Page 1

~~:::::~~,\

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАйТЕСЯ! м

Центральний

4 (3908)

висловлює

7 2

впевненість

у

тому~

кий народ і в завершальному( році п'ятирічки працюватимуть

СІЧНЯ

Ціна

КПРС

) що наша партія, весь радянсь- ~

ВІВТОРОК

1975

Комітет

р. коп.

з

невичерпною

творчою

енер­

гією, виявлять високу органі­ зованість і доб'ються нових чу­ дових перемог на всіх напрям­ ках комуністичного будівницт-

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ ІЮМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ ІРАНОННОІРАД ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ .КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Ва. ,..._..., • ........,

~~

~

В Е Р Н Е Н Н Я

3

Центрапьноrо КомІтету КПРС до nартІТ, до радянсьноrо народу

Дорогі товариші! Наша соціалістична Батьківщина вступила в новий, 1975 рік заверша.lьний рік дев'я­ тої п'ятирічки. Позаду чотири роки напруже­ ної роботи, творчих зусиль партії і народу rю здійсненню історичних рішень XXIV з'їзду КПРС, виробленого ним курсу внутрішньої і зовнішньої по.11ітики. У нас є всі підстави сказати, що за ці роки Радянський Союз знач­ но просунувся вперед в усіх галузях суспіль­ ного життя, зміцніли його міжнародні пози­

ції, авторитет і вплив в усьому світі. З почуттям законної гордості радянські люди підбивають підсумки своєї роботи і в

мину.аому, 1974 'році. Трудівники міст і сіл,

розгорнувши масове соціа.1істичне змаганнн, добилися нових успіхів у господарському і ку.іІь->tурному будівництві.

Головний політичщtй підсумок минулого чо­ тириріччя полягає в тому, що забезпечено динамічний розвяток народного господарства в цілому, зроблено великий крок вперед у створенні матеріал.~оно-технічної бази кому­ нізму. Тр,иває інтейсивне нарощування економіч­ ної могутності Радянt:ького Союзу. На більш високий ступінь nідкялася соціалістична інду• стрія. До ладу введено сотні великих промис­ .'Іових підприємств. Дальшого розвитку набра­ ли всі галузі промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку. Зрос.1а продуктивність праці, підвищився технічний рівень виробни­ цтва, освоєно випуск багатьох сучасних видів продукції. В результаті послідовного проведення аг­ рарної по.rrітнки партії, основи якої на сучас­ ному етапі закJІав березневий (1965 р.) Пле­ нум ЦК КПРС. сільське господарство впсв­ нено перетворюється у l:ІІІсокорозвинутий сеІ<­ тор соціа.тістичної економіки. Зміцніла мате­ ріа.тьно-технічна база колгоспів і радгоспів, збільши.rrося виробництво продуктів землероб­

ства і тваринництва. Радянські люди реально відчувають плоди виробленої XXIV з'їздом КПРС соціально­ економічної програми. Істотно підвищився рі­ вень народного добробуту. Зросла заробітна плата робітників і службовців, оплата праці колгоспників. Понад ЗО мільйонам чоловік підвищено пенсії, допомогу і стипендії, запро­ ваджено виплату допомоги

безпеченим

сім'ям.

У

на дітей

широких

малоза­

масштабах

тривало житлове будівництво. З початку п'я­

тирічки 45 мільйонам чоловік поліпшено жит­ лові умови. Змінюється обличчя наших міст і сіл, більше стає шкіл, лікарень, клубів, кіно­ театрів, підприємств торгівлі і побутового об­ слуговування. Все це переконливо свідчить про те, що лінія партії на підвищення мате­ ріального і культурного рівня життя народу втілюється в конкретні, відчутні діла. На належ»ому рівні підтримується оборон­ на могутність країни. Вірні своєму обов'яз­ кові наші доблесні Збройні Сили надійно охороняють рубежі Вітчизни, творчу працю народу, історичні завоювання соціалізму.

Становище в Країні Рад, піднесення добро­ буту радянського народу перебувають у ра­ зючому контрасті з становищем трудящих і

з обстановкою в капіталістичному світі. У нас немає економічної кризи, немає безробіття, інфляції. Ми впевнено дивимось у майбутнє.

Здійснення ·планів комуністичного будівни~ цтва нерозривно зв'язане із збереженням і зміцненням миру. В ім'я цієї благороднQЇ і гу­

манної мети, яка відповідає інтересам і спо­ діванням усього людства, наша партія і Ра­ дянська держава неухильно і наполегливо добивають_ся втілення в життя Програми миру, висунутої XXIV з'їздом КПРС. Робить­ ся все для того, щоб радянські люди могли жити і працювати в мирних умовах. Спільно з братніми соціалістичними країнами вжито ряд нових заходів, спрямованих на поглиб­ лення міжнародної розрядки, розширення рів­ ноправного, взаємовигідного сnівробітництва держав з різним суспільним ладом, на згур­ тування всіх прогресивних, миролюбних сил у боротьбі проти імперіалістичцої агресії і реакції, за міцний мир і безпеку для всіх на­ родів.

Всі наші успіхи

-

це підсумок натхненної

праці геро!•!ного робітничого класу, славного колгоспного селянства, народної інтелігенції, радянських жінок, нашої чудової молоді. тру­

дящих

усіх

національностей

Союзу

РСР.

У ході соціа.ТJістичного змагання, яке набраJlО у минулоlvІу році нового розмаху, народилося багато цінних починань. Розширився рух за прийняття і виконання зустрічних планів. Зразкн трудової добJlесті показують удар­ ншш дев'ятої п'ятирічки і передові коле.ктиви. Вони гордість і слава нашого народу і uo праву користуються загальною шаною і пова­ гою. Партія і держава високо цінять і заохо­

чують їх працю. Багато передовиків і нова­

торів удостоєні високих нагород Батьківщини.

Дорогі товариші\

Новий, мо

1975

завершити

рік

це рік, в якоІ\fу ми ~ає:

-

виконання

п'ятирічки, намічених

завдань

XXIV з'їздом

дев ятоt

КПРС.

Тим самим буде створено міцну основу для

успішної роботи в наступній, де_сятій. п'яти­ річці,

для

реалізації

довгочасноt

соц~ально­

економічної політики партії. Радянсью люди зроблять усе, щоб досягти цієї мети.

1975 рік - це рік, коли ми будемо відзна­ чати 30-річчя Перемоги у Великій Вітчизня­ ній війні, в якій радянсьюІЙ народ проявив масовий героїзм і мужність, відстояв честь.

свободу і неза.тежність ссціа:tісти;ної Бать­ ківщини,

врятував

народи

свtту

ВІД

загрози

фашистського поневолення. Патріотичний ?бо­ в'язок кожної радsшс::.-кої людини гІДно зустрі-rи ювілей великої Перемоги, ознамену­ вати його новими досягненнями на трудовому

фронті.

Наші завдання на нинішній рік визначені грудневим Пленумом Центрального Комітету КПРС і сесією Верховної Ради СРСР. Вико· нання народногосподарського плану на 1975 рік- означатиме новий великий крок у даль­ шому зміцненні економrчної могутності краї­ ни, розвитку всіх га.1узей народного господар­ ства, науки і культури, підвищенні добробуту трудящих. Розв'язання цих завдань має вели­ чезне економічне, політичне і міжнародне зна­ чення.

Високими темпами лістична

розвиватиметься соціа­

промисловість, ще

більше

зростутr~

її масштаби. До ладу діючих стануть сотні нових підприємств чорної і ко.1ьорової мета• лургії, машинобудування, хімії

і енергетики,

по видобуванню вугілля, нафти і газу, легкої

і харчової промис.повості. Буде продовжено розвиток великих терито­ ріально-виробничих комп.1ексів, спорудження багатьох важливих народногосподарських

Найкращим з кращих присвоєно звання Ге­ роя Соціа.1істичної Праці. За довгорічну бездоганну роботу на одному підприЕ',),fr.тві і виробничі досягнення робітники і колгоспники нагороджуються орденом Трудової Слави. Хай приклад, ударників дев'ятої п'ятирічки

об'єктів, серед яких Камський автомобільний завод, Байкало-Амурська залізнична магі­ стра.7JЬ, Чебоксарський завод промислових

надихає на нові трудові радянських людей!

електростанції, Нурецька і Саяно-Шушенська

подвиГи

міЛьйони

Всі наші успіхи це результат послідов­ ного .здійснення ленінської політики Комуніс­ тичної партії, організаторської і ідейно-вих~в­ ної роботи партійних, радянських, профспіл­ кових комсомольських організацЩ. У бо­ ротьбі за здійснення рішень XXIV з'їзду КПРС ще більше зміцніла морально-політич­ на єдність радянського суспільства, укріпила• ся братерська дружба народів СРСР. Радян­ ські люди повністю схвалюють і активно піІt­ тримуют~;> внутрішню і зовнішню політикv

Комуністичної партії, багатогранну

і

спрямовану дія.rrьність Центрального

Коміте­

ту

КПРС,

його

Політбюро

на

чолі з

ціле­ Гене­

ральним секретарем ЦК товаришем Л. І. Брежнєвим. В єдності партії і народу - дже­ ре.rrо нашої сили, основа всіх наших перемог.

тракторів, У сть- Ілімський комплекс, Ленінградська

ГЕС. Усе це дасть

лісопромисловий Курська атомні

можливість

повніше по­

ставити на службу народові величезні багат­ ства Сибіру, Далекого Сходу та інших райо­ нів країни.

На новий рівень підніметься сільське госпо­ дарство. Намічається збільшити виробництво і заготівлі зерна та інших продуктів земле­ робства і тваринництва. Належить багато зробити щодо послідовного переведення сіль­ ськогосподарського

виробництва на індустрі­ альну основу, його спеціалізації, концентрації

і міжгосподарської кооперації, широкої хімі­ зації і меліорації. Розгорнеться робота по здійсненню комплексної сільського господарства РРФСР.

програми

розвитку

нечорноземної зонн

(Закінчення на 2-й стоІ\J.


3

В Е Р Н Е Н Н Я

центрапьноrо Комітету КПРС до партіТ, до радянсьиоrо народу

(ЗаІdичеШІя. Початок на 1-й стор.).

Важливі заходи передбачені по дальшому трудящих. Зростуть nоліnшенню добробуту заробітна плата, виплати і пільги із суспі.'ІЬ­ них фондів спож~вання, у великих. обсягах намічено продовжувати житлове будшництво, лікарень та шкіл, спорудження а також об'єктів комунально-побутового призначення. Збільшиться виробництво і продаж населен­

ню промислових і продовольчих товарів. ~ар­ тія і далі робитиме все для того, щоб пщви­ щувати рівень життя радянських людей, по­ ліnшу.вати умови їх праці і побуту. Товариші!

У народногосподарському плані на 1975 рік враховуються нагромаджений досвід і нові nроблеми, висунуті життям. Завдання цього nлану є напруженими, але у нас є все необ­ хідне для їх усnішного виконання і п~реви­ конання. Ми маємо величезну економічну мо­ гутність, чудові кадри робітників, колгоспни­ ків і спеціалістів, великий науково-технічниіі потенціал, ба~аті nриродні ресурси.

Однак не можна закривати очі і на наявні недоліки. Вони є і у важкій індустрії, і у ви­ робництві предметів народн-ого споживання, і і в сільському господарстві. в будівництві, Нерідко затягуються строки введення і осво­ єння виробничих потужностей. окремі підпри­ ємства не виконують планів. Не завжди від­ nовідають сучасним вимогам якість і асорти­ мент вироблюваної продукції. Грунтовний і самокритичний аl\аліз як на­ ших досягнень, так і виникаючих проблем є необхідною передумовою дальшого просуван­

ня вперед. Справа за тим, щоб всюди і вміло можливості, зрослі наші використовувати nривестн в дію резерви, рішуче долати недо­ ліки, nоліпшувати роботу всіх ланок народ­ ного господарства.

ЦеіІтральний Комітет КПРС закликає ро­ спеціалістів, учених, бітників, колгоспників, широко розгорнути всіх радянських людей соціалістичне змагаuня за виконання і пере­ завдань 1975 року, за планових виконання 3а виробництва, ефективності піnвишення успішне завершення п'ятирічки. Девізом зма­

гання було

залишається: дати продукції

і

більше, кращої якості, з меншити затратами! Саме це повинно бути в центрі уваги учасни­ ків· соціалістичного змагання, визначати зміст і ритм роботи кожного трудового колективу, всіх заводів, фабрик, шахт, рудників та будов, колгоспів і радгоспів. підприємств транспорту

і зв'язку, сфери обслуговування, закладів на­ уки і культури.

На сучасному етапі на перший план поряд висуваються більше дедалі з кількісними зроста~tня еконоr.tічного nоказники якісні при­ країни. Настійна вимога наших днів скорення науково-технічного прогресу, впро­ вадження його досягнень, передових методів органі·~анії праці, виробництва і управління, п.1аном tрне здійснення реконструкції і техніч­ ного перео:ібро~:ннSІ підприємств, розвиток ма­

сового

руху

за

висоІ<V

якість

продукції.

Бо­

ротьба за якість. за підвишення ефективності повинна праймати всі сторони нашої діяль· ності. Виріша.пьне :значення має дальше зростан­ ня продуктивності nраці. Досить сказати, шо продуктІшності праці тільки на підвишення

один nроuент дасть можливість збільшити ви­ пуск промислової продукції майже на 5 міль­

Невід'ємна риса соціалістичного господарю­ економія і бережл,ивість. Дуже важ­ вання розумно,

ливо

по-господарському

використо­

матеріальні, грошові, природні вувати наші кожмого трудівника. час ресурси, робочий Цього можна добитись, якшо мільйони робіт­ ників, колгоспників. спеціалістів, усі трудящі країни вважатимуть економію сировини, елек­ троенергії і матеріалів своєю кровною спра· вою. Зниження матеріальних затрат на вироб­ лювану продукцію тільки на один процент збільшенню додатковому рівнозначне нині

національного доходу майже на кожної карбованців. Обов'язок людини

-

боротися

наполегливо

мільярди радянської

велQчезні

проти

без­

в

нашій країні створено

виробничі

фонди. Тх раціональне·

використання, швидке освоєння

нововведе}шх

потуЖностей, зниження простоїв устаткуйан­ ня, хазяйське ставлення до техніки, ло кож­ мічний ефект. Під~ищення фондовіддачі у про­ мисловості лише на одну копійку з карбован­ дає

ця виробничих фондів

економію в трн

мільярди карбованців.

У боротьбі за успіШне завершення дев'ятої п'ятирічки перед трудовими колективами, пе­ кожною радянською людиною стоять

ред

кон-'

кретні завnання. І Дуже важливо, щоб вони розв'язувалися своєчасно, сумлінно, із знан­ ням справи. Треба прагнути до того, щоб ко­ жен

старанно,

працював

додержував

творчо,

трудової, державної дисципліни. виявJ1яв ви­ соку вимогливість до себе і своїх товаришів.

Кожна бригада і цех,. кожне підприємство та будова, кожен колгосn і радгосп повинні працювати чі'Їко· і злагоджено, докладати макси­

мум ~нергіі і JІаnолегливості у виконанні і П€.· ревиконанні завдань, зустрічних планів, соціа­

колективу.

і 'метоли роботи, підвишуйте культуру обслу­ говування раnянських люДей!

Центральний Комітет КПРС звертається до вас, радянські жінки:

ваша самовіддана праця, ваше материнське

піклування про сім'ю, про дітей здобули най­ глибшу вдячність і повагу всього GУСrтільства. Новий, 1975 рік відзначається на всій плане­ ті як рік жінки. Беріть ше активнішу участь у громадському житті, у творчій праці на бла­ го Вітчизни!

ЦентральtІ.ИЙ Комітет КПРС звертається до вас, юнаки і дівчата Радянської країни:

будьте гідною

старших поколінь,

зміною

продовжувачами їх героїчних справ і тради­

цій. Наполегливо і вперто оволодівайте знан­

нями, ознаменуй'Fе завершальний рік п'ятиріч­ ки

ударною працею;

вносьте

гідний

вклад у

успішне виконання

за

всенародну боротьбу

планів Комуністичної партії!

Центральний Комітет КПРС закликає пар­ тійні, радянські, господарські, профспілкові, комсомольські орrанізації

постійно поліпшу­

Центральний Комітет КПРС звертається до

дальність усіх: працівникі-в за доручену спра­

-

ництва

умова успіху всієї нашої роботи. робітничоrе класу кого суспільства,

-

провідної сили радянсr,­ до вас, працівники про­

мисіІовостІ, будівництва, транспорту і зв'язку:

активно боріться за дострокове виконання завершального

завдань

обсягу,

номенклатурі

і

уnерnжувати ленін­

ву. Треба нап~легливо

ський стиль роботи в усіх ланках господар­ ського і державного апарату, рішуче висту­ пати проти відомчості, місництва і безвідпові­ дальності, розвивати критику і самокритику,

п'ятирічки

по

сміJшво викривати недоJІіки, усувати все, шо

продукції,

за

заважає успішній роботі.

нові дію в вводьте достроково теріали; об'єкти, швидше освоюйте виробничі потуж­ ності!

Комітет

відпові­

року

nідвищення ефективності виробництва; доби­ вайтеся, щоб nродуктивно використовувався робочий час, устаткування, економно вптра­ чайте електроенергію, паливо, сировину і ма­

ЦентраJІьний

nіщщщувати

господар-ством,

ЯІ<Ості

КПРС

звертається

до колгоспного селянства, робітників радгос­

Обов'язок кю.~уністів і комсомольців- йтн на чолі зма:аная, 6утt1 його надІ:х::ночою і ор­ ганізуючою силою, показувати 11рнклад висо­ кої свідоl\юсті і творчої активності у вироб­ ничому і громадському житті. Вони поклика­ ні і далі аrпивно виконувати ро.т1ь авангарду трудових

у

гідне за­

боротьбі за

Товариші!

ства:

збільшуйте виробництво і продаж державі сільськогосnодарської продукції; підвишуйте врожайність і валові збори зернових, бавов­

колективів

вершення дев·ятої п'ятирічки.

пів. до вас, працівники сільського господар­

і

Рік у рік наша Батьківщина стає багатшою сиJІьнішою, поліпшується життя народу.

З ГJІИ~окою вірою в майбутнє, у правоту істо­ рично!

справи,

яку

заповідав

нам

великий

картоплі та інших буряків, цукрових ни, культур; підвищуйте продуктивність тварин­ ництва, збільшуйте поголів'я худоби і птиці;

Ленін, ми йдемо вперед до наміченої мети -

виробляйте більше м'яса, молока, яєць та ін­ ших продуктів; брріться за якість продукції, за ефективне використання кожного гектара

впе,вненість у том'у, що наша партія, весь ра­

дянський народ і в завершальному році п'яти­

тонни, мінеральних nобрив!

енергією, виявлять високу організованість і доб'ються нових чудових перемог на всіх на­

народної інтелігенції, до вас, інженери і тех~

трудового

розвивайте і вдосконалюйте сферу побуто­ вих послуг, впроваджуйте прогресивні форми

неодl\Ііана

лістичних зобов'язань. У цьому

центів nриросту nромислової продукції, основ­ ний приріст виробництва в сільському госпо­ nарстві. обсяг робіт у будівництві і на транс­ порті намічається одержати за рахунок цього фактора. Турбота про зростання nродуктив­ ності npaui - справа ч~сті кожної радянської кожного

комуна.1ьного госпо­

вання, служби побуту і дарства:

вати роботу в мас.ах. удосконалювати органі­ зацію соніаліетичного змагання, методи керів~

землі, кожного трактора і комбайна, кожної

людини,

Центра.]ьний Комітет КПРС звертається до вас, працівники ТQргів.'Іі, громадського харЧу­

ного верстата, машини дає величезний еконо­

86 про­

ярлів карбованців за рік. У цьому році

будьте і далі вірними помі•шиками партії у вихованні нової людини, нашої молоді в дусі ідеаJІів комунізму, радянського патріотизму. пролетарського інтернаuіоналізмуІ

4

господарності і марнотратства, берегти соціа" лістичну власність, наше суспільне багатство. Працею народу

зусилля на nрискорення на­ спрямовуйте уково-технічного прогресу; зміцнюйте зв'язок науки з виробництвом; швндu_1е ввроваджуйте у практику досягнення науки, техніки і пере­ дового досвіду; добивайтеся дальшого розквіту радянської культури, народної освіти і охоро­ ни здоров'я; своєю творчістю надихайте лю­ звершення; і дей на нов: трудові подвиги

Центральний Комітет КПРС звертається до ніки, спеціалісти сільського господарства, дія­

комунізму.

Центральний

Комітет

КПРС

висловлює

річки працюватимуть з невичерпною творчою

прямах комуністичного будівництва.

Вище прапор всенародного соціалістичного змагання за успішне

чі науки і культури, працівники освіти і охо­

за виконання

рони здоров'я:

XXIV

завершення

п'ятирічк~І.

величних завдань, поставлених

з'їздом КПРС!

Централ11ний Ко.м.ітет Комуністичної партії Радянс,ького Союзу 2

стор.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

Вівторок,

7

сl'ІНя

1975

року.


ТРУДОВУ ВАХТУ

Новий

НЕСЕ 1975-іі уСІ,;шни:vr

G,,їJ

колективу

::~ля

рlк

UІ ':'ШіРІ<J:н.ниіі ;1ІІ ..l і.• : І !ІЕ 'с

юr ;; о шнш;J ;;срш <Jв ннх планів, р : вня

в:І ёО і\ Ог о

в

тіл;,.кJІ

не

холо­

заводу

і

·виробництва. еф2нти в ності зн ач н о го п:д rш щ ення ;J, о;:і:;т:;,; :; о до п .1 а н у випущено щ;о дукції на 260 п:ся ч н ар боІJ а нц :в . Досягнуті ус піхи зобов ' язують

n oб l ;нн rm.

чи:vто с ь

пусltу і реалізації товарної предунції тільки за ра­ хунок переви•Еон а ння шіану по кухонних меблях аа 80 THC.11G: нарбованц!.в. В зв'язну з тюr, що на еб­ сяг ~с",ічноrо па а ну не видаєт ь ся сировинно-мате­

зн а чеІQія

ріальних і грошо в их ресурсів, додатнової чисеJJь.­ ності і фонду з 11 рп::rатн, заводу в игідніш~ планувати

l1'.fi>

підкреІ:лено,

так

як

вид а х

по он·ремих

гів

вання,

тов а р і в

н а родного

при

одержання

450

ко:\іплектуючих

матеріалів,

си ро в ини,

меблів, виробів, і поста Е"ки продукц і ї н а селенню підприємствам торг і влі і гро:-.1 а дського харчування

-

-

вуликів

камер.

холодильних

сльському

гос­

під­ заготовок пода.рству, чорнових меблевих Все це за­ приємствам виробничого об'єднання. кріплено договорами, і адм і н і страція, і партійна, і орган і зації сnря­ профспілкова та комс.омольсьна своєч а сне їх виконання І мо~>ують .всі зусилля на

т exнi '.~ HrJJU п ід гото в-кою У зв'язку із недостатньою до їх виробющ1'.ва план можп а б у де виконати ли. ше наполовину вказаної к!л г.:кості. колентин заводу, до. сучасJІИХ ви:vюг Стосо~но особлив-о пр<Ч.\івники технічннх служб, повинні ви­

високих

досягнення

техніко-економічних

ків у · завершальному році п'ятиріЧки. М.

начальник планово-економічного воду ХОЛОДИЛЬНИКіВ.

обновлювати

якості,

і

ціхів

Ції, .внутр:шньозаводської спеці а лізації і комбіну­ на nраво також договорів вання виробництва. а

коефіцієнта вш:ористання ві;:р; о д:л додатковий при­ буток станови1'име 20 тисяч н ар бованців. ПлаЕом поставки на 1975 ріЕ передбачено в нпус­ ТІіТИ і поставити в торг і u.ттю 50.000 шт у J{ т а б у р е тів.

високої

до

в иробів

соб : вартості

це рік чітко визначених зв'я.з­ Так, 1975 рік ків, використання переваг мНкзаводської коопера­

кубометр ів і за р а хунок екон о }І і ї ,1, о датнmю в ипус­ п р одукц і ї. н а nри­ пrти необхіднqї д л я нD.селення 10.000 штук. І.з підпн щє ння:-.1 клад, столів-шаф

продукцію

і

праці.

ності

Протягом останніх років зменши в ся вип у ск т а бу­

пускати

праці

запланованих обсягів, ІЩ· ді,l\f>ниць. Вихо ,1ячи і:з ле!{Ітивами цехів прийняті зустрічні плани і соцІа­ лістичні зобов'язання. 3устр : чний п.'!ан по випусну ширвжитку. цехюш меблевим і мебл і в прийнято Одноч ас но зроблено відпов і дні нюІ і тюІ по :знижен­ ню собівартості !1родукц і ї, п і двищенню продунтІ{&­

сп оп;н­

користовув а ти по в ноц і нн у дср єс !І ну в к і .'ІІ> У.ос ті

в~

і

Економічною службою довед е ні плани по вироб­

ництву,

реті.в господарських із в:дходів БІLроб;шf(т в а . При виконанні плану мож:·Іа більш п о вно задовольняти потреби населення· в товарах н а родюго споживан­ ня . Одночасно з ци ~1 мож!ш б у.1о б рац:онально ІШ­

послідовню~ вдосконаленням принципів економ·ічної рєфо р ~ш. (1965 року) Пленуму У рі шеннях в е ре с невого ЦН ЕПРС передб а ч а ло с J, доводнти одни:\! із голов­ них по к а з нак і в про~шсловим пі д приємствам та'І\ИЙ пок аз нюё як ви р обництво продукц і ї в нату·ральному планування пр а ктюш юш ір юшу. ВдосІсоналення ч е р ез вІшон:шня договірних зобов'язань підвищить відп ов ідальність суміжників, поліпшить матеріаль­ н е- т е хнічне постач а ння, що в кінцевому результаті колекти.ву і роботу окр е мого ЯJ{ іс но вп .;шне на вс р ого народного господарства в цілому . З а р а з на заво;J,і холодильників проводиться знач­ на робота по підготовці підпрпє:\іства для переходу на нові у}юви оцінни роботи. Економічні служби на конкретних досягн е ннях за звітний рік підрахува­ ли м о жливі втрати і зниження рівня техні.ко-еконо-

плану

держа вного

росту

чати свої ре а ерви в основний план .

.nризначення.

виробНІіЧОГО

проду-,щії

і

т~мп ів

зростання

п:жазннк: п заrа:льного понадп .1ановс,му виконанні обсягу мають місце не;:;озт;онаннп Г.ОІ<Jнових обся­

просто

а

новим,

принципово

було

ЗокрЄ'\Іа

хо­ ви­

Неруючись зага .1ьнодержавни~и інтереса·ми, леК'lИБ п і дприє:ІІ СТЕа взяв зустр і чний план по

тивно вплив::tти на виробничо-фінансову дія.,сть.

в і д додержання договірних зобов'язань перед за­ порядок оцінки мо в ник а :vrи. П р актично, названий я в ляєтт,ся

процеtи.

ключають ряду недолікі.в , ЯІ'і м а шІ м'сце до цих пір на заводі і Я!(і продовжують галь:vrуuати і нега­

nідприє:-.Іства.

технолог:чн.

пе. редові

матеm.а'.rі~в •. впроваджувати

жнття. На нараді пішного перетворення п.1ану в було обговорено п л ан випуску і пост<JзюІ 1):{\одук­ ції по кожному конкретне:-.І у в иду і обсягу. Досягнуті усп і хи у вн ~зна ча,: ьно:vІу роцІ не ви­

Я s в:дюю, в з а в ершаш.но:о.rу році дев'ятої п'яти­ річ ; ! І планується Б ЩJОБаДІІТИ новий порядок оц і нки роб о ти підприс" с т в. зг і дно якого виконання плану залежність в безпосередню ре аліза ц і ї псстав.1ено

си р:"з инv.

види

нові

застосо.вувати

асортим~вт,

няття в·:І_>; те):ніно-еконо~.Іічних захо:~іп з метою ус.

цl с;;шш і с л уfі , бсt:ц і п р нд' с:ают ь се нанну увагу тн:-.1 Зіlе;Jа ІП-І юr. sш.і П ·J ст а;; .l е н і у р : шеннях грудневого ( 197 4 р .) Плену }І У ЦІ\ НПРС, другої сесії Верхов­ ної Рцп СРСР і д е в'нтої сесії ~·країнської РСР.

не

вспиr;е

умовах,

нових

в

підприє~!<::Тиа

пра­

: юнен е рао-технічні

пос'NІ­

обгрунто в ацому па. приділяється пра в паьному і редбаченню плану виробництва і поставсІСТа прир

з а r ; р : шпи Іх в з ав ерша.1ьно"'rу році і, таки:\! чином, ,lо с. тр о с:оБо I;;r;;oн J tи дев'яту п'ятирічну, а весь чет­ r; ~р п І і\ J{:J:lpтaa пр ;;щюватп в р а хунок десятої п'я­ пш:чюІ

Тспе!) н а ш і

плаW'J.в

невиконанні

при

показників

завдання

НОВІ

вок . В тако:vІу аспеюі в грудні nр·оводила,tь ))обо'l'а постійнодіючої виробничої наради, очол~а~ на­ чальником виробничого відділу Є. В. C~n-тiOtto:\1. с!\ла.=~ніс1ь · pofW~и Усв ; до!\ІЛюючи важлив і сть 1

досягненні показників

pik

мічних

забезпеченні

але й в

т ех н і ко-еІ,оно:.1:чних

пока-зни­

МАИДАН, відділу за­

Про утворення виборчих дільниць лер~~;оо~;~д~~:;у- ДЕ3ИНФІКУЮЧІ ТУМАНИ На НИЇБСЬJ{ЇЙ птахофабриці тпциду, ян хлорофос, дає змо- Лише після того, ян ветери- по виборах народних суддів Броварського

лабораторія дасть виснознищити .в прИміщенні всіх нарна nоча.lи П1JаЦЮ БаТИ оглядові ко- гу мі,кробів немух, мошкару вок , що << росту 1> к лі щів, клопів, МІСІІ

н ау ї<о в о-технічного

ра д и

то Ба ри с тва сільс ьк ого господарrалv з евих

зроблено

по

секцій

членами

впровапженню

науково-тех-

н і чних досягнень у виробництво. •Ці оглнди п і д і б'ють підсумки на уково-техн і чної роботи з ТЮ1, щоб рада НТТ птахофабрики взяла участь у Всесоюзно:-.1у огляді-НОНІ(урсі по внконанню планів спро в адження досягнень науни і п е р едового досв іду у виробничі процеси roc-

под а рства_ Підв одить підсу;vrю,r. 1 секцІя ... вет е ринарв. В е теринарні пр а цtвнш<и, 'Шени НТТ - голо в ний ветлі!шр

В. Н. Малипшо,

тощо.

та кліщі

Илопи

часто

має

мЬжна' здійснюва ти посад-

роботу оселяються в щілинах. А туман ку ~тиці в гото~і . зн езаражені nриміщення. Маиже у ста прощо хлорофосу проникає сн.різь НТТ, товариства в отвори, щілини, - і все, що центів досліджень при ретель-

пере в ірять

ст ва . Вони

там є, гине .

Розчин формаліну готують з роз рахунку ЗО мілілітрів цього препарату на 1 кубічний метр приміщення, а 1-1,5-пропентний розчин хлорофосу додає-rься до розчину формаліну. Аерозольна дезинфекція і дезинсекція на нашій птахофаб• риці застосов ується не лише в

пташниках, а й для дєзинфе:кції вн утріфабричної і зворотної тари, що надходит<" в 110сподарство. Дезинфекція n·ровадиТ1,ся в спеціа,lьно побУд<mа-

старший лі- ній камері_

аерозольній

ній

дезинфенц!ї

росту мінрафлари не спостерігається. Цей метод дуже еконо:-.~ічннй. Тан. за робочий ден ь (6 годин), з урахуванням підгото в чих ромоторист-дезинфекодин біт, тор пр~водить аеро зол ьну дезинфекц і ю двох . пт а шюшів на зо тисяч посадочних м і сць . nти~

ці кожний . В той же ча.с, uри . валогій дезинфекц ії лише · оДного

н е о"'·v•·"'нl · uдщ

пташинка

такого

два робітники і шоф ер з ·<:Щ~Р-, машиною <<ДУН-2»_ Вони ЩJо-

нодятп цю' роботу з а два· рёбо-

аерозолів ЧИА: , дні_ Таким чино м , нал~а.щ; При використанні н а р Т . П. Таг і л ь ще в 1969 роприміщень в пнк. де утрю1ується ЗО тисяч ці поч ал и з а ст осов_уса ти в гос- для дезинф екції обrрунтова- З-5 разів СІюрочуються -'ви- курей . при аерозольній ДеЗv.ТІпод а рс т в і науІ; о во мсtод - І трати дезречовин і з:\ієншуєть- фскції ЕИТР<'-Чається 0,5 .[!ЮДИ: п р огреси тшіt ний , 6. тоно-дня , а п·ри волоГШ аеро з ольну деJннфе;щlю пташ- ся трудомістність обробок. Аерозолі практично не зво- дино-днів. У 3-5 ра з:в сно·ророботу Зrодю1 у цю никі в . дезинфікуювклю чи вся член НТТ, старший ложують поверхні приміщень і чуються витрати обтцнання, не викликають но- чих речо в ин. в е тл і к а р А. В. Гво здов .

Аеро зол ьна дезинф екція ось

Ро зпо'jали з то го , що з аве з- роз і ї металів .

пташпику як в П ісля того, « С і .'Іьгоспли з р <Jйо б 'є дн а ння «АГ-Уд-2 ,>. ! ;:;а кінчи:ш миrтя кл:ток та обагрег а т т е хн іка >>

з роблено вологу де-

Ц я ус таноБка при допо:-.тозі ~е -; ла:.~нанн~.

н е р3тора

розпилю є

дезинсекція - аеро - І

ре ч ов ишr до н а й :vІ СН ШІІХ часток. і зинфекц і я і

в

птахофабрик

Бог да-

-

дезинфекція

Аеро з ольна

-

<< Ту:о.ІаН >>

аерозолю в прю.е- 'І птахІвни ч их

1

т вар ннннц ьЕпх

3 СІЧНЯ 1975 PUКN; NQNQ 1. 2. 4-а , 5 . 7, g; so ронів Иомсомолу, житлові будники NQ 5, 8, 11-а; Гагаріна, жиtло­ ві будинки NQJ\12 14, 16.

Виконко:\1 міської Ради депута тів трудящих вирішив: відпо в ідно ст. 26 <<Положення про вибори районних (міських) народних судів Українсьної РСР» утворити та.кі виборчі дільниці вибо,рчому Броварсь-кому по округу .NQ 2: Броварська виборча

Броварська виборча дільниця .N2 6 прІІМJщення })а-Центр культури ~ йонного будинку включенням території: Залісь-

кий цегельний 3 а.вод; вулицІ дільниця .N9 1 Центр - прим.і щення гурто- Ииївсьна від .NQ 170 до NQ 288 сторона, від NQ 159 права порошкової ме- жwrку заводу т~лургії з включенням терито- до кінця - ліва сторона, Галь­ рjї вулиць: Нцї.вська, Житлові бича, /(ХІІ з'їзду ИПРС , 8-ro будинки NQNQ З10, З12; Норо- з'їзду Рад, Шевченка, Ио.ккіна­ будинки NQ.NQ кі, Радгоспна, Героїв Револю­ пенка, житлові _1 9, 53. 59. 61, 61-а, 63 , 65 , 67; цїі, 8-го Бе резня , лисен·ка_ М . Лагунової, N2N2 17. 19 TiJ. Провулки-ХХІІ з ' їзду ИПРС, Пи.рогова . БроварсЬІtа виборча дільниця Ng 7 прІшіщення середЦентр _ ньої шко.їІи N 2 1 з включенням

по вул. Будівельгу р тожитки ній. Броварська виборча дільниця .N9 2 при:\ііщення середЦен1'р -

ньої школи N2 5 з включенням і територ.ії вулиць: Щорса, ПетЗО.2,

ЗО2:а.

Оболонська, Турrе­ Ннївська,І ровсько.го, ЗОО, , нєва, Червона. Дмитра Чепур­

N!N2

Броварс~ока виборча

Ц е нт р

дільниця ..NV 3

-

Полярю.шів,

ЗО8, і ного,

~04,

.:.10-а. Вс! вулищ Нов1. М. Ла-· вщ

Се~ІІиполк: Бсьній. гунової N2NQ 7-а, 9-а, 1З, 15.

та

т у~1а н о по;::б-j золюш ф о рма л І ну і хлорофоє~. , надійний за с :б. проф іла ктшш на

н и и с пш . ро;, ч и н Ф оінr аш н у чи і

РІШЕННЯ ,N.! 1 ВИКОНКОМУ БРОВАРСЬКОУ MlCЬKm

виробничого ?б'є.J.- ~ ~0 0-а,

Ниївсьного

фощrал1н,! з инфеІщІю к с елонафтом чи лу- І нання

N! 2

рАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ВІД

вулиць : ро,кп . з ас тосо ву єтьс я І терито~ і ї уже два будинки танож в доч:рюх го с по д ар с тв а х і :-1штловІ

~.1 орофос та інші де зннф:нуючі і. гом. проводит ься зю;,1ючна де- інівській П ере т воре н ий

округу

виборчому

по

м'Іського народного суду

прим 1 щення гурто-

до юнця

NQ 15

Че;;rюсніна

-

ЛІВа сто­

І рона та від NQ З2 до кінця -

і

права сторона.

Прову_лки

; :юнськии,

~упий,

-

Обо-

Чехова,

Озернии,

24 години . Та- фермах. То:.1у її сл і д поширю- жmку будтресту N2 З з вклю- і Деснянський . Броварська внбор',[а його гарантує І вати в усіх господа рст в ах рай о- 'ченням 1'еритQріІ вулиць: І{иrв- ! дільниця М 8 бу~нки NQJ\"91 жптлов1 с ь ка , ну_ о б.1аднаний якІсть дезинфекції. сп сц\а .%І!І!Й о п '.р. пр1шіщення . конЦентр. 29 0, 292, 294, 296, 296-а, 298, А. 3~Інч:ю;~ко, фабриці органі. зо-~ На наш:й с:J ;:юто :з ується в І у п т;шшику.

хл оро ф о с у - ч ерєз >Іе т ал еве << соп-,щенні перебу в ає

л о >> -

трубу.

r, ст <ш :J в .1єну

в ка експозиція в ап а

п р ют: т.нrт·І'1>І.

ветерин а рна

лабораторш,

lla;m ф -~·іJ'. :~.lі.<Jег: д у чн хло- ; ЯІ\У очолює дос ві дчений спеці-

старшин ветлшар.

На Фото :

головні

ве тліr;а,р і

включенням

І тори зм1шторгу з

298-а, ЗОО-б, ЗОО-в.

території вулиць : Андрєєва від

Броварська виборча

права сто.1\"Q З2 · до к і нця - приміщення гурто- рQНа та від' .1\"Q ЗЗ до к і нця Ниївська від р о :-1 д і ї на ~.; і~:робІІ . б аІ.;тер'ї 1 в одить дослідження змивів, які тою аерозольного г ен е ратора житку за водобудівного ком6! на- І ліва сторона, включно стІн, «АГ-УД-2>> під час сем і нару на ту з включенням територІї ву- NQ 91 до .NQ 157 в пташню(у з інші п а тогrнн ; , пр ос тіші м!кро- беруться від NQ 80 до лиць: Гагаріна, житлові будин- ліва сторон а та орг а н і~з шr. В той $І; е час доміш- кліток та обладнання, для ви- Ниївській птахофабриці. права стоки .1\"Q.NQ З, 5, 5-б, 7, 8, 9, 10, N9 168 вкл ю чно Фото В. Бендика, ки до формаліну т а кого інтесен- значення яності дезинфекціІ. Сєрова, Таращанська, рона, 10-а , 11, 12, 12-а.

r~. фосу -

:тнфс І; т ор т І.

ll c' 1

:J УЖС н :J .ї ! Іін ' .:~е- 1 а л і ст . член НТТ . ста.рший вет- 'птахофабрик тресту Ш І !РО І;ІІ '.І

с псю-

л і кар

М.

О.

Осьмак.

Він

про-

хопром >>

<< Ниївпта-

знаЇІомляться

з

р о бо-

Центр

дільниця .N9 4

Запоnізька . Леонтовича. Воров-

Броварська виборча

Центр

дільниця

-

.N9 5

nриміщення гурто-

житку заводу пластмас з вклю-

вулиць:

територ і ї

ченням

М. Лагунової, житлові будинки

ЧелюскІна

ського, l{уйбишева. від

.1\"Q 1

ліва

NQ

до

сторона

ЗО

рона.

1З включно

N9

від

та

включно

Провvлок

-

-

N2 2 права

Тихий.

до

ето­

Голова виконкому міської Ради депутатів трудящих Л. І. ПАВЛЕНКО. Секретар виконкому міської Ради депутатів трудящих В.

ЗАСЛІН ЛАВИНАМ Почесне т ув ання

замовлення

лавинного

на

nроек­

захисту

для

«Маrіст.ралі аіку:.. дістав КО.JІектив

С е nеііньоаз і атськоrо слідного ін·ституту.

Вівторок,

7

січня

1'9?5

Р«ЖУ·

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

науково-до­

гідрометеО'J)олоrіЧ<Ноrо

Я.

БАГНЮК.

роки спеціа­ У найближчі два лісти обслідують близько 2500 кі­ лометрів траси Байкало - Амурської магістралі, що nроходить в го­ ристій місцевості, дадуть реко!ІІеН· nротила· дації для будівництва винних

о

споруд.

3

стор.

о


1975 р ок\' відб у­ .1и n-ні У Г J дя вс ько : сп і.1ьн и й деться а :~~ е р ик а нськи й n о.1 іт к осміч ни х <AIIO>l.lOH» . кор абд ів «С GЮЗ » -

"11 І/

11 11 11

Те пе р поч ав.: я один з в и рі­ ша л ьни х · ет а п і з під,rо·;'І)З К.И до

І!

11 11 11 11 11 11 11

-

в<~пр об у ва н ­ цього п одьо т у ня дь отни х. зраз ків стику в а.l ь ­

них а гр ега т ів .

І!

Б i.1vrue дсся тu років за відує

І!

::.нс(І/l чнu.н пунктом на завоdо11 йІJdіин оJЩ ,;о,ні) інаті фl!льд щер М ель ник. Єгоріи на 11 К. Іа и u і.<! 11 В сі :тиюп. іі >LK чуйну і iJouf!Y 11 .иодІІ NІJ. З~;аю т ь, що в буд ь­

:j

.чкиіl

ІІ fтt'іде на

,;она

;1u c

мир

uo-

цеху _ 11 :1н а.ю

11

же

llfJO

вжи т о

u y. ;o

це, заходів

J:

пr с ля

11

лuше

,н сіJ ич- 11

:юсіuуючої

11 итру ч аи н .<z

11 11 H!l.!L /l ІІNІіТ0.1t. 11 - С:п ор т - це здоров 'я, - 11 и · 11 к _ 11 11 . 1100/іТІ> Іl ОІЛ'(J(JіІ!_ІІ аТU . ЛUІі ІЯ ІІ 11 Єгорu;;.• а . ll iu u керuтицтио,Іt 11 11 кoY.ut o:o fiO!-!Іi.IJ rta nidnpu є.и- 11 ·

*

Sll( ЦЕ ПОЧИНАЛОСЬ двадця7ь ронів

Ще я>Кихось

хоrюш •zх спрап .- орга-

::

п о над 200 т ис яч << nогл нн ули • гектарів родючи х зе м ель . П ло Са ха ри » , як ща « Україн сько ї назива ли nон иа:з я вч е н і , з кож11 нcrtll.1l » . Досиід ІJ ж дл л цього 11 н и м рок ом зб! ЛІ.ш увііл а сь . Н а ц _rtcї . еиста чає._ В_ "роки, Велt!·ІІ віть nри невеликому в ітр і бар11 коt В ; т<uІлtяно t сш ни 1\ лаадtя 11

11

11 Єсорі. щ а і\1 е.н.ник бу.Іа л ейте- 11 лzедzишої с. щжби. lї 11 І: н апто.Іz

ШЛЯХ

U?і!О6 І~й

::

1\ atJкa:Jif iJo

щд

IJ

11f;OCТЯZH.f/UCЯ ~~

І<. ет гсб_срга. 11

rx

х вил і накочувалисІ, на пол я . шляхи . колодяз і ... ОсоблИво не-

ни жн ьодн і п ров-

були

бе з nечн і

с ькі п існ и Пар т ія і уряд u u coкo оц tнLІЛІl ІІ

11 11

пересу.в а тис ь .

почин а ли

х а ни

ської Сах ари>>

llри св оєно з-ва н-

n ід

час

« чорн и х

11 бур » . Ураган.ний вітер ви,ривав ~! J;J c;t:{ ttNo:o . на {-.ородивut и їі" ор- 11 з корен ем nосі в и, зм : тав огопокр і вл і будівеJІІ, , ~і деNо.н 'ІеrJ,Іоно:о Прапопа ііІ рож і , зривав 11 зд і ііма.в у небо гори nJcкy. :.tc. U a. i .tt.1t ll. ~ ~ 1\,C lVA:O.І !a Люди здавна намагались бо11 l'I'I. ФUIV!ЧI<.:HKUB. ~І 11 ротис я з « чо рни.ми бу ря:.си » і ~ ЗG С.І і/! 11 ц ієї Ж iNKIL ІL І'ред Бать-

~

ДЕПУТАТСЬКА ШКОЛА

~~

Сесія Гого.1 іиської

~

11 сільської Jl

Радu н а oднoJt !f з ч ергових запри йняла ciuuю. · оuн остаtїно ут и орснн.<z d eny11 pitu cf!f!Я п р о

11 11

:J 7аТСt.•Ко;· ІІ <)m;u ;· Ll

. щ;;о. ш. ю;а буде п о-

11 пере пони .

J

ИО І/ 0.!!0, у .ІІОЛОU І/1>1 d e- ІІ

nус т е,.1ю

nочавс я

тіл ьки в радяж:ь.кий час ," , Були

~

іІ

і .п;ю rz id - ::

: : : ; :,о<; ,, ;;остu п_щт

f l::-1-! C!U ~/Lt;~ : ?lO й _}~ В е- ІІ / );; :L ~t~> І·!:t .,_~Oi. t:J t!NtU, .t ~п ро і І

11 r::: !t~ '-:·'t .'-'::·

І ! .7U \':ї t І ! rJcm •.·.::' '.!! и а:ан)()tт юt,н ct .Іt я.н, ! І ~ І 1. ll .!JO 1!0-.'~? :ucuнn оИА ігац ій дв о-

!1

ІІОJІІки_ іІ

І/ f:':t.(<'і!ТІІОЇ ~-С,ГJJІІ ашюї

::

11 / 1; ІІJ /ЮІс :/ . 7 ! Л !>!і'!І За даа dнt !І 11 nic.І..'L ,.-u::т} ІІ тай.шці п Го<'о- 11 ціtі іІ' І 11 Лl'<Іі Oij.10 Ііага шена ·- ООЛію · · · І! t:O )tu.:u Na cц~·! tt/ пона а lЗt CІJl T!l· :. : : C(l l 1

r . -11~/fЕдВЕдЕНКО

.

11

н

.

.

lf •

!,,! гриладсь;.;ий коресnондент.

І .1

11

11 11 11 11

nro~ ~1 ~~ о

11

'J ~~

0

11 11 11

допомоги

11

..

сь і!ЖС тpuвaл tlll ~ас Лti!lll· 11 11 канц t O!J.·lfiЦt Auclpt:I Зеленого, 11

11

1! zцо lf Be. ;uJ~itl ll.u.нepцi, не мо- 11 11 JІ( ІJ ТЬ n o cu; тu п ~.·рсйа ч по Atic- 11 · 11 11 Цl'f~O.tt y

11

/)Oc)f,J.~~ Ot i.·/ CHHJO.

Ul c u С<!/) 1/Ні

J 9ї3 /Ю~'І/ rta і І

І! 6 lf- 111 Цi :ju.н iuи . l!l · 1 іNіІо

ІІ nCpccJa~t .

11 11

·

l ' .-l ('I\ 1"/)0·

di '{Ji't~~ян;_Lx

11

:J

ГЛадк і вс ь.!Ш :vt л і сни цтв :> :~;. jула у людей не похитн а в і ра в успіх розпоча тої с пра в и .

роки

п :сля воєнн і,

у важн і

р.озгортали с я роботи по ос воєнню n іск і в. Держава до nо:vtогал а

л l·с івни.к ам . В иділял а доб ри ва , автомашин и . т ракто ри _ Та вс е ж основний тяга р лягав н а людські . . nле ч і. Згодом Михайло

цент рі кожної

став или к ілок :

та.н леГше буде в і д шуна ти м іс -

~

там, д е їх з ме ла б у ря. Так п ов ­

то рюнал о с я не ра з і не д в а . п ри ­ Спочатк у Мин у в ч а с . ж ився д есят ок сос нин, п от і м за ­ з е.1 ен :в nе рший гек т а р nу с т е лі .

Т ІВ Х з :ІЛ lІ т::~ А но ~: r:г. . п ройнят і П о езі ї Зу,>J,фїі

j про к сх;;шrп

в

ци х

mo,

сь ко му

Ш СІ$И бе:з бо ю не хотіюІ !J ід-

ри Т. Шевченка , П. Ти •І!.!НИ,

М. Р ильс ько го, А . Ма Jшшка ін шн х.

та

З ульфії << В иб ран е» на й по вніш е тща н н я п о етеси ,

рос-

що

У бри гаді народилося багато

Укр а їн і .

на

виходи л о

В ступ не слов о С . Тел ь ню­ к а знайомить ч и тача з ж ит­

новинок,

які знайшли ши роке визн ання серед л ісівників . Вон и, а головне, наnолеглива пра ця , н епох ит. на в і ра в можлив іст ь n lдко ри­

шляхом т в орч и м і тєв и :~>1 славетн ої у збецької поетес и.

<< ВІЧНИИ ПОКЛИК>> кни га рень полицях На Ан а тол і я ром а н з'я ви вс я І ва н ова, що в и й шов друком у

н і ка . З' явилися мотобури , виr:о-

в

<<Дн іп ро >>

в идав н ицт ві

<< С к а рбни ця бРат­

бібл іоте ці

ко п роду нти вн і л іс осадил ьн і м а-

ніх л іт ератур » . В ін охопЛює

шин и , ус таткування для меха-

події , що відбу ва лися в nер­ с толі ття ХХ ш у поло в и н у

ІЮ.'І И на го.1нх

ха р ак те рн і

(19 0 2 - 1942 ),

п і·сках бу"1о 'n р о!и!:ц ено nерш і РС\Н И . Тепер борозни , :-.ш ну.1 н

р ев о тс ц і йними корінними зру шеннями та гли бо ною со­ сус­ ціа л ьною п еребудо в ою п іл ьс т в а .

ге-

своїх

Зо б ражаючи

ро бі тн инів, сел я н роїв п ідпі л ьн ин і в і че~; 1стш , пар­

nочала сь 1

хільJ<а рqків тому

п ере­

вон1

.на родо ві ,

кл ала vзб сцькою мпв ою т в о­

там, де ран і ше в исоч і.ТJи піщан і бар~ани . стоїть л іс. І яки й! агромел!ораціr· .імені В исоцьJ!р~ -'-: . ~З()О штук на кожно:\! у rск- Водятьс я в ньо:.1у nтах и, олен і , ко~у.ІІі, дикі каб_а ни, лисиці . А го. РадянсЬі\і вчені і сnеЦі ал\с. та рі ! . ти розробил и і з;істосу вали но·

зe:vt ­

ві дтворен и й

бо її об раз

Н е~.-Іа л о вірш ів при св ятил а укра їн­ З ут,фія б ратнщ м у

туть.

З того часv ,

ту

уп n.1яє;vю

ми

п ое т ес о ю.

в ідлиги. В иявилось , що посад­ краще деревця жені взимку

інших а гротехн ічних

обра з і в.

в Узбеки-

Н а н і ть не б уrJ ши

ста н і ,

ЯС·

П О'ІУТТі В ,

п ост нч них

1 І\рап их

м : сцях

ш видше

ме:;о:: Ш н <t , с пов­

Г.lИб Ш\НХ

не н а

сову ва ти зимові по са;:щи , ви х о­

п р ижи ва ються,

лю­

т еплото ю,

і

щ и р :с т ю

Добре до гл я н у т і с : я н Ц: м:цн і л и , т я гн у .1 н с я до с он ц я. В до сr,о н а­ б р и гада а гро т е х н :ку, люючи п ершою се-р ед л і ­ П ри~ яж н о rо почала за сто ­ сі в ни к:в о6 .1 а.с т і ри с тону ючи час т і

по е­

т аr: ож

а

п ос ;;ії ,

і

r:ид ат нн х уз~ '-' 'l'о 1ШХ пое­

ми

Великої п раці і наn о.lеrли- на т ів і добрив і багато іншого.

ст.Уnатн. Щоііно зані нч ил и пе р- про ~ис,ло.ва заготі вля деревини iirt ·ц~садки - вибухн ула бу ря . і ХJіОЙноrо борошн а. На в Ідхр­

і бійці в т і йн их п р а ц і в ник і в та ком а ндцр і в Ч е рвоної А р·

і зал и ши аа пі·сля себе с.траuін і По.1овина сіян ц ! в була сл іди . або nохо ва н а n :д товс тим шаром n :ск у , ·а бо мал а геть посічену і ого :Jе ну норе неву св ете~Іу. 3 бо.1е м д ив и вс я Ми х а йло

нич:rв у де ревних nдит . Мlж пІчнозеленими сосно вими гая~ !f. n ід їх надійним за­ маси ви х ис том рqзта шувал и с я ноа госпних і радгосп них с аді в і в и но градник і в. Рук отв орні лі ­

рону нартин у становл е ння й з мужніння н о вої людини.

Х ерсон н ~ и ну по до с1Ед деде t;а- · жорстоно по метил н е я n і ски за n ідкорити ц ії с п е ц lа л-: ст l .В,.1іс : в юпtів· з ба -· ;( ерзновенн у с n ]}Обу

ють відвойо в увати у піск і в все нові і но в: гектари.

на 80 тися.ча х гекта рі!! н а м іё-

ведення . Не в и падк ово їдуть на

Q !.rpщ тижд ~ н ь буш увада вона дах л іеу працює цех по ви роб­

гатt,ох країн ''Аз:ї І · ' АфрJ;І!<и . . їх . . Але лю :1 и знову n рийш:ш з вип а_ді-.9~0. і . т~ . 'що с , ~,;а~е .1оnат ам и . В ' .:~ко щ·вал и :заснпаНе «У БРа Ні-

n щ,но.рюва_ч r в

г р у пі

нов і

п : дс адmу Ба.щ

ні· с l я Іщ і,

22·3·)

фі.lьму «С.'tово А ндрОІІІІhоаа» .

К.~НІЦСрТ П К..1<JСJ~ЧіІОЇ MJ'JIIKИ .

СЕРЕДА,

жавн ої п ре ;v1їі

)

С ІЧНЯ

8

12.40

9.ЖІ І(. т. сЯ к малюють казку:. . к. т. П рем'єра

T BOJlЧuІ·o об't· j: иан ня с ЕКJ.) а н» . . 1:J.311 К. т .. К.t}н це rт Н а р о.1н ого а нса м U -

... .1 У

н ·н·u

~нию;Lу .

(T p <li!(',"j~. J~; я

кy .l bi)'l"'

" ста .• уr,· : ;; .

ві , -

. :,· , раїн а•

і н ф ор м а ц: ііна

).

«В :ст: :. .

1G.o:, «В •І ІІ.ьх : ,ї.и·и к:v .

Jt,.:~;-, к . т. с:Творч :стt, юн-их:.

21.30

з

В

- - - - ---- -- - --- - - - - ,

~----------- --- ----~.

ні• .

(2

п ~:.ltHtY

nepep · nр огр а ~а

~ l·: ~: р з ІІ :\t о,:юдих::. . <Я +ти :. . Ко:І -

днем» .

серія) .

\{І Я n с рс.1а ч і від в дІІ і ш 1 ,; ..1 ьни х

нt::цов.

o::Korv

5 І:.) к~ ніку~ . А. Куз·

1 ~1юбнть Дід Мо-

:tьок. (Одеса ) .

ді про ~ешку та ііого друз і в» . І н; ..-,5 Н «ша афіша .

" ..., ~ -- [ "'дн т ~. Ч ~І Х· Т <"' І·і! ~Іо за .1u них К:J.-: ек -

·rн n : н .

.ІЮ n :c ~; i й НН!НЮ Бу:орІ І\)' \()'.1 Ь:'

т ур ... 'І ср ·ср n;оць•ю •· u

197 1 рін.

бапІ.ТОСсрU.tноrо роз? » . Б І-J СТЗіJЗ Одеського театру ~lЯ•

художнього телсфі.1ь-.у •І'озІІ о~і -

11.03 В дні шкі:: ь:Іі<Х кпіор . <З ::rас · (І серія ) . .. rу ІІ ,. "" · 110 "" ''.:.: · , І ВІІНОРО К. ї С ІЧНJ ф ;.lь м <l J.J Ь KH ' 11.23 К. т. сС;,огодн і тільки ва.1 ьс•. /2.20 К. т. Ху;;ожн : ,, Про1·рама ЦТ Канцсрт. . _ ти• · g.o; К. т. Гі мн.астик • . 14.30 П рогра м а передач . ~.:ю 1\.. т. с:Пnи го.tнt ~ r:t t~Одо.вжен н ям:. . 1 ~·.3? д~'ІЯ k)J!ЗЦТВЗ. сОр!ЄНТІtРН». . нar.p~·: M r\ax .nяти- 14.35 Прем 'є ра документадьного тс.іlс· IU.UU К. т. ,П.рем ·є.ра -ху.аuжньп;о TE'.fiC · 11.4° c~f c:~ ~" 0 ·10 ~ 1 ~11 х ф! л ь м у с.Ссд о н а с и бірt; Ь КО)t у ::-~~. ."\~ нн .'lО~~ рт Ста ~ . ~ чки : р· ф і ..1ь\f у ·· • .о\\ ій' ; . б <J т ЬА.0 :._ :~ <t. :~~ p~ .; т ра кті• . і Н .ОО В " "' шс: :; ь :: ІІ х ' -' Н . І·: у.l . •.ІІ у.l ь · 11 .20 К. т .. сІ\:> уб ><ii<.otю·.lop·н<~Jf• .· 1 Борнс Горбатов~. Персда ча з ~1іс .30 . 14 · • : ам .т и паtJор . 14.;1,) П рогра м а и~рс;.~а ч . терату р и.. І_;-.~~..~,· '.··,,· .-',· L .·.з_.,_,',·_ :~·1ю0ч·.'.','~.і: 14.40 Прогр а \1 сt до~} ~ ента.:tь t< их . •v~·fbMJ B 19.00 :..-\01_-",',І1і~' 1','r'~; 3 1с~.'.~,· ,·':_ .\ __

.

Р РФ С Р імен і

М . Горького за

.......... --~--==~ -

flporpa мa цт

10 . 15

рмрам-а УТ

Антона , Ф є доrа, Івана . За ро ма н << В 1 чнпі1: покл ин'> Дер­ А . І ванов удостоєний

область.

Х е рс онська

родина

У ц е нтр і ро~1а ііу

Савельєселяни н а-сп б іряка ва , н ел еrн а, . с пов н ена драма­ сині в ти з иу до ля Й()ГО

М. ПРОБИВГОЛО ВА, хор, РАТАУ.

21:{)0_Інформ аціііна П"ОСJІ З М а еЧ ас• .

,. '~ І .ЗU К. :т . Прс~І ·є ра художtt t.аІ·о те~1е·

мії , -п исьмен н ик '\1а лює ши­

Нижньодн іп,ров 'я доnомаrа­

Павлов ич і його друзі н а те, як · с и

Гі РОІ"J't1 ~ а. 1\~"jlCIJO· JIO.~aa жa.l bHa 1111 стопп_ t";)· . (. )( 'f'UI·J()U . Jt'H O за.1 І:.ІОИі'_- · 11 І ї.ІJ;j .-. ІІ и.рt:сн істор,~ї -.нашоі Б::тьків· f П овто;) ::.' !ІІіЯ n c re.:r я чi в і д ЗО . Хl І) . щ и tІ И » . Б ! . ?І>ІІІС' lll<.!CTLІ ,ІtІ СЯ ЦІ t~ 11 1 7 .:\о', J.: т. І'І р~>< ·< ра II R>·a·т<J<'C])i.iiR o l'o 2.НЮ П ргрz ма • Ч < r>. ( В і .1оо.1а n ис ) . 11 ТОНН І . Пр.оrр.tма на Київ і обл асть т~·лt" и:: :,:·~ш оrо · м у.1•тф;.'1ь~· .-;'-ta Іі 6l! Tn~; ct;.'i·:o ruz ці ройоти . /;':lек~ W м іста.. . 1.1~ .00 Н а ш а аф і ш :j. см-а ра І·дt.нюrо р іин11 к niiJклІOЧ tl.1 U . ~ tJ)i( C 11 TfJU~'І·!CfJ~'t"Іo :s.o::; Е а ра: І СТУ . '.і.СІіТJ - 3 .З ОЧ~ІИІ\ :l . П ер (t} сі:>- р і ~) . І n p o lJC 11l и· . . . 11 ши й курс . 1 ~.00 І Іок нІІН . .. . . 11 q_ ра ' I O~-llfll /0 lЦС 1-LC 19. 13 в дн і uн:; . 1 ьних ка 11 ; ку. 1 . Тс.1 е. roнl~t'"». І! .iOCf/Tll~Ul CЯ .1а дono,нn~OHJ у 1 Rиста на сП ри го.нІ CO~l.J..: t Ta П~:~ щ~ І: no t ll TOr-:e сііJсJілсн.ня, а.ле :UJІH 11 l k.:IO cJ1І<J.J.HH a і за"К·О Н » . к: н а » . 11 1~_І J ІU l\шt цL' pT хору ІЮС І ись к n І~ n !~rri І ~ r:ілІ\- их HC.tlU . Цtt ат ра .l ьн о І··о т.e;l.e.U a ч-e !i HR і В се - 20.~КІ Вn е-·рш е н а Tl'.'J (' el\ p a н i . Л ро1· ра м а 11 11 ку м снт3.,ьв >·>Х фі.1ьм і n: •Одв ч до . о і .~а р союзного 11 , БUБКU КАРПЕ ЦЬ, ІІ pcr<c к а п іт ана к~·я н ц~ · · · · •доr<> · 11 19.45 • Т 1НІсбу.в.а ПИ СhМ СИНJ<І(3 > . Вмсrу п всього ТН: А ЧЕ НКО , 11 вн ста ч и ть вс і ,.», <Ба.1х а ськ ніі rи Г . · М ар ков а . 11 3? 11 ета.1ои• . Jl 20.00 1\ .. т. Прем'єра .б.ауа"І;осеріJ!мо:·о ~ ПіДПНСИ. художн ього телефільму сПуч'Іі· 21.30 І нформ а ціііншї випуск •день '" 11 с. В. Д:ІЩ'fJЕ3 . 11 :Jn.1l iL..J" b

поета

в і зова но го ~н е с е нн я о т,рутох і :І1 і -

науково-дослідна станц і я ·. залі_. тел і . С1\ аж !мо , на ножно :І1 У гекс ення п іс к ів і виноградарс·т ва таР.! треба було викоп а ти по на nісках, 'Українськиj{ iJ+C'tWc HQO ямок , а потім, зн ов-та ки тут л ісового господарства та 8 RУ'ЧНУ . висад ит и по т ри с і ян ц і

1:

1\(1/)r) o ;: n;-l: :·i e

,. ·сц е

це

НиЖньоди іщ>овсь~;<а nості вимагало п ідко р ення пус-

створен і

ц і піс к і в с т оїт ь л іс. Сn ра в жн : й л іс ! 1\о.>:'І Іііс; ич:ю Пf!-РІ іл . і Ц ІІЖJ :: :: Ос воєнн я нижньодні г.')овс ьної І і .чr:. Іи ої І;р:і~·ии п п -' · ит!~ :;! ~ ·сv І:о.ну 11 n устелі н а зи ває м о те п с п ми OO•!fiOU tj7 ри- І І под.виrом . Р: в ного Й О )ІІу н е буІ І ІІіІі.ІІ/11 '! і•І.'І п rm C;;i!J ,t. e '·!nя .н 1 ло в істо -о: ї с в : т о в о rо · д ;с оро з. .u(Ju\· Іl. І ' ·o:и: (: c . s u .\

ТУРБ ОТА ПРО ЛЮДИНУ

н аз в али

і

ш и рGкий це завтрашньої посадки .

Ci .1 l>llllKOfl· І~ ву агротехніку лісорозведенІіЯ. \1 Пустел ю було · зуnинено. Нин і

!lj)Пi: fnNLІiiG.il/l

11 ко.ну, .:е;;торашz. 11

:1

Ц і леспря-мований

11 настуrі на

11 . 11 п утат а .н. 11 1\.п. zо mtтartь , що розглядати- 11 11 ~· .1:ут:./1 IJ депута тській . школі, : ; lliUfiOiit' . Ue зш;о': n rю сtльську 11 11 Р;ніу, ІL fiO t!й і ооо в' язки d eny- 11 11 та та, fiOU e>тa з в ибор ця.нu та fi 11 інші. дc'l1!f TOTll .1 /fСТрі ча т zощть-11

~~ СЯ

і п ісок л егко зннщува.ли , слабк і

11

Jl

вели б і льш я к 5 ти сяч гектар і в

роль

що ю ісТІІТJ, вфш і про

П робу вали саджати Павло вИч п ригаду ва. в, яr; лопа- тн пустелю , в і дродцти л і си до­ дерева, шелЮги, ставИл и щити . тами копали я мк и , в ручн у об- nо:vtагали долати труднощі . А допо:-.югу л ісівни­ Але зусилля · ентуЗіастів-однна- роблял и ст : нки отрутох і м іка та- невдо сз: н а зас ипали і 8 кам стала надходити нова тех­ ків усп і ху н е приіjосили . Вітер ми . Пот і м я :vtІш

~ сухо в іями.

~

з ' рку золот у Бат ь н івщин и Ге роя Соц ;;,ш і с т нчної П ра ц і . Ми ха іі л о поп а tз ... Юнаком П рн :шаП а вл о в и ч у n о н и з ~т . чил и хлоп ця бригад и ро :vt . В ' д-

п устелі

І

з СІ{Л<t,:щє.- ь с я Нн шн к а << До рог а » ро зд і л іu: трьох (гр ом адяне ;,І\а поез : я ), « Тро­ янди u ц віт у >> ( і н тюш а л і ри· розд і л, ка ) та << :VІушої ра» -

о н овле н ої р'дно ї Gо н 'ю до :з е шІ і , .40 її людей . Ії л ірик а

НОГО -k І ЗАШУМІВ МОЛОДИй ЛІС

т дготовка 11 І! оN о;;ства, в ч u т ь 11 В она 11 cuн up y.:~c шt . 11 іх noJ a uu І u Иопо;.югу «гюра- 11

11 u t:,~ U(i .'L

~ Н і Х Л i Тlo lJ<l T Y)J •> (LІІ Д аВ Н І ІЦТ В О д руком ВІ І Іі Ш Ліі і << Д н і п р о >>) ) зб і рк а вн б раш І х посз ш н а~'зб енш:тан у родн о ї п ост ес: І З ульф і ї u п с)н:к ;r;с;да х l\'1. Те­ ре щ енк а, Л . Забашт н, В . Ла­ годи, С. 'J;:<l т ,нюка, Б. ОлШ­ НІІl{ а , В . З а баш танс ь к о го т а інши х.

ЗОЛОТА ЗІРК.А М. П. ПРИСЯЖ­

11 гі.t!ІІuст ш,,, , а cl na pa:m rta тш1с- :: "І:о:vr у у пониззі Дн і nра на де- ня за сл)•же них л ісо в од і в У РСР , 11 дсщ, - з а шz пя з п. 1апання в 11 ся - ки к і лометрів від Нахов- а М. П . П р исяжно:vt у , n ершю1 у 11 ки до чорноморського узб ереж- серед :vr айс тр і в л ісу p e c n y б "l f iш , 11 бuссІЇ N і. На р а хую;t 1 К. Є . М ельник 11 11 н а горо .:~у н а й в ищ у жя прос т..я гла с ь п ус теля . П іски вр у чено

:1 ба-'ато

ві дд і.1е н ня І нтсрней ше­

Сади на барханах

І ПРИРОДА

виробничу 11

Іfі)І):JОІJятt>

:: стиі

ко см і ч но г о с:Р о кве"м

.

брат'

,, С ;; ар6:1І ц ; ;

сср lї

У

~

( Фо тох рон ік а ТАРС).

л юди

ВИБРАН Е ЗУЛЬФІї

'J

н е.l» Рей Ларсон.

11 п о.но,'у. З u :;t:ор і є iJuтuн a -::- бі11 жа ТІ, cJo фе. tиu ш срu . у· п оо у то- 11 11 сщх ,;і.І! N атих й у. 1 u nor~t: . і в ік- 11 І;е рі. n·іІЩ ТІ!О 11 11 на , r.J ,;epi. X o•t ::

і ві це-пре ­

Сиром 'ятников

зи ден т фі р м и

I І

Н а фото : а мериканс ькі і р а­ дя нсь кі с пе ціал істи оглядаю; ь . меха н і з­ в уз.1н сти ку в ал ь но г о м у ко р аб.1 я «Апо.1ЛОН» . Зл іва на пр аво : ко нтролер якості фір . Інтернейш ен ел » с: Р окведл ми Кен Ла в, кер і вн и к . робі т ві д Ак а де :'d іЇ на ук СРСР В ол оди ­

::ЧУЙНА І ДОБР

~~,?.~~~~~~~~

13.35 К . т . с ької

До

їО - річч я

«Пролог» .

ноrо

ба t·атосерій у «Ч а мультфільм

П рем 'єра

т. т~.1св!зійного

І їАО К. .

рівник

·'

серія ).~

1 8. l :ї К. . т .

см арагдового

<В есел і

18.00

міста» .

БА.\Іу.. Ре к~lа м а. O rO..'lOLi.IC:!HIЯ.

Ін.:ю фj_:!ь:'Іr -концерт «Вссс.1 і картинки~ ,. «Вісті ».

п ро їр а \І З

19 .00 І нфоJНr аціііІІа

19.4.; К . т. •С ~іuає Лін а Прохорова» .

2U. 15

20.45

ма-

пос і вн их

і

ш и н» .

« На добран іч . діти~ » .

21.30 Худож н іі!

ко~.r іса р».

нотки>.

наладка

«Тсхв о.1огічн а

тора».

21.00 Програ м• 23.00

м еханізd -

ш ко.1 а

«Те.ТJеnізій на

грунтаобр о бн их

рос ііі -

ф і.1 ь м

сьо r-од ні• .

1i. 11J 'сН ау к а (7

п е рш ої

револ юц ії . Художні й

І ї.<Ю Те:J ежу р 11а.1 <Політра». (Львів), 1 ї.30 •Орбіта дружGю>, "Україна ,...

«Час .> . ф і~1 ьм

(:\\ .).

« Н а дз вич айн ий

В еч і рІІ і н ови н и .

nрограма на Київ і обл асть

:8.30 К . т Ф і.1ь"" · удостоєні прем ії на 17.40 В .::ш Ш1і>.->ЬІ1НХ 1іа н і ~<У·1 · П . І . Ч а іі І\овсь~;н іі . «.Л~·сІ..;у н чвк». ПреХУ І І .\\ іжн ародному Леіі n ці гсько~ ~1 'єра uа.1Сї' ІІОЇ FІ !н.:тан н Киї·в ському кі нофrстиваJ1 і документаль 11 их П <J:"І а ІJ,~· . П Ї Оі! С' j1 ~ В ,та Ш ~О.1 ЯїJ і В . ІУ До. в і ьм 1 .. фі я.х і к оротком ст ражн кум снтаJІЬН Ніі т.. - .lсфJльм с: Ка ~ а - 1 18 .30 І\ . Т . Пс ри: : сть c rcr ) Ф І гу рноrІ) ката нн я . (П tІ ]lii L' ката в н·я . Обор.адос _ 1 ов а р нш> . fiaraтoccp !it нoro ' - в':\ :';1\ОRа .Гi POїjJ.1 N! a ). 19.-1.-J 1\. т. Прем'єра тс.1 еф :.1 ьм у х у :\ о ж ньо :-о 11 ::. . (З ('С'рія ) .

с: П у·-1 ч : -

, :.Ю .·1 .~ «! 1 а ш .1Р! г 2 1. 1J О .

Л·\ .

np11 po.1<1».

Гоі~І') 1\ І: і"І .

.:t н : » .

«На

Те~1е-

в нст аnо . (l.J·, cnJJ>a перш а ) . 21.00 Інформ а ці йна пrогrа м а •Час». 21.30 к . т . Ч е м n іона т С РС Р 3 .фі гур- 22.50 1ІІ ф О Р" а ІІ ' ;і , ІJ 1J і llf<П \'C K •день за :11:~ .\J » . но го ка т ан н я. ( 1\н ї в ). - ===-> Програма УТ ФЕДЯИ 11 .40 •Ш• новн а рсда кці.є !> . (Пеrсдачо

за лнстами Г•1 Ядачів). (Повтор~н -

Редю;тор Є,

·

:1:- ~~ ..-------~.. .,.~--~ОСІ-"І~•••••'';А::-::;[:: ,---~:~:::~ ::т:р~~~;3:2~:::::~:::т::--:-:::.~-~::::~:д ,.-....«НОВАЯ. У швторок. середу, відnuяіда.1ьногu с'екпетаря. вііtзі.:rу сіJІьського rосподарства. Юl\ІL'СІtон2;).~{)20. орган Броиарсхого горкома ЖИЗ Нl,-:t \ Ко\о1у нистІ-Р1 СС І' оіі

n арти и

-

~' к р а ин ьr.

горолекого

м

р а Аонного

Советов лспутатов труд.ящнхся Киевекод области.

БРО ВА Р И . ау~1. К йївська . 1.14. м.

дентз

м :с ц своrо

~ ....-............. p _ . . , .w?" + 47 ~ <С"І~".~# -І І ,..~4'~*'..,. ~#-..,...",... І ..,- . ~ _. ,_ _.". _,_,.....,....,.._~_,.. . ,.

І!1ДП\С GJ()(j.!_ Бро в арська друкарня Київського об.l)' tt рав.~ іння в спр авах

n а .J. іО ~1 ОВ.1 е нн я -

~~. d~.:oвu·l :н_.с~_ ; н. Фотокорес пондента -

в zца вн1щтв, п ол ігр а ф ії

-

#' _ " , _ , .

19-3- 18. 19-4·67.

в і дд і.r:~ і в

п ро мнс,1овост і .

n ' нт н н uк;

Оі)сяr

,..~ .- ",."..417 ,q w?"4JA<O""IA-tr..,.,..r-t?.:t*'~ -~·.-_,

і кн нжкової тор гівлі, вул . І\ 11 ївськ<J, 15 !.

о. ::.

і

~\'(юту .

фо пмату

г.аз~тн «Пn<-ІR.1 а • . !t" -

..,;r-

..:- •

•..-.

і е ч . Іб- 10.950,

#4 1975  
#4 1975  
Advertisement