Page 1

На честь Першого травня

Пролетарі всіх краІн. єднайтеся!

СТIІХIlПОВЕ Ь

На

публіки

НеДI'пя,

С'()ціалkтич­ ні тисячі механіза ТOtPln колгО>(~пrв

ВЇДlп(}віли

lЮВИМИ

'Ви­

ності праці. В багатьох

!!

І

редт,равневе зооов'язання шахта- кій 'області :план посадки каррі ЛІ>вівсько-Волинськ(}Г{) басей- топлівиконан,о вже більш як на ну. На іх рахунку є вже понад 8 О процентів. М ехаНЇозатори В'ІН'

І

"ДружОа народів" КРАСНОГВАРДІЯ С Ь КЕ,

КРИМСIiКОЇ області. секретар ЦК КПРС,

Перший Голова

Ради Міиістрів СРСР товариш

дають тисячі тонн наДПЛailОВor{) ніж веС'Ною минулОО'о року, пр\! палива. У спішно ВИКОВУЮТЬ пе- добрій як(}сті 'J)абіт. В Че'рнівець.

-

у колгоспі

місцях

сівбу ярих і ЦУК'!ЮВИХ tYy;ряків Гірники України в квітні ви- ЩJOведено 'в більш стислі строки,

26 КВI'тня 1959 року. 11 Ціна 15 коп.

това~ш МІ СІ Хрущов І

1:

робничими успіхами.

Київської області

І

розгорну- ліки. В передтравневому змаган­

не змагання. На 3аклики ,рідної і радгоспів показують на сівбі Комунkтичної :па.ртіі трудящі рес_ ярих зра3'КИ ВИDОКОЇ продуктив-

партії Українн та районно. РаАИ Аепутатів трудящих

50 (1805)

ШИІЮКО

л(}ся передтравне'ве

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

~Pc._ ~~1

Украї'ні

М. С. Хрущов відіВідав колгосп «Дружба HapoдiB:t, роз11

ташований у Кримському степу. Тут він разом з каидида-

І том

У члени

11

Президії

ЦК

, . ' КПРС першим секретарем ЦК 23 тисячі тонн :палива, видо,бу - Н~ЦЬКОІ. аб!ІасТ1 на два ТИЖ~І ра - ІІІ КП України товаришем М. В.

Бойові заВ.lI.ання

.lI.ня

.

того з початку р,оку дада'J1liОВО до

НІше,

завдання.

конали план сівби цукрових бу-

НІЖ

у

минулому

,роЦІ,

ВИ' І І ПіДГОРНtlМ знайомився

з

бага-

І тогалузевим господарством ар-

Славно працюють сталепла- ряків . Близько 30 тисяч гекта· 11'1.111. Протягом ба1'аТІ10Х р(}ків заво· скільки сво€часно і на наіlежно- вильники республіки. П(mад план рів засіяно одноростко'Вим насін. ! Голова колг.оспу тов. І. А. рицькии КО1ГОС,П ім. Кір(}ва садив му атротехнічному РІвні г,уде про- вироблено гисячі тонн -металу. ням. !', чудlн розпов~в,. що за OCTaH~ . . лпу ведена Сl'n'ба К, У'кvрv~зи ,- кож'но' '1 1 НІ роки в аРТІЛІ виноградники останНІ гектари картопЛІ у мУ J '''' J Найвищих пО'казників дО'биваюВ південних (Ібластях респуб,lі ' І гій-'"", етій дешаді травня. У ни- >lУ колгос,пі і рцrrспі , у виріМ 1I _, сади посаджено на площ;' ',у ться ініціатори зматання до· ки йде сівба КУКУ;j}уДЗИ. ехані· . . . с І' люди шальн,';'j М;Р' l' зал"жить успішне . 2200 re'KTapI'B, а в цьому році НlШНЬОМУ РОЦІ ТІ Ж ам ,." менщики істалевари «3апоріж· заmри тракторної бригаІДИ Героя кt'иU же КI'ЛЬКО"Тl' lIJ'~ртопле виконан:ня взят'ого тn'.'дівниками п п,. у" та ".... ... сталі». Вони щодня дають додат· СО'ціалістичної Праці Леонтія площа багаторічних насаджеНL. D

саджалок та інших механізмів сільсько,го .господарств:~ сьогодні -завтра доповіда'І'ИМУТЬ зобов'язання - зіб ра ти

раіі(}ну К' Д к(}во до завда'ння ешелони Ч'Івуну Ylll1Кa з колгоспу імеНІ зержинпа круг О . . о

партійною палкОІГО

()рг3)ніза.цією,

бажання

QIювнені йону

на.багато

Радісна

недО'виконали у

гi~HO' ,зустріти першо,му кварталі нинішнього po~

у

буді'вників

Пе1}ШQll1J)a,вень першого року се- ку зобов'язання по вироб'ництву гідроелеКТР'()Сl'ащії миріЧRИ.

Натхнені

іс1'()РИЧНИМИ м'яса і мо,ло'ка. Час минає,

Сталінградської споруди ГЕС.

і

вступили

госпників

судноплавні

бригадирами І ланкови­ ми тов. М. С. Хрущов висло-

1

печити ВИСGКий .вро.жаЙ .ка.ртоплі року до є одні€ю із важли.вих передумО'В

дЛЯ ТОГО, ЩОО добитися цього.

20 Itвітня HaДO€HO по 528 кілограмів молока на корову - на 241 кіл(}грам менше, ніж

На IIIле нум і райкому КП Укра- торік за цей же пе.ріод.

3авер­

декада,

Найбільшу в юокеову

їни, щО' ві,lфувся нещодавно, вtд- шується ,вже

третя

значено': у нас є всі МОІЖливості істотних змін

у бік збільшення

40

Велику

нинішньому році повt'ЮДНО було зібрано не ' менше, ніж по 130140 центнер,ів картоплі з гектара, бойовеза,в'даШlЯ дня. НаІгадаємо ЧИ'f'ача!,{ листа агроном'а ,КОJY'ОСПУ і,м. Orаліна,

квітня на КОЛГОСІШИХ ланах сіла ПОЧе<Сне міеце серед пе,редо­

23

вже було посіяно

60

К)l!УIiY~ЗИ.

""~1анізаторів,

що

ЇХ

Ланки

очолюють

reKTapiB

вих ,райооІів області. Зупинилися

ЮХИМ Соловей та lва'н Маркуця, картоплі,

повідомили

тільки

на 'Трьох

трактористи ГОСПО,"(арських пита'ннях:

.вчора

сівба

по, садка

.куку,ру~зи, ви-

лектив підприемства вирішив випустити в квітні понад

40 зерно()чисток

Знайомлячись із ними будинками споруджуються

,потужну

зерн(}очистку дуктивцість

20

дами

для

тов.

колгоспників.

Пр'()щаючись ми,

заводі

Микита

жав

само,хідну

тонн зерна

тепер,

кого типу з каналізаціею, во­ допроводом та іншими виго,

їм

з

колгоспника.

СергІйович

здоров'я,

по ба-

нових

успі.

хів У праці на благо любимоі

«ОВП-20». Ії про-

-

споруджетими, які

М. С. Хрущов порекомендував сміливіше переходити до бу­ дівництва на селі селищ місь­

областей в

до

вико- скаються

Батьківщини.

-

(РАТАУ).

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ

renep. (ТАРС).

Нання.

Б··

А де поруч

тваJ}инництва.

зшущено

собівар.

lій ціні.

Воронезь_ на

С

«ОСМ-3У». Це вдвоє біЛlУШа, ніж тих, що юшу-

зобов'я, зання БЛИlзьке

ізРусан()ва, робницrnо і ПjЮдаж державі про-

. сиrтематично пеР~ВИItОі'}'юrь нор- ДУКТІВ

завдання

сері'Йне вирооництво

М.

питанням

у великій кількості і по деше­

Після держа,вних і вир(}бничих кої і Куйбишевської

тоІ'.

приділив

трудящі країни могли мати їх

Машини-сільському господарству вlШlРобу&Нь на п(}лях

увагу

тості винограду і фруктів, щоб

не мають собі І мільй~ни карбованців.

кого 'обко:му К,П Украіни Bi)f.maчен о було, що область має всі можливасті завершити піврічний 3а.вод «Воронеоксєльмаш» від· пл.ан цродажу державі м'яса до правив залізничний состав, в 20 травня і МОЛОіКа до 10 червня. якому навантажено 40 зерн(}()чис­ Бонове завдання трудівників иих машин. Багато з них виго­ с. PycaHi!J, т. Косmiлика М., щО сільськoro 'Г()ооО'дарства,всієї ра­ то,влено понад план. Несучи пе­ вміщений був у минулому номе- ионноі партійної органrзаціі редтравневу 'І\рудову вахту, корі ;Jашої газети. Він розпові.в, що заб,е::mечити, щоб в.роварщина по_

ви,

ароматич­

значного здешевлення

заводів.

Як повідомили в інституті КО- ЯК IІl(}ка'3ала практика, при спо­

Киі.всь­ виеотою ці печі

порекомендував найбільш

Хрущов

30

можливості і забе:mечР.Ти, щоб уринництва. Н:). пленумі

BilJ

~исаджу­

ні, з високою цукристістю сто_ Jlові сорти винограду, а також такі сорти, як «мускат .. , «рис­ лінг .. та інші.

квітня п@ністю надоів молока немає. Все це nри­ реооандента РАТАУ, ба~рея но- рудокен'ні печей великої ,місткості і експлуата­ посадку картоплі по вело д(} ТОГ(}, щО рай(}н в цілому мїк(}Нструкцїї складається з 77 капітаЛОJIIКлада,ння всіх кол:гоооах і ра.дТ(jспах райо- відстає зараз у вир(}БНИlЦтві і печей, кажна з яких .вміщує 30 ційні ВlГI1J)aтина ко.жН'У одини~ на ну . .якнайкраще вююристати ці пр(}дажі .держа'ві продуктів тва­ куб~метрів шихти. Довжин()ю і цю ПСУІ'УЖності знижуються не пізніше закінчlІ.'ГИ

і

рощувати

ВD~С(}ЮЗНИИ ПР(}еКТНИЙ інститут Першу таку 6a:rарею еІІ(}рудже­ «Діпр,(}кокс», що знаходиться в но і ввеДе'НО до ладу діючих на

одном}' з КОКDохімічних

землеробства. цікавився

фруктів

(ТАРС).

створив процентів вища, ніж у типових.

а Харко' ві.

великою

І 8аними сортами винограду та

Всі проце<СИ шлюзування авто­

світі продуктив- рівних. Іх продуктивність на баТaIj)ею

задоволення

І детально

НайбіJJ,ша в світі коксова батарея ністю

свое

масштабністю посадок, доброю

І культурою

ни праГНУТЬ вивестис'вій колгосп за те, щоб надолужити прогаяне.

у лави передових. А в умовах У мО'крецькому KO.lfOCJJi ім. І-го Н<tш(}Го примі'СЬRОГ() раі\(}ну забез_ Тра.вня, наприклад, з почаl1КУ

наукою.

мові з членами правління кол. ­

вив

ма1'Изовано.

З

госпу,

1

Через нові Ш.1ЮЗИ

го­

У тривалій і груитовиl,А роз·

вмзьких П]Юйшли lIIеJШIі судна.

але річковиків ,радісна подія: в екс.

ріше'llН&!МИ ХХІ з'ізду КПРС, .во- не усюди ще рoзrо,рнута бо,ротьба плуатацію

под і я

гектарів,

ворив про велику дружбу кол-

. і сталі. ськог() ВІДІОПОЛЬСЬКОГО ранону , пр(} успіmнезаверше'ННЯ цієі Іюнад 14 цен'шерів аернових з Гідний вклад у перший ~iK ее- Оде<ськ{}ї області, сіють куку,рудзу віЩlповідальноі ГОCIJJодарськ(}ї ~o- гекта,ра, створити міцну КО'Р'МО- мирічки вносять трудівники кваДРll'но-гні'зд{)вим спо,собом . боти. 'ву базу для громадського т'ва' Сlльrько, . """'п"'~-І (РАТАУ). го госп~даp.r-тва yv~ ,11 3аворичани, як і всі трудівни- рИ'Нництва. ки колгoonних ланів, очолюва'llї Ряд К()ЛГОСПLВ і радг()спів ра­

3000

перевищить

отаНІЧНІ

сади

в

. ПУСТИНІ

ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ Се,ред

трудівників

Г(ЮП())ЩРС1'ва

сільського

У'краіни

шириться

ми. ArpoтeX'1liKa ВИDОка . У дооре з НІІ:МН в кож'ному ,колгоспі і lРадВ північні КЗИ.1-Куми ПРИЙШ.1а, дендраріі'в виникло поблизу ма- змага'ння за підвищення врожайпідготовлений грунт висівають ГОСllі 6 і ряд інших невідкладних весна. В цен'l'Ральному дендрарії' сину Кир-Киз в :Kapa-КаJПIакіі, н(}сті зе.рновlfl:. .к.ультур. Цієї весвідхаліброва.не, ПJ}атруєне тіб- робіт, що вимагають особливої Хо,резмської дО'Слі;щої стзНJЦії а та,к'ож недалеко вї'Д Куня-Ур- НИ всю площу кукурудзи засі-

рядне насіння. увати. ожили сотні ,декоративних і ПJl'о- генча 'в Північній Туркменії. Вд.Ю'ТЬ гібридним і сортовим наНа два д'ні пізніше, ніж русаВ партійних о,рганізаціях ра- ДОвих дерев, вmpощених у суво- Один З найбільших у країні ден- сінням. 3авдЯ'lШ ВЦі)Olвадженню у півці, почали

сівбу

кукурудзи йону ПРОХОДЯТЬ зараз збори, при_ рих ум·о'в"х ПУСТИНІ'. СтавцІ·... CT~- Л1""Ріїв закладе'но в Рават-Киятп

.

ви)ЮбнИ'Цтво

гібридів

ук. ра,інські

у княжицькому рад,I'О<Спі імені СВJlче.ні п~станові ЦК КПРС про ла розсадником нових б orra'Hіч- ському УРОЧИЩІ Х()ре3МСЬКО'1 обЩOrрса, за останні ,в; ні - у ря- maeobo-поЛlТИЧНУ. ,роб~ту сере.Д ,них садів, що закладаються в ласті. кукурудзоводи одержать додатко'f

АЇ інших колтоепів і радгоспів трудящих OrаЛlН!СЬКОl

"-""

облаСТІ. 'Кзил-Кумах і Ка.ра-Кумах. Шість

раЙОНУ. Не гаючи часу, як '1\0, на Комуністи ,накреслюють Iq)актичжаль, має місце в ОКРІ!МИХ брига- ні заходи для

KQpiHHOrO

дах за'зи'мсыогоo КОдГQ\:П}' «Шлях шеНlНЯ ідеОЛOlГічної

.

_

(ТАРС).

І во по 8-12 центнерів зе,рна з кожного гектара.

п(}ліп­

По>над мільйон сто тисяч гекта_

роботи. Слід

Ілліча», пухівськo.ro ім. Ватутіна, 'lIегайно ПРИСТYlIlИ1'и ~o .здійснен­ слід на повний хід РО::lГОРНУТИ ня цих заходів і зwбезпечити бе­ сівбу цієї наііціннішnі зернофу- 'ЗУ'Мовне виroонання взятих зобо~

рів ооняшник&засівають насі'н-

ражноі культури.

н&стїооимихкультур намічається

НЯМ ВИlсокоолійних сорті'в.

Дальше

Від того, на-в'я'зань ,на перший рік семирі'J'КИ.

4'8'.

-

Відкриття пам'ятників В. І. .леніну

дом.гти

22 квітня в ряді міст і сіл країни відбулось урочисте відкрит­

198».

Пам'ятник Володимиропі Іллічу вІдкрито на центральній площі гірницького міста ЩукІно Тульської області. ВІдкриттям пам'Ятника В. І. Леніну відзначили 89-і роковини з народження

вождя

члени

таджицького

за

,рахунакрозширення

іншими

«білоцеj}ківська

Ця · пшениця порівнян'о з сорта.ми дає

5-8 центнері'в

3

врожай на

гектара ви­

колгоспу

щий. Таким чином, без великих

Мітинг І(олгоспників молдавського села Вулканешти був при­

затрат і без зміни агротехнічних

«MOCKBa:t,

великого

врожаи-

до ,цВОХ мільй,(}ні'в гектарів­

посівів пшениці

тя пам'ятників В. І. Леніну.

дня

'підвищення

розташованого недалеко вІд Ленінабада.

свячений віжкриттю пам'ятника В. І. Леніну. Пам'ятиик Володими­ РоУ Іллічу було відкрито і в робітничому селищі Камишинс:ького Jавовияного комбінату в Сталlиградській області.

"ам'ктинки В.' І. Леніну відкрито в районних центрах Карлівка Полтавської об.llастl і Киверцl Волииської області. У СТОJlицl Чуваwlі - Чебоксарах на СоветськlА ПJlощі вlдБУJlася

,акnаАК. пам'lІТІІика В. І. ЛенІну.

(РАТАУ).

Волинська область. У Львівсько· Волинському вугільному басей.

ні будується перший в нашій краіні дослідний

прийомів українські хлібороби від

вуглепровід про· вnровадже.ння н()вих сортів і гіб­

МИCJIового масштабу. Він зв'яже шахту «Нововолинська» N2 2 трес. ту «Нововолинськвугілля» з од.ним З найбільших енергетичних пІд. ридів ~деJ)Жа.ть додатково не менш приємств заходу респу.бліки Добротвірською ДРЕС. JIК 60 мільйо'нів пудів зерна. На фото: будівництво котлована під розвантажувальну споруду вуглепроводу. ФОТО Г, СаЖИіва. (РАТА.У).


2

СТАХАНО8ЕЦЬ

Недіяя.

Нові промислові райони СРСР

(Нотатки про комуніста-пенсіонера) Не помиляючись, скажу: немає ну кількість стовпів н(' деяlКИ,Х fригоорович. - СШІ не ПОШlVодую, серед рудняп:ці'в такого, який би інших матеріалів. І тоді, у щоб завжди і в усьому ВИJПра·вда.

\

особисто не з:нав СТе1Іана fриго- 1957 році, т. Горбенко, о<держав- ти іх довір'я.

~

ij)овича

Горбенка.

3нають і

ша- ши необхіднии на те дозвіл, очо-

.

ка РОКІв, як оселився на терито- зував

рії

залі'зничної

кількох села.

.

.

за,готІВЛЮ

ЛІСУ

у

.... 3начно

:Н~ГlliОЮ

.

В

хаТІ'

Т.

ста:нції, щов му районі. Нині в кожніи з цих «Правда»,

кілометрах

стає

'",",':-0..:-0_..:-0.

_'..:-0#.:0-*_

«Гігантські

вих потужних промислових

су'М,ка

Тайшетського та інших fа"ети'

~n."';;eH'Ka.

J'vV'"

«Пnoвда ""

.

масштаби нового будівннцтва внесуть серilоз-

ні зміни в економічну карту східних pailGHiB. Створення но-

органі- ЛИС101Ноші після того, як побуде

СУСІ\ДНЬО-

року.

1959

БЕСІДИ ПРО ВЕЛИКИЙ ПЛАН

"моя ЗА.ВІТНА. МРІЯ"

пують, хоч :він всього лише кіль- лив групу ентузіастів і

квІтня

26

КОВІ продуктивних сил

"

УкраИНЬІ»,•

(3

. .

-

вузлів: Кустанайського. Павло-

Сходу

" краІНИ».

.. С . х рушова

ДОПОВІДІ товариша ~ " .

від центра хат, в школі, я'к і по всьому се- «Робітнича газета», «С()ветская лу, ввечері сяє лаМіпоч'Ка Ілл-іча. Россия», ЖYlPнали «Партииная

~

дасть величезний поштовх розвитна

ХХІ ,КПРС) . ' з Ізді

~

-----".,:....,.-.. "'-"':-_":-_-'#-політичКустанайський Ачинсько-Красноярський '1'орії CтaJl1Цiї, тому що ОтеllIа.н ничники на придбаlllНЯ IlIРОДУ'КТ1В НlИ саМООСВ1ТІ», «Агіl'аТО'I»} '[О и . Ба'гатим краєм, краєм великих нУДИ не JtИ'нь ОКО.·М таита ГриrорО'Вич - Ветеф-аІН~заЛ1ЗНИЧ- харчування та інших товарі'в ши_ неповний пере.'lік преси, що пе- можливостеи назвав у свій час й таИга. Безлю,'ЩIЯ. Глушина. МісНИК вже шостиирі-к, як .переИ- рокого вжитку. 3 іні:ціатwви пар- ре~'плачує активнии агі11аl'ОР, . ,,"' В. І. Ленін Казахстан. Нині ці це ПОЛlrичного 3аСШl.ння.-

Кажем,о «оселився»

на тери-

шов на пенсію. Має

Багз'l'О часу витрачають за.1із- жизнь», «На допомогу

він повну тійіНОЇ організації вирішено бу- якии, ДО речі, взявся за,раз за YT~ діюч()го агіт-

можливість нічим се б е не пе.ре- ло піднести кло.по.таННЯllРО Biд~ в~рення постіино ....е:. наnuІЛЬШу частину криля

вантажувати,

м,а,газина

в .раИ 001 і

Сlан- Ш.·НКП.' .

П,()говласна

бібліотеч-

мо.жлив(}сті по.,сгавлені на службу

народо'ві, деj)IЖаві. Колись

-ві»,

ДНЯ використати дЛЯ СВОІХ осо- цИ. У то..му, що lІаиближчих ДlfiB ка систематично попо&нюється поІ(.

БИС1ИХ Іютреu. маіГазин буде вілк.рито, .велltIta ЛІ'тИЧlНОЮ І" . Але не ;в Ha'l'Y1pi WOMYНlcm тa~ заслуга КОМУНІста-пеНСІонера, ' ке життя. Хі'ба можна, го.ворить якииU бага:""о. чІ"" до.пО<мі'г п"иско.- рою. шц

P OlНь все'на"одної боротьби за пеісторичних

тепер

робництву T(}BapHoro 1 '-

КОЛИ'ШНЬОl"

Df

дають

та,кий урожай пшениці, що краи

СРСР

о'ув ПІ',вдень

по ви-

зерна. Во.-

а роки

адянсыt(lвлади

~....

v.

ши. н ·ООудування, са"'ОХІ'дних кn"''" "щ

баинів, «Сибелею'р.осталь», створені підприємства

гірничоlВИДО-

ня

колгоспниця Парас,к(}вія Te~

В'інре'ryлярно

і

охооче

від-

х

ез пере Ільшення 'можна на-

звати

невичерпною

кладов()ю ща кори<Сних копалин;

успішно

рішень ХХІ з'їздУ партії з'їз­ рентіївна Хорошун, чолО'вік якої відує гурт(ж паlJ)Тiй:ної освіти, у найрі'зно,манітніших Пof\tm\одних РОЗВRва6ТЬСЯ і соціалістичне якому залізничники вивчаю'l'Ь заУ"У ду будівників комунізму. Моя заза,гинув У бо.ях пр<YlИ фашистресурсів. Тут виявлені багатющі ське господар,ство. вітна мрія: до останніх ~HiB ських загарбників, порядок Оф'орм_ раз матеріали ХХІ з'їзду КПРС. Всі ці перетвМlDННЯ ИоіГО О'С,обистий ПРИJItЛад актив- родовища корисних копалин і, "It'~ свого ЖИТ'ГЯ бути атmrnним біи­

лення . документів на. право oд~- ної

цем ріднw партії.

.. .по,над 150 ха1' КОЛТDСПНИКІ'в , ' , школа ,

рооітникї'в,

ЩО

раИко.нтора

СІ'льське

жати пенсію.

3.а по,ра~()ю одно-

сельчан в()на ' ЗВЄljJiНулаСJl до тов.

Горбенка,

і нині вона

-

участі

житгі, є

Трудящі обрали мене сво-

в~цOlU'

"..

мали на

ron

час по.тріб- ви сільради, -

для

.к а ж""'ь ,.

вн У'J1pЇJПартШ но,м)' ЯК

KOMV;Hic"

МО.тl,одих

роботі число ІХ ті

ге"ЛОГОР''''ВІ'Д'Ники v \Ю "

. уде

з

р

.

а

р~тати ІЗ ост

-

16

залів ба-

8. Чесноков.

західніи часrині Казахської РСР,

КП Украіни.

HDЇ зa.J1Ї'зної руди,

інструктор райкому

говорить Сreпан

Комуніст С. С. Книш

гато нових документів, що 1Р03'По- ДКр TpaK'I~pHOЇ

-

цри,гади

еві-

ЩІЄ

лише

,більшого

C'f'рибка в піднесенні

ЛРОДУКТИВ-

НИХ сил Краtноярсь' КОГО К'раю. В

ток

тут буде

базується на двох «кИ'Тах».

відкрито НО8'і запаси високояКЇС- Пе,ршии _

вyrілліЯ.

Ресурси

обчислювані Ка'IFCько-АчинсмtO'l'О,

золото..

,брига~ ,вели. у

HOBOtГO,

НИIfIїшньо.му сеМИРІЧЧІ

мільярдами тонн. 3алягає вона. не глибоко, і її М'Dжна видобувати в гуртках по вивченню матеріаnів ХХІ з'ізду КПРС відкритим СІІІ о:соб ОМ. В о,бла'сті у Незабутнє враження залиши- тут кілька раз пі' сля за'КінчеНlНЯ уч.аст· ь у заняттях тЗJКОЖ А. А. великих кількостях є також бокЛОСЯ у всіх наших слуха:чів навчальиоl'О J)OKY. Опана, сЄlНКО, П. А. Оп.анасенко, сити, сировина для вирООництва ryjJ'11ItiB партіЙНої і к()мсомо.льсьБ. Юмашов, В. Я. шулыгa і більшість інших цементу, буре ВУ!1Їлля, каолінові ко,І освіти від проведених нами секретар парторганізаціі. слухачів. Це проявилося і на під~ глини, кварцові піски, аооест і г()дип у Киї'вському МУ3еї В. І. • • • сумковому занятті, .s:кe вже про- гіпс, кухонна сіль,т()рф і 'На:віть Леніна. У КOJЮНООМУ З

по.чаток

сіль-

'1ів і широких мас трудящих сеНе так давно в Кустанаиській СТВOIj)ело Ачинсько-Красноярський ла. о,бласті, р()зташованій у північно- промисловий район. Иого розви-

~(Сільенерго}) та деякі інші уста" Їм депутатом, за.cтynником голоно'Ви не

у

масо,во-політичній

одержуєU"У

пошто'вевідділення, молокопункт належну їй д(шомогу. не були електрифіковані. Головне,

гальмувало, -

тут

""оруджеНl' заводи важ'Кnmо ма-

Бага'то. читає Степан fригоро- лею па,jYГl'l,ЗУСИЛЛЯМИ наро'ду v ".е: " К бувно,ї і лісообробно.ї []!ромислович. Але, недивлячись на це, прооуджею І на\дра азахстану. Не знала лі'l1ЦЯ жінка, К().'lишІ б б' вості, роовідані багатющі род()виL

У

землі

лперату" миняв друге мі'сце в

У

Степан Григорович, ст()яти ОСТО- Р'И'ГИ БУДІ'вииц , ТВ". реТВОірення в ЖИ'C'l 'Я

художнь'ою

пусrинні

Таким

K""'CHO'' pCL'Ko."l ry'беТVU·I-I. А ..-..пер'. «Mepт-}'~ "" Р .""'. 3 "У"

Іркутського

і Мінусінського басейнів забез.пе­ чують щорічнии видооут(}к в СОТ­ ні мільи(}нів т(}нн деше'ВОТО па­ лива. .дрyrиЙ '«кит» - гідроре­ сурси рік А'нгари і Єнісею. Спо­ РУДЖувана. Красноярська ГЕС потужністю 4,2 мільйона кіловат даватиме найдешевшу електро. енергію.

Хочу ра:зом З тим сказати і про

Все це ооридтливі ум(}ви Ike це ,визнзчило спеціаліза. відають про життя і діяльність тильнів-сь'комурадг()спі «30РЯ» нtдоліки, які були у нас. Неви­ для швидкого Р0\3ВИТКУ Кустанай. цію ра'иону: кольорова металур· великого 3аснавника К()мунісrич- б)'в протяг~ всього навчально- сmчал,о матеріалі;в для унаОтЧнен~ Cl>K():rO промислового вузла. Ство- гія, вир()бництво ЧО'Р'Них метал~в, н()ї партії і Радянськ,ої держави, гр року ,одним З акти'вних слуха- 'ня занять; Комуністи О. Л. Гриш­ рюване тут гірничорудне під:при- піВПР()дУктів хімічної перЄlРобки нашого IріДН{)ІГО і любимOtГо Во- чів. Він старанно готува'вся до ко, І. 3'. Корсун, Г. П. БatГлай, ємство СО'КОЛОВСЬК'СІ-Сарбайсь- газів, які використовуються я,к .'lодимира Іллі,ча. 3 величезним ін" занять, брав участь у співбссі- хоч і лічать ся слуха.чами гуртка, кии Jtомб'Fнат буде найбільшим в сиррвина для вщюблеННJI пласт­ тере, сом дивилися ми таКQЖ і дах по. кожній темі історії партії але мало -працювали Ш1Д підви­ СРСР. ИО'Го потужність дoocJIГнe мас, каучуку, синтетичного во.­ ~окуменro.тlЬНИИ .кіlиофільм «Прав_ і мате.ріалах ХХІ 'з'їзду КПРС. щенням CBOtГO іщеиного рівня. в 1965 році 19 мільи()нів тонн л oot на , миючих З3:'(~()бів, а та:кож да» .

3а час навчання в rYJYl'KY Партіина Qрга:нізація має (Jj)обиГовцрив після того з бarатьма значно зріс ідейно м,оло'дии кому- ти З цих Фактів висновки у підчленами колективу нашого 'буді- піст В. Л. Шульга. Він почав ре- гоотовці ДО HOB(}ro на, вч.альн00'0 'вельн'о-монтажного управліН1lЯ. гуцрно читати політичну і ху- pOllty. М. Ткаченко. Всі

виявили бажання

побувати ДО\ЖНЮ літер·атуру. Брали активну

Назустріч

40-річчю

про,пагандист.

лксму

руди на рік. Со,кол>()Вський руд- виробництво це.'ІЮЛООИ, паперу. ник ЦЬO'l'О к'омбіна.ту вже в цьому р(}ці дасть краІні понад два мільйони тоннсщЮї руди. Мільйони тО'Нн руди на рік даватимуть Лисако.вtький і Качарський гірничо3'багачувальні кОІМбінати. Сп()р,уд~ жуються тако,ж 'Гурга:ііські бокси_

струнlt1И дівочій постаті, що з ОП3lнаеенко j Ліда Редько.-, були тові рудники та Радянсь- пі,дnриємства. піснею ПJ)Ямувала. до клу: бу, про­ на,г()ролжені ордооами -----мовила Мар,ія Григорівна Редь- кого СОIOOУ.

~аС.lужениЙ авторитет

ко, а. в очах са;и,ої заГОlJ)ілися ic~ корки го.рдоості і радості за доч,ку.

... 3гадується, ків мого

roмy,після класу

як

декіЛbllta

закінчення

прийшла

на

ро­

Торік Діда Редько одержала від к-о.жно,ї ко,ро'ви п(}над 4 тиСJ!чі кілО'Грамів мол,()ка. Ще більш

На

• 1

сьо­ наполегливо ІІІРarЦЮЄ во.на з пер­

ферму ших

невеличка на ;ч>іст дівчина.

ться

днів семирічки. НШfі боре­ за

почесне

праDО

на.зивати­

В Ачинську є

великі .'запаси

нефеліну. На базі цrєї сировини

і електроенергИ Красноярської ГЕС і Назаро'всЬІКО'Ї ДРЕС ство­ рюється аЛЮМІН1Иове вирооницт_ во, причому алюмі\ній буде на

-25

процентів

дешевший

і,нші ДOll}О'мrжні на'йдешевшого зараз кото.

роботі

• В години ДО;іВІ.l.lЯ

20 від

уральсь-

-

продукцію тільки першO'l'О сорту. 3мінні 'завдання викон,уємо на

130-150

ПjЮ'Центїв .

3а'кінчуєтьCJI

рооочий

день,

і

Якби раніше когось із нас за- всі гуртом йдемо на репетицію

питали,

що.

то

за

«інструмент»

в

гуртки

. художньої

самодіяль­

- Хочу бути дояркою, - не­ ся ударником комуністичної пра­ такий п'яльці, напеВ'Не, ніхто не ності, ГOТY~MO нову концерт­ ві,щпові,в би. І не дивно. Всі мисміливо заявила вона. ці. ну програму до першотра'Внево­ 9 дiJвчат .- Il\ОСТУПИЛИ на ІЮбо­ На минулих виборах до. міоце­ 3авідуЮЧИИферм,ою та і дехто го свята. вих Рад 'l1Pудящі села виJl'ВИЛ~ ту в строчно-вишивальнии цех з лояр(}к похитували головами. В політшколі, Я'RОЮ керує ceK~ вихованці ленін­ IFромартілі піс.тlЯ шК'оли, де та­ ретар райкому т. Гончар А., вив­ Проте по'вірили, і Ліда почала двадцятиріЧ'нrй к:омеомолу велике доовір'я: кому предмегу, як рукоділ.ля, не обрали Де1Іута.том ра1іонJЮЇ Ради надавали уваги. Дооомогли дос­ - Нелегкі були пе,рші кроки, депутатів трудящих. Скрізь 'Во.на відче,ні майстри, і ми добре ос­ - згадує ;вона, - але досвідчевоїли художню вишив'ку по кап­ всти;г.ав, з вогником виконує ні дооцжи до.помогли. Особливо роновому по.лотну. вдячна я ФеОДОБИ Іванівні Опа­ кожне д~уче1ШJl, за що корИ'Стує~ 'f'ЬСЯ веЛИRИМ авторИТЄ'llОМ серед CeKPЄ'l'ap парторганізаціі Манасенко.. МОЛОІДі. Та і літні .рООіmики рад­ рія ГерасиміІнна Новикова п~д час Мужніла, набирала сил молода гоооу часом величають її П~ іме, ні доярка. Тут ВОlfзстала. K!JМOO­ О'днієї бесіди ро~овіла про пат­ і по батькові - Лідія Семенівна. МОЛІ\ОЮ, активісТRОЮ клуб1l0Ї ху­ ріОfГични'й рух бригад комуністич3а'служении авторитет! ДО\ЖНЬОЇ самодіяльності, приС'@а­

ebKaro

доїти к(}рів.

Ти ж сьогодні, Лідо, не ба~

стилась до книг. Небarато минУло .якраз на цеира:з, мамо, і часу, і Ліда почала. змагатися із не можу. Ввечері в клубі реіІІети­ своєю ' вчwrельК'ою. І як всі ми ра_

-

ція Ц~.

_.

готуємо

святковии

кон­

діли, К' ОЛи МImУЛOlГО ІІЮКУ з.а ви­

сокі на'доі От непосидюща,-'вжевслід УЧЄіНИЦЯ -

молOlltа вчИ'Телька. і Феодосія Іванівна

Редько.

6

сільради .

відділення

свjТИJIьнівськОГО

в

думка, а після і рішення

«Зоря». На фото: Л. С.

і

честь 40-річчя ЛКСМУ. Окремі дівчата 3 нашоїбрига­ ди ГОТУЮТЬCJI вступити до. 810 ' класів 'Вечірньої школи ро­ бітничої молоді. Ми певні, що

радгоопу

голова ЦеНіральне

ної праці.

3ародилася

річне виробниче завдання, а план четве]УІ1()Г:О місяця - до 27 ItBiTня. Це буде наш подарунок на

нас свовї мети доб'ємося, і нам при­ наелі­ своять почесне звання бригади дувати їх приклад. Комсохольська юО'муністичної праці. Н. Ярмоneнко. ОріГанізація схвалила ініціативу.

О. Нестеренко.

рись, ранtше ПQJщртаися ДOД~MY·

чаємо матеріа.ли ХХІ 'з'їзду КПРС. Прагнемо до 1 грудНЯ виконаrи

Наша дев'ятка, КУДИ входить комоом,()ло.к, виро-бляє тепер

член

ВЛКСМ,

Промартіль

ім.

бригадир.

Панфілова.


Н.АіIlЯ.

квІтня

26

з

СТАХАНО8ЕЦЬ

року.

1959

Пер Ш о Ао! У

тра

н Ю

8

-

ід н У

l

s уст р

l

чІ

------~------------~~------~-------------------------~----~------~--------~--------

Важливий агротехнічний захід праВИlьні квадрати

НАШ кр ЛЩИїl ##IC~ БJlИСІ<УЧА ПЕРЕМОГА _00#'_"'' '_. ТРАКТОРИСТ КАРТОПЛЕВОДІВ

з

ні вдень, ні вн'очї не затихає

Пмuчора книжицькиА радгосп

РОЗГОРНУТИ М1\СОВУ СІВБУ КУКУРУД И рокіт моторів тракторів 'на п()лях КоJllГОСЛИ і радгоспи !району маютьпосіяrn У нинішньом'У році 4000 гектз,рів кукурулзи на 1500 гектарів більше, ніж 1'орік. Маєм(), згіідНО взятого l'pyдівниками райОіНУ зобов'язання, вщюстити на круг по вejllНa

і

3

зеленої сів зерна і створення Пlрави.1ЬНIІХ

І\ОЖНОГО

ВІДДІлення

гі,

що важко

розіб.рати, JПtа то

м~шина виринула

з-запаг()рбка.

То наш краЩИЙ тракторист

-

«ДТ-54»,

!

з ГOlPдістю говорить 6риrадир

-

моеханізагорів

Микола

Кирііі.

у комплексі агротехнічних за- сову сівбу кукурудзи

по всіх

220

на

гектарах.

колгоспі «Жовтень» за станом на 25 457 гектарів картоплі з 500 за ,планом; заворицькому 151 з 170; зазимському колгоспі «Шлях Іл­ .,Іча» - 120 з 150; великодимерському радгоспі-610 з 640; У бобрицькому 458 гектарІв з 500 за планом у

Погода, яка .вСІаНОВИ.1ася, дає Машина на хвилину зупиним(}жливість, і треба ро(Wорнуги ма- .1іІСЬ. Коро.тка розмова. Тракто-

требухівському

квІтни

рист розповідає, що колектив аг-

ходів, Я'КИЙ слід застосувати, б~з винятку колгоспах і радгос- регату зобоо'язався на честь 1 щоб 'за,безnечити неухильне вико- пах та закіlНЧИТИ її у пе.ршій де- Травня виконувати норми на 150 на.ння В3ЯТОІГО ;юбов'язання, є j каді тра'вня. Темпи і якість сівби процентів і роботу вик()ну;вати

посаджено

кісне 'насіння

і, з(Ж~ма,

СТВО- лан(}к

КОМlплексної

меХ(ІІнfзаціі. чення

ще

~леко,

-

говорить готовці

ра. тї'в.'Ч'ОІМ'У саме створення пра- придеснянських, сівба прохадиПісля заправки трак.тора паль­ вильних квцратів є одним З важ_ тиме по M3iPKej)Y вручцу. І на ним а·грегат ;рymив. 3 кожнIfМ ЛИJВИХ факторів у боротьбі за цих площах слід обов'язково до- ПІРоходом агретату площа, за­ високий уроок.аЙ? Перш за все, ~O т~и,муваТИСЬВСіХ вимог агротеХ-І сіяна л~пином, 3б~льшу~лась. му, що виnpаємо час на обj)ООI'Т-! НІки, ВНQIC ити , зокрема, У кожну к()ли заКlнчила'сь ЗМ1на, тдвели ку і забезпеtryєморі:lКe знижен- лунку доорива. Нагадуємо, що на_ підсумки посіяно понад 'норму ня собівартості KYKYPY~HOТ,O сіння кукурудзи не можна пере- 5 гектарів. к()рму для ху~оби і вслід 'за тим мішувати зсуперфОСфатом.

м'яса і ммока.

-

Вслід за сівбою треба негайно

у русанівському К'OJJIГO сп і іме- б(}ронувати площу

ні СталїlНа вже цриступили до за6Є3llечити масОО!ої сівби ку.курудзй. Пови- посівами. нен ска.заrn,

Щ() їХ пЩ)ший до-

с.від боротьби за вирощення високого

врожаю

за'слуговує

того,

і у дальшому

Лку б 'роб~'Гу не викоцували Микола

Д. яченко і його друг-причі:п-

лювач на тnoкторі ГригоріИ Коію_ но і дострmtово.

і одержа'ННЯ

ОСТАННІ ВІСТІ

і

В""лючившwcь }.

.. СОЦ1аmстичне змагання на ч'есть мі'Жна:роднorо

б

свя:татрудящих,

виконують П

С

етро

на агато

норми

P~B~Ц1 ~орфо-гной()вих K(001QCnB , в пош траіК1'ористи І. Скуль. {ї . М Н е'б Іда 1 . етр а. В. Денисенко,

пере-

БРllгадир TpaкropHOЇ

тр.аRТОРИ'm

І

амс()ценко,

С

'ван

бри'гади.

шмсо-

І(OJIГОСП ім, І(алініr.а ,

300 гектарів ярих зеор- невідкладні. ]Юботи нових і зерн'обобових культур нізаТО'рі'в.

Райінспекція сільського господарства.

........__________ ....."""'' '..._. . . ,.,.".,.. ".",...,.,..".

С. J1iтки,

* * *

В()ни посіяли топлі, сівбу кухуJ)YДЗИ та інші

понад

мета хеха'"

.. 1:1

10Г(

комсомольської

організаціі.

с.

Красилівка. Місце

агітатора

3СіРНИН у ЛУНК}

Під

праIШЛЬН()Г() квадра­

цим

доля

де

колгоспі

Перев@К'а, що спекція

її

сільськ()г()

показує,

що

ПJЮвела

увага

ін­

підгО'Говка

Короткі сиrпали

партійні

і

змагання і

На другіІі діJlьниці сеМIІП<І<1ІК'ЇВ­

соціа1

між

кар·

ськог{) радгО'ОПу

кукурудзовода.

конюшина.

ми.

На фото: комукіст, агітатор т. Субoroвський М. ПРОВОДНТь бесіду під час обідньої перер­

внесення добl)И'В прохо­

дять У біЛЬШОС'1'і колгоспів і рад­ І10опів'заДOIrільно, 3()1K\~Ma у

розгортання

топлеводами

сі.вало'К.

до посіву кукурудзи, площ, заго­

тівля

на

ліСТИ1fНОro

fосп()да,])'Ства,

ви

селах

з

КOJIгocnницями,

що

не

заБОР'ОНОвalНа

І. Сипко.

•••

у колтоооі, ім. Кірова, с. 3аворичі,

заli~

не

зз'кінчено

БQРОНУвання

КОНЮШИЦИ.

няті на посадці картоплі. Фото і текст В. Полотника .

3а'воричі, Гоголів, Требухів, Семи-

«Більшовик:..

--ф­

пройшли у

збори. Звернута була особлива

та.

артілі

С. Рожни.

црожаю.

знаком

зазимському

там,

М. ГYl3ь

та Н. Я,рмоленко 3 кормодобувної

КОЛГОСПник

аі~~ww-w~~ww~мм_

вирішується

Ланки Є. Каpnенм,

бриrади закінчили сіяти цукрові буряки на 10 гектар.ах. Іде сів­ ба кор~ових буряків. С. ДОВі'одько,

М. ЧУНІІК, секретар

тура І1РУ1НТУ 'була ClIIриятливою; плооца Bj,дMiH:HO підготовлена; сі­ валка «CKГIt-6B» відрегульооаНL­

2-3

кукурудзу

1103 ка..рбова'нці.

дня, коли почали сrвбу, тем'щра­

на висів

під

садіння карт-()'Плі виконують НОІРПри нормі 6 гектарів трактомина 150-180 лро:ценriв. Та рист Л. Донцов і ма~инj.cт сад­ і заробі1'КИ)' нього, як личить пе_ жзлки , «СКГ-4» М. БІЛе<нК!) щод­ nедови"v"';л , НЯ садять картоплю на 7- 8 геку " . , '" ьки за пС<ршу лоловину квітня ЙОМУ нараховано І тарах .. Перевиконують н()рми на

щоб його ,наслідували у всіх код­

ГОСІПах і радгоспах ра,Йону.

I1PYIfТ·y

>'" ц()в, Сте-пан Чуняк. До кінця пильний ~огляд за н е<НК о, все у них вих()дить якіс- кві'l'НЯ 3аВс!ршиrn садіння кар­ В. Торгунсьиий,

головний агроном.

j

~"=:';::":;~:"u,_uq~=~,.

ДМlИЙ час: старанна підготовка залежать у нинішиьому році від тіЛhКИ на вілмі'нно. рілJГi, внес.ення добрив, висок()я- згуртованості і дружної j)оботи - Вже є 5'Щ)ма, а до закін­ .айбільше по ВІДДІЛЄ'Нню;ва під­ рення на п,олі цравильних квад · Але у деяких колгоспах, ЗQкре~f'a віц.

(директор

П. Я., ГG.lовниА агроном т. БУРТ0 ви А В. А.) виконав план посадки 'картоплІ на 500 гектарах. Вже посаджено понад план 30 гектарІв картоплІ. Виконав П.llан посадки картоплі на 400 гектарах богда­ нlвськиА радгосп (директор т. Ткаченко М. Г., секретар парторганІзацІї т. Купиро Н. А .• головниА агроном т. Лит­ внченко І. С.). Вчора колгосп Ім. ВатутІна, с. Пухівка (голова правлінни т. ФІлатов Г. Ф., секретар парторганІзації, :r. ГалицькиА М. С., агроном т. Сахно д. Г.) закінчив посадку картоплі

К'НЛ­

жицькОІГО р.алг()опу. Гони такі д()в­

ревірили ще 'на праК'fИці підго­ Микола Дяченко веде

маси з каЧaJНа·ми в стадії молоч- 'квадРатів .

но-воскової стиглосri гектара посівів.

красилівського

би, траКТОІристи і аг, рономи !Не пе_

центнерів товку сівалок на правильний ви­

25

цеатнері'в

350

полки, Бобрик, Княжичі. Але по­ руч 3 цим \у КОЛr'(юпах «Шлях Іллі'ча», с. 3а"им'я, ім . 1 Травня, с. МОКреіЦь, ім. Кір()ва, с. П()гре-

Ім. Щорса

т. ПавловськиА В. І., секретар парторганізацІї т. Бондар

А. Осипенко.

•• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . ".,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• І ••••••••••••••••••••••••••••

uкорuсmайmе і цей резеРвll' ко р.мО/J"робнuцmва

ЦЕ ХОРОШИЙ

менш як 50 кор'мових Однорічні трави в

'=================.'

ЗЕЛЕНИЙ RОНВЕЙЄР

. Вдумайтеся

бlTh

в ці цифри

правильниА

висновок

і зро-

на кормову одиницю

ДЛЯ І гр;амів в 1956 році .

проти

55

одиниць. зеленому

конвейєрі ви.гідніше сіяти в чоти· р!! строки, бо пізніші посіви да, ють більше білкових речовин. За даними нашої дослідної стакції, з

гектара

кукурудзи

першого

274 кі­ СтаЛІна ПOJlтавського району ка зеленому конвейєрі можна підви­ лограми білкових речовин, а чет­ 464. Урожай зелеиої Полтавщ~ні затратив на вироб- щити вміст білкових речовин до вертого CBOГ~ господарства. І{олroсп імені

Відповідним набором культур у

строку посіву одержано

маси виходить теж вищий .

ниц:rво юлогр~ма молока в 1956 ста і більше грамів на кормову такі результати дають і зміша­ роЦІ 456 rpaмlB концентрованих одиницю. І(олгосп імені Шевченка ні посіви кукурудзи з горохом. За кормів, в 1957 323 і торік - Гадяцького району довів кільдва роки в середньому одержано 226. кість білка в зеленій масі на від посіву першого c'tpoкy 273,2 ЧONУ р,аніше багато витрача- кормову одиницю до 102 г~aMiB . цеитнера зелеиої маси, а третьо­ лось концентратів? Розглянемо. Д06илися цього тнм, що більше го 339,2. це питання по періодах року. В сіяли · сучіші кукурудзи з го-

теплу пору наАлегше добувати корми, багаті иа білок. Саме з цього. і скористалися торік у колгоспі. Для зеленого конвeliера підібрали наliвигідкіші багаторіч_ ні і однорічні кормові культури і сіяли їх в суміші в кілька строків. 1(000ГOCn мав озимини 46,5 гектара, багаторічиих тра' в (лю· церни, конюшини, еспарцету) -

рохом і кукурудзи з мог<!'ром та конюшиною. Вивчивши досвід передових господарств і дані наших AOCJIi дів, мирекомеиду€мо запровадити в кожному господарстві повноцінний зелений конвейєр з таким набором культур, щоб на кормову одиницю припадало. не менше 85 -90 грамів перетравного білка.

Складніша справа - заготівля кормів на зиму. дбаючи п' ро ситу зимівлю, У нас ще не скрізь звертають увагуиа якість ф)'р' ажу. Практика і наука підказують ба­ гато способів, як ПOJlіпшити якість кормів. Аналіз структури кормово! ба­ зи багатьох КOJIroспів пока~ав, що перше місце в балансі кормів

курудзою - 46 гектарів. Для випасання пізньої осені посіяли 10 серпня 100 гектарів озимини. Багаторічні трави косили за літо

грамів, суданки 20 і вики 85 кіОтже, ,насамперед слід подбати лограмів на гектар; для свиней: про підвищеlfНЯ вмісту білка в гороху 100 і кукурудзи 50-60 кі - кукурудзяному силосі. Якщо ку­ лограмів, вики 100 і кукурудзи курудзу, яку . збиратимуть у мо­

центиер

його згодовувати

центнера

піВТОІр,а

гарбузів.

грамів, сої люп~ну -

- 320, викн - 230, 320. Щоб збалансува­

Ще дуже иизька питома вага ти в кормах білки, треба засіватц п'ять процеитів сіна в КРРМОВОМУ балансі, хоч у зернобобовими ньому міститься багато поживних речовин білка, цукру, міие­ рa.nьних солей. вітамінів. При roдівлі сіном корови підвищують надій МOJIока та ЖИJ»lість його. Особливо цilfНКМ Є сіно бобових трав.

При

врожаї

не

центнерів сіна з

менш

гектара,

як

30

багато­

усієї площі посівів і вирошувати щонайменше l~ центнерів зерна на гектарі. Цим можна підвищи­ ти наявність рослинного білка до 16-20 процентів. Торік колroсп імені Мічуріиа Глобинського ра· йону з кожного з 10 гектарів зі· брав по 34,8 цelfТHepa гороху . Високий урожай цієї культури

імені Ілліча річиі бобові трави дають на 50 виростили КOJIroспи процентів дешевший білок, ніж Хорольськоro району та «Украї· зернобобові

культури.

І{олгоспи заготовляють на зиму велику

кількість

злакового

І тільки тому, що траву

сіна.

скошу­

ють

ІІ/ес&оєча<:но, втрачають ба­ гато цінних поживних речовин. Вміст протеїну в значній мірі за_ лежить від строкі'в косовиці. Сіно, скошене на початку колосїНІІІЯ,

иа:. СемеЩвськоro. Радгосп «Чутове» Чутівського району три роки підряд збирає від 18,7 до 25.,8 центнера гороху з гектара,

OCТ8НIНiM' часом на Полтавщині рооширились посі!!и люпину. Йо·

ro

сіють як на пішаних, так і на в'аж.кнх грунтах. Цю культуру,

багату на білки. використовують іна зерно. щодо кількості пожив них речовин і на зелений корм, Мирго­ таке ж, як і концентровані корми І{олrooп «Червоне ПOJlе» з площі При косовиці піCJIЯ колосіння на родського району торік втрачають по 160 гектарів зібрав по 18,6 цент· 60 гектарів, вівсяно-чинової суМі- для великої ро.гатої худоби єлід належить соковитим, друге­ кожному гектарі ші - 51, кукурудзяно-чиново.ї - сіяти, крім багаторічних трав, та- концеНТlpованнм. Найбільше ое- 50-100 кілограмів перетравного нера зерена з кожного. І(олгосп «Ісюра» . ПOJlтавськоro району на­ 77 гектарів . І(рім того, в зайия- кож бобово·злакові суміші : КУКУ- ретравного білка худоба одер::tує білка. з 80 гектарів посівів тому пару було 43 гектари куку- рудзи 100 і гороху 50 кілограмів, в силосі - до ПOJlовини всієї Щоб підвищити вміст білка в МOJIОТИВ рудзи, післяукісllОЇ суд3lНКИ З ку- кукурудзи 100 і вики 60-70 кіло_ кількості. сіи.і однорічних трав, CJIід більше люпину 364 центнери зер,на.

тричі.

При такому

наборі куль-

50 кілограмів, вики 85 і суданки ЛОЧНО-.В~КОВіЙ стиглості, посі.яти тур з кожиого гектара зеленоro 15 кілограмів иа гектар. в СУМІШІ з соєю, то кіЛЬКІСТЬ коивейєра одеР)і{ано в серед.ньоиу . ~e буде хо~оша добавка до по_ І протеїну збільшиться на 120 кі· СіВІВ

багаТОРІЧНИХ

бобових трав jлограМіВ з гектара.

по 37 центнерів кормових оди- та озимиии. треб. а тільки подбаСвині найкраще за. своюють ку­ НИЦЬ. Білка припадало 79 грамів ТИ, щоб з гектара одержати не курудзяне зерно тоді, КOJIИ иа

І{ожне господар.ство, виходячи сіяти бобово-злакової суміші: вико-вівсяної, чино,вівся,ної та з того, скіЛЬКИ намічено вироби' bhko-суданковОі. 3а даними на­ тн твариНl\ИЦЬКОЇ продукціі, по­ шої

ДOCJIідиої

стз<нціі, суданка

з

ВlЩно

змотовити

досить

повно·

викою дає на 97 кілограмів біл.кц ЩНіНИХ, "багатих на білки кормів, більше, иіж чиста. Прибавка біл· і цим створити всі умови для ви­ ка складає 40,4 процеlfТа. конання соціалістич;них зо6ов'я, Зерно бобових культур бarате зань. М. Максименко, на білок. У Кі.!ограМі зерна го· кандидат сільськоrocподарсь, роху є перетравноro білка 170 ких наук,


СТАХАНОВЕЦЬ

4

НеАіnя,

квітня

26

року.

1959

u

МІЖНАРОД"ИИ ОГЛЯД

.

Цікава

ЗУСТрІЧ

грушою

письмеННИlків Радянської Ук­ раіни, подороок до Китаю.

письменників. Ро:щочала: сь во_

На вечорі виступили також

Цікаво пройшла у нас зу­ стріч

КМ' ГО' С'Ішиків

з

конференцією

І. НеМИРIJВИЧ та А. Косматен­

на тему « Наш молодий сучас­

ко, які прочитали свої твори,

на

читаць1tО'Ю

ник»

Гостей

по твору Ю. 3банацько­

вітали

го «Привітайте мене, друзі ».

ри.

Учасники ко н Ф е-р е н ції В. Кириченко , Т. Нестеренко, Л . Кривошеєва, 3. Задерій го­ ворили про керівництво партії ,

портрет великого

.як джерело

ті

сили

КОМСQМОЛУ,

лективу

у

ку

р.олЬ ко­

Ю.

про геJЮЇВ

Гості і

яка ті ,lЬКИ-НО

активом

Колгосп ім . с.

села.

Кірова.

ПЕРЕМОГА

-

м.

Гребі' нці

закінчились

зоналыli змагання

,команди

Радісну друзів ,

Васильківського, [ре{Ннківськосо, Обухівського і Ржищів­

нал

від

рідних

газету

чи

чекають

-

хатах

актнвний

пропа.

пока:зали свою майстерність і виrрали всі ,зустрічі з резуль­

вицького ·слова. Якщо в мину­

татами:

лому

Ржищівсь­

КО'ГО рапону

- 5:0, Гребін­ 4:1, Обухівсько­ 3:1, Васильківського -

,ківського го

-

друкованого

році

сила щоденно

-

50

то в цьому році

О. член

3:1 . Зайнявши

ш:wше

місце в

розно­

різних газет,

-

170.

СТРОКАЧ, редколегії

багатотиражної

зональних змаганнях, збірна к'оманда нашого району здобу_ ла право ВИСТ}lПИТИ в фіналі

більшо­

.ІІистоноша

газети .

Колгосп «Червона Україна»,

с.

І,

днЯ'Ми

пок, .доставлених з Тувинської В

О'бласті.

угі,щдя

лісомисливського з

вольєр

випу­

себе

на

Київщині

і

Гоголів.

тим,

як

при­

мУФлони, косулі, дикі ка'бани, ! з

Приморського

Незабаром завезено

8

3

Кавказу

дlQtих

каба­

нів. В

Крнму відкрито пасажир· вертольотну ЛІНІЮ між СімфеРОПOJ\ем і Ялтою. ську

Тут курсують lO-місні верто_

льоти МІ-4.

Весь шлях верто­

літ проходить за у

п'ять раз

ковий

хвилин

-

ніж лег­

автомобіль .

Трудящі. у

25

швидше .

які

приїжджають

Крим на відпочинок,

користуються швидким

цим

видом

охоче

зручним

і

транспорту.

На фoto: посадка на верто­ літ. (ФcYl'Oхроніка РАТАУ). Ф01"d Г.Бородіна.

Погреби

повідомляє. про

Травня

-

хановець» мова

статті

від

про

5

(<<Ста­

Твор.,ісmь наших ЗЄAlАЯКЇВ

йшла

тракториста

Частенько згадуєм тепер ми Свого кмишнього завферми.

вариші по роботі; критикував його за це і радгоспний «Перець:. ,

Булах дав слово. що ніколи біль­

Він

дільниці

й дуже

Якого люди

повідомляє. роботи лис­

Х.

Васюк І

з І Травня одержуватиме пошту І не в Броварах. а уВеликодимер" ському відд.іЛенні зв'язку.

не закрили.

А · яма та була глибока . Коли він падав. вибив око

Такий висновок зробила у своє­ му листі листоноша Х. Васюк . яка обслуговує населені пункти : Димитрово , Скибин і Калинівка .

цієї

жадно

Якось вночі ішов він п·яний. З дороги збивсь і впав у яму. Мабуть. колодязь застарілий.

"Потрібні засоби пересування"

тоноші

жлуктив

часто .

пиичити.

Райконтора зв'язку що для п:>легшення

символом

ці.

соuіалістичних

миру

народ

свято

торжества

і

вільної

пра­ Радянський

творення.

переживає

дер­

стало

першу

весну

се ­

мирічки розгорнутого комуністич­ ного будівництва. Напередодні

Першого

травня

лась сесія ВсеКIn'айських зборів народних представників. щоб під­ сумувати великі досягнення ми­ нулих років і накреслити нові завдання. ськOtrO

Могутню

народу

Же­

питання.

як

мирний

договір

з

ступні наради увінчались успіхом і відкрили простір для МИрІЮГ0 співробітництва держав . Проте впливові представники правлячих кіл на Заході чинять опір такому розвиткові ПОДІІІ І

намагаються напередоднї' наради Пекіні зібра­ в Женеві загострити міжнародну

в

ходу

китай­

красномовно

рактеризують такі

три

ха­

напруженість. Уряд США прагне прискорити ядерне озброєння сво­ їх союзників по воєнних блоках .

Слідом за Італією . яка вже укла­ ла з СШN угоду про РОЗМіщен ­ ня на своїй території америкаll:

цифри :

міль­

Німеччиною . В надісланій урядо­ ві США ноті Радянський уряд

Соціалістичний табір . його нев­ зростаюча могутність­ надійний оплот миру і безпеки всіх народів. У цьому році Пер­

відмічає. що атомне озброєння вказаних країн суперечить зав­ данням, які стоять перед наступ ­ ною нарадою міністрів закордон · них справ і зустріччю глав дер­

525

йонів тонн зерна . пинно

ше травня відзначається в обста­ новці. коли переваги світової со­ жав. Законну тривогу миролюбних ціалістичної системи над капіта­ лістичною стали ще очевидніши­ сил викликають і широкі воєнні готування. що їх проводять прав_ ми . Впевн~но розвиваючи свою Західної Німеччини . економіку і культуру. народи лячі кма звернувся до країн соціалізму безустанно по· Радянський Союз ліпшують життєві умови в своїх уряду Західної Німеччини з но­ країнах. борються мир і безпеку .

за

загальний

Інша картина спостерігається в країнах. де панує капітал. Там трудящі зустрічають Перше трав_ ня

в

умовах

безробіття.

дальшого

посилення

зростання

експлуата ­

ції .

підвищення цін. ,наступу мо­ нополій. В головній капіталістич­ ній країні США понад п'ять

тою.

яка

вказує.

що

плани

атом­

ного озброєння Західної Німеччи . ни Є прямим ВИКЛI\f{ОМ усім . кому дорога

справа

миру .

Радянські ноти урядам США і Західної Німеччини нові свідчення послідовності нащої країни 'і відстоюванні справи миру . В . Харьков .

мільйонів людей ие мають робо- Дивіться

телепередачі

ших капіталістичних країнах без-

КВІТНЯ

ти . В Англії. Італії, Японії та ін-

26

робіття стало хронічним лихом, а Неділя: 13.00 _ телевізійний становище трудящих безперервно журнал «Піонеріll:'; 14.00 погіршується. Всесвітня федерація мультиплікаційні фільми; 14.55 _

за

господарства

свої Молдавії:..

«В

братній

Науково-популярний

фільм \Хай цвітуть сади:.; 15.55

припиняють

СВОІХ

шдстушв.

І

це

за

чого

закликають

їх

мнр,

до

..................................................................................................................................

гостро критикували за це його то ­

буде

інших

Першотравневе

в

Німеччиною і припинення окупа· ' ції Західного Берліна, Радянсь­ кий Союз добивається, щоб на·

27 КВІТНЯ 19.00 - останні віс­ 19.20 - для малят.

Понеділок: зобов'язує народ.и бути пильними. ще ширше розгор.нути боротьбу ті (Москва);

Попався був до нас п'яниця Максим Петрович Глушаниця . Наш . зав на фермі до роботи Не мав великої охоти, Зате горілку. на нещастя.

не

та

травня

неві і піCJJЯ якої має відбутися зустріч глав урядів. Під час цих нарад обговорюватимуться такі

му Сході . Про~е ім.пері~іст~ не

І . Булаха з семиполківського рад­ госпу . ГолОва робіткому радгос ­ пу т. Бушуєв І . повідомляє. що на нараді трактористів Булаха

ше

щі

Радянському Союзі, Китай­ Народній Республіці . Поль­

одинадцятого

за­

відкриває ­

припинити свої воєнні аВ<І,НТЮРИ «Диnри:.. Спектакль Московсь ­ в Кореї. Індокитаї. на Арабсько- кого те'!тру імені ЄРМОЛОВОї.

що

ремонт

квітня)

пияцтво

ря­

міністрів

яка

успіхів . примусивши імперіалістів І фільмів; 20.35- С. Михалков­

«Першому

гідну зустріч»

своїх

нараду справ .

В цьому році святкування Пер- спортивна передача; 19.00-0С­ шого травня збігається з десяти - танні вісті (Москва); 19.20річчям міжнародного руху при- ХРОНікально-документальний філь~ хильників миру . За минуле деся- «Бувальщина Каспійська:.; 19.40 тиріччя цей рух д06I1ВСЯ велюшх пісні з фестивальних кіно­

Вжито заходів передовій

У

життєві права .

клубу в с . Троєщина. Зараз для цього заготовляється матеріал .

У

зміцнення

єдності

кої єд.ності і боротьби

кмгоспу

І.

і

ться

вень у великий день пролетарсь- кого

ремонту , комітету

рішення

на

трудящих «Семирічку _ за п'ять років:.. перетворнти нинішній Першотра- Передача для працівників сільсь­

с . Троєщина потребує Секретар партійного Оксютенко

надії

профспілок закликала

Шофер О . Хрущ в листі цієї добірки (<<Стахановець» від 27 березня) писав про те. що клуб

прийнято

кі

міль+їонів тонн вугілля.

за

"Сигнали, пропозиції"

т.

HapaAOIO в ЖеневІ

Народи світу покладають веЛI!­

стереження

Кучер.

Кірова . с.

Перед

прогре·

ус і х hpaїHax .

кається проолід . Ведуться спо­

від яких че­

Слідами наших внетупів

ім.

організації в

уст а но'вок. , таКІ в ських ракетних угоди підготовляються ~ цьому році Китай намічає виро­ самі Туреччиною. Західною бити 18 мільйонів тонн сталі. 380 Грецією,

олені,

спартакіади Київськоі області.

N.

лозунгом

дів.

І жав

і

жур­

в

цими

і випущено в угіддях ще 120 . І з,багатився ліс на 1'50 курі-

краю .

гандист

ко,мандою

;і Чехословаччини,

доставлені

артілі .

Сушко

району

Пllмонівну

бажаний гість.

звістку свіжу

завжди

членів

ського.

~ . ,крі,м 200 за'Вєзених т()рік з :1

під

згуртованості

І фаGанів. Ух вже чимало, -- :1 ській

буде

-

I1 йдуть

і ЙдУчи лісом, ви можете по- І І бачити на деревах красивих ' І

колгоспній

Галину

Листоноша

Броварського,

футболісти нашого

зустрічають

кожнНI

державне

господар'ство.

живаються в місцевих умовах

-

с"'·ї.

з фут60ла .

В них взяли участь

п'яти рапонів:

словами

в

сів. Тут створе'Но

І! лісомисливське

сивні

Першотравневе

день міжнародної солі­ трудящих і братерства

ди праці готуються урочисто від· значити цей знаменний день, На­ зустріч Першому травня вони

І великий масив літківських лі-

11

напередодні Першотравня

робітників усіх країн. Скріз" лю: кордонних

1

кримські

БАЖАНИЙ ГІСТЬ

Сушко

По дорооі з Броварів на СеМИіІ10ЛКИ праворуч розкинувся

вають

Будь ласка, заходьте,

Наближається свято дарності

щено та'кож 2Q плЯ1tlистих, аб(), як їх ще на'зивають, бла~ ГОІЮДНИХ о,ленів . Добре почу­

партійної

СПОРТ

листоношу

1

госпо>дарства

Заворичі.

такими

11

JЇткЇвських Аїсів

3

організації .

з'їзд

1I

1I

автономної

секретар

Союзу ІУ

соломи.

В. Джежепій,

Він 'розповів

твору,

з

сфотографувалися

учнями

ФУТБОЛІСТІВ В

«Єдина»,

ВИСТУПИВ автор тво­

Збанацький .

учнями

вийшла з друку .

харак­

ру Герой Радянськ()го

російського

ві,н по дарува,в піонерам книж­

професії.

Потім

їм

Подарунок приймає Ю . Зба­ нацМ\иП . На ві'дзнаку зустрічj

теру моло:!\оі людини, про ви­ бір

пода:рували

готовленого

комунkгичне

фо,рмуванні

піоне-

письмеННИ1Ка М . Горького, ви­

і могутн'ОС­

ставлення до праці,

Вони

Назустріч СВІТУ Міжнародної солідарності

Багатства

,

І покалічив ноги й руки .. . Терпів до ранку добрі муки . Всю ніч с06акн гвалтували. Уранці люди врятували. Взяли підводу на свинарні І відвезли його в лікарню. Лролікувавсь

він

там

півроку.

Прийшов уже з одненьким оком,

ОПОВІДАННЯ СВИНАРКИ На подив наш і на досаду. На фермі знов зайняв посаду . Тоді Максима нена,роком Прозвали ми «хазяйським оком:. . І скоро ці слова крилаті Відомі стали в кожній хаті. З тих пір і почали усі ми Завферми нашого Максима Хазяйським Оком називати. А ім'я стали забувати. Якось під час загальних зборів. Які проходилн в конторі. Уповноважений з району Критикував, що ми солому На корм придатну погноїли. Свиней що вчасно не поїли . Та ще за деякі дрібниці Прямі провини Глушаниці. За все він нас довгенько ганив. В кінці сказав : - Ви всі погано Працюєте OCTalНHi роки. Нема хазяйсl:oКОГО тут ока .

- Неправдаt Є ... . Хтось крикнув в залі. Від сміху стіни задрижали ... Уповноважений з району Поблід, ні слова більш нікому. Подумав. що сказав дурницю. А нащ завферми Глушаниця.

Мультиплікаційний іжак:,;

19.30 -

з

фільм циклу

«Злий «Семи­

річка в дії:.. Передача «Будує­ мо велику хімію:.; 19.50 «Бли­ щать клинки:.. Спортивна переда_

ча;

кіНОЖУріНал і фільм ­

20.20 -

спектакль «Пучииа:.; 22.10 редача «По залах театрів:..

28

пе­

КВІТНЯ

Вівторок: 19.00 - останні вісті (Москва); 19.20 бесіда на на­ уково-атеїстичні теми ; 19.40Мерщій схопивши у охапку телевізійна кінохроніка «Новини Свою стару діряву шапку, тижия:,; 19.50 :3 циклу «Семи­ Під сміх і гам загальних зборів рІчка в дії:.. Передача «Циф­ Шмигнув. мов миш . до ри І факти:.; 20.00 концерт для коридору. молоді «Лунає пісня весело і H{lДBip прожогом і подався. дзвіико»; 21.05 з циклу «На­ Додому мчав. аж спотикався. ша Батьківщина:.. Хронікально­ На другий день приніс заяву . Аокументальний фільм «З кіно­ В якій Максим просив управу апаратом по тайзі і тундрі:.; 21.45 його звільнити від посади. - новий югославський художній Цю звістку всі зустріли радо. кінофільм «Маленька людииа:.. Частенько згадуєм тепер ми, (Дітям до 16 років дивитися не Як вигнали свого завферми. рекомендується) . Аидрій ДИННИК, інженер.

м. Бровари .

Ре.актор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

Броварська раАонна друкарня Київського обласного управяіння культури.

Адреса редакцlіІ

------------------------~--~~------

м. Броаари, Київської області. ІVЛ. КиІвська.

Nt 138.

3ам.

1422 -4';'e;n .

50 номер 1959 рік  
50 номер 1959 рік  

50 номер 1959 рік

Advertisement