ім. Кірова. ко:~~іс'ї Ярошенко Васи.1ь СергіСтрельченко Павло .Васильович йович -- від комуністичної орга- в:д комуністичної організації н·ізації Т,роєщин·ського ві;ц'.1ка Зазимсь!-Іого відділка ,радгоспу радгоопу ім. Кірова.

Секретар

Дільничної

на

-

ц'ї

ПухівсІ>кого

п.1емптахорадгос-

·

\' ·

м

..

0

а

о ре nлемптахорадг спу-

Пухівського

і

СJ~ужбовців

.1айович -

б

комісії:

з

·

1'V\ихайдо Петрович-

від комуністичн.ої ор-

Члени Дільничної виборчої

Степанівна-

·

б' · ро .тниюв

··

Литвиненко Над:я Трохимівна-

від

робітників

роєшинського

ПО

племптахорадгоопу-

с,1у

жбовц1·в

.За,зи,м-.

.

ПОГРЕБСЬКІй

ІМ.

.м.

ВИБОРЧІИ

ДІJІЬНИЦІ .N!! 90J748

шинського

ім. Кірова.

Шабаліна Мар~я в'д

робітників

від колектив-у вчителів та техніч-

н'д робітників і слуЖІбовців По-

і~І. К:рова.

Різаненко Григорій Зотович в:•д робітників і служ-бовців Пу-

За·ступни,J.І голови Дільничної нибо.рчої комісії Негода Ма·рія

щинського Кі·рова.

хів•ського

І ва нівна

них працівників Пухівської серед- гребеького ньої школи. 'м. Кірова.

-

від

Микал Іван Лук'яно.вич -

від

робітників і службовців Пухівського nлемлтахора.дгоспу,репродукто•ра. роб'тників

і

слу·ж•бовців

Пухівсь-

кого плем.nтахора•дгоспу-р~прощук-

Засту1пник

r.олови

Дільничноі

виборчої комісії Шита Віра Іва­ нівна від робітникі.в та служ6ов.ців Пухіоськоrо ,п,лем.птахора.д­ госпу-реrпродуктора.

Секретар ДіЛІьничн·ої виборчої ко,м:сії Омеля Га11на Тимофіївна -від к-ом~ністичної о•рганізації Пухі·вського nоомшта.хо.радюСІпу­ Члени Дільничної виборчої комісії: Боцвін Раїса Леонтіївна- від роб:тників і службовців Пухівсr,­ кого

пле.мІnтахо,радто·спу-·ре:продук­

тора.

Кириченко Ольга Андріївна від роб:•тників і службовців Пухін­ ського

п.~е:мІптахораІдrо·спу-ре,ruро­

дукто-ра.

Пономаренко

Дмитро

Минович

від комуністичної органівації Пухівськоrо племптахорадгоспу­

-

ре.продукто,ра.

Конончук

Микола

Петрович

-

від ро.бітників і службовців Пу­ х:вського племптахорадгоспу;ре­

депутатов

шдЕк:с

Газета

61964.

виходить

У вівторок,

четвер і суботу.

~

• : {

t

. . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88118(1111111 •• , . •••• ••••••

За•м.

1777-70()2,

радтоопу

від колективу пра.ців-

Погребського

рад-

Сеr;ретар Дільничн.ої виборчої комі·сії Кравченко Ма·рія Макарівна- ві.д організації професійної

спіл·кипрацівників ·освіти, школи та наукових

Погребсь.кої

вищої

установ

середньої школи.

Члени ДіJІьничної виборчої комісії: Швачко Наталія Ми.колаїв·навід ·працівників торгівлі Погре·боького радJгоспробкоо,пу. Негода Насидь lІІанович від р.обітників і службовців Погребського '·м.

відділка

•радгосnу

Кірова.

pa:rгocny

'м. Юро.ва.

У лещенко

від

Ольга

Гнатівна

·роб:тників і служ-бовці·в По-

гребеького відділка

Кірова.

_

від

Василівна -

та

службовців

відді.жа радrос:пу

Іллєнко Іван Павлович від робітників та с.1ужбовців ТроєТрухан

в'дділка Мико.1а

рад·госпу

ім.

Григо,рович

-

ві.д ро.бітників та с.1ужбовц:в Троєщинського від.д'.1.ка радгоопу

ім. Кірова. ПО ТРОЄЩИНСЬЮй ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N'2 93/751

Голова Дільничної виборчої ко-

м:·сії

-від

Мигашко

Василь Петрович

комуні·стичної

Троєщинського ім. Кірова .

о·рганізації

відд'лка

радгоспу

Засту.пник голови Дільничної виборчої к·ом:сії Періста Марія Іванівна від робітників та службовців Троєщинського відділка радгоспу і•м. Кірова. Сек•ретар комі.с:.ї

Кравченко Михайло Олеwсійович -від робітників і службовців Погребського від.ділка радгоопу

Дільничної

Коваль ВолодНІмир

виборчої Ілліч-

від комун:стичної організаціі Т•роещиноьІкоrо відділка радгоспу 'м. к:,рова.

Члени Дільничної виборчої комісії:

Смоленська Тетяна

радгосnу ім. -від робі·тників

та

Григорівна

службовціЕ

Троєщин•ськ.оrо ві.дділка радгоспу

Негода Петро Кирилович

- від К . . "'" . П б 'м. ірова. б. ро• :тниюв 1 cлyІNVOBU!B огре Забродський Володи,ми·р Анд•рі· ського відділка радгоспу ім. Ю- йович _ від робітників та служ· рова. Ігнатенко Микола Анд.рійовичвід працівинків ТО'ргівлі Погребського .радгосп·робкоопу. ПО ТРОЄЩИНСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ .N!! 91/749

бовців Троєщинськоrо в'дділка ра•дгос,пу :1 м. Кі•рова. Грисю·к Ольга Іванівна _ ві;J робітників та службовців Троє· щин·ського відділка paдroon]

Голова Діл•ьничної виборчої .комі·сії Коваль Гнат Федотович від комуністичної ор·ганізації Троєщин·ського відді.тка ·радгосnу ім. Кірова. Застушюгк голови Діль·ничної виборчої комісії Пилиnенко Ольга Пилипівна від робітників і

Нагоrа Іва·н Степан·ович від роб:тників та служ.бонців Троє· щинського відділка радгосn) ім. Кірова. Васильченко ТетІЯна Іванівна в:д робітників та службовціЕ Троєщинського відділка ра.дгосn.і :м. Кірова.

службовців Троєщинського ка радгоспу ім. Кірова.

Васильченко Н:на Олек.сіївнав'д робітників та службовці<

Секретар

11

154. Телефон-19-4-бі'.

-

відділка

ників торгівлі госпробкоопу.

тора. ПО РОЖІВСЬЮИ ВИБОРЧІИ

продукт·ора.

службовців

·

та службовців Троєвідділка радгосnу

Марченко Микола Панасович- ,м:с:ї Негода Павло Федотович.....:.. Т·роєщинсько.го

пле:vштахора.дгосnу-ре-

та

.рова. Гвоздьова Галина Яківна

Kl- роб'тник'в

Го.1ова Дільничної виборчої К•О-

.п.родуктора. Висоцька Софі•я Іванівна

·

в: •.1.д:.1ка

р

продукта-ра. ського н:-1.д: .•жа ,ра,д.rо·спу Машевський Леонід Омел.янович рова. робітників

міс'ї Мачулянський Віктор Мико-

·зації За 'ч. К'·рова. u;д комушстичноr о гаю . . Касич Во.1оди•мир Данилович :ш:~~·ського відділка ра.дгоспу ІМ. . · .. організаці! в:д ко:~~ун:стичноr 1,. ,1рова. · . Троєщинського в';ціл.ка радгоспу Приходько Антон Іванович-вщ' :, Кі

·

лексенко , 1ар:я ик ,1а1вн робітників і службовців Пу-

х:вськ·ого

рова.

Кухаренко

Члени Дільничної виборчої комісії: о

.'vlapiя

від комуністичної о,ргані.за- ~~~.с~~~;~н:~;іл~а с~і'д~о~:;~~'\1. ІО~

пу-ре•nродуктора.

від

госпу ім. Кірова.

вибо.рчої :ч. Кірова. Машевська ю химів-

ко:.І'с'ї Бреус Параскавія

боти), фотокореспондента-1?·4·67, відnовідального сек-~ ІJетаря 19·3·18, відділу с1льськ. госnодарства-і9-4-47.

Киrвськоі області, вул. Київська,

Дроботун Наталія Дмитрівнав:д робітників і служ;бовців Троє-

Заступник голови Дільничної виборчої KOM!Cll Калиниченко Олександра Іванівна _ від робіr-

Пастушенко .'vlнкита Іванович- і!оtшч -

. . . ІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІ..ІІІІІІІІІ"ІІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ,. ., ,. . . . . . .Ф+•

трудящихся К:иевской области.

відділка

від

від комуністичної О·рганізації рад-

154.

друкарня,

Семенівна

в:д робітників і службовців Рожн'вськоrо ві;:щілка радгоспу «Літ-

:.шмського ім. Кі·рова.

радюсnу

Труба Петро Панасович -

ВИБОРЧІ А

.Ni 89/747

Голова Діл,Ііничн•ої виборчої ко-

п·родуктора.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІ

ТЕЛЕФОНИ: Jедактера - 19-3·82, заст. реда~тора, аІцІлІа (партійного життя, nромисловостІ, масово! ро-

5роаарська

Пет,рівна -

к'вський». Довrодько Ольга

t·..~·~:~· ..:;~·E·c~~ 1! космниот;тдая к:жпизУнкрьа,.инЬІ орган Броварского районного м. БРОВАРИ,

Любов

відділка

в·і.д роб:тників і служ•бовцlв Рож- .міL::ї Риженко Микола Іванович- :.м. Кірова. нів·ського відділка ра.дгоопу «Літ· ві,д ко,мун·істичної о·рганіGа.ції ЗаКачура Олек·са.ндр

.N!! 86/744

Голова Дільничної виборчої ко­ місії Лисенко Соф1я Фед·орівна.­ віtд організаці-ї профсnілки пра­ цівників освіти, вищої школи і на­ укових установ Рожнівської 8-·річ­ ної школи.

ПО ЗАЗИМСЬЮИ ДІЛЬНИЦІ

реn:р•о.а;у-ктора.

ДІЛЬНИЦІ

Шеверун Олекеш Андржович-

ський».

Ро·жнівської

ківськи-й».

ченка. 11

ського відділка •ра.дгоопу «Літ.ків-

ДІЛЬНИЦІ .N!t 88/746 Г·оЛ'О·ва Діл•ьничної виборчої коМехед Галина Григорівна 1місії Діденко Василь Арсеновичвід ор,ганізаоції ПІрофспілки прадів­ ві·д ко 1муністичн·ої о·рганізації Пуплемптахорадюсnу.;реників ·осві·ти, вищої школи і на­ хів•сь!-Іого і наукових установ 8-1річної школи.

ків·ський».

ко:~~унtс1'н·чної організації фа·брики

І

ко.муністичної організації Т•роєщинського відділка рад.гос-пу :м. Кірова.

ПО РОЖНІВСЬКІИ ВИБОРЧІИ

голови

виООр_чої комісії Савченко Ніна Т.щмофіївна від ·робітників сл~в.uів фабрики художніх ви­ рооів. ім. Т. Г. Шевченка.

худо-жніх

ні,д робітник-ів і служ;бовців Пухівеько.го племптахо·ра~госпу-репродуктора.

сько.rо від,ділка радгоолу «Літків-

·ре,п•родукто.ра.

Савін ОлексаНLд:р Якович від роб:тни·К'ів та службовців від.щілка ,\2 1 радГОС•nу «ЛіткіВІСЬКИЙ».

Кондратовець Галина Ти.мофіїв-

ський». Толочко Іван Гриюрович від к·омун·істичної організації Рожнів-

Сеюретар Дільни.чної виборчої коміосії Довrодько Іван Харитоно­

госП'У «Літків·ський».

Павлович -

Т,роещинсько·го :.м. Кірова.

-від

rшч від .к01муністичної о·ргані­ зації Рожнівського відділка рад­

Анатолій

комуністичної орган·ізації Пу- на- від робітників і службовців

хшс1.кого племптахора.дюсnу-реnродуктор а. .• .•

бовців Ро·жнів·ськоrо від!ділка рад­ госпу «ЛітКіВСІ7КИЙ».

Члени Дільничної виборчої комісії:

Вале·нтина

/ н!.д

Бура Микола Якимович від ро·бітників і службовців Рожнів-

-

комісії:

Шевченко

Строй

КОМІСІІ:

госп\· «Літківський».

Члени Дільничної виборчої комісії:

Середа Га.1ина в:•д ко:.1·уністичної

Члени Дільни~f!~Ї виборчої

Дільничної

відділ-

виборчої

коміс:ї Онищенко Дмитро

Сергі-

йович від комуністичн•ої орган:зації Троєщинського відділ,ка ра_1Госпу ім. !<jрова. Члени Дільничної комісії:

виборчої

Дроботун У.1•яна Михайлівна­ від робітників і с.1ужбовців Троє· щинського відділка paдro·cny і•м . Кірова.

'м. Кірова.

Троєшинського

ім. Кірова.

відділка радго·СП)

Голова виконкому Броварської райради депутатів трудящих П. БІЛОКІНЬ. Секретар виконкому Броварської райради деnутатів трудящих

К. РІЗАНЕНКО.

Редактор Є. ФЕДЯП,


50 номер 1970 рік