Page 1

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

І

до 1.50-РIЧЧЯ 3 ;H~' H~~OД;~~~~' , 'І Нем а € 3 і IОО-РIЧЧЯ

• • • • •• •••

керівники

партійних

і

радянських організацій.

розгорнув діяльну

підготовку

до

все­

народного відзначення цього знаменного ювілею,

який ввійде в історію нашої культури, буде яскравим свідченням невтомного піклування Ко­ муністичної партії і Радянського уряду про увіч­ нення пам'яті видатних синів нашоі Батьківщи­ ни, серед яких почесне місце займає Тарас Шевченко. Також широко буде відзначено 1оо­ річчя з дня смерті Великого Кобзаря. Вся

багатогранна

творчість

і

громадсько-

ням

закликав

трудящі

маси

кайдани рабства і здобути

життя. Його полум'яне

проти

самодер­

палким

натхнен­

порвати

віковічні

собі волю, щасливе

слово підносило рево­

пюційний настрій народу, вселяло віру в пере­ могу.

Непримиренну боротьбу проти самодержавно­ поміщицького ладу Шевченко пов'язував з не­ щадною

війною

проти

релігії.

Великий

Кобзар

розумів, що релігія підтримує гнобительсЬкі кла­

У березні

си, допомагає ім тримати маси в покорі і тем­

року минає 150-річчя з дня

1964

ряві,

народження славног.о сина українського народу,

кривав і засуджував реакційну ідеологію панів­

класів, розвінчував служителів церкви, їх лицемірство, облудність. В його голосі звучать

Радянського Союзу і зарубіжних країн. Іменем

бойова атеістична пропаганда, заилик до бо­ ротьби за знищення будь-якого релігійного дур­

поета радянські люди називають міста, села, ву'

шахти,

заводи,

культурно-освітні

колгоспи,

заклади.

навчальні

Твори

й

ману.

Шевченка на

помагають нам

для підготовки до відзначення 150-річчя з дня народження

великого Кобзаря

Урядовий

миренності

колгоспних

ланів,

. . .

Мені аж страшно, як ~га ,lаю о,у хатину край сеі!а! Тaзtії, б<Jже наш, діла Ми творимо у наші,м раї На праведній твоїй землі! МИВ ра.ї пекло розвели, А в т~бе друт(}го благаєм. 3 братам'и тихо живем{), Лани братами орем()

І Їх сльозами П(),'1иваєм. А м(}же й те ще ... ні, не знаю, А та:к здаЄТlrея... сам єси ...

ІА

ну ;.щ;lИСЬ в P'lї ГО,lі)

Той несити"f оком

... Ми

С\fі6ШСЯ, uатечку, нц нами Та, може, ра;\ишся 3 па.нами,

3а край евіта зазирає,

ідеології, релігійних

не

От бачите, які у нас

Сидять на небі! Ви ще темні, Святим хрестом не просвіщені! у нас навчіться! В нас дери,

І

паничі»

дери та дай, І ПРОС10 В рай, Хоч і рідню всю забери!

(3 поеми «Кавказ » )

)

Все храми мурує;

•••

Та (}Течество так дюбить,

Ще як були МІ! козаками,

Нена че лілії, дівчата.

Той тузами обирає

Пишалася синами мати,

ЯК ягнята :

Синами вольними ... Росли,

Нехай, каже,

А тОй нишком у куточку

Може, так і треба.

ГDCтрить ніж на брата.

Так і треба! Бо немає

А той, 1 ихий та тверезий,

Господа на небі!

Аж поки іменем Христа

Богобоязливий,

А ви в ЯР'.lі падаЄте

ПРИЙШ.1и ксьондзи і запали.1И

ЯК кішечка підкрадеться,

Та якогось раю

Наш тихий рай. І розли.1И

Вижде нещасдивий

На т ім світі б.1агаєте?

Широке море С;lЬОЗ і крові,

-

В каи~ани туго о,кують,

рvзірвуть, р,о'знесуть,

І вашей кровію,. ('обаl\lІ, соn" к напоять ...

А ми, д(}т~пні доїжджачі,

Хортів ГОДУЄМО та пла:чем ...

(3 вірша «ЯКОСЬ'то йдучи

додай,

уночі:.)

Таке.. С.1080 їМ Дluаи Вез прwтчі; ви'с,кажи: - Зробили, Рука~1И ·сюверними створи.т1И Свою н,а,:tію; и речете,

1/(.0:

ні не те! -

Брешуть боти,

Ті і;Іо.1И в ЧУІІ;ИХ чертогах; Скаі!\И, щ() правда оживе,

Натхне, наК.шче, нажене Ні! ветхеє, не древлє ·С.10ВО Розт.l€ННОЄ, а ('ЛОВ0 н()ве 'Ііа; .1ЮДЬМИ криком пронесе І .1Ю;\ (}крцений спасе

Од .1ас·ки царської ...

(3

поеми «Осія. Глава Х

rv»)

***

Світе яс;ний! Світе тихий!

І

Св' іте во.1ЬНИЙ, несповитий! 3а що ж тебе, св.іте-брате, В своїй добрій, теплій хаті Оковано, омура.но (П,ремудрого , одурено), Ба,гряницями закрито , розп'я1'і€м добит()? Не добито! Стрепенися Та над нами просвітися. Просвітися! .. БУДі!'d, брате, 3 багряниць онучі дра'ти,

J

.1Ю.'JЬRИ 3 кадил закуряти, Я в лен н и ~I И піч топити, А кропилом будем, 6рате, Нову ха'ту вимітати! ("Світе

ясний,

. 1

а

Буває таке, на жаль,

Світе тихий»)

. В

о

•••••••••

нас

скорбнії літа ...

у тебе час та й запустить

Немає! Немає!

А сирот іменем Христовим

Шкода й праці ...

3амордували,

Ні діти, ні жінка.

!·.lов.1ЯТЬ і СУ'ди'ть не БУ ,lУТI.,

Рос.'!и СИНИ і веселили Старії

Лазури в печінки,

І не блатай: не вимолять

Псарі 3 псаря'Т 'ами царять,

Вас найде правда-мста, а ДІОди Підстережуть вас на т()теж,

Отам-то весело жилось!

Витріщивши очі!

-

І без царя вас, tiіснуватих. Р()зпнуть,

... Не І не сховаєтесь! Всюди

Братадись 3 ВОДЬНИ1lfИ 11яхами,

Взять у домовину.

_.

•••

ЯКОСЬ-'l'О йдучи уночі Понад Невою ... Та йдучи, МіРRУЮ сам собі з соб,ою: - Якби-то, Д)'маю, якби Не ПОХИЛИі!ИСЯ раби! ТО не стоюо б на'Д Нев{)ю Оцих осквернених П3.'lат. Була б сестра, і був би брат. А то... нема тепер нічото, Ні бога навіть, ні пів:60га ...

- - -.......... - - - 0

А унії не чуть було,

Так за ним бідкує,

(3 поеми "ЛИІКері»J

*** втечете

Вдо, ву і шр()т.

В садах кuха.1ИСЯ, цві.'1И,

Свата в його хаті,

Оду, рить! ..

(3 поеМIІ «ЮРОДИВІІЙ»)

·С кажи ЇМ н('ь

А братія мовчить собі,

сnбою

І вімнтійськНlЙ rаваоф

Що цар якийсь-тu свині пас

поеми « Якби ви з нали,

Моя ти любо! Не хрестись, Іне к..lе'иись, і не МОдИСЬ Ні&(}му в світі! 3бреШl"'Ь люди,

Ря;~ами довги)1И в кайданах ...

І І Haгo~yє і огріє

святого на землі ... здаЄ1ЬСЯ, що и самого вже люди ПРОК.'ІЯЛИ!

***

Із ТЬ~ІИ, із С'.lра;щ, із неводі, І{арям і .1Ю,lЯМ на показ, На с.віт вас виведу нада.,lі

Святий чернець і научає,

Та дружню жінку мяв до себе. А друга вбив. Тепер на небі!

чеrНИЧIIІЇ»)

Моя ти дюбо! Мій ти друже! Не ймуть нам віри без хреста, Не ЙМУТЬ нам ві!}и без попа Ра:би, неВО.'Jьникинедужі! 3а'сн.У,lИ, мов с:виня В калюжі, В своїй НЄіВО.'Іі! Мій 'Ти ;!Ц)уже,

А я по",шнуна СиiJір,

Що там твориться 1" тім раї! 3вичайне, рцість та хвала Тобі Є~ИНО:lfУ святому 3а днниіі твої діла! Отим бо й ба! Хва;lИ нікому, А кров, та сльози, та худа, Нема Мені Тебе (3

Алілуя! (<<Гімн

Аж за Ба,Йка.l; за'Г.1ЯНУ в гори, В вертепи 'Гe~fliї і в :нори , Без дна глибокії, і вас, Сп()борники святої волі,

І Щ{1. цар наш бог, і цар надія,

Худа всьому! ні, ні! Нічото

А МИ собі МО;lОДИЦЇ ... Та ТilНЦЮ(Ш, та співаЄ\I, ('піваючи, ПРIІМf)В,lяем:

Нехаіі веР;JУТЬСЯ Ї~I каііжни,

Святую біблію читає

Тихесенько собі купають

Аді:ryя!

ТИ ПОСТРИГ нас І}" черниці,

Та цур Ї~I , тим цаРЮI п()ганИ'м!

А подивися та спитай,

А верби геть пона~ C1'aBO~1

Пиша.'1ИСЬ вольними степами,

;!

ЧИ ти дивилося ЗВІН'ОJ(;), ЯК сотня:ми В каіі,1анах гна .1ІІ В Сибір нево;ть.ннк;.в СВЯТИХ, НК :lfордува.1И, , розпина.1И І віша.1И?! А ти не ~Ha.l(l? І ти ди'ви.1(}(' Я на н I1Х І lІе ос.lіпло?: Око, OI\II! НІ' Л:J;е iJа'IІIШ ТlI 1'.111,(і()к,,: Ти спиш в кіоті, а царі ...

3едені віти ... Правда, рай?

Ставок, неначе ПОЛОТНО,

Алілуя!

О.1НИВ ти ШіIС, убогих, Ми 11:, окрадені небоги, Сачі TeGe ОДУРІІЛИ І, ('JШГЛilЧI1, IJ(IL1 0ПIfЛИ:

Чого ,накоїв на зе~l.lі!

у нас же й світа, як на те Одна СИlбір неісходима! А тюрм, а люду! .. що й .1ічить! Од молдаванина ДО Фінна На всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує! У нас

!іров, як ВО1У, точить! ..

Щоб загарбать і

***

БсЗUОil\ниіі царю, тв()р.'lе З;1а,

J на

Так із його, сер;\ешного,

ЧИ неМа І\раїни,

(3 псе\1 1І «Є Р~ТJlЮ»

В се.10 ;на зрище приведуть, хресті О'Іім бе'З ката

*** погани,

Багато б ;lечому наВЧИ.1ИСЬ!

ЯК править МИРЮІ! Бо дивись: Он гай зе.1ениЙ похиливсь, А он з-за гаю виглядає

А той, щедрий та розкішний,

-

від

Ми настоящі християни Ми малюt ситі! .. А зате! Якби ви з нами по;\ружили,

МОIІ;е й ca~I на небесі

***

І свій шлях широкий: Той мурує, той руйнує,

реаКЦlИНОI

звільнитися

непри­

антирелігійного змІсту.

(&0 без TBOGЇ, боже, воді

у всякого своя доля

дусі

Нижче ми друкуємо окремі поезії Шевченка

письменники, журналісти, працівники культури,

Якби ви зна.1И, паничі, де люди пдачпь живучи, То ви б е.1егіЙ не твориди Та марне бога 6 не хва:IИ.1И, На наші С.'JЬf)ЗИ сміючись. 3а щО, Ні! знаю, називають Хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті МУЧИіВСЯ колись, Мої там с.1Ь03И ПРО.1И.'ІИСЬ, Наіілерші ('.1ЬО~И!

в

ної свідомості.

вчені,

* *'ІІІ* n не

людям

маси

забобонів і піднестися до вищого рівня політич­

комітет,

куди ввійшли кращі представники соціалістичної промисловості

до залишків

допомагають

на Україні

республіканський

виховувати

Алілуя!

Я'к' бине ти, МИ (j лю(,идисJ" І\оха.,ися , б та .1РУі!\JfЛИСЬ, Та ;\іточ()к ·виростали, НаУ'lали u та співали:

І рай у най~1И одає!

свого ідейного значення і в наші дні. Вони до­

ням читають трудящі братніх республік.

СИ;\IІТh.

.1юдською .кровію ШI1НI\.у є

Антирелігійні твори Шевченка не втратили

своїх національних мовах з любов'ю й натхнен-

створено

трудящих мас.

них

кого народного співця гідно шанують всі народи

лиці,

перешкоджає визволенню

революційно-демократичних позицій поет ви­

3

геніального поета і художника, революціонера­ демократа Тараса Григоровича Шевченка. Вели­

Чернець ГО;\Dваний

А ТИ, всеВИ;Lящеє око!

з

року.

Над lИМ БОil;ИМ, де мремо ми, Тебе ";, боа:е, зневажаєм, 3Н!'В;}і!\аючи, співаЄ'I:

І на аПОСТО.'Тьськ,ім преСТfl,lі

любов'ю до трудового народу, до рідної батьків­ щини. Разом з російськими революційкими демо' ладу.

1961

~', ;\ap, гpO~Ie, над тим домом,

Прав,lИ гоните.'ТЮ ЖСС10КИЙ!

жавко-кріпосницького

січня

***

***

Китом непра. вда і неВО.1Я, Народ заиучений мовчить.

політична діялькість Шевченка пройняті палкою

кратами він мужньо виступав

7

господа на небі!

ДНЯ СМЕРТІ

<> Комітет

Субота,

(3 поеми «Сон» -

«У всякого

своя

доля»)

розп'яли ...

(3 поеми «Ще як були ми козаками»)

-

Не соромте мене, мамо. не

водіть дітей

до

церкви.

Хай краще дома моляться.

Мал. О . Кооюренка .


Субота, 7 сіЧНІ!

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

1961 рону.

ДЛЯ РІДНОї 61\ТЬКІВЩИНИ

у ЗМАГАННЯ ВКЛЮЧИЛИСЯ

ВСІ БРИГАДИ І ЛАНКИ <>

3е'рно одне в одне , немов пере ми'те,

<>

ГО,в{)рить ко­

-

мірник Григарій Писаний, іІа' бираючи в uри'горщ на,сіlfНЯ яч­ меню.

Чисте , JlЩ'ЩОЇ смітинки. І ~хожі сть хороша. Добір,не, ХОЧСЬОГЩНі можна сіяти в грунт, і насіння го­

-

роху ~'a вівса.

Зразки ЦИХ та інших куль'гур перевірені

річки д о битися IНІ\(ів.

тор,но ОЧlDIцають на сортувал"зх та млинках вико-су,міш, що

М.

ВО.'10гість

третього року се-

ЮI.jlі'lf\lf.

М. Нособnин, arrJ()II O ~1 IЮ.1Г ОСП У ім . Ста .1іна .

с . Русаl!ів . •

• + .................... .

•• +

Успіхи

механізаторів

НіІ

у тваРИННИЦ1:ві непоганими

3

радгоспах за

В. Неуш,

бригадир тракторної бригади . « Богданівський » ,

мене

вночі,

говорить

-

не сприят.1ИВОЇ JИМИ вони не тіль­

вів : 1'J}}'lбих маємо .1Jише

164

ки

ни, СИ;10СУ -

тонн. Іх

не

ЗНИЖУЮТЬ

ВИХОДУ

п-родук­

lІаші

си, я б, не

задумуючись, .відпо­

1000

вістю

л.ів'явистачить ледве на піВ'гор.а мі'СЯЦЯ. Дове, де'FЬСЯ звертатися за допомогою до 1-го ві;ціпка .

Є

не

лише

її

зрос·тання.

ниніШНі>О'Ї

зимів­

недос~ача

кормів,

цінну

наявності

такого

ТОН­

нам

до биваються

при

KUPMOBi

за­

ції , , а 3 ще більшою наполе'гли­

ПОГО­

Рейд газети "БудІвник комунІзму"

lІІЩlативу

для

проведення

чолевік

3апа, с їх

І

Жердови ,

кощомольських органі­

зацій, обліковці. яка

На Н<Lр.аді тоо­ ві~булася

ЦmlИ

треба робити, щоб не допустити в дальшому гниття посадкового матеріалу? - з таким запитанням звертаються до ре­ дакції агроном В. Ковальов та інші спеціалісти.

сплановано

номном,у

на

дру­

гу половину _~iTa. Під впли­ вом їх у кущах картоплі по­ чали утворюватись нові буль­ би, які на час копання не за­ кінчили рости. Т <!кій картоплі перед кагатуванням треба ло якийсь час полежати

нзвісами шої

до

утв о'рення

бу­ під

міцні­

шкірки. господарст,вах

через

сприятливі погодні умови кагатували картоплю без

не­

за­ до­

дaTKOIВOГO провітрювання . 3ви­ чайно, ВОІна гірше зберігаєть­ ся, швидше піддається захво­ рюва·IІІНЮ. В1'рачає СВОІЇ пожив ­ иі якості, а часом і зовсім ги­ ие .

Відомо, що ви'няткову РОоlЬ У зберіган:ні картоплі відіграє температура і вологість ПО1віт­ ря . У відкритих сховищах під­ тримувати потрібний темпера­ турно-;ювітря;ний режим легко·.

Тут можна бачити. як збері­ гаються бульби, К ОV1И необхід­ но органі'зува'!'и перЕ"6нрання їх . 3на,чно <ж.lадніше тримати картоплю в кагатах. У цьому випадку

якості

основним

зберіганcriЯ

показником

є

теМlпера­

тура в KMarri. Ії можна вимі­ ряти буртовим або звичайним термометром

трубу . ри

-

бульби

через

ПідвцщеНlНЯ перша

витяжну

температу­

ознака

починають

того,

що

псуватися .

Що с.під робити в такому випадку? Треба застосувати інтеНlCИВllе вдуванJl.Я с~іжо,го повітря у кагати. Цього маж­ НіІ

досягти

на

витяжний душник

з

110ПОМОСОЮ

меха­

нізмів або при.родної сили віт­ ру через та" званий вітроcnря­ мову;вач . Він нагадує собою велику лійку довжиНою 600 міліметрів ; діаметром 500 мі-

ка­

гату . Цей простий пристр-ї й, спрямований проrrи вітру, за­ безпечує вільний потік свіжого f;овітря. Всі інші душники c:nід закрити,

ОднЗlК нинішнь ої осені в ба­ гатьох

ліметрів у ШИРШІИ частині . Вужча частиНа лійки' дові.1ЬНО­ го діаметра з'єднується з тру­ бою, яка зігнутп до осі лійки під прямим кутом. Труба з та­ кою лійкою вільно насаджує ­ ться

щоб

не

допустити

швидкого виход у повітря че­ рез вентиляційну систему. а примуси1'И його пошнрюватись по

вс:,ому

робот}-

кор'мів,

грома,дської

комісН.

Рейдава бригада поста:вилд. ' со­

а----....--

припала

'витрачзн'ню

бі

завданням , перевірити,

як

же

як Їх згодовують? ТУ'Г 440 корів, зних 318 дійних. Ма' иже 'стільки ж М'ОЛ0Д­ няка ,Be.'lIfКOЇ рога,тої худоби. 3а-

ТАКА У НАС НАДІЯ МЕХЕД

а

наДВОІрі безвітря,н,а ПOlгода для

коли

у

картопля

як

не

збе­

рігається до весни. для штуч­ ІЮГО

. вдування

повітря

вико­

ристовують також СО"ЮМОСИU10-

соріз.ку

«РСС-6»,

повітряний

траlнспортер якої з'єднують черзі з душника,ми.

3авдяки иьому в весь

час

мальна

температура

по

кагатах

підтрим,уЄТЬСЯ

-

нор­ від

2

до 4 градусів вище нуля. Пе­ ревірка кагаті.в показа,ла, що .це лра.виль,!о зроблена венти­

.1яційна система, картопля збе­ рігається добре . Ще кращі ре­ зультати

дає

iHTeHCНlBHe

про­

вітрюваlННЯ бу_~ьб, коли .на дні кагатів є ПО<!1еречllї канавки .

Рано залишилась Надійка без батьків. Серед трьох сестер' во­ на була найменшою. За батька,

матір і старшу

сестру стала їм малих сільська

рівнику,

стали '(Івідками дІ)­

де працюють

молода

до:ярка Євдо,кія ПивоварО'ва та Євфр' оСИ<нія Волошина, ЩОДJIЯ су­ перечки зФураЖИ1Рами. Не вмі­ ють і не ХОЧ1У'ІЬ тут р<Щіональ.но витрачати грубі

запас на

.\Явно, що не

корми,

дні .

3-4

яких є

Тому й не

січня корови за весь

3

ні січки,

()~ержали

Сажнєва .

ні

її подруги. Комсомольська органі­ зація прийияла Надію до складу своєї дружної сім'ї. І коли за­ відуючий фермою Пилип Кирило­ вич Захарченко, який уважно гав

Ти може, Надю, підеш вчи­

та

-

якось

дівчину

-

старша

запита­ сестра.

Ні. Хочу працювати на фер­ мі. Буду допомагати тобі, разом і вчитимусь.

-

вона

-

знав

на

роботу

Надія

як

запитав,

перейти

дальну

рів,

до дівчини, допома­

порадою,

трудівницю,

Одна за одною піднімались дів­ чатка на ноги. За щоденними турботами не помітила Уляна Омелянівна, як Надійка, її люби­ ма сестричка, виросла, змужніла. Вона вже закінчила сім класів.

без

невтомну.

чи

більш

-

згодна

відпові­

доглядати

вагань

КО- '

відповіла:

Так.

Вже

на

ГОЛОВ.у

та по 300

В чому ж справа? ЧоlМУ одна Відповідь на це може 6У'ГИ одна: керуючий віддішюм т. СІ)­ рока і особливо бригадир т. Ту­ приділяють молочно-тО'ва, рній Фермі.

у;ваги Тут

іrНОРУЮ1Ь

таку

оожливу

с.праву, як механічне ДОЇILНЯ, Х{)Ч всюди Є еЛе<ктрод(}їльні устанавки.

Хай пі'ДіНімуться надої, то­

;Іі

й

доїтимемо

)lеха.нізмаIМИ,

-

заявляють майже всі доярки.

А ЧU~У не запарюєте с.ічки?

-

запитуємо

-

у

керіВНИ1Ків

віД-

Юлка. Адже ж ви у:сє для цього маєте ? - Поїдять і так ... СJlухати TaKj відпавіді спеціалістів-тваринників

більш

ніж

дИ'В'Но.

Недостатньо провщдиться і ви­ XOВIНa. ]юбота з доярками. ТО<МІУ АиС'Ципліна низька. Нашрихлад, 4 січня на роботу не ВийшлО' 6 дощ)ок. А за кО<жною з ІШХ за­ кріплено по 16 -23 корсти.

Керівникам

жердївського

від­

ділка і всьому колективу ПО'ІJ)iб­

но осооливо yrn:a.жн(} поставитись до е,конClМНОГО витрача.н,ня к,(}рмів,

,щбайливого збер.ігaJrня Їх. П~рше слово

в

цьому

комісією,

за

яка

приступити

Гj)()М(1ІдсьJtО'Ю

П-ОВИНllа

до

негайнО'

ВIfКОЩl.Нн.я

своїх

о,бов 'язків. Рейдова бригада: сомольської орга,нїзаціі відділ·

ка. Г. Вітров, обліко,вець, К. Бакун, зоотехнік-селекціо­

другиіІ

рік

Надія

нер, М. Тищенко.

Радгосп «Бобрицький» .

2603 ної

кілограми корови.

Знаходить вати

ню

тичному змаганні доярок вийшла першу

п'ятІрку:

надоїла

"І!

від

час

гуртка

конкретної

кож­

відвіду­

по

вивчен­

економіки

кого господарства,

сільсь­

Будинок куль­

тури. В дружбі вона і з худож­ ньою та сільськогосподарською літературою активний читач сільської бібліотеки. - Дуже хотілось мені, щоб мої сестри виросли працьовитими, правили іншим за приклад, говорить У ляиа Омелянівна.

Що

-

можете

Тиха,

Ж,

Уляно

пишатись

скромна,

говорять про

Омелянівно,

своею

сестрою

працьовнта,

неї колгоспники,

.

-

Не кожен батько або мати може виховати

таку

дочку.

Г. ПИЩАЯ,

пра­

дояркою. Швидко опа­ нувала нову роботу. Однією з перших освоїла елеКТР·ОДОЇННIІ. Успішно завершила комсомолка трудовий, 1960 рік в соціаліс­

молока

Надія

заняття

заступник

цює

в

цдержу6МО

А. Герасименко, секретар ком­

придивлявся

школа.

Ми

ФЄ'l)lма, а порядки різнU?

обстоять

Рада,

тьох

господарства'м .

Однак )lи

{'ить нетерпимого випадку. У КО­

допо­

тись у восьмий клас?

Іх можна рекомендувати всі,м

ви механізатори.

колгосп,

ла

радгоспах .

Фермі,

І'івни:ках. Грубі КОР'МИ доставля­ ють 8 фуражирів. СокО<вюrі, зо­ крема бур.яки, підв0'3Я1'Ь з запла.­

магали

уже

'колгоспах

напр,уже,IfНЯМ

яка ра31'ашооона в Же,рдові. Ко­ ро' ви тут , розміщені в 4··х :!VIr

Виховувати

застосовуються

ба'га­

дні, с~щ)'а ;н­

тва.РИ1lники на

Уляна.

Такі активні спосо·би провіт­ РlOва.н1llЯ і зберіганнІ!, картоплі в

2-4

І ось Надііlка за улюбленою спр·авою. Телята в неІ завжди чисті, вгодовані, швидко підро­ стають під дбайливим доглядом молодої господарки. Чотири рокн працювала дівчи­ на телятницею. Звикла переборю­ вати труднощі, ретельно викону­ вати будь-яку роботу. Полюбили

під:ви­

добре

Г.

грамів на літр на'до'єн(}гомолoota..

рів доярка відділка Тетяна Яч­ ни'К. Середньодобовийн:адій вjд .

інтенснвної

кагатах

РАТАУ) .

тримуючогокорму

справи у кор.івни'ку, де по'р.ає ко­

бурта . Результати хороші , T~M­ пера'тура

eJtoH().'dHO.

30осім

вентиляціі K3.,rarri'B зеl»юнаван­ Т<1жувач «3П-40». Його Венти­ лятор з'ЄДIllУЄТЬСЯ з душником

щується,

на

-

фура-

К(}ндраТе<НКО та. ЛаКорми підвооять

витрачають

працюють

де.нь

тоді? В цьому Вlllпадку в'ико­ ристовується

(злі­

по 4 кілограми грубих KOP' M~B, каже Тетяна Мwкитівна, по 1 О - ,силосу, 1О - буряка, кон­ центратів 2 кілограми як під­

сіна.

кагату .

МОЖV1'ь за.питати :

МарИ1lИ

дооома.гають

но зберігаються. Не з lМеншим

БИ'І1рачають корми на жердівсько­

:11 У віД' ділкУ,

Ім

Іва' н

с ьких Рад В()БРИlка се;кретарj

подруги

11

Цуга·ев.

вчаCJiО,

t

З приводу цього подаємо пораду агронома т. Пікуля В.

жири ріо'll

зоотехніки віді.lків, голови сіль­

рин:ників,

останНlИ час мають МІсце випадки псуваиия на-

Ko~icjї ввИішли 9 з()отехнік,

го.'10ВНИИ

-

та

Ткаченко.

ДНЯ'МИ, обговорено заходи по еко­

яких

грамів .

Шестерина

ЛУІПов все ще мало

I1

повс.якденногrr ди вправних РУКСВIfН<ljЖИ MaJj)iї

контро.1Ю за економним і ефек- І\уш,ки .

сінної картоплі в окремих кагатах. Як запобігти цьому, що

частина

нкми

і Т. Сенкевич.

-

ке'рую­

ресур­

тиВ'ним витрачанням КОРМІВ.

I:f·------.

Нинішній рік характерний lІерівномірністю опадів, 3111ачна

Н.

за

середньому

Кj)]Ю'ІІи У .неї становить 5-6 кі­ лограмів, , в той час як в цілому К о ли G ви навіп, збудили по фермі надоюють не більше 3.

пита.1И про

До '("кладу

-"-~"-;---a

кожного

меж~ні .

м'яса. fU.1U'BHa. заслуга в цьому lІ' аших слаlШИХ людей. В умо' ва,х

І

і

ваги

закріп .~еIlИХ

фото:

Надія

Сен:кевич .

паси K()p~iB, зокрема грубих , Qб-

-

.1і

Внаслідок ма.чос~~иятливої пог~ди в деяких колгоспах і

,

ПРИlріст в

Фото

чии віддіЛКQМ А. Сорока,

Особливістю

ЗБЕРІГАННЯ КАРТОПЛІ В УМОВАХ НИНІШНЬОГО РОКУ і

телятниці

(Фотохроніка

ньому на 'Ірактор по бригаді 650 .1У - 9 траК1 орів і 2, комбайни l1ребухівських тваринників про Ми побува.1И на хуторі Тарагектарів. А на 'р.ахунку дос ві'дв'икона.ll1 ДОС1'Р'01\ОВО. створення громадських 'комісій сівка. Тут в сюди помітно слі-

,---~---,a

МО\ІІока і

Таїсія

· гр ,УlПах тварин в : ' ста,н ови'Гь 6~700

Кондратенко,

закінчив

умовну ор.анку вир{),би.'lИ в се.ред- план ремонту четвертого кварта- 110 сприйняв

. ..

центнерів

молоді

теЛЯТІ!

ва)

1960 року 100 гектарів

центнерів м'яса. дооре пра­

Д'обовий

мівського від.'Іі.'1ка. У пе'рєводі на річ С'ЇчнЄ'вому П.lенуму ЦК КПРС, му колектив радгоспу так схвадь­

Радгосп

кожні

Шестеринаі

3начну роботу виконали в ми-' на тому , щоб вчасн(} підотувати а и трудність в доставЦІ ІХ на Hy.'10~f<Y 'році механіGатори БОil'да- тех'ніку до вес'НИ. Ідучи назуст- фер'ми з-за бездоріїЖЖЯ. ОСЬ Ч,І}­

ченого тра'кториста Івана теП;lЮ-1 ка - 21 ОО гектарів. :Japa:J на'ша увага зосере~ж . 'ена "

\1 місяців на

425

по

цюють

пок а з­

nока'1никами. На КОіЮнї 1 ОО гек­ тарів угі .ll, .виро, Uлено по 346,1 центнера МО,10ка і по 59,9 -

~' З'lагаНIІЯ :Ja ви, с окий врмкай ВК:IЮЧИ.1ИСЯ всі бригади і ,Ш І КИ артілі . П.'lену.м ЦК ІіП~С колгоспники зу стрі 'lаЮТI, сівfiи

рік

~lину.1ИЙ р,цго,сп

говорять в они.

niдoтr'BKO~) ."(0 врсняної

Тваринники

СЛОВО ЗА ГРОМАДСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

пе,реві ри.1И і переСК.1И.1И б.1If'3ЬКО 1000 парникових рам. - До початку Jі1К.lз.тання парни.ків :!акінчимо скління

Уl' nішн(ш

виших

область.

Ра;J.ГОСП « ве .1ико;J.имерсыий' '. .

тонн І\ачани­

ловани, щодня їздові rК.lа ."(ають тут гнін_ Гар.ячаРОібота у ко;тг, о ,с пнwків Гната ДИТО' В'Іенка 'т'а Федо.рз Павлика _ Во' ни

-

· землі · по 88

Д О ЯРl\а .

Сl0Ї, які ві ."(правимов сус і ;щїй радоrп « З оря » ;щя сушіння . Поси.1И.'Іир()l}оти на паРНИ'ках овочеводи . Очище· Н ·і 'кот­

А с іх рам ,

ше

району за одержали

КОР О'ВІІ Я торі" надоїла по 2568 кіл ограмів молока. Борюся за те. щоб У трегьому році семи­

стці ярих зернових і зеРНt~БOlБ ових данкова Варвара Топіха

Тепер піДОl0В ,lЯЄМО ще і"(екілька

..

Незабаром у столиці нашої БатьківщИ'ни Москві відбу­ деться черговий Пленум ЦК КПРс. Тв.аРИННИКIІ першого від­ ділка радго,сп у го'Гують рідні й Вітчизні трудові подарунки. Доглядаю 20 корів . 2\'\'ою працю

но ї

3 СВОЇМ!{ подругами, .:lюбов Шпак 'Га інші . 3ара' з вон!{ пов­

HOI1M:l;l/,lIa.

Волинська

колгоспу «КОМ)'ІНіст» Цуманського

ПОJ1 егшеllО ТІІМ, що дою Їх з до­ помогою е.~ектро зпарата . Від к ож ­

в

коНТ})ольно-насінній лабораторії. Добре іПОТРУДИ.1ися на очи­

бу.~е посіяна на :1е.'lениЙ І:о.рм худо.Оі. Про с уши;1И 8 ТОНІІ насінної 'кукп)}"дзи.

3

секретаря

паtpТ-

організації.

Колгосп «Більшовик», с.

Рожни.

Н ,а з нім к у ; Мехе)l..

до-ярка

Н.

ФОТQ Г. JIИТQвчен~,

О.


БУДІВНИН НОМУНІЗМУ

4

Активним робсількорам Підведені підсумки роботи від­ ді.1У листів і масової робwи на­ шої газети за минулий, 1960 рік.

Редакцією одержано З770 листі!!, з них використано. в газеті 3312. На ,надруковані і надіслаm на розслідування матеріа.1И від орга­

нізацій та установ одержано

267

ві'Дпові'ДеЙ.

О.

Дорош,

зоотехніку

До редакції дописували 4З8 позаштатних 1Іlвторів. Серед них: l02робітншки, 42 колгоспники,

кодимерської середньо,ї школи; Є. Заблоцькому. пенсіонеру (М. Бровари); І. Заболотному,

204

ком­

сеК!реrарю парторганізації радгос­

пра­

пу «Ве.1нкодимерськиЙ»; В. 3ай­ цеву, робітнику (м. Бровари); Т. Ігнатенко, зоотехніку інкуба­ торної станції; І. Карпцю, ГОЛОВ­ ному зооте~ніl{У радгоспу імені

партіЙJiИХ,

ра,дянських,

сомольських

і

цівники.

представників ci:~bCЬ­

кої

69

господарсь!шх

інте.lігенції,

ностей

-

В6м

тим,

уча.сть

в

хто

гаl3еп

постійний ловлює

інших

спеЦІаль­

21. бере І

зв'язок,

щиру

актив'ну

тримає

з

нами

редакція

подяку.

вис­

зокрема

ТО­

ва'ришам: В. Бабич, завідуючій бібліотекою с. Требухів; С. Бар­ бон, пташниці зазимськorо від­ ділка ра:дгоспу імені Кірова; В. БіЛЬСЬКОМУ, вчителю Семипол­ ківсь!\ОЇ ШКОЛИ; В. Бобку, еко­ номісту

.1Иварно-прокатного

за­

воду; П. Бондару, секретарю парт­ органі,зації радгоспу ім. Щорса; В. Буртовому, ГО,10ВНОМУ агро­ ному радгоспу ім. Щорса; В. Бу­ лавці, агроному колгоспу «Черво­ на Україна»; Ф. Буялу, годовно­ му ,ветлікарю райо'НУ; І. Васюку, робіТНlfКУ pa-дг,JCПУ «Ве.1и .... одимер­ ськнй»; І. Вікторову, вчителю Мокрецької ШКU.1И; Г. Гайовій, ;JOбітниuі ка.1ИТЯНСЬКОГО ві'дді.1ка ра,дгоспу «Семипо.lківськиЙ»; І. Га­ ласю,

заступнику

ГОЛОВІІ

колгоспу

ім. І-го Травня; А. Галнцькому, керуючому треті \1 ві;щі.1КОМ ра,дгоспу «Ве.lикодимерськиіі»; О. Гресь, завідуючій біб.lіотекою с. Свиноїди; В. Гринько, сту­ дентиі; М. Грінченку, агроному К~lГОСПУ «Жовтень»; І. Гончарен­ ку, ШЛЯХОВОМУ майстру; О. Гор­ б.ачову, праці,внику районного Бу· динку ку.1ЬТУРИ; С. Горбенку, депутату Рудн.янської сільської Ради; А. Гулому, а.ГРОНОМУ кол­ госпу ім. Ста.lіі!а; В. Гуляниць­ кому, бригадиру тракторної брига­ ди ра,дгоспу «Семи,поm,івський»;

В. Денисенку, бригадиру КОJIГоспу ім. І(алініна; А. Довгодьку, бри· гадиру КО.1ГОСПУ «Бі.1ЬШОВИК»; С. Довгодьку, бригадиру колгос, пу «БіЛЬШОВIІК»; Ф. Довгодьку, колгоспнику

apTi.li

«Бі.1ЬШО,ВИК»;

В. Джежелію. директору Заво­ JНl'ЦI:IKOЇ шко.1И; В. Дорошенко, вчительці I(раСИ_lівської ШКО.1И;

Юрова;

І.

Карпову,

хотко,

ра.Йінспектору

ги;

В.

рю

НІІКУ радгоспу ім. l(iрова; Мl1рОВИЧУ,

ім. І(алініна; те,,;иіку

В.

Колпакову,

Ради;

ГО.10ВНОМУ

зоотех­

керуючому

му колгоспv ім. Ста.1іна; О. Кос­ тенку, бригадиру колгоспу ім. Ка­ .1ініна; Ф. Костирі, бухгалтеру КО.1ГОСПУ ім. Ста.lіна; А. Костюку, заступнику ГО.10'ВИ КО.1ГОСПУ i~le­ ні Сталіна; Н. Кремінській, заві­ дvючій контро.1ЬНО·Н<lсінною :lа·

бораторією; М. Крук, нача.1ЬНИКУ цеху

Гоголівської

фабрики;

вчителю

В.

-.-

300'

відділка

Другого

січня

в

нашому

до роботи

сім пунктів по обміну грошей. 3 пеРШІІХ днів забезпечена чітка робота пунктів. УХ на-

чальники, касири всебічно підготувалис~ до цієї важливоі справи.

Начальник Літківського об-

мінного

пункту М. Щербина

І розповідає:

-

!

І І села

Сtред трудящих

нашого

проведена широка масо-

П.

Кудіну.

Рv.:щянської

радгоспу

шко.1и;

«Семипо.1!(івськиЙ»;

І. Кузнецову, секреТ1І'РЮ парторга­ нізації 38-ВО.'\\' ХО.lО,J.и.1ьників;

П. Кузьменку,' робкору

(с. Вигу­

рівшина); П. КУЗЬJl.IИКУ, ГО.lОвно­ му аГРОНОIУ радгоспу «Ве.1ИКО­ димерсыий»; А. Кучеруку, КО.l­ ГОСПJl1lКУ apTi.li «Червона Украї­ на»; І. Лебединцю, служБОвцю радгоспу Г. Луговій,

в

Україна»; А. Пашківській, агро­ но).! У колгоспу імені Ка.лініна; Г. Проценко, завідуючій бібліоте­ І,ОЮ с. Світильне; М. Прудкому,

заступнику голови колгоспу «Жов­ тень',,· М. Пильтяй, доярці КО.l­

госпу' ім. Ста.lіна; Г. Пищай, кол­

госпниці арті.lі. "Бі.1ЬШО'ВИК»; О. Пшемиському, вчителю Зазим­ ської ШI(О.lИ; Л. Редько, доярці свіТIІ.1ьнівсь!(ого відділка радгос­ пу «Зоря»; І. Репалюку, інспек­ тору раЙвідді.1У народної оС~іТИ; В. Рудобабі, вчителю РОЖ111ВСЬ-

кої ШКО.1И; П. Рябову. П.lОсківської сільської М.

Синозацькому,

голові Ради;

начальнику

це­

пенсіонерці

11

зовано, без затримки.

Пункт

11 '11

!І лодильників (начальник т. Сиіl сін А.), при райконторі зв'яз-

І ку (начальник т. Кучко ,; та в іншнх місцях.

В.)

В. ЧАЮН,

.

керуючиіі районним відді.1еННЯ\1 держ6аН!ку. ;""'=->==~_~~=-= __ .__~.=._=.=_=._=-cc_====""1

«Ве.111IЮДlІмерськиЙ~; (ііб.1іотекарю кабіне­

«Біль­

М. 1 к~.ченку, директору .С.ВІТИЛЬ!IIВСЬ1(ОI школ~;. І .. ТОПІХІ, ~oдгоспнику аРТІЛІ ІМ. СтаЛІна; В. TOPГY~C~KOMY, .головн~му аг-

дорук,

вчите,:ьщ.

РУДНЯНСЬКО,І

ШКО.1И; К. ФРІЧ, ЛІкарю (м. Бро-

вари);

П. Халец~ко:-,у, начальн~-

ку П.1а·нового

ВІДДІЛУ будкомбl-

агроному K~l-

госпу «Жовтень»; К. Хомичу, секретарю .РІ( ЛКСМУ; . К. Хорошу-

ку.1ЬТУ?И; М. Ч~ня~у,

агроному

красиювського

радгоспу

і\l. Щорса;

ВІДДІлка

І. Швачку, вчителю Жердівської ШКО.1И; €. ЦибульCLKOJl.IY, вчителю Вигурівсько,ї llIКО.1И;

І.

віти райкому І(П України; М. Ях-

ну, ГО.10ві райради Союзу спортивних товариств і організацій.

Ве.1!1кіЙ групі робсількорів вру·

чені біб.lіотеЧКIІ. За кращі фото. вміщені в газеті за минулий рік, на,городже­ ні цінними заштатні

подарун:ками такі по­ фотокореспонденти:

Хрущ

(С.

Рожни); Вищої

В. Полот­ партійної

Витурівщина).

втручання США в спра.ви Лаосу.

*Масові виступи трудящих В країнах капіталу До ).!і,lЬІЇонів сердеllЬ діЙш.1И І народ на недавніх президентських задушевні слова }\'\. С. Хрущова,. виборах. Справді. здійснювана урядом ви.ГО.lОшені НІІМ на зустрічі Но­ Ні'(СОН1І по.lітика вого року в І(ремлі: «Хочу 8I1С.10- Ейзенхауера вити

·надію,

що

НОВИЙ

рік

буде

щаслIilВИМ».

Ніхто не може бути

щас.1ивиіі,

поки продовжує іСНУВ1ІТИ загроза війни. ТОМУ Ра!дянський уряд ве­

де

енергійну

ле!~ня за

боротьбу

міжнародної

зага_1ЬН~

За

осла~­

напруженосТІ,

роззброєння,

за

міц­

ний мир.

боІЇОВОЇ готовності. Громадськість багатьох країн висловлює протест проти агресивних дій США

в Лао·сі. д.1Я норма.1ізації стано-

Ilризве.13 до того, ню СПІА ста.111 нині ГО.10В·НИМ ОП.lОТОМ міжнародної реаЮlії жандар\юм.

і

В1Іша в Лаосі наша країна про'понує СК.1икати представників

\lіжнароДним

Uими дню1И ста.l0 відомо про

держав нара,ди

- учасниць Женевської 1954 РОКУ. де вирішува-

.10СЬ питання про мир в

Індоки-

американський П.1ан прямої воєн-

чжЕнтАI1сы(йй гумовий за-

'Гаї, і відновити діяльність ство­

дар:.\» хотів би ліквідувати ·рево.lюціЙні перетворення на Кубі

мобільні покришки для важких машин, які діють в умовах без-

КО\1ісії по Лаосу. Уради ряду Країн Азії підтримують цю ініціа-

ної інтервенції Н3 І(убу: «Жан-

вод У Шанхаї випускає авто-

ватися фільм «Сказка о Чапаеве». О 4-й годині дня сюди прийшло чимало учнів. Та ось перша несподіванка. Невідома рука випра-

ДИН. І цілу годину діти змушені

бул чекати на вулиці, поки відкриють приміщення.

Однак

реної на цій нараді Міжнар()дної

і відновити тnм п~нування аме- доріжжя.

ТИВУ Радянського Союзу.

. .., метром 11.1а1lИ ~мериканських ІмпеРlа.lIСТlВ· "

€'ель світ

і це не

«Сказки

О Чапаеве»

все. Замість показали

«Фонтан», .який дем OНICТp УВ а.вс я не бі.%ше 20 ХВИOlIИ'Н, і ще один коротенький фільм. На цьому сеанс закінчи'вся. Учні розходились незадоволені.

Л. Кушнір, РОбі'тник.

м. Бровари. -0-

Дuвіться

Цимошинському, заві-

два а:\lериканських авіаносці, кіль­ ка десантних кораблів, ЗО літа­ ків і п'ять тисяч С()"lдатів, які пе­ ребувають на а,мериканських ба­ зах побmlЗУ Лаосу, приведено до

*Народи КуБJl і Лаосу готові відстояти свободу

УЧНІ ЗАЛИШИЛИСЬ НЕЗАДОВОЛЕНІ

дуючо).!у кабінетом по.lітичної ос-

На.1ЯКіНlIlЙ переМОГdМИ ,lаоських патріотів, Вашінгтон вжив ряд за ходів Д.1Я посилення воєнного

*З1\КЛИК ДО ПОЛІТИКИ РОЗСУДЛИВОСТІ

кінотеа1'РУ

роному РЗИСІльгос.шнспеКЦIl; О. Ф~- вила час початку кіно з 4 на 5 го-

~~I~~"~-~.~~~~~

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

директор

Статна;!!. ~OMY, поету; Г. Ста- лялося на афіші, в KiHorea'l'pi хроросельцеВIИ. ЛІкарю (м. Бро~ари); І !,ікальних фільмів ма'в демонстру-

О.

завідую-

«Поко.рена висоМ. Шульган.

імені організовзна. 2 січ'НЯ, ЯК повідом-

u;ко.1И); М. Сннільннк (с. Літки) .

КО.lГоспу

Макаренко,

серие»,

но те. що ця справа як слід не

КО.1ГОСПУ

парторганізаllїі В.

датське та».

Солов'ю, секретарю

А.

парт<?рга:нізації

товченко (с. няк. (с.1ухач

шовию>;

одне небо», «СТО'рінки минулого», «І(авалер ЗО.10rrої Зір'КИ», «Сол­

ЛІ(С\\У·

В. Башкатов (М. Бровари); Г. Ли­

М. Лисенко, се"рстарю

муться фі.1ЬМИ: «А.lі·Баба і 40 розбійників». «Брати Лю», «Роки мо.l0дії», «Таємниця острова Бек-І(ап», «Дороrою безсмертя». У широкоекранному кінотеат­ рі діти побачать; «Над н-ами

дуже добре, що в дні ка.ll'iкул

ТУ ПО.1ітичнuї освіти райкому КП

УКР1lїНИ;

пос.lідуючі дні У кінотеатрі хро­ нікальних фільмів демонструвати­

спектор у держтехнагляду РТС; в наших кінотеатрах демонс-гру' В. Соколовій, інструктору РІ( ються фільми для дітей. Але пога-

НУ. роБІТНИКУ ТОРфОПl~риє~ства «Be.lI1Koe~); М. ЧерняєвlИ, завІДУЮЧІІІ Великоди).!ерським будинком

, І дійсно, тут. вЛітках, об!! мін грошей проходить оргаиі-

ш"олах

Г. Смоленчуку, ін-

І кого карбованця. Кожен rpoмадянин знає, коли і де працює обмінний пункт. .

значення обміну грошей для дальшого зміцнення радянсь-

рону.

(с. Літки) ;

нату; О. холод,

І

1961

В дні зимових канікул в обох кінотеатрах міста ,відбуваються дитя,чі кіносеа,нси. Сього,д.ні і в

вари); М. Смальку, роБІТНИКУ за­ «Бобриu ь -

СО.lзаводу радгоспу kИЇl»' 3. Смирнові й,

січня

ЮНОФІЛЬМИ ДЛЯ ДІТЕЙ

ху зав:>ду елеКТРИ'ехнічнихви­ робів; О. Свирид, лікар,? (м. Бро­

, во-р'оз'яснювальна роб,ота про

своєчасно звітує про свою роботу. Також чітко працюють Кудренку: ГОЛОВНОМУ агроно­ І обмінні пункти на заводі хо-

ткацької

му

текстильно-

В. Онопрієнку.

руднянського

районі приступили

рудня.нським

відді.ryком радгоспу «Богдан·івсь­ кий»; А. Конончуку, бригадиру тракторної бригади колгоспу ім. Ватутіна; М. Кособлику, агроно­

ВигуріВЩlІна);

Іде оОмін грошей

!,іку райсільгоспінспекuії; Г. КОМ­ панцю,

(с.

І. Не­

Новохацько­

радгоспу «Ьогданівський»; В. Па­ велку, голові колгоспу «Червона

елект­

сі.1ЬСЬКОЇ

С.

В. Омельчуку, зоотехніку ко.1ГОСПУ

ротехнічних виробів; І. Ковба­ синському. го·лові колгоспу «Жов­ тень»; П. Ковбасинському, голові Требухівської

поету;

му, пенсіонеру

секрета­

заводу

парторгані­

ШКО.1И; І. Мищенку, Г~10BHOMY аг­ РОНОМУ радгоспу «Бобрицький»; С. Музиченку, голові Літківської сі.1ЬСЬКОЇ Ради; К. Негоді, робіт­

держстатисти­

партаРГ1lнізації

секретарю

зації меб~льної фабрики; В. Мат­ ковському, залізничнику ст. Бро­ вари; Г. Медведенку, пенсіонеру (с. Гоголів); М. Мельнику, вчи­ те.1Ю 8е.1Иl(Одимерської середньої

р06іт,нику

Ковбасинському,

КО.1-

госпу «Червона УКР1lїна»; З. Мар­ ковському,

(с. B.-дИ:'lерка); О. Кацалапу, секретарю парторганізації рад­ rOqJy «Богданівський»; Е. Кацо­ ву, секретарю парторганізадії ЛіткіВСf>КОГО лісництва; П. Кова­ лю,

К. Мар­

агроному-пл а НQlВику

7

Зимові "ані"ули

наша щира подяка

чій бібліоте!(оІО с. Літки;

коло,спу

«Червона Україна»; А. Диннику, інженеру; Б. Дубровському, служ­ бовцю радгоспу ім. Кірова; В. €запенку, робітнику (м. Бро­ вари); М. €peMeHKY, вчителю Бро­ варської Шlюml Ng З; П. Жигалу, агроному КО.1ГОСПУ ім. Юрова; В. Забережному, вчите.1Ю Ве.1И­

Субота,

-

тЄ.lt.єпєрєдаЧl=::-

8 СІЧНЯ Неділя: 10.00 урок ранковоі гігієнічної гімнастики; 10.15урок англійської мови. (Для по­ ча:гківці,в); 10.40 урок а/НlГЛій­ ської МОВИ. (Продовження курсу); телевізійний журнал «Ма­ 12.00 - сХлопчик-з-паль­ чик». Художній фільм; 15.00 для воїнів Ра\дянської Армії. сБіо­ графія атома». (Передача третн:); 16.00 - для школярів. «Чарівний календар». Свято новорічної ялин­ ки в І(ремлі; 18.30 на­ рОіДНИЙ уніlверсатет по телебачен­ ню. «Художник В. Сєров». (Пе­ редача з Москви); 19.10 - до lOO-річчя з дня смерті Т. Г. Шев­ ченка. «Шевченківські читання»; 19.30 - художній фільм; 21.00назус гріч Пленуму иl( I(ПРс. «Майстри мистецтв трудівни-

11.10 -

лятко»;

кам

села".

9 СІЧНЯ Понеділок: 11.00 «Новини дня»; 11.10 сШироким кроком - У комунізм». Передача «Росте нове. комуністичне»; 11.30 «Бі­ ліє парус одинокий». Худо*-Ній фільм; 14.00 - для дітей. «Вогонь на льоду». Передача з Палацу спорту; 18.00 «Нове в ідеоло­ гlчній роботі». Бесіда; 18.15 «Новини дня»; 18.25 «Широким кроком

-

у комунізм». Передача

потрясають

"Росте нове, комуністичне»; 18.45 - «Рада новаторів діє». Репор­ таж з Будинку haykobo-технїЧlЮЇ

вами світу. Від створ~ння атмосфери довір'я в радянсько-америкаНСЬКІІхвідносинах багато залежить п().1іпшеИ>ня відносин МІЖ

кубинського народу. У своїй спрао 0'---вед.lивііі боротьбі Куба несаміт- дають Н<іродові І(уби Н08ИХ СИ.1 на. На її боці всі .1ЮДИ доброї 11 його боротьбі за свободу. проволі. На захист Куби рішуче ви- ти американських імперіалістів. С.lОВЛЮЮТЬСЯ Радянський Союз Втручання правлячих кіл США та інші соціа.lістичні країни. У в справи іНШІІХ країн наштовхує-

всє В Бе.lьгії загальний страйк трудящих. З-го січня в Брюсселі, Антверпені та інших ве.1ИКИХ мі­ стах Бе.lьгії проЙш.1И багатоти­ сячні демонстрації під лозунтами «Геть законопроекти злидні.в!»,

пропага,нди; 19.20 «Герої на­ ших днів». В. Вільний «Серед степу широкого». Телевізійна по­ cTarнoBKa; 20.10 «Друзі кінока­ мери»; 20.40 «Артисти народ­ ної філармонії наші гості»; 21.40 - «Новини ДНЯ»,

проти колоніа.1І:ІНОЇ ПОJ1ітики уря­ ду де Голля в Алжірі. В Англії гро.мадськість вимагає ліквідації

Надзвичайно

значення . о.бстановки має встановлення добрих відносин між СРСР і CI11A - двома наймогутнішими держаД.~я

велике

оздоровлеНІН1Я

МІжнароднО!

ри'канських

МОНОlЛо,ліЙ.

Але

ці

На фото: зразок покришк!! діа· 2 І ~.leTpa і вагою 635 кізустрічають рішучу відсіч всього .~oгpaMi'B.

усіма держаlва.МIІ світу. У своїй І зв'язку з другими роковинами н<УВорічні'й промові М. С. Хрущов кубинської революції, які відзнависловив надію на те, що з приходом В США нового президента відкриється нова сторінка в ІС-

чались І січня, М. С. Хрущов надіС,lав пре~I'єр-міністрові Куби Ф. І(астро телеграму, в якій го-

ться на рішучий опір народів. Про це, зокрема, красномовно

торії радя,нсько, америка'нських відносин. Необхідність зміни а мерика,нської політики «холодної війни» стає особливо настійною, тому що

вориться: «І(убинський народ може завжди ро>зраховувати на солідаркість і підтримку раДЯ!lОЬкого народу в б()ротьбі за свою незалежність, свободу і рО>зВИТОК

урядові війська капітана Конг Ле і патріотичні народні загони, відомі під назвою Патет-Лао, за· вдають ,юраЗ0К заколо'l'ННІ кліці американського стаВ.lеника

ця

політика

викликаJ1а 06урен:н,я

національної економіки». иі сло-

свідчать останні події в Лаосі. З ЦlЄl країни Південно-Східної Азії прийшли звістки про те, що

приречений

капіта:lізму

на З8-ГИ-

грізні події. Третій тиждень три-

«Уряд Ейскенса - у відставку!». У Франції наростає широкий рух

американських воєнних баз на англійській території. Ilo~'!iї першого тижня 1961 року свідчать про зростання про­ гресllВ'!ІIlХ сил, які ведуть бороть­

НосаВ1Іна. В()ни ВИЗВОЛИЛИ кілька І бу проти

всього прorрес.ИIВНrx-o ЛЮДСТва і ва глави Радянського уряду, як міст і тепер ОТОЧИ.1И королівську її зас.уди,всам американськиil відзначає кубинська преса, до- СТОJІІЩЮ Лаосу Луаll-Прабан. --~~------~----~----~----~~------~--~

«СТРОИТЕЛЬ І(ОММУНИЗМА» -

СТ2РИ·Й.

війни,

колоніалізму і

капіталістичного гноблення. Л. Степанов.

РеАантор В. ПИНДЮРА. НеВЗ0РОВ Ми.хаЙло СтепанОІВИЧ, який живе в м. Бровари, вул. Вокзальна, 40, порушує справу про розлучення з Невзоровою Лі­

дією

Пилипівною,

яка

ЖН.ве

Справа

слухатиметься

ровицькому

у

нарсуді.

орга,н БРОВга>CJЮГо райкоМа КП УкраинЬІ я райсовета депутатов трудящихся. Гор. Бровары' Киевской области. Адреса редакції; м. Бровари, І(иївської області, вул. І(иївська,

Броварська районна Jld'укаРНJI об.nаоноro ynрав.niнНJI КУ.ІІЬтури.

у

м. Бобровиці, внос. МакаріВК1І, вул, 40-річчя Жовтня, З4.

N2 158. 3а!М. 9~-3250

Боб·

4 номер 1961 рік  

4 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you