Page 1

;

СУБОТА,

СІЧНЯ

5

199J

РОКУ

Ціна

4 (8111)

коп.

5

Орr•н &ро••рсьноrо 81Сьнн081• НомnартІІ Унраіни. мІсьної 1 раііонноі Рад народниІ деnраnв НиІвсьноІ обnасТІ

Читацькі ду.нки

,

Давненько вже збирався написати про Пухіаиу, і зокрема про соціальний розвиток села. Приrада­ лась мені у зв'язку з цим і замітка під рубрикою

«Хоч JПІст і не був надрукований». Відтоді про­ пройшло немало часу півтора року («Нове життя» за 13 червня 1989 р.). Коротенько нагадаю зміст_ цІєї публікації. Ишло­ ся в ній про сзахватlвку», куток на сеЩ, про те,

Я за Союзний

що там місцева влада на чолі з Д. А. Різаненком

договір Усі ми буJUІ свіджt­ мн ТОГО бурХJUІВОГО обговорення, яке на lV з'їзДі наР.адних де­ путатів СРСР точило­ ся

навколо

проекту

нового Союзиого дого­ говору. KoJUІ вчитати­ ся в його положения, то

стане

суть

зрозуміJПІм:

цьоrо

ЗВОДИТЬСЯ

На

фото:

Вадентнна дального нічного

Працює вона

слюсар-електромонтажниця

Василівна цеху

ЮРЧУК

Броварського

з

скла­

світлотех­

гарно, без

чого і самій приємно, роботі задоволені.

Фото

заводу.

браку, від

і

товариші по

І.

ДОЦИНА.

документа ДО

ТОГО,

щоб у майбутньому об'єднати і зцементу­ вати наш Союз на но­ вих

умовах.

В

основному підтри­

муючи -цей я.

як

документ,

житель

села,

сподіваюся, що прий­ няття його забезпе­ побувати на заводі" торговельного ма­ шинобудування. Заишли у цехи. Роз­ мовляли і в иабінетах иеJ2івників цьо;о підприємства. Та найбільше запам я­ тався «прийом» у головного інженера

Пофаита3уЕмо про

...

нультуру нашу

Е

ц

".

ЄДИНЕ.

що

не

з'їдено

ненаже­

вихованішими.

нішими. Скільки собі, і іншим.

б

нервів

нультур­

зберегди!

І

Ви не ловили себе на думнах про те. що незабаром ми зовсім забудемо про існування

таних

елементарних

світлих

слів, ян «спасибі>>. <<будь ласна». «ви­ бачте>>? До речі, чи не тому вони випали з ленснкону дітей наших, що ми. дорос­ лі, не утруднюємо себе ними? Дуже навіть

А

не

утруднюємо.

останнім

неприємне

внутрішньої

ють

часом

з,робила

віднриття:

далено

не

всІ

для

достатній

нультури,

себе заряд

виявляється.

нерівнини.

Ті.

ма­

хто.

ян батьни в домі. повинні бути принла­ дом хорошого. І тому, що вони завжди з людьми f на людях. І тому, що qерше враження про підприємство, організа­ цію чи занлад. вважаю, формують, У першу

чергу.

манери ду

його

хотіла

б

нультура

спілнування

нерівнина.

З

поділитися

та

цього пр~_во­

деяними

своJми

спостереженнями.

Не

раз

доводилося

підп'Jиємстві .]\rQ

бувати

на

авто­

13209. І не тільІш

у

набінеті його дирентора Р. Ф. Лоитєва. Янось

відразу

впала

ність НаЧаЛЬНИЦЬНОГО

у

вічі

відсут­

бар'єра МіЖ ЦИМ

неріннином і роб!тнинами. Він завжди доступний для них. привітний, не <<за­ буває>> потиснути руни підлег ли~ иоли ОбХОДИТЬ СВОЇ <<ВОЛОДіННЯ».

Можливо, Х"І:ОСЬ із читачів нетьсk. прочитавши написане,

посміх­ мовляв.

це

елемен­

ж

тане

елементарне.

тарне.

та

тільки

чомусь

забуте.

Ми

нами.

Так.

сьогоднішнІми.

не бажаємо

опусиа­

тися до цих інтелігентсьних «дрібниць». тому іноді забуваємо навіть привітати­

ся Чи запропонувати

го дня встав без настрою, тому непривітним і міг дозволити собі мовляти

з

журналістами на

був роз­

nідвищених

тонах.

рою-дефіцитом. мрії наші. фантазії наші. Тому часто фантазую: на­ багато легше б нам жилося. будь ми корентнішими.

заводу Б. І. Притули, яиий, видно, цьо­

людині. що

йшла до иабінету, присісти ... .. Яиось разом Із нолеrою

Подумалось тоді, а ян спілкуєт_ься Борис Іванович з підлеглими? ПІзюше від

торrмашівців

головний

він

не

не

з

почути,

завжди буває

працівнииамн

що

так­

заводу

віт<~.ється.

сповна

довелося

і

автору

цих

Можливо.

тому

що приходила

колектив

не

подяною.

з

а

з

порядок

більність кладе ням

у

і

ста­

країні,

по­

край

намаган­

окремих

деструк­

тивних

сил

розчлену­

вати СРСР на націо­ нальні квартири. Тре­ ба тільки, щоб у До­ говорі бу JПІ сповна враховані

суверенні

права республік, за­ безпечено їхні можли­ вості вирішувати свої назрілі проблеми са­ мостійно. І. ГНИДЮК, учитель-пенсіонер.

Не дуже привітний з відвідувачами і начальнии телерадіоательє А. І. Удо­ вина. Про це написав нещодавно у га­ зету пенсіонер. броварчанин В. К Виш~ невський. До речі. відчути це на собІ

с.

В.

Димерка.

с

иоли для нас,

перш

за

-

все

чистоті

взаємостосун­

ків місцевих людей. І не лише на вули­ цях та у магазинах, а й у колектІіві ви­ робничому, де цінується лю)Ufна на­ самперед за ділові якості, за иомпе­ тентність. Де нерівнии і робітник роз­ мовляють на рівних, де ніхто Ні на ко­ го

не

дивиться

ГіДНОСТІ

звисона,

принижує

іНШОГО.

А до відвідувачів там нято ставитися особливо, цього

не

у

иtнцевому

взагалі при~­ тому що ВІд

результаті

залежить

авторитет і честь фірми, а значить кож­ ного

працlвнииа.

Ми ж не уявляємо наших радянсьнщ за'Нладів ної служби·

особливо сервісу

приниження.

б ага тостраждаль­ - без хамства,

Ми ж привченІ_"_до

того.

що візитна нартка людини 11 nосада. а не людсьиі яиості. А сталося таи тому. що в держав! нашій інша шиала моральних цінностей, що нультура на­ ша 1 навколо нас, пробачте, на рівні кам'яного віиу. Тож залишається з цього приводу лише ~антазувати.

... Як нашу

дорого

доводиться

платити

(5ездуховність.

Світлана член

СпІлии

ПОТУРНАК,

журналІстів

СРСР .

за

не

вистачає

коштів,

матеріалів,

ПУХІВКА ··ІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИІІUІІНІІІІІНІІN ІІІІІІІІІІІІ,

Чим

же

Пухівна? радгосп.,

ще

багата сьогодні

Іх. треба

визнати,

на

за словами секретаря

ІІисаренко.

соціальні

є чимало.

поДії

Місцевий

сільвинонком,v О.

Н.

із_ п я~~ :за­ планованих (два будинии зроблені на двr cr\r 1). В них

звів три житлові

проживають

родини

будинки

тракториста

Андрія

Лит­

виненна. завІдуючої дитячим садком Лариси !.'оро­ венко, шофера Миколи Рудюка. ще двох сімеи.

Розпочалася газом

школа,

газифіиація щtтячий

села.

садок.

Уже

nошта.

опалюютьо1 На

кіт.rюх

вулиЦях пронладено труби, проте їх хронічно

не

вистачає. Тому по вулиЦі Леніна, наприклад. :J ОJ\­ ного боку є труби, а з другого натма. За ос­ новну

магістраль

газопроводу

платить

гроші

р<ц­

госп «Пухівський», а за підведення труб до влас­ них будинків платять самі люди. Газифік-ація села іде нелегІ<О. Виникає чимало проблем, чутои. От хоча б таиа. Пухівчанн гово­ рять,

що

окремі

керівнини

райникониому Є. Ф.

а про людей не дбають. сказав Євген Фролович:

-

села.

а

також

голова

Том!н провели лише собr

Oct,

що

ra:J .

цього приводу

Сьогодні комусь дуже цікаво nускати плітки.

що до мого будиниу.

а танож

осель деяних

ників села проведено газ і далі не ніяних зусиль по проведенню газу

Відверто ва!\1 nовідомляю.

нерів­

докладається грамадянач

що в моєму по.1і

_

радгоспу.

Нині у селі ведуться підготовчі роботи по будlв­

радянсь­

ристичних поїздках за нордоном. ми не втомлюємося... дивуватися. І не ли­ ше чистоті та затишку тамтешніх міст.

труднощі:

зу до мqго будинку буде вирішуватись в порядну черги. А в ній попереду ст_оять в основному робІт-

цей

скаргою

ництву

ких людей, з'явилася можливість частіше бувати у відрядженнях та ту­

а

єктивві

ТІльки ж навІщо було обІцяти?

ники

ЬОГОДНІ,

і що наказ виборців він має виконати.

Але все заJПІШилось по-старому. Дорогу, прав­ да, підснпаJПІ, однак вулиця від того 'Кращою н~ стала. Прекрасно розумію, що в цій справі в об -

села.

ряднів.

в

округ

зору, ян депутата, були і залишаються питання підведення газу до села, його газифікація. будів­ ництво амбулаторІї, доріг. Питання підведення га­

читача.

за­

дo'II!'JIOC'Jl

інженер

товним. часто

довелося

чить

ніяк не впорядкує вуJПІцю. Тоді rолова сільвикон­ кому обіцяв дорогу зробити до кінця 1989 року. Дмитро Андрійович говорив, що це йоrо вибqрчий

САЛОН ДАН МОЛОДЯТ Б У Д Е У (М

•Новому житті» від 31 жовт­

174

ня

минулого

ло

надруковано

року)

ріал •Засмучені речені». В ньому ша

про

читачка

бу­

мате­

на­ на­

писала

незручності,

по­

в'язані із відсутнlстю у Броварах салону­ магазину

для

моло­

дят.

Як повідомив ре­ дакції rолова планової комісії міськ~нко­ му В. М. ГРИНЬ, у

четвертому

"'- кварталі

року розпочато будівництво 78-квар­ тирного будинку на

1990

вулиці ВЛКСМ, поверсі

50· річчя на якого

першому запро­

ектований «Салон для молодожонів». Строк спорудження довп

-

два

ковобуроки.

медамбулаторії.

На

вулиЦі

Луговій nронла­

дено асф_альт метрів вісімсот. За це ноопера­ тив. який орендує у ПухівЦl землю, винлав 3.5 ти­ сяч иарбованців. Як бачимо. з таннмн ноопера'\'о­ uами вигідно

мати

справу.

надходить

села

дуже

· Що стосується до

будівельних мало.

матеріалів, то їх І

це

незважаючи

на те. що Верховною Радою Уираїнf! була прийнн­ та постанова <<Про пріоритетний розвитои села•>. Не працює постанова. В той же час бІльше 70 жи­ телів Пухtmш хочуть споруджувати власні будин­ ни. Як вони будуватимуть їх я не уявляю. Мож­ ливо,

діставатимуть

через

знайомих

чи

ще

яни­

мось шляхом. Але иуnити матерІали Ім буде важ­ но~ тим більше. що ціни на них збираються підви­ щити.

А буквально nоряд, під селом, йде інтенсивне будівництво дач. Торік там (на війсьновому поліго­ н!) лежав лише намитий із Десни п\сои. а зараз виросло ціле селище. Машини з цеглою, плитами, блоиами, чорноземом Ідуть безперервно сюди.

На завершення иільиа слів хочу

сказати

про

еходну села. На ній громада вирішила дуже важ­ ливе питання будівництво цериви. Відрадно, що місцева влада, виражаючи волю людей. nодала нлопотання

на

дозвіл

будувати

храм.

Приїжджали

уже й архітеитори. Але є одна біда не можуть знайти хорошого місця. До 1936 роиу існувала церива у Пухівці. Була вона дерев'яна, за словами старожилів, і така ж гарна та велика. ян у Требухов!. Потім познімали на ній хрести, иуполи і nереробили на илуб, який німЦі спалили у війну. Тепер необхідно всі сили направити на те, щоб збудувати новий храм. І для себе, І для своіх нащадків. І. БАБЕНКО.


2 стор. 8 5 січня 1991 р.

сНОВЕ

--------=

А умови перебування в школах? Нла­ си настільки шкіл

НЕ ОДНІ ЛІНАРІ ВИННІ

споруджені

тами.

що

nродуктів

на

не

в

усьому

охорони

не

здоров'я

стаття

в усьому_ коректно.

лікаря

не

Так,

вір­

точку

бити

ваність

написана

в

усі

дітей

дзвони,

бо

залишається

нам

від

ковості, нього

різних факторів

висо­

екологічного

середовища.

стану

умов

спад·

-

повно­

не

с:екрет.

дітей

залежить від

умов

перебування

харчування зичною

і

в

школі,

регулярності

культурою.

Як

не

того

прикро,

але

ни

до

і

nісля

~

про

рівень

= §-=--

розвитку

товктися час за

спор­

культури

здоров· я

та

школярів

і

школи

на

і

дошкільнят.

дошкільні

плечах

мовляв .

і

у

про те, умовах

заклади

шефів.

так

= -=--= -§ --=

<<ПО­

суми

ничникам слІд пам ' ята ти істину <<ску­ пий платить двічі». Бідність медицини

і бідність освіти обернуться рано чи пізно для суспільства непоправною бі­ дою. А тому не слід забувати про це і перейти. зрештою, від слів до діла, підиріпити девіз <<Усе найкраще ді ­ тям!» реальними ділами І допомогою

на благо найменших громадян.

цілими днями чи дочку тіль­

депутат

В той же час нlль­ шкідливих

яні

•дарують•

ди,

нам

ною

ТИСЯЧі

(4L2

заво­

ТОНН),

металургії ,

норемонтний,

залізобе­

тонних

виконали

всі

виробів

заплановані

лий рік заходи. вод

на

не

пустив

металур­

у

дію

ацетону.

Завод

тонних новив

не

вста­

ЯКі

ВЛОВ·

шкідлпвий

пил.

фіЛЬТрИ,

Шиноремонтний

завод

реконструював

Без

систему,

слІв .

Малюнок

В.

Дорошенка

очис!_ки

и

ч

У

Броварському

райо­

нІ і особливо місті еко­ логічна обстановка no за­ брудненню повітря та

n<)нерхневих

ят.,ива. тим ,

·

вод

Це

що

неспри­

викликано

заводи

nорошко­

вої металургії, <<Торгмаш», світлотехнічний, пластмас ,

ний,

шиноремонт-

«Стріла>>,

деревооб­

робний комбінат та інші викидають у повітря десятки ливих

і

сотні

тонн

шкід­

речовин.

Забруднюють

ТІ}9ИЄмства

і

ці

vічку

nід-

Тру·

Е

,

и

т

А

х

и

ш

г

Е

систем вики·

дів. В

майбутньому

1995

л д

Е

н

СТ А

ношторисної газовидних

року)

ною

за

(до

держав ­

nроrрамою

ьхорони

nрироди та раціоиат.:ного винориста:ннst

nриродних

pecypcln

пл~шу~'І'ьсп

зменшити діВ

мільюсть

іІІКіДJШВИХ

вИUИ·

'!/

речо!3Шt

біж . нуди через красипів­

nовітря

nринаймнІ

ський канал потрапля­ ють усілЯкі нечистоти. Немало шкоди завдають природі і rqcnoдaptтвa,

чі.

значно

оздоро­

екологічну

обстанов·

ноли

вносять

на

отрутохімікати,

зберіГають

nоля

погано

мінеральні

добрива. дещо

викидати ливих ше

.v

Ry.

На

це

міста

nідприємства

мають

16831.8 ців. а тисячі

затратити

тисячі

карбован ­

район 23633.4 карбованців. Бу-

демо

менше

так воно стане на діл!.

стали

повітря шнід·

речовин .

Одю-t

шиноремонтний

<<ВідзначивсЯ>> шив

вить

вдві·

nідприємства

Торік міста

що

виниди

лише

на

лп­

п'ять

голова нп

БЕЗИК,

номітету

природи.

що

словах.

В.

завод

збіль­ на

не

сподіватися.

І

t

охоро­

а

«Привіт,

Ла­ СРСР Ком-

t 1.10 Дn• дІтем. •Зірки,

кКанікуnи».

цертно-ро:tп~жальна

Музмчним фіІІІоМ •Ліричний ІІіІСТрім». . 19.00 Актуаnьна к~rмера. 19.:.0 «Хто мн. .. и fрома.ц<ько-nотн'Іннй

тижневн~<.

JНЧІІіІ

1.

'іастина

lO..CS 1-:іІ ,цобр~rніч, ДІТН1 21.00 Сnівас Л. Вайкуnе. 2t.30 nХто мн ... • Громадс .. ко-nо­ r:ітмчний тижневик. Частнна 1, '71.30 Ес'!!рній вісник. 13.00 Нічним тепезаn. •У коnі АРУ­

11.55 «Темn». Про6nемн жеwн• • умоаіІІ рнн~ иои.Ікн.

nередача

ЗіІ

ро.цннй ерrнст УРСР І

Му­ Р'-'К

. ·U

Нічний тепефіn .. м

Ху,цож~:іі

• І..:.~іІСГ.НПММ

ІНІ'ІіІ·

,ДОК»,

. ., .

'Jкчна

«На кнївс~окій ханп мацій<~ий випуск;

ta.oo

Іt:l0+30J. А.

АкоnІИІ~

9.3S Г.рем'сра г.еф.nаму

і

художм .. оrо кМн •.;..;;а

те-

І;.авнnов•.

серії.

1

долвн.

Ікфсрм.цІмно-му-

nporpiiMil

t:...H nрєм'срііІ ~~~ф.nьму

•удс:жн .. оrо

•fІ.ккоnа

те-

Еавнnов».

сері•.

TJI/t

Н. \S Дu

і'S-р:чч11

М. fсрько. о. ~n•

кіностvд<ї

.. a;.;n.~

д:11ан

ім.

філ .. м

Художаін парус

r.

•Пі<ні

Mar.ep

п.:;о Днацміі му:анчнн;; клуб.

18.30 •За !іtИОКамн pнtt11y10. 1S'.1S сСніrсІ>нй млин .••· Муn~от•Ві,І\рО.Ц>t<енн~».

Тслемzра-

фон (у фсн.q ві.qро.ц:кеr:нв

•·•-

нінгра,цаJ.

М.

Всі n.uб;,ат .. ц~:рt(. Горького.

2

Т е ВJрнс .. • : а

•ЕДмОkіО..

-

t.C.30

о.м~р3·>

Ц<ЖА. Муn.,tфіn.,ми

М.

(t:ZO 9.00 Актуат.мнм ponoJ 9.1S •Пеіімж. н• фе 9.)5 Прем'сра ІJІІОІ

~

І

t6.30

Гср .. коrо.

·

м' ~ра

Х.удожнІй фіn~ом

taneт І!ёІ Чамкоас~оtеоrо. Пре­ а:иста10н МоскоІс .. ко• о tеатру

нісnаас .. кого

І

:2.:1:0 t.H

Ccc~ro.

n;т~Filtypнo JІУ,ЦО>К·

r·po ' j:~M~.

ХрещеннІ

ма

ІJIIOIIINIIOI'O

те-

•Микоnа Ba~~~tnOB».

худо-ІІОf'о теnе­ фіn•му сМнкоnа Вавилови. 13.00 Прем'сра те.еаистаем •За-скн 6ожеІІі-..оrо•. Anop м. roгont.. 1.10 тсн.

75 - рІ'Іч•

о~~:~• ,~~:тем WNHЇІ't~ 15.00 тсн.

15.15

к~

fop.,кoro. Худо•

До

•Прмнцес

7S-рІЧЧІ

J(l

М. rорькоrо. Худо>І «В.м і не СННІІОСІ ... >

t6.AO Муsнчна

скар«і

теn:іІнні таорн Ф. Ш

Днт1ч11 rоднмя.. a!'frnlйc.,кof моаи).

17.30

1

•НаnереАОАНІ­

US аМоскоаока красун•"· Му­ - • BltCT8U у "ІІМИІІJ МОДИ І. 3іІ""МіІ. ПіефІнаn.

t.tO •С110рбв. ХудожнІjj фІn .. м.. 2.15 •Н• струNаІ І ІІUІаВЇІМІ». Ксмщерт.

19.0~ ІіеАНІІІІОМіІТІІЧІІі

t.,O .. r.ск

t9•.CS Прем'сра ІJАОІІефіn .. му ·~икоnа І

І:иіі

A~r-O•.

ДоІ<умєнта:t .. -

тс:-:tQ:: •.,м

про

маnов;tв­

"'е: :І мФИ::ІС1ЮСТІ АІСІІ-- Філtо· МІС t І

z.

' 2·

о т-

23,.&5

•Шаnка

Aitf;M.

Мо~о;ома~•"·

t8.~0 •М.v-иа:«М

ІІро

t1 .1~ Му: :.,тф::-~ .. ми

.. снннч'Іни ка­ O·ci.-.t.. Зима•,

Ьес!:а.

12.С0 ~н ·; .м;чна І ім.:аСТJСІ(ііІ,

t1.:o

І(о : щерт

самhео

фо;.ькnорного

•М~еІИокі

ан-

аиі. . н•

(nl&Ae.'tмa Корн).

Му•~•м. t7~0 tе::есf},дії міст РРФСР. •Здрастуііте, тоаарнwі•.

t7 ..CS •kртмк•n""·

Прем'сріІ до­

иу-итм.ноrо теаефїм.му •:tan ' pycн».

tl

Теnем.р•-

иіІІrріІ.ЦіІ). 22.00 ІСоn~ж.

ОО Ркт-.ічна rІмкr.стнка.

Гінт~с

Москоас.,коrо

ка­

F~~~tu-

20 00 kч: рІІ8 III:JU.. 20.15 •З'р ·м рОІ(-н-роnу-93». 11.00 ~(Ас І:а сур,/;оnереІСІІІІДом). 21.AS Н11 сесії ВерховІІоі Ради

11.0

•Потр-~иІ АІОА""-

Ху,qожиІіі

teneф:n .. м.

теnе«Іачени.і

ІІОJМІІМ8І

амін...

nоеіАомnенн~мм

Ст•мсте 3,а

ЩО·

АИКТО­

•~•--• .............. і~~~ .... .

о._о •Небезпечнніі пово ,;o1Іc!jj тeneфtm.-. J Cf t .tO «:ієре:sовІ rоІІосн•. ~\ентІІn~оннй теnефіn .. м. 1.10 Cni.:ac f<. Семено••

8.00 ГімН8СТНКL 8.15 Ху,цож!tІ короtкс · теnефіm.мм АJІІ Aitefi 9.И, р.ІС

tt.1S

Німе--..,WС81

-ІІЧВІОКL

9 ... 5 •Шоста мnовіАІо . tO.OO ТаІІЦІОІ АмтІ'ІНЙ фі'ІІІМЙ

ВІІСІМ6m.

p~wa.

•САІІІСТІО ве11ут .. Муn ..тфІn .. м. t І 1 сер

tO.AS

tt.AS .П~'CfN

,ІІОІСJМ>

TeJI~f

•3-

11.48 Концерт

симфОнІ

с;Rнами».

13.10 Пре.м'ср•

АОКУМ теnеф!n~ому •І робітІ

t3.AO •ПотрібнІ ЛІОАН•. теnефіn .. м. t7 .ОО мП ропна совІс1 СІІU.М.

t7. ts Ко~ерт rреЦWІот

1110 •Е t7 .А 5 КІн ,ІІаЦWІ

•·

естиаіІn~

снмпаtІм•.

докумемтаn~оноrо фі Север•минn. «ЩО ОJНjІЧ810ТІо

на!•. Концерт-аустрІ

У

А•нннмн

BYpaote

ДotcyмettТМWIIIf

t8.3S

l.O УВАГИ ТёЛt.ГЛ::ІІ.А-іІВІ АО УВАГИ ПЛЕГЛЯДАЧІІІ

..

nowyкax

кес~ру СРСР.

·

t.

СРСР.

мерноrо Іоt'У nід керт-анм•м І. МІнІна у Іеанкому :NІІІ Ле­ JІІмrрао~~с~окоІ фІІІ•рмонІї.

..

тсн. •У

MJSМtcy8.

•Сн~~ еві май~трНJ1.

в:чюcn. Пере,ЦіІ•:а

фом (у фон,ІІ 8ІАРодж-• Ле·

І 381CON». с36е~ І мpojiiJij

ф: :: .. м.

в со rімнастика.

r.ендар.

fec

SlpнriNL

.С сері•.

су».

-

Н.

2t.CO '!ас. 1f.4S «Rio,ll-

· O.GO

•З~.,-:іомfес~.

.

19.2іІ Сr•. вас

.t3.U

· ti.~O Парnаментс~окмм віаІІІІІ Pocif. ti. .CS Mp-Rii те'Іеабонеме'ІТ.

UT

-

д.м». ФоТОІсОІІІСJІК.о

е и •Нtlfic:~ 11080f:от•. х,­ ~"ж:tін те!:еф!ІІ•м. t ctp' •·

t3.ZO uБ:: акитиим карбункул». Ху· ІІОЖН[м 1еJІсф;n .. м.. t7.H dl.c І&& :І ._РУ*""У ... бнрн•.

• • •

У . Пр9І'РіІ"'"'х

s До

М.

ti.4S Муnt.т4»JІІІом.. tt.IIO ·~мns

• •

9-8 cliypo:t';бtnuo. ДокумеNТ;)І;.,. ний те:.ефіn .. м. · 9.40, ti!.SSJ $pi!HЦf3 ..Kj1 МОІ:а. t і :t Р-• tcaDЧalfiOI.

·~os Концерт

н.'

ммру!ь.

иуn~отурн епохи

2

і А cep;t. t~.OO ТСН.

3

18.30

ТСі-1.

Е.·,;, Фі;)оа.м

сері•.

=

•Пзr.е

-"МУ •О світ:те, св:тnє•. Про роJвнток росіІjс .. кої мr:sиtt .оі

ІІефіnt.му

= --== -

----

Ста­

В. - Нсмировнч3-

= •= ·t.OO •ІІАРОА*ІНнІ». І

ім. К.

Амоtенка. ti.(S .З аарвrІ:~ у rpeІUP>. Пре­ м'сра МV3ИЧНОrО teneфiii .. M\1 J

= і

n:::е~<т~Е:>ІІr:

Ч"ff. €'C''·

•МнjjдоІІ р»,

n.

му:.мо;ноrо

І-!

зус,рі 1

сСн:rуро;;.,ка•.

MJ3HIIJ

:

11.СО •:ас. д..

те·

Еавиr.ов•.

...оnв

nеф . n.,му

Іf; виа,~вІ

•Іусатнй как.,•.

2t.OO Час. 1t ..CS 2 сері•

• =

1 І

•3драстуііте, тьот10 Лнсмце•. tS.INI ТСН. tS.1S Д.:~ 75-р:~ч• к:ностуд:і Ім.

і

і

ф!льм

nеJІО-іИІ».

•Ми копа

2t.4S .. є

сєр.1 .

f'ycl. t9.S0 hрем' сра

Художн.н

ім.

MJI

-=-= -

1\оносч·.ц:ї

гусар

tз . ОО )(о . є.; .

:

за нер,снкІІмІІ мес. 19.~0 Прем'(ріІ хур,с:.ж .. ого

1r.єфіо._~ому 3 c•~ : sr.

11>-ко•n•І;т. Муm.tфІЛt.М.

•ЕсиІІ,с,р;;м

фіn~ом.

t9.H

Інфор•

:sична nрограма

м•нІІрівно­

піАмаі<стра». Вокаn .. н;.іі /;-" "' г;.- nску з с.р,.естром. t7.00 •Cr.oc.6 ВІІЖНСаННІ/», Доку· мента .1•нмй tе~ефіn.. м.

•Р•ноІСJІ.

6 ..JO

о~нно­

к..:йн.

75-річ"•

Чер

Ім. О. Ко6нІІІNСІІt8ііt 20..&0 На до6р•ніч. Іt 1t.00 ПродоажеНNtІ 8NC :s11p СтоАоn••· 12.10 ВечірнІм вІсмнм. 11.50 РекnІІма. 11.55 Гр111 днкснnенд. 13. t S Нічнніі . тr.nо:~вл. фіn .. м •Оц ,.. tрн тн .... •.

го

До

Внстпа

му:Jиttмо-.qрематнчиоr

ц шn

9.011 9.15 9.3S t0.1Q

снмфс

t9.00 Актуаn .. ніІ камера. t9.30 Мелодії минулих 1 10.00 Т. Шеаченко. •Н•

За :11:еденнвми МІ!С. ~.а~ вихІд. артисте•.

9.00 ~

t6.(0

2•.CS

НІ

•)

н.&а ·,сн.

тепеза,.

23.]S

.

•Ранок•.

6.30

)

Вечірнім вісник.

ДnІІ wкоnврів.

nуn•рнніі фіn.,м прнwеnьцІа».

t6.3S

ніатюрм.

П.ОО іСН.

уuст10

ЛюбнrеnІм хороао Но1111нн. Українс~окІ піснІ •~

12.55 t 6.00 t6. tS

t8 ..JO Попуn•рмі

1

музиканта Л. Лагоди.

23.05

ну!».

г.рограміІ.

18.3S

t

2t.OS •джерело». ВечорницІ. 21.0.5' •Пов' 8Jаннм словом».

:~

розробив

доІ<ументації

фnемтнn,

20.-ts На добраніч, дітмІ

і

не

nремії

ь. ч"чнбабін.

17.05

•З116ута

мхоаноі муJмкм. Виступа~ МитропоnІС'Іим хор 5nагоасщенсt.кого кафедраn~­ ного собору. t9.00 Актуаn .. на камера. t9.30 Ісе про І<іно.

І

витяжну

не

nроентно

(УНРІНФОРМ) .

nарів

залізобе­

виробів

JІюють

t

установ­

реRупераЦії

фіn .. м

серії. ti.2S Концерт

і==

природоохоронні Наприклад. за­

порошкової

фіn.,м

Державної

~ів».

t6.tS Художній меnодіа 11111

;;

мину·

гії не винонав монтажу

«ФарGов•ним

уреат

Новини.

9.00

9.~0 КінокомедІІ uMIJ wлюбному коwнку», 10.SO «Доброго аем 1 Лікуванна вnкоголІ:аму

•Приход~. казко!• Po:saa· ІІUІІІ~на nepe,t~aчa дnа дІtем.

і

ши­

СЕРЕДА,

8

16.00 Новнн11. 16.10 Для дітей. •Веселка». 16.40 .. л;тературні зустрtЧ;>>.

tS..CS

і

внео­

Чи цожиа було зроби­ ти так, аби броварчанам легше дихалось? Безпе­ реч""Іо. Але за однієї умови: якби заводи по­ рошкової

Франко.

•д:sвонн•.

------~ ---

речовин,

залишається

кон­

t5.15 Науково-попуnарний

= = =

міськради.

нlсть

Естрадний

Мі!.

= ..

тонн.

намн»,

-=

·

Г. ОЛЕВСЬКА,

роботи?

Дита­

Лис». Л•л.,ковіІ вистава. t.C.3S сФреtКН». Му:~нчна програ­

е

відволі­

обмежені

t3.SO І.

= § = §=

об'єднали свої зусил­ справжньою ту-рботою

аі:sсрунки».

8 .N2 4 (8111)

v~т

церт.

-----= --·--

<<Відикі:в>>.

працівники

nоміж

----

коштів на їх утримання. Мені ж бо з дається. що при такій ситуації вироб­

ж

фі­

кажу

гоги .

каючи.

про це нерідко вс\ ми забуваємо. Хіба не правда? Яке. Приміром. може бути виховання у більшості наших сімей. оощо і батько, й мати nрацюють і бачать сина

не

виснуть»

сім'ї та

занять

безвідповідаль ­

поля­ педа­

ринку

що здоров'я

обставин в

до

..

ча фоn .. кnорна nрограма. tD.tS •Перnикм ІІУWІ наро.qної». tt.OS •Муr... тфіn.. м •Коnи засвічуют .. са аЛННКК». . tt.1S Музичний тслеф;л.,м •Не отвержн мене ... ». tt.3S Цирн ... Цирк ... Цирк ... t1.3S •Може, це любов ІОАНТІІ

-=

непри­

Зараз багато точиться розмов що з переходом до роботи в

ходів .

для кого

вже

який же вихід? Як на мене , він гає в тому, щоб батьки. медики.

про

цінного харчування... На долю меди­ цини в цьому списку припадає лише 1О відсотків. Стаття ж зводиться до того. що в усьому винні лікарі. Справді, і в наших діях є чимало недоліків , бо ж не помиляється той, хто нічого не ро­ бить. Але трапляються і такі ситуації. коли медики 15е:~силі вжити якихось ~а­ Ні

впливу

тивних закладів ля , пройнялися

навколиш­

життя.

бо

Перелік причин погjршення здоров ' я наших дітей можна продовжувати. Та

захворю­

дуже

звалища.

місяців

Ноаинн.. ~<Зимові

9.00 9.tS

ВІВТОРОК,

7

~v_т.-

----

сертифі­

шість

шається нашим дітям вибір по підворіттях або проводити

кою . Причин такого становища дуже багато, бо здоров'я будь-якої людини

залежить

засобів

перег л ядом

що

через

І ~ОНЕДІЛОК,

=

закладаються

прекрасними а

на

що

тися в основної маси дітей здоров'ю. спортивному гарту, силі волі? .. І зали­

це мене як

може не хвилювати. погоджують із тим.

я

треба

І

ніяким

•в школах. за місцем проживання ді­ тей фізичної культури. Хоча в місті налічується немало спортивних залів. майданчиків, але займаються там оди­ ниці юнаКів та дівчат. Де вже тут взя­

З?.РУ дійсного автора газетної публіка­ ЦІІ. Вважаю: стосовно працівників сфе­ ри

з

якості,

повідь ... Я вже

ні в н8ІИ­

поділяю

відповідають

них осіб слід уживати? Одвічні запитан­ ня. на які не так просто одержати від­

санні , ні в редагуванні його я участJІІІ'не НІШе

проек­

датні для вживання . Хто винен у цьому?

<< Новому житті>> за 21 грудня року було опубліковано статтю «Хто винен у тому, що погіршується здоров'я дітей?>>. Під цим матеріалом

я не поділяю,

приміщення

заста1)ілими

харчування,

вивозяться

У

Більше того .

не

зберігання

катами

1990

брала .

вже

за

а

гігієнічним нормам . Та й навчання у дві зміни аж ніяк не йде на користь здоров'ю учнів. Ніякої критики не витримує і якість

Яких

стоїть і моє прізвище, хоч

переповнені,

ЖИТТЯ:.

sв•n,ну

3

nрофіnактмнооо

тех3асо .. і а 11. •ніс. n::~T8oil ~··яз· H'J УРСР у вімторс.и, 8 січнІІ, р;онмt"аі •:оР<'А""і Цet.pano.нoro І Унраtнсьнсrо теАе6аченнR • ct:n~'1C.TF1X Р~' nу~n:нн тн ; -. ке еІА»"~•·

транс.nмtєа­

t9.SS Колаж. 10.00 ВечірНІ KIJKI, 10. t S А- WостаковкtІ. t скрипки :а оркестр2

2t.OO Чі14; (J сурАОМ Jt.Af -Н• codi · Іер с СРС,,

22..&5 .•Х'І'О ПОfАО

АО

ХуАСІ*ІІІ.М тeneфjllt.ao


«НО В Е

ЖИТТя~

ЧЕТВЕР,

10

~·і

' 1)8ад­

еко-.

І

JtудожнІіі

Ноаннн. · lанЦІОІЕ ансамбль кПодоnІІН· 'IHHtt. 9.30 Художній фіn~ом •Вечори на ХуТОрІ бtn8 ДИКаНЬКН», t0.3S Wкіn~онніі •крм. 8 нn. Істо­ рІа УРСР. 3аnорі3ІоК8 Січ. Jї аскнно-адміністратианніі устр:м. t 1.05 Пісеине С8ІІТО КмїІІІЦнttн. 11.50 Наукоао-nоnуnІІринй фіn1ом

фіn~м

•Добро-

a8iiHTIOpHCtH»,

Н.)~ М.

Сtарнц~wніі.

•Маруса

Чураіі». Тепеансtава.

13.4U Му•тфіn~мн •Ну. aaii!», аЧудоаніі fowa».

noctpм­

•КроtСН

tзJ~ fоаорнмо українс~ио10.

ІНІ•

ІуК8Х

ІJор­

мІ-

t6.00 Ноаннн. 16.15 ДА• дітеіі. .ВесепНіІ», 16.45 Респубnіканс~ка фІзико-ма­ . тештмчиа шком. Математична мІмпіа~. СВtІТО .tІ080рі'Іноі BltlltltOt

17.15 Сто­ ._.о

21.00 •НІІ-

ІКNІіі

Меnодіі

,_

1

··му-

те-

Ім.

6.JO

UT

.,_D.

...

Ім.

І ..Д3вони Чорнобнn••·

Коащерт ансам61110 Чераоно­

•В.дса,тм».

o:P8IIOD. .

3-В nporpaмa І120+JIІПрем'сра худо-ьмо тепефіn-у еМиком Іинnов».

t.OS

5

І

6

серіі.

1СН.

-

тсн. До 75-рІ..,.. КІностуд;і Ім•.. М. fopa.кoro. Худ-нІІіі фІnьм .Москва Kacclonea•. t6.J5 .Мама, тато І ••· 17.05 Концерт • · М. ДемиденІіа

(.С,ртеnІ811о). 17.AS • ... До ІІІІСТМ8ДЦ8ТН г 1111•-

СТіІр-

-tІ.Jt· oiWytclliiтe ІІfІнку•. ЖJночиіі худомсньо-nу6ІІ-.нстичнніі мсур· 11811. tІ.•5 аФрnоаськІ сте-•. 3 ци101у •Охоронна rрамота»,

.Разом 3 чемnІонамн». Прем'~ра художиьоrо те8е48\ІІЬМf аМнкоnа ІІІІІЮІОаа. 5 серІе. 21.110 Час. 2'1.45 •Вас :aanpowyc Карn

19.20 19.35

t.t'o,._

(Aacrpie). 23.0S •ПІА 3НІІКОМ •ПІ•. У ne~jr­ ai- 0.05 ТСН.,.

'!Сnон і *"оту:аок•. 0.88 • ... До •істмадц•тн wІ•.

теnефіnьм.

~

t.9.30 Прс;.:"'(J)а

ху,.оасньоrо тееМикоnа ІавнnоЕ».

.6 tepiA. 11.00 L~ac. .1 t.•5 о:ВіД•

nредстааnІІС:

пвд», МТУ. У nерервІ 1С.Н. - . ' - ...

1.00 •ВесіІrьиа nодорож

Художній

ІратцІ,

•Поr-

. 0.00 nej:eд тепе-

Wаеці10

8

ІІІtАУ•·

Ptcl ~ ~

на.' чемnіо­

P038iiJ\Ciiii.ЬNil

8.20 Прем'~tра

· рік наачанна.

1

І

1

Концерт ІОННІ аокаnістІа.

Прем'сра

АQкументаnьноrо

:~~~а:~~~~. t:J.~':'no~6;:~~- ~:.~~-

фіІІьму ·•Замор•. 10.50 Театр одноrо актора. П. Єр­ _._ аfор6оконнкв. Фіttьм-кон· церт.

РитмІчна rІмнастнка. кС110с nІдсобне». Докумен­ таnьнмjі теnефіn~ом.

11.50 t.J.20

.tJ.iИI •Хто nоіАВ f40 Трускаац••· . '.. Худ-'t1 , . .ефІІІЬІ>'о 17.88 ІNСТІІТJТ ІІІОДННН. 18.00 Ритмічна rІмнастмка. 18.38 Парnаментсьнмjі аІснми Ро· сі і. ХокеА. •ІІнніnеr

11.•5

ЦскА.

Тоирнська 'Іустр;ч Д.еtе» (Канада) -

'J nерераї -

Ееч:рна

ка:ака.

Час (:а сурдоnерехпадом). Н. сесП Іерхоакої Радм СРСР. 22. .КОІІNІІНІ!іі . тато, коnнw-

21.80 21.•5

.-s

ІІІіі еми•. Худо-Ііі теn~·фіn.м. 8.10 СDестм- мtІСТецта •='ос:нс~о~<а 3нма».

9.05, tO.OS АнrnііісІока мова. І 1 2 рік HBI'IIHHit, t0.3S, _H.J5 rеоrрафів. 6 нn. Водн

•ЗустріІІ

3 ronoao10 Комітету держtе:аnекн СІ'СР В. Kp:oat· tсСНІtІм, 12.]0 •Рекорд•. Ху,q,омс­ нІІіі фU.а.м.

сум.

ti.05 •Мама, тато І ••· 12.05 е3анчаІіне МСНТТ8

ДОІСТОрІ ДоІІJментаnьнніі те-

6н3оаа... JІефіnьм. 0.85 Концерт крнмськотатарсь· коrо ансам6n10 •Хаіітарма•. t1.50 •КоnишнІй 6атько, коnиш-

t4.00 ТеІІемісr. КрасноДіІр - Мур­ МІІІКЬК Москн. обf-оаорІО· · смо nроект Конституції РРФСР.

. t7.00 Tenenporpaмa •Сім'А». ·18.00_ •Кіт у ·чо6отsх•. Муn~от­ фІ.nьм.

нііі снн». Худоменііі теnефіnІом. t7.1r.J •Посnуханте». Твори комnозитора В. МуnваІн11 на a:pwi 8. МаАкокькоrо•

18.10

Доиументаn~оннн

19.05

17.55 •WtiOIIa». тмефІrrьм.

tl.25 аСхіднніі 6a:sapa. . . .пькnорноrо ансамІ5JІІО Сnортнвн

Вистуn •fанд-

npo-

грама.

ВеоІірна ИІІ3ка. КоnаІК. Сnівос К. ШаарІна. Сnорт д.-'І• ac:L 2І.Са Час Іs сvр,t~оnеремадомІ. 2f.H ~~~ сесІі Верхqаноt Ра,q,н СРСІІ. 22.45 .rpaн-Іtatt. Ху,ІІОfІ!ІіІі теnе·

10.00 20:15 ,0.2.0

:zo.•s

~·-:ьм ..

доиументаnьноrо

9.00 Віо~~еоканаn •Сnіr,q,руІННість•.

ка •Ваnьс-фантnіІІ»,

ІСІUІІССІtКВ MOU.

ш

ра"».·

коао-nоnуnІІрнніі фіnьм.

•.35, , •.JS...My:tttкa. '7 КІІ. М. fniн. IJUІ fіМНАСТКНіІ. 8.1S ~~~- - АЇ1'АМ_. •Воротар•.

nporpa.мa.

теnефіn~ому •Артнст цнрку, або Сьоrо,q,нІ І кожноrо вечо­

'-ОО Гімнастика. 8.15 •Зіsрат. ПоКІІонІннав •. Нау­

мМузН'ІиІ еистаам•. Кіnька еnі3одів 3 жнтта Роберта», 18.50 Парnаментськміі еІсннк Ро­

КІноnубnіцистнка СОІО3них ресnубnік. Пре,...'сра докуму­ ТІІА~ноrо тепефіnьму •Хечу

:ароsумІтн•..». 20.00 Вечірма ка3к<;. 10.15 ЧемnіоНіІт сІ.іту

t5

М!!

21.00

•Іас

(s

.

жнтта

Моцарт.

rоnьфу.

Снмфои:•

сурДРnерекпадом). nрсфмь, кем-то Те:~ефіnьм про

І таорчість

на

А.

Ахм,то­

воі.

22.~0 •СтІрнІі Ноекіі рІк». Ху· д-:ожнін теrтефіnьм. І і 2 серІ.

2.

Інститут .~юдини.

СЕРfДА

,

Кіноконцерт. На київській

хвнлІ

Ін­

формаційний випуск.

20.30 ТелефІльм сна· хуторі . nоблизу Черев'янки•. 20.55 Німецька мова. 2 plk нан- .,, Школа

сnІлкування

а

т.нною. Передача З. пtц знаком •Пі•.

ди­

21.55

Художня програма.

Не,q,іnьниіі церт ЦТ-t.

Є'"'"•"·

nромеttад-ком-

фіn~ом

nporpaмa.

21.tS пОnександр-wоу», O.:JQ ТСН, 0.45

• • •

«Карпатські

мотиви».

До11у-

ментаn~онніі теnефіnьм. Диса3овніі nортрет. самЬль «КадаНС».

•ПрнморсьІОІн Художнііі rмефіаt.м.

t.SS

буnІ>ВіІр».

2 cepJI;

іїіf!jї•• 1.10 На JapAAICJ· етамііІ 1.:1.0 К~еrрт учасників lV

Все·

росіііськоrо конкурсу анконаа­ ціа ІІА нарОАНЮІ іfІсrрумІІtІТІІ.

«ЗоеІІ :ІаТОПІ!8ННІІ», ментаnьиміі фіІІІtм.

8.50

До;;у•

9.10 Концерт Кам•атсі.коі хороаоїІСіІМІІн. · 10.00 •ЗrадУІОІІМ Іrрн ... в Про Іrрн . до6роі aoni, t\КЇ ароІОАМ!ІН. J CWA а 1990 р • 11.00 •ПnІОС ОДИНВАЦІІТЬ». Проr(НІМ8

РосІі:с:ЬІС9rо

теІІ86ачен·

НІІ.

--

ЗустріІІ

у

КоtщертнІіі

:.!2.35

•Бурда

2

рік нав­

сnІ.Ікунання

тиною. Передача

4.

моден•

а

ди­

nропо.

23.~~І!~Ї:~"Іт грошей Адама СмІ­ ти•.

ятниця

сУ великому, темному, дРІМ:>"­

~-

мацІІіНИЙ ВИПVСІ<.

:.ю.ЗО ФІ;tьм-концерт •І доки землі іСНУЄ дюбuо•

= -ё-

r~мL

навчання.

2· ..15 22.15

оІ:Іели:іе небо Монтани•. Шкода еІІІJІК\'ІШНІІИ :J днтинuю. Передача .'і. .

:.!:!.45

Е·

;

і

І

= Е 1:

•·paari

Всі

щ.ншрас·ногu.

сХраІІНТЕ"Іі>.

е

:

на

Телефідьм •Останній, бій_•. :о!\. \5 ЛІІІ'JІЇЙСЬКа МОВа. 2 РІК

21.00

= !=

С:УЬ01д

8.00 8.50

Розминка ІUІИ ерудитІв . Іспанська мова. 1 рІк иав­

чанНJІ.

10.25. Дитячий сеанс. :8Q81'•. КІиоальманах. Всі Г\.>ІІ.НІ •Як пройти до

сГорн-

ІІІ.>екрас:ного. Петрооського

11.00

налацу?о Частина І.

11.40

Німецька мона.

чанни.

Дитяча година

12.15

1

рік иав­

(з уроком

нІмецькоУ мови).

ПрофесІи комерсант. сКрІзь нІмотнІстІоо. Теле­ ФІльм. t4.15 Інститут людини. 1!).15 ВсІ грапІ прекрасного. •ПотомствУ. верное преданьео. :6.40 Фрвнцvзька мова. 1 рік

13.15 13.45

навчання.

§

17.15 17.45

сВурда модено пропонує ... Грає А. Вннонуров

І

17.55

ТелефІльм «Репортаж над

18.45 20.00 21.00

(скрипка).

безоднею•. «Все ПрО КІНО>. киrвська панорама. ЧемпІонат СРСР з баскетбоJІУ «динамо• (КиївІ -

= Е

сСТрОИТеJІЬ>

І

(фрунзе).

Мультфільм д.зrя доросдих. 22.50 В<:І гранІ nрекрасного «СхІдцІ душі•.

22.:10

23.35

сту­

t8.~'0 мvп~отфіn-.

«ПромеТей•.

Док. фі;tьмн

анrл\ІІсьІЮю мовою сДес.итн. ліття води•, сПрнрода зцІ­ Jаюєо. (ВеJІмкобрнтанІя). Нff\ІЛЯ

Розминка АJЦІ

8.00

epyJUaia..

12.4SJіН'1'иЧа rодина Із ~·роком

«Світ, у вному ми живемо•. Фіnьмм режнсера І. Сеnецк.са .

18.10

аиwІйськоІ мови).

•Просrо

1

жнвоnисець», еЛатаіІІ 3 nташи·. Е· С

t8.55 Концерт ро~ійськоrо орке· Е стру nonynapнoІ му3мкн •Маіі- :

= С

19.40 Ко:~аж. 19.•5 Beчiptt• ка:аиа. Е 20.00 Фут6оn. МіtкНСІро'АJІІІіі 10на- $ цькнй турнір ПіІм'яті В. fранат- : к!на. Зб:рна ЧСФР зб.рііа Е­ СРСР t. 2 тамм. ~ 10.50 Ма::енькніі ~:оицерт. 21.00 Час (3 сур,q,сnерекnадом~. ' 2t.,CS Ааторсt.ие тепt:бачеамs. р:і •f!рес-кr.уб<•·

.

Шнола

рік нав­

чому лісІ>. ·.я робітник•. На київсьнІй хиидІ. Інфuр.

Аії ОстІикІнО 3 nнс~меинином В.КОІШІІІО8NМ. І!!! 17.00 •П:~анета». МІжнарОАИІІ npo- е:

но;о nоnьоту».

•де

1

20.00

.nнсм :а курамн І

cnpilfИ»,

Іспанська мова.

22.05

n

nотоеарнwуваnн•.

15.08

Ісnанська мова.

чання

14.JD МуnьтфІnьмн •Трапиnос~ "е §І а3ммку•, •SІк

твари.

фільм

чання.

21.35

Ан- •

t.05 ·

думають

Муз.

Черемоша хвилі плинуть•.

21.05

11.GO Час. ._ 11.45 «:1.О:офннв з neowor.з nоrлІІРо3аамсаnьна·

популярний

-

сЧи

20.20

Телефільм сТруфальдІно Із Бергамо•. 1 і 2 серії. . 19.15 ФІш.ми братніх ресnуб_ЛІк.

М. Горькоrо. Ху,q,ожнІн •Короnь-оnень». дуь.

НауІЮво

ни•.

17.00

Документuьнин теnефіn~ом.

стри Росіі•.

3

соnь мажор.

1І.А5 •Остаnе• сб::едеинwй».

Телефільм сРоздуми давнІй площІ•. 17.40 Фільм «Попелюшка•.

тиною. Передача

22.'20

фільм

Документаnьинй tем-

кДsерІ&ІІІІо

сіі.

20.А5 В.-А.

ди­

:9.20

и-иьсwород-

t5.t5 Програ- ahAi•. t5.45 t:Рок-урок». i6.4J •ПоаериеннJІ до

фІnьм

1.і0 •Прмморсьииіі . · 6уnьвар». Худо~нііі теnефІnьм. 1 cepiw.

C;;:J ~Ji·• L;.;:J 8.00 rrмнастнка.

нат Європи :а вІтриnьhоrо спор­

з

чання.

мМу3И'Ікий кіоск•. t5.00 ТСН.

Ім.

•-концерт MhtcнapOДJIC)· теnефестнNІІ., •СаОАМИКіІ до П1рнасуu. В nepepai 0.25 тсн.

рі~<

2

спілкуванни

ЧЕТВЕР

11.25 ro

ту.

·

фІпьм.

ні... ».

Cl(838fol -

.

Шко.~а

21.55

t•.:to

Ро·

f7.2S МулІоtфіnьми. 18.00 МіІІІІІІРОАИВ nанорама. 18,45 Ф~nьмн режнtера Sl. Фр:да. «lti!TIO'Iil MHWad, 1 і 2 cep,J, 11.00 "іас. 21.45 .Кохакнв .:а nepшoro 1101'•

t:

славу», М)!3НЧНІ nрОГІІЗМВ. · 2.40 •Дороrа а мореuо, Про no-

.qopoмc У

ІІІ ТОАІ

о о. L. о а.

=

SI.5S кУоnт Дісней np,eДCTIIII\tlf:.,,Jt, Е ,t,~J,-JP,: 1·$-Pїo;u··~llfliocтy,q,iї ім. ·

М. Го~коrр. Ху,q,ожнІй

МОJІU­

Французька мова.

==

І

теn..-м.

.М.триWkН

~кі•.

Ь.тІ<ичий рух у Кузбасі.

о

ди­

20.00 Всі гранІ прекрасного. • Чн ирятує мнстецтво світ".'•. ВИПУ<'К 2. 20.50 Французька мова. рік

19.00 20.00

t•.ao

мнnо-

7S·pi'IЧtl Кіиосту,q,П

з

вих Дзеркал•. 18.~ І знов~· цирк. 19.30 Муз. ф!льм сПісні достІ•.

8МСамfі• «<li•taAi і

Документ-инИ

діаnоrи». Пре:·:. документаІІІоного теnе·

16.\'о До

спілкування

Довідкова служба. ФІJІЬМ сКоролівство Кри­

- ораестр•. '1t.SO ЮмокомедІа «18811 ll8auuro- · 'ІМімtое ІІf'ОфесіІо•. а 2ut 1.-.фніtі еіс-к. Е 23.58 Ні:мІ8rіі теnеиn. •іАео- :

fJ.OO Сіnьса.ка rоднна.

Ан-

намиu.

ПІ<:-

--

Школа

17.00 17.1U

17.00

9.10 3 р.-у p8Qt8>11Q. 10.80 Н. ci!Jtldil8i...aнt. tt.IO P u - ро:ав_а..,.. RpO· . rpa-. tt;ЗO •У caht парнна. t2 ..JQ •З. ",.. нроіім al,q театруа.

росІйської

:1

и<·іх.

сМама. тато І н•.

навчання

nin. 1 сері• •Пустеnіn, н.оо тсн. аПравда

:.!0.45 21.15 21.45 :!:!.1.5

21 ..50

17.10

фіnьму

nама.

ІІефІnьму

хору

дJІЯ

навчання.

8.00 ТСН. · 8.15 ttнтмІ'Іна rtмІІІІСт-.

npg.

документаnьноrо

npo

ІІедаа·оа·Іка

15

лядипломна осиІта. ІталІйська мuва. ПрофесІя комерс·ант.

21.20

t•.oo

м' 1р11

прекрас::о•·u.

·17 ОО Фільм сСніrова королева•. te:2o Для дітей. «КукурІн і Ко•.

15.1S аІІоnітичні

t9.1) І•рограма •ВіД».

Дnа ,q,ітей. Канаn пДв. З.учиn. українсt.М wісн•. ТеАеаІСртареніІ. АктумЬІNІІ камера.

Кі'ІІІен-

nісні Держтеnерадіо СРСР.

17.15 •Q6DUIO, t8.00 fffi р. ··Рік Моцерта:о. Тво· ptt комnоsнтора. 11.0 Проrрес. ІнформІцІа. Рек­

nнстами rІІІІдачіа.

:.:wU-

Прем'сра кayнoao-nonynAp· ноrо фіnьму •Лано~~wафтм 3ем-

17.11~ МуnьтфrІІЬм:

Му3нчиа ~-

Сnужба СОПДіІТСІоКі\.

а-риюІ

мь-

серАа».

tJ.:.D tо.онцерт

§

nNCiiiiNJt.

sa

ІR.

1.~5 Тнрамс •Снортитоа.

фІn~ому •ПроnоаіоІІІь

с~окоrо квартету• ІІтаnІаІ

.. 1.05 •З.адасмо,

аНе6е3nечнміІ nоаороти. Ху­ АСNІUІІіі теnефіnьм. 3 серІв. 2.18 •Мов Кармеи•. Му3нчкнjі

нівJ. t2.ts Прем'сра

стар­

•Сміх ІІёІН· ё nерераї -

20.45 На добрамі11, дітмІ 21.88 Haati rості. Москоасьtоrм

сам6т. з острова Аонс10 (Яnо-

КІиостуоІІІfі Ім. М. fорькоrо. Худ-нім фіn1ом .Отрокн у ВсесвітІ•. 16.35 Ко:щерт •МОПОАОГО lтan;jj.

фі.ч~м.

0.50

І

о

ts.OO TCtt. 15.15 До 75-р(ч...

ІНІСЬІnАм».

• • •

9.3t tt..JO

Ммстецькніі

Іt.45 •Вистуnас кВарІ6і,q,:нu.

1:

8

mодей cтapworo віку.

8.і0 Рнтм1чна rІмІNІІСтина. 9.00 ТСН. 9.15 Прем'ІЕра художньоrо теnефіnьму •MHHOlla Ікнnов». 6 серів. t0.4S rі~сні Ю. АНІОНОМ. tt.15 «УсtІІ·Іnімські акаареn;о:,

ІІtфорuцїіно-му-

11.15 До' 75-рІчч• КІностудІі Ім. М. rop~кoro. XyAOJtllllfl фІnьм

t.5.eo 15.15

,,01, t2.10

19.00

7.0 в3дороа'а•. 8.t5 СпортАМ асІх. 6. .11

граНІ

1.

Випvск

ВІВТОРОК

t9.3Q •Надаечір'аr>, Передачі! ДІІв е

6.30 аОстаммІіі nистон ,q,apA». Концерт. 7.1111 Mynt.тфrn.,м. 7.1) Joiiortкcм;• рvзважаnьна

Імформаці~~-му­

• • •

UT

ta.aa ta.t5

аііі~·

rрама.

t2.CO

2

К11іаськоrо

окруrу.

7

танц10

23.15 ВечІрнfіІ ІІkнмк. 23.45 Нічнніі теnеиn. Ху;:.,ІіІнІіі . фІnьм сJІІОДИІNІІ амфІІІа».

:ІN'ІtІіІ nporpa- ІІ:И+JОJ- . t.Іо.ДЬІо81Ні кур'ср. 9.20 Прем'сра художмьмо теІІ. .U.му •МиІаанпо••· • І 5 серіі. t2•• тсн. 11.1~ Днt8'1ИІі МУ:ІІNНніі КІІj'б.

!рО•

1:1.50

Актуаnьна КіІмера. Tenepa,q,ioкaнan •Право». На доЬраніч, АітмІ аЩе,q,рмм вечІр до6рttм nІО· ,q,ям". rtoaтop від :J1 rpy,q,нL 23.1.5 ВечірнІй •існик. 1J.AS Нічний тene3an. Художн;іі фіnьм кДиск-жокеіі».

сто­

«Ви ШІМ

nрограма

16.00 t7.00

МіІНВІ.

•ПоnІт•.

.

15. f 5

19.80 t9.3il 20.40 1t.eo

20.• S РеКІІама. 20.50 На добраніч, діtнІ 21.00 Українськміі романс. 21.10 Прс,q,овженн• екоnоrІчноrо 22.10 Концерт анс1м6mо

Му:аична

.tto-.

t7.JU

Вмсrиа.

13АО Новммн. f4J8 •Ceno І ІІІОNР'.

1~.411 JІ.уАожнаіі теаефіІlьм •дв• на,q,ц11ть місяців", 1 і 2 серії. 17.00 •ЗимовІ моsаїка». Пере,q,ачІ ,q,n• ,q,ітей.

кЗемnе мОА».

вечора.

аар-

--.... -

рінках nередач

•Укр·

ТеnеАкстава.

Ан-

І 19.00 Актуаnt.НіІ qмера. духоаноrо 8ІдроАt9.30 Ек-ічкнІіі вечір. По

іСТJАЇ8

13.J)' Jlec• ~ ..рс:аніСL •ОдерJЮІма».

семіт. •Сnа•утмч•.

І

аUІОТІ»

rустмв.

nporpaмa.

nonyn!!pииii фіnьм

ПРОГРАМА ПЕРЕДАЧІ ЦТ

ПОНЕДІПОk

Rci

ІІІЛО

хvдожнііі фіІІІоМ -

t.!.SO ДJІІ. Мappenn.

АОкуМ4:Мтмьноrо

t:l.)\1

ковоrо

ОСВІТНІ

тиноЮ. Передача І

•Нові nptІrOAн Кота в чо6ОТІІІ» • 12.05 Цирком nporpilмL

2.

nраnорноrо

таnантм•.

10.40 ДІІ• АіТеіі.

~;U} .......

ІІІНОІрОНЇІСіІ»J.

• • •

ІІ.JО вН.роАні

І.

і

МаЦНіно·МУ3МЧНа nporpaмil.

іДороІіІ ІІ»,

11.55 • .,умацькміі wn•x•.

маційннй анnуск.

-ниа. . 2t.JO МоnооІІІІНІКа сту,qііІ •fарт•. 'J nерервІ - 22.20 Ноанни. .U•.J5 НІчиніі тene:aan. ФU.ьм опе­ ра •Кна .. lrop•.

ї

фіn1ому

17.10 Документаnьна кіноnроrрама. t7A8 •Becenl мужнкнв. Концерт. 11.• •На київськІй zeнnl•. Інфор·

8

Ноаннн.

9.80 9.20 Ритмічна rІмнастнка. Е 9.40 •У нe,q,;n10 вр;;нці>~. Інфор-~

\.І:овас АурікіІ Ротару.

lf.O.»

•ди». tUu Дnа дІтеМ. •Здрастvіі, хорІ»

ПмацІ куn~тури •УІ(раїQ•. ti.JO Концерт духовоі муанкн. tt.OO Atny8Atlil камера, tt..JO КІноконцерт. 20.48 Н. до6рнІч, А)тнІ

АМ

АОКТ\Ір.:

tin tfpeм·cpa

r.

.t6.00 Ноамнн. 16.1U HaJ1COIIo •

Новини. 1-МТМІЧНа rІМНІСТНІІіІ.

Пере,q,вча

rорн3онтв.

t.

)•RO•

9.00

...ц.......

І

сЧи врятує мистеЦТRf) свІт?•

t ... \1

~0.3S •ДоІіороrо

8 .N2 4 (8111)

КИІВСЬКА

~=~,

9:40 •На :r.амІІ.і АРУ*Ь""· Держав­ ним ансам!)nь таwц10 .... ер.;~кіJ»,

вНевідомим театрu. М. Кру­ шевьнн~кніі, Н)ра. •Експе­ римент над доn•-•, Передача

12.50

• • •

ІІІСО,

311

НЕДІЛЯ, ІЗ'

12

188WL'

9.00 9.!0

України. дії

СУБОТА,

11

~r'

5F

стор.

3

р.

1991

П'ЯТНИЦЯ,

Новннн. Концерт моnоднІ в..,кон;;в4ів

9.00 9.20 tO.tO

ІІІJ.

січня

8 5

16.50

Французька мова.

навчанпя.

17.25

сСвіт

гроwей

2

рІк·

Адама

СмІ­

та•.

«Ландшафти Землі•. Нау­ ково-популярннІІ фІ;rьм.

18.00 19.00

Англійська

мова.

:.! pite

навчання.

•Якщо вам пІсJІн ... •. Читання з ЩJодонженшtм. М. Бащкнрцева. Щоденники .•

19.35 20.20 20.35 21.05

ІтаJІІйська мова. Всі грані ЩJекрасноrо. Ком­

•Іду сказати людям•. позитор О. Скрябін.

22.05

WKOJ\11.

22.35

Концерт

сІІ\JІКУВаННИ

TJUtQIO. Передача

нІ

7.

З

.

ФІ>ИНІІ\ зьІ<оІ

ДH-

111<"-


стер.

4

8

січоя

5

р.

1991

сНОВЕ

ЖИТТЯ»

8

.Ni 4 (8111)

«ЩЕ АРИ В ВЕЧ ІР, А О &РІ В ВЕЧ І'» Чи

ху

ж

не

дивно

вселюдського

-

ченні

епо­

зна­

патріархально устрій. рівки

загальнодоступ­

ного) поп-арту до колядок та які

в

здаються

вельми

муд­

- людям

рим сам

або невігла­ примітивними і не

якої

народ

без

переступає

тю. У бу·дь-якої нації та­ ким кодом є традиції, у nісенних

народів

•Я

не

расnространаІОСІо нароАнwх

о

--

nесен,

яркая,

исnолиеинаА

обнажающая

иароАа.

Если

Аеательна, вольна,

его

жи3нь

вwcwel

н

он,

ПО9-

мно­

ее,

не

смльное,

ВІоІ.ІІИВаеТСЯ

6wтие

что

щеА,

nротив

песни и

В

АЛІІ

ПО9ЗНА,

с ка А

9ТОА

жнвоА,

3аучащеА

летоnиси .

-

гоаорІІ­

npoшeJІ.otea

зтом

отношении

Малороссим и

ни­

о

историtІ,

асе :

и

отцоа­

могила•.

Коляду~вання вання

і

щедру­

походженням

народу

-

нами

водночас

«Колядки•) . новорічну

ньІм

зто

самопознания:

но

до

так

так

укра­

гармонійного

денца . Они обращаютел к

ках

богу,

щедрівках

порівнюється

поняття

в

маченні

є

госпо­ з

они

<<КО-

ці

народному

тлу­

узагальненим

образом благополуччя, а не кастової приналежно­ стІ. На жаль . сучаснІ «стовпи» вульгарної со­ ціології, зачувши таке природнє в українському

у

них

народІ

звертання «nане•, «'пані•. «nанове•. ляка­ ють людей реставрацією

ЗТОГО

СаМЬІе

-

«ЯК

хлопці

соколи•,

ки-паняночки

а

«доч­

і

завт-

хоч

дець,

-вправний ми­ «гречний моло­

злотим

поясом

отцу ;

часто

ІІНУТІ

в

RІЛІ/11?

в

під­

nерезаний•. володар- цар­ ської дочки. часом

в

песнях их

облекаютел невьtразимою nоззией , чему еще более

помогают остатки древней славянекой которьІе

мифологии ,

они

пакорили

христианству>> (М. Гоголь , «0 малороссийских

тя

його

песнях>'>) .

Хоч

роджується

у

український

Ісус на­

Віфлеємі . народ

усім

серцем приймає його як свого і вітає в «бідній

ЯСКИНі», бо ЇХ ЄДНаЄ ра

серця

і

любов

стає

духовним

символом

джерелом

й добробуту

да-ря

«В!·

щира• .

дому.

і

щас­

як госпо­

І всієї неньки-України . А . КОВАЛЕНКО,

О.

ТобІ не все

-

так

одно,

програму

-

жень

1. це.

Де Христос родився. з Діви воплотився,

А

1

іре~у

ЯCJW міс.ц.w.> KP.!\{W,Ii! ,с9f/Де

-

-

дрібні зІрки.

допомоги

при

·

вечІр тобІ,

пане-гОсnодарю!

пІсля

кожного

Виноград . ирасний зелений сад! рядkа) .

Та nечІть иа{Ю:Чі з др9У #ЩениЦІ,

QO пр;nа _ч//ть

Jl.o

1_

~~ ір.~ ~разнички в гості : - святе_є Рождество,

~ пра:тии

_

А Р.РУr1Щ. 1Щ; p,.pa~lЩ.l(

А тр~тm ~ Я~ІІИ.Н

-

-

с,вятого Василя,

чurre.є Водох:реще.

Сійся .

свита

родися.

На добро,

ш

ніч,

(2) .

на

Щедрий вечір, Добрим людям

ніч,

~~~-~-·~-~--;h_~~ ;_J:#~-~f~н.голо-сить

ци-

З.

встоячки.

папіть

Над · вертеnом звіз~~ ис~~- ~а весь свІт засіяла.

ЯКЩО

пачку

із

руки заиняті . 16. Не паліть в очікуванні чого-н.ебудь . 17. Не << стріляйте~> цигарок.

приго­ цигар-

ками.

На першому етапІ від-'

року

1990

Єлюаве т н

Пед;~·гогічнмА колектив Богд.ан овс ької середньої шко ли яи.словлюе глибоке співчуття вчительц і ГУБАР В і рі М н ­ кола ївн~ з приводу трас,ічної с_мерт і брата.

добрий вечір , на здоров'я!

(2 ).

І<.Ьлектнв В ІдАіл.У оо цз.абез.печ е н.ня БJJІОВ>арсько го раА внконк.о м у внс;ювлює глнбок~ С П Івчуття дІ ло воду ГОЛІ · КОВІА Любові Корніївні з привод у тяжкої ятр а тн см-ерті

її

мате рі

І(олектив су мує

НІnUІ

та

з

&ронЗІрськ.оrо

при воду

РЕМ

внсловлюе

с мерrі

САР'.Я НА сnівчуття

АнтонІвим.

ра•Аану

ел ект ромереж

колишнього

Данила р ідн "'м

Акоnовмча і бли.зькІІм

гл!Юоко

-

дире к тора

зас.нов ­

п ок ійного .

УчкіеськнА колектна 11 - го к.пасу Сем ИdІолк·івс ьК'Ої се­ реАньоі ШКDJІН висловлює глибоке співчуття одНJОкласниц і СКОБІ Наталії В аGмінкі з nриводу nе()<'.д Ч•асн.о ї смерті її батьюа СКОБИ ВаснлА АнАрІfІовмчв.

Будь здорова. щедра мати . Дозволь сина nривітати . Дозволь сина привітати.

Нова рад~ст~ стала, яна не бувала,

Ш~ЛіТЬ ,

нав-

жито-пшени ця .

UЦе й високий. як той явір, Синочку.

JV

15: Не

лише

. ЗагублениА патект А М 130732, BИDJattи A 12 с ічня БроварсЬКІtм міськфtІfвіІдд.іJЮм на ім"я Т арасе н·ко Іва.,.іи.ни . ааажати Н~АІАснмм.

У щасливу годиночку. Ясноокий , кучерявий,

Де · небе'с!jfЩ '"і'·' 'ёПІває, ~удо :іІи~tі~.ІІ .Rp · '?~ р р- ~ . ' " · ' ..і

цигар-

викання від курін н я виберіть три-чотирИ найбільш Іtрийнятних для себе правила і неухильно виконуйте їх . На другому етапі додайте до перших ще кілька пра­ вил. На третьому етапі кинете палити.

Виростай же. мій синочkу,

Поз~ігаЛ\ісЬ rіастущни. Де Зоря ~f>?мійит.t ·сяє.

Паліть

14.

відразу

купуйте

великими партіями . 13. Змінюйте сорти

цига_Р..ок.

JІJОАМнлм

T~Jf!i пr-ч. С!3~та. ~i'J,

12 . . Не ки

хто-небудь закурює.

цигарок подалі від себе, найкраще у важкодоступне місце, 7. Не носіть із собою сірники та запальничку. 8. Після кожної затяжни оnускайте руку з цигаfщою , не тримайте цигарку бІля губ,

Ой новина в нас. новина: Породила мати сина, Породила сина ма'І'и, _Стала сонцем називати Синочка.

СтереЖе свого дитяти. · Що ·у · Яслах сnІіТь 2 р.

тільки з вами

18. Ніколи не w.айтесь чужими

ОП НОВИНА В НАС, НОВИНА

А не сnить лиш Божа Мати

як

· naJiJ-І-

палІння подавити мінеральною водою, соком, фруктами тощо.

щастя!

~иноград, крас ний зел е ний сад.

Вже роснуо;ш пастушки.

Переставайте

ваші

не()есний дар приносить

Р.~Ж.:~н~· ІІі>овин - 2 р. T!:fXa ніч, свята ніч,_

11.

2. Не паліть за 1·.5-3 Не

цигарку

Коли вам захочеться nалити почекайте і чимось відверніть свою уеагу. 5. Спробуйте потяг до

Зароди н ам , Іlиво, золоте колосся. UЦоб у наш ім kраю весело жилос.я!

~-~h -~R!fr~ ~ нами вся. ~ц~ща Україна . J(a

·

Мододиі"І Андрійко ниву зас іває . Виноград . красний зелений сад. Ниву засіває та все примовляє. Виноград , красний зелений сад .

Застеляйте столи та все Ішлимами

~ J!.~p;

сад.

Тонке , високе, в листі широке . Знизу коренистеє, зверху запашистеє .

Радуд~!І. ,о/А ~дуЖя. земле, ,боЖJф .народився.

(nовт_орюється

зелений

Випаліть

поряд

момент

nершої

6, Кладіть

Рости ж . моє зіллячко, зіллячко зеленеє ,

.приспів:

,CJ!.#

!ірасний

далІ

глибодимом.

10.

ти ,

відтягну-

4.

Молода Га1-1нуся по садочку ходить . Виногра д, КJ=асний зелений сад. По садочку ходить, зіллячко садить . Виноград ,

якомога

ПІСЛЯ ЇДИ.

Цьому господарю і ЦІЙ господині , Даруй літа щасливії усій його родині. Просим тебе , царю, просимо всІ нині: Даруй волю, верни славу нашій не~ьці Україні.

IJ

Не курІть натщесерСтарайтесь

Перестаньте затягуватись

лише 1(0 половини.

години до приймання їжі .

МОЛОДА ГАННУСЯ ПО САДО~КУ ХОДИТЬ

дан господар, жона його ,

ко

медико-психоло -

види

3аПалювання гарки.

Не в царських палатах, не в дорогих шатах, А У стайні на сінечку при тихих звірятах. Просим тебе, царю, небесний владарю, Даруй літа щасливії цього дому господарю .

Дрібні зLрк~;~ - J,Іого дІтки.

Добрий

ти

Вседержитель всього світу в ясла положився.

. :О:риспlв:

смоктати?!

9.

самообме-

курінні :

UЦедРий ве!Jір, добрий вечір , Добрим людЯм на здоров'я! (ПОВТОрІj)f;ТЬСЯ ПіСЛЯ КОЖНОГО РЯдКа). Усі сади та і облітала, А в одному та і не бу·вала . А в тім саду '11РИ тереми: . У nершому красне сонце, У W}-yfoмy ясен місяць.

що

Пропонуєм о вашій увазі

КРУК.

гічні

Ой сІівая та і зозулечка.

бла ­

обЬІКНОВеН·

ньtе предметьІ

Парубок сливець .

ссідельця·ми

бажаємо

добра ,

ІІОJКНІ

'111

мла­

величес1'венньtм

Христос

з

к

его

В<Ім

щ<~стя ,

на-

самой простоте своей . От

підкреслюється її краса, скромність, працьовитість.

посіваючи

дети

вводят

народна фантазія і ре­ альність. До господаря у под~і•р'я женуть ~коників

по ха­ навколо

тах.

душа

бьп своей жизни с 1fЗ· кою невинною простот(')ю, что беЗі>Іскусственное его изображение становится

.<<боя-

-

как

здоров ' я

днем

вера

непорочна.

непорочна

ювілейним

вчи-

Лідію

трога­

нак

та

так

их

тельна ,

у «ЛИСЯЧіЙ ШубіJІ> З «ШОВ· ковим поясом• . Дівчині

одержу­

ступень

Мистецтво возвеличує просту людину. У коляд­

В колядках і щедрів­ ках щільно nереnлетені

роль

ходили

діти:

ступив­

вь1сшую

життя.

побажа-ння.

головну

уже

.невинна,

вітає

ВОЛОХУ

довгі роки,

ее­

гополуччя.

изумление

прагненням

на

на

вечного

зовані

шему

Міцного

не

щиро

хімії 3

колоссаль-

сазданням

творца :

з

щедрівок .

nісні)

изумляются

капіталізмів. націоналіз­ мів та багатьох інших «іЗМіВ>'>. Колядки та щедрівки зображують гостюдиню «красною панею• у «чо­ бітках за два червінці•.

вали

та

(себто

їнців

<< паном »

в

колядок

«Они

nринадл ежит

рином»,

приплоду

ма

дійсні картини селянсь­ кого побуту, лише опоети ­

саду .

золотими• .

язичество,

перед

працьовитий орач, часом - захисник рідної землі. Народження Христа то є особливо велична те­

зеле­

Маємо справу не з гіперболізацією

'<• царем» ,

гарного

калачі,

вино

ролем» .

вороних•

сво­

їм сягають у г либинн nер­ вісної історії_ українсько­ го

же

себе зерном і виголошую­ чи гумористичні ві•ршики­

на.а.гробнwА nамятник: камеи~о красноречивwк рельефом, с

с

иаАnисью

суть

-

«круті

дар

ку

НаРОАНІоІХ

nеснях. Они иаАгробнwІ nа­ мктник бwлого, более неJКе.tи

историческою

СіЧНЯ. обряд

ніч переважно дІвчата. а в перший день Нового ро­

аес~

юное В

ПО 6 віки,

-

-

варене.

цІ, пророкувати їй рясно­ го врожаю у полі та в

UЦедрували

ПО4f'ІИJІ

то

груДНЯ Проходили

24

Гуменюка

саое­

асеА

nри

цнан.п:изацни,

все

бwла

всего

сонцевороту

солдата (згадаймо пре­ красну картину Феодосія

ис­

жиsн~о

ра3нообра3на,

госторонности

его

асю

исполнена

тичес:х.ого

nwл,

красок,

не». лише

ді в супроводі пере· вдягнених героїв вертепу: Маланки, кози, ведмедя.

писав Микола Гогол1о у ста nl •0 малоросенАских nесмах•. Зто нароАнаа нсторма, •иааа, тинw,

конувався обряд в період

худоби на оборі . Коляду­ вали хлопці по дворах із саморооною зіркою, іно­

вони

піснями.

важности

пиво

його лишалася тією са­ мою: силою слова І обря­ дових дій колядки та щедрівки покликані спри­ яти добробутові селянсь­ кої родини у Новому !)О­

грань між життям і сме}!>­

освячені

тертях

видо3мінювався,

коду,

цієї об'єднуючої ідеї,

ко­

зустрічі Нового року. Ви­

З

ні український народ зі­ ткнувся з необхідністю втраченого

частиною

школи

ра nІД ВіНОЧКИ» . У ГОС· подарев!й хаті яворо­ вий стіл, красними ска­ тертями укритий, на ска­

лись розгорнутого-обряду

зимового

вартими уваги? Та істо­ рична необхідність не зважає на вподобання тих чи інших людей. Сьогод­

пошуку

Колядки та щед­ бу ли важливою

складовою

вертатися щедрівок.

родовий

-

ПлоскІвської

РОЗДУМИ

РІЗДВЯІfІ

UЦастя й долі побажати. Навіки!

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. сНоаая жизнь» орrан Броаарского rородского коwмтета · f.оwwуннстиче.:коА партин Украмньr, город­ скоrо и P • @uitІІoro Советоа народньrх депутатоа Киеа ·

с~о•, ogJ14~:- 1H*

УІІІ!

.-.. " . ..,., ''Fe_A.ti tp ' . им

Г!і

efl"'

8 ·. · : :

QJ

АДРЕСА РЕДАКЦП: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. Те;аефови: ре,11.актора 4.03-76; sастуnиика реJІ.актора, вІААІJІу вартІАного життв - 4·04.61; 8ІАnО81АаJІІоНОГО СtІІретарА, 8ІААІлу СІ.ІІоСІоІІ:Оrо госnоАарстаа 4•23-26; ВІААІ.Іу nроІІІІІС.ІО80СТІ І соІ\Іал~оних nитань 4-02-92; аІААІлу листІа І масоао І роботи 4-04-81; аІААІлу раАІО· ІифоркацІІ 5·13·91 .

нс:коw ' яаьr_ІСе_) . :•aqЛ&JpMffEHKO.

і' ·

.'

~

1' J!..ir 1937 года . • . '·· іі~•ца, · суббота. ~роиреt.ц

.J.P.f••PI!"

І(ІІіІІСІоаQ/'Р ~RCJOГII Адреса

Apy'rap81:

ynp.UiBBJI у

Кн-іRІоТ<а

обл аст~о,

сnравах м .,

ІІНАЗВНІІЦТІІ,

&ров~рІІ,

вул .

nоліграфіі

Кнї ас ько

j

154.

КНІТJІІКОВОЇ

торг і вл і .

Індекс

61285.

Друк

офоетннА .

Обся г

ковани·А

аркуш .

Тираж

прим і.риик ін.

За мовлен ня

N•

3.

І

дру­

18.1 47

#4 1991  
#4 1991  
Advertisement