Page 1


21

N!!49 (96SB) І

23.06

1g

сивної терапії та корекції життє­ вих функцій організму хворих. Це тисячі і тисячі врятованих життів. Щороку у нас пролікову­

ЧЕРВНЯ в Україні від­ значили День медич­ ного працівника. Про до­ сягнення своїх колективів розповідають люди, яких

ється від 650 до 750 важких хво­ рих з травмами, опіками, карді­ ологічних, післяопераційних та інших, коли існує серйозна заг­

доля обрала бути у відпові­ ді за наше здоров'я і життя. Ми у глибокій шані схиляє­

роза життю.

мо голови nеред їхніми мужністю, професіоналіз­ мом, готовністю nрийти на доnомогу вдень і вночі, в сніг, і дощ. Дякуємо вам, лікарі!

кардіологічного

туру, монітори, інше обладнан­ ня,

відділен-

дозволяє

надавати

професіоналізм лікарів, застосу­ вання сучасних методик лікуван­ ня

ДОЗВОЛЯЮТЬ

«ВИХОДЖуВаТИ»

хворих навіть із вкрай критичних станів. Серед них В. В. Гурі­ на, П. В. Рябий, І. А. Рябець. По­ ряд з лікарями звитяжно ведуть

боротьбу

за

життя

людей

ст.

медсестра Н. А. Горщинська, медсестри Л. А. Рогальська, Н. В. Тимошеч·кіна, Л. А. Кири­ чак, Л. В. Чамара, Т. М. Жеже­ рун. Вони вміло і точно викону­ ють призначення лікарів,

ний

велоергаметричний ком­ плекс для діагностики хворих з Ішемічною хворобою серця, ма­ ємо ехо-кардіоскоп, проводимо УЗД серця. Старанно виконують свої

кардіоло­

маніпуляції, знеболення, анесте­ зії, «виходжують» хворих. Ольга Яківна ШЕЛЕСТ. заві­ дуюча Фізіотерапевтичним відді­ ленням ЦРЛ: -Наше відділення багато ува­ ги приділяє лікуванню ускладне­ них захворювань хребта, число яких постійно зростає. І зумов­

повертаються

лено це негативними чинниками

обов'язки медичні сестри О. В. Івашко (старша), О М. Юрченко (маніпуляційна), П. М. Довгодько (постова), сані­ тарка О. Ф. Маляренко та інші. :За рік у відділенні (70 ліжок) і);Іизько трьох тис. хворих одер­ кваліфіковану

Володимир Володимирович дРУТІН. завідувач відділення анестезіологїІ та інтенсивної тe­

цивілізаціІ. Для лікування цієї недуги ство­ рили свою оригінальну установ­ ку для підводного витягування

ilCJ.Пli

хребта,

І\U повноцінного життя.

оригінальну

ванну

з

Нещодавно наше ві,пділен­ tJідзначило своє 20-річчя. Во­ но було створене за ініціативи 'оловного лікаря ЦРЛ І. П. Соку­

утепленими стінками. У резуль­ таті комплексної терапії після 3-4 процедур хворі відзначають по­ ліпшення стану. Клінічні спосте­

рJ

реження

--

·•sl

з

метою

проведення

інтен-

вказують

на

значне

ОФІЦІ

НИ

Атмосфера, що панує в державі ІІІеля виборів та інавгурації новооб­

за

виконанням

положень

Закону

до

Закону

обов'язкове державне пенсійне страхування» з 12 січня 2005 року від­ бувся перерахунок пен­ сій. Тож у багатьох ви­ никли запитання: <<Чому саме така сума?", «З якого розрахунку йде

рушень, що призвели до збитків на

пенсіІ'

fJІЩ

9

підприємствах на суму 58,17 тис. грн. Перевірками встановлено не­ законних витрат ресурсів по 7 під­

прожиткового

контрольно-реві­

нові

J:ШДJННЯ.

Зміна пріоритетів діяльності ДКРС означає зміну філософії дер­ жавного фінансового контролю: ІІЩ)спективою мас:

стати

діяльності

поступовий

служби

перехід

фінансово- господарського

до

аудиту

то спрямування основних зусиль не

ІІИІІJе

1"1

на

виявлення

попередження

порушень,

і

а

й

недопущення

ІJ трат державних ресурсів.

5

fаІ<, за

місяців

rропьно-ревізійним

2005

року кон­

відділом

Брогюри і районі перевірено

в

22

м.

під­

приємствах, установах і організаці­

ях на загальну суму 50,39 тис. грн., недостач і розкрадань грошових коштів по 4 підприємствах, устано­ вах і організаціях на суму 2,34 тис. грн., недоотримано фінансових ре­ сурсів на 5 підприємствах на суму 16,96 тис. грн., нецільові витрати державних ресурсів склали 4,44 тис грн .. заниження в обліку вар­ тості активів відбулося на 8 підпри­ ємствах тис.

ІІриємства, установи та організації.

В ході ревізій і перевірок праців­

на

загальну

суму

563,04

рок)

прожиткового

1U

протоколів

про

норма­

не

державної фінансової дисципліни, за ефективним і цільовим витра­

про бюджетну систему за ст. 16412 КУ пАП. До адміністративної від­

чанням бюджетних коштів, за пов­

повідальності за ст. 164-2 КУпАП притягнуто 1О осіб на загальну су­ му сплати адмінштрафів 1.,4 тис.

нотою

і

своєчасністю

відрахувань

до

проведення

Пенсійного

фонду

УкрJІ·ни, фонду соціального страху­ І>е1ння, з інших питань. Проводилась ІJІДповідна

За наслідками ревізій (перевірок) справи за допущені фінансові пору­

но ревізІйного

шення. за якими ведеться слідство.

УкраІни

р. щодо підвищення ефек­ Володимир ТИМОШЕНКО,

плану заходів Го лов КРУ Ук­

начальник контрольно­

ра1ни щодо забезпечення контролю

ревізійного відділу.

iJO ги

TJ

контрольно-ревізійноІ

жін­

УкраІни

мінімуму

рік" для осіб,

втратили

працез­

датність, його встанов-

полого­

заслуговують

медсестри

дована

А. Ф. Семічаловська та ін. Вели­

років тому, уже зараз

15

А. П. Штефан,

чезна відповідальність працюємо,

як

тож і

-

одна

команда,

тача дільничних педіатрів. Зараз на дільницях працюють лікарі пенсійного віку. Ірина Миколаївна ТКАЧЕН­ КО, завідуюча відділенням мо­

дружно злагоджено. Завжди пам'ятаємо очі батьків, сповнені розпачу і надії, якими вони див­ ляться на нас, коли життя їхньої дитини в небезпеці. Так, це ве­ лика відповідальність! Але і щас­

лодшого дитинства ЦРЛ:

тя

-Торік у відділенні розгорну­ то ліжка патології новонародже­ них, впроваджено нові методи

щоб до сумних осель знову по­

дітей,

ЯКИХ

-

високе

вертався

рятувати

щасливий

життя,

дитячий

сміх. Заради цього варто жити!

ДО

нас переводять з відділення ін­ тенсивної терапії новонародже-

Інтерв'ю підготувала

Надія ГАМАЛІЙ.

рівні

332

грн. вашу

це сто­

ПеНСІИ, ЯКі призначені за віком від­ повідно до Закону Ук­ раїни <<Про загальноо­ бов'язкове державне пенсійне страхування>> при наявності стажу

розміру

пенсї1,

леного

ст.

27

обчис­ до

відповідно

Закону.

валідності

в

розмірі

пенсї1 за віком, що для

Звертаємо вашу ува­ гу на те,

рейти на пенсію по ін­

них значно вигідніше. Це

що у кожному

конкретному

випадку

що

СТОСуЄТЬСЯ отримують

і

ТИХ,

пенсію

розмір пенсії буде інди­ відуальним. Тож запро­

дувальника

шуємо тих, хто отримує

пенсійного віку і мають

пенсії по інвалідності

необхідний для призна­ пенсії за віком стаж роботи. Окремо звертаємося до шановних інвалідів війни та осіб, прирівня­

11-

на

випадок

втрати та

го­

досягли

чення

ВРАХОВУЕТЬСІ ВСЕ

них до них, а також сі­

мей

загиблих

військо­

вослужбовців, для жінок 20 років, для чоловіків 25 років. Якщо наявного стажу

ІІІ груп і має стаж робо­ ти, необхідний для призначення пенсії за

менше, ніж передбаче­ но ст. 28 цього Закону,

віком (по пенсійного

то nенсія розраховуєть­ ся nроnорційно наявно­ му стажу. Доплата за

нутись

понаднормовий стаж збільшується на 1 % від

району для переведен­

розміру пенсії, який об­

Також непрацюючі інва­

числено

до

ліди

але не більше грн. Тобто, якщо

ють

ст.

відповідно

27,

332

основний розмір пенс[ не досягає

відсоток реться

332

за

від

грн., то

стаж

бе­

фактичного

досягненні віку), звер­

до

управління

Пенсійного фонду Ук­ раїни по Броварському ня

на

пенсію

11-111

ни:

якщо

маєте

не­

віку.

необхідний

стаж,

ви

обхідний стаж для призначення пенсії за віком, то вам буде ви­ гідніше перейти на неї. При цьому зберігають­ ся всі пільги, передба­ чені законодавством.

Тетяна КОЗЬМЕНКО,

груп. котрі ма­

призначення

віком

по

вдів

померлих інвалідів вій­

для

пенсї1

начальник вімілу

за

пенсійного

незалежно

забезпечення

від того, досягли

вони пенсійного віку чи ні, за _їх бажанням можуть ne-

управління Пенсійного фонду України по Броварському району.

С*''•,Чіf-Ц'*;;':н:• НА ФАСТІВСЬКІЙ 3ЕМЯІ 19

червня представники Бро­

варської

міськрайонної

органі­

-

автор цих рядків та Віктор Ма­ ковський разом з головою Київ­ сько't обласної організаціі' НРУ Миколою Бондаренком та інши­ ми

po-

І ИІJГюсті

2005

в

Н. Д. Антонюк,

сується

зацїІ Народного Руху України

грн.

11лану заходів Головного контроль­

уnравління

рік

затвердження

прожиткового

матерями

вому будинку чи позбавленими батьківської опіки з інших при­ чин. Особливих слів подяки

законодавства

передано в правоохоронні органи З

2005

по

правопорушення

виконанню

· 11J

робота

25 років, - 20 років).

вікам

що

організаціями

кожен

необхідний стаж (чоло­

на

і

за

страхового стажу понад

ст. 164-2 КУпАП та направлено до суду 1 протокол про адміністратив­

гивних та інструктивних документів,

мі­

німуму, а також їі підви­

Законом

складено

шляхом

рівні

«Про

лишеними

проблем доволі. Лікарня побу­

«ВИХОДЖуВаННЯ>>

мІніму­

розміру пенсії на

кам

головного

«Чому

ного

щення

дітям, які страждають на складні ентероколіти, пневмонії, менін­ гіт, важкі форми грипу, сальмо­ нельоз, енцефаліти, ВІЛ-інфіко­ ваним. Окрім того, наш персонал опікується дітьми, за­

необхідний ремонт дахів, облад­ нання харчоблоку, сантехніки. Та найбільша проблема - нес­

інвалідностІ

зміни

-

допомогу найважчим хворим

понаднор­

встановлення мінімаль­

адміністративні Правопорушення за

ГJновами

по

внесені

ники відділу проводили контроль за ус­

за

стаж?"_

му?" та багато інших. Так, до ст. 28 вищев­ казаного Закону були

І(О гриманням

підприємствами,

Наталя Василівна КАРАСЬ, завідуюча інФекційним відділен­ ням дитячої лікарні: - Боксоване відділення на 60 ліжок створювали 15 років тому разом з медсестрою О. С. Са­ мойловою. Позаду роки станов­ лення. За цей час набуто вели­ кий досвід. Висококваліфіковані лікарі В. Д. Магденко і Т. О. Ку­ рінна та медичні сестри надають

мозку (нейросонографію) ново­ народжених та інших дітей. Про­ водимо дослідження вилочкової та щитовидної залоз, РН-метрію тощо. Така високоnрофесійна і точна діагностика є запорукою усnішного лікування. На жаль, і

груп не досягають

11-111

грн.

За результатами ревізій (nереві­

обстеження

медсестра

під материнську опіку.

вань, планується відкриття відді­ лення дитячої реанімації, для якого зараз готуємо лікарів. Наші фахівці опанували новий

метод

старша

В. Корчеганова, О. М. Рогова

та інші, аж поки ІХ не передадуть

ба оснащується новим облад­ нанням, відкриває нові кабінети. Торік розпочав роботу сучасний кабінет інфекційних захворю­

увагу на те, що

змін

ІІІJІших О'-нкувань. У цих умовах пе­

А.

соці­

постають

Г

нощі, щороку педіатрична служ­

сення

мовий

службою

ням

Незважаючи на економічні труд-

на

доплата

державною

-Дитячий стаціонар розрахо­ ваний на 170 ліжок. Лікарня оснащена необхідним облад­ нанням, маємо УЗО. гастрофіб­ роскоп, працюють кЛІнІчна лабо­ раторія. кабІнети охорони зору. ЛФК-масажу, спелеокамера.

звертаємо

ревірками виявлено фінансових по­

:СІйною

крилі дитячої лікарні. Раніше та­ ких немовлят переводили до об­ ласної лікарні, тепер маємо можливість «виходжувати" їх у своїй лікарні. Всі свої знання, вміння і тепло душ віддають крихітним створін­

.!@Jlt!l;_

Але

1а нRдзвичайно високий рівень сус­

створила унікальну

маленьких пацієнтів обладнали спеціальні бокси у окремому

дитяча лікарня. Петро Власович Ш КУРЕН­ КО. головний лікар дитячої лi-

лено

JІІьно-політичну ситуацію: високий І)ІЕJень довіри населення до влади

Ющенка,

В.

його ме­

дичне обслуговування здійснює

ВіДПОВіДНО до За­ кону України <<Про вне­

України <<Про державний бюджет України на 2005 р.», централізова­ них доручень Кабінету Міністрів Ук­ раf'ни та Президента України. За звітний період ревізіями та пе­

України

дитячого населення.

немов­ тис.

33

ВІАІІІІ

України «Про загально­

Президента

них пологового будинку. У нас новонароджені перебувають до кінця неонатального періоду, поки не наберуть вагу 3 кг і не стабілізуються всі функції орга­ нізму. У цьому році для наших

року, у нашому

роджується все більше лят. У місті і районі -

Фізіотерапевтичні процедури пацієнти можуть отримати також у районній поліклініці, у шести дільничних лікарнях та 16 ме­ дамбулаторіях, в яких обладнані фізкабінети. У фізіотерапевтич­ ному відділенні працюють дос­ відчені фахівці, такі як Н. О. Ма­ ринкевич, Н. Ю. Рогозіна, О. Т. Кудлай та інші. Хворих обс­ луговують 1О медсестер і 5 ма­ сажистів. Наше відділення стало школою передового досвіду. Так, у травні на його базі прово­ дився обласний семінар з кори­ гуючої гімнастики при непра­ вильному положенні плоду. Наталія Павлівна ВОЛОШИ­ НА. заступник головного лікаря з пологової допомоги і дитинства: - Завдяки наполегливій праці акушерсько-гінекологічної та пе­ діатричної служби за останні роки вдалося стабілізувати ос­ новний показник роботи ліку­ вальних закладі!? знизити дитячу смертність. У пологовому будинку відкрито відділення інтенсивної терапїі новонарод­ жених. Завдяки його роботі, зла­ годженим діям акушерсько-гіне­ кологічної служби за останні шість місяців не було жодного випадку дитячої смертності. По-

lf

раного

2003

районі призупинено спад народ­ жуваності. З кожним роком на­

\ЗАРАДИ цьоrо ВАРТО жити І

r

допомогу,

що

реанімаційну допомогу на су­ часному рівні. Окрім того, служ­ ба забезпечує всю хірургічну допомогу знеболювань. А це ще 2100-2300 анестезій. Високий

Заболіло серце. І вже міс­ : ом чи сільськими дорогами мчить реанімобіль. Кардіологіч­ на бригада «ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ» передає хворого' фахівцям кар­ діалогічного відділення. Щороку до відділення поступає 120-140 zворих з інфарктом. Для важких пацісчтів у нас обладнано 10 лі­ жок інтенсивної терапії. Хворі віщюзу потрапляють у надійні руки досвідчених кардіологів Ж П. Шапіро, І. А. Рудницької та Д О. Юрченка. Відділення осна­ цене необхідним обладнанням. о рік лікарня придбала сучас­

' !'jну

впроваджуємо

в себе ·ІЇ досягнення, маємо су­

-

жують

тісно співпра­

часну наркозно-дихальну апара­

Іван Йосиnович БАБИЧ, заві­ цувач

Ми

цюємо з наукою,

чинаючи з

зниження відсотка інвалідизації хворих. Зараз, коли простежу­ ється тенденція до оперування гриж дисків хребта, наш досвід консервативного лікування цьо­ го захворювання дістав схвальну оцінку фахівців на обласній на­ раді. Окрім того, ефективно зас­ тосовуємо всі методи електро­ і світлолікування для допомоги терапевтичним, неврологічним, гінекологічним, хірургічним та ін­ шим хворим. Таким чином, по­ над 60 відсотків тих, хто лікуєть­ ся на стаціонарі, проходить комплексне лікування у фізіоте­ рапевтичному вІдділенні, а це 18,5 тис. пацієнтів щороку та 7,6 тис. - амбулаторних.

рухівцями

вшанували

пам'ять січових стрільців, котрі загинули за Україну, за ЇІ. волю в

році і поховані в селі Дідів­ щина поблизу Фастова. Там від-

1919

булись панахида та мітинг-рек­ вієм,

nрисвячений

їхній

світлій

пам'яті. Звучали стрілецькі пісні.

Республіки. Організатори музею розповіли присутнім багато ці­ кавого про перебування Симона

Також рухівці відвідали фастів­

Петлюри у Фастові. До речі, є

ський «Музей на колесах", ство­ рений місцевими активІстами.

свідчення

його експозиція присвячена іс­ торичній

подіі'

-

про

те,

що

Симон

Петлюра бував також і в Брова­ рах.

підписанню

угоди (1918 р.) про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної

Наталія НЕДОШИТКО, голова Броварської МРО НРУ.


23.06 +

МИ.ІІОСЕРU

легенду Р ОМАНТИЧНУ про давньогрецького

хореографічні постановки це поєднання досвіду

скульптора Пігмаліона, який силою кохання оживив вирізьблену

справжнього майстра, ви­ шуканого естета з оригі­

ним скульптуру прек­

цювальної культури народів світу. Саме завдяки цьому роботу керівника та їі вихо­ ванців можна назвати не­

расної Галатеї, в один

, ._ із весняних вечорів на · сцені Броварського . МКЦ «Прометей» своє-

ІК ПРОФЕСІІ -

працездатного

віку

і

мають

бажання

рацювати в міру сил, здібностей та мож­ ливостей.

Неподалік села Лютіж, що на ки·Івщині, ось уже четвертий рік працює Всеукраїн­ ський центр професійної реабілітації інва­ лідів, який простягає руку допомоги лю­ дям

з

вадами здоров'я.

Тут навчаються,

проходять професійну реабілітацію інвалі­ ди І-ІІІ груп працездатного віку, які не ма­ ють професії або в результаті хвороби не можуть працювати за раніше набутим фа­

хом. Навчання здійснюється за 9 робітни­ чими професіями. Однією з них є профе­ сія "соціальний працівник".

Сьогодні можна стверджувати, що з на­

буттям

Україною

незалежності

та здій­

сненням соціально-економічних перетво­ рень відбувається своєрідний «бум" соціальної роботи. У нашій державі з ·11· складною демогра­ фічною, соціально-економічною та еколо­ гічною ситуацією потреб<:J. в соціальних працівниках дуже велика, бо за таких умов з'являється чимало людей, котрі не мо­ жуть обійтись без захисту і допомоги з бо­ ку інших членів суспільства. Визначальною рисою соціальної роботи

І

трактуванням

тан­

повторною, новаторською.

~*' рідно інтерпретувала_

Чисельність інвалідів за останні роки в Україні зросла і становить сьогодні понад 2,6 мільйона осіб. Майже половина з них

нальним

А цього вечора 11 дорос­ лих вихааанок ансамблю

напрочуд талановитии

В. О. Розумного, який зау­ важив,

зокрема,

що

з

при­

ходом у наше місто Н. О. Лисохмари та ще од­ ного корифея народного

танцю Заслуженого артиста України А. Д. Бурдейного Бровари отримали пальму першості хореографії в об­ ласті. Високу оцінку бровар­ чани

одержали

від

ника

директора

заступ­

обласного

і красива

І

І жінка Н. О. Лисохмара. І годин серцями числен­ Ш них гостей та батьків

І володів його вели~ ність '~ Танець у виконаннІ ансамблю класичного танцю «Галатея» будин­ ку дитячої та юнацької

творчості, який створи­ ла і силою своєї незви-

~ чайної любові виплека­ !;' ла в зразковий

@художній колектив Haf.ij талія Олександрівна. [~

Шість років тому для де­ сятків броварських юних красунь Наталія Олексан­ дрівна простелила стежку до високого мистецтва кла­

сичного танцю, до найкра­ щих сцен нашої держави, де

дівчатам згодом пощастило радувати людей своїм мис­ тецтвом. Вона внесла в хореографічну культуру на­ шого міста потужний про­ фесіоналізм, незвичайний

тонкий

ліризм.

Її

УКОІІІМУЗ

«fAnATEЯ» ПЕРЕВТІЯІОЕТЬСЯ У КВІТУЧУ САКУРУ

И Протягом майже трьох

колорит,

бі та Олександрі Онашко. А протягом концерту дівчаток своїми виступами підтриму­

вали солістка ансамблю Єв­

педагог-хореограф,

ltf енергійна

зашкільного закладу В. З. Павлученко вручила свідоцтва випускницям Те­ тяні Куличенко, Анні Руден­ ко, Ользі Левчук, Наталії Ге­ дич, Марині Михайлюк, Світлані Бригінець, Анні Па­ новій, Дарині Майстренко, Аліні Шевченко, Анні Спаши­

після закінчення навчання прощались із «Галатеєю••, зі своїм улюбленим керівни­ ком. Напевне, глибоко сим­ волічно, що це відбувається саме під час розквіту приро­ ди. Адже ансамбль наче

уособлює

собою

велику

яскраву квітку хореографіч­

- вишукані костюми, граційні дівочі ру­ хи, своєрідний малюнок постановок і ні з чим не зрівнянна атмосфера моло­ дості, краси і натхнення. Багато слів похвали в той вечір почула на адресу своїх ного мистецтва

вихааанок Наталія Олексан­ дрівна від головного балет­ мейстера Київської області

Центру народної творчості В. Г. Міщука, начальника

відДілу ської

культури

міськради

генія Павлова та колишня його випускниця, нині сту­ дентка 11 курсу Київської державного

Катерина Литвиненко. У програмі святкового

концерту були представлені танці

мало не

всіх куточків

світу. Та чи не найбільше глядачів зворушив легень­ кий, наче подих східного вітру, японський танок "Цві­

Бровар­

тіння сакури». В якусь мить

мені подумалось, що "Гала­ тея", маючи дар перевтілен­ ня, як і їі легендарна тезка, вийшла в цей вечір на сцену у вигляді сніжно-білої квіту­ чої вишні, аби очистити наші душі і вдихнути у них радість

го депутата України Юрія Бойка Б. П. Дзьобка, котрий подарував ансамблю магні­ тофон "Панасонік", від бать­ ків дітей.

Та ще більше теплих слів своїм лебідонькам (інакше і

життя.

не назвеш ці елегантні діво­ чі створіння) мовила сама

високе

начебто

ест­

мистецтва

Н. А. Баг­

мут, представника народно­

педагог,

коледжу

радно-циркового

прощаю­

чись з чимось найдорожчим у своєму житті. Гарний подарунок дівчат­ кам підготувало і керівниц­ твом БДЮТ -директор по-

Спасибі вам, дівчатка, за мистецтво,

за

вели­

ку працю, успіхів вам на найпрестижніших сценахІ Михайло ШМАЛЬ, заступник директора

БДЮТ з навчально-виховної та методичної роботи.

:е, що вона представляє інтереси лю-

ей, які через бідність чи певні вади здо­ ров'я мають нерівні потенційні можливос­ ті. Отож соціальна робота має на меті забезпечення соціальної справедливості шляхом

підтримки

і

допомоги

найменш

захищеним верствам населення.

«СОНІЧНА РЕСПУ&ЯІКА»: І ПРАЦІОЕМО, І ВІДПОЧИВАЕМО

давства, професійної етики та психології спілкування.

Продзвенів дзвінок, і ми радо зітхну­ ли: ще один рік закінчився. Одинадця­ тикласникам сум, а нам радість, адже ще ціле літо ми будемо насолод­ жуватися канікулами, які почнуться піс­ ля відпрацювання навчально-виробни­ чої практики.

Соціальні працівники опікують пенсіоне­

Ми не чекали нічого нового від пер­

рів, інвалідів, людей похилого віку, осіб, які потребують сторонньої уваги і допомо­ ги. Вони працюють в органах праці та со­ ціального захисту населення, будинках-ін­

шого дня практики, але школа підготу­ вала сюрприз: створила табір праці й відпочинку під назвою «Сонячна рес­

Згідно з навчальним планом протягом

5

місяців слухачі вивчають, крім предмета «Соціальна робота", основи медичних знань,

домоведення,

тернатах,

органах

трудового

державної

законо­

служби

зайнятості, територіальних центрах з обс­ луговування інвалідів, людей похилого ві­ ку, закладах Українського Товариства Чер­ воного Хреста тощо. Навчання в центрі поєднується із відпо­ ком,

медичними

логічною

процедурами та пси-

реабілітацією.

Розташування

центру в лісопарковій зоні, чотириразове харчування, чудові умови проживання в окремих кімнатах двоповерхових корпусів,

обладнаних стандартами,

за

кращими

європейськими

спілкування

з людьми,

що

опікують інвалідів, роблять перебування в ньому незабутнім. Медичний супровід професійної реабілітації слухачів здійсню­ ється в кабінетах із сучасним медичним

публіка». Від цієї новини школа неначе засяяла новими барвами, розпаливши вогник у душах і очах дітей. Почалось планування. Пропозицій було безліч. Вирішили провести День охорони життя, праці і здоров'я, банти­ ків і веснянок, спорту, моди, довкілля та день прощання з друзями, здійсни­ ти екскурсії в Білу Церкву, на завод по­ рошкової металургії, в музей Великої Вітчизняної війни, на місцеві підпри­ ємства.

Скільки захоплень викликала екскур­ сія до дендропарку «Олександрія" в Бі­ лій Церкві! Ми побачили чудові лан­ дшафти Київщини: Палієву гору,

казкову річку Рось, лебедине озеро, познайомилися з історичними пам'ят­

загону сподобався «Брейн-ринг". Пе­ реможцями його стали Діма Ковален­

ками.

ко, Руслан Мамедов, Ліда Деменко та Микола Компанець. Також проводили­ ся змагання між школярами з шахів та шашок. Призером у цьому виді спорту

Ганна КОМПАНЕЦЬ, Ганна ЦАХ, Олена ХОМЕНЕЦЬ, Ольга ТИЩЕНКО.

став учень четвертого загону Денис Неврода. Третій загін брав активну участь у конкурсі «Нумо, хлопці». Пере­ можці -Женя Карпенко, Богдан Дмит­ рук, Сергій Дуб та Діма Коваленко. Також між учнями було проведено змагання з настільного тенісу. У пер­ шому загоні переміг Сергій Шульга, у другому - Олег Бойко. У змаганні між призерами перемогу одержав Олег

* * *

Учні упорядкували пришкільні клум­ би. Тепер наша школа гарна і красива, а розмаїття барвистих квітів на клум­ бах робить ·Ії ще чудовішою. Також учні третього і четвертого загонів допома­ гали одиноким,

ветеранам, людям по­

хилого віку.

Працювали

біля

пам'ятників загиб­

Бойко. Життя табору праці та відпочинку «Сонячна республіка" неупинна вирує.

лим воїнам, упорядкували селище. Уч­ ні третього загону трудились на кінно­ му заводі «Вісла", на черзі перший та другий загони. Але ми не тільки працюємо, а ще й відпочиваємо. Було проведено багато веселих та цікавих конкурсів, "Поле чу­ дес". А переможцями стали Руслан Мамедов з третього, Денис Неврода з четвертого загонів. Учням третього

Школярі набули багато досвіду, зали­ шилися задоволеними від проведених конкурсних заходів, організованих екс­ курсій.

Тамара ДРАНОГУЗ, Мар'яна ЧЕРВАК,

Ірина ГАЙДАМАКА.

обладнанням. У центрі є басейн, кабінети масажу та фізіотерапії, зали лікувальної фізкультури. Головна мета діяльності центру - до­ сягти результату: аби слухач, отримавши

робітничу професію, опанувавши новий фах, знайшов себе в суспільстві. Тому працевлаштування слухачів

-

невід'ємна

підсумкова складова професійної реабілі­ тації інвалідів. У цьому напрямі центр ак­ тивно співпрацює з державним центром зайнятості. Як тільки слухач починає нав­ чання в центрі, служба зайнятості за міс­ цем його проживання починає шукати для нього роботу. І як результат - половина наших

випускників

працевлаштовані

або

самозайняті. Тож запрошуємо до центру усІх не байдужих до чужої біди людей з ва­ дами здоров'я отримати цікаву і благород­ ну професію -«Соціальний працівник». Детальнішу інформацію про умови нап­ равлення на навчання у Всеукраїнському

центрі

професійної

реабілітації

інвалідів

И ПЕРЕВІРКИ, проведені ~

Державтоінсnекцією,

~ засвідчують високий pi-

!W

вень аварійності на па­

• сажирському автотран­

Ш сnорті. ~ричин~ю цьому І є суттєвІ недошки у

і nрофілактич!іій роботі

Так, з початку поточного ро­

правила

порушують

дорожнього

Особливе

Значна кількість автобусів,

руху,

занепокоєння

що належать фізичним осо­

викликає

бам, не проходить щоденної перевірки технічного стану. Договори на обслуговування автобусів, укладені між влас­

транспортного

транспортними ємствами,

професійної реабілітації інвалідів.

систематично

в

Київській

як

підпри­ правило,

формальні і не виконуються. Встановлено численні факти, коли відмітки лікаря проставляються звечора, на­

передодні

виїзду

водія.

Проблемою також є. відсут­ ність забезпечення контро-

стан

дорожньо­ травматизму

на пасажирському транспор­

ті

приватних

чого

власників,

призводять

до

порушення

області.

ку водіями автобусів допу­ щено

у центрі, що знаходиться за адресою: с. Лютіж, Вишгородський район, 07352,

Н. ЖЕЛАГІНА, викладач Всеукраїнського центру

2005".

і

особа загинула та

та соцІального захисту населення, а також

території об­

лася

що призводить до створення

транспорту та авто­

на

ласті проводяться профілак­

аварійних ситуацій та скоєн­ ня дтп.

никами

вищення технічної готовності

автобусів

нуло та 398 травмовано. Аналогічна ситуація скла­

Ш1 та утриманнІ рухомого складу.

тної дисципліни водіїв та під­

лю з боку автоперевізників за режимом роботи водїів. Як наслідок, водї1. автобусів

m

можна отримати у місцевих органах праці

або за телефоном: 8 (04496) 40-0-10.

<<А В ТО & УС- 2 О О 5 >>

7

ДТП, при яких одна

10

отри­

мали тілесні ушкодження.

Хотілось

би

побажати,

щоб вищезгаданих прикла­ дів було якомога менше і щоб вони стали уроком для тих горе-водіїв, котрі нехту­ ють

правилами

дорожнього

швидкості, висадка пасажи­ рів в непризначеному місці, а також їх перевезення з від­

руху. Потрібно завжди пам'ятати, чим може закін­ читися будь-яка недисциплі­ нованість як для водіїв, так і

критими дверцятами.

для оточуючих.

правил обгону, перевищення

З початку року з вини воді­

їв автобусів на територїі Ук­ раїни скоєно 278 дорожньо­ транспортних

внаслідок яких

25

пригод,

осіб заги-

З метою попередження та профілактики аварійності на пасажирському

спорті, щодо

автотран­

посилення зміцнення

роботи

транспор-

тичні

заходи

«Автобус-

В ході їх проведення особ­

лива увага приділяється ста­ ну організації пасажирських перевезень, технічному ста­ ну, укомплектованості авто­

бусів та мікроавтобусів, на­ явності та справності аварійних виходів. Шановні воді! автобусів! Не забувайте, що ви несе­ те відnовідальність за най­ дорожче - життя своїх па­ сажирів. Тож намагайтеся з честю виконувати свої професійні обов'язки. Олег ТЕРТИШНИК, інспектор з адміністративної практикиВДАІ Броварського РВ, капітан міліцїі.


+

:r.wt: :t.и, •Ф р: 1J

ес 1р

КРИМІНАІІЬНА ХРОНІКА

ДРУІІМ ДОВІРІ Й,. AJIE Й ПЕРЕВІРІЙ

До

СІІІД ДОТРИМУВАТИСІІ ПРАВНІІІ

редакції звернувся меш­

-

Май­

руху у темну пору доби та в умо­

ти худобу якомога ближче до пра­

дати

вах недостатньої видимості необ­

вого краю дороги і не створювати

твердим покриттям, якщо поруч є

роз'яснення: чи правильно вчи­

хідно увімкнути ці ліхтарі (спере­

небезпечної ситуаціі на дорозі чи

інші дороги;

ду-

шкільна, досить часто не витримує заз­

нив інспектор ДАІ, котрий за­ боронив йому у вечірній час

червоного), що встановлюються з

рожнього руху.

дрощів і призводить до негативних нас­

їхати

лідків.

(конем

не обладна­

лівого боку воза чи саней. У разі виїзду на дорогу з прилеглої тери­

двох

на дільниці ав­

торіІ або з другорядної дороги у

залізничні переїзди потрібно лише

лізничні коліІ і дороги з удоскона·

місцях з обмеженою оглядовістю

за вуздечку чи повід.

леним покриттям поза спеціально

Невинна

дитяча

От,

дружба,

наприклад,

зокрема

товаришували

троє дівчат приблизно одного віку, гра­ лися, ділились дитячими таємницями, переглядали разом мультики. А одного

канець Семипоnок М.

борода

з

гужовим

з

ним ліхтарем),

попросили

змінено). Дівчинка вирішила похвалити­

ДАІ

ним

телефоном.

Іграшка

-

мобіль­

недешева.

Подруг, звичайно, зацікавила нова мо­

-

Чернігів.

та

переганяти

nерешкоди

-

ревозити ж людей гужовим тран­

забороняється.

спортом

тварин

по

дозволяється

наявності умов.

можливІсть

до­

що

лише

перебування

б

пасажи­

розі дозволяється особам. не мо­

рів за габаритами 1ранспортного

лодшим

засобу.

дівано виявила, що загубила ключі від

віз повинен бути обладнаний світ­

квартири, але не пам'ятає, де і як. Ну,

лоповертачами: спереду

білого

лучається така кількість погоничів,

загубила, та й нічого. Хто ж міг передба­

кольору, позаду- червоного. Для

яка б давала можливість направи-

Кожна не проти і собі

14-річного віку. Гужовий

-

·-

за

виключили

погонича)

-

дорогах

тварин

з

по доро­

переганяти тварин

через за­

відведеними для цього місцями.

Тож, шановний М. В. Майбо­

і погоничам тварин

рода! У цьому випадку інспек­

використовувати вози

(сини)

тор ДАІ не виявив до вас, як ви.)а.

З ВІДt:уГНІМИ Н<І НИХ ПрОТИВІДКИДНИ·

стверджуєте,

МИ

Він вимагав від вас елементар­

ми

упорами

ДЛЯ

пристроями

ВОЗІВ,

і

ГаЛЬМІВНИ·

без

ЛІхтарів

у

-темну пору доби та умовах недос­

Для прогону стада по дорозі за­

переганяти

по

недостатньої видимості;

через

Особам, котрі керують гужовим

міліції

мати такий. Наступного дня Оля неспо­

дель телефона.

одного

тварин

гах у темну пору доби чи в умовах

Переводити тварин (не більше на

вести

-

іншим учасникам до­

транспортом.

Керувати гужовим транспор­

том

позаду

тварину за вуздечку або повід. Пе­

В. М. Оксютенка.

-

кольору,

МРЕО

начальника

підполковника

білого

водій воза (саней) повинен вести

Прокоментувати ситуацію ми

разу розважались у квартирі Ольги (ім'я ся новим подарунком батьків

транспортом

візком,

тотраси Київ

В.

проханням

дотримання

рожнього

правил

до­

Адже

це

руху.

обов'язок усіх учасників руху.

татньої видимості;

-

ного

упередженості.

залишати на смузі відведення

Микола ГРАБОВИЙ.

дороги тварин без нагляду;

чити наступні наслідки цієї втрати? На вихідних сім'я поїхала відпочити на дачу.

Квартира,

звичайно,

залишилась

без

нагляду. Приїхавши з дачі, родина поба­ чила, що у помешканні хтось побував, і ки, який так зацікавив їІ подруг, а й зо­ лоті прикраси та гроші. Оля була в роз­

по в. о.

У нашому житті, напевне, можливо все ...

ночі до

N!! 37

Бажаємо вам невичерпної енергії, наснаги, успіхів, оптимізму і міцного здоров'я. Нехай життя дарує Вам спокій та добробут, тепло і щастя у Вашому домі!

ЗНАЙДЕНО годині

з 75-річним ювілеєм.

Всією родиною тебе ми вітаємо, Довгого віку і щастя бажаємо, Щоб сонце і зорі дарували тепло, Щоб завжди здоров 'я у тебе було.

Антоніну Яківну ТЕПЛЮК!

КРИВДНИКА ДІВЧИНИ першій

Володимира Федоровича РУДЕШКА

наро~ення депутата

пачі. Невже їІ подружки схожі на крадіІв?

... 0

13ітас.мо

Від імені Броварської міської ради щиро та сердечно вітаємо з днем

зник не лише мобільний телефон донь­

чергової

З любов'ю і повагоюдружина, дочки, внучка Яна та внук Костянтин.

З повагою­

частини Броварського РВ зателефону­

міський голова В. О. АНТОНЕНКО.

вав дільничний інспектор міліціІ і повідо­

ШАНОВНІ КЕРІВНИКИ ПІДПРИЕМСТВ!

секретар ради Л. В. ГОРБАТЮ~К~.~j~§~

мив про те, що до нього звернулась ма­

Для уникнення переплат при виплаті пенсій управління Пенсійного фонду України у м. Броварах просить вас

ти потерпілої дівчини, громадянка Олена та розповіла жахливу історію, що близько

години

22

вечора

у

громад­

своєчасно повідомляти про прийняпя пенсіонерів на роботу.

ському туалеті на територіІ школи одно­ го з населених пунктів

району

невідо­

мий чоловік, звичайно, із застосуванням

іРІІІІІСІІка ФіІІіІ з ексnпvатаціі

фізичної сили, перебуваючи в стані ал­ когольного

сп'яніння.

зrвалтував

raaoвoro rосnодарства ВІТ

їІ

15-річну психічно хвору доньку, інваліда

<<КИЇВО&JІfАЗ»

Адміністрація, профспілковий комітет,

дитинства. Силами працівників Бровар­

усі заводчани КП «Київський завод алюмінієвих

ного райвідділу міліціІ в ході проведених

ника було знайдено.

Анатолія Авксентійовича ЖДАНОВСЬКОГО!

~ Виникає риторичне запитання: чому так пізно дитина перебувала не

Бажаємо професіоналу з великої букви,

вдома, без нагляду дорослих?

самоскид, вантажопідйомність 12 т, 1 год. роботи- 53,02 грн.

ЕКСКАВАТОР АТЕК об'єм ковша 0,75 кум. м; 1 год. роботи- 96,75 грн.

чудовій людині

щастя і злагоди, міцного здоров 'я і достатку, оптимізму і

нових горизонтів для здійснення ваших бажань і мрій!

ЗІІОЧИНЦІВ · ПРИТІfНУТО ДО ВІДПОВІДАJІЬНОСТІ

АВТОКРАН КС-4574-1 16 т, стріла 18 м; 1 год. роботи - 83,72 грн.

Пусть ~аждьtй день ваш будет светдьt.м, Пусть сердце ваше будет щедрьt.м. От всей души жедае.м счастья,

В работе радостньtх побед.

НАША АдРЕСА:

Пусть обойдут вас все ненастья,

~~~if"

ваній злочинності, корупції, криміналіза­

ціІ економіки, на підставі проведеноГо аналізу

оперативної інформаці! та

рупційних діянь і проявів організованої

з

МВС

України

червня

в

від

області

проводиться комплекс оперативно-про­

філактичного

відпрацювання

Київської

області. В ході відпрацювання за період з

червня працівниками Броварського рай­

відділу міліціІ всього зареєстровано зло­ чинів

загальнокримінальної

ності

-

момент

16,

встановлені

виявлення

звітного періоду

-

спрямова­

особи

злочинів

12,

на

протягом

кількість злочинів

загальнокримінальної спрямованості, за якими порушено кримінальні справи

5, 4,

-

розкрито раніше скоєних злочинів розшукано злочинців - 2, порушено

кримінальних справ по злочинах. скоє­

них у сфері економіки, мисловому

комплексі

-

2, 1,

в агропро­ затримано

осіб по факту незаконного обігу нарко­ тиків 1, відпрацьовано об'єктів, пов'язаних

з

автотранспортом,

-

21,

перевірено осіб, які знаходяться на об­ ліках ОВС,

-

притягнуто до відпо­

122,

відальності 22-х порушників адміністра­ тивного законодавства.

Ірина ДРЕВИНСЬКА, старший інспектор ГГЗ

Броварського РВ.

• Н О В Е

Ж И Т Т Я • raзema Броварськuх І'Ііської ma раІіонної pu, раІіонної Аержавної UІ'Іінісmрації.

СПіВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

ре.о.акuії газеmu, Броварські міська і раuонна

pa.o.u,

раuонна

.о.ержа.о.мінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 иід 10. 12. 1997р. індекс

3АТ ccKoмrpitt!

25.05.2005

Київській

61285

(_ \... <....), r3· ~~:~-

~

·:->-, """==="'=

ff Номn·ютври

ПРUА8Ж В.

КРЕДИТ

~~

на аамовnеннн

в' номnnеІПУІОЧІ

[J' HDVJ11VКИ

.дасnsвка nк lllh<ІVIIii/101-

&E:SKDWTDBHD

в' ВитрпнІ матерІапн

[J' СервІсне оасmrrавvваннн nн

Тел.:

5·04·32, 5·00-97.

до vваrи акціонерів

злочинності у відповідності із розпоряд­

року

х::.

••

ро­

бочих заходів щодо попередження ко­

женням

>'г .•, • .,, . , •: .... ... ' ____:Jj . . . ' ',

м. &ровари, вvя. Wевqенка, 4.

Ка~ будто их в природе нет.

З метою посилення протидіІ організо­

с:::- і й

Комn'ютер о

будівельних конструкцій» щиросердно вітають із бО-річчям головного технолога

оперативно-розшукових заходів rвалтів­

ІІ.LІІуІІСаа~ ..._.

Ціни найнижчі в .регіоні. Сертифікат якості

Чергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 серпня 2005 року за

МЕ&ЛІ дпІІ ДОМУ: (;ТІНКИ. спальні, кухні, дитячі, вітальні. Ви­ робництво - Україна, Польща.

адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 7, офіс З об 11.00 (реєстрація з

U:Ш:Н:Г®U'®ШШШ~

НА ІАМОВЛЕННІІ.

11.00).

МЕ&ЛІ

1977, 2,0

К, к/р ходової у

2004

р. Запчастини. 1650 у. о. Торг. Т.: 8-050-914-94-46.

Тел.:

5-94-40, 5-36-14, 8 (044) 240-46-77, 8 (050) 444-49-58.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт правління про під­

11!1 Втрачене посвідчення учасни­ ка війни, серія В-11 N2 602413 від

р., видане управлінням

сумки фінансово-господар­ ської діяльності товариства за 2004 рік та перше півріч­

29. 12. 1997

чя

Олексіївни, вважати недійсним.

соціального захисту населення м.

Бровари на ім'я РОМАНЕНКО Ніни

2005 року. 2. Переобрання правлін­

~ Втрачене посвідчення ветера­

ня товариства.

на праці. серія АА

Для участі у зборах необ­ хідно мати документ, що посвідчує особу, для пред­ ставників документ, що підтверджує повноваження

соціального захисту населення м.

Бровари на ім'я БІЛОКУРА Миколи Яковича, вважати недійсним.

І Втрачене посвідчення ветера­ N2 525372, ви­

представника.

Телефони

для

на праці, серія АА

довідок:

8 (044) 278-30-00, 279-00-93.

дане управлінням соціального за­

хисту

населення

Броварського

району на ім'я ГАЙДАК Катерини Григорівни, вважати недійсним. •

Правління.

АдРЕСА:

N2 508820, ви­ 29.10.1997 р. управлінням

дане

07400,

Кuївська обА., м. Броварu,

буАьв. НезаІ\ежносmі,

2.

е РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіАА.ілu: сільського госnо.о.арсmва 4-02-92; nромuсловосmі і соuіальнuх бухгалтерія,

numaнь,

лuсmів

і

npuuoм оголошень

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.1

Редакція не завжди nоділяе nозицію авторів .

За точність викладених фактів відnовідає автор.

1\истування з читачами

За зміст реклами відnовідальність несе рекламодавець.

-

на сторінках zазети.

.Іlрук oфcemнuu. Обсяг І друкованuu аркуш. Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

облдержадмінісmраuїі.

Зам.

Тираж

1899 1930

прим.

#49 2005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you