Page 1

.N< 4 (8485)

Ціна договірна

ГАЗЕТА ІРОІАРС'DКМХ МІСЬКОЇ fA РАЙОНИОІ РАА НАРОЛИИІ АЕПJТАnВ

Інформаційна панорама ВИБОРИ І ГЛАСНІСТЬ Позавчора в Києві Комісія Верховної Ради Украї­ ни з питань гласності і засобів масової інформації, Центральна виборча коІWісія та Укртелерадіокомпа­ політичних з представниками нія провеJІИ нараду партій та об 'єднань, що зареєстроваїtі як учасники майбутніх виборів иарод.них депутатІв України . На ній

було визначено

rtорядок .висвіТJІеІtня

передви­

регламентований

борноі кампанії та ходу .виборів,

кандидатів і пропаганди ефірний час для виступів політичних платформ тощо.

ЧИ Ж БУДЕ ДОСИТЬ

ГАЗУ?

Делегації Росії та Тtркменистану прове.'Іи вчора переговори .в КиGВІ з представника.мн у.ряду Украї­

ни з приводу поставки в нашу країну газу та умов

розрахунків за нього. ,.к .вtдомо, Україна має одер­ жати з-за кордону близько 70 мідьярдів кубомет­ рів цього nалив<І, з яких майже 60 .постачнть Росія,

а решту

-

-

1,9- 2

щення цін на енергію в

рази.

ПРО ХЛІБ МАИБУТНІИ У Кабінеті міністрів У.країнн .розглянуто nитан­ про:ведення весня­ ня, пов'язані із забе31ІеЧ.еннЯ~tІ них польових робіт. Дано .відповідні доручення що­ до відкриття кредитних ліній, .виділення необхідних і поставки внробннцт.ва фінансоlІих ресу.рсів для і засобів добрив селу енергоносіїв, мінеральних і ;Jапасних ча­ хімічного захисту рослин, техніки стин. Пшлося про .вишукання можливостей для зни­ вартості

ження них з

сировини

l

nродовмьєтва,

одержа­

нового врожаю .

сІв у Верхов~Ш Раді нового складу .

КРИМСЬЮ ВИБОРИ:

У Криму відкрились виборчі дільниці по виборах Президента республіки. Туди .вже доставленІ бюле­ тенІ, щоб ті з .кримчан, хто не зможе проголосувати 16 січня:, зробили це достроково. Витрати на вибо­ станови­ ри Президента і Верховної Ради Криму тимуть понад 30 МіJJьярдів карбованцІв.

створеної комісіі, засідання Відбулося перше діяЛь­ Верховною Радою України ддя .nеревірки ності концерну «Бласко\). До роботи комісії, якій

залучено колишніх надано статусу сдідчої групи, та М. Поте­ генеральних .проку.рорів В. Шишкіна

бенька. Накреслено план роботи. розподілено обо­ в'язки. Члени комісії виїхали до ОJІ,есн.

Внаслідок запеклих боїв між прнхнльнh~tамн пре­

стану, з дру.гого, що точаться в Кабулі, велика гру­

ООН та представників nа іноземних днпло~tатів змушена була терміново покинути країну в супрово­

дІ озброєного конвою. За повідомленнями ломатів

благопоJІучно

40

інформ­

високопоставлених

перетну ли

дип­

пакистанський

---- ---- ---- --·- ---

кордон.

номунальної

Ситуація не поліпшува­

.

тиметься. якщо ми й на­ далі зволікатимем6 з про­ Стадажем нерухомості . новище на фінансовом у і банківському нредитно з ринку т існо пов'язане Ніхто ка ­ приватиза цією.

п равом

що

таких В Кнєві вику пу . 1\Олективін близько 70-ти . П ерший етап приватиза­

ві д

з

ор е нд у

на

наше

що

показав ,

П іДста ви

недосконал е .

-

зини)

двох

ру ках

в

є

обладнання

власників:

примі­

а

міста,

вла с ністю

- в комунальній щення що рай о ну, власності пов'я зане . :з перерозподі­ ло м житлового фонду. А торговельні

всі

точки з на ходять с я у вбу­ дов<tних . nриміщеннях. В зви чай но т.акій ситуаці ї. претензії . ж, виникають Якщо

лавни.

обладнанн я

меблі ,

-

при­

механізми . деш е вшає

ін ве нт а р

П СУ Є Т ЬСЯ,

.

ників

є

-

протил ежна

черговому

ІЗлас­ на

гіп ер-

витку

цен т р і

<<ЗАЗ автотехніка>> орга­ нізоване дрібносєрійне ви­ санітарного робництво вантажопасажирського

ав­

ЗАЗ-11 024-03. томобіля ця ,нова мо­ Розроблена дель на базі ЗАЗ- 11022 з метою

розширення

менклату,рн

но­

сnеціалізова­

ної автомобільної техніки

Ціноут­

гу люється режим

іцо у

поки

А

вор е ння .

на с один варіант << регулю­

або це робить

-

ванн Я>>

кори сJІИ ­

своїх

у

власник

приват ний

.або

д ержава,

Якщо не секрет, яку

-

ціну за придбане платять стати вирішив хто ті, власником?

вартості, то

Щодо

-

у мовно

ми

все

і

малу

на

приват изац ію .

под і­

в елику

об 'єк­

По

рах

ю~родноrо

по

депутата

чо~ttу округу М

період

струвала

претендентів

щр

стали:

СЕЛ ЮК Ми.кола Рома­ ник ,

р.и., nолков­

1951

нович ,

начальни­

засту.пник

кол ек тивами,

3

приватн ими осо ­

досвіду я знаю . і знаходять

люди

в за є­

як Штат , :vюро:зумінн я. меншим, стає правил о. власник

новий

вищою ,

на магаєть ­ в

гроші

виладати

ся

-

за рплата

але

роз­

примі­ ремонт і виток план щення . Н а перший пр о­

принципи

виход я ть

фесіоналізму, можливість росту, особливо для м оло­ ді .

На закінченн я хоЧу від­ що

ІЗНачити,

успіх

прива­

не від залежить тизації грошей за­ того, сr\ільки

робить на цьому д ержава. наскільки Головне тут зможемо

ми

шви дко

з ро­

біль­

приватни ми

бити

ші сть підприємств . Комер­ сьогодні ційні стру ктури

с притніш і

набагато

від

П отрібно по­ державних. диктату їхнього збути с ь способом, культурним· конкуре нцію

створюючи

і

суперництво . А о сь оренд ­ хоча за ні підприє мства по­ останній рік і стали пога но

пулярни ми,

ситуацію,

в

ються

скла даєтьс я,

шля ху

ки ,

1944

Бровар­ відцілу ннчого ської ПМК-5 тресту « Київспецсільгоспмо н т а Ж >> ,

живе в Броварах.

ПОЛІЩУК Валерій Ва­ 1944 р. и . , на­

сильович , ного

населення

захисту

районної

Б.роварської

адміністрації,

державної

живе в Б.роварах.

ШИБІКО Анатолій Во­ 1951 р. н .,

додимкрович,

державної

обласної

аАМіністрації,

мешканець

Києва.

(Овдієнко )

ОБУХОВА

Григорівна,

Марія р. н.,

управлLКня

начальника

в

гальмо

приватизації .

адміністрацlї , живе в Бро­

випад­

підприєм ство

працює неефективно .

при­

варах.

Броварська виборча

комісія

не його приватизу вати можна , бо воно захищене

організацій, ко­

ся

статусом

маю .

життя

суди ть,

вати .

орендного.· Ду­

а

тут

хто

хто

само

вміє

роз ­

пра цю­

ні.

промислових

тнвів

прнємст.в,

структур ,

мерційних

до.по!\Іогн

населенню

Оснащена винка

3-місна

но­

меднко-технічним

та іншим спеціальним об­ ладнанням , ЯКОГО

конструкцІя

ЗЗДОВОJІЬНЯt;

ВИМОГИ

травмобезnечності. (УКР ІНФ ОРМ) .

під­

підтримати

теріально

ви­

борчу кампанію і перера­

(УКРІНФО РМ) .

дому.

л ід­

nриємців з п.рохання м ма­

млн. карбо-

ноУ

звертає­

ться до керівників , колек­

.кошти

на

окружна

використ овуєть­ однак нераціонально ,

міщення

в

і

1948

заступник

перший

хувати

.планової

Київ­

глави

заступник ської

701519

консультатив-

соціаль­

чальник відділу

Людмила НЕЧАЄВА.

надання

р. н. ,

nланово~вироб­

начальник

освіти Київської общ~ерж­

кол и міські власті ба ­ що

ТКАЧЕНКО Надія Во­ лодимирівна,

хочете,

Бу вають

Поясню.

яка

мешканець Києва .

якщо

перетворюють ся

на

впису ­

готовки Київського інсти­

Бесіду вела

термінової

на де­

Ними

України.

путати пакн

народні

у

кандидатів

прибли з но становить

для

і зареє­

ступний

вона

700

іІа на­

дила пJіан роботи

малої

бли зьк о

Ко­

209.

місія обговорила і затвер­

тах

прива ти заЦії

вибор­

Броварському

туту управління і зв ' я.зку,

чать .

вих інтересах.

і

нерухо­

багато віДре­

в дію приходити механізмtв і дещо

тут

tloro

почнуть

Тільки тоді

обіг .

ляє м о

і ду~шd

не­

які не

ні на державу , н а окр е му людину , на ­ в заnущені решт і. були

пр одати),

при~Ііщен н я

і гроші,

nрацюють

швид ш е

мі ст ю,

є

ні

його яко ­

то

вона

ринок

став

рухомост і,

ми зацінав лені мога

панацея

Але

бід.

усіх

реаль н•1 м

:за ­

малої м ай но такі: ' "У'' приватизації (кафе. мага­

-

остання

точною , тією від правною з якої треба почати , щоб

сфері

в цій

ст в ерджує,

не

т егорично

дого­

у кла в

своєча сН'J

в ори

п_;шва ·

вести

повинна

тиза цію ян свою політику.

мага­ Уточню. Викупити ті, тільни зини можу ть хто

д ержаву,

на

покл адат и

нна

доводиться

надії

велик і

окружної

виборчоі комісії по вибо­

а

там

Ту т

варто.

не

продажем

власності

1\ОЛективами.

трудовими

во-технічному

зидента, з одного боку, та nрем'єр-міністра 1\фгані­

понад

тів

двома спо­ здійснюєть с я аукціони. ч е ре з собами Н а початку осені ї х у на с пройшла ціла серія . Ска­ жімо, з 38 номісійних ма­ газинів було продано 23, з рі:зни х причин а .15 було знято з торгів. Дру­ об 'єктів никуп гий

січня відбулося чер­ засіДання

ка кафедри тактичної nід­

бами.

з

10 гове

з 23 Н апр иклад, особа . об'єктів 8 пр идбано тру­ довими

поспіша ти

інфляці ї

приватна

купила

ємствс

І DРDБЛЕ/11111 JК СІ/11...

У Запорізькому науко­

ВИМУШЕНИП КОРТЕЖ ДИПЛОМАТІВ

ють . П}..ІИбли:зно те ж від­ підлрн­ бувається, якщо

решта

об 'єн­

розв ' я­

виника­

що

завдання,

зує

мала і велика. Привати зація

сам

він

давством,

Приватизація:

(ЗН ОШ УЄТh СЯ ,

«БЛАСКО\) ПІД ПРИЦІЛОМ

Згід н о :з і снуючи м законо ­

А. І . Сачнвком .

---

то тут усе ясно.

:-

тивові

колек­

трудовому

да є ться

ціальної сфери Фонду комуналь.ноrо майяа Києва

майже

ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА

Це питання виникає як само собою зрозуміле. про­ Якщо підприємст во

--

перший досвід їх чайно .виникають 'J11Уднощі. Про Укрінформу інтерв'ю кореспондента подолання со об 'єктів приватизації з начальІfиком відділу

ще

кандидатуру д.нями, що має .нмІі-р висунути свою до украінського .парламенту . На думку пані Стець­ ко, націоналісти можуть мати одну т.ретнну голо­

І:Іідприємст.в ... Я.к склада­ ються взаємовідносини у них?

:ІНше перший крок, за .яким буде багато ін­

конодавст во

Голова КОНІ\ресу українських націоналістів Слава 3аявила цими Стецько, nеребуваючи в Німеччині,

вчора

--

власність

приватну

у

ннх

В кожному вели­ ших, що ведуть до далекої мети. кому чи маJІому місті України в цьо:\І~' процесі зви­

ції

ДОБРІ НАМІРИ ПАНІ СТЕЦЬКО

аrентс>tв,

ція

на

про сказати що можна n.рода­ nрава нолектнвів

привати.за­

що

ст.вер;\жують,

Спеціалісти

11

Ів<Іновнчу,

Андрію

---:-

Розраховувати ку ль тури. норм загальноприйнятої одержати все відразу і в комщ~:ексі, звичайно, не­ розумно.

магазин середн я ціна -- 300 мл н.

за цін у млрд. А а укціо ні

претендентів

максимальну

назву

сту

контра­

Дл я

ватизацією.

Зареєстровано

при ­

великою

вваж ається

ція об ' єктів .тор.гі.влі спрямована на те , щоб лідвіду ­ вати дистанцію і привести цю сферу до визначених

НЕ ДУЖЕ НАДІйНА

Проблеми, пов'язані із стабілізацією роботи базо­ вих галузей п.ромнсловості , було обговорено на на­ взяли В ній України . радІ в Кабінеті міністрів вугільної, і відомств міністрів участь керівники металургійної, коксохімічної п.ромис.11овості, енерге­ .ткки, т.ранспорту, пред/Ставники галузевих проф­ сnілок. Як зазначив виконуючий обов'язки прем'єра знайти паЮ. 3вягільськнй, ~tІетою наради було . ритет цін у ву.rільній, металур.гійній промнслово­ ·сті, в енергетиці. За оцінками сnостерігачів, на за­ на жаль, тради­ цього .вже, сіданні знайдено для ційний вихід: иайбJІИжчим часом нас чекає підви­

ванців і нижче, а те , що су ми. вище від цієї

у

<:у.nермаркет

з нашими зарубіжжя будь-якому з міст далекого торговельними рундуками, які сnотворюють не тіль­ кн вулиці, а й саму ідею культурної торгівлі. Ку­ а якщо пити в них сигарети , жуйку І.ІІ;е і'І10Жна, одяг? Річ не ~.южна ні .прнмі.рЯ'і'И, ні nодивитись як слід. Дистанція між цінами і обслуговуванням така ж, як між возом 1 .реактивним .ІJітаком. Приватиза­

Туркменистан.

БАЗА

~-----------------------------~~-----------------------------·

порівнювати

важко

Звичайно,

АПБ

на

р/р

Броварському

<< Україна\).


2

стор.

Середа,

8

січня

12

КАЖУЧи про теr~~ріш­

ній склад Верховноr.. Ра­

ди,

що

доживає

сво1

ос­

танні тижні, можна було () піти усталеним шля­ хом _ звинуватити ~ар­ ламентаріїв У всі~ грrхах і негараздах, ню звали~ .1ися на наші голови І плечі.

І

така

пwrання

постановка

І\ілком

би

ві,J,­

:Іа rrеречна.

о~нак.

ч\·;-nі

ВІр­ не­

говорнчи

гріхи.

,;0

а

не

п~о

забуваи.~

ВlЦНОЧаt: і про СВО! ІІ.їСJL'Ні. а,J,же. нк мовить­ uІ \. старо~ 1 у українсько­

~!\'

а1-1екдоті.

·

«бачили

оЧі. що купували ... >>. Маю на

увазі

нашу

недалеко­

г.1ядність. нку ми пр<r ,J,емонстрували навесНІ 1990 pGKY, обираючи св~­

їх. на перший погляд, наи­ :\Остойніших · аредставни­

~ів до найвищого органу в:Іади.

Обирали,

можна

сказати, за стереотипом: хто наіібільше кине со­ лодких обіЦянок із пере~­

виборної

трибуни.

т~и ·

вважай. і одержує путІВ­ ку-перепустку ~о парла­

·жодного

Спробую

довести

це

на конкретному принл~­ ді. Він іще актуальнии, ХОЧа <<ПОЇЗД уже ПіШОВ>>. Маю

НІІ

увазі

нашу

по­

зицію, 'ко.1и обирали де­ путата нинішнього скла­

ду парламенту по Бари­ шівському виборчому ок­ ругу М 215. Як

відомо,

колишній

тар

цього

партії Не

М.

вищ1ю

ції.

в

став

секре­

райкJму

М.

істину

ним

перший

Ком­

Коваленко.

свою

думку

останній

здається 1 •

але,

Новаленко

тримав

так

за

інстан­

і

пан

не

тягара

ви­

довіри.

разу

так

і

не

пощастило 'його побачи­ ти серед наших людей. А звідси, зрозуміло, і по­ чинається

ших

незнання

проблЕ'м

із

на­

fio-

його

дільниці. хочеться ві­ рити, nрийдемо вже не із заплющеними очима, а з чітким розумінням і усвідомленням давньої і<.:тини: не в<.:е золотЬ, що

тичний блок, вироблення чіткої передвиборної про­

блищить ... А

виборців. Можливі

Ду.uки вголос

зараз

не

Зовсім

інакше

!оцінити гаго за

можна

діяльніс1'ь

«чужого» якого

APf.

депутата,

довелося

голо­

сувати жителям сіл При­ десення, - - В. М. Єщен­ ко.

Представниця

родщини.

час

вона

Вишго­

знаходила

цікавитися

існую-

чими проблемами, і зу<.:трічатися із виборця-ми,

доnомагати

:І1іло.

не

їм.

все,

Зрозу­

про

що

зга­

та

й

пробуємо

гадатися, ляків

них

наші

справедливим:

виборці

просто

<<проковтнули>> гірку пі­ гулку, за що змушені тепер ·розплачуватися іг­ норуванням усіх своїх проблем. Потрапивши до

як

знаними

Броварщини,

до

них

А

своїх

здо­ на

на­

назива­

цікавиться

найперше

полі­

зверта­

дувалося в nередвибор­ ній програмі Валентини Мико.1аївни. їй вдалосн реалізувати. Але хто за нинішньої ситуації її мо­ же в тому звинуватити? Що ж до третього

ють

представника

січних особистос,-ей. Неважко передбачити,

наших

зем­

:Іяків у Верховній Раді України директора радгоспу імені Кірова В. М. Хомен•ка, то тут будь-нкі оцінки були б просто

Бо

він

приміром,

зробити,

ІНІв

в

передчасними.

що, до

адже

потра­

парламенту,

тому

вже

міг коли

намітив<.:н

погляди

ників

ного

і

ким

грунтовних

за-

актів було звичайнісінь-

просторікуванням

депутатів-старожилів

із

на

цьому

є

адже

ків

трудових

<.:еред

немало

що

за

ректорів

про

непогано.

Для згадую

чого, запитаєте. про все це? Та того, що' чер.ез ті лі-

для чені

тижні

прийдемо

ми

знову

на

виборчі

вступу

в

заводів

пе.

ди-

кому-

нального обладнання А. Г. Лемnщького, кра­ нобудівного заводу <<Стрі­ ла>> А. С. Ющука, рад­ гос пу «Го гол і вський » А. Т. Косенка хтось із матиме

всі

сподіватися

підстави

на

прихиль­

виборців.

хтозна.

чи

Тільки

підуть

на

названі

керівники,

обраннн

до

ламенту

означало

розлуку

Не

варто

рахунку

ків них

для

рідними

скидати

і

із

представни-

громадсько-політичорганізацій, що ді-

ють

на

Броварщині.

організації

хоч

чисельні.

їх

пар­

б

із

це

адже

складу

колективами.

умов

Миколайови­ відгукуються

непере­

боротьбу

віть

таких

зер­

колективів

умови

редвиборну

них

за

і в

керівни­

зрілих

високої трибуни. Та й на­ Володимира ча виборці

Що ж,

раціональне

но, є

представ­

директорсь.ко-влад­

корпуеу.

але

Ці

мало­ за

об'єднання

в

і

ма-

умови

тільки

меркантиль­

загалом,

хто

претендентом

путатський

найрізноманітніші. давньою звичкою

хто

так

вони

інтересів.

став

передвиборної

тикою,

І

парламенту

заради

ються За ті,

жите­

ді ділові. кваліфіковані. Ті, що бажають добра Україні. а не пробивають­ ся

б

не

на

де­

мандат.

мусимо

тати:

людина

бути

істинним

цн

ми,

пам'я­ повинна

патріотом

України,

готовою служи­ інтересам. Бо ж ми

ти її

вже по зав'язку ситі всілнкими обіЦянками і запевненнями, блискавич­ ними

намірами

нашу

вивести

державу

Тому-то цього

й

із

тупика.

віриться,

разу

що

зуміємо

зро­

нинішні

часи,

коли

жек

нелегкі

чи не ~о­

новий

день

та1ть

у собі загрозу нашому

життю і здоров'ю вна­

слідок

злочинних

убивць, злодіїв,

дій

rвалтівників, ми вже яко~ь

навіть емирилися ІЗ тими численними пра­

вопорушеннями.

.

що

нридбання.

Ще

серед

нас

котрі

і

ними

вчинки

ІНевелн­

ким злом. Чи то прос­ то

немає

вати

А

на

мІж

часу

них.

тим

вопорушень

тягнеть'Ся

реагу­

вгору.

nра­

невnи~но

Повrр~

те. гірко називати таю цифри, але факт зали­ шається фактом: за ми­ нvлий рік у районі тіль­ кИ до ;І.ИСЦИПЛіНарНОЇ відповідальності за скоє­

ні

правопорушення

було

nритягнуто майже три ти­ с:ячі жителів Броварщи· ни. Якщо точніше 2.945 чоловік. Серед них:

105 наших І<арані за

земляків nо­ виготовленІtя

самогоІtу, 101 -

за його

вання

гро:wадян

нерідко

доводиться

чути:

стративне

покарання

спиртних

умовах спиртних напоїв відмінено. І тепер, мов­

наnоїв

мадсЬІких

у

гро-

.

місцях.

І це ще не все. Десят­ ки, а точніше навіть сот­ ні

інших

скоєНf!Х

порушень пов'fІзані

право­

так чи інакше із зловживан-

Людина ням

окремої

наших

ним.

категорії

земляків

сnирт­

Та чи не найбільше

тривожить не

крива

чо­

нас

вживання

пошире­ спиртного

виготовлення

ляв,

в

робити

за

домашніх

це

вільно. Авторитетно що

адміні­

можна

заперечу,

це

помилкове

Ніякого

твердження.

за-

і закон кону,

який

би

виготовлення

інших

міЦних

дозволяв самогону,

напоїв,

не­

Згадуючи

про

в

І

тому

ця

все

на

самоплив

і

чека­

ти «манни небесної>> на­ багато легше, ніж <.:ама­ му через обраних депута­ тів

впливати

на

процес

державотворення.

Тому на питання йти чи не йти на вибори, мусимо відповісти

ствердно

йти! І діяти так потріб­ но в будь-якому разі. Але вибір, повторюю, му­ симо робити ос-мислено й грунтовно, аби потіМ' не

розчаруватися

ному.

Головне

зуміти

відсіяти

в

скоє­

сьогодні зерно

від

полови багатослів'я і ди­ летантства. Кажучи сло­ вами незабутнього Тара­ са, не повинно нам бути однаковим,

Україну

куди

поведУть

ШЛЯХОМ

роз­

КВіТУ ЧИ ШТОВХ·!іУТЬ прірву розладу, із

ЇЇ у якої

немає

--

дороги

В

воrюрядку

гребах,

в

Літках,

Красилівці,

Нали­

ті ...

Поширене пияц'!1Во, безвідповідальність поса­ дових

осіб

у

реження

справі

збе­

матеріальних

цінностей ·негативно впли­ вають

на

криміногенну

обстановку. звичним

Сьогодні

стало

ред

ночі

стіж

двері

вже

бачити

відчинені

се­ нав­

тваринницьких:

ПJриміщень, комор. Іхні <<надійні oxopoHlli>> в цей час або спочивають на­ підпитку, або «ріжуться>>

значну

карти.

Така

неблагополучна

шляхового руху було ви­ явлено в районі, котрі сі­

вимог

до

порушників,

профілактичної

дали

ших

ня

радгоспах

йону. ких

Понад

чи

двісті

порушників

за

кермо

автомобіля

ра­

та­

правил

трактора

НСІПідпит­

Я

навмисне

джую

увагу

зосере-

читачів

недопу<.:тимості

гоноваріння

Під

що

законодав­

склався

kрупних

в

на­

населених

пунктах.

Так, у Великій Димер­

ку.

на

діючого

ства,

року,

час

сІд

у

вах

чй

і

само­

пияцтва.

nроведення

трудових

за

саме

місцем

бе­

колекти­

nрожи-

ці торік но 440

було зафjксова­ правопорушень,

зму­

посилен­

робо­

плануємо

усіх

району

в

органІзувати

не чергування ників МіЛіціЇ

ція

спужб

пра-

районі

метою часом

Силами

дотриманням

в

ти. З Цією найближчим

у Нняжичах 220, На· JІИНівці -- 180, Тр~бухо­ ві 156, Гоголе:Qі І 54. Не кращою є ситуа­ із

правосуддя),

членами

груn

громадського

вже ми

селах

ніч­

співробіт­ СПіЛЬНО З з

охорони порядку.

співробітників райвідДіЛУ

мілі-

-

цих класів: конкурсі учні,

стали

на

півтори

ко,

(бо­

до

коренів

Ірина

інспектор,

Єремен­

Борисівна

Валерій Кащеєв

нашої

Су­

Миколайо­ вчителі

школи.

На цьому конкурсі ми повторили пройдений ма­ теріал

і

дізналися

дещо

нове. Брейн-ринг дУже сnодобався глядачам та учасникам його, тому ми плануємо проводити такі уроки-конкурси й надалі.

які

години

права

суддями

Євгенівна

хих, вич

юристами, вирішували правові ситуації, зверта­ :шся

Гаврилів­ а

дільничний

Надія

коман­

ників На

Наталя

Вітошкіна,

були люди, добре обізна­ ні з правом: Тамара Іва­ нівна Рудник юрисконсульт заводу «Торгмаш», Віктор Петрович Шибіко . старший дільничний інспектор, Геннадій Юрійович Гуща

да 9-А і 9-Г класів <<За­ хисники прав та свобод громадянства Украї.ни•. а також команди боліль­

та

обговорювали Проект Конституції України. Провел& конкурс вчителІ?­ ка історії та права нашої

Лариса ДАНИК, учениця 9-Б класу СШ

2.

,N'g

Свічка пам'яті Мину ло тридцять років з дня смерті Василя Симоненка. Але пам'ять про кародиого поета Ук­ раїни не вмирає. Симо­ ненкові читання відбули­ ся у Києві, Львові, Чер­ касах, Полтаві, Тернопо­ лі та селах

в інших містах нашої країни.

та

Свічка пам'яті бу.в:а запалена також і в Требу­ хівській школі. Адже в нашому

поета

селі

В.

том

видатного

Симоненка

м'ятають

юним

Київського

па­

студен­ універси­

про

життєвий і творчий

крив

перед

шлях поета) Микола Да­ нилович Сом. Він роз­ цікавих

нами

кlJІЬКа

сторінок

про

пе­

ребування юного Симо­ ненка у його Сомівській родині,

а

вчитеJІЬка-пен­

сіонерка

Софія

Мельниченко хвИJІюючими

про

свої

Савівна

пoдlJIRJlacя епогадами

зустрічі

із

ав­

тором геніальних сЛе41!. дів матерІUІства». Своr у люблені твори lз без­ смертної

спадЩИЮІ

поета

прочитали

учні

тету іще із середини п'ят­

су

Олена

Заєць,

Ольrа

десятих

Листопад,

Ірина

Оснач,

років.

Про

це

розповів наш учитель, лі­

Інна

тературний побратим

Тетяна

тязя

молодої

поезії»,

«ви­

популяр­

матір'ю на

«3

(першої

книжки

прово­ відпра­

населених

результатіВ

на

зборах

колективів. змістом перед­

Р.

В передостанкІА грудня працІвкнкн нерного товариства

хофа(ірнка бра.ІІнсн у

нів

із

nредставниками

громадсь­

кості.

Можна було б назва­ ти й інші заходи, що їх планується здійснити вже пайбдижчим часом. Є се­ ред них уже випробува­ ні практикою, є й нові, сподіваюся, ефективні, методи. Але ми, сnівро­ бітники міліції, чітко

усвідомлюємо, тивність

ця

що

від того, наскільки мо об'єднати свої ля. Лише за такої можливий успіх у наведення вопорядку

ефек­

залежатиме

зуміє­ зусил­ умови справі

належного в

пра­

наших

се­

пtдпd>нємства

Бевза

Тх

з

бажав

міцного щастя

начальник

гоцюк,

відділення

з

організації роботи діль­ ничних інспекторів мі­ .лщії райвідділу внут­ справ.

поздоро­

роком,

по-

здорое'а,

І

нових

ви

звершень.

Коо~~ектив хору сДжереПід кер(ІІВНЦtВОМ 3а­

r , \

.110•

с.ІІуЖеНОГО

працівника

турн УкраТни ка підготував

ку.ІІь­

В. Ковощен­ цікаву ново­

річну ковцерmу програму. Урочисто І ве.11нчаво про­

звуча.ІІн

КО.ІІА,ІІ.КН

вечір,

тобі,

сІю•,

сНова

рю•,

о~~а•,

сДобриА

пане

сНоворІчна•,

сОА

аtван

3 великою маіістернІстю куJІьтармІІіцt

сСІю,

На.11ежною

художньоJО поставиJІИ

сСе­

Потім ус­ МСNІО­ група.

увагою

JІ.ітеІі.

просторому

зозу­

сценкУ.

дебютувапа танцювапьна

ОТОЧН.ІІН

ста­

та

пянське весіJІ.ІІІІ•. пішно дІжна

господа­

радість

.ІІенька•.

Д.ІІА

залі

т,ут

НИХ

У

сnорткомп-

.ІІекс.у

засві'І'И.ІІИ рІаио- . вогнями, лісову красуню. Дід Мороз І СнІ­ барвними

гуроиька

навко.11о

хороводи,

веселно~~нсь,

в.

щиро

Новим

робивчих

дили

лах.

рішніх

М.

вив

день акціо­ сПта­

с КнТвська• зІ­ своєму к.11убІ.

Директор

ве.11нкого

родних депутатів. госпо­ дарськими керівниками,

школи.

оптимізмом

правоохоронних

на­

ОВДІЄНКО,

3новорічним

ків

Рад

Сом,

Требухівськоі

середньої

О.

головами

ма­

Чуняк.

бачається наповнwrи і ділові зустрічі nрацівни­ орга­

6-А

Юлія

директор

пунк­

тів зі складною криміно­ генною обстановкою з на­ ступним обговоренням їх трудових Новим

Сом,

української

автор

цювання

шує співробітників мілі­ ції і зокрема дільничних іНС.!Jекторів вдатися до <.:уворих засобів впливу

у

гиня

ції маємо намір дити оперативні

По­

на

вивчаємо

<<Феміда»

самоті»

минулого

засобів

автогосподарствах

класів

ної книжки

не можна обійти мовчан­ кою і той веблагонадій­ ний стан із дотриманням

та

9-В

НЕБРАТ.

скоєних

них

З

курс <<Основи держави та права· України». У нашій школі .N'2 2 днями від­ бувся правовий брейв­ ринг серед учнів 9-х кла­ сів. Кожна команда мала свою емблему, назву та девіз. У змаганні взяли участь команда 9-Б та

назад.

обстановка

транспорт~

ми

кате­

горін людей має намір бойкотувати вибори. Зрозуміло, пустити

правопорушень,

воднв

метою

права.

мож­

кількість

{серед

цією

школи

сус-пільстві

роль

скептиків,

зневірилися

складі.

в

має.

нашому

ливостях Верховної Ради в якому б то не було

демокра-

ловіка були затримані за nеребування в нетве­ резому стані й розпиття

СКОЮЮТЬСЯ у BClX на очах. Чи то вже вва­ жаємо пияцтво, ху­

ліганство і пов'язані з

1.123

У

зростає

бити правильний вибір. І ще одне. Немало є

Факти залишаються фактами ... у

право

варіан­

передвибор­

на обрання повне право. Головне тільки, щоб були ці люди справ­

зем­

у

такі

у

ють

депутати

ність

буде

й

на

.Ni 4 (8485)

Вивчаємо

ор­

зможуть

nідтримку

невідомими.

із

претендентів

конодавчих nідмінено

але

є

лями

ні.

стати

таких

також

коли

на

родні

альних

таки нічого й не зробив. Хай прозвучить грубо,

члени

8

Вісті із ш"lА

сприятли­

ну арену вийдуть також інші кандидати, чиї іме­

боротьби, аби прокласти собі шлях до парламен­ ту. Кандидатури ймовір­

краще

котрі мешкали на території сіл. віднесе­ них до округу сусіднього району, цей депутат так·

ти,

ми

ж

ризикне

наших

:Jемляків,

хто

стежку

н.'!Ьності

для

умов

виборці,

них

а.1е

Ні,

за

одержати

на кому зу­

бракує.

та

ганізацій

НЕВЖЕ ІЗНОВ СПОRУСИМОСЯ ОБІЦЯНКАМИ

розвал у робJті. За такої ситуації прийняття акту­

лишил:кя

вих

.У кандидати в майбутні депутати іще й не знає­ мо. Хоча прогнозів навіть

Можливо. у виборців Ба­ ришівщини від його ді­ враженнн,

грами

пинимо свій вибір, пока­ же час. Тим більше, що навіть усіх претендентів

H,\'.

і

:.tенту.

сНОВЕ ЖИТТЯ•

парламенту, М. Кова­ ленко забув, що в нього є певні обов'язки і перед виборцями Броварщини.

повідала ~ійсному t:тану речей. вина народних де­ ппатін ~· тому. що т~к важко :V!И живемо, НіІІ!t' животіємо,

року

1994

гадки.

А

прикіс мішка малитам

рункн.

Із І

розгадува.ІІИ

коли

нагу.ІІА.ІІНСЬ,

неТ

во­

танцювали,

вже

Ді,ІІ.

за­

,ІІ.осхочу

Мороз

схованки своrо почав роздавати

довгождані

А.

nо,ІІ.&-

КОЗАК.


І ... о І Е

ж н тт

.Ni 4 (8485)

.1• •

tтор.

S

е

Середа,

січня

12

року

1994

............................~.......................................

Виообництво і ран~о•е соогодення:~ НЕ

БУДЕ

перебільшенням,

коли скажу :

не

ви­

бота,

потрібна

підприємству.

Інtціатt'ром ст-ворення

цього підприємства,

Отже, можу перед­ бачити, що ви, як сторона

кав

народженому

ринку.

хотілося б спіткнутися на перших

й

же

кроках.

вирішив

почати

тому

з

того,

що вкрай потрібно тьом

людям.

стоатІ/І ремонт

користовувати

казка

ми

шого

акумулято­

партнера .

сторонніх

можливість

доведеться

варнІ

роботи .

Із

акумуляторів трохи

зачека­

ного

обладнання

накопи­

чити

певну

грошей.

суму

Влазити ж у борги не хо­

але в цікави­

-Олександре Павлови­

чу' ви весь «МИ».

час говорите

Мені

що саме

ж

здається,

ви організатор

малого піДприємства~ зрештою, .його 'власни.к. · Як бачу, і ви не об­ ходитеся без крайнощів.

-

могли викори­

стовувати обладнання для

-

Або все

реалізацІї своїх задумІвс

власність усіх,

Заdуті иупьтурм Ножний наближає

зимовий

весни,

тому на сторіннах

газети

МИ

ПОДЇЛИТИСЬ

з

приводу

бутих

І

роздума­

старих.

незаслужено

кинутих

з наших

за­

ви­

селян ­

знайде

D

го

призвело,

Вважаю,

бездумне

і

і

за

все.

люцію

безглузде

:.~еження

розмірів

садибних ДіЛЯНОК НіатюрНИХ зультаті

nротяг-ом ронь

лі цигарок. а міщ якІ прекрасні сорти

Бо­

проти

кар­

-

топлі . Я за те , що необхІд­ систематично

пІдвищу­

вати її врожайність за до­ помогою

сІвозмін,

що

по­

трібно хоч частково боро­ тись з її хворобами, які передаються з року в рік через грунт. Нарешті, до деякої міри обмежити райське

життя

колорад­

ського жука .

Пригадую довоєнні ки.

На

колгоспних

Броварщипи

лись

і

ро­

полях

вирощува­

дозрівали

кавуни,

плоди яких сягали

6-7

кіlls:Іграмів. Успішно виро11 .аись І динІ, перець р сортів. Де все це подlлося? Чому ми пере­ творили згадані культури на екзотичні І чекаємо,

доки

нам

привезуть їх

із

південних районів країни? Чому не враховуємо, скільки марних коштів витрачається

на

спортування

різними

середницькими ми.

які

тран­ по­

структура­

потім

«накру­

чуютЬ>> ціни. в результаті чого

так

шуються

швидко

наші

спусто­

гаманці?

Та й свіжість їхня зі

смаконими

час

Ми

го,

якостями

перевезень

вантажень

та

тим аро­

матного тютюну висіва­ і вирощувались на броварських полях в час НіМеЦЬ!}ОЇ окупації, а НІМ­ ЦіВ у нерозсудливості не

лись

звинуватиш.

Чому

повернутись но

до

б не

традицій­

вирощуваних

культур

на наших благодатних землях? Добре себе поводить і просо

сорго,

зерно

використовується

раж.

якого

на

НепоганІ

фу­

смаковІ

якості має і зварена з ньо­ го каша. Стебла викори­ стовуються

на

виготовлен­

ня віників, які також нуються в торгівлі.

ці­

У наші н€легкі часи багато nотрібно затрачати коштів на придбання азот­ них а

мінеральних

МіЖ

ТИМ

у

добрив ,

ДОВОЄННі

та

повоєнні роки у перші великі площІ земельних

ділянок

відводились

під

посіви сірого та білого (безалкалоїдного) люпи­ Нів: nерший використову­ вався під сидерат. другий - ЯК П J ЖИВНИЙ, багатий на білок зелений корм для великої рогатої хУдо­ би . Згадана культура од­

ночасно збагачувала азо­ том грунт, особливо супі­

щаний. Вирощування

вищеза-

за

значених культур значною

мірою вплинуло б на роз­ маїття

знижується.

нашого

не

надто

то­

багатого

рослинна олія

до­

такі

б кормові заnаси для до­ машніх тварин. а голов­ не, значно економічні­

рапс.

ше витрачались би гращо­

звикли

ника. А де поділись культури ,

як

рижІй? Олія з рижію уні­ кальна чайної ложки

'атньо,

щоб

благодІйний розповсюдився

хочеться!

ві ців

на

всю

наших

харчові

М.

аромат на

столу. збагатило

знаки з

незабУТ"

кімнату . А смаковІ якості? Jж І

тися­

купів­

пере­

бувається лише із соняш­ олІйні

для

до

вже

що

разом

карбованЦів

на

ре­

не

«другого хліба» но

розкошелюються

зараз

в

ділянки

я

палять,

чІ

десятирІч .

Боже,

котрі

ево­

культури.

Мі­

картопля

присадибної

згаданої

та

городі

зворотну

ДО

стала монокультурою иож ­

ноІ

Ті,

зерна

власному

розпочне

об­ при­

розмірів, чого

на

цьо­

перш

склянку

посіє

до

ветеран

гаман­

продукти .

МЕНЖЕГА,

війни

ці .

с.

у

бага­

-

на

Все

придбання

нання.

інше

Тому

облад~

У нас,· вже є пла­

вильна

пічка,

та

свердлиль­

питанні

чок.

немає

Адже

ний ти

...

ефективність

ва­

монополіст

на

велику

ринку

ТОіКОЇ ситуації,

на

вашого ви­

пtх

ВИ­

наще .

коли

ж

їх

залежить

і

від

сті

ції .

тря­

бідності не

вийде­

мо ніколи, адже це

ненор-

ізи­

Хто

за­

всьо­

хтось

бо

що

може не ду­

захоче

вся і

ми

вона

це

справа

у

переко­

має

перс­

пективу.

Як то кажуть, дай Бог, щоб здійснилися за­

думи ініціативного Олек­ сандра Павловича, його товаришів . Адже історія вчить , що саме у сферІ виробництва і ніде більше .кується

могутність

дер­

жави.

На

ви

що

нані,

ким

з

маю ,

зробити,

Н€

прод у к­

видів

п.рипиняє

власником

наших руках

на­

ваше

будь-який час він його забрати. Але

за­

nереналагоджувати

.причин

діяльність.

-

ньоrо .

що

го .придбаного! - Кожний працІвник має свій пай . Отож, у

відходів.

козир

хвилинку,

свою

переробки

інших

пуск різних

ми

на

Чо­

аніж щось виробляти. І та­ шляхом

одне питання.

лишиться

ніж

на

совини

робництва.

КОЛИ

ще

шевшого,

До того ж ми маємо мож­ ливість у разі необхідно­

нерепродувати,

І

ших

ше · виробництво

ГіДНІШе

-

- Ні у Києві , ні у Броварах немає ЩІтва де­

безпечать у сім необхід ­ ним . Кожний знає, що ус­

плати більший податок. А так все пущено на са­ моплив і ми nрийшли до

підва ­ нашого

підприємство з тих чи ін ­

чекають.,

і

економіки

підприємства .

меха­

наші люди не сидять і

-

ціну

вигля;1у

цію .

Ще один наш

по­

доводити

товарного

лин

А це відразу ж Дає нам фору у нашій діяльності.

Якщо

можливість

до

Все має сВlи .початок І кінець. Давайте уявн~ю

технологію

сказа­

-

представник

загинаєш

хліб

тягарем

Своє

повинен

даткова Інспекція.

нелегкий 1 в прямому, і в економічному розумінні . Адже головний компонент вашого .виробництва енергоносії. А вони ляга­ ють· важким

слово

това ­

нІзмів, потужніші печі. Отож, він має шанс ви­ пускати дешевшу продук­

стружки,

ти Державний і повноваж­

супере­

Всі ви обрали

-

шукати продавцем

споживачем.

гоме

прийшли сюди

не .на один рік

між

також

СПОЖИВаННі!.

нарОДНОГО

Це буде ще одна з

діяльності ми зак~nнли і впровадили у виробництво

активності.

виготовляти

їх

му? ~е на nочатку своєї

галь­

потрібно

консенсус

ний В€рстат , на черзі ін­ ше устаткування. І в цьо­ му

своєрідним

тех­

ри

дало

доводилося

знайомитися із ливарним виробництвом, хоча б то­ го самого заводу <<Торг­

ділової

піДприємствах.

малих

.продукцію

Ми поставили перед со ­ бою мету : придбати комІІ ­ лекс обладнання, яке ()

задово­

куnують

Мені

-

мом

інших

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ. В аг.рофірмі

як неnотрібну. МожJІиво, хто хоч на Чернігівщині

ських сівозмін цінних '-~.n~оськогоспода р с ь к и х ку

ленням

є

у

на ·

тьох країнах СНД .

ціна

як

при­

товляєте

нічного призначення . І це все? - Ні. У наших плана х

ви

початку

говорИJІн ,

розмо­

що

Розмову

записав

М. ГОМЕНЮК.

виго-

«Зоря>>,

що в Рі'аиенському районі, зданий в експлуатацію і

Макуха ж використову­ ється як поживний і дуже молокогінний норм для ВРХ. Ліквідували цю культуру на Броварщині

день

до

ХОЧУ

нас

запропонувати

ські крани, які іЗ

висока.

наш

най­

ча б для nрикладу бровар­

буток . Зрозуміло, зарпла­ та . Проте вона не така

чемо.

дили заготовки. У вільний ми

організацій .

до Аніі­ Ідея йо­

ла стабільна робота ли­ варної дільниці. Тому бу­ ло запропоновано взяти її в оренду з тим. щоб на завод безперебійно надхо­ час

для

ти. Для закупівлі необхід­

му сподобалася. першу чергу його

же

також

пропози­

Із

цією звернувся толія Силовича.

А

на­

заготовки

ремонтом

ли­

за­

замовлень

відливаємо

рів, але для реалІзації цього задуму багато чого було потрібно . Зокрема, проводити

чого

- Як би воно дорого не обходилися нам, але на потрібну продукцію з;J.вжди знайдуться покуп­ ці. Наприклад, вІдливки. Кран без них не складеш . Інша справа. що висока

говорить­

безперебійне

виконання

міг

реа­

зуміли

безпечити

пер­

справою

швидко

ся ... Так,

бага­

Такою

'ПеІСТuвною

лізувати свої задуми ... - Тут діє принцип:

почали

з

маш>>. Там бiJJЬWe або моє. Так, ідея була моя, а от реалізую її з однодумцями. Тому у нас немає проблем, як ви­

зацікавлена,

Не

одна

шому сусіду Росії за її енергоносії. Взяти хо­

-

Я тривалий час шу­ свою <<НіШУ» у ново­

коли

більших держав живе у борг. Ми б могли багато

держави

звн­

чай.но, у співтоваристві tз кер1вннцт. вом в особі йо­ го директора Анатолія Снловнча Ющука був дос­ відчений інженер О. П. ЧЕРКАСОВ.

-

мально,

Де кується могутність

стачить пальців на руках, що~ перерахувати серед нової хвилі підприємців саме тих, хто безпосередньо займається виготовленням продукціі, а не її перє продажем. До такого приємного вИНЯТІ':у сміливо можна віАJІестн і мале р:ідпрнємство, яке функціо­ нує при кранобуді-виому заводі «Ст.ріла» і має екзо­ тичну назву «Ніалва». Саме на цьому і закінчуєть­ ся .незвичне. А далі йде звичайнісінька буденна ро­

Семиполки.

та

nра­

вийшов на nроектну потужність власний м'ясокомбі ­ нат. Він .збудований і облаАJІаний устаткуванням із ФРН. За зміну тут пере.робляють пять тонн м ' яса і виготовJІяють понад три

Сировина

тисячі кілограмів

повністю власна,

-

ковбаси.

але бажаючі госпо­

дарст-ва можуть здавати сюди м'ясо і їм йде зарахування жавну

по держзамовленню.

торговельну

мережу

Таким

чином,

відправляється

лізується у власних магазинах не менш як

ковбасних

виробів

стоп.роце.нтно

та

копченостей.

працює

на

Адже

у

дер­

та

реа­

60

тонн

комбін<іт

держзамовлення.

8

Цех приготувания ковбасиого фаршу . Опера­ тор кутера Петро Шило. Фото Павла Здоровила. (УКРІНФОРМ).

ЯКЩО еколог! чна

розглядається с и т у а ц і я якоїсь т~риторії чи насе­ леного пункту , то беруть­ ся

до

уваги

фактори, на

які

стан

впливають

навколишнього

середовища.

ська

природні

та

господар­

дІяльність

людини

в

вати

на

природне

є що

нути

при

місто

навколишнє

екологічний

стан

на

по-перше, порід,

речовин.

нівець

звести

цей

фактор

копалин

та

від­

здоров'я - як у

що

при

проведенні

нерідко

ки

мають

радіоактивних,

них

та

які

рідкіс­

важких

можуть

доміш­

метал і в.

нагромадж у ­

природному заляганні , так

ватись

і nри технологічній їх переробці. Наприклад, руди бери­

ставки. озера тощо . Вплив

знаходяться

у

тах

та

цього

нашого

в

рослинах,

зносити с ь чинника

в в

міста

грун­

річки. межах

мінімаль­

надрах землі, самі по собі

ний.

не

Значним забруднювачем міста є автомобіль­ ний фактор . Викидні гази автомобілів містять цілий

шкідливі, а ось в

цесі їх Переробки берилію

токсичні

Технологічні

Броварах ми

утворю­ сполуки.

чинники

мисловим,

v

представл е н ·і

забруднювачів:

дарським

про­

та ви­

основними

типа­

про­

сільськогоспо­

та

дес я тків

мг/кг . Цього фактора лег­

цієї спору ди (найбільш оптимальний варіант - біля с. Княжичі) не

містять в со­

бі шкідливі для людей речовини

перших

тим ,

не­

автомобіль­

ним .

Промислове забруднен­ ня зафіксоване переважно

ряд

викликає

речовин .

с умніву.

є

продукти

радіоактивно­

го розпаду, які були ви­ кинуті в атмосферу в ре­ зультаті

розгерметизаЦії

реактора 4 блоку Чорно­ бильської АЕС. Вітрови ­ ми потоками їх було роз­ на

сотні

лова В

хмара

Міру

джерелJ

розсіюва л ась

радіонуклідами .

вражаються

органи

в

nершу

чер ­

кровотворення

(ане~іія). нервова систе ­ ма . (нейроІІатія) та нирки (нефропатія).

оnадала

насичуючи них ,

ВіД

забруднення

свинцевому

поступово

тисячі

станції. газопи-

ВіДДСjЛеННЯ

лю,

гу

і

кілометрів від Охолоджуючись,

найбільш токсичним с€ред інших є свинець. При токсикозі

звести зб уду ­

Сьогодні одним із ос­ новних забруднювачів мі­ ста і суміжних територій

несено

шкідливих

на

на

організм

люди­

ни.

-

коли цезій до

ну участь

вавши об'їзну дорогу . Актуальність з ведення

які

скла­

є знач­

J 37

організм у ,

він добре ресорбуєтьсн. а стронцій 90, як ана­ лог кальцію, бере актив­

Сільськогосподар с ь к е забруднення пов'язане з

nідвищену

вають

потрапляє

від­

які

трьома

дося-

ко позбутися або його до мінімуму,

кори с них

які

гати

на­

не

напіврозпаду

Так,

токсич ­

радіоактивність. По-друге , залягання на поверхні або близько від неї руд,

ються

свинцю

може

вин

польових робіт в грунт вносять мінеральні доб­ рива (суперфосфат та ін­ ші), а також пестициди,

лучення

Вміст тут

дуже

вдається .

кристалічних

мають

що

грунті

основного

шляхів

від­

нашого

тут

період

ними забруднювачами т е­ риторії . Вони згубно впли­

вздовж

Чим мв•вхаємо? вловлювач!

розnаласп.

цезій - 1 3 7 90, в яких

нення

виник­

впливу

оскільки

шарування

лію,

ма­

повністю

Інші . такі, як та стронЦІй -

дає десятки років ,

високий .

по-

напрямку

потоком

то

шин, тому ступінь забруд­

в

встановлюються

них

кладень,

північного

величезним

наше

магіст ­

ексnлуатації

суттєвого

рідко

з

та

має

гІрських

на

раль

nід­

негативно

через

проходить

та суміжних

тужні

сутні ,

які

відомо,

середовище. І хоч зараз бу дуються різних кон­ струкцій очисні споруди

атомних електростанцій. Природний фактор не

міста,

промислових

вnливають

середо ­

можуть

Як

біль­

приємств.

катастрофічні

явища,

міста ,

шість

- тобто природні та тех­ нологічнІ чинники . Крім того, фактором, який в значній мірі може впли­ вище,

частині

сконцентровано

північній

де

і

зем­

поверхню

Частина

короткоживучих,

таких , ЯК іЗОТОПИ ЙОду , цезі~р 134. цезію 144, рутенію , вже припи­ нила своf. існування. тоб-

і

в обміні речо­

нагромаджується

с nелеті

людини.

частина

цезію

накопичується му

прошарку

н

Значна

і

стронцію

у

верхньо­

грунту .

Досліди , проведені на Білоцерківськом у поліг о ­ ні .

показали ,

н у кліди

що

ці радіо ·

у вертика .ІJЬном~'

розрізі пройшли на 5 - J О с м, тобто зосередилисІ-о у

верхньом у

прошарку

грунту. Концентрація це­ зію в цілом у по Бровар­ ському район у становитІ-о 0 ,5 -- 2 кюрі / им 2, на о к­ ремих

невеликих ділянках

Досягає

3,0 - 4 .5 кюрі / к:v~ 2. -- O,J - 0.49

а стронцію кюрі/км2 .

Що ж до загальної ра ­ поверхні землі в м. Броварах І ра­ діоактивності

йоні ,

то

J 2- J 5

вона становить

мкр{ год ,

що

є

нормальною

фоновою

р а·

діацією

для

о с адових

по­

рід.

складають

ню

які

ча с тину

регіону.

розрізу

Стан

верх ­ цього

повітря

і

во!{и на сьогоднішній день не викликає занепокоєннн .

В.

ЯСЬКО, геолог .


стор.

4

Середа,

8

12

січня

Це

захворювання

кожному

зна­

і

-

вані

особлив.ого

такий

--

ний>> грип. забуватУІ. ня

наше

нитись

пильними

У

1994

року,

нозом

РУ

із

кварталі

згідно

з

прог­

·у-країнського

цент­

грипу,

слід

захвор19ваност1.

Побічни~1

доказом

Викликає

ність,

що

біжних

цього

в

деяких

може

усклад­

рахунок

його

таких

значення м::~є приміщень до

осінньо-зимового

сою.

Прослідкуйте,

щоб

тощо.

вікна

зару­

зафіксо-

Треба

ливість му

(краще

окремого

та

·

знайти

в

мож­

виділення

лизни,

хворо­

ліжка,

рушника,

посуду

викликати

Нормою

бі­

лікаря.

життя

для

по­

терпілого має стати су­ додержання постіль­

сезону.

заклеєні

ізоляцію

окрему кімнату). Можна відгородити ліжко заві­

воре

буJІи

По­

ного

режиму

та

виконан­

ня

призначень

лікаря.

Спеціалісти

дбайте про захист орга­ нізму від різких змін температури, можливості

стурбова-

країнах

за

неабияке nідготовка

є незвично рання активі­ зація грипу в США •ra Шотландії.

нути хвороби не вдалось і в оселі з'явився хворий на грип, подумайте про

рунки принесе зима? У запобіганні nростуди

очікуват~

сплеск

його зміни тощо. Якщо все ж таки уник­

не

тастрофи, умови опален­ ня та харЧування, що склалися. А які ще nодl­

грипом.

rІершому

ще

факторів, ·як імунні на­ слідки чорнобильсьноУ ка­

ускладнен­

ням:~. Таким чином, будь­ те

населення

СитуаціЯ

захворюван­

небезпечне

просушуванн~ робочого одягу в разІ необхідності,

.

<<Звичай­

Проте не слід

що

захворюва­

стикалося, і тому не має проти нього імунітету.

значення

собі

виnадки

ності, викликані штамом вірусу типу <<А1>, з яким

ди­

тині, і дорослому. Трап­ JІнється, не надають йо­ му

сН О В Е

:-.tе

у

і

лютувати­

січні-лютому

епіде­

-- в основно­ вірус . «А1>. Одра­

мія

грІШУ

:vrу зу снажемо, що цей різ· новид вірусу дуже небез­ печний,

ся

важко

nідда·єть­

лікуванню,

дає

тяжкі

ускладнення.

Однак

боротися

від

застерігають

самолікування,

комендують

з

ним

ці вітаміну «С>> асиор­ біновоr кислоти. Обов'яз­ ково одразу лягайте у ліжио, вииликайте лінаря. Янщо піднімається темпе­ ратура, болить голова, починайте приймати асnі­ рин, знеболюючі · таблет­ ки, антибіотики. ХИбним бул.о твердження, що ви­

ре­

щодня

бирати

приміщення,

якому та

перебуває

або

окропом

суд,

його

який

стуванні

облиззн~

підлягає

був

у

у

Хай Вам сміється доля, мов калина в лузІ, В колі серед вірних і хороших друзів.

по­

кори­

Щастя ми

хворого.

доглядає

за

хворим,

не· забувайте

-

хист рота

в

того

..

ю ь

про

за­

носа ·маскою

шарів марлі,

4-5

до

та

ж

щодfl!я

гарячою

яку

праскою.

рот

та

ніс

хус­

Вас вітаємо, щастя й радості бажаємо, А на.йбільше здоров'я міцного Найдорожчого скарбу людського. Троянди зів'януть колись ВіД морозу, А Ви щоб цвіли і цвіли, 3 очей щоб. ніколи не капали сльози

С. СОКОЛОВА, Українського

здоров'я.

По-перше,

менше

місцях.

у

багато­

Краще

відкладіть

на

відвідання

велиних

зинів,

театрів,

близьиі

своУми

майбутнє мага­

далекі

і

поїзд.ки.

Вагато

мед

з

ною,

пийте.

калиною чорну

та

мали­

смородину.

-

-

оліІ.

Добре

і

стороною

і

до

-

дві

одна

бо­

меду,

змазати

грудей

од­

вимі­

лляну

по-

протилежною прикласти

в

ділянці

спини,

до

бронхі.d

по

обидва

З лі:камJІ зараз важко. Але в аптеках (правда,

боки від хребта

(де леге­

дорого,

Ні).

Зверху

целофан,

щось

вовняне,

обкутати

як

і

все

і'нше)

протизастудні

Тричі на день по таблет-

гірчиці,

лотнину

ми.

Нраще

тепле питво, обов'язкові

є

трам'яні

фіцитна

суміш

Щоб

не

пропа­

гарячу

і

Xafi молодість вічно не сходить з обличчя, Хай роки ведуть Вас у славне сторіччя.

де­

ганчірку

дуже

випалоЩІть

Хай сонце Вам .світить і зорі сіяють,

Хай друзІ і рідні завжди поважають,

доки

Цій воді ноги. По тому чай з липою та з мали­

на

ліка­

гірчичники,

терпіти.

тепле ліжко, розтирання,

рошна,

температу'3' трав,

ма ти

можна

у

треба

з

при

нею

шати,

збивати

І

Щоб завжди веселі й здорові були. '

три­

вкиньте

ложка

ускладненнями.

напоя-ми

домі.

і

ла,

Він згубно діє на легені, серце, нирии. Тому то й ру

По-друге. при наймен­ ших ознаиах хвороби од­ разу починайте .лікуван­

у вашому

ковдрою

найменших ознаках хво­ роби одразу починайте пити. Дуже добре, якщо питимете відвар мати-й­ мачухи.. Плюс. до цього

гірчичники. А де їх взя­ ти? спитаєте. І справ­ ді, де? Зробіть самІ. Ось рецепт. Одна столава

ба збивати. Треба! І обо­ в'язково. Сnрава в тому, що грип «А1> страшний

намагайтеся

бувати

:Іюдних

ня.

ли

хворого

Сім'я: ФЕСЮКІВ.

з

воду,

папарте

До уваrи • З&:ИОВИИ.Е.ІВ

у

ною. І вас одразу змо­ рить сон. Міцний оздо­ ровчий сон. Ви й справ­ ді вранці почуватиметеся краще. Але не поспішай­ те вставати з ліжка. Ще

кіЛька

ДНіВ

стільного

суворогQ

режиму,

дотримання

всіх

порад,

вище

будете

певні,

Броварська

ПО·

викла­

що

і

...:..

ви

фірмові

листки,

грізний

--

ЄЛІПАШЕВА,

Вперше збірна лижни­ ків України відрядила

сюди

СьогоД1Іі ди

двохсот

Ворохта,

ли

Нарпат.

сюди

що

них секцій. тивних

Іх

тренери

на

сті діти лікують захворю­

вання

сніг1>

спортивних

центр

України. Тут у го­

рах, на висоті 700-900 :v~етрів над .Рівнем моря, рано но

тоді,

ди

лягає

сніг,

тримається

коли

на

буяють

стабіль­

і

сходить

рівнині

весняним

вча'l'ЬСЯ:

у

цей

дивосвіт

Не

сон­

1\fИНули

технолог

20

Нарпат

цеху

заводу

рошь:~ '('ІЇ металу.ргіІ З гур<· :,кий.

і

по­

А.

гарт, здобуті у є

основою

Нарпатах,

для

спортив­

них баталій зимового се­ зону 1994 року та для продухтивноІ nраці на ви­

робництві.

ЛитникJІ закріпили на­ вики, шліфували техніч-

сама не ходить

то

випите

•••

крові .на путньою

зі

леІІИJІ

ДЯКУЄМО!

ШКотІ.

Вдs'ІНі

Батьківськнй

комітет

еередньоі mкоJЬІ словлює

щиру

керуючій

виділвла

п'я:ть

«Украї­

для:

сИОВЕ

ЖИТТЯ•

р .. ІІои-иоt

Р-ад

wіс:ька

районна

Засвовннкв і

-

теріальJІу

мі

прове­ свя:т

-

В&JЮАВІІ11

гаИ'М

РадІІ

1

депутату В.

400

ремкцtі

кародних

допомогу

тнся:'І

І'tзетв,

Кор·

Телефон у

виходу:

середа,

депутатІ8.

ІІ1д

бу Ае

U'IIOPI8

Tue. . . :

'N -

4-~J·II2;

JІУ6.аІкацІІ.

бу ли

--

собаче ...

так

ПОДУФ,'.JІОВ.

до

Требухів.

ре,аапора

дУ

1

не

-

4-01·71;

ве

ІІРОМІІС.808ССТІ

І

J18~8811 І . .І'&Ча8

Pyua.- 88 JІQМртtКІІО.

до­

приватизовану

Васвльковl

·квартиру

на

аналогі'ІИу

5-07-20.

сРАRДУГА•

варо,ц~~оrо

травсJІорТІІІІХ

м

400 u.

ПОІІП1

т-

б

--

роав'аок.

а

СJб

,....

ва роботу маuера

прнватвоі

верухоиостt

o61111r1

по

(теаефок

'Іа

І

врв­

Звертатись за адресо10: м. Бровари, ВJ•· Га· roтur. сСІ&орт•. Tu.: s-зв.е&; •uc: ~79.

raphla, 28,

І

зу·

марними

І(опектив &ром.рськоrо заооду сФ"''кел• висловпт щире співчуття nра-цЇІІК!'ІІКУ eн-epi'O·MeJtaН!t<ІHoro ВіМіду І(РУІ(У Володимиру Іs~Ііовичу з nриводу тяжкої втрати

-

смерті

дружини

НадІї

помер,

ІваиІаии.

прИЙІіІовшн

Радаиор А.

реАQ;тора,

4-21-84;

ІІМІІІ)'

ІІМІІІв:

СІtцІu•tІІІх ІІІІТ&ІІЬ, ІНС:ТІІ І ІІ&tОвоf РUІ018..,...цІУ 1-13-81,

бульвар Не­

ароповуватв.

свідомосТі.

SК'J'yii8RU

у

товарів

бLu

Заврошувмо

вриТувати

потерп1.ІІИЙ

4-04-11; •ІА-І.Ц,ІЬІІОГО U&pet'apa -

субаrа.

D-ЦІІD

с:иnля:

замов­

сировинв.

ти) строкок не менше як ва б ровів телефоном,

чолові-

ІХИі

вихоЮUІІІІІ

Бровари,

ПІДПРИЄМСТВО

проСіІІІІЦтво

АДРЕСА РЕДЛКЦІІ: ~55020, -І<иіасr.ка о6Іастr., м. Sроаари, ау.в. Квtю.ц, у·•

За ТОЧІІІСТЬ nІІІ.І&АеВІІХ . .пІа BIA-IAUi.Bicrn. Вес!е нтер, rІnьІUІ ва сторІІіках ruиt~. РеА&ІІцІІІ 118 sав• ІИ DOI0.8..

Jl,

F.J)()aapaк.i

PeдiUWOP А. ВОЛОШИ.НВНІ<О. Газета виходить з 17 ІІ!ВІТІІІІІ 1937 роJІІУ. Даі

-Знов жмnи

ЖИТТ.ІІ,

як

візьме в орещ JІРІDІ1Ще11118: плоІЦеJD

По­

непрвтомво­

медиків

власвоІ

МАЛЕ

ка. Попри всі намаrан­ ня:

курток

Термін

Броварах:

мtщєВІІJІ фірма дас).

ЙОМу

ма­ Вся

однокімиатну

з усіма зручностями у Броварах.

•Красилівський• було

із

МІНЯЮ

слідамн

иевідомоrо

154.

з масноУ сировини.

Адреса: м.

5-00-63. залежності, 7.

rоспу

друкарНі

днів.

ародаасу

стамеио

Роком

ВІАеJЩе,

карбован­

та

Новим

КиІвська,

mкір.виих:

так і

імпортна.

10

-

Тел.:

автомашиною

лікарНі

бухrалтерськоІ

Готові куртки реалізує пошту'ІИо, а також дріб­

хлоп­

oбJ1J111ЧL

пошитта

чений 1 наступний ви­ хідний. Із саду рад­ до

ОбІруч схоnивсь за серце. )1\апо в аІАnоаІАь І{е nлаче1

в су-

с.

кІсЬхоі

СОБАКИ

вас: ІІтаюІ Ще 3 nорога кум rукає,­ - Чи ви чулІІ цю osвuy: Новий рІк то рІК собаки?! І(ум, ЬустИІШИ 3 рук

ців.

Sрои!І)еЬКІІх

деnутатів.

kОЛеtІі'І'ІІІ

З

жу, які нада.JІИ школі ма­

мільйонів

новорічних

та

міської Ради с.

Пурик, котра

карбованців дення:

Квацюку

Броварським

На» А. Ю.

торrовельиоJ

фірми «Універсал• П. А.

вдя:чиість

агропро~tбаиком

РІК

МІf і директору

виробничо

ви-

N.! 8

Жарт

вул.

нооптовІІМв вартіамн з

Траrедlєю . був позна­ nридбання: телевізора дт1

книги

вихоиуютьса на папері

Бровари,

фурНітура

йоrо спробували доста­ вити до лікарні, але по дорозі юнак помер.

А. :РІКТИЧ.

етикетки;

4-04-51, 4-22-56 .

здійснює

Ці загубнлн одни од­ ноrо. Для: В. Касі'Іа :все обійшлося благо~ полу'ІІІо. А . от В. З-ця: перехожі знайшли під парканом

переплітав

теріалу замовника,

спиртне

взнаки:

рекламнt

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕКСТИЛЬ•

Востаннє у своєму житті відсuткував Но­ вий рік 21-рtчивй п. 3-ць із Погребів. Ра­ зом із ровесинком В. Касічем вони від­ зна'Іа.JІИ йоrо в Пухів­ ці у· знайомих дів'Іат. Весетшиса аж до ltS-1 rоднни 1 ci'IIUI. А ко­ ли руІПВ.ПИ було дом­ му,

aфiml,

Смерть

далося

. Оптимізм' та фізичний·

ласті, Чернівців та Чер­ нігова і господарі_ з Во·· рохти, Івано-Франківська, Налуша, І\оломиУ, Носо­ ва, Надвірноі.

са­

до

7

ентузіасти і:нженер заво­ ду nластмас В. Зотов і

хова Сумської області, Ос'І'рога Рівненської об­

цві·

!Рд

днів.

за

ця, гір 1 смере~ приУха­ ли гості з Броварів, Глу­

культури,

лижний

і

шкільними Програмами. У грудні «На перший

сnортив..

Ворохта

ливостей,

кістково-м'язової

системи

привез­

шкіл-інтернатів та :Бро­ Іщрського училища фі­ зичної:

у

тям. До речІ, тут є С'l'а­ ціонарні дитячі санаторії, в котрих при необхідно­

дитячих спор­

шкіл,

коман­

північ

жя, а Ворохта віДдана ді­

дітей

північному схилі цент­ рального хребта україн­

ських

на

бухлетн,

різні бланки бухгалтерської звітності;

Адреса: ни:

серед­

Броварчани тренери ДЮСШ міського від­ ділу освіти М. Нузьмук і С. Попов з 18 вихован­ цями, Є. Волков (район­ на ДЮСШ) з сімома, тренери училища О. Лєс­ нікова і О. ПапаварЗJ<>К -· З 14 СПОР'fСМеНаМИ пробули тут, в залежно: сті від фінансових мож­

близьке і далеке зарубіж­

гартуваJІи здоров'я про­ тягом грудня поблизу се­ лища

збірні

їздпть

умовах

гались.

рушив.

гарт

в

1

замовників.

Пригода

ньогір'я і природньо зма­

1939

роЦі. Місцеві поломини і м'яка багатосніжна зи­ ма сподобались. І «ЛІд1>

КарnатськиІ Близько

експедицію у

.'ІИвості

блаюm,

кольорові ирлНІОІ, наклейкн, посвідчення:, перепустки;

Замовлениа

Спор".

підприємствам

lнструкцtІ;

друкує, звітності.

фармацевт.

ну майстерність, розши­ рювали фізіологічні мож­

том.

надає

пам'ятні адреси з папками;

грип «А>> зуміли таки здолати без ускладнень.

С.

дРукарня:

приватним особам поліграфічні послуrв за 1DISJr кимн цінами, виrотомmо'ІН таку продукцію:. __,_ візитНі карточки анrлійською, украJиськоІО та російською мовами;

дієти,

дених

тепла,

Щиро й сердечно вітаємо з днем народжеННІІ МАЛЮГУ Станіслава ГригоровИ'Іа.

точкою

редактор

ніжності,

прасу­

При кашлі та чханні при­ кривай'l'е

Вам зичим,

Радощів багато, здоров'я і добра. Хай завжди д~я Вас ранки будуть золоті, Хай цвІтуть троянди у Вашому житті. Хай крокують поруч вірність і кохання, Здійсняться всі мрії, задуми й бажання.

Потурбуватись про своє здоров'я слід і тим, хто

.Ni 4 (8485)

Колектив радгоспу «Бобрицький» щиро вітає з 4Q-річчя:м від ДИІІ народження директора rоспо­ дарства МАЛЮГУ Станіслава Григоровича. Шановний Станіславе Григоровичу!

не

3-4 разів на до­ 15-20 . хвилин.

бу по Нип'ят!нню ню

в

хворий,

провітрювати

менше

центру

при-

збори. Нуп!ть їх, щоб бу­

сокої температури не тре­

можна.

8

СОНІУНІ ВІТІННІ

А ЩЕ ПРО ТІ!; ЯН 3ДОЛА ТН ХВОРОБУ МАЙЖЕ БЕ3 ЛІКІВ САМОМ У Почqлася

ЖИТТя~

Вірус"!" стукає у двері

Увагs: грип!

йоме

року

1994

cl.a~ta.aoro робОІ'ІІІ

164.

eycsta. .o-IIOIItrв•soro

-

~na

-

4-04-81; ІІJUІоІУ

І

ВОJІОШИRВИКО.

ІНАекс

81283.

високий.

Друк

коваиніІ

аркуш,

Обе11r Тираж

примірників.

з

.. мовлення

м

73.

.IJІJ·

3.606

#4 1994  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you