Page 1

Газета виходнть з

квітня

17

року

1937

.N.> 4 (7913)

СУБОТА

сІчня

6

\ року

1990

Ціна

ОР2ОН 5роворсьного місьнкому Номпартії УНРОЇНU 1 місьної і раионно; Рад народних депутатів

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!

4

них

березия 1990 року

день

-

виборів ДО' Рад

народних

намн

органн иародиої

влади

вирі~ватнмуть

подальшу

.-

щими;

самостійною, суверенною державою у складі оновлеиої федерації братніх.

-

• боду, добробут

народові

форм

соціалістичної

шляхом,

а

не

адмініст­

самими

трудя­

в

життя

залеж­ від ре­

Робота.

розпочата партією в

не

залишила

а

є

і

це

-

демонратизація сус'пільних про­ цесів, поглиблення гласностІ, утверд­

ження прав

гарантій

усіх

-

'перші

вової

нроки

держави

з

робкою занонів ду,

загальні

врядуван,ня

вання, дян

-

IЮНСТИТУЦійних на

шляху до

прийняттям

і

пра­

роз­

прю

власність,

орен­

начала

місцевого

само­

і

місцеlЮГО

пенсійне

і

і

громадян;

господарю­

забезпечення

грома­

ін.; створеН'ня

,умов

для

РtOзвитку

нультур і мов усіх RаціональностеЙ. національного і ДYX::JВHOГO відрод­ ження украї'нського Rароду;

-

переосмислення

,нашо.го

мину-'

лого Із засудакеН'ням сталінізму, командно-адмі.Н1істративної системи, нашого Жін,ня;

-

ся

моральн.ОГО

і

духовного

хоч ін€легко. але еНОНОМічна реформа.

зубо­

відбуваєть­ У 'промис­

.10вості й СіЛЬСЬК'МУ господарств! все

більше набирає сили самоврядування трудових

к·олеНТИВів.

еНОНОМічних

розвитон нових

відн.оси.н.

Тільки

тичний сліпець може джувати.

що

не

завнала

вперто ствер­

ЄКО,НОмlічна

ність ,підприємств за

-

самостій­

час перебудови

змін.

Однак в і негатнвні

ребудови,

полі­

зокрема це;

зн-ижен,ніЯ

Нііслідкн пе­

---

дисциплі,ни

гр.о­

до

всіх

онремі

сили.

наг,нітан,ня

чуються

групових

і

нолентив­

виробництва товаРів першої необхід­ .ності,. «вимиванні» дешевих товаРІв, ВlнаслlДОН нп

чооо

життєвоil'О

!Поява

-

частнове

ВіДбувається

рівня

знижен,

людей;

різномані11НИХ дефіЦИТіt3,

введення

талонної

систе­

ми;

денларування влади Рад, без наділення 'Ї'Х справж,німи повноважен­ нями вирішувати всі питання своїх територій. що породило знеВіру лю­

дей

у

можливість

самим

визна!чати свою долю. хачами у відОМСТВ.

На

цих

а

прорахуннах

на

не бути

місці про­

паразитують

використавуючи

соціальною

їх

Украіни

міста

і району

національне

для

раїнського

напруження.

З

конструктивної

нультур

що

-

-

Ні в

всім

нашому

Вважа­ засобі.н

негативним

за

власною

ініціативою

в

Броварах

віднрито Фірмові магазини «Птиця» і «Свинина» радгоспІв «Семиполнlв­ сьний» та «Калитянсьний», вІдкрито коптильний цех і проведено рекон­ промномбlнату.

Чотири

роки

телів міста і

перебудови

для

жи­

району це:

~ зміцнення соцІальної бази: споруджено дві і ренонструйовано також дві середнІ шноли, Збудоваио

сільських

фельдшерсько-анушерсь­ сіл_

11

багатьох

трудових

Ні

гнітають

.. _-

підтримці

дис­

заклинають

да

і

полишена

янихось

групових.

громадський відпо,відати

під­ яка

дії.

виходимо 3

Ми

самої

людини

того. не

у

свої

її

повну

евого

життя

владУ

і

над

Керуючись цим, відстоюватиме:

міськком

ні ких

осо­

партії

на

місці

-

Рад

і

всієї

по­

сільсьно­

формування місцевого бюджету зltИЗУ до верху шляхом опо­

датнування

всіх

підприємств

і

ГОClпрсзрахункових

організаЦій.

Р03міще-

і

І j

невІднладних

завдань

проентування

спенуля­

ділками

під

і

соціального

І будівництво

можли­

на

великі

соціальної умов

місці

коштами

снладностl

бази.

Місьнном

в

Однан партії

ство­

розширен­

І

за

питань.

виходячи

востей.

РоБОта

з

ця

полягає

в

об'єд­

для

міста

і

ра­

(при

загальній

тенденції

радіостанції

з територП

на

ву­

міста до

сІл

району

1996

підтримують платформу мІськоі партійиої організації, внступають за соціалізм, мир і достаток в иашому домі.

та­

можли­

Київсьній

ГАРАНТІЮ ПЕРЕБУДОВІ; ДЕМОКРАТІЮ; ГЛАСНІСТЬ; ДОБРОБУТ; СПРАВЕДЛИВІСТЬ,

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИ!

проводить

власних

з

навноло

Для здійснення ЦИХ програм по­ ТРібна широка підтримка виборціВ міста і району. Міськком партії за­ кликав всіх виборцІв, здійснюючи свій вибір,. голосувати за кандида­ тів комуністів і безпартlйиих, якІ зможуть забезпечити:

розвитку

Відсутність

Се­

стоїть:

Бровари; винесення

нооперативів.

району.

мадськостІ

надання Радам повної влади на

залишення

.-

все

11

нетрудо­ частини

Зонрема. спільними зусиллями багатьох трудових колентивів і гро­

осн.ові їх економічної самостійності, протидіючи натисну відомчих і вузь­ ноегоїстичних гру,повихінтересі в;

-

за

життєво необхідних йону питань.

рєальний політичний енономічний суверенітет УкраїНИ у складі оновленої федерації;

надпланової пр,омислової господарсьної проДукції;

частини

нанні зусиль всіх трудових коленти­ вів, громадськості для виріЦІення

праці.

задоволення

1992 рону об'їзної дороги

роботу в плані вирішення сЬціальних

-

-

перш

винористання

робленими

у:vювами

результатами

і

рює

бистих інтересів і вона сама повинна мати

значної

вості самостійно розпоряджатися за­

ЩО ніхто

знає

ред

міста

боротиметься проти збагачення онремої

міста

і

На

повна газифікація рону.

економІчного

нашо­

слова

спрямованих

потреб жителІв міста і району.

Потреби сьогоднішнього дня ви­ кликають необхідність підвищення дорробуту людей. що неможливо без

вікових.

мир

за

інвалідів,

ШИХ,

до

направлення

прикриттям

RаціснаЛіСТИЧНИ!Х. відомчих, терито­ ріальних інтересів, здатна найбільш послідовно, реально ;відобража ти ін,тереси всіх класів і соціальних груп. консолідувати суспільство. за.

му домі.

пенсіонерів,

зусиль

тії бачить можливІсть реалізації про­ грам «Житло», «ЕкологіЯ», «Здо­ ров'я», «Самозабезпечення» та ін­

року;

громадян,

бойкотів!

В цих умавахздрро,вий г.1УЗ;:l казує. що Комуністична партія.

соціальної

подальшому об'єднанні

1995

ції

налруЖ·еність.

<,п'аЙhі В

рівня

В

усіх трудових нолективlв й громад­ сьності міста І району мІсьнном пар­

праЦі;

вого

силам.· що на-

соціальн~'

Україні;

тури.

лиці

~

кредитують і затримують перебудову!

--

розвитон

національностей,

столичного В той же нультурноУ

бази. І тому вважаємо першочерговим будівництво мІського будинну нуль­

~ ліквідацію роботи жінон в ніч­ ні зміни. зменшення долі їх ручної

проце­

які

на

вільний

потужностей будівельних організа­ цій МісТа і району на житлове бу­ дІвництво. розвитон соціальної сфери;

міськком партії

суспільстві.

усіх

підвищення

захищеності

проголошув:

сам

мов

ук­

багатодітних сімей;

баЙн.оту це відвернення нас з шляхуствор,ення суспільства. соці­ альної справедливості і достатку.

Виходячи з цьоrо,

відродження

ІІароду.

і

проживають ~

критини

до критинанства всіх і вся. єм.о. що занлики д'(} вжиття

краще

перевага

вuборців

дестабіЛ'ізаЦії обстановки. прикрива­ ючись гаслами демократії. справед­ ливості, добробуту. Ми засуджуємо тані дії, н.о,ли для досягнення своєї ·мети ці сили вдаються до брех:ні, на­ клепів. нереальних обіцянок. ско­

ється як вседооволеНіСТь. ве ставлен!НlЯ до занону. ковість ЙОГО виконання:

-

mіі

Ко.м пар

7

безпечити

них ІнтересІв над суспільними, що прояви'лось ·в рості цін. зменшенні

ее

.мі С Ь кк о.м у

мадської. ·трудової. виробничої. тех­ нологічної. Вона Під гаслами демо­ хратlI і гласності поденуди розумі­ зневажли необов'яз­

Для цього створена систеМа шефсь­ ких зв'язнів трудових колективів,

- забезпечення вище рівня спортивною базою. час розуміємо слабність

прорахунни.

ПЕРЕБУ­

товарами)

зберегти рівень постачання • продунтами харчування .

зусиллями

перебудова все-таки відбувається, вона не стоїть на місці, і за її май­ рут,нє треба боротися. Зміни, що сталися в країНі протягом оста.нніх 4 років. - немалі, серед них є

ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОВИ ЦЕ:

забезпечення

колентивlв завершується будівницт­ во дитячої лІкарнІ, для полІпшення екологІчної обстановни будів­ ництво другої черги номплексу очис­ них споруд ібез яних неможливий подальший розвиток міста) і ряд Ін­ ШИХ об'єнтlв;

є перенонливим свідченням того, що

успіхи,

зменшення

продовольчими

ких пуннтів, газифіковано Збудовано 4451 квартиру;

1985

байдужих,

нраїні

вдалося жителів

7

що проходять украІНі.

У людей це виклинає стурбоваНіСТь і перш за все за майбутнє нашо­ го соціалістичного вИ!бору. році,

Нuївсьної області

населення

принципів

Суспільно-політична ситуація іЗ Мlісті і районі в повній мірі відтво­ рює ,процеси,

по

струкцію втілення

соцІальної справедливостІ, ності достатну трудівнина З~'льтатів його праці;

сво-

справедливість.

t

ви­

Радами;

запроваджуються

ративним

мо житн завтра? Від іх ПОЗ~ії ~8.nежатиме, чи стане Укра,иа екоиомічно.. своєм)'

При

утвердження різноманітних рів­

вони

постаnи перед кожиим з нас: кудн ми йдемо і в якому суспільстві буде­

забезпечити

повинні

власностІ: державної, кооперативної, орендної, акціонерної, індивІдуаль­ ної, змішаної, виходячи з того, ЩО

Від 'обраннх нами 'депутатів залежатимуть: аідповідl на пит8ННJI, які

спроможною

терит.оРll.

пода'tків

сам,ими

ноправних

долю

перебудови.

раД1fИСЬКИХ респ~блік,

підвідомчlИ ро'зміри

значатися

України. ВІн стане ДЛЯ кожиоro /з иас іспитом иа громадянську зрlJI1сть. Обрані

на

цьому

депутатІв

КОІІ.

3

'Чітно відрlзняйте

чесну

змагаль­

ність ю:rндидатсьних платформ, їх реалІзм вІд передвиборної демаго­ гії людей, якІ неприховано рвуться до

влади.

Не 'дайте ввести себе в .оману дзвІнною фразою 1 облудною тріс­ нотнею,

від

яка

реальної

життя.

відволінає

участІ

.

наші

в

сили

оновленнІ


стор . •

2

січня

6

р.

1990

Ніхто не забутий, ніщо не забуте

«Н О В Е . ._ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

РИГА.

фnОТУ

ва

тури

чутну

зустрічі

з

ветеранамн

і

колективо·м

кращі сннн села віддали своє жнття, внзволяючи рідну землю від фашнстськнх за· гарбннків. 143 могнли героІв, розкнданl по всій Європі, залншаться вічним болем і сумом у пам'ятІ літочкlвців. До :кого не повернувся чоловІк, до кого сни чи батько. Це горе глибокими зморшками викарбувалося иа добрих і щнрих обличчях цих красивих людей з бере­ гІв швидкоплинно!: Десни.

почина,Ле'СЯ

з

нихземлянок. першої

і

сільвиконк(}му

голо­

Там,ара

Гайдак .

допомогу

ВІд,

подав

і

iM~Ha

врсни

Петра

і

труд.

зустріли

в'и,СТУJJИ

датську

присут'

земляків :

долю

Івана

Терентійовн-

вої,ни-ветерани іа

Фе­

вдів

ж

ансамблю

«Ве.рби:ченька » міського будкн'Ку піонер'ів та шко­ лярі,в . Думається . за'па~

на

ко л г оспнІ

своє

-

багатств о

Тяжка то бу .lа капали . Не

і

чи

не

тог о

часу .,

ге роїчн а лраця

ча с тк ою

У

спільних

лн

вор о го:\'! .

матер ;

та

їх

ла

вірні дружини не ш~ о ду­ вали свог о здоро·в я В і ·М'Я ~вітлог о сьогодення.

Глибока

шаиа

кнй уклін Степанівні

і

иизь­

їм

ГеоргІйо­ Григорія

Григоровича

Олексія

ї,н'ських

тwй

зЗ'кіН1ченн:І

жнти

СЄЛ'цях

мужні

у

па­

кувала

ка

вдячних

на

односельців.

мить

за

дей.

колишні

ди

відновили ною

понівеЧ Е: не

кол ективне

вій­

господар­

ство .

а

жи л и

його багатство.

ні .

С'тократ

л о-сріб.lен і ,

вони

істину

святе

наш о ї

країни .

.10ваназиває ща.

-

крадькома

їх

вони

не

Ні .

ці

5.

у

МУЖ -

разо:м

з

Чотири

ж,

що

й

Богдан.

-

більше . немає.

-

Де

ж я

цьому .

вам

кова,

здиву-

в

Підкова . Так, я ба.чу вашІ можливо'сті , обвів очи­ ма тісний бу,н.кер Богдан. Але я не про НИХ говорю. Вас прошу лише зв'язати

-

мене

го

з

тутешнім

Оподіваюсь,

можливості

-

прово­

у

ньо­

ширші.

Можу зв ' язати лише

-

Розумію,

Від

І

по

вості скоріше . трібні гроші

вІзьму

вався

дом.

до

ставали

кращих

синів

ВМФ

якІ

иа

радянського

керl8НИ­

скорочення

І

вжи­

підставі 3броllних

видаткІв

на

обо­

Під

час РПЧ з

церемонП виве­ боАового складу

сил.

(ФОТОХr><>Ніка

ТАРС-РАТАУ! .

Читач пропонує

3Б1JЬШ!IТИ КIJlЬКIСТЬ

нашу , думку, потрібио змlиити порядок запису в дитячому віддІленні стоматологічної полlклінікн чи збільшити кіль­ кість лікарів у прийомиі годиии. Адже в зв'язку з тим, що прийом ве­ дуть тільки два лlкарі 1 важко

потрапит"

мож.'!и­

Якщо по­ каЖіть .

грошей

не

сказав

-

-

зубного все ж

але

від·

Під­

с·права

не

них.

ВоііИ перейшли до ін· шої т~и про СТЗІН під­ пілля,

про

доном, «тут»

справи

про і

«там»,

за

кор­

труднощі про

давно

обіщЯ:НУ, але й досі не надан,у допо,могу з боку Америки... . вони там Ну що зло промудрують!

ва

сивиною

на

скронях,

рідшають

їхні

Обов'язок

кожного

оточити

їх

ряди.

з

увагою

нас

і

тур­

ботою. У Заворнчах

живуть і

3 турботою про

стоматолога

дуже

вели­

кі йдуть хворІ по за­ пису і з гострим болем, Тому лікар змушеиий

зменшувати час, що від­ водиться для прийому одиого хворого. Але ж від цього, мабуть, страж­ дає якість лІкування? У зв'язку з перевантажен­ ням повторне лІкування

призначається через 71о, а то й більше диів. Хотілося через

б

газету,

дізнатися чи

можли­

во якимось чнном полІп­ шити організацІю прийо­ му дітей у стоматологІч­ ній полікліиlці . Мабуть, тут не треба перекоиу­ вати в необхідностІ своє­ часно лікувати дІтям зубн. АНТОНОВА,

Н. ЛИСЮК,

С.

їм

залишиться .

Xro

буде

допомасати

звщ­

си? Qбіцяли весною поча­ ти. Весна закі'Нчилась. а де ж вони?

-

Америка

на,м

допо­

МI'l.гає , завірив Бог­ да'н . .....: Якби не вана, ми всі давlЮ б подохли. И на ЗaJXоді. й тут. Це з їх допомогою

ми

сюди

були . Тепер разом ми ми зобов'язаНі могти

їм .

Якнм чином? зрозумІв Підкова.

-

ти

при­

з ва­ допо­

-

не

МИ повннні збира­ й передавати деякі

вІдомості .

---

села

тих. кому

жали поздоровлення І грошову допомогу. Серед

них

вдова Тетяна Іва­

-

нівна

Юндратенко,

працюють

. яким

7З8

кожного

жава сумі

Україну . воював у ФlнЛfіН-

Гірку

ветеранів . пенсії в карбован­

ців.

Серед 84 ветеранів Ве­ лнної Вітчизняної війни є Герой Радянського Союзу Андрій Васильо­ вич Ситькр . Радгосп допомІг встановити йому

парuве опалення .

14

інвалідів

Є в нас

вІйни,

персо-

нальні пенсіонери Іван Михайлович Антоненко та

Микола

Васильович

Єре­

менко .

Оточені увагою яким держава

вдів,

67

надає

піль­

~и .

Виконком с Ільської Ра­ ди

народних

про

своєчасно паливо.

для

депутатів

те .

щоб

бу ло

самотність

цього

виділив

транспорт.

передодні

свЯта

господарст '

На­

а

до

що

Сєвєра

після

нення Юрка то доставить

сюди нявся

Так ось чого ви завітали! під· з ослону Підкова .

Виходить,

-

хочуть

нас

всіх

перетворити

звичайних

в

шпигунів!

ПіДКОва лиш для біль ­ шої ваги удав себе об­ раженим. Як і інші, він чудово знав , що ОУН завжди працlОО

працювала на

іноземні

і роз­

відки.

--

В

ливо

щі не спробував

станови­

виби'рають,

-

утлумачити

Богдан.

Вранці Богдан відпра­ вив Громненка до Сєвє, ра, а Юрка 7'" до ДРI)ГО-

депешу

.

Написавши листа. Бог­ дан вручив його Підкові з

двома

тисячами

карбоваНЦіВ. позолоче­ ним годинником й авторучкою кер ».

фірми Підкова

«Паршвидко

засунув

гpOЦli

кишені,

начепив на

ка

й

ках

до

руку

довго

авторучку.

робити . кишені ,

годинни -

крутив

мірковуючи , нашому

повер­

він особис· Жару особ­

важливу

, разом

у

наче

що

ж

Поклавши

з

її

звернувся

ру­ роз­

нею

до до

Богдана. Я що

в

повинен

знати,

записці .

Навіть

ганізаторів

обов'язково .

радянської

ноти.

Незважаючи ветерани давно

на

те .

вже

на

wn

служеному відпочинку ,

IJO-

ни в силу можливостей

ro-

тові

прийти

на допомоrу

своєму

господарству .

ВлІтку

бригада

ветеранІв

праці забезпечила скирту­

вання сіна

і

соломИ.

Се­

ред них Андрій Павлович Потапенко, Василь Іванович Андрух , Михайло ЯКОЕИЧ Безручко. Степан Романович

Микитась

та

іншІ.

Поки не

сили .

ветерани

залишаються

є

осторонь

життя. За вдячні їм .

це

ми

також

В. ДЖЕЖЕЛІН,І голова

ради

ветеранів .

с . Заворичі .

до

бицького районного про· відника Жара . Підкова виділив для кожного 3 них по два супровідника . Сам Богдан вирішив

якому

влади, члену комІтету БІд­

ветерани

пня.

ГHp~

Нирухи,

неці . одному з перших ор­

одержали

листівки-вl 'j

при­

виповнилося більш як 90. Івану Романовичу дей-

їм

завезене

а радгосп

.

чоловіка і двох синІв . Низько ВКЛ G НЯЄМОСЯ І на­

місяця дер­

виплачує 58 тисяч

чоло­

вік якої звільняв Захl.цну

несла вІйна Глафирl HdPпівні Бобошко. забравши

ветераНІВ

подбав

ТИМОФЄЄВА ,

О. ВАЩЕНКО, С. БУР ДЕННА, КОХАНОВСЬКА, А . ПОНОМАРЕНКО, В . ТУРСЬКА, Л. ЗАМАРАЄВА.

Адже

не

канцІв

за 80-90 Р0кlв. А ТЩіИХ У нас 46 громадян . .0 дня працівникІв сільсьі{о ­

ни до рідної домівки .

ВИЛИСЬ,

тут

ня пшениЦі. Не забували ми й найповажніших меш­

дії і не повернувся з вІй­

після повернення Гром­ ненка . З ПіДКОВОЮ умо­

нас

тата накладні на одержан­

Павловича

дуже AOBfq Навантаження в

по

депу­

го господарства вони одер­

пробиратись

з

через

трудженим рукам

людей

-

хто

хто

чекати.

і ' дочок .

н,і,кого

а

госпо­

пенсіо ­

140

одержали

доводнться

причетни ­

Пl.дкова,.

профкому'

у листопаді пошті .

ні з чим тало­ нів не вистачає. Якщо ж у дитиии ду. же болить зуб (лікар и~ відмовляє в прийомі),

ПРОВАЛ мовив

голо·

пред­

тануть

і

завітали

сільвиконкому,

ставник дарст'ва.

добра на ветеранів

них

радгоспу,

нерів

сили

з

директор

землІ . бо з vожним роком

ються

можли­

змор-

пет. Бо за прожиті роки стільки зроблено людиною

на лІкування. НавІть ті, хто приходнть в полі· клінІку о 7.30, поверта·

це

У

багатьох

стільки посіяно

Звертаються до вас батьки дітей, яким иеоб­ хідно лікувати зуби. На

дуже

ВЕТЕРАНИ. Це сдово викликає священний тре-

з

CTOMATOJIOflB

М. ІІІМАЛЬ.

незабаром

щився, як від болю. БОігда,н.

_.

на

ЕкспресІв

мовлюсь ,

.

Але

во , .нас

вас

в

сві·

у

СРСР

ми до глибокої' криниці народної пам ' яті про без­ смертний 'подвиг своїх

Сєвє,

часу

Два-три дні,

поста,райтесь

ДOlIJом·огти

праці ,

наби.·

молодих.

та'КОї, здається. молодості, а переймалися

мол одші щирою шаною

рІк).

1989

проводу

перш за все .нам потрі­ бен зв ' язок . Наша радіо­ станція розбилас ь під час приземлення. Я прошу

радіосТ1д:НФЮ?

/

-

ви ,

-

ще

маленьким

Скільки

піде?

червовий Те

членом

-

п'ятий­ -

за

H~M{).B

лю­

.нел-ов1'ОРН'У

торжества

зі своІм

між

одностороннІх

ром . Ві,н знаходиться при БарвіНКУ . Це болехівсь­ кwй районнИІЙ провод.

зелених,

відповів

проведеНІні

(Продовження . . 203, 204, 205, 206

Початок У .ММ

жорстону

праЦі СеРГіЯ Петровича Музиченка. ,Гарячу учасТІ.

прізви­

.змахують

плачуть.

в

вміл·ого 'трудівника, ор­ ганізатора КОЛI'ОСіПНОЇ

го·

зрадливицю-сльозу .

землю

вдихали

захищав

перекинули

наснаги

жість

дня

якусь

Міст·очок

Старші

ралися

г о дину. кавалера 11 бойо­ вих нагород, а по в.іЙ:ні -

во­

ноли

ра­

шаН0,

Н'Єдалекої

пок о лі ння

І

голови

села.

вчите.1Ь-.

Максимів­

l[J.ок·оЛіннями

останнього

р ідну

си в иною.

сидять у з алі

ветераНіВ

ненидимий

вансго тут усіма чолові­ ка , який від -першого і до

примно­

Ни­

ініц і ативою

учас­

на

неначе

двома

тільКИ

місцева

Петраш.

звитяжЦі. Сам о ві;uаною j ,щброс о нісною працею не

народ­ які по

концерту

Олександра

Свято зустрічі з вете­ ранами було влаштоване

воїни

ви­

никам ансамблю від іме­ ні одно·::ельців щиро дя ·

м ' ять про їх ратний і трудовий подвиг буде ще довго

Надії

хвилини

с окої украї·НСЬКОї ної КУЛЬ1У!ри. за

Ми­

та

концерту

Прекрасні

Дасік.а,

жнвнх, '

гумор

Толмачової.

Мнхайла Олек­

в

пісень .

vкраїнський

ведуч,ої

та Іншнх ветера­ Багатьох з иих уже

немає

народних

укра­

Ніко'Г·о . здається . не зали­ шив байдужим і СOlкови­

роненка

нів.

по,пулярних

H OJ{{)If{

М. н·

Петровича

я. гарна » . І граЦІтанок «Подоляноч,

ка » у виконаннІ Ірини Га'ШИмової. Виконали са· модіЯ;lьні артисти й ві·

Музнченка"

сандровича

Варва· та ба­

і

роненка, Івана вича Гайдака,

Скачкова,

ГалинІ . Мн·

стать

гар.на 0ЗНИ'Й

Олександра Івановича КО­ цюбн, Івана Борисовича

гатьом іншнм славним жlнкам-трудlвннцям . Під

Гайдака,

Петровнча

тасії АнтонівнІ Гайдак, Галнні Мнхайлlвні Га­ пон, Марії Петрівні Ми­ роненко, Галнні AHTOHU!ні Гайдак, Галнні АндрІ­ хайлівні Воробей, рІ Іванівні Герус

і чарівне соло Люба~і Чепурної у пісні «Ol~.

ВеремІя,

Федоровича

Василя

за це Марії Гайдак, Аиас­

ївні Дннннк,

Романовнча

« НорінНЯ».

J-~а,нН:і Аде.ліни Нореюв­ ської і Ольги МИКИТЮК,

АндрІя Степановича КИ­ риченка, Федора Омеля­ новнча Степаненка, Пав·

зусиль

пер е мсзінад

Со лдатські

стала

та

(; Песнь о солдате » та «Явір і Яворина » У ви~о­

другого,

ронещta,Мнхоли Петро­ в.ича Каціона, Івана Іва­ новнча Бригниця, Мнко­

найб і льШОЮ

« механl'з ацією »

Ця

Гайдака

Григорія Даниловича Ми­

ціпи бу­

--

на' Івана ·>

Івана Івановича Гай­

новнча

І

хореографічнІ

компооиції «Не стій. вер­ бо на,д водою » . «Нупала

дaK~ одного та Івана Іва­

і

р у ками .

ваЖЮjМИВИЯВИ­

.1ИСЯ і жнива ли

по-сівна:

сіЯ Л И

менш

бея

землю .

в-етеранам

вокально

рІя Прокоповича Гайдака, Івана Сifдоровнча Воро­

ланИ ,

найбільше

м ' яталися

3а­

рону.

як ,відомо, дорог, ий не

фолыІорногоo

ча Гайдака, Олексія Фе­ доравича ГВЙдак.а, Анд­

етап

про

Си...

на

Виведення скnаду сил -

роззброєння,

рІшення ЦТ8а

rtlABOAHOrO

.Гоnьф» .

ваються

Але

Апогеєм вечора. як ме­ ні здCJ;ЛОСЯ , С'тав концерr

аоивідр о;\ити

збоll080ГО

19 сол­

пода рУ.нок , а па·м'ять.

ЙШ.1И

РПЧ

одержали

невелиНі подарунки.

року всі . як один, .1іточк і вці з .1Спатами ви­

як

доровича Петраша.. Наприкінці уроч.исто~ части.ни 44 нині живих датських

1944

.IAcЬko-

81домого

ходІ

дення

вірш Петра ІваН,~.Бича Зінченка та .слра.ВДІ по­ ет'И-'шИЙ монолог про СО.1-

Це сльози хви­ щастя. Ніхто з них не залишився забу­ т,и'м. Як і годи·'І'ЬСЯ. В Ух славнІй когор Іl'

Пр-~те вже

мирнии

Тепло

ні

ні воїни . лювання,

архаїч­

вільної

У коротеньюи ДOJl~ВіДі

і

(РПЧ).

заходІв

ГОЛОВ.и ветерані,в заиВИХ слів ,не було, була дяка своїм дорогим .. OДH?ce~ь­ цям за їх геРОl'LНИИ рат­ ний

дизеnьиого

човиа

черговнА

радгосп .

143

го

ВЗЯ.1а

Сте·Панівна

солдатськнми

вдова!»н.

... ВажкиЙ повоєнН1ИЙ час. Село дотла спалене ворогом . Відрод'ження йо­

териtорlТ

.Ni 4 (7913)

bo-морськоТ частини .Ідбуаась церемонІя виведення з боlового скааду (ип БаnтllІс~кuго

Хоча та груднева неділя була не по-зимовом.у туманна, похмура, це не вплинуло на иастрій жнтелlв Літочок, які зІбрались у будннку куль­ для

На

Ж И Т Т Я»

Прочитавши хмуро

листа .

кинув :

.~ Виходнть. в першу чергу все ж шпигунство?

- Збір домостей.

потрібних ві виправив

Богдан .

- Хіба не чорт? буркнув ва. Із записки що ви збираєтесь на Захід. зрозумів?

Я

один Підко ­ ясно. знову

правильно

- Так . підтверю\в Богдан . Перекажіть Жару моє прохання під­ готувати надійного про­ відника

для

кордону . ходу

переходу

Про

повідомлю

час

пере·

пізнІше.

І нехай збере якнаЙ · більше вІдомостей.

стер.

На

-

ЖаРа всі тут пу» . В цього

бі л ьш

це

він

май­

зауважив

про

Підкова . - _ Ми майстри на «ли· лісі живемо, а матеріалу

ніж

(ДаЛІ

достатньо.

буде).

тут


сН О В Е

Ж И Т ТЯ»

.N'~

пове рmаючис ТРИВАЄ

Один

обговорення «Загальних економічної

проекту

принципів самостійності

лінів

Текст

цього

лому

важливого

починається

ян

в

ігнорують

мічні

з

закони ,

п.р.о'голошен,ня Українсь­ кої РСР суверенною ра­

денню

дянською

л!ки, а отже, і

можуть

соціа л істич·

сприяти

ки

ІІКОЇ

дІяльність, економічна ,

держави ,

лості.

інасамше·

ред економічний , означає право розв'язувати свої внутрішні

і зовнішнІ

всієї

про ·

ми.

якщо

і

визначається

них

вол~діння ,

а

порядження

собами

ступенем

отже.

і

власнимн

виробництва .

ВОРИlV/О

за·

Тим

з

РОЗПОРЯДНИК-ОМ' к-онкрет­

зас обів

виробництва.

ну

РОНів

про

ми

нашого

на ·

пошуки, nерсnе"тиви

І от ми вирішили знову

відвідати

ЗаВідуюча

ти,

а

щоб

« Влада на Української

_..

ки ,

території республі­

записав

рішенНі

mрший

у

своєму

Всеук-

раїнський з'їзд Рад у грудні 1~17 року , вІд· нині

належить

Радам ських

і

Однак і

десят

другому

вання

нашої

економічна

буває

селян·

солдатських

путатів » .

них

виключно

робітничих,

в

де­

на

сім·

році

існу,

держави

влада

руках

пере­

централь·

відомст:в .

Якщо раніше,

республіка, не

як

і

розпоряджа·

тиметься власними багат. ствами, т,о чимало інших положень

проекту

зали·

шаться на папері .

Снажі·

мо,

десятий

проголошує

використання р е сурсІв .

принцип

Т ак

почалась

змі.ни

Центральні ві-

домства через свою при· роду не займались. цією проблемою 1 не займати.: муться інтереси .

раїни

У них На півдні

Ук-

гірничодобувни-

ки порушили носних пластів то

CBOl

населених

сім

-

водоі бага-

пунктІв

за·

лишилось без води. Так само Мінатоменерго . діє

в Хмельницькій

Таких

прикладів

області .

жуть

бути

мо­

к,:)жна

за

рес ­

пуб.'l,іка стане власником своїх національних ба·

гатств.

них

Тоді

у

кожної

з'я,виться

своє

планувати

суспільне

ницт,во

на

перед ,

3

реальна

можливість

вироб­

основі,

насам­

СОЦіально-еконо,

мічних потреб своїх на· родів. як це робиться у високорозвинутих краї·

зростати

націй

тlльни

в

IiIЯ, а

тим

вах

ka-нкуре,нЦlю.

буде

їх

на

гнати

розбазаприродн!

надавати

окре­

економіч.

конституційне

право

ЗДОРОВIі;. _середовище

на про·

за

винятком

екстремальних теж повинна тись

на

ситуацій, здійснюва-

основі

еквіва·

живання .

л ентного

Проект не пояснює, як забезпечуватимуться рів­

економіка, яка базується на об'є.ктивних, а не на

ноправНІ

ВіДНОСЦНИ

Укра-

їни з і-ншими республікан­ ми . Таким механізмом в умовах

вих

товарно·грошо­

вІдносин може ви· тlльни м!жрес-

ступати

пуБЛінанська торгівля, а не держпоставни . АЛі~ про

неї

ється.

навіть

не

згаду­

обміну.

Тільки

волюнтаристсьних

ципах,

може

процвітання

публіни

і

вклад у країни .

прин­

тане :

не

серед-

ян

слід

Па,пl.p

у

вікон

він

вносити РОЗВИ'І'ОК '

чисто,

лоднувато.

псста'вили біль-

батарей.

Одне

пога ·

А

Ів

ще холодніше .

спальні

І

це

тоді ,

тя .

А

значить

ХІБА у явіть

НАМ собі

планування

Такі

як це

зовсім

і

з

стандартннх

різне.

Відкриває

чимось

деталей

Ки1вського

іиституту

жиЛих

подібний

і

бу дннкн,

- Контекст',

система

інженерами

проектування

ПриНцип

недавно відібрав

с ухого

вина .

що багато

у

самовільн,о

систему

врізав­

і

забирає

тепло.

ТО чому ж ком

занриває

тоді на

модіяльність ТaJННЯ

за-

те

лами по воді писані. Діти

Г{)лова

Ось

очі?

са­

Зали ­

залишається

без

ми

но. Бо

в-инон­

таку

ти:\'!

відп:>ві.ді,

про ­

споді,ваємось ,

тут

буде

обкрадати

дітей ­

це вже , м'яко кажучи .

по-людськи.

За

відповідати

і

що

наведе­

це

не

треба

перед

зако­

ном. і перед людьми.

повинно бути .

сіЛЬ-ВИКОНКОМу

І . БАБЕННО . _ ........11..

ВАЖКО ДІМ ЗБУДУВАТИ?

зібрані

переваги

тального

та

гр.омадських

до

дитячого

яких

розроблена

зонального

типового

в

науково·

експеримен­

бу дииків.

коструктора,

.ає·

з допомогою . ОДНИХ і тих же деталей споруджувати будівлі, які відрізняються одиа від одної. Номенклатура застосування виробів невелика. За основу ми беремо блок·секцlіо, в якій розміщені тільки однокімнатнІ квартири , говорить ГОЛОВниА архітек­ тор проекту Евген Олексійович Докукін. Потім до нього додаються блок-елементи. Квартири можуть стати трнкім­

-

-

натними,

а

пІсля

додання

ще

одного

-

блока

п'ятик.lмиат­

ними. Передбачається розширення квартир у верхиіА і нижній частинах будинку. Це дає змогу вирішувати снлуетні компознцlУ в забудові, освоювати неугіддя крути А рельєф, гористі схили

.

Будівництво

-

...

ШИроко ви· місцеві матеріали Завдякн високіА комплект­ ності та економічності вартість забудови знижується на ЗО процентів. У хІд можуть бути пущені різнІ відходи мета · лургіАної та вуг левидобувноі промисловості, і тим самим ще

Держкомархітектури

дешевшою

огляді-конкурсі

. користовуючи

з

можна

стане

-Контекст'

одержанням

для

вестн

ціна

виходячи

Стрия .

житла .

інтерес

документації

з

місцевих

з'являться

ки1вських

методами ,

..

великиА

необхідної

-І(онтекст:,

залізничників

відомнми

споруджуваного

виклнкав

будівництва ,

системи

у

у

спеціалістів.

можна

умов .

шинникІв

архітекторІв

здобула

Адже

застосувати

Скоро

П

БfяоТ

за

церкви,

першу

ГоловинА

архІтектор

будинки

Е.

снстемою

срср

кращих

архітектор С.

І

проекту

Деиисова

-Контекст'

премІю

«Заслухавши

і

Фото

обгово­

тяганини і безвідпові дальності керівників та спеціалістів райзаготкон­ тори по прийманню жив­ ності від населення. І це в той час, коли в районі

У

матеріалі

заголовком ,

під

таким

:який

було

опубліковано в газеті «Нове життя » 9 грудня 1989 року, йшлося про тяганину

керівників

готконтори, люди

не

через

змогли

за· як у

. До

редакції

надійшла

від

правлІння

голови

райспожив-

м'яса

м'ясопродуктів. НJOвальиа

справді

слабо.

райспожив­

Постановило:

оголоснти

заступннну

директора

спілки ку

серед

ведеться

Правлl.ННJI спілки

та

Роз 'яс-

робота

населення

здати

овець.

відповідь

недостатньо

райспожив-

тов ,

Є.

сувору

В.

Феден­

догану

і

лн­

ШИ'l1)l його 100-процент­ ної доплатн за грудень.

спілки В. І. Гузенка . Він повідомив , що публіка­ цію було розглянуто 13

За недисциплінованість, невиконання розпоряд­

грудня

ження

на

МИНУ .10ГО

засіданнІ

рону

правління

райспоживсп і .'1КИ.

голови

правління

головного бухгалтера раitзаготкоитори тов.

ІЗ АРОМАТОМ Я БЛ УК ни єно

цеху

по

радгоспу внпуск

перероБЦІ

садови­

_Хмельовик, двох

видів

осво­ цуке­

рок: яблучного мармеладу та мармеладу типу жуваЛl.иоJ гумки

. .,

Вітчнзняне обладнанни дли випус.у цукерок допомогли

господарству

А.

ладити ву

працівники

«Агрос»

АкадеміТ

промі гія

УРСР

республіки . ТТ

на­

кооперати-

створеного

,

наук

внготовлеННR

рубіжна,

і

А

і

допомог ЛН

~ри агро­

техноло­

цукерок

€.

архітекторів

срс'р

на

року.

о.

Докукін

обговорюють

гірсько'

Піддубного .

місцевості

і

ПРОВідниА

проект

забудови

ПlВ,ІІ,енного

(Фотохроні-ка

І. В. Лисенна лишити 1 ОО-процентної доплати за грудень 1989 року. Пнтання про накладаи­ ня

стягнення

тора

тов .

на

дирек­

райзаготкоитори

П.

Ю. Пиндюру роз·

глянути, як тількн він ви· йде на роботу після хво­ роби.

Зобов'язатн дирекцію райз8ГОТКОНТОРН розробити конкретні заходн щодо

поліпшеиня

тівлі

м'ясопродуктів.

заго­

Зобов'язати дир~JЩiю об'єднання громадського харчування

В '

окремих

випадках прийматн від заготконтори овець та кіз для · подальшої іх пере­ робки. Ноитроль за внноиан­ ням цієї постанови по­

класти

на директора

заготконтори

тов.П.

рай­

ю.

Пнндюру і заступника голови правління по тор­ гівлі тов. В, І. Пнсарен­ ка».

хмельовичанам лісти.

змонтувати

Спілки 1988

проектів

берега

Криму .

ривllПf матеріал, прав­ ління відзначає, що фак­ ти, наведені в публікаЦІІ, дійсно результат

в

(РАТАУ) ,

дехто

ся

опа-

усі

-

А

контро­

перевіряв,

111І1.иІIІII. tl! 1111111 U 1111111111111I." •• IIII ••• IIII .. I •••• I •• III.IIIIIIIIIIIIIUI.II"'1 ••"'.1011'.1111111111111111111. _

усієї

економічних

кочегарів

ках .

ше

пра-

знаємо ,

тепла вивітрюється по дорооі , ос кі.1ыи труби не утеплені . Нрім того,

хо-

Систему

завіду­

не

півпляшни

хоч

проте

ж

Мені здається,

ня . гарно ,

то

температура.

сам .

.вночі

тканиною

рес­

ЛАСНАВИИ,

люю

ли б, бул о б л ише бажан-

і

не

зателефонувала

там

роботу

промон,

садку

однак

і-

,ми

--

(Н8!При.клад, і-з старого прости.радла) . або ж поролон закласти. Думаю, що й батьки тут допомогВ дитячому

і

.киїВ'сьного

холоДн,о,

яка

вода затікла . В такому ви:падку можна було б

вікна

із

б.

порвався , а на оДн· ому з

заклеїти

ко­

втіШного

уже

гpatдyc i B.

ли труби,

гІдний

А.

було

юча

місцях

навіть

в

Директор шкоди Ю. О. Петров переконanшй, що якби у ДНlг'ячому садку

утеплені.

деяких

людей

«Енергія» ,

це ні'чого дало.

писано вікна

50

матері­

Запрошували

спеціал.істі.в

вс і

забезпечити народу

нандидат

наун .

у

санітар,нИМ

вилам.

її

брак ,

Звичайно,

п а м о га ,

заводу

тельні .

хо .'/Одно .

і

аби

працювати

продовж,ують ClПаТИ у теплих піжамах, нолгоІ'ках, курточках і светрах, а ІНе !в маєчках і труси-

Радгосп ви-

умо,

рес-

основне

відали ,

що

погано

зацікавити

краще

Наприклад, в молодЦІЇЙ групі має бути н е м е нше 21. Ян бачимо. не вистачає аж · цілих п'ять

публіка забезпечує своїм н у допа:l1СГУ. Але ця д.огромадянам

ально

може

ної обстановки в респуб· мим регіонам і націям, ліЦі теж марно. І гірку очевидно, тоді треба проекту :

ло з носа, дехто добряче кашляв. Більшість дітей, в яких запитува,в : «Чи не хол,одновам? » відпо­

діляє стільки вугілля, скільки необхідно. Воно, правда, не дуже якісне, але вже яке є . ЗамLнюва-

Ві світових цін. Тоді бу­

ресурси.

15. 1

ро з-

грунті і мІжнаціо­ нальну торгівлю на осно· не.вигідно

часом

16, в С'таршій групі 15 і в молодШіИ 16 градусів тепла .

між

а

тим

ЛЬОВОМ .У J\ласі

націями наш01 держави буде відновлено в пра­

на

посмішку викликає прин,

А

кожного утворен·

більше

ніхто не стане рювати свої

цип

завідуюча.

вах еквівалентного обмі­ ну між ними . Але такий обмін можливий тоді, коли всередині національного

карбованців,

тен­

порядок

Робdrа

Багатство

що

групІ,

певнення минулорічні ви-

нах.

чимало. де

екологіч-

еко·

ліК'відовані

КО_'1И

І все ж м·и живем-о надією на газ, в ньому наше с,пасіння, каже

Лав-

змогу

умови ,

деяких, у

:повідає

Натерини

км, а оптимальна довжина повинна

Тані

в

рентіївни , в кімнатах те-

та

км .

шефи із Києва, розрахунни , допо-

-

часу ? З а

проектного

парадокси

кілька

магали.

стались якісь

дослідного

Без економічного су· веренітету споді.ватись

поліпшення

наша

архітекторами

200 - 300

разів j робили

зМіни-

США цей поназник до· рівнює 329 кг. Плече пе­ ревезень становить 1300

номjчні

А

-.

одно

опалюють, )юча їм радгосп

часом

жителя

його бути

його взя-

але чо­

ста;в і до.плачувати по

ній грулі було 17, ·в ну-

з того

пер теплІше.

кг у

ніде

ПРИї'жджали

кочегарІв ,

лення не довели до пут-

наприк·

одного

що

енергетин

ще

підібрали

все

Така температура не від-

словами

виплавляється 1500 сталі , в той час як

раЦіональне

природних

Унраїні ,

на

і

аякже,

справи

Голо~ний

ти .

.1Ис ь Іна краще .

Однак віз і ниХіба нормально,

на

каже ,

ДЛЯ того, щоб !Вас образи-

родного господарства і нераціональні еНОМічнl

лад,

репліку

насос не встанов'И-

-

ли.

дитячим . сад-

Пам'ятаю,

СУВЕРЕННОСТІ що

«Теремок » .

Ш у льга відра-

мова . Чи

федераЦії.

но

ви ж написали ми ., , що стали тренеРами МОРЖіВ. Написав, але не

• ВА .ПРИНЦИПАХ

ності з договірними до· нументами про створення

бригаду

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ'ІІІІІІІ""НІІ .... 11111111111111111......1111.. 1111111111... '111

зу пригадала зауваж-ил а :

Перебудова: nробле.ми,

зв'яани. н,і там.

гра­

11-13

дадатново

насос,

хваріло.

Вилами по воді К-ОМ К Л.

часом існуючий еноно· мічний статус Унраїни знаходиться в супереч-

ставили

один

температу­

ловіки

Помітив

го­

нераЦіональ·

структуру

німнатах

сназав, що в ноreльні по­

морози,

її

власності . Кожна нац!я повинна бути власнином

Десятки

роз­

хочемо

починається

р.

1990

дусів тепла. М{)жливо, че­ рез те і дітон чимало по­

стандарта­

ми

досягти ,

відста­

тим БІльше за найвищи,

світовими

в

стояли

знах·одилися

раціональна

ми

блеми на власний роз­ суд . Стynінь енономічно· го суверенітету будь­ якої нації або держави

не І

респуб· І з

ноли

ра падала до

eHOHOMi-1

країни

Беяна

то

вив е -

економіни

ною державою . Нагадає · мо , що суверенітет будь­

А

са-І' ці.

тому

+ 10.

"оли на вулиЦі було

що _

еконо· І

і

січня

6

надр~"oвaHoгo 1ІІІІІІІІІІІІШЩІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІШІІІІШlllllllіll1111І1111111111І

мені

тому,

принципи еКОНОМічної мостійності УРСР в

Українсь-

• .де

головних недо­

проенту,

здається,

кої РСР». документа

з

стор . •

3

4 (7913)

за­

освоТти

В

· 1990

році

угорські в

цеху,

спеціа­ окрім

внготовлеНИА цукерок, будуть закрнвати яблучниА та бере­ зовиА сік, планують також ос, ВОТТІІ варіння джемів І желе із малини, сморо)!.ини, . суниці

і

чориоплідно1

горобннн. І.

БАБАК.

РАТАУ) .


стор . •

4

січня

6

1990

Цими ДНЯМИ .відРулося заСідан'ня футбольного клубу .нашого міста. Се­ ред ТО

і

\Питан'ня

таж»).

про

і

футболу.

говорено менти команд. муть .в

кубка

об­

пр.инципоВі

мо-

двох

кілыстіi виступати-

гру,пах.

мої структури та ~убка.

Міський

вому

міста

Зокрема,

щодо які

у

зазна~

змаганнях

но­

зміН<:­

ВІЗЬМУТЬ

участь двадцять . KOM~HД. які будУТЬ Р'О'ЗПОДlлеНI ,~a

дві підгрулИ. виступати;му,ть вельник»

У

(трест

пеРШІ.Й «БУДІ-

«Брова­

-.;

їх

по.передніх

ціях.

Які

ж

рlннах

нисновки

вмістити

нашої

Була

пуБЛіка­

3

на

підтримана

позиція

сто­

команДНУ ·першість з мінl­

про­

футболу. 3араз ІдУТЬ Ос­ таПНIПРИГОТУвання. Про­

газети .

щодо

визначен­

ходитимуть

зи,грашу

алю­

мінієв'их буднонстРУКціЙ)

(міський віДДіЛ

внутрішніх справ). «Мета­ ,1УРГ» (завод порошкової метаЛ'У,ргії), «Старт» (ви­ трикотаж­

не об'єднання) , «Факел,> (Ннmкичі), «Моноліт» (домобудІвний кО'Мбінат), «Аеро\П'ОРТ». «Ватра,> завод).

а ,в другІ!\. ,«Хвиля». «Бетонник» (завод будконструкцій). « Автомо-

1{оманди,

які

середах І 18-ї до ' 22-ї

Піона1' . Чому так гостро стоїть питання? Мало го­ .ворити, треба вже на ді­ лІ добиватися .нових і добрщ змін у футболі.

нІ

годи,ни.

турнір стане

Та й боляче

на .думку більшостІ.

сьогоднІ

за

перемогу

команда

за

-

нІчию ОДіне,

ди-

два.

за

нуль .

три

важливим етапом у nlдro­ товці до лІтнього чемпlО­ нату і кубкових змагань.

очка,

поразку

.неявку

Таке

на

гру

рІшення,

І кілька слів про стан у «великому футболі>'>. Минулого футбольного се· зону зБІрна номанда «ТорI'Маш», яка ,виступа­ ла на першостІ облаеті у першІй групІ клубом (до­ рослі І дІти), зайняла восьме мІсце. На перший

допо-

...

стартує

Цей

ви'тися

на

біДіIЮ

зодягну­

ходять

пlдготоRКИ. 1'урботи про їх повсякденне життя. На засіданнІ, про яке йде мова, була призначе­

в

другу ,

другої

а

групи ,

кома'Н­

ЩО

ви­

йшли на пеРШі два міс­ ця, гратимуть у пеРШіЙ. ЧемЛіона1' тур,нlр

тою

і

кубк,овий

проводяться

дальшого

ня

з

ме­

ПОЛ.inшен­

фізкулы'рно-оодоров-­ роботи

серед

розвитку

трудя­

виявлення

їх

ор­

ганізаційної 'готовності до змагClJН,Ь і огляду бе3ІПосередньої участі в цій ,важ­ ливій с,праві aДMLнicTpa­ цИ, ПР'ОфСПіЛК'ОВИХ і ко.м­ сомольських організацій ви.робничих колективі,в.

Про недоліки

в

розвит-

головна суддівська

докоріНJ:Ю

ставлення

до

гри,

підвищи'l'И їх атакуючиit потенціал , спортивну май­ стернІсть. ВІдбудуться

зМі,ни

нагородженні.

ко­

в

секретарем нійко .

.ваТИіметься

ки

В.

Ра,х,ма­

ломом

ВизначеНі

ту

Р.

також

чемпіона­

кубкового

ТУРНlnу.

і

ЧеМПіонат

по

змагання

два

почнеться

30 .тиння. У другій гру.пах

проводяться

к,:>ла.

01'же.

хідно провес'ти чів чемлІонату І

в

неоо-

ма г­ за

180 ]3 -

першого

кубок. Наленда,р змага,нь найближчим часом сподl-

місця,

ся

слортивни.ми

ступеня

500

-

.новому

спортивному

В.

В.

М.

У

~езо­

І . .подзигун

умови

Ну!взНlНЯ,

по­

І

ЛУФа,реНJ<О.· Ство­

рюються

для

тре­

закуповуються

форма, ClЮрти·вний Інвен­ тар. У свою чергу фут­ больний клуб вимагатиме

дарунка,ми.

,А що сьогоднІ? На ву, Jlиці зима і, здавалося б, не до футболу. Але це не так Двадцять футболь­ НИ'Х K():MaH~ з 20 сіЧНЯ І до ] березня у спортивному залі <,Полум'я»

розБІг.

нерамикомаНДИПРИ3'На_

призами,

цінними

брати

ченІ

вlдзначатимуть­

гравЦі

треба

3араз вживаються заходн

Номанди, друге І тре­

тє

ду­

для подання всебl'ЧIЮI допомоги тренерам. Тре­

дип­

грошовою 'премІєю

карбова1ЩіВ. якізаlЙМУТЬ

закІнчиться 25 кубкові матчі '

квігня , а .вересня.

з 1 перші'й

і

стро­

проведення

кубком,

не

н,і збl,р,на ж)манда міста також буде Іна базі колек­ тиву заводУ «Торг,маш>,>.

перемож-

цІв. Нома,н,да-чеМПіОН мІс­ та з футболу нагороджу-

результат

же радlсн.иЙ. Але завдан­ ня й полягало 'в тому, щоб закріпитися ·в пер­ шІй групІ команд. Тепер

змінити

команд

легія . Головним арбіТром став В. І. Подзигун. а

масового

футболу. його популяри­ зації і всеб~чна.ї пропа­ ганди, підвищення май­ стерностІ футбол іст.і в і команд,

на

може

їх неорганІ­ відсутнІсть

і чекати.ме вІд TpetlfepiB і . гращlв успІшних висту­ шв

У

чемпІонаті

областІ .

М. ДУБРОВ€ЬКИП,

С110ртклу6у проведуть

голова футбольного клубу міста.

ПРОГРАМА

МинуJlОЇ ('ейні '

недіJlI

середньої

.""" 9 ПРОЙШJlН на

першІсть

спlJlКН

з

в

ба­

школи

змагаНИJI

райспожив­

ПJlавання.

Серед дІвчат

Цlвидшою лодша

Яна

вай­

була

наймо­

учасниця

змагань

Прима

внизу,

на

(на

фото

передньому

плані)_ у заліку

спортнвннх

сімей перемогла ПанфIJlОВНХ, їй вручено

днпломи

сІм'я було І

призи

змагань.

С . ФЕДОРЕНКО.

заслуга

шкіл М

9

І

ЧО'.

ХудожНіЙ

листопаді -

груднІ

залах

ніх шкі.1 М

і 2 серії. Прем'єра. .Пісні тих, хто йде за соицем'. Коицерт за участю

ЦИ'!'8ИСЬКОГО

У

І,

в

9 і М 6 про­

хл,опці

взяли

та

дівчата

1977-1978 років на­ родже.ння. ЗгІдно з же­ ребкування.м в{)ни були розділен:\

на дві

Незважаючи вік,

пІдгрупи.

на

.учасник.и

показали,

багат.о

що

юний

змагань

вони

ч'ого'

вже

вміють

гандбольному

на

майданчи-

ку. ВсІ ігри 'пройшли в боокомпром.існіЙ боротьбІ, і

навіть

'переможцям.

ними ст.аJlИ чата М 9, дуже

У до

хлопці

й

а

середньої школи перемоги дісталися неле,гко .

8:

Це й заl\OftJ бов ЦИХ ШКО:Іах

N9 7. N.1 5. мірно,

приділяється

веЛ'ика

і ви.к ладач і в ня. 'Змагання

кухарі

-

140

ляри,ий

юіноогляд.

12.30 Час .

Телевізійна

НОВІІН.

.МіЙ Apyr КОВО·ПОПУЛЯРНИЙ

9

серія .

касири

-

130

-

80 крб.;

крб_;

с!lов~я ЖИЗНЬ» оргаи Броварскоro городского комитета КОММУНИСТИЧКІІОЙ партии УкраіІНЬІ. roрод· ского и районного Советов наРОДИblХ депута гов Киев· ской области . (На украинском ЯЗЬІке) . Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО . Газета ВblХОДИТ с 17 апреля 1937 года.

Дни

8Ь1хода:

фізви.хован­ були гарно

тракторист мотоцикліст експедитор художник -

вторник,

среда,

питиица,

суббота.

захоче

багато займа­

у

гандболом .

назвати

і

най­

БІльш ,помітних юних гандбо.lістів серед хлоп­ ців це у'!.ні срредньоУ' школи NQ 9 Олександр

Михайлов, ОлексІй Пар· .фенов, Олександр Мальцев.

з

N9 8

середньої

--

Віктор

~~ 5 ГІИ

Олег

7

школи

тів, з них

Шев,

знаряддя

лопати, кІ

5

фіЛЬМ.

иовин.

Шок» . Додаток до про· гра·ин ССХОДИН·КН» . Хвилин,и поеЗоії. · 'Жит, іє Док I(jхота і Сан­ чо>. -Художній телефіollЬМ. Ф>nьм другиЙ . 2 серія . Пре·

19 оо

19.40 19.45

м"ера.

Час.

21.00

ТіОлеВізU!на

,проводити чи

групами

Актуальне інтерв'ю. ,СвіТ Улаиової •. Док. лефіЛЬМ. І і 2 серіі. 23.45 ТелевізіАка CJlужба

ний

зма­

В.

.

мот,ики, з

усІх

TeCJIa,

до­

сільськогосподарсь-

иьоrо

.не

вІси тивні

Серед хат­

для

району

зма­ ТРЕ.'­

.Ці

дверей,

з

150

IльінськиА

чи-

Чехова .

Новнки . Щирше

коло .

ЕСТРадна.

УТ

Муз. фільм МУЗИI<И •.

1930

сТа'ртуські

дні

Актуальна камера. Н. добраніч, діти! Телеклуб "ДіаIlOГ». Все про кіио. Вечірній вісник.

20.00 20.30 20.45 21.20 22.30

11

ПРОГРАМА

Телемарафои

0.00

дитячого

фоlflДУ

цТ

Радянського

ім.

В.

І.

Лен· іна. (Продовжения) . Вечірня казка.

20.00 20. 15

Ноа виставці' худажника Нестерова . Концерт . З фондів ЦТ. .ЗелениЙ фургон. ХУДОЖНі'Й телефільм. І серія. 22.35 ХокеА . Товариська зуст, річ. .Ч і "'а го Блек Хоукс» (США) ЦСКА . М.

21.00 21.30

за-

Кonєктив Броварської спіmи співчуття

універмагу райспожив· щире

висловлює продавцю ,

ТЮЧЕНКО рилів.Ні з її батька

КОС·

Катер"н,і приводу

ГааРИJlа

Гав· смерТі

ДеМ·АИ08ича.

Броварсько­ з

су-

села

КО3АРI3.

Адміністрація і весь ко·

лектив

Броварського

висловлюють

щире

ДОКу

співчут,

тя головному механіку КИ· СЕЛЮ ПаВllУ Никоновнчу з

приводу

смерті

Аого

ма­

терІ.

12 лютого 1990 року_

Буде

Редак!ор А. ВОЛОШИНЕНКО.

РЕДАКЦIJ: 255020, Київська об.ltаст", м. Бровари, ВУ.ІІ. Київська, 154. реАlІктора 4_03-76; sаСТУПИИllа реАаllтора, 81 ......I.. у партlйного життя - 4-04_61; 81 ... по.l ...аJlЬИОго сеllретаря, .1...... IJly clJlKblloro госпо.... рст.а - 4-23-26; .IА... I.. у ПРОІІис .. о.остl І соціа .. ьuих питав.. 4-02-92; .1...... I.. у .. нетІ. І lІасо.о' робот. 4-64-81; .1...... I.. у ра... lо­ lиформацlТ 6-13-91.

справах

проводитись

За довідками звертатись у відділ кадрів комбінату за адресою: м. Бровари, проспект 50-річчя ВЛКСМ, 2, телефон 4-15-15. '

,

рі'ЗоНі ,об-

конкурс атестатів.

ТеJlефоии:

It8IКкa

І,

А.

Індекс

АДРЕСА

",yкap~:

різні,

Новини . Свято новорічної ялинки У Київському Палаt(j спqрту. 17.15 ТелефілЬМ. 17.30 НаРОдОВJ\8,цдЯ. Робітнихи м. Марганця готуються до виборів. • 18.00 Для ШК<>ІІяріВ. Старти на­ дій . 18.30 Н. київській хвилі. формаційний BНnYcк. 19.00 Час рішень час Спеціал іст для легкої про­

декора­

зацікавить

О.

Броварський комбінат громадського харчування здійснює набір на курси офіціантів з терміном навчання 6 місяців. Початок занять

Лouеса

різкі,

нер УРСР .

крб.; 156 крб.; 130 крб.

Бро.а\ІС ..ка "рук.рвя Киї.ського 06.8асвого УIІ,.ЯJIівв.

~o-

ВИН .

0.10

гаки.

часний будннок Требухова.

КОСИК,

-

обладнання

Мешканців го

125 крб.;

-

-

кий ремаиент.

тіJІЬКИ з гандболу, але і з Інших .ігрових видів спорту і включати їх до загальномІської спартаКі­ 'ади школярІв.

го,ловний суддя гань. заслужений

те·

УкраІни.

струменти

трьо·ма

І

експона­

кожум'яць­

сани

служба

иовин.

21 .30 21.40

розмІс­

лота, а також рІзноманІт­

Вважаю, що надалІ не­ двома

гачки,

серія.

Грає тріо .Россияна» . Прем'єра док . телефіЛЬму "Справа ха·зяЙськ·а». 17.25 Дитяча roдина. З ком. французької мови 18.25 Колаж. 18.30 Час. Телевізі·Ана служба

Представлені тут бон­ дарські та столярні Ін-

с:портивного

профілю.

за

вн­

понад 70' праці:

вила,

регІонІв

ців до тренувань побачи­ мо їх серед учнів школи­

гання

180

каскадери».

16.35 16.55

виро­

почаТJCУ

яка

на побачитн

що невдовзі при серйоз­ ному ставле.нн.і цих хлоп­

оБХI'АНО

наПРИКJJад,

ковальських

СТОJlІття,

вн­

предме­

тилася •в кузні . .Тут мож­

чеНJ<:> та Геннадій Шов­ кун. І ми сподіваємося,

iH1fepHaTY

Ось,

ХХ

школи

Олексі,й

побутовнх

і

СіОрія. .Свято в Пушті». .У пошуках капітаиа Грант;>.. Художн. іЙ теле-

10 15.30

ми-словості.

організу­

рІзноманІтнІ ,

ставки

бів кінця ХІХ

Денис СавІН, Сер­

--

ються

музеІ

архІтектурн

УРСР

ставка

Ну льч'ицЬ'кий і Цlк,оли

М

побуту

тів.

Великий,

Шкл'яр,

Державному

народноІ

.КоНі

служба

кінь». Нау­ теліОфілЬм .

13.00

ПРОГР"М"

ТРЕБУХОВА

команди,

ува­

крб.;

буфетники -/ 120 Kp~.; гардеробник в кафе с Ровеснию.

Н'их

Варто

га фізичному розвитку ді­ тей з боку дирекції шкіл

БРОВАРСЬКОМУ КОМБІНАТУ

з

вlКОВИМИ

НЗlIIруженіЙ боротЬбі числа призерів вві­

свої

під

16.00 16.15

3

змагаІННЯХ

нашу думку,

тися

дів­

Йшл.и 1'акож школи М

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ на роботу терміново потрібні: зав. виробннцтвом оклад 170 крб.;

на

серед­

зма;гаН.юIХ

участь

на

аН.сам6ilю

керува'ltИ'ям В. Маштакова. 11.30 Сroл·кадр. Науково,попу­

програма.

ЕНСПОНАТ

.N9 6.

,при~мно LВ!Д3Ha­

що

тримуваЛ'И

йшли ·справжні свята юн'ИХ :гандболістІв .нашого міста, які виборювали ку­ бок місь·ког{) відділУ на­ родної осві'ТИ 1'а дитячо­ юнацькоl спортивної шко­ ли.

ще

І

теж

вч:wrелlв

телефІЛЬМ.

І

11.00

1.21 1.25

Побувало дужебагато бо· ЛIЛЬНИКіВ. ЯJ<і палкd пlд­

хто

У

чому

велика

чити,

ШКОЛЯРІВ спортивннх

.v

організовані,

СВЯТО

У

змаганнях, крім працlв­ ииків райспоживспіJIКИ, взялн участь спортивнІ сім'ї. Перше місце серед ЧШlовіків зайняв .АндріЙ ПанфlJlОВ (на фото мl­

ва).

СПРАВЖНЄ

цТ

6.30 120 хвилин. 8.35 .Житіє Дон Кіхота і .Саи-

тає

ГQндБОА

СІЧНЯ

8 І

ЛН'ЧЧЯ..

ПАQ8fl.ННЯ -

4 (79' 3 )

по

понеділках, П'Яl1Н,ИЦЯХ з

ті 'команди. зованість,

ди

змагання

ня результатів зустрічей ко:манд між собою. Відни­ одержуватиме

..Ni

Ж И Т ТЯ»

критики зроблять окремі керівники. покаже чем­

зайняли останні два міс­ ця, із пе.ршої групи пере­

ЩИJr".

(світлотехніч.ниЙ

ваємося

погляд,

чої

робни,чо-торгове

газе­

.ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1111.1.1 •• 1 •• 1111 •• 11111 •• 11111111111111111111111

«Авангард»

«Динамо»

футболу

,Футбол

рипромжитлобуд»), «Торг­ маш» (завод «Торгмаш» ). (завод

нашого

вже розповlда,ла в сво­

і са­

чемпіонату

фу1'60Л

роцІ

такою системою ро-

ку та

нове

про.ведення

чемпіонату

У

біліст» ,(А'ГП-13262). «Дружба» (меблева фаб­ рика). «ХІ,мІк» (завод пластмас), « Бу ді.вельн.ик» (трест «Броварисільбуд»), « М€ТалІст» (ремонтномеханіч.ниЙ) , «3 о р я» (УВТЗН), «ПромIIНЬ» (АТП 13,209) , «І{аштан» (трест «Теплицятехмон­

інших було .розглян,v,

положення

з

сН О В Е

р.

8......IUIЦT..

et8en. •.

&,..а,..

ПOJlіfрафіі І

.у... КIIf.c....

KBIDItKOaoi

164.

Topriul.

Друк

кованиА

61285.

офсетииЙ.

аркуш.

Обсяг

Тираж

примірників .

....

і.

І АРу·

15.345

#4 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you