Page 1

Федяй ПОJlОТRЯК Сердечний ГаCSрІйчук

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНААТЕС;

ШУJIьга Іваницький Теплюк Козак

.Ni 4 (3002) СУБОТА

10 СІЧНЯ

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОНflОГО КОМІТЕТУ КОМ)'НІСТИЧНОІ ПАРТІІ )'КРАІНИ

ТА РАпонноі· РАДИ ДЕПУТАТІВ

Тези ЦК КПРС-у маси Сотні тисяч IПРОПlШ'щn;истів, лекторів, політ~нФо:рматорів ІІІрова­ дять вмістах і селах . краї'ни :велику ·работу по мз' Jreненню Тез ЦК КПРС «До 100~річчя з дня нар{)дження Воло'дИ!мИ!ра Ілліча деніІна».

Цьому важлиоо'му тео!}етИ!чному і Ш)Jlітичному .п;ОК}'1ментові партії присвячені доповіді, бесіди, тематичні вечори.

ПОЛОЖе>ННЯ Тез ЦК КІІРС викаристовуються на за'НяттЯ'х у на­ род.НИХ ленінських школах, в Г}'1РТК/ilХ і се.ша,рах П1JЛітич'НОЇ ОСовіти.

Добру ініціативу lВиявила ,парт{)рганізація колгоспу «50....рї<ччя Жовтня» Одеської О'бла/сті. Тут виріше'НО орга:нrзувати вивчення Тез ЦК КПРС з група'ми КОJllГо~пників за міщ~м пр·оживання. Особ­ лива }'ваІга 'придіЛЯ€ТІ>СЯ ро&отісеред молоді.

В багатьохрайонах 3ёшрова;д.ж.еНQ спеціальні .години по 'ВRвче'н­ 'ню Тез Ноа і курсах меха'нізатар.Вв, рільників, будівельників. (РАТАУ).

Актуальні завдання сільських

· ЗРУЧНОСТІ · ПАСАЖИРАМ

профорганізацій

у минулому році 'з' 6Днані доро­ Великі і ,в.і·Дlпов~да.%нізавдан,ня Ц'l1ва та е'КDплуатаціі шляхів, ра­ 'гами з раице' НТР()М села Бобрик, С:.1М:ЬКИХ труді'8НlІ;ків у цьому іРО­ Колек'l'ИВ

раіЙвідділу

будівни­

зам з у,сіма тру;цівниками Вр()вар­ Св'ітильне, РО'Жlни, прокладаються щипи, включив,ся в соціалістичне !fЮНИ дО ПОl'ребів, 3азим' я, Жердо­

змагання за 'Гі.'\ну зустріч 100~річ­ 'во-ї,

торговельн-ого ПРО'ваДlffЬСЯ

Він

ДОl\,lадно

дим покриттSVi

14,1 'кіломет­ існуюч~ляхаос. І все це 'в ім ' я 15,5 кіло­ ЛЮДИІНИ, д.1lЯ її блаrа.

-

ра ми ~пору)или іх ,метра, в тім .. ислі з бетаннимпок,риттям: -

І.

а.Сфальто­

кіло­

9,4

БРУ€НКО,

секретар партійної оргаиізацlї

КПРС « До 100-річчя

креслювалося

розповів

про

Тез цк І му в ДОlвоє'нні РОКИ, підкреслив її

кращшх

3 д'НН на- МОlбrлізуюче~наче,ння в о'рганіза­

. .:....- ОСН9ЮЩ;j>(i,в'дан~я робіт ни­ 1 аГlтатора~!И несуть в маси КІВ та; JlI'ж1!іНерно~ехнrчнпх пра­ бе~смертне, гли.боке, як кридиц)І, ц,ЇIB'H~KЇB еаводу, - про,довжив вч~ння В. І. Л~н~на . даю т. Qмодкwй, високими

взs,ли

і

за'вО'Ду С. Е. Солодкий проl\iil бе- юв~ iBO~~ рев ЛЮЦlJ. Для ciд~ З 'робітникам~ ·peMaHTHO-M~- bOlГO нам Ііе T~ а тато nоп~а-

ня

ца'рського

К

н

ритм, яюrn

самодержа,вства,

як

ної організації заводу.

четверга

сеМІнарські

відбулися

заняття

пар­

тіliно-господарtького активурайо­

ну. Тема семінару досить актуаль­ на: «Ефективність науково-техніч­ ного прогресу». З грунтовнимн відповідями і доповненнями на поставлені питаиня. виступили слу­ хачі І. І. Барбо.лін ....: секретар

парторганізації БМУ~39, А. "Л.l<уП­ ріЄцЬ . директор радгоспу «Зо­ РЯ», . Л. К. Пасічник - економіст заводу електротехнічних' виробів, І. с. Могильний ~ секретар парт­ організації заводу «Торгмаш», Н. І. ПРНІМ< економіст радгос ­ пу «Бобрицький», директор Бог­ даиівської птахофабрики М. Н. Болілий. Схвально, що виступаючі, роз­ повІдаючи про роль технічної ре­ волюції І досягнень наукової дум-

ки

у

виробництві

матеріальних

дарств, наводили конкретні приклади ефективного впровадження, у виробннцтво нової техніки І диспропорції між науковими досягненнямита практичним їх за-

рік роботою курсІв керує молодий інженер, секретар комсомольської організації радгоспу Микола На­ рась, який ВlІкладає слухачам

на селі. Адже більше 50 ПРQцен­ тракторну справу. 3 сільгоспма­ тів робіт У рільницТВі виконують шииами знайомить майбутніх ме­ саме трактористи І КОll'\баЙнери. ханізаторів Василь ' Архиriенко І майже половина з них - "10- член ВЛ К СМ, механік третього лодь. Щороку в ' сім'ю механізато­ віддіЛка . Політзаняття регулярно

юнаки, які за­

кінчують курси і стають до роботн

проводить

полях району працювало

23

ком­

сомольсько-молодіжні механlзова,­ ні ланки по вирощуванню картоп-

. .'

ще в

Вони

році,

196

.

тор

жав ·

почал~

\

1\' ~

~IJДІ на них .

K~c}AHepiB. в

тракт

«~правління

Щliх у оні ко лоді ї ланк ,як во завойовува

МІжнародне

. Пj;"JQlla кожного юнака та діВЧИIlУ Бро­ ' . ~o варщини глибоко схвилюваЩI сло-

виробни т .

станови

лектор Ф. Т. Шепиленко.

з

ВІВ

,П'ятwй IПеор&пис 'наееленМя порівюmо з попереднім має дeJIIКi

особливості. Та' к, у програмі пере.пису вперше буде л{)ставлене за­ пит&!ння про те, якою мовою, ,крім рідної, володіє людина. Дані про це да.дуть змогу уточ'нити rП(лре'бу у ств ОР'еонн і шкіл, Lдe ,навчання прово?\итf>IC.Я тЇєю чи · іншою мовою, і ПЛ<l.ни ' ВИП}'1СКУ літератури МОВaJltlи 'НшРоді,в СРСР.

бaGОЮ

,для складання потоЧ'Них

і перспективних інаРО'д'но-'го>~пода!}ських · пла'нів. ,Перепис да'СТЬ точ­ нішу ка,ртину рівия освіти населе'Н: ня, реізерв'Їв робочО'Ї сили, харак­

теристику .потокіlВ 'міграці'ї (lпЄ'ресування) людей. Rn8'рше перепис матиме спра:ву 3 вивченням так званої маят­ нидоваїмігрщії тобто пересува'н'ня людини lJ!iiI дому до /rмісця работи а' бо 'навчання. 3а,гальні відомості про чиеельність на·селе'IІ'НЯ, про його поділ на мі'ське і сільське, 'на чоловіrків і жінок БW\уть одержаlніу квітні

(ТАРС),

ва Л. І. Брежнєва, сказані н!'Ім ІІа

Третьому Всесоюзному з'їздІ кол-

госпників: «Требащоб домогтися тако­ го становИща, технІка не стояла у чеканні кадрів, щоб спра­ ва механІзації І мелlорацП земель була в руках підготовлених лю­ дей. Комсомол надасть колгоспам і р,адгоспам неоцІненну допомогу, Я'КЩО розгорне рух молоді за ово­ лоді,ння сільськими технічними професіями».

ці слова знайшли широкий вІд­ гук серед юнаків і дівчат нашого району. КомІтети комсомолу про­ вели значну роботу по залученню молоді до навчаllНЯ иа курсах

технІчного

всеобучу.

комсо­

мольськими путівками до ннх вже

направлено

65

працюють

курси

юнаків.

«ГоголІвський,., «БобрицькиА»,

КИЙ". Заняття

в

Відкриті І радгоспах

«Требухівський», «Великодимерсь-

проводять досвід­

чені спеціалісти.

Візьмемо

радгосп

кий». Тут курси ти ще

ться

22

20

«ГоголІвсь­

почали працюва­

грудня, на

них навчаю­

юнакІв. Ось уже друrий

ст-комс

Ка'чанов -

-

l\ ~ЦТ6вати

отовле.Q\нонад 200

Учасники семІнару п ухали; лі і кукурудзи на зелену масу. нову лекцІю канди економl'У Як І всю молодь нашої країЩІ,

'ІІИХ наук КПl

партком

ці курси вже мають _Дei€Y було

Бorда"

секретар

А. В. СМЄХОВ.

ВeJlЬНИКИ

ЛіЧ'ені дні залишились до початку" ,Всесоюзного ,перепису rнaice­ лення, ЯКИ!Й, як відомо, ,прохмитиме в цьому , ІЮці з 15 по 22 еіч­ ня. llереписні , відділи У'Жі! прm:ту,пили до рО>ботп.

1>О'КУ.

механізаторів

гам щодо утримання пТицІ, буді- риках. Тільки у минулому році ІЩ

НАПЕР~ДОДНІ ВСЕСОЮЗНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ

1970

загін

торію.

============================:.

Результати ,перепису стануть

ВЕЛИКИН

працює нині в радгоспах і птахо­

повідає сучасним наукови~ B~MO- в рідних радгоспах чи птахофаб­ споруджують .у

секретар

цехової органІза­

ТЕХНІЧНИМ ВСЕОБУЧ - СПРАВА МОnОДИХ

ма, навІв ПРlМ<лад, як за застарl- нове поповнення -

лим проектом,якиЙ. уже не від-

план.

швейного цеху

трудиться

льської

их лІ-

ФО'То А . Коза,ка.

стосуванням. Тов. Болілий, зокре- рів наших господарств ВЛlІваЄТЬСIІ

пташник

ь

понад

Л. НИШЕНКО.

благ, пов'язували теоретичнІ поло- фабриках нашого району. 'давно ження . з практикою своїх госпо- вже ця профеСія стала головною

нівці

робі

партій-

СЕМІІІАР РАЙОННОГО АКТИВУ Минrлого.

схU,ят';' ви

ції Людмила Ниiuенко. На фото: на першому планІ­

UШllUUllШlllllШIШОllШIППllІІllllПШllШШIUПIШllllllhlШ

чеРГОВІ

B~X~ГO дитячого

-ударн

Д. ТАТУР,

БО.1ЮЦЇЇ .

(Т АРС) .

у./~of.ня З кон

комсо

те, що з по>ста'вленимизавдання,'ІИ колектив успішно спрЗ!витьсsr. заступник секретаря

ТВ~Й)ИННИІК:В,

доБІ\". й /fJ~(К-/ роБІтники

ки

іЄ;!і.'

В. І. Ленін j ми ·почали 19 О 'рік, свідчить про

вони йшли до соціалістичної ре-

підвищен­

Прагнучи ознаменуватн І ОО-рІч­ чя з дня народження В. ' І. ЛенІ­ на хорошим вИробничим подарун­ ком, з перших )1.нl, ,JlO~O року

головний i~JI9\JeP. по.~аIЗНJИrnIМ~ .·J:lИ3/f,Ні .~. устріти

БІльшовики БОРОJІИСЯ за повален-

рі.1ЬНИК:В,

~~Jtа ,н:затор:в.

спеціа.лkт.и разом з пропага'IIJДИС-

як

під­

ІПОКЛ'Н­

ню теМіІ1і'l! ,РОЗ в Iі'ТКУ сільського тоопо.дарс-т/ва ·. ВО,НИ l10BIIJНHi стаТIІ Їін ї:ц і атораt\1И <;Q:ціал:стичного З,'ІІа· гання, :зр о:биті! · 1!а'дrбаиням усіх КО.1ГО,ClП;В ·і ра.:rгооп:'В . .досягнеНlІЯ

тами

рактеризував,

пле:нумі,

,ненні за,ход·і,в партії Іпо

роль лартії більшовиків· в період

ха.нrЧНО>NJ цеху. ,вІН К6РОТКО ~a- цювати. АКо ~Д

ОРГ.31IJ.іза.ціі,

на

Іка,ні брати аКТИВlІУ участь у здійс­

'Рі\:\ження В. І. Леніна». Провідні І ціі lle'рем{)Ги рад фашиа)fО'~.

нещодавно.

d'ОI(шників, обговори,в УВ Пленум ЦК Іпрофюпілки IробіТНИJКів і служ­ бов'ців сіЛЬСblКОГО господа;рства та ваrоті'вель.

rПрофСlПіл,ко'В>і

райдорвідділу.

машинобудування І ро'зторнутото будrв'ництвасоціаліз­

вивчення

ня ,культури землеробства, зрос­ та ,ння технічної оснащеності і п·ро­

рювати ,зручності для сіАЬ1tьrlи;{ Н/і " ;пму' вати UtlИ3ЬКО 15 кіло- Велика ,роль у досягнеН'ні на,міче­ НИ,Х ;цілей ,належить IПрофспілка,м . -па' сажирів, які , к{)риеТУЮ'Т8q,av ав­ ВIl't\UB д9!\і·Г. ~ра\ведеть'Ся заго­ ЗаllJiдання ,П'рофqПілковнх аргані­ т отранс:порт ом. Тому прирічн()м ­ тівля P;a;'!.UH!f' .,.атеріа.лів. Під­ зац;,й, як,і ВИlпл.ивают.Ь з 'рішень іпла'ні ,будіВНИЦ'l1ва ШЛЯХFВ з ~p­ триму6ТЬСН "!І'а~ий ПОРЯ,цок на Третьо'го ,в<:еlсоюзноrо з'їзду кол­

Вчення глибоке, як кри~иця ек·спеРlfмЄ'нта·льног{) · заводу

ці. На основі ,дальшо·го підвищен­

ЛіТО'ЧI}I,t. Жта:НОВ.1lен.і.. авто­ дукти:вності пра,ці пе,редбаче,но чя з ДНЯ нruрО'джеЩіЯВ. І. Лені­ павіль.йо·ни в P~, Требухові, з,на.чно збіЮ>IlШТ!І IПрода,ж державі !На. Л'QГО основне за'вдання-'ство­ КНЮl,\.іИчах~...v цьому році наміче­ c-і.1Ь/Сl>ко·гоС/Подарських ,продуктів.

метра.

у всіх цехах, відділах, .СЛУЖ-І

р. коп.

ТР)'ДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Назустріч 100'-річчю з ДНЯ народження В. /. АЕН/НА

бах

2

ЦІна

я

одер:

Микола

ковий OД~KPa-

лІстичному направлен'нямзі':~~' o~ комсомолу

мо' ьк -мон Одн азо'с соціа-

"""'"

радгоспу тут аться Мнкола Та­ ран і Василь Осьмак, які до цьо­ го працювали їздовими, Віктор

Крапива, котрий

ВНР'ішив

трактористом, як

і

Микола тор

Григорович

пе.ршого

його

-

відділка,

стати батько

механІза­ що

Комітетам

рів, постійно за іх

постаИОВIj ._ 6Іоро

райкому

КОМСО­

MO,,!~ курсах механізаторІв по­ ні

створені тимчасовІ орrанlзаціі, обранІ групкомсорги. Комсомольським організацІям слІд придІляти біль­ ше

бути

уваги

направлению

механізаторІв приклад

у

дівчат.

цьому

на

курси

Хороший

показують

ком­

сомолки радгоспу «ТребухІвсь­ кий». Один раз на тиждень, у четвер,

навчається

25

дІвчат

по­

чеснІй професії. Ця ІнІцІатива че-

.

кає пІдтримки.

Перед

KOMCOMOJIOM

поставлене

почесне І відповІдальне завдання.

І є всІ пІдстави вважати, що воно буде виконане.

І(. БОНКО,

вже

за.відуючиil МOJIЬСЬКИХ

з технікою.

ЛКСМУ.

Микола Нарась задоволений ус­

відділом комсо­ органІзацІй РІ<

своїх слухачІв:

До весняно-польових робіт ми закінчнмо курс навчаиня. 1<0-

-

лектив хороше

здійснювати конт­ впонаиням. ЗгІ)l.НО

POJlb

більше двадцяти років має справу

піхами

комсомолу цих гос­

подарств потрібно більш вдумли80 добирати та навраВJIIІТИ юна­ кІв І дівчат на курси механізато­

і: KOMCOMOJIbCbКi

молодии

лець

чі на місцях, тLnьки вчиться там всього 14 слухачів. 3Bo.rtlKalOТb 3 відкриттям курсІв У радгоспі «Ру­ санівський», СеМИ'полкlвській пта­ хофабриці.

механІзаторІв поповнення, -

О,JI.ержить каже вІн.

ПіВА8ИИ8 віААlnеиня ВАСГНІЛ За IРФше,IfНЯIМ Уряду С1'ворюєгь­ ся [Іів!денне

IвіДlДїлеl!JllЯ Всесоюз­

У цьому немає сумнІву. Непо­ 'ної Академ.и с-ільськo.rоcnодар­ коїть інше. Згідно пl>Станови бю­ СІЖІ\ІХ нау.к Імені В. І. Леиіна ро райкому КП України, тільки (ВAGГНІЛ). Воно с-та;}!е lІау;ково­ від радгоспу «ГоголІвський:. на 'методичнИіМ lЦент:ром П(} кepЬВUH­ курсах

повиннІ

вчитися

30

вІк. В дійсностІ ж їх всього

чоло­

15-

:Ц1'ву lІІа.у:к()вIІІМИ .дослідженнями в галузі ' rcільсык!'о ГOrQПодарства

лнше половинІ, та ще 5 чоловік УКР!llїНИ і МоЛІДа!Віі. В його зонівід радгоспу «ПлосківськиЙ». 36 юнакІв повинні навчатись на курсах у радгоспі «БобрнцькнЙ».

Курси відкриті з

5

січня, ВlIКJlада'

54

союзни.х ї роопублі;каl\lCЬКИХ нз­

уково~дослі>l!ILИІХ інстwrути і вузи, ДваДЦЯТЬ . облаоних ДQICліднНtX С1'аащіЙ. . (ТАРС).


ДЛЯ ДОБРОБУТУ ЛЮДЕЙ СЕСІ Ї

з

[>АЙОННОї

7 січня підбулася !Доста сесія Брова;JСЬКОї ра,йон­ ної Ра,ди д~путатів тру,ДЯЩИХ (12 склнкання). В її

роботі, крі,,! депутатів, взяли участь ~\;\відуючі від­ ділами раЙШIІЮНИО:WУ, n:еріВJlИИИ ІІіДПРIlЄМСТВ, уста­ НОВ, організа цій хофабрик.

диреитори ра,J,госпів і пта­

pz:.ilOHY,

Депутати одностайно зз.твер~или ПОРЯДок денний сесії;

1. Про

ПЦСУМ~;И

·роботи ІІІ Всесоюзного з'їзду

L за,вцання

n:олгоопнииіп

МіСьн()ї,

сіль :ьких

Рад де­

путатів ТРУДЯЩИХ, радгоспів і птаХОф:lбрии по даль­ ШОМУ розвитку

сlльсыгоo

господарства.

2. Про Дершавний план ро.звптну місцевого гос­ подарства рзйону на 1970 рІп:. 3. Про місцrви:й бюджет нз 1970 рік та З:іТверд· ження звіту про IJIшонання бюджету зз. 1968 _ріН: з доповід~ю 110 ІІершому ІІИГu,нню ІЩСТУПИВ 'rоло­ ва вииоНlЮМУ ,11аі'юнСіОЇ Рад+4-., деПУI·зті.U ~рудящих

" о,/' о

П. П. Б1ЛОПLJJЬ,~' - .В ,иіШlі .1llстопадз ми J ого P~)HY, - CI'~B Доповщач, -- пр()ходи~ 111 . ~ссоюзниіі з'їз иолГОСПНИlіів.

Він РОЗГЛЯ!{у6 нар

нІ ШіТ:1НIІЯ

сіль~ького г.оспод;срсТі!'1 \.~ Н;l'

еташ НО,МУН:СГlі'IlIOГО б~.дm{шц

звитку

'й HP~I·I.·fli а.

дaHOM~

.1

'

І

.'

. Серед. ~еJІ~'ІеJНИХ П~Р~ТВ'ррень, ~iICJleНl(X у H~­

ШІЙ Hpa~~1 ІШСЛН В~:ІИКQ'l ЖОВТ~Оі <)'Фа, істичн ї реВОЛ~Цll, .:~аJ\звичанно важли~' MIC~ нзле T~K' леl\ТИВl'заЦll СІЛЬСЬКОГО ГОСПIJдарства' госпного ла;\у.

перем зі R\JЛ­

Цп г;epe~гa є ЯСКраІ.

_

еві

еНІ/НМ

РАДИ

ЦН НПРС цевих Рад ництві. За ніеть Ра,д

ДЕПУТАТІВ

багато зроблено по підвищенню ролі міс­ у господарському і КУЛI>ТУРНОМУ буДів­ останній час значно зросла відповідаль­ за дальше піднесення сільськогосподар­

ського виробництва,. Ради все більше виявляють інLціативи у вирішенні питань піднесення культури землеробства і тваринницт,ва.

l1еребудовуючи свою роботу, місцеві Ради райо­ ну

взялися,

,наса:vшеерд.

за

вирішення

,питань

на­

УКОВО обгрунтованої системи ведення гос.подарства. впрова,дження

сі,возмін,

внесення органічних і

міне­

раЛIjНИХ добрив, полLПШItННЯ насінництва, зміЦнення ~OPЦ,OBOї ,ба~, підвищення ефективносТі ВИНОРИС­ таflНЯ".маi!fнrнно-транторного парку

тощо.

ПеВltу;роботу в цьому напрямку прове,дено ви­ IЮfUЮмами Н:а.1ИТЯНСЬКОЇ, Руднянської, Русанів.ської

Ь· 1'l,JUl:l{jВС:hJіОЇ сільсыхx Рад Депутатів Т.рудящих,

/нерівниками господарств та спеціалістами. Виступаючи ,на III Всесоюзному з'їзді нолгоспни· ків, Генеральн.иlЙсекретар ЦН: НПРС Леонід Ілліч

БрежНіЄ,В .звернув особливу ува,гу на ефеюивне ви­ користання зеМЛі. орожити землею, г

Ві.н ,закликав ТРУ:ДіВНИНіВ полів Пі,двищувати родючість ножного

\Тара.

Іа .необхідність ,всенародної б~ротьби .за підви­ ня нультури землеробства, органіІзації система­ ної роботи пр захист.у землі і на цій основі доягнення

в

их

і

сталих

врожаїв

не

раз

вназу-

цтвом Н:омуністи'lnОЇ партії. НОВИ1\! Пl'реIШI1;ШВИМ прнх.lа,lО~! попсякденного піклування нашої lloiPTlї і УРНі\У про невпинний

па'ртійних і УРЯlДОВИХ документах, а тау :3ююНі про землю, прийнятому Верхов,ною Радою СРСР. ОДНаІ\ в Оl{ремих господарствах нашого району допускаються грубі порушення землекористування, є фант!! розба:зарювання землі тощо. Це, наса,;vше­ ред, стосується ·радгоспів імеНі Щорса, «8еЛIІКОднмерсьного», <,ЖерДівського» і інших. А виконко, ми місцевих Рад ЦИХ сіл чомусь не ,вживають на­

розвиток

лежних

торжества

П.lану. нення ва,

геНіального ЛеніНСЬІЮГО

ГОЛОВН:І НllрLшаЛЬН<l умова тру;\ящих,

'ІОГО nласу

шення дила

1970

j

це

с(~лrII!СТВ,\',

це

ги

)('

соціЗJlїстпчна

нсшорушВ!rіі

союз

їх ::JГУРТУI?<1ЮЩ

сі;IЬСI,н()гоеподарсьного

виробництва

є

рі­

Ct;l:ii Вl'Р.'ЮВНUЇ РаДІ! СРСР, яка затвер­

\'11

,народногос:r,одйрс:ьннй

;r:l бюджет на рік. ЦІМ JIoI:JIIO~1 передбачено :3Іцчне зростан­

ня ка.піта.10внд:щеНl. у

НіШНЬОМУ

ше

-

КОЛГОСІПІЮГО ладу

влада

щ)()п

році

1'ехНJnИ,

шин

С;;Іьсьхе гоогидарство.

t;олго~пи

і

раДГ;)СПIl

:vJіНI~ра.1ЬНИХ добрив,

В ни­

одержать

Зl!ОС ге обсяг

біль­

ме­

ліо,ра'тивних робіт.

ТРУДЯЩі Вроварщини, -- го~орпrь т. Біло­ кінь П. 11., .- як і весь радянський нар(}д, з вели·

-

КИМ

111

інтереСО\1

RИВ'І3ЮТЬ

Всесоюзного

з·ї.,ду

маТl'ріали

і

Ю).lГОСПНИК\В,

Дl)l{ументи

одностайно

СХI~а.1ЮЮТЬ прн:jіНЯТі ним рішення, розро(,ляють і здійснюють ЗClход!!, СПРЯ:\1()9с!Ні на ДО<;ТРйl{()ве вино­

.нання завдань lІ'ятирічки і соціалістичних зобов'я­ заlНЬ, взятих на чесТІ, 100-річчя з дня народження В: І. Леніна.

. Величезні про які

с('цlально-економіЧНі

йшла· мова

шдтвеРДЖУЮТI.ся

і

зміНІ!

на З'ЇЗ,lі колгоспників, розвит.!{ом

сільсьного

на

селі,

яснраво господар­

ства 'нашого району. Досить ,сказати, що лише за останні 1 О рuкі в ВИ РО{)НИЦТВО зерна збільшилося майже в 2 ра,Зіl, овочів у 1,5 раза, м'яса в 2,1 раза, молока в 2,2 раза, яєць у 15 ра,зів.

Розгорнувша соціалі,сrичнезма,гаНlIЛ за гідну зу­ стріч lUO-річ';я з дая .народження 8. І. Леніна, ХJliбороби в с"ладних погодних умовах минулого РОІ{У ;зібрали по 1'/,7 цент,нера зернових, а 03И:МОЇ пшениці по 1~,9 центнера з г('ктара ІІа всій площі посіву. Це да.l0 змогу району успішно виноната пла,н .продажу Зl'рна Д<'ржаві і продати його понад ПJI3>Н 117 тис:і'І ІІУ дін. Сllрав:шні:Wll 1Іlзйстрамивир()!ценнп ВlIСОЮІХ уро­ шаїВ:Jерновнх Сl'ЗЛИ ХЛібороби ра~ОI:пів «ТребуХів· ський», «Рvсаніl:СЬЮlіі» і «ПлосніВСI,ЮIЙ1.>.

З великою енергІєю і сумл;нністJO Пtшра,цюва.l!!

в переД'ювілейному роф (JIвочіВНИIШ і КНРТО!Іля,рі. Тру дящим НИСВ:1 з вирощеного врожаю прод::шо ~U тисяч ТОНН О[Jочів і 23 тисячі тонн нартоплі. .кращі ВРОilіа! картоплі аЮралн СеМllllОлніВСІ,на пта­ хофаіОрика, радгоспи «'l'ре,бухівсьниЙ1.> і «Нрасилів­ ськИ'Й». Uсобливо .вiДP::lДHi уопіхи по вирощенню ВИСОІШХ врожаїв овочів ма,є лан.кона ра.дгоспу «Зоря», депу­ тат райоНl:ОЇ Рс!ДИ, Герой Lоціа:lіСТIІ<IНОЇ lIpaцl К Т. Дяч~нко. а своєю лаНI{()Ю ВОllа одержала по 40'/ центнерів овочів з гентара.

ВаГОМIІН

внесок

у

чашу

всенародного

доста,тку

виесли працівники ферм. 13 минулому роЦі ними в районі вироблено по 50'[ центнерІ! МО.10ка на 100 гектарів сільгоспугіДI,. П раДгос!!зх <>ПлоскІвсько, му» вирс.блено по 1 ооо центнерів, «Русанівсь!ю­ му» 819, імені Щорса - 813. Середній наДіЙ MOJIOKa на фуражну корову по району стаНQВИВ по 2513 кілограVlів молона, що на ~o7 Нілограм\в більше,. ніж в 1968 році. Тваринники Броварщини одостроново ВlІнонали план продажу 1ІlUJюна державі і на 3030 тонн його нродано більше плану. Нам необхідно, піДI{ре{:ЛИіВ ДОПОFlідач, з перших

же днів Нового, 1970 "'рОНУ 'приДіЛl!Т1I особливу ува­ гу збільшенню lІиробющтва молока з тим, щоб про дати його державі ПРОТЯГl}М Р()КУ 3,186О :тонн. Завдяки хорошІй роБОТі онреМIІJI; ГОCJ.Iодарств, і в першу чергу нолекrИIiУ радгоспу імені Н:ірова, район з плану 4530 тон!! м'яса продав державІ :.J468 то!!н. Однан тан\ раДГОСIІИ, як «Бобрицький», «8еликоднмеРСЬЮоIЙ» і «ЖеРДіВСЬКИЙ»,З СВОЇМІІ завданнями по виробництву і продажу м'яса не спраВIІЛИСЯ. Такий' тривQtЖнийстан повинен стурбуо ватидирекЦі,ї, партійні о.рганізації цих господарстtз. В здобутюl'Х нолективів раДГОСоПіВ і птз,хофабрик

нема·ла заслуга виконкомів місцевих Рад, наших де­

путаТів.

Після

Q

2

жовтневого стор.

Q

(1964

року) Пленуму

ваЛ0

заходів

по

правильному

землекористуван­

ню, не ведуть боротьбу з цими порушеннями. Тов. БіЛ(щінь донладно зу:пинився на питаннях· дальшого 'ЗМіЦненннкормової ,бааи, підвищення про· дуктивності

громадського

тваринництва,

використання зрошу.вальної системи, внесення орган! чних добрив.

-

Партія і УРЯД,

-

кращого

виробництва

говорить він,

-

І

приділя­

ють постійну увагу зміцненню МlІтеріально-техні ч­ ної бази сільського' господарства. З рону в рін зростаіЄ постачання різноманітної техніки, що дає j\i/uжливkть .пере.Йти до компленсної механізації ви­ РQбничих процесів у рослинництві і тваринництві.

Проте в ряді раДГО'СПів і птахофalбрии ра'Йону тех­ ніна викори.стовується непроду'ктиВtно. Це пояс­ нюється недостатньою за.безпеченістю ДО,СВі'дчеНИМІІ механіааторськими ка,дрalМИ. Ножне господарство повинно ГОТУВё!ТИ їх планомірно, дбайливо. - . В житті радянського н а!р ОДУ , - ска,зав на за­ кінчення т. Білокінь, НaJближається знаменна по­ ДЇ'я 100-річчя з ДНЯ' На!родження В. І. Леніна. Багато нам належить зроБИ'ТИ, щоб :t'ідно зустріти цю дату. Виконкоми сільсьних Рад депута'ТіВ трудя­ щих повинні ЗaJбезпечити широке РQз'яснення дону­ ментів ІІІ Всесоюзного з'їзду ,колго,опникі,в.

Сільсьні

Ра:ди,

керівники

і

спеціалісти

госпо­

да.рств в ці дні .покликані зосередити органі'затор­ сьну робо.ту на успішному проведенні зимівлі худо­

ТРУДЯЩИХ

вого рівня ·ТР.У'дящих. НЗіціональЮlЙ доход збільшив­ ся за рік на 6,1 процента, а реальні доходи на

5

душу населення підвищилися на

процентів.

Зараз до послуг населення району відкриті двері 319 ма,га<зинів, ларків і кіосків, в тому чltслі в сіль­ сь!\:'й міоцеj30сТі

Діють понаlД

236.

гpO~!aдiCЬKOГO ха,рчування на

Значно

приємств.

розширено

Додатково

2897

мережу

відкрито

підприємств

90

'посадочних місць.

побутових

майстерні

під-

в селах

Треб~ХіВ, Н:няжичі, Світильне та інших. Ра,йпобут­ комБJНат нин!

надає

124 види послуг насе.lенню.

Велнку роботу проведено по БУ'ДівНІЩТВУ і рем он­

!у шляхів, Га'зиф!кацlї, водо.наналізафї, благоустрою 1 ENюрядкуванню міста та населених пунктів району.

Тов. Тов,стенно зупиняється на головни.х завдан­

нях

і

вого

основних ПОН3'ЗНlшах 'плану

1970

госшода,р~ва на

розвитку

місце­

ріl\.

В проекті плану '.передбачено поліпше»ня ВlIJ\О­ ристання внутрLгосподарських резервів,

виробничих

потужностей, збільшення обсягу виробництва про­ мислової ПРОДУ!ЩЇЇ. 3а,гальний О'бсяг промислового

,виробництва передбачено в су.мі 114.874 тисячі карбованців, в тому числі по місцевій промисловос­ ті

3010

тисяч карбоваНЦіВ .

В останньому році ,п'ятирічни наміча.ється да,ль­ ше

зростання

виробництва

сільського,сподарської

ПРОДУКЦії. ПРaJГНУЧИ о'знаменувати Лені:НіСЬНИЙ юві­ лей .но~ими ТРУ'ДОВИМИ показника,ми, колективи рад­ ГOOI1JВ 1 .птахофабрик взяли на

ні ЗО'баВ'Я!за~ня

одержати

.рік соціа:лістич­

1970

валовИІЙ збір зерна не

менше як 3а.600 тонн. Лише в .першому кварталі ,господарства

раlЙОНУ

10590 центнерів

тисяч

повинні

продати

державі

м'яса, 6659 тонн молока, 13670

штук яєць.

За раху нон всіх джерел фінансування і держав­ ного

кредиту

в

НИНіШНьому

році

буде

побудовано

17 тисяч квадратних метрів житлової площі.

Проектом плану передба,чено дальше збільшення асигнувань

на

освіту

1

розширення торго,ве.ЛЬНОЇ

медичне мережі,

обслуговування, побутове

і

НОlVIу­

нальне обслугО'вування,бУ'ді.вниtЦтво шляхів, здійс­ нення заходів по 'розвитну устрою міста і сіл району.

засобів

зв' лзну,

благо­

-- УСШішне виконання .плану РQЗВИ'ТКу місцевог() господарства, відзначив т. Тозстенио, буде нзш"мвкла~ом у вико.нання накреслень ХХІІІ з ·їз·

ду I\:ПРС,' достронове'

--

завершення за'вдань п'яти­

ріЧIНJ.

Депу.тати ,заслухали доповідь завідуючого фінан, совим відділом райвиконкому І. Р. Маслюкова «Пра місцевwй бюджет району на 1970 рік» .

Ноле1\ТИВИ підприємств Р3lЙОlfУ, -

-

відзначиз

,ПРОМО'вець, в 1968 роЦі ВИІПУСТИЛИ товарів на­ р?д ного . ·споживанняна суму 5686 тисяч карбозан­ ЦІвзаМJСТЬ 4209,5 тисячі, що передбачено .пла,ном.

'Успішне

винон3'Н:НЯ

ювілейнmrзооов'Яl3ань під­

приємств забезпечило збільшення прибут.кової час­

тини бюджету. За

1968 рік вона виконана на 105,2

прсщента.

Згідно розрахунків при6ут.нова частина місцевого бюджету за 1969 рік буде ВИКОНЗlна на 105,6 про­ цента і при плані тиме 5635 тисяч.

5335

тиеяч на,рбованців станови­

. Місцевий БIQджет -району на 1970 рік складений

би, висощmкісній підготовці насіння і техніки до веснянаї сівби, інтенсивно нарощувати темпи заго­ тівлі і вивезення добрив на поля, повноцінно вико­

у ніДjповіДНQCті з ha-РОДНOfXЮПодаРСf>ЮІОМ пла,ном 'на­ шоІ держави. Ним передбачено неоБХіДНі грошо31 нош ти, які ,забезпечать фї,нансу,ва.ння соЦіально­

ристати зимовий період для навчання кадрів. Доповідач вислонив упевненість, що місцеві Ради

,

ра'йону, озброєні матеріалами III Всесоюзного з'їз­ ду колгоспників, рішеннями нашої партії, прояв­ лять наполегливі:сть .1 діловитість в мобілі,зації зу­ силь трудящих на дальше пі,днесення сільськогос­ подарсьного вирабнищтва, гідно зустрінуть сторіч­

ни.И ювілей 8. 1. Леніна. у другому питанні порядку денного доповідь зробив застушник голови виконкому райради депу­ татів трудящих С. І. Товстенко.

-

Трудящ].

Броварщини,

-

відзначає

він,

-

культурних заходів району.

Місцевий .бюджет встаИOiВJ1ений по доходах і ви­ датках в сумі 5543 тисячі карбованців 3 переХід­ ними лишка!ми на 1 сі'ч·ШІ 1971 рону в сумі 203 ти­ сячі карбоваНЦіВ. БЮДUi\ет нинІш,ньoro року в порів­ нянні з минулим роком збільшенИй

на

412

тисяч

кар6ова'НЦіВ. Це новий вияв постійної турбо'ТИ Но­ му'Ністичної партИ і Ра,дя:.кськоro Уряду про даль­

ший Р0'3виток екО'номLки району, створення ДОС'тат­ ку для

людей,

задоволення їх матеріальних і ду­

ховних потреб.

Із співдоповіддю ,ВИСТУПИВ жетної

llроми.слові підприємства Dроварщини план 1969 року по реалі'зафї продукції ВНlюнали на 102,6 ПРО­ цента. Додашово реал1зовано ,виробів на суму '2,7 мільйона карбованціВ. За минулий рік обсяг промислового виробництва збільшився в порівнянні 3 1968 роком на 20,7 процента, а випуск товаРЇIJ на.родного спожи,вання зріс на 20 проце.нтів.

лінар районної лlкарні депутат В. Г. Бугера, заві­ дуючиіЙ РalЙві,дділом народної ОСВіТи О. І. Хорлlков, керуючий :райоб'єднан'Ням «Сільгосптехніка» ,депу­

го будівництва, що дозволило .побудувати нові жит­ лові будинки, лінувальні установи, об'єнти нуль­

КаранДІОК,

13 19t9 році здійснено значний обсЯJ' напітально­

турно-побутово,го, торговельного і :шзч!'ння.

~a

.бу дівельних

раХУНОІі

держ:ш.НIІХ

нооперати.вів

вo:rо бу діВНИіЦтва

KO'MYHa'nbHoro

введено

і

в

ноштів,

)ШIТ.1vВО­

іНДИlвідуального

дію близьно

нва,дратних метрів ши'тлової площі.

при­

20

житло­

тнсяч

рахунок ,всІх джерел фіна:нсування побудова­ но і здано в експлуаrrацію середні школи на 560 місць в селах По'грсби і Богданівна, добудова,но 6 кла'СоНИХ німнат і спортивнИlЙ зал в шнолl N'Q 3 м. Бровари, закінчено добудову Літківсьної діль­ ничної лінарЩ, закінчується БУ1дівництво Завориць­ кої лінарні на 15 ліжок. Помітних успіхів досягнуто У .підвищенні життє-

::Ja

Q

НОВЕ

життя

Q

комісlїрайонної

голова планово"бюд­

йдучи назустріч славному ювілею вождя і учителя пролетаріату В. І. Леніна, ЗaJбезлечили виконання основних ПОI\alзників, передбачених планом 1968 року. В результаті здійснення заходів .по ДаЛЬШОМУ IІlдвищенню ефективності виробництва, кращого ви­ користання матеріальних, фінансових і трудо'вих ресурсів за6езпечено зростання суспільного вироб­ ництва і підвищення добробуту населення району.

І. М. Тимко

1

Ради депутат1в

тру,дящих

вніс Л'рООО3ИtЦію затвердити держав­

ний план РOlзвитку місцевого ,господарства і місце­ вий бюджет РalЙону на 1970 рік по доходах в сумі 5543 тисячі ка,рБОБаИtЦіВ 1 по .видатках в сумі 5543 тисячі ,карбоваНЦLв 3 оборатною ка,совою готівкою на 1 сіttня 1971 року в сумі 203 тисячі карбованЦів.

В

обговореННі доповідей взяли

участь головний

тат л. я. Саик1и,,J,,Ирекroр РаіДrooпу «Тр.ебухі.всь­ НИЙ» депутат І. ,М. Ковбасинський, шофер ра'дгоопу «ЛітнівськИlЙ» депута'т В. є. Гзйдак; Голова викон­ ІЮМУ міськради деПУТ<l1' М. г. НарижlПlЙ, голова виконно,му ВеликодИ'мерсьнО'ї сільської

птахар

Семиполків,ської

Ради Г. М.

пта'ХQфабршш

депутат М. К. Дутов, начальник БМУ-39 Е. С. Суй­ цев,

завідуючи.Й

,районним

відділом

будівництва

і

ек,сплуатації шляхів депутат Л. А. Беркович. . Перед уча,сникаtми сесі,І з цромовою ВИ'СТУПИВ ю­ ступннн ГОЛОВИ облви.конкому С. п. Капlтонюк. Ра,йонна першому

Рада

питанню

прийняла >порядку

ві'ДІ10ві'дне денного,

рішення

схвалила

по дер­

жавний план розвитну місцевого ГОСlпода,рства, за­ затвердила звіт про виконання MLcoЦeBo:ro бюджету за 1968 рі'Н і місцевИlЙ бюджетна 1970 рік.

Присутні заслухали інформацію секретаря pnilІШНОННОМУ К. А. РІ.заненка про ;роботу ВИКОННОМУ

районної пнсу

Ради по підготовЦі

до

Всесоюзного

на'селення.

Субота,

10

сІчня

1970

року,

Q

пер:.:!·


ШППШIШШlШПIDПIПIПIШППiillllllllllПlшmnШПlIlllDlllПlіПlllllllllUIПШIIIDПI~DПIІІIІІIIDUlIIIIІІЩIIIIUlIIIIIUlIІІIIUПIlm , - - - - - - - - -

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ МОЛОДІ Це було три роки тому. В набінет сенретаряпартійної організації занодобудівного І\омбінату В . Т. Буряна зайшов ~OМ-

От

КОМСОМОлЬСЬКЕ ЖИТТЯ

так

морква'

паючих знайшлися і тан!, що Для раціонального винори- являли при цьому ініЦіативу, вважали задум не реальним, а стання людей 1 техніки, НОМ 1- нм і тливі.сть, оргаНізоваНіСТЬ. розмову на цю тему марною тет І\омсомолурозробив графіJ{ На урочистому відкритті і тратою часу. лочергового виходу на роботу спортивного з алу, що ВіДбул ось:

сомольсы\йй ватажок підприємОднак скептиків ніхто не під_працівнинів цехів, відділків і напередодні Дня народження" Щороку ства Василь ГріНЧУI\. Видно тримав ио" мсомольські збори сл.ужб комбінату. В процесі бу- !{ОМСQ;lЛОЛУ, було сказано бага- і т

заплавна

земля

" .. .. . ... . Р10ежа.. дає ,висоКІ ВРОЖal

бу.ло, що в'ін чимось стурбова~ ний. Причина його схвильовз-

. • лона І всіх ділянках ви- Дlвництва. траплялось бата.то то ,тап елек-' вирішили ,- .,,пих С.Т'І " · В на аДР'асу "і і\ б Р()Jбництва економити матеріали Т,РУДНОЩІВ. Чимало . .клопотlВ, І тро з варюва.льників . Анатол і я етоаОВОІ моркви. - ле о·со ливо

пu5утовеЦР!lміщення.

будівни.цтву, ,який очолив ' сек-

ності полягала в тому, що єди- і згодом розлочатиспоруджен- зокре~а.' принесл.? шдведення Кравчу на І АнаТО:JlЯ Буняка, і доріlНИИ врожай був торік на на к ; мната, котру займали лю- НЯСПОРТlзалу. Цри комітеті ком- теПЛОl l .. ?СОЛОДНОl води, елеН-I ·слюсаря Вїнтора т.рубнї!{ова, і . , бител і спорту, була віддана під СОNЮЛУ був створений штаб по троенергн . майстра Олекса,ндра Щетин і на, . 'ПЛОЩах бригади Василя ВасиВасиль

.

Григорович

уважно

вислухав т. Грінчука, яки.й гарячково висловив своє незадо-

ретар.

'

Констру.ктори

v

,гаразд 1 3

в~готовленням

СТІ-

Ана ТО- • льовича Шипти

лія Стасенна, комсорга форму-

3

6.

друг(}го від-

'. '

u

на.кресл или нових п~нелеи~. - .р .~И.lгаlJl!є Ba~.. в~льного цеху Серг~я Hc~pe"'l- ДІлка радг.ас.п у «ЖердІВ'С.Ь~ИИ» силь ГРlНчук,це 1И 1!~e ВСТИ .С'ького. Учасники ХудОЖНЬОl са- j На кожном'· 3 14 гектаРІВ ЗІ-

во ле.ння з 'приводу цього, і ска- проект маЙібутнього спортзалу. гали

. 13В спокійно.: - А чом у б

v

Довгии час не все ишл? інженера_будівельника

-

ВИКОНУ~И-СВОl . вирод- моді яльнсті п одарvвали їм свої! ~

Правда, не мали досвіду скла- н~ч.і заВД8/НіЯ. Тоді !iOM~~Ь- пісні і танці .

J

. орано МОР'К'ВИ по 448 цeHT~e-

.

!{ о мсомольцям д а ння проектів поді>бних примі- ЦІ 1 MOJ!Oj\b ар. M~TYP та!Н_ Спортивний зал працює рів при плані 200. l . І .~. молодим людям, які щень, виникали · різні труднощі. ших цех!}! )~оброВl , .0 .п?год~ли- ,н едавно, _ ,говорить методист' ' . ' _. . ,L}(Ію;, _ працюють у нас, не розпочати Тоді :\!Олоді заводобудівн ' и ся ~~ювати ботН1 ) неД1ЛЬ- ло Фіз],ультурі і спорту майстер і MOj)K~~l :J!(It;iiAaB ме

\ всім

масовий похід за еl\оно.мію та З!Jернулися в обласну сп

тив- ю!,jJ.Н1. Про

бер еЖЛlшість і за Рі1хунсm за-

ну іраду «Авангард». у- голова ~и. ~ '. п он · нс ро з - тов. КУЗЬМ С НJюнега:~,J<f'ОН~Ра..

ощаджсних матер і а л ів

или також субот- спорту Воло..д. имир Олійник - -- і Хі1нізnЬр

почати будівництво СПОРТИВНОГО вив на !юмбінат інженера . .То~

' . ротягом' . с го .п. еріо.,"\у " 0. за,лу? 0знайомИ'всяз тсхніЧН<)1!І до}\ МІтет кr, с ч; QJt в ІЛО ВИlЮр!lІдея секретаря ,парторганіза- ментацїєю і вніс деяНі .]Ю и- стовува мал ' СТИМУЛl'1 :Jaціїсподобалась Василеві. Поча- ви. В нінці березня 19 POI\Y о. х.оч е нн . I~ о участь мо. лоді в ЛIL спільно ·Думати, ЯІ{ кращ е занлали ф"ндамент .. / ОскіЛЬJШ спор"дж нн! залу регу Т1ярно . J . / ' . :

вол.еЙб.О''''У' футболу, .J(.1.аСИЧJlОі і щення. м

ром рада Jюл е юиву фі з){ультур план є орган із увати груп у и , У <

прийшла

пра,цювати т і ЛЬЮf при

нии зал працює на повну. силу.

неспілнова

молодь.

наявно-

Велику

допомогу

ган\зацїї.

Опорою

комітету на

В. Грі нчу}\ зробив .ненеЛІШУ до- сті С.lент.ро е н е ргії, то довелося бу.дові були молодіжні бригади

повіДь, де виклав і дею будівни- від траНСфОРl\<ШТОРНОЇ цтва спортивного залу на гро- ц і ї мадсь!\их

:засадах.

ПРИСУТН І

монту вати

Комсомольц і

..

'С ХОДІВ

електрол і нію.

ус-

виро-

на Лазуни,

Володимира

Бор- чатам: «13елике спасиБІ..

довського, Володимира Лига та

В. ТУРПІТКО,

схв ально зустріли інформацію пішно справилися з цам завдан- і·нших. Вони не тільки сумлінно }\Ol\<ICOpra. Правда, серед висту- НІШ. винонували завдання, а й про-

Інструктор обкому молу.

KOltICO-

гектар.

.

пр оведи

ПІСЛЯ

·спушування

зі'браЛIl врожай.

Собівартість Ц~HTHepa МОРК-

І

.

ДІВ-

1

на

.

грунту, своєчасно і без .втрат

3а нього весь колектив Пl.дп~и-

підстан- Валентина Масловського, Євге- ємства говорить юнакз:м

електроцеху

І

и 'ІІіЧО. го не було

t КІлограми

подавали здоров Я, . . Вони відбулися в обстановці тані з них, як вібратори, елек- юнакам і дівчатам адміністра- . Отже,. ГОРД1:С'ТЬ номсомольцш ВСЛІШОЇ аюнвності. На них тро.зварюв а льні а,парати могли ція, партійна і профСПілнова ор- ) ~о.лОДl .комБІнату - спортиві

Іван

t

будівни,цтво вслось на громад- псредавало . мюцеве, СЬІШХ зас а дах, то механізми лення. Штаб <~КП ~ в~пусти~ ви.користо в увались в позаробо- два фотомонтаж) на тему. «Ува чий час, вихі дні і навіть ' свят- га , 'Їде буд і вництво спортзалу».

lюві д.ні. А ·коли врахувати, що

.

і ві льно.ї б оро тьби . IIiС .lil ПОВНО-· . П~~ . . го обл аднання ' з а .1У інвент ар е м ОС С'ОЛlШОГО. 1 то Н 'РІЛнаііБЛIІЖЧИМ чаСО~l . . розпочнуть, шо перед . сіпбо ,р би. гер~ б б роооту секції ;по . асист ОЛУ, Т С " біЦИДО'lj <: про » ПО чотири paдlO.Mo~- ,ні. су, важ](і,й атлстнці. Н е заба- . . ' .

оргаНі, зувати змагання. Розмова п еренеслась у ){ом і те т J(OMCOMOлу, д е було виріше но 06говорити це питання на в і днритих

І\ОМ.СОМОЛЬСЬІШХ зборах.

етро

один з НИХ виишло а вшо б:JИЗІ ]'0 150 чоnові]{' с и- ' ' ' ' ; ОО ~л~' с. " ' )р''lДВ . .1 ДVЮТЬ • ." 1 ст е.матично с е НЦll , Грипшо . В агрО'

'.

..

ви була НИlзька, бо з~тр~ти на її ВИРОЩ),lвання невеЛИКІ. І

;" ~

t

ШВАЧКО

І

,

громадськии кореспоидент.

JіlШШШШШllllІllllШllllllШlllШШIІШШШШlііШШlllШllШllІІllllІІРIImllllllllllllllllllШllllІІllllПlllllllllllmШIПШIUlUlШllШ ~------

Курс-на племінні ферми з ДОСВІДУ Індивідуальна відрядність Перед I.Ірацівниками сільського господарства Комуністична партія поставила важливе і відповідаль­

. не

завдання:

різко

збільшити

ви-

робництво молока і м'яса, знизи­ ти ЇХ ' собівартість, забезпечити високу рентабельність тваринни­ цтва. Над вирішенням цього пи­ тання працює і колектив науков­

ців Центральної дослідної станції по штучному осіменінню сільсько­ господарських тварин. Успішно здійснюються плани впроваджен­ ІІЯ досягнень наукн і передового досвіду в тваринництві, зокрема

по відтворенню стада, поліпшен­ ню селекційно-племінної роботи . результаті в господарствах працювати . пункти В

значно краще району стали штучного осі­

меніння, зокрема в радгоспах «Плосківський», «Требухівський",

«КрасиліВt:ький" Центральній переатестація

та

інших.

станції техніків,

першого осіменіння в середньому процент). У нинішньому роцІ цей метод широко застосовувати­

71

При

проведена а на семі­

меться і району.

.

спермою.

ристати сперму бугаїв Центральної станції, а бугаїв

У багатьох господарствахзраз­ ково організована профілактика післяродових ускладнень у корів .

У родильних ПР~~іЩР../н~ях прово­

диться регулярнии ~~iOH, надає­

ться кваЛіФіковаfff.:а мога тва­

ринам. Та так г кажеш про радгоспи «З лий», «Жерді вський,. та . ших. ./., П p,,,,nltllta

з

непо·га.НJI<Х

)'ОП'х,ів у ви ' р06ництоі РОСЛИil1НИЦЬКОЇ 'Ї тва,ришшць'кої продук,ції, прода·жу їх держав і . Та'К, ОJ,е,рж·ано зеРНОВИIХ з кож·но­ го гelКТapa 21,6 центнера, О'ВО'l ; В вирощено на кожному геl<Тз<рі по .\75 центнері,в,карто'плі - по 103. Непоганий в,рожай ,і і,ншнх куль­ тур. По в.рожа·Иності \ІИ ви'йшли на рубіж .кііНЦЯ п'яти,р:чки. Ще краЩl[lХ уопіхів добив-ся ко­ .1е·J(ТИВ лершого В:ДД:іл,ка, вирос­ ТИВ'ШІІ на КОЖНО'МУ гекта·р·і ло 29 центнер:в зер"з. Лан.ка М. Мос­ -ка.1енко

то'ин

'мо стока

утриман-

ко·жного

ПР Q;( а но

пеllтнер;в, а

670 у

2700

гек­

д~ржаві

138

тонн. Ви­

.в а ,":!"І .на I,ОР0ПУ ],:.10гра.\I',в .

.пі,J,Вl[щеJJ.llі

П'Р () ДУПlІ'вност і

тваРИН'НИlцтва основну ро .1ьв.lдіграла м:цна кормова база. Куку.рид,ЗИ 11·а зел е ни.Й KOP'~I і С!lЛОС З':'6раl11О в cepeДHbO'~IY по 240 пентнер,:, в .З ге·па·ра'. НИ'СОКИ" показни"ів у ВИ1рощуван,ні качзшf'CТОЇ до-

билися механізоваиі ланки І. Дяченка, І. Ра.дченка, В. Тетерука.

В

'Рощув·а:нні 'ко'рмовнх ·бу, ряків. Зз кожною _ роб:тниuею закріплено

1,15 гe~ap.a :площі . Н складеній Y':\lqB.i. 6(irлq :заGначено, ЩО 20 fIPOвади.1И моральне І ~1~теР~ ' ал. , :іеН\,п- . 1\. .:~Ід,п:~.ано~ого :В'рожаю ВИзаохочення . При П.1а'НI 7 . !Аається ро' бrтниш безплатно. Се- · КОЖНИЙ КО:\I.баЙн ЩО-,\НЯ\.. . в ре>;(иі·ji . ,~жаЙ Іна кожному з по 220-250'-T01JI {f tю\; 110 і ,м·аСI! 38гектарів ста;но.вив 520 центне­ КУКУРУДЗИ. ~! ~hЯїь ДІІ'В ул.о,. 'р"в, а раЛl!ІСЯ

На

з

__.,·'" врожа:і.~. 6;;:1'СТЬ ї

I\:Єw;# '·роботою.

р : ст

ок?еЛlі Ч.lени лан~и .виро,с-

ТИЛІ по OOO-700 ·центнеРIВ 1 одер-

ЖQВ р а ХУIІО,к дод·аткової опл~-

ма,10 ве.1.ИJКИЙ ВJШtf1В YДOCKOHi~ Іня орга,н:зац;{ праці. Всі ку ь'-

т

ри, починаючи в,:д садj.ння і К' чаючи збиранням в'рожаю, за ·р;.пЛЮЮТblCЯ за КОЖНН:'! Ч.lеНО·~1 .1аllки . Так, . на д руго'му відд і л,ку В брн.га,;( і KO~I Y H :CTa М. Онашко в же др уmй р і к -З 3 lпровадж у ється індиIв'.дуа .11лrа В :ідря д,ні.сть на вирощу'ван.а і ·із61!'рзниі овочевих культур . Кожна р об'ТНIІUЯ знає н.апер ед ОП ,13ТУ за 0;lI1НИЩЮ продукції

Н;(JI;ві;(уальна :В:ДРЯд'н:сть докорінно пол 'IПШУ€ як.Їсть ВИКОlнан.их робіт, оссб .ШВО на обробітку ї збиранні тих чя інших ~"ультур, ЛО.lегшуєконтроль за роботою, пі·двиіЩУЄ ПРОДУКТИlВ'н і'СТЬ працІ. НаlПрикла;( на зби.р31Н'Ні бутряк·ів деНJl.а нор'ма ІДЛЯ роб:Т1НИЦЇ одна тонна·, фактично накооували по 3--4 тонни .

іза

ВСЮ лр о ;( укц і ю. лр анюю(,ригз.J i!PO~1

63·П.13ТIIО д.1Я. вла·сних о 'z 8 т олн буря·к : в.

Розгортаючи с з.;(ово;

ТЕП.}I!II,яхбриг а'ДI! трстього В ; J,Д·;.1ка, де та'" кож запров а:J,жена індив:дуз.1ЬНЗ

І НА ПАРНIІR.t\Х

бітниuі засвіТJIОВИИ Ідень збира­ ли по 200- 220 к·ілограмі'В сунИ'uї прн 1I0p~li 35 кіЛО:ГРЮl і в ї мали ВИСОКИЙ за·Р<Jб іток. Торік ~IИВlПерше .запровадили індив:дуаЛІІНУ в:дря;,щ:сть і на ви­

Щоб заlпобігти втратам, ми на збира' нні в'рожаю п.овн і ше ~аIПРО-

Я

господарств

кращим

з

М'яса продано

2290.

ТІЛЬКИ' кращих

і

адер жала

тара 267 центнерів OBO'l'-8. УСП :ІШНО закінчено р;.кі в тва­ РИIНЮlцтві. При ,П ,1ані 2 тисячі

р о·б .lено молока на ·ст о ге·ктар : fI 'сіл.ь.СЬКОГОСПСI;(а,рських угі ;1Ь пп

0-

ський:. - на 47. Такий ріст можна пояснити підготовкою і роз-. становокою кадрів, диспансеризацією тварин, впровадженням глибокозамороженої сперми, нових способів осіменіння, збалансовагодівлею,

ні на честь стор:'ччя з дня народ­ ження В. І. Леllіна колекти:в рад­ гослу «Краси.1:'ВСЬКИ·Й» до,бився

·становить

республіК)І. Вихід телят торік на сто корів у окремих ГОСПО,ll.арст-. вах значно збільшився. Зокрема, в радгоспі «Бобрицький» - на 23, «Літківський» ІІа 16, «Требухів­

ною

нашого

_

.наУ~()ВО-ОБГРУlІтованиМ~~ ОСІмеНІННЯ дав можлиtdC\ ь племінних

господарствах

Спеціалісти багатьох радгоспів і птахофабрик регулярно прово­ дять роботу по гінекологічному обслідува'ННЮ тварин, діагностиці безпліддя і тільності . ' Найкраще це організовано в радгоспах «Кра­ силі&ський", імені Щорса, «Боб­ рицький», «ТребухівсI>КИЙ», «Літ­ ківський», «Плосківський», Кали­ .янськіЙ птахрфабриці та інших.

нарі ознайомлено їх з осіменін­ ням корів і телиць глиБОКОЗ.амOj>О- . женою

в

За'кінчиlВСЯ 'Dільського;опо~арсь­ кий рік. У соціалkтИ'ЧJН'ОМУ З~Iа.ган­

Г3'1'.ня

на

натурі

в'две,дена

·в;д.пов,;.дна

с.lашlOГО

11.10-

наННЮI

лрацюв.аТIІНa;J. вико -

їх .

. На іІІОВНИИ х;,д ро·згорнула·ся І ща ЯГ:·ДННhів. Іх вона ДОГЛЯJ,ає. П. ГОРДІЄНКО, . П :ДГОТОВJ;а ПJIРНИКО ВQ ·ТСП.1ИЧНQГО на них збирає врожай. OKpe\l i р()______ _ _ _ _ _ _ _ бригадир ____. ГОСП

О

;(

Зj1СТ

ВЗ

д

о

н

ов

ого

сезо

ну

На племінних тварин ведеться в р а дго с п ; « Тр " б у х івсь ки·і1» . П()відповідна документація. Д от у Те<П ,l';Н !l Я, яке спос т е р і га.1 О ь радгоспах «Гоголівський», «Жер­ СПрІІ<Я .lО ПР!10;ОР~Ir.JІЮ робl1о!.......IJAI:'f'" дівсьхий», «Заплавний» і «Заво­ ГОТО,В.1СIІО вже бі.1ьше . г. сорицький» несвоєчасно заповняють­ К ~ю61'Ь ся книги маточного поголів'я і ~п:."'АI~Обко>-/-б.1ьга журнали

вирощування

~

~

{.

,"

молодняка

Повн:,стю заго~:Jeна 3С\!.lЯ, Однак в ряді господарств, в то- пах «РусанівсI;>КИЙ'" «Бобриць- ' П ' дТО. ТОВ.1Я6\ІО .б:б~Ті а . во. ,~оча 'lИ кий», «Зоря», «Плосківсьхий:" В.ИГОТО В.1ЯТИ торф о ,ш п4ЇІ і ГОр му числі в радгоспах «Великодимерський", «Гоголівський» вихід «Требухівський» та інших впро­ шеч"и Д,l.я ПО'НЩД ' ьоі\ зса.ди телят торік зменшився. Це свід- ваджується картотечна система ПОМ:'дор'в, які аи,р.' Y~Тl~MeMo в

ням худоби.

великої рогатої худоби . У радгос-

чить про те, що в згаданих господарствах несвоєчасно вживаються

заходи

по

лікnідації

в

корів

тимчасовorо безпліддя, lІе збалансова нІ КОРІНИ, нема активного моціона. Нерідко осімеllіllllЯ ПР080диться

вуються

в

стійш:х; не пнкористо-

одноразові

пластмасові

обліку племінних тварии. · Цей за­

хід дасть можлнвість просто і чітко ве с ти O'-;ЛI'к плем'IННИХ тваРИl1 v

наступною обробкою матеріалів на лічильно-обчислювальних ма­ ШИl!ах.

3

У

всіх

складені

господарствах

перспективні

району

селекційно­

теП.JИI ·IЯХ

цервикальний

·0

(заплідненість

Субота,

10

І(тва молока і м'яса. В. ДЮДЕНКО,

від

січня

кандидат ветеринарних наук.

1970

року.

П:';(

ЛО,l:еТIІ,lСНОВОЮ

П .l; В КОЮ. Г. СТРУМИЦЬКЛ, БРllгадир плівкового госпо­ дарства.

Про;(укн;я

за,со.13аводу

;пу «БоБРIЩIІJШЙ» ве ,lИКИ,М попитом в

інструменти ДЛЯ осімеllіllНЯ. п.~емінні плани розвитку тваринниНауково-виробнича перевірка цтва Ііа 5 років. Виконання ЇХ Раl;(ЯЖ Ь;КОТQ різних способів штучного осіме- сприятиме збі,1ЬшеIlIlЮ виробни­ в ід·п.ра .в.1ено ніння корів показала, що най 5ільш ефективним з них є ректо-

зма-

ювілею,

краС IІ .1.1вча,ни ВЗЯ.1Jt п~двищеJlі зобов'язання на нинішн·іЙ рі'к і про-

в іДРЯ;J:Н'сть. Кож.нїЙроб;тющі в дов-жують

о

соuі3.1;стичне

честь

KOP 1B

радгос­

КОР·ИСТУЄТЬСЯ ус іх к-уточ:ках '

'Союзу.

~ НеЩода

велику

па.р,.;ю

серв ' в на Y·p3IJ. і_ Н а фото: рof)іТЯl! і.t я

ІП:;ДГОТОВЛЯЄ ний (. : к.

о

до

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

о

3

стор.

О

~


СЛОВНИК АТЕЇСТА (Продовження. Поч. в Х2оМ!

АНАФЕМА

2, 3).

ві,длучення

й~Д церкви, Ц~Р.lювне проклят­ тя ВИlюриатовується це.рююю для боротьби проти своїх воро­ гів, залякування віруючих, роз­

палювання релігійного фанатиз­ му.

Відомо, славна

фему

що

рооійська

церква

на вощдlв

стань Степана на

Пугачова,

право­

накладала

ана­

народних

Разіна

пов­

і

О.м€Шj­

видатного

росій­

ського письм€нника Льва Тол­ Cfl'OfO, ЯКИЙ ВИІ\\ривав фана тизм і неуцтво духовенства, відлуча­ ла вчених 1 громадських діячі]'!.

у

році

1918

патріарх

ТихОн

(Іюлишній ЧQрносотенець)

нак­

ла,в анафему наві:ть на ... Радян­ сь/,у

владу,оподіваючИlСЬ цим а/,том наС'ТРОі;ТИ Ві'руючих ро­ бітників і селян прО'Ти молодоі Р8CJ1у6ЛЇ1КИ. Та на цей раз ста­

ра зброя церковників дала осіч­ ку.

Вона

реаRщіЙlне

ПОКaJ33JIа

оправжнє

обличчя

церковної

,в~рхівки, фюrтично відлучивши її від Вфую'fих, ВИlШИlшвши

масовий ВіДХ!і,Д

ТРYIдJIщих

від

реліlгії. Тепер церква, ЯІ, правило, не КОРИСl'ує:тьея ві,Длученням, ПРОН­ J1ЯТТЯ'М.

АНІМІЗМ (дух) вІра в ,існу,вання рі:зних духів, яні є фантастичними, .нематеріальни­ ми

та

двійНИlками

людини,

злі, головні і другорядні, мо­ ГУТНі і неміЧlні. Як бачимо, з аЮМ1СТИЧНИХ уявлень

рі'ЗlНі

легенди

тів, демонів

з

форм

поступово

ви­

про

ангелів,

та ін.

чор­

Саме

тому

анімізм розглядаєтьсJ'l як один з найіст{)тНіших елеменТів релі­ гії, її, так би мовити, пре,дтеча.

АНТИХРИСТ. В християн­ СЬ'КОі\lУ вчеlнні противник Хри­ с'та, що н1би має появитися на зе:\lлі

неза,ДОВГО

Кlнця

свІт,у.

до

так

званого'

Як вказував у своїх робо'тах Ф. Енгельс, у фантастичному обраЗі антихриста н;риється ім'я

РЩІСh,JЮГО ІМlпера'l'Ора Нерона -н('на'ВІКJЮГО

народам

стародав-

нього світу, котрі п1дняли проти

нього

грандіо.зне

Ще торік ного

любителі

мистецтва

ському

при

самодіяль­ Семиполків­

СІЛЬСЬКІ ЕНТУ;іlАСТИ

Будинку культури органі­

ПОВ'СТа1ІН1Я,

Яl{е було ilЮРСТО!\О п:риДушене. зували

жіночий

вокальний., ан-

ЗаК:НЧУЄТ!іСЯ

Н3Іпружен.иЙ

тру-

вують ча,стівки, RИ'ступа.ють з ,дожн:м чита,ннЯ'м.

ПРОПQВІ:ДНИКИ деяких релі,гій- саМбль.~есь ~ac }JЮнІі 'jК6л~rJlIІ- дови'й день. При~ітно спалахують

них сеl,Т «<СВЇідки Ієгови»,

вентисти,реформісти, ВИКОРИlсто'Вують

ви~а:дку

антихриста з метою

тації

ад- во ГРТ~dОТЬСЯ "О!l'~річЧ з дня 'в,о'гні 'у сільському ,клубі. Сюди '. .!С В' І'" n ' а. П'ІД час. іЗв;lду'с;ль І/Іоanішають Hapo~ ,енн.,.,. : .. ~Ie .людиних) ..... \.і.!,' CbOГOД>Нl аматори сцени ви,стул а раЙОtlJtОГО ',urЛJlД відзначено їх П' чо про '" ють ,3 конце'ртом. _ ·РОГР,аму r -

дискреди-

СOlЦіаЛіСТИЧного

сусліль-

ВИСQК~ вик'он

На і

QТBa, ВШЮВ8іННЯ ві'руючих у ВО-.-",

.

ро,жому

ДУ'Сl

Р

щодо

адяН'сьної

влади, до нашого ладу.

ьку

фQ1"о:

вокальнnи

майстерність. ра РОЗПО'ЧИIIta€ жі'но'чи:{! ~'окаJ)ЬНіІ'Й'

семиполківськиli анса,м:бль

ан,самбль

на

сценІ

ра-

йонного Будинку культури.

(далІ буде).

складі

Зі Д~HOЇ/

''Ро

А. '1<д.t-

Ю.

тенко, В. В:травої, К. еl>j!оки.. Ім

щиро

Фото А. Козака.

у

Г. Бобка, С. Пота'П~.'...... аIП.10ДУЮТЬ

Потім

уча,ОJШКИ

ху­

Нову концерт'ну програ,му гля­ .да·ч,і IПРИIЙіняли схв,ально. Заохоче­ ні ,!'ча·сюши са~IО!;:{іяльності, вн:рі­ ШИЛИ ще на,"олеГЛИl~іше працюва­ ти на,д :рroШИlреНrНЯ'М художн·іх жанріs, ,над удооко'Налення'М ВНlко­ навсько.ї ма,Йсте,р,ності.

«істинно

та ПОДі б ні до

православні»

односе,lьчанн.

БОГАЧЕВСЬКИН, учитель.

маіістерно вико-

с. Ж:ердова.

IIIIIIIIUIIIUUIПШII.DlDUlDUIШWIIIIШIDlUIIUIUIUПDlIIIIПlIIIIІIIIIIІIUIIIIIШl1ІІІUШlUOlШlUІDUlllllllllНUНDlllllшmnuIUD

РЕДАКЦІЙНА ПОШТ А ЗА ГРУДЕНЬ

тВ'арин

щших пр~дметів ПрИ\рОДИ. АвІМіам виник і розвинувся первісно-общинному ладі як

'в ОДІіа

дикуна

никла віра в богів, в і'СН),ванНlЯ безсмертної душі ,Інародилися

пере:крученого,

виробництва, ударників стичної праці.

комуні­

Сподіваємося, що друзі газети писатимуть не тільки про вироб­ І ничl справи, а А про відпочинок

фантастичного r>lдо6ражсн іН я ПЕРШИН місяць зими і остан- ПМК-3, розповів секретар парт­ с?юзний . перепис. !,Іаселення. .. Про трудІвникІв, про їх духовні запи­ зов'Нlшнього ,світу в СВ1ДОМОСТ! ній місяць року - грудень відlй- організацІї М. Воронцов. Про ус­ I11ДГOT?B~y до. ЦlЄI .~аЖ.1ИВОI ... дер- ти, бажання, про все, чим живуть людей, породженого ІШЗЬКИМ ШОВ у минуле. Напруженим, рівнем розвитку продуктивних сиченим багатьма подіями

на- піхи пластмасівців йшла мова в жаВIІОI І П?ЛІТИЧНОІ. кампаНIІ та- ВОІІИ в Зllаменні дні Ленінського був матеріалі «НазустрІч ювілейному» кож розповши наШІ позаштатні ювілею І . ",юдей. громадського кореспондента Р. автори ІІа сторінках газети. РедаКІ~ія просить своїх активі-

сил. «Бе3СИJШЯ

дину на

В.

поро,джує віру ме в ГРУДІІІ кол~ктиви ТРУ.ll.ЯЩIfХ

ротьб\ з ПРИlрод{)ю, І. Ленін,

-

в бо- він для всІх радянських

вказував

І це цілком природно. Адже са- Лит!>вченка.

Протягом грудня

в районі

про-

Хоч lІадвррі стоїть зима, а пра­ ХОJJ.ИЛИ звітні сесії сільських Рад стів широко висвітлювати, як ;lдlй-

в богів, ЧQР'!'ів, У чу,деса і т. П.') завершаJIИ боротьбу за ДОСТРОКО-І ціВIІИКИ СіЛЬ.СЬКРГО Г9сп.одарства пр\) .n.олЮ

депутатів трудящих. З докладним снюється

(Твори ,т. 10, стор. 63).

не вико~ання Вlfробни~их заВДань вже зараз турбуються

ші явища в житті людей пояс-

п~ред ювlлеиному леюнсько!"у ро- сiilбу. IззмістоlЖИМИ сta1тями на ненко.

матеріалом

про

сесію

Плоскlв-

побутове,

обслуговування,

торговельне

. подавати

ділові

Сон і сною~діlННЯ, непритом i~ соцІаЛІСТИЧНИХ зобов язань, пlд- майБУ11lЬОГО урожакt; готуються ської сільради виступив старший пропозИl~1ї щодо його поліпшення. ність і х:вороба, смерть та ін· оивал~ пі~сумки зр.обленому в у ,Jlсеозб"о€ниі зустріти )еСlіяну інструктор райвиконкому Г. Лук'я-

нювали,ся ДіЯЛЬНJіС'ТЮ душі, яка ЦІ, визначали плани на маИб~НЄ' .цю. тему виступили . ЛОВНИ!:і'-

для працівників сільського гос-

подарства

З кожним роком на Броварщи- пора

настала

відповідальиа

підготовка

-

до

весн.ної

IНібито живе в тілі, але може. Незва~аЮ'IИ на велику нап y~y женер раііоб'є ня ~іЛ ос- ні· все більше входять у життя і сівби останнього року п'ятирічки. тимча,саво залишати його. Пере- І з~ііняТlС~Ь наших. допису в ІВ, техніха» П. абіяка (<< о. ва побут трудівників нові громадян-

в- техніку веснян! т» . ські ~ 'яди і свята. Про це не- Отже, сільські кореспоиденти поразово розповідала газета на- кликані показати, як зараз рем он­ збlл~вся .. Гр.- ловни· агроном ра госпу «Тр ушим читачам. За допомогою ак- тується техніка, очищається посів­ шевляючи ЇЇ, ДШ,У,н поселяв ду- маДСЬКІ кореспондента .. щедро ДІ- хі кий» О. ХО. ло . (<<Удобрю€ хів ,ру,салок, мавок, лісови- л~лися здобутками CBG~X ко;лектимлю»), агроно!\'! дгосп ра- тнвістів редакція в грудні випу- ний матеріал, як організоваио ків, ВОДЯЮLкі'В та ін. у ріЧ- ВІВ, пор.ушували чимало ЦІкав _ силівський» М. Зозуля обрива етил а спеціальну сторінку «Нові агрозооветнавчання кадрів в гос­ подарствах. Сільські кореспоннах, лі,сах, під землею. питань І ._те.м, висловлювали 01 -основа майбутнь врожаю»), обряди - в життя». денти повинні особливо пильнуВ Міру розкладу перВіСНО-об- ПРОПОЗ~Цl1 1 побажання. ' . тракторист радгоспу «Зоря» П. В грудні шанувальники поетич- вати за екОІЮМНИМ і раціональщинного лещу, заро,джеНlНЯ в І ПРОВІДною темою в газеТІ в Баглай (<<Механізатор профенооячи на навколишню природу ПОТІк ЛИСТІВ В ГРУДНІ ,не змен

властивості са,мої людини, оду- ся, а ~авпаки

ного слова знову зустрілися з ним витрачанням кормів для гр 0ньому соціальної нерІі:ВНОСТі, минулому місяці була ленінська сія почесна»). їх збе­ віll\:б)'валась диференціація і в тема. Так, зокрема, про те, як З 15 січня нинішнього року в творчим доробком молодих поетів- мадського твари·н'ництва, сві'!'і духів: .появилися д06рі і триває леніНС,ька трудова вахта в нашій країні .проходитиме Все- початківців - членів літературної ріганням.

--------------------------------------...'-----------1920 рр.)>>. Німецька мова. Оглядав:! леК'lія. Вища математика, «Квадратні ф()рми, Зведення квадраТllИХ форм до кононічного вигляду». Хімія. «Вод1І,;виіі покззниК. Гідроліз солеil, ПО· НЯТТЯ про калоїдlli системн. Окис но­

СУБОТА,

СІ'ІІІЯ

10

Перша

вlДІІовні

ша.

програма

Кольорuве теJlеб~Ч{ЧIІІЯ. Гім­ ДЛЯ всіх, (М.). 9.:\0 \10ВВ'

9.05 -

Н:Н'тика

НІ!. (М.). ~.45 - 11ер<,дача .Здор()в·я». (Ka.~iHiHгpaд). 10.15 -Кольорове те·

лебачеиня.

Мустчна

програма, (М.). 10.45 -«Палітра». Поезін pociiiCbl';:nго нар()дното J<ОСТЮМУ. (М.). 11.10 «ТелевІзійний стадіО'" . (ДесяТІ, най· сильніших сп()ртсменіВ року), (М.). 11.45 «Екраll збирає друзів». (М.). 1.2.45 .- В ефірі «Молодісп.)) , «j\\oлодь Ест()нії». (Талліll). 13.30 - Наша

ськ"Й lІіч,

реакції».

19.00

Художній

-

20.30 20.50 За

діти!».

сlЦо

К()lщерт.

афі·

фі".,,,

.Сіль,

сНа

добра·

ДС:П'КТІІВ».

Кіllофіл~м

--

Наша

18.55 -

безпе"у

руху.

Тані?.

21.00

с"азати

(Трансляція

Па.~ацу

СІІОРТУ).

НЕДІЛЯ, Перша

9.1);; -

кова

СІЧНЯ

11

у

дні

Дж,

17.15 полліно»

.

Для

передач,

прог.рама

Кольор()ве телебачення. гімнаСТІІка для діте/!.

шкільних

Родарі

Вистава

канікул:

'ПРИГОДІІ

-

Мінського

Чі·

тептру

юного глядачз, 18,ЗО .Володарі без МЗСОК». .НаЙбагатша ЛЮДI1ИЗ в еві· ті». (Передача друга), (М.). 19.00 «Добрий вечір, хЛіборобе!', 19,55Кольорове телебачення. Художній фільм .ВіЙна і мир». (4 серія). (М.). 21.30 ~ .Світ соціалізму!'. (М.). 22,00 телебачення. «Мульти, _ Кольорове панорама». (М.). 23.00 Мелодії дружби. Співає Дж Мар'янович, (М.). 24,00 Новини, (М.). Друга

11.00

Перwий в

цlї

-

перІод

І

програма

Екран

курс.

студента·заочника.

Історія

lиоземної

громадянської

КПРС,

воєнної

війни

школярів,

шої

.Священні

Батьківщинн».

дянська

ліні на

(М.).

архітектура».

в

Москві •.

(М,).

Ран· (М,),

місця

13.00 -

(М,).

20.45

.Проспект

Ка·

'1Я

дня

з

(М.). 21.30 -

иародження

програма

рослих,

23.15

настрою».

«ПартІя

Друга

19,00 (1918- fleIIOB -

lнтеРllен­

Наша

Тут Д()

се.'С'ІІІЯ,

друкувзлася .llc"p~». перепису ІІа·

Куз·

«Великий коиспlратор"

Ви·

створеної

при

Є про що писати і працівникам

промисловості. Читачам газети бу­ де цікаво зи ати про те, як на фаБРИlках і заводах району здій­ снюється иова економічна рефор­

вісті.

вих пІдприємств,

будов,

ні

медалі».

Кінорепортаж

ня глядачів. 23.30 _ Друга

10.00 -

дітей,

на

Київська,

154.

Телевізійні вісті.

(М,).

Для

10.1,5 -

року».

(Краснодар).

10.45 Кольорове телебзчення. Ху· дожнїЙ фіJ'ЬМ «КЗ1ка про цap~ Сал· тана». (М,). 12.15 Телевізіilні "іс· ті. 11.45 Наша афіша. 17,50«Готові . до захисту». 18.00 1І0ВИIІИ.

(М.),

18.05

(М.).

«Квіти

20.30 -

Телеагентство .Піоне· 18.30 .Мс~одія·66». 18.55 Л, Чехо" -

-

запізнілі». «Нз добраніч,

гаllНЯ ІІа честь IОО-річчя з дня на-

ДосягнеННjj

перед()в~кlв

Редактор

€.

заст. промисловостІ,

19·3·82,

редактора. масової РО'

різних. Адже кожен 3 них

-

кра­

Телеспектакль. діти!».

1и" І

змl'lИ

повіДОМЛRТЬ

ле6ачеиив.

46-05'16

І

у

диктори

Телефоии

для

ДЛЯ ШДГОТОВКИ ЩОФЕРІВ ІІІ К,/ІАСУ.

а також внплачує стипендІю.

За довj,дкаlМИ звертатися СЬ.кої

ра.Й,апоживсп,jлки

ська, М2

на

в

радІо

І

і

61964.

суботу.

І боти), фотокореспоидента 19·4-67, відповІдального секретаря 19·3·18, віддІлу сlльськ. господарства -19+47.

..~!~._ •• ,.!. ••••• ,•.••• ,~ •••••••••••••• t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . І ••• ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

6,po-ваРСЬКІ АРукаРIJ1Я, КиівеJ.коі оБЛlLCті, аул. ККЇЖlOка, 154. Телефон-19·4-57.

Зам.

М. Брова.ри,

Бро'вар­

вул.

Богун­

10. ••

••

••

••

••

••

аа

........

••

••

те·

довІдок:

Газета виходить у вllІТОРОК,

четвер

'l'pанепортнуконтору

адресу:

ярограмах

76-74·81.

ІНДЕКС

Ф ЕДЯ П.

Правління райспоживспілки ОПJlачуе вартlcТIJ навчаНflll,

~

можливІ

ських людей в ювілейному роцІ.

Г~~А;Л~::;-;;~:;J ·~~~~~~~~n~~;л'~I1·· Ї І ,/ :( " ПРОВОДИТЬ НАБІР учtНВ

________ ..........._ •• .... -..,. ........... •• Про

===========================c===========~

ТЕЛЕФОНИ: редактора IІlдJl:lлlв (партІйного ЖІІТТJI,

'

~poxaH-

пррграМа

Новини,

.Пори

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,. ОРГАИ Броварского райеиного комитета КП украииы и районного Совета депутатов трудящихся Киевской области.

М. БРОВАРИ,

розповІдей'

радгос- сті продукції.

ТРАНОПОРТНА КОНТОРА БРОВАРСЬКОІ Р АйОПОЖИВСШЛКИ ЗАПРОШУЄ

BYJI.

також

пів і птахофабрик надходять раШановні друзі газети! ПИlllіт~ дісні вісті про розгортання зма- нам більше листів хороших і

Репортаж з Державного "Іузею абра· ВІВ, про ЗQТJ!ОРЧОГО мистецтва ім. О. Пушкі· на. (М.), 22.15 Новннн. (М.). 22.20 - .Мистецтво иалежит~ народові». (Одеса). 23.00 - «Динамівцям - сріб·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t •• (~. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

НАША АДРЕСА:

Чекаємо

почали його і трудівники Бровар- про боротьбу за пІдвищення про­ ЩИНИ. Кожний день з ПРОМІІСЛО- .n.уктивності праці, підвищення яКО-

родження В. І. Леніна. Редакціи пелька, в якІй яскраво від()бража­ "екає від своїх активних 'помічни~ ється чудова дІйсність иашого .CTaRKa. біJtы1lj за ЖИТТЯ». (10 і 11 цікавих л"стів CborOAeHilJ., OKpe!l'a сторі\И(а літр­ серії),(М.), 20.30 ПРОГРама .Чао. ків-робсількорів вели~их звершень радяи­ (М.). 21.15 .Портрети IIeRiA()""x •. про трудовІ будні своіх колект,,- пису

вас

19,О5-А,

ТелевізіЙІІі

17.40 -

Мультфільм «ЮТ у чоботях •. Леніне"кі дні ІІЗУКІІ УРСР 8 18,30 Польський телефільм

18.00 18.20 -

редакції.

Для них відведено традиційну «Літературну сторінку». Новий, 1970 рік впевнено крокує по рідній країні. З подвоєною

енергІєю і творчою наснагою роз- ма.

ВсеСОЮЗIІОГО

Фільм,концерт.

програма

афІша.

lІіанз.

17.25 -

Леніна,

доброго

СІЧНЯ

/2

програма

аФіша. 17.00 110' ВИНИ, (М.). 17.15 Сторінки великої біогрзфії. докумеJпалыl" кінолоні·

І.

(Одеса),

глядз­

діти!»

l1аша

16.55 -

рія».

«Камертон

-

Перша

lОО·річ·

В,

юного

добравіч,

ПОНЕДІЛОК,

До

Фестиваль самодіЯЛQНОГО мистецтва УРСР. ЗвІтує Тернопільська область. (Львів). 22.45 Мультфільм для до-

театру

.На

нз·

Дрку

13.30 -

Міжнародна

-

Мінського

20.30 -

.Ра·

ментальний телефільм «Хірург Виш· невський». (М.), 14,00 .Союз неру· ІІІИМИЙ'. «Естонська РСР.. (Трансля· ція з Талліна), 19.30 «J<луб кіно· мандрівників». (М.), 20.40 Новини.

.Сім дніВ».

ча.

Москві,

9.15 -- Н()вини. (М.), 9.:\0 - Для шко, лярів .. «Будильник», (М,). IОЛ() _ «Му. :Н'ЧННІ1 кіоск». (М.). 10.30 _ .Розпо. афіша, 13.35 ,Стаl'Т'ЇО». 14.00- вlді про наших художників;>, (Сверд. .На меридіанах Українн., 14.30- ловсы<,, 11.00 _ Для юнацтва. сСвя, Народний телеуніверситет. (М.). 16.00 то знань». Фінал космічної олімпіа. В піввіку. Д,жументальний _ Літопис ди «сесвіт поруч.. (М.). 12.30 телефільм .Рік 1918-і\», (М.). 17.00 Програма

стаАВ

студії,

7-6775.

шоферів І,

11,

НА

РОБОТУ

ІІІ класІв,

аВТОСJlюсарів, слюсарів-мотористів,

водія для роботи на автонавантажувачі. За довіДJКами 3'вертаlТИСЯ в транспо'рт,ну контору 'райспожив-

_. _._._._____

опілки на адре,су: М. Б,ров,ари, ву.'!. Богунська, М2 10. ,_,_._._._._._._._~_O

,

___K j

4 номер 1970 рік  

4 номер 1970 рік

4 номер 1970 рік  

4 номер 1970 рік

Advertisement