Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО І

MICbKOJ Гааета

виходить з

ПЛАН ДВОХ МІСЯЦІВ

в

РОКУ

ДО ДНЯ

-

року

t 937

РАД

ВІДКРИТТЯ.

XXVII

оператори

лого року вІдповІдно

845

вого

перших

року.

днів

вони

но­

прагнуть

до дня вІдкриття форуму

ма­

комунІстІв країни вино­ нати завдання двох мІся­ ців.

шинного доІння Л. М. Литвиненко та В. Я. Кравченко . які в завер­

Трудове

шальному році одинадця­ тоУ n ' ятирічки одержали вtд кожно! корови по

серед

ють

суперництво

телятниць

О.

П.

очолю­

Суботовська.

С. П . Барбон та О. Я. Селюк . ДомІгшись мину-

та

ньодобового ги

кожної

виробили сятни

851,

r;рамІв серед­

842'

НА

приросту тварини,

понад

вони

план

центнерІв

ва­ де -

продун­

цlУ. nродовокуюrь нарощу.

активно

в передз'їздІвське змагання

строкове

Товому

роцІ

ІП'ятирІчни .

соц1а­ за до­

виконання

на­

родногосподарських

дань І планІв

вати темпи роботи в стар ­

зав­

1986

року.

Л. ХИЖНВК.

дванадцятої

АНСПеТЧер

PaArOCDY

імені КІрова.

Трудовий ге-

вd

роапочав

старто­

-

каартал

ва

раз

Радісво на душІ у пекара Вровар­ ськоrо Шбо38ВОАУ Катервин Семе­

за­ орга­

вtавв Лазоревко, КОJПІ Хліб BHXOJUI'I'Ь рум'оRІІ І дyx\IIJOIJIII. ДосаІдчева

вона еуІІІlщав порц Із освов­ воJО спеціат.вІс'І'Ю lще ОАВе робоче Іdеце машивІста 'І'Історозпо.цІm.воІ .ІdвІІ.

трудІвRRЦJІ випадає у цю справу t 'ІаС'І'о'ІКу СВОЄІ А)'пd, DOICU)'JO'III ЦИМ

На знІмку: ваставввк моло~. ве­ теран .араЦІ К. С. Лааореако біля ••·

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ

тощо.

Вагомий

· Прискореними '

темпами

тори

прискореними

памн

ладнають

тем­

сІльсько­

господарськІ машини І механІзми. спереснпають• агрегати І вузли. ·які в

полі

свого

з ладу . раннІстю 'Іається Слюсар.

часу виходили

Особливою ста­ в роботІ вІдзна ­ хлібороб А. О . Багато лІт вІн

трудиться

в

господарствІ .

ОстаннІм часом Анатолій ОлексІйович очолює лан­ ку

по

вирощуванню

куку­

рудзи . Як завжди, вІн до­ бивається вагомих здо­

аечевоrо хпІба.

Фото В. Городньоrо.

ПОГРЕБІВЦІВ

.

внесок

у ви­

конання Продовольчоr програми зробили в 1985 роцІ власники особистих підсобних господарств Із населених пунктів Бро­ варщини . При завданнІ 9.808 тонн вони реалІзу-

вали державІ 9.842 тонни лишкІв молока , збІльшив­ ши

його

1984 В

продаж

року на

1.547

середньому

вІд

кожноУ

лено по

проти

по

району

корови

1.379

тонн.

закуп­

кілограмІв

молока.

Таких сягнуто

результатІв вперше

за

до­

остан ·

нІ роки. Заслуга в цьому бІлІошостІ виконкомІв Рад народних депутатів. на­ родних обранцІв. якl з усІєю вІдповідальнІстю п~ися до

організа­

важливостІ для nовнішо·го забезоечення потреб насе­ лення

у

продNкrах

харчу­

вання. Найщ>аще цровели цю

вtдІЮ'Відапьну

камnа~

нlю ПоrребІвський , Зази­ м'янський. ПухІвський. РусанівсЬІКий сІ.JІЬвикоШ(О· ми. Як І nодобає ІНІЦІато­ рам суперницrrва, найвищL

ру(іежІ nодолали погребів. цІ. Цри заВІданні 453 тон­

юс ВОІНИ ЗІЦаЛИ на заrоті­ ве.льнІ Пуuf:КТИ 546 ТОНН

молока, дОІВІВши його зa­ кytnla1JIO вtд. lКОЖНОІ fl'Opo.

ІІИ ДО 2587 К!JІОrра.м.Ів. Понад ДІВі тиСJІЧІ кілоf!Ра­

мІв заКу1П.JІено йото ТМ(ОЖ

v

масниКів пІДсобних гос­

под.арств Зазим'я, ПухІв­ ки та Інши·х сІл району.

Відрадно те, що торІ·к більшість внконномІв Рад ЗШІЧно збІльшила закуrщв.

цІІ заrотівещ,ноІ <1(18МПанії,

лю молока у nорІвнЯннІ з

роо'ЯІС.Нення мешканцям

1984

n:

роком.

У

ЖердовІ.

nримІром, црнбавка ста­ новwrь 185. Пух!JВЦІ 144. ГоголевІ 114. БогданівцІ 101. Вели­ кІй Димерц1 90 тонн. ИрLм моJЮка. на загОТі­ вельнІ пункти сІ..п району НадІйШЛО ТЗІНІОЖ 1332 ТОН· ни м'яса 1 680 тисяч штук

вєць. Тані можуть

по.казни.ки не

не

радува'ГИ,

але

1

органІзацІя хід заІ'О'І1вельноr кам.п.анІІ у мину. лому

не

роЦІ

всІ

показали,

можлнеостІ

бисrrих

nІдсобних

дарс'І'В

що

осо­

rоспо­

викорисrовуються

сповна. Над цим виконко­ ми Рад ПОВИННІ црацю..

v

вати першому ·роцt ХІІ п'RГНрІч.ки, адже пот.рІб. но значно організацІю

nолІnшити з.а'Купок у

населення лишкІв ГОСППіІХ>д.У КТІВ.

сІль­

Л. МИРОНЕНКО,

еRОИОМіСТ р8ЙПJІ811)'.

На вІддІлку

є

r.

добре

ПЕТРОВА.

Н/і

всі

не­

старан­

застос:уваннІІ

1

бить за рік ДРЕС nоту•­ нlстю

кІлОват .

630

МИРНИИ АТОМ

промисловн!сам бе3СJІJІ1 необхіДне..

бtт.ш

ціпком

иоае,

·вІf.сокотемnератур.

не джереІІо енергіІ . І тут на дОnомогу nрий.цt

сЗУБР• . - уетаиоаІСа, де як теплt:Іt~ос1А викораро­ вується rак званий цсо­

цІюючий

газ. Змонтоuна

з окремих бпокtа. во~а може бути шандм6 рфl­ браиа А перевезєна ,.а

1шпе

po,JtoeJІщe.

ПІДра·

хунки показують. що Р~•·

ний

еконоtd•ииА

е~

кожноУ такоІ .дерJІоl таковин стаковитJІме мІпьАонів карбоваіІц!І.

допомогтИ

:re·

7

(ТАРС.,.... РАТАУ) .

ТЕХНІЧНИИ П~ГРЕС

-

Що вигіДнІше ти

чк

пата­

-

кроttи нове?

питання

виникло

Таке перед

спецІалІстамн Ждановеь­ кого металургійного ком­

бінату ІменІ Ілліча,

коли

вання

перевищипи

сову

вартість

фондів

балан ­

основних

пІдприємства.

показала

Як

практика,

вtд ­

новлювальнІ цехи посту­ паються продуктивнІстю перед сучасними у 3,5-

4.5

раза.

Це А перекона­

ло металургІв у необХІд­ ностІ докорІнноt реконст­ рукцtУ mдпрнємства.

-

Для нас важливо бу ло. так оновити вироб­ ництво, щоб воно бу.по оснащене найбІльш nере­ довою

технІною

найвищий соцІальний

1

давало

еконо~чниА І ефеКТ'. го­

ворить директор

комбІна­

ту М. Гуров. Саме про такий пtдхtд до спра­ ви йшла мова на нарадІ в ЦИ КПРС з питаць nрискорення

науково-тех­

нІчного прогресу. На пІдприємствІ ли

з

того.

атестацІю но було

що

поча­

провели

цехІв . Виріше­ піквІдувати ті,

якІ вимагали значних грошових затрат дпя пІд·

тримання Іх роботоздат­ ностІ. Але як це 3}10бвтн,

буткІв. обладнана майстерня. В нtй механізатори ремон­ тують трактори згІдно з розробленим графІком. Як 1 передбачалось соцІаліс­ тичними зобов'язаннями . хлібороби ще до 25 груд­ ня поставипи · на лІнійку готовностІ всю грунтаоб­ робну І посtвну техніку.

жалем:

сумарнІ затрати на прове­ дення капітальних І по­ точних ремонтІв устатку­

ВИСОТА, ДОСЯГНУТА ВПЕРШЕ

В. ШОСТАК.

Гаряча пора нинІ в маАстернІ Троєщинського вІдд1пка радгоспу ІменІ Кірова. У розпалІ ре­ монтні роботи. МеханІза ­

цроект

широке

дасть змогу зберепи а цtпому по краІн! бnи:аько трьох мІльярдІв кІловат· годин епектроенергtJ стІльки. скІльки JJ виро­

Тіпь~и з модернізацією

IIRJdll,

асиравий првкпад молодим араців­ ввкам. Не зввжую'ІІІ вкісвнх аока:.

минулого

проводилися

-

з

нафти.

КУРС

виставки-продаж! радіото­ варІв. грампластинок. то­ ррtв дп.ІІ школярІв, риба­ лок

eнepre­

них л~мп освоюють А Ін· шІ сnорІднені зааоАи. Iz

\

ІІізовують ву лич ну торгІв· не

ядерна

усn'аноака ,

бутоІ

ВІДДІЛОМ

етос:овують рекламу.

скарби надр

юють . сьогодні ·. дедалІ нижчі горизонти. · а тут традицІйні пароввробиі котли. якІ сnалюють, до речІ. n'яту частину видо­

продавцІ І М. С.

широко

то . Рuротягом

вий завод. У нинІшньому роцІ буде виготовлено бІльше мільйона таких ви­ робів. ВИІ(Іуск економtч-

ня. 70. а то А 80 процен­ тів нафти запишаєть~и в землІ . ПрохJ,дникtе осво·

Jринцька. молодший про. давець Т. І. Многолєт та tиші трудівники пІдрозді · лу ввІчливо обслуговують ПОJСуПЦіВ, ПОСТІЙНО тур· буютьси про оновлення

року

електролампо­

зважаючи

.985

есортимеиту.

ексnлуатац11

приступив

покидають

107~ 7 ароцепа. Завдаввв •' JІ'I'IIpiU8 реалізоваво • ldJщi UСТОD8Да poЗавІДуюча

строком

1

якоr розробили вчені Ака­ демІй иауk БілорусІї та УкраІни. Нафтову сверд­ ловину. що' віДробила свій вік, nромисловини

1!81'1 раАСІІОJІСІПІСпІ.ІІКІІ. Roro apaцJJdiJIRJI ввкоІWІІІ uaa '1'088рооб1rу 38 рік u 105,1 ароцевта, 38

О. С. · ГуДзь. З. Т. Крюкова

віДДачею

світловою

Tif'JJ!ia

ра. вовоУ а'в'І'JІРІ'ІП

8J.

ною

допоможе

ICNeJCt'llll 81ддІJІ)' радІО· аrащорnоварtв увІвер-

•euepтd

пюміиес­ піДвище­

Мtнеьк. ПовнІше вІдда ­

'І'р)'А088М

SepoiDIIII

го виробнйцтва цеитннх ламп з

вати людям

початок 3

Смuевс•к. До серійно­

3И'РІЄ ЗЕМЛЮ

Добрий 88,1dлоа

ЛАМПИ НОВОГО ПОКОJІІННJІ

виточилися

.лlстнчне

ВАХТІ

ТН РІЧ Н Н

R'R

роІзм правофпанrови.х запалюючий примад Іх товаришам по працІ, яJd теж

* .Ціва З кьа.

січня \986 року

змаrання

старт

з

Вівторок, 7

З'ІЗДУ

кІлограмІв молока. Не знижуючи темпІв ро· боти. взявши ударний

4556

КОМ УНІСТИЧНО J ПАРТ 11 УКР А ІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ НдРОДНИХ

* N! 4 С7085) *

аванrарді

Все ширшого розмаху набираt: в нашому рад­ госnі соціалt~тичне зма­ гання за гІдну зустріч XXVII з'Узду ИПРС . В авангарді його уnевнено крокують

квітня

t7

МІСЬКОГО

РАйОННОІ

Курси ~еханІзаторІв -

Зима пора навчан­ ня. БІльшІсть працІвникІв сІльського господарства підвищують свою квалІфІ­ кацІю в комплексних шко ­ лах,

де

вивчають

передо­

вий досвІД. оволодІвають сумІжними професіями. З грудня почали дІяти чотиримісячні кур-

1

си механІзаторІв при рад­

госпах Імені Щорса. «Го­ голівський•. сЖердІвсь­ кий•, « Великодимерсь­ кий• та імеНІ Мічуріна. У спецІально обладнаних кІмнатах здQбувають тео­

ретичнІ знання 11 О моло­ дих робітниJdв. Це пере­ важно . випускники шкіл

району. Для Ух навчання залученІ інженерно -тех· нІчнІ працІвники. а також

агрономи

І

економІсти

госл.о;царств. на базt яких організовано

СлухачІ вІдвІдують

курси.

систематично радгоспнІ

май­

не порушуючи договірmu:

поставок?

Паралельно

з

діючими почали створю­ вати новІ потужності. Са­ ме сюди й прийшли тоди з закритих у нинІППІьому роцІ

мартенІвського,

бозварювального

тру­

листо­

стернІ,

машинно-тракторні

прокатного

двори.

Саме

вІпьнеі.ИХ площах розмІс· тили скпадн. ремонтнІ служби, додатковІ nотуж­ ностІ по випуску товарІв

проходитимуть

там

вони

практику.

Г. СМОЛЕНЧУК.

цеХІв.

І

На

ви­

народного

У

. . трубо­

епоживани.ІІ

колишньому

електрозварювальнqму

ху .

наприклад.

вано

' ку

це­

органІзо­

дІльницю 110

виnус-

теплотрасоSИJ:

труб

економІчного профІто І нове вІддІпекИя термооб­

робки

~талевих

балокtа

для газомобtпІв. poapazc. ване ка виnуск 400 .... ~ сяч виробІв на рІк. Внкористания

щень

дало

ським

старих

nрИМ!·

змоrу

Ілmчtа-­

метапургам

здешевити

роботи

удаое

t ••·

стІльки ж зки:аити аотре· бу в будівельниках. ·

На

пІдприємстІ1 стао

правнлом

тальмі

nроводити

ремонти

ІСІІІІ·

оснОІИКІ

агрегатів тІльки з •~••Р· нІзацІєю. За рахукок

го резерву

ІNrlЧІІЦ1

•r.o· at•

110·

введении додатковнs: тужиостей змоrли n1диес·

ти

виробництво

сталІ, прока17 Т.ИС.ІІЧ

u

1UYІJ.

eom

ТОНИ.

ИомбІнат

ко вою

маА!К'

tcтopkj)- .

ІІ·

nродо•

мсус nрацювіtи й буА)'А· тttся. Ту:r 381~ моАернІзацІІІ

домеакх

печей. С.ІІЯбінr. який АІ• в однtй зв'яці 1 nрокат­ пмм станом « 1700•. уже може

видавати

подІІоt:моІ нована

:aaroтoВJCJf

вant. А unлa. реІСІ)иструкціІІ

кокверторвоrо

цеху.

де

nередба'ІеНО аnроваДжен. ня усtаиовон бuutpepa·

иоІ розпивІСJІ t'I'&Jil,

можливІсть ДОВОJІЬRИТМ

kaen

notнle'I'IO П· ПО'І'ребІС НаІ·

бtnшoro а Є11pent етана с3000• з рІчною nро~tt­ тнвнІстю

2,5

мІJІьІоn

тони 'fЬвс:того ctaneвoro ли~та у nіанІчмому ІІUСо­ иаНН1.

О. ТОХТОМВDІ, кор. РАТА7. Донецька обпаст•.

'


*

2 стор.

січня

7

року

1986

«НОВЕ І 986-1990 рони nланує­ ться ввести 80 одиниць швейного обладнання і

ОБГОВОР , ЮЄМО

n:~~~~~~vi

три спеціалізовані

У результаті цього у дванадцятій n'ятирічці ОЧ!І<уЄТЬСЯ ЗІіlІЖеННЯ СО­ ГJіварТОСТі продунцІї на цІв ,

також nу с к

дитячого

сумі

економічного

ся

на

реконструкцію дільниць,

нізацію

план

робітництві

останні досягнення науни і технік/і. Тан , за пропо­ зицією інженерно-техніч­ них працівнинів фабрнии у технологічну частину nроекта 8неслн зміни. Це

ристано найновіші досяг­ нення вітчизняного та за­

механізувати

складсьне

союзного

дозволИ,'JО

госnодарство ,

автомати-

ціоналізаторів та

ний цюг

1,

створити

єди ­

технологічний лан ­ за nоnередніми під­

рахуннами,

полегшити

науково-технічного

nереозброєння

до

на

nеріод

року . Буде вико­

1990

рубіжного

машинобуду­

вання.

Передбачається

танож

у розробці

і

асортименту,

сnрияли nід ·

вищенню

оновленні

nродуктивІЮстІ

праці.

У

1984

роЦі Інженерно-

голов­

Інститутами

галузі.

ними

не

обладнання.

Загальні

підnриємства

1

мільйон

силадуть

236

тисяч кар­

У nошуках нових ре ­ зервів виробництва мог ли б сказати своє слово і члени науково-технічного товариства та члени Все­ товариства

ра­

винахіД­

дозволить уже

цього року

збільшити виnуск nродук­

бованЦів. Надалі асортимент

розширювати виробів доnо­

введення

машин

для виробництва пряжі фасонного кручення та нотонних в'язальних ма ­ шин, сnеціального оздоб­ лювального швейного об­ ладнання . Всього ж на

ції. nорівняно

на

всього підприємства.

з

мин у лим

nроцен та. nереви ­

17.,8

конати

з авдання

бутках на

під час візуального конт­

процесу

плавки.

Фото В. Городнього .

57

по

nри­

п роцентів .

РЕПОРТЕРА

У правлає електроніка Сотні тисяч тоІUІ мета­ лу

зеu<ономлено

ця,тій

в

одинад­

n ' ятирічці на

1lриє.мствах

лід-

м

і

рОЗІІІОд.ілу

продуІЩі.ї,

створена Інститутом ні­ б~Не'ГИJІ{И імені В. М. Глу.l.І.Ш(()ва АН УРСР спільно з Мінчорметом СРСР за участю Держ­ nлан у Держпостачv СРСР. редусім

Економії досягнуто за

ne.

рахунон ефек­

чих потужностей. Електро-

трикотажу.

вона

швид­

е~rюгоджувал.а•

nо'!1ре­

між

вода

).

ст.люс•

ві

морs

і

(знак

Щоб «Захоnити• nлІвну,

над

nроnустити

нею

струм

стрічІКи,

«Нашnигован і •

н ороткими сталевими с тер­

жнІя.ми .

Елект:ричний струм ціл­ сцрави'І'ися

з

обон " язнами « морського двірника• . Так вважають

ч,1ени :клубу винахіднихів і раціон алізаторІв з цри ­ каtРІІТа'І'СькОІго міс та Дрого­ бича, я кі заnропонували nристрій

дл я збирання нафrи з вод­ ної ооверхні . В ОСНОВУ ро~ ПО­ кладено

морсьна

нацругою лише 1-2 вОJІЬ1'И . Ного можуть е11ворювати обер'І'ОвІ гv мо.

"Щітка"

оригінальний

є

СІмінус• ),

нафтоnрод.у,нтами

досить

.·може

яким

(знан

ків.

ком

які

ному разі-слабним елек­ тролітом ,

масляну

длs

речовинами,

мають .Р1ЗІНі за.ряди, в да­

би nідцриє:мств-виробни­ нІ:в, сумtжн·иК!в І замовни­

зацІйна технолоrіЧІНа схе. ма плануванtНя виробющт­

тивного використання дію­

дитячо­

но

еtКономІко-органі.

рики

верхнього

усrrа11ІСУвання ,

яні ВИП)'С'КЗ.ЮТЬ ТОНRОСТі.н:ні гарячокаrrані зварні т.ру­ би. Цьому значн ою мІрою ацрняла

дії

иJна забезnечила точний облі·К нео6х!Дних мате­ ріалІв і ЛtР<>д.УЮ'НВНОСТі

країни ,

В. БОБІКОВ, головний інженер фаб­ го

ролю

На цьому знlм-

З БЛОКНОТА

всесоюзни­

ників, а також ПДВЗ. ра­

може

можливості

з

українськими

ди бригад І бригадирів. Сьогодні ж дійової доnо­ моги від них немає . Здійснення тільки час ­ тини намічених заходів

технологіч­

вони

технологічні

і

Сікалеика

ської України. Ним зроблений ваго­ мий внесок у трудову скарбницю

вирі­ сnів­

модерн ізувати

витрати на nроведенн я технічного nереозброєння

розширили

ми

ку ви бачите одиого з кращих стале­ варів цеху Володимира Євтуховича

робіт тощо .

Всі ці nитання шуються у тісному

зувати виробничі процеси,

працю 200 робітників. У цей же час на nід­ nриємстві було встанов ­ лено овальні та оборотнІ машини фірми «Тексти · ма'> Німецьної Демокра ­ тичн ої Ресnубліки . Саме знач но

меха­

Ударно трудиться колектив цеху залізних порашків заводу nорошко­ вої металургі'і імені 60-річчя Радян­

вантажно-розван­

грудні 1983 року з вве­ денням нових виробничих норпусів , було покладено

у

у

карбо­

ванців. Допомогла нам вияви­ ти СВОЇ «ВУЗЬКІ МіСЦЯ >> атеста ція та раціона л іза­ ція робочих місць. Було розроблено єдину л інію в реконструкції цехів . Особлива увага з вертала­ швейних

nрацівнииамн

заходІв

т и ся чі

578.7

тажувальних

завершився

на

ВИробів .

фабрнии разом Із сnІвро­ бітнинами головного Ін­ ституту галузІ розроблено

яної

ви·

одягу

ШТУК

заnланованих

ТЯ ВИСОКО І ЯКОСТІ• .

етаn

а

збільшиться

Буде одержано економіч· ний ефект від реалізації

ПЕРЕНАЛАГОДЖУ­

технічними

тонни

ресурсів,

ТИСЯЧ

80

ВАНІ ПОТОКОВІ ЛІНІІ ПО ВИПУСКУ МАСОВИХ ВИДІВ МОДНОГО КР АСИВОГО ОДЯГУ І ВЗУТ­

В основу ренонструкції фабрики верхнього дитя­ чого тринотажу, nерший

карбован·

6,5

економія

сировинних

•ШИРШЕ ВПРОВАДЖУВАТИ МЕХАНІЗАЦІЮ ПРОЦЕСІВ ПРАЦІ, СТВОРЮВАТИ АВТОМАТИ­ ЗОВАНІ ПРЯДИЛЬНІ, ТКАЦЬКІ І ТРИКОТАЖНІ

(І з прое кту Ос новних напрямі в і соці ального роз витку СРСР).

тисячі

r523,8

За рахунок реконструкції ШВИДКО

швейні

nотони.

~ПAPTIIgaU•i~

ВИРОБНИЦТВА,

ЖИТТЯ»

По

вейє,ру

такому

л ип:на

кон-

нафтова

рі.

дина по траn.1яє на борт к.орабля і з допомогою ва­ }(уу.:vrного ється

В

насоса

Ентузіасти що

за

відкач у­

тtрЮМИ.

nідрахува.1и ,

нільна

сенунд

та­

ким аrюсобом :vюжна очи ст и ти

теритОj)іЮ акваторії v сто квадрат­ метрів·.

роо·мtром них

(РАТАУ) .

nрmщип взаємо.

ПИЯЦТВУ-Б/ЙІ==================================================================

у

безві"пові"альвості

У ПОСТАНОВАХ

пap-

й уряду щDдо nо­

rrll

що6 ~nерег.лянути

години

прода·жу опи;ртн'()ІІ'(), І рай­

nияцт.Еюм , медиків, педа­ гогів. Чому так соолося? Ноннретно відnовіс'І'и на

rцраці . Показовим у цьому п.1а.ні є той факт, що у

це

та «Красилівський • за 11 м іс яців 1985 рону було д опущено віДповІдно 1108 І 2098 людин о днів прогу лів. Та хто ж вестиме бо­ ротьбу з nиян.ами і fliPO·

силення боротьби з nияц.

виконІКом

тво•м 1 алноголіз.мом , ви­ норІ:ненноя самогоноваріН­ ня nередбаче:н.о-, що в ро.

зреагував,

в селІВ.х Тарасі'ВЦі , Лі'І1Нах . Рожнах n·родаж м.іцних

н і голови

боту ПО VТІВЄ!РдЖенню тве­

вин .

Мед;віІЦь , Нрас ил івсьпюго М . Ф . СибІ га , ні ди­

резого

cnocooy

в.JІННІ

включа:тися не ли­

ше

шwrІйні .

життя

од;разу

жителі Бро­

ва,рщини й мета

це

заtоронив ши

Сх·ва лили

пс ­

радянські ,

на

Інші

-

яних

заходи,

виноренити

щих.

шк!д.ливv звичну з nобуту людей. Винооання цих за­ ходів nоСІГІйно nеребуває

Сього:Ц,Нl, коли nісля црийнЯ'М'·Я ластанов мину­ ло більш як nівроку r

'МісІї по бор<УГьбі з n.и­ ющвом. Нещодавно. на­

rосn.од,а·рсЬІНl органи, але й найширш і кола трудя­

у

nолі

зору

район ної

можна ~ити певні ВИ­ ~новки . Цілий .ряд намі­ чених за·ходlв уже здійс­

nрик.над,

нено.

ження тверезого

ром,

Зменшено,

,кількість

торгівлі,

де

nрим.і.

за·кладlв продається

Ії

життя

в

ни н І

лишається

ЖИ'!'е­

ал е

ж

сnособу

СемилО\1ІНах

НрасилІвці .

му маНІ

н.лоnота'НJffя

nереві­

рили, Я1< ведеться бороть­ ба З ПИЯЦТJЮІМ і утверд­

спи,рт:не . Яtкщо раніше Іх було 64, rrroтlм 27, то на

ч.лен.и

ко ­

Дещо

тут

в

1

цьо­

з-роблено ,

І "Н е;{ол і·нІв

ще

чимало.

за­

На й

запитання

не

змогли

сільвико нкомів

Семиnол.к.івського

ректо ри

М . І.

-

радгосл,ів

Імені

МічурLНа та << Красилівсь­ кий • К С . Шоста:к та Г. І. До вгань . ні голави nрофномІв

цих

госnо ­

ДЗ(ротв М . П. Останець та Б. І. Погрібни й . Вони ОІ:tробували відбутноя 313гальНJИМи слова•ми . І це не виnадково, бо хвалитися немає чи м. Хоч і вживали вони засобів впливу до поруш н и.ків ного

антиалкоголь­

за ко нодавства ,

ефект віД н их

ал е

незн ачни й.

Нем ає ще у сем ююлкІвцLв і К'рІЗС И ЛІВЦіВ ЧІ ТКОЇ С ИСТ е.

радІГ6спах

ім ені

Мічу,рін а

гульниками , якщо nозиЦію оселрощенетва зайн.яли навіть ко.м.Ісії по бороть­ бі з пwщтвом nри сІльви­ ноНІномах . У другому Щв­

.річчі

минул ого

рону

чле.

те,

мів, комісій по боротьбі з

н изька

доводи­

тобо·в деяких громадян до хм1.1ьної отрути .

носить nкяц'і'ВО І ал·ного­ лІзм . Народне гоtпод.арст. во оознає великих втра-r від. rtJ)Oryлlв і заnізнень,

ссамовІДДаноІ• праці на nохмілля . Доведено, що продуІС'ГИБН!сть црацІ .на­ Ві'І'Ь від «ОІqрОМНОЇ • чарЮ{

nадає

на

20 - 30

ПірОцен-

т І.в , nам' ять людини слаб­ шає на 60- 70 nроцентів , про.дуК'ТИЗИіСТЬ ,розумовоІ nраці при наsвнОСТ1 в ОР­

ганІзмі

н'ІіmІ.ачкоr

дози

спІф'І1Ного зменшується на

12- 25

nроцентів.

црогулlв, то в

дні

Щодо

їх кільнІсть

О'!1)Н'МЗІUІ Я за.рплати

та авансу збільшується в ~

·рази

через

надмІрну

Aн11ni:s коrо

відвіднн

&роварс:ь­

меА8Мтвере:аника

nере­

конпиво свідчить, що в дні отрмманнн :sapnnaтк тr.т бу­ вас наtібіnьwе nаціснт в. Са­ ме anкoronь найчас:тіwе с ·основною

nричиною

. с:косн­

·нн дріб+tоrо хупіганс:тва. Ві,.Sуваnк t5 АІб адмінареw­

r;

ту Пе~ва М., Мерхер А. Д., &ухаиько В. Г., Мат­ віс.нко м м. , Зінченко І. Ф.

..

Ро:ав•,.:ано, неnристойно, інодІ навіть аrреснвно nо80NІТІІ СеСІе AQCTa8118Hi у MeAr

внтвере:аник.

Сміnмві

вІА

доброі АСJ3И anнoronю, во­ йовничі ·й нахабні, ранком вони

стають

тмре:аими,

nо­

хмурими. 3 nередчуттнм сермоJІних нас:nІднів с:восі nоидІмки вМХОNІТІІ :авідсм. 3 кожним 3 них nроводкть­ сн po:sмoN. Вона бувас рі:s­ ною, нн рІ:аннмн бувают ь прнчннн , що прнмІІн їх с ю-

в наркол ога , але віД шнід­ ливої з вички з н их ліку

Яка у вас с:ім'н7 Скіnьни ді­ тей , де вчатьсн вони, нк вн іх внховусте7

В біІІьwос:ті випадків май­

же

коиша

с:nово

пустити ваннн

1110днна

дас

внправктнсн,

nовторноrо у

с:обі

не

до­

nеребу­

медвитверезнику .

&aж<UtHR наnнтнс:н з нову ні­ хто не внс:nовмв. Аумсе хоті­ б повірнтк цнм c:nouм та обІцннкам, віри­

nосІІ

.тм

момна

нних

ЦR

не

ue

всім.

розмова

AI\R /Іt8-

•-вмnас:н

не останньою. АекІntона ра­ зів побуваnн у нас Ва­ руха І. В., ВаскІІкwнн А. А., Гапон Д. І., Горбаwенно

г.

А.,

Аубннс~окнй

и.·

n.,

Жвребецtо А. М., КнрІй В. І ., Лук'JІнова А. М., Мерхер А. Д•• )ОЗУ"'' М. А., Мербут

можуть .

Не доходять руки у не­ рІвників цих органів і до ведення обліну та nереви­ ховувЗІН.ня ти х , хто відві­ дав медвиrгверезник. А та. ких у обох селах налічу ­ ється 78 чолові к . Тож і не

дивно,

тегорія

що

0\Крема

ка·

засnоноє .

людей,

М.

Г. ,

М еметов

хаnьченко А. Н., ко В. інwі.

В.,

11. М., Ми ­ · hархомен­

Умркхін

М.

ло

3

М. та

внщезrаданнх

rромадян вмсе віддаnн •да· ннну• горіnці втратнnк роботу, с:ім ' ІО , здоров'JІ, не­ одноразово nінуваnкс:н від аnкоrоnізму. &іІІьwіс:т tо з 'І'НХ, хто зnовмснвав с:пнрт­ мнмн напонмн, живе у ме­

с: ім ' нх

або

не

випаДІках

НаІцрИКІ'НІЦl

сприк.

Тан бу­

грудН Я

МИ­

н улого року в СемИІООЛ­ ках. У вююtrJюм Ради на­ дійшов црото.кол про ад­ мІнІс'І'рати вне

по рушення,

с ноєне старшим ком радгоспу І.

зоотехн І. А . Юnи­ чем . В ін ,з 'ІЯВився на робо­ ту

в

Як

н е'І'Верезом у

же

цей

nротнгом

потраnnяв

стані.

горе-керівнии

мас

сімей зовсім. Тан, Гребен."_ нов в. :sавІІt!'мн rорінці втратив с:ім'ІО, ноrо трос АІ­ тен BHXOBYIOT..C:R бе3 батІо­

n.

ка. Сам ВІІчесnав Павповмч хоч мас •зоnотІ• руки, чу­ довий rазоеnектрозварнмн, сnю са р, вмІс добре nра цю ­ вати, ane rірка •nодруга• веде йоrо не по тій AQpo:al. Ум рихім М. М. .Же ІІіку-

останнього

у

час:у

·медвнтверез-

ннк брудний і n'яний. Рі­ wенням народноrо с:уду йо­ rо

Окремі

nовних

онремих

вавс:JІ від аnкоrоnізму. ІІо­ вернувwис:ь з nінуваннн, до роботи не став, nродоВІNІу­ вав пнтн, деніІІІІКа разtв

ХМІЛЬНА ОТРУТА ди. Традиційні nмтаннн: Чо­ му зnовживасте с:пиртннм1

та

до

з

nияцтво м

знову

nримусове

наnравnено

своїх

nід .

тягн утІ до адміністратив­ ної відповідальності за

шояву на роботі в нетве­ резому станІ , але обл іков. ці їх протабелювали , і по­ рушни,кам було нарахова­ но заробі'ІlН;.v плату .

Дивно,

але

«СТИЛЬ•

йде

факт.

Та­

ВИХОВНОЇ

тільки

на

рО ­

шко­

ду сnраві , адже боро ­ тися з пияцтвом треба по. справжньому . а не на с ло­

вах .

Цього

ЯНІраз

І

кує се.миполкtвцям та СИ.'ІІВЦЯМ.

бра .

J<pa ..

М . ШЕРСТЮК, секретар

комІсіУ

при

райвиконкомІ по бороть­ бі з пияцтвом.

стіл ьки ви х

П ОІ!lрібних

і

ціка ­

с n рав.

Р . ЛИСТОПАД, начаJІЬИик кабІнету профІnантики Броварсь­ кого

медвитверезиИRа.

nікуваннн.

Ха;раНТЄІРИзувати цих

на

в ід

ле г лих ? По1урають в ип нвохам і' ке ріВІНи.ки радгос пу с К·ра­ силі:ос ьки й • . Ро6!1'ник и rоспода,рства Лобко , Од­ норог, Тетеру·н були ПІРИ­

бОТИ

учаснкни

немає nотреби

порядну не

їх

навіть ·нерІ·виики.

рівників цро стан вихав­ ноУ роботи. розглянути п овед ін.ку окремих грома­ дян тут, н а жаль, забули. Близ ьно двохсот меш­

ю тьс я одиниці. У Семи­ по лк ах вз а,галі п оби·ли ВСІ

ти, "ну велику WJ<oдy цри­

закл икати

Н'Ий

.ке.

ни .

продуюrивн Ість

пиячать

ви конком

маже після цьо·ГО вимага­ ти дотримання вимог Уна­ зv Президії ВерховноІ Ради УРОР Л!РО боротьбу

ла~• цІдлеглим nоказують

інформацІ!

канц.і в С емиnолак І Нра­ сил і вки сто,я ть на обл і·ну

про

комісія

волі, а

по.

слухати

да~mоя аж ... оодин раз. Про те, що варто було б за­

ми бор0'1ьби i:J 4:Jеленим змі єм• . Звідси і почина­ Ю1'ьс я осі бід и пору ­ шення трудо·вої ди.сцІШЛі ·

с ходки

збавлення щоденно ,

місць

на безд1яльиістю відПові­ дальних осіб, nиЯІЧНТЬ н а­ вlrrь на ро6о чому мІсці. В

серйоЗ Н·іШИМ ІЗ Н И Х Є віД­ СУ'J'Н'іСТЬ КОО))ІЦИ НаЦіЇ V Ді· ях зацікавлен их сторін адмінІсwацІй трудових КОЛе'К'І'Н1ВіВ, сілЬВИіКОНRО·

заВІЦан ь ,

з

ни цієї номісії у Нраси­ лівцl збиралися на засІ­

:Лів населених п ун.нтів їх фуНІІСЦіО:кує тІ.льни 19. Ро. 6Dта n o вnорядкуванню 'l"OpriВrЛl спиртним ведеть­ ся . nостійно . Вирішили

невиконання

рекорди . Сім жителів, янІ поверну лиая

громадян

даЛі.

немає

nо-

т реби . Уже ч ас nодивити ­ ся Ім самим на життя тверезИ!М и очима . Рано чи rDізно цьому nовинен бути

кінець.

Задумайтесь, що

ви залишаєте своІм дітям.

Порожні мяшки , брудну ла й ку , образи. Чи не пора

в овернутись

мал ьного життя? кає

на

кожного

.!О

нор­

'Гут

че ­

:J

в.ас

«НоворІчний М ад .

сюрnриз•.

Ксекі'і Рибакtноі.

.


сНОВЕ

fi

РОСЛАВИЛА

себе

справжньому майстровІ НОріВ. Ноли комсомолка стала

ДОЇННЯ

внеонопродуктивною

ноnlтною

працею

в

орде­

на Жовтневої Революції радгоспІ •Плосківський»

працювати

дояркою.

хоч

першІ

молода

Ніна

ки .

але.

Вона

ло

важкувато,

тваринниця

Миколаївна

Tonlxa.

кілька років тому за при­ кладом

стри

своєї

старшої

ЛюбовІ.

яка

закінчення

зразу

теж

ж

мала

на

ферму,

зробила

не одну

Ще НСІВЧаЮЧИСЬ у ШКО·

лі, Ніна після уроків час­ то приходила на ферму і допомагала Любові в ро­ боті. То разом з нею чис­ тила корів, то наводила порядок у стійлах. вичи­ годівницях

наставниками

ньої

неда­

у

колиш­

J3иnускниц1

школи

були старша сестра І лау­ реат Державної премії Української РСР. кава лер орденів Леніна і Тру­ дового Червоного Прапо ра комуніст Ганна Анто­ нівна Строкач. З ронамн комсомолка

все

доскана

Словом.

вчилася

ліше оволодівала обраною спеціальністю. Прагнення добитися кращого. вийти

все робити так. трібно бу ло

як І по­ робити

на рівень показників ва­ дою молока вІд закріпле-

доювала ту або

Іншу

ко-

_

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ?

u

вже тан повелося із давнини.

що

Новий

рін

розказу­

люди

на

ють О;.:\ИН одному неймо­ вІJрнІ історІІ . Іноді навіть пам·яті

зафінсову­

на папері . Ось і

нови.\'!

даІЩІ:Я

1986-іМ

отримала

ре­

письмо­

ву ооовtдь цро незвичай­ ну цригаду В. М. Пра­ ховоІ. Автор цього гостро­ сюжетного

послання

пи-

ше:

•Свої чобітки 11 ~A'Ina на ремонт у атеn..с Нt 2 оСІnас­ ної фабрним сРемв~уттІІ• ще 30 сврnнІІ.Поnаrоднтніх nовинні буnи до 10 мсовтнІІ. Проте у nрн~наченнй дett., nрацівники атеn..с відпов!; nи, що чобітки не rотові и чесно ~І~наnисJІ, що відре­ монтуют., іх не скоро. Ян мсаn~о, що іх вІдвертІст~о 11 вчасно

не

оцІниnа.

-Пройwов мсовтен~о, •ан-нуnоо nepwa денада

ЗУСТРІЧІ З

nро­ nис-

тоnада. Ane ву nочула,

виконано.

ще

nрацівниками

одній

працювала

шкіл.

група

запитання:

психоло­

яка

справа.

може вважа­

ТИСJІ найголовнішою в їх­ ньому житті? ВІдповІдІ. як 1 слІд було сподівати­ ся.

стосувалися

в

основ­

ному майбутніх nрофесій. Діапазон вибору був до сить широкий: від швеї до

артистки

І

носмонав­

та. І лише одна з тридця­ ти дівчат написала, що

хотіла б бути вчитель­ ною, народити троє дітей і

виховати

їх

хорошими

JІЮДЬМИ.

Загальний опиту,

ян

не

результат прикро.

по­

казав, що одруження. сі" м'я, виховання дітей в уявленні більшості юна­ ків і дівчат. яні закінчу­ ють школу. до суспільно значимих

Звичайно, Так

не

це

атеn..с

Нt

2.

на нвитан­

иувамсиnи,

що

стро­

:sаnнwнnнся,

а

про

ре­

~уn~отатн nовідомити nнстІв­ кою. Як :адоrадустес11, :sвіст· кн

чекаnа,

1111

донн

внстачн­

терnіннІІ. Сnовом, чере:а pu тнмсні ~нову буnа в атеn..с, 1!8 мені сна:sаnн, що НІХТО

НО

МОІМ

не

ПНТаННІІМ

каnеме­

:ааймаесІІ•.

наго­

родження бригади як пе ­ реможця Всесоюзного со­ ціалістичного змагання молодих тваринникІв

нраї­

ни Червоним вимпелом імені Юрія Олексійовича Гагаріна! Цей вимпел тва­ ринницІ зберігають як реліквію. Тоді керІвник бригади А. І. Малюга І майстер машинного доїн­ ня першого класу Г. А. Строкач привезли Із Зо ­ ряного мІстечка Червоний

чИ'!'ачів.

ЗДИВІ.УЄТЬСЯ,

лИІJ(ої

Ди.мерки

жа

те,

на

~же

що

П.

в

Піно­

тому

ж

шикль

На

МОЖЛИВО,

уже

тре­

...

думkу.

що

подІбна

ситуація для nобутових заюадів міста й району не та·ка вже незвичайна, наштовхує й історія ()ро. варчанни Л. І. Гуцан. У ПрИЙМWІЬНОМу nу.нкті nри атедьє М З. що в райо­ ні •Торrмашу•. у неІ, згt.;що

М

КВИ'МНЦІЄЮ

G

прийняли в 3 имове nальто. Не раз і не два ходили

385984,

хімчи'С'І1Ку

жІн.ка І УІ дІ'І'и в ательє, бо близько трьох місяц111 винанувалося

замоВJІення.

Виявляється,

,nадьrо

з

ательє вLдпра-вили на по­ чатку вересн.я в хlмчист

ку, що в воно

сТа чи ТЗІКЗ вже це неЙL'\fОВ!рна історія?•

КалИ'Ті.

через

ність

ЗвІдти

чиюсь

халат.

'Помандру;ва.lо

ательє

N2 3, чанку• ...

не

всі

та

право

по­

носи­

знаки. Того року

втш

значно

переви­

конали соцІалІстичнІ бов'я~ання.

зо

в

а в •Брова,р­

на

дала

словр

За

одержати

досягнення

внеоних

самовІддану

належать.

непокоїть ...

почалася

розмова

кореспондента РАТ А У Із заступнином міністра ос­

вІти УРСР І. С. Хоменко про новий в шкільній програмі курс «Етика 1 психологія сімейного жит­ тя•. який введено в шко­ лах в нинІшньому нав чальному році.

то

пра ­

цю в переддень Нового рону в урочистій обста­ новцІ другий секретар об­ ному Номпартії Унраїни В. Г. Маломуж вручив

Ніні Минолаrвні Топісі орден Леніна . Це її пер­ ша найвища нагорода рідної БатьнІвщиии.

називати

моральним

значної кільності розлу­ чень. низької народжува­

ності та Інших небажаних соціальних явищ. Новий нурс

шнільної

якраз

1

ти

програми

упущення

nовинен

у

попередній

-

Помиляєтеся!

су

що

ють

він

ви

як відзнача­

педагоги.

прагнення

до

-з' явилося самовдоско­

налення. до більш кри­ тичної оцінки . власних вчинків. Нурс розрахова­ ний на учнів дев'ятих класІв 1 ч11тається раз на тиждень.

До не

речі.

оцІнки

знавства.

учням

виставляються.

ширше.

суспільство не

кажучи

вже

про біологію. До р~чІ, са ме у зв'язну з nоявою но­

людини

илинав значний інтерес у старшокласників. У бага­

учнів;

тератури,

поко­

кур­

куди

предмета старий анатомії фізІологlІ

l

у

восьмому

годинами, на

сlмнадцятьма

я1<І відводяться

вивчення

вого

ник

класі

питань

стате­

розвитку.

а

пІдруч­

«Людина•

-

відпо­

відним

додатком.

-

До

жоден

останнього педвуз

не

часу готу­

ку

того д:н.я

не

видали,

вершення

48 днів ні ...

нуртІКу

хоча

чис'І'НИ

то:v~у

тан

C'llPOK

чальним є не нІсть вчителя,

спеціаль а його

Ідейна,

чи

ведення нового ну реу. Це може бути 1 вчитель сло­ весник, І викладач фіз­ культури. 1 будь-яний Ін­

вуmщя

і соціальних за:вдань Ко­ муністична партія надає

:забезпеченню

рівня

внеоного

органіЗованості

ІІО!Рядк'У

на

кожному

здається своє

вам,

що

сввховаввя•

почнває значно раніше?

- ДосІ йшлося про вивчення конкретноІ дис­ циплІни. Ви ж порvшуf'

моральна,

психо­

логічна підготовленість до

ший педагог, .,,;єтьrя

який

норис­

аІІторитетом

І

до -

і

nіД­

nри&wстві, організації, ус­ танові, змІцненню трудо­ вої дисципліни праці. За­

безпечення ствах

і

соного

ної

на

нідприєм­

організаціях рLВНІЯ

ви­

соцlалістич.

дисциплІни

n:ра:ці

сприяє ФОР"уванню у кожного 11РУдlВ'Ни·ка свІдо­ мого,

номуніетичного

ставлен.ня до nрацІ. По­ ряд з nосиленням вимог до

дотримання

НJІ

труІЦового

ства.

викори­

стання л,равових

за.ходІа.

Саме у nропонованому вu­

даннІ

авто·р

чення

соцlалІстичноІ дис­

вих

колективах.

Ця книга вже нaдtйtwta до

магазинів

мkта.

Т. ЗАХАІМІЕНК(),

дисциnліни важливо -ви-но.

СТ&рІJІВЙ

ділу

nра.ктиці фор-

зна­

П забезпечення та дОСвІд їх використання в трудо

ристо-вУІВати всІ

нl себе на

nоказує

цип.'Іlни працІ в пІдвищен. нІ ефективностІ виробни ­ цтва 1 яності роботи, висвітлює правовІ методи

трудовоІ

вИrПравда­

законодав·

правильне

. ~р

DPOIIII'8Jf.IUI

....

КІd:І­

квнm.

Проектуєтьс~ небосхил

І

минув

у жоот.

-

с.А, може, вже досить Із нас оцих неймовірних пригод?-скаже читач. Адже вони не пІдійма­

ють настрій•. А й опраццl, чи не пора ПJ>ацtвнин.ам

фабрики

• Ремвзуття:~>

і

,JЮМ6інатv

побутового обслуговуван­ ня поліпшити органІзацІю своєї роботи? Щоб не ви трачали

марно

•клієнти

свІrй час, щоб .щ>аще вино. иувався

державний

план.

ГОНЧАРУК.

Москва. Велике коло проблем по створеІІІІІО­ спрвятливоУ атмосфери проживІUDІJІ mодввн роаа'ІІ·

зує Науково-досJІІдннА інститут Іу,!dвет.ноІ фізики Держбуду СРСР. Акустика 1 свІтлотехнtка, xn:lмa·

тологія 1 сонцезахист будинків, теплотехніка і дов­ говічність будівельних конструкцій ось дапеІС8 не повинА переmк Інженерних двсцнпJІІн, JПd цtкав• лять сnецІалІстів Інституту. Жодна веJІИJСа епору,Ца району, мІста не може обійтись ~~ез точиого роа· рахунку

акустичних

це має бути

людина одружена.

ним

-

життєвим

Ірино

чому давня

з

влас­

досвідом .

СеменІвно,

в

особливості викла­ курсу у сільсьнвх

школах?

-

Перед

вчителями.

сільськими крім

загаль­

них проблем, іноді вини­ кають l специфІчнІ: як старшокласни­

кІв розумно вести хатнє 1 присадибне господарст­ во. виховати любов до рідної

землі.

Саме

рилова

на цьому

з

акцен­

Богуславсьної

1.

Т.

А.

Коко­

ша з Чапаєвеької серед­ ньої школи Таращансько­

го району

розв'язання

питань

КиІвської об

ластІ. Частими на їх уроках є

гостями сім'У, як молоді, так і з велиним життєвим досвідом, а та ­ нож лІкарі. юристи. пере­ довики сільськогосподар ­ ського виробництва.

u-

мн, спецІалісти інституту GудІаельноІ фіЗJІJСJІ саМІ створюють чаtом унікапьве устатку11811118 JINI ~ ведеННJІ експериментІв. Таким є, ІІаІІрІІІUІЦ, ш~-

-

установка, яка

дав

мoatr11118Іe'l•

махет&а окреІІQ

··

будИНJ(ів і цІлих районІв.

вlр'ям учнів та Ух бать­ нів, достатньо Інформоєа ний про умови життя НОЖНОЇ ДИТИНИ, ВОЛОДІЄ мистецтвом бути порадни­ ком І берегти таємниці.

Звичайно.

даних,

дІйності будиикtв. ДосJІІджуючн цІ та Івпd пробаt­

модетовати природне освІтлеІІІІJІ

школи М

визна­

значення

енономічних

за­

в

- Дев'JІТІІЙ клас ... Це фактвчво поввоmnя. А не

здійсненні

роботи. nLД:вищенню осо­ бис:rоr вІЛПОвtдапьн<>С1'1 можного робLІГНма за ви­ конання своІх о60'в'Я3Jdв. ЗмІцненню дисциnліни і nорядку сприяє до'Іфиман.

МешнанцевІ вулицІ Олl!м­ пійrської в. І. Герасимен­

тують увагу такі вчителі, ян. наприклад, А. Ф. Гав­

випадку

змtциеник.

за

вав вчителів-спецІалІстІв з цього предмета. До то­ го ж слід зазначити. що даному

11

ми І засо6и

послІДовно nроводити в життя настанови nарт!І по вдоснон-аленн.ю 'ІІИХ<>вноІ

той коро'11КИй строк, nоки КО.J)ЄС·rюн,д.еНТ ГОВО;рИ.В із лрацівни:ка-ми ательє, він ст.ав свіДком неприємної розмови між вLДвlдувача­ mи і nриймальницею.

привчити

Але, мабуть, викла­ дати П зможе не кожвий учитель?

-

З стор.

дивина?

Навіть

життя

Перші елементи nІдготов­ ки до сімейного життя з'являються ще в дитячо­ му садку. У школі тема сім'ї близька урокам лІ

вихо­

аналіз

нового

тьох

питання

доповнився

впровадження

свідчить,

те

вого курс

заповни­

ванні підростаючого ління .

Уже

Першочергове у

Гадаєте. тана тяганина ,ця нліЄІНТlв приймально· го луНІКТу ательє М 3 комбінату nобутового об­ слу.говування

Украіни

роль.

А. ГАВРИЛЕНКО.

В.

поставить

інфантилізмом, заува­ жує Ірина СеменІвна, стало однією з причин

цl

Поп:lтвидавІ

•Занои и двсЦІШJІИНа•. Автор книги М. М. Ко­

по 6600 нілограмів моло­ на від корови. а добилась по 6650 нілограмtв. надоїв,

У

в серії с Правовьrе звания в массЬІ• ВИЙШJІа ВІІІІП'а

ннй небосхил

Явище, яке прийня

-

де

гів, старшокласникам за­ пропонували відповісти на

мІ­

ки всІ npoйwnи, й nочали wукати чобітки. До кІнЦJІ дня іх не знайwnн, тому сказаnн nрийти ~оовтра. Hawl сnіп ..ні nоwунн у комірч-ах трнunн даоо тнмсні. ПІсn11 ц..оrо встано­ внnн, що ста-вс11 обмІІІ: мое в~утт11 ВНАіІІІН Інwій nюдн­ нІ. Майстер Q. В. Орсх nо­ обІЦJІnа :анайтн в архІвІ ад­ ресу .пасинка тих чобітків, що

доїння

цІ

на

КОМПЕТЕНТНИМИ ЛЮДЬМИ

із

на їх думну.

че~з

Вони nоднвиnис11 і

машинного

колективу

свІдчення

Згодом Ніна Микола ївна одержала по 6000 кі лограмІв молока від коро­ ви. перевиконавши зобо ­ в'язання. а пізніше пере вершила 1 цей показник. Пам'ятним залишиться для молодої тваринниці заверuшльний рІ!і п'яти­ рІчки. На порозі його во­

А яке творче пІднесен­ викликало в майстрів

тій :v~ісяць

сяЦІ>, у грудні, вІДбуnося найцікавіше nобачемн11 з

цію

ня

І спецІальнІ на знаки із зобра­ женням першого у світі космонавта для всіх чле­ нІв комсомольсько-моло­ діжного

1ft

ЗНАТИ ЗАКОН

вимпел грудинІ

ти

молка.

дружини

в атеn~о~ я зно­ що роботу не

А

Оцінку В

комсо­

ательє М 2 ло вулиЦі Га­ га:рl-на чоб11'КИ для його

..

сив-ої

перед

одержувати

зО!ВСім недаІІ!іо в міськра­ йон.ній газеті з'явилася акарга ленсіонера із Ве­

неимов1рне

ють їх

чала

хтось із

Очевидне

для

лограмів молока від коро · ви закріпленої групи по

ПРАЦЕЮ-----•

І не дві, а 25 корів. Це не так легко. Першими

їдений тваринами корм чи виконувала якусь Іншу роботу. Вона вчилася та­ кож підмивати теллою во­ дою вим'я корі.В, масажу ~вати його. приладнувати до нього апарати механіч­ ного доїння. А Іншим ра­ зом під її наглядом ви­

Ue

тварин­

нагороди

.N!> 1.

рову.

тих

Удостоєна найвищої

вли­

-

корів комсомольсько-мо лодіжної бригади ферми

у

бу­

ЛЮДИНА СЛАВНА

nісля

лася в дружну сім'ю май­ стрів машинного доїння

щала

їй

оскільки

треба було доїти

се­

навич­

звичайно .

норlв

ниць. які раніше від Ніни nрийшли на ферму. По 4500-5000 І більше кі­

восьмирічки

пішла

так

і

то

них

7 січня 198б року

ЖИТТ.Я•

Тепер у Науково-дОСJІІ.цному .ІJІстпутІ С5уЮаеааоІ дОСJІІАжеnІІ ао 3UIIe'l')' рам

фІзики проводяться

районІв стоJПЩІ в1,ц ПJ'OIIIIU08D 1 rравеаорвп 81)'· мІв вl,цповІдво до тернторІ&ІwІоІ xoмueJCeJIOI ._.._ охорони природи а

На знімках:

. світлокоп:lриого

Mocut до 2000 року. - завІдуJОчиА лабораорІао

вгорі

середовища О.

КорзІн

(прцору'І)

та Інженер С. Баруп:lив проводять дослІджеІІІІJІ з до­ помогою приладу урбавоскопа, яквА дає мoaurwcn.

об'єктивно оцІвити архітектуринА проеп на стадІІ макета житлового квартапу,

вулицІ,

райо:ау.

МІнІа­

тюрна телевІзІАна намера, амонтована а првлц, до­ помагає ІмІтувати пог.ІІJІД тодиии на об'єп а мас­

штабі, близькому до натурu•воrо; аниау

-

уста­

вовка сштуuнй небосхu•,

(ФотохронІка ТАРС

--

РАТАУ)


*

стор,-

4

січнІ

1

По.а.аруиок

·

т• Нананоt камnr .. Іт;

.майстрів

ми-

, 1

ММ&ІtіІІ . .ц•

поlІкtвцями. розпочав nic- ' нею С. Тулинова сРоди- і артист

УРСР .'Іауреат мІжнарод­ ного кониурсу імені П. Чайковського 81ктор Трl­

t t

:

tt.IO

з

та ТатарськоІ АРСР Ген­

надія Васька, лауреата всесоюзного і мІжнаро,q·ного

конкурсів.

іменІ

М.

премІІ

Островськоrо

Миколу Шапша, а також народного артиста УкраІ­

ни

Владлена

3аСІІУЖОММА

напІ:аатор

тІ.

РосІАсаоно ммстецтао.. РІ8..0а І рЬаnис no 118Р8·

10..30 tt.OO

УРСР

.

8ІІМ

. 8ІІСТааа

С.

ра_..

Фо'І'•

.

села.

.

Л. СОЛОВЯ:ОВА.

АОІКNІА JІ.ІІІ.

,

аІрна•.

'1'8ІІ8фhІа.м.

·-

t

Xr·

·с..­

22.41 ""'"'"·

СІРІАА. 8 СІЧИІІ . І 3ArAIIІtHOCOI03HA

хорошим

3

8.00

1.40 • ...Ао

будинку

но запросили всіх до за­

лу.

Перелнвал~ся

світлІ,

мигтіла

льоровими

на

різноко·

вогнями

кра·

суня-ялинка.

Відкрив вечір директор радгоспу А. І. Іваниць­ кий. ВІн розповІв про здобутки колективу roc· подарства

в

останньому

роцt ХІ п'ятирІчки і пла­ ни на новий, назвав nере­ можців соцзмагання се­ ред працівників полІв І ферм, механізаторів. Ім

буJІИ вручені посвіДчення

1

значик ударників соц­ змагання ХІ п'ятирічки. а також цінні подарунки. Учасники худоЖІJЬоІ са­ модівльностl привітали Іх

ПІснеJQ.

І

те.ІІ. .ІІfа.Іf

ёСмоР'ft!ІІІІоНа nастна•. Іа серії •Фронт Ооа nоща.АМ•·

Н ..20

культури

с. Пухtвни відбулося ве­ JІике свято. ДІД Мороз і Снtrурочка. баба Палаж­ ка 1 баба Параска гостин·

.

H08NHM.

НоІІМмн. Док. фІпа.мн ТWІd'І'~_; АІіі країни ·~пка.км ...

t4..30 t4.10

цеJС

к-ОІнатr•,

ЩrуrраАІІ•·

•Мм

1

ti.AO CTAAION Nlll 8СІХ. tl,t0 сПоNІІНН8ННІІ•, ТМО• журнаІІ.

ti..ИHo8KttM. tl.41 А. НІноІІас8. · •ТрІо•, · t7.01 Пром•сра 9АОJКНИІ'о теІІ. . іІІІІоМ)' •АМІУРа ІІІІСІІИМЦа. І MlN•APX8• . ра• •. 3 сорІІІ.

tl.tl е3а

споаом

ІмономІІІ

t8.45 ti.OO tl.31

АІІІ••·

-

І

о.~и•Іста. cnpa•a nартІйна. Са.оrоАНІ ., с•І'І'І. С•Іт І МОІІОАІо. •3 ЧНІІ А.-мо 1/(0 8'1•

АУ•· 20.05 hром•ора теІІофІІІWІ'f

ОоаnоцІ•

xyA81111ІІJtOf'o

.naono • .,..

Іа сорІТ ••ромт

Ооа nощаАН•· 11.00 Час. 11.40 ЧомnІона'І' СРСР о rypнoro

. нм.

катанн11.

•••

'Імо•І·

СІооrоАНІ у саІтІ. ПРОrРАМА YKPAIHCWCOr8

22.30

, ТІдІ&А'ІІ!ННJІ 10.00 Н~мнк. t0.20 elln8POA. OJNIIIT8I•

Ао

kec-нoro ™*"" ••· '"" І '1'8ХНІІСМ, А/ІІІ Ai'NA та

10нацтоа.

УроJІuсту ,астяну ве­ чора продовжив вечІр

н.оо_ хr....-ІА ,..,.. .І•а.м е()СоОМС'І'8 МІНТТІІ AiNt

па

t2.50 ti.OO tl.tO 11.30

nІ.Cn! t ryмow. Ні KomtYIJ)CH, святнова

nослуг

Провел,е. Іrрн, фа­

потерея,

rостей

до

працював

магазин.

У будинку ку ль тури то­ rо

дня

зика,

ta.t'l~.:~м наАІА.

Ноаннtt. Ноонни. СрІОниА аа•Імо'Іок. КІноnроrрама •Haw

С.УЧККМК•.

довго

лунала

кружцпи

в

му­

танку

учасники вечора. В ус1х був· веселий святковий ьастрІй.

В. КОВАЛЬ.

17.11

еКоtа~ДороА•.

Onopa·

наама.

eArponpoм: nроІІІОІІМІ ІІОІІІУКИ•. ІнтенснфІИІЩІІІ НОрМО8НроІНІМіЦ'І'88 НІі Хар_кі•щинІ. ti.OO КормснІ nораАК.

t7..30

t8.30

ФіІІа.м-монцорт

8

МІИПІІ•.

npon•

АитrаІІа.на

Н_}'СМО,

tiAI

А.

•Т•·

•OCiroaoptOCMO,

НОЦІІо -МНОІО

fi.OO

tІ.:Н

н.мора.

СХ88ІІ-ІІое.

ФіІІа.м-концорт

Ko..opra•.

10моrо rІІІІА8'Іа

....

ма....

,..~

..

f4.10 Суn."-ннн ІІІІІОf'ІІІІАІІ'Іа. 11..35 .......... t .АО •&ІІІосн'Іжма та семеро rиоt~І••.ІІаІІот ...,. АІтон. f) .41 Поw,.а ,..,..npoc--rttr. t8.20 ИrОок саІ~ а санмІt'о

М'fаМ'ІНОЇ К)іІІа.Т)'рИ•, Ста· роамкна росІАсаока муаи­ иа.

21.00 21 АО

Час.

•hаІмонна •Іри.••

АСІІІСНІЙ

.......

Xr· ,......... - . 2 с•

12А5 Но•ннн.

. 12.51 AooiNCOU Clt'fJIIh.

t$.20

іt.И· маАс,-рм ІІIIC'NI&fL На· ІІОNІМА . 8Jn'I!C1' PtteCP

КаІ'І'На..0СНО81 ІНІ811•

І.

мо. еWоІІ.,..енно-..,..,.....

17.1$ ОІІІ ..ца.-маІІІОМЦ. t7AS еНа.аІ ...с•• іfаrроатн 8NJfx npit•IA УРСР 185 р. • rur81

18.18 Роасаама. t8.tl . . .,.....,.._ ........,...

t 8.45" Иомnас ~рмстL

2t.ll

маrкм

18.31 20,00 20.tl 20.20

о. JІнкокWсмА.

см.

Ритмічна rІ•мас'І'ІІка, hчІРИІІ ІС88ІС8.

НООІІНМ. кrеон '18МnІонІ8 а ЧОІІО8ІНМ.

-

еСnІ•••

n.,.,......,...,

мІА ,..,...ІІІWІ.

Іас~. .ИCUW'IPIC•

ИQІІІІІ. 'ra СІ'ІИІ8

• .........,.. (-'8•

І ~fАЛІtНОСОІ83ИА ПРОrРАІІА ЦТ 8.41 РКТІІІ.ма rІ...UУІІ-.

Ху,....

......

t.tt ....._.......

ІАО У Концортм-r ІІІНОІІІІрІ.

1..25 1.45

І.АО •ПиІІиnок••· МуІІа.тФІІІWІ.

t.so •С•Іт 1 моа..-.. 111.25 Ху,......ІА .ТUОФІІІа.ІІ еnаен · • ......nецІ•. Іа copiJ •Фронт Ооа nоща-

ЩКА 'ІаА•. ТоІІОНармс, 11.25 Но•нмн.

П~м•сра

х~

теп. . іІІа.му • МИСІІИ88Ца. а РА•• 4 сорІІІ.

11.10

М

МІжмароАНа

на.оrо

ра N·Apxa•

тоаа,мс ...

ка ~тр\ 'І а хоио10. •ltrФ· фапо-Сой8ра• (CWA) еДИнамое (Москаа).

2

nорІоАИ• І nopopal t1A5 СІооrОАНІ ., С8ІтІ.

І

-

3

tt.31

Проrрама мaworo 81111'1'· ТJІ.. Olroaop10c•o nроомтк ЦК КПРС. tt.55 ИоІІНнн. :н.оо Пром•сра ХУАОМІМИІ'о ,..,.. .іІІІtМ't •У r•pax

Ka8Na8'f•• еа

Іа сорІІ

nощаАН•.

. .рОІІТ

Jt..OO Час. . :81.40 ЧемnІонат CPCft • ••· r)ipнoro натаннІІ. Тамцt. 22.5!1 СІІСІІ'ОАНІ У С.ІтІ. ПРОГРАМА

УИРАІНСІtИОГО

ТЕЛЕ&АЧJННJІ М-00 МО8МНМ. 'іІі.10 СрtенмА Аа•Іно..ок.

ІІ.:Н РосnrО«Іканса.ка 810-Математи'Іна

Мате. .тмчиа

11.1 о 3rc-rpl.. мо•·

wно11а.

а 10нrо10 tор.

тріо

t7.45 Cnlf8&

е3ОІІОТІ

НАІО'ІІ•. АІ'І'8А. •RІІМнма· смІХотинна•. \UO Те.t~. .ІІІWІ •MraІttCa ма ке МІІІТТІІ•· ' .

18.00 ..t1m1 11.00 ti.SO 20.00

Ак.,.уа,. ....а мамора. РосІtісІоІСИА· рОманс.

МоІІоАІJІІма СТ'fАІІІ •Гарт•. 20АІ На AO«Jpaнf't, АІТИf 21.10 'Іас. 2t .40 ХуІ/(ОІІІНІА '1'8ІІ. .ІІІа.м

еПрофоСІІІ

-

міІІ.

qtiAЧІtitc,

І S.OO 15.30

.

+

РосІіса.на моаа. СІооrоАНі І 8НТР8 ІІіІt сма.

Ноенкк.

1t~ ~-·· . t :a.t 1 .•С:ІІіт м.,,.а.,..,.w. •'Сертом а

а

•Jio.

tltoAOPU С:МІІОІІ ...

РосnусtІІІнансwса 8МСТ88К8 •РА• РосІІІ•,

tt.10 VII X'f-1111 ІІ!ІНСІІоК8

11.41

•АІІІІ

t 2.1 5

•ІІосtа,..ннІІ

klx

ноrо•.

І

Х.УАОЖНІоСИ"О -АІІСУР8 -

tf.11

Концерт

неІ»АНоІ

nІС-

tto30 -

ПроІІІ811іt JІOUifМII рІшенм•. . РО88ІІТОМ

NІІІ

810111•

а

ааІІа.-

сом•. ФіІІа.м-концоР:t". СОНЦІІ•. jty,__. нІА '1'8ІІ8фІ'!а.м и ОАНо­ А-ннОІО n•oco10 м. rop_.

ноrо. t сорІІІ. 14.30 н ........ t4.45 2 серІІІ X}'AOМIHIItOro Т.. ІІ...ІІ ... у •АІТМ СОНІ&ІІ•• t8.10 Ноокнн. ti.IS •ПрО осас І npo·c.....

rrpнoro NаТаНІІІІо Поко­

23.40

акстуnм.

СІоОІ"ОАНІ

саІтІ.

't

.

ПРОГРАМА YHPAIHCitNOro ТЕІІІІАЧЕННІІ t0.20 Інроtмм,.. rІІІІНаntІІІL' 10..30 Сuто МО8ОРІ'ІНО1 ІІІІКН• ІІМ.

t І .30

Мо.nоАІІІ8на СТ'fАІІІ

•rа.Рт-. 12.15 СонІІ'tне к...._ 12 ..0 Ноамнм. 13.00 3ау.. мт.. орrам. ti.OO НО8МНК. 11.10 СрНJнмА маІночом. tl..30 •НІРQАНа тмр ІС'І' .... Ріоа..ОІІр А. CrxopcwcмA. ti.SO УираТмса.нІ насnІом. · t7.05 ДоМ..... а................ ТІІСІІ cnr..a.н... 17..30 3амом І мм. 18.00 ТопофІІІ.,.. 4oP8Ait

..

ца.оrо

18..30 Mr•.

нрто

....,....

ФІІІа.м

смонт-.·

•днмрn-

.

18.00 AN'I''f81111oH8 ІСа-ра. t8..35 еП'іІІТНРІ'ІМІІ мренс.. На· аrСТDІ'І XXVII 8'18АУ МПfІС.

ЧернІrІка.на

мо1

муаннк.·

OIJ.

сМІІІфоНІ'І·

Ка ,..еромІ .. , АІТМІ Час. :ІІАО Концерт ..aAc:rpla ІІМ4• ,.ОЦТ& І X'fACII!fHIX 110118Іt• ТИ818 'loptllri8CWІol оІ· ІІастІ. 22 .... н .........

20.40 21.00

23.00

ч-nІомат СРСР а

ІІОЙ8оІІу,.

'181108ІКК.

-

«По­

.ІІІТ8ХНІК• (0АОСа) - ..ДМ• мамо• (Іlосмоаса.на 80ІІаста.).

11 3ArAnltHOCOI03HA nPOrPAMA UT І ПЕРІААЧІ НА

КИ18 1'А 05ІІАС111

•Тrреотм сІІІа.са.имх nроnаrанАКстІо•. Док. ФІпа.м.

•.t5

•МексІн.моц.... XrAOJК·

нІА

фІІІ.,ІІ.

•Ао таомннца.

ІІІІІ&ХІ·

т..Оf wн.туІІнк•. ПІАСУМ·

ІСІІ ІІІнторМНИ IONKX r80ІІоrІ8. 1·0..30 НОNЦІР'І' IHC'I'IJ'fiiOH• таІІа.ноrо ансамеІІ,. м. &рожнсаа. 11.00 Мупа.тфІІІа.мк.

1 І .20 І І .55

еС011о А/ІІІ OPII8C'I'P't•· Фіпа.м АІ11ІІІІ. 11011-

,.. ........

ка•.

21 .оо ..... __..,.. 2t.45 •Тама ..,...... ~--­ Концерт

~OANoro

аа

'f118СТІІІІ

артwсто

ТІJІК&АЧКНИІІ

to.20 РИТІІІ-а rІІІМ8С'І'8Nа. 10.40 ТаІtЦІОІО'nо оІ8ітм. tf,20 ХуІ/(ОІКНІА .ІІІІІоІ! ~-~~~~~ ХаІІІІМ•,

маАС'І'ОРІtІ хr.-.и•· З.СІІ~ОІІМА X'f--·

t2.25 •8 ка•.

ннк УРСР С, 'І~ t3.tl НО8КНК.

. ..........

МіиоnроrJМІІ8

11.35 О'ІНМАНо - ноІмо•ІР. . t7..35 Прем•ера ІІУІІІІотфІІІ ...у

....

nам'ІІтІ с:амамтм Сміт.

t1.20

2t.OO 2t.40

Ноамнм.

'Іас.

·

•nа8Іринт•.

ІстраАНо.

РО8. . . .ІІа.н• no)tOAII'I8. 8 nо.м.роІ _. J2AO Ноамнм.

7КРАІИСІtКОrО ТЕІІЕ~ЧІ!ННІІ РнтмІ'Іна rІ•н•с,.мма. AoiDoro аам .,..,..•••

nPOrPAMA

tt.2t

tOAO tt.to "Іс'І'РААмо-рn•ажа•""• nроr~Мма.

еИомо...антм•. 8мста•а ІСмtмwсоrо 1\111111'1oro мr·

12.25

t3.lt"':e"c::н~ТWJ~·

t3.40 •ІІІаwа•. МуІІа.~ІІІ-. 1...25 n, Ч.Аноаса.нмІ. Нон· цор,. """ сириnмм а op-

ts.t'r~ft;i.nat..... -

мароАНа

......

артмстна

СРСР А. Роrооцоаа. •Наука Р8І\ІІНСІІоНоІ УМ• ~Інк • ХІ n'ІІтнрІ,.._І•.

tl.tS

Аоноца.ммА наrноІІМА _цонtр АН УРСР.

t7."

Муа. фІІІWІ'

nІСNІІ•. t7.11 Остаn

•МрнІІата

8HWHII.

еМИСІІК8-

са.кІ ycмtauмit•. ХУАОІІСНІА фІІІ.,ІІІ

t7.55

е8се

• tt.OO А!І'І"fаІІ ....а .--ра. tlo3S •СнарІк мrиІ• Украf· ниnамн~

НІІ•. ІІаорІКWІКІ ІІІМІНІІК. tІ.ІО •ФrтООА-хомоА•. 8wа117•аннІІ .. омnІонІа. 20.40 На AOOINMI'I, АІТНІ 2t.to Час. 2t .40 Топотурнір •Сон•""' МІІарно'І'н•. Са~ІІа.мІ

X'fi/(OIICifi

К0118МТК8И ІСКІІоКОІ оІІІКТL

12.55 Ноамнм. 23.20 ЧомnІонат СРСР neA8olly. Чоnо•Імм.

Чор.

а

••·

•ПоІІІ· •КУ· 8tІІІІоtІІОС). 103НА ПІ!РІААЧІ

(0j18Cd -

тохнІм• poanapayY~•

11 3ArAnttHO ПРОrРАМА UT І НА ИИ18 tA O&IIACt}t 8.15 Аок. тепофІІІа.М erpнro~ ХанАJІUІн•. Ритмічна rІмнас'І'ни..

8.41 1.15

•Ранкоаа nowтa•. ІАІ OCI'CNTML tt.ІI С. ПоwаАц. Концерт NІІІ

скриnки

.о.Асм:іtа аомІІІ, на

морІ•.

а

ориес'І'·

неОосах І

tt.l5 Концерт opиec-rpr ••· JIOANMX іКСТРJІІемтІ•

АДРЕСА РЕДАНЦН: 255020, НІІіІа.ка ІІJІІСТІt, •· 5ренри; ІJІ. Кмі8СІtІІІ, 154. т... ефонн: J18A8M'I'opa- 1·03-71; •ІМІІІУ nартІАмоrо ••,.,.. - t-М-81; аІА"88ІАІІІІа.ноrо самротар11, •ІМІІІУ сІІІа.с:а.коrо rocnoA8PCтaa t-81-12; ІСор8СnОНІІ8К... •Ісцаооrо ІNІ· Аі-оаІІоннІІ t-02-71; ааст.,nника P8AIIN'I'Opa. •ІмtІІІа nро.,мсІІО8ос'І'І, ІtНСтІ• І масо8оі роОотм t -04-81. ·

н•

СРСР

8, АТІІ8НТО8а. 22.40 Сnорт н ,.......,......_ RPOrPAMA УИРАІ~СІtКОrО

•П'ІІ'І'ІІ х811аІІИ

11.11 На екранІ - мІнемо118.11111. еАІаман,.....PriC8i>.

80ІІІІо'ІОІ .оо Час.

аіуІІІІ'nІо

nІІІІС&цІІО•е

tt.OO Міжнаро~ - - . . . - . t1.41 Cnl8a8 11. Р1011Іна. \1.11 НО8ММІІ. tІ.аІ •Екран nрІІ!rоАНмца.... у.. •3CNi8tt .......

t•..IO

комn.

ІІОКС'f І рааІІІNі8Іа RроА8-

11.41 Ноамик. 11.!10 •Кааим nJ10

11.20

антопоrІІІ.

МаІtКОІІСІоІСІІА.

,.,."....... 21 · . 21..И ЧемnІонат CPC'ft 1 ••·

arponpoммcaooero

.

І.

Поотнчна

•У cмtt-...r морІ, у ІІІІІА nІнІ•. t7.45 «Аару10 то8І nlc-•. 18.20 Т8ІІомІст • Мосиаа МІнносота, nрмсм ... нмй

.

.....

nІано).

ІІІІІІWІОІО••

Crl'l'apa).

11fXMK111111 X110C1'81Pt ·

'а.ао ...,......"" ........ • 13.00 СІІІ ка.на f'ONIM8. t4.00 дм,... .. міt rrморнстм... ним KIMOIIC1'PN811 ...... 118W•• 14.10 еІІnнІн8'ІМІ Іар881 ....... 14.50 ropof А. rаААІІІМ - ... · оираиІ. •rмyfa ~~-·· 11.10 rри с. &рім . .."....

wнма•• np,t:мp ХІ фостННІІІО

теІІо•ІаІАмкх фfа-1• ІІМСНО88

РААRМСІІІМ8f ~ '

tt.ll •P-118U no.......••

ЦТ

tO.OO •3АОРdо'ІІ•. 10АІ rра10ті. А. (ОаІІаІІаіМа) І L

t7,.........

~ ~

13,00 . .Іти

npo Wta,\IIM8IC,..

фІІІ-Н

ПРОrРАМА

1.40 КонцеРт. t.oo •СІм•• І I.SO Фіпа.м kec010atloro

нккоо

омоно­ Harнo-nonr•pнмA

JІНІІЦТ8L

8.35

са,...

nоща•

081

МКСІІМИЦІІо 8 ІІТІt·Арха• .Р••· І І 8 сорІІ. tІ.2о •r••••·· тмомаркс. tl..35 rpac мхо•нА орнес-rр fЬІІацу куІІа.~рм нао,v Ім. 80ІІОАНІІІfР8 ІІІ•І.... tiAS СІоОІ"ОАМІ у С81'1'1. ti.OO Иаrком • nоnуІІ•РМІ

·10.00

. 1.40 •Haw

ta

ФІІІІІоМ,

4

РІІІ.

Ка•на•r•.

1 1.А"но•кки. 14.30 но.нмк. 14.50 еСnожкааннІІ

Но•ннм. 3АrАІІІtНОСОІО3НА ПРОГРАМА UT І ПЕРЕААЧІ НА КН18 tA O&дACt}t 8.15 П"'м'сра AOfC. фІІІа.му Сім СІмеttнІ••· 11..35 •&оаІ.-онн, аІрн.•. ХУ· АОМІНІА · теІІ. .ІІІа.м. 2 СО•

сер ІІІ.

23.35 11

•Фронт

ІІаст•

мІмnІаАІІ •.

мароАНоrо

'1'8ІІофіІІа.м

ropax

20.а JІ100ИтеІІІІІІ

фІаМ·

Ао.-а•ноrо

••· r. ..риамк.

Х'tАОМІИІА

серІі

ІІІ

tатуwомк•

10.

(rусІІІ). tl.45 ІКІ;ІІІоrІ'ІНМІ ЩОІІОМNМИ.

17.05

•У

нІ.

док.

, ' тепофІІІІtММ •НаАІАна 1110• ' АК•••· .до•r• оороама•. >'tl-25 Смто ноаорІ'Інеf """""" • КроМІІІ8СІІоКОІІ't ПапацІ а'і:qІ8. t1.10 •Цой СМ8'ІИМА Ц\1111.30 rpac

Ионцор'І'

хору

t0.20

,.....

Аок.

П~'сра '1'8ІІофіпа.му

8.00 час. ' .· 8,.4(1 HlfyO мам,.РІ•ннкІ._

сr,..сннк•.

А8Р88'ІІноrо

УкраінсІІМоrо

11.00 ti.OS

ЧІТІІІІР~ СІЧНІІ

t.UI •Haw

еІсторІІІ

'tОІІоаІчка•. dІІІІWІ. ·

eC:w~·

тое.

СУІІОТА1 tt1 СІЧНІІ І 3ArAII•HOCOI03HA

._,.,

tІІм..,.._ .

.......

н

1.11 tt.OO

фІІІа.му. •Кри.... камІн· HR•. ХrАDМІиІА фІІІ-.

П'JІТНИUІІ 1 , tO СІ'ІНІІ І 3ArAIIІtnOCOI03HA ПРОrРАМА ЦТ

.. ..

•с,.

.. рмАчас. ' ~·· ............ at.oa 21АО ..с:_,.,... .xr,....._

••ponoAc .......

f'poCI). 21.00 Час. 21 АО •МоксІна..-..... мІІ ••,._.

ІСончорТМ...

tt.tl ;ц8 .............. hоІІрМІІ Н88И8. 20.11 к.

І техмІмм.

мос.кооноrо

І 3АrАІІІtНОСОІО3ИА ПРОrРАМА ЦТ

...

МуІІ..,..ІАІімн сПорІМа анм.. еІІусмумttмИ•.

1S.t5 НО8НИН.

сnорту.

. tt.OO СІІІr.са.н. .f'OAIIIIL 20.00 h'IIPNII наама. 20.15 НО8ІІNК. 20.25 •Іа снарОнкцІ С81ТоІІ0і

(МОСКОІІС....

ІІІІСТ-) - · ЦСИА.

t8,tl

СІС&укасt

'""

•r ._ ... ....., ~~~~ ~

t3.SO •ПІ.....мм•. X'ti/(OIIINII . ФІІІWІ l• cr~YttтN•н.

JІат­

Ноамни.

wІстнаАфІтк

стар&іІІ••

у­ ІІІІІІа.нм., Док. fli!NФI8·npO к роІІСІІоКМІ ТU-rp •ІІІО,АМ І ...........

аІАса.моі РСР. ПроІІ'СІІ& фІІІІtМУ•НОН• а&оРту •Сtруни моrо А'І·

114.30 t.1fii........

ЦТ

таармм•.

10..25 ХУАОМІНІА

Напередодні Нового ро­ в

ПРОrРАМА Час.

8АО •У саІтІ

настроєм ку

атру

t4.25

ма a~:rpl.-- а ХОН8ІСІ. •&ос•

ні т: Г; Шевченка 'І'О найкращий новорічний по­

СІІ ....... мІ Оомоаа..........,

Нt S І І .45 ФІІІа.м - АІУІІL -ry,.a. n•~-•нА ХІІОІІ'ІІІие.

.

ДерІІСаІІМоrо

ltero .....

1~1

&р10іна• CCW.t) ;rc;,;"••o. смоемаа). 2 м-

2t.lo 04'ас. 21 .41 •&оаІмонна

npo.

І

...

!r.,

жавного академічного те­ атру опери й балету Іме­

І. JІонІн. МаторІ-

І 1.30 Н~І моІІоАІі. 11.45 еСім'Іі І UІNMa•. 12.15 НІІІІІОІ&WІа моаа. - t 2АІ •ЧуноиNаJІа•. ФІІІІІоІІ•

11 3ArAдltHOCOI03HA .~ nPOrPAMA UT І ПЕРЕАА"" НА KHJ8 ТА OIIJIAC111 t5..20 НО811НК. . ti..JO Xy,..U.IA ~~~... сМ.. жа 68Нсана.•. •.· 17А5 ·~А ан•оа.аkннА а• ·•оанііі ІІіс•. ' . ti.OO •Кміа•. Інформа,цІАиИА аиnуск. · t8..30 kтраАНКА ионцерт. 11.80 Ao8INCOIIta CІІ'fJIIh, 11.10 Мrам .. нмА кІоск. 11.40 РН'І'ІІІІчн, rІмнастмка. :ao.to .... ,,..,. .......,. 20..21 МІжмароАНа то•рмса.­

який предста:вив артист балету Євrеи Косменко. ПриІзд у Семиполки артистІв КиJвськоrо Дер­

8.

1/(0 8Иро8ІІОННІІ r~мм РСАРП.

...

переглядУ танцю,

Т8011 ІІОнІмсwса 018аІо­

tt .20 · Ноомнк.

~ 22.50 Но•ннм.

Велику естетичну на­ СОJЮДу одержали глядачі

Аааrд.Ака.

тена•.

ao.to т...ежу-=ап •С'І'аР'!'•· 20.40 На иІ'І, Аі'І'ІІІ 21.10 'Іас. 2t .40 Хr~нІА теІІ. .ІІІІІІІі 2 •ПрофКІІІ - СІІІА'ІМ'іі•,

Грицюка

жителям

АОА•.

n.

Н.

W ....ц

ИруnсІІоІСА.

.... 11tH МNІОСМ•. ; ti.OO A~anWta КІІМ8РL . ti..JO •Цифри .. нaworo 8ltO станнІІ•· T.-.nnaнa'l'. . 11.40 •3 ІІІОА!оІ8~ І Nlll 1110°

.

таорн Ф.

С.

мм.

OIIJIAC111

..,.

18.10 ФіаWІо.fСОНЧІРТ

. .

rІмнастни..

to.OO

ІІмп~аа енст~ t7AS.Tonenocт на OJ'AIIIIfti14T· 81 0181СІІоtІОі АТІЩ. , 8.00 uмркоа nporpaмa.

· ·

І ·ПEPIAA'ft·

1'А

llf08a.

C:noraAН npo ІМНТТІІ•.' МааАОІ'аNІІІО ltfт...

с Запорожець за Дунаєм•.

даруно!(

•Нар

UT

ntcтa у 8НКОНамнІ

ti.SI eJI

та концерmмейстер,у заслу. женШ артистці УРСР Ользі Ничипоренко.

після

.

• nоnуІІІІРНМі

~ІОннА аа•Іко-к.

•111а.•

та Азу Баканову. які майстерно виконали піснІ Одарки й Карася з опе­ ри Гулака-Артемовського

1

НоІІМнк.

t3.21 te.to

КН18

1.40 ФортеnІаннІ

ПРОІ'РАМА YHPA1ИCWCOrO ТЕІІЕ&АЧІННJІ

лауреата

комсомопьськоІ

,

tІ.:Н Наrкооо

СІІІА'ІК'А•.

-

Пром•сра ,...... ФІІІWІ'f еЩас1111 8811, ІІІОАНf•. 8.35 •&оаІмонна аІрна•. Xr· AONCNIA ТОІІофІІІа.ІІ, t со­ РІІІ.

22.fs 'tомnrонат СРСР а ~~ rrP.!toro мата~~н11. ЖІнмt~. 23.01 C~ooro""l r соІтІ.

YмiJJo вела вІД одного образу. .створюваного на сцені. до іншого. ведуча Ра Іса f{ед8wк1вська. ·вІДо­ ма актрн~, театру й кІно. Щирими оnлескамн на­ городжували і Галину Памову, Наталію Крав-. цову, . заслуженого артНе­

tl.ot НауО -•1\Рі........._ t4.f. еІІісино npм-.r•• t1.41 =r.нa~~rcJ' а ... ,......,..,, ЧоаоаІм. .....

8.00 1.15

М Ькі:.f;оана тоаармс~ ма аус .. а хоио10. •Іо­ стон р10іна• (CWA) ""' :е;:намо• (MDCM88). '3 n ..

«Дивлюсь я на небо•.

t3.00 lcnaнcwca ...._ 11.30 eMaACTitN ·~

НА

2t АО

горіха зерня•.

ІІАІ

ПРОrРАМА

М'"·Арха•

; 2 сорІІІ. , •Haw са... СІІСІІ'ОАНІ 't саІтІ.

tt.IO Jt. Clhlllrc.

11 3АrАІІІtНОСОІО3НА

Пром'сра муІІа.ТФІІІІtМJ •8оІіОАІІРІ ОІІfІ&К880К•. tl.tl Нааrстрі'І XXVII а•tам KnPC. Проrрама Т811оk· '1811НІІ днтоІІСІІІtІСО1 РСР, 2t.IO 'Іас.

шин. · Своїм сnівом вІн одразу полонив слухачів. Сподобалис.t:r також у йо­ го виконанні nісні сОй ти дівчино.

а

.,

tO.tO

21.00 21.40

3 сорІІІ. 22.55 H08HNH.

,.....

nром•сра

........ ,..... ::=-"' ....

ЖИТТJІ•

20.00

еПрофосІІІ

РосnуІІІІІUІ

.ІІІИІу еІС&мnу'ІІІІ l'tAYC " ... МІНТТІІ•. t7.11 n~м·сра х_у,._м~о ....,.. .ІІІа.мr ~rpa -

ян Інс-туnили перед семи•

зас.1ужений

ФАК'І'М С8ІА'І8ТІо. 20АІ На ,..еранІ't, АІТМІ 'Іас. Х'tІ/(ОМІНІА ,..,...... а...

· - ••••••

стецта Киева. з яким во-

на•

сНОВІ

lalfOftOИ 7 СІЧНJІ ' 2АrАІІ .. НОСОІО3ИА • - · ПРОrРАМА ЦТ н мацІонаІІ~~оt~оrо см· tl.ll Ао

~ртистівНонцерт

реку

1986

•'І

сеІ'І'І

... ....

А)'ММ•, '11011~

"~

AII'IL tS.:tU •Cuo І 1110,._.. 11.00 с..... ЦІІА8ТС--. 17.00 MOAL- ~~~- ....._ 17.30 Концерт •· п.он•.;н. 18.\10 МуІІа.1ф1ІІа.м ма ......

..........

19.00 11..3$

Аитуа.ІІа.на нам..... Пром•ора ..... 11 ~ .с..,....__ ІСІІА•. СТ)'.... еУМІІ'І'ОІІ.. ФІІІ-. .

....

~,.а....,

tt.5S Конц8Іt'І' Ronr••••ol с .............., • .,....... 20.50 Не ,..ОранІ"• АІТІІІ 21.00 ..... . 2f.41 Сніtс ІІО:•:т-•-rо ,.. наум -~·•· моrо мІно. "8 22.41 Нuммн. 11 3АrАЛ~НОСОІО3ИА nPOrPAiiiA UT 8 ПЕРІААЧІ НА ИНІ8 ТА OSIIACt}t · 8.110 На АІНІАН't &'1'08811 l.tl -····· :k~-­ нІА.с.... уеІІофІІІа.м.; 1.41 еПоАО.,_... 't ...,..., 1'0111•· Аок. фІІІІоІІ.

1.55 •Мамина wио•••· 11.21 •· пооанn. к......". """ аІоаон,...І • -.-т· tt.IIO ПроrІМІІ8 ~ароа..с ......

.....

...

=

Т811о0а'ІОММІІ.

tt .15 .•І це оса Ху:-нІА

миrе.

ІІІ..._

,....

І

.t3.1~opPoeІAcWI8 м-..~

•-141•.

t3.40 .n. . . ТІ!А _,..рамІ• St·l 8РІІІ • · . ti.OO ІІ-..ароАММА ІСМА "'1rP"!P 8. фу f nам'атІ L n-иаТІІІ!Іt8. 30Ірна eftи а8Ірма

.

-:l:f'

.... ...........

&МW"ІJ. 2 ,..... С,Іт І ІІОІІОАІІ.

t І.АО

, •• ts

.,._

Иауи.о

1

nonr••ttннA

8ІNІО'ІИ88ТІІ•· І.f.30 •У с•ІтІ ,......... ~ І 7 .SO 18 ciC!JIIHMIIf СоІ"_. ll'f8M'INof ІІ)'ІІІІотурм.

СКрмnмо•І

ком~

•· _•M.J.... ..".._,

818aallollf. 18.21 МІМІИаtІОАНИА ммА турнІ.nам~ІІ'І'І а.

30Ірна

CWA.

tt.os

а J"рана'І'мІма.

СРСР·І 2 таАм.

Аок.

аОІрне

-

'1'8ІІ8фІаа.мм.

tt.30 Сnортн•на nopoA8'tL 20.00 hчІрнІІ uau. · 20. t 5 •3ммоом~ Oopor•. Аок. теІІофІІІа.М, ' 20.25 rан.ооп. Иу8ок 11011• . ~ріа ку8мІ8. ЖІнкм. •Старт• (ІратІсІІа88) •А•т-оІіІІІС'І'•

21.00 21 .41

'Іас. •ЖНТ'І'ІІ

А8А•.

(hJCYt.

ІІІІААТНІtХ

•8асмІІ..

....

Сrрмм....

хr.-нІА фІІІІІм.

ІНАІКС Др:уи

81286.

офс:е!'І8ІЙ.

.. p~-.dt

oesc.r

J

аркуш. Т•ра• ІЗ.SОО nрвмІр•u. З..8118Н118М8.

#4 1986  
#4 1986  
Advertisement