Page 1

ПРОЛFТАРІ ВСІХ НРАТН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК ВИДАННЯ ЗО-Й .

.N!! 4 (2850) ЧЕТВЕР

9 СІЧНЯ р.

1969 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАfЮННОГО

Ціна

КОМІТЕТУ КОМУНlСТИЧНOJ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

2

коп.

ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

:Місто XPOXYG Н а ~ У с тр 18 Ч і~ n~~-:U-:~~w НОВИЙ ВСЕСОЮЗНИЙ @)

\

ІІрожнто

ріп.

1968

pi!'-ТРУДіВНШ(,

Це

в ю.ому

був

наша

L,атьnівщина :зроБИ.ilа ще один уrн.'ВНt'ниіі ХрО!і на шляху до ('ніт:IОГО :\Іайбутнього ХО1>'IУнізму. Ян ви!\онано

шет за

1967

місцевий

бюд-

рін, попередні під-

СУМ!Ш ВИ!(Qнання ЙОГО за мину-

,1нfI ріl; і проект бюджету четвертий

рі!>

п'ятирі'lI\И,

на юшх

Робота виnонnому місьnраДIl,

8

ЮВІлею

а завод

3.::1

ХОЛОДИЛІ>ників

тисячі !;арбованців

на

Залишився

в

люмінесцЄ'нт-

НІІХ ЛЮІП денного світла. Поряд

призна-;! ЦИМ проведено багато

боргу

комісій,

депутатів,

виконання ними своїх обов'Я;J· І\ів, ЯХ народних обранців, :ціііснення нзnазів виборців ЦЬО-

значну nіЛЬІ{ість

виробів

І;ультурно-побутового

чення.

-

ВОЖДЯ постІйних

робіт

по

інших

благоустрою

1967

~

ПУТj)И u встаНОВи.'l:l

.111

~ всес()юзнии

1\0)1-

шахтарі

IIicl

ОJ)игади вида,тш на-гора 3 O,~HO­

підсум!ш ВИlюнання його за МІІнулий рік, вніс пропозицію зат-

у треТЬО;;lУ році п'ЯТllріЧI\И? Про це ішла 1\Іова на сесії Броварсь!\Ої місьної Ради депута-

lіапіта.l0в!шадень НО.11ектив будіве.lьно-монтажного управління ,N'g 39. Тан, з відпущених 100

та організацій. Активну участь брали в благоустрої заВОДІ! 110рошкової металургії, плаСТ!lЧ-

1969 pil{ по прибутnах 11 РОСІ­ ~ 'ІОЖЦЯ'ІІ! в соціалістичному мірі 312 тисяч, по видатках -, .З~lаганні 3 БРИГа:10Ю Анатолія 312 тисяч нарбованців.

тів трудящих, яна відбулася ЦНМІІ днями. З доповіддю виступив ГО.10ва

освоєння

та!; і промислових

тисяч карбованців на будівництво 70-квартирного житлового будинну використано за 11 мі-

них мас, торговельного машинобудування, центральні ремонтно-механічні майстерні та інші

ВІІ!ЮН!\ОМУ місьнраДIІ дrпутат сяців 1968 року до 47 тисяч. М. Г. Нарижний, а з опlВДОПО- Мало що зроблено і в останвіддю

ГО.10ва постійної бюд-

-

Ш(,ТIlО·фінансової nомісії

T:.tT В. К. Чаюн. _ ІЦе !;рarЦЮІ,

депу-

впорядкова-

ніIШІ:УІ стало наше місто в дні Пі~ГОТОВ!і!І до 100·річчя 3 ДНЯ ВnРО,,\іІ\еIlI/Я В. І. Леніна. Трудя щі ПРОillИСЛОВИХ підприємств,

будівельних ЦіВНШ'1!

органі:зацій,

транспорту,

пла.ни

про ВИІ\Онання бюджету за 1967 рік і 11 ~lіся-

ня затягнуто будівництво лінар-

ресторану

ців

та

1968

року, доповідач зупн-

нився на :завданнях четвертого

інших об'є!\Тів.

РOl(У

п'ятирічнІ'!.

Народногогос-

Чнма.lО є не~оліків і хиб в подарсь!\Им планом на 1969 рік роботі автопідприємства, за!(_lа- передбачено Підприємсшами дів торгів.1і та rpO!l1aACb!iOro ВИПУСТИТІІ продуюЩ на 105 харчування, піДПРIІЄ;'vlСТВ ІЮ~lУ- мі.lьЙонів l.арБОl!анців. В напі-

пра- ш\льного і побутового обслуго- тильне будівництво

зв'язну,

побутового і l;омуналыlгоo 06слуговування, торгівлі і громадсь!toго харчування успішно ВІІ!,онали

підприємства. Розповівши

ньому місяці. З вини управлін-

ні, хлібозаводу,

підприємств

і соціалістичні

вування.

і попередні

За рік

Всі ці заходи ПРОВОДІІЛИСЬ я!\ на !(Ошти місцевого бюджету,

П.13НУ

рі!{

новий

Пj)О,l,УПіІВ­

в}"зькозахватногn

~ ~aiiHa.

\

реl;ОР,1

наведенню

Не винонав

жету за

бюд-

БРПГilда

ремих видін ПРОДУlщії пластичних мас.

ні та інші органі:Іації Вр"варіВ

ПОрЯД!іУ.

повідаючи про виконання

області

~ .maTl-lОГО гірника країНІ! МІ!КО­

БЮ;І,жетно- ~ ності

Голова постійної

фінансової комісії т. Чаюн, ро:!-

« чертинсы\-ll ,)

,}ip'fepOBCbKOЇ

перед державою по випус!;у ОП-

аа вод

й

ТаІ\ОШ

На шахті

успіхів досягли в роботі про~lIIслові підприємства. будіне.1Ь-

і

чистоти

міста,

му питанню доповідач приділив багато уваги,

РЕКОРД

~

вердиш місцевий

бюджет

на

\ ГО ОЧИСНОГО вибою

Про заходи міської Ради де­ ~ ('т('пан()ва :J Донецької шахти путатів трудящих по підготовці ~ (; fіраснолиманська». і відзначенню 100-річчя від дня народшення В. І. Леніна доповів на сесії заступнш; ГО.l0ВIІ РОЗШИРЯЄТЬСЯ ~ міськради Г. І. Комар.

КАЗАХСТАНСЬКА

ну участь ВЗЯ.1И депутати:

ректор КО~lбінату піДПРIІЄМСТВ О. Г. тор nОНТОРИ Л. Ф. Пожнвілов,

талургіИному заводі

ДІІ-

('I\Сlплуатацію

комунальних Чайка, ДИРt'l{' «Броваригаз>' народний суд­

ділу кадрів заводу

гою

грошей

в капітальне

будівни-

талургії недодав державі :значну нільність залізного ПОРОШ!\а,

.1иці, проведЕ'НО ремонт ('леюролінії і додатково встановлено

(1IIIIIIШOlIШIШIIOlIIUIIШIIIIII

1111111111111111111100111II1110111U111111111Illllllllllu.........U WI"'UlIIIШUUUI8ІIIIUUIWIIUIШIIIIt

цтво внладуть промислові приємства.

під-

міськради по підготовЦі

~~[1®ill[!ti'[!lli [!JilJil[!Щ~ ПЕРШИй

РАДЯНСЬКИИ

ж

«викроює»

час для

літера-

оціниму

роль в роки

перmвx

Так, це

-

реальв1сть нашого

вечорі,

тня він, зокрема, пише

будівниu.тві.

роль

дарства буде саме таким, коло­

року

сальну роль покликане вІдігра­ ти змагання TpYдiBВВIdв села.

ЗЬКИnl райкомом партії. Кілька

десятків хвнлин знову

тнтанічна

сОнними ночами.

відпочинку, і робота

«ЯК організувати змагання?».

Обстановка, в якій писалася І

без- ця стаття, пок"зує якого вели-

чезного значення надавав Ілліч 3 полчищами СОD,tаЛістичному змаганню. кайзерівської Німеччини. Ще Відповідаючи Ідеологам капіне було завершено встановлевия талізму, Ленін у цій статті пиРадянської республіКи - Ti.'Jb- ше: «Соціалізм не тільки не гаии створювався ї'і державний сить змагання, а иавпаки, вперЩе йшла війна

апарат; Петроград та інші про-

ше створює можлнвість

летарські

сувати його дійсно

центри

все

більше

ш и рок о,

дійсно в мас о в о м У

валн старі дарські чиновникн; майже відкрито діяли контрреволюційні організацlї...

залучнтн дійсно більшість тру­ дящнх на арену такої роботи, де вонн можуть проявити себе,

Дуже важко молодій

Радян-

ській республіці, важко партії, робітннчому класові. Але найважче Леніну. Він повинен негайно розв'язувати найскладніші питання, давати вказівкн, від яких залежить доля революції. І Ленін працює на межі людськнх можливостей.

Здається

незбагиенним,

що

вождь революції в обстановці, коли кожна секунда його часу

...

розмірі

розгорнути свої здібності, вня·

НапереАОДНі HOBOro

одна буржуазна французька га­

j зета

засто-

стискали лаб ета голоду; саботу-

воно відіграє і тепер.

BMicTHJta

наше

велику erаТ'1'Ю про

сільське

справн в радянському селІ пІш­ щось на зраЗ0К

вона дуже

на однн-два центнерн ще урожай

зериових

вити таланти, якнх у народі тара і стане головним непочате джерело і які капіта­ ком хліба у світі? лізм м'яв, давив, душив тисячами і мільйонами». І І ще одна цитата 3 цієї стат­ ті: «Наше завдання тепер, колн соціалістичний уряд при владі, - організувати змаганню>.

Ще в перші роки Раj\ЯНСЬКОЇ

влади трудящі спрниняли і серцем і РО3УМОМ цей заповіт

l\Іала неоціненне значення, все І І.lліча. Змагання відіграло не-

містить реально­

го побоювання: а що коли СРСР вищить

ми дедалІ БІльше

roenoдapcTВO. pl'I'IJI

~~~C: стат!1 поляrає в тому, що РІШень береаневоro (1965 р.) Пленум ЦК КПРС ли вгору. І далІ

завтра. І втому, що завтрашній

3

під­ гек­

виробни­

roспо­

иаближа­

ємось до великої дatн

-

100-

З дНJI народжеввя Ілліча.

Народ П вІдзначає

змагаввям

за перевиконаввя завдань

тирічки. Справа дянської

честі,

доблесті,

п'я­

грома­

особистого

благОродства кожної радянської людини віддати

частку

своєї

душі в цей всенародний рух, в

яиому

втілюється

однн

СТІЧНІ ВОДИ ЗРОШЕННЯ

у 1І0ВО;\IУ році 3 1І0ВIІ;\1 заВЗЯТТЯ\1 Iit;>C('

:lY

8.

П:lаСТ\13С. Ц('Х ПО BIIPOOIlIIЦГBY скатсртів

псреВIIКОflУ,:

працюють

свої

I1I1РО()[lll'lі

,1,p:J карі

В(lХТУ

TPY.l,OBY

І. ,~lelIilla 1\О.lСКТlIВ зава­

завдаllll5l,

І\О:ІІ,ОРОІЮІ'О

:lCllb

у леllЬ

ОсоО.lI1ВО

l'O\I~їlicT

,lpYKY

:LOбре

Іваll

Ф(',lОРОВИЧ ЛІІІІІІІІІ, та Іван І3аСIІ,lЬ()ВIІЧ Строй. 801111 аю­ :i~lillll ВIlП~ СI,ають ДО.lатково

.10

33В:Lа:IIIЯ

110

Трll тисячі

ДЛЯ

.

На Криничансь к о г О

ПО.'lЯ,

3

най­

важливіших заповітів Ілліча.

І. ПАВЛОВ, оглядач ТАРС.

\ \

яке

зрошува­

стічншш

вща~ІИ

ДнLrrродзержинськог() хімічного

!

Rомбінату,

що

СJ\lцаЮІЬСЯ

тепер у ,:{ніпро. Вони

навіть

п!сля. ОЧИСТIі.И

певну

КІЛЬКІсть

містя:ь

аМІаку

та

ІНших

до­

міШОR, І;ОРИСНИХ ;J,ля рослин.

УСПІХ ЯРОСЛАВА ЧИЖА ЗОЛОЧІВ, Львівської сті. До liниги-естафети

~

об;Іа- ~ трудо-

\

ну занесено ім'я бригадира п'ятої рільничої бригади КОI1госпу імені М. Еузнецова Г е­

\

вої С,1J.ави 30.'lочінського райо- ~

р()я Соціалістичної Праці Ярос­ .1ава Чижа. Минулого року во­ на зібрала

в середньому по зернових і по цукрових буря­ ',ів з гектара. В 1969 році

2.l,7 центнера 190 центнерів

ііригада зобов'язалася вирости- ~ ти по 25 центнерів зернових, і по

550

центнерів буряків.

~

ФЕРМА - АВТОМАТ ~ Технологічну схему молоч-' ної ферми-автомата на 800 1\0- \ P~B ?О'зРО'БИЛИ грузинські ше- ~ щаЛlСТИ.

ІІа честь сторічного юві.l('Ю

про­

НА

дюпрод3Ержинсы\

10СЛl,'.\Нr.го

Аевь иашОго сlльського

Неоц1нвму

Дl)мна,

ще один

"е ТОНIiИЙ сталевий лист автозаводу в Тольятті.

тиметьсн

п'ятирічок, в роки Велвкої ВІт­ чизняної віііви І ПіCJIВВ08ВВОМУ

статтю

потужна

катний стан, який поставляти­

!

тур ної роботи. У першій декаді першого нового року після Жов-

вибор-

доменне

раЙо.ну поча.'lОСЯ спор) дження

новий ріи Ілліч зустрів серед петроградськнх робітників - на влаштоваиому

третя

теритоrії

ЗНАМЕННІ ДА ти [І

1\

розширяти

споруджується

значенню 100,річчя від дня народження В. І. Леніна.

CD~ШШ ~ ш~rnlli~Ш1JilШlli[!Ш!Ш~

тонн.

робництво: буд}'ються конвер­ тори,

і від­

е

восьми

СТilіlеплавильне і прокатне ви­

12 житлових будиН!\ів, ЖИТ.l0ВОГО будинку .NQ 23, бу- повіді взяв участь також стар­ зобов'я:зання, взяті на 1968 рі!;, в яких одержа.1И nвартири 552 диннів кооперативів «50 років ший інспектор держприбутків _ відзначив доповідач. ci~l'ї робітників, інженерно-тех- ЖОВТНЮ>, «Ювілейний., В-річ- райфінвідділу П. С. Собчук. Поряд З досягнутими успіха- нічних працівників і С,lужбов- ної ШНО.1И .J'I<'Q 3, ресторану та Сесія затвердила місцевий 1\111 мали міс!.\е в роботі і певні ців. Асфальтом і бру!{іВКОЮ інших об·єюів. Великі суми бюджет на 1969 рік і заходи і ВУ-

дО

.1ОВЖУЄ

.10СЯ на

тротуари

в КО­

Іtазахстанська магнітка лро­

П.1аСТИЧНIІХ

ВКРИ.1ИСЯ нові

здано

потужний

взльсько-.пресовиЙ цех. Тут f10r()бляють сталеві зливки ва­

Доповідаючи про це, т. На- мі.lьЙонів !;арбованців. Ці нош- мас В. І. Ковпак і дирентор Бро­ рюnний відзначив, що в мину- ти намічено вннористати на варської середньої ш!юли .NQ 1 .10МУ році наше !І1істо абагаТIІ- добу;І,ОВУ багатоквартнрн о г о О. В. ЛевІн. В обговоренні до­

недо.1іІШ. Завод ПОРОШІ.ОІЮЇ 1\1('-

МАГНІТКА ~

На Карагандинському ме- ~

В обговоренні доповіді а!,тив-

в нашому дя Л. Р. Фіалко, інспеl\ТОР від­

~liCTi буде вкладено близько 2-х

ТIfСЯЧУ

671

~ тонн 1,0l\ciBHoro вугілля. Си­ ~ іііРСI,І;і гірники виііШЛJl пере­

Особливість

феР)!И-l\олове

розташування тварин.

~

TraHc-

портери подаватимуть Їм різні ~

корми,

Спрощено

водопоста~ ~

чанн.!! і застосування ,1оїлыІІхx ~ апаратів. Робота ПОТОКОВІІХ .1і- ~ ній у ф('рмі-автоматі реГУ:ІЮ- ~

RТЬСЯ з пункту керування, Таке розташування

~

тваРI!Н ~

\ 30-50 про- \

,1ає змогу зменшити виrоuничу

ме грів 6арІШСТІІХ ('катеРІ ів.

На фон): І. В. Строй та І. Ф. ЛИІІНИК пі.1 чзс роботи. Фото А. Козака.

площу ферми на

центів.

(РАТАУ).

~

'~~~~##~~I'~'~~\


ЦЕ БУВ

ВЕЧІР

чистоти і

краси людської, вечір романти­ ки і l'ероїки про мииуле, про сучаСllе, про майбутнє. Ве­

,-

чір трьох поколінь І\ОМСО- І ну брала участь в обороні Кнє~Іольців двадцятих, сорокових ва. 32 роки професор трудитьі шістдесятих років... На ЦЬОГ'IУ ся в консерваторії, виховуючи святі, що Відбулося в районно- иові покоління співаків, музнму Будннку культури, йшлося кантів, артистів. Ій довелось про те, як ми нащадки ВИ- бувати за океаном. розвінчува-

иеному, говорить воиа.­ Хотілось мстити ненависному ворогові за його злодіяння. Пригадується, перев'язую голо­ ву поранеиому, а він літній вже чодовік каже мені: «Не

священні заповіти Ілліча.

зуЙ. і я знову в бій. Битиму

rязів

Виступнли громадського

+ НА3 УСТ РІЧ

.

славному

ЮВІлею

вождя

шкільного

!

,агато

ЦІННИХ

гвоздика,) Московського району

нем Ленінських

столиці професор Київської консерваторії імені Чайковського МаРія Федорівна Бойко -

Наприкінці виступу Марія Федорівна закликала до пиль-

представиик старшого покоління, Герой РадянсЬJCОГО Союзу

якнх неймовірно складних умо-

!

ську

.

І,і.1ЬІ:а

~ впч,

~

eT.l,

~ :ІШЬ

)

.)

республіку

і

під

тяжку

но-

пильними,

.

всіх

держав і конти-

періодУ Вітчиз-

і

знала

Горьного,

Г.

Котовського,

М.

В.

Маяковського,

С.

Будьонного, що в останию вій-

IlІІета,

.1,0

Так

,\('~!ОНСТj!ування

у СВОЇх

6.

:Іа.\Н,)

.111.( тах

j10.ШОВI,lа

НЬОМ)?

o)f-

1!)20

~ ПРIIВР.3Т1І ,зві,lТIІ нові ~lаТf'ріа,lИ ~

!, " ;::а кннга :

І;ІІІІЦЯ кіНО<1паратної, ро:mШ:lЮЧИ

~~ Новгорщі», 'І В. І. ,1еllін~a.I' в lІа.шваєтьс..я ІІШІШІ,ОЩ' І' ПІІН\}­

ва, ЯJ,}' ВНПУСТIІ.1tJ BO.'IГiJ­ вятсыір КНlІжкове ВJцaBHIIЦ-'

про ~ .!

рrВОЛЮI(lllнера)fИ,

,{

~

~

;ЗаВО,l П.1аспш('

виготовляє

РОДНОГО СПОЖlІва.ння:

на­

скатерті,

І,IJНЯХ

ВОI!Н\1ІІ

ша.1f'НlltJ

1111 \1 'І а.1 11

l;ава.1еjJIІСТИ

.Юj)ЮШ на I'~ .:\I,ОllllіВliах.

:1) на{> MOГYТIIЄ

.,') ра,;.

Договір

*

2 стор.

*

Д:lЯ

)fi-

рек.1ЮІУ, в

Шl\олах,

Нині І'ого.1івсыіі І\іностаціонар успішно вико­

Til\af>

нує план кіНОПОliаJУ і заЙ)!аЄ

одне

з

перших

\lіСЦI, ! сnціа,lіетичному JMaraHHi. В ЦЬО)fУ н('ма­ ,Ш·.l) га ~IIIKo.lII Степановича. Створювати хо­ jllІUlllіі ні 1ІІ0'lllНОli ,.\.lЯ тру'діВНlшів, донести до

,jJ

А

,10:!і г('роїв

них ,.\1І('ЯГНl'!1НЯ радянського І\іно в НОІ О

u за,IИШJl.1а­

-

такий девіз

Plt"IJl і.

ІІа фlil'l: KiHIt,,~xaHiK М. С. Перерва. ФОТО автора.

укладено товарів Ііультпно-побутового призначення на суму 9 мі.lьіі,,­ вів 655 тисяч Ііарбованців.

*

ШIlРОI\ОГО

вжитку

«НОВЕ

.

у нашому районі прово- {

{ { ного страхування. Чимало { попрацювали в цьому нап- { значна

дальшому

робота

розвитку

рямку ВМОСТОП0Узді

райоб'єднанні

по

держав-

.Ni! 814, {

«Сільгосптех- ~

І;иіі. То:.у

-

товари

народного

споживання

ради

планують

Активно діє така ж рада в радгоспі «Бобрицький» (керівник А. П. Лукашенко). При допомозі ПРОфСПіЛКОВОї організаціі тут укладено 1157 договорів по добровіль­ ному

страхуванню.

НещодавltО ви к о нко районної Ради депутатів тру­ дящих підбив підсуf\o1КИ стра­ хової роботи. За найкращі показники

передовикамн

виз­

нано радгосп «Бобрицькнй», Гоголівську стрічково-ткаць­ ку фабрику і Пухівський радгосп-

племптахорепродук­

роботи за

1968

рік,

прису­

ДНJIи нашому району перше місце серед районів області і вручили першу грошову премію. Ця нагорода зобов'я­ зує радянські оргаин, коміт,\,

1969

страхуванні, році перше

місце в обласному стнчному змаганні.

соціаді­

С. ПАНТАЛІй, спекп,ії

ділу заводу пластмас.

Четвер,

НапереДОДНі нового року виконком Київської облас­ ної Ради депутатів трудя­ щих і облпрофрада, розгля­ даючи підсумки страхової

начадьник районної

начальник виробничого від­

*

члени

1

свою роботу, виступають пе­ ред трудівниками з бесідами.

державному утримати в

-

випускати ті.1ЬІ;И першим СОРТЮІ. І. ЗЕЛЕНСЬКИЙ,

*

ліи,

відзначити

тн профспілки і надалі при­

заВО.1У

всієї ПРОДІ\ЦЇЇ. Ух ня мета

В(',ll1-

ЖИТТЯ,)

робітники

{

Особливо слід

діляти страховій роБОТі біль­ ше уваги, щоб забезпечити масову участь робітників і службовців У добрОВіЛЬНОМу

ІІОРЮТЬСЯ за По.1іпшення Яl\ості

Попит на('едення на пре,1\IР­ ти

.

г 'п:~~~:~~r~' І

тор.

В. РОМАНЧЕНКО.

Ваа:ко ,шаііТ!І в .за.1і .1IОДІІН)', Яl\а

l'рь()ма l\иївеыімии торгове.1Ь­ ними база)fИ на постаВIiУ Ї~I

ПjJщаil;У в ~laга.JИНIІ нашого

пі.щеUрссі

ПОРIІНу.111

хорошу

КІІИПИ на сеанс!!

Ч:lрувtlНШI,

ОдЯГУ.

НЦХОДЯТЬ

що після

підприєжтвах і установах села, на фrрмах ...

'1('р­

фі;ІЬ~IУ, і\ ра.lощі і труднощі, спо"івання і Рflа­

підприєжтво )'1і.1ало ,1,оговір :!

Вони

:1

3\lіню~.]J,('П І;аІ/l .Іа l,tI.lРЮI. Г.1Jцачі НІ' ,mIJ,1J1Г1,

нок та мішечки, ПЛСЧИI\IІ l.1Я

канцтовари,

ящик на П.1ечі і пішки. Знав,

РО.lПовсюджують

вороГ.

ста і сі,l раііону, а 'rакож )' ('ТО;ІИЦЮ ~-КjJаїни. I~ьoг() РОІ,У

іграШІіИ,

ПО.1істи.lенові

В

Охuп:шшіі нанікою,

К])\ІПШИ ;1ЛЯ ба­

дитячі

-

НОВlIХ фі.1Ь)lів, ВИГОТОВ.1ЯЮТЬ

~ l'Я Оаіі;(Р·:IІЮ .111 :lаХlІlI.І!\ІЮЧИХ по"ііі, що відо) ва-

(РАТАН

lІаііj!і,НlЮlанітніші товари

1,!lХ

М. ГАБРІИЧУК.

заП,lанувати ЇХ у liіНОПР(lliаті, виконати поuажан­

11І1 Jа;цаl1егідь ІІовіДО)fЛЯЮТЬ про "е)fонстрування

І 'JCb ОЮІВ ('liран. По ШI!]JfJl,О\lу,степу на іі<lС-

динок культури.

хорошу роботу на Гоголів­ ській стрічково-ткацькїй фаб­ риці. Тут створено раду сприяння органам Держстра­ ху, яку очолює К. І. Томі­

еян, Гаl1ина Харченко, Віктор ДеРl\ач і інші. Во-

(,і.10Щ·

ПО.1f1тні ('крану.

~ очей з екраН). )Іов ,{ачаjJовані, НОН!! , САіт МИСТl'!lтва. І" стали UШЮЬЮІ\ІІІ

ііого переuуваННЮІ У Нижньо- ~

\ \11' Пnвгорщі.

на

... То був захоплюючий вечір, повчальний. Ще і ще хотілося слухати цікавих, багатих досві­ ДОМ і душею людей, вірннх до­ чок партії і народу. Організу­ вадн вечір «Заповіти Ілліча­ в життю) районна бібліотеl>а для дорослнх та районний Бу­

ніка», ремонтиомеханічному ~ заводі тощо.

Трива.1ИЙ час МИко.1а Степанович демонструє про підвищення I\РЬТ}']JИ кіноCtUсщтовування. В цьому йому до­ помагають ГРЮlaдські кіноорганізатори Ніна І\а­

те)fРЯВ:-, вир­

вавея ЯСI,равиі1: ПРЮlінь, аупинився

~

:Іапитує ЇХ І,іНЮІрханіl\.

фі.1МIИ в Гого.lеві, Т}']JБУЄІЬСЯ

3а.1 ПРИНИШК . Він ввесь в очікуванні. Повіль­ н() погас.'lО евіт.l0. В 1(10 JI\ ШГІЬ З невеличкuГО ві­

жаї овочів.

«Щит і меч»,

НИ

\ ТІІ l'нкурrію в П()ронін(), що"

про пам'ятні місця, ав'Я.Jaні

-

Т!'УДllВОГО дня чекають Їlог\! в І\лубі трудівники.

В наступно"у році юні істо­

МIСЦf'ВЮIІ!

ХО]JОШИЙ фі;ІЬ~I, МИI\О;ІО Степа­

кінострічки у віда.1ені се.lа_ Не бро аВТО)fаши­

Р!ІІ,ІІ ШІ,ОШ! ;зі!ИjJаIOТЬСЯ ,ЗjJuiJи­

,)~'стрічі ВI).10,IЮlИра .І.1.1іча

Ja

добивається неба­

віддану працю, про те, як у двобої з ПРНl\IХЛНВОЮ природою колектив кілька років підряд вирощує найвищі в районі вро­

диться

Понад ~ващятf, pUKiB віддав )' ;{юб.1еній pouOTi М. С. Перерна. (;початку працював на перес)'вці. Не paJ ДОВОДИ.10СЬ в :за)fетіль і в дощ ,lоставляти

TP~ ,\ЯЩИМИ ПО,lьщі.

тво. В ній ро;шовідаєТ!.ся

І:Од0М ото­

ня глядачів.

~ хараIiН'РИ.!ують дружбу І.l.lїЧ<1

F..

теж.

І1ривеJіть, будь .1аСliа, «(Шосте .1ИПНЯ», - ПРОСЯТЬ одні. - А ~Ш хоті.1И б ще раз побачиТІІ «Невлови­ мих )fеСНИІ,ів», дщають інші. l\iномеханіli )'важно С.1ухає ГJlя,.\ачів, заното­ вує в .!а'ПIІСНЇЙ lіНИilщі на.IВИ фі.1ьмів, щоіі потім

Jrl!illa і ІІУ,І!'Й Яна l\аСПРОRИ~ ча в Пороніно, ознаііО)fи.1а ~ 1ІІ1i1l.:Jярів :! "атеріала"и, Яl,і

!і!І!lга А ..1Пll!lI!а та

JB}'K

-

РIJI(і .(опо'tіг її "а [('рі і ('~rтpi виїхати .1 Росії R ПО;ІЬЩУ. 1'03п,.ві.1il Т,ШІЛ; про \Ін!'іі В. І.

t,)

П]Jа!~lОва.1:l

- ,\ЯІ;УЮТЬ йому юнаl\И і дівчата. Jlкий би ви хотіли бачити Фільм у маибут­

-

І ([во свО! О ЧО.1f1віК<1 .1 В. І .1еніни\!, Про ТР, ЯІ, І.1.1іч У

ЩОU під час

апаратура

НUВИЧУ,

:!'ІК-

.!НіШ

Снасибі

-

l\аспро-

ВРО

віДПОЧIIІІОI\,

фі.'lЬ)fУ

чують І\іномеханіка .

,зверну­

вона

не втрималась третя

Jакінчився сеанс. Г.lцачі тісним

аl,а­

~ вич.

,

-

(і('доганно, відuuраж('ння (/ро чіТI\ИМ,

~ав·яза.10СЯ

~ :шстуваНIІЯ .з )lаріf.Ю

Героя?

CTBOIJlIТII Їм ХОРI)ШИЙ

пові.1,(J\lИ-

поради.111

неї.

що Марія Захарівна удостоєна

ніli MlIKU.1ti Степанович Пе!Jерва. Не МU;Бе бути ііаЙДі!\I!М, СIІОI;іііНЮI. Адже в .!алі сидять ЙОГU щноеl'.lhчани, Тру,1,івнИlШ. Тому Й ПИ:ІЬН},Є, щиіі

І:У-

ЛИ, ЩО в :Закопане ЖlІве дру­ ТИСЯ

А ви знаєте, товариші, за

-

теж

Від імені цього покоління виступила на вечорі Героїня нашого району Катя Дяченко. Називаючи імена членів лаНКі .. дівчина розповіла про їх само­

на всій швид­

ються Н<і еІ,рані. Не байджиіі до них І I,IНO)feXa­

етно попа ,І В. І . .тІ~ніНЮI. Во­

жина

танк

і

-

Не собі - людя}\\

ІОні іСТОРИПІ поGажали ЯК­

!

ління

чених перемог гідно продов­ жує бойові і трудові траднції старших поколінь.

IdllllllШШUШШllШШIШllШiUlШlllDllШlШlШllШUUШllllllllПUlllШl1IUIПWIIIIIIIIIШIШIUI

t

Ol.)г-

1!0.lЬСЬКУ

день:

атак, чис-

дись. Круто маиевруючи, я все

хотілось подати кожному пора-

наіііlі.1ЬШ!' y,lнаТ!І про .шаЙо'lt­ В

.

найжаХДИВІШИИ

-

Бодай малеl'lЬКУ допомогу

-

австрійські

на ук. :~Bi;\Т1I

-

вісім гітлерівських

тів і офіцерів врятувала життя.

В,ТІасті.

написа.ll!

береЖЖі

-

Право~

роки ця жінка особиста бачила няної війни, яка сотням солда- ж вийшда живою з того пекла.

то:варвпzі

НІ!

-

3. Щербаченко - ме-

дичної сестри

ТИХ, ХТО В 191-,1 роні n ~ Пllрr:ніно .10ПО\lіг В. І ..1рніну

.lе~lію

неприї

до ВОРОГІВ, як МО

на

Ворожий

ліквідовувала

.1

.111 iilJro

-

~ ко до МОЛОД звернулась Т . Бои - ленні нальоти авіаи. і.ї, танки ...

сутні, дізнавшись, що в молоді виступ М.

по-

УВ' jf,Нll'ННЯ.

миренними

лячкого плацдарму

кордони

війні,

Иа:uzі пzаво:ввї

щастя. Органічне продовжеиня героїки минулої героїка су­ часності. ГеРОїка трудових зви­ тяг на фрОНТі мирному, під мирним небом иа радгоспно­ му лані, в цеху біля верстата, на фермі, в дабораторії вчено­ го. Тут шукає себе нове поко­

го Українського фронту, в чис­ лі перших форсувала Дніпро иа

неписьменність. Тепер педагог нентів. Будьте гідними високо- кості гнався за миою, стріляю­ гордиться: двоє її дікнепівців- го звання нащадків велнкого чи з гармати прямою наводкою. вихованців є нині академіками! вождя. Щастя моє, що мовчав кулеЗмістовним, хвилюючим був мет, очевидно патрони к інчиПриємно б Jvли вражеНІ' при-

~ на.lIIп, що l\а('ПjJfJВIІ'І (,УВ 01-

,ші;1І,IІИТИI'Я

Радяи-

підставнв ровесники двадцятих років!

~ \Jафії П. І .•1t'HЇ'iJ ШК.ЩljJі ф­

~ ІН!.\!

-

випала тнм,

молоду

В удьте

.

Так, це було минуле, сповне­ не героїкою БУДНіВ, неСТРИМНИ~1 поривом до світла, свободи,

підступні дії 835 стрілецького полку Першо­

дянській

І\аспро­

.)<1.1lЩШ"lХ,

тувала жнття сотням

бра.'Іа активну участь у грома- нала всі народи світу, обійшла не підійшло вночі підкріплення.

я.на.. I\~С~РО~IІЧ~~ ЯК~іі.. КО,I,I.~

пішла на фронт і, шкодуючи власного життя, р,..

ходила з нього, як 22 вересня 1943 р. будучи санінструктором

Важко передать, що довелось пережити того дня, ДОКН

'1.1('НІІ

ДРУЖИНОЮ. по.1ьсы!)гоo

в

,

ровідьно

ших. - Вивчайте марксистськолеНіНСЬКу теорію, котра поєд-

гуртка

~ :ТIІСl'У~IТІ,СЯ 3 ~Іаріf.Ю

Зал довго аплодує ГероїНі мужній дочці народу, що доб­

Розповіла Марія Захарівна про те, як неодноразово потрап­ ляла в оточення і з бійцями ви-

шу Вітчизняної війни. Марія Федорівна, колишня батрачка,

у ЧIIС;l~Н-

РОІ,ів

доля

солдатські плечі

.lIIСТН, О.I!'рл;ані :1 Пороніно. ~-;кe

молодшого.

Нелегка

ВИІ'.1ИК<1Iі1Тh

~ ШJ,і.1hIlОГО іСТОjШЧНОГО

тому,

завоювання нового життя.

В. І .•1е-

iHTt>pec

ві,lві,lувачів

на

_

вєя Т~jJНlIпі.1ЬСI,КОЇ uб.1асті. ВР.ІИКllіі

наголосила

-

скільки духу є! Найголовніше - це годова. Бережи, дочко, голову».

міжнародної реакції, КомуНістична партія та Радянський

ніна, ':Ііilрано в )fу.1еї :Залі­ ЩИІ{І'К()Ї ШІ,ШШ i~I(,Hi О. М:1I:0-

них

ності,

заповітів.

середнього, а також Герой Со ціадістичної Праll.і, ланкова

експонаТІВ,

.зв'Н,Н\ННИХ J і~I'ЮІ

на вечорі 'Ідени на рідній, знедоленій колись, кдубу «Червона зеМ.lJі, що проросли під проме-

хто відстоював

~ Б м~зею ~

запродан- піду в санбат. Швндше перев'Я­

ціп, відстоювати ті щедрі сходи

радгоспу «Зорю) нашого району уряд відстоюють нині піввікові п1дступах до столиці Українн. Катерина Терентіївна Дяченко Перший день утримавн. неве-

Експонати

~

ВИlюнуємо І ти націоналістичних

Марія Захарівна Щербаченко- вах, викриваючи

+ ,

революції -

гостя броварчан, голова ради клубу «Червона гвозднка» Олександра Петрівиа Степано, ва. Протягом кількох днів битви за Київ винесла з поля бою і врятувала жнття ста шістдесяти шести солдатаf\ol і офіцерам!

ін­

Держстраху.

. . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . + . . . ....

9

січня

1969

року

*


з доСВіду

_.-

П.tеU)'.~t)r І(Т; Н'ПРС

ЗlСов mH,eeOlO

О Н8М

в

1818 Mellop8UIH !'";,:X~~~~:;~:?;:;~~~;

ПРО ТЕ, ЩО меліорація за-

мо поливати І\ОРі\JOві та овоче-

І·юлентиві радгоспу не могла He~ радгоспу

лий ряд дета:ІЬНО ПРОДУ:\laНИХ З::Іходів по збільшЄ'нню вироб-

тари. Вже перший рін енсплуатації

ПЗИМIiУ довелось попрацювати~ весни. Та!\ І ~ИНl. 3аю.нчивши і 3 бригадирами, і з лаНI\ОВИМИ,\ восени П~ЛЬОВl роботи 1 поста"

НlIЦTBU зерна

цієї систеМІ! приніс

нам певні

щоб підняти рівень їх агротех-

було

була організована постійна бри-

МС:ІЬ н(' янась кампанія, і

а ці- ві І(УЛЬТУРИ на площі 1184 ГСІ\-І позначитись

інших сільсы\--

господаРСЬІ;НХ продуnтів, '1:JЛОСЬ В рішеннях

гово-

травневого

1'11

минулих

років,

ми ще

ВИ-

врожай ранньої (210 гада поливаЛЬНИl\ів, центнерів з гenтapa) та пізньої старанно продуманий

червневого Пленуму ЦК НП

1/нраїни. В цьому

на нашій

УСПіХІІ. Набагато більший, про- нічних знань. 3 ранньої

1966 рону) П.1СІ!у:\IУ ЦК НПРС рощено

1

. «БО()РИ~ЬІШИ». вели роботі. ~ перрд у шд.ГОТОВ.ЦІ те~ннш до

раз

(ззо

центнерів)

l\апусти,

ба га-

реа.lізації капусти радгосп одер-

правильними є ці рішення пар-

стого прибутну.

му ЦІ{ НП України. НасніЛЬЮI жав З2 тисячі нарбованців

ня. А щоб СТРОНИ і норми поливу визначати не наосліп, нала-

годили чіТі{У роботу агромеліо-

чи-

ративної лабораторії.

Перш ніж розповісти про на-

тії, ми досить добре баЧIІМО на А.1е урожай озимої пшенипринладі свого господарства. Ці, НУІ\УРУДЗИ на силос, І:артопВ нашому радгоспі з 1967 лі на фоні середнього за погодро!\у діє зрошувальна систе:\lа, ними Уі\lОвами 1967 POJ(y було

що входить в зага.1ЬНУ мережу одержано НИЗЬІШЙ.

Сl(.']адено план во-

докористування, режим зрошен-

переl\ОНУЄМОСЬ, вивчаючи рі- торічних трав, ярих зернових і шсння жовтневого Плену:vrу ЦН ряду інших І\УЛЬТУР. Тільни від КПРС та ЛlІстопадового Плену-

ші успіхи, слід трохи зупинитися на агрометеорологічних YMO-t вах вегетаційного періоду минулого літа. Для сільсьногоспо-

Бсзумовно, дарських нультур

вони

Бортницької зрошувальної си- відсутність будь-яного досвіду надто несприятливими. стеми. 3 допомогою її ми можr- по зрошуваному ЗСі\lлеробству в свідчать такі дані:

Середньомісячна

УІ

V

1\'

РОКИ

10,1

1968

\'11

ІХ

\'І11

були

Про це

ІУ-УІІ ІУ-ІХ

МІС5ІЩ

АГРОКЛlМАТИЧНА

ХАРАктг.РИСТИКА

весни

19,9

ЩІ

19,2

14,0

15,1

16,1

17,:Ї

13,0 64

14,9 270

те\1Пература пові ГРЯ Середи. багаторіч.

Опади

(\1~I)

1968 СереД/І. багаторіч.

Дефіцит ВО.10ГIІ повітря

1968

14,5 24

2.1

19,0 95

18,5 20

13,0 91

37 6

ЇО

69

12

8

53 9

46

8

5

157 9

327 8

4

7

8

9

9

Б

6

8

СереДІ!. багаторіч.

(мб)

З цієї таблиці видно, що в порівнянні 3 середніми багаторіЧНИМIІ даНlІ:l1И Tei\!IїrpaTypa повітря в 1968 році БУ:13 на 1,5 --2, а в "вітні Щі З,l градуса

вищою. Дефіцит ВОJЮГИ повітря ПРОТЯГО~j I;Пітня--червня був на З-4 мілібари більший від норми. Особ.1ИВО

7,0 15

вражає

мізерна

І-;ільність опадів. Таl\, за ](8ітень-червень їх випало 41 процент від норми і майже в два рази менше відповідного

і більше центнерів з гel\Тaра I\ОРJ\lОВИХ БУРЯl\ів. Тан, М. Я. Залозна, М. С. l\Iаl\сименно, К І. Федоренко виростили їх по 675 центнерів на І,ОЖНОм.у

600

Шд час збирання урожаю на ПО.1ИВНИХ зеМ.1ЯХ часто можна бу.10 чути «скарги»: «lЦО це :за І\укурудза, що силосні номбай­ ни тріщать?!», «Що це за бу­ рян, що не можна підняти?». Дійсно, не пам'ятають княжича­ ни таl\ИХ урожаїв, яні були вирощені на зрошуваних землях

ротехнічним заходам

радгоспу

пі закладено достатню кіЛЬІ>ість силосу, вирощено ВИСОІШЙ урожай І;артоплі і ОВОЧіВ. План :щачі овочів ВИКОНаІlО на 109,

на

зимове

ступили ДО ІХ ремонту.

HOBopI'~!,e свято TpanтopHOI бригади

повним. завершенням

l\олеІПИВ відзначив

. peMOH~y

машин І ЗН~'рЯ~Ь, ПОТРlбн~х .. ПlД час веСНЯ.НОl СlВби. На .'IlНlШ;У

~?TOB~OCTI поставлено траЮОРIІ,

СlВаЛl\!!, культиватори,

борони,

минулого літа.

Що дало нам зрошення, можна побачити при порівнянні уро-, жаю на п~ливних і неполивних ~

КРИШ!{И, достатню ніЛЬБЇСТЬ тирси, щоб змішати 11 з ГНОЄ!\І

дЛЯ нращого горіння. Вже чищено

всі котловани,

ви­

полагод­

жено З тисячі рам. Трантористи Олексій Івашко, Васи.'1Ь Бітров і Олеисій Базир щодня заво­ зять деСЯ'l'IШ тонн біопалива з J(орівників.

Наступної ди

ВССIIIl

парюшово­

вирощуватимуть

ТЮ,ОЖ

ран­

ні овочі в десяти П.1івнових теп­ лицях

загальною

площею

пів­

гентара. Досвід і\І1ШУЛИХ ронів ПОJшзав, що огірки рентабель­ ні

тільки з

тих теплиць,

де ра­

ніше була висаджена розса::\а. Зараз робітниць ХВIІ.1ЮС не­ Д~бре ~~працю~~.'ІИ на ~e достача rо"ом'яних ~laT Т,-! hO МОНТІ Анд~ш Швачш, Іван .РІЗ. робів. НИК, Михаило Гриб та ІНІ.lll - Мати щодня в'яже~ю,~ГО' трант?ри~ти: Багат? :1роби.11I ворить бригадир Галина 1\lарин­ новаЛІ ВІДДІЛна Ми~.?ла Сr.1ЮI, чук. - Хоч з труднощами, а,1е та Оленсандр Матвшчук. вийдемо з становища. Чотири тисячі треба зв'язати їх. А от з ВІДЗНАКА ЗОБОВ'ЯЗУЄ коробами справи гірші. МожлиУміють жердівсьні паРНИНQ- во, дві сотні старих полаГОДИ!\10 води вирощувати хорошу ран і ВИІ;ористаємо, потрібно ж но11І0 розсаду напусти й пом ідо вих заготовити щс ЗОО штук рів. Завдяки їх старанності В полама ному коробі розсади радгосп зібрав торік ВИСОl\і не виростиш, весь холод буде в врожаї овочів. На жовтневі свя- паРНИІіУ. та дирекція відзначила за це І Треба сподіватися, що диреJ<:­ робітників преміями. І ція радгоспу допоможе парюшоНаполегливо готується брига- водам подолати трудноЩі і З3да до нового виробничого сезо- безпечить їх коробами.

саджаЛI\И тощо.

ПЕРШІ

гектарі , К І. Петренко, О. Jll. 3апісоцм,а, О. 1\1. ЛисеНІЮ, Л. Д. Бреус по 550-600. Завдяни поливу і іншим агв радгос-

вивши ВСІ машини

збеРlгания, .. вони зразу ж при­

ну. На парнини завезено понад тисячу тонн землі і торфо­

Друа;но розпочали новии ГОС!ЩJ,з.рськиИ рік 1'варинники

Жеюівського ві;ці.'Іка

pa;J,Гoc­

пу (' БоОРIЩЬКИИ». 3аВ.:\ЯІ\И праВIІ;ІЬНій годівлі, поліпшен­ ню ,J,ОГ:ІЯДУ Т}'Т надій на фу­ ражну КОР()ВУ становить 5,5 кілограма ?,(MOl\a, або на 2 кі­ лограми більше, ніж у відпо­

Bi;J;HOMY періоді минулого року. Наикr ащих успіхів ,J;ос.ягли

УСПІХИ ПРИІ\Лад передових ДОЯРОI\ наслідують телятниці Домаха Ііоваль і і\1арія Коваль. Вони ;(обилися щодобового приросту ;І,ивої ваги кожного теляти, в

3а!{ріплених за ними

групах, грамів замість заП;Іа­

110 500

нованих 400 грамів. Тру,lівники ферм ві,J;ділку ділом ві,J,повідають на рішен­ НЯ жовтневого Пленуму ЦК КПРС.

ДОЯРІ\И Олена HOCK0 1 СоФія Тоземлях, СПlвставляючи все це з~ періоду наЙбі.1ЬШ СПРИЯТ.1ИВОГО процентів, анапусти - на 130, середніми даними за остаННі! .1()ЧI\О. Галина К.1Юlliва, Мотря І ШВАЧКО, за погодними умовами 1966 І,артоп.lі - на 158 процентів. три роки: MaI,apeНl,O і fа:шна ПриБIlТЬІ\О. громадський кореспондент. рону. Протягом вегетаціі рос- -----------.,...--~-__- - - - - - - -__- - .1 ІНІ (КВітень-вересень) спостеBpO>hai!HlcTb (центнерІв з "еиара) ...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . , . . , . . - - - рігалось чотири

лістю від

20

засухи

трива­

до ЗО днів,

ІІАЗВА ю'льтпи

:ювсім HP було дощу. Ось в тюшх умовах

нам

доводилось вести боротьбу за врожай. Вже 26 Ішітня на поЛЯХ радгоспу вдарили фонтани штучного дuщу. ПО.1ИВ проводи.'ІИ

В

дві

З~jіни,

а

в

ОЛl\lа пшениця Вико-овес зерно К~ргоп.1Я ОВn'Іі ві-1КР. грунту

найбільш

напружений період ІЗ

10

в

черв-

на ТРal,ТОРИ.

капуста

І. Ф. Романенна, яні щоночі І· винонували норми на 120--150 Ян

сіно зе.lеllllї1 KOP~I

ВИДНО,

Ю

60

27,2 22,7 120 158 200 1.15 450 300 314

161 12~

131

164

Багаторічні трави:

відмітити старанну роботу траnтористів Г. М_ Олексенна та

16,2

9~

КОР\lОві буряки Ку"уру.lза !lа C!I.lOC ЛЮПИН!l2 СІІ:ЮС

Слід І

26,9 13,4 78 128

всяка

Пn:llідnри

ня по 20 липня) цілодобово. Вночі ПО.1ивали з допомогою дощувальних машин ДДН-45, І

навішених

т. ч

17 99

"

з навед( них

17 182

27 200

160

2 2 2 3-6

зо

270 110 50 40 120 1·10

Лі_l, таЮІ~1 заГО;ІОВI\()\1 іїро щ­ .1Р)їіовано

2 2

дoo~-.

ро~юсного СІНа. Решта п.l0Щ~ Вlшори.~т?ву~т~ся Пі~ одноріч.lJl

госпу одержали додатново

дає в~ожан за два гектари

трави ~ ІНШІ I,OP.MOВl НУЛЬТУРИ.

не:

вологолюбlfВі ну.1ЬТУРИ, ЯІ, ово- ша.ІЬНУ, роль.

« ГОГ().lівськиП» у ВIlРОГ')10. НШl , БI\<І:!)'ва.lIlСI, lІіНI­ 1(1,01'0.

В !,ІИ~у.l0МУ РОЦІ З? допомого!? ~а~об єднання «СІЛЬГОСПТ~ХНl­ H~I ~ ПРОВОДИ.1И ОЧJ:fщення .кана­ .11В та ремонт ГІДрот.ехНlЧНИХ c~opyд, І.'ульту~теХ~IЧНІ рОб?ТИ

ЧИНИ

C~l\pel'ap

партіііного

була робота на поливі. Та вже

ДЮIИВ 1)l'даlщію, виступ газf'ТИ

збирання ОЗИ:\10Ї

при СІн~збира~Нl, ОСІЮІЛИ ~.a_10-

цент-

по З5 цент-

I-,~ траП.l.~ють~я п~сJ ШЛИВІ. пе-

ча.то!, Т!Єl гра~ДІ()З~JOl

р.IOДИ, яю, С~lвпадаючи з, BIД~~.:

ЯІ,У :'оШ П.ОВIІННl ВИJ,?~ати" вихо­

пшеНllці при-

несло першу радість.

27,2

нера в cepeДHЬO~IY з гenтapa, а на ЗО геІіТарах нерів

уродила

-

(Та й це, напевне,

:Ю.10ТОI\0!ІОса.

нс

мсжа).

Знову, Яl\ і ПОЗ<lторін, виростили хорошу ранню капусту -по

~І:ИХ l,y.1UТYp· А.1е І~ОЖНО:О роВІ::\ни.ми

~IИI\ОРИСТОВ?,ВUТ!І..

придатНІ .. П.'10ЩI.

',. . ЗВ~ІЧ~И.І:ІО, все. це т.~.Іы\и

в 3НUЧН!И ~HPI .~низити урожаи.

леІ,ТИВ

УСІІ!ШНО

приБУТОІ{

від напусти повністю понриває иатрати по зрошенню всіх нультур.

Особливо хвилюва.1И нас кормові буряки. Адже їх посіяли з

НИМ

ГOTO~HO~TI, а ~ бригадирами та

А. НЕПЛЮЄВ, головний інженер-гідротех­ нік радгоспу імені Щор-

ЛlOраЦll

са.

Л~Н1'ОВll!\Ш розпочато. агротех­ н~чне ~::в.чання, де питанням ~e­ І зрошенн.я земель

ведено .особливе МІсце.

ВІД-

ХТО ІЗ княжичан не па!\! ятає

Прагнучи

зробити

нізатори Семиполківської птахо­ фабрики по-господарськи готують­

*

Четвер,

9

січня

по

1969

Ї\

ШIІ'.IaД\'1І0

ДВ(If),\:ЮВI' ДОЇІІШІ

IlI'Рі'.l ' lаСllllіі :!аПУСІ;,

lI<1ртіііІІі

СТЯГНl'ння.

ВЖИТIJ :за \fI,~iB до ІНШjJ<lВ.1I'НІІЯ

Н!'ДIJ.Іі"ш.

На

llеІJl1!О\ІУ відді.ll\)' ,,()рмоцех, Ді:'

пущ!:'но Б роботу О j)ганіЗ()В<lНО

за lIарювання

ІІа

по-

мель

тепер

має

єму земе.1ЬНОl\1У

радгосп

фонді.

в

сво­

А це

ЗО.10те дно. Більшість із них (165 гентарів ) залужено, і вже

гр,овий ТР<lНСllliР'Г, "()P~II! РО.ща­ ваТЮІУ'ГЬ Cr;oTapi. По радгоспу в

ФаI\ТИ, Нl\а.зані в І\()j)I'СIІОН.I('lщі і,

ці.IО\IУ на \Іічсн() провести РЯД 3:1-

Пf)внісТlО

Зilсі;l,<lнпі

піДТВРР.:\IІ.lIfСЬ, І\ІНІ'ГІІІ\:І

ПJjJ11;О)1

CYBUjJU

\щів, Щllіі рі.н;о підвищити про­ ,ОТІнвнісп.

ІЗ jJоГ'uтj

ПUІІЩJСі\IШ

І,СРУ-

худоби,

УКОИП.1]еRТУ-

ваТIІ Ф('j\ШІ постіЙНИ'd11 дuлрок.

*

виконання

рішень

жовт­

невого Пленуму ЦК КПРС, меха­

ся

до

весни.

На фото: на першому плані слюсар Володимир МИШКО за ремонтом

два рони тут ми збирали по 25 року

у

сівалки.

Фото А. Козака.

*

«НОВЕ життя.

І,ОНЦ­

lІаjJП;ОЩ·.

ширеноч)"

вагомий

нього влітну вітри заносять в село медовий запах скошеного сіна. 260 геl,тарів осушених зе­

дарства можна вирощувати

та

,

ла води поназала себе: 450 центнерів з гентара при плані 250 одержано соковитих нор-

шення і високого агротеХНіЧНОго рівня в умовах нашого госпо-

1;lJрів

а

вклад

зро-

І., )1І>і ,J;lJп)"еТИ.1И ca'lOBi.I!o-

зarJ'

непрохідне БО.10ТО між l\няжи­ чаl\Ш і Броварами? А нині з

назали, що за ДОПОМОГОЮ

:\1.

ниil ПРРі'\і,~ ІІа

по­

запі.зненням, а дощів весною не було. Але і тут життєдайна си-

мів. Досягнення переДОВИІ{ів по-

І'оnарної фl'Р~1ІІ "fI'ІУllіста 'Г. ;\"d;ПУ

робоТІІ,

справиться

220 центнерів зібрали на кож- Ось тому І .СТОІТЬ Ha~~ ~ОЩ?': по~тав.1еними перед ному з 12 геl\тарів. 3а попере- вальна Te.XH~Ha в ПОВН!И боиов!И да нями.

дні ми підрахунками,

те:НlIіУ

Бrзсмерт­ \ІО.IО'lНIJ­

_ розвит,{у ТІЄІ дячи З plllle~b ~a~Tll та ,JРЯДУ. IHIl;'9 1 . к?,лы1рн,' можу~ь ~\.1~ He:Vlac ~) MНIBJ, що наш но­

'ІІІ

.9>аза~1И

ше

т.

і ГіРllгадира

Щ() I\lн\Тичниіі щеннях, де можливо ВИІ,ористати

OfirOBOPf'IIO

на ~ ~JІОЩl ~O Г(,KTa~I~. ЗОІ.,ре,\1а,

в. зоНІ. нес.Т!ИJЮГО ЗБол.оження І o~peM.I РОНИ МОЖ'у ТЬ бути, в певHJ~I Ш~J, СПР"ЯТ,ІИви.~1И для де-

l;u\lYHiCl'a

1'.

1\0)liTeTY l\lIP\liB, Пl'ре~!ИваНIІЯ і подрібнl'Нрадгоспу ·Г. C~IЄXIiB А. В. пові- ня кор~н~брьбоплодів. ~. ПРlші-

IJII:maHa СЩНlвrД.lIIБОЮ. Чі, нормові буряки, бу.1И полит і 3ВИЧ<\l1ІІ0: I\1И знаємо, що на- Р?uІ\ОРЧОВу вали чuгаРНИI\И на ;Ja ДОПУЩf'ні ХІІііІІ 5-6 разів. Дуже напруженою ше г.оспод~рство розташован~ СІНожатях. Це дасть змогу Ш~fР­

,

І\()РРС-

ництві

них, п~ .ЦІЛОМУ ряду H~.тJЬTYP один rt:I'Tap зрошуваних земель

тисяч кубічних метрів води і в зрош~ BaH~X. Б~зумовно, не .ма середньому були полит і 2,5 ра- ЮЧІІ висОІ,ОГО РlВНЯ агротехНl~Ш, за. Всього було проведено 2557 ми .H~ МОГ.1И б добитися таних геюарополивів нормою 400 ку- УСПlXlВ. Але в YM.0~ax мину.1~бо",н~трів води на геl\тар. Тані го РОНУ П~.1ИВ ВІДІграв ВИРІ-

нашій га.!і:'ті

радгоспу

3 3

да-І-З~ центнеРІВ з гehТapa

в

1І 11 /ЦI'НI(іlO 12 груднн HJli~ РІН,У. В нііі ГОБUРИ.lОСЯ про ві.1ста вання

б

40 12

.

"ЗА МОJlОКО ТРЕБА БОРОТИСЯ"

6 :3

4()

відді.IІ;IJЧ ного ;с

процентів. За рахунон поливу поля рад-

960

ючого ПI'IНШI'І Biддi.ll\l)~1 Т. Го."!,­ НЯ Г..\. На І\('РУЮЧОГО другим

Піспя ВИСТупу {( НОВОГО ЖИТТЯ»

1\0.111

*

* 3 стор. *

кадра \ІІІ


Новобудови

одного радгоспу

'Іено головні напрями поступового

перетворення

сіjlЬСЬКИХ населених пунктів у впорядковані сели­ ща з хорошими житловими і культурно-побутови­ ми

умовами».

(3 ),0110ні.·(і.'1

п.1С'1І) \lі

ик

І

БРСЖНЕва ІІа ihOBTIICBO\l\'

кпrс).

ПРАUЯ, ВТОМА, ВІДПОЧИНОК

4.

«Надаючи важливого значення поліпшенню бу­ діВНИlнва на селі, ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли недавно постанову, В якій визна­

Здорове, щасливе життя - не· МИСJIиме без праці. Праця сприяє фізичному і духовному розвитку люДини. Неробство послаблює найздоровіший від народження організм, ПОРУШУЄ

фующії найважливіших органів. Jlінощі й н('робство тіші вороги ;)доров'я.

Одначе. щоб

нМі.lЮ­

праця

дава.lа

ні;цачу opгaHi;)~lY, СПРИЯ.lа про­ довженню життя, иlі;\ чималого ;значрння

на;\а!mти

гармонійно­

му поєднанню її а

ВіДПОЧИЮЮМ.

Адже нерівномірне наВ<lнтажен, ня,

неорганіаованість,

нерит'

л!ічність в роботі мають проти­ :ll'жне

-

:шачення

впливають

на

ШI;ід.'lИВО

центра.1ЬНУ

нер­

пову систему,

серце та інші ор­ сприяючи ш'рсдчасній

гани,

втомі. Хто веде ~!алорухомий спосіб життя, в того МУСІ,У.'Ш слабшають, в'януть. Нетренова­ не

серце

почуває

НСівіть при

у раДГОСПІ І\lсні Ті"іря.н,ва [303I1СССНС,,"ОГО pailOll y .\\и~о­

.laiIICI,,,oi

[I('.J.('TLOI

об.lасті

B~'

.ІІI"С

б).LіВIІIЩПЮ

jЮ""

г)т еГIОРУЛj,СНО сім бш а­

І ОПОl3СрХОВIІХ

IНJlО

П.ІОЩСЮ

За

І,ОЧ, ЕоріВIІIІІ;IІ, Сl\lІнаРIIИI\IІ, !\ОрЩ)!\СХІI. 3аIJСРШ~fТLСЯ б\'­ ,11,;iIlIl\TBO СТіНІ"а П.10ЩСЮ -7 ГСЕтарііІ. У ра,1госпі праl(Юс' ра­

осга 11 ІІі

.Іа

;1<11'<1,1,,'

б) .LI1llків

",ва;Іраl Шl\

2:')00

бlб.1іо І ('І,ОЮ,

бt'рс \і

ЧОРІІОГО

І ОТС.1і>

\lОрИ

В

:-lсхаllі-JOВ<lI,11 \І

радгоспу

ц('.

в

свою

чергу.

HIII;<I~I

ро;)умової при

цьому

СlIРИЙНЯТТЯ. При ні. отже, б<lгато

(ФОIО,\'роніl,;J r,\Т.\\').

праці

втома

В~lhонувати

ріВСI,"Оl Ci.l1,Cl,I\O; РаДll К. В. Фефелова і ВІІІ,ОІІРО() І. В. Пе­ 'Іерів.

10-

ПРИЗВО;\ІІТЬ

з6і:lьшення l;і.1ыстіi браf{О­ навої ПРОДУlщії, спові.lьнення Tl':\IIliB роБОТІ! в;)агалі. Праців­

;\0

ПОШI.ll\!!,

ФОТО К. Д \'.lченка

стар­

віІіУ.

~!aHe,

~иректор

ЗНСіЧНО

Під час утоми в ЛЮДИНІ! ЗНІ!­ жується ПРО;\УIiТИВ!-1Ї<:ТЬ праці. а

ра,lГОСПIІIlІ'1

Д",Я

С. Л. ПідгореllЬ, fO.l0lJ3 Д\!ИТ­

ІІа 2.) 'аВТО\1311111I1, ЗЄ'рIlО­

.\

шорі

шого

ВИГ.1ЯД

ДOBaHO~

роаі став _10 .1иду і ПРИІ'І­ ІІЯВ Пl'[НШI\ ві.1П()'ІнваЮ'lII\ ра.1ГОСIІIІ!111 И\ :(!lIІ"" IJі.LПОЧIІIІКУ «Чuіlf\[l>) ЗG\ .. (I;~.11!O fJI\\},K га­ l'Х()IШІІ\е

фого

мають

пеР('Шhоджає

Hi.>O\l)

раж

б.1агоу­

женні. Такі .1ЮДИ в 35 - 40 ро­ "ів товстіють або ж ху;\нуть і

ГО1С.II, iJ СГО.ІОВОЮ; tJlІШУ (1,'lі­ ва на пра во) Ч.ІСІІІІ ради по Pl'KOIICrPYKllii ра,IГОСП\ еРI,РС­ гар паР1UРl311іl<11lіі Б. А. Мол­

На

IІІшіш·

і

гuсподарства.

Ні1

~IClpiB, 60 О"РСМІІХ б у .lIШ()'ІКів. во.l0ПРОВi.J.. На ЦСlllра.1Lllііl еа­ .1116і BIICO'lIIТl, БУЛIlIОК "y.11,T~-

1111 \

по РСIЮIІСГРУlщіі

L І рою

затруднення

неаначному наванта­

заду­

ДОПУСl\аються

~JНШf(УЄТЬСЯ

:юрове

перевантажен­ втрачають і

тt':VШIі, і ЯІіість. И~06 не дощ/стнти

ВТОШІ,

гре6<1 своєчасно відпочиваТІ!, ЧИ вірніше буде, :1авчасно ВІД­ почивати, ;\0 настання ІІТО:\ІІІІ

Ті.1ЬКИ тю,а організація й ві;\почшш\' зміцнюють

праці орга­

нізм. Сюн' 'з цією :\!('ТОIO і ВН­ ді.:lЯЮТЬСЯ

на

.1ЮlеIlТОВ<lні

llироБШlЦтві

І1еР('РВIІ.

РРГ­

Вони,

Яh

правило, використовуються для

монтний заводи, гімнастика зов.

справи полягає в ПСРt'hлючснні одного ВИДУ діяльності на ін-

f{ладних заходів по впров:цженНЮ виробничоі гімнасТlШИ тр('ба

проведення виробничої гімнаСТИ!\И. lIаУIЮЮ встаНОВ.1СIIO, що наЙбі.'IЬШУ lЮрИСТЬ дає 31\тивний віДПОЧИНОh, якНй по суті

uшЙ. НН\ИТіІ на всіх піДПРИС~1СТВdХ, Рі~JНОВlцністю антивного вЦ- де !юна проводиться HP систе~І<\­ ПОЧИНlіУ наЙбі.1ЬШ t'фt'lіТИВНОЮ інорисною -- Є виробнича

тично або н(' н уСіХ ц<,хах с.lужбах. Особливу увагу тр\

туп ІШСНІО дО органів і ТЮlНИН.

ПРО;\УlіТивність праці і !lоріВlIЯ­

обіГ, віДНОВ.lIОЄ праце:цатність. Вона еф('ІіТИВНШЇ ;Jасіб :1ав-

Праця та ві;\ПОЧШlOl; невід' ді:Іьні. ПР<lЦЯ бе;) ві;ЩОЧИНІіУ,

гіЛІН<lСТИf{а. BOHd Пl;\ВИЩУС дос-

поліпшує об:\!ін рсчовин, "РОВО-

час НОГО :1апобігаНIІЯ BTO~Ii.

Початок див, у 150 за 1968 рік.

.N2N2 139, 144, вогню,

CTPYMrHi

перс~Іі-

Ку льтиватор-воrпемет гає

РОЗ­ газу

\іР:lа 1'IІСI;У

П

ДОС:lіди

пропе­

випа.llОван-

з

ряду

довжина

ПОЛУМ'я

'ІГТВГ:Р. Перша

СІЧІІЯ

І!оі

І ~~':l(,fli ~iillli

-

"PL~ ....'II\(I lij~.J l-і. ,О -:;.

"Ч"t·» (М) 21 ОО П"IJlІІІ('П, СРСР> фіrурног() кзтаНlIН ПаР.IН' к::наНIІ,Я /tовілt.1І3 flpOfpa\1.! (ЛенlНГР..1~) 22 ~() -- «3 МdИ(' Г("iНli \tНТЦЯ». CI1lBa€ за· C~1\;'I,('~la :1РПIС'тка ~ РСР Л ЖІІлкінз.

Iл'I,ВlR)

Друга програма Тt. . леВіJійНі .ЮRtlНlІ

l ї();) 1713 -- к'онцС'рт Р I~ rю ГР.1<'RізіЙНIІ;і \

1II,('\I\

IIJI".L

(1'0\) (:\\)

[)оБРШIЬОВОI.

філь\[ «и~o вам !І(,О\1'і.··"'» 18.Ю «Наука

посіви

І;оротші переРВІ!. HaiiIiopoТUlllii

і···

І

«Невловимі

месник!!».

___

.. ···· .. ·········· .... НАША

Ху

На пі;\ПРИЄМСТll<lХ нашого району виробнича гімнаСТИІ,а набуває дсда.lі ширшого засто-

віДПОЧ!lНОІ, МіJ;ропаУ:Jа, тр!!ва"'Іість її становить 10-- ,10 ССlіУНД. Нористуючись ними, ро­

тора

і

сування. Тан,

,t

КІІІ I1СЇ.]\.()·

--

Tl'.'] ('иі ~Їll'

ІIJ:Л Фі.ll,\1 «ХороОрніі hOHI\!. > 11) -І" -. . l НІ tl!hО.)IЯРJВ ГliO'I .... pc]," І ('('гр.ІД,) ,(.]Ollt НІ,К) lї [") Сої!:!,}!; ГРI,горі.Й ['РИlt'lіl (>\\IJKO~la]B). 171-) _. Гe.'1t'HI_ -~іЙНllіі .l.'1L\iUHa\ «ПОДilIIГ» (\\) 181,) «C1J1 Jl11 \

j

ЖУР..lН~,IlI,».

Л\У~h.~~IІI.'Ііh.d

цiiilll!~1 фі.'1і.>Ч. l~ JU Tt'.1"UlJIlfJJI ВІ\.' ті. 18.5О МолодіJh/l.! I1porpal\la «'Спектр». (Львів). 19 Ю «К!I\б кіномзнлрівників», (М) 20 jJ) ~ Пер шіст[) СРСР l фіГ:VРІЮГ() I\~II,lflH]/

ОД~IНОЧНl' катаНIІЯ (/І\.!ІІІ'ІІ) (,;lllliH град). 21.30 1"'1 dф"Г" IIOВlIII І \І)

22.1.')

-

2) І;

(\\) Друга

ІО();)

lІі.НЮ.1!!11\

«lJt."IHi()BH

Кінuнарис -

грас»

"Сl<IРГlіЧ»

програма

Те.тн·візіНні

..

М. GРОВАРИ, вул. КИЇliська, 154.

обробітку

ТГоЛF:ФОIІ!I: Pl';\.ll>Т0P"

ВI,1ДІ..'11В

~

(п.зрТіЙll(}ГС

-

у

чена в ДІЮХ змінах. у псршіїІ-

біТНИh

І\УРСУ

і '1.'

IІОВНlНI

В.

Андрєєва.

ТL'лt.'візіЙниЙ

I1 ()() -

[

I\с'СТНРР l\оробl'И»

НИЙ

:)

ме­

10 І")

(\\)

-

(ЛеНіНГl~J,Ч.

н'зтр

«Хлопчик Пrt..~\I'€ра

для

;..1.1[('11

,сіРНIII'''ВОЇ гЄ'лrвізіііного

огляд

U~\.)

(',лt.:'ВI НІНІ!

1.4::> -

дасть

обсяг роботи.

масової

ро-

боти)

J1~таrя

і

ВаЖ.'lНве місце в системі аІ;'

тивного

вул. КlІї,вська,

154.

віДПОЧИНlіУ

наЛС'ЖIІТЬ

1l0РОШl;ОВОЇ :\Іета:Іургії. Д.1Я її провЄ';\ення тут і та:-'1 ви;\і:lені громаДСЬІіі іНСТРУl\ТОРИ, :\1('1'0-

но-спортивних :заХОДів. У пихід­ ний треба оБОВ'ЯЗlІОВО НіДПО'Швати; н(' РСlюмен;\ується пере-

Дичні JСІНЯТТЯ :3 ЯІШМН прово· творюпати Його. Яl( це роб:lЯТЬ ;\ІІТ!> iHCTPY,TOP-:УlеТОДIlСТ. деJютрі.в ,l('Hb ;\оробю! не.1р06Н(' дИ/шо. що вже в HOBO:vJY .1енного. Цей день слід тз" спла­ році завод е.l('hтротехнічннх ВИ- н\'вати. щоб більше БУТІ! на

робів набирає ВIiСОІіНХ.

Rироб- САіЖО:\IУ повітрі. Ходіння на ЛІ!­

ничих те~IПІR. Це настДОІ( не Жах, h<1тання на f{OP.:J<1Hax, ~!IIC­ тілыш доброї органі;)аЦії праці, .1ИВСТВО, риба.1ЬСТВО -- 'ІН 111:' t'HTY:Jia:1MY, а ~r гар~юніїlНого наЙhОРIlсніші ВІІДИ ПіДПОЧIlЮ'.\'. поєднання праЦІ 3 ВІ;\ПО'IИІІІЮМ.

ДОТРНl\!RННЯ цИХ порад, будЕ'~1О

л('ння до гімнаСТИJ(1l зовСім про-

це в Р('ЖН:І'Іі lЮЖНОГО :з нас.

ректора про її Ill)()в('дення, тут

зав. кабінетом лікувальної

:3ате на ааводі пластмас став- СПОДіватись, :1аіімс нзл('жне міс­

ТИЛСЖНl'. Тут ТalЮif{ Є накаа ;щ-

Фізінструиор

рсгу.1ЯРНО

одержує ;)аРП.1ату, але праliТИЧ' но питанням провС'дення О.lДОРОВЛЮЧОЇ

гімнастики

ніхто

не

Г. ЗАЛІ3НЯК,

:=============== фізкультури.

Спасибі чуйним

що

зарядку

працівнИІ,И

ЛЮДЯМ

прово­

заводоуправ-

вона

гімна-

НеЩО_1аВІЮ

нашу сім'ю спіт,,~-

:10 I!С.1І1"е горе - - персдчаСIІО по. Ж'р.1<1

_lРУЖНl!а

Аріаll.1а

.\\ихаїІ'

ПлаrТ:Іоlасівці бі",ь-

сі:ІЬ-

і [.;О.lеКТИlJам заВО.l)' ХО.10ДIІ.1;,IІIІ­

ше тратять часу і енергії н<І ВІІ-

"ів,

ШУliування всі.1ЯЮIХ ПРНЧIlН і Сli.lіlдання т;тів, аби довести неПРИРО,lність її на Підприєм-

е"СПСдНllії, днтса.lка ,1\11 З, всі" ДРУJЯ\І і 311a110\lIl\l, и"і 1\ ПІЖКУ ГО_1Иli\' ПРИЇfш.l11 на допо\!огу, п()-

pe:VIOHTHO-:\lеханічннй

і

ЯІ;

Каховськоі

3('\І.l('ВП()РЯДllоі

:13.111 '1I3~1 ~lOpa.ll,HY і ~13Tepia.1bIlY піДГРИ\l!(У .

шиноре-

Сім'я

ХОРОЛ ЬСЬКИХ.

ВС'.1ИIiУ

Заступник

редактора

В. ПОЛОТНЯК,

:~~""""""""""""-"""""""""""""""""""~: л.ЮБИТЕЛЯМ ЧАРІВНИХ ЗВУКІВ : ЯІ, ПРИПIllО З3ПІІС31 И на п.lіВI\j' ГО.10С Е3111ОЇ ДIІГІІНlI, іl • Пl'Р.ІІJі С.ІОва і подарувати ій lIt'il J,ШІІС В Д('IІI, П()ВІІО.1IТТЯ '111 : : веСI.I.ІЯ. Це U~ .1С Н3ЇІДОРОЖЧllіl подаРУl10К. : : С:, I')()l-\. 1\ СРІНН : Дужс lIil\UBO також 'J3П1IС<!111 і прос.1) '(<1ТIІ пісню У fJ ,ас: Перша програма t IlrJ\I\' Вllі,ОIl<lllllі auo я,,"іlС'l, Ж:1 р Г .1РУ Іів, піСl1і по радіо, TL','I,,: С) ОО П\tНJСfl!h...l д.1}! ясі\: (\\) иа 'll·III1IO ... : 9Аі Іt\Лl'ні~jjlll1 l()Оі : : Я~Щ(1 1111 ПРIІ.lбанс магнітолу "Романтика», всі аі '13ПІІСII \\\'lIJЧIIIІЙ РОШ,];'J":,I.rJ1.IIIНI ОI,IЯ,l : (\\) )і) Ю _ «.110 \HIfJ І ре.'іlгі5Р' : : '.pOUIIIII І) же просто. Д.ІН ІЩ)ГО ІІС ПО1 ріИIІО lІі5l"1І'\ С[.;01<1.1I1!1\ «l){)\lб,t Неі UIAlapi» T(.'.H"Bi~iНIHUI Ноl : npII,'1IJCYB3111" ОСОИ,ІІІНОГО В\lіIlIlЯ. Трсба .111111С II:JTIICr.YB<lTII рllС (,\\) 11 ОО ,\\уmЧIІНЇ! ,:рнір :: : " 13BillJi \lil (,\1) pM.HI(,I.E~.'li)HiH) I~ ПО На • : І:> ~luга3l1ЩI\ і )lІіВСР\lаг:]\ С'ПОЖIІнчоі кооперації КllівJфіll!rf 120:і «,\\)-'\а І.Lоf\()ї)-\<I» • : ,\\\'ЛІ,111JI.1ікаціЙ!lНН Фі~ТlІ,\1 1220 __ :: ('І,,,оі ОИ,lаСlі є В~.lIIIШЙ вибір ра:Ііо.1 і ~13ГlliTo.l Al~, Яl(lflО 1111 «1~<}\K~). віl\ ХХ» <fIUIIJ)-і\ \IШ1()11J\)} : І" [[1!Те ~"lrlliT().l~ «PO\laIlTllha" Iн'()дчіllllO ()У.1сте :І,Ц()' 12 ,')U' «\\а.н.ОНIJНЧ,l ~l\p,liHd>} ('311 : : ВО.lеllі МОВIІ\НI C!l''+''har-.IIJ» (Сі\1 Ф С Р ОfJQЛІ.): : Укоопторгреклама. І НЮ «II.IIJI І\ПФ" (Х"I>!,і") і) І.> : «3дорон'н» fl<l\ї';ОВО J!ОIJУ.1НРllа t;. .................................................................... ..: --

tIOBJII!!!

)

(\\)

:

1--

J

JJIJ

::

-

'програ",,,. ,'tНЯ

(,\\)

14 І;;

ІІdРО,Ltht.'IНіЯ

fl')НldціОіldЛ».

В

-~

І.

До

10[) річч"

Jll'HiHiJ

.\\: Н!lIНI1Й

«Ііі

Cfl\'I':'T.Jh.1L

г,РОВАРСЬНИИ

Ull1іЩЮIIl'ТРОВСt.к) І,,) ОО -- ,\\o~lo.J.i)hH;l «ПОГ~lИ;l» 160() Пt'j)шk І [, j ,\ОКРН ЦСКА «Д 11 11 ,1 'І.'()>> (\\OCI\Bd) 17)11 -- Програ\I,1 І\U.'І,О\Ю иого 1l-'Лt'б<jЧt.·flН~ (Л\) ІН -!5 Пер шість СРСР з фіг;рного катання ()~tI!JIІІ/)ЧНС !';аТ,IННЯ (lJо:ювіh:lІ) (.ТІ\' IIpoгpa~1()

МАйСТЕРНЮ ПО РЕМОНТУ складної побутової техніки.

l\IАИСТЕРНЯ ПРОВОДИТЬ РЕl\ЮIiТ

холодильинків побутових,

нінгр.IД). 20'nО \lt.IНlдіаН[J'\ На "OCIIIII'" 1\\ ) 21 ОО _ «11<1 ~'Kpaillll» (Кllін) 21 ЗИ __ Ге:Н'RіJіЙtll!~1 І,іIЮJ.1"1

'1'

І

1

., IIJJ1[L'C

::J·IR, В1д.:J.l.1У

-

пральних машин, елеRтропилососlв, електрополотерів,

елеКТРОбритв всіх систем, ГОдинннків настінних, настільннх, бу ДИЛЬНИ!іів,

61964.

електроплиток, елекТроутюгів.

І З1еТа ВИХОДИТЬ

у вівторок,

"етвер і суботу.

4 бї. ВIЛПОRI,1З ,ОНОГО (~'K

CI.rIbChh.()rO

ГОСІ]" !.ЗРСТRU

-441.

Телефон -

4·57.

Зам.

7

-~ б62!).

ПОБУТНОМБІН.\Т

ві;щрив

СРСР

"

Броварська друкарня, Київської області

один

~. "щі llJ І .. і., t-.Ші''( І\аlfіt\~л 181:5С горі ІНШ улюБЛt'НIІХ I\НllГ на !..'крані. «Н" ГРdфСЬКlI\ p,llId\". Х,ДОЖНіі, Фj.ll.\1 (\\) 1920 -- «СП~ll{оні ~~ стрі ІІІ» Вt',1111~НЙ l' .... гра,lIlНй t"UII1lt'pl. 2() ,~(I ~- «НеІ ..1.пбраніч, діти'»

фОтОhОJ!('спnн.~"н'.а

-

аа

набагато бі.1ЬШИі'І

місті

орган 6роварского раЙОIІНОГО

~ 82. заступника редактора"

ПРnМНС.l()вості.

час

І{ористуєтьt;я ПОПУ:lЯрністю ви- відування т('атрів, муаеїн, І;іно, робнича гімнастИlШ і на аа воді Іюнц('ртів, масових Фіаl;УJIЬТУР-

стві. На ТаІіИХ підприє\!ствах.

полуменевого

ПО.'Іів

!VІОЖ(' ВНІ;онати

же

проводиться н усіх цехах, ді.1Ь- І НЮ НС'РВОВОї системи. В(' остан­ НИЦЯХ, по ;)аводоупраВ.lінню. І нє :значення мають т<нюж віД­

Пt'ршу чергу

працюють

господарству

той

з 10 години 50 хвилин до 11 1'0- .заНЯТТЮ1 а діТЬШI (ігри. чнтан, ДИНІ!.,. у другій - 3 18 години ня, спільна праця), що спри)'" 50 ХВИЛИН дО 19 ГОДИНlI. Вона lIеР('І'.lюченню уваги, :заСПОIЮЄI-\'

(РАТАУ).

ТРУДЯЩИХСЯ Киевской области.

*"ТТЯ,

входить

11(' приді,lЯЮТЬ уваги

' .... ................................................................................................................................. •

гімнастИlШ

реЖИі\! робочого дня і пере;\ба-

hОРИСТЬ.

комитета КП ~'краинЬ! и районного Совета дснутатов

І

диреl,-

l'лектротехнічних

стиці нача.'lЬНИКИ цехів, особли- .1іllllа Не за.1ИIllІJ.1И нас на ('a~!OTi ІЮ нача.1ЬНШ; виробничого від- :І бідою добрі чуйні .1ЮДll. ді:IУ. ТИМЧdСОМ вони. f{еріВНИЮl, ВНС:lОв.1ЮНIО '!срсз вашу газет\' повинні турбуватись про це в, lІаllЩllрішу ПО:Lяr;у а,l м іllіетраllія\!

HaгpO~Iaд­

па.1ЬНИЮI

СЬІіОМУ

J

~'ДHi Ilн\:іЛi.JНII\ haHil\Y~l «Ч\'.J.t'са IIPIIPO.J.~I». (J\'\.) 10.30 }(ОНЦt'[Н Л.І ypt':JTiB телевізійного музичного КОІІ

«НОВАЯ )І<ИЗНЬ~ -

11

наIШ:Ю;\'І

аа воду

виробів

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'

АДРЕСА'

;jfi1сншеНIІН І 060u'я:н;ові і lюрисні бодай наІЇ-

ління, та, ЯІ, вияви:юся. :vJаііж(' ві;\сутня тут.

урожайність

впрова;\ження

поnуннць,

,

л\~GаЧ("IІІЯ

ВО.l0ГИ

стіііІіі

«lІрОПО'

щ 12 І-і) "В,, fi11і)()·БНI!І1ГR~». Т('~1t·візіПIІНЙ журна.п. сп('J.;т,;н:лю. (Л РIf1Нград ) й' (\\) IQ()() l\.іНОЗ3Jl І·.:ольорового Тl'- сС'лр містечко». Л\УЗ2ИЧ;1ІІ ттаНЦЮ,Н<~~:I).

---

;hенню

порівняно

сприяє

за БУДЬ-ЯhОЇ погоди. Вчені і праl\ТИЮI дійш:ш НІ!СНОВІ,У:

можна

Я.l!l!іКН» І P:1IICl~lцiH 1I.I.l~lI(). СПО])l) 1620

r {)

~!eTOД

:3а допомогою «вогн('вого»

.J.OA\II[}{ фі,'lЬМ. ( \ \ ) 2U ,Ю ~ «ІІа .юб р.!ilїЧ. діти'» П'ЯТІІІІЦЯ. 10 СI'lII51 Перша програма 1-+ ,).) ІІ;]]на ~Іфіш.] ~'..1.lIi lIIr:j,ll)' 1111\ 1~<illiJ,~:l 13 ОП «CH~!T() нооорі4-

програма

невий

ханічним

циБУ:lі, hаРТОП.lі, ЦУhРОВИХ БУРЯhів. Ян ПОhаза.l!! еhспе­ рименти, термічний спосіб обробіТhУ ПО:ІЯ :\!аЄ ряд пере-

дося-

Нlсгі. І t 11) IIIf\l.l» Х~,ЮЖJ!і(1 фі I1J~t. ,111 і !l1!"l.'lІ,[{IІ\ h3l1ih) 1 ,'('вя 10 IІ00юріЧІІОJ 51.111111\IР> Грпнс.1Ннія \ 1\1IIBl't,I\OrO [1..1.'1<:111\ ніон('рів. І ї І,) -- І І,lШ;j .Іфіша У .tlll llн,і !1blHI~ І\;ІІІ і 1\)-.' І 1721) -- «.'lіра» '\\ІІСП'ЦЬКІШ ,IЛІ,\lаll;l\ J~ ІЮ l\dрнан.іЛ ІІ:'! .11)ОДУ. (\.Ірків). І"Ю- ТрленізіЙllі вісгі 1850 ",3,1 J.lОРОВ'Я ЛЮДНН~Р) «V\('.lIiJ.;HІ і])111І1\31\1». (дOlН'ЦЬК). 19 .. Ю «,дОб­ рнв lн'чір. "'~lібор()бсl» .(.~..IllB- ;у ЖГО РО:І) 2().Ю IlІфор",аЦIИIІ,1 IІI''.'грама

]] (11)

вогню

l,у.1ЬТУР підвищується. Вітро­

. lювати»

пальН!шів,

яhих

бе;) перерва не може довго трн­

браlіУ в роботі.

дунтивності праці і

дять

РО;ШРНТ­

lіу.lьтиватора

1110 бур'янів на П.1аНТ'Щія'( G<lВОВНШ;У. Агрегат, тран­ спортований траІіТОР01\l, Сh:Ш­ ДRЄТЬСЯ

від

HЬO~!y і ДРУЖНО~lУ тю пуп'ЯНl,ів.

:ИІіною

РСР

по

захищають

НИ:Н,l';,l

ваТIІ і бути ПРОДУhТИ!3110Ю. :3а вСіх умов. ;\:ІЯ всіх профеСііІ

запевнити.

ваг перед механічним та хі­ міЧНIІМ. Полум'я :знищує бур' яни і їх насіння, а таlЮЖ Шl(іДН!Шів 3 .1ИЧИНl,аМIІ. Пог·

РОС.1IiНИ бавовнИІ{У. Випа.1Ю­ ється .1ише .1ИСТЯ Gі.1Я салІОЇ ;І(':\!.'lі. Це сприяє бі.1ЬШ ран-

Г<lЗУ.

У:зБС'ЦЬhїЙ

,1('110

ЩИТІШ

:JЛІіШУЮЧІІСЬ ') повіт в СОП.l0. Ро:шір фа­

реГУ.lЮЄТhСЯ

Загаль­

на ширина захвату---8-10 метрів. Запобіжні мета.lеві

АI;аД('Мії HdYl, УРСР. Зрі;\­ )І(t'ний газ а резеРВУ<lРУ над­ ХОДИТЬ трубr;ою у ВIІП<lРНИli, а потім рял!. -

сантиметрів.

50

там, ДЄ'

но веЛИlіИЙ брш;.

Ці!)авиться. IHCTPYIiТOP Бур.lаhа та інші товариші намагались

щуючись у міжряддях, зни­ щують бур·яни. ВіТРОСТіЙI;і га:юві пальники Д.1Я ПО.lуме­

неіЮГ0 обробіТhУ полів роб.1ено в Інституті

по-

ПРlці:штн їй

передження :ЩХНОРlOваності траВ~1аТИ;jМУ, ПJдннщення пр()-

теж Закінчення.

сім не проводиться. Диреl,ТОР ШIІНОРt'МОНТlIОГО П. С. Щ('рбаli запевнив, що найБJIИЖЧИМ ча­ со:\! справа на.lаго;\иться. Невід­

В майстерні

ПРОВО,lИТЬСЯ зарядка

шаРЮ,ОIJИХ автору­

чок, а тю;ож при~шаються ЗЮ1ОВ.lення Н:1 елеl,ТРО- і газо­ ::варні роботн Д.1Я побутових потреб. Ст

Адррса ~1айст('рні (lРе.\шобуттС'хніlіа'>: :\1. І:;роварн, пул. Ра.1іШі, Б.

А,lміністрація.

4 номер 1969 рік  

4 номер 1969 рік

4 номер 1969 рік  

4 номер 1969 рік

Advertisement