Page 1

Газето

Броварських міської то

Середа,

Ng 49 (9866) ~~~ ffi][;)~~~G!J1i'~

районної род, районної державної адміністрації

шcornшcrcorm тшозDС!Jшшсrсо шшmnошшш шrттш~

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ

НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ За вагомий с 'обистий внесок у розвиток конституційних засад ук­ раїнської державності, багаторічну сумлінну працю, високий про­

Кожного ранку вулицею Шевченка

фесіоналізм та з нагоди Дня Конституції України постановляю:

високий

ВИСОКОІО наrорОДОІО! ра­

йонна державна ад­ мtюстрашя

та

чоловік.

Павло

Це

Леонтійо­

від моєї родини висловити Вам без­ межну вдячність за світлий

золоті руки, гаряче серце, сnовнене

-

ті, кого лікував, рятував, навчав

Наnередодні зранку

районної лікарні,

йонна рада, трудові

нагородою та бажають йому міцного здоров'я, ве­

лікарів,

Дня я

медичного прийшов

до

щоб nоздоровити

медсестер,

розум,

любов'ю до людей, за щиру душевну турботу.

nрацівника,

з нагородженням його цією високою державною

Леонтійовичу!

кою шаною вимовляють тисячі лю­

...

Діденка Миколу Федоровича

Павле

Дозвольте мені від себе особисто і

і виховував.

-

"Шановний

-

вич Колесніченко. Його ім'я з вели­ дей

дину, талановитого кершника, патріота України

ра­

сивочолий

лікар-рентгенолог

-

голову Броварськоїрайонної державної ад.міиістрації.

Броварська

шуть йому теnлі, зворушливі листи.

до районної лікарні їде велосипедом

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ! ступеня

3

ре>к:у

ТІОі АІОАИ, І'ОІА,.ИНОІ

~ ~/lJ®//f!/JJJJt/

Діденка Миколу Федоровича

..-. .... .-.ня 2 0 0 7

4

ров'я,

Бажаю

Вам

достатку,

щасливої

долі

міцного

родинного та

нових

здо­

тепла,

усnіхів

у

вашій нелегкій nраці в ім'я людини. Л.І. Шnак".

нянечок з їхнім

nрофесійним святом і nодякувати за

У

ці

моє здоров'я. Бо саме вони не один

Павло

дні

теnле

вітання

Леонтійович

і

від

одержав

колективу

колективи підприо1ств, установ та організаuій

ликого сімейного щастя, родинного затишку, нев­

десяток років лікували мене. І кожно­

рентгенологічного відділення.

Коле­

району, сільські та селищні громади щиро і сердеч­

томної енергії, сил і натхнення в роботі на благо

го разу,

ги

, 50-

но вітають шановану в районі і за його межами лю-

рідної України, заради їі майбутнього.

обстеження і лікування, Бог nосилав

річчям трудової діяльності. Вони ви­

З повагою-

Юрій КУШНІРЕНКО,

РАЙОН різних

район.

галузей

номічного,

Високоnрофесійна вміло

вирішує

nитання

культурного і духовного

керівників

соціально-еко­

розвитку, дбає

лізм, комnетентність, вміння долати різні труднощі.

рентген-кабінету,

-

усміхаю­

дітей,

вирішення

соціальних

nитань

і

т.д.

Орієнтовна сума видатків на виконання зазначених робіт сягає nонад З,5 млн. грн., у тому числі nередбачено залу­ чити З млн. У

191

тис. грн. nозабюджетних коштів.

обговоренні

цього

nитання

взяли

активну

участь

районної державної адміністрації nід керівництвом голови

нового

~овки закладів освіти до нового навчального року. До­ nовідач начальник районного відділу освіти М.М

районної державної адміністраціі

затвердила

npo

значний обсяг робіт, який fіалежить викона­

навчального

року.

Голова

райдержадміністраціі

М.Ф. Діденко nідnисав відnовідне розnорядження. Зі звітом

npo

виконання делегованих nовноважень вис­

туnив сільський голова с. Гоголів П.В. Примак.

Скирта

людину,

З розглянутого nитання було дана відnовідне доручення голови районної державної адміністрації М.Ф. Діденка.

ти у досить короткий теrм!н конкретно у кожній школі. Це

Хво-

-

коли

захо­

чуть. Саме тому сnеціалісти нашого відділення і вдень, і вночі готові зро­

бити обстеження, терміново nідготу­ вати

знімки

ураженої

частини

тіла

Незважаючи на всі скрути фінансу­

держадміністрації з питань агропромислового розвитку

lrop

Вікто­

рович Луценко. Про це -інтерв'ю з ним.

Яка ситуація на хлібних полях

-

що

фахівці

стосується

Павла

своєї лікаря­

Леонтійовича,

району,

недавні дощі

допомогли

хліборобам?

-

угідь, часом занедбаних, що нага­

З незвичної для наших країв трав­

-

невої сnеки, озимі і ярі зернові вийш­

госnодаря,

зацію земель сільськогосnодарського

і

ми

робимо

вводимо

інвентари­

давні дощі. Взагалі, сnодіваємося, що

nризначення,

район займе на Киівщині одне з nер­

землі, які не оброблялися вnродовж

їх

у

обіг.

Є

родження

у

що це

-

-

далекому,

диnлом

nриємно

nрацювати.

Кривошлик, лікарі Микола Петрович

рядність,

Олянецький,

праці

-

чесність,

самовіманість

nіввіковий

стаж

роботи,

який

• має П.Л. Колесніченко. Його трудо­ вий шлях розnочався у 1957 році, ко­ закінчив

Одеський

Володимир

медичний

Тодорчук, близько

яка ЗО

рентгенологів

і

ни nереймають від Павла Леонтійо­

два

колісних

Харківського тракторного ряді

госnодарств

трактори

трактори заводу.

nридбали

Мінського

У

колісні

тракторного

-

-

Важливо повсюди мати хоро­

шу ремонтну базу, відновити, де

-

Я нещодавно nобував

ному

вище

у згадува­

фермерському

госnо­

дарстві "Волошкове nоле". Там відно­

вили майстерню і, гадаю, що з часом у

господарствІ

Потім nрацював у Бахмачі, Криво­ му Розі, а з

ставника

нашої народної,

диться у Броварах. Був начмедом, а

значеної

якимось

nотім став рентгенологом. Має сина,

свідченням. еліти.

створиться

хороша

1974

лено. Отже, техніка nотрібна надійна,

тивна культура. його олія використо­

ка: освоювати усі наявні угіддя, роз­

гарно

вується для виготовлення біодизель­

ширювати виробництво рослинниць­

робництва тут висока, і це вселяє оn­

ного

кої і тваринницької продукціі.

тимізм:

-

Поки що ми не маємо у районі nо­ тужностей з виробництва біодизеля,

Незабаром жнива. Торік у ба­

гатьох

байни.

муться

до

одержання

насіння,

яке

має на ринку високу ціну. При уро­ жайності ріnаку гектара

no

22-2З центнери з

100%.

-

- 120%

Після

формувань

- малопродуктивні,

призводять

до

втрат

І

таких

стає

.. . Завтра буде новий день. Похму:

ніби-то "об'єктивка", за рядками якої

рий, чи сонячний, а може й дощо­

сnресовані

вий.

дальної

внуків. роки

роботи,

коnіткої, від

якої

відnові­ великою

Дарма!

Рівно

рентген-кабінеті,

На

сьогодні

зернозбиральна

обробний

nолагодили

реманент:

також

корnусі

го діагнозу і nодальше лікування лю­

лікар Павло Леонтійович Колеснічен­

колишніх

радгоспів

коліс",

бо

немає ємкостей для зберігання nаль­

Такий же комбайн за лізинговою схе­ мою nридбало фермерське госnода­

ства, сільгосптовариства поверта­

рство "Марія К" у Заворичах, яке те­

ють у сільськогосподарський

nер

обіг

nрацюватиме

ного. Ми будемо з урожаєм, і це сьо­

і

фермерські

перетворилося

у

агрофірму

лікарні,

з'явиться

ко. Медсестри, як завжди, nідготува­

дини.

Незважаючи на стрімке поширен­ ня новітніх методів обстеження хво­

-

ультразвукових

установок,

ли аnаратуру до роботи. Зайде на

обстеження

хворий.

вислухає лікар,

комn'ютерних томографів сnособом,

що

-

рентген­

доnомагає

Його

уважно

обдивиться болючу

частину тіла. Його руки і nогляд бу­ і

несхибними.

nочинається,

І

все

немов зано­

во, як тоді, в 57-му, nіввіку тому.

Микола ТКАЧ.

Лікар Колесніченко отримує бага-

земле­

равушка" куnило високоnродуктивний "Кляйн".

в

лущильники,

зернозбиральний

комбайн

ранку

тех­

nравда,

ре­

8-й

в хірургічному

мірою залежить встановлення точно­

рих

районної

о

ніка стоїть "на лінійці готовності", ре­

ства забезnечені дизnаливом. Дехто,

тривалих

що

дедалі

року фермерське госnодарство "Жу­

цент­

ви­

nо­

більше.

борони, nлуги. Майже всі господар­

no 28

не

сільськогосnо­

формувань

ку, що техніку слід оновлювати. Цього

господар­

колгоспів,

дарських

монтники

...

Ситуація nотроху виnравляється.

а

nаnеровим

госnодарство на nравильно­

шляху.

Госnодарники приходять до виснов­

рентабельності.

періоду

ж

во­

ви­

гектара

1

умови одержати урожай

нерів, а це

урожаю

-

Вони

того

Культура

Ми ж маємо усі

рентабельність

nосівів складе

використо­

вували старі зернозбиральні ком­

тому nосіви ріnака використовувати­ для

господарствах

му

відремонтована.

-

Ось така коротка

5

визначенню багатьох хвороб.

чить, що і тваринництво буде віднов­

кого nризначення. Загалом, мета та­

для

-

вича, сnравжнього інтелігента, nред­

року живе і тру­

дочку і

ристовують землі сільськогосnодарсь­

на корм худобі.

2-З роки, але

Гуляйnоле Заnорізької області.

ози­

-

no

ство "Волошкове поле" (с. Світильне)

надзвичайно nерсnек­

(шрот)

сnеціалісти,

Багато хорошого для себе

цього дня

маса

лікарем колективі

життя, nрофесійного зростання

дієвим

відтиснута

з у

дий лікар nоїхав за направленням у

викуnовує застарілі ферми, а це зна­

а

Єгорович

з них будуть відмінні сnеціалісти.

кими

nального,

Є

молоді

чук. Працюють вони

дуть точними

-

Яківна

такі, як Ліна Ситник, Ольга Нестер­

аnарати і сьогодні є оnеративним і

-

nрацює

років...

ремонтна служба. Поки що госnодар­

мий ріnак. Це

Віра

Гаврилов, медсестра Любов Іванівнq,

становлять кредо лікаря.

Небагато броварських медиків ма­ ють

Медсестра

ство займається рослинництвом, але

нову для наших країв культуру

про

це лікар милістю Божою. Його nо­

років. Буває й таке, що розри­ вико­

розnовідати

своїх колег. З ними легко і приємно

10-15

не

білий

nip

каже лікар.

йому

ваємо договори з такими фермерсь­

які

зрозумів,

це моя святкова і буденна

нової груnи. Умови для цього є.

госnодарствами,

році,

1957

лікаря,

на все життя. З тих

ших міщь з урожайності культур зер­ Зверну увагу читачів на nорівняно

білий

"Заворотичі". А фермерське госnодар­

Так, багато nолів лишилися без

ли в хорошому стані: доnомогли не­

одягнув

інститут. Отримавши диnлом, у день

можна, ремонтні майстерні.

дують цілину ...

вnерше

то можна з уnевненістю сказати, що

ли

МТЗ-80, МТЗ-100.

дедалі більше колишніх сільгосп­

Коли

Ганна ПРОСЯНОВА.

придбало

переконаний виконуючий обов'язки заступника rолови районної

-

одіж,

сnравжні

все

лікарський халат, та ще й у день на­

халат

А

-

жання.

вання, у районній лікарні працювали і

свого народження, ЗО червня, моло­

"Ііvдемо з vоожасм!" -

nосмішка, теnлий сnівчутливий nог­

одержав

пацієнта.

рентгенолога

Колегія

РДА М.Ф. Діденка. Розглядалося актуальне nитання nідго-

розnовів

стуnеня В.С. Муд­

1-111

nлан заходів щодо підготовки закладів освіти району до

Броварської

nривітна

це вселяє віру людині у швидке оду­

кожного дня. Про найцікавіші nодіі розnовідає газета "Но­ колегії

його

ляд, вміння вислухати хворого

ревська.

засідання

Леонтійовича.

наздоганяють

nрикладі заходів, що nроходять у селах і селищах району

відбулося

ла

роби не виникають за календарем і

nрацюють

червня

в

nоєднання

вання, кадрового забезnечення, санітарііі гігієни, охорони

сnрави.

26

траnляється

їх до систематичного навчання у школі, організація харчу­

з легким сумом каже лікар.

тянеької загальноосвітньої школи

ве життя".

часто

гармонійне

-

npo

духовне здоров'я гро­

не

таке

ротному наnрямку, організація обліку дітей та nідготовки

сільський голова с. Зазим'я Л.В. Сnичак, директор Кали­

npo

Взагалі, людях

nрекрасних рис характеру, як у Пав­

У лікарні немає свят, лише будні,

мадян. Багато нюансів цього життя можна nростежити на

фізичне загартування молоді,

75-річчям

лесніченко. чись, стояв сам Павло Леонтійович.

nраці та техніка безnеки, медичного обслуговування, оз­

команда

з

соко nеціновують його nрофесіона­

забезnечення доїзду дітей до місця навчання та у зво­

доровлення

Цікавим, багатогранним життям живе наш рідний Бро­ варський

його

мені лакарів-охоронців, і серед них

Вітаю його зі святом.

УСЕ, ЧИМ ЖИВЕ

вітають

завжди був Павло Леонтійович Ко­ Біля

голова районної ради.

заступник голови адміністрації.

коли доводилося nроходити

годні

-

''

Початок вистав по буднях - о 18. ОО, у вихідні - : 14.00 і 18.00. Ціна квитків - від 10 гривень. Діти: З років - безплатно. :

'

Уваrа, акція! Купуючи три квитки на виста-:

головне.

у будній день, Інтерв'ю nровів Володимир ЛЯШКО.

четвертий квиток одер-

безплатно!

для довідок:

: :

17-11-QO. :

'~----------------------------------------------------------~


2

Середа,

4

липня

2007

Крок до зірок 16.З5 м;с "Вуличний фут­

16.00

Иrі

бол··

УТ·1

·доброго ранку, Ук­ раїно!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.35, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 07.10 Ера бізнесу 07.50 Ера якості 07 .55, 08.20 Православний

06.00

календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.10 д/Ф "Секрет сибірської мумі1"'

10.10 В гостях у Д.Гордона 11.00 Новини 11.10 Погода 11.20 Жипя триває 12.00 Тиждень в '"Артеку·· 12.25 д/Ф ""Історія Ярослава Дашкевича'" Новини Т ;с ··монте-Крісто. Любов та помста·· 14.25 Хай щастить! 15.00 Новини 15.15 Погода 15.25 м;с ··вуффі"' 15.40 Індиго

13.00 1З .1 О

Л~ ЯТНИЦЯ

6

УТ-1 ·доброго ранку, Ук­ раїно!"

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глоб ус Укра·Іни 07.10 Ера бізнесу 07.35 Будівельний май­ данчик

08.З5 Православний

календар

Ера відпочинку Ранкові поради Слов'янський базар. Щоденник фестивалю 09.ЗО Діловий світ 09.40 Погода 09.55 ··ваш вихід'" 11.00 Новини 11.10 Погода 11.20 Жипя триває 11.55 "Надвечір'я""

08.20 08.45 09.00

12.25 1З .ОО

Тиждень в ""Артеку··

Новини 1З.10 Погода 1З.20 Т/с ""Монте-Крісто. Любов та помста··

14.25

Територія безпеки

СУБОТА лиnня

та його

команда"

вродлива··

12.ЗО Т ;с "Янгол- охо роНовини Слов'янський базар. Щоденник фестивалю 15.35 Містечко Надія 16.00 Пляжний футбол. Чемпіонат України 17.15 Відкрипя етнічного фестивалю "Країна мрій" 18.ЗО Український вимір 19.00 Новини 19.15 Діловий світ 19.25 Світ спорту 19.З5 Погода 19.40 Національне бюро розслідувань

Екіnаж Трійка, Кено Слов'янський базар. Урочисте відкрипя

19.55 20.20 20.30

Новини Слов'янський базар. Урочисте відкрипя

21.00 21.10

1+1 07.ЗО, 08.ЗО '"Сніда­ нок з 1+1" 07.00 Дісней! 'Туфі та його команда" 08.00 ··єралаш" 09.00 Tjc ··дочки-матері"' 10.00 Tjc "Олівер Бін- 2". 1О.ЗО Т jc "Ксена"

06.00,

Т jc

"Не

родись

Український народ­ ний блокбастер "Спо­ тикач-2"' 17.30 Політичний підсумок

16.50

УТ-1 06.00 Ранкова молитва 06.05 Меридіан 06.15 Д/с '"Таємниці міфи ХХ сторіччя'"

тижня "Рада" та

валю

Щоденник фестивалю

09. 15 Погода 09.20 Хто в домі хазяїн? 09.45 Вихідні по-українськи 10.05 Здорово 10.30 Екіпаж 11.00 Кіно иа 11.25 '"Світське життя" з К.Осадчою 12.05 Тиждень в '"Артеку" 12.35 Чотири стіни 1З.ОО Пляжний футбол. Чемnіонат Украіни 14.20 Погода 14.30 Курорти Украіни 15.00 Зелений коридор 15.20 "Перехрестя" 15.55 Погода 16.00 Наша пісня

· аН~А!fІЯ,/ . nиnня" УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05 Меридіан 06.15 д/Ф "Як білий камінь в глибині криниці". Ан­ на Ахматова

д/Ф "Таємниці міфи ХХ сторіччя"

Слов'янський ба­ зар.Щоденник фести­

18.05

07.20 д/Ф '"Кордони" 08.25 Форсайт 08.45 Ера краси 09.00 Слов'янський базар.

07.50 д/Ф "Кордони" 08,20 Автоконтинент 08.40 Капітал

"Сніда­

08.00 "Єралаш" 09.00 т;с "Дочки-матері" 10.00 Т/с ""Олівер Бін - 2"". 10.30 Т/с "Ксена·· 11.30 Т/с "Не родись

11.ЗО

7

06.50

1+1 06.00, 07.30, 08.30 нок з 1+1" 07.00 Дісней! Туфі

та

Шоу

"Патріот" 09.00 Слов'янський базар. Щоденник фестивалю 09.15 Погода 09.25 "Сільський час" 10.00 Телефортуна 10.35 Нова армія 11.05 Погода 11.1 О Крок до зірок 11.45 Пани нахаби 12.10 Телевізійна служба "Милосердя" 12.ЗО Здоров'я 1З.ОО Пляжний футбол. Чемпіонат України 14.15 "Ваш вихід" 15.05 Погода

18.25 Х/Ф "Леді та герцог" 20.50 Мегзлот 21.00 Новини 21 .15 7 хвилин тижня 21.25 Світ спорту 21 .З5 Погода 21.45 Перші Європейські спортивні ігри. Предс­ тавляємо: бодібілдинг

Слов'янський базар. Гала-концерт майстрів мистецтв Білорусі(ч.1) 22.50 Суперлото, Трійка,Кено 23 .ОО Енергопанорама

22.00

1+1 Мультфільм ""Богатирськи ігри" '"Повернення Мухтара-З" 09.05 Розважальна прог­ рама "Хто там?" 10.00 Дісней! "Нові приго­ ди Вінні-Пуха"

06.05 07.00 08.00

Благовісник Аудієнція. Влад Яма Вікно в Америку В гостях у Дмитра Гордона 17.ЗО д/Ф ""Дорога любові"" 18.ЗО Слов'янський базар. Щоденник фестивалю 18.50 "Діловий світ. Тиж­ день"

15.15 15.50 16.15 16.40

19.З5 Слов'янський базар. Гала-концерт майстрів мистецтв Білорусі 20.55 Трійка, Кено 21.00 Новини 21.10 Погода 21.15 "Світське жипя" з К.Осадкою 22.00 Слов'янський базар. Міжнар. Конкурс вико­ навців естраднеі пісні "Вітебськ-2007". День nерший

1+1 Мультфільм "Бокс по-справжньо­ му: Володимир Кличко - Лейман Брюстер" 08.00 Т jc "Повернення Мухтара-З" 09.05 "Лото-Забава"

06.05 07.00

нець"

Т/с "Молоді і щасливі"' 14.25 "Сімейні справи" 15.30, 19.30 '"ТСН" 15.55, 19.25 "ТСН. Погода'" 16.00 т ;с ··nринцеса та жебрак·· 17.15 т;с '"Дочки-матері"' 18.20 Т/с '"Янгол-охоро­ нець'" 20,00 Т/с ··nроклятий рай" 21.00 т;с '"Закон мишо­ ловки'" 22.10 Т/с ··красна площа" ІНТЕР

13.30

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 18.00 Новини 06.10, 1З.15 Т/с ··дякую

18.15 20.00 20.30 21.30

07.10 07.50

'"Уроки тітоньки Со­ теща··

Т jc "Агент національної безпеки".

10.00 Т/с '"Тетянин день··. 11.00, 19.00 т;с Тонка за

КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 Огляд преси 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.15 ""Погода у світі'"

5

06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 ··час спорту··

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в 0700, 07.30, 08.00, 09.00, 10 ОО, 12.00, 13.00, 15.00, 16 ОО, 18.00, 19.00,

любов'" д/Ф '"Заnадня" Т Іс '"Прапорщик, йо­

14. 15 14.55

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 ""Погода на ку­

світ··

любов··

вродлива'" Т jc

"Янгол-охоро­

нець··

1З.ЗО Т/с ··молоді і щасливі'" 14.25 '"Сімейні справи··

15.ЗО, 19.30 '"ТСН" 15.55, 19.25 "ТСН. nогода·· 16.00 Т/с ··nринцеса та жебрак". 17.15 Т/с ""Дочки-матері" 18.20 Т jc "Янгол-охоро­ нець" 20.00 "Закон і порядок. Злочинний намір" 21.1 О Х/Ф ··четверта гру­ па" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00 Новини 1З.15 Т/с "Дякую тобі за все-2'". 07.10 '"Ранок з Інтером·· 07.50 "Уроки тітоньки Со­ ви" 08.10 '"Золота теща·· 08.45, 15.50 Tjc "Агент національної безпеки". 10.00, 20.ЗО Tjc "Тетянин

06.20, 09.20 Огляд преси 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 ""Погода у світі'" 06 зо. 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 '"Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

Тонка за

щастям".

12.10, 16.55 1О.ЗО

т;с "Любов як

Дісней!

"Качині

історіі"' 11.00 ·смачна краіна"

М/Ф ·том і Джеррі: Чарівний перстень'"

11.50

1З.О5 Tjc "Міліцейська академія-2'" 1З .45 '"Аншлаг"" 15.ЗО "Хто в домі госпо­ дар?" 16.05 ··велике зло та дрібні капості"" 18.25 Т/с "Повернення Мухтара-З" 19.ЗО ··тсн: Телевізійна служба новин·· 20.00 "Криве дзеркало" 22.40 "Володимир Кличко. Вода і діаманти'" ІНТЕР 06.00 Tjc ··дякую тобі за все-2". ··ввс. Жива nриро­

06.50

08.20 ""Жди мене". 09.30 Кулінарне шоу

··кар-

тата потата'".

10.20

м;с ··супермен'".

11.З5 '"Шиканемо''"· 12.40 Х/Ф ··nринцеса­ Лебідь"

10.00

Дісней! '"Нові приго­ ди Вінні-Пуха'" 10.ЗО Дісней! "Качині історіі"' 11.00 Бойовик "Останній

бойскаут" '"Танці з зірками" 15.З5 "Хто в домі госпо­

1З. 15

дар"

'13елике зло та дрібні капості'" 18.25 Т/с '"Повернення Мухтара-З" 19.30 ··тсн: Телевізійна служба новин·· 20.15 Драма '"Нокдаун" ІНТЕР 06.00 "ВВС" 06.З5 Х/ф "Дама з nаnугою". 08.25 ··квадратний метр". 09.10 "Доки всі вдома'". 10.05 "Мелорама" 1О.З5 "Караоке на май­ дані"'. 11.25 "Все для тебе" 12.00 "КВК-2007. Відкрита українська ліга". 14.20 Х/Ф ··моя мама - на­ речена'". 15.50 "Вечірній квартал".

16.0

··nодіІ"'

УКРАЇНА

"ПодіІ-. Спорт Погода ··срібний апельсин·· Т ;с "Клон" ··nрофесія

07

Україні'" ОО, 0730,

08 ОО, 0830, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 '"Погода на ку­ рортах'"

14.20

Х/ф ""Дама з папу­

Погода "Фабрика сміху"" Погода "Жарт за жартом" "Програма максимум" 12.55 Погода 1З.ОО Х/ф "Останній дюйм" Т/с "Москва. Центральний округ"

16.00 17.00 17.15 17.25

ни

фокусники

"Срібний апельсин" "ПодіГ

11.30, 23.05

"Світські

··nоді(". Спорт

11.55

10.30

"Авюпілот-новини" О9.ЗО, 2З 25. 05.00 ··час­ Тайм" 10.05, 1З.О5, 16.05 '"Час: світ'" 10.30, 11.30, 12.ЗО, 1З.30 ··nрес-конференції у прямому ефірі" 11.05, 14.05, 17.05 "Час: регіони··

"Страва від шефа" 14.ЗО, 15.ЗО '"5 елемент" 16.ЗО '"Драйв·· 17.ЗО ··особливо небез-

14.20

печно'"

18.15 ··закрита зона·· 19.25, 20.10 ··новий час" 20.00, 22.00 ··час новин" 21.00 "Час" 22.15. "Територія закону··

тер··

09.30 Погода 09.40 Фабрика сміху 10.55 Погода 11 .ОО "Жарт за жартом·· 12.20 ""Щиросерде зізнання·· ··nогода на курортах'"

"Фестиваль гумору в Ялті"

путівник" 09.ЗО "Час-Тайм'"

Х/Ф ··моя мама- наречена" 20.00 ··nодробиці" 20.25 "Вечірній квартал··. 22.25 ··квК-2007. Відкрита українська ліга". 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.1 О, 17.45 ··київський час" 06.20 Огляд преси 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.1 О ··nогода у світі"' 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.20, 21.50 "Бізнес-час'"

10.05,

18.25

06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту··

··туристичний

1З.О5,

16.05

"Час:

світ""

10.20

'"Не перший погляд'"

··5 елемент'" 11.05, 14.05, 17.05 10.З5

··час:

регіони"

'"Автопілот-тест" ··час купувати" "Ви практично здорові"' 12.25 "Страва від шефа" 12.40 Програма "Гра долі"" 13.ЗО Програма ""Відкрита зона" 14.20 "Новини кіно" 14.ЗО Програма '"Хроніка

11.15 11 .ЗО 11 .45

тижня··

06.50, 07.50, 14.15, 17.10, 22.40 '"Погода в Ук­ 08.30, 11.00, 14.00, 17.00, 2З.ОО

"Перший відділ"" Програма "Арсенал" '"Бістро-ТВ'" nрограма ··час за Грінвічем" 18.20 Прес-конференція

15.30 16.15 16.35 17. 15

тижня

19.00

Політичне ток-шоу

··5

копійок··

··час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20 17.45

Х/ф ··мальовнича авантюра". 20.00 '"Подробиці

20.ЗО Х/Ф '"Біле золото'".

22.25 Х/ф ··мережа'" 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.1 О ··київський час'" 06.20 Огляд пргси 06.25, 08.20, 1З.10. 16.10 "Погода у світі"

06.30, 07.10, 08.10, 09.15 "Бізнес-час'"

'"Час

спорту"

06.50, 07.50, 14.10, 17.15, 22.40 "Погода в Ук­ раіні"'

07.00, 07.30, 08 ОО, 08.ЗО, 0900, 1000, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16 оо. 17.00, 18.00, 21 оо. 2З.ОО '"Час новин··

21.25

ток-шоу '"5 копійок·· "Феєрія мандрів'" '"Страва від шефа·· 1З.О5, 16.05 '"Час: світ'" 13.20 Програма "МоторТУ"

1З.45 Соціальна програма 14.05, 17.05 "Час: регіони"

"Туристичний путівник" 09.25 "Вікно в Америку·· 09.40 '"Драйв·· 10.05, 11.05 Політичне

"Зодчий'"

"Палата'"

"Не перший погляд" Тра долі" 17.ЗО '"Закрита зона" 18.15 "Велика політика·· 18.45 "Тема жипя·· 19.00 Ток-шоу '"Майдан з Д. Я невським 21.15 ··час інтерв'ю'" 21.50 "Бізнес-час'" 22.00 '"Час новин"

16.15 16.40

22.15

"Особливо

небез­

печний'"

УКРА"іНА

06.00

··nодіі"" 06.ЗО Х/ф ··єсенія"

09.00 09.35 09.45 09.50

"Подіі" '"Подіі"'. Спорт nогода '"Срібний апельсин"

Інтерnолу ІСТV

06.10 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.35, 08.00, 09 ОО, 19.15, 01.10, 03.50 Погода 06.40, 08.35 300 сек;год 06.45 Т ;с ··nоліцейські на велосиnедах" 08.45 Факти. Ранок 08.55, 19.10 Спорт 12.20 Каламбур 21.05 Т/с "Громови".·

07.45, 07.55, 08.1 О, 09.10,

10.15 Т(с ··каменська-З". 11.10 Т/с "Леся+ Рома". 11.50 Т/с "Медики". 12.45 Факти. День 13.05, 17.40 Т/с "Агенція "Анатомія Грей". 15.З5 Т ;с "Пантера··.

14.30 Tjc

17 .оо 17.15 17.25

11.30 '"Світські хроніки'" 12.00, 17.55 Жіночій пог-

··nоді('

'"ПодіІ"'. Спорт Погода

··nоді('

20.ЗО '"Поді('. Спорт 20.З5 Погода 20.40 "Професія - репор­ тер" 21.10 Х/ф '"Москва. Цент­ ральний округ'"

06.00 Клуб 700 06.25, 07.45, 21.00 "24

го­

дини. Спорт"

Світ природи

06.30, 15.50 ввс

07.25, 20.ЗО "24 години" 07.50 ""Банкнота'" 08.00 ··нерухомість" 08.15, 08.55, 21.10 '"Пого­ да" 18.З5 Цей дивовиж­ ний світ

08.20, 22.00 22.15

··час новин"

УКРА"іНА

"ПодіІ"' "ПодіІ"'. Спорт nогода Х/Ф ""Увага! Всім постам" 09.00 "ПодіІ"' 09.35 ··nодіІ"'. Спорт 09.45 Погода 09.50 "Срібний апельсин" 11.00 "Жарт за жартом" 11.30 ··смачно" з Б.Бурдою

Т/с "Пригоди Герку­

леса"

1З.ОО М/с ТаргульІ" 13.30 т;з "Москва. Цент­ ральний округ-2" 15.30 Х/ф ··єсенія" 18.00 Фестиваль гумору '"Сміхота"

20.00 20 .ЗО

"ПодіІ"'

Концерт. 75 років Донецькій області ТОНІС

06.00 Ці дивовижні тварини 06.45, 05.ЗО Душа, розум і Т /с

07. 15

Видатні

фокусники

світу

""Усі

12.З5 Університет дизайну 1З.О5 Докази давнини 1З.40 Т/с '"Мегре"' 14.45 Грандіозні споруди 18.ЗО "24 години'", '"24 години. Спорт·· Погода 19.00 Гомо Сапієнс 20.00 Спецпроект 21.20 Абсолютна стихія 22.20 Пауло Коельо ІСТV 06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.З5, 08.00, 09.00, 19.15 nогода 06.40, 08.З5 ЗОО сек;год 06.45 Tjc '"Поліцейські на велосипедах". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.10, 12.20 Каламбур 09.10 т;с ""Громови". Реймонда"

'"Велика політика"

06.30 06.50 06.55 07 .ОО

12.00

ни

ляд О .Пушкіної

17.ЗО '"Жарт за жартом" 18.00 Т Із '"Клон" 19.00 '"Щиросерде зізнання'"

20.00

Хіт-парад ди­

кої природи Ці дивовижні твари­

10.00 10.ЗО

люблять

"Невипадкові зустрічі" 11.ЗО Т/с ··nригоди Гер~у­

11.00

леса··

М/с "ГаргульІ" Концерт. 75 років Донецькій області 16.ЗО Фестиваль гумору '"Сміхота" 18.ЗО Х/ф "Мільйон років

13.00 13 .ЗО

07.45 08.25 09.00 09.50 1О .25 11.35 12.10

12.45 Океани таємниць 13.25 Дивні nомешкання 14.00 Майстри дизайну 14.35 Хіт-парад дикої природи

15 .З5 Розваги багатіів 16.35 Великі речі 17.40 Спецпроект 18.10 Докази давнини 18.45 Пристрасті за комахами

19.15 Весільні безумства 19.45 Неймовірні історіі 20.25 Творці часу 21.00 Tjc "Прокляті королі" ІСТV

04.10 Факти 04.25, 07.15 nогода 04.30 Х/ф "Мавп'ячий

ко­ роль". 07.20 Автопарк. Парк авто­

мобільного періоду Неймовірні історіі Творці часу Пункт призначення

-

світ 17.00 Х/Ф "Таємниці Бур­ гундського двору··

Х/ф "Месьє Батінь­ оль"

18.55

Х/Ф "У точці порож­ нечі" ІСТV

21.00

'"Програма мум"

06.45 Х/Ф "Необхідний ри-

макси­

2З.ОО Х/Ф '"Правила сексу" ТОНІС 06.00 Сила віри 06.ЗО Як прожити довше 07.20 Дивні помешкання 07.50 Морський зоопарк 08.15 Океани таємниць 08.45 Розааги багатіів 09.35, 14.50 Хіт-парад дикої природи

10.З5 Майстри дизайну

11.15 11.50

"Диваки··

Дорослі

зик".

08.З5 Х/Ф "Битва за Острів Скарбів". 1О .40 Квартирне питання 11.40 Галопом по європах-

2

12.45 Факти. День 12.55. Євро-2012:

казки

про

давнини 1З.ОО Весільні безумства

стати кращими

Х/Ф

"Щоденник

Вікна-Новини

07.05, 08.10 ""Бізнес+" 07.14 Загадкове жипя

Ми­ коли Островського Х/ф "Забави моло­

08.15

дих"

10.10

Х/Ф "Закоханий ко­

роль"

14.00 16.00

Т/с "Коломбо" Феномени нашого

часу

17.00 Нез'ясовно, але факт 18.14 ··документальній де­ тектив. Мальтійська nолонянка" "Слідство вели" з Леонідом Канівським 19.45 "Особисті історії. Особливості національного шоу­ бізнесу·· 20.55 Т/с "'Адвокат" 22.25 Т ;с "Секретні ма­

18.45

теріали ..

10.10 т;с ··каменська-з··. 11.15 "Леся + Рома". Т jc 11.50 Т jc '"Медики'". 12.45 Факти. День 1З.О5 Т/с "Агенція НЛС'".

14.40 Tjc '"Анатомія Грей"". 15.40 Галоr.ом по європах-2 16.45 Х/Ф '"Критична маса·· 18.45 Факти. Вечір 19.25 '"Останній контракт'". 21.25 Х/ф ·денне світло'" СТБ

05.30 Ранковий виграш 07.00, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

07.07, 08.10 '"Бізнес+" 07.14 Трагедія силача.

Іван Піддубний 08.15 Х/ф "Вогонь, вода й ... мідні труби'" 10.10 Х/Ф "Помста і закон'" 14.00 Tjc '"Коломбо" 16.00 ··особисті історії Особливості національного шоу­ бізнесу· 17.00 '"Слідство вели" з Леонідом Каневським" 18.14 Городок 19.00 '"Літній жарт з ... '"20.55 Т/с ""Адвокат'" 22.20 Х/Ф "Набережна Ор­ февр'"

Tjc '"Пригоди Меддіганів".

09.00 Х/Ф "Критична маса··. 11.00 '"Леся + Рома". Комедійна програма

11.45 Tjc ''Троє зверху". 12.45 Факти. День 1З.О5 Зірковий патруль Клуб колишніх дру-

Х/ф '"Міцний горішок-2". 18.45 Факти тижня з О.Со­ коловою

'"Леся

жин

Х/ф"Останній ракт".

14.15

+

кант,

16.15 Х/ф "Денне світло". 18.45 Факти. Підсумок дня 19.05 Квартирне питання 20.00 Х/Ф "Міцний горішок-2" Х/ф "Метро" СТБ 05.30 Ранковий виграш 07.00 Хjф "Два квитки на денний сеанс" 09.00 їмо вдома 10.00 Городок 10.50 "Літній жарт з ... " 12.40 Х/ф "Помста і закон" 16.00 Х/ф ··невдахи··

22.40

"Неймовірні

18.00

історіІ

кохання··

19.00 20.10

"Заборонена зона" Х/ф "Шизофренія"

медійна програма "Шлюбні ігри. Номер для молодят". Фінал 21.20 Х/Ф ··nолювання на звіра" СТБ 05.ЗО Ранковий виграш 07.00 Х/Ф "Вогонь, вода й .... мідні труби" 09.00 "їмо вдома" 10.00 "У пошуках пригод" 1 2 . 1 О "те о р і я не й.­ мовірності. Спокусни­ ки"

1З.10 Шукачі. Папювання на ростовського звіра "Спецрозслідування.

14.1 О

Наші діти в чужих ру­

ках" 15.ЗО "Документальний детектив. Ц1.;а відмо­

16.00

Рома'". Ко-

"Правила жипq. "То- ~

вари масового ура,кен­

ня'"

17 .ОО

пам'яті"'.

19.25

Т/с."Каменська-3". Фінал СТБ 05.30 Ранковий виграш

ви"

Шанс

16.05

тварин

12.30 Докази

nогода 06.ЗО Зірковий nатруль

1З.1 О

Факти. Вечір Т/С ··дльф"".

20.00

06.05 Факти 06.20, 08.30

22.00

18.45 19.25 22.05

Т/с "Опери. відділу

13.20

'"Щиросерде зіз~~н­ ня"

21.00

Хроніки убивств".

07.55

Світові Одіссеї Подіумна колекція Як прожити довше Шлях до успіху Світ природи ВВС Морський зооnарк Тварини, що зника-

ють

1З.З5 14.15 15.55

16.35, 20.00

07.00, 08.00, 18.00, 22.00

розслідування

20.00 Магія зброї 21.1 О Розслідування

09.00, 16.50

до нашої ери"

15.ЗО '"Час за Гринвічем··

07.20, 09.20, 12.15, 15.20 "Погода на курортах··

""Арсенал··

Жіночій nоглядО .Пушкіної 12.З5 Університет дизайну 1З.О5 Докази давнини 1З.40, 22.05 т;с "Мефе·· 14.40 Грандіозні сnоруди 18.ЗО "24 години" "Спорт" Погода 19.00 Цикл: історичні

12.55 Погода 1З.ОО Х/ф ""Увага! Всім постам'" 15.00 Т/с '"Москва. Центральний округ 11" 16.00 ""Срібний апельсин'"

тіло

"Час: важливо"

12.20 12.45

14.15 14.40 14.50

розшуку

ТО НІС

06.30 "ПодіІ"' 07.05 "ПодіІ"'. Спорт 07.15 Погода 07.20 ··срібний апельсин·· 07.50 Т jc "Клон" 09.00 "Професія - репор-

12 ОО, 17.50

НЛС".

хроніки"

Служба дітей

Погода

16.25

08.45

"Жарт за жартом" Т/с "Клон" ·щиросерде зізнання" 20.00 "ПодіІ" 20.30 "ПодіІ"'. Сnорт 20.35 Погода 20.40 "Професія - репор­ тер" 21.10 Х/ф "Москва. Цент­ ральний округ 11" ТОНІС 06 .ОО Клуб 700 06.25, 07.45, 20.55 "24 го­ дини. Сnорт" 06.30, 15.50 Світ nрироди ввс 07.25, 20.30 ""24 години" 07.50 ""Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.55, 21.00 "Пого­ да" 08.20, 18.З5 Цей дивовиж­ ний світ 09.00, 16.50 Хіт-nарад ди­ кої nрироди 10.00 Ці дивовижні твари­ Видатні світу

08.45

06.40, 07.40, 08.40

реnор-

09.30 09.40 10.55 11 .ОО 12.00

гою".

07.00, 07.30, 08 оо. 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00,

-

17 .ЗО 18.00 19.00

УКРАІНА

раіні""

да··.

06.30 07.05 07.15 07.20 07.50 09.00

"Закрита зона"

'"Час спорту'"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в

··час новин'"

день··.

··час··

07.50

д/Ф '"Природжені убивці'" 14.55 Т ;с "Прапорщик, йомайо!" 18.00 Новини 18.15 "Ключовий момент'". 20.00 '"Подробиці'". 21.30 ""Фестиваль гумору в Ялті"'. 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.1 О, 18.45 ··київський час'"

14.15

06.10,

11.00, 19.00 Tjc

21.00 22.15

15.00

07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час- Тайм" 10.05, 1З.О5, 16.05 "Час: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30

майо1'"

12.ЗО

08.30, 11 ОО, 14.00, 17.00, 23.00

рортах"

Т/с "Любов як

"Прес-конференції у прямому ефірі'" 11.05, 14.05, 17.05 ··час: регіони" 14.ЗО, 15.30 "5 елемент" 16.30 ··мотор-ТУ"" 17.30 "Не nерший nогляд·· 18.15 "Перший відділ" 19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 ··час новин··

тер"

"Час новин"

щастям'".

12.10, 16.55

"Подробиці"". Т Іс "Тетянин день"

Україні'"

'"Ранок з Інтером··

08.10 ··золота 08.45, 15.50

"Ключовий момент··.

Т(с "Спецназ-2". 22.ЗО д/Ф ··nрироджені убивці""

тобі за все-2'".

ви··

15.00 15.15

лиnнЯ

06.00

07.55,

д/с ··закохані у тварин" 17.ЗО Т/с ··спецпідрозділ" 18.ЗО Український вимір 19.00 Новини 19.15 Діловий світ 19.25 Світ спорту 19.З5 Громадська варта 19.50 Прем'єра Д/ф "Бути Памелою" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21 .45 nогода 21.55 Слов'янський базар. Щоденник фестивалю 22.25 "Далі буде ... " 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

17.00

---ПОВВ~ПЯ---------------

року

··очевидець.

Ней-

мовірні історіі"' 18.00 "Паралельний світ"

19.00 20.10 22.25

"Заборонена зона" Х/ф ··вовкодав" Х/Ф '"Ватель'"

.


---------~---- ПОВЕ ЖИТТ.Я

Середа, 4 липня

2007

року

3

ПРОЕКТ PErY.ЯIITOPHOrO АКТА' «Про погодження тарифів на оплату витрат, повязаних з утриманням будинків

та прибудинкових територій» житлово-комунального господарства ТОВ «Бро­ варський заводабудівний комбінат>>

У жкr тов ''&З&К" Керуючись ст. 9 та ст. ІЗ За­ кону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарсь­ кої діяльності" від І 1.09.03р. N~ І ІбО-ІУ, на підставі Закону України "Про житлово-кому­ нальні послуги" від 24.06.04р. NQ 1875- lV ЖКГ ТОВ "БЗБК" пропонує Вашій увазі проект регуляторного акта "Про по­ годження тарифів на оплату витрат, пов'язаних із утриман­ ням будинків та прибудинко­ вих територій". Розробником проекту вка­ заного рішення є ТОВ "БЗБК". Проект рішення та

надавчої та нормативної ба­

аналіз впливу регуляторного акта опубліковано нижче. Зауваження та пропозиції щодо даного проекту будуть прийматися у письмовому вигляді протягом місяця з дня опублікування на поштову ад­ ресу розробника:

07400,

м. Бровари, вул.Порошкова, 2, тел.

8 . 1 (04494) 5-44-02 'а у в;дд;л; зверне"" сром""'н J МІськвиконкому:

м. Бровари, вул. Незалежності, 2, тел. 5-32-47.

Анаnіз вnnиву реrуnяторноrо акта 1.

Визначення

та

аналіз

-виконання вимог Госпо­ дарського кодексу України та

~ проблеt:"и, яку пропонуєть­ ся

розв язати

ст.

шляхом дер­

31

Закону

України

"Про

житлово-комунальні

послуги"

подарських відносин.

від

N2 1875-

Будинки та прибудинкові території з певним рівнем благоустрою потребують погодження тарифів на пос­ луги за їх утримання на рівні

ІV·

жавного

регулювання

відшкодування

гос­

:_ беззбиткову

фактичних

Основні причини та умови виникнення проб­ леми:

Пункти 4, 5, 6, 8 ст. 31 За­ кону України "Про житлово­ комунальні послуги" від 24.06.2004 року N2 1875-IV допускають

прийнятих

затверджен­

за

допомогою

регуляторного

Чинне

понованого

Принципи досягнення

чинного

-

є

фінансово обтяжливим та призводить до збитковості підприємства. Через зрос­ тання вартості електрое­ нергії, мінімальної за­ робітної плати, ріст цін на будівельні матеріали для проведення

господарчих

витрат

способи

цілей

регулю­

з

основної діяльності підприємства. 1.2 Суб'єкти, на яких проблема справляє нега­ тивний вплив: Мешканці будинків, рівень доходів яких не дозволяє

регулювання

побудов~­

но відповідно до принципІв регуляторної політики;

всі статті витрат розроб­ лені на підставі чинної зако-

-

ращення утримання будинку та прибудинкових територій.

У процесі формування планових витрат усіх видів послуг з утримання будинків та прибудинкових територій

7. Визначення очікува­ них результатів ухвалення акта із застосування ме­ тоду аналізу вигод та вит­

використано:

рат, (див. табл. 2). 8. Визначення показників

і ділу розміру плати за житло/розмір

' на облаштування та благоустрій

Київська

07400, Бровари,

вул.

тел./факс

область,

м.

експлуатаційного

2,

"БЗБК".

Обраний спосіб

·: ............................................................

на

оплату

пов'язаних з утриманням

підготовки

проектів

2007

рік.

регуляторного акта не може переви­

щувати сорок п'ять робочих днів (для

ня будинків та прибудинко­

ТОВ

вих територій, і впроваджен­

результативності регуляторного акта,

ня

проведений згідно з планом заходів

цього регулювання надає

-

"БЗБК"

житлових

мож­

належні

проводити

в

через

зараз

діють,

на

ТОВ

зростання

цін

ресурси,

на ма­

необхідність

номічно

оплату

встановлення

обІрунтованого

еко­

тарифу

на

оплату витрат, пов'язаних з утриман­

ням будинків та прибудинкових тери­

1,57

торій, на рівні

Відстеження гуляторного

підставі вання

грн.

результативності

акта

фак1Ичних даних плати

на

ре­

проводиться

з

покриття

витрат,

пов'язаних з утриманням будинків та прибудинкових територій. Основними показниками результа­ тивності цього рішення є:

-

надходження

коштів

від

меш­

канців;

показники

-

прибутковості

-

рівень відшкодування витрат то­

вариства чинним тарифом.

Генеральний директор ТОВ

"БЗБК" М.І. Дудар.

витрат,

динків та прибудинкових територій"

Розглянувши подання ЖКГ ТОВ

І "БЗБК" м. Бровари про погоджен!ня

тарифів

на

оплату

витрат,

способів/аргументи щодо переваги •

.

розмІру плати за ~~римання житла

!

ВИРІШИВ:

1. Погодити тарифи на оплату! витрат, пов'язаних із утриманнямІ

іпов'язаних з утриманням будинків

будинків та

і та прибудинкових територій з меІ тою стабілізації фінансового стану

торій (Додаток NQ 1} 2. ЖКГ ТОВ "БЗБК":

1

2.1. споживачів.

І

,тдприємства

1

ПІдвищення якосп

!надання послуг, керуючись

пунк-

Ітом А ст. 28 Закону України "Про !місцеве самоврядування в Україні",

від альтернативних

Іп.2 ч.1 ст. 14, ч. 2 та З ст. 31 Зако!ну України "Про житлово-кому!нальні послуги", виконавчий

!комітет Броварської міської ради

прибудинкових тери-1

·

Довести тарифи до відомаІ

2.2. Розрахунки зі споживачами!

за погодженими тарифами прово-І

дити з 10.08. 2007 року. .І З Контроль за виконанням даного! рІшення поклас1и на заступника мІсь-

кого голови Голубовеького Г. П

Додаток

Ng 1 до

проекту рішення виконкому Броваоськоі міська;· ради;

Тарифи на nослуги по утриманню будинків і сnоруд та

ляторної політики -повністю розв'язуєтьох проблема та

вного р"гум>вання

досягаються поставлені ЦІЛі

і

прибудинкових територій ..І.

N!~І'~! 1.

~~о;~'ф;~~~::рв~~~ватнаближає-

1

!

~---·-·-·----·-------------~~-~~й -~~~--~~~~~~то ненко.!

на даний момент

гулювання центрального рівня

та

збитковості підприємства;

оплату витрат, пов 'язаних із утриманням бу11

зменшення доходу громадян.

-забезпечує досягнення цілей держа

на

нараху­

Проект рішення виконавчого комітету Броварсь­ кої міської ради "Про погодження тарифів на

беззбит­

:

2.

Перелік послуг Прибирання сходових клітин. МІСLlь загального призначеннq (з вологим прибиран-

ням сходових клітин

2 рази

на тиждень)

Тариф

І

0,1677 0,1318

2.

Прибирання прибудинкових ториторІй

З.

Вивезення твердих nобутових та негабаритних відходів

О, ії80

4. 5.

Технічне обслуговування ліфпа

о

Енергопостачання для ліфтів

с

6.

дЄІJНЯ, злr1вноІ каналізацІЇ та ліквідацїі аварій на внутрішньоквартирних мережах .

1310 1367

Обслуговування внутрІшньобудинкових систем водотеплопостачання, аодовщве· ....

О, 1618

Підготовка до зими

Вигоди

7. 8.

Забезпечення сам()()куnності ЖЕВ підnриємства. Покращення якості всіх послуг з утр!1мання

будинкІв та прибудинкових тер~торій. Зменшення скарг з боку мешканців на надання вdх

і

видів nослуг з утримання буди~ків. Персnектива впровадження нового тарифу дасть можливість отримання всього nереліку nосл

1. .

відділу

БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р~ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ. ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ

ковість ЖКГ ТОВ "БЗБК". б. Характеристика ме­ ханізму компенсаціІ можли­ вих збитків у разі настання очікуваних наслідків діІ акта: Дія акта зумовлює незначне

j ~~~~~~~даепотребам увир1~енні .....

Аналіз

ла

вартості робіт та послуг, тарифи, що

повному

(відрахування в пенсійний фонд) через дотримання рівня заробітної плати;

-частково розв'язує проблему

постійне

паливно-енергетичні

обсязі обслуговування та ремонтні роботи, пов'язані з утриманням будинків; - поповнювати бюджет

-забезпечити

р.).

теріали та запасні частини, зростання

умови проживання;

-

1.08.2007

з

мінімальної заробітної плати,

мешканцям

будинків

"БЗБК"

щодо базового відстеження, показав, що

створювати

давства

лювання.

мешканцям будинків;

регуляторних

зового відстеження результативності

-вІДповідає вимогам чинного законо- не досягаються ujщ ЯКІ є ануальними

Сфери впливу

проживання

ТОВ

всіх видів послуг з утриман­

яке заnроваджується

Населення

будинків та

територій"

Строк виконання заходів щодо ба­

Опис nрогнозованих вигод та витрат від регулювання,

Місцева влада

витрат,

актів на

з

Основною метою даного регулювання є забезпечення якісних і в повному обсязі

Таблиця

Прийняття даного регулю­ вання має на меті привести тариф на оплату витрат, пов'язаних із утри~анням будинків 1 а прибудинкових територій, до рівня, що за­ безпечує: -стабільність надання

комітету

БроварськоІ· міської ради "Про погод­

прибудинкових

мають

житлово­

У зв'язку з вищевикладеним виник­

виконавчого

тарифів

територій,

витратам

Порошкова,

5-44-02.

Рішенням ження

пов'язаних з утримаг.ням будинків та відповідати

--побудований відповІДно до вимог ре -забезпечує принципи державної регу ·

лом та за отримані якісні послуги з утримання бу­ динків. 2. Цілі державного регу­

умов

Поштова адреса:

акта.

ЖКГ ТОВ ливість:

- повторне відстеження через рік із дня набрання ак­ том ЧІІІННОСТі. Генеральний директор ТОВ "БЗБК'' М.І. Дудар м. Бровари

прибудинкових

"БЗБК" включено до плану діяльності

ться не всі види послуг

: nлати залежить від фактичних витрат

ТОВ "БЗБК".

ливості досягнення виз­ начених цілей у разі прийняття регуляторного

жавного рівня цілей, оскільки охоnлюю давства в частині методу встJновлення

Використання інших принципів розпо­

за

Заходи відстеження регуляторного

обраного способу

;

регуля­

заходи,

-базове відстеження - до набрання актом чинності;

ЗВІТ

акта проводить

забезпечує часткове регулювання дер- невідповідність нормам чинного законо

;

та

його результативності. 8. 1 . Статистичні показни­ ки прибутковості та збитко­ вості ЖКГ ТОВ "БЗБК" 8.2. Термін проведення відстеження:

Про базове відстеження результативності регуляторного акта ''Про погодження тарифів на оплату витрат, пов 'язаних з утриманням будинків та прибудинкових територій"

Причини відмови

Збереження чинного регулювання

акта

допомогою яких буде здійснюватися відстеження

Держбуду України від 04.08.1997 р. N2 59. 5. ОбГрунтування мож­

сплату за користуванни жит­

належних

результативності торного

персоналу, зайнятих утри­ манням житлового фонду", затверджені наказом

Оцінка способу

досягнення цілей

самокомпен­

ла.

Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів 1 досягнення цілей, аргументація nереваг обраного сnособу 1 Можливі способи

буде

сація витрат за рахунок пок­

! Таблиця. ІІ

ремонтних

робіт рівень відшкодування вартості витрат на утриман­ ня будинків складає 53,2%. Як наслідок, 47% відшко­ дування вартості на утри­ мання будинків здійснюєть­ ся за рахунок основної діяльності акціонерного то­ вариства, що поглиблює нестачу обігових коштів та залишає непокритим цілий ряд

та

вання:

акта:

регулювання

регуляторного

акта.

випадку

- визначається чіткий пе­ релік робіт з утримання жит­

з планування, обліку, кальку­ лювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах Ж КГ", затверджені наказом Держбуду України від 06.03.2002 р. N2 47; - "Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого

альтернатив­

них способів досягнення цілей. Переваги обраного спосо­ бу відображені в Таблиці 1. 4. Опис механізмів і за­ які забезпечують ходів, розв'язання проблеми шляхом прийняття запро­

ня/погодження цін (тарифів) на житлово-комунальні пос­ луги, нижчих від економічно обгрунтованих витрат без відповідного відшкодування бюджету. 1. 1 Обгрунтування немож­ ~ливості розв'язання пробле­ ми

діяльність

ЖКГ ТОВ "БЗБК". Для досягнення мети пе­ редбачено встановлення економічно обГрунтованого тарифу на всі види послуг з утримання житлових бу­ динків та прибудинкових те­ риторій. З. Визначення та оцінка

витрат на утримання.

не

року

24.06.2004

даному

виправданою

- "Порядок формування тарифів на послуги з утри­ мання будинків і споруд та прибудинкових територій", затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N2 560; - "Методичні рекомендації

Київська область,

07400,

У

зи;

уг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів УкраІни вЩ 12072005 року N!

560, кореrув

аннятарифу шляхом скорочення nереліку надання послуг з утримання житла або частковим н. аданням даних послуг, утримувати буд:~нки в належному стані. ... 1.............. .....................................

............................ .

І І

9.

Дератизація, дезінсекція

Потичний ремонт бущвлі,

peMOhT

майданчиКІв. Обслуговування вснтканал1в Пщго-

0,0193 0,1521

їОВКЗ ДО ЗИМИ

Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води та ЛІКВІДЗЦ!Я

0.12ВВ

аварій

10.

Виготовлення розрахункових книжок та довідок наймачам

11. 12 13. 14. 15.

Озеленення, nолив, висадка квітів

16. 17.

Всього

ІВ

Тариф за

Обслуrовування систем nожежогасіння та оповіщення про пожежу Разом Разом( з окр до коп'

Рентабельність пдв

1%

0,0675 0,0220 0,0070 1 3037 1.30 0.013 1.31 о

20% 1м' загальної площі

26

1 57

'


4

Середа,

липня

4

року

2007

ПЕТРУ АНТОНОВИЧУ fАВРИ.ЯІОКУ, начальникуБроварського районного дорожнього

управління

- 50 років!

З великою шаною вітаємо Вас з ювілеєм. ~­

Бажаємо міцного здоров'я, якого ні за які гроші не

Щиро вітаємо

n10дмиnу Євnаиівну КАЧУРУ

купить, родинно :о тепла, яке ні•шм не замінить, ша­

-

лікаря-бактері{)лога Броварсь.~ої сr.нітарно-

ни людської, яку не кожен може заслужить, затишку

епідеміо,югічпої сmаІІЦіі з юні,zейнІш днем иарод.жєння 1

в хаті, який шоднн до ~.:ебс манить.

Дтrm,Іьте сьогодні Вас привітати.

Жи11іть щаслшJі і бадьорі, не ша й те горя, сліз і бід

Щастя, здоров'я навік побажати'

Хай щастя щщастя у ділtие пускає,

Хай доля на.Іtіmить ще років багато,

Хай скаже йому, zцо Вас дома иемає.

Відпустить здоров:,, безліІ;у добрJ, Щоб .ЮСКОЮ

Хай роки ідуть, а лице молодіє,

/lOII'IlL1CCb рідна ОСе,ІЯ nill .1юдського те11ю.

Й багато було в

Хай внуки ростуть, гадова ІІЄ сивіс.

Хай сонце світип;ь і зорі сіяють,

Хай жайвір Ва.ч ніж11ої пісиі співає,

Хай рідпі і друзі завжди поважають, І років до ста ще під сонцеж прожити,

А радість вес1юю в душі процвітає.

Онуків зростити і odpyжumи'

З повагою

- колеги.

З повагою

~ -Уп_р_а~:;;ін-н~- ,:;раЦі -;а- ёоЦіа:;;~~ог_о_ ~

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЩ,АJІЬНОГQ ЗАХИСТУ

І

НАСЕЛЕННЯ БРОВАРСЬКОІ МІСЬКОІ РАдИ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

• ''

провідного спеціаліста по здійсненню нагляду за правкльністю

,

пркзначення (перерахунку) пенсій. Вимоги: громадянин України, освіта вища економічна або юридична,

:

стаж

роботи

за

фахом

не

менше

3-х

років,

вміння

працювати

комп'ютері. Заяви подавати не пізніше

06 серпня 2007 року за м. Бровари, вул. Ю.Гагаріна, буд. 18. Телефони для довідок: 5-23-88; 4-23-63.

на

адресою:

ства

інвалідів такого бажання.

та

законним

представникам

дітей-інвалідів, які перебували на обліку в органах Пенсійного фонду як одержувачі різниці між розміром державної соціальної допомоги відповідно до цього Закону та пенсією проводиться з 1 січня 2007 року з урахуванням сум вип­ лаченої пенсїі, якщо звернення за їі призначенням надійшло до органів праці та соціального захисту насе­ лення до 1 січня 2008 року. Призначення державної соціаль­ ної допомоги відповідно до Закону Укра'іни "Про державну соціальну

дітям-інвалідам" не позбавляє пра­ відновлення

І

І

'

міської ради оголошує конкурс на 1 . .. t замІщення вакантна! посади rолов-

,

ного спеціаліста з питань

кий

;

призначеної

в

органах Пенсійного фонду пенсїі (у

військовий

комісаріат

про­

довжує відб ір на військову служ ­

програмного супроводжвннrІ

Вимогк: громадянин України, освіта

бу за контрактом чоловіків (також тих , хто не с л ужив в армїі)

виша економічна або технічна, стаж

та жінок віком від

06

серпня

2007

років,

40

За додатк о вою інформацією зв е ртатися:

18.

Бров а рський О МВК , вул . Г руш евс ького, 2, каб . 105,

Телефони для довідок:

t----- _,.5.::~~:1!,8_;_'!,-_2_3.::~~:.----

до

технічну освіту.

року за адресою:

м. Б'ровари, вул. Ю.Гагаріна, буд.

18

які мають вищу або пр офесійно ­

Заяви подавати не пізніше

допомогу інвалідам з дитинства та на

І

захисту населення Броварської

роботи за фахом не менше 3-х років.

Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської ради повідомляє, що приз­ начення державної соціальної до­ помоги відповідно до Закону Ук­ раїни "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" інвалідам з дитин­

ва

- колектив Броварської

санітарно-епідеміологічної станції.

0

11

__ j

тел.

5-45- 33 .

тому числі соціальної) у разі вияв­

3АПРОWУЕМО НА РО&ОТУ (150G-2500 rрн.): І

лення

газоелектрозварників; токаря-фрезеру­ вальника; слюсарів-ремонтників: елект-

інвалідами

з

дитинства

та

законними представниками дітей­ ЖЕС ВАТ БЗБК буде вносити на розг­

Перерахунок державної соціаль­ ної допомоги

інвалідам

з

дитин­

варської

міської

ради

проект

рішення

динкових територій".

місяця з дня публікації.

соціального

захисту

після

2007

1

квітня

населення

року, буде про­

ведено автоматично в липні

Розробником

проекту

Тел.:

Ваші зауваження та

"Про

та

послуги з

5-23-11.

утримання будинків і споруд та прибу­

праці

погодження тарифу на

12-а, тел.

рішення

ства та дітям-інвалідам, які зверну­

управління

Надається ~уртожиток.

Адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна,

лися

до

ромонтажників, водія В, С.

рішення є ЖЕС ВАТ БЗБК.

ляд засідання виконавчого комітету'"Бро­

Телефони

пропозицїі щодо проекту вищевказаного

вказаного

будуть

прийматися

протягом

АдміністраціА ЖЕС ВАТ БЗБК.

JIICIIA, АІІРІ; WКОНІІ МІІ'АІОІUІАСІІІІОІІ. ПРОФШ... .SA.UМAifDII, Dl,

ііі:

кімната

повідомляє про річні загальні збори акціонерів,

18,

N2206.

які відбудуться

07400,

23

серпня

2007

р. о

м. Бровари, вул. Незалежності

1. 2. Байсангурова, який зараз готуєть­

до

бою

за

звання

чемпіона

Європи у першій середній вазі (до

69,9 Втретє броварчанин Юрій Нуж­ ненко

відстояв

свій

континентального

версією ким

WBO

титул

чемпіона

за

в бою з аргентинсь­

боксером Хуаном

Карлосом

Відлареалем.

Хуан

відчений

бо'ів, з них

- 28

інтер­

-

боєць дос­

23

пере­

моги нокаутом, та і наш Юрій не з простого десятка

- 25

на

рингу і

професійному

поєдинків жодної

поразки.

Цій зустрічі боксерів передува­

ли поєдинки багатьох українських спортсменів, які я дивився з пре­

зидентом

Федерацїі

кікбоксінгу

Павлом Орлом. Його оцінка поба­ чених

поєдинків

була

скромною:

"Усі ці бої, які я сьогодні подивив­ ся,

-

трохи нуднуваті. А ще й ціна

квитків-

100-300

гривень. Не див­

но, що Палац спорту напівпустий". Та на наших змаганнях зала бу­ ла переповнена. Все ж, добре, що

керівництво Natioпal Ьох promotioп уже

вдруге

цього

року проводить

поєдинки у Палаці спорту.

Аліна

Шатернікова,

чемпіонка

світу серед професіоналів, взяла інтерв'ю у Віталія Кличка і Заура

кг) з приводу бою Юрія Нуж­

ненка, який мав ось-ось розпоча­ тися.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

Підсумки господарської діяльності товариства за

2006

рік.

с~rладальники виробів з

Звіт Наглядової ради Товариства.

металопластику.

Бажано з досвідом роботи.

З. Звіт Ревізійної комісїі.

4.

прогноз:

арген­

5. 6.

Затвердження договору з реєстратором

Реєстрація акціонерів

23

серпня 2007р. з

не технічні, "коряві", їхній бокс не класичний. Юрій переможе, і ми в нього віримо.

Отож, провів

бій його

зібрано

2, 4

і і

Юрій

спокійно.

12

раунди,

під час яких відчувалася перемога і

в

Нескінченні

участі

в

зборах,

акціонери

представник

-

no

9-00

повинні

техніці,

клінчі,

і

в

тактиці.

захвати,

до

9-45

год. за вказа

представити

-

з

Можливий демонтаж, самовивіз.

Найменування показників

15: Загублений Державний акт на право sласносп на земельну ділянку площею О. 164

га, по В'!Л. ЖоР.тневІй

11, реєстр N2309 від 16.02.1998 р., виданий на Ім'я Світлани Гри­

порушенням

горівни Міщенко виконкомом Русанівської сільра,ц_и (рішення від 30.06.1996 р.), вважа­ ти НеДІИСНИМ.

"':

Втрачений атестат про середню освіту,

серія КХ

Юрій відчував підтримку залу і

N23 1609484,

ви,цаний Калитянською

ЗОШ 1·111 ступенів від_26.06)007 р. на ім'я Рад~енко Оксани ОлексІІвни, вважати

-

НеДІИСНИМ.

батько, брати, куми, пів-Броварів!

~· Втgачене посвідчення "Почесний донор України' серії М N2026121, видане Київсь­ ким МІським центром крові 26.03.2003 р на ім'я Оміц~нського Миколи Францевича, вва­

Одним з перших Юрія поздоро­ Броварської райдер­

жадміністрацїі М.Ф. Діденко і на­ відділу

Тел/факс. (044)292-00-88, (044)205-67 -50, 8-050-332-67-50, 8-067-986-94-34.

фінансово-rосподарськоі діяльності ВАТ "Броварський ШРЗ" (тис., rрн.)

найменших переваг.

чальник

брухт чорних та кольорових :четадів.

ОСНОВНІПОКАЗНИКИ

правил, так і не дали йому бодай

вив голова

ІПІП.ЩІПІІРІИІ<ЕМСС'JІ'llіС!D і .ЩC!DIPC!DIГC!D ІКУlІІІJИГlГІЬ .

5-01-41, 5-01-42.

пір­

не мав права програвати: у залі

~ 1fl'#:j Іт$.] f&·> C·J

ент, що посвідчує особу.

усі ці хитрування аргентинця, які межували

(моб)8(067)-243-ОО-3~

документ,

нання головою хіба що не в коліна часом

9-24-47;

веденню реєстру влас­

документ на право участі в зборах

Довідки за телефонами:

розпочався.

Особливо відмічу українця

Для

посвідчує особу,

450 у.о.

Звертатися за телефонами:

Вибори виконавчого органу товариства.

тинці стійкі і напористі бійці, вит­ ривалі і добре тримають удар. Але

Заробітна платня від

Затвердження нової редакцїі Статуту та внутрішніх нормативних доку­

ментів.

ників іменних цінних паперів.

Ось яким був

7·20·72, 7·24·31' 8!050j462·46·77.

ІОВ "ВІНСО-ВІКНА"

10-00 год. за адресою: 24, промвузол, зал заводу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ся

Ціни внробннка.

~

для довідок:

м. Бровари, вул. Гагаріна

WINHOUSI.

а

2007

Адреса

6-58-43, 5-42-10.

Продаємо: вагои, КАМАЗ, ~

року.

5-45-48, 4-60-99.

жати нед1исним.

'"і Втрачена кругла печатка на СПД Горо­ ховську Свіrлану Сергіівну, ідентифікаційний номеР. 2537013340, вважати недійсною.

фізкультури

спорту Віталій Федянін.

·"· Втрачений державний акт на право

власносп

Борис ЛИСИЙ.

І

88

100

на земельну дІлянку, серІя ЯБ N2771550, виданий Броварською райдер­ жадміністрацією 02.03.2006 р. на ім'я Рачини Зінаіди МаркІвни, вважати недійсним.

Друк офсетний.

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська друкарнА",

3

17 Дні

виходу:

середа. субота.

#49 2007  
#49 2007  
Advertisement