Page 1

ПРОАг1'tlрL с1сіх

J(paiH, еднаUНСJlI Піднести на вищий рівень ВСІО агітаційно-масову,

ЧЕТВЕР

культурно-політичну

11 ЧЕРВНЯ

1953 Орга и Броварського районного комІтету КомуиlcТІІЧ80і партії України та районної Ради депутатів ТРУl1 g щих, ІІІЇІІСЬКОЇ об .. астl

Разом

3

-

боротьбі

за

-

завдань колгоспних партійних організацій.

коп.

в и х од ь те

одне

з

урожай,

Ціна

10

тваринництва

високий

піднесення

тии за останнШ час

успіху в роботі місцеВl1Х Рад -у найвідпові;щльнішип педепутатів ТРУ:ШЩllХ G тіснпП ріОl1 проведепнн рнду важлпвпх зв'JIЗ0К 3 Шll РОJ\ЮШ масами ро­ uолітпчно-господарських кампаGіПlIIкін, І\ОЛГОСПНПІ\ів, іllТС.1і­ ніП ІІа селі - ві одна з постійних геuції. 01І1і}, з ФОР" НЬОГО 5В'Я~­ Н:О~lісШ при Зі1.ВОРІІцькift сі]ьky-постіПні KO~Iiciї 3 основ­ ськіп Раді навіть не зібралася на засідаuпя, не те щоб як~т-неHl1X галузеі1 діПJьноеrі Рад. будь праКТІІЧПУ роботу провеП рІІ сі.JЬСЬКИХ PJ,llax n ра­ ла. Про таке сповіщають із nOlli утворено 107> постiilних Богдавівки, Рожівкu. ОсоБЛllВО КО}Іісій, нкі об'є,:щуIОТЬ 4tю незадовільно працює :шачна Itра.щих шодеіі КОЛГОСПНОГО се­ KilbltїCTb сі.1ьсыогоспоllарськllхx ла. Вага то з НИХ беруть актив· і фінансово-БЮllіІ\етних комісій. ну участь у роботі сіЗЬСЬКІІХ ЧС~IУ ІІостНїиі комісії при Рад. окре~шх сільських Радах пра.-

головному

підпорядкувати

N! 50 (955)

Постійні комісії сільських Рад Партія ВЧlIТЬ, що запорукою

П

р.

роботу на селі,

за

найважливіших

на 3 м а r анн Я,

товаРI·IШ.- комбаи нери' U

І'

Закінчивши в першій половині 1951 року Степапецьку школу механізанії, 3Рі1:1У того літа почав прашоватп ІІа самоXilllOMY комбайні коибаf1нером. Ilеревиконан тоді, хоч і ue набагато, сеЗОНIlУ НОР3lУ :ібиранШl зеРНОВlIХ і (lilraTopi ЧШІХ трап. Торік добився біJЬШllХ },СlІіхів. Змагаючись з JtРі~ЩІІМ КО14uаі1пером нашuї МТС КОМсомо]ьнеи RaCU.IleM ПетреШіО)4, прп завданні на f~оибаfiIl «C-4~ 300 гектарів у колгоспі імепі

-

обкатку починаю із ~меншених обертів двигуна, а потім протягом 2О-25 ХВПЛШІ і бі.1lьше поступово зСільшую оберти до норми. Це ПРОВОДіІ~У ДЛЯ того, щоб п~отерти деталі і перевірllТИ роботу всіх MexaHi~MiB. Иеред початком збирання обкап:у продовжую під неповнии паваllтажеllННМ майже цілий день. Д~Ш цього проводжу проб· не збпраНШІ. Ііос.имu не на повний захват. Через кожпі лві-трп ГО;ІИІШ комбайн зупиняє-

деніна, с. Плоске. Мапже кожного дпя ПРОХОД{f~У МШІО хлі­ бів, де КОСИТИИУ. Стан їх доб­ риtt. ДОГОВОРИВСЯ з праьліННШI арті.1і відносно КОЛГОСПНІІкі13 для обслуговувашш комбаfiна. Все буде в ІІОрНДКУ. :3 свої» помічником МПКО.10Ю Щерби­ ною 50БОВ'JI3УGМОСЯ зібрати 500 гектарів зерпових та багато­ річних трав і викликасislO на соціа.JIістичне змагашш конбаfiпера Костянтппа Дячепка, якиtt прашопатиме в колгоспі імені

За останні" ~ісяць, пише т. цюють незадовіЛI>НО'( Тому, що БУllЬОUНОГО, с. Иокрець, зібрав мо, перевіряє мо натнг ланцю- Маленкова, с. СпіТІІ.1ьне. Зак­ Музичепко .С:' сі.iJЬСЬК.ОГ~СПО- пеЗ'1Допі.1ЬНО поставлено ке- 491:) гектарів оsшшх і ЯРllХ гів, полотен, очистки, нагріван- ликаємо всіх комбайнерів на­

дарська КОИlСIЯ

ІІрИ ЛПЮВСЬ- рівнинтво

шаш.

кій ci.lbpani ІІеревіРllла та пі~.~ І ип сі.'ІЬСЬКПХ Pal

ВШ\ОПl\О- зернових та uаГJ,торічних трав. ня піДШІНІНиків,

не

прпді-

Кажуть

змащування. шоі

МТС

провести

збирання

деякі ко~баПuери, Під час остаточної обкатки ре- високоякісно, без най~еншпх

ГOTYB~~Ia дО розгляду на сеСlll ляють їи на]ежної уваГll, не що саvохідний комб(~fjп-иа- ГУЛЮGМО всі механізми відпо- втрат урожаю і тим самим за­

матеРІал про стан rPO~tlllCbKO~ дбають го

твариНІІІЩТВil

іАІеІІі l\а:rіпіпа.

про

те,

щоб

кожна шина

примхлива.

в

КО.1ГОСПl 3 них працювала за П.lаuом, пе що ня ДУJша Провелп певну заЛУЧ(lЮТі) ДО активної участі BH.ilhHa.

.

роботу також постіііні комісії: в ПОВСЯКД('llнitl роботі СІЛЬСЬК(JЇ

в

;~апеЕlJШО, відно до травостою

А:орні

шшра- пості хлібів,

і

врожай- безпечити дострокове ВІІкопан­

усуваємо

причи-

ни втрат зерна. Першого ппя ня першої заповіді перед державою - хлібопоставки. роботи комбайн завантажусмо

Доглядові за І\омGаЙПО~I, Пр:l-

культурно-освітня, санітарпа,по Ради по керівниптву місцевим вильніtt екеплоатації машини неПОВІІіСТЮ.Намагаюся ХJlїб збиВиходьте на змагання, това[,]агоустроІО eCJa. Сільськогос- господарським і культурним приділяю маКСШIУИ уваги. Для рати на lIIІЗЬКОКУ зрізі. риші комбайнери! Ilодарська КО~lісія при по~рсб- 6У1J.~ВНllпrвои. по 8аGезпе.чеПIlЮ І безперебійної роботи його важУ цьому році свШ комбаtlІІ Іван Юхименко, еЬІ\.Ш ci.1bCIJKift Гаді, ПОВlJОМ- УСП!ШllОГО проведення ПОl0ЧНИХ ливе знач.ення має праВl!]ьпа відремонтував зазда.JIегідь, буду жнє т. Ііа рспу С., перевірнла пол~~ично - госаодаРСЬКІІХ ~a~: обкатка шс.:1я ремонту. Холосту працюваТll в колгоспі імені

робіт У ко]- паН~fi.... Не О;І~Р;І\УЮТЬ ПОСТlflн~ госпі i~lelli Юрона, культурно- I\oМlCll Пр'ІІ СІJЬСЬ"КИ~ ~aдax 1

комбаЙн~р-комсомолець. Бобрицька МТС.

якість ІІОJЬОВИХ І

.

OCB~ТI

Hl-онови.;Ш

Ні10ЧПV

'. .

.. _

у роженських овочеводів

агі- достаПІЬОI ДОПОЯОІ п. П ВІД апа-

J •

рату ISІІКОНКОМУ райрадп депу-

Любо глянути на ді.ншки ташю. ІІо.сТlПНl КОИІСll- ку ль- татів тру:!ящпх. овочевих культур. Росте рання 'YPHO-ОСВlТНЯ та ОХ~~~IШ З;1.0ІІостШні комісії -опора. паn­ ров'я при броваРСЬІ~lП сеЛl1Щ- БЛIlЖЧ1.lіі актив сільської Ради. капуста, листя широке, Cll~yвате. lЗже ПОЧlIнають ~ав'язу-

нШ Раді, Пllше т.

J)yrafioB І., ПаlJтіпні організації

І

У зразковому стані ,асник і городні ділянки. Це ~абе~пе­ цибуля, ЯІtпх посіяно 13 гек- чить ще кращиtl ріст горо;щни. тарів, морква та іпші ІtультуОвочеводи почали збір ран­

ри. Іtолгоспниці А. Пищай,

ПОВІшпі

,,1. ніх огірКів. Першиtt урожай їх

ваТllСЯ маленькі качани. В між- Мllчак, М. Довгодько та інші відправ.1ено в овочеві магази­ перевірила підГОТОВКУ до pe~OII- піклуваПJСЯ про те, щоб пеП ту ШI\l.JI. Про актпвну роооту актпв шшаfiкраще працював, РЯJДЯХ--іІіОДНОЇ бур'янини, доб- на прополюванні овочів вико- нп rtИGва. Надходять з КО..1госре розпушениtt ГРУНТ.

нують нории на

бригади Антон Довгодько.

день-два вода

110-120

про-

окреиих постіt111ИХ ко~,ісіП пп- був весь ЧdС в ланах передови­ - Ще декілька днів і почне- l~eHTiB. пу киянаи також інші овочі. Ш}'lЬ ТТ. Бурш\ А. З Требу- І\Їв у боротьбі ЗіL виконання мо зGпрати перший урожай,У колгоспі закінчується монА. Макаренко. хова, llIeBQelll\O Ф.-з Ру;щі. завдань партії і уряду. говорить бригалир городпьої таж зрошувальної сіткп. Чере~ Колгосп "Більшовик·,

s

Десни піде ІІа

с. Рожин.

Готові до приймання сіна

ОГЛЯД ПРЕСИ Для подачі соломи на скир­ Заверши~ш підготовку ПУІШ­ пневматичниft ту до приftиаппя ~ сіна нового ти установиио врожаю. Ві:rремоптов3.uі .і за­ ПО;Іавач. Це набагато полег­ На центра..1ЬНШ колошй щоклеїї'lені вагн, рuЗЧlIщеlll май- ШllТЬ роботу ]юдеft, що будуть денної стіIlНОЇ газети (3а коданчики для еК.1адашш скирт, заї!нпті ШL скиртуванні. мунізм)) -орган па-ртШної орІ. МостипаН J (; преси. СтвореНі1 також брига­ raHi~alliїKo.JIrOCIlY «Більшовик», завідуючий сінопунктом. да преС)·Віі.'lЬІШІ\ів 3 12 чоло­ с. Рожни, Вjfіщено листа під с. Бобрик. вік, визначені скиртоправи. ~аголовком «Слава наШИ~1 тваринuикам». Автор - колгоспник

Більше уваги табіРНОМу утриманню худоби

ОстаННі вісті з колгоспів

ганізовано табірного утримання худоби в таборах, у листах, корів, худобу не ~Досталь за- зведеннях покаже ріст удоїв безпечено зеленою масою. Те- молока, покаже роботу кращих лята часто без догляду-не ви- доярок, доглядачів, паtтухів, діІені пастухи для п~стійної ВИКРИG наявні недоліІ\І1. Але, роботи. на жаль, після цього в стінніl . В одному s останніх номе- газеті немає матеріалів про тва­ т. Захарченко пише про СУМ- РІВ за травень стінгазета впк- ринництво. Сталося це тому, що лінну працю доярок, пастухів, рила, що на цШ же фермі дру- га8ета слабо зв'язана зараз 3 що обслуговують худобу в ]іт- гої дільниці, якою завідує т., праціеНІІками тваринництва.

Трактористп А. Вубовпч та pa~. вдруге ПРОIlО.llено 45 гек­ ніх таборах. Павленко П., часто буває так, Так само і щоденна стінна :М. Co~ з ()ригади .N~ 3 Вро­ тарів. "Пастухи тт. Кабиш В., Ми- що окремі доярки не дсять ко- газета «Стахановець» -орган В. Кваша. варської jlTC у колгоспі імені чак К., ДОВГОДЬКО 1., Ячник П., рів в .обід, ТІПІ самим зменшую-І партіflпої opгaHi~aцiї колгоспу Колгосп імені Сталіна, Мсхед І., Довгодько І. CKJ!a25 30 Хрущова пропо.,ш)lОТЬ по 10-18

гектарів картоплі замість 13,3

с. РусаНіВ.

геІ\Тара

.

ли між собою договори на со- чи УдІй молока на - про- «ІІІлях Ілліча», с. ;ЗаЗIIМ'Я. 30 ціалістичне змагаННIl. ВОНИ 30- центів .. Сигна.ли надзвичайно травня на її сторінках БУ.Jа

'"

31 JIОР~ОЮ. Тр.іКторисr Г. Ді:rусь, пра­ у рільничій брпгаді А. Гон­ шоючи тракторо» іТЗ-7, прп чаренка на плаІІтаuіях картоп­ річному 3LtВ1111иі 1:30 гектарів,

*

бов'язалися активно

допомогти серйозНІ, аІе з наступних номе~~~Ь:'~~а::~~~~~ої:~ЯТ~о Н2И2~~ рів стіllПОї. газети lle ВИ.д НО ,

впр06ИlЗ

понад

коп)'є НОРМУ на

180. На

180-200 про­

центів. К. Мельниченко. с. Требухів.

* '" • 3 173 гектарів картоплі, па яких :шищені бур'НПИ пеРШllt:t І

шать, ВllснажуlOТЬ посівп, а маЙіІіе ніхто ІІічого не робить,

Р і,

усунути ці не-

табірне утрищо організусав завідуючиП маПllЯ худоби) -п.ід та.ким за-

М ., головко~ б ув УМIЩСІШпн .1I~CT гa~e- зоотеХНІка М. ПеретSlТКО в СТllIT~ «Соціалістична праця)-І нШ газеті «Більшовицьке сл 0орган партittної організації КО.l- ВО» віll 25 травня (к?лгосп імені госпу імені Маленкова, с. Сві- Хрущова, с. ТребухІВ). тильне. Rоровп о;,ержують вдос.3а рішенням правління кол-

фермою" т. Пономарепко щоб швидше прополоти. сповіщає щодеuпа стінна Подібниі1 стан 3 прополю­

ванням і в інших бригадах. Г. 3убець, І. Купрієнко. Колгосп імені Щорса, с. Княжичі.

..

таль sеІеНОІ. маСІІ, води.

Наби

-

рають ваги 1 телята, що також

J

таборі.

У тому ж номері стінної газети від 1 червня викриті факу КО.1lгоспі імені Ііаліпіна ДO-I.10~palliB. смачних, соковитих ти, які пока~ують, чоиу низьзрі:rа рання СVІІИЦЯ ПО'lався ягJД наДІслано КШllIа~. кі удої молока на фермі, що • J' А. ПаWКlвсьиа. на другій дільниці. Тут не орЗбір урожаю. Перші 350 кі- с. ЛЇТІШ.

РАННЯ СУНИЦЯ

коротенька

іПфОР~Іа-

ці1tllа заиітка-дскілька

рнд­

.'1ітрів MO.lo~a на фуражну ко- яких ~axoдlВ вживає правлІННЯ ків,-ЯІ~У паводшlO повпістю:

ропу·. колгоспу, щоб лі, де посаltжено вручну, гус­ Зростає }тдШ МО.10ка по гру- доліки. то !'!асіЛll бур'яни; вони глу­ ПРОПО.lЮВі.1l!пі картоплі він ВІІ­ пі корів, які в ліТІІЬОМУ табо(IЦе раз про уже

вміщепа

госпу, до

25

,,3 метою підвищення продук-

тивності великої рогатої худоби вся вона переведена на табірне утримання. Удої молока збі.1ЬШИJшся·.

Оце fi все, що реllколегія спромоглася, видно, дізнатися в конторі колгоспу, а. після того в газеті вже ні сзова про табірпе утримання худоби. Та-

травня вся худоба ке, на жаJlЬ, помітно

вже ПОВIШilа буда бути в та- ду інших

tt

по ря-

щоденних стінних

борах. Час минув, а рішення це газет колгоспів.

не повністю виконано".

З ~апізпенпям, але рішення правліннн було виконано. Здавалося, що після того щоденна стінна гa~eTa систематично висвітлюватиме стан утримання

Утримання худоби в JiTHix таборах, заготів.JЯ кормів та будівниnтво твариннпцьких при­ міщень ПОВИlші весь час бути в цептрі уваги кожної газети,


СТА ПАРТІЙНЕ

і

!

Н

~

в

й

ц

ь

11

ЖИТТЯ

~ЄPBH8

1953

року

у неділю вТребухові

Вище рівень агітаційно-масової роботи Партitlпа організацїн колгоспу і~еlIі ]ііропа в час піJXОТОПКІІ і1 проведення сівби Рdнпіх !\ОlQСКОЬПХ, саllіПШІ картоплі проваДIIЛd певну органіЗіщіtlllУ та aгiTaIIЇtiHO-MaCOllY pOGOTY се· ре;{ КО.1ГОСПШIІ\іll. 3а неП час »іСl{сві леl\ТОl'П прочпта.1И 16 ЛСКlйft, агітаТI ІрИ ПРОВС.;Ш леСЯТІ\lI (}есі] сере] І\О.lГОСШШків. l;YJll tt nі.1IІОві]Ю1 ЛО ВИроБПИ'll!Х 31В]йШ) наОЧIl,L агітація, спстеЯJ.ТlІ1ШО пеJИСЯ заПlJси на :10uщі ІІОl\а3І!Пків ХО:1У

Давно Ві!іе не склпкав т. Cf}колrнко ct~IiHJp агітаторів. 3амість ЖlIВОГО об~іllУ дуикюш, дізового iHCTpYKTaiI\~Y, т. Соко.'Іенко Р03СII.1а.є aгiTaTopa~I заппскп, що, МОВ.1ЯВ, проведіть у таі\ЇЙ-ТО ланпі чи бригаді бееі]у таІ{ОГО-ТО з~Іісту. ЯІ\ саме провести, щоб зроGИТll HiU бесіду змі<.:ТОШlОlО й 1l0хі;.t~ШВОlO, -lIРО ле, зро:зу~іло, в записці J HeKi.l!)l\OX слів не СК(lіІ\еш. Говоршш ~lП 3 агітатора~ш, що, О](І}.!іІ\аІШШ таку «ЩРСКТІІВУ ~,

соніа.1ЇСТІІЧНОГО . З~ІJГJ.ШІЯ. Все І СХОВdЛl її в.. кп~ешо та не СПРllЯJО

УСПll.l1НО~fУ

шеUIlЮ першого псріО:1У

ЕИХ робіт.

ti

:~a"OiI\IIO П І\УЛh'їУРПО аіИ- ()агатьох кістах Радянського вуть І\о.нОСПІШlіИ cr:!J. TpeGy- СО;(Ну.Своє lІистецтвоса,КОДІЯJlЬ­ Суиніву нема-секретар Пd.р- хів. В їх поGут мінно пвіііш.:ІИ Ішfi колектив не раз показу­ TitilIOЇ організаllії т. Соколен­ еJсктрпка, радіо, кіно. Вміють вав КОЛl'ОСІІІІІІІ\lJ,У hИЇВСЬКОЇ Tt1. oG.1acтefi РССllj'БJіІШ • ко, як директор rcpelIllIJOЇ ШІ\О­ ВОШІ ]oGpe ПРJIlIUВа:Ш і:і Еесе-, інших .111, дуже переоGТШlіений зараз .10 віапuчш~ата. '19:)1 РОКУ каПС.1а відзначена. -екзамени, пі~готовка до по­ ~IO.lOJI) ПРИСЕПЧyt; llозві.lJН ОJ,ІшадщlТОЮ пр~міGЮ на Все­ пого llавча.1ЬНОГО РOl\у. A.Je де ж фіз I\У.1ьтурі. O~r(L!li;)r'nJ 110 р,о- сою.:шоиу О~.1Я '~l хуло~ньої са­ заСТУПlІІІК ceKpETJ.p}{ т. Фофа­ .lerlGoJLHV І\ОW,ШJ.У (ЩГJ.ТО j!O- jlOJIЯЛЬІІОСТl В МОСКВІ. Воuа ПОВ, шшtl пещо]J.ВНО був ніі. ЛО:.LllХ l\оjГОСПІШI\ГВ' :\:іПU:tСТ:)СЯ! також ваЛjРО1жена Почесною семінарі сеІ\рета.рів пеРВІІННИХ ваіІ\КОЮ aT~H~TIIKOIO. ,LНП\Ш ;:'(і- ГРllМОТОЮ lIре;Ш!lїї Верховної партіj-іНИХ організаllї'tl Прll ltItїB­ І\ЇІРІСНО БУ,lіІШПILТВО tти]lOIIY. РаіШ yKp3їlIcыIoїї РСР. сыомуy OGf~OMi ІіП 1~l\раїНll,прис­ ТУТ с лна BOJefjG~JLlli і б~Li~І ось IId]веЧlР з маfідаНЧІІ­ вячеНОl1У організації пар:rійно­ к~тuолыl1il jІJrilЙ!lЧl1КU, <l'УТ- І\й, oiie:l:1iI.eHoro РО~і\іШНИМlI lI(lдітпqної pOGOTH піl час лог­ (,ОJьпе ПО.1е, бігові llорі;Б!~И. KPl1C:idТl~:'lII ]~рСПі1МІІ, ПоЛШуЛ,t ..JЯJУ за посіl\а~ш, пі!lГОТОВКІІ ВіЛI\l ШТТЯ СТtI.]іону 13ід.Г! YJor}! I~ піСШІ «~l юuшшtl Ста.lїВ ~, на

~~-,!1? зGпраЛЬПОІ? Чому після ~oгo

НС]Ї.1Ю.

запер- БУ.11I про неІ. НІХТО в паРТІЙ-І· ІІІЯІ\ОГО IlОіІ\В~П.!lеIlIJЯ в aГlТa­ СВЯТО~I. ІІОJьо- 1 ніп opгaI1i~aHiї lle ІІеревірнс: Ilіііно-иасовifi pO~OTi в лаuках,

іШ!іопашш партіftних лоручень, ClpllгaIl~X, на фермах?

ІІартіЙllі збl)Рll ПОВliнні :ЩТІІ ВU1lеРПLlУ відпові]ь на це пптання. Партitlна оргаllізаliія винес.1а кілька рішень, і непоганих, про ПО..'1іпшеюш агітаиШно-}{а-

Це

UYJO

tПРLLВ;І\ІІі~1 CJOIO A.lll.'lona, ~ ~узпк.~ .;Ia)~реата СТLLЛШСЬКОl ІІреМll НОВІ­

::Pl1HKY на ОКОJППЮ C~.1a пос-

J\ОЮ. іІоті\l хорова капеда ВІІІ\()на.1а піt'ні «llаРТІ1Я - наш РУJеиоtt», ,;l.)орьба- за jШР». 3

Пl1 ltЬО~IУ, ЯК ИІІ пеVС1\ОІІаЛllСН ШL jlicui, сскретар партitiної органі:йнії т. COKO.1eНliO С. заСП()l\ОЇВСН. 3 22 агітаторів ЛІІше OKpe~i- І. Нuчеш\о, lі. Голота, )1. П рrЗ:jо-GЇJЬШ-lІенш

зокрема ланих aгiТJ.Topa~. Бі.1f.ші<:ть 3(l.клшtів, плакатів ПРІІСВЯ1lені ще Ilі1Готовпі та ПРОЕС:LСllНIО весняної сівби. Нро JОГJЯ] за посівами, ІІі]готовку Jo збиральної -жодно-

піШ!l..1П I\ОЛГССІШllIіИ. llРI1UУ.1И гості 3 іПШI1Х ciJ. фіЗКУ.1hТУР­ llе.llIІШ~! заl0ВОJtlШЮІ слухали ні КО.1ектшш 3 Ilисй, Брова­ tо.лосПlШКП pocitlCbKi та ук­ рів. До 12 голПІШ іЩЯ понад paїHcbfti народні пісні, а також 2 тисячі чоловік ~ібра.10СЯ на чехословаllЬКУ народну пісвю ві;:J.І\РИТТЯ І\ОJГОСПНОГО ста]іону. ([ Не ТИС!ІІІ мені ручку:>. Кон­

регу.lЯРНО ПРnnlJНТЬ ЗJраз бесіДІІ серед КО.1ГС('lIl1Jшів. В ..1dlIках, за нкюш вони ЗLll\ріПJеві, RР:Lща ТРУ10ва ЛПСIl11П.1іна,

ГО С.10ва. На дошці пока.зни- сової роботи, але ПОКIIЩО поНа це СВЯТО хліGороGп запро­ церт заІ\іНЧІІВСЯ ВІІСТУПОМ ,тан­ ків ХО1У соніа.'lїСТИЧНОГО з~ш- пп існують лише на папері- СНJИ до себе в гості хоро­ lIIовалыІїї групп, .яка викона­ гання-цифри за першу поло- llідсутнin контро.1Ь за їх здiitс- пу капелу ItИЇRСЬКОГО З~ВОJУ Лtl танень «ІІО.:паВСhІ\ІІfi коза­ ІНШУ тра~ня. . неНІІШI. Настала наїїваж.:швіша «.БіJЬШОВПІ\)), ~l\a. Rезаоаро~.~ чок~. 3 непоr.лаUноІО увагою

дp~їI\HO ПРОХО:ШТh ПРОПОЛІОВt111ЧУ;І~впtl У се.11 J\.1YU 1 неп?- пора року для забезпечення ВlДЗІІа:.аТИ.~fе :Ю~РІЧ'ІЯ СВО!:і слухаЛІІ l\ОЛГОСПНИКИ КОllцерт. НЯ. А такі агітаторп, як тт. К. гано ВJдреМОІ.І~~ваIlиfi. Це, С.lІД громадського тва~ПН.НІІuтва КСР-І творчш дшл!)носТІ. Пере~ по­ Кожний ВІІСТУП ВОНІІ супрово­ КО.1іСІІПЧtllКО 10. liовохацькпй, СКd.заТll,-наПОJ.lьша заС..1уга за- }(а~и-сплосои І СІНОМ, гаря- Ч1ТКОІІ І\Оllllерту ХУДСіІ\НlП Ііе­ )1. l;ондареІШ~, ВіІ1е, ВІІ;ШО, самі віD.УЮЧ~.ГО т. А.п~руха, uo .своч~ ч~й час Д.ог.1Я]У за IlосіRа~и. рівник капеЛІ РОЗlIов.ів. про її

JИ.1il БУРХJИВПМП оплеска~и. Піс.1Я концерту голова арті­ заБУ.'ІІІ l\ОЛИ проваДІІЛІ бесіди основНІЙ роб~ТІ оргаНІзаІ~ll lIарторгаНl~аЦlЯ. ПОRшша зро()и- !_ворчпtt ~.1ЛХ. ОРГ,lшзоnано лі Іван ~lllхаnlОВilЧ lіовбаспнсь­ " •• , _ КУ ЗЬТУРНО-ОСВlТНЬОl роботи ВІН ти все, щоо IIlДllЯТИ 1\ОЛГОСП- 11 бу ло 1923 року, свого часу кпп від імені всіх КО.1ГОСПНІІ­ ІІО ,л~нках І. Фе]оров( bl\OI М. мало приді.1ЯЄ Уіаги. Він обме- НІІків па ВІІрощення високого керував нею Г. ВеРI)овка, з ків палко подш\ував ВІІконав­ IlІТ~Пll?, в. ~lОР~З. ~OBO]~MOI жується л~ше тим, що саи про- вро~аю, П~ДllесеІШЯ ПРОДУКТІІВ- 1947 ІЮІ\У ~. ~ОllПНі керус цям і просив частіше приїжд­

-=-

д~ ІХ в~л~уа., що ш лаUl\И~Нutt- ВОДПТЬ беСІ;Щ в бригадах, лан- НОСТІ худоои. праUЮG tl Р~LП.а клуGу. М. IваНИЦІІКИЙ, чіп і І\артоп.nі. Не краще й в 13 значнюlИ переGошш ВИХОJ,ИТЬ член кпрс. БРllгаді Г. ШаП08ал. щоденна стінгазета. с. 3аворичі.

А. ПеТРОВСЬІ\ІШ. ,~a час свого

ВlДста.:11Шl на ПРОПQ.1ЮВаІІlll ово- ках. Не

існування капела

hО.1ГОСПНПКIJ

охоче

ві]-

В. Галега.

КОНКРЕТНЕ ЗАПИТАННЯ Завідуючій райвідділом кі- і все обіця.:ПІ пам, що це зро­

нофікаціТ т. Романенко М.

01нак ще кало ми зробиди, ЯК тому в'шть парт}я.

повністю

іКати в КОЛГОСІІ.

В

-------

Н евїдкладнї потреби клу б у відують сільськпй клуб. Часто щоQ

побувала

Взят~ ;.І,екілька разів зверталися

~dДОВО.1ЬНИТИ хоча б ремонт :клуоу.

ГРОШІ Вас щоб відремонтували у на-

деиовструютьrя нові кінофіль- I\У.1ьтурні заПllТИ ТРУ!lЯЩИХ. ми перерахували колгоспу, а і ' КІ·ІІ')сеан I~' ·б ' КЛ"'б ще не ПОВНІ'стю ВJ'дре"оп- шому а перс " ПОІІ'"ІТКО'І мп ,,~ u, з v \ЛУОУ ПОТРl но придоаТII муJ j)I

сів іноді ЧІlТаються лекції, про- 3ІІЧllі iIIcтpY~leIITII, меблі і, па- тованиfi. 3вернувr.я по ВО;ІЯТЬСЯ голосні ЧІlТКИ газет, самперед, етільці, для бібліо- llитанню до заСТУПНІІка ХУДОЖІІьоl .IlіТfРi.l.ЧРІІ. Сплаии теки-шафи, стелажі і, голов- колгоспу І. Радченка, ГУРПіів ХУ1 0 ЖШ)ОЇ самоліяльі слухати не хотів fi

бпте. КОJИ jБ, нарешті,

відре­

ДО монтусте ~iHOTeaTp?

·'·п.· се.11 ЛlТШ КІнотеатр,

М_ Нечай, А. Мироненко, В. Сидоренко та інші колгоспники.

цьому який уже почав розвалюватпся, с. В.-Димерка. голови та він вигнав Слідами наших виступів

1l0cti-ДРi.l.маТИЧlIОГО, Gалетно- не, конче потрібно ПОПОВНИТІІ мене ~ контори КОJГОСПУ. го, хорового ВJаштовуються ве- книжковий фонд. НеПРІІваб.'ІИГрубість і хамство в на­

« Конкретне запитання» --в за не~аllовільну організацію лекuШної роGоти. кореСIlонденнії під таким заго­ ЧОрИ СЮІо]іЯ.1ьності. ве саме ПРЮlіщеПІІЯ І~лу6у- турі Радченка-вкрай пекульТОВ, lllутенко повідомпв ре­ Прп RJ)'Gi (; біUJіотеЮ1, яка потріБВІІft капіталыIfi ремонт. турної .пЮДПШІ. Він часто так ловком, уміщеній в газеті «Стадакцію, ЩО К(1теріад цеП обгооGс.'ІУЖР; 3:15 ч.птачіn. ІІ pa~Все це ~IOjI\Ha було G давно поводиться і 3 КОJIГОСПШlКами, хановень» ві;{ 28 травня, був вореНІІП на нараді членів лек­ ТlII\уt;~Ю ЧUТilЩ>І\.1 l\овф~реНllll, . . але йоиу це все СХО;І.ить. підданий КРИТІІці керівник лек-

uібліографічні ог ЛЯJП, влашту- зроБИТІІ, коли б керlВШІКИ ее-

А. Солодов,

ва.1И КІШіІ\I\ОВУ ВПСТdВІіУ, G спи-І ла й колгоспу стаВІІ.1ИСЯ до СОlі рекомен]ованої літератури. КУ.1ьтурно-освітвьої роботи так, БЕСІдИ НА IlРИРОДНИЧО-НАУ КОВІ ТЕМИ

С. 3азим' я. .1ИНУ). В срср це затемнення спо-І r.терігатиметься

Ас

трономічні

1 8

передбачення

забобонні

Сибіру. На захід від

вигадки

які

на Да.1е-

Неважко зрозуміти, що Місяць: жуазна преса реК;Іамує ЇХ вигадніякого віJ.ношення

до дощу або

ки як пророчі. Нащо?

для

того.

цієї

смуги

ПОГО.1а-це місцє:ве явище. У нас

погода одна. в інших же

ває ВИ.1но Сонця.

інша. А Місяць Mat: однаковий вигляд і в Москві і, скажемо, в Ка-

Р.е можна вІдвернути. Тим часом кожній

станеться ще одне повне затемнення Місяця, видим~ на цей раз

ших місцях. Крім того, ПОГО.1адуже неста.lе явищ~ і міняється

між зірками і людьми не існує. Нсбесні ті,lа рухаю~ься і псремі­

тl.1ЬЮI в ЄВРОf1ейській частині СРСР. А ЗО червня 1954 року станеться зате'!Нення Сонця. Нано БУ.1е ДОСТУПllе спостереженню майже в YCIoO~I'y СРСР. за винятком далекuго Сходу і деякнх частин Східного Сибіру. В окремих місцих Литви, БІ.l0русії, Українн, Донбасу і Кавказу воно буд.е повН!lМ: ;щск Місяця закриє все

іноді протягuм .10би. А Місяць ~tіняє свНі ВIfГ"lЯД завж:ш 0;1наково на протязі 291!2 діб: серпик зростає, МіСЯЦh стає повltим. потім убуває, кі.1ька днів його не ВИJ.IIО і знову він росте і убуває за заведеним ПОРН,lКn~l. Як же можна це ЗВ'нзати із змінами пого;щ? Або взяти та:.:у псеВ.10наув:у, як

щаються одне BiJ.HOCIiO ОДІЮГ0 за певними законами. На ni.J.cTaBi цих заКОI:ів астрономи 3 повною точністю вказують видимість і розташування П.1аlIет в БУ.1Ь.ЯКИЙ Н~СТУПНІІЙ час. Вигадкн про те. що аСТРО.10ГИ спраці пере.J.6ачають майбутнє. до останньої букви брехливі. д.ос.lідіКУЮЧИ і вивчаючи зако-

ті.1ЬКИ

В ніч на 19

ПОЯСН~ННЯ. а.lе звІдси не ВИП,lиває. що ЙОГО немає. Немає в світі непізнаванних рсчеЙ. а є ті.1ЬКИ речі, ме не пізнані, які будуть розкриті і пlзнан! СИ.1ами науки і практики. Був час, КО.1И ЛЮJ.и не зна.Ш, ЧО~ІУ бувають. наПРИК.lаJ.. вітер. дощ. гpi~!, затсмнення Місяцн І С:ОНЦЛ. Тспс'р це може поясIІИТ1І КОА,ниіі ШКО.1ЯР.

1ИВИВСЯ гонці озброєнь, а приймав

затеМНfННЯ не БУ.1е видно: тут бу-

де ще день, а повннй Місяць бу-

Ше й J.oci не перевелися на І РО.1НIІМ. ЛЮ.1И можуть У тому або ЗС~I.lі різні "провісники" подій. У іНШО~IУ випадку не знати цього

що знахоJ.ЯТf>СЯ :ІЮ.J.Н,

ті.1ЬКIІ

кому Сході і частково у Схід.ному хорошої погоди не має. СпраВ,lі: щоб американський народне про­

В. ШИШАКОВ, кандидат педагогічних наук СlІо.1УчеIlIlХ lІ]татах. наПРНК.1J:t, багато ВОРО;І,бllті9 Мі:1ЮТЬ свої КОІІТОРІІ, секретарів. u'Jс.1УіКУЮЧИЙ персона.1. O.J.lli беруться пеРСJ.бачати УJ.ачу або неудач}'. J.pyriДО.1Ю .1ЮДИf!И. tpeTi-ПО.1іПI'Нlі п()дії ... ВиРОil{ать на гра.1ЬН!:Х "ар.та1-, бобах, кофейній гущі. ворожать по :Jінія'{ РУКИ, по l!еб:'СНИХ свіТИ.laХ. Найсумніше тут те,

торію. !\рнтику ВlIзнано праторія колгоспу іиені ;(шштрова, ВИ.1ЬНОЮ. ВЖI1ТО заходів ДО по­ с. B.-;:(ШlеРfiа, т. ШутеНІ\О Ф. ліпшення лекціПної uропага.нДи.

завідуЮЧИЙ к.чбом.

після

січня

ч;}сто навіть

заходу

1954

в

cyciд~ix,

місцях, усе зв'язане з нею .'1ItХО ЯК щось зовсім

наперс.1 визначене

з неба,

чого

письменній

року зані, в Мінську, в Іркутську й ін- .1Ю.1ині ЯСНО. що ніякого ЗВ'язку

вірять

Перс.:'.ова наука встаRОВИ.'1а. що

Сонце.

"астро.l0гія". Вона ВIІЮI!{.lа в дав-

НОМіРНОСТі, що існують :f всесвіті.

ворожка~I, воражбllТам. знахарям та іншю! шаХР(lЯМ.

в природІ і в ЛЮДСhКОМУ суспі.1Ьстві все ві..1бувзєтьси на основі

В та"'lIХ і подібних персдбаченнях учені грунтуються на точно-

НИНУ, КО.1И .1Ю,Щ нічого не зна.1И про зірки і П.1анети. Астро:юги

пеРС.J.ова матеріалістична наука не тільки ПОЯСНЮЄ причини і хід

JIегковір·л-ц~ риса .'1юдеіі несві.з.о~шх, ві:lста.1ИХ. Крьтурно розвин)'ті .1ЮJ.Н II~ бувають .1егковірними, їХ НС зіб'єш з r.1)"3J.Y якими-

певних законів розвитку. Ці закони .1ЮJ.И можуть ~іЗН~ТИ. ВИВІ:ати, враховувати в CB01't ДІЯХ, викернетовувати в своїх інтересах. Люди,

му знанні ПРИЧ!!Н і ходу небесн!!х явищ. ВОНИ добре З:іають відда.'1Ї ві) Зе~l.lі до .'\liСЯЦ\l і Сонця, ро]міри цю: н~~есню: свіТИ.l, напрям

займалися "перелбачанням долірізних ,11O.J.eii і ці.1ИХ иароJ.ЇВ по ПОЛОіХеНIІЮ зірок, а па'Нуючі класи КОf)'Истува.lI1СЯ брех.1НВIIМИ ВИ-

ріЗних ЯВИЩ, але іі передбачає ці явища. Вона озброює ЛЮ.l.сЙ знан­ ням об'ЄКТliВНИХ ~iaKOHiB РОЗВИТКУ, які дають можливість перетворю­

ТУТ до речі нагадати, що досі €

ТРІ;мати народ. у страху перед таємничою .ВО.lею неба-. Такі аст-

тересах людства. На основі передової маркснстсь­

lІебуn.ь казка~lІІ.

І якІ знають закони

природи. МО-

Багато шкодить .lЮ,1ЯМ недоста- жуть науково передбачиги багато ча знань. КО.1!! .1юДнна не має І ЯВІІЩ природи, що стануться в

поТрібних

знань.

вона

на

Місяцю

РО,10ГИ є в еКСП.lJататорських К.1а-

KO-.lеніIlСЬК()Ї

можна передбачати ПОГОJ.у. Цестара-престара ПОМИ.lка. Вона з'яВИ.'1ася, коли люди ще нічого не зна:ІИ ні про Місяuь. ні про приЧИНИ зміни пого;J.И. На ІІідставі

СІВ і В наші дні. HallpIIK.laJ.. знаЙШ.1ИСЯ астро.10ГI!, я~і передрекли Г1Т.1СРУ. що ВІН оуде ВО_10.J.apeM свпу. і фашистська преса rІШРОКО протрубн.lа про це. Т~пер

шої могутньої БатьКівщини лІд керіВНИЦТВОМ Комуністичної партіl впеВііеllО будують комунізм.

що відбувається в

випадкових збігів

в США €

є пояс-

нення, Ї" воно завжди 6уває

маЙБУТНЬО~IУ.

Наприклад,

переJ.-

тсмнення Nlісяця (ВіН весь ввіЙJ.е

.'1юди. які вірять,

що по

гаJ.ками астро.lОгlз Д.1Я того, щоб вати ПрllрОJ.У і суспі.1ЬСТВО В ін-

Ш.:'!ях безгрунтовних дога.з.ок і до- бачення зате~IІСНЬ Місяця і СоаМИС:lів. І ця роб_1ЯТЬСЯ аСТРОl!омами ІІа баП~редбачати-це значить знати, гато років вперед з разючою точа щоб знати-треба вивчати, до- ністю. Так, ученим відомо, що 26 С.'lіджувати, J.опитуватися. У сьому, .'1ипня цього року буде повне за-І світі,

стає

1 ШВИДКОСТl ІХ руху Н світовому просторі і б-'ігато іншого.

.r.юдн

при- в земну тінь на І годняу 41 ХВИ- н~прави.lьні висновки.

:'Іробll.Ш

acтpo:IOГlf.

які

проро­

КУЮТЬ треп) світову війну, а бур-

науки

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Адреса редаКЦії: с. Бровари, Київської 06.'1асті. вул. Кірова

01480

ipolapcltxa

paioвв~ .арукарвя Киівсltlоrо оОласаоrо упраlління

народи на­

----------------------------------------------1005-1480

справах поліграфії та lи,цаlКИЦТіі

Зам.

50 номер 1953 рік  

50 номер 1953 рік

Advertisement