Page 1

Субота,

28 червня 1997 р. N249 (8839) Ціна

Виходить

договірна

з

17 квіТtlЯ 1937 року

Газета

Броварських

міської

та

районної

рад

народних

депутатів

І~ ВИПОВНЮЄТЬСЯ річниця Конституції України. Мабуть, подію, яка сталася

28

червня

1996 року,

слід віднести до

однієї з найзначніших в українській історії ХХ столітгя.

Початок конституційному процесу поклала

16 липня 1990

року Декларація про державний суверенітет України. Вона закріпила принципи суверенності, народовладдя, недоторкано<.,'ТЇ території

республіки, Р<УlПоділу властей, рівності громадян, гарантування ЇХ прав і свобод. Виходячи 'І Декларації, парламент утворив у жовтні

1990 року

У червні

1995 року

І

було укладено стр,оком на І рік Договір про оргаюзацlЮ

державної влади і місцевого самоврядування. Він обмежував повноваження парламенту та місцевих рад і розширював нормотворчі та адміністративні функції виконавчої влади. Дія статей конституції, які суперечили Договору,

ІІ

тимчасово припинялася. Вважалося, що за рік гілки влади дійдуть згоди у

'

конституційному питанні.

У moтому минулого року комісія передала проект Основного Закону на розгляд парламенту. Верховна Рада працювала над ним три місяці, але

~

конституційну комісію. Вона РО'lробила концепцію Основного Закону,

безрезультаТНQ. Депутати не МОГШl дійти згоди У питаннях про поділ влади,

~

'laтверджену у червні 1991-го. У цьому наш парламент випередив парламенти

статус російської мови, форми власності, державну символіку, статус

~

РеСПУтблікИ крими· чУ чпергвоявиитр~ракЗдКОНгСТвИТорУуЦІп·ИНр~оИоri1ргПаРнОI.цзеаСЦlЮ~аЙвШлаОдиВу глухий

~,

інших СОІ<УІНИХ республік.

У процесі рочюбки проек га Конституції комісія вивчала 'ШКОНИ інших держав, МІжнародні конвенції, історичний досвід самої України. Стандартні положення по захисту прав moдини не викликали 'Іаперечень на всіх етапах

КуТ.

им часом в

ер

асс

о

о

.

О·

о

У такій ситуацій Президент підписав указ про винесення проекту

j

1

Конституції на референдум. Та украінські політичні діячі спромогшн;я •

! ?

конституційного процесу й увійшли в остаточний текст Конституції.

подолати цю крюу влади. У парламенТІ почала працювати У'lгоджувальна

Принципові корективи були внесені в ії проект після проголошення 24 серпня 1991 року Акту про не'lалежність України. Ця доленосна подія змінила багато

комісія. На.останньому 'Іасіданні п'ятої сесії ВеРХОВНОІ Ради, яке тривало цілу -~ добу, Основний Закон України було прийнято КОНСТИТУЦІйною більшістю ~

положень 'Іатвердженої парламентом концепції з розробки Основного Закону.

голосів (дві третини).

Після того, як проект Конституції було опубліковано, виявилася суперечність між позиціями Президента України і Верховної Ради стосовно

~

Величезне значення прийнятої Конституції полягає в тому, що вона п~дrвер~ує незалежність ,і CYB~p.eHHiCTЬ України, ро?ить незв.оротниЙ ш~х

~ ~

проблеми рО'lПоділу влади. Більшість депутатів вимагали зберегти положення чинного Основного Закону 1978 року і відкидала норми про сильну вертикаль

ВІД тоташтарюму до демокраТll І громадського СУСП1льства, ВІД комаНДНОI ~ ДО ринкової, соціально-орієнтованої економіки. День прийнятгя Конституції ~

виконавчої влади, яка починалася б 'І Пре'шдента, про регіональне і місцеве

проголошено державним святом.

самоврядування.

.

?

~

t

Для повноцінної дії Конституції і посилення П ролі у формуванні прЩJОВОЇ

'Іалишилась Конституція УРСР, дО якої було внесено понад дві сотні

соціальної держави потрібно затвердити до півсотні нових законів, створити . . С . б системаТИ'lОваш правоВІ акти. еред останНІХ осо ливого значення

$\

поправок. Україна продовжувала жити за перелицьованим Основним Законом радянського зразка, тоді як усі інші колишні республіки СРСР

набvвають кодекси - цивільний, податковий, земельний, банківський, ТРУДt)ВИЙ, пенсійний, сімейний та ін. Розр06Кiili:'прийняття нормативноі

l і

Восени 1993-го конституційний процес остаточно загальмувався. Діючою

ПРИЙНЯШf нові конституції. Гальмування демократичних перетворень і, перш за все, ринкових реформ ставало небезпечним. Другий етап конституційного процесу розпочався після виборів Президента

основи не повинні відставати від економічних та соціальних реформ. Попри і всі труднощі в законотворчій роботі, які існували раніше і залишаються тепер, і.

f

Конституція створює надійну гарантію невідворотності реформ.

і нового складу Верховної Ради. У вересні І 994-го почала працювати нова

~

КОНt.'титуціЙна комісія під головуванням Л. Кучми і О. МОрО'Ш. Однак справа не рушалася з місця.

тоді, коли на Киівщині почалося інтенсивне завезення племінної худоби

з .Росії,. Пр~балтики, ,~нш!'l~ країн.Але

ДІЮЧИИ ТОДІ основнии КЛІНІКО­

-- ЦИМИ чудовими поетичними рядками

гематологічний метод діагностики

захворю~анl;ІЯ не .цaB!lВ МОЖЛИ!іОсті виявити ІНфІковаНІ ВІРУСОМ леикозу

особини, що завозилися.

.Із появою H01~OГO ефеКТИВI!ОГО методу

Привітати юнаКІВ і дівчат, серед яких 49 золотих і 24 срібlШX медалістів, а також 'Шмало призерІВ обласlШX і Всеукрюнських олімпіад, ПРИЙlШIи мер МІста О. МІщенко, народний депугат Украіни О. В. Новіков, заступник наЧ!ІЛьника управлІННЯ освіти КиІВськоі облдержадміНІСТРацІЇ М М. Пузирей, завідуючий міським відділом ОСВІТИ М. М Скирта, директор навчально­ виробничого центру творчості молоді В. В Ткачук та іЮІІі.

ДІаГНОСТИКИ леикозу

щ~йкозу ВРХ через

проводити ефективнішу роботу по захвqрювання. На СЬОГО,ДНІ, l!априклад, ПОВНІСТЮ оздоровлено ВІД леикозу

худоби на молочнотоварних фермах Ш1З «Плосківський», на Фермі с.

ьобj)ИК, ЩО належить КСП «БООРИЦЬІ\е» та ін. Проводиться Ц!,І

І ось уро'Шста мить нагороджеЮІЯ ЗОЛОТІ І СРІбні медалІ, на

А У відповІДЬ - щирі слова подяки випускників своім вчителям і батькам, які ХЛІбом-сІЛЛЮ проводжають молоде покоління у добру пугь ...

(Про те, як святкували свій остюrnій ШКІЛьний бал . випускники СШ N2 7, ми РОЗПОВІМО У наступному номерІ гюети). Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

1,5 і біЛЬЦІе місяців

оздоровленню господарст~ ВІД цього

яких зображено богиню мудрості АФIНУ, стали першим

-

реакЦІЯ

ПІСЛЯ зараження, дає МОЖЛИВІСТЬ

УСПІХІВ на самосТІЙНОМУ ІШІяху, щасливоі вдачі, щирих і вірlШX ДРVЗІВ

честь лунає гімн України. Ще 14 випускників достроково стали студеНТ'dМИ . ХарКІВСЬКИХ авіаЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ та техНl'ШОГО УНІверситету радіоелеК1рОН1КИ ПОСВlДчеЮІЯ про зарахуваЮІЯ до цих вузІВ вручив своїм підош'llIИМ В В Ткачук І звучав прощальний шкільний вальс, І кружляли трохи збенТежені пари, було море КВІТІВ, посміШОК,.а щаСЛИВІ батькИ ледве встигали 'Шlмати заХОIV1ююче ДІЙСТВО на фото­ та кіНОШІівку Незважl:llO'Ш на дощ продовжувались КOJщертні номери. Ц~ І бальні таІЩі ансамблю «Престиж» (керІВНИК М. ПlІЩенко), І шсНІ у виконанні директора СШ N2 7 Ю.М. Скорба, студентки музичного училища ім. Глієра Т. ХалаіМОВОі, ВИПУСКНИЦІ СШ N~ 9 Е. Ореховськоі та IlШlИX.

-

імунодифузії (РІД), що ДОЗ!30ЛЯЄ . виявляти специфІЧНІ аНТИТІЛа до ВІРУсУ

ВСІ ВОШІ сердечно бажали юним броварчанам подальших

напрочуд гарНІ ДІвчата в своїх ошаТних сукнях За траДИЦІЄЮ ім їdКОЖ вручаються ЩННІ подарунки годинники На іх

;.у..............................о;л.............;г.............. ".J'..o:..................... ~

бути однозначною: поширеннЯ захворювання ВРХ на леикоз набуло

зустрічали нашу молоду зміну оргаНІЗатори загалЬНОМІСЬКОГО випускного вечора, який відбувся на Тafщмайданчику парку «Перемога».

В ОВОЛОДІнні глибоких, всебі'ПІИХ знань З трепетом сприймають свою першу В житті відзнаку серйозні ХJlOrщl І

'"~'',o;''';>;'''

Звідкіля ж, запитає читач, звалилася на нас ця напасть? Відповідь тут має

Гострий сигнал

Хай щастям ОЗВeThСЯ вам СВІТу краса, й літати ніколи не

досягнеЮlЯМ ШШІИХ ДІтей, результатом ІХ наполегливО! праЦІ

f

(ДІНАУ-Укрінформ). ~

ТИЖДЕНЬ ТОМУ 741 ВИПУСКНИКІВ МІСТА СТУПИJП1 НА ПОРП" САМОСТІИНОГО ЖИТТЯ

стомляться крила!

!

Професор Станіслав КУЛЬ ЧИЦКИИ ~ .....

У ДОБРУ ПУТЬ!

;

Лейкоз великої рогатої худоби

-

IНф~кціЙl!а хвороба; що проходить повІЛЬНО І характеризуqься ураженням

кровотворнф системи, Л1мфоцито'30М, ПУХЛИНЩlOдlбними утвореннями в органах І тканинах оргащзмv.

робот~ І В ІНших господарст~ах р'аиону. НИНІшнього ж року на ВИДІЛеНІ

К9ШТИ було придоан'о лей~озний ДІаГНОСТИКУМ для серолоГІЧНОГО

дослідженНя на лейкоз ВРХ, що є У власності житеЛІВ Броварщини.} при проведених ДОСЛІдженнях на леикоз

Збудник лейкозv великої рогатої худоби (ВРХ) - онкогенним РНК­

методом іму~одифузії в райлабораторії

(міКроцитах). Гине цей вірус при температурі 76 С: А сприиНятливою д<?

позитивно реагуючу на лейкоз худобу. У відповідності з інструкцією' 'NQ 043- І від І 99 І року передбачається, що

Вlр'УС, що паразитує в лейкоцитах

зараж~.ння цИМ ВІРУСОМ. є <?КРIМ !Jелико,1

рогатО1 худоби також ВІВЦІ, кози, СВИНІ,

тварини інших.. видів. Є.пР.ипущення

ветеринарнО1 медицини виявлено

В.РХ індив~альнqго сектору, ~аражена

BIQ}'COM леикозу,

ПІдлягає здаЧІ на

щодо МОЖЛИВОІ СХОЖОСТІ ВІРУСУ

заоій. Але тут є одне уточнення: утримання такої худоби в підсобних

люд.ини

за умови, ЩО молоч~! про.дУКТИ

лейкозу ВРХ з вірусом лейкозу

ДЖерс!ІО~ зБУДНИIgl інфекції є заражСНІ.ВIРУСОМ .':Іеикозу тварин~ на

ВСІ,:", СТЦДІЯХ переБІГУ ХВ9роби. І ВІРУС .. цеи ВИДІЛЯЄТЬСЯ з оргаНІЗМУ заражеНОI

господарствах грома.цян допускається

.

використовуються в ІЖУ ТІльки ПІСЛЯ

пастеризації чи кип'ятіl!НЯ Т<?му й звертаємось до власниКІВ КОРІВ з

ПР9.ханням

-: неу~ильно дотримуватися

особини з кров'ю, молоком та ІНшими

ЦІЄІ вимоги І ТОДІ тимчасово зможете

ССJ(ретами.

утримувати !-'оих тварин У своєму

Головною проблемою в профілактиці та ліквідації лейкозу ВРХ є значне

IНфіціювання оноковірусом, ЩО не має ознак хвороби.

господаРСТВІ.

~.

М. ШИПКО),

головнии ЛІкар ветеРИН~РНОI медицини раиону.


Х!!

.;>

49 (8839)

n()НЕ,4II1()К

".~ т...ефІ_ ~ ~ м_-

J_

JI '10..

,.8.Кplсто-.

21.00 ,Qotr·с....... П:=

.r..::-&:,:,

сс:...

23.55

X/t-ФofjpмIc8

.U/ofW·

.T_. ___

тЕТ

11.11 JI_."-

~

13.10 Му,.,т",13.30 ~.",- 'МУ3""ІІ _ , душІ. 1•.0О _ _ ~f1P_.Ч.I.2 18.10_ . 111.15 _ _ - - . " " IIQ _ . Ч. 3 17. \І.і

Ecтpa,qнмl\ _8ІП

1•. 20

..н~_ світ 1Ц>8СМ'. "" .. ·.тt

1И: ~>dт-rщ>ад H.~ ФlнансооімА

18.50 19.00

_ _ • _ _.... _

11.1~

........,,,.....,,•• 1 •.а

КДТl'K

.

.,.......,

за кмі8СЬК.... 'І8СОМ

18.05

2О.30~....~

•нти

21.30

оош _ РІПМІ .,.,...,. _ qJyrllOfO_стоny. 17.00T..............~.-

16.30 '"_оне 18.35 Му_тсерІ.... ~_ APf\OP

В..IP04tr . Фytбon ВІД УТН

20.50

~.~~~~~.':--

"''' м.... ~ турнІр8. 1/8 фIнanv

0.35_

0.4OH~""...

УТ-2

_1+1_

1й.ООТ_ 1Q.05Щono_

.... Г_ _ _ і!-

~.

13.40 вw .t'1eprscpec"" .• -

11I1D1IX

}

, AIfIfIII

_

600Ажжо

ДOбpor-о р"""У. У_Іно! Фінансоемй CJrIll\A

HaцjOll8l1b11ttil >t-П8Р11д ТОК-ШОУ .Вибрики.

8.55

9.00

~о~~~1аш. 16.00. 1800. 21.00. 025 УТН 10.10 ~бол lІіД УТН

.."'' ' ' _

10.30

І тillЬІ" r.oyзИkа

.Преео.

2О.4О lІе<Іірн. ка).а

21.40 ВіСн .. ypwдy 22.00 Цс 'Cn_HI tY~HClJPrIeo

22.45 Бас.етбол. ч......ю..ат E81X>nМ. 'Iono. .1.... В nepep8i - H~ x/rІгри.

-Corona- .

ПРВДСТ8I1д111ОТЬ.

УІ-2

7.ЗО. 8.SS ТСН 8.00 T...-pI8n

9.10 9.15

про та lIOrO друаІ8" 1 С8ІіІ.

k8u11IJ .

fYPI<lpy

тет

--..

.Трикутн_

13.65 3 _ • _он 14.00 ЕІис1888 _ .O/l8C1l'. 17.00 . '1.1 _ _*",,01 Ocliтнlll

Інт

МОІІИ. Урок

8.1+'.

10.

3аруС1іан8 ItIт8pIтp

т.мсерІм "'IIJ!III f1CIЧIItrм• .,. T.IICЄ~ .дРІОІИщІ JPТТ1!.

21.00 То.·шоу ·я с....•. Ш"""

fJP

~

·Corona·

C8pц1t

8.00

=~ ~::'M Ч2

11.30 Tell8l<..'" .11ре1O· 11.50 M~A калеЙДОСКОП 12.10 c8no І mo.qм 12.40 д8Ад1сест 1ІКОНОмNни_ НОІМН 11.10Т/о Гу"АВ"''''''' 13.55 Орант. 18.10 AIOtC 18.15 К8Н8ІІ оФр8нс 'нт~ ~.

.en_1

феотм88ll~

ЦМІІІШ8СІІ'0 МИСТВЦТ88

УІ-3

ІНТЕР

7.00

Т.n8Р8нок Інтерно..,....

8.15 "orода 8.25 Ситу.цІ" 8.35 kr\eocти 11.10 ~",тфIno.м

'.10 Т_eplan ....ЦІ,

тjIмм8дцII,..

~~AIOtC 10.05 38 ...

18с

-

.П'НУ-

tf:loo,~OOCТPIn&

_ . 2 СеРІІІ

:::~~-=

Інти

18.20 зі

18.00 С8мс той '11.20 i'18цIoн8moнИ"

xIт-~

22.00 Т/С 'CnIAЩllll. ГyJlA8ll8f111'1вo 22.45 Нeцlонал_1І хіт.".. 22.10 ~..: oCno1''-- F1)88 0.40 Н А ""'1ІІіІ* 0.55 Анонс

Вrol!' МenOДIIO

УТ-2

"." ХІ+ .~ _1n8IIW 22.35інт_ 22.50

погода

22.55 Acnetmn 23.10 ТеніС. -УІмСІІ1дОМ·ІІ7. 0.00 Музи ..... _нм 0.15 Си1'f8Цl.

ств

7.00 НІчні ВІКНа 7.15 КІН 7••1 T~ ~".. Мом·

1.00 Сніа8ноІз .1+1. 7.30. 8.55 ТСН

. 8.00 Т....МрІМ ,ПPNCТll8С11. 11.00 .про спорт. . ~~ .Бл.,..

. . . . 3 РІІОМ

Т"".,.нонс . QIAnIpнт. . . 3мсін С_ОН 10.ЗО Вес8ІІнА_

Реннером

10.00 10.05 10.25

10.41 12.06

OI'08108IN npo lIOrO ....,...•• _2 . .

Х"... . . .

та

змон

.

час 2О.4511eчipн1t lС83К8

І -Пл.... М"(3И«8

_1+1_

_

18.4SIнт~'

111.50 lIoк.фIn..... Пре....,,~. 20.20 'Т8neкaHan ·Пр8lO20..0 ВеЧІРНЯ IС83ка 21 ..0 A!щotn'М

1.00

ки'-"

18.1' т/о 'АІ_'" ... 1101'. ДамІ.

19.30 20.00

тa·lCalcТoo. 2 Ci8PItI 8.45.,-'9.00.0.00 1Ct-Фе1!!!мu ·UJмW· 1•• uv Т........... OIOn!IiIII_ 18.10 Т/С .Т.,.... у...а.р.. І. . . . 20.30 Вilclta. ноемнм 21.00 Даос.cepIen . 22,00 ХУД."""" ___ У • ..,.

23.45 Нічні 1!Ік'"

к-.у

._

12.10~. ч.noнaт·Є8pcnt. чо-

тет

11.30

8.35

11.55

30-" КАНАп

l'1IXJr1)eМa ~

ат

._ .

ПIcIt1I

7.50 ClТ

8.10

ГІіс

... _ .

lpoвf8 СС83ІН8

~.50-Ммcт • ...".,

. . . . . .Т8РМ!ОРІ8

101'_"'-_

АІ#.

.~:~:.wн~ ..""",III.=!II~"'~::"-"'." _ _ __ _

O.30М1V_:

1.28~

13.45 будьте . .-

Руст

8.45 Xpeuui_ 9.05 L·кny6 1.45 ХІ• .c:u- fIIIO~. 1 с. 11. '5 iClИОІІОНІІ8РІ' .. 1 1.50 все про f1CIA8Т1C81

12.00

Кilюrороссon

12.30

~. YlP8fмj ....,.с_.

ТЕТ

IОlь. КмIIі1

13.50 ТV-won

, 14.05 ХІ• •M8Up-CII.....,.. 8 . . . 15.10 Театр ... до_ 15,35 Т/є .larc. ~.,....

17.30 18. оо

-

~ про _'1).

пау38

ТЕТ

20.30

1::~ ~o:nYб~.

18.00 ОФіС 6е3

ІІІІАІІІ

Му3мчн. пауза

.-*

СІТ

21.3!> ХУА ......... .д.,М

19.05 Cт-V" 10.20 ЕфlpaeТОlopr вііою • містику

І

"*,,....

2O.00~...,..cН"'_

7-Й КАНАІі

6.30 I1IОАМ Д/1ІІ lМІІІ8ІІ 6.50 A.tIDecи дinoIIDl , . .

мо. Іірмт_ . 1ttфapМ8ц/IIн811РО11811 .... 'ІІС> 7.45~oтopr 7.56 КIiМIP'rOМII 8.05 МуJlbI....... 8.25 ~ -СофІІвцІ. ~ 2110 .... 9.20 ТV-мyCI ·хм. 1.5О,..,.д/1ІІ .....

10.10 ~ AtPIa- ,."...,. _.

Тopriнформ

10.30

20.50 Ноеосen

~ .н.._,

МІС.СІ

_

.

___

ОСМ1І

..........

КИ" lIIIoeN, '1.1 ~\мv-neyм а.30 УРОММ Н.

::::Ь .~'. ~ .д.,... , д.,•• , 11.15

~T Т'''ІРИ Г~ е КМS8I

12.25 .Qoмyc

12.451V-won

13.00

Т_......1С81... 14_00 T_........~. _ _ • 15.0006_ 15.15 стиль *"mn - 'І1Іе N81ur. w8y 15.35 ""-НІ П8У38

киl.

rtcn.

17.00 CEtA·OQ'IpIw 17.2O.IIvw811fi1 'IJIIIII. 17.SO '\V·nUOn

18.SO

3аІМНМІІ

_

20.30 СІТ 20.50 l'IICnttI ",.•. 1рмм8 !1-!!~ ~МICWd_

21.45~ 22.00 ХІ. 23.4O~ 23:&0 1\ІіІІІт l8ТРІ

oc:u- .... ~. 2 а. ...

"'АІІС

1.00 ~ 7.05

ГP8ЦII

7-" КAНAJI

1~:gg:=:~~~. •

19:~ ToprWapм

HAPT-88'оІр·.

17.55.21.58,22.54 М_11ІІІ1ІАІ .

10.20

H:~ ==r~~~faIPII

18,00 18.15

Ри_

II.I5T-..м ......... ~ 12.45 YDOII МPOdIIUn 13.15Н-

13.25 Ypв8111 а13.55 ~ д/1II/ItТfA ~ 14.00 lIIдrIЖrt Н8ІІІсІ .•!СІно про 1ІІма·

= =::......-

15.06Дor>lllO\'

~

~ OЄPt/18ЦIO 8epн1C8Dl •

18.30 ~

10.55T~ ТОНІС

.""*"*' ..tIUI..,..,....

WJ )'І:1'ІІІІУ ,

1::~1=~~ ....1

1'.00T---.I~ 11.3O~~ 11.5O~

12.00 ~_1IID\iIDOIIn 12.30 Мy..~ CfIa&rf 1110-10. . . '\f.'

IW'Т

13.00T~ 13.10 30PenIД 13.50 PeIWl8Y М

11.80 ~•• IІ;.п...... ____ 18.58. 23.5rICl*1_ • •м.о.м.... 101FМ. . 10.00 .,~

:t=:'

ЕIв;т:=15~ 22.50 _

Ммc:т8Цlolll!!!

. . . . ~.

1IIт~"'''',

14.25 ДI8IIOni

IIr_-= ....

23.00 M1V 0IrМ*I 23.m .. ......, __

14..о~.зw-

14.55 Т8І_ІР8С

О.

17.10~

Na118Іар

М1V~..,..._

I1por1J8мau.J'UiiAir

1.

18.ЗОН"

tcrr~

-

8.40 ІІОІО8ІІ.8О 8.55Cn1Jpr_ 7.25""_ IN'NIIA

7.30-.-

"'-OII1\AIIOCIItм т. 8ІІІІОІІНМК 7.5O~..

7.35

rп~

8.00 ЦSПВ'...8.15 Гумор. fIPOI'P8М8 .о.С.П. -студІн.

I.OO~_

1.30 ~ nparp88 cOr/1lUlll'l' 10.20 AIat...." 11.05 'N!* llenel 11.15 8 оО'lІІСТМ8! -!CIнtдI

11.30 IІвplllC. l1ера lа.оо Х' OCIOYre 13.35 НоІIIne 13.45 Apt,....т 13.55 дImnчиiI C88tC 14.50 НоІllnе 8АП'А8А 18.00 ~ФіІІІ.М

.......

18.35 д..r- l1ЮfPIМ8 17.00

Мум.т,,-

.

17,20 є.мn1•• 00Т/с ....... к.........

3АІ?МА 11.00е .... 11.20 ВІД8Оа . IOТ~ 11.30 ЦВ'ПЕР•. -

11.4I~-TAН

11." Y_-llМlr.мr..

-'0&0.6&0

23.00 ~ 011)о.

.. n-....~..-o..,..,

21.30~_ 23.40Т_

20.30 -'1Of8II Х

11.41T~ оОІмта

0.45.цж._ I.36Т_

18.05

11:1!y:.......:~.=

... ____

ЕУХІ'Т

18.35 8 nOeCIIC8. c80hм ~ 18.55 Т 11.10 Ноеооаn

о

1•• 2OМy3.~

.

1'.80 ХІ. ~_. 1,.,8 0IjIII

IW'Т

20.00

Т.Лf8IIqНO

".50Н-

20.05 ~ У racy 2O.20МaoI ..... 20.10 НАРТ"",'. 21.38 P8IIWDC

20.25 ~M ДІ-' у.... tJtAaIC

22.00 Y8l188lCC~ 22.05 ДМrvюм.1іІ 6811СОІІдОІІІе 22.11 Ху.............тм ....,.......

ZO.SOН08ocм

0.00 .,"'.... • . . . . . . , ко.

111.20 МІст. т, ~ С8ІІУ 18.30 ~ ІР ДjreII oCap-,..,. 111.35 ТoprIнфopм .

~OO lнфОрмaцl...........н.u ...

20.30 Анонс nPOrPIМ 20.35 ТoprIнфopм

1У·ТАІІА'ІУІС 21.00 CtТ 21.111<Iнntoonop_ /'IIIIo/1apI-тpIIu. 21.20 Анонс Г"ЦІС 21.30 IJPOCТO П8С 21.45 ТoprIнфopм 22.00 UIIaII18 lІЬИ8СУ .. ~ 22.20 --.ncт 22.40 4D І nIcIIL.. 23.25 woeocм

23.35 Пporp8oa УХРТ_ од-_ O.08T~

.

НСІІОІ:М

Пporp8мa

.....

25-Й1WWI

7.00 3QIн«y,... CIII\'8МIV... 1.'O~_~ Т.SI т--... 8.25Н"

....,.•..•

10.88 T-.cnpeo

ТСІІІІС

11.00 Т..-та. ' . . . .'" 11.30 . . . lW'PIIf8 11.50 .-.то,..

tW'f 13.00Т_ _ 13.10)l(WJМIII

.01.

13.«I--"1IJI8OТ 14.05~

14.«1 ТІІІ\І

14.55T~

ТОНІС 15.00 ~JIb,*18.10'" п8у8

18.30 1ce..- ....... _ ~ 17.00 Т___. 11_ o.~ 17.30 Му. .т,,18.10.-.то,. .

21.41.11І_

MICT~

32~Й~

.

'.00 .cnpa. .'ІООІІ\ІІІІІІ•• ' ......... ••10 ....... ~•• ТМ8СІ8ІІІМ 7.00 ~ _ .TepnopItI ~. XIr-

-=

8.00 ііоі'іі"",. мy~..... '.30 '"'"' (МІ1ОрI ••00 .......... ' .......... 10.00 ........ к-r І,.......... 10.10 ""....... •• ."...... 1.1.OO"~-IIP~ 11.10 T_-woy ....1 аа..12.00 'І аМРІ .... 12.30 cт.u. 8mII СО-_. 13.00Дonlк~. м.....~ 13.30 ~_ .,.....,.~ 14.00 '~" МVIItfC8PIU 14.30 OOК8CnnIP , lIOrO ,."... ~ 11.00 .8oJ!bтpoн - ~. •

*"

==

16.аІ!

.

_

.ТIР&ІТІРІіІ ~.

XIт'nap8,\

18.80 о.... _ а'. Т....... 17.00 ................... ' - - . . . 17.%7 Of1PМEIТ. ІоІ8ІІОІІ'. ~~ .

=-,

17.30 . . . . . ~ 17.Q. 21.11. 22.14 IIDI:W 18.00 Н8ІІО хх C1UIМТIL /JPIL ....,. 1•.30 JiCIOmn. ,'І8ІІІ1 11.00·ТОІ<>ІІІО\' .... І 1••8О ...... т.......... -11.11. 23.81 КnIn".. .,. .......,.. 101FМ• 10.00 • • Ia.~._ Т.......... lО.ао

...... Т........,.

21.30 .........

*" (ТІА . . . . .'

22.00 OCIIIit ...... _ . ' ....... 22.10 Ммст...... _ .T~~. XIт~"-' . . 23.001111І ..... ~ 23.30 М'IV ~ ... 0.30 М'IV~"""_ 1:28 /1porp8м8 . . . . . . . . ~

NaII_

I~ ......

20.50': lі8НМІ XInI8 21.08 Х,........ "'*-......... 22.50 0nncI-m81111

18.00T~ 19.08 Т8ІМІС8РІМ 'МІРІ_••

XPOjМ

...,........

!ОТAJI

INNIIA

18.50

c8hy

37-А КAНAJI

tii~.m~

СТ11,.

ООІМІН.

......... __ -.r8II1-1Оо

МІстІ те ст

".'0~~ 18.20 КIin88 ~

17.40 ТаІА

12.00 Мyl8.т.-м OI'aIIar ііа.,.. '4.2

Пooc1V fIIIC

.Т..,торіІІ Ао.

.

9.05

10.15ТІІІІ_

_ _ .....

_

ММСТ8ЦІОІОІА

XlT-naptД

Зранку на світ_у...

НАРТ

10.01 Арао-м

',00~""""""""'1Oo

17.30T~ 17.45 fpiaцJl8lA-tp8lilgp

15.30

7 оо

9.35~

8.ЗО Єepat'*-l1CМ8l\llllCllan

. 15.35 CIOQr08III 18.05 118С18с8. 1'.40 ДoLcap1811 ..... 11.10 8W<POn1 nOeCIIC8.

Мy,.,тcepIan

18_80.c:npoa.. ... 11\........ Y.~ 17.00 4еМмІ1'81ІТ8І*О. Тннар'ІМ

9.05~

'1*'РІІІ

.....г. . . . .

8_00·МyAn.~ СІІІ81ІІ

11.05

14.00 -I4м\UncIpp1" ~тoipiaja'

25-" КАНАп

IW'Т

21.36 Що',.' ~

.. (11с oMc-l

12.00Mr-a~~ 13.00 Вlзмт. 1С8НІіУМ. ~. '4.2 13.зо~ фес:~.т88PIAc.wd

21.30 /11Qдм ДП. . . . . . 21.50 Верніс;аа 22.00 0е:Іа серм lІ8ОСУ 22.30 Адреси ДІІіО8ОІ: :

0.2Oк.u.·

.

Е,'.

1'.onllйтRtll.......

НТУ

0.55 1.05

СааІМа

oД!tll

11.30 ''І'ОІІ'uЮv ••..1 o.n.o.

ТУ-ТАІІА'МС ClТ

М.ООТ_ IО;tOМу......-

ІІ!ІІИ 1~.05 ~ ДІ-' YД8ItI 11.10~

7.10Attт~

1.0О..д.м.с.. ~ lо.ОО..м.... ~.~

Амонс nPOrJIIIOI

9.5OCTIН~

7.10 т.

::gg==r~

"'А8IС

0.25 НТУ

7.00 ~ lС8Н8І .'ТермтарІІІ Ао. Xir. l18P1IOtI .

20.25 Адреси дtnoвol ....

7.10 МУllЬтфІ_ 7_35 Худ ........ ооІІарІ6а.

кремер . Концерт 8НО8МСІ1ІО ~ СОІІІ Ук·

Мv:I .

8 . • c3eМм1~.T"""

19.30

23.15.01.02.03· 23 25 POМaIt kофман та lIOrO дру3І. ГIДOIt

.

.., X',...~ .apa~ 32.оИ КAНAJI 8.00 ~ _ ,,.,....... ,~ 23.15

а.а

22.35 Х/Ф •.,...... м-""" 0.20 TV-itЛy6 -хм.

20.50 Пісн" ДІіІІ. Руст 21.О5 АнтрвсоlllolC8 21.20 МIcIolClIio_

22.00 ' ' ' ' ' ' ' ' .ч.т- CIIYIde •

22.10 х'''' 0.05

11І8.,.

18..0 Погmoд 36ОІУ 19.00 ~ дjnoвol ~

20.30 20.35

20.50 Н. дoCII8tN. Nnd 21.30 T_-woy .с- ,011о rOOnIf8III

21.15 ЧІіС :ІІРОК 11.45 Х'....... """ ......... _ ....... мwy.

21.2ОШОу-_

w.,

раіни

2О.зоr..y..~

17.05 A,QPeCМ 1IIII08Of YAN 17.10 ГОІ1ОС ~ .~.

17.40 l1ІОАМ Д/1ІІ

....

м.~ _!Т1Іо.

20.50 A8roТOP.f" 21.00 IoAy..~

.

21.00

В. \ЩІРО8'а 1ІРе,ІР_

nCихcn8»tO-"І 18.35 Стиль _п. - Thc N8JUqI 11.00 Т8ІІ8СерІаІІ .,,...,.. 11 ........

20. І О

10.00 Т_ _.

18.15А_саміз~

_

13.00 Te/l8C8lll8ll.Кaf_

.К.І.5.5 .•

~ICT~

14.00~

14.15 ~ 1(Ino801wae'11 14.20 x,~~ .у ......

'.15Мі;..а_ киІВ 8.30 &с~·інформ

1'.00 Т-.рІм .с...те ........ 18.511 TIМ08jIIм _____ ...... ' .....

...... _

12.00._1_. т.......­

1І8рІІаро

18.451V·_

.no~.

• Т_____

Дао.

21.30 lI8'tIPНI """" (ТІА - . ,

.......__.......... _ .......

-еми

15.00A,,"C8"'a~ ТЕТ 10.30 M-тФ'-

17.30 НС18І Ім.-

Н8цІОн8IIWIИII XIТ·napeд

80.00

. •

.,А-

15.40 неианиА

IT.1I'N.~_.3'"

18.15

11.10_

11.20 lмфopм8tII'мI

21.45 ІІ/Ф .Остемм, сnp." "рен_. 23.30 Проти ночІ

Jg:~ .•~~~~??~~.~т:j,~'О~~ УТН

101FМ.

И~ Z:-OCМIr08a _ ' .•~.

7.00

13.40 TOK-WOY

_ ....•. _:r. .Прмc-ri-t.

Н""" noооniнн"

18.58.2З.57·1СІ*1

11.40 г!JPII"'-- ........ 12.00 МY"T~ . 12.20 ~",-,-I YA8'tI 12.25 КoНц8prиa ~ 13.00 1I8мaI.~ . 13.15 li'р..т8НСо.ІСИІ1 циеІІ. l1opтp8nt

~~.fc! r.~

.lт.П8Р8д

мr_РQAМиА

••

7.00 ~ П8Р8Д8'І 7.05 35 хlМnИ" ~

18.10

Сто чудк сеіту

ст.."...

~

зо-й КАНАІІ

1'.00

УІ-1

=

.1

.....

1.35 AtoтpllcolIы<8

ДГро~газин ДобpQf"D раН"У. у.ра1на! Фlнансо,~й or""A

1~:~

CCYOUМ:..... "..

=".•

1 •• 80 ~••. ,..._ . . ._ 'kмI,. _•

6.55 7.25

а&

111•.30 20 30 .1!kн8. НoeмНOl 21.00 Дoot,f.Eм 22.00 Ху";' .п,о 23.25 НіЧ,,· .

] ......й

Погода

T==:t:=~ , со

За"он є .кон Бас••rбоn. ч..nIoнат ЄIPOf1М. Ча­

Н8Ц/OI<8n

0.55

t~'t .~..o XI~ .w.u:-

[ 8.65

Iнтеp&lстl

ее....

18.55 Т/с .~_ ........ Да.... 19.30 Вгад.'ІИ ..еіЮдіlO 20.00 ЧіІС 20.45 Вечірн" казка 20.55 ху... ФI"..... ц....... , 11ІІІІ. 22.35 IнтepttOIIИНи 22.50 8iтpu:l 23 ..0 Теніс .• Уімбl1дOМ-97. 0.30 Музичні НО8ММІ'

п-

лоal"м. MaN rpynoeorо 13.:ІО КрутІ "О",,""

8.45

._••. 2

18.45

ІНТЕР

7.45 Те&

10.00 Те,.,.........: 10.05 Clrn.cw<1 мepидjaни 10.35· ЗaкotI • 3ІІон 10.40 ХУ...." ' - .P~

8.05 5.15

Х/+ .Остр'"

за .иіес",,_ часом

7.1581кна-сnopт

.Прмс:тр8CYlo

'.00 flllJlollИ811 П-2

8.00 Анон0

18.50

ср-

.

св:- .T~

1::~~==~~-

І с.

L-муО

19.550С_.

"CU!-•. 1 єepl.

18.20

7.00н",", ВІк...

-1+17.00 CНi.tIaНOO< 3 .1 + 1·

12.00

Х/+ .Остріоо

... cm.

.tpoшJ

1"-"-1. _

8О.ао -ДМ-. Т__._.

17.15':"Р.""І!

0.45' CитyIЦIto

0.35= ?40 .ТаеріИськl

кмІ.

16.55 м. 'м·. Дам.

СІІІ8

_.,J..~Ч:2

18.30 ст ."..-

18.30-КїнOЩtЦllPт

16.45 Амонс

1'.00 _ .

21.20МIа.осI_

КМ.8

vc

17.30 Дос.фі1UO .У.раінс....е бароккОо 18.15 Націон8І1ЬНИЙ ';т-nзpад 18.20 Аа;оНЩfКI. З """инсr8а"......- кут 18.50 Фінансовий or лод . '9.00 Саме тои 19.20 І тіЛfA(И ..узи.а 19.35 дlф .Китай вале«ий і БIll13Ь1<ИЙ'

, 1.55

YJ-З

~~AtoOltC ·10.05 за ...18cы<иM часом

16.45 Один 3 lисячl WCЖIll

20.20 'rеneкaнaл

2O.uv Tellкeplaд .~. 21.00 TQI(·WOY М. ВерОс....Табу' 21.30 ХУд.Ф...... ооДир8РО ТРІСНУ_ 23.30 ПРО СПОРТ

9.20 МУIlbТфІ_ 11.30 .nClJlYНtl'fIC8' -

Іс .СnaдщмНІ tyJIД"'6ypri8.

13.55 АртмаЙД8н 16.10 Анонс '6.15 муnыiJ1bм

17.10

9. Ykpar- 1IiТepIIТWJ8

Урок

7.00 р_ои Ре.І 7.30 МeIlOP3."a 8.00 IнТepнc8lНи 8.15 Погода 8.25 Си1'Ylцjl1 8.35 Т/є .ДІ_.

11.00 анм .М-. М8ІІIOt<и '1.30 Т_анan.Право11.50 KapycellЬ та капуста 12.00 МультфіІіьм 12.10 ~HapoдOOl у_",..! 12..0 вст _ою

13. 1О

apxi"""XP""'l

МУJlbТфі.Закон є _он ОсllintiA .анап. IIfтенсме фpaItцy3.Icol

'НТЕР

Ф .LiJy!(аи С_'" в природі-

'0..0

Киів

14.50

1• • Т.........

17.270/'1""". _ . ~,....., 17.30 .к-..t ІОТОС>ІІ•• м,no......... 17.65. 21.511, t2.S4 _ _ _

2' .05 Att1PeCOnI.U

11. t5 D/ф 12.00

18.00 Твл8СepIan ""8P!UI -.,,...... 18.30 Т.... ееplan .ДPItiOOteI4I 8WП'8' 19.~.. 23.20 тсн

АІромarазин

6.05 6.15 8.45

)(Іу._.

~:.:' x~~~='=.=-

14.15 14.40

МVJIWQIPIU Вoeaetтyoo •

17.00 4м8оІ_. Т..........

7-Й КАНАп

13.50 1'/. OOIЦ8enI КIIWJ81'8~"14 10 За,он І _он

...

_ ~=' ..

18.80..о.ао-

7.00_

.__.

(ТК_.' 0W8ТI с\ост

15.30~=_.T""""""',

CEГA-ocтple

7.4$Т--........--.._·

17.00 _ .1+1.

УТ-1

""'*-

'!V·TМA'МC

13.45 11oont03 nOrq/!И

І

"1.3010_""" ... _ " " " " ,

14.30 .~ IIIaro I •. OO·"'-'ti 15.00 .80,.т_

8.15 •. 4 •T"-IIICJI'.""~ •, , , , . . _ ...... 10.:,ю Мум.т...- •

)Cjт.ф86pмu .UJмW-

...... CIIIOr11DO

13.30

~OМy3._

МV3t'Чtti IlО8ИttМ

8.45

до ycniкy

14.10Мy...~

''''.20 ху.ц.. ...........1'tOPT аН.....

...

ш:g ==~. koc8рО' .... aI!PIUI

23.15

аМ.КН1О_

Зе«он є 3IIIКOtt

11.30-Т",,_

2 І .з5 Хрещати. 22.00 11/. _ _ _ _ . . . - , . - .

l1оп>да

.

T~

~f.=.~1.~~~1~

II.OOT~"'_

23.301101_ 0.00 I1рмооІт ... -ре.

СІМОНМ а..-

Мумо........

I8IcТII~

14.00 ДР6РМІІ нacтpjl\ 15.15 ~ tI.·Дpoett. '1.1. 2 СеІТ

·

10.00 ""-+0.1(8 _=-="'_'1181І'11&'

IСмhI

IнТ8РНоемнм

7.00illllH8-ТМ_.

""",""

..................

12.45ТV·_

18.40 17.00

.

. .

ІІ.Т..........

,

_.

.Гyфl'lIaro

•• OO . . . . . . .

•• 30 Ху"'..12.15 С81т _ _ . . . -

-nщ:..з.,.; T_мцj· е. -.ом. спо-

С1'Іі _ _

'10-

.. ОО

..30 ......

'.ООЧopмll_ тп

21.50

І

~

••

ІО· _·.Т'. 7.00 ММС"'-'І _ .T~ .... lOrO

ПІСНО

...........

-

32-Й ІСАНАІІ.

•. ........

17.2ОП.-....

~.~~..-.-......1.15 ,..."...-

в.с.. СеП ,еатру

11.15 Диpenopcwcмil .opnyc

Ш8 12.05 пr.::.OS~ _ _.

"OO~

/1ІСМІІ

22.40

22.50

38кон & 38ICOtt

13.35

ВnUaA

<_ ... _.....

к,,".

111'-2

D/ф .~

'.50~ СІТ _ . c8w8 _

17.50 ТV·_ 18.00 T.мoepIeJo .с..т.......... 18... Т......... ...,........... ...... 111.50 35 _ ... _ 20.30 20.50 СІТ _ . cou8 _ _

20.00'1.. 20.45 вeчIptto _ 20.55 Т.А808р18111 'nOIlT8preAct-2.

9.1SПJсм_

10.20 10.25 10.45

І -.а-

17.45 ІСІІУСІ -.ДРІ8НМІС" 18.45 IнrepooIcтt 18.5. ТІа _____ НІ ..... ",",",. 18_30

7.00 CНIAaItOO< 3 ·1+18. ОО Т."..,ерІ8...Доо<тор

......

T.....c:npec

u.я

o.ooX,... . - ..............

'.5O~_

~_

14.00_ 14.05 МІсто ~o 14.35 Постс_myu 14.5511/" _ _ _ .1 _ _

ФІ_ "І'" Кубо<а Aмepмk" по

lІ.ае Х,....- .1С8рІ4Іе.

тонк:

8.30 Xpeщnмк

_.

,.,. _

а'.45 д!8І1ОІ1І 22.00T.~

22.10 хрум

~T_~-""""""

Му_т",-

3Іроси

_ _ _ с..,н.

ст_ сео8 ое­

7.0$ 7.25

::::=. 10.05 10.30

fl::3 ~~.....".•

..зо~_

8.35

lНТV 9.30Жт_

._

ао.2а Ст_"

зо-й ICAНАІІ

УТ-1

УТ-3

ао.ІО "011О_ у_

ОеР88І

Н..."""

20.30_.

7.30 .... онс 7.35. 10.00. 13.00. 16.00. 18.00. 21.00. 0.25 УТН '.00 _....,...й ОРЬ 8.25 ф......IОТО .Н ....... 8.55 Н. _ оСаІт_.

19:1g~>dT'-

.:>

':>

23.4Iд..~ 0.36~ !ОТи


.Рі:I"М'

,

QIDl111!1l

...

12.25 3ман " . _ 12.30 T~-"-n 13.ІІІІ ........ 1. . . Т/....................... 13.55_ .. _ 14.00 ІІМСТ_ OOп8CR•• '1.2 17.00 OC.ЇnIIA....,.. lttт8мcм8 .р _ _ урок 10. ~ " ' - ' 17.55 ,,_

fI1ВlP

.........

Y'F-I .. '.15 дoeparo ~. 1ІІср81но1

3ман

6.00_

'.OI~

'.41 ••

• 1+t. 1'.00 Т........... ""-"'........."... 11.30 Т.......... .ДРІІОО......... \I.SO. 23.11 тсн • •00 T~ . " - - , , .

01'_

,ССІ8іОІІ

.•. ..... _ ..._ _ 1.00 """ ••• 1 ,О liIfJIIIIO 8,30 __ 55Н

....... _.

11;30T_·~

1'.5O~

__

-"

~... _мІІ...,..... 12.4O~_.,,,_

1•• 10 ТІа ~_ ~ 13.!)!! PeaIIWtiC"nO - . .

'іР

КІНО

....

16.10_0

'1.15Х/+ .......................... .... 17.40 _ _ ... _ІІІ

18.15 H~ 18.20 _ _ _-""NP8A .. 18.35 І 11_.. " 18.50......,... ..... 19.00 CIМOt .011 19.20 НaЦIdO_ XIr·_ 19.25М..,.и·wov

_. ..

20.00 ма.""""". 20.20 T---.an -п.и-о 20.40 ВeOtiPНtI .аха 21.40AкЦIIНТ..

• •8ОТ-..... ........ ..,.......

Y'F-3

з.1+1.

10.05310."""""""_

•• 11 ......

З. ouoi_м_

ХХІ

Y<lp8імо! •

.

.На npиl(0І1І ІІІ,. 3IIInюI

13.55 311сон • _ 1".00 1ItICТВ• •0ІІ8с••. '1.3 17.00 _ 17.55 311сон в 381ОН ,'+1. .'.00 Т........... .n.pw' ........... 18.10 Т8І18МІІІм oДpIIнмцIlIIImIo 111.30. 22..t5 тсн

..55 H_ _ "IIIY·~ 9.00 ДІМ М _ _ _ - . . 9.30 С-пу ayno СJlOlO 10.00.13.00.18.00.18.00.21.00 УТН 10.10 1(1IICiк·~·1IP . 11.15 ТвпефІміІ. 11.30 TtIIIIIIIIIII1.nr-11.50 Хочу ста", __

20.00 х'.......Та'" . . . . .100 11.10 т,. ~ Т'"' .,,...

12.10~

23.00Т'-"

18.10Аианс 16.15 l'ІНСаІІ .....1IIP8fIIII 18..t5Дo.~

lIfТDI

17.20 Acl8IIIIIcwd 81IIOtIII 17..t5Щor_ 18.15 НaцiotJм,IмIIIIIт·~ _18.20 Док.фі.... .д.а ...... ~,.. ~.

18.50 Фltt8IСО8111 ~ ·".ООТ...... ...... 18.30 ....... 1CnIPI1!ICТ8• ...v .... 18.

111.50 в- СІІТ 1III1PJ 2O.2OT_~ 31.40 . . . . . _ 2'.40 AIIIIIIfIII . 22.00r--...~_ ....... . нora _ _ .TIIIPIItМI....,· 0.00 &aCIIInOOIt. .......... 1apaiwL . . . . . . 'tIIp......

1.40 Анонс

n·2

r....... . . . . .

.

10.00Т_ 10.05~1_

8.25~

.

ІД""

10.00 АІІОІІС 10.05 38 ...т-....

_

.

."'"

18..t5lнn1p11c"

18.55 І1ОІІІ ЧVдес

20.00 ЧІС ..... _ 20.55 Х,. . . . . . . ._..,...... 20.4!і

23.308Ід-' Теніс.•YlмбlUlQot·87•. 0.35 conyaf8

vrн

7.• ПмиIc:n8I

7.55 ФiмttooIIIII OmIUI

8.115 P..-ІIQII8IIIr

УІсрІіІ8І:8 . , . . . . . , . . •

.

8.55 Н8C/tQIIfIIIIМI j&OЩ 8.25 м.м-wor 10.10 Нац1С1111/1118ІіІ ІІІ,..,... 10.15 8еСМІІ JIIIIOII 10.30 Хто • РРіІ/А - ' " ' імені

11.30T_~ 11.50 І n-и ІОІУМСІ 12.00 К- .М-. МIЗ.1О opaнra

13..ео ~ .па УІірІitIo 1".10 lluщ:Ц8на. Н81cfllPluмl ~

".'1.1

1...-40 МJOPC..сміІ ~M. Г....... '1 •.1

11.10 Амонс 18.15 ФiнallcCllllil _

18.40~1IIт~

18..t5 Т8/1ІІСеРЇІІІ·"--. l1CItМ8 17.30 Ток·шоу.ВItбpммo 11.15 HIЦЇCJItIIIW8IiIIIIT-nIP8д 18.20 ІІІІНО • ",.,..., 18.50 ВVI·/1ep8IIp8cnI· - NJ YCnIaY 19.25 бynt ......, 19..t5~1IIт~ 31.15 МтIНll11t

....

21.40 Т,* ....,... МIItIInpy"""

22.00=~""""""'" _ _ _ ·T....... нora

о.ао

~

6 _ _• 'IIInIНIr. 8Ipcnt. 'f1IIII... 1IIat. ,......,.. 'ІІІІІІІІІІІ' - пи

1.45 Аионо

.1+1.'

"·2

.

7'OOT............... ~ 1.10 х..... """' ........

-=.

AetOPCWII"""

7.15 : . В.Пар· 7.45 T_p/U.cw--a ............ 4 .... 8.45 1Cir·фa6pмd oWмШ. 11.00 _ _ _ .1et'opItt _ ....... 19.00 Хі.·фабри. . .1IJмIIJo 111.30 Т/с .Т..... ,мtep.. 4С8Р111 20.30 вм... НОІИММ 21.00 Дoк.cepIan 22.00х'...... ~, ....... 23.40 НNНI Вікна 23.55 )(Iт.1III1»otI .WМШО -

,...IpImIo. Т

•m .....'.

8.30 rIPOrP8Мa ~ 8.35 сп 6.55·1'IIct. . . . . . . . . . . . . . 7.00МIснІ_

. 7.10 Aмrpec_

7• • T.......... ~.

.

10.40 х'''' 12.15Се1т .~ ...... 12..t51V_ !~J.оохм.",,"'" -1'ІІе

I5.1:1~ 15.30.T_bII"'~ 18.00 А мit C8IiIf :8 . , . . .

m

16.3010_ .. ; , . . , . . , 18.• CS'A-ОСТРІІІ 17.05 ДImNII ЩІ ........ 17.40 СІІІТ OМCWO '8.00 Т.......... OCМf8 ......... . 1'.15 Т-..Ім o/мcIl8ImIP . . . . . 19.50 ЦІ- МИІ .

20.30 СІТ .

CtIPI nIC:ttI

20.50 nu. ДII8.ЄaretIIII 21.05Atn~ . 21.20 _

в-

МiCWII

10118

7.00 НIчotIIІіІІиа

12.00.,.................. .23.35 ЧОРММА _ .

21~.t51Cpe1ц1Т111

20.00 'ІІС 11.115'1/........................ 22.201н~ • 22.35 ТIМІс. *ІІа.'" .~.

СІІ 8.00 Auк.cвpIм . . .

.

15.15 Toк-wor.~ 15.30 Т8ІІІфІІІЬм 15.40 l18pnмcтa naC:МIIIItIa ~ 111.00 Т....... -3rIдвIмo " рОСІІо. . . 4.t - ОРіК 1987. 18.55 ~ lIOrQIIII 17.00 _ 17.55 з.ан е *он .1+1. 18.00 lrPQII uq .1CnQoII ІІА фар1у !iv8' іІІРО

19.ЗО•. 22.о85 ТСН

10.00 . . . . . . . .с:м. ....... 22.15 ІІ/ОУ Д08II1t1C1C1i11ht 23.00 ПicМtI рсжу .

УТ-3 ІД"" ........ _ 11.0538

••Трм

.п.-.

10.20 ,/.UПapI 10.50 Р8«ОІІ nawтl ".25С­

·11.1iO~

.......... OCtWn8II88 ІІІІІ·.....

.а.ао КДТІІІС

14.00є,...,

14.10c..- ..... ~ 10.00 ......... . . 10.30 .......

....

18.00"'" 11.1031'-'- 'ІІСОМ

1'.10""-

""""*"' .....

9.00 1CIт~.w.w. 10.00д.tnNмR ................ 100зо IIQВII

1..00 Т.......... OImIPII_18.00Дсж.cepIIn "'1IryoiиW ....... хх - Cf.·.8 .... 19.30 ЖImII _ _ _ ""'" .

19.55 П8рс0на. 1IIтe\InwIItI-'&.1iIpмara 20.30 A8nIPCWra fW'P8II В. . . . . . .

12.00 Дсж.ФWoм ......... 8acwoi • 12.25 х' 1....- * 13.35 Мylllor,,- -~д-...

...........

кп

15.30 lIOQqМ "". . . . .

15.5O~""_

15.55 МotIIiIPnItiIt 18.25 EФlp8rCJlOPl' 18.35 1V-trny6 .... . ___ ,.... 17.15 ClalIІІІІІІІІ 8ІІ:У 17"'5 nar,.. 3ІІОІУ 1"05~""'" 1.. 10 з..о,о... 18.40 А ... СІМ1 • . , . . 18.05~S!:-' 19.10 ІІІОДМ Д/ІІІ _18.30 АІІРеОІІ "... 18.35 МQAI CIOIII'IWII 19.50 Еф\І8іОl..... ' . . 20.00 lНФіІРМ8ЦІІІНІ fW'P8II ........... 17.05~

211.25 ~.д\IIa8aI1'дI'II

20.35 ТCJCrfмфapм 20.50 навосм 21.00т

~.war21.30 CIDIиtI С8ІТУ 21.40 КМUe . 22.10 к-·Uto 22.40 Тoprtмфapм 23.00Н-

O.251V"'~ 0..t5 I1Мм11IІІІ8са. AImИt дIapraк. I.-IIIc8ciIIr 1.35T~

_.

'''.30ДoЦR.м ~ 11Іо ......

1S.afт"" ......... оІ1ра 1.1101_ .

18.308PuaI

'LII T.......,...cr.-...... 19.5$1QIiOi~

23.45 ............

....... _ _ оНоІІТ.....-

23.550401І: О.О$Пост

7-11AIWt

m

8.051i1w811cno 8;35 EфipeatOtaIJI

8.30~..,.

...t5 JCP8qItIII 8.00 .. .. _ · 8.30 . _ _ ~

8..t5 Що? " " /1CIOtOМr'1 ·.... х;................. Н.30_· ..... 12.00 lfaIIIIiМ ТIf

.........

20.25~·

. . 1/ItItJ«A ....

1..t5 о- CIPWI--"t

..тфnм

10.15 мv

1'.00 ........... ~

.

12.30 І» IIQAIIIII. . . . . 13.00 КynIиIpиIl1QIIIIIIOId ..........

11.30 ~ lIIIIDCfI 11.411 Ім........n- 118IDIUIIoIIIuII1V-trny6 .ХМ. . .

14.06,....,.,. .... 1".2&

ДІ\1І'ІІ fW'P8II.~"

14.110 \CaIIЦIPtМI nPOI1I88 . 10.20 _ _.,.. тv·т_чn

15.30 Амані:

15._'" 1••10 ............. ".... . . . . 17.15 0001... І'''' AtOIC . II.IОУаіІ

11-""_

,.. ................... ,.Т

....... ""

13.1............... 14 .. "''''''' v ~

IU5A11OМO

СеРІМ

11.30 ТОІ'ШОУ •... 3 0".,.010' 12.00 ~- .ч8lJ!lOl401 pyra·97. 13.30 118Ні"В1;. - -мок '1.30 Т/О ooCnp- . . . . . .

17.27 of1pиei,. _ .

.

37-А КАНАІІ

\ОТАР . 8.40 1ІОх8Ох80 6.55 Ті. по' 7.25 Ме.ео·1ІІОІС

.

3ArPAIIA

7.ЗО Анонс

7.35 &С«ІІІО_ 7.50 l!iдeoootyJo!a \ОТ'"

8 ОО ЦЕПТЕР.рееоо 8.15 ток,шоу.Я clма. ОСІ.. І cтu ІІІН ІІОІО

17.00 Т/О 003.І18ІІІ r-.qpмo

.

9 151'cN1fpвмa О F1oм-о 9'45 Г • ..u.__ '. yмopмc~. ~ .....'"

M~fC8CIIU

17.30 ':ІІС)іІНИА c:вtr Д!cмw: ОГуфі Iloro

'-"

МynIoJC8Iiм

_.

""*'.......

3."'_"'118-

=

22.00 ..- ....... K~...... 22.50)(I~1ICI8ЦIoDIII .TipImIpIJI ~.

То=.

~

23.00 23.30 М1V ~_: ......

21 'зо ПoAmIIt 2 •. 50 .,... . . . OII08aPCmt .".,

.мов Шіс•• . . - .

0..t5 ДнQo..dМ8I1 ОІІС8 це pOC.lf.poI1. 1.50Т'-

. 10.00 АНОІІС ~

7........

r,~~"

10.05 r_IIд.rpuq. 10.21 х.............. ~

21.151СИ1аа1llP'_ 1118 """".tpIIqo 11.2011+ ........... _ _

22.IS ~

12OO~~

• -

.

-_-wor

23.00~. ~-Wlllc,,· _2.10 100'!V.IICCIhv а. 6 ......... 18.00 до І t*:М. .. D-I'I _ _ І t8..t5 МІсТІ І c-t _ !WТ. 18.10 Кoмn'IQfIp Х 7.10"~·

7.П Х"....- ~ а

____

.

1•..еоТ...........

31.10 Нa~. "'"' 20.30 ДОІС.cepIIIt Of'IOIIIЦeICWd. 21.00 Т._ _ _ .......... 12.00 х,,,.,,- OIIr 88IIЦtI . . _

0.20 rIporpaма .М.

37-" КАНАІІ fOtIC • \ОТ... '1.~ ·_~."" 8.-40 9OJIIOJdIO ....... 1 .... . 11.00..,.,_ В." 010•• /1POrPIМa npo мr-y І ..10 . . . . . . . . . . .

...

,...32.-1 IAНAJI. 7.30~cepIм .......

.....

YtipIIнI.: ФІММІ ~ ІІУМ

10..ео l'IarIIIIД lIIOq

8.15 МICW:I_

...1.

t.......

І ......................1118

al ... T/C ....... ~.,... 22..t5 КР8ІІ8 ......".. r.TI-It

..25 ( _ ....... oПIpIмOrao ..55 КІМІІР_ ..

8.10 l'btI .... Пcn. lW1JII8t

3200Й IWIАІІ

-~ Х 0.10 Ком."·IО'!!р.

8.00 oQtpa8II_. . . . . . . Т....... 8•• ТІ' О3М8ІОІ reIIf8IIII". 8.30 IllNpttlIіс:п ('М- ......., 8.00 . . . - - . 10.00 ................ ~ 10.30 Т/0 .дм.-aItм. 11.00 НеСІО IQ( crolin•. ~

IIІ.оое· 11 .• · . . . .

........

23.1111/41 ................

•m.l.киll.

nlтul OМASН • а.• ху............ ""'"' .........

23.55 T...-npIC ~c· ОАО . ,......... ~ рам8О'

.......... 1 . . . ·

m

1m ' .8.00,.....,. . . . 8.20. 10.35, 11.40, 13.30. 13.35.

"*"'"

І • • ....

7.00 3PIНtY ІІІ CIIfIмIy...

18.30 "-МІ r1C1IO .

0.35 Гум.

......0

23.30 ВIIМtI _

.......,..

.... 5 Т.меерІм ""........ """ ".4S,TelllC8Plм ·Сантв·....... 20.30 8WФнtI небеса. ооСlОlмм ~. 20.50 H.~. діти! . 21.30 TOIC-WOY .С-.УОІІ. 22.00 TenecepIan .ЧClplOll8 C:IIYd8 У

..... . 12.20 . . . . . . . оа- а""'"

211.

14.15 ............

20.110 l1ІСМе AfIII. пcn.

~

'8.20 ~ .,....,.•• 4. 8. 8...

ce.t::-.

2'.10 1AtI .... ".... 23.55 1'IIpr1нфopм

21 .• AInPeCOjIOD 21.20 t.tC.IIf _

.T8I1'IIf"·

'_.1.•

П·ТAlAЧYIt

18.-40м,- .... 18.50 VIIOIII Н. дJoaм.. Ч,S, 17.40 Ibмnon....,

.Aeponapти.

І'ОІІІС

IDМIII/IIO

211.30 АІІОІІС nPatPIМ

211.30 сп

...... Т.....,. .шос_

17.55. 21.58. 22.54 м.о- lIOf'OAI 13.10 х'................ 1 . . . 18.00 lIIUМOВe IIIIIY'1IecмtiI jИIOII'. 17.00 Д.tnNМR _ 18.15 ~ ~ ""'ІІІІО 1ІСІІіІІ; 17.35 Tok-tllllY .3ро1lll1lPDl" . ICТV.· . 18.00 "о ~ 18.30 еОИ.-А !ір8С1'. PbWIIrP (tIC 'МIcfo~ 18.30 0100 19.00 ToкoWOy .... , о-МrNIA , ..30 ........ \'І-.РІМ 19.00 ~ 19.56. 23.57 knit AIfII . . . . . . . ., . . 19.20 ВW!a'1Y88 'OIFМ. \ОТ... 20.00 .дr-........ 19.30LIВ1ТEP-P18 20.30 TU8OIIIII1 19..t5=.:~: ~ npo "УМ'У . 21.30 Веч1ри18ІстІ1ПА оІІ8мао,. 20 30 Т/с •.,.... . . . .і _ .

rNIIC·

21.00 Дсж.с:еРм 22.00 1Iiot8.~ AН8nInJ08It ма І М.ки....... 22.45 ФІКС. . . . . . . ~_

7.05 3аР8ІІ1А шмх 7.35 Atnpec_ 7.50 сп

ІНТЕР

9..t5 ПarQIII 9.50 Му/Іоrфilмt . . . . . . . _

1•• 0.,.........·.,..' .......

7.00 l1POr)IМ1I f1IIIW'I

8.30~...

.

ІСМІІ

13.30 3ман • __ .3.11 ХІ•• ШJaItra .......

14.55 а.он._ 15.00 IIJICOIII .,...

8.30 Єpanauf'

g;15 Х,,,,.1мом ОІ8СУС. . . . . ~ 1' ..t5 Анонс 11.50 ШОУ·~ ОПМСr. . . . . . . .• ІМ·

ІЗ.40 1opc·1bn

1".05 Му3. DIP'r8n .....t5 ІСР,М

810 1Со/lO Cвapo>u

КAIWI

1•. 00 Анонс , . . . 18.05. 21.10. 0.25 fapAtфcipм 18.20 l!iДIIIIIIJt Н8б8са.•~.

7.П Тlмсер1811 _ММ

,

... 10xм.. . . ~

0.20 1СрвЩв,....... 1.051'1arw

, .....

П·Т_ЧYIt 7.00 АНІЖ 7.05Дсж.~~і_ •• .Домовмкм.

.

7.00 з...у на .88У... 7.10 Му....-.............

ІІАРІ'

7~" IWWI

13.45 вwcт--

11.35~--Му........ 1' ..t51Cpyr1_ . 12.00 &Ii8t6III. 'IвromIoItIirЄapucw. '40.

.................

:I8IfII8

I'1рмІІУ...

16.35~«'-"'1 .... Pl'fll1ІІІІІІІІІ ........ D1IIIIP . '17.00 Cnopr.JIIIм 17.40Т.................... - .....

........

YIipIht.

0.05

0.15~

21.35 Що?,Де? f1OOOIY'I

МaItQДiIOМA

12.30 Сім'.

2О..ео ВertIPnI

IVi.fs r=.-.._

11.30 ..... ." . . . . . 1'.45I1W<P1i1"-:" "n"--_.nl__ -

0.50 ПonIAa

*.....

УІ·1

_ _ ........

с-

,0•• 'I/.~_ 4 ..... 17.05 АНІЖ 17•• 0 '1/. OOCqII8 - - ......... 11.20 за ...1IcIoDIм _

10.30 СІМ" \1.00 l1ponoo3 f1OrOAIIt 11.05 Нвч/IIIIIItWIII

7.35. _0.0О.-13.00. 111.00. 11.00. 21.00

11.00 НОІІі

10.00

IUII" 14.00'i'........... ~ ......... 14.55 .". NIIInI __

10.00Т_ 10.05 f1fIМPOAIlфlмr8lla 10.25 3ІІОН • _ІІІІ

ІІІСТ_

I.oo~

......,.........

8.15 ".... JIOIIIТ8

8.25 ЧeмnioнI1'

':OOT~.~-''''''"", 8.50_"" -

8.30~~·. 10.05 д.u.cтen. ТІІІЦ'_

... Т/о ............... _ _ 9..t5 Aa8U1I

.

'.151-......0.m . ....

n·2

7.30Ананс

7-И КАНАІІ

'.30 уроосм Н. дІІаІІІ. ".2

22.051кт~ 22.211 ~ ".. Амн. 11Іо

.1+1. 7.00 CoW- 3 .1+1· 7.30. 8.$5 ТСН . '.00 Т8НО8ІІІМ ...... ..... .Т......

7.00 " - - Ре8ІО 7.10 --.т--, ..001"'_ _ _ .. 15 l10rQIII

.

pNчА Ф. WJбePт8

1011'

УТ4

1 08plto

УТ-2

'.00 Т/С

~:~ ~"";;:::'':'"-.:.,... до 2OIJ.

МOnOДI1IНМjI

12.40 Д.ІІД1ІІІСТ ••,.. ........ - •••• . 1'.10х........ ........

.K_~

Ii~=--

с..,. 12.15 Мy/I.Y~ 12.25 З-ОН є закон 12.30 Clіт романсу. Нapoдltllil 8p11lC' Ук. реї... О. ВOctpl1К08 13.00 Му,.тфі_ o3ollOTO l'еІ1НУО 13.30 Дсж.фІІІьм -жаби.

ФіI8lC08ИA ОІ'/ІІІД

х,"'

12.15 npo """" 12.45 НDeOCМ-

21.00 Доос.с. . . . 21.00 хуа. ...... " " 0.15 XIт. . . . . . ·WмW.

..•

.

МICi.Od_

....

2O.SO_.-"

11.05 T~

8.45

CePjIOaМO npo =:,_

iiJ 5Мy3ooNН8П8у311 20.30 ат .

...

T~... OCYOt_ ..... _ . Т8--ICpIcтQ.. 3 C8p1t! 1.4$ )Cj••фе6рм!'8 .WиW. 1·•. 00 OkmIPIOO _ 18.00 ю.~ OWOtIJI. 10.10 ТІа .T_~ .........

rlAjtoo

11.15 ДoI!poro рамсу.

I,".~i=-Irpм~-:t.

1'РА8IС 7.00_~ 7.05 г ВUI .Грмісу> 7 30 C1Iiт·rWIWd ФOtorII8ФII

22.251нrepнoвмни

10'зоЗ-8_ oCмвpr.. nepwy ".І1\ІІІ-

УТ-1

18.00_Коо!оо

20.00 ooIU.S.s.· -

22.40 Тоос·wov ·Чорний ... 23.15 Теніс .• Уімl!IuIoн·97· 0.05 Conyвц/to 0.20 Пoroдa СТ& 7.00.0.00""" _ 7.15 wov AQ8rOНOCИICЇ8

10.35 Дсж.tu-

6.00AнDнc 11.05 ЩIoмara_

12.30~.,....~·

ft:gg ~PriiI21.20 21.35 ...._

Т_р/811

10.05 3Ipuo г_ 10.3538&..... _ 10.40xy.. ..-~ . . . ....., 11IOro,..,........... 12.00 ДOК.~ • . . . . - .

11.1х ТIri·Ton

~o~~~.......-

18.45"'._ 18.55 Т/с.д.-. н ............ 20.00 час 20.45 l\eчірно ._а 20.55 Т_plм .8оАоо'" ",ур... 21.45 МІНІ сім'.

7.45

10.00Т_

10.~

1':=~~. '4.3.4

10.00_0

ІНТЕР

~~;~ ."........._..lС'm..... 9.00Т_..... n·2

....

::~B~· • "<_no.::'... ___ ....

І:с::.

:&i~-.

КДТ1"1С

17.01 ХІ. ООСТРІОО " ' _ ' . 4 ....

Y'F-2

~r.M_-

15.4$~y..r,::,.':='·

д..-

••0cr-pI00 _

22.00.:=:~T~~·

J:gg~"""" И8~ '.10 nc... _. C8PrII_

14.55~_M_ .I~_

........

lІ.ао ХІ

Y0tp8IН1O

ти

, ..00T~ ....... 13.55 Я - . - . . - саІІІ... C8PrII ~

8.00 IIttepн08И... 8.15 l1oroдв 1.25 еи..,..... '.31 T/g ....._ 9.10 Вітра.ї

18.20

49 (8839)

12.4$~~

7.00Т_""

17.00_

0.10_ 0.15 HIao_~_ ...... "' .......... II1 ...· _ 0.20 Ху••. . - . . . . . . - .1+1. 7.00 ~

.......н-а-а...,...

.,.ао х_

lIf'IV

ponep-

12.10 lІС8 npo OdiIO.

П'_ІІУІ

21.00

УТН

. 10.00. 13.00. 1'.00. 18.00. 21.00. 0.00 10.10 k-а _ _ 8Р 11.20 Доо<...-

Х!!

••

""*' ... неm..и

11.25 Toк-woy .3роСІи ІІРС*" 10.20~

10.30 В 08''''''- AnIIМP

10..t5 оІІІодмlll сoбlцl "... ПIlOl'P8Мl ~ npo ......... VnOOe-tIe 8.00 ~ .. _ . 3PVII8Н_ 11.05 х'.................. 2 OaPItI ІІСІІ"О C8OI8nV .FDa:aВa ....... 10.00 oOIIr-.+Вlтllill: ПiiiПt , 18 . . . . 12.15 КІІУ6 -12 .OniiIO«. 12...5X....... .ц..u_ h-. МpNtмII ...... 1'.00Т,.......,...'''''''

.....

ш_

12.00 н31hpoм . 12.$0 ~ Irpм нхл 14.00 8II8mtН Щ8рбе0408 ~ ... 14.30 Н8СІО хх CfOl1lm 15.00 ~ Irpм НБА 16.00 Cnop.1І8ІІІІІ _ 17.30 ~. !:\'Е' 18.00 д.vм.tт.,.".. серім ............ УІср8Іна.: фIn.- .Про ...... ~i " -•• КІІІІСІОаІіІ nePIDД І

Іс'оріl Украіни. 18.30 Що_...............ny6IIiчиc:.

""'"8

nPOrPatOIa 19.00 НeймoI/pttI pe8IIoIticт.. 19.30 Фабpмq сllle 20.00 Т/О ~ lfIIIIC'II8C1'I

2O.30/1oo,tuI.~.~

нмА ~ (ТІА .!ІіІНа.'

21.00 С,_ am -О........ 21.30 ХІ• ...,..... 2 CaPIIt 23.зо.~9? . 0.30 M1V npeдe,_: Т............

14.20 Мy"'~M

3А1'РА8А 15.00 Хrд.Ф'- .Po8IIpItI8ll_ 16.35 В fOChJX У вepoмiu . ІОТАР 17.00 МуЛlorфlдtoм

t7.10 хУІІ; ........no.мp... ..... WPAIIA . 111.00 Киів ~ЇIICIoIмA 19.2O~III \ОТАР 19.30 Apt'8ф/w8 20.00 Ток.шоу .Мов r/иo.

20.55 ~ nPOrP8I08 -~Cf'

21.25 . " " . . - .......... 8ІІІІ-ІО

. 23.15 D8ndI·1III/IIat

23.25_-

UrNIA

23.. Аок."""

0.315 ВIДDIYSМCВ

."М' о Pal-IWI!WI. ~

....

1.1ОТ_


1'.30" ~ ~ 10.60 з-. • _ с; ол t7l . 10.55 Пponюa IIIII'QAМ 11.00 Н.................. УІрІІІм. ~_ i~1A и п .... VW4' _ ~ _ _ _ _, \1130 мо! "_ _____, , ____ ."--11.45 ' " - ~ /11101101111181 УТ.. І .12.15 ~ ~ t.ponм. чо30 Ан . 1ІСІІІІаІ. ПI8фМn ,оОНооС 13 ОО 18 ОО 1. ОО 21 ОО 11.48 хуа........ 7·35 7

J)

~

Н

J

1. I ..

n.

J

6

. .утн' . . . , . ,. ГІмнасТ'"

з.ом.

m

7.30Cart...-...

~.,.."..".,.

.

......-. " - -

87· 23.30 M8f1DII8М8 1.10 l'1ara.CII

.w,aIIfe......

JICМmI

1.00~.M.

.

1ОТА18

.НАРТ

17.00 Т_оне І&.

37-Й КАНАп

8.4580хеох80 7.00 КІІУ8 ecкeeт-ro

11.05 ..,-_:.:... .... C8Ir

ІСАНАІІ

ty-ТАМЧW

22.00 Ху"'. . . . ---.ео 23.45 ПIдc)1IotIм .. '

............... 118 __

...•

21." Ху"'....- ........... ~ 23.10 11рм8Іт ••• - . . "

7-

121.00 Т__....,. ..c:..p.n.t_~

111.00 XY"'4IIIt- .3оІІот. "ОАОРО* См,."' 18.45 8с811Х1 подаJКИ

. _ 1115H~ 21 .............. ~ ........ _ ....... __. КМ,.

...... _.

20.30 ДоІІ.С8рІм o/1anIц8IIcwd.

7.10МyIl~~

81.00 JCP8IЦmIК ао.ао ЩD' /111' ~

ао.35 ПorQII8 .. 20.30 ClТ....... lО.аТ...... р ......... _ . . . , . . . . 21.05 J'1!cttII-

-m =--=-

І......

-

OO IL\lММllll.......

1. . . УІІІ.... 1•• ао =~. IIIDJ 10.00 _

ntaooc.

-:;;.;;::'

It,,-.мu .М

ryмopy .12 .Оо

3АГРАIІА

7.45 1".55 /IIrIA .. ..... _ . . 7.85 Xy".4IIIt_ 01_0 . 15.00 ~ .:ао д..:;' oo.~ 20.40 ДI8IIOnI 7.30 Анонс 8.10 Yocpa1нaolc8 CnOPТIlOTO 8.25 ФІКС. ~':r-: _1.05 AePOeIq ~T~ 7.35ICмl. ш--="""" 9.15 І "~M му:!М". ни 8.25 ДоІІ.Фnм ·НI1Оо . . 7.50 ВІдеомузмК8 9.30 C8JIC І _ 18.30 3uон с . 10 ОО " _..... --,__ .у---....-о '.110 Teмc:epIu ..,..,..... Іерно 22.00 BIд/IyннtI .a..c.мт0llClr0 -r- - ІОТАР 10 10 нaцjOН8llWtИA ICIT-napeд ,18.35 ecuт.. eIm.НOrO місТ. . _ ........ _ . - - _ . а 35 Анонс: .МIІІДрІІ ~. . 10:15 C1fV*Y Н8РОДУ Ylcp8lнмl '17.00 МonQдI_й а_ 10.30 Дoc.~ оСоСІ8Ім'. ".1 8:40 T..",1\cwI1rpм nPanOН~ «орона22.25 ~И8.00 СоЦl8JIIoНO-8НIІІІ!тмчна f'1POI'раІ•• ПІд10.45 П',""ІІ аут 17.55 38_ с ; : . : !!"~~~H':.':.!l~"""""'1CX'10. 15 Аатorpaф . 22... хУ................. 8 Аматекст11.15 І тinbIcI' Му3И«1 .1+1. . _.~....-., -,,--~ 10,4IIXy".,,-.дP7r8,---' ......... а... 8.30Єраllаw 1З. 10 Haцloli8l1loНМlI xt-n8Р8д 1•. 00 Т_lІасар1м .Т. . . .". r.pof....' СТ.' 10 С8ІІІІІ 1З.10 гanaктмц. Роа-!16 0.10 Му:а. lCIdn 9.10 Дрт-афjШІ 1З. 15 Карус8ІІЬ І кanycT. 18 o:r"'f~ ooCnoaIДIo _...-е. ~~.~ ~К:=0I10C111. 14.10 МynьтФі_ ·Пpмroди До_ЧІС8' 0.21 XYд.~..i,3Ipa .......... 9.40 АОК.С8РiaJI .Дика природа А8сТpanll. IЗ.30 музична nOWТI 21 оо M~~ ко . 20.30 КІН. н- ~ 15.05 Доа.фinw4·38nwoI kOClоІОСУ" 32... КАНАІІ .10.40 T.__ pl." oCIlllnnap•. 1 серІ. 14.00 Аааltсцанl. CТaP/IiWМII )'ф8lнсwcмA. 21:30 П~088 21.00дD!t.CIIpiaII. НТУ. 7.30 ЩDnllDfIi. ~ny6l1111ж:11.10 М8ДМЧнмll тм_ 14.зО ~opcwcиjI ЇсонЦерТ М. г8Д8Нl(8. ".а22.15 T.-pIu .Уoup - ,.IUICCWIМA 12.00 Ху"'............. 1OnI'1~:~ ~ 111_ ~ . 11.40 Днса-канllll ДІ1ІІ дlтеА 18.10 Анонс paAowupо таре. . і5.55 Добра"~ ) 1 ' . 0 0 Ф8бpмu СИІ8 12.30 Т.nacaplan .Р0АМН8 ~... 111.15 HaцIoнanwмII JC!T-n8PIд 23.15 НIдІ1I Рр8ТМ 23.55 про 111ІО о. МІ 18 25 Кaмeprwм lOНOCrI '.30 htywм. З ~oro D8PIa/IY 1. 2 сарП 16.20 СаІЧаДО УТ-3 .т. t .К" 18:35 ЕфlрИТОтapr .ДoТWIIlpllpOДМ. 13.25 Соaнд8llи ТМJlOltl 18.50 ЧeмnIoItaт Yocpalнм а xy~ тім- ІСА'" тп '. . 18.45 083а CIPQ "*СІСУ 10m ДІСН8ІІ ~: 13.55 ДоцерІ.,. .Теорі. 3мОВ' - 'ЗМО88 Н8СТИkМ 111038 «111_ часом ~8.25 /1ParPIfIa fIIIIIt/I8't і8 20 r : ' оф--. :.: :І ..етOtQ в6нества п"м Pммcwtoro. 17.40 Вy/IМIC 118Н8.СDfтv 8.30 MIcwtI"_ . .'40 ~-:::о. • "-:1~o.MY:-ТС8р/811 У"""'" 14.50 Му~ТФnм 1'.15 HaцiotI8IIWIIIA xIт~ 8..30 lн'rap8НOНC '.40 ПІСНІІ _ 1 . ~'7" • 1030оІІІ' ~...... . 3АГРА8А' 18.20 ~ 835 r1OrCI,Qa 8.50 NnPaCOIWa '. 1•. 10 Cr~ • .......""'YНOWd 1IPНOТP8a11•• !roмe. "АО xyд.~ oCIyт8onloт. 18.50 "-"PT_~" ~............ 8:45 н. fI8IIII'IIA I1ОІ'IІІІА 7.10 Т"'ШlІlм ~ ......... ;::В t~ 1 !.~ Пані. Вc':':..~ 18.35 в rocщ 'І 8ерон/км 18.25 --.. 10011 У CIh1 f8IPIIII tcМl. . '. --15 30 ......... ~...... . " . ІОТАР 18.55 сто 'ІУДІІС Світу 10'45 ФаОІ'~_ . 8.30 Craн а... 111.80 У.... фесТ*lllllO .ТIlltpIAc..., 20 10 HaцllItIIIIbНI'iA xIт·n8PIд . .......v • ОО • 1111 _......-...... 8).00 7 ..... ...... . .17.00 Му,.,тФnм 20:40 8eodpн. _ 11.011 n- аСІ..111 ,. 20.25 АДРаСМ.--. УДІ'ІІ 16.00 ~ч"о-lнфopмaцlA". 17.10 ПаPllд -WOНIa oCnoprnOTO-l2. 21.40 Спорт.рена 11.40 Р..- . . ............... 1130 Ат_-f'l'A8IC -0... -/11І. (ТК -Міст.) 3АГР* 22.00 np- ~ WOC'IOI'O ~ 12.10 0чeaн.cfIII- Н__..__ ' . --. ..' . 210 30 Анонс nPar1)8М 18.30 '~." Мy~Tcepi811 111 ОО· КUМНO . 0 . - . . . . - _ .Т-'" IrpII-lІ7о 12.45 ДOILcapIaII .nд.oдн. ~ 10.00 CIh' -1110І... аї. T~ 18.00 ••'" 14 11/0 10•• ху.-.. ,.__' сміху '0 оо ~-~:-=-":....... K~' - .ПрмсмарІм нм 10.30 МIIUIPI8a а .AНQIO.. _ 80 н ~ . ., oap/t!. 1~.20 ВlДIIOМy.IМt(8 . ..........т....... __ .....ат ........... - . и__ .,....... ~_ 1045 Таатр НІ ~ _. -.. 20 OQ "A~ ІОТАР 11.... ФІНа--а М8Т'f. У n8pIIP8I13 35 ~ 11:15...............· ТУ·ТА8АЧW . .;а;-,,"І І '!YlI/08IIOWCOo. т..._. 18.30 Гумормстм_ ~ о() сп.

::·ro

. • ......

...

=:"

....

-=-.

1.45~

10'

....

'"""=-

. ..::.:.-

AItIJtIiOtI-.-,

.

m ....

_.

nporpa...

.....

.

КД," . :~.==.~.~ ~ J;:~~~fillоПарІ_тpIIu.-21.00У8llplМОДМ ctyдlll: ~::=~~"'T~-li'.XM''''''''''''''.'''.II. J:::,=:В..,:r.... 21.~=-,...0.xy...... ~_. :::~'.~оОбоа' .1+1.· -.... - - 1 tcМI. 21 85 бу...,. ~ ".Й ., .. а.і:" _ 20 35 ~ 7.00 T8/I8CIIIII8II·~1I1JIIDI·, ф.... 14.80 КмІ-..І МIII8'nDPII 14.00 Т1n-Tan аі,0 1СаІН,. 1і.0О л._І 21:50 CaIН,QaпН_ .

УТ-2

а оо д;..~.д.... /1JМIIQAI aatтy.

...,.. 15.55 ЄPIn8II. 18.30 lНТ8РаНОНС 18.15 г..... 18.35 мv.n:apIм ~ Ар1)'І1I аад- тп path..-1IP'JI'IIIIr'O СТО"У" 18.30 вуст.- - - ' " 17.00 Д---WOY . 17.00 Ім' •. o..-l\otIUIIIIID8 11'•• Т......,............... _ - . .ntк. ' •.00 Т............ OCМra8SP.... ..... ! 11.00 Т............ .......

8'00 ПІС УТ.' 2 НІ РІ*У •

10.00 Т.10.05 АатOШt7f

ше

не чулu

вuщyc .навіть колораgcькoго жука.

по

15

у

нової,

з

не nycкaQTe у вupoбнuцтво, повlgol\l\1UtQте санenlgс:тaнцlю про

с. ЗАГОРУЙКО,

проведенням

aaвlgyючиQ вlgglленням r;гkнu харчування

KuTВCbКOY Oбn~aнenlgc:тaнцlУ.

СЕАНСИ

17-а,

у

колишньому

дитсадку

N!! 19

з 8-0Ї ,до

Народний цілитель лікує від алергії, анемії, артриту,

ремонтно­

астми,

безсоння,

неплідності,

бородавок,

бронхіту,

профілактичних робіт на котельній та теплових ме­

бурситу, варикозного розширення вен, втрати ваги і

режах.

надмірної ваги, геморою, герпесу, страху, захворювань

очей, головного болю, грижі, гіпертонії, жіночих хвороб,

Просимо вибачити за причинені незручності. Адміністрація ПТМ

pa31

необxlQJ-!lс:ть Ух aнuщення .•

11-0Ї, з 16-0Ї до 19-0Ї год. шодня.

буде відсутнє гаряче водопоста­

зв'язку

в якому

Народний цілитель Анатолій Степанович Світличний

ли.пня цього року в м. Броварах по вул.

во'і, Незалежності

Отож, якщо вu купляnе аарубlжнl макароНнІ вupoбu, борошно, крynu, або OTpuмyne Ух по ryMaнlTapнlQ gol'1OМ031, обов'язково ретельно оглянь­ те. якщо ВWlВUTe нeвeлuчкого жучка, OSPaay бuQте не c:noлoх. Пpogyктu НІ

проводить лікувальні сеанси за адресою: вул. М. Лагу­

Черняховського, Київській, Короленка, М. Лагуно­ чання

КU, на печІнку, отруюючи Ух, порушуючи нормальну роботу ВСІХ органів.

.

ЛІКУВАЛЬНІ

МІСТА БРОВАРІВ!

1

«БРОВАРИТЕПЛОМЕРЕЖА».

ВИКОНУЄМО РОБОТИ з електромонтажу та налад­

ки обладнання. Тел. 93-539.

енурезу, каменів в нирках та печінці, проблем проста­

виразки, інших хвороб, а також проводить кодування

до вІдоМА СУБ'ЄКтів nlДПРИЄМНИЦЬКОУ дlЯЛЬН,?с:тІ

від

м. БроварІв та Броварського paQoнy.

алкогольної

прийомами

Управлінням поgатковоУ полlцlУ БроварськоУ ДПА прово­

та

тютюнової

мануальної

залежності,

терапії.

Міністерства охорони здоров'я. Тел.:

guтьс:я реалізація конфlc:ковaнux товарІв.

Має

володіє ліцензію

6-08-53.

-ПРОДАЄТЬСЯ автомашина ВАЗ-2101,

!>6.З-33.

1976

року

випуску, 'після капремонту. Ціна за домовленістю. Тел.

ПТУ-4 ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ДЕННІ ТА ВЕЧІРНІ

КУРСИ водіів вантажних автомобілів категоріі «в. С». Початок навчання з

1

вересня

1997

5-75-69.

прошує на плата

Звертатись за адресою: бульв. Незалежності. 14б.

ПІДПРИЄМСТВО

роботу столярів

300-400

грн.), рамщиків

«КОМФОРТ»

за­

4-5 розрядів (заробітна 4-5 розрядів.

Приймаємо та виконуємо замовлення населення, а

ТеЛ.4-Q1-22. ........................... ···3

ПРОДАЄТЬСЯ ділянка в с. Скибині 0.16 га. будма­ теріали. Можливий обмін на мікроавтобус. Ціна за домовленістю. Тел. 98-5-82.

наличників,

дранки,

штапиків

віконних

і

14

куб. м. і

9

куб. м.

(1

куб. м.

-

грн.).

ВАТ

«Укррадгоспспецбуд»

здає

в

Будьонного, 14а. Контактний тел. у Києві: Факс 416-53-32.

Свіgoцтво про gержавну

реє страцію к/ N' 17 Big 1712. 1993 р. IHgeкc 61285

після

20.00

БРОВАРСЬКІЙ меблевій фабриці «ДРУЖБА» на

оренду

416-53-34; Колектив Семиполківської середньої школи вислов­

ПРОдАЄТЬСЯ розукомплектований автомобіль ГАЗ-691971 року випуску, з документами. Тел: 4-23-26, крім вихідних.

у Києві.

АДРЕСА:

«НОВЕ ЖИТТЯ>>.

народних депутатів.

(04494) 5-84-57

приміщен'ня і територію бази в Броварах по вул. ................................... .

газети, Броварські ІАіська і районна ради

ОПТОМ

У БРОВАРАх.

За довідками звертатися: м. Бровари, вул. Будьонно,

е

колектив редакції

КРИВОРІЗЬКІ ДР І Ж Д Ж І

го, 14. Тел. 5-59-69,4-13-74.

КУПЛЮ дві 2-кімнатні квартири, недорого.

QOlDlOi P8g H8pogнuX genyтв'J1в.

ПРОПОНУЄМО

постійну роботу потрібні висококваліфіковані: - слюсарі-ремонтники деревообр9бного облад­ нання, електромонтери, фрезерувальник, столяри у цех меблів на замовлення. Усі спеціалісти - 5 - 6 розрядів.

19

- огорожі могильні одно- і двомісні, -- плитку фігурного мощення тротуарів і доріжок, -- кільця діаметром 1 м, -- блоки фундаментні. Тел. 5-13-86. 5-44-38; Бровари. вул. Ки'івська, 221 ..

гaseтa Броварськоі мlськоі та ра-

9 до 19 год., У суботу з 9 до 17.

.плінтусів,

Пропонуємо послуги по розпиловці лісу

476-45-92

дарунків.

Довідки за телефоном:

Реалізуємо блок-заправки

Тел.:

товари побутової хімії, фарби та розчинники, обпри­

також підприємств і організацій на виготовлення віконних і дверних блоків різних розмірів, інших сто­ лярних виробів дошки для підлоги, «вагонки», дверних.

З'АВОД «СВЕМОН» РЕАЛІЗУЄ:

6)

скувачі, безліч господарчих дрібниць, сувенірів та по­

Чекаємо на Вас з

БРОВАРСЬКЕ

року. Про­

водяться також вечірні курси водіів категоріі «В».

ЗАСНОВНИКИ:

(бульвар Незалежності,

пропонує у великому виборі.: -- холодильники «Атлант» та «Норд», пральні машини, пилососи, електропобутові прилади; посуд металевий, фарфоровий та скляний;

за gaвlgкaмu звертатuсь:

9, тел.

.

МАГАЗИН «ОРБІТА-ЕЛЕКТРОТОВАРИ»

ти. серцево-судинних 'захворювань, фіброзних пухлин,

м. Броварu, вул. KUЇВCbKa,170, к.

.м.-о

пlgpяg, aктuвнo вuglляючи eкcкpeмeнтu, лuняючи, знову ж Taкu вuglляючи npogyктu 11UНЬКU. Все це Heraтuвнo 8П11U8ZIC на ЛJOgСbКUQ організм, на нup­

'-uм же KanpoвuQ жук небезпечнЩ1 gnя ruoguнu? якщо макаронні iIUpoбu, борошно не nlggaються термlчнlQ обробці npu gyже вuc:oкux температурах,

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ЖИТЛОВО­ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ КОНТОР І ГРОМАДЯН

22.20 Xy",~ 2340 Т8ІІ88НОНС WPA8A 23 .45 Доа.фIni.м 0.35 вa-v.aa

кar1pOвuQ жук, потрапляючи у шлунок люguнu, почuн/х там Усти все

gonoмогою Із США, нeиuчногожучка. У нux вuс:таЧW1O agopoвoгo глyзgy не вapuтu ЦІ мaкapoнU, а ПОК1lUКатu спeцlaлlс:та з caнenlgc:тaнцlY. Тоо. ogpaзу сказав, що це gyже небезпечнuQ, так 3вaNJQ кar1pOвuQ жук. про нього MU goc:IB УкраУнІ ще Q не чyлu. вcl npogyктu 6yлu Ізguтс:аgкa та з бaau, ge зберlгanuсь макаронні вupoбu, ogpaay 1lU8e3eн1 І c:МneнI. На це 6yrю ВUTpa­ чено небагато-немапо 73 тuс:ячl goлaplв. 60 КanPOВUQ жук згар_ лuwе npu gyже вuc:oкux температурах, та П11ІОС перевезення npogyктIB ... KanpoвuQ жукнаГа~ жука-wкlроУgа. ВІн аа шкlgлuвlс:тю набагато пере-

і не бачuли

З

.,.........

помlтuлu в Імпортнux мaкapoннux вupoбax, що npuQuпu з ryмaнlтарною

такого

Bu

28-112І

11.15 Т8ІІ8С8рІм .~ 11.111 Т__....,. ~ " - ' I?ЗО Мy,.тcapiaJI оМасса· 18.00 КIIvt ........ IIIIIJI'8' 18 40 ГpЩJ • •rl88lCY" 18:00 л-

ііІГІІ'ІІ _ _ І ~ 7.00 3ренау НІ C81т8нky ...

зовсІм Hegaвнo в ogнoмy з guтячux саgoчкlв КІКва Qoгo прaцlВНUJЦl

&ltщi5t!

__

22.40 O\qP8DiI ,цInc801 УДІ'ІІ 11.48 . . .. . - •.,.....,... 0.30 1У• • охм-

...

tI

ГУЩІ

Надії Станіславівні

приводу смерті її батька.

255020, KUYВCbKa обл., м. Броварu, вул. Kuiвc:ькa,154.

Pegaктop: 4-03-76. BlgnoвIgarn.нuQ секретар: 4-21-34,

5-13-91.

Вlgglлu: сільського господарства 4-02-92; промисловості і соціальних питань, листів і масової роботи бухгалтерія

4-04-81;

4-23-26.

Pegaкц/JI не

за точність lIUКЛIlgeн.ut фllКТiв вIgnoвIgK IUJТOp.

'.

люєспівчупя вчительці

_9'1 ~ nosuц!ю IUJTOp/lJ. Г~.

Віддруковано в

ЗАТ «Броварська друкарня»

Київського обласного комітету у справах преси та інФоРмаціі. Зам. Наклад

2166 4422

прим.

з

#49 1997  
#49 1997  
Advertisement