Page 1

rааета. вао.-ЙІь

а

кмтма

17

1837

ВІВТОРОК,

року

СІЧНЯ

12

1993

РОКУ.

.N!t 4 (8383)

ЦІВа доrовtрва

Громадськ~7nоn·Ітична· ra:seтa _&роваріцими

ПРО

УРОЧИСТИЯ

ВЕЧІР,

ПРИСВЯЧЕННЯ

75-іІ

РІ-ЧНИЦІ .

Микопу

ПІАготовки

__,

-іІ

рІчницІ

ДИ

Григоровича

та

дн11

урочистого

оголоа/еннв

вечора,

'

'з. Кабінету МІнІстрІв Украfни забезnечити фІнансrваннв ви­ .

тр_ат

на

провеАеннА

урочисто.го

вечора.

Президент м.

3

Київ січня

УкраІни

Л.

з

КРАВЧУК,

року.

1993

·········818···········---····-···· Ми, УкраУнська Цент­

Народе Украіни! Твоєю силою, волею, сЛовом утворилась на УкраУнській Землі вільн~ Українська Народня Рес­ публtка. Здійснилася дав­

ня

мрія

Твоїх

ральна Рада, вибрана з'їздами се,лян, робітни­ ків і салдатів України, в ніякім

свою

здержують

працю.

залізні

війн

'

гgлод.

.•

до­

По

розмножилися

краю

ватаги

гра­

біжників і убийникlв, особливо, коли з фронту рушило російське війсь­ ко. творячи кроваву різню, безлад і руїну на на­

шій землі. З приводу всього rого не могли відбутися ви-· бори до Українських У становчих Зборів у . ВИ:· значенtм

нім

нашим

поперед­

Універсалом

й •не

могли

~ори,

визначе;:і

·~шній

. .,рати

реченці

відбутися

день,

з

щоб

наших

ті

на ни­

пере­

рук .тимча-

сову найвищу революцій­ ну власть над. Україною, установити лад у нашій Народній Республіці й зорганізувати нове Пра­ вительство.

А

тим

градське

часом

петро­

Правительство

Народних Комісарів випо­ віло війну УнраУні, щоб повернути вільну Укра'ін· сьну Республіну під свою власть,

і

посилає

на

на-

ші землі свої війсьна ну гвардію, больше­ яні' граблять хліб у х селян і без ніяноІ

заплати

вивозять

Росію,

не

навіть

зерна,

його

в

заставляючи приготовле·

ного на засів, убивають невинних людей і сіють усюди анархію, убийство й злочин.

Ми, Українсьна

Цент-

ральна Рада, робили вся­ ні заходи, щоб не допу­ стити до тої братовбий­ чої війни двох· сусідніх народів,

але

петроград­

сьне Правительство не пішло нам ·назустріч і

веде дальше нріваву ротьбу

з

нашим

бо·

народом

t Республіною. Крім

того

те

ж

саме

петроградсьне Прави­ тельство Народних Комі· сарів починає проволіка­ тк заключення мира й закликає до ново'і війни, називаючи П «святою•. Знов поллється нров, знов ий рОбочий люд. мусіти приносити ву

своє

життя.

На

можемо

те,

НіЯКИХ

піддержувати не бу-

а

всіх

щоб

земель­ в руки

Ліси,

води

й

усі

земні багатства, ро

Унраїнсько'і

громадян

ніяке

инше

не

Безмірно тяжк·а почата

Ресnубліки.

Війна забрала для себе ємств, фабрик l робіте!Нь виробляли тільни те, що було необхідне для вій­ ни, й народ зостався зов­ сім без товарів. Тепер війні кінець. · Раді Народніх Міні­ стрів nоручаємо негайно

вJоtrельствами, наш

покласти

перешкод Україні в уста­ новленню того бажаного мира, для того, щоб по­ вести свій край до ладу.

ВідниНі Українська На­

родна Республіка стає самостійною, від Нікого незалежною,

веренною

віJІЬною,

Державою

су­

Ук­

раїнського Народу. З усіма сусідюми дер­ жавами, а саме: РосієJ9, Польщею, Австрією, Ру· мунією, Туреччиною й иншими ми бажаємо жи­

тИ в згоді й прия3'Ни, але

армія

будё

ватися,

поручаємо

розnус-

.

·кати салдатів, а після за­ твердження

говорів

мирових

розпустити

до­

армію

зовсім, на міеце постійної армії

·

завести

народню

міліцію, щоб наше вій­ сьно служило обороні ро­ бочого люду, а не заба­

ганкам

nануючих

верств.

Знищені війною й де­ М·обіліЗацією , місцевости мають . бути'· 'відбудов&.ні при

помочи

.iJ.

державного

·' '

скарбу.

коли наші вояки вер­ нуться додому, народні ради громадські й

nовітові й городсьн.і думи мають бути перевибрані

uцоб

користь

народу якого,

власть, до якої мали-б до­ вірря й яка спіралася-б

Україн­

на всі революційно-демо­ кратичні верстви народа, має Правительство дода­ ти до помочи місцевим

nони зберуться

само­

ські Установчі Збори, бу­ демо правити ми, Унраїн­ ська Центральна Рада, представництво робочого

народу

-

селJUІ,

робіт~

ників 1 са.цдатів та вико­ нуючий орган, .який від­

нині_ буде називатися Ра­ дою народНіх МІНістрів. І отсе, поручаємо

перш усього, Правительству

нашої Республtни, Раді Народніх М1!н1стрів, від сього дня вести початі вже мирові п·ереговори з осередніми

державами

вповні самостійно

й

до­

в

часі,

який

буде

установити

уста·

таку

.

привозити

вестиме

сама

В земельних справах ·комісія, - вибрана . · на останній сесі'і Централь­ _rіої Ради, вже виробила закон

лі без за

про

nередачу

зем­

трудовому народові викупу, · прийнявШи основу

власности

й

снасування

соціалізацію

землі згідно з нашою по­

инших частей •бувшої · ро-

глянено за кільна днів на

становою на

Сей закон

7

сесН.

буде

роз- .•

сnенулянтам

представити

до

ження. з.акоин

кож

про

вугля,_ инших

затверд­

про

моноподі

шкур,

терn­

ее,

та­

заліза,

тютюну й

nрdдуктів

і

това­

рів; з котрих податки най­ більше обтяжували робо­ чі нляси в нористь нетру­ дових. о

.

Так

само

установити

родню

ма

РайоннІ державНі ад­ міиістраціі, мІськвикон­ коми

-

склад

по·

державну

проголошується:

мадJІН

обхідний

пра­

автономії, за

ці

зако­

нами 22 січня. Все перечислеве в Уні­ версалі, чого не всnіємо виконати ми, Центральна

.

ладу

дуть Українські чі Збори. .

здоров'.и пор.идох

л.иду

дове­

·

громадянам

поручаємо державно-на­

нонтролю

банками.

що

над

усі­

. через

встановити медичного

кінці

пере·

квітн.и

вищий

госпо;царь

витель

Констітуцією

лежної

наші най­

1

нашої

~пра­

землі, й

На·

Розгланувши

народу

статтІ 14 Закону Ук­ раіни сПро свободу оовісті та релігійІІі ар­

'і'і на

тепер і на будучі часи. Сей найвищий наш· орган

має

рішити

тивну ми

ньої

зв'язь

про

.

ганlзацІі• розпорад­ жеьJRJІм представника

федера­

з народні·

ресnубліками

російсько'!:

колиш­

Україн­ Респуб-

ліки зазиваємо стояти не­

похитно на сторожі добу­ тої свободи й прав нашо­ го народу й усіма силами

боронити усіх

свою

ворогів

долю

від

селянсьно-

робітничоl УкраУнсьпоУ Ресnубліки. УкраїнСька Центральна Рада. У Киї· ві. 9 (22) січня 1918 р. ВИННИЧЕНКО В. К. Відродження нації. -:Київ- Відень, 1920.Ч. ц ...:...с. 244-252. (Мову оригіналу збе.· режеІЮ):

.

Президента

у

Капштика

зареєстро­

ськІй

імпері'і.

До того ж часу всіх горо­

жан самостійної ськоІ Народиьої

клопо­

танн.и релІгІйних гро­ мад 'та вІдповІдно до

добробут на добро всього

трудового

ро­

громади

нашо'і неза­

Української

1993

Зареєстровано реJІіrІАнІ

за пару

тижнів зібралися Установчі Збори, -

буду'fь напри­

був закінчений як­

найснорше, щоб

підсумки

ку.

енергічно, пщняти всі зу­ сиmщ щоб підрахунон

голосів

оr­

допризовників.

цІєі роботи проанаJІізовавІ

вести вибори як найбільш

·

обцержадмІ­

Попередні

Установ-

Ми поручаємо всім на­

шим

при­

іх дІ.иJІЬністю. СпіJІЬНО

нІстрацlі

стрів, у найблищі тижні виконають, справдять і оконечного

. до

rромадJІН

зовних .дlJІЬНІЩЬ, здійснювати конТроJІЬ за з управлінням охорони

Рада й наша Рада Міні­

до

транспорт.

комісаріатів по припис­

яку

ними

гро­

приnиску,

Обласному вІйсько­ вому комісаріату за­ пропоновано оргавізу­ вати роботу районних та міських вІйськових

національно-персо­

nризнано

.ивку

на

ВН/dJІИТН ДJIJI ЦІІоОГО ИЄ•

само­

нальноУ

нав­

ручено забезпечити ор· ганІзовану

окремо

користуються

підпри­

установ,

ч.альних закладів, кол­ ІоспІв 1 радгоспів до­

стійній Українській На· родній Республіці всі на·

.

регламент

КерІвникам

сво­

в

та

ємств,

зраду.

утворити

роботи.

карати

демократичні

мають

відповіднІ призовні ко­ місії, затвердити Іх

самостійної . Народньоі

тверджується

д.ержава, щоб не було та-. ної доріжні, через яку зав­

лять найбlднійші верстви. .Для виконання сього nоруча~мо Правительству Ресnубліки виробити й

.

до

призовних

2 січн.и по 1993 року.

боди, проголошені Третім Універсалом УкраУнської Центральної 'Ради, по­

н.аша

бітничо-селянських і датсьних депутатів, браних із місцевих

сал­ ви­ лю-

призиває

ладу,

за

Всі

зза

дяки

дей.

яко

границі й вивозити за гра­ ницю,

хто

старого

народу.

мається

всі

одно

до

ді.ІІЬВИЦЬ з ЗО березн.и

Республіки й до nовороту

Торговлю товарами, яні

самоврядуванням ради ро­

вести 'іх до кінця, не звер­ таючи уваги на ніякі nере­

urкоди з боку яких небуДь

·

ження

Унраїнська · родньо'і Республіки занрі­ пили свободу, порядок 1

лежати тільки до Унраїни, іменем

життя

си­

бажа­

піддати

стання nроти Україfіської

війни. Цри старім ладі торгов­ ці й всілякі посередники наживали на бідних, при­ гнічених нлясах надмірі

НОВ,)JеНИЙ, ЩОб і ВОНИ ма­ ЛИ в !НИХ голос. Міжтим,

в

темні

сили

знову

дога,

підняти

стійної Української Рес­ публіни.. Власть у ній буде на­

шуватися

ріжні

царське ярмо Росії.. Рада І-Jародніх Міністрів повинна безпощадно боро­ тися з усіма контррево­ люційними силами й кож­

і nотерпlвшим від

·відтепер

ВідповІдно до Зако­ нів Украіни сПро обо­ рову Украіни• та сПро загальний вІйськовий обов'язок 1 військову сJtужбу• представник Президента роЗпоря­ дився провести в · об­ ласті приписку грома­ дяи 1976 року народ­

де·

вольні народи · nіД

про­ для

Народня Ресnубліна бере в свої руни найважнійші области торговлі й. усі доходи з неї обертає на

ніяка з них не може. вмі­

населення.

частин

ють

промисл· держави, має за­ чати творчу роботу ·по

наnітали.

Новий nризов

зростає

яких

революційні

валідів. . В самостійній Народній Республіці Ук­ раїни не повинен страж· дати ні один трудящий чоловік. Правительство

ліченим

nродуктів

стуються

об·

всіх галузях, де всі без­ робітні могли-б найти працю й приложити свої сили, й прийняти всі мі­ ри для обезлечення nока·

розвиток

господарства

серед

вом

має

на

невдоволення

роди

Ресnубліни

трудовому

й

ли й. тягнуть неосвідомле­ них людей до старих по­ рядків. Сі темЩ проти·

ки тисяч безробітних і ін­

демобілізу­

поміч

Тим невдоволенням · кори­

Та сама війна дала сот­

край.

Одночасно з тим, коли

творчої праці, закріплен­ ня революції й нашої во· лі, ми, Українська Цент­

ральна Рада, оповіщаємо всім горожанам України:

добро· треба

нредитова

має йти nередовсім

фабрики

до· мирних

У об.ласнlfІ державн/4 ад.міністраqlі

Biд­

банків

пристосувати всі заводи й

ставин, до виррбу дуктів, необхідних робочих мас.

вимучила

народ, винищила наш

край, знівечила ·бут. Тепер сьому

ставило

nра­

маси.

renep

стачі

всі трудові сили нашої країни. Більll11сть підпри·

війна,

буржуазними

трудові

кля­

експлуату·

УкраїнськоІ Народньої Республіки, а не для сnе­ куляції й ріжнородно'і банкової експлуатації. На грунті. анархії, не­ споко'ів у життю й недо­

трудово­

~ЕТВЕРТІІ 1НІВЕРСІЛ У К Р І Ї Н С ~ І О Ї QЕнтrап~ної РІ ІІ демо, бо унраrнський на­ род бажає мира ·. й мир nовинен прийти можливо якнайскорше. Та для того, щоб ні ро~ сійське Правительство, ні

вати

народнього

під­

го народу, переходять у розпорядження Народньої

нашої РеспублJ.ни закли· каємо, щоб ·вони,. не жа­ ліючи свого життя, обо­ роняли добробут і волю нашого народу. Народня ·українська Держава по· винна бути очищена від насланих з Петрограду наємних наїздників, які нарушують права Україн­ ськоІ РеспублікІtf

nомагали

населенню

як доб­

українського

!Нетрудовим

сам

на піддержну

lcmoplli.· шдях до lcmaнu---=-----------·

роги розбиті, гроші лада­ ють. у ці'Ні. Снільність хліба зменшується. На·

ступає

не

ЗГОДИТИСЯ

батьків,

борців за волю й право робочого' люду! Та в трудну годину на­ родилась воля України. Чотири роки жорстоко·'і війни обезсилили наш край і народ. Фабрики не виробляют~ товарів. Підприємства

разі

ними,

нредити

трудящих відбулася ще з початком весняних· робіт.

ків, які розграблюють і руйнують наш край, то поручаємо Правительству УкраУнської Народньої Республіки твердо й рі­ шучо взятися за боротьбу

присвяченого

ЦентральноУ

Рада Міністрів

передача землі ними комітетами

шевиків і инших напасни­

lV Універсалу Центраяьноr

сесі'і

уживе всіх способів.,

UЦодо так званих боль­

rопо•ою органІзацІІІного комітету · з

провеАеинв

ВІА

РадИ й

в спокою й мирі.

\V УНІВЕРСАЛУ. ЦЕНТРАЛЬНОJ РАДИ ПІАтримати ІнІцІативу ВсеукраІиського товариства Іме­ нІ Т. Г, Шевченка сПросвІта• ЩОАО провеАеиив 22· сІчня \993 року урочистого вечора з иаГОАИ 75-1 рІчницІ вІА АНА оголо­ шення \V Універсалу ЦеитрапЬноІ РаАН. 2. Призначити ВІце·прем'ер-~ІиІстра УкраІни ЖУЛІНСЬКО­ І.

ГО

nовній

сійської імnерії, та вста­ нов-ити згоду, щоб наш край nочав своє життя

Розпоридженни Президента УкраТни

вано

·

вих

області

статути громад

Киівсь­

І. М.

реліrІй­

·

'Україн­

ськоі православиоі церквн с. Богданів­ ка Броварськоrо райо­ ну, с. МармуJІІІвка Во­ лодарського, с. Теле· шtвка

Рокитнянського

·районів, а також релІ­ гtйноrо

товариства

СвідкІв Єrовн м. Яго­ тина.

Прес-с::.nужба представ·

ника Президента Ук· раіни у tІ(иівській об­ .nасті.


8

стор.

'l

Люди

Вівторок,

12

Аюдеіі

cepeiJ

Недарма кажуть, що тільки в біді пізнаються друзі,

виявля. є т ь с я

справжнє обличчя людини

.

або й нації, народжуються свої герої і· антигерої. Так, чорнобильська тра­ гедія зачепила своїм зло­ Вісним крилом тисячі на­ щи.< співвітчизників.

Ha-

rtpMknaд, тількп у Бр.ова-. ри !і у ло переселено 542 сіМ'ї, і зараз більшість з них

потребує

житлових

Ради від

М

покращення

.

умов.

Згідно

з

Постановою

Міністрів 23 серпня

України 1990 р,

у 'Нашому

228

січня

місті

року

1993

«Н

/UІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІr

ставці, .серед яких . Г. Я.. Кир'ян, О. М. Братченко, О. М. Липатнинов на зу­

ми,

rоворйліі

ня

про

що завгодно (загазова­ ність від двох.. зупинок автобуса і тансі та авто­ стоянон, ~абрудненість від стоматполіклініки та

інше),

навіть

·

вимагали

яку

для

::

женому

генплМfу

і

дію-

·

нормам.

же,

цілими.

у· грудні

ки

10.50 Концерпдуховноі музики. 11.45 Мультфільм "Вся сnрава

здоров'я. Фітотераnевт Є.ТОВСУуХа.

в каnелюсі''.

боти.

земляні

Однак

невідомі

заварився

От·

Проrрама дпя дітей. 16.40 Освітній ка tan для школярів. Українська лirej)lnypa. Леся Українка. "Лісова nісня". Музика. Творчість Л.Ревуцькоrо. 17.45 "Кукурік і К• "

ро­

грудня

22

по-варварськи

панівечили

екскаватор.

Роботи припинено. На ре­ монт техніки

КАМЕНЕМ ЗА ПАЗУХОЮ,

3

тисяч карбованців.

nредставляють.

туації?

ВИЙ,

узгодити

ЯКіСНИЙ

11 11

проект.

Втрачено додаткові ношти з нашого убогого бюджету,_ не кажучи вже про

1811 CBDI

СОРОУІА І О ТІ І А

у

зв' язку

стрімким

.подорожчанням

все.

::

Я..

11

•:1 1

чи свої повноважеН!Ня, визаплановано

спорудити

два житлових будинки для переселення жителів Поліського із зони заб­ руднення ЧАЕС. Для од­

ного

з ннх. на

тир,

згідцо

квар­

139

із

генераль­

є

ваних

-

власних

ось

про· що

все· боліла

перш

голова

<<правдолюбців•.

у

Що

цтва

і

архітектури,

лено

-земельну

ділянку,

до

N2N~

виді­ дворіц

10

і

10-а

на бульварі Незалежності.

Проект житлового бу­ динку розроблено· Голов­ ним управлінням «Київ­ проект•.

генпідрядник

-

домобуд1вний комбінат «ГЬловКИЇВМіСЬК б У Д У•. строки

їм

ралельно

JJЯM

з

проектував-

технологічНИJVІИ

ета­

Отже,

. ри сну

проектно-Іюшто-

документацію

під­

готовлено, кошти виділе­ но, головна підрядна ор­

гаНізація ВМУ-3 ДБК-1

КиУвське готова бу­

ма ще у л:Ішні приступити

до зведення

10-поверхів­

f<И. Та не тут-то було! Мешнанці будинків N2 8, 8-а, 10, 10-а на чолі з де­ nутатом місьнради Г. Я. Rир'яном

заблокували

. територію.

висловлюючи

протест проти будівни­ цтва, мотивуючи це ніби­ то nорушенJІями екологіч­ пих вимог та будівельних

пrавил

під

ділянки

для

будинку,

числа

час

вибору

ррзміщення

збільшенням

.f<ва.ртир

( 139

за­

у ~ас ще

.які вболіва-

11

борців, а насправді підри-

::

вають

11

не

за своїх "ви-

тільки

часових квартирах гQтель­

не

Ні,

скраю. І не дай Бог, щоб її

за ту ля ли

·

чужі

ла

погрібця

чужа

ди, нібито

нога!

несе

екс;пертизу плану

цього хунки.

об'єкта, .

визначити

мальну

всім

12

тисяч від

директора

шкоду,

людей.

Яковичу,

за

ти

го·­

на

·почуттях

своУх

ЩОСЬ з

нестатків

дозволив

ПОДібНе?

біжен:цями

ризии:ували

ся на збільшенні населеи• НЯ, ПРИ ЦЬОМу ЙОt'О'

Де

на-

гуманнІсть,

НедаJІеЧkо видно?

у

будинками, stдnовідає буJ

______

........_._!ІІІ

пра,

вилам (SНіЩ.

ІНД·

ЗГідІtо

1~ розрахуІіка-

·

І

11 t

іІачАJІЬник пітQІtМІого

t.

погреба

І

зvsко~

І

вішtІ.лу ка· буі\ІІіІництва.

І і

ІІ РІ

..ІІ?...ІІІІ'ІІІР-------·~···,·ЕІІ'··-:····--ІІ•ІІІІІ• ..... року

поп-

КиІІЩНиІ

ток, знмІ cepeдJDta, rоворнть и_ародне арвсJІів'.ІІ.

rрцус:Ів. В сl'ПІІ

Це иайхолодJdшіІй місць

Погода

року

з

чаСТИІІІІ

Хуртовв"

даними

·

нами. За оuавві деС.ІІТВ·· рtчч.11 иdхмодвІшим Іув. січень 198'2' року. TQfli ·в Тетереві~. БорвспоЦ, Ба-

на

ришІвцІ

температура

·

спостерІnлас.ІІ 35-40~ rpa-

дусІв морозу. Сі'ІеВЬ 1985 теж був хоnодвІшвм; вІж· звичаЬо. В решту ж ро:-

Юв с:і'ІВі бу.ІІІL тепJІВми; Середвьсt;wісачиа '!;Оп~-

ратура щJвІтр.ІІ у с:іЧВ! ва:

проrвозу

стІіїовить

иовоrе» року за

дос'І'роковОrо

очікуєnса

редвьом'tс8'1118

ее·

теІІШерату-

ра 5-10 rрадуеів морозу. На. КвІвщнвІ - 6 rра,цусі~ морозу. МІсичиа

кІльхІсть

бачається

. :метри.

онадів

20"""':'32 ·

передмi.tti-

Р. СОСНОВСЬКА, началь:ннк віддіJІУ ме-

теороmогlчних прогнозів ~крr'ідрометценtr-

ру.

·

·

1: r1

І!

11 11

:!

і

2.

17.50 Прем'єра мупьтфідьму

докrора

.

14.50 15.00 15.30 15.45 16.15 17.00

Сnіває І.Титов.

Тепе6іржа. Там-там 1108ИНИ.

Те.ІМІІСJЮСворд. ~nрм&8ТИ31Ціі•. Зопота rinкa. ЧмТІІВМНМ'І8 життя ще?

''Будівельt-" (Киів)-- ''Спо­ боднаДапма.Uя" (ХОреатіІ). • 22.20 Студія ''УкртеІІ8фі•м" nІJе.qставляє: "Під38Мна Укра•на".• 22.55 Чемn. іонат Євроnи 3 фі~о каfІІtНІ. Жінtси. Сnортивні пари. Opмriнanwea

(АастрапІя).

t8.SO

.УТ-21 КАНАЛ 07.00 ВіСті. 07.20 Рекnама. 07.25 Час діпоеих ІUОдей. 08.00 Ранковий концерт. 08.15 ljie3 _ретуші. 09.10 АЛьОуциД.

nрограма,

23.55

Му:JмоtнмА

........

07.20

"_,__.

OD.45 t1.CIO Худ.

"Санта-6Ір&іра". І 19серіА.

ПСІВЇАОМІІІМL

20.55 Стуаія ''Укртемфіам'' nредста811118: "МуаІка •

·

о

11.50 12.35 12.40 13.00

Рекпама.

В:=~~'fsp~ катання.

ЄіІрапм Чоповікм.

riporpeмa.

Сnорfмвні пари. дo.u.w

..

оо.~ '"ННnneellt". Хуа.

.......

1.

f

1

Ко3мрна--

ТорrоемІ дім "11НКО".

CelwDtCe f1ІП8ННА. ВісІt.

13.20 Ремама.

.

13.30 НостапьrіІнІ ~ІІІСІІІ. 14.00 Аа'І'огDВФ майстра. Рtасисер

15.20

A.rON'ilpoe.

Тамsтам......._

15.35 АіtсамбІІоНІРQІРІІІІ..,.._

18.~ ..'18cntнa t.

о

18.50 М.'І)J8СТ. 17.0S ~ар·~- -~ 17.20 п 8YJit ~ 17.&0 ~ llicttl&

18.05 l(poaL

11t45 Кtllectoa .......... . 19.о5Мwз.фіІІом"Тм . . .rіснІ".• 19.20 ,.,.....

10~.~

.20.50&8сtетаоІі. к~---­ .

·

"Амнамо"

.J!Cиta)

"Р'ужомберок •

.......).•.

22.20Peu81a.

••

(Спо-

.

.

22.25 Olopn8• . . _ . _ 22.40 НІІ свсП .~~ Фа

цІІ"

.

23.і0Тмnіонат

.fErC:?

j

1 1

серія.

20. 1s У Cllhi llilm: rІІІОІ'ОСІІІОРІУ.

21.45 РQдина.·

ОрмrінаІІьна

ЧаСтина

Бар6Іра".

. .

20.25 Bknlф'e8: чвс ммру. 20.45 Екран -крІІІміІІВІІWІИХ

1

09.30~е;;;~

.

16.45 Хрмс:тиsн:ьа I1JOf'P8IL 17. 15 . tіо8орічні ІІВР8ТВІJРВІІВІ craporo ка;:::-і 17.45 ПРОК. І'ІОІUИІС8. 18.45 КиіІСЬІС8·118f10Р8М8. 8 10.0S ''Xillna" itфopuv8.• 19.20 Реuама. 19.25 Пр88'сра худ.~

о

Рекnама. Час._ JІІОдей •

08.50

...т. . . .

~ЧастиНа2. 18.00' Транс:Росефір:' ДаnеІсиііІ

о

.

Чм Норріс .-- чемпіон

ТорrовмііІ дім "11НКО".

о

07.55 ПРОК. Бізиес і rімітика.

Космоnопіс.

''Тричі про каrання". Худ.

о

УТ-2 І КАНJUІІІІ'ОQІJІІ

Тра!tсРосефір.

15.00 6ізнес: ноеі імена. ' 15.15 Там·там НО8МІІИ. f5.30 Студія "Рост''.~ ..

О'

ICild5oclнry.

Зоnотаrіпка. Чи ТІІ8МІІІІІЧ8

IICIIIml ще? 10.20 Cnpua бумвІвангороді. 10.50 Сnіває В.К6ропьов.

Феаерецїі.

.

Двкар".

23.55

~ о~

ВеІиса nporylllltlta.

t9.40 Вечірня_«ВЗtСа. 19'.55 .Реtспама. 20.00 Ноеинм•. 20.40 1lono "МіпьііІон". 21.10 3ФІотиА Ocran. 23.00 Но.ни. 23.25 Aвfopanl "Парюіс

11РОСІ11"

23.10 Чемпіонвт 3 фirnJнoro

17

18.00Прем'ер8худ. tепефільму ''По~рнення в Едем"

НQемни.

22.20

18 16 17 17

МІІІІСор.

21.55Стармй ИовиА рік: зvетріч друаіе. у nерерві -- 23.00

cnoeo". Вмпvск І. •

Ватсона". Худ.

.18.00 "Цар народився". · Муnьfфіпьм (США). 18.30 В.W.н• у ВІІІІАУ· 17.00 Новини. 17.20 ...ДОІІІЇСТН8АЦАТИісrарwі.

два... ТБ ро3СJІІДування.

Схід,

14. 14. 15. 15

сурдо-

ІСонцер1' ДІІІІ фqпеnіано 3 орастром фа

в

07.25

12.35 Торговий дім ''ТІНКО". 12.40 Сепянське ...ТІІННІІ. 13.00 Вісті. 13.20 Petcnaмa. 13.25 "Мати Тереза". Док.

12. 14

перекпадом).

19.40 Вечірня tea3C8. 19.55 Рекnама. 20.00 Ііовwш. 20.40 Новорічний баІІопімrіАців.

~-

11

t4.~''Jt'::'ни .(з ~урдо-

вепмкого Дави·

СепянсьІrе Вісті.

11

14.25 Тепеміtсст. 15.10 &noatoт. 15.f5 "МIIyrni". Мультфільм. Серія. . . . 15..35 В;-А.Моцарт,'

19.00 Прем'єрарубриІСІІІ. . "Чор~!f 3 .

12.35 12.40 13.00 13.20 13.25

09. 10

12.35 "ЧаС дпя JІЩІ4умІв". Худ. . фіІІ,м. 13.40 ~ ОІІ8НІІТКО".

11.50

• ·

анапітичний OГ!IRJI.

РІ

'">J<убансьІd

теІіефільму "ІlОВерНеннІІ Едем" .(Австрапія). 18.50 Мініаnора.

08.

.. фіпьм. 1 серія.

4серtї.

"КольчУги

05.

01. 08.

nереtСІІІІДОМ).

15.55 Ноеорjчна ЗVСПІЇ't ЛРУ3іВ. 16.45 Технодром. . 17.00 НовІ,tни. 17.25 Телеканап "ОсrІінкіІІ<)"

да".

05.• 05.

11.20 ''Прtrоди Шерпока Хоnмеа

.

18.00 Прем'єра~.

20.~

21.( 21.: 21.:

Худ. телефільм.

·"&рат названиИ". 1 1.00 Новини (3

сурдо·

щоденнмки''· ЧастиНа

19.~

20.1

10.40 l'tpekepa ДОtС. теnефіпьму

14.25 Тепемікст. . .15. 10 Бпсжttот. Фірма "Вибір", 15.15 "Мауtпі".МупьтфіІІІМ.31.

.

18.2 19.0 19.2

УТН.

07 .ОО Вісті.

20.55 Баскетбол. КуОСЖ Єероnи.

1:

"Денний nоїзд". Худ.

nредставпяе:

n t

17.5

05.00 Новини. 05.20 Ранкова гімнастика. 05.30 "Ранок". 07.45 Фірма гарантує. 08.00 Новинк. · 08.20 ... ДошісrнадцJіти і старші. 09.10 "Зпочин .nopдaAptypa".

11.20 "Wepnoк Хопмс 1 докrор Ватсон". Худ. фільм. 2 серія. (з

11 о

16.01 16.11 16.51 17.11

ОСТАНКІНО

народної муз11ки "Флусраш" 09.30 440 герц.

Новини

12.1

грама.

00.05

11.~ тепефіпьм "Санта". 118 серія.

"Меrаnоліс".

17.30 Сnрава бум вІванrородІ. 18.00 f1арпамеНтсwсмй еіс:нмІс. 18.15 АсамбпеІІуТавріІсІіІаІу. 18.45 J(иівська 118f10Р8М8.• 19.05 "ХіІІІІа" ~-· ·19.20 Petcnaмa. о 19.25 Прем'І:РІ' худ. тепефіІІtаму . "Санта-БаобІDа". 1 18сврія. 20. 15 Апьбуці.д. fнформацjйно­

6

05.00 Новини. 05.20 Ранкова гімнастика. · Q5.30 ~·Ранок". 07.45 Фірма гарантує. 08.00 Новини. 08.20 Подивись -- nослухай. 08.40. Концерт оркестру

nерекпадом).

12.0С

ДерЖавногооркестру народ­ них іtІструментів Украіни. 19.00 УТН. 19.20 Право. Телерадіоканал. 19.50 ПЕ:рсnектива. 20.10 lокіо-баnет. 20.45 на добраніч, діти! 21.00 УТН. 21.20 Сnорткур'єр. 21.35 Концерт украінської хорової духовної музики. 22.35 Молодіжна студія. "Гарт". 23.35 · Яблуко сnокуси. ІСонкурсно-ро388)1(811ЬНа про­

ОСТАНКІНО

14.00

ІІСІІІ

11.3(

. 18.15 Концерт М.Стефюк та

оркестру nід ·керування., Хобарта Ерла (США). У, nepepвj -- 00.00 УТН.

.

10.0Е

розв'язувати коttrрольні задачі 3 математиІСІІІ. Світова література. Шопом-Апейхем. "Хлопчик Мотя". 17.55 Мультфільм "Як . козаки іноnланетяІІ ;;JоfСтрічапи".

творів й.Шtрауса у виконанні

тепефtпьм.

я

для школярів. ФізиІ\,0матомати•ІІІа шко118. 'Як

думки"_, "Копосок". 20.40 На добраніч, діrи! 21.00 УТН . 21.20 Сnорткур'ср. · 21.35 Худ. фільм . ·"Пройдисвіrи"(США). 23.20 Новорічний вечір в Одеській опері. Концерт 3

12.25

~

відкриває світ".

новорічнОї ялинки".

БреИн ринг. Новини сурдоnерекnадом).

09.05 09.35

17.00 Освітній канап

17.40 Фільм-бапет "Роздум". 18.00 Надвечір'я. '19.00 УТН. 19.20 За і проти. 19.50 "Пісеньки біJ!рі зими". 20.15 Мультфільми "Жили собі

10.15 1·1.00

07.00 08.00

18.10 Дnя дітей. "Вулик". ' 16.40 Док. фільм "Ксимекстур

серія. УТН. ДИво-коляда. Bиctyn Великого дитячого хору Держтелерадіомовної комnанії Украіни. 16.40 МуЛьтфільм "Свято

16.00 16.10

09.05 Дозвілля. Пrахи JІОР'ІЧ 3

фільм.

'ІІ'і8ІWІІІІІІ·

СNев

3RІІОВ.JІеІІПИ

. з власного

12.15 УТН. .12.25 БагатосеріііІниА худ. телефільм "Бодетаун". 42

09.50

ружка".

до обездолених?

хрест".

УТ-2 І КАНАЛ 111'0СІІІ" 07.00 ВІСТі. 07.20 Реклама. 07.25 Час ділових Людей. 07.55 ''Сніг -- доля МОІЇ". /Jp«. телефільм. 4 серія. 08.50 Антракт. Груnа

11.00 Худ. тепефіІІьм "ІМО:ІІС8Н". 2 серія. . • 12.25 Мульти-nуІІІати. "Под-

людська

М&ЙДІ!.НЧ~КіВ.

Чи

Дакар". ОО. 15 . Максима.

або· _Американцj в РосІї''.

Де :ж ваша, товаришу Кир'ян, офІЦерська честь?

нар­

АвтораІІі ''Париж.--

23.45

00.20 Святки. 09.40 Фольклор. . 10.05 "Дмитро СитКОІІеЦЬІСИЙ,

пере­

ховув:>чи євреї~. військо­ вопоJzонених, партизанів.

ка кількість не позначИ"rь­

Тема. Вечірня казка. Реклама. Новини. • "Дикс nопtОВання короля Стаха". Худ. фільм. 2 серія. 2 t .45 Презентація програми "Пісня-93". Уцерерві--23.00 Новини. .

18.55 19.40 19.55 20.00 20.40

нами.

сиріт,

життям,

дитячого

13iikЬHOUi

людьми,

ХЛіба. УСИНОВJІЯЛИ

може бути розрахований на 200 квартир. Саме та·

11

собі

шматочком

tПОР'і'ИІ3НОГО HOJtИWНi

1:

Ді.ІІИJІИСЯ.

·

незнайомими

зІ:Іищення

nереважно

ІІ

наш

би

ЖаJІ.ість

Аk'І'Ивістn,

11

час війнИ! та по­

воєнmrх

народ

В ньому, зокрема, гово>­ риться, що цей будинок; передбачений генпланом,

і

РІ

•І

виробничоГо· «Діпромісто~;..

НОрМаМ

11

су­

проектного об'єднання

ДіМЛЬ!НИМ

·

сnраведли­

. бір майданчинів, розт-а-· мість 119),' необхідністю шованих у nросторі між і

11 11 11

вість, а на ділі вмfло гра­

Хіба .в

і

11

за па­ словах

сурдо:

(ДВСІрапІЯ).

ІІ

ава-

державного•

Юльність

11

::

виступати

r

~~

11

чорнобильської

ловного підприємства Ук-

мативам.

РІ

від

раїнського

відповідає

РІ

що

сідів, для яких своя со­ рочка ближче до ті!Іа.

щільність

11

завда'Ні

Тим,

ний Гриrорію

ось нарешті одержано відt­ nовідь

11

ніякої

тримати камінця зухою, ще й на

. у·

карбованців.

запеклий діям і не

Соромно 1 rpix, шанов-

квар­

броварчанам,

11

::

макси-­

тир. До речі, це обійшло• ся міському бЮджету, от· же,

вла-

безиевивно · постраждали рії...

розра­

кільність

РІ

11'І

вот-

цьому

моральну

сотн.ям

документації додаткові

11

теріальні збитки, так і за

генераль­

спірного

при

РІ

:1

відповідальності як за ма-

проектно-нош­

торисної

міськоІ

у своїй

Шерлок Холмс і доктор Ваrсон". Худ. фільм. 1 серія. 12.25 "Ятебененавид*У".Худ. телефільм. 13.40 "Хто там?'' Худ. теоофільм. 14 .ОО Новини (з сурДоnерекладом). 14:25 ~овий вісник. 14.40 Блокнот. .. 14.45 Пісні Е.Колмаt.ІОВСЬКОІ'О. 15.15 "мауглі". Мультфільм. 1 і 2 серії. 15.55 Прем'єра док. телефільму "Цей уnерний Фінн". 16.15 440 rерц. 17.00 Новини. 17.25 Телеканап "ОстанкіІіо" предсrаоляє: "Кубанські щодеіtники". Частина І. 17.50 МультфіІІЬМ. 18.05 Пр._,м'єра худ. телефільму "П.:~вернеІІІІЯ в Едем"

11.20 ··

::

державНі

чині, чинить опір законним

стуІШ­

Як би там не було. до­ ну

за

а з другого

представник

стіn,

а поблизу власного (неза­

конного!)

житло

кошти,

їхня ха1:а.

ОСТАНКІНО 05.00 Новини-.- - - · 05.20 Ранкова гімнастика. 05.30 "Ранок". 07.45 Фірма гарантує. 08:00 Новини. . 08.20 Кідді-відді. 08.35 "Дрібниці :ІІСИПЯ". Худ. телесеріал. 15 серія. 09.05 Гол. 09.35 "Школа nомічників". Мульrфільм. · 09.50 Hvi\C П<>КОЛІtШЯ оибирас. 10.40 Прсм'.;рdдок. rснсфтьму "Лют". 1 1. ОО Новини перекладом).

ІІ

економі-

сьомий рік живуть у тим­

ІІЮго типу?

І!

є

вість 1 верховенство закону. Бо . з одного боку чорнобильцям гарантова·

зробити

пами.

і далі

техніку,

ку, а й віру у справедли-

діації. Хіба їм болить, що деякі евакуйовані вже

ного

па­

т~;~к1

ють нібито

ра­

1

~~~~ткування, будматеріа- "

«патріоти•,

смертоносну

яні

трощити

Ось

споживаючи

но

спорудження

·

. рік

велося провест'и незалеж­

вести

будуть

до того, що сотні дітей у безпосередній близькості до чорнобильської зони

.отруту

до

ти підліткІв,

за

будівництва рр, Враховуючи скорочені строки, виріШе­

1992-93

кінця. . 'Гак, · ІІ вІн погрожує органІзува- 111

цих

сьомий

11

меркантильних ~

інтересів

погребів

ділом в

справах будівни­

. · власних

розміщен-

буквально тануть на очах,

будинків

.,.

сир-бор,

ня поблизу зони будівни­ цтва... незаконно побудо­

ним планом забудови мі­ ста;, розробленим <<Укр­ НДІцивільсілЬбудом>> і погодженим обласним від­

що прилягає

.

цей

на . захисті

екран. 10 • кn. УкрІіінська література. В.Стефаник. "КамінниііІ

.

··~

14

Додаток до nрограми "Клас-юніор. бізttес''. 11.45 Мультфільм "До Мумі­ Допу приходить осінь". 12.00 УТН. 12.10 Багаfосерійний худ. телефільм "Бодетаун". 43 серія. 18.00 УТН.

11.40 Шкіпьний

nрограма.

11 ІІ

Ііир' ян, явно перевищую-

рішив стояти

у копі "зі· рок". Музично-розеажапьна

1:

із

r.

Депутат

візантійського куnця".

111

будівництва. Але 1 це ще не

23.35 УТН. 23.45 "Ніч

11

гото-

настуПНі

Іі

~

Втрачено півроку

щоб

РІ·

-~

на мандри по всіх інстан· ціях,

18.40 "Кобзар Остаn Стахів". t9.00 УТН. 19.20 Плеяда. 20.20 "Прелюдія". 20.45 На добраніч, Діти! 21.00 УТН. .l1.20 Сnорткур'ср. 21.35 Украіна і світ. 21.55 Худ. фільм "Скарби

І

Хто ж виграв у цій си-

АБО

6.111-JК 'І Е

50

потрібно

муnьтфільмів.

·

4 (8363)

УТ-J 07.00 З сьомоі'ДО восьмої. 08.00 Плеяда. 09.00 Худ~ фільм "ПройДисвіти". 10.45 Музичне диво.

візантійського куnця''. 10.45 Серйозні жарти. !1роrрама

12.00 УТН. 12.1 О Баrатосерійний худ. теле­ фільм "Бодетаун". 41 серія. 16.00 УТН. 16.10 "Де :ІКИВУJЬ чарівники".

будівельни­

розпочали

.

10.20 Доброго вам

узяла гору, Мешканців заспокоїли, що погреби залишаться

Худ .. Фільм "Вбит~

ІІ

істина

·

07.00 З СЬОМОЇ ДО ВОСЬМОЇ. 08.00 t'.еічадо. 08.45 Еt:традна nрограма. 00.05 Худ. фільм "СJСВрби

uнucana••

~

би,

07.00 з сьомої до восьмої. 08.00 Док. телефільм "Мир вам,

.ЕТВЕІ•,

13

УТ-J

бо терnіли"."

r1

пересе-

ЄЕРЕАА,

12

ж и тт,..

УТ-J

09~5

-~

ленців і ліквідаторів пов-· ~ відповідає затверд11

ністю

Здавалось

Проте головною причи­ через

РІ

чином, розміщен-

будинку

чим

провести приватизацію те­ риторії двору і зробити його приватною влас­ ністю· мешканців ... ною,

11

кож відповідає БНіП. таkим

IIIIIT818 tt~,

r.

(соняч-

ного освітлення) квартир навколишніх будинків та·

стрічі представників жи­ телів з головою міськви­ конкому та головним архі­

тектором

час інсоляції

Е

08


сН О

8

8

1S

і

і

УТ-r

: СЬОМОЇ ДО ІІОСЬМОЇ.

.

..

ІЮЇ

ВИС1VП

· •wау-групи

.

=_;;~;

...

Іуnьтфіпьм "Пасnаі1vІя

~

Qcio.бaner. 'ТН. .

.

фіІtьм "Бодетаун".

44

~-

'ТН.

:у-ту кафе.

.

:ад, город.

~іжний фесnшаль •пярноі М'f.JИIQ1 "Bjrcp зі

:У". f\.'J)CДa'fa 1.

ЗООІІИ ЧорІtобиЯЯ. (орові-rвори А.Ведеnя. 'ТН. 'РАдОІІИЙ aictoac.

k!чірній концерr. сраінсьu художня wкona. іа добраніч, діти! 'ТН. :порткур'єр. · Худ. фільм "Небеса )&аНі'' ..

\рт·ма~.

::ано tовини. •анкова гімнастика. 'Ранок" . .

І>ірма гара~. іоеини.

Худ. фіпьм

.

"СніговА

Іародві мелодії. Клуб мандріВНИІСіВ (З ,оnерекпадом).

Новини (з сурдо· tкпадом). Іриго~покаХолмса тора Ватсона". 2 серш. с:rорія одІюго коха11ня". фільм. Новини (з сурдо: (JІЗДОМ). рИД)К. ·знес-кпас.

іпокнот. ~уд. фільм "Снігова

~і&ає Л.Ніколаєва. ~-

:>Sини.

:и~еІСанап ••останкіtю'' стааляв: "Кубанські

н-"· Часrина З.

оа- і 3111fDtf.

~-

Худ." фільм "Дурні

іІЮТЬ по п'яп•ицях". lолітбtоро".· :ІІІИІІИ.

vзобоо.

юдина nасня. r ·КDНІІ8Ііівр.

Т·21КАНАЛ 11РОСІІІ''

~YG8T&,

н-роn дяя принцес . І серІЯ. вам . здОроВ'я. Метод диха'tн" 38 Буrейком. 11.40 · Циркова програма. Ю.Нікуnін ra М.Шуйдін .. 12.40 ТеnетехнОтека. · 13.00 А.Ніколаі. "Любов до гробової доwки". Вистава Харківськоrо українськоrо дРЗМёПичноrо

ім. Т.Г.Uk!ІІЧСІІ«а. УТН. 15.10Прем'єра мультфільму "Д'Артаньгав і троє ncio· муwкетерів". І і 2 серії 16.00"Крізь полум'я душі". До 120- річчя від дня народження живописця Г.СеітдИІf>КОГО. 16.35 Сr'tдія "Всесміх" .Презентаціяжурналу'"ВУС". 11.00 Екран пригодниqького · фільму. Худ. фільм ~Коли відмовляють гальма". ' 18.15 Наше коло. Державві діти. 18.45 Хроніка МВС. 19.00УТН. 19.20 Багатосерійний худ. телефі.rІьм "Бодет3\Ін". 45 і 46 серії. 20.10 "Фантазія". 20.30 Наша мова. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 УТН. 21.25 Худ. телефільм "Звичайне· диво". 1 і 2 серії. 23.45 ТV-шанс. 00.10 УТН.

15.00

моя.

~-

[!ля вас, дівчатка А

~inoei д*УНІ"пі.

Новини.

ЛЮДИІІИ.

07.30 Спорт-wанс. 08.00 Марафон-15 •• маляrам. 08.25 НЛО:неоrтюwонийвізит. 08.55 Муnьтфідьм. 09.05 Авrограф по суботах. 09.35 Медицина дяя тебе. 10.15 Прем'єра док. телефільму "Нenni і президент". · 10.45 Увага: Х МОJІОДЇ*ІІИЙ. Фестиваль rелепрограм і фільмів "Воронеж-92".

11.45 І<іtюпРавда? Худ. фільм "Депуrат Балтики". 14.00 Новини (з сурдоперекладом).

14.25 Центрапьний еtсСПреС: 14.55 Прем'ера мультфільму . ·•• Дракулітt~· вампіреtІЯ' • (Франція). . 15. 15 "Міс:rоЄАськ''. /Jp«. фільм. 15.30 Ультра-сі.

1в.30 Червоний квадрат. 11.10 У світі тварин. 17.50 Прем'єра док. телефільму . "Дім 3 nицарями". 18.50 "Ко11амбія nікчерс"

і3.

"Вулиця

Авrоралі

Дакар". 23.00 Новини.

fД. т~ "Санта­ ра". 120 серія.

"Париж.

УТ-2, УТ-3 І КАНАЛ

Іігрим.

P0Cill"

11

ргови.~ дім ''ТІНКО". ІЯНІ;ЬКе питання.

:ті.

~бере "Ніс.еніrниця".

=*'

Н08ІІІМ.

fдЇ/Я "Рост". "Ей, діди

......

• це місце••• ~2. -'I'OIIaplu8. орАНИЙ М8ІQІівНик''.

1 серія.

~-....

DРrвІWІР~~ Р-ди".

.....

Іасьа П81QР818. •

! nредС1'ВІ8: ''SAS"; »іІ.м "Мвподія біJ80і aJ8МL

С18111.

:ІРfИ8Н8 1СІрVС8ІІЬ.

PociAcwwi

І сесІі. ВР

tмnіонат Євроnи 3

ІСІІТ....

наnьна

09.45 Фопькпор. . 10.15 Як JКИТИ ~демо? 11.00 "'Міо,мійМіо".Худ.фіпьм. 12.40 Сеяянсwсе пюання. Вісті.

1з.20 n~. 14.05 Груднеаі ІІ8Ч0РИ в му:JОЇ ім. О.ПуwJсіна на Вотсонці.

Джентпьмен-wоу.

3onora wnopa.

·

Фv.rбon без~··~ 3V'CТPI'f". На прем'єрі аистааи МХАТу - Ім.Ч..... 17.55 я ІІКІ&8о РІ'Б. Вуспми ДІСІИМ. Киїасьа пансірама. •

. 18.10 18.45

18.05

8і3итка.

БондІренІсо. ~

Анатопій

19.10 МvnьтфіІІьм. • 19.30 ат.з.• 19.40 Природа . Америки

І

...

Вісті. . СаіА IIOI1IIV! не світ. Доовімя.l"Б-ательє. І1рограм8 "03". Pi:wntиA біuІ у Кремлі. Часrина 1. 09. 15 ''Бурда модвн" 11р0110Н'f": ...

15.00 15.30 18.00 16.55

Танці.

nрограма.

QLДa8illwtaiiiJOГP88.

(Уорпднет. США). • 20.05 Хіт-рік.. 20.40 "З х 200".•' 20.55 Bi:Jиnca. • 21.00 Худ. фільм "Американський перевертень" (із колекції РА "Ааерсь").*

22.30 СІТ-3.* 22.40 Віннер-до•• 22.50 Концерт Принца.

_

І (і3 колекції РА

..... ........,.

Муаичний

додаток до "Канапу Д". 16.45 Мультфільм "Гномики сміються''. 17.00 t-Іа варті. 17.45 Твори Ф.Шопена та Ф.Шуберта. 18. 15 Свічадо. Науковопізнаввльна відеопроrрама. 19.00 УТН. 19.20 Багатосерійний худ. rелефідІ.м "Боде~". 47 і 48 серії. 20. І О Естрадний калеііідоскоп. 20.30 Багатосерійний мультфільм "Літаючий будиноК". 4 серія.

21.00 Кінопроба . Телегра. 22.00 Будьте з нами. Інформаційно-музична програма.

ОСТАНКІНО 06.20 Новини. 06.35 Ранкона гімнастика. 06.45 Тираж "Спортлото". 07.00 Година сили духу. 08.00 Цешр. 08.30 З ранку раненько. Прем'сра мульtфільму '"Денвер •• 3

JJ,І1НОЗавріо"

IIJIOMa.

09.30 PdJІK(>fl<l :J•PKd 10.20 Сшю. 10.50 Прс1.1"сра дuк. ТЄЛ(.-фільму "'Смертельний ваказ".

11.20 nрем'єрателефільму дпя дітей "Пригоди Чорного Красунчика". 11.45 Марафон-15. КТБ-1 і канаn "ФрансінтерtІасьональ" npen-

. ставляю1ь: 12.35 Прс"'!',СJ1іІ фільму "Піф і Г(!ркулес .._ 12.45 Прсм'сра док. фільму "Підводна

одіссея кІІ.Іанди

Кусто".

Прем'єра rелефільму '"Ермітаж". Фільм З. 14.00 Новини (з

13.35

сурдоnсрекладом).

14.20 "Обранці народу. rDезиденt !.Карімов.

15.00 Клуб маІІДріаників. 15.50 ЖІtве дерсво ремесел. 15.ti5 ЛаІррама. ~ ТеІfелоція .

ti.AQ ПрІ;:_м'сра мультфільмІв.

n

. Ноа-,...и.

--fеатр 111Щіпами.

+

ТБ: жарти з ме-

20.45 20.55 21.00 21.45 22.00 23.00

енд" (фраІІЦІЯ).

Московський кінохіr-nарад.

Р<Jклама. Підсумки. СnортивtІИІ1 уік-енд . . Вокзал мрії. Юрій Бащмст. Новини.

.

.

Cryдiw т~епроrрам·"Тет·І·тет". 13.55 Худ. фільм "Місто маіk:тоіа". Каака.

15. 15 Мультфjпrоми. _ . 15.30 Худ. фіпrом "Чорн­ nоnьпан". стрічка.

ПриrодниЦІоu

17.10 Відеомрмка. 17.20 Телешкола фермерів. 17.50 Світло Різдва Христового .18.30 Новини. 18.50 Новорічний концерт, або Стороннім

вхід дозволе1ю.

Студі• пnenporpaм "Тет-а-пт". 19.35 Худ. фі.nьм "К.~ ніч". Мумчна ІІОМ8ДІ8.

21.00 21.15 21.30

Му.nьтфіпь-.

Худ. фі.nьм "&Інrо-&онrо". Комеді•.

ВІВТОРОК, l2 СІ'ІНІІ 08.00 Новини. 08.20 Французька мовадля дітей. 08.40 '"Пригода .в , КоролівствІ". . J1яльковий мультфІЛьм. 20 с:;еріІІ. 1 Фра11цуаька мова. 1 pilt:. Французька мова. 2 рІк. Д1rи й батьки. Дозвілл;~. Дай лапу,_JІР~е.

09.10 09.40 10.10 10.25

10.40 ··де

Голль-Мальро". Док. фільм франц'І:зь~о10 мовою. 11.40 Параг.еЛ!;JНІ СВІТИ. " 12.25 "Иолки· палки Кінокомедія за моти11а~tи оповідань В.Шукшина.

(:,уді•~м''Тет-е-тет".

Худ. фільм "Старик Хоnа6ич". Сучасма uxa. 15.1 О Му.nьтфі.nь-.

13.50

Худ. фі.nьм "Зорро". Прмrодtмцьаіе с1річка. 17.30 Відеому:аика. 17.45 ··вогнище". Сімсй11ий.

15.30

альманах.

Щ, 15 Сигнал. 18.30 Новини.

Студі•~м''Тет-а-тет''·

18.50 Мультфіпrом. 19.00 Худ. фіІІrом "!арзан".

ПригодниЦІоІІИА фІЛьм. 21.10 Відеомузика.

21.30 ХУА.

фільм

асьому

"~

посильний". КомедІя.

СЕРЕДА,l3 СІЧНR ' 08.00 Новини. 08.20 Німецька мова. • 08.40 . "Суnер_кІtига" МуЛьТфІЛЬМ. 29 СерІЯ .. 09.05 Німецька мова. 1 рІк. 09.35 Німецька мова. 2 РІК. 10.05 Телебіржа. 10.35 Пілігрим. 11.20 Телеконкурс юристів. 12.20 Новорічний дайджест. 13.05 в о б ' є к т и в і

Німеччин а. А угс б ург. Німецькою мовою. 14.05 Ретро-шлягер. 14.40 Дозвілля. Друзі наші кіwки.

(:,удіаТ811еf1МWР8М •'Тет-а-тет''·

14.55 Худ.

що

av-

ніоt".

"Со~ війну".

.

пригоди.

07.20 Баскетбольни~ огляд НБА. 07.50 Дnявас,Аіочаткайхпопчики.

od.oo

Наw сад.

Коро~теі". ЛЯІІькоаиА мультфільм.

горіwок".

1

НЕДІЛІІ, J7 СІ'ІНІІ 08.00 Дотик. 09.00 А.Вівальді-оркестр. 09.30 RТL+ . Дитяча ярограма. 10.50 Під знаком '"Пі" · " С1уДЇ8телоnроr1)8М "Тет·а·ПІТ .• 11.40 Муль,..U.М "РіІСІІЇ· ТіКІІІ·

...

12.1~уД. фіІ8.м "Сtій6,

10.50 Осінь жипя. 11.J5 Дитяча година (

13.35 Кращі іrри НБА•.. 14.35 Тепеконкурс юристів. 15.30 11о3нер.і ДонахьІо. 16.00 Біпаоорона.

Авrорська книга.

з уроком

француаькоі мови). День відкрипів.

12.05

мати

уде

Відеомузика. Кікбоксінг._ МіжнародІІий

тур11ір. . • ОО Фехтувашtя. МІжварОДІІ~~ турнір "Москоша,ка шаGлІІ

15 45

ЦирК ІІа ІІОДІ.

16 25

дtІІ.1КОСf.1І'НІИЙ СдЛОН. J~' ;!\',•. Jt(i{

!

fІ~м):,·І

18 VI..J

)fy

~."., ~;;,.,;

Хул

16.45Казковий сеіт Уопта Діснея . "ВінІІі·Пух", "ЧорниА плащ'.'. 17.35 Муз.фіпьм "Цвіr папороті". • 18.30 ОбnИ'І'tЯм до столиці. •

СтtАІ•топепроrрам "Те>-а·>ет". 19.30 На II8Wi npoxa-a. Худ. фільм "Гоаард •• новий тип 2

І

гер оа''.

Фантастиоtна

ко-діа.

.

.1 О

Му:~мчна

nporpeмa

"/leweтo: музика нових ідей"'

22.10 ІнформаЦІйна npor.paмa

"Руnетка". фільм' 'Якщо наста~

22.20 Худ.

зав1раwній день". 2 сер••·

••

ГІригод-цька стрічка.

19.00 Ві:Jиrка. Олена КосЯченко.~ 1~.05 МуnьrфіІіьм. • 19.30 СІт-з.• 19.40 Романrична хвмяя.•. 20.10 Сиди і дивись.~ 20.20 Худ. фільм "Кузен, якоr~ РА

"Ааерсь").•

21.55 Ві:Іитка.• · . 22.00 Концерт Принца. 2 часtиЩІ

08.40 СтуДіІІ "Рост". Дозвольте за11росити.

09. 1О 09.40

АІІглійська мова. 1 рік . Ангнійська мова.Сімейвий

аль~м США.

Худ. фІльм

20.25 Програма nередач на вечір. 20.30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ. 20.45 АЙ· ТІ-ЕН. Міжнар.огл11д (Великобританія).

21.00. ПІСЛЯМОВА. Факти не з nерших ЩІtаЛьТ (США).

21.25 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.25 Програма nереда'ІІІа равок. 23.30 •• 07.00 SUPER CHANNEL. n'ІІТННЦR, J5 08.00 Програма nсрсна·•на ранок 08.05 СІ-БІ-ЕС (США) ·

09.00 АИ·ІІ·ЕН.

М•жнар.ОГІІІ<J-1 (ВСЛІ1КО6риТаІІІІІ)

аІtГЛ.МОВОІО.

00.30 ПіСЛЯМОВА. Факти не з ІІСРШИХ шnальт (США).

09.55 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 11.55 Програма nередач на ue•11p. 12.00 Перерва. 17.00 SUPER CHANNEL. 20.00 СІ-БІ-ЕС (США). 20.25 Програма nередач на вечІр. 20.30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ. 20.45 АЙ· ТІ-ЕН .. Міжнар. огп~д

~-

nоп.цикл (США).

21.25 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.25 Програма nepcдa•t на ранок 23.30 •• 08.00 SUPER CHANNEL. СУБОТА, J6 08.00 Програма nередач на ра1юк. 08.05 СІ-61-ЕС (США) ••

авгл.мовою. -•u"'.~"' АІ4- ТІ-ЕН." l~jjiiiiїjiii.iijj~iji

Міжнар. огляд

(ВеликобритаІІія)

.• ВИБІР У ЖИПІ. Наук.­

англ.мовою

поп.цикл (США).

09.55 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 11.55 hрограма nередач ІІа ве•Іір. 12.00 Перерва. 14.30 SUPER CНANNEL. 18.25 Програма nередач ва вечір. 18.30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ.

nОНЕдІЛОК,

rr

07.00 CJ-6/,Ec. Інформ.випуск. 08.00 Перерва. 17.00 SUPER CНANNEL. 20.00 СІ-БІ-ЕС (США) англ.мовою. • .

20.25Програмапередачнавеч!р.

20.30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ. 20.45 Ай-ТІ-ЕН. Міжнар. огляд (Всликобритавія) .. 21.00 НАУКОВЕ ШОУ .. Наук.· поп.цикл (Канада).

23.25

n'ІІТННЦІІ, J5 СІЧНR 08.00 Новини. 08.20 Англійська мова лля діте_й.

СОЛОМОНА". (США).

11.55 Програма передач на ве•ІІр. 12.00 Перерва. 17.00 SUPER CHANNEL. 20.00 СІ-БІ-ЕС (США)

21.00 ВИБІР У ЖИПІ. Наук.·

с-" .Героїчна фантазі•. 16.15 Відеому3Мка.

17.25ХХстоліття в кадРі і за кадром. А.Ханжонков. Частина 2. 18.25 Новини. С1удіа тeJ18f1P0111aM ''Тет-а-тет". 18.45 Мупьтфі.nь-. 19.00 Худ. фіІ8.м "l(opoJi мамби". Музична дРама. 20.45 Відеомуаика. 21.00Худ. фіпьм"МіЦJtИііг~2". Гостросюжетна С1РІЧК8.

· (США). 10.00 ДОБІРКА ВІДЕОКЛІПІВ. 1О. 15 "СКАРБИ ЦАРЯ

(Великобританія).

21·.25 ДОБІРКА ВІДЕОКЛіПІ В. 21.45 "Перш, ніж

16.25 Ісnанська мова. 1 рік. 16.55 Іспанська мова. 2 рік.

(США).

21.ЗОДОБіРКА ВіДЕОКЛіПІВ. 21.45 ""СКАРБИ ЦАРЯ СОЛОМОНА". Худ.фільм

англ.мовою.

фІJІt,М

(:,yAJa 1'eJIOIIPOf'P8M ''Теt•І•Т8Т 11 •

12.55 Му.nьтфі.nьм "Фантазі•"· 14.5Q Худ. фільм "Руда

(ВеликобриrанІІІ).

21.00ТВАРИННИЙ СВІТ АМЕРИКИ

англ. мовою.

cтpimrnt". Комедіw.

Москва. Новий рік. Луіс Альберто. · "Фонтан". Худ. філІІМ,

СІЧНR •

англ.мовою.

09.30ТВАРИННИЙ СВіТ дМЕРИКИ

21.30

l4

поn.цИкл (США).

(Великобри 1 аніи)

серІ8.

Приrодницька стреоtка.

22.30

"Дораеtюн"(Японія). 18серія. 12.40 Сепя1JСЬКО питания. 13.00 Вісті. ІЗ.20 Не вирубати... ..

(і3 КОЛ8ІСЦІЇ РА "Аверсь"),•

38111р8WНЇЙ д-!:.

~1.~~.

ЧПВЕР,

09.30ЗА МЕЖАМИ ЗАВТРА. Наук.·

англ. мовою.

19.35Худ. фіпьм"ЯІІЩОНІСТа!'&

"Міцни~ Гос"ІроСІО•еrиии

08.00 Новини. 08.20 Відродження муаики. 08.50 Іспанська мова. І Р!К. 09.20 Іспанська мова. 2 РІК. 09.50 наш сад. 10.20 Запроwення до читання.

22.30 сІт-з.· 22.40 Ві:Jиrка. • 22.45 Місrер ІКС. •

17.00 Якби КубертеІІ nобачив.:; 17.50 Малевькі тра_гедІІ ю·.любимова. .. C1yдi•-renenporpaм "Тет-а-тет • 18.50 Му.nьтфіль-. 19.10 "35хаипинджазу".

)1<;1! r!

Міжнар.uгляд

(ВеликобритаІtіІІ)

23.25 Програма передач ва ранок. 23.30 •• 07.00 SUPER CНANNEL. · ЧЕТВЕР, J4 . 07.00 СІ-БІ-ЕС. Інформ.проrрама (США) •• англ.мовою. 08.00 Програма nередач на ра1юк. 08.05 СІ·БІ-ЕС (США) •• авгл.мовою. . 09.00 Ай-Ті-ЕН. М•жнар.огляд

ТеІІсвізійниИ "' МуЗИЧНІ/ІЙ абОІІСМСІІ Т. Співає Ф.Катмова.

15

англ.мовою.

09.00 АЙ-ТІ-ЕН.

09.55 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 11.55 Праtрама nередач на ве•нр. 12.00 Перерва. · 17.00 SUPER CНANNEL. 20.00 СІ-БІ-ЕС (США)

16.00

абомоа

СЕР~ JЗ

07.00 СІ-БІ-ЕС:нtї)орм.nрограма (США) •• аІІГЛ.МОВОЮ. 08.00 Програма nерсда•1на равок. 08.05 СІ-БІ·ЕС (США) •·

(США).

стрічка. 15.30 Відеомузика.

13.40 14.10

поп.цикл (США).

21.25 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.25 Програма персдач на ранок. 23.30 •• 07.00 SUPER CHANNEL.

_20.25 Програма nередач на вечір. 20.30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ. 20.45 АЙ-ТІ-ЕН. Міжнар.оглsІд

13.40 ·Даки" .Худфіnьм.Історична

т

(Великобританія). 21.00Зд МЕЖАМИ ЗАВТРА Наук.­

англ.мооою.

СУБОТА,.l6 СІЧНІІ 08.00 Тренажерний зал. 08.30 З ранку раненько. 09.00 Доки всі вдома. 09.30 Телемемуари. 10.00 Я в Росіі. 10.30 Ретро ТБ . 11.05 "Русалочка". Худ. фільм."

18.05 Відеому3мц. 18.15 Cniaac Даліда. 18.15 Худ. фільм

09.30 Неnі3Іааний Всесвіт. 10.00 Ати-бати ... 10.311 Тепекросворд. "Муз~~". 11.00 "ІlостuІЧЯ до людини". Я вас обрав ... 12.25· Прем'єра мультфільму

(і3 колекції

СтудІа пnenporpaм ''Тот-а-пт". 19.50 Му.nьіфі.nьм. 20.00 Худ. фіnьм "Один 8ДОма". КомедІ•· 21.50 Відеому3ИІІ8. 22.00 Худ. фі.nьм "Несесі­ кох-". Меподрама.

МуІ8отфіnьм "Мауглі"

(США)

20.25 Прогрііма переда•• на вечІр. 20.30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ. 20.45 АЙ-ТІ-ЕН. МіЖtіар.оглІІд

·

альбом США.

18.00 ГІЛьдія. Традиції і досвід ' nідприємництва. 18.30 Новини. 18.50 Д!'>Звілля. Домаwні~ клуб. 19.05 Канал для вас. Крістаа•• Діор •• моди 1993 р.

фіnьм.

Різдвяний бал у Кремлі. Частина 2. 09.00 "Пригода а

08.30

не 881ІИ"

.

1•3 ~):._, r.-1 Зад.Jрн:ю ... У ~(,>ЖІЮМ'І

аиннии

фільм "Карнааа.nьна Музиоtна ІІОмеАЇІІ·

·

16.00 Телеконкурс юристІв. 11.00 Англійська мова. 1 _рік. 17.30 Англійська мова. СІмейвий

12.30

.N!! 4 ( 8363)

англ.мовою.

(:,уді• пдеnроrрам ''Тет·а-пт". 12.35 Му.nьтфіпьм"~•"· 13.55 Худ. фільм "&р8111_~". ~

Му3ІІоtн8 комедІа.

8

СІ-БІ-ЕС

20.00

і2.05 Головний туr я.

(:,уді• плепроrрам "Тет-а-тот

Відеому3Мка.

16.20 Мупьтфіпь-. 16.45 Худ. фіпьм

УТ-1, УТ-3 І КАНАЛ "РОСІІІ" 07.00 Вісті.

07.00 07.25 07.55 08.10 08.40

1З. ОО

15.00 УТН. 15.10 Село і люди. 15.55 Пісня "на біс".

''Хеnпі

23.20 Парадиа-коктейль.

(8ffTnьмett•woy.

f8118ttfl8. Док. фільм "Планета іноnланетян". Фільм 2. 14.00 Зичимо щастя.

·Програма ··Ікс". ~;І() Прем'єра,t;д. телефільму

пікчерс" представляє nрем'єру телефільму. 21.30 Європа мюс.

nОНЕДІЛОК, J J СІЧНІІ 08.00 Новини. 08.20 Перший тайм. 08.35 Студія '"Рост". Кенгуру. 09.05 Італійська мова. . 09.35 Телеwкоnа фермерІВ. 10.05 Б. Росс. Радість малювання. f0.35 '"СИбірське барокко". Док. фільм. . 11.00 Літературне премІІІ Буккера. 11.50 Дозвілля.ІlіДзнак~ ~би. 12.05 Фестиваль у Байреип. 12.55 УсоіІі тварин.

13.30

.t»DD

19.40 Вечірня ІСВЗkа. 19.55 Реклама. 20.00 Новини. 20.40 "Ксfпамбія

22.30

:еіті тварин.

1'

рол для принцес". 2 серія. 10.50 т~.зоря. КОнкурс юних

(ФраІЩія). 09.00 ДОКІ111Сі

06.35 Ранкова гімІІ:іСІика. 06.45 Суботвій ·' ра•юк 1\Іtювоі

Новорr·tІtИЙ КОІІцерт, ·бо СтороІtІtім вхід дозволено. 1( , З фонлін ТБ. ДраматурГІя Л.Толстого. ЧастиІІа 2. 11.35 Персnектива (а11гл. моnою).

10.10

екрані УТ. )Суд. фільм-казка '"Рон·н·

ОGТаtНІій

ОСТАНКІНО

Правосуддя" (США).

· Вітчи3на

oro

rеатру

:~ CTOD

09.30 Bnepwe на

екранt

серіалу

ІС діпо9 ІІІОД8А.

и.м.

.

не

предста-прем'єру худ.

ІІUІ8Ма:"

року

програма.

УТ. Худ. фільм-~ "~­

06.15

1993

08.00 УТН. 08.10 Ритмічна гімнасrика. 08.30 Унеділю вранці. Інформаці й но· музична

Конкурсно·розважаJІЬІІІІ програма.

січня

УТ-J.

08.00 УТН. 08.10 Ритмічна ~тика. 08.30 ТанЦІОІОТЬ дrrи. • 09.30 Яблуко спокуси. 10.00 Bnepwe

12

Ul~ ..\1•\'1,

1&

телефільму "Вірність"

сті.

11-там

Вівторок,

11 .10 Доброrо

Багатосерійний худ.

а".

ж и тт Sl:~~

п-r

~·~ тудІя. "Гарr". ірооаси".

Е

помру".Худ.фільм (США). Програма_ передач на

ранок. , 23.30 •• 07.00 SUPER CНANNEL. ВІВТОРОК, l2 01,00 сІ-Бі-ЕС.

Інформ.nрограма (США)

·

англ.мовою.

08.00 Програма передач на ранок.

08.05

СІ·БІ·ЕС

англ.мовою.

09.00 .Ай-ТІ-ЕН.

(США) МіJКнар.оrляд

(Великобританія)

" аtІГЛ.МОВОЮ. 09.30 НАУКОВЕ ШОУ. Наук.­ nоп.цикл (Кавада).

09.55 ДОБІРКА ВІдЕОКЛІПІЕ\. 10.15 '"Перщніж nомру". Худ. фіЛІ,м (США)_

11.55 Проrрама nередач ва вечір. 12.00 Перерва. 17.00 SUPER CHANNEL.

19.00-ГОДИНА МЕЛОМАНА

20.00 ГЕРАЛЬДО. Шоу-nрограма (США) ·• рос.мовою. 20.45 ВИЖИВАННЯ. У с:віІі траDИІІ 21. і О ДОБіРКА ВідЕОКЛІПІВ. 21.45 "ЗДОБИЧ". Худфільм (CllJA) 23.25 Проrрама nереда•і на ранок . 23.30 •• 08.00 SUPER CHANNEL. НЕДІЛR, J7 08.00 Програма nepeдa•t на ранок.

08.05

СІ-БІ·ЕС

аІІГЛ.МОІІОЮ.

09,00

Ай- Ті-ЕН.

(США)

М1жнзр.оr шщ

(ВеликобританІІІ) 8ІІГЛ.МОВОІО

.

09.30 МУЛЬТФіЛЬМИ ДІТЯМ. 10.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА. 11.00 ГЕРАЛЬД О. Шоу·ІІРОІ рама (США) •• рос.мовою. 11.45ВИЖИВАННЯ. УсоіІітварин (Великобританія). 12.10 ДОБІРКА ВІдЕОКЛіПіВ. 12.45 '"ЗДОБИЧ". Худ фіnьм (США). 1425 Програма nереда•• на вечір. 14.30 SUPER CНANNEL.

17.ООБЕйСБОЛ.ВfІщаліrа(США)

•• англ.коментар . 18.25 Програма nерепач ваnсчір. 18.30 МУЛьТФtЛьМИ ДІТЯМ. 19.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА. 20.00 ВіДЕОМОДА 20.25 ДЖОАН PIEJEPC ШОУ. 21.10 ДОБіРКА ВіДЕОКЛІПІВ. 21.45 "'АВРОРА". Худ ф11н,м /США\

23.30 •· 07

ОО

SUPER CHANNEL


стор.

4

Вівtорок,

8

Незважаючи за

на

урочисто

про­

вели старий і гідно зу­ стріли Новий рік трудів­

ну

торгового

комплексу,

в

будинку культури, кафе держп~емзаводу," дитячо­ комбінаті та

села,

війни

і

nраЦі;

печених

ма~озабез­

до

них

дирекЦія

ду

низькими

ЦІінами

кілограмів НОЖН'іЙ.

Разом

з

по

у

новому

своїх !JіРОВели відnочи­

. ві.ком.

Разом з

вшану:вали в

тих,

с:~tладних

в

кот­

умовах

трудову

коnил-

1992

рок<>м.

12

життя. ~ктор

П.

щастя,

довгих

ронів

благоnолуччя

ди­

де,ржплемза•воду

Ф.

чив

зичив

Волоха.

Він

механізаrорам

ВіРУ­

грошо·

в1 ·винагороди, даруІЩ<и. Всі

пи

хар:.

кували

у

сnе­

обладна:ному

лар­

плеМ'ЗаІВоду і nрофсnіл­ ковом'У комітетові за гід­

rнші

чування.

ВQдночас

Ціально

ну,

а

nродукти

:він

щодня,

працює

майже

ну

цінні nо­ щиро дя· ди,рекції держ­

вtдзнаку

їх

наnолег­

лив·ої праці. На честь ме­

во.ни мали можли­

вість

придбати по VJHi 1,8 і 4,5 КУJІІОtНО-Ка}JбО­ ВаНЦЯ (в залеж:ності від

дожньої самодіЯЛІЬНОС1'Ї Пі•ДЛіТІЮВОГО Rлубу сереД­

матеріального

НЬОЇ

сім'ї)

по

ханізато.рІЇ!в

станооища

літри

2-3

мо­

'

лока.

Багато радощів ·учнrв

дл.я них

31

чили

Вони

ДіДом

вру­

nод.а,рунки.

комбіна­

чисТСJІсТ.ЄЙ"" для

рі:в

реддень

Нового

В

До

пе­

року

руки"·

товаром

на­

стільки знецінИJІІJСЯ, що Іх скоро, як у ЗаІрі, оче­ видно, прийматимуть на вагу. А от бензин ... Він. же навпаки ~ сьогоднІ

Тож

не дивно, що в останні дні грудня за 20-літрову каністру пального водіІ

1

транспор­

пропонув3;11и

«Шампанського•

І 4-5 тої• чи

пляшок «Охови· «Чумацької•.

яких

нині

що

на

два

гаражі

міцні

бровар­

кооперативі

по

вуJІИЦі

Черня­

невідомі

Не минуло й tрьох днів після цlєІ крадіжки, нк співробІтникам міськ­ віддІлу внутрішніх справ знову довелося розсліду­ вати

справу

бензину.

з

крадІжкою

Цього

разу

по­

страждав ІJппнй наш зем­ ляк І. Д. НіКОJІайчук, із гаража якого невідо­ мими особами викрадено акумулятор, 55 літрів

не ВЗJІJІИ ЗJІО'ППІЦІ

ИІJІRИХ

~апчастнн, а тільки ті речІ' та пальне, що корис­

злодії,

туються:

розплодилося

попитом

у

пере­

:Rупвнків-автомобілістів.

хтозна скільки, швидко зреагували на зміну кон' ·· юнктури .ринку. І тепер саме пошук бензину все частіше й частіше штов­ хає їх на скоєння злочи-

де

у

на потребі

наголосив

України

у в~р­

ховному ·володарі, назвав чотирьох ·nотенЩйних нандидатів

на

польського

СЬ'К·ОГО

роль:

корол·я,

крим­

хана,

суmана

ЦЗІря

цю

та

турецького мос.ко.вського

й

-

заявив,·

Вибір

для

що

УІПа•В

НОГО

На

року виявився: фатальним.

НаТОВП

на

гетьмана. Тоді· Хмельницький

nрисутня

там

козаць­

ю1 старшина .В!Війшла до· м·Іської це:ркви, щоб скрі­ пити це .Рішеноо спіль­ ною

п;р~ягою.

із

церК;ВИ,

взагалі

уnерто На.реш­

формальніс.1'ь,

Хм€льниць­

кий погодив.ся дат.и клят­ ву на вірн1сть цареві. Не·за.баром n'ісл.я т<>rо

містах

117

було

України

розіслано

у;ря:дників,

царських

перед

якими

127 тис. люду заприсяг­ ли на ІВЬрність цареві Олексію Михайловичу та його наступникам. Сnовмений драматизму інцидент

:кіrй

у

Ц€рІІІві

п~еяславсь­

вис.в'ітлив

ПОЛіІТИЧНИХ

док ЗЗіВЇІВ С·Прсu!У У ГЛУХИЙ

НОСТеЙ

традифй,

ку.т. .за прийнятою в П<>льщі 11радицією Хмель-.

йшли

;несподіваний

НИЦ'ЬІЩЙ

випа­

;сподівався,

що

щ:lіюяrМ'И:МУ'ТЬ обидві сто­

-

рони

українЦі на

заПІРИ­

вііР:Ніс.ть

ца:Ре­

ві, а той :пообіцяє борони­ ти

їх

від

поляків

НУJвати їхні црава

та

ша­

та

nри­

вілеї. AJJe Бутурmін мовИІВІСЯ ПfИсягати

від­ від

імені

авого

жучи,

що,

мон.а;рха,

на

польського

ка­

віДміну

короля,

вЩ цар

є

самоде.ржцем і не nрисягає с·вої:м ІJідданим. Роздратоt!ан;ий відмо-

(ПО'І8'І'ОК

ми

і

· оби,дві до

віД­

' ЦіН­

з

яки­

стороІНи

піді­

укладання

уго­

пунктом

в

історії У.країни, Росії та всієї СхіДної Євроnи. Ра­ ніше ізольована й від­ .стала Московія зробила гіган:т.ський на

крок

- шляху

уперед

пе,ретворення

на веЛику державу. А до­ ля Укра'fни с.тала в усьо­ му ..:..... доброму й лихо­

му . нев·ід'є:мно nо.в'я­ зана з долею Росії. Через конфлікти, що

ни М. П. Пойда та В. В. Добровидов вирішили зняти «зайві• ел:ектролі­ чильвнки у буднику

.Ni! 70

по вуJІИЦі КО!J>Оле:Нка й бу.пи затримані працівни­ камн мІліціІ.

було

••• чека­

свtдЧИJІа: ,напередодні но­ ворічного свята ЗJІодІів привабтоють ті закмди та об'єкти, де можна роз­ випивкою

кускою.

Це,

як

та

за­

правило,

магазини та кафе сиожив­ чої кооперації, радгоспні

ферми та комори, з яких злодійська братІя бе~ §удь-якоrо страху тягне останнім

ність,

і

часом

гс:ітові

і

жив­

продукти.

передноворіч­

ПОГОДЖУЮЧИСЬ

годЖУJВа:Лися

гарок

ли

і

пачок

швиденько

заходами

мІліціІ

у

при-

всі

у

по.пе

зору

не під­ що

право­

органІв.

А от у селі Зоря · зло­ дій, що за .пічеиі дні до Нового року обікрав міс~ цевого мешванця А. М. Шеве.пя, · забравши . з йо­

го

будинку

ванців,

встановити

швидко. житель кола

карбо­

2600

одяг

і

взуття,

вдалося

Ним

тієї

Безсмертний

бітник вилучено

у

ро­

«Гого­

котрого

вкрадені

й

·Миколі

подібним жого

вони

та

йому

любителям

добра,

що

році

однаково

у

шалася

неприєм­

остерігайся, тебе

Засновнпи _

колеІ(тив редаІЩі' газети, Броварські

ОднИм

Газета

виходить

дні аиходу:

За

точІtІсть

тІ:ІІькІІ

на

Ред&ЦІІ

з

17

вї.Віторок,

квітня

викладених

ФактІв

ВС

ПОАІІІІІ

сторіиках

rааети.

:t&ІJКАИ

1937

року.

чеnер.._ субота.

вІдповІдальнІсть

D031111.18 - uторіІ

не."

.

.tвтор.

вубІІіхацІt,

Листуаанив

а

РухописІв

80

читачами

ПОІІССІТаІІІО.

nерших

на­

Переяславської

дог·оо~р

радикальна

с.оюзів

У відпові.дь

ХМеJІьниць.кого

да~ре·м _поляки

й

на

з

татари

об'єднали сили. nочавши новий етап . війни. Нав~с­ ні 1:654 р. :московСьке військ•о, nідтримане 20

пого-

тис.

· ІНа

.козакhв

Васи.л~.м

чоJ;Іі

·

Золота,реІЩОІ\t,'

вступило до БіЛuрус1r, вІдбивши у nолянів знач­ 'Ну Чf!.стину території.

ца;реві

·

подат-

працівИИЦІО

комітет

ПИВНЮК

друкарав

друхараІ:

·

буде).

споживчого товариства

поздоровляють

Тамару

Іванівну

з

свою -41

55-річ­

ним ювілеєм.

Бажаємо Вам !Ромашкової. долІ, Щастя від тополі, Краси від річкових лілей,

·

Людявості від тодей. Хай барвистим цвітом шлях життя рясніє, Хай :живуть .у серці почуття високі, Хай дарує ДОJІЯ сто щас.пивих років. IIIIIIIIHIIНI....... HUIItMUIIIIIIRIIНUIIRIHIIIUIIIIПU

3anpowyE "Бауфанеn~' Спільному українсько-австрійському підпри­ ємству «Бауфакел» на постійну роботу потрі- ~

бен перекладач німецької мови.

_.

За довідками звертатися_: е. Княжичі, Бр~

варського р-ну, завод «Факел»,

75-3-39.

• • •

тел.

5-35-97,

МІНЯЮ· автомашиrtу .ВАЗ-2108 на квартиру -

однокІмнатну або ,двокімнатну (за Домов.пеністю). Те.пефон 5-73-83, дзвонити після 19.00.

МІНЯЮ автомобіль М-2141 на

дачу чи

садибу ІВ

фон у Броварах

5-65-92.

КУПЛЮ

2-кімиатну

вертовану- валюrу. ля 18.00.

(пробіг

Броварському

квартиру

Телефон

Редактор. А.

Адроса

1

ІОВІЛЕЄІІІ

3

Правління Броварського

та профспІтсовий

(Далі

47

тис. км)

районі.

за

5-32-03.

Теле·

вільно

кон-

Дзвонити піс­

знай­

Броварська

_

з·.

.зобсm'язали.ся

дуть.

із

у Ш!Гіоні.

захищати

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 256020, Кнївська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Телефони: ред~ктора 4-03-78; .застуnника редактоttа, вІдАІлу сусnІІІьво-поІІІтнчвоrо •м·ttн - 4-04·61; вІдп-.ІІІовоrо секретара - 4-21·34; вЦдІ.ІІв: сІ4..Ськоrо господареnа 4·~3·26; промнсІІовостІ 1 соцІаІІьии:І пи·.-аиь 4-02-82; 4ИстІа І масовоТ роботи 4-114-81; al.ul~ty· ра~ІІ'ЬівформацІJ - 6-13-111.

райоіІ·

е

·

СТАДІЯ ВЕЛИКОГО повст~ння

ВО.ЛОШИНЕНКО.

•с~Н~О~В~Е~~)К~ИF,Т~Т~~~~--~~rро=:м~ад~с~ь:хо~-:п~ол~іт:,и~ч~н~а~r~а:s":;а,--~--~~~~~~~~~~~~~-----міська і районна Ради вародних деnутатів та на держадміністрація. РедаК'І'ОІІ А. ВОЛОШИНЕНКО.

обов'язковою.

· ЗАВЕРШАЛЬНА

чу­ висо­

мало

всіх радянських вче­ них nідтримка партійної іН1'ерnретаЦії угоди JІИ­

Москов­

ВІТІЄ/10

гроші

та- речі. От і не вір після цього

ж

Ми­

-

радгоспу

лівський•,

дуже

Зорі

(що

для

«ОСО­

(цар)

уче­

катастрофічНі! насліДІщ для йоrо ~а:р'єри), мнак

виявився

ж

радянський

погляд сумніву

мо­

поглинен­

джувалася

пізно крадіі на· добра цотрап­

охоронних

один

ний Михайло Брай­ чевський -:- nі:ддає цей

слабшу (уКІРаїнЦів), не вwучаючись в п внутрішні сnра-ви; У'Щ)а-

місці

стверджувати,

рако чи родного ля:ть

є

.кі,в

Такі історики. ,як росія­ нин Венедикт МякотіІ!і та у.країнець Михайло Гру~ ш~вський, .вважали, що Переясл.<\ІВа>ка угода була фQрм<>ю васалЬ!Ної залеж­ Іfості. за якої силь·ніша

ЗВИК·

на

ким народом». Щ<>nрав­ да. в середині 1960-х ,ро­

стала

ци­

злочинців

ду можливий лише в є ності з великим росііі

nолітичних

з місця крадіжки. Оперативио-розшукови·

ми

велич

ХмеЛ!ЬНиць.кого полягає в його ро·зумtнні, що «'поря­ тунок уКІраїнського на~

зміна

рілки «ВіниицькоІ», 10 пЛ.ІІшок «Шампанського•, десятки

радянсь-

1'еорією,

УГ<>ди

-

було

nовстан­

у;н.ією•.

. сто,рона

у

укра­

народJв

·слідкіІВ

~Іщі

три

П€­

куль­

прагнеюrt

сь,ким ца.рств·о·м. і тому ця у.года була «реально

сІІ:Лачу.вати

зо

на

земель

була

ностей я:к не

Потрапивши

їхніх

стала

моментом

р. <>фіЦійною

. кою

кожна

На

угода

було

Пе.ре:яс­

1648

пі.ДК'О,рення» царе­ ві, українЦі безумовно nо­

супе-

рів

. не витримав мага­ .Ni! 18 у селищі Ка­

зберігаючи

СРСР що

двох

За

унію

спільного

в

їн.ці·в та tіосіян ,возз'єдна•ння і що .в·ьзз'єднання

ня

овій онремий УІРЯд. Інший фахівець із Р9сій:сьного nраІВа Микола Дьякооов доводив, що,

частих

косному

литІ.

НСІjрха,

предметом

чя не стало винятком. Натиску нічних гаєтроле­

зин

поєд-

мали

союзу

300-річ­

основною 'метою

м!ж Мосновією та Украї­ ною, за яІюю оби~ві сто­ рони

інших.

УН!Р.аїнсько-російсько­

цих

історика . права василя С~геЄІВича, угода явJІоЯла

Н!раііни,

стави

ти, бо nрактика поперед­ ніх років перекоНJІИВо за­

житися

яка

ро-

ди. на· дУМ!<У російського

їхні

ників

поруч слід

угоди.

нала

пе­

ж

,

Загалом проnонувалося п'ять основних тлума­ чень Переясла'ВСЬКої уго­

вдалося:. Але у співробіт­

А злодій Цього

оЦінка

встановити

жив

виникли між ро­ та українцями,

чи

того

перс.ональ;ну

від

с;вяткувань

вІковому

реписувачами.

сооою

ВіЙСЬ­

,р.· піД час пиш­

м.ін:аЦіЙJНим

що

царськими

р.

·як

чя

л:а~вська

щ<> на·в!ть Ці коnії с<Wль­ сифі.кооані

осібно

1954

оголошено,

коnії

До

1654

іншим.

них rо

с!йсь.кий а;рхіваріУ'С Пет­ ро Шафранов доводить.

ня

пСJІВо:ротним

міщеІПІЯ торговельного закладу, ,непрохані гості nрихопили 20 плJІШок го­

що

.

ло

Користуюuсь

тим,

неточні

реклади.

бис.те

пізніше сі,янами

відзначаля бровар ча.

ше

ди. Незважаючи на Ці розбіЖНОС1'і, Пі'дІПИСаННЯ П€реяс.лавської угоди С'ііа­

1 NINI 78-83, .. 85, 86, 88, 89, 91, 82, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 109-116 за 1992 рік, .Ni! 2, 3).

жителі міста свято; вони -

У

Сnрава тим,

чим

ТИіМЧаС{)ВИ,М

стоїть

ори!ііна:Л·ьні до1СумеН1'И втрачено, збереглися {ТИ­

угоду.

ті, поб<>юючись в1;ратити підтримку царя через, здавалося б, п.ростіс.іньку

учених.

у:склад.нювалася

nогрозивши

скасувати

Проте БутУJрлін стоя.в на своєму.

по

речок

не

Останнє тлумачення Переяславської· угоди

~UUIIIIIUIIIIIІIIUIІIUIIUIUWatІUIIUIIIIUUЩIIUIUIIIHІ•

Хмель­ вийшо•в

пропонує угода

КОВИМ СОЮЗОМ МіЖ Мос­ КОВіЄЮ та Україною.

Орвст СубтвІІьниu-просjвсор Иорнс.ьного університету (nонада) вою БутуtРЛіІНа, ницький гордо

4 (8363)

у~раїнс:ь.кий ісВячеслав Ли·

що

•ПИШе

_

мінність

Та

Нинішнє

А от для інших двох злодіїв, котрі хотІли «На­ грІти руки• на дефіциті, перший же день 1993

що

'відгукнувся

nромову Буrrу1рлін,

є

ІІjраВОСЛЗВ­

ПрСІJВИТеJLЯ,

схвально

та

цього

була

•ІІІUІІІІІІІUІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЦUІІІІІUІІІІUІІІІІІІUІІІІІІІІ

пе­

ви­

думку,

УRРАЇНИ

знерх­

своєму

гетьма•Н

зло·

бензину та газовий балон. Зважте на таку деталь:

2-3

птішки

ЗрозумІло,

Навіть

перед

ХОПИJІИ.

став

вже

ступі

діІ викр8JІИ звідти 60 літрів бензину, 30 літрів кероснну. А заразом і дві порожнІ каністри при"

Новоrо

ходовим

Індивідуального

чим.

ховського,

ці першІ пІстІдні найбІльш

дефіцит.

ні

замки

.l'R! 1

року, І в святковІ

ту

ГАВРJІЛЕНКО.

ражнс>му

на дефіциті

Гроші

трудLвни­

чавина О. С. Матвієвеь­ кого їх не зупИІіиля. Від· кривши його гараж у га­

"Гріють

найбільший

і

зуПНИJІються

напередодні

Снігу­

ків «мандрів• по чу­ жих багажниках та гара­ жах. При цьому вони не

бензин.

м<>л·оді

А.

хроні"а

І

Морозом та

з

n1вночі.

во-

Кри..иінальна

,

сілЬІСЬІЮ­

!Qультури

·ронИ<ою, об'їхавши мrrо­ бусом сел·о. тепло вітали сельчан з Новим роком.

ЛЯІНWІ

меха.ніза·то­

· господарсТІВа.

грудня

31

'КіІВ середНІЬоrо в'!.ку. Ве­ селощі, забави тривали

обійШлосіЛ без У'РО­

майдан,

сягнуть

і В будИНІ\у Ку:ЛЬ.1j'ІрИ Від­ бу:ЛИСЯ ДИС:КО1'еКа та гу­

ту.

Не

дали

У nередноворічну ніч в ценТІРІ ·села біл•я Ялин.ки

Святковий ра:нок про­ ведено з м<>.JІ'ИМИ rосло­

дарями дитячого

культури

КОНЦерт.

будИІнку

ху­

сільського

будинку

ком їх вітали Дід Мороз. Снl.гуронька.

і

агі'lжуm>тбригада

ГІРУд­

ня в сільському будинку куль:ту;р.и віДбулися свят­ КОІВі ранки. З Новим р.о­

і

школи

· Увечері

школи.

і

29, 30

учасники

СВЯТН<>ВИЙ

було в

середньої

про

під

вим

сLмей 3а та,кими ж Ціна­ ми видано борошно, 1\і~У­ та

рішення

найЩ>ащим

здоров'я,

частині

тато.чне

ПраВО!СЛа'ВНИЙ Цар. Задоволений ти.м,

цук,ру-nіску

цим

році.

частину

Всіх теnло віта.в з Но­

за

козацької ве,рхі•в·ки. на яКІі.й було ухвален<> ос­

роЦі.

400),

ї·м

раду

царя.

господарюва­

. ку господарства в

ро­

генеральним

Того ж дня було скли­ нано л.юдей на міський

ВіНесок

держп~емза:во­

р.еалізу:вала

і

відзначидися в ,роботі, зробили · найвагоміший

умов

(а таких понад

сдрави,

та

ність

рІі

і багат.одіпщх та

прирівняних

дин

ник,а,ми

штабом Війська Заnо.різь­ Іюго в ПереясЛаві, біля Ниєва. 18 сіЧІНІЯ 1654 р. Хм.ельницький скликав

Інший торик линський

ІСТО.РІЯ

Василем

зус·трі:Лося з його полков-

дОіведеться

цим

ветеранів

з бмрин.ом

Бу1турдіни:м геwманом,

на

8

ки, надавати .війм...... доnомогу і т. д. ~

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ &ІІІІІІІJІІІІІІІІІUІІІІІІІ

р.

nосольство

Украї'Ни

нок· за

п,рихо­

матеріальних

інвалідів,

чолі

Iljp:o насущ·

друзів-ве"tе.ранів на заслужений

рошені красуні-ялинки. Турбуючисо про поліп­

сімей

московське

ЖИТТЯ:t

І дітям~ і дорос.ли.м ...

рехід

Потtм

оселях

розквітли

і

виробничі

ти

уста:ц.овах

багатьох

сельчан

шення

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА В останні дні 1653

про . житеЙІСькі проблеми, і про майбутнє як

господарст­

інших

розмову

ні

ники П{Іоского. У цен'11Рі населеного пу.нкtу біля

ва

сНОВЕ

:111 за . накритими столи­ ка.ми у кафе зібралися на СВЯТКОВИЙ <<.ВОГНИК». FfOГO учасники вели невимуше­

'11РУд­

.встановленою

tрадицією

му

року

1993

Урочисто, • 1 належить

як нощі,

січня

12

Індекс Друк кований

\

61285.

високий. аркуш.

Обсяг Тираж

nримkрН·ИКИ.

Замовлення

Nt 80.

Кківськоrо обІІаСІІоrо управ4ІВИR. у СПР/іВ&:І аидаанвцтв, D04Irpaфli І киижковоі торrІв.ІІ. об.Іас:ть, 11. Бровари, ву11, Киіасьu ІМ.

. КвТвська

дРУ·

9.952

#4 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you