Page 1

Проитарі

seix

краlн, єднайтеея!

XXIIJ.

РІк ВІІJ(ан.ня

По JІевівському mJІяху-до комунізму!

6VДІВВИК

l~f0~MIYI~II3111 У

Ор1 ·ан Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

.N! 50 (1957) *

Вівторок,

26

квітня

1960

року. *Ціна

15

коn.

ЗРАЗКОВО ПРОВЕСТИ ПІДСУМКОВІ

ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ ПАРТІЙНОУ

1 комсомольськоІ освІти Закінчується павчальний рік в

збільшилось число тих, що нав­

системі партійної і комсомольсь-

чаються

кої освіти.

заняття

заочно в технікумах і вузах, ее­

покажуть, наскільки кожен комуніст , комсомодець, безпартійний активіст слухач гуртка

ред них 165 .членів і кандидатів партії, 429 комсомольців. Завершення навчального року

або

покладає велику відповідальність

Підсумкові

семінару,

ситету

вечірнього

вивчаючий

вечірніх

школах та

Ленін! .. На земній кулі немає

те, як чудово поєднувалися в йо­

кутка, де б не знали це велике ім'я. Воно стало світочем і провідною зіркою трудящих усього світу, закликом до безустанної

го особі тепла людяність і силь­ не горіння революційної прист­ расті. Безсмертні історичні діла Леніна, його ідеї. Вірна вченню

му палаці культури Києва відбу­

боротьби за краще майбутнє, за

Леніна, наша партія розвиває да-

дось

урочи сте

вільне і щасливе життя, за друж-

ді марксизм-ленінізм, творчо за-

них ,

радянських

бу між народами. 22 квітня - безмежно дорога дата . Народ, якому віддав Ілдіч усе своє життя без залишку, з особливим почуттям любові і по-

стосовує його основні положення. Тов. Куусінен нагадує про осповні віхи створення матеріально-технічної бази комунізму, про здійснення ленінських ідей

організацій міста, присвячене 90-річчю з дня народження В. І. Леніна. 11 президії зборів - керівники Комуністичної партії і уряду

дяки звертається думами до вождя Жовтня, творця нашої партії

електрифікації

країни, механізації і автоматизації народного гос-

України

і Радянської держави.

подарства.

Коротченко ,

В столиці нашої Батьківщини - Москві 90-річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна було ознаменовано урочистим засідапням партійних , радянських і громадських організацій .

На переконливих прикладах до- І . С. Сенін, В . В. Щербицький, повідач показує, яке ведике пік- А. Д. Скаба, П. Ю. Шеде ст, ста­ лування партії про підвищення рі комуністи, знатні люди столи­ життєвого рівня трудящих. Партія ці України . робить усе можливе для того, Під бурхливі, довго не стиха­ щоб народові, який будує кому- ючі оплески присутні обирають

Грандіозний зал Палацу спор- нізм, виконує

квітня в Жовтнево­

22

засідання

партій-

і громадських

М. С . Гречуха, О. І. Іващенко, Н. Т. 1\а.'Іьченко, Д. С.

М.

щастя майбутніх до почесної

В.

президії

1·у в Лужниках заповнили ти- поколінь, жилося добре вже сьо- Пре з идію ЦК КПРС сячі людей. Тут - московські ро- годні. М. С. Хрущовим.

полі-

тету

марксизму-леНІНІзму,

які

ково-Морського Флоту, студент-

тичну теорію оволодів про- повністю закінчили програмний ська молодь. В центрі сцени грамним матеріалом, як _зросла матеріал і 11 та 23 травня бу­ на фоні червоного оксамитового їх виробнича і громадська діяль-

дуть складати

екзамени з полі­

ність, політичний рівень. тичної економії соціалізму і маркНинішній навчальний рік має систськоі філософії. свої особливості : в систему парВже проведено підсумкові за­ тійної і комсомольської освіти няття в ряді гуртків заводу хо­ було залучено велику

Увечері

Підгорний,

засідання

на чолі з

бітники і колгоспники ПідмосМи маємо повну підставу , заяЗ доповіддю « Ленінізм живе ков 'я, діячі науки і культури, вив доповідач, разом з Микитою торжествує» виступила секретар Сергійовичем Хрущовим сказати: ЦК КП України О . І. Іващенко. або на слухачів вечірнього універеп­ воїни Радянської Армії і Бійсь-

універ-

марксизму-ленінізму

індивідуально

у

JТрочисrпе аасідаиия б Rиебі

Урочисте аасідаиия б Мосuбі

кількість

лодильників, відгодівельного рад­

прапора і живих квітів -

«Те, чим жив Ленін, що він пла- І

-

Ленінський ювілей, -

го­

нував, про що він мріяв, тепер ворить доповідач, - став для наш народ, партія успішно пере- народів Радянського Союзу і тру­

вели- творюють в життя'».

чезний портрет В. І . Леніна.

дящих усього світу великим свя­

В доповіді висвітлено найваж- том,

18 година.

могутньою

демонстрацією

В президії з'яв- ливіші · принципи ленінської зов- торжества всеперемагаючих ідей ляються товариші О. Б. Арістов, нішньої подітики нашої держави, марксизму-ленінізму цього К. Є . Ворошилов, М . Г. Ігнатов, проблеми боротьби за мир і мир- вічно живого, життєстверджуючов оно дає людям силу ф. р . к озлов, о . в . к уусшен, ного співіснування двох систем. го вчення.

·

А. І. Мікоян, Н. А. Мухітдінов, - Нас, всіх учнів і послідовни- і енергію в боротьбі за революМ . А. Сусдов, 1\. О. Фурцева, ків Леніна, - говорить, закін- ційне перетворення життя, за свободу і щастя народів, відкрирівні, при М. М. Шверник, П. М. Поспєлов, чуючи доповідь О. В. Куусінен, -

інтелігенції, бе:шартійного акти- rocny ім. Кірова та в інших пар­ ву, збільшилась кількість товари- тійних організаціях. Проходять шів, що вивчали марксистськоленінську філософію, питання

вони на належному активній участі більшості слуха-

конкретної КПРС.

чів. Проте є випадки, коли окремі товариші не з'являються на

економіки,

історію

Значна робота була проведена

М. Косигін, Д. С. Полянський. Разом з ними С. І . Гопнер, Ф. Р. Петров, Л. О. Фотієва та

0.

запалює свідомість того, що нам судилось жити і працювати в епоху найбільшого повороту

ває неосяжні перспективи руху людства до сяючих вершин кому­ нізму .

співбесіди або ж приходять не­ інші старі більшовики, які знали /в історії людства. Двадцятий вік

Історичні

рішення

ХХ і ХХІ

партійними організаціями по по- підготовленими до них . Є й інші Леніна, працювали разом з ним. - це вік перетворення в життя з'їздів КПРС являють собою яс­ кравий приклад творчого розвит­ ліпшенню партійної і комсомоль- недоліки. На це потрібно зверну­ у залі вибухають тривалі оп- денііІських ідей. ської освіти після опублікував- ти найсерйознішу увагу секрета- лески. ня історичної постанови ЦК рям партійних організацій. Ур~чисте засідання

Під бурхливі оплески тов. коротким Куусінен· проголошує здравиці на КПРС «Про завдання партійної Підсумовуючи роботу, необхід­ вступним словом відкриває член честь великої справи Леніна, на Президії ЦК КПРС, секретар ЦК честь славної Комуністичної парnропаганди в сучасних умовах». но домовитися з кожним кому­ тії Радянського Союзу, за мир і Були додатково створені гуртки ністом, комсомольцем, позапар­ КПРС М. А. Суслов. З доповіддю виступив член дружбу між народами . політичної освіти. На 227 чоловік тійним активістом про форму Засідання закінчено. Всі ветазросла кількість елухачів. Всього навчання в наступному році, Президії ,ЦК КПРС, секретар ЦК особливу

увагу

на

КПРС О. В. Куусінен .

ку марксизму-ленінізму, вмілого застосування його в розв'язанні складних питань сучасності .

.'Іенін с ькі ідеї боротьби за мир, за широке економічне змагання, за демокра rію і соціалізм, - говорить наприкінці тов . Іващенко,

ють. В залі лунають здравиці на -

знаходять

дедаді все більше

на кінець навчального року тіль-

звернувши

ки системою партійної освіти охоплено понад 2500 комуніс-

питання загального росту систе­ ми партійної і комсомольської

глибокою увагою присутні честь ленінського Центрального прихильників в усіх країнах . слухали доповідь про Леніна, про І\омітету Комуністичної партії Ра- Леніні зм став прапором боротьби

тів, комеомольців, інтелігенції, безпартійного активу. Відділ пропаганди і агітації райкому КП України разом з

освіти, кількості вивчаючих еко­ номічну теорію та тих, що будуть навчатися в загальноосвітніх і заочних спеціальних учбових

славний шлях, пройдений нашою країною під керівництвом Кому-

3

дян с ького Союзу. 11 рочисто зву- всіх трудящих за своє соціальне чить партійний гімн «Інтернаціо- і національне визволення . Недале­

ніетичної партії, про велич нашої нал». Його співають усі присут- кий той 'Іас, коли людство прий­

епохи, епохи перетворення в жит- ні .

І де до свого .світл ого майбутнього

тя ідей Леніна. Вечір завершився великим Доповідач змальовує незабут- святковим концертом. ціями перегланули склад пропа- року потрібно обговорити на пар­ (ТАРС). гандистських кадрів 5 пропа- тійних зборах, намітити заходи ній образ Леніна, говорить про

до комуНІзму. Урочисте засідання оголошується заІtритим. Всі його учасники

гандистів

натхненно

первинними . партійними організа- закладах. Підсумки

було замінено

навчального

більш

до усунення недоліttів, що мали

підготовленими товаришами. Виконуючи вказівки ЦК КПРС про підвищення загальноосвітнього та фахового рівня комуніс-

місце, затвердити план роботи на літній період. Підсумхові заняття слід про­ вести на високому ідейному рів­

тів і комсомольців, в цьому році

ні.

ПАМ'ЯТІ ВЕJІИКОГО

соціалістичних

країн в

Москві відвідали Мавзолей на Красній площі і поклали вінки.

*До

п'єде<;талу

В. І. Леніну в· Києві поклали вінки керівники Комуністичної партії і уряду України, делега­

да, трудящі тепло вітали М. С. Хрущова. 24 квітня Микита Сергійович

іхав поїздом з Гагри, де він про-

Хрущов прибув у Баку. його зу- ції колективів підприємств і уста­

1ІОДИВ свою відпустку, в місто Ьс~.ку для участі в святкуванні 40-річчя встановлення Радянської влади в Азербайджані.

стрічали керівники Азербайджан­ ської РСР, глави делегацій з союзних республік і численні представники трудящих міста.

М . С . Хрущов зупинився ненадовго в Тбілісі, зробив поїздку по

на

місту і потім

сердечно вітали

зустрівся з керів-

ними працівниками РСР. у столиці Грузії,

Грузинської а також на

станціях , де були зупинки поїз-1

Дуже багато жителів зібралось привокзальній площі. Вони дорогого гостя.

На проспекти і вулиці , по яких їхав з вокзалу М. С . Хрущов, вийшли сотні тисяч бакинців.

(ТАРС) .

Почалось наповнення Бухтармінського моря Почалось Іртиша

наповнення

найбільшого

кулі штучного моря

Бухтармінської

-

на

водами земній

водоІімнща

гідроелектростан·

ції.

Протягом

одного дня

рівень

води у верхньому б'єфі гідровуз·

ла піднявся більш як на метр.

(ТАРС).

ці Новоселицького району Черні-

вецької області та інших.

з половиною метрів

споруджено

* В Одесі відбулася урочиста ної арени Центрального стадіону

*

новці

відкрито

монументальну

скульптуру В. І. Леніна. Цей ве-

личний монумент заввишки вісім І

димпра Ілліча Леніна .

*Рада Міністрів Української

водові і Старо-Бетівській дер­ жавній районній електростанції Сталінської області.

* Віддаючи данину глибокої пошани і безмежної любові В. І.

Леніну, в ряді міст і населених пам'ятники

вождю. Пам'ятники Володимирові Іллічу відкрито в столиці Таджи­ кистану-Сталінабаді, на терито­ рії київського заводу «Арсенал»,

Москва. Центральний

за-

клали парки, названі ім'ям Воло-

РСР присвоїла ім 'я Володимира Ілліча Леніна шахті «Нововолин­ ська » М 8 Волинської області, Криворізькому металургійному за­

споруджено

(РАТАУ).

перед будинком великої спортив­

нов столиці .

пунктів

партійний

закладка пам'ятника В. І. Леніну. імені в. І. Леніна. пам'ятника У Москві в урочистій обста* В ряді міст трудящі

квітня Перший секретар ЦК КПРС і Голова Ради Міністрів СРСР тов. М. С. Хр,Ущов ви-

23

співають

гімн «Інтернаціонал». На закінчення відбувся вели-

* В день 90-річчя з дня на­ в селищі курського заводу «Аку- кий концерт. мулятор», в центрі села Тарасів- _ •..•.....

родження Володимира Ілліча Леніна посли і співробітники по­ сольств

Прибуття М. С. Хрущова в Азербайджан

JIEHIHA

-

музей В . І . Леніна.

(РАТАУ).


~2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!6~У!!І!Д!!!ІВ!!!Н!!!И_!6 квітня 11

пар~і~~~~~~~ти ПОЄДНУВАТИ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ З ПРАКТИЧНОЮ РОБОТОЮ 11

В гуртку партійної освіти за­ воду

холодильників

днів

навчального

з

жика і

заняття

лося,

В. Кривошлик до­

ному

року

багатьох інших відчува­

що

вони

добре

засвоїли

комуністи, комсомольці і безпартійні активісти навчаються

хідливо викладав історію КПРС, уміло прищеплював слухачам на­

плану

розвитку

народного

11

в гуртку

по

вивченню

історії

КПРС та в політшколах. Практи­ старанно

вчаться,

оволодіваючи

господарства СРСР. Бригадир ко- марксистсько-ленінською теорією, лективу комуністичної nраці є передовпками виробн~цтва і,

Не відставати

Замість огляду преси

від

13 3

Досвідчений програмний матеріал по .семиріч- ка показує, що ті товариші, які

проходили успішно. пропагандист

перших

П. Костюка, В. Шкабари, Н. Ду­

Готуємось до підсумкових занять

життя

Уже було під вечір, коли кол­

пропагандиста.

Чому нерегулярно виходить газе­

зупинялись біля вітрини, на якій

та, чому відстає вона від життя?

вивішена стінна газета . Мало хто

Головна nричина полягає у безплановості. Чеr,гові трійки да­

повертаючись

з

довго затримувався біля неі. І не випадково : зміст стіннів,ки не від­

ІСТІ:. у газету те, що є під рука­

повідав на ті питання, що хви­

ми. Вони слабо зв'язані з брига­

люють в ці дні членів артілі.

днрами.,

роботу

слухачу

ланковими,

:1

рядо!.>ими

J(Q;J!' ОСПІ!ИКаМИ.

Не МО!І\На так працюваrІІ,­

-

нараді член

. редко :Іе­

бірного утримання». Тема злобо­

сказан на

денна, а написаний допис повер-

гії агроном колгоспу П. ЖигІІл~ .

хово, не наведено в ньому ж од-

- · · В ці напружені дні польоннх

ного прізвища, конкретного фак­

робі·r· газета покликана стати ор­

но:

nішне і високоякісне проведепня

промисловості, радгоспів і колгос- першість у соціалістичному зма­ ту. Передамо його майже дослів- r<:tніаа1ором членів артілі на ус­

А що коли

-

Що заважає роботі редколегії?

подя,

госпники,

вики самостійної роботи над під- Г. Карачик докладно розповів про як агітатори, вміло проводять ручником, допоміжною літерату- завдавнп цеху холодильників у агітаційно-масову роботу Ось, наприклад, допис «Підсеред рою. Усі були задоволені. Однак семирічці, яка буде виконана за робітників, мобілізовують іх на готовка тварин до літнього та­

сталося так, що через деякий час 5 років. Вже в нинішньому році, успішне завершення польових ро­ цей товариш вибув із заводу. говорить він, буде виготовлено біт. Так, бригади, очолювані слу­ Перед партійною організацією понад завдання 100 холодильних хачами А . Сидоренком, П. Гриш­ постало питання про добір іншого камер для підприємств харчової ком та І. Селюком, посідають

року.

1960

доручити цю пів.

цього

ж

Характерно, що більшість слу­

гуртка

ганні.

Проте є в нас ще такі кому­

Ф. Селюку, - запропонував ее- хачів, таких, як А. Галушка, ністи, як П. Юхта, Д. Безсмерт­ кретар парторганізаціі І. Кузне- Ф. Куць, О. Зеленський, стали ний, І. Крук, що були відсутні на передовпками

цов.

соціалістичного

змагання, активними агітаторами.

деяких

заняттях

і не засвоїли

окремі розділи з програми. Зараз,

Члени бюро підтримали пропо- Вони особистим прикладо~, . па~= готуючись до підсумкових занять, зицію, бо добре знали ділові якос- ким_ словом сприяють мобш1зацн слід повторити пройдений мате­

ті, політичний рівень т . Селюка,

робІтничого колективу на дое т- 1ріал і взяти

активну

участь у

що зростав на очах У всіх. В рокове виконання завдань першо- співбесідах. 1. Забоnотний. 1958 році його, як кращого ви- го року семирІЧКИ. · Радгосп «Великодимерський».

робничника, активіста, прийняли в кандидати nартії, а торік

Підсумкове заняття

показало

в

разом з тим, що окремі комуніс­

члени. Працюючи жерстяником, він перевиконує змінні завдання

ти несерйозно ставляться до під­ вищення свого ідейно-політичного

-

«Все ясніше світить весня- сівби, посадки картоплі й інших не сонце. Доярки і табірне

утримання

витку

та

оздоровлення.

партійна організація не реагува­

істичного музею

Києво-Печерсь-

Член редколегії щоб

Н. Кожура

поставила

діяльність

питання,

трійок

постіІіно

Що дає такий допис? Нічого. націлювали бюро колгоспної пар­ Ні слова про те, як обладнується тійної організацн 1 відповідаль­ табір, як буде проведено табірне ний редактор В. Джежелій.

у кого які

плани, зобов'язання.

На запрошення районного від­ ділення Товариства для поширен-

умові, коли навко:и редколегії :!Гурується міцний актив.

правильно

(Зоотехнік)».

В складі редколегії товлені, дІ1ТС·ритетні

В колгоспі повним ходом ідуть При постійній

підго-

товариші.

увазі до них і

весняні польові роботи, на яких конкретній допомозІ вони спDощ одня відзначаються передовики можні випускати оперативну , бо-

майже вдвоє. Колектив робітни- рівня. ТаІ>, В. Гуц неодноразово ків виявив молодому комуністу пропускав заняття, не був він ня політичних і наукових знань ВИС_Q.Ке довір'я - обрав головою і на nідсуМІ>ОВОМу; г. Любович та відділу культури в район при- соціалістичного марно шукати цехового комітету профспілки . теж мало проявляв активності, а бу ла агітмашина на уково-а те-

Ф. Селюк має хорошу загально-

свиней

А це буде досягнуто при

poiJi·r.

длц кращого їх росту і роз-

утримання худоби,

ЛЕКЦІЇ І БЕСІДИ

готуються

до виходу в літні табори... В цьому році буде організовано

«Прапор

змагання.

Та

нову стшну газету. u

в стіити газеті

На нараді були сплановані чер-

перемоги» матеріали про

гоні номери стіннівок, а також

ц е. Без душі, формально від- газети від 1 та 5 травня. освітню підготовку, життєвий до- ла на це. ка л авра. п еред трудящими сіл з чергової Учасники наради поставиJІи свід, наполегливо підвищує свій В процесі підсумкових занять, в.-Димерки, Красилівки, Гоголева, неслись товариші виступ- трійки до справи. Таку оцінку перед собою завдання: не від­ ідейно-політичний рівень, уміло а також і після в індивідуальних Русанова, евітильного і слухачі лять з лекціями та бесідами «Порелігії», . «Реакційна. ганізацін призначити його керів- і мені, як представнику райкому суть сектантства» та на іншї темузею ником гуртка. партії, справедливі претензії про ми наукові працівники

проводить агітаційну роботу. Са- бесідах пропагандист

ме тому і вирішила тоді партор- пред'явили бюро парторганізації ходження

-

Щоб успішно виконувати це

почесне

доручення,

з нами т. Селюк,

-

в доборі і

П. Ф. Дарманський, Б. М. Білик,

ділиться

придбанні допоміжної рекомендо­

В. М. Крикотун. Після лекцій ро­

доводиться

ваної літератури, в то~ІУ числі і

бітники

-

педостатню допомогу

ще більше працювати над собою, бути, як говорять, на голову

радгоспів

і

колгоспники

дали виступаючі на розширеному \ставати від життя! засіданні. редколегії, яке відбуТреба гадати, що партійне бю­ лося цими днями У заворицько- І ро буде по-справжньому керуваму колгоспі ім. Кірова. ти своїм органом.

СемІнар редколегій місцевого радіомовпення

художньої, яка сприяла. б кра- переглянуть Райком КП Украіни, обласний тор обласного радіомовлення науково-атеїстичні щому засвоєнню історії КПРС. кінофільми «Правда про печери комітет радіомовлення та редак- О. Коваленко. вище від своїх слухачів. В найближчі дні в усіх гурт- і мощі Києво-Печерської Лаври», ція газети «Будівник комунізму» Присутні обмінялися досвідом Про те, як працював пропаган- ках партійної і комсомольської «Кінець павука», «Піп з Голуб- провели районний семінар редко- організаціі радіопередач з місце­ легій місцевого радіомовлення. З вих радіовузлів. Обговорено план дист, показало підсумкове занят- освіти, що є на заводі, будуть ного». тя, що відбу~ося цими днями.- проведені підсумкові заняття. Перший виступ учаснцків агіт­ конкретними порадами, як підго- роботи редколегій на травень. організувати На нараді виступив виконую­ Співбесіда в основному проводи- Піс;тя цього необхідно на партій­ машини вже відбувся в с. В.-Ди- тувати матеріал, передачі, виступили редактор пе-~ чий обов'язки завідуючого відді­ лася по XVIII розділу ·історії пар- них зборах обговорити результа­ мерка. В. Ящук, тії «Вступ СРСР

в період

роз-

І. Могиnьний,

ренні кожного питання, поставле­

штатний пропагандист рай­

ного пропагандистом.

У виступах

кому КП Украіни.

К. Загнузданого,

НОВА НЕ3А.JІЕЖНА реріс

у

боротьбу

проти

колоні­

де піднято державний прапор республіки . Тривала боротьба на·

роду

колоніалізмv

магзлись використати міжплемін­

день країна дістає довгождану незалежність . Того, колишня колонія Німеч-

манити або залякати репресіями найактивніших його учасників. Проти керівника «Комітету єд­

Того

проти

перемогою .

В цеЙ

чини, було окупов а не в 1914 році англо-французькими військами і після першої світової війни поділене : західна його частина стала nідмандатною територією Англії, а

східна - Франції . Після закінчення другої світової війни ООН санкціонувала цей поділ, замінив-

ши термін «мандат» словом «опі-

ка». Така форма управління не заважала імперіалістам гнобити й експлуатувати тоголезців так само , як і народи інших колоній .

Народ Того ніколи не мирився

з своїм становищем. Ще на початку 40-х років тут виник рух за возз 'єднання обох розділених

ні спори для розколу руху, пере­

ності Того» Сільвавуса Олімпіо було сфабриковано кримінальне обвинувачення . Але все це не мог­ ло погасити полум'я визвольної боротьби . Становище в Того ба­

гато ра3 обговорювалось у Раді в питаннях опіки ООН, а також на засіданнях Генеральної Асамб­ леї. Тоголезькі національні діячі

використали

трибуну ООН для

викриття сваволі англо-французь­ ких властей. В

на

грудні

1956

Асамблея

року

Генераль-

ООН затвердила

резолюцію про припинення опіки над територією Того, що була під британською опікою. В наступно­

частин краЇНІ!. його очолили · на-

му році вона увійшла до складу

гої світової війни рух за возз"єд-

Транс-Вольта.

ціональні партії «Комітет єдності Гани (колишньої колонії Золо­ району Того» і «Жуванто». Після дру- І тий Бере~) під назвою

~ання розгорнувся ще ширше, ле-

Проголошення

Гани

незалежності

завідуючого

від ­

культури.

М<JЛО

величезний

вплив

редач «У Київському економічно-

лом пропаганди і агітації І. Ци­

му районі»

мошинський.

r.

Царовська та дик-

HJ

політичне життя. і настрої в Того.

Рідні брати в Транс-Вольті стали вільними, тоді як жителі Того все ще лишалися в колоніальних те­ нетах . Тоголезці не захотіли ми­ ритися з цим становищем, і на ву­ лицих міст, у селзх, наче заклик боротьби,

зазвучало

-

«Аблоде!>>

ального режиму, за неза лежність країни . Стривожені ко ,1 онізатори на·

увінчується

ділом

до

ДЕРЯtАВА АФРИІtИ і селах французького в містах Того 27 квітня цього року бу·

заступник

ти навчального року, накреслити

горнутого будівництва комуніс- заходи по підвищенню ідейно-потичного суспільства. ХХІ з'їзд лі1·ичного рівня комуністів, компартії». Усі присутні слухачі сомольців і безпартійного активу брали активну участь в обгово- в літній період.

слово

Свобода!

Колонізатори відповіли на u~ посиленням репресііі. Прихильни­ ків незалежності нещадно пере­ слідували . За сказане в розмові слово «аблоде>> людей :sвільняли з державної служби . Але все це були лише гарячІ<о­

ві і марні спроби затримати хід подій. 27 квітня 1958 року, коли на вимогу народу Того відбулись нові

під

загальні

вибори ,

наглядом ООН,

цього

разу

так звана

ські продукти. І хоч тут є родо­ вища золота, заліза, хромітів, бокситів і фосфатів, ці багатства

«прогресивна партія», яку колоні­ лежать незаймани\Іи в надрах затори поставили при владі, була . землі. Колонізатори не були за­ розбита вщент. Тільки три її кан­ інтересовані в розвитку місцевої дидати ледве пройшли в парла­ промисловості. Тому в країні не­ мент. Національні nартії, що пе­ має жодного великого nідприєм­ ремогли, обрали прем'єр-мініст­ ства, немає свого порту. Тільк_и в ром Сільвавуса Олімпіо. Новий Ломе є один причал, до якого мо­ ) ряд негайно оголосив, що в жуть підходити лише невеликі

1960 poui

Того стане незалежною

державою. ООН

Генеральна

підтримала

лезького

Того

Асамблея

рішення

того­

кабінету.

-

аграрна країна. Площа

її становить

55

кілометрів,

населення

тисяч квадратних

-

трохи

біЛьше мільйона чоловік. Столиця республіки - місто Ломе. Основ­

ні статті експорту - кофе, какао, копра, бавовна, горіхи олійної nальми та інші сільськоrосподар-

судна.

Нова

незалежна

держава

по­

винна буде подолати чимало труд­

нощів у закріпленні завойованої свободи, в створенні своєї npo· мисдовості. Радянський народ щиро бажає тоголезцям успіхів у іх благо­ родніjі боротьбі за зміцнення на­

ціональної

незалежності

своєї

держави .

В. Лісник.

Центральна Африка. На бель­ гійській підоnічній території Ру­ анда-Урунді

спалахнуло

народне

повстання проти місцевих феода­ лів. 3 давнього часу кріпаки бахуту, які становлять 83 процен­ ти населення території, борються

-

за визво.~ення від феодальної залежності. Феодальну верхівку суспільства

становлять

представ­

ники племені батутсі. 3 іх допо­ могою колонізатори грабують при­ родні багатства країни, пригноб· люючи переважну більшість на· роду .

Між бельгійськими парашуrис­ тами і повстанцями тиждень іш­ ли уперті бої. Було вбито кілька сот

і

арештовано

понад

тисячу

африканців. На фото : nісля битви. Тут по­ бували феодали, які принесли розгром і руіінування.


Вівторок,

26

квітня

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

1960

Тут ~ чому

На всіх полях кипить робота

повчитись

Всюди, куди не гляиеuІ, на полях нашої артілі кипить напруже­ робота. Готуючи гідну зустріч міжнародному святу трудящих І Травня, колгоспники прагнуть якнайшвидше закінчити сівбу ярих, посадити картоплю, овочі та інші культури. Перед у змаганні веде рільнича бригада, яку очолює В. Калаш­ иик. Вона найбільше посіяла ярих зернових і зернобобових, при плані 100 гектарів посадила картоплю на 35. Городня бригада посіяла ранні овочеві культури, готує грунт для садіння помідорів, розсаду яких пікірує. Колгоспниці сіють огірки. В магазини Києва відправили близько 1000 кілограмів свіжих огірків з теп.~иці. М. ЛИСЕНКО, секретар парторганізаціі. Колгосп «Більшовик», с . Рожни. на

Для проходження практики нас направили в колгосп ім. Сталіна,

с. Русанів. І ось вже два тижні ми знайомимось з організацією виробництва в цьому передовому госпоДарстві.

Перш госпники

топлі,

100

450

110 цент­ центнерів мо­ приділяє

закінчено сівбу ранніх ярих. Особливо сумлінно трудяться на тракторі «ДТ-54» трактористи

ринники

«Зоря»

Тва­

«Україна»

увагу

поліпшенню

громадської

худо­

би. На сто гектарів землі кол ­

запрова­

госп має 16 корів, а на кінець 1962 року їх буде 25.

На

фото:

дільничний

ринарний лікар

рощування телят. Це, позитивно впливає на фізіологічний розви­

телятниця

ток молодняка,

ність в ремонті агрегату, прово- що доглядають телят. Так, тепер

боти на фермі у М.. Мислиць­ кої не було жодного випадку падежу. Середньодобовий при­ ріст ваги кожної тварини її

дять його вночі,

г~упи становить 6СJО..-.б50

а вдень зноnу

на роботі.

зменшити

дає

можливість

кількість

телятниць,

замість трьох робітниць групу мо­

лодняка, що утримується на підсисі, обслуговують тільки дві

кілограмів

колгоспників

М. Кособлик.

агроном

Всіх

новонароджених

І. Лисий і

комсомолка

М.

Я.

Мислицька оглядають племін­ ний молодняк. За три роки ро­

гра­

МІВ.

-

(Фотохроніка РАТАУ)' . Фло В. Приходька.

Завжди в полі, біля· агрегатів, Ніна Бондаренко і Марія Соболь.

серед

І.

вете­

дили у себе піденений метод ви­

Д . Рябий та І. Костиря. Норму ви­ робітку вони щоденно перевико­ нують. Коли ж виникає необхід-

базі. Торік його сіяли близько вівса. На зелений корм та силос 1000 гектарів на зерно, силос та посівмо його у два строки.

велику

породності

Тваринники кулаженського від­ ділка радгоспу

область.

колгоспу

Городоцького району приділя­ ють

утримання телят

ках колгоспного виробництва. За­ вдяки злагодженій роботі вчасно

Хмельницька

Запроваджуємо пІденений метод

гектарів угідь.

ці кадрів на вирішальних ділян­

На кожен гек­ кілограмів на­

40

20 кар­

велику увагу добору і розстанов­

тварин- І силос та зелений корм у сумі­

і

17 5 -

Партійна організація

Люпин-цінна кормова куль тура сіння люпину

по

овочів з кожного

225 -

лока на

с. Мокрець.

значну роль у кормовій

взятих

виростити

нерів м'яса і

помічник бригадира тракторної бригади. Колгосп ім. І-го Травня,

діграє

очі,

гектара; одержати по

А. КОЩІЯ,

120. 150

в

виконання

центнерів зернових,

тракторист Олександр Лискевич і сівач Микола Васечко. Вони ви­ конують норми на 125-130 процентів, щодня сіючи люпину по 23 -26 гектарів на зерно, зелений корм і силос. Посіяно його 80 гек­ тарів у суміші з вівсом і 60 гектарів чистого посіву. Активну участь механізатори беруть і на садінні картоплі. Тракторист Федір Дяченко щодня садить під плуг картоплю на 22,2 гектара. Щоб прискорити роботу, пускаємо картоплесаджалку.

ші з вівсомтар даємо по

за

зобов'язань:

***

Знають ціну люпину

за все впадає

з яким натхненням борються кол­

Закінчивши сівбу ранніх зернових і зернобобових культур, ме­ ханізатори продовжують сіяти кормовий люпин. Добре працюють

ники радгоспу «Семиполківський». Поряд з кукурудзою він ві-

з

телят

Він вкладає бага- доярки зразу ж передають в під­

зелений корм. Крім цього, мали Щоб збільшити кормові запа­ ні в окреме приміщення, де ут­ то сил і вміння в боротьбу за ви- сисну групу, в якій зараз 69 го­ післяукісні і післяжнивні посі- си, вирішили 100 гектарів пше­ римуються і 64 телят. 3а кож­

ви. Завдяки згодовуванню влітку зеленої маси худобі продуктив­ ність значно підвищилась.

соку культуру землеробства . У лів. За три місяці нинішнього комплексі проводяться всі робо- року вже відгодовано і відлучено

пиці, яка вийшла з зимівлі зрід­

женою, підсіяти люпином. Цю ро­ ти: готується

площа під куку-

боту проводить на калитянському

30

телят.

рудзу, іде посадка картоплі. При народженні теляті дають Нині запланували мати на зер­ відділку радгоспу тра~tторист Ва­ Хороша організація праці У молозиво, а потім переводять на но 750 ге.ктарів кормового лю­ пину і 240 гектарів на зелений корм та силос. Зараз у полі де­ кілька посівних агрегатів. Добре працюють трактористи Василь Ольшанський, Семен Висоцький, які перевиконують норми. Посія­ ли на зерно 450 гектарів, а на

силь Панченко. На кожен гектар

він висіває дисковою

тваринництві. Тут широко запро-

сівалкою ваджується досвід передових до-

по 100 кілограмів насіння. Матимемо також

зараз

частина

молодняка

вели-

агроном .

Заготовляють

госпу «Бобрицький». Закінчивши середню

школу,

ло довелося

потрудитися йому,

щоб навести

порядок

в саду:

дерев вапном,

обприскали

яблуні та груші отрутохіміката­

ми проти шкідників. У міжряддях проведено

дискування

грунту.

І. Швачко, агітатор.

•••

ширюється площа плодорозсадника,

садів. в

якому

щуємо саджанці яблунь, груш та

Нинішнього

року

в

колгоспі

буде утримуватись близько голів

великої

рогатої

1200

худоби,

в

тивності всіх видів тварин, вра­ ховуючи

помилки

минулого

року,

виняткову увагу приділяємо ор-

ганізації в літній

час зеленого

конвейєра. Годувати тварин зеленою масою почнемо з другої половини

травня

і

продовжувати­

50

тоді вирощування телят не спо­ стерігається в них розладів шлун­ ково-кишкового

тракту,

інших

хвороб.

За стопроцентне

збереження

кращу

значено.

М. Кот,

радянсько-партій-

НОЇ ШКОЛІ:!.

деякий

-

молочну

час

корів-годувальниць.

цього

зважуємо

телят,

Для

Корів-годувальниць

16

між собою, в області У газеті «Київська правда» за

віДбираємо 23 квітня надруковано

високопродуктивних, добовий наВ СІ.

що змагаються

яких

годує корова, до і після підсису.

дій яких становить

Місця районів,

продуктив-

ність

молока.

зоотехнік.

18-20 літрів ' поставле-

корІв

зведення

про хід виробництва тваринниць­ кої продукціі та виконання nів­ річного плану державних заготі­ вель і закупок тваринницької продукціі в колгоспах та радгос­ пах області за станом на 20 квітня.

У колгоспі є 1000 гектарів луків, з них 200 гектарів в уро-

виростити не менш як по 200 центнерів зеленої маси на гек­

По виробництву м'яса наш ра­ йон серед ЗІ району Київщини на 20 місці: одержано м'яса . по

ха»

відводимо під випас. Кожен

ловину якої використаємо на сп­

гектар тут дасть не менше 1ОО центнерів зеленої маси. Отже завдяки випасанню худоби на лу-

лос, а решту на корм . За наши­ ми підрахунками, суміші люпину з вівсgм та кукурудзи даватиме­

угідь, що на 4,6 центнера більше, ніж одержано за відповідний пе­ ріод минулого року, вироблено по

ках поповнимо нестачу маси по 25-30 кілограмів на тварину.

мо кожній корові в серпні не менш як по 80 кілограмів на до­

тарів орної землі; по виробницт­ ву молока на ІЗ місці: одержано на 100 гектарів угідь по 66,7

Таким чином, кожна корова спо-

бу. На серпень-вересень і першу

центнера

-

менше

живатиме 65-70 кілограмів зелених кормів на добу.

половину жовтня, крім зелених компонентів конвейєра, впкори-

нього на

2,2

центнера, надоєно за

другу

Так годуватимемо тварин до другої декади червня. Потім даватимемо зелену масу тимофіївки і вівсяпиці лучної, яких посіяли

стаємо відходи овочівництва: ка­ пусти, буряка, моркви тощо. Такі наші плани по організації зеленого конвейєра. Кліматичні

чищах «Тулійки» та «Застару-

тарі. 'це -

1400 тонн маси, по­

90 гектарів на новоосвоєних зем- умови цього року надзвичайно лях. 25 процентів площі трав складні. с уха, холодна весна, сузалишаємо на насінники, а 62- ховіі можуть внести чимало змін 65 гектарів - на підкормку ху- і поправок. Все будемо робити,

18,3 центнера

7,9

на

гектарів

100

центнера свинини на

граму

декаду

на

закупівлі

на

проти

квітня

корову;

25

піврічний план

гек­

торіш­

61

по

по

кіло­

заготівлі

місці : по

100

і

виконано

м'ясу

на

75,2

-

процента, молоку на 48,5 і яй­ цях на 49,5 процента .

-

Києво-Святошипський район, з

яким змагаємося, по виробництву

мання витрачатимемо зеленої ма­

добі.

щоб

достат-

м'яса на. 11 місці: на ІОО гектарів угідь є по 23,2 центнера, - на 14,1 центнера більше, ніж було торік, одержано свинини по 11,2

си на підкормку корів по

У липні, крім зеленої маси багаторічних і лучних трав, худобі даватимемо суміш люпину з вівсом, якої посіяно 52 гекта-

ньою кількістю зелених кормів. Вузьким місцем у минулому році в нас була доставка маси . Тому вже тепер дбаємо upo те,

центнера; по виробництву молока на І місці : одержано на 100 гектарів угідь по 136 центнерів більше на 12,2 центнера, надоєно

щоб для підвозки

на корову за другу декаду квітня

Виходячи з наявних можливос­

40

кі­

інших плодових дерев для себе і лограмів на голову, а на все ста­ колгоспів· нашого та районів об­ до маточного л оголів' я 16 тонн ласті, досі мали 208 гектарів. Ни­ щодня. Для всіх інших видів ве­

нішньої весни ще заклали

слухачі

Mara,

Разом з цим через враховуємо

-----------------------------------

Крім тей, в перші дні табірного утри­ виро­

А. Лисенко, А. Кучинський,

І

мемо до другої половини жовтня.

Кожного року в колгоспі роз-

подарстві є чому повчитись.

В. Цанько, І.

тому числі 400 корів. Маємо 65 сформувати крони дерев, обріза­ основних і 70 разових свинома­ ти на них сухі гілки і пагони­ ток. На відгодівлі стоятиме пе­ вовчки, Іtа місце старих загиблих ріодично по 350-400 свиней. яблунь та груш посадити молоді. Вирощуватимемо 5000 голів пти­ ~об сад добре плодоносив, ро­ ці і 800 кролів. бітники нинішньої весни знищи­ Щоб добитися високої продукли гнізда гусені, побілили штам­ би

через

Джерела одержання зелених кормів для худоби

юнак зразу пішов працювати в

колишній колгосп, а потім нав­ чався на курсах садоводів. Чима­

Ми переконалися: в цьому гос-

секретар парторганізаціі.

Колгосп «Жовтень», с. Требухів.

парку.

матеріал для бу-

дівництва телятника.

влітку, коли яблуні і груші рясно бордоською рідиною. Ще день­ увішані запашними плодами. Хо- два, і трактористи Федір та Мироше в ньому і зараз. кола Корнійки закінчать роботу. - У цьому немала заслуга наМ. Грінченко,

- говорять робітники жердівського відділка рад-

На власному досвіді ми пере­ конались, що при підененому ме­

молодняка

зважувань, які проводи14о

гаража для тракторного

у попередні

ною під час цвітіння дерев або І роки, зараз вдруге обприскуємо

ла Хитрого,

за­

телят.

4

В колгоспі закінчується будів- 10 днів. Кожне набирає у вазі пицтво свинарпика на 300 голів, в середньому 500 грамів на добу.

Сад пподоноситиме

шого садовода комсомольця Пав-

кип'яченою охо­

коровою-годувальницею

кріпили по

телятницю ні, щ~ стоя~ь на ві~годівлі, переПриріст живої ваги телят виз­ Н. Бондаренко неодноразово відведеш на штньо-таб1рне утриман- начаємо при допомозі контрольних

В. Кудренко,

рева, що посадили

дня напувають

кої рогаrої худоби, а також еви- 1лодженою водою.

післяжнивні посіви люпину.

ня.

Приємно пройтись в саду вес-

вчають до лоїдання концентрова-

ярок, яких багато в артілі. Вже них та грубих кормів, з першого

післяукісні

головний

під~ис. З 10-денного віку їх при-

ною

гек­ ликої рогатої худоби __:_ 8 тонн. На зелений корм маємо 70 гек­ тарів озимого жита. Навіть за

тарів нового саду. Посадили в ос­ новному дворічні .яблуні та груmi високоврожайних мічурінсь-

несприятливих кліматичних умов

ких сортів.

одержимо по

1ОО

центнерів зеле­

Плодоносний сад і молоді де- ної маси з кожного гектара.

ри.

250

При

новитиме

70

середній

врожайноСТі

центнерів з гектара

1300

це ста-

тонн.

забезпечити худобу

виділити

зеленої маси

достатню

кількість

транспорту, людей. Г. Фіnатов,

Буде на зелений корм і силос

голова колгоспу

гектарів кукурудзи. Створені

імені Ватутіна.

механізовані ланки зобов'язалися

с. Пухівка.

по 84 кілограми; по заготівлях і закупівлях на 27 місці: виконано піврічний план по

процента,

яйцях

-

молоку

м'ясу на

-

на

73.4

48,5

на 49,5 процента,


6УДJВНИН КОМУНІЗМУ БЛАГОУСТРОТМО

~·································· t:l

до ністичне ставлення до праці. У місті і селах району -

диби посадять на вулицях фрук­

те­

триматимуть

замінять,

риторію завжди в зразковому са­

Якість-на перший

ЮІ J'""·-

в

привести

ноштука­

стан фасади будинків:

пункти

територією

вулиць і

за

догдяду

на

садиб

передбачені

прокладки

зимовий

час

механік скажемо: Прямо на? І. Фі л іпов і його помічник М. За·

водопроводу.

мешканців

імені

Від

під

час,

свої обов'язки. Ім тіль ки б «Від­ крутитИ>> фільм, якість же їх мало

Дудочка, Звлін·

турбує. Тому часті обрив и, зн икає

звук, на екрані не видно кадрів.

ський, Чернов. м.

виконують

несум.1інно

кревський

обох

вулиць:

Потапенко ,

театру. В дитячі кіносеанси вклю­

ного цептра можна чути : «Ні звуку, ні кадрів». В чому ж спра­ ва? Чо'>!у у кінотеатрі, який має нову кіноапаратуру, неякісно де· монструються фільми? Яка причи·

соціалістичне

В договорі на

Бровари.

вання

демонстру­

якість

низьку

На

і

скаржаться

кінофільмів

глядачі с. Плоске. Колишній кіно·

На суботнику суботник по У нас відбувся посадці дерев на території май­

науково-поп уляр ні і ментальні Гого­ фільми. З мог ла вчителька лівської середньої школи Л . Жу­ учням своїм прищепити рило не про ­ і вони любов до кіно,

«Великое» .

Повзе документальний фільм ... елемент

апарата,

впливає

на

і

негативно

це

демонструван·

якість

майстернц, що в

ня . ,\\і ж іншим,

Броварах, не береться чомусь ре­ монтувати цей апарат . Сл і д ска­

ТисячІ дерев і кущів

ще

зати

про

не

одну,

менш

важ·

ливу причину . Дуже зачастили на

Невпізнанним стало за останні в центрі і на роки с. Гоголів -

вони,

а

фільми,

старі

села

як

прави.1о, і рвуться, і поганий ма­ ють звук . У Бобрику, наприклад,

околиці виросло чимало добротн их

будинків і установ. Тепер завдан­

фільм « В есна на Заречной улице»

ня полягає в тому, щоб тримати

демонструється

територію села в зразковому ста­

третій раз . В ньому, як і у філь­ мі « Антуан 11 Антуанетт а >>, багато

ні. Цьому питанню і було присвя­

Ue

Ви-

пита н ня вило,

нас

адже

особли~о

серед

комсомольці . Оновлюється наочна агітація.

ціка-

кІНогляда­

дітям

вулиці і подвір' я.

В. Міхєєв,

гож , а сільвиконкому.

1--5 класів

Жердівської

... ~~~~~:...~!..~~...~~...:.~~.:.~~.і::.~...~~.;_и, ! !

працює

хто

і

відкрутив

методом:

геть

з плеч. Добре, що таких у нас більшості менше. В переважній з душею творчо, J<іномеханіки ставляться до справи. Заслуже­

річ про при­

зайшла

вже к оли міщення,

н;шедемо і такі при ­

клади. В Жердові клуб є. Однак ава­

визнане

його

приміщення

рійним. Зараз воно засипане зер ­ демонструються у но м . Фільми

... коридорі

відділка,

контори

де

Зінченко . До речі, партійна і комсомольська організації від­ діт<а радгоспу ім. Що рса, рада клубу постійно займаються к ін о ·

.'11..

обго ­

нерідко

на своїх

засідаНН.!!Х

і

Ініці ативно, з

вогником працює кіномеха нік Го­ голівського клубу М . Пригара .

лише

(Н!Йон і

вісім

В

кіномеханіків

категорію. Ма.~о! м ають пер шу дбати про підви­ Треба більш е щення їх кваліфІкації, про пошн­ рення і застосування передового досвіду.

Не всюди

вирі шено

питання

На будівництві міського широ·

чоловік. Ро·

50

бітники ж хутора Тарасівка зов­ сім позбавлені можливості диви ­ тись кінофільми, бо там ніяк не зберуться устаткувати апаратну. Інша справа у Гоголеві . Клуб чудовий.

там

аnаратура

Стара

для такого ве.1икого залу вже не

кінофільмами

пять. Не балують

віддалених

бригад

Або ось у Красилівці. Хоча там і займаються кінообслуговуван­ ням,

а

пормок

про

у

клубі

не

подумали. Він тісний. 1 а це ще пів­ біди. Немає тут касира, відсутнє мі сце для продажу квитків . Тому часто буває так: іде сеанс, а в продовжують

зал

таке

питання

д!!щі

нашого

з адають

часто

тру·

села .

І не без nі дста в . На р адіовуз ­ л і немає nорядку. За мість двох чоловік там працює один, і тому не виплачу­ з січня цього року ють заробітної плати . Багато проводів обірвано, з-за

еСТРОНТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

"Як на острові ... " 26 березня ц. р. в газеті під такою назвою був надрукований лист вчителя-пенсіонера т. Заб­

лиці Першотравнев ого висілка ра· йонного центр а заливає водою. З міськкомунгоспу nовідомили, що облвиконком затверд ив докумен · тацію на відвід паводкових вод При асигнуванні необ· з міста. хідних коштів міськкомунгосп при· ви конання

до

ступить

запланова­

п оставила

запитання

у

де завезена ще одна партія уми­ вальників.

Слідами неопублікованих листів В листі до редакції група кол· госпників літківської артілі ім. Ка­

лін іна писала про те, що ветлік ар обов'язки, ч асто заглядає перев ірки

для

ред початком

ливе

-

Вона повідомила , що сигнал кол­ розгл я дався

госпників ревому

засіданні

і дуже важ­ фі л ь ­

ми. В селах району вони майже не демонструються .

А чому?

Ви сновок з всього того, про що ми розповіли, такий: треба краще про кіно­ і більше турбуватися глядача.

М. Лисенко,

.

Розбиць·

новному підтвердились.

попереджено.

кого суворо

~Дивіться телепередачі 26 Вівторок: хроніка

КВІТНЯ

радгоспу

11.10 Новий

11.50 -

фільм;

дОІ<ументал ьний

«Тільки жінка•. Художній фільм ; 18.30 - телевізійна хроніка «Но­ вини дня•;

19.00 19.20 -

кіножурнали;

18.40 -

останні вісті

(Москва);

для школярів передача на старт!•; 19.40 « Модель -

«Відповідаємо на запитання тру ­ дящих». Вистуn міністра торгів· Г. Л . Сахновського; УРСР лі до Декади української 20.00 літера тури і Концерт.

27

мистецтва в Москві.

КВІТНЯ

телевізійна 11.00 Середа: хрон і к а «Новини дня»; 11.10 С.

Хрущов

художній

і робітннІШ поз бавлені можливос ­ ті слухати перед а чі центр а льного і місцев ого р ад іомовл е ння . п а рпиної Дивно, чому б юро

дня•;

« Новини

«На будовах семирічки•.

«М.

чого чимало раді оточок не пр ацює,

телевізійна

11.00 -

Документа;І ьний

задоволенІ

організації і робітком на це не реагують?

розши·

на

правління арті­

лі . Факти, зазначен і в листі, в ос·

кіносеансу, обгово­

про документальні

т. Король Л.

г ля­

при бувати

Нарешті, останнє

партор·

секрет арю

колгоспу

ганізації

зшна

18.40 -

фільм;

хроніка «М. С.

в

Афганістані•.

фі льм;

11.30 -

18.30 «Новини Хрущов

телеві·

дня» ; в Аф­

ганістані». Документа льний фільм ; 19.00 - останні вісті (Москв а ) ; 19.20 - мультипліка ційний фільм ;

21.15 художній фільм; «В районі імені Жовтня».

19.40 -

-

Г. Гутник , службовець. с . Бобрик.

Редантор

В. ПИНДЮРА.

орган Броварскоrо райкома КП УкраинЬІ и райсовета депутатов трудяшихся. Гор. БроварЬІ, КиевекоА обпасти.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, ву.п. Київська,

N! 158.

БрQІарсьха райовна Щ>укарня обJІасиоrо уnрав-ткия культури.

в

н адіслала

чарку. Лист редакція

стали такі форми, як реферат пе­

Радіослухачі не слухати

шено.

дачі, які запізнились. ми пропагандою Цік а ви JІис ь фільмів. П огано поставлена ця справа. Афіша, і все! Забутими

Д. Каценельсон.

лярно

населення с . П огреби буде пол іп·

В . Розбицький несумлінно виконує

С. Братусь, Т. Меижега,

pery· ра:а.іопередачі? -

даль шому обслуговування учнів і

свої

ран, В. Міхєєв, М. Крук, І. Швачко, М. Самойленко, Т. Мищенко, Н. Какун, Ю. Богачевський, П. Рябов, Ф. Малюга, М. Еременко, П. Лукашенко, А. Дараган, І. Накалюжннй, Н. Щур, Л. Бартош, В. Стригун, А. Па­ В. Дорошенко, січенко, М. Бицюра, Л. Лисаківська,

Коли ми вже будемо

заявив прав-· ності. То в . МиJ<ал в що райсnож и вспілки, лін ню

лежить, чек аючи, коли її встанов·

С. Гузій, Г. Климась, П. Кудін, Г. Медведенко, Р. Та­

В. Третякова,

відповідають дійс:

що ці факти

підходить. Прид~али нову, а вона

Учасники рейду :

•••··•~~••••"•"•···~~·················'•"•"•·••"•''• ,.... ~ коекранноrо кінотеатру.

м_и виробами. Завідуючий торгвід ­

дІ лом РСС т. Лип'яв І< а n о відомив

ко 200 умивальників вартістю І 2 крб. 50 коп. В найближчі дні бу­

ІДУТЬ В КІНО. І таке буває ...

зуються зустрічі з кіноартистами .

недостатня .

гі влі в селі і школ і хл і бобулочни­

в магазини району завезено близь­

га до цих трудівників культурно­

далеко

110

тор­

безперебійної

мунізму>> в ід 5 квітня ц. р.). З райспоживспілки повідомили, що

рення фільму, ду.же рідко органі­

фронту

обіЦ ЯНКИ

СВОfЇ

ВІІКОНаВ

Не

з абезпеченню

санепідемвід­ своєму листі ліка р ділу т . Дуброва З. («Будівник ко­

Та всіх і не перелічити. А ува­ го

ГО.lОВа Зазимського сет Т. j\\ика .1

"Де купити умивальник?''

« Червона Україна >> , де Іюлгоспу вже ч ас обJІаднати площадки на свіжому повітрі .

працюють у Кр<>силівці кіномех_а­ пік І . Лисенко та його помічн·ик

що

те,

про

писала

школи

сько1

Таке

колгоспників

цей неІJтомний кіномеханік про· пагує фільми, розмовляє з г.1яда­ ч<Іми, цікавиться їх запита ми . Так

ц. Р) гр упа працівників Погреб·

них робіт.

ною повагою користується у Руд­

ред тваринників, у школі . Всюди

. У листі під такою назвою («Бу· 29 березня

дІ вник комунізму>> в ід

лоцького Є. пр о те, що окремі ву·

І це не "дрібниці"

Капелька. ні Ольг а Гаврилівна Уі можна зустріти в бригаді і се­

зборах це пи тання .

До Першого травня будуть по-, и мир» . Раз так, його і показали білені хати, приведені в порядок

за

тих,

згадали

ворюють

чів чимало школярів . .Ви являєть· ся, що тут не все гар азд. « Годи · бу­ ться длц всякої аудитор ії » про фі льм « В ойна ·10 написано

проведуть

в ище

обслу гов уванням,

для дітей?

значені відповідальні за озеленен­ роботу

час

демонструють

тисяч деко-

і плодових дерев, а з

Основну

останній

Що у вас

кому. Вирішено прове сти місяч-. ник по благоустрою. Заплановано

ня.

за

обрив ів.

чене чергове засідання сільвикон­

тисяч.

дем911-

не

селах

цих

в

ледве вміщується

працівник механік Коваленко зіпсував фото·

Торфопідприємство

фільми

"Обіцянки і АіІtсність"

nрим іщень кіно­

відсутності

з-за

дитячого

жодного

Кіномеханік не технічний

робітн ик .

кущами близько

ня про будівництво клубів у Се­ миполках і Тр оєщині. Тимчасом

системи.

тисячу

К. Хорошун,

ративних

вузькоплівочному

на

Дуже довго вирішується питан­

роблять у Плоскому і ря ді району? Тому, що тут прод уманої немає п лану, чітко

сів. Вони вирішиди розбити тут клумби, насадити квітники. І

5

регулярн о демон­

апараті для дітей художні, доку­

взяли шефство учні стар ших кла­

посадити не менше

у .Красилівській вось ·

школі

струвати

посадками

штук. Над молодими

ж

мирічиїй

тут ЧО·

картин. Але з ремонтом мусь не поспішають.

інших сіл

ку будуть яблуні, груші, сливи, всього понад

дитячих кіносе­ В організації ансів чимало належить зробити педагогічним колективам, камсо· шкіл. о рганізаціям мольським

Змогли

демонстрування

безперервне

чене

струються.

фільми.

плікаційні

місце у Бобрику. Як як це має же бути? Т ут вже сам кіномеха· нік повинен приймати рішення ... Або таке пи тання. Ряд апарат­ них (в ес. Кулаженці, Калинівка , Зазим'я, Требухів. Погреби , Плос­ ке) п от реб ують ремонту . В них не створені умови для нормальної роботи кіномеханіків, не забезпе­

не

Посаджено 300 тополів. Посадка продовжується . В пар­

фільми, як-от : «Свинарка и nас­ Бровки!!>>. Ив ан тух>>, «Солдат Рідко де демонструються мульти­

всюди,

не

забезпечують

демонст­ кіносеансу . Регулярно рують фільми для дітей у с . Пог· реби . Чому ж, питається, цього

му взяли участь молодь і дорос­

вишні

недитяч і

далеко

і

старі

чаються

пусІ<ають

бутнього парку культури, в яко­

лі.

!

! !

кіно­

броварському

і

хвалитись

від кіноглядачів район­

н ерідко

палісадниках посадити квіти.

!

по­

Нічим

фільм.

дивлячись цей

план

турити, поб .. шти, пофарбувати . В

змагання

! ! ! ! !

! ! ! а .................... ., .........•.~

......................ll.ll•rt••••• 1:1

кож вирішили зробити однотипну огорожу,

:

На них пра-

ЗО кіноустановок.

комунізмр.

Мешканці та­

стані.

нітарному

портом

!

сотні трудящих цює 63 механіки і їх помічники. Що.n.енно відвідують кінотеатр, клуби, будинки культури. Як же організовано обслуговування кіноглядачів? Цим цікавились наші робсільк~и - учасники рейду, що його про­ вів журнал «Крокодил• разом з районною газетою «Будівник

пошкод­

!

!

риси, цк радянськиіі патріотизм, безмежна любов Комуністичної Партії, соціалістичної Батьківщини, кому~

тові і декоративні дерева, а там,

!

транспортування кі нокартин . Ви­ ходить так: у поїзді, в автобусі nеревозити кіноплівки забороня­ ють (вогненебезnечно!), а транс·

а ························н··········!

благородні

краще проведення робіт по бдаrG­ устрою. Вони проти кожної са­

жені

про КІНОГЛЯдача

Кіно - одна з форм комуністичного виховання трудящих. Високоідеііний художній фільм прищеплює нашим людям такі

Ленін~t та Мешканці вулиць Андрєєва вирішили змагатися за

доглядатимуть,

року.

1960

Краще турбуватися

Будемо змагатися, товаришІ!

є,

квітня

26

Робсількорівський рейд-перевірка якості кінообслуговування трудящих

НАШЕ МІСТО І СЕЛА

де

Вівторок,

Зам.

2200-3300

50 номер 1960 рік  

50 номер 1960 рік