Page 1

Пр(.)летарі всіх країн, єднайтесяJ

Ji 50 (219)С

з метою максимального збільшення заготівлІ кормів прuвести збираliНЯ сІ­

НЕДІЛЯ

16

на на вСіх площах

ЧЕРВНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На луках забило творче ту до жнив. Голови колгос­ життя, Колгоспи вступили у пів т. т. Микал, Федоренко відповід;'IЛЬНИЙ період сіль- і Смоловик косовицю відкла ро6іт-

дають на кінець

рення кормової

буде залежати

піднесення

ші

споживні

речовини,

по'!

розвиток і не сохнути. Такий стан вик

продуктивності ликає тривогу,

використати

пере

галявини.

успішне проведення іі! І' * ** З а гота вляють ко р м а Б ідремовтували

червня та

бази, від втративши всі свої найцінні якої

лагИ та лісові

Щна 15 коп.

збирання сіна - перІод ство- початок липня, коли трава, успішного Пj..ІОведення

а також

луків j

~==~ Косовиця-важлива і відповідальна робота. Мобілізу€мо всі сили на

РІШУЧЕ ПІДНЕСТИ ТЕМПИ ЗБИРАННЯ СІНА ськогосподарських

сіяних трав,

р.

1946

ПРИf10ДНИХ

Дзвенять коси на

луках норми на 125-130 пропен-,

що, колИ у сіЛЬСhКОl'осподарської арТіЛі тів.

Перевиконують

норми

маmИI'И

готується ДО семиполківських керівників ім. 17- ріЧЧЯ Жовтня, с. інші І<осярі. ДосвІд перших днів пока будуть рівнодушні настроІ Калита. Рядамlt йдуть коса- В арті.lі почалося силосув~н жнив 01lанасівський колгосп зує, ЩО там, де правильно до косовиці і надаЛі, то це рі, залишаючи за собою ріВ НЯ.Колгоспник Прокіп Оснач i~l. Леніна. Ковалі і тесляри

тваринництва.

організували роботу, уміло призведе до небажаних ми-І ненькі

розставили людей, де запро ваджена індивідуальна відрядність і перевіряється виконання завдань, де мобі-

лізоваНl всі сили би на проведення

нулорічних наслідків-косовиця зірветься, а від цього І затягнеться збираннq· ВРО-І жа!О. Крім того, КОЛГОСПIi

ПОI<ОСИ і

стерню. За перші скошено понад 30 Сі~.?жатеЙ, .з яких. шlИ чаСТИНІ ПЛОЩІ

невисоку своєчасно

дні B~e гектаРІВ H~ більСІНО згре

і засо стануть перед загрозою нес І бено та складено в копиці.

косовиці тачі кормів для худобн.

нtI

По

стахановському

підготував

ями. Митрофан

Коли косарі накосили маси, їздові Іван Скок і l - ригорій Дм итренко почали возити її до ям. Вже засилосовано

тонн різ!;отрав'я та бур'я

50

УспіШIiО

пра- ну.

Рижий, Микита Балакир, Артем Д~fитреНI<О, Яків КОР!lУС і Хома Дужик відремонтували 2 Ж<lТКИ - са москид!(и,

молотарку, товили

5

2 К !ШИХ грабель, 10 старих і виго

нових возв та безта

є успіхи в роботі. зимовий період. цюють к()лгоспники КУЗЬМіІ -Створимо міцну кормову рок, а теllер лагодять дріб Прикладом того, як треба Що треба зробити ДЛЯ по Кореневич, Максим Акімов. базу, заготуємо для тварин- ний збираЛhНИЙ інвентар.

косити знову таки є артіль долання відставання? неОб-, Вони викошують по 0,42 ництва в достатніЙ кіль­ "Червона Україна", со Гого хідно ~lОfiілізувати всі сили геІ<Тара і більше при нормі кості якісного сіна і сило

лів. Завдяки правильно! ор- на косовицю, ганізації

праці,

наполеІ'ЛИ-

довести

до 0,30 гектсра. В змаганні не cy,-заЯВИJlИ

КОЛГОСПНИКИ.

Косять СіНО, закладають силос

сіна. Не можна далі терпі- заскиртувати , виконати дер- воїн, на нараді

док

сінопоставки.

оплати

чуютьс~. Гірка практика ми- ранні.

на

IIJІОЩУ,

визна­

та ланкових

Колгоспникам,

ниці, скиртувальники,

СНОllів

і

зерна,

колгоспники, Яl\і будуть пра цю вати на молотьбі.

Ф.

ЖУРБІНА.

Вивести артіль з

ПРОJ1ИПУ

Вже мину::а перша поло­

~

борються Треба за створення бази сокови-

які ПОЧlIнати -сшозоирання.

чено сівбу

проса

і

гречки.

Замість запланованих тих кормів для тваринницт- гектарів 1l8РУ піднято

нулого року нічого доброго працююТІ, на луках, додад-' Чеr ез день-два роз гор- ва. Вже :~аf{ладено 60 тонн ково, крім основної оплати r нулася косо, ВИЦЯ. Лишезіиш СИJ10СУ. На піДRозці до ям

Не прополені озимі І{артопля . ЗаllущенtI

лі, про яку вони добре па- в трудоднях, рекомендуЕ ло сонце, І роса заграла пер очерету, осоки і іншої зеле м'ятаIOТЬ. Цього року вони ться видавати де ситу частЙ линами, косарі вийшли. на ної маси працює 9 l1іднід.

дина.

не навчила керівників

також

навмисне

збирання сіна.

арті-

ну зібраного і заскиртова- луки. Попереду ВСІХ П1шов З<lТЯГУЮТЬ ного ними сіна, а косарнм Гаврило Швидак, за ним

сеМИ1l0лківські колгоспи ім.

ни~ СІНокосарках

за

го. року T~'T сінокосовицю ІІ СІна. Застосування цих норм J<ОЛГОСІІНИІШ J оплати на СI'нозбираНI) '1 заl'н оо " .

втягли vJ»)'нива в наС'lідок ' , J І е' чого своєчасно не зіБГ\а с[и . тер сує КОЛГОСПНИКІв ДО ВИ

КО1 аРТІЛІ 1~1.

К

СВіТИЛhНіВСЬ-! Д' . оо ре ОМІНтерну ви

і(ОНУЮТЬ та перев!!конуюгь

хліба , втративши його чt'им' а сокої ПРОДУКТИВНОСТі праці,, НОрМ!! виробітку . . . . с,-

КосаРІ

сіно . Як поганий васлідок-- но.

Васиь

ДЯЧеНКО,

Федот Шкляр, Федот llше·

.

ВИЦl

б

кормів.

ставивши людеїI,

;у Семиполках треба

I(ОЛГОСI1НІIКИ

6

..

неРШО1

ри гад·ди, де Рlll'адиром яченко .

А

тем

р-

І. БАРТАШ

косити.

не такі тут керівники,

щоб

38кінчити

рішуче

від роБОТи, ротьби за

не

зміцнення

Печури DOKiї, Нагор"ої На­ Т8ЛКИ, Крупки Ольги у ТРУ­

3 - і) TPY-Д~Д

Рідl'fо коли

бvв(]ють на

Печура

lІоказують

р~вники бригадири

КОЛГОСI1У.

кілограмів

сві- на

не одержують н(]

Гузія, РОЗіЙШлис:н.

заготівельні І "Більшовик~

відправили

ног() ДI1Я

КультиваціS{ плантацій

не доче­

понад І області. За рулем тракторист Ісмат Курбанов, який ви­ І

вони

Наступ­

з'явилися

О

ItYKPOBQfO 6уря:,а в колгосп' 10 годині ранку і почали Булунгінського раі10НУ Самаркандської давати завдання бригадирам,

мерська ІМ. Лен)на -350 кі- 50 центнерів СОКОВИТОї клуб І конує по 2-3 норми.

JIOfpaMiB. 450 кілограмів сві ники.

Але

кала,ні його заСТУПНІша тов.

За останній час сільсько-

держаВНі

ке­

Ч8СТО

кавшись ні голови тов. Ми­

ченка відправила на пере- І господарські артілі рtlЙОНУ І валку 500

са \1 і

КОІІТОРИ колгоспу, щоб одер

тень".

жоІ клуб.ники, а. веJIИКОДИ- пункти

1І0дібні. IIР~JI(ладу

ряду Тіі\{, 6 чеРВ!lЯ, uечо· ром, бригадири зібралися до

здаТЧИКівІ, требухівський колгосп "Жав

Жердівська артіль ім.Шев ,

'Катеринй,

дис Іщплі 110ва ності

піднести І

днем збільшу-, жої клупники зібрав Т8 здав

кількість

3 почаТІ< у' І іО

)10

жати наряли.

Еться

ІЗедуть бо­

трудо­ У такий на­ пружений час з 500 пра ие­ зд.атних виходять на робо­ ту 1:20-1,Ю. В деяких КОЛl'ОСПНliкін як

Не

СВіЖу клубни ку-держа ві

державі свіжої клубники.

колгоспу НО­

!3улах Домаха і ЇМ

цю важливу робо те\1ПИ косовицІ!

З кожним

IlравліНН5І

відсталим настроям

роботі

виконати сінопоставки.

Треба

у

КОЛГОСIIНII!(ів,ЩО ухиляютьсн

,нів .

і яКІСНО провести КОСОВИЦЮ,

ПОСlJішити з збиранням сіна,

Керівники

турають

ку ззI1ИС<l110

зіб- їм сезонні завдання і денні

Та

,.а.

ДАВИ Х КНИЖ ка х

довівши

рати 450 гектарів сіножатей. І НОРМИ та добившись викоТрава на значній площі дос наll~Я їх, можна швидко І тигла, її треба

колгоспу

"роведеННі ро­

працюють ІІа косо- вої ДИСЦИllліl1l1

худоба в стійловий пер ' од Тільки прtlвильно органі­ не мала ДОСТ<lТНЬОЇ кількос- зувавши роботу, уМіЛО роз ті

і яр', І'ОРО­

та голови арті.ll тов. Мика­

KOC8DЇ ПВD'ВВИКОНУЮТЬ НОDМИ

~OIK­

180 30.

біТ-результат погаНОI"О ке­

Г. КОВПЛК.

Леніна (голова тов. Микал), нии гектар СІНОКОСУ, Зlбра ім. 1 травня (голова тов. Фе! ног? понад 40 гектаРІВ в З перших днів робіт на ничний викошують по 0,40 доренко і ім. Франкп (голо- \ перІОД до початку ЖНИ~, \луках, борючись за швидке г<.:ктара - -120 нроцентів нор ва тов. Смоловик). Минуло-І в~дається по 20 К1ЛОI'раМІВ проведення косовиці сіна, ми.

ло, і залишили не згребеним швидко І ЯЮСІІО косити

Відставання своєчасному

ріВНlщтва' з боку

Окремо треба сказати про за вис.окиЙ виробіток на К,іН

возІ

визначені

кожен колгоспник вина червня, а в семипол­ КІНСЬКОМУ КОЛI'оспі ім. Лені­ викосив 0,50 гектара. Одночасно з заготівлею на до цього часу не заКіН­

говорив:

СіНОЗби-1 цвісти. Добрий час. ,

лені жаткарі, косар., в'язали

бри,:адирів вечора

ти такого, коли у погребсь П ~ Трави в cTal(Ї буто 'за кому колгоспі ім. Кірова отріОНО таІ<ОЖ доклад- ,І НІ500 гектарів сіножатей,але з но роз'яснити людям поря- ції, а подекуди починають сіна колгоспники косовицею все ще тут розка-

закріплено

роБОЧІіЙ бригадою

СвоІх слів вони дотриму­ чені щодеН!1І завдання, виді

вій роботі людей, тут зібра кожної ланки і зокрем~ до поступається перед ними ються. но понад 120 гектарів сіна. кожно~о кос~ря сеЗОЮIl зав Олекса Силенко виконуючи в ПАНUЕНКО. дання І деННІ норми виро, В артіЛі не допускають бітку, добитися того, щоб втрат врожаю і розривів D ці норми обов'язково вико­ роБОТі. нувалися і пР.ревиконувалиПроте, повчальних прикла ся, організувати справу так, Сіножаті колгоспу "Про-' Іван Суботовськии, Ілько дів небtlгато. В ряді колгос щоб до початку збирання летарський шлях", с. Зази- Ковпак і Інші. Гаврило Шви пів переводять косовицю не хліба повністю закінчити ро м'я, розкинулися на площі дак широко розмахував ко­ організовано, без доведення боти на луках: все сіно згреб 500 гектарІВ. Трава густа і сою, нідтинав траву і КЛiJВ завдань до бригад, ланок, ти, скласти у копиці і СТО- і висока. Голова артілі тов. їr у покіс, а від ньогn не норм до косарів та згрібаль- ги а коли МQЖЛИВО то Й І Гринько дем()біЛіЗОВ "відставали інші косарі. До ників, затягують збирання ' " ании жавні

APTi.тrb склзла план. 3а I<ОЖflОIO

Фото А. Кузьменко.

n реск.1! ше

нкі

в

такиіі

час

давно

ВИ1lні 6УЛlf б бути

Т АРс.

Г).

110в полі.

СЕ,Iv\ЕНЧЕНКО.


2

СТАХАНОВЕЦЬ

червня

16

1946

POK~

XVII СЕСІЯ РАИРАПИ

ДЕПУТАТІВ 12

(ДО 1О-РІЧЧЯ З ДНЯ СМЕРТІ)

червня відбулася ХУІІ лу і ситу ЗИМіВЛЮ; ретельно

яка розглянула питання:

1.

Олексій Максимович Горький

трудитих

сесія БроварськоТ районноr Ради депутатів ТРУДЯЩИХ,

Заходи

по

тваринництва

району та

в

розвитку колгоспах

виконання

продуктів

загальне

ності їr; ВЖИТJ1 всіх заходів альний художник слова, без Близький товариш Леніна РОЗ?И1:ком радянсь~~т краl­ для вчасного виконання пл!!- завітний IIРУГ тру дящих, бо і СтаЛіна Горький був ак- H~ І ~lдзнаЧ,аючи ТІ ІСТОрИЧ поставок по

рець за перемогу

комуніз­ тивним

всіх видах продукції тварин му О. М. Горький.

обов'язкове

нав-

1946-1947

БIJРОТЬ-

навчального

року і створен

ня необхідних умов для здій

рук IJ1ДЛИХ воро

велико вождя

гів народу,

продажних під­

кими словями:

обов'язкове

навчання сесія

Життя О. М.

віддіЛу

з

спо­

парТ,іУ і залізна воля тт ВОЖ

дЯ Иоси<еа Сталіна

життям і

ди

світ

ку

заюнчити

j

С

тавши

весь

Горькиго

не

автора

широко

відо­

мих оповідань, романів.п'єс, але

і

як

непримиренного

БОРЦЯ проти реакції, проти

фашизму.

В. М. Молотов, визначаю чи значення Горького, сказав:

.

письмен ник О м

"ВеЛИЧНіСТЬ Горького в то ВІДновлення всіх. ШКІльних ~УДИНКlВ, до- Горький ПРИСВ5}fИВ свій мо: Після Великиї Жовтневоr соціалістичноІ реВОЛЮllіі Еін му ,ЩО його Сі.!lтла мудріСть, ПОМІЖНИХ ПРИ~lщень, ~{Вap- гутній і яскравий талант сл

Ф.ерм, де таю ще не утворе- тир уч~телlв, ІнтернаТІВ, ре І жінню тового на о у

н~~виконати план контракта- ~OHTY и виготовлення Об~ад захисту [Jr~ прав наРBi~~: молодняку

знають

ника,

ВІВчарських !а птаХІВНИЧИХ

Цll

від

тільки як Rеликого письмен

Д1Теи переРОСТI<ІВ, ЯКІ не: ровне нестатків життя май­ можуть відвідувати нор- І бутнього великого письмен мальноУ денноТ школи, ство ника, який відчув на собі ривши для них умови для, страшний гніт буржуазного, навчання.; дл: я забезпечення експлуататорського ладу.

.

назавж

людину

нів минулого". Радянський Союз,

Лісля обговорення ДОНО- відсіялися з школи на про- знаменитих книгах Дитинс І відей прийняті відповідні тязі 1945-46 року, а до 20 тво" і "В людЯХ"."З нихl рішення по обох пип\ннях. Ч~Р~!lЯ взяти на. ОБЛіК. всіх ми довідуємось про тяжке, І

.

визволяє

проклятих навиків і забобо

вач райвідділу Міністерства за~учивши до школи тих !ІЇ Дитинство і юні роки ГОРЬ освіти тов. В. Леонова. теи, що не навчалися аоо кого описані ним самим в

липня цього ро- повного І ЯІ<ІСНОГО ремонту

та­

"Радісно жити і боротися

тварин- вачів шкіл до 18 червня цьо боротьбою нашого народу, ництва Райради тов. К. Ру- го rOKY провести повторний з благородною діяльністю баннік, в другому-завіду- облік дітей шкільного віку, партії Леніна-Сталіна.

Сесія своєю постановою зобов'язала вик.онк?м Райради, РЗВ, .ГОЛlВ СІЛЬСЬКИХ Р.ад депута~1В :грудя.щих, ГО.І ЛІВ КОЛГОСПІВ 1 завІДУЮЧИХ

висловив

в краТНі, де велика мудрість

Горького і

В першому питанні з до- зобов'язала голів Сільвикон його творчість тісним

" 1

ЗМІНИ, ЯКІ сталися в жит

ча-справа

повіддю виступив головний 'комів, директорів та завіду собом зв'язані

ферм до

НІ

краУни за тІ нашого.. народу за

нав- снення закону про загальне І собників фашизму.

чального року.

зоотехнік

учасником

би народІВ нашоІ

в

чання і стан підготовки шкіл

району ДО

11

POK~ ництва. Через деякий час радян- визволення від гніту ца риз- раДЯНСЬКОІ влади, . Гор~кии З метою успішноТ підго- ські люди довідались, що му, капіталістів і поміщиків. своє захоплення ДІЯЛЬНІСТЮ закону про товки ДО нового 1946- 1947 смерть Олексія Максимови­ більшовицькоr партіІ і її ве

тваринництва

1946 році. 2. Виконання

доглядати худобу, щоб не Десять років тому, 18 черв Горького "Мати", служили справедливу,соціалістичну допустити загибелі і доби- ня 1936 року,помер великий прикладом міліонам трудя- державу". тися підвищення продуктив російський письменник, гені щих. І Уважно спостеріl'аючи з.~

обо­ 'ну державних

в'язкових поставок державі

.

-~

.

ПО кожному

нання, упорядкування ШКІЛЬ

селу І колгоспу та ,зняти мо них садИб,. за~езення

не

~али-

щасливе

flciM,a

силами бере участь в близкість до

БУДІвництві нового

народу і са­

життя. мовіддаl\а гігантська праця над опаНУП(lННЯМ

життя.

дnсягнень

Твори Горького пройняті КУЛЬТУРІ-! людства зробили Всі до одного твори Го ь великОЮ і вічною любов'ю його беззавітним другом

лодняк З контра~~Ц1r,раніше на для ШКІЛ І вчитеЛІВ з кого-ві ші онові ання ~o до праці і трудівників. З трудящих і великим натх­ законтрактовани~, і пере- 15 червня по 25 червня .Цb~ вісті o~aH~, п'єс: оч~ ки захопленням і гордістю ВіД: ненником боротьби за спра дати на ферми .СІ.л~ськогос- го року провести в ра ион! і ст~тfі-завжди були сgря кликався Горький про радян, ву комунізму". подарсыlихx аРТ1ле~, розгор декадник

ремонту шкіл, за- мовані на викриття експлоа

ську країну, радянську вла: Трудящі Радянського Союзу партію більшовиків і' свято шанують rlам'ять про

нути масову ~агоТlВЛЮ кор- лучивши до цієТ роботи ши таціТ і дармоУдства буржуа­ ду'

MlВ та pe~OHT І побу Дову но р' ОКl' 'Іаси громаДСЬКОСТІ' р"а- зП, на прославлення праці. П вождів Леніна і Сталіна. І ОлекСія ,'v\аксимовича Горь вих ПРИМllцень з тим,щоб за " . "У радянської влади-пи! КОГ9· Читаючи і перечитую безпечити тваринництву теп йону. . ОпуБЛ~І<ована в ~901 роІ ЦІ ГОРЬКІвська

УЧНІ НА ПРОПОЛЦІ ПОСІВІВ

На полях жеРД1ВСЬКОЇ аР-І під керівництвом вчительки тілі ім. Леніна, іде напру- і тов. Пацюк пропололи 1 гек жена робота. В цій ро- тар люпину, а вчора вони боті приймають активну очищали від бур'янів гороучасть учні школи.

14 черв

ня 23 учні молодших клаСіВ,

дину.

про сав Горький,-нема інших і чи ИОГО ТRОРИ, ми ~находи­ інтереСів, Kpik, інтеРЕ'сів тру ~o в них прекрасНІ ~умки СМіЛИВflМ і сильним закли­ дящого народу. Це єдина в 1 почуття, ~апаЛ;о!~ЧI нас ком до революційнот бороть свіТІ дійсно народна влада, на ДО,блеснии TP~Д І подви би. Прекрасні риси молодо . ." ,ги в ІМ'Я наШОI любимо! го реВОЛЮlI,іонера Павла і І вона Д,исно прагн~ створи [ радянськоТ вітчизни , в ім'я

Буревісника"

прозвучала

його староІ мотері,

Агроном К. БУЙНЕВИЧ. ні

·жнароднии'" МI .

"ПІСНЯ

огляд

в

виведе­

знаменитому романі

ти для трудящих БІЛЬШ лег і КОМУНіЗМУ. кі умови

зборів провадився реф~рен- жуть

дум (опит

борна кампанія в обох краТ нах проходила в обстановці загострено! ІІОЛ~ТИЧНОТ боротьби між партіями. Після того, як 5 травня шляхом всенародного голосування був віДХИJ[ений про ект демократичноУ конституцїТ ФранціУ, реаКЦійні пар ТІЇ цієТ краТни переЙШJlИ в наступ. Вони ставили своТм ЗJ1вданням Зі!воювати таке становище в Установчих зборах і в новому урядові, при якому можна було б перешкоди-rидемократизації країни. Вони мріяли навіть про скасування націоналіза ціІ та інших прогресивних заходів, що провадилися у Франції. Праві газети розгорнули запеклу аllТИКОМУніетичну кампанію, сподіваючись підірвати довір'я мас до компартії. Проте, не зва

року. Комуністична партія одержала 15.3 мандати замість 152 та соці1tлістична127. Соціалісти втратили, [юрівн,ЯНО проти минулих ви борів, 10 мандатів, що було прямим наслідком участі правих l{ерівників цієТ партН в антикомуністичній кам паніТ. Успіх французькоТ компартіі, яка зуміла в умовах винятково гостроУ боротьби завоювати 300 тисяч нових голосів і зайняти друге міс це в Установчих зборах € результатом rї послідовноТ ПОJ[ітики, спрямованоТ на за хист єдності демократичних сил І прогресу краТни. Відкриття Установчих збо рів відбулося 11 червня. Ус тановчі збори повинні ство рити уряд та приступити до розроблення нового проек-

жаючи на щедре фінансуван ту конституції.

ня ціЄI кампаніі промислови ми колами, реакціУ

В Італії

вибори

протистояти

республікою чи монархією.

Не зважаючи на

велику

активність монархічних та фашистських груп, доля МО нархіТ в Італir тепер виріше на. Підрахунок голосів показав, що 12,7 міліона вис ловилося за республіку і 10,7 мlЛіона-за монархію. Савойська динасція, яка зв'я Зllла свою долю з політи- і кою Муссоліні, тепер повин І на буде зійти зІ сцени. І На 8иборах до Установчих зборів перемогли три І основні масові партіТ ІталіУ: І ХРИС1'ИЯНСhкі деМОІ{рати, які! зібрали 35,4 пропента голо І сів, соціалісти-20,7 процен та і комуністи·-18,9 процен та. Соціалісти, комуністи, (партія діІ) та інші ліВі демократичні партіУ складають близько половину всього числа депутатіВ. На фашист сько-монархічні групи припадає 14 процеНТіВ усіх де путатських місць.

Демократичний

вперше ІталіІ тепер багато

*

.х.

А.

КОЛОСКОВ.

впливу ка зможе, наDешті, скинути принизливу опіку англо-сак

сонського капіТj1ліЗ\lУ".

.:{.

Широкі демократичні ко-

Опублік()вані повідомлен- ла цІєї краІНИ з великим за

ня встановлення дИ[JЛоматич них і торговельних віДНОСИIІ І між СРСР та Аргентіною. Зросла економічна могутність і політична вага нашої кратни в міжнародних справах показали керівним коламАргентіни,ЩО політика не визнання, яка тривала 28 років, завдає ШКОДИ самій! АргеНТіНі,-ОДНіЙ знайбіль ших і найрозвиненіших краТн ПівденнотАмерики. Вона потребув сільськогосподарських машин, тракторів, промислового устаткування. В той же час вона може з успіхом д.ая себе пр()давати найрізноманітніші продукти-пшеницю, льон, цукор, м'ясо, дубильний екстракт і т. п. Близькн до урядових кіл газета ~Ла епока" заявляє, що відновлення відносин з Росією .повинно бути

доволенням зустріли [юві­ домлення про встановлення дипломатичних відносин між СРСР та Аргентіною. .х. .х. ,~ У МОСКВІ 8 червня закінчилися переговори між уря­ дом СРСР і У-рядовою дt.­ легацією ІОГОС,1авіІ на чоJ[i з маршалом Тіто. В ре· зультаті цих переl'ОВОР'В досягнута повна згода в усіх питаннях, що СТОСУ­ ються економічного співро­ біl'ництва, торгівлі, мнтеРI­ альноrо постачання Юго­ славській армії і тісного куль турного та політичного спів робітництва. Голова ЮГ0' славськогО УРЯ4У маршал Тіто перед своїм від'їздом з Москви заявив, що угода має дуже велике значення для відбудови зруйновано' Югославіі.

розвиток сприйняте з особливим задо-

В. ГРИШАНіН.

в чому воленнш.l,бо, IІОllерше, воно , ______________

не вда- пройшли при великій актив залежаТИ\tе від того, в якій відкриває

лося добитися успіху.

створити

населення) в пи- реакції.

танні про те, чи бути {талif

у ФранціТ і Іта;'ІIТ 2 черв-, ТіЯ -МРП має 165 мандатів' ня відбулися вибори до Ус- замість 148, одержаних Підl тановчих зборів. Передви- час виборів у жовтні 1945

життя,

ності мас: голосувало 23 мі Мірі прогресивно настроєні І ринок ДЛЯ

новий

широкий!

аргентінської І

У нових Установчих збо- ліони виборців. Одночасно маси члеНіВ християнсько- продукціІ і, подруге

Т. в. о. нідповідального

тому, редактора В. РУДЕНКО.

рах Францtr католицька пар з виборами до Установчих демократичноі партії змо- 1 що наша економічна ІІОЛІТИ БИ

05236

м. Броварі, КиївськоІ обл. вул. Кірова. Друкарня райгазети

.,Стахановець".

Телефон-редакція

2

дзв. Тираж

2500.

50 номер 1946 рік  

50 номер 1946 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you