Page 1

• Громадсько-nоnітичмо газета Броварщини

Газета виходить

17 \

1937

""''""

СУБОТА.

Р••У

11 СІЧНЯ

1992 РОКУ

.')

І

(В247)

.N'- 4

кrнr

.

~-------~----------------------~~------------------------~----------~повІдомл·вннн

Восьма

сесія

них депутатів деться

січня

17

засідань

о

міської

ХХІ

19~_2

року

міськвиконн~.

годині ранку.

10 1.

Ради

прогноз

Початок

розвитку на

1992

Доповідає нии

2.

ступник

вання.

Про

7.

та

В.

міськвикон кому

! 991 д

т

оповідач

міліЦії.

виконання рік.

районної. ту ·

за

n

ва

· · - --..' •

є

амін

го ..п

·-

комітету_

розвитку

ра .. ону

рік .

застуn­

-

на

Доповідач

А.

Г.

виконавчого

-

Ч а добрих

щедрих

с

кутку.

у

підставити

На

че.

І першим хочу назва­

чу~ого го

в

мене

те,

що

нии

не

дров

і

па

а я

на

невтомну

дину

во-

ну

nокрівлю

2

.1или д~м В це" пожеж а

ча

жежники

Роботи повному

роапалі Не буде ням,

перебільшен-

коли

скажемо,

що

нині на грядках закритого

грунту

радгос пу

Требухів р обот и

му розnалі.

та

розсаду

ог ірків ,

помідорів

від

ч о-го

у

значній

мірі ~зал~жи7ь

дорідний

урож

одн;•r

з

r~я-

.

ни ЇХ старанням в

н еве

. мінню ких

тел-

щющі.

гента·рах Потім

корисної робітниці,

а їх у бригаді більше

50,

вильнІ

горщиии ,

ви садять

на

гнойових

вИрощувати раннІ овочі. Впродовж ків

чималого

кількох досвіДу

були робітниці Мариівна Нобно

ро­ на ­

Марія та Віра

-ніх

ово-чів

иритого

лина

гектара. лять

і

з

Ні

огірии.

Ба­

тепер

наших

ро­

бітниц

труднощів.

Але,

М.

дол а

народ!іих

на

ж

прийдуть

сус іди ,

що

ють nоблизу . Таи, у нас на Нутузава багато

динку

вулиці добро-

і

школ и

піх ів

J м ає_

живемо

і

Вітчи з­

с':нттєзбІ_рн ика.

натз ац ІІ ,

нають

\>~-)

р~)о:'

На вибори_ П резид~ _

1

то не " повІдО'І-JИ•~- нуд~ треба ити ,вІд..і}!. в и с вш

ГОЛО-С.

~~

~по инен ПР? нас

т

ло.

що

~вн

~ато р о юв ке-

о

МІста запевнянашІ • будинки

nі дл я-гають ми чек али .

з не се нню , і Терп і ння вже

ув і рвалось .

Якщо

ми

п о­

в і ку

у

винн і

доживати

своїх слід,

будинках. то й мабуть. ств о рити

для

цього

ви .

То бто ,

на ліз а цію, ти

ві дп о-в ідні

ум о­

пр окласти

ка ­

заас фальту в а­

вул ицю .

поставити

с міттєзбірник

і

прове ст и

рад іо .

ПАВЛЕНКИ, ЄФРЕМЕНКИ, БУМАЖНІКОВИ ... (всього 6 пІдписІв).

школярів

<< Джерель­

4

,N'Q

Б роварах ,N'Q 17 )

ш х _/В о го ;v~аси ву. А от квас и a- _r м ос ь по бездоріжжю . неншою- · . н ач е на якому с ь хуторі часно І вулиця дуже. брудна н е~ І · . _. . . · _. "

її старан-

творчост і

вулиці Бє-

у

_

На ГОЛОВНіЙ сЦеНі рес­ публіКИ в палащ культу­ ри << Україна>> вис тупав з 28 грудня по 5 січня об'­ єднаний фольклорний ан­ самбль Броварського бу­

мешна­

...

~ сут і у центрі житло-

добрі

Ми, жителі

більше ЗО років

Нян ої ВіЙНИ . м. Rровари.

на

)~

(будинки ,N'Q 3 -

Уляні

Вел икої

f _ді росY/U аварах І

і

л ін с ьк о·го

І. ТАТАРИН, ін валід

Нал ита .

завжди

про ) '

і новини \у

щастя .

ВИ)с'І'УПаЛИ ~

•. \l~~ на хуторі -

ін ям чена ть

ність і баж

а

других-вось-

чостІ~tколяр Ів.

Довг

з

у чні

величез­ дІти,

о. іt1Wикитюк,

листоношу Уля

п одяк

виставі

ЯЛИНЦі Укра­

директq_р_.с-бу динку твор­

сумл інну лю-

ригорівНі

віку . Та я впев·н ена: що б трапилось,

і

ГОЛ ОВНіЙ

Тала н туть у на·

час.

розповісти

Григорівну

видше.

СОБОЛЕВСЬКА ,

допомогу

-

допомогу .

с.

до

театрал і зованій

мих~ Н, вперше.

етьс . одевр ЯННаЙ-

Важно одинокій, немі чній людині доживати

люди,

ко м ітет Бро-

Ради

вони

Жі к му, і звісточку ід рі них і близьних хо-

вчасно при­

не

райо-

це» .

щ столу

трудящих

продукці-ї раз

щі ро

у

них

ро-сте і

у

з на

ци­

петрушка,

які висаджені ще у ми­ нулому роЦі . Сиоро зел е­

ранніх

Ні вЕ·_ міни почнемо зби­

же пло­ робітни­ ЖИВИЛЬ­

рати 1 доставляти у ма­ гази и Киє ва і Бровар ів.

розсадою

горщики.

Орловсь­

зроб­

вони

огірків на такій Щі. А поки що ці ВИ•ГОТОВЛЯЮТЬ

Га­

В ОСНОВ'НО ­

у

мені

за­

реалізували

Це ,

йшов

ужіли

прес і сьо одні не байду-

Черіньно

.

хто

каже

томати та

при­

2 ,5

-

Юхимівна

грунту,

пл ощею

гряднах

rx

усім,

ран ­

тепличниць

солом 'яно­

шаром

Так

на

л ін

голов-

ЇНИ. Перед такою ною аудиторією

ЩlІ ~ нлад­

її у . _ Б

замовлен ­

грунту ,

бригадир

потім

падушнах ,

загальною

~рівання їх, -щоб на них

а

перевино­

вирощуванню

лqfИ\t \'ріг», <<Українець>>

гнойові

ро­

по

гато

сипаних

для

ня

му,

ми

державне

T(J-HH .

заклали у них со лом' тю­ подушии

на.lи

610

лович Наленченко та Ів н~а~ерліока ». Ноли розДмитрович Сом завез ' . . у теплицІ місцеві добрида . . П!дросте, ____ робJтниці ва і виорали грунт н розшюрують 11 у · жиn'яти

Торі!С

.

у п овновилися .. :;r.НІ сходи тоЩе раніш~ма"Гів~нніх сортів «Зо­

ме-ханізатори Дмитро Па

1

за

ерднии

з нете

під'їхала і шина. По-

Ремо в зробле о , я тепер боюсt- а вугіллям. Хочу ті'{ІЬКИ пе редати свій низьkий ук­

-

,;..~

за ­

гонь .

старань

иа.

лиць от вж~Vтепер з'я-

села

і

та О. Іва нко Ія ли ~і ­ ло і скоро заг сили \~о­

Андріївна П ота n енко, · яні завжди вирощують добро­ які с ну

яю

вам

поспішає вона д осель з газетам и і лами, кореслонден '?· доставляє пе .

відра води і

хлопцям,

пле­

Майже все життя що

вчитель В. М. Афонін, а за ни м у чень О. Гайовий. Сусідка В. І. Гапон швид­ но винесла

у

нем

Хочу

результаті дерев'яні ди­ та стінна загорілися. поліз

бі

не

та

мар

nобачив

своє

З. ІЩЕНКО, с . Нняжичі.

брииету, довелося вико­ ристовувати вугілля . В

Першим

· вже

Н . І. Лун~С. Ф. Ма­

нещастя

яка

вони

рі,

трап илося

н е . стало

від його

за

Учасники ан самблю, яки м керує Зоя В ікторів­ на Мозиро ва (акомпаНіа­ тор Любов ВасиЛівна Шумовська), · взяли участь

хо­

ти нанюго депутата М. І. Лукішу, а також це М. Г. Зубан, Н. Г. Рябонрис, Г. Ф . Норні є нко , Л. М. Ганжа, М. В . Петренно ,

справ

хата,

на

односельЦів.

тут, немов голуби злеті­ л ися , щоб зарадити в го­

була пристосавана для оnалювання вугіллям . Як

мірі залежить доля врожаю овочів. І вІн постійно прагне не

районної

Яка біда не сталася б на нашому

ляренко.

заго рілася

На фото: старший оператор коте.1ьні -володимир Михайлович ЗАКРЕВСЬКИй -

Про нонтрол ьни й

варської

справи

Пише вам пенсіонерка із Налити, ваш постійний передплатник . У м ене

подала

V

ранону

інжеН€р<3емлевпоряднин

7

комі -

роші

~пишуть

і

земельного

роварСЬНОМУ

де путатів .

нам~

гонь

1990

ДоповіДач Нолодій М. В. -

ний

1992

зичливих,

НІР І

ПО

про

за

ну .

НруновчЬний

голови

звіту

району

1991 рік та іНШі земельні питання.

І

застуnник

бюджету

Про Jатвердження

6. - ~ВіТУ

тету

ТЕНЛІІ'ІННКІВ-ГІРІ'ІА

....,._

, виконкому. .'5. Про затвердження

9

З. Про прогноз еконо ічного і со-

Ціального

Різ~е .

8.

комісія

райnну

- зафінансовим відділом рай-

відуючи-й

повноважень де-

Ради по 42 і

Звіт винонавчого рік.

виконавчого

ДіЛЬНИЧНИХ

Доnовідає Гуте нно І. М . ник начальника МНВС.

оподатку-

визнаюfя

районної

Мандатна

2.

в

голо ва

-

Про

виборчих округах .

за­

-

місьнвинонному .

затвердження

інспекторів

~

у

І.

І

Доповідач Сотниченка А. І.

Пnчаток об 11 -00,. Порядок денний:

п утатів

Про прогноз бюджету квартал 1992 року.

4. на

року в сесійнg.му заЛі райвиконкому.

-

місьнвинонному.

Про затвердження звіту про ви­

пільг-

голови

Л.

Допо'Відає Іщенко О. М .

міськвиконкому.

Про надання

Зіновсьна:

Про роботу роЦі.

· ._ 6. 1991

заступ­

-

конання бюджету за 1990 рік прогноз бюджету на 1992 рік. ·

3.

Доповідає

соЦіального ·

М.

Сесія районної Ради народних депутатів відбудеться 21 січня 1992

Про заходи по комплексному благоустрою міста в 1992 роЦі.

рі«.

Гринь В.

голови

і

пр()

5.

Порядон денний:

економічного

рішень

коштів.

Доповідає Толмачова Т. П. зав. фінвідділом міськвиконкому.

залі

Про хід економічного І . соці­ ального розвитну міста в 1991 роЦі і

затвердження

направлен ня

відбу­ в

Про

4.

народ­

скликання

А.

ГАВРИЛЕНКО.

о

ч

е

н

н

н

го харчування Т. О. Мак­

я

ІІіІ.ПІППіііІ-ІІІІІІmІІІППmПІІІІІІІІІІі!ІІІПІІІПІІІІІІІІІІІНІІІ

У

.N'2

«Новому 133 за , J J

1991

р.

житті» грудня

було О,Іублікова­

но інтерв'ю із директором

комбінату

грсмадського

харчування

М.

Д.

яні

зку

Із

нях,

помилково

rсктв

нання.

доплачують

своїм працІвникам у зв' я-

иаз\ІаtЮ

мийно~о Qб5їад-

,

.і..

~ стНІо ~омо,

,_,

нІ ; Д~УfІ 1,(2Р'едставила

чаJtьн~ планового лу

сюта. З нею беqду про

проведено недопусти­

ftJt'Сть по/Рб1jИХ упущень у

подорожчанням ·._;роботІ.

обідів у заводських їдаlJ~):

Зайце­

вим. У ньому в числі під­ приємств,

~/

т

комбінату

евірна-

віддІ-

громадсько-

/ ".У зв'язКу. з вищесказа-

ним М. д. Зайцев та ре-

дакція газетиj «Нове жнт-

тя»

просять /Вибачення

адмінlС'(раg)І та

ву

ГСКТБ

ладнання

за

мийного

дезинформацІю.

у

колекти­ об­

допущену


стор.

2

8

січня

11

Наші і нтерв~ ю wІUП•ІІІUІUІ••вuuаІUІІІІUІ'"'n••.........u ....н•••n••DІІІDІ МІСЯЦЬ тому переважна більшість населення Україин проголосувала за свою незалежність. Ця довгоочікувана

подія

припадає

мент історії. органІзувалася

ПрИпинив своє СпівДJІужн'~с.'l\ь

на

переломний

мо-

трнкотажноrр

об'єднання:

Ми З Олександром

ЧОЛОВіКОМ, Васильови­

-

ієнування СРСР, иез.алежинх дер-

. чем,

який

працює

слюсарем,

тирьох

дітей.

боляче

Звичайно,

часи

нашого

були

суверенної Ум­

раїни, а й наших :v~ісце­ вих. Зу:v~іли ж організу­ вати належним чино·м лі­ куван"Ія дітей. Це і пре­ красна ба.за нова лі­ карня, і навіть єдина в області аптека матері й дитини, що .на «Поро­ щинці>>. Дефіциту у ліках ми, педіатри, поки не від­ чуває:v!О.

Але мене не можуть не хвилювати подальші п:рояви небла.гспслучної екології у за

все

:v~істі,

які перш

позначаються

промвузла)

не

тільки

15.0 дітей, що евакуйова: ні з чорнобиЛ'І:>сько.ї зо­ ни, а й корінні бровар­ чани часто хворіють. При­ чиною є .забруднене по-. Вітря,

нестача

раз!)

(вже

повноцІніюго

за­

харчу­

вання, вітамі•нів. Ми, лі­ карі, давно б'ємо триво­ гу: у будь-якій ситуації треба .надавати nріори­ тет здо.рсв'ю матері і· ди­ тини. У цьому май­ бутнє нашої нації. А що маємо насправді? Якщо відразу після чорнобиль­ ської трагедії в місті в достатку було дитяче хар­

лективі,

ний

дефіЦитом.

і

немовлят до сюди

лочну

ні

року.

Додай­

:v~алопотужну

кух.ню

черги

за

і

мо­

довжелез­

:'vfОлоком

...

відвідували

тричі

на

тиж­

день додатнові уроки фіз­ культури. За це коопера­ тив

доплачував

. rам

педаго-

по 100 карбо.ванців. діти попередньо були

В~і

обстежені,

за

їх

фізич­

ним ·tтанс:v~ слідкували лі­

карі том

на

з

кандида­

медичних наук із

ївського рії,

чолі

Ни­

інституту nедіат·

апушерства

І

гінено­

лоrії. Rонтрольщ даНі об­ роблялися

Результати просто

Ні,

.яні

на

комп'ютері.

виявилися

вражаючими!

регулярно

Уч­

стали

займатисfІ

фі,ану J1ьтурою,

наба.rато

загартоваюш!.

Вони nерестали хворіти, nозбулися багатьох хро­ нічних

неду•г.

Та

нали

у

ко·

Ми,

матері,

працювати

робочий

день.

і

рою дитиною.

мо

І останнє. Пропоную б :viO ілізувати усю громад-

радно-симфонічного

грама.

НОІОрічні вІнwуІаННЯ. На добраніч, дітнІ Кіно:аустрічІ. , Нічним теnез01n. Новорічним концерт. У перерві УТН;

19.)0 20.45 21.00 23.00

ЦТ-1

Часто

сподіватися,

кровопролиття.

Дбаю-

1.35 кКрокоднn

ДІтем ТВ ІОНІЦТВВ.

10.15 Пре~·ср·в nефіnьму

четність і до майбутнього

порошкової металургії де ревами. Нашим дітям

при­

Бать~в ~ ини, їі економічно · огутності і процвітанн . Вірю, що чесна ~ обросовісна nраця

потрібне чисте повітря! Грнгорій Семенович ГРОМОВИR, ,

домможе нам перебороводій АТП-23262: · 1, ~ усі труднощі. - Нас врятує ли~\ . Ганна Миколаївна

компетентність

і

справ

ПЕРЕДЕРІЯ,

пенсіонерка, учасННЦJІ ВеликоУ ВітчнзНJІНоІ

найвищої ма е сті. ТоДі справи в он· Ці підуть на кра~.' Працювати і люди вміють. Взя'tи хоча б старі кадри '\3) колони N2 1. Иожен~ -\-- ас на

- Увесь вік ми тяжко працювали. Гріла надія, що діти й онуки наші житимуть краще. Важко зізнаватися, що наша

знає,

П'ять роКів

му

треба

своєму

місцt·u

Яjt.., свої вм · по жу

.

~ с

що

мрія

Хоча

Машину

же

про

:

НістраЦія приділя

ню умов

-

Інжене

о-tехніч

нам

с~пер, я

граф1стка.

} /

за-

потрібно

жертв.

і холодних до 1947-го

--:-.

Іваном

провели Він

ВІИна

незгладимий. ми,

як

у

систе-

ми

такий

впроваджувати

лад, де б цінувалися насамперед

знання,

працьо-

витість, вмщня та тивність ножного

іНіЦіавід

-

робітника до нача.1ьника. І все це приносилося на

вівтар заради майбутнього самостійної і незалежної УнраіНи, щастя її маленьких

і

дорослих

громадян.

до нар. Бачит~. яке тепер моє здоров я? Ледве ходжу з ЦіПНОМ. А ОТ чоловіка вже 25 років, як

.

немає...

Двох доньон виростила,

.

ХІМИЧ,

в'язальннця цеху

Nv 3

вже

повернувся, бе

із

людям,

і не снаржуся Навіть

армії

ВІдчуваю

потрібною

се-

тож

на долю.

продовжую

потро-

ху працювати. І зайва копійка зараз усім згодить-

ся, а більше те, що не уявляю себе без роботи.

Це, мабуть, і є головною рисою нашого поколІння: трудитися в Ім'я дітей

своїх, справі

Валентина МнкопаіВJJа

15.00

Новин11.

віддавати усі добра.

І

я

сили

радію,

що можу ще nрислужити-

ся людям і своїм близь· ки~І

Художнііі теnефіnьм.

ссЗsір:

конгоnезьке

Ельдо-

Муn.,тфіn~омн.

18.00

НОВІ!НН.

18.20

Півміnьярда...

на

кат~;стро·

фу!

19.05 Футбоnьниіі огnІд. 19,35 Прем 'ера

1удожнього теnе·

фіnьму «Казус імпровізус» [Не.

nередб01чениіі

випадок).

20.Н Вечірня KOIJHI. НовІ!ни.

21.00

2\.Н .іаторс~оке перерві

-

телебачення.

У

НовІ!ни.

0.00

8.00

Вісті.

8.20

Час діnоєиІ nюдей.

9.35

Італійська мова.

своїх вихованців, яні щи­ полюбили

сnорт,

то

в

нізвідки•. 12.40 Надвечір'в. Передача . дnя людей старщоrо віку. 13.55 УТН. 16.00 УТН. 16.15 Різдво на ІіуковннІ. 16.45 Пісенний вернісаж-92. 17.05 Концерт духовної музики. 18.00 ДокументаІІІоний теnефіnьм к&naroвlcn.•. 19.00 ДНІПРО. ІнформаційнІ npo.

:sвоnи нас від nукавоrов. Сту­ дія «Укртеnефіn'!м". 21.25 Маnен.,кий концерт. 21.35 Художній теnефіn"м ссОсо­ бнсте життя Діда Мороза».

22.45 УТН. 21.05 Нічнмм тene!an. Вас вІтають «ЗорЯНІ<».

ЦТ-1 __ ·~}~ «Ранок". Мультфільми. «Цнркачата». нкіі теnефіnьм.

6.00 8.35 9.20

Прем'єра

Документаnь·

художнього теnе­

1· серія. 11.10 Футбольний огляд. 11.40 Виступ ансамблю ~<Орnовськніі сувенір ... 12.00 Новнии 11.20 Р~тмічна гімнастн .. 12.50 «Донкіхоти з Леnятннаи. До кІржа».

кументальннй телефільм. 13.20 Концерт поnуn11рної снчиої музики. 14.15 БірЖОВі НОЕННН.

14.30 Вам це треба! 14.45 Торго&нІі рnд. 15.00 Новини. 15.20 Уроки Оnьгн 15.40 кНіжніста до ра...

10.05 Вінок срібного віку. Частина

1•

Художнім

кла-

18.00 Новини. 18.20 Поnітнчне 18.50 «CnpaEa ... 19.15 Прем 'єра

11.1S

Селянське питання. Т. Ін. Ко.

Лір11ка буд11ночку.

12.00

Вісті.

16.00

Д11ТЯЧОІ

не

тnі

ГОДИН'J

(J

урОКОМ

1внnнн за «Новим часом».

Т. Ін. Ко.

17.45

18.00 Кубок світу :s пnавання.

1

серія.

19.50 ТеnефІnьм*. Вісті.

ссСвітnиця>~. Теnевізійннй кnуб жінок України*.

20.20

Му:sнчний фіnьм

ссСпіІІс

І.

п·яте коnесо.

Джентnьмен-wоу.

0.05

* Передачі 11 програми УТ. У

nрограмІ

зм1ни.

Стежте

ДИМ: ТОРІВ,

зві­

1 ce-

клопоти.

Кон­

Фіn.,м-концерт

можnнвІ 3а

оnеративні

nовідомленнями

кКІ

фрески ...

10.45 На добраніч, дітнІ 21.00 Музичним фіn"м «УКІ ·ка баркаро nа ... 11.15 Документаm.ний фіn~он зннськніі

хресТОІНк

мо

в ЄрусапІІмі». Художній фільм

21.35 22.55 23.15

«ПеF

УТН. Нічнно<

теn~заn.

•Пn

Клуб українс~окаї nісні.

.@

ЦТ-1

6.00 «Ранок». 8.35 Мультфільми. 9. :о Дитячин музичний к. 9.50 Разам 3 чемпіонами. 10.05 Прем'єра художнього ф!nьму «lpw.a ... 1 серія. 11.00 Прем'сра документ. теnеф:Іtьму

«ПрощіІіі, .з'

Концерт

російс~оког•

11.30

родного

но~нни Як досягти усnіІу.

f 2.00 t2.20 12.35

nрем'єра ного фіn~ому

Уеnефіnьму

14.10 14.15 1S.OO 1 S 20 1S.SO

ccMar

оркестру

наукоао-n «Народні

~

документ «Хто

як

м

Бnо•<нот. Теnемікст. Ноєнкн. Сьогодні і тоді.

17.00

Прсм"сра

фільму

15іру у

«Хто

докумен! ж

ми,

нt

1990 році".

18 ОО Нс•нни. 18.20 11 ВсесоюJнніі За

:sакоІ•ОІмн

ринку.

19.30 Шоу-nрограма

баn•

ці в.

t9.4S

Прем· єра

фільму

20 ~5 21.00 11.35

Іудожньс

1-/овинн. nрем'(ріІ

0.110 0.20

сер;

докумс~

фіnьму" «Лінія

22.30

1

«Іржап.

Веч'рня казиа.

доn!".

ПараАиз-коктейn~о.

Новини . Міжнародні :sмагіІн~

ярду.

до,.ву

Художній

телефі

серія. Вісті. Французька мова. 1 рік. Дозвіnnа . Французька мова. 2 рік. Дитяча година. Фільми Ю. Подніскса сеМи». Частина 2. 11.30 П'вте колесо. 13.15 ~<Сnово про кіwок», 14.00 Вісті.

8.00 8.20 8.50 9.05 9.35 10.35

Докумен-

17.15 17.45 18.00 19.00 19.30 19.50

Діnоп жІнкІ.

Т. Ін. Ко. Яnннка, Кремn" І Но1нй рік.

Київська nанорама*. Теnефіnьм*. Грас ансамбль мКамерІта ТаІріка»*.

8.00 Вісті. 8.20 Німецька мова. 1 р' 8.50 Дозвіnnя. иДомаwr 9.05 Німец~окІ мова. 2 р 9.)5 Концерт авторської 10.15 Фіn~омн Ю. ПоднієІ частина 3. 11.10 Життя І смерт.. деn.:wтама.

12.10 t2.30 14.00 16.о·о 16.30 17.00 17.45 18.00 18.40

Сеnянс .. ке ПНТІННІІ,

Н. Садур. Вісті.

кПіІННІ

Контакт.

Школа менеджерІ• ТеnеогnяА ••даnекн Т. Ін. Ко.

Кубок світу з nnІВІ ссВід

:saгan~oнoro

д

НОГО».

Фіn~ом

1.

Рекnема.

13.20

реву.,ого

20.00 lІісті. 20.20 Свято ІІОжен ден ... 20.30 ~<Золото жебрІків».

Шведова»*,

22.55

моя.

фестн neпporp/ltA дn1 дітей

тальний фіnьм.

19.20 Телебіржа інформус*,

21.45

заіівІ

20.15

18.SO

16.00 Осін" жнттв. 16.15 «Останній wансв.

·19.00 Пісенний вернісСІж-92*.

20.00

ptil. 2.05 Обnиw

Земле

ного моря;

рі я

Італійського

Простір ППЮС.

17.00

nрограма.

ра...

французької мови).

17.30 15

13.30 УТН. 16.00 УТН. 16.15 Грают" ІОНІ музиканти. 16.Н «Різдеяні візерунки». В• 17.35 Пісенниіі вернісІж-91. 18.00 Кіноnроrрама. 19,00 «ДНІПРО».

0.45 ссНіжність

· 13.00 Тема з варіаціями. 14.00

Теnефіnьм «Володимир рав, Яросnав :sасіяІ». 12.10 Художнім теnефіnьм «: сів ГаііІан-Ііев•.

11.10

иНіжніст" до ревуч ра ... Ху~ожнііі теnефіnь

Іудожньссо теnе.

до

документа

13.40 rtpeм'Epa Іванової. ревучого звІ· телефільм.

розсnідуrання.

сс:р:ка».

про

ЛЇJJ.

серія. 16.45 Територія. 17.05 Дитячий музн·,нніі І<Лїб. 17.45 Разом :а чемпіонами.

цертна програм'а.

11.30

ви. Відгук фільм.

13.!Н Сnорт дnя ІСіІ.

Р!'"· ХуДО)І<Нііі теnефіnьм.

10.10 Фіnьми Ю. Поднісксе. сеМи»:

гння милосердя>~.

Шкіnьннм еv.ран. 8 кn. сіііська література. Розвита

19.30

•.

1.СО «Ніншість

J\19 1 О ентузіасти не змог­ ро

нічним олень».

10.55 Доброго вам :sдоров'я. Но­ ві розробки 1 стоматології. 11.15 Художнім фіm.м «Людина

12.50 ~<З Лондона з любов'ю, або Непутящі нотатки». Перер,ача 1. 23.25 Дев'яrка. 100 Новини. 0.20 Аьторunі Пармж Тріnолі - Кеііптаун.

9.20 ДозвІnnя. Квітн в домі.

23.00 Вісті.

напризволяще

кПів­

&ечірня казка. Новини. 21.Н Кіносерnантнн.

nра!\ТИІ<У в усіх шнолах, міська Рада не знайшла

кинути

«Сивуч»,

20.45 21.00

через рік було реномен· дована впровадити тану

ли

10:35

зграя»,

фіr..ьму

21.55 П'яте коnесо.

коштів, щоб доnлачувати вчителям. І якщо .в СШ

«Вовча

фіnьму

15.40 •Ті домбри був вірнніі :sвун».

пр

9.00 Музн•;ннй глобус. . 10.15 Документапьниіі фіnьм

9.40

15.20 Це буnо ... буnо ...

землянках

старший

но-адміНістративної

Теnемікст.

примерзали

звичок

номанд-

Нов11Н11 (з сурдоперекnадом).

14.15

Інформаційно-музична

Музичний теnеярмарок. Документальна кінопрограма «В об'єктиві тварини»:

9.00 10.00

ссВестсамдсь·

12.00

8.со з ао.ьмс~ до д~:в· ма.

СІ+мфонічні

мюзнкnу

з Япо-

обидві вивчилися, працюють. Троє онуків у мене,

замість

Бернстаіін. з

й досі па­

дівчата,

ма.

рі з·

радіОтеле-

яннайшвидше позбутися старИХ" (з часів застою) і

притчі

нією була недовгою, ·та слід після себе залишила м'ятаю,

ь

Відрядженнях,

розумію:

чимало

довгих аж

ми з чоловіном

.-

ели-

оІфада

неї- було

на Далекому Сході.

· мі-

пра'ц· т~ побу-/

праЦівники

заради

і

на історія~>.

17.35

здійснилася.

Иорнійовичем

ку 'у:вагу виріше соЦіпитань, • о Іпшен-

. альних

не

принесено

те,

риться й

чуваєм

ще

казки

радо». Teneнapt~c.

війни:

п'ять пальгодити її,

же, ян власну.

Робо

му,

д~б а ся

Л.

танці

17.00

Ній професіоналізм. 1'-. будь-якій галузі ко,)рЮ-

1удожнього тессКазус ІмпроІізус"

(Неnередбачениіі випадок).

ті санітарну зону заводу

свою

«Чебу-

реwкв». Муn.,тфІn.,ми.

11.35

віДnовідальністю

Гена•,

9.15 Рі:sдвІниіі баn у КремnІ дn1

усією

програ­

19.30 СтудІІ •1 rруднвв. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 Прем'сра телефільму «Вн-

6.00 .«РІНОІС»,

масиву і засадити нареш-

дев·ятоІ.

Інформаціііно-музична

грама

продо­

вмілі руки.

усвіДомлювати

оркестру

УкрОІЇНН.

11.30 Народні · ннх краІЇн.

жителів

ІіnИН-

19.00 ДНІПРО. Інформацінна про-

чи про подальшу безхмарну долю наших до· чоІ< і синів, ми повиннІ з

міста,

ІіОВОрІЧИОІ

ІСИ у м. Львові. 18.30 Концерт Державного· ест-

мо­

вольчими товарами. На­ шій багатодітній родині виділили меблі. Видно, що цінують людей за їх

Хочеться

СВЯТКування

праЦівників

одягом,

старанність

16.00 УТН. 16.15 Сім нот. 16.45 Концерт народної музики. 17.25 «Вуnнк». Відеоре~ор~~ж про

неnов­

жемо дружно протистоя­ ти негодам і не допусти-

ськість

f5

УТ-1

8.оо з восьмоt до

npo

довжують брати лікарняний по дог ляду за хв о-

нардонних

Або такий по.вчаль.ний факт. Нооператив «Ли. бідь>> провів на базі СШ .N\1 10 Цікавий експери­ :'vfент. Протяго:vІ навчаль­ него року :ЮО учнів з 1 по 1 О клас добровільно

у

що У важкі часи ми змо­

усіх зусиль,, о($ м відчували щfстаЧі ну, запасних;. час все ж, побу,Jіавши у

те

З

ми

про-

практично

годувати

тут,

обслуговують

А матері,

так

ту.

нічим

дитинства

турбуються

жінок. жемо

пLдшефні'

навіть і·мпортне (сухі су:v~іші), то нині нам

чування,

.

працівниці,

на

здоров'ї дітей. На моїй дільниЦі (а це вул. Чер: няхонськсго, найближча до

їх

які

прийдешній день, знема­ гаючи у чергах за най­ необхіднішим. Але у нас, праЦівників. об'єднання, є

і;нших учбових закладах :vІіста нічого не зроблено для того, щоб таким чином оздоровити наших ді-

підприємства.

еле­ при­

дивимося

дитячим

керівників

пода­

солодощами,

тривогою

ЯН ЖИТІ ДАЛІ? і

. що

, можеш

впевненість:

Мовчать

чо­

відчувати,

гостити

ЯН ЖИВЕМО?

тей.

СЕРЕДА,

14

УТ-1'

УТ-1

ре­

рувати своїм дітям ментарної іграшки,

не

<:подіваюся на глузд не тільки

.Ni 4 (8247)

ВІВТОРОК.,

ПОНЕДІЛОІ(, ІЗ

цеху

виховуємо

сьогодні 'не

в

Я здоровий

у

монтно-механічному

варчан.

лікар-педіатр:

8

виробничо-торговельного

жав, краіна вступає у нову стадію ринкових сто­ сунків. Невпевненість у завтрашньому дні саме так можна назвати наш душевний стан у зв'язку з то­ rальннм підвищенням цін. Що допоможе нам ви­ жити у цей складний період? Яка надія зігріває ваше серце? З такими запитаннями звернулася наш кореспондент Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО до бро­

Ніна Іванівна ЖУКОВИЧ:

Ж И ТТ Я:.

«НО В Е

р.

1992

11.20 Майстри ,гумору*. 22.25 Реклама*. 22.30 5. Лятоwннс.,кнй. СttмфО· нія N! 4*, 13.00 Вісті. 13.211 РекламІ. 23.30 Автоwоу. 0.00 Громадська думкІ. О. 10 Музична nрограмІ. Фіn.,м­ концерт :а творів А. Шнітке.

19.00

ссИ:sдержки

мнну1

сбІоІІWНХСЯ ДНей .••». Карnов ТІ М. КабіІКОІ 19.40 Теnефіn.,м*. 19.55 РекламІ. 20.00 Вісті. 10.20 Київська nано~а

20.50 Гр1с С. Сіn"в~ь' 21.00 Щедрий вечір, де дам*.

23.00 23.20

ВістІ. Другніі чи wістнад


ЖИТТЯ•

cJfOBE

ЧЕТВЕР,

8

11

січня

1992

П'ЯТНИЦЯ,

16

е;._._._· __

УТ-.1

СУБОТА,

17

···.·.··І~··

УТ__ -1~·-~

:··:. : ·::::.;.~

....................................--~~~

8.со

8.00 З ВОСЬМОІ ДО ДЕВ'ЯТОІ. Інформаційно-музична

Канаn кД».

9.00 10.30 11.40

Кnасмчннй балет. Муn~отфіn~ом «Пастка

9.00 9.30

дnя

~ І·

І·

І.

Дn11 дітей. Художній телефіПІtМ кМаріІІ, Мірабела в Тран. зісторїі•.

13.05

,.

УТН. УТН. ДnІІ дітеіі кВеселкаu, Р..есnубnІканс~ока фізико-ма. тематична wкona. Математмч· на олімnіада. 17.15 Пісенний вернісаж-92. 17.35 Мул~отфіn~ом кКолн прнліта­

rрама.

сту·

Нічний

теnезал.

В.· А.

кМатІр

Пісенний вернісаж-92. ДнтІІчмй телетеатр. <~Киц~о· ка, 11ка rynяna, ІІК собі знаnа». ВнсrІІІІ Кнївськоrо театру IOfiO-

11.30 11.50

ІІІОДСІt·

ropiw·

УТН. Весеnка.

те·

Мо·

23.15 23.35

а-

Р· е·

ro

Парад rрацій. Рекnама.

Пісенний вернІсаж-92. Художній теnефІnІом кОсіння

фіnІом

•ПІсен~окн

ІJНІПРО. ІнформацІІіна

фіnьм•. 1 cepln. 19.00 ДНІПРО. Інформаційна про. Художній телефільм «Укра· дене ЩІСТІІ•. 2 серія. 20.35 Реклама. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 Концерт духовної музики. 21.30 МоnоР,іІІІна студія кГ11рти. 23.30 УТН. 23.50 Нічний теnезаn. Вечір . тан­

19.30

На добр1ніч, дІтмІ Концерт rрупм кНастрІй•.

УТН. теnезаn.

Художній

ЦТ-1

теnефіл~ому «Коля модниоіІІ. 12.00 Новини (І сурдоперскnа. дом). 12.20 Л10дмна І закон. 13.00 Під знаком «Пі». · 13.50 кТому й дороrі мені ЛІО· ДИ», Музична КОМП03ИЦЇА, 14.15 Теnемікст. .5.00 Новини. 1.5.20 кКлоунн•. ФІтм-концерт. 15.50 ІІНІжнІстІо до ревучого :аві.

ра•. ХудожнІй серіІІ..

ro Н·

Н·

для

ФіІІІоМ

17.15

-

. 1

мцємо wунатм».

Країна тум11нів,

....

Новини. Клуб мандрівникІв •Повернення•. Документаnь· ннн фільм про П. Столиnіна.

j

13.50

!

14.45 t 5.00 15.20

1

0.00 Новини. 0.10 Asropanl - Кс~<nтаун. 1.00 •·Ніжніст~о

Париж

-

2.

Tpinonl

Новннн.

«Поруч. J

вами•.

~ с

Еіізнес-кnас.

Телебалет-жарт

'Z'

ф

кНоворІч-

ннй ДеТІКТНВІІ,

15.50

Прем'срІ художн~оого теле. фіn~ому .,fp>wa». 3 серія. 20.4.5 Иечірня казна. 21.00 Новини. 21.35 ЗІІnFОWення до м,-зикм. 23.0.5 «Крммінформ" nоsідомnяс. 23.20 «З ЛондонІ з л10бов'10, 11бо

с

о.

Еііржові но• мни. 1.С.20 Еіридж.

19.4.5

НеnуТІІЩІ НОТаТКНІІ. Персдача

ro

12.00 12.20 IS.H

озер і УРІ·

ди·цін.

о

-

t3.AS Іілокнот.

дітям. кИnоун Ло-

18.00 Новини. 18.20 ... До WіСТНаДЦІІТМ і старwІ. 19.00 Прем'срІ муnьтфіr.ьму «Мм

о.

цар ПоrІІнмн•.

1

Дітей

ретті і усміwка•.

'Z'

10.25 Вистуnас фоn~окnорне тріо : м .. дзвони росІйські"· j 10.40 Фіr.ьм - дітям. ІІІІІІІнко І 1

!.

та

·-u

теnефіm.му "Роді:~новн».

фестив11n1о

ІОНІЦТВа.

19.10

•·

3

ж

6.00 11Ранокм. 8.35 Мул~отфіл~оми. 9.10 ... До шістнадцяти І стврwІ. 9.50 Прем'сра документаn~оноrо

j

Всесо10зннй

телеnроrрам

е·

телефіn~ом.

ІК

ЦТ-1.

ХудожніІі

телефіn~ом.

17.00 Обра:s; t7.20 Прон-бізнес І nоnітмка. 18.00 Нов~ни. 18.20 Грас ансамбn~о кІнеко». 18.35 Л10днна І закон. 19.15 Прем'срв художн~ооrо теnе­

о

~

8.... о о.

1::

дмнм.

фільму «СІІІТКНІІ,

рсвучs:rо

з~і

теnефіn~ом.

J

ВістІ. Ісnанс~ока мова. 1 рік. Дозвілля .. Колекціонер. Ісnанс~ока моаа. 2 рік. • Днт11ча rодмна (з уроком

анrnійс~оноі мовмJ.

ФілІомИ Ю. ПоднІскса. кмм ...

Частина •·

11.30

У

nowyкax жанру.

Л. Філа-

тов. ІН•

0.05 Haw стариіі 13.•0 15 хвмnнн н

університет. •Новим часом•.

1•.оо Вісті.

16.00 м.

Арцмбаwев.

•Іороrм•.

Теле вистава.

17.•5 Т. "Ін. Ко. ti.OO КиївсІока nанорама*. 18.30 Кубок свропейсьнмх чемnі­ онів. &аскетбоn. Жі •.' ~<Дина­ мов (K.J •Камо-Джерсі• (Іта­ lf·

••• І,

nія)*.

20.00 ВістІ. 20.20 СвІІто кожен ·ден~о • , 20.30 СКВ. 20.•0 Прем'сра художн~ооrо теле­ філІому •Санта-Ііарбара». 9 се­ рія. 21.30 На РФР.

10·

сесії

К011ссо фортуни. Прем'срІІ муn~отфІІІІому uСо-

10.55 12.00

ловей».

Прем'сра художньоrо теn111· фіn~ому J серії кІіаrаті теж nna: чуть».

КІІМЖКОВММ двір.

14.10 15.00 15.20 16.05

кСелІІНМ». Корея. Поrnвд бе:s nоnІtмки. Мул~отфіm.м. Ніка-91. Вечірня казка. Новини.

Вперwе на телеекранІ. Ху­ дожній фІn~ом •Ідентифікація ЖІНКИ».

· 23.10 13.40 0.00 0.20 O.SO

КВН-архІв. Муn~отфіn~оми Новини.

для

дорослих.

Тобі сіІівасмо. Чемпіонат свІту J fSoкcy ее·

ред професіоналів.

1.20

щастя.

Музична

листамм

rnядачів.

Сtорінкамм ДІІТІІЧОЇ Ііібnії. ТИЖдЕ"Ь. Інформаційноnу6nіцмстмчна nporpaмa. 2f.40 УкраЇНСІоКа 61ржа ПОВІД,.Ом· nяс,

пропонус,

рекомендус.

ХудожнІІі фі.nІом

•Діаманто­

ва рука».

Танці, танцІ, танцІ.

фіn~ому «Моя сім'я та Інwі тва· рмннв. J серія. 19.50 nВіД» преДСТІІІП!lС: •ПО/18 Вечірн• казка. Новини. «ВіД» nреДСТіІВЛЯС. 'У Пе• рерві - JІ.ОО Новини. 1.10 nПоруч J вами•. Художні!\ теnефіn.,м.

•]0.45 21.00 21.35

8.00 ВістІ. 8.20 Haw сад. 9.00 Ііаскетбоn~оннtі оrnяд .1.30 Творче об'сднаннІІ nубnікав

Верховної

11.55 П'яте коnесо. 22.55 Рекnама, 2J.OO Вісті. 13.20' РекламІ. 23.25 П'Іте колесо.

nредставnяс

НІіА. <~Рес·

nporpa·

му кРосіІіс~окоrо відео•: кДаnе·

бnн3ІоkеІІ. Надбання респубnікм.

-

Свстnаков.

10.30

Відеоканаn

С.

· кПn10с

одмнад·

ЦЯТІtІІ,

8.00 Ві~тІ. 8.20 Час ДіІІОІІМХ ІІІОДеІЇ. 9.20 Анrnійс~окІ мова. 1 рік. 9.50 Дозвіnnя. · 10.05 Анrлійс~окІ мова. 2 рік. t0.35 Фіn~омм Ю. ПоднІскса. кМи•. Частмна 5. 11.30 Мистецтво високої моди. 12.10 П'11те колесо. 14.00 ВістІ. 16.00 Сnаси й сохранм. 17.00 кШвеція. Футбол. ЄвроnІ». 18.00 Т. Ін. Ко. 18.15 ТелеЕко. 18.45 Кнївс~окІ nанорама*. 19.15 Музичний фіnьм nКозац~оке кonou*. t9.SS Реклама*.

20.00 20.20 20.30

Вісті. Свято кожен ден~о. Прем'єра художньоrо

nефіn~ому

nСантІІ-Ііарба!)І».

те·

10

Музичний фіnьм кПосміwкн Нечиr.оріекм••*. Н Телефільм .. про море і roP"· та маnих діте,;ш··•.

21.20 22 2)

ОО

Bicri.

Н

20

К·2 nрІ'ДСНІВnяс.

жнттІІ». ..хрещення Гос:поднсв. Мм діти Росіі. Вісті. Фіп~омм Р. Еінкова. uCeno

13.15 14.00 14.10

УтКаІІ.

16.15 16.35 17.05 17.30 1s:oo k35 18.45 19.15 19.20

Зі свосї дзвіницІ. Кубок світу з фристайлу. ВерсіІІ.

теnезаn.

«Ііурда модена nропонус .•• Святкові ворожіння.

СКВ. КиїосІока nІнорама*. Реклама*. Фіn~ом-концерт кУкраїнс~окІ

nосмден~окн•*. 20.00 Вісті.

20.20 Свято коІІ'ен ден~о. 20.30 Пре'м'сра художн~ооrо теле. фільму «Санта-Ііарбара». f1 се­ Прем'єра телециклу ІІІ-Іа· щадкн». ІІМиnосердІІа. ФіnІtм •·

21.20

21.40 .. заклинання».

Ііаnет ~;а

зику А. Артемоса.

22.00 Ціnком секретно. 21.55 Рекnама. 23.00 Вісті. 23.20 MI"(H-WOy. 23.50 Проrрама """·

му·

13.15

Сторінин

симфонічної музики. Л. Ііернстайна.

7.30

Пісn11 третІх nІвніа. РитмічнІ rімнастмка.

8.30

Тмр11ж •Спортлото•.

ІІьтуру.

22.00

•СтарІІЙ

Зустріч Амеит. •Старий

.-· 12.38 112.50 17.00

Пам'ІІтІ

1

10нацтва.

•Можливо

життя~.

теnефіл..,м,

•Мое

2

с~рі,..

життя•.

П'SІТНИЦSІ

12.35

ссС10дн.я

бin~owe не nовернус~о». 13.30 Пap1neni. 14.00 ВісТІ.

•З Лондона з nюбuВ'ІО, Henv;·яutl замітки•.

8

СУ&ОТА

17.20 Реформа дn11 тебе. 11.00 Чемnіонат світу J баскетбо· ny серед nрофесіонаnІв НІіА. 19.00 скв. 19.10 Сірін - птах співучий. Фольклорна проrрама.

РекламІ. Вісті. Св11то кожен день.

Прем'срІ художн~ооrо теnе­ фіn~ому .. санта-Ііарбара•. 12 ее· ріІІ.

18

9.00 Хочете - вірте ... 9.30 Світ гpoUJei1 АА~Ма Сміта. 10.00 Російська ІУІова. 10.30' Л10б'ІІ:1Не дит11. nрекр;асне сн.nо.

10.50 11.20 12.05 12.35 12.50

.! L

~..

'

Фраицу:~ька мов11. 1 рін . Якщо вам nісаІІ ... Ні.,ецька мов ... 1 рік. Світ :аахоnІІеннх. ДмтІІча гоо~~нна (з уроном францу:sьної мовнІ.

13.50

Ж.-Б. Мольєр. ·Міщанин у 8 -СТоІ·

~~-РІІНСТВЇ,.. Сценм ви.

14.50 15,05 16.10 16.25

Світ :sахоnленюс.

17.55

•Акварелі Boлowиtta•. На·

Фіп~ом

АітІІм.

-

•Расмуr

бродІІга•. 1 серІJІ. Азм иар•срм. Грас російський симфонічний оркестр. 16.55 Свwтноенй баn ДІІІІ д:тей та юнацтва. ун~·nоnулярний

фіnьм.

~ 18.15 Е. Ростам. «Сірано Ае Бер. жеран•. Теnевнстава.

21.05 21.35 22.05

ІсПаНСІоКа МОВ~. 1 р;к, Анrn!йсьма мова. 1 рім. Французька мова і фран· коФоніІІ.

22.40

•Пен:sа

мо11 нат:~~некнн­

-

ЦJІ•. Донументальний фільм.

8

НЕДІЛЯ

14.10 Суnер6аІ5уся-91. 15.35 Св11те і вічне. 15.55 нЩо в імені тобі моему ...• 16.50 Ііа~:~к .. восток• представnяс. 11:00 кЗмма у КувейJі». Телена-

t7

або

J'

життя.

8

Концерт маі<стрів мнс. тецтв ТБ Болгарії. 11.30 .. моє життя ... Художній телефільм. 3 серія.

nepep.' ·

8.00 Вісті• 8.20 В сб'rктнвІ - тварннм • а.•о Хочете - вірте.· 9.10 Спорт- дітям. 10.10 uВікнов. Хроніка дi~onoro

ХудожніА

2 серіІІ. Грудневі вечори.

11 .ОО

ве·

t6

телефілІом.

. 23.05

~удожн~ооrо теnе­

теле­

19

t.OO

Прем·сра н.,уноео-nоnу. ЛІІРИого фільму •Пронеси, Боже, хмару ... •.

11.55 10.25

Італійська мова. &есіАИ . про російську

культуру.

11.10 1 1.40 12.10 12.40 12.55

Французька Здоров'ІІ.

·

мова.

Німецька 'МОВа.

2

Днтнча

(3

Се~т :saxonnPниx. година

2

рік.

рім. уроком

англійської мовнІ.

13.55 14.25 15.00 16.15 16.30

«Бурда моДен• проnону~: ... В майстерні хvдожнина. Фільм дітнм. •Расмус бродяга•. 2 серія. Світ захоnлених.

Образ. Літературна· пере. дача для старwонласннмів. «Трансnорт Мі'ІЙбутньоrо•.

17.15

Науково-поnулЯрний фіnьм. Російські романен сnіває О. Образцова. 18.45 •Арктур - гончий пес•. Фільм-вистава за оnовідаи· ням Ю. Казанова.

17.30

Телебіржа Інформус*. ОбnнччІІм до Росії. Ляси. Рекr.ама. Вісті. Сто. Спортивний теnеоrnяд nУвес~о світ - театра. С. Юр-

.. .. досtсонаnіст~о

8

Ві,ІІродження маnих міст. оМоє життя•. ХуІІОЖНій

22.00

nowyкax виходу».

Новини. ТеnевІзіІінніі спортивний чір. 0.00 Новини.

Художній

серія.

ЧЕТВЕР

11.00 11.30

Савва Мамоіt-

22.00 22.45

1

1 І

Квітн Софії Ротару (у ві 20.35 Теnеnоція).

... ·

15

' 21.50 •Моє · життІІ•. Хуо~~ожніи" І тепефільм. 1 серіІІ. 22.55 Авторалі Париж - Tpino· і ІІІ - Кейnтаун.

рубрики. Гумо·

Уоnт Дісней nредстІІвnІІс ..• Новини.

ку

•Моє

телефільм.

Новини. Діалоr у прямому ефірі.

Шснпінr

8

И. Хачатурян. СІОі'та 3 ба.

пету (CЧinno.niнo}'·

19.35

23.55

.новоріч·

ний детентмв•. 8сеСОІ03НИЙ фестиваІІІо телепрограм дпя дітей тоІ

f7 .55 IJ ·

СЕРЕДА

Клуб мвндрІвнмків.

ськи.;

фільм.

Телебалет-жарт

Мупьтфіnьм. Кл10ч до світового рннку. Авторські nрограми М. Кончаnовсьного. Ф. Шоnен. 19.45 Ангажемент театру .. nрктуnок комео~~іанта•. 20.55 Французька мова. 1 рім. 21.25 Французька мова. 2 рік. 21.55 •Старий Новий рік•. Художній телефільм. 2 серіJІ. 23.00 Нічна феєріJІ.

ження. О. СІЇрІІІ51н. кПрометейи.

21.20 21.50 22.10 :H.S5 13.00 13.20 23.30

Ху.

nрекрасне

Новорічний кокцерт.огzояА. •Скщик- wунас :snодіІІ•.

17.30

Ранкова зірка.

10.40 ПроrDама 03. 11.10 Атм:6атм. 11.40 Фіn~омм Р. Іімкова.

рік•.

ЛІО6'ІІІНе ДМТІІ,

скло.

Марафон-15. Н•родні кезки І притчІ різ них краін. 17.00 Міжн11родна nанорама. 17.30 До 120-річчя з дня народ·

19.55 20.00 20.20 20.30

С10:sанноо<>

АРЖНІЙ телефільм. 2 серіІІ.

11.30

Прем'сра

t•

Новий

1 t .25

Як тобі сnужмт~ося.

фІn~ому •'У

а

1t.OO

І'

тов.

17.55 18.•5 19.00

Ху­

· Tpino·

-

8

ВІВТОРОК

11.00

передІча

рін•.

Авторалі Париж лі - Кейптаун.

ІХ Міжнародний фестиваль теnепроrрам народної творчостІ «Весеnка•. 13.35 Ннв11.

15.00 15.20 16.00 16.50

Новий

о~~ожній телефільм .. 1 сер'ІІ.

23.10

З Р!Інку ранен~око.

Прем'сра

nірн.

•Копнсна... .ІІокументІnьний теnефільм. 17.50 Російська мова. 18.20 У світі тварин. 111.00 Вечірній о~~:sвІн. 19.50 Авторсьtсі nрограми М. Ко:sанова. А. Гете. оФауст•. Частина 1. • 20.45 ІтаІІІіісьна мова. 21.15 &есіАм npo російську ну­

І.•s Під знаком кПі•.

12.00 13.00

сучасної

18.20 18.30 111.00

8.00

рнстмчна

ФіІІІоМ.

Науно­

ни.

ЦТ-1 .

9.15 10.00 10.•0 11.30

Ху­

сер:ІІ.

17.00

·Концерт

рис.

ріІІ.

серія.

Ради

12.05 Реформи дnв тебе. t2.SO .. нині. Новмни penirlйнoro

•0..-а зоолога•.

.D.окументаn~онмй

23.30 УТН. 23.50 Нічнміі

1

тепефіn~ом.

12.55

во-nоnуnІІрнмй

20.35 21.00

14.15 Абрамцеве.

Новини. У світі тварин. КІноnравдІІ Художній фіnІом

11.20 11.50 19.00 20.45 21.00 21.35

за

1J

Всі пюбnІІть цирк. «Старий Новнй рік•.

дожній

ВСВІІ,

ПроrрамІ кІкс>~. ЕХ. ЕкоnоrІчна хроніка.

12.20 12.50 13.05

ке

~~~.

діnовоі nІО·

.

Муn~отфІл~ом. Віо~~еокамаn «Сnівдружніст~о•. РанковІ му:sмчна проrрама. Прем'сра художн~ооrо теле­

8.30 8.45 10.00 10.30

10.00

10.35

Зичимо

nporpaмa

8

ПОНЕДІЛОК

1 1.ОО 1\.45

rрама.

чудес•.

до

РІ•. Художнііі серія.

8.00 8.20 8.50 9.05 9.35

СуботиіІі ранок

7.30

програма ЦТ

УТН. У НЕДІЛЮ ВРАНЦІ. Інфор­ маційно-музична nporpaмa. 9.10 Ритмічна rімнастнка. 9.30 Художня панорама. Засnу· женнй художник У;(раінм В. Шендеn~о. 10.10 Кукурік і К 0 • 11.10 Художній теnефіnІtм uІіnаrочестнвІ Марта». 1 і 2. серії. 13.35 УТН. 13.50 Пісенний вернісаж-92. 14.10 Ceno І ЛІОДМ. 15.00 Канаn <~Д». 16.00 Ма10 честь. 17.00 Сnадщина. Херсонес. 17.45 Здрасtуй, хорІ 18.15 Телесnортарена. 19.00 ДНІПРО. ІнформІціjjна про·

19.30

.N!r 4 (8247)

;4 (освітня)

8.00 8.10

ЦІО.

Нічний

19

УТ-1

21.55

rрама.

npo-

Віче.

дітя... nПрнгодм в місті, ІІКоrо нема». 10.00 Концерт. 10.35 Прем'сра художн~ого теnе· фіІІІtму ••ІрЖаІІ, 3 серія. · 11.35 Прем'сра документаn~оного

16.55 11

,,.

вам JАОров'я. Про­

«Ранок». ФіІІІоМ -

6.00 8.35

·о

КinniH•

МуnьтфіПІом кУ ПОWУКІІХ Onyeнn. 14.40 Аn~офа І Омеrа. Знамомство :sбnн:~~ока .. 15.20 Концерт квартету кЯеір-25•. t7.55 ХудожнІй теnефіnІом ІІУкра­ дене щастІІ». СтудіІІ .,укртеnе­

фіПІом uКомnанІоііОНІІ».

е.

Р.

14.10

ВІдеофіnІом·внстава •Коно. топока від~ома». 1 і 2 серії.

ЦТ-1

п'ссо10 Н. Сnє­

КІЗКОІО

фіnантика і nікування rpмny.

rpaмa.

19.30 20.45 21.00 11.20

за

(ЗІ

ra). 13.25 УТН. 13.40 Доброrо

біnОЇ 3ММИІІ.

19.00

rn11дача

ro

nакОІ!ОЇ

УТН.

18.40 МузмчниІі

царт. "Ренвіс .....

с:Да::іте нам мужчннв.

Украї­

дороrа до мами»,

дія кОберіr•.

раїнс~окоrо драматнчноrо атру Ім. І. Фр1нка. 23.20 УТН.

Теnефіn~ом

13.30 16.00 16.1 О 16.40 17.35 17.40 tB.OO

Кіноконцерт. Реклама. .ОО ДНІПРО. Інформаційна про. Літературно-ммстец~ока

внконавців

Художній фІnІtм кТрн кн для Поnеn10wки>І.

11.00 _ 18.50

13.40 "·

Сто·

Ка»,

На добранІч, діти! М. Хвнn~оовнй. аСанаторійна зона•. Вистава Кнївс~окоrо ук·

.. назар

12.10

211.45 21.00

р

УТН. Ритмічна rімнастмка. Народні таланти. <~Сnогад про Руту». 11 фестм. валь української nісні. Персда­ ча 3. 10.15 Дnя дітей. Художній фільм

8.00 8.10 8.30 9.15

nporpa-

ни.

11.40

f4.10 16.00 16.15 16.45

19.30

rl

дЕв·ятоr.

Музична казка.

Фіnьм-вмстава Концерт

10.40

ІОТІt neneкнu.

а

до

ДОЛЯІІ,

котів•.

·•

восьмоr

мa.

ма.

;.

з

Інформаціі'JНО·музнчна

nрогра.,

НЕДІЛЯ,

18

e:zz:.

8

стор.

3

р.

ро­

19.40 feo Адам заnрошує. 21.00 Іспанська мова. 1 рік. 21.30 Англійсьна мова. Сімей-

ний альбом США. Улюблені фільми гnЯА'~· чів. ~сімнадцять миттєвос­

22.00

тей весни•.

2

се~ія.


4 c:rop. 8

січня

11

сН О В Е

р.

1992

Ж И ТТ Я»

8

.Ni 4 (8,247)

КАБІНЕТ МІН/еТРІВ І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАІНИ

ПОСТАНОВА

від

гр~іня 1~•1 ро11у .М

28

КШІІ

378

ПРО 3АХОдИ У 3В'Я3ИУ 3 ВВЕДЕННЯМ В О&ІГ КУПОНІВ &АГАТОРА30ВОГО ВИКОРИСТАННЯ nротезоортоnедичної

У зв'язну з лLбералізацією ці'Н в Росії та з ме· тою захисту споживчого ринку, недостатнім обсягом готівки для ви.плати заробітної ·плати, пенсій, сти­ пендій, tншпх виплат і на виконання постанови Президії Верховної Ради України від 27 грудня 1991 р. N2 2024-ХІІ «Про сощіальний захист на­ селення 1 внутрішнього ринку УнраЇІНи• Наб!:нет МінІстрів У.І(раїни і Націон ьний банк Украї.ни за.провадити з

1. ня

01плата диться

р

рахунків

за прс•довольчі й промислові товари. Нартни сnоживача з НУІЛОНами, идані

що

серпні

ристаииа: виконують функції готівки і .. еквІвалентні відповідним иупюрам rpome.й. 'РозмЬіва моиета

1

громада:нам

25

на МіСJЩЬ з розрахуику

не

менше

одиого

процентів від місJІЧноі

але не біJІьше

збіJІьшению.

купоні'ІІ.

У'СТано.вити,

стання

1

nродажу

сової

серед насел~ня

про

роз'яС'Нювал.ьну

nорядон

ююлати,

8. Міністерству соціального забе~печення У,нраІ­

роботу

ни, Державному комітетові разом з установами баннl'в.

Унраї.ни no ·зв язну . забезnечити виплату ку:nонів nенсіонерам до 10 <;ІЧНЯ 1992 року. 9. Державному митному ·КОМітетові України

зберігання,

обліку нуnоюв багаторазовОІГо використання І про­ дажу

товарів

нарQД1юго спОtЖивання за

кож про мету,

з

якою

ЮІХ,

а

та­

вони запроваджуються;

встановити

. •забезnечит.и. ·RОординащію роботи міністерств, вІдомств У~раіни, Ради Міністрів Нримсьноі АРСР облвино.иномlв,

Ниї.вського та

Відn9'81ДН1

КОМіСіЇ

із

ну:nон'ів.

здlйсиюєтьсв:

об~днqої nродуІщtї, RY л\.Нарних виробів і · наn!в­ фа:брикатів з м'яса, риФr. овочів, кондитерських на

борошняних

виробів,

nокупних

товарів,

наnоїв

nLдnриєМІС'Твах ·громадського харчування; кондитерських і борошняних виробів, на.поїв

нафетР.~!Ях.. !ветьнщ

на

мережі;

товарів

України;

У

nідnf>ИЄІМствах

роодрlбної

салонах

у

торго­

/

Сnілки художників

газет, журналів, ннижRової та іншої друкованої

Міністрів

ТОВарі·В

У

СR}'ІПНИХ

і

trоМісіЙНИХ НеПрОДОІВОЛЬЧИХ

.

зоомагазинах;

Кримської АРСР,

облвиконкомам,

з

винористанням

картни

куnонами нового зразка (ЗП УРСР, ст. 64).

споживача

1991

Р .•

Голова

праuіинs

СПМК-2 ТРЕСТУ сТЕПЛИЦЯТЕХМОНТ АЖ• заnрошує на постіАну роботу:

залізобетонних

оплатою

сталевих

та

конструкцій.

Оплата 800-1000 крб. за місяць. На віддалених об'єктах робота ведеться за вахтовим методом. для малосімейних.

Звертатися

Кутузова, 8-а,

за

Сnоруджується

кадрів, тел.: 5-31-39,

5-32-64. сНовая

жизнь•

~

общественно•ПОJJІІТИ'ІеСІМЯ

(На украниеком язЬІке). Учредитепи коп.nектІів реда1щии rазе'і'ЬІ, с~ие rородскоА и ра•іІониЬІА Со~тЬІ иароднЬІХ тов КuевскоА обJUІстИ.

~-

Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета вЬІ.ходит с 17 аnре.~~и 1937 года. Дни в.wход.а: вторник, четверг, суб9.<>та.

потрібні

Телефон

питань працевлаштування

5-04-08.

газета. Бровар­ депута­

І(опектив

радгосnу

смерті

сІ(расипівськиА»

ня

народний

цілитель,

ліковує: неврози,

гіnертонію, гастрити,

виразкону хворобу, холецистит,

ожиріння, цукровий діабет,

статеві розлади, безплідність,

остеохондроз, радикуліт, енурез, залежність

від

алкоголю

Сеанси відбудуться о реса: м. Бровари, вул.

та

тютюну,

16 та 18 годині. Ад­ Київська, 235, тел.

УПРАВЛІННЮ ТОРГІВЛІ

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ

з

на постшну роботу потрібен бухгалтер по розрахунках заробітної nлати зі стажем

роботи на цій nосаді не менше 5 років і зі спеціальною освітою (вищою або середньою).

Оклад до

27-2-85. сумує

лікар-психотерапевт,

фітотерапевт Віталій НАДТОЧНА, який ви­

звертатися за

глибоко

,

У Броварському районному будинку куль­ тури з 15 січня 1992 року проводить лікуван­

адресою: село 'Гоголів Броварського району Київської області, вул. Куйбишева, 7.

nриводу

сТОНАПАК»

інші хвороби.

сторожі

Тел.:

Адреса:

БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я!

крб. за місяць.

будинок

адресою: м. Бровари, вул.

відділ

З

300

роботу

потрібні

верстатів.

ГОГОЛІВСЬКІ Я СТРІЧКОТКАЦЬКІИ ФАБРИЦІ

на nостіАну

електрозварюва.ІІьників, електромонтажників,

монтажників по монтажу

сРАЯДУГА•

ну роботу кочегара· котельні та на постійну роботу слюсаря по ремонту деревообробних

з

Національного банку Украіни В. МАТВІЄНКО.

q J8

в с. Калинівка терміново запрошує на сезон­

N2 8,

К. МАСИК.

серве­

року

1992

ПІДПРИЄМСТВО

5-24-95.

-

січня

17

МАЛЕ

Пepmd вІце-прем'єр-мІністр Увраїни

·

nродукції; мага:зи~ах,

кордон

.

споживання

худо~ніх

nо­

• 11. ІJИзнати такими, що втратили чинність з 10 . СіЧНЯ ,t'992 року: nостанову Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня 1990 р. М 330 «Про захист сnоживчого ринку в Унраїнській РСР• (ЗП УРСР, 1990 р., М ~О. СТ. 62); nостанову Ради Міністрів УРСР від•~ 20 лисrо· nада 1990 р. N2 350 «Про внесення змІн 1 доnов­ нень до nостанови Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня J 990 р. .N2 330 «Про захист споживчого ринку. в УнраІнськlй РСР• (ЗП УРСР, 1990 р., .N2 11. ст. 68); nостанову Набінету МіНістрів УР_СР від 18 щш­ ня 1991 р . .N2 94 «Про nродаж товарів народного

продаж:

та

дотриманням

·ни.

ДЛЯ

nов'язаних

Установити, що за карбованці

4.

чекають

мережива,

чоботарі. Оплата праці відрядна. Дзвонити по телефону 5-62-79. м. Бровари, готель сСnорт».

ТИ Набінет Міністрів України про стан продажу населенню товарів народного споживання за нупо-

о~винонномам, Ниї.вському та gе:вастс.nоJІьсь·ному введенням

(nлетіння

КООПЕРАТИВУ

ДО 10 ЛЮТОГО і ДО 10 КВіТНЯ 1992 р. ПрОіНформува­

Рекомендувати РаДІ Міністрів Кримської АРСР ·питцtіь,

душею, вас заnрошує

годині за адресою: м. Бровари, вул. КиївеьJ<а, 235, тел. 5-24-95. Адміністрація.

Київському та Севастоnольському міськвиконкомам

Надати урядові:й RОМісії nраво .змі.нювати норму

утворити

зц

10. Міністерству торгівЛі України,. УкооnспlЛЦl,

Раді

внплати НУІЛО·Ні.в, виходячи Із становища, що скла­ датиметься на товарному ринку, при І.J.ростанні роздрібних цін. ,

невl,Днлащних

контроль

України.

мl~~нви~онномів, nов'.язаноr.. із за,nроваджеішям ну­

ви;рlшен.ня

суворий

рядку переміщення куnоНів через митний

Севастоnо.nЬсьног.о

по,юв. Іа вносити про:пооицІЖ про полі.nшення о.рга-·· нІзац!.ї їх обІгу.

МІСЬКВИКОНКОМаМ

не-.

при F!адходженні товарів за новими цінами провести дооцінку залишків ана­ логічних товарів і· Відповідні суми спрямувати на nоnовнення власних. оборотних коштів.

товарів;

широ.ку

фріваліте

На вас

бухгалтери

1 споживчоі кооперацП

1992 р. провести через засоби ма­

1нqюрмац1r

відпочити

Броварський будинок культури на 2,5-місячні

. · 7. Дозволити nідприємствам державної торгівлі

.

інструкцію про nорядо'к КУІЛОНів багаторазово~о викори­

за ,них

головні

бажаєте

ток, комірців).

суть персональну відnовідальність за дотримання ·рррядку виплати. о.бл!.ку та зберігання купQнів.

складі згідно з до.датком.

до. ~О. сlч:ня

що керівники.

і

курси

організацІям

об'єднань, nідприємств, установ і організацій

3. Для оnератив.ноrо вирішення питаНІЬ, пов'яза­ із . в_веденням в обі·г куnонів, утворити урядо­

виплати. населенню

і

Якщо ви зморені нашим нелегким життям

забезпечити своєчасну виnлату, облік і зберІгання

них

'Уірядовій комісії: терміново затвердити

установам

ЗЯТЬ, ВАЛЯ.

ЗНАЯДЕТЕ СПОКІА І КОРИСТЬ

додержанням

tюмам, 1\fЇНістерствам і відомствам України, об'єд·

. нанням, · підприємствам,

внесені rpom!. При цьому загальна сума одержа­ них купонів не повнина перевищувати 200 карбованців. · .

ву КОМІСІЮ у

за

Мам, Київському та Севастопольському мlськвинон­

нни може додаткоІЮ одержати купони в обмін на

·

нонтроль

добра.

З 1 січня 1992 року УВТК тресту «Теплиця­ техмонтаж:. ліквідується. Правонаступником є Управління матеріально-технічного ;забез­ печення (УМТЗ). Ліквідаційна комісія приймає претензії заяви до 29 лютого 1992 року. Телефони для довідок: 5-33-73, 5-33-64,

5-33-66.

Раді Міністрів НримсьноІ АРСР, облвиконко­

6.

крб., за бажаннам громада­

200

/

мережу:

встановити' суворий

А

І ПІДПРИЄМСТВ

міськви­

за купони.

У разі, .коли належна до внплати сума купонів

стаиовить менше

Севастоnольському

торговельну

пора,

з.доров'в

ДО ВІДОМА ОРГАНІЗАЦІЯ

установленого nорядну продажу населенню товарів

:Црн зростани1 роздрібних цін гранична норма ви­ плати купонів пІдлагає

мають

Ііи

варбоваиців ..

400

.та

щаст11,

nрова­

у карбованцях.

Київському

народження.

вартість

частин,

ної торгІвЛі 1 спо'живчої кооnераціІ за станом на 9 січня 1992 р. (у кінці робочого д.ня); разом з Міністерством внутрішніх сnрав Украr­

· разу

суми доходів піСJІІІ іх ооодаткуванни та Jншнх Обо­ в'азковнх виплат,

включаючи

заnасних

·

·

купонів;

і

дня

настала

З ПОВАГОЮ І ЛЮБОВ'Ю ДРУЖИНА, ДОЧКА, СИН, НЕВІСТКА, ОНУКИ НАТАША, СВІТЛАНА,

використання; nровести в установленому nорядну інвентариза­ цію залишків готівки в касах nідприємств держав­

використовуєтьса дла розрахунків за тОвари вар­ тістю до 1 крб. за одиницю (кІлограм, літр) і розвиплачуютьса

куnо­

забезnечити з 10 січН'я 1992 р. nродаж населен­ цю т,оварів народного .сnоживання ·(незалежно від джерел Іх надходжещtя) за куnони багаторазового

-грудні 1991 р., із за•з·наченої да'Е)'І недійсні. 2. Установити, що купони багато~зовоrо вико-

міну ак карбованців, так

no.cлyr,

вІд

Вам, тату, з.а Ваше теп.по, За .пюдяиІсть Вашу, безмежне добро, За руки робочІ, без.совиІі иочІ, За те, що зростили, з.а х.11Іб на столІ. СпасибІ Вам, тату, уклін до зем.пІ.

конкомам, МінісТерству торгіВЛі України, Укооп­ спілці, іншим міністерствам і відомствам України,

населен­

у

виді.в

матеріалів

60-рІччвм nривІтати

СпасибІ

Раді Міністрів Нримсьно'і АРСР, облвиконко­

5. мам,

для

всіх

використаних

з.

Бажаємо

визнаочатиметься населенню

серцв поз.доров.11вемо дорогого чоловІка, .ІІІОбИ· наАрІдиІшоrо дІдусв МЕЛЬНИЧЕНКА ВАСИЛЯ

Вас

нів багаторазового використання і nродажу за них товарів;

січня

використання

ІВАНОВИЧА.

продуІЩії;

Інших товарі.в, перелік яких ІнструНІцією про nорядок виплати

ПОСТВИОВJІІІЮТЬ:

торазQвоо-о

ВІд усього моrо батька,

485

в залежності від категорії (від 440

крб. за місяць).

Довідки по

телефонах:

40-4-41;

40-4-59;

41-7-39.

з

водія

ЯІ<УБОВСЬІ(ОГО ВІктора Івановича ВJ!ІСUЮВJІює щире сDіовчуття сім'ї nо'кійного. ·

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ:

255020,

Редамор А. ВОJІОШНН!НКО.

І(иівська область, м. Бровари, ву.1. І(иівська,

154.

. · Те.11ефони: редактора 4-03-76; заступинка _редактора, вІцІлу сусnІльно-nояІтичноrо · ЖНТТІІ 4-04·61: відповІдального секретарв - 4·21·34; вІцІ.ІІІв: сІльського госnодарства 4-23-26; промисяовостІ І соцІа.ІІьинх питав• - 4-02·92; .ІІИСтІв І масовоТ роботи - 4·04·81: вІддІ.11у радІоінформацІТ 5-13·91,

Друк

коваІtиА

ІІІАtКС

61285.

офсетний.

Обсяг

а,ркуш.

Тираж

і АРУ·

10.075

прнм·ірииків.

Замовлення

Nt 212.

----~--~-~~~~~~~~~5~-----------~~--~~-------------------------------------------------------------~-~----~ роварська друкарки І(нївського обяасноrо упраІІоtіннІІ у справах виАаІІниц'І'в, nOJiirpaфlї і ХІІІІЖКоІІої торгІвЛІ. Адреса друкарні:

І(вївсІоКІ обяает•, м. БроІІарІІ, вуо~~. Кніве•ка,

164.

#4 1992  
Advertisement