Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ К,PAlН. ЄДНАIfТЕСЯl

РІк вцання х.lх.

УКАЗ ПРЕЗИДП ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

4 (1297)

ПРО скликання ВерховноІ Ради УкраlНСЬКОI РСР

СТЯХЯНОВЕUЬ

8 1956

вини.

На.

багатолю.ЩИх

колгоспних

зборах і районній нараді пере)(()­ виків сільського госпо.царства односта.Йно ПРИЙНЯТQ зобов'язан­ ня-виростити у 1956 році по 14 центнеріВ'3ернових, в тому числі по 25 центнерів к.укуру)(зи, 130 центнерів картоплі і 140 центнерів овочів з кожного гекта­ ра. Щоб добитися Ta.ROЇ врожай­ ності, треба заготовити і вивe3Il'и

на поля 150 mсяч тонн гною і 150 тисяч тонн торфу, виготови­ ти 16 мільйонів ТОрфо-перегніі­ них горшечків. 3авдання ві)(повідальне, але ці,1КОМ реальне. Щ@ахунки по­

КОМСОМОJLьців і неспілItової молоді повинно і може бути загorroвлено

набагато більше гною, торфу, по­ пелу,

пташиног()

посліду.

Аl(Же

тепер у кожному колгоспі є мож.­

.'lИвість, крім живого тягла, виді­ лити для цієї роботи автомашини, організувати, як у русанівському

колгоспі ім. CTamнa., вивозItу міс­

перший

комсо­

мольський недІльник по вивезен­ ню місцевих взяли участь

добриВІ. В ньому 540 юнак.ів і дів­

чат. В їх розпорядженні було в цей день 109 ni~ід, 29 автома­ шин і 3 ТРa.RТ()ри 3 саньми, і в(}­ нп заготовили близько 800 тони гною. Особливо відзначились на першому недільнику

комсомольці

ЯК на; са,цбах Itолгоспних тва­ ринницьких приміщень, Ta.R і по IЩI(вір'ях колгосшппtiв. Що ж до торфу, то його повсю.Ц В рай()ні величезні поклади. Як гній, так і Т\)рф мають всі необхідні реч()­

колгоспів «Червона У країна», с . Гоголів, «Більшовик», с. Рож­ ни, і ряд інших. Але по деяких інших КО:ІГОСПах перший неділь­ ник не був ще масовим. у плосківському колгоспі імені Леніна оєкретар комс~мольської організації т. Фесюк М. обмеживСЯ тим, що залучив до участі у

вини, потрібні

недільнику

казують,

що у

Н&С

дОСИТЬ

ДЛЯ

ГНОЮ

нормального

росту і ро3ВИ'I'RУ рос.пин і АЛИ да.л.ьшого рішучого піднесення І»­ дючості наших поліських грун­ тів.

одних

лише

комс()­

мольців, а до неспіл&Ової МO'JIоді і не звернувся, і тому значна кіль­

3-за

Секретар Президії Верховно' Ради Украінської РСР А. ЗЛЕНКО. 5 січня 1956 року.

почином

воронезьких

механізаторів

ДизеJlь-еJlектрохід "Обь" досягнув материка

Антарктиди

трактористів

про змагання на ч~ть ХХ з'їзду КПРС. Борючись за зразкову підготовку сільсыtгосподарсьltоїї

техніки

до весняних польових робіт, ма­ шинно-тракторні станції респуб­

достроково,

на

116,2

про­

виконали П.'lа·н четвертого

кварталу по рем()нту тракторів. ПО.'Іагоджено також усі культива­ тори і сівалки . Краще за інших справилися з завданням четверт()­

го KB<l\PTa.'1Y МТС Сталінської 06лас.ті-на 148 процентів, Хмель­ ницької-на 135,4, Кримської­ на 134,6 процента . Успішно виконують зобов'язан­ ня, взяті на честь ХХ з'їзду КПРС і ХІХ з'їзду К()мпартії YItраїни, сідьські механізатори ХмелЬНИЦЬІ>ОЇ оБJІасті. Завдяки ()рганізації праці за цілоріч, ним графіком і поточно-вузловому ме­

тодові достр()ково завершили осін­ ньо.-зимовий ремонт тракторів Кам'янець-Подільська, Волочись­ ка, Славутськ.а, Ярмолинецька, ltудьчиєвецька, Дунаєвецька і Вахновецька МТС. У Ка.м'янець­ Поді.льській МТС на ремонті зе­ кономлен() понад 50 тисяч ка{)-

сировини і ма­

теріалів.

.'1&Сті.

Повністю пі)(готува.ли до веони всі трактори

і сідьськогоспо)(ар­

ські машини Вілоцерківськ.а МТС, Київської об.'lасті, Дубівська МТС, Черкаської області, Янушmльсвка МТС, Жито,мирської області, ІОзефпідьська МТС, Кіровоград­ ської оБJlасті, ряд інших. У

багатьох

МТС

респу6діки

значно підвищилась продуктив­ ність Пj)аці робітників завдяки оснащенню майстерень новиМи універсальними

пластами,

по­

точними лініями, випро6ними стендами, різноманітними інстру­ ментами . В усіх МТС Київської оБJ1асті почали працювати курси

підготовки механізаторів широко­ го профілю . Ко.1ективи ряду передових ма­

шинно-тракТQРНИХ crrанцій У країни перег.1ЯНУЛИ раніше взяті зо­ бов'язання і вирішили закінчити ремонт тракторів та причіпних знарядь до 1 ДЮТОГ(), а ремонт

комбайнів до дня

відкриття ХХ

з'їзду КПРС.

.....---

---

Нові підприемства харчово' промисловості

4460 тонн мі~цевих ,~обрив, у 1952-7400 тонн, у 1953 7500 тоня, у 1954-13190 тонн і в 1955-17300 тоlШ. В резуль­

му році врожай зернових, в се­

сс. В . -Димерка., Заворичі, Рудня. У Міністерстві промисломсті продзержинську , У сть-Каменогор­ Центральний Комітет ЛКСМУ Ульяновську м'ясних і молочних продуктів СРСР сь&у, Владимирі, звернувся з закликом д() всіх підбито підсумки будівництва но­ та інших містах. В Москві пуще­ сільСіЬКИХ комсомольців і молоді, вих підприємств. В минулому ро­ но першу чергу найбільшого в піонерів і школярів України вий­ ці стали до ладу понад 200 мо­ СРСР МО.'Іочного к()мбiIlату. Він ти на заготівлю добрив. Сьогодні перероблятиме за )(обу п()над 600 лочних заводів, M-'ЯС(і&Омбінатів, -8 січня комс()мольський неділь­ Х().'Іо)(ильників. М'ясокомбінати тонн модока і молочних про)(укник, яким починається республі­ споруджено в Харкові, Одесі, тів. канський декадник по вивезенню Близько ста нових підприємств Дніпропетровську, Алма-Аті, Ка­ місцевих добрив. раганді, І~ишинеDі; молочні заво­ ~('ясної і молочної промисловості Проведемо ж ного, товариші ,~И і &()мбі:нати-в МИ&O'JIаєві, Дні- буде введено в )(ію в 1956 році. комсомольці і Hecmmr.oвa мол()iU>,

редньому,

організова.но. Зробимо все дЛЯ ТQ­

хи пого)І,И, що були за ці роки, урожайність всіх ItУЛЬТУР весь

час зростала. Якщо у зіБРМI() було ПО

ВОВИІ, ПО

70

7,7

1951

році

цeнrrHepa зер­

центнерів ка,ртоплі

і овочів з гектара, т() у минуло­ на

гектар

становив

центнерів, у тому числі ку­ куру)(3и-50,1 центнера, картоп­

15

го, щоб він став трудовим

нашим

подарунком

на

гідним честь

.'Іі-123 центнери, ОВОЧів-195,6

нас.тупних ХХ з'їзду КПРС і ХІХ

центнера з гектара.

з'їзду КП

Само собою зрозуміло, що успіх вирішили не тільки Аобрива. Але

працює так, щоб з&Служити пра­

одне

безсумнівно:

в

комплексі

агротехнічних заходів чільне міс­

це посідають удобрення. Враховуючи це, комсомольська організація району щороку бере

аR1l'ИВНУ участь У заготівлі і ви­ возці місцевих дООрив. Але, порів­ нюЮЧИ з минулими роками, силами

України .

Хай

кожен

ВО бути нагородженим Почесною грамотою або ПОХВa.JIьним листом комс. омольської організації. Обов'язок. керівників колгоспів і МТС, партШних організацій всі­ .'ІЯКО сприяти,

а.ктивно допомага­

Державне видавництво полі1'ИЧНОЇ літератури випустило брошуру з текстом доповіді тов. М. О. Булганіна «Про поїздку в Індію, Бірму і Афганістан» на четвертій

СТО ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСНИХ І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Будівництво цукрових заводів на Волині

У спішно пройшовши море Дей­ віса, флагман Антарктичної екс­ педиції Академії наук СРСР при­ був у бухту Депо кінцевий пункт свого маршр·уту. Радіограма

3 борту другого радянського к.о­ рuбля--дизе.1 ь-е.лектрохода «Лена.»

1І0віДомдяє, що радянські моряки наближаються ДО порту Кейп­ таун. Звідси після поповнення за.пасів вугі.'1ЛЯ

іпродоводьства

вони також направляться в пів­ денні широти.

НовІ кІнокартини студІї' .. МосфІльм" Найближчим часом на екрани виіідуть дві нові K O~1ьopOBi худож­ ні кінокартини « Гість з Кубі\ні» і « В Itвадра.ті 45». Вони створені

працівниками Московської студії «Мосфільм». Кінокомедія «ГіС'l'Ь З Кубані» присвячена трудівникам сіль­ ського

господарства,

молодим

комбайнерам, які зайняті на зби­ ранні багатого врожаю.

квадраті боротьбу мужність

фільмі

розповідається про з диверсантами, про і відвагу радянських

людей, діяльність .'Іьотчиків і па­ рашутистів лісової авіації.

Нові санаторії у Желєзноводську і ifpV.MY На західному СХИ.'lі гори Же­ лєзної серед буков()го лісу вис()­

чить П'ятиповерховии будинок нового санаТQрію ВЦРПС номер 42. 1 січня вранці ця здравниця прийняла першу партію відпочи­ ваючих. У санаторії є численні лікувальні кабінети, устаТКОВlІ.ні найновішою медичною апарату­ рою, біб.'lіотєка, кінозал на 200 місць. У цьому pOI~i в Желєзно­ водську

почнеться

бу)(івництво

ДВОХ санаторіїв. 2 січня ,на південному березі Криму .відкрився відбудований санаторій «Більшовик». В затиш· НИХ пматах нової здравниці роз­ містяться 250 курортників. Тут дікува.тимуть хвороби нирок, ди­

Вже в НОВО!ІУ сезоні цукрова.рі,н:­ ня Іваничівський замд стане до

ХХ з'їзду КПРС і ХІХ з'їзду КП

хальних шляхів, сердечно-судин­

України, будівельники працюють

ладу.

з випередженням графіка..

ної і нервової системи. Літом до І даду стане друга черга санаторію

По

(РАТАУ).

*

,на

100

місць.

(ТАРС).

~===================7,

містах Радянського Союзу

сесії Верховної Ра.ди СРСР четвертого С&JIИкання 29 грудня 1955 року. Брошуру видано масовим тиражем.

Видання брошури з текстом промови М. С. Хрущова на четвертІй сесії Верховної Ради СРСР четвертого СКJlикання Державне видавництво полі- вертого склик&ння 29 грудна тичної літератури випустило в 1955 1>Оку. світ брошуру з техетом промови тов. М. С. Хрущова на четвертій

сесії Верховної РаАИ СРСР ч6Т-

Брошуру видан() ражем.

масовим ти-

(ТАРС).

«В

45»

Почалося будівшщтм перших ва спаруджується перший в 06на В(}лині трьох цукрових за~ . ласті рафінадний завод. HUBe піддів . В Іваничах і Г()рохові споруд­ приємство щодоби перероблятиме жуються заводи продуютивністю 12 тисяч цен:тнерів буряків і виперший-20 тися'( центнерів і пускатиме 2 тисячі центнерів ра)(ругий-15 тисяч центнерів пе­ фіна.ду. Змагаючись 330 гідну зустріч рероблюваних буряків на добу.

ти комсомольцям відмінно провес'Поблизу Луцька, n селі Гнідати декадник по) вивсзенню місце­ вих добрив. .?=================~

Брошура з текстом доповІді М. а. БУJlганlна "Про поїздку в ІндІю, БІрму І Афганістан"

но радіограму, яка ПО<ві)(омляє, що дизедь-едектрохід « Обь» підійшов до берегів Антарктиди.

В пригодницькому

(ТАРС).

ної

таті цього, недивлячись на прим­

В ГО.10ВНОМУ управлінні Пів­ нічного морського шляху о)(ержа­

Цікавий приклаj{. На землі літків~ьк()го Itолгоспу ім. КаJIіиі­ ,на було вивезено у 1951 році

()рганізації роз'яснювальної роб<mI сере)( молоді недізьник зовсім не відбувся по колгоспах

скликаНІІЯ

м. Киів,

3а.вершили ремонт усіх тракто­ рів )(есять МТС Сталінської об-

неза)(овіль­

четвертого

ГOJIOва Президії Верховної Ради Украінської РСР Д. КОРОТЧЕНКО.

кість транспорту '3алИШИЛ&СЯ не­

використаною.

року в м. КиєвІ.

заклик воронезьких

цента

районі ві)(бувся

1956

бованців, багаТQ

ліки

року в

сІчня

Механі:Jатори сідьського госпо­ )(арства України па.'ІКО схвалюють

чепах.

минулого

20

За кращу підготовку до весни

цевих д.обрив на тракторних при­

Наприкінці

на

р.

За

на заготівлю місцевих добрив «Дооре грунт угноїш-урожай потроїш». Це особливо вірно }f)lЯ трудівників сільськото госпо.цар­ ства нашого району, де грунти не Дуже то багаті ,на поживні речо­

дянської СоцІалІстичної РеспуБЛіКИ

ЦІна 15 коп.

Комсомольці, молодь, вирушайте Мудре HapO)J,lle прислів'я каже:

статтІ 31 Конституції Укра'інської РСР, постановляє: скликати другу сесІю Верховної Ради Української Ра­

СІЧ Н Я

Орган Броварського районного комітету КомунісТНЧНО' партіІ УкраІни та районноl РаАН Аепутатів ТРУАИЩНХ КlІlвсько' оБJlасті

Президія Верховної Ради Української РСР, на пІдставІ

НЕДІЛЯ

Лисичанськ (Ворошиловградська Будинок техніки.

область).

Петропавловськ-Камчатський (Хабаровський край). Загальний вигляд.


2

СТАХАНО8ЕЦЬ

в ПЕРВИННИХ ПАРТІЙНИХ

Творfllєmь nОflаm"lвцlв

ОРГАНIЗАЦlflХ

НА ПОЛІ БОЮ

с. roroniB. 3 ініціативи пер- госпів, агрономи, зоотехніки ревинних

партійних

к(}лгоспів

організацій

гулярн(} ВИС'!'Упали на сем:інарах

Україна»,

агітаторів, іНфОJ)м:ували їх про

«Червона

ім. М(}л(УГ(}ва відбулися ,борів

члена

Серце від радосгі тане, Я гордо крокую Пn.1I1МИ,

загаль- хід підг(}Товки до весняної сівби

Де вчора· проходив з боями,

і вжиті ними заходи для піднесен­

заслухали лекцію тваринництв:\.

сільсько!'f}

лекторію

Вмирав просто неба від ран.

Це дасть можли­

Вихрем КО.1госпні машини

вість краще пов'язати зміст КО\Ж­

Летя'l\Ь по дорогах ясних,

т. Медведенка Г. на тему «Індя ної бесіди з ти~и практичними -велика держава світу».

..

.

АГlтаТI)РИ

.

оБИlПlІЛИСЯ

,завданнями,

яю

на цих

Договорилися

Ведиких заводів гудки.

. М. АнаРIЄНКО.

***

агітаційно-масової роботи в зимоум(}вах.

Неt:уться за обрій в да:IЬ синю

перед

к(}жним: колгоспом.

зб(}рах д}'Мками ІІ])() покращення вих

стоять

що-

Промартіnь.

ім.

ХІУ

3

десятихатках на

11(}

віддалених від

центра села

До всіх--славних ДОЧОК

З'Ї3АУ

НіІРОДУ,

Всміхається сонце із сходу,

зб(}Ра.х обговорено звіт начальника

ву-

лицях бесіди з питань поточної

вірьов(}чного цеху т. Мозговоro.

ПО.'Іітики, на виробничі теми і голосні читки основних матеріалів

У виступах, а також у прийнято­ му рішенні 3BepнYr() ос(}БЛИRУ

з газет за і'иждень.

ува.гу на поліпшення якості і зни-

Виступаючі на зборах ВИслови-

Цілує в гарячі вуста.

В кожноі сяють на грудях

с. ГО~Олjв.

Х то ж 3 нас ХВИіТюва.тись не буде,

Н а з нім к у:

Трудящі маибутнє КУЮТЬ.

У минул(}му році в нашій біб­ лі(}Теці проведено 13762 книгови­ дачі-на

4

що прочитали у

нами проведено за

З

художньої і сільськогосподарської Jlітератури в бригадах, ланках,

книговидач. абонентнuї

серед

картки

тваринників,

а також

у

приміщенні бібліотеки. Організо­

наш(}го

читача-тракториста т. Василен­

вано було

ка е. В . , юtIlРИК.Jlад, видно, що за

рів і декцій на .'1ітера'!'Урні теми, 24 ог;rяди книг, головним чином з досвіду передовиків сільського

рік він прочитав 86 книг і бро­ шур. Якщо у минулому він зде­ більше цікаВИВСІІ художньою лі­ тератур(іЮ, то у

1955

році вже

поруч з творами &'lIасиків росій­

ської і

української

літератури,

чені

39

назв

сільськогосподар­

Садовод-к()мсомо.1ець

т.

За­

8

.1Iітературних вечо­

5-6

сюди

переда.чу,

проглянути

почитати

газету,

теле­ жур­

нал, ознайомитися з виставкою матеріалів з питань поточної по-

Jlітики.

змогу набагато збільшити кіль-

79

книг.

У

19'56

році иа.ємо

на меті

посилити пр(шаганду книги, зв'я-

ликів артіді ім. Леніна. Це дш:ть кість читачів і книговидач.

11.

Серед 630 читачів, яких об­ слуговує біблі(YJ'ека. , бага.т() таких,

завідуючий с. Семиполки.

Кожанов,

бібліотекою.

На пеАагогічиі теми

в

р ний

ш л я х

Володю,

ВОЛОДЮ,-гука.ла вдавав, що ніби нічого не помісюди'. чав. Його більше турбувало те, Ти давненько гуляєш, то може б що син «від домівки відбиваєть­

-

3 порога маТИ,-а йди-но

привіз піску хоч тJ)oхи. Бачиш, СЯ», ма.тері не допомагає. надворі віддига, вологість така Пізно, як і завжди, повертаскрізь . ючись додому, Дорош Овксентійо- Е, видумуєте! Яка там ВО- вич і цього вечора П(}мітив ще логість. Не знаєте, чи що!-по- здалека світло в чула.ні. Тихо від­ лозок В санчатах розколовся, крив двері. Володя розкручував - А ти б його збив, раз він тиски, швидко схопив залізну ковіньку

розкмовся.

і

сховав

її за спиною.

Дуже треба там, переб'є­ мось і taK,-сказав Володя і скривився, наче йому хто нага­

струєш,

дав про ту

трохи В куток чулана.

-

«двійку»

з алгебри,

що її

він сьогодні на першому уроці одержа.в. Правда, про це

дома ніхто не знав, aJle рано чи пізно взнають: шила в мiшRу ие

-

А покажи, що ти там май­

почервонів

і ОдЙШОВ

Ну, с~!їдивіш, сміливіш! ОБЛИЧЧІІ Волод ще густіше залилося кров·ю. Він опустив руки. На кам'яну підлогу з бряз­

-

мовчав,

КОВ BOд,ll

В

рот о­

каши,п,

«щоб підкататись».

В перший

-

п'ятоі

.

нів артілі, яку

провадить

пар.

тіИна організація. За рік прочи­

пло.щ виготовлено

і значна кількість бесід на полі.

НІ. Без розширення виробничих тано понад 60 доповідей, лекцій художніх ви-

робlВ-ВИШИТИХ скатерок, гарДин, тич ні, виробничо-технічні та ін­ жіночого пдаття та. іншої щ>Одук- ті теми. € біб.чіотска з книжко­

~.iї на 8~2

ТИСЯ;і ка~б(}ваН~і'В вим фондом 2300 екземшярів,

Olльше, НІЖ у 19:.>4 РОЦІ. Полш- газети, журнали; систематично ш~а.сь якість продукції. Ткаць- організовуємо .кО.1Іек.тивниіі пере­ кин

цех,

наПРИ&.1rад,

протягом

Г.1яд телепередач.

усього року здавав всі вироби, а

Особливу уваг}" приділяємо ро­

вишива.Т(ьниіі 97 процентів пер-

боті філій і бригад, які роота­

сортом.

Знижено

1,5

собівар-

процента,

зеК()НОМ.1ено с~ровини на

20

ти-

сяч карбоваНЦІВ. початку

викона.1а

річниіі

шани і до

1

артіль

пИЙ номер стінгазети випускаємо,

в

5 екземплярах ~

розсилаємо в ці філії,

бригади.

і

п'ятирічні Агітат()ри проводять там бесіди, січня JIa.:ra понад голосні читання художньої літе­

політехнічне навчання ВИСТУПИ­ ,'Іа завідуюча районним Bi'цi.10.~

К. Елименко, М. Рожко, Н. По пович, швеі О. Ковалевсв>ка, Н. Корпієнко, М. Т".ркова, ткаді Н. Го-

ра.тури.

3 новою СЮІОю розгорнулося не засідаННІІ. Тут з ДОІІовід){ю про ців. Вишивальниці У . Войтенко, соціалістичне змагання з перших

на·РОД1l0Ї освіти М. Войтович. В обговоренні Jlоповіді взяли учас'Ць ВИК.~а;\ачі фізики, хімії історії, української мови, кдасні керівники, завідуючі учбовими

дящих на

шовані в інших селах-Воропа­

єво, Тарасовичі, Крехаєво. Кож­ як нравило,

грудня

шан художніх виробів для тру-

266 тисяч карбован-

.Тtуборотько, А. Чередник і ряд ін-

вишивальниці та інші працівники :іIJтілі значно перевиконують змінні завдання. В. МORCеnевський,

Ц(' все резу.1ьтат

певного по-

іТіпшеННІІ організаціі праці, по-

- Там у нас уже років 30 два валяється ()тарий ве.тrосипед.

взяв.

Не так старий, як розбитий. Мо­

днів нового року. Несучи трудову ва·хту на честь ХХ З'їзду КПРС і ХІХ з'їзду ЕП Укра.їни, тка.1і,

ших передовиків з листопада праЦlОють в рахунок 1956 рм,у.

частинами і дирсктори шкід.

голова промартілі імені

8

березня.

с. Літки.

що до вечора їх всі I>Ознесеш, де

Як ніколи ДОВГИ\! здавався Во.1Іоді наступний день. Сонце, мов

А В кінці ще іі добавив те, що

нарочито,

стояло собі, наче під-

же б ти склав список тих дета­

ііому вчиге.тrь пора,~ИR.

сміювалося з хлопця.

лей, що пошкоджені? Через два дні син зайшов ДО

- Машину я еЮІ ремонтумтиму. Спершу ;\'/Мав це діло тобі

Адевечір все-таки прийшов. І от Володя вдасноручно відшлі­

р;оручити, але куди Ta~l! Хіба то-

фував п'lІТЬ

бі що-небудь довіряти можна!

кінчики.

чулана,

де баrrько

пи.'ІЯВ

якусь

білу ТJ)убку, і поклав на верстак

аркуш

паперу.

То

був

список

деталей. О, вже г(}Товий! Обдиччя батька пояснішаіТО. - А там що 'гаке?-запитаiJ ДоJ)OШ Ов&сентійович, показуючи на торбу, що її Володя тримав у

-

правій р}"ці.

ті У

Це,-пома.'rу почав син,­ дета.:Іі, вж.е всі, щІ) треба.

. ХДОПЦІВ

. Дl<:тав,

. виюняв.

Син ждав а нетерпінням якщо

не п()хвали, то хоч слова якого.

Дорош Овксентійович і за вечерею тідьки те й знав, що про ведосинеДІІ

говорив,

про

їх

ре-

краще

ро­

шпиць,

розбив

А другого ДНІІ нарізку зробив

на них і пружину приладнав до багажника. Хотів і до сід.lа. при­

справи ХЛОПЦЯ він не має наміру

.'faдHilTb, а.'Іе батько «Спершу пом()жи матері розбивати» .

допускати, Д()IJОШ Овксентійович пробуджував у сина цікавість.

Чу.Іанчиr,у, як новии,

MOHr,

про

те,

бити. Так,

як

це

удаючи,

ЩІ} ДО ціві

В Чу.1і1ні щuвечора чути було чиргикання

_

.

наПИ;lьника,

К.1Іацан-

ня ооценькш.

Дорош Овксентійович

мов. не

ЇХ

І (гт вже

ве.1Gсипе;J;

сказав: крейду

стоїть в наче жде

весни. А ВО.'ІОдЯ 3 Дорошем Овк­ l~ентШовичеи ПРИСТУПИ.1И до &а­ пїта.п,нuго ремонту мот()цикла. Роботи тут бу.1ІО чимадо: А.че ча­ су у Во.щ~ї тепер вистача.l0. У ВО,lоді все було кОіТИ ро­ бить: і уроrш готувати, і гуля­

А батько мовчав. помічав, що син бі.'1'Я вікна стояв - Деталі майже нові, дістав і дивився, як ірж.авиЙ дротик в я майже заДУРІЮ, за ка.'Іюнки. ~Ііцних . батьк(}вих руках швидко ти, і майструвати, і матері по­ - Та я бачу, що нові, але в з те·много робився світлим, а зго­

тім то й біда.-Де ти іх дстав, дом б.'ІИщав, наче срібний. Х.'10-

Це я не собі,-прокикрив хотів би я знати? - JI ж кажу: у хлопців вигу кімнату, Ш1lПlгнув на ву.nщю. Володя. кіняв. Мати ПРИЧИНИJIа за ник АВЄрі і Дорош Овксентійович ні СJlОВ3 А хлопці ,ll;е взяли? заходилася ремонтувати пічху. більше не С&а3ав. Цілий вечір Де? Дома. А сии, С611П1RЛасlDШ, повер­ Оув1aUопотаний-все ,ll;укзв. - То ж то й є, що вони донувшись з школи, пропадав десь А р;ругого ,l(НЯ пішов ~o клас­ до вечора або клепав щось по­ ного керівника. Розповів усе, як ма попсували оста.точно с&Їльки тайки, щоб батько не бачив. Ін­ було, і став питати поради. А вве­ машин. Скільки, я re,бе питаю! І струменти брав у чулані. Дорош чері, так ніби нічого не трапи­ от тепер ти не підеш звідси аж Овксентійович знав про це, &16 лось, З311В'Г&в у ВOJIо,ІІ;ИМИра: ,J;UIИ, ПОRИ ,не Аа.си чесне слово,

брав, а коли Мatl'И вИЙПІJl3 В АРу­

році

день роб(}Та проводилася по сек­ ціях, 6 січня відбулося nдeHap-

може я допоможу.

Во.щll.Я

утаїш. Прилздиуючи ,11;0 НОВИХ КОТОМ упав готовий крючок, ЩО чобіт бпскучі сиігурм, ВOJIОАІІ­ ник бешкетники чіпляються АО мир

дила нара.да вчителів.

Широиіна за роботою.

П:ЯТИРІЧКИ в ОСІЮВНОМУ задовіль-

На

січня в Броварах прохо­

Конституції

~і~сумКи роботи нашої щюм-, .• іТИЧНО-Лlасової роботи серед чде­

тість продукції на.

ВЧИТЕЛІВ

Сталінської

Фото М. Строя.

аРТШI.В щ:танньо, му

шим

-0-

ходять

ЗOlфема садівництва;

_

с. Зазим'Я.

РАЙОННА НАРАДА

зок 3 широкими масами колгосп­

другий

учитель.

В нашому селі немає клубу, і бібліотека у деякій мірі виконує його функції. Трур;ящі часто при­

вадський і молодий причіплювач т. Шкреба часто зустрічаються в бібліотеці. Перший прочитав за рік 68 книг, і серед них 24-з

питань сіЛЬСЬRОГО господарства,

М. Горбатенко,

господаJ)Cтва.

радянеьких письменників відзна­

ських книг і брошур.

І часточку праці вкладаю В будови Радянського краю І в пісню онmшених нив. Серце від радості тане, Неначе ранковий туман. Я гордо крокую подями, Що вчора гриміJIИ боями, А нині ШУМ.1я'Гь врожа.яии.

минулий рік

326 голосних читок П(}Літичної,

сільськогосподарську дітера'!'УрУ і з питань техніки-від 870 до

радістю я відчуваю,

ЩО КР()'В не даремно пролив,

році вір;

25 до 100 кнш. 3 іх допомогою

тисячі БL1ьше, ніж у

1954-0МУ. Помітно зріс п(}пит на

1497

1955

:3

ім.

* *----тру Д~OBE ПІДНЕСЕННЯ

всюди­

Попит на літературу

промартілі

€.

________

Побачивши дружних їх

П. ПРИХОАЬКО.

Ткаля

Є. ШИРОНІна, несучи трудову вахту на честь партійних 3'Їlдіі!, щодня виконує виробниче завдання на 130-135 процентів

Медалі за .. облесний труд,

ження собівартості прор;укцїі.

ли побажання, щоб голови кол-

піснею ланку виводить

На ПQ.1rе Га.пща Гуча.

середи органіЗОFувати в бригад- КП(б)У. На відкритих партійних

них клубах і

ПО ПІДПРИЄМСТВАХ РАЙОНУ

Неначе р,шковий туман.

косільr.ькі збnри агітаторів. Учас- нл продуктивності гром:адського ники

Недіnя, 8 січня 1956 poк~

пець не :!ВЩИВ з нього очей. А

хіба він ць()г() не міг би робити? І Володимир не витримав. Одчинив Il:Bepi і до батька:

-

Тату, тату!

Дай і я

ll(}-

пробую.

- Ні, сьогодні, ні! Треба ма­ тері поМ()гти переR..Іасти книги з старої шафи у нову. Зайдеш зав­ тра..

магати .

Ко.'rи знов мати .'Іоді:

-

ЯКtl(;Ь

потешіло надворі, звернулася

до Во­

Може поїдемо піску приве­

земо?

ВОЛО;1Я швидко відповів: А чому ми вдвох іхатиме­ мо? Я іі сам привезу. Дорога зна-

-

Йома. П. Тищенко, Бровари.

учитель.


.-.ІІІЯ,

8

січня

СТАХАНОВЕЦЬ

рок. У'

1956

На честь ХХ з'lзду

3

КПРС і ХІХ з'lзду КП УкраЕни!

Краще дбати за високий урожай кукурудзи і овочів Ми, автори цього листа, ще зов­ сім молоді ЛЮ)І,И-1:ту,центи Київ­ ського

,J;ержавного університету

ім. Т. Г. ШевчеR1tа, і

HaJI

не по собі вислов.'1ювати

якось заува­

ження ЛІЮ роботу та.ких досвідче­ них Х.'lіборобів, ЯК У требухів­ ському колгоспі ім. Хрущова. Не ті.1ЬКИ такі

люди,

як

агроном

Врозмовах з т. Rовбасинським і рядом інших керівників Ко.'Ігоспу ми намага.'1IJСЬ дізнатися, чому на одних і тих же землях, при О,ltній і тій же ПРИ~IХ.ІІИвіЙ погоді у од­ НИХ вродидо по 61 центнеру ку­ курудзи 3 гектара, У других-по 41, у третіх-вдвічі і втричі мен­ ше. Довго тривала розмова, але, як ВИІІВИДОСЯ, це надзвичайно цікаве, важливе питання керівни­ ками колгоспу глибоко не вив­ чено. І тому-то їм прийшлося

RОДГОСПУ депутат Верховної Ради украінсыtoї РСР т. Холод О . М., голова арті.'lі Т. Ковбасин­ ський І. М., секретар партійної організації т. Вабич М . Д . , а.lІе <'./n'Hi рядових КО.'lгоспників, які

результаті-у

~ працюють, з дня в день само­

З'ЯВИ.'Іася

віддано борються за успішне ви­ конання заВ,ltань партії і уряду,

татка:

уникнути

чіТIWЇ така

повчальна"

відповіді .

наших

В

бдокнотах

зага.'1ьна,

мало-

але цілк()м вірна но-

можуть д.'lЯ на.с правити прикдз.­

«Деякі бригади, ланки не заго­

дом в житті . Проте нам хотіло­ ся б висдовити деякі ,ltумки, що виникли У нас після того, як оз­ найомидпся у цьому Itолгоспі З деякими стор()нами його багато­

товили достатньої кількості ,ltоб­

галузевого

господарства.

того, ЩО вивчаємо рішення партії, читаємо газети і журна­ ли, з розмов з ліwіми людьми

3

ми глибоко усві,ltОМИЛИ величезне

значення такої

ціннvї

ли посіви». Ознаііомившись 3 тим, ЩО сьо­ годні

робиться

ДJlЯ

вирощення

більш високого вр()жаю кукуруд­

ЗИ, ми поба,чили, щ() деякі вис­ новки з минудорічн()ї практики

тут робляться. Ще з місяць тому ланки, що вир()щуватим}'Ть куку­

Ватьківщини-мільйони

рудзу, укомплектовані, площі їм

м'яса, сала.

По правді кажучи, ми СПО)tїва­

лися, що у колгоспі обов'язково зустрінемо таких, що вже набли­ зились до світових peKOP)tїB Марка Озерного. Але

вже перше

озна­

йомлення з ,ltеякими цифрами по­ казало нам, що )(ЛЯ такого нарису нас тут, як кажуть,

ни»

рос­

зернофу­

пудів зерна, молока"

"'t'

уваги підживленню

лин і до т()го ще погано обробля-

як кукуру)(за.

ражної культури,

Це для

рив, не робили підсадки , не при­ ,ltідяли

«сирови­

нєма.є.

у минудому році тут ще своїх видатних кукурудзоводів не бу­

доведені

в

натурі,

визначено,

скільки хто має заготови'l'И місце­ вих добрив . На поля вже вивезе,­ но понад 1500 тонн гною T,L тор­

ф(}компостів. Добре працює брига­ да т. Криська., ме Іван Кмен­ ченко зі своїми людьми ного випе­ редив у змаганні на виВ()зці доб ­ рив. Правління артілі придбмо 300 тонн мінера.1ЬНИХ ,ltобрив, які розшщідяються між бригадами у

ві,ltпові,ltності

,lto

тих агрозахо)tїв,

тара. llорівнюючи з іншими кол­

щ() їх розр()била т. Х()л()д. Сподобалося на, м, як тут дбають про насіння кукурудзи. Все воно

госпами, як нам відомо, це непо­

просушено,

ганий показниr., але він міг бути набагато кращим. А,ltЖЄ бригада О.'lександра Криська зібрала на

жість. Під особливим наглядом

ло. В cepe,ltНboMY

зібрано по

25

центнерів зерна кукурудзи з ге&­

IroЖному з 33 гектарів по 41 центнеру кукуру,ltзи, а данка Ка­ терини Ганжі на к()жному з трЬ(}х

п&

-

госн()дарському

зберігається і перевірено на схо­

центнерів

гібри.ItНОГО

50

насіння .

Вирішили також. .ltНЯМИ ()бміняти кілька тонн звичайного насіння на високовр~айний сорт-«Отаринська-місцева» .

ростили на кожному з 150 гекта­ рів б,'1изьJtо 300 центнерів ГОРІ)­ дини. Тідьки від цієї галузі гос­ подарства надійшло до а-ртідьної ка.си 850 тисяч карбованців. Якщ() знзfіомишся з кою

парников()го

підготов-

господарства,

де робота повинна ро 'шочатися за П.1аном 5 .'1ютого, Т() відчува.єш ,

що тут розгортається боротьба за бідьш високий врожай, ніж торі&. Мали підготовити 2700 рам, а виготовили і в і дремонтув3.'1И 3400. Котдова.ни вичищені, і

пар ники готові до за,бивки . Не те з виготовденням торФо-перегній­ них горшечків;

справа

обстоїть

навіть гірше, ,ніж торік.. Заплану­

КОIІГOCn ім. СТ8ІІіна, с. Русанів.

В багатьох КО.'1госпах, як

J\.ОМСОМОЛЬСЬКО-М()JIодіжні

які очолюють

Люба

Люба Романенко,

,1І3НКИ,

Пильтяи

активно

і

готу­

ються до вирощення високого вро­

жа.ю кукурудзи. Сіятимуть вони

сінням.

За рішенням правління колгос­

пу і комсомо.'1ьської організовується

ще

організації одна

&IJ.Мco­

мольсько-молодіжна ланка. О. Черненко.

мо.'1ьців, а тут комсомольська ор­

МОДО,ltіжних данки. Та і партійна (Ірганізація 3 зна, ЧНИ~1 запізнен­

бригада, яку очолює К(),.'!І:уніст Ми-

ням

нагада.Jlа

про

це

цілий рік, так щІ) ледве народила

близько

того СИJIОСУ на.готовили, що у них

-

Кажете--сама

І'ано, мов, поводжу гребській землі.

винна,

по­

себе на по­

Непра. вда ваша.! Це наклеп нз мене. у ваших же сусі)(ів-у рожнівців і ліпівчан, де зі мною, цінною Sl.ОЮ,

зернофуражною

кудьтурно

культу­

поводились,

як

надійних по 3000 літрів молока на К()РОВУ буде, та і свинини,

Перше

брига, дами за

місце

ності з колгоспниками

П.'Іан врожайності зеJ)НОВИХ.

План

зну­

слід підготопили до сівби, У т()р­

лися З0всіУ доконати. ПозаКИ)(aJIИ

ф()-переІ'нійні roршечки посадили,

мене у та&є, з

С&аЗати,

кварталу

кожна бригада. , ланка. Не прочи-

та.на ще цієї зими на цю тему ні одна ,1Іекція, від мовчуються бага­

Люблю свою професію

І слід думати, що це не випаJ\.ково. Ніде не почитаєш тут, за

який врожаіі кукурудзи, овочів І

борет[,ся у цьому році колгосп,

то агі'I'аторів, стінна газета, яка

виходить з значними

перебоями.

Керівники колгоспу

і партій-

ної організації не МОЖУТ~ не ~Haти,

яка

ніоть

величезна

сюш-глас­

соціа.1істичног()

змагання.

Тільки тоді, коли всі к()лгоспни­

ки включаться у всенародну БOt­ ротьбу за високий урожай, буде ВИRQНа.но взяте на збора.х зобов'я­ zання-виросТИТИ цього року по

50

центнерів

кукурудзи

і

300

Свинаркою в колгоспі працюю три роки. За цей ча~ полюбила свою роботу,

навчилася

наша артіль одержала по центнера свинини на кожні

37,1 100

гектарів рі.'lлі. У цы.муy є і моя

скромна частка праці. Протягом року відгодувала 92 свині за­ гальною живою вагою близько

1оо

центнерів.

Від свиноферми ко.'lгосп

одер­

жа·в значні доходи. Добре опла­

тилася і м()я робота. На вироблені

738 трудоднів 46 пудів хліба,

даткову оплату мені видано

одержала

понад

бі.lІьше .як 135 картоплі, багато грубих

ПрацівНики

***

свиноферми зобо­

в'язадися в нинішньому році Bi,ltгодувати ЛІ} 45 центнер;в свини­ ни на. кожні 100 гекта.рів ріллі.

Я дала слово одержати

цент'"

120

нері,в свинини-на 20 центнерів бідьше, як торік. У нас є всі умо­ ви )(ЛЯ здійснення взятих зоБІ)­ в'язань. Спецїальн() ,ltдя відгодів­ лі свиней за.готоошено 140 тонн кача,нів

кукурудзи,

законсерво­

вано 50 т()нн ItaртОПЛі, вдосталь &онцентр()ваних

M3€MO

зернових

культур,

кормів

соковитих.

Своє зоООВ'яза.ння-виltOнаю. Г. ПОIІ08КО, свинарка .

13 овочів, бдизь&о 5 ти­ сяч карбованців. Кііім цЬ()го, в д()-

ItOpMiB

Про організацію комсомольсько-

221

кілограм свинини у' живій вазі .

ходити

бідя свиней. У МИНУ.тІому госпо­ дарськ()му році в тва,ринництві

пу,Jtів

Колгосп «Більшовик:. , с . Рожни .

МОЛО,ltіжних данок по вирощенню

високих врожаїв кук.уру,ltзи пові­ домдяють також. з кодгоспів « Зоря», с. Кулаженці, « Червона Україна», с. Гоголів.

у МИНУ.'ІОМУ

госпів району вирощувa.'lИ та за­ картопдю,

виго,ltу.

-

н.аЙкращ,и~_и качанами, щ(). на наlll:'1.lUради.

Напере&1Р

,1Ію-

в

році чима.'lО кО.'!­

від чого мали значну

По-перше:

кожна тонна

зданої продукціі в поставки дер-

жаві зараховува.lася в ПОJ(Вїйному

А ЩО ВИ пороби.'1И 3 нами СІНня

Вигоди від здачі ранньої картоплі

возили в мага.зини Києва ранню

телятника"

І ро:змірі; по-друге:

в залежності

ві;( строку відпра.вки, їм виплаче-

.

на горище

більшості

глядаються розвитку

к()лгоспів

перспективні

грома;(ського

пере­

П,lІани

господар­

ства і вносяться деякі поправки

до них в бік з більшення накрес­

денИХ Ilоказників на

1%6

рік.

КеріВНИ&МI арті.'1еЙ С ,1ід зважи­ ти на ВИІ' ідніст.ь здачі ранньої каРТОШІі

і запланувати

розши­

рення посівів цієї к.удьтури.

П. КоваllЬ,

_.

завідуючий обліком уповмінзагу .

тонну.

рай ­

де я спочатку запаJ)И­

Місце району в обласn по надоях молока

лась, піС:ІИ за,мерзла і, нарешті, попріда і вся цвіллю покрилась .

І ще думаєте засівати мною по­ пад 60 гектарів, хоч всього ли­ ше 36 процентів ~хожості маю.

Дідька від мене

кияхи

робіть цього.

видко, цього

четвертого

1955 року по ремонту тракторів

БИ.'lа по 770 гектарів на 15-ти в МТС виконаниїІ на 111 процен­ тів, комб"инів-на 100, сільськоСИ.'lьниИ 1'paK~Op, що стан~вит~ 111 процеНТІВ пл.ану; РІЧНИ~! господарського інвентаря - на план траr,КТОРНИХ роБІТ ви~она.нии 180 процентів. А. СтріllецьниЙ. на 102,:> процента. У сшвдруж-------

дися .~ моєї допомоги по 45 цент­ нерів зняти з кожних 1оо гекта­ рів ріллі. щання наЮ мною за рік, так В3Я­

трактор­

на бригада. значно перевиконада

посіла

кода Памооич Сом. Вона виро-

комсомодь­

Попереджаю Вас востаннє

дoaВOJlY

рік .

1955

цям.

якщо ви тідь&и чули, вони взя­

Мало вам,

тракторними

змагання

між

кинуди мене вогкою

доглядали і збира­

ди, я дала по 45 і більше центне­ рів в зеркі з гектара. А скільки там з мене сокови­

з гектара.

соціалістичного

дям, які попере,IІ.ЖУва.'1И вас, ви но по 1125-900 кароова,НЦІВ за

Іване Овсllіовичу 6РУЄНКО!

центнерів

сумки

організувала для цієї роботи дві

хату тягає.

16

Броварська МТС. Підведені під-

ганіза,ЦЇЯ тільки днями обговори­ да це питання на своїх зборах і

чи вже про те, ЩО кому тільки .не .1інь, тоіі корзинами до себе в

Годі! 3нуща'lИСЯ ви наді мною

<18------

На першому місці-бригада М. (ОМА

них горшечків-в руках у комсо­

сховище, що восени дощі мили,

. по-хазяйськи

нuвозбудована ветлікарня.

------1-.

мо, ВИГОТОll.1ення торфо-перегніи­

а зараз сніг прикривз€, не кажу­

Не хочете дати, сама візьму, бо ){мі терпіти не можу.

з·н і м к у:

Фото М. Строя .

---------------------------

ВеJlьмишановний ГОJlова КОJlГОСПУ ІІІ. КІрова

На

Bi,lto-

К)'К)'Р)'Д30ВОДIВ

Bi~eдeHi їм площі гібридним на-

все необхідне для лікування тварин .

всьог() дише по к.ідь&а годин.

гекта,рів-по 61 центнеру . Так є у нас деякі зауваження і центнерів овочів з гектара. що можливості для того, щоб В. Стеllьмах, майже llотроіти врожай, тут бу­ що,Jtо роботи овочево)tїв, слава про М. МеllьнltЧенко. яких лунає по району,-вони виЛИ, тільки вони не викорисmні.

МОЛОДИХ

с . Русанів. З року в рік зростає поголів'Я великої рогатої худо­ би, свиией, овець, птиці і інших тварин в колгоспі ім. Сталіна. Поліпшуючн ветеринарне обслужування громадського поголів'Я худоби, торік на центральній садибі побудовано ветлікарню, де є

вали виготовити 2 Мl.'IЬИОНИ штук, а є покищо тідьки 350 тисяч. Наявний в колгоспі для цього верстат працював щодоби

підуть!

-

не

На цьому кінчаю. Привіт Вам і не менш агроному Івану Михай­ ловичу Степаненку від моєі про­ І' НИВШ()Ї серцевини.

Ваша Кукуру"за. с . Погреби .

В газеті «Київська правда» від

7 січня

вміщено зведення про на­

дій МО,'10ка по КО..'lгоспах

області

за три місяці господарського ро­

ку

в

'l'Ва.ринництві

дистопа,д, грудень

1955

(жовтень,

року).

На перш(}му місці-ltиєв()-Свя­ тошинсыtйй район, 3 яким змагає­ мось---.на о"ну корову надOGНО по

545 KL1JorpaмiB, більше в порів­ нянні з відповідНШl періодом ми­ НУ.'lого року на 198 кі.'ІОГр3м:ів.

в

НilШ район посідає п'яте місце області. Станом на '1 січня

1956 року на,доєно по 377 кіЛІ)­ [рамів МОJlока на корову, більше в порівнянні з відповідНИМ періо­ дом минуд()г() року на 198 к.ідо­ гра.мів .

На

100

ге&тарів сільськогоспо­

дарських. угідь Н3.ДOGно М()JIо&а по

Itолгоспах Києво-Святошинського району

49,1

центнера, нашого ра­

нону-25,7 центнера.


СТАХАНОВЕЦЬ

4 Листи із столицІ Радянської України

відказу

б гли ами

плитами, БИМИ болванками.

ною більше шестисот кілометрів.

Довжина ж волосків на цих коренях за .час росту куща жнта тисяч кілометскладає БІльше 10 рів, тобто більше відстані від Мое

. твердим сшrавам необхідних форм.

кви до Владивостока.

3авершивпш обробку м:а.лень&ого

метал&-

руди,

" ика, ЦИЛІНдр

пояснює

ВІН

... бактерії

нам з

власної ваги. .... в одному грамі окультуреного

. Тепер HTl·B,--заув..... тинками з твеР»ІХ сплавІВ. СIlJIавних ih"tpvve J " Це жує начальник іН<ЩJумеНТaJIЬНО- вони замінені ЦИJIЇН,lU)икзми. буровий

СКJIаl~аJrьник

Олексій

.

меняpJ.В,

показав

як

то,

НИЙ Київ. У Бе~сарабськ.ому критому ринку відкрився КОЛГОСП

і червоного готедь на 40 МІСЦЬ. ЗакІНЧУЄТЬСЯ обладнання їдадьні готелю ще нню розшире по роботи ться провадя сно кутка. <?дноча

БІльше: від 10 до 50 за 15 ... пара великих снницькорм в

досвід,

а вдосконалену твердосплав-

вона підвищується більш, як на

поверхню граніту. В усі боки ІЮЗ-

На заводі налагоджено вироб-

ну коронку і починає

ому на-

в середнь до 500 мільйо100 нів бактерій, а в грамі поливного

ю, їх ще Горбачов тивності праці бурильників і ка- Г~YHTY, зайнятого люцерно мільйонів.

одяга"" на бур пневма.тичного м'" v '

лотк

лась конюшин . а, раховується ВІД

шується вдвоє. Що ж до прод,ук-

Слюса.р-

інструмент.

П1дзолистого грунту З поля, де сія-

іі'

дає велики еКОНОМІЧНИЙ ефек.т-витрата цiHH~ГO Meтa.J[Y змеll!-

новий i ' випробову"ться CborOWoП " n

в грунті споживають

і переробляК?ть за добу різних ре­ човин в деюлька сот раз більше

- 3відси ми даємо путівку в посмішкою, що раніше коронки иЮl пл/Wжиття новим зразкам твердо- оснащувались довгаст го цеху Іван Савич На"ул. ..

..и літаються ОСКОJІКИ, вис""'ІШ ....... • J плиті швидко ~Jгладжуються. До-

ництво зубків д,ля врубових ма.. шин 1 ВУГІЛьних IWмбайнів, рі-

.

жучу

сить ЗУІШнитись на одному місці,

частину

яких

твердим сплавом.

І &оронка зразу ж утв()рює сверд-

д

ВЕЧОРАМИ В КЛУБІ цієї пасіки. Наприклад, поле гречки, що МOJIодь і літні колгоспники з знаходиться поблизу від пасіки, ОХОТОЮ відвідують вечорами сіль­ прин?си:ь вр~жа~ на 50-80 процеНТІВ біЛЬШИИ, НІж поле, віддале- ський клуб, щоб почитати газе­ не від пасіки. ... за допомогою «мічених» ато­

рало-:керамічні різці. Такі різці оБХQlДЯТЬСЯ в 15 раз ,ll;ешевше від

доводилося десятки раз міняти iHcтpy~[eHT, здавати ного на за-

сталевих

точку, то тепер для цього досить

і

но більшою

двох коронок.

теплостійкістю

інструментами, вигОТ()вленими на Міністерства. київському заводі

прослідкувати,

можна

Партійна

кодьорової металургії СРСР.

близьництво більше 80 нових BJЦiB цях одночасно відбувається

в країні піДПРИ6Мства, створеного В роки п'ятої п'ятирічки, уtпіш-

відправляють з Києва. кінці нашої неосяжної Батьківщини.

НО нарощують випуск продукції,

пає й хоровий гурток.

вдосконалюють технологічні про--

(Кор. РАТАУ).

цеси. Ось схидився над верстlШОМ

~

.

Л І еоп и л ь ний В селищі Ірпі.щ, став

з а в оД

,!І;о ла.ду'

новий лісопильний завод облас­ ного рембудтресту. Нове підпри­ ємство виготовлятиме деталі для будівництва та ремонту кому­

.

~

на.'lЬНИХ будинків, а також прий­ матиме замовлення ві){ індивіду-

в

І

І р пен і .

б альних за У){ОВНИКІВ иа.виroтoв-

гуртожиток

для

чоону роль відіграла наша країна в забезпеченні певного перелому в напруженій міжнародній

обс.тановці, яка

склалася за ос-

танні J)O&и. 3арубіжна преса відзначає, що виступи радянських керівних діячів були пройняті

впевненістю, що 1956 р. прикеее народам нові успіхи в боротьбі за зміцнення миру, дальшу розрядку міжнародної напруженості

що займає 2,5 мільйона ква.драт­ них кілометрів, з населенням близько 9 мільйонів чоловік, ба.­

гата на бавовну, худобу і корис­ ні копа.1ИНИ. Протягом багатьох

перебуваючи Судан, десятиріч формально під спільним управліиням Англії і ЄГИПТУ. фахтич­

а.нгліil:сыtюю колонією. но б}'в IІротягом багатьох років судан­ ськиннарод разом з народом

данський парламент офіціально проголосив свою країну неза.тrеж­ ною республікою. Всупереч ба­ і1шеріалістичних кіл, жанням уряд Судану заявив, що буде

зв'язали себе уч/Wтю в паRтах».

НезаJIежніс.ть Судану визнав ряд

появу на світовій гoorрафіч,ній карті нової держави-Республіки

уряд висловив впевненість в ТО­ му, що проголошення незалежнос­

у числі

прямій ІЗ

наХИЛеИНЯМ вліво

і

І так, щоб

вправо .

Змінюючи

гий-далекої.

..............

,.~ .--.

міжнародного

співробітництва,

·

миру

зміцненню загального дружби між народами .

Важ.'1ИВОЮ иіжнаро){ною подією, що віl\булася в перші дні нового року, було і відкриття прямого залізничного сполучення Москва -Улан-Ватор-Пекін. Це стало МОЖ.'1ивим

завдяки

пjвночі на південь. Пряме заліз­ спо.'lучен,ня

Москва­

КНР. Яскраво виявилась воля наро­

,а;ів до миру і демокраlJ.'ЇЇ в резуль­

татах

виборів

до

ве­

треба в нових приміщеннях. Т()му зарішеннЯ.!l загальних зборів колгоспників буде в цьому році

споруджено з вогнетривких бу~­

ведьних матеріалів новий к.opiвr

ник на 1ОО голів. Для цього вже придбано 9800 шлакоблоків. При перевезонні їх відзначнлися І. Се­

лик, Г. Машевський, Л. Якуша та· ряд інших колгоспників . П. 3агура.

Сходив би ще ,за підписом

одним.

М. НіМИЙ, редактор стінгазе,ти

«Механізатор:. Бровари, .мТС.

гаєчку дістать,

НаціоRa.'1ЬНИХ

зборів (парламенту), які відбу­ вались у Франції 2 сіttня. Вибо­ ри принесли веlИКУ перемогу ~­ муністичн.іЙ партії Франції. 3а її

кандида:гів і за її Іірограму сус­ пільного прогресу і Юlру голос.у­

в цьому

ка.вить, чому

році

.

Група tIOIIОАі •

------~-~."":w

нового СК.1fаду Національних ilбо­ рів обрано 148 депутатів, тоді як у минулому складі парламенту компартія мала 94 депутатських

місця.

Праві угруповання, до

дили

СК.'Іаду

які вхо­

французького

уряду і визначали зовнішню і внутрішню політику Франції, за­ знали на виборах серйозної по. ­ разки. «Результати виборів по­ говориться в ЗaJIві казують, -

Французької

компартії,-ЩО на.­

род хоче покінчити :J УРЯДОВОЮ г-олітикою реакції, з.1ИДнів і вій­ ПИ, з політикою, яка, ШІЄ воду на

працює вечірня школа. NIЯ мо­ лоді. Ад.же потреба в такій ш:&о­ .1і ще дуже велика..

не

збі.1ьшида число своїх депутатів. 3ri;J;HO з попередніми відомостя­ ми, Bi.~ Комуністичної партії до

завершенню

спорудження на території Мон­ гольської Народнаї Республіки З3лізниці, яка перес ікав країну з ничне

поголів'я

Із збільшенням

ликої ротатої худоби зросла по­

Пройдеш кілометрів із П'яn,!L Щоб покінчити з таким,

Голові Гоголівської сідьрааи Т. Шумаю і директору середньої школи Т. Красницькому. Нас цr-

налізувати не лише різну віддаль

до корму, а й напрямок, куди тре-

Два будІвництва корІвника

Конкретне запитання

елемен­

Улан-Ватор-Пекін буде сдужи­ ти МОГУТIlіи фак.тором дальшого Єгипту провадив стійку боротьбу зміцнення економічних і культур­ прОО'И ко.тrонізаторів. 1 січня су_· НИХ зв'язків ~Ііж СРСР, МНР і

нaitвизначніпшх

надій-

з комбінацій півкругів і пробігів по

...- --- --

Колгосп «Шлях Ілліча». с. Зазим'Я_

Після повертаєшся назад, Ідеш туди, де склад.

чи напівкруги, другий складається

~_.---

проводити політику нейтралітету поліТИ&а і плоДотворне співробітництво між і що його зовнішня Єгипту і політиц ідатиме «відпов народами. які ,не Перші дні 'нового І)О&У підтвер- та інших арабських країн, дили повну обгрунтованість таких

круги

описуючи

ба летіти.

робітників.

За дальше зміцнення миру

рівні діячі Радянського Союзу підбили підсумки багатого ,на події 1955 року, показавши, яку вели-

чннається з того, що одна бджола

ти «танцю», бджоли можуть сиг-

1I МІЖНАРОДНИЙ ОГляд =,

виступах на сесії Верховної Ради СРСР і в новорічних заявах ке-

другиЙ-вихлястим. Перший по-

З чого ж почать? В майстерні накладну береш, Тоді до головбуха йдеш .

будується

-_ ................ -_ ..............

Минулий рік був роком активної і успішної боротьби киролюбних сил за зміцнення миру. У

Потрібно гайку дістать.

бігає по сотах,

ФОТО Н. Селюченка.

3 наuладною за nlдnuса.мu

в певні періоди влаш-

Перший «танець»-сигиал короткоі відстані до джерела корму, дру-

двоповерховий

Х. КОТ.

товують У вуликах «танці».

дення віконних рам, плінтусів та іпших деталей. НедалеIW від заводу

виділила

Колгосп «Зоря», с . Кулаженці .

Один з них названий круговим,

К. ЄвreHOВ.

з Києва.

організація

колгоспника,м три вистави, висту­

Ух ~O зе~~~Чіб'~::' бл~~~~о\~еКlлНи~~ І Виробничники цього першого твердосплавних інструментів. в різні кавок. ... бджоли

пере­

агітаторів, які регулярно прово­ дять бесіди. При клубі працює драматич­ 'ний ryproK, який вже показав

як

в складі кісток тварин. ... на земній кулі в різних міс-

3а минулий рік освоєно вироб-

те.'lепереда.чу

глянути

просувається той чи інший еле­ мент, що потрапив в організм тварини. Виявилось, що фосфор уже через півгодини можна знайти

швидкісній обробці металів. ВиІ'о&оміцні різці, свердла та інші інструменти, виготовлені.на. заводі, з успіХОМ використовуються також в МТС і колгоспах.

Каменяр і токар, ша.хтар і ІЮбітник рудника--трудівники найрізноманітніших професій кориетуються тепер твердосплавними

їжу,

в

при

колективRO

журнали,

ти,

мів /радіоактивних/, що вводяться

знач-

відзначаються

..

опилювачі,

прибуток, одержаний за мед і віск

Для металооб-

ляловину, в яку закладається вибу- робних підприємс~rв виготов дахівка. при видобуванні твердих ються спеціальні пристрої, які БаукріПЛЮ міцно сть можливі ють. обробку на порід. Коли раніше ' одного кваД'ратного граюту ти на токарному верстаті мін&метра

ВИНСЬКОІ МТС КИІВСЬКОІ області. (Прескліше РАТАУ).

~oдaTKOBOГO врожаю, .б стояла паСІка І джоли працюперевищує як

В. А.

Листопад-колгоспник сільгоспартілі імені Сталіна Богусл~всько­ го райо~у, Київсь~ої Об~аСТі, та С. І. ФИJlнченко-тракторист Мед­

... вартість

вали

зміцнено

в одніЙ.з кімнат колгоспного готелю. Зліва,

ї області направо-В_ п . Шаповаленко-агроном 3 Одесько

4500 раз . За час годівлі пташенят ці синиці знищують не менше 10 тисяч комах. е

MICI{b.

Н а з нім к у:

ГНІЗД0 бизько

'

35

на

приносить

травня

дн!в

третину.

обробляти

готель

корені і корінці одно-

. . Якщо

Петро заточувальник кращий Темченко, який майстерно надав

гранітншm

заповнене

8 січня 1966 рон,

го великого .куща жита витягнути в одну ЛІНІЮ, то В такому випадку утворилась би нитка Довжи-

ІНСТРУМЕНТИ приміщення у глибипі заводського .цВОРУ майже до

НолгоспниА

чи ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО •••

киlВСЬКІ ТВЕРДОСПЛАВНІ Н евелике

Нqіяя,

млин

фашизму,

створюючи

серйозну З<lІРОЗУ демократичним свободам». Вибори ясно показали, щ() французький народ наполег­ ливо вимагає зміни політики в бік пристосування її до інтересів держави, до потреб народу . Ком­ парті* ~HOBY запропонувала со­ ціаJІістичній партії та іншим лі­ союз

більшість виборців на тільки що проведених виборах. Проте реакція, налякана ре­ З}'льтатами виборів, намагається перешкодити такому ходові подjй і поспішає створити блок правих партій і угруповань, щоб зберег­ ти владу в своїх руках. До цього ЇХ спонукують також реакційні кола в деЯR.ИХ інmи:x країнах, яltі дужв незадоволені результатами виб()рів у Франції. Газета «Нью'

Порк. гвральд трібюн» ІШше, щ~ в США резу.'1ьтати виборів

викликали

французьких

« глибокий

cY)l». Але всі миролюбні ЛЮДИ дають іншу оцінку результа.там фраН­ цузьких виборів. Дум&у миролюб­ переконливо громадськості ної га.зета ь&а. аНГJIіЙс висловила «Дейлі уорк.ер». «Французькі ви­

борці, - ІШше га.зета,--ЗРобили великий крок вперед у боротьбі за мир, соціальний прогрес і припинення КО.10ніальних репре­ сій». Перші дні нового року оокаМ6н)-валися великими досягненнями

з по,,10ВИНОЮ мільйонів вим УІ'руповаНЮIМ визнав її вал0 п'ять итися про проведення сил миру і прогресу. подій, що відбулися в ці дні на. &раїн; одним з перших виборців-на 415 тисяч більше, і договор ькиЙ Ра.дянс Союз. кий Радянсь І. ЛanицьниЙ. суспільного и міжнародній арені, CJIiA зга)J.&ТИ ніж на минулих вибора.х:, що від­ спільної політик булися в 1951 роді. Незважаючи на махінації реакційних кіл, які ті Судану, а також веТ3іНОВlення Судан. ися ізолювати кому,ністів, намагал СРСР Розташована в півніЧНQ-схід- дипломатичних відносин між значно французыta к.омпартія Африки, ця країна, і Суданом сприятиме розвиткові

ній частині

укласти

прогресу і миру. Це ДОЗВОЛИ.'ІО б

створити у Франції уряд Народ­

'ного фронту, здатний проводити

таку

політику,

Київська, Nt Адреса редакдії: с. Бровари, Киівськоі області. вул.

---~~------~~~---------------------------------Броваpcьu райоива друкарня Київського

яку

вимагала

Ред.актор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

10_

138.

обласного управління культури.

Зам,

182-258 5

4 номер 1956 рік  

4 номер 1956 рік