Page 1

ГАЗЕТА 'РОІАРСЬКИХ МІОЬКОЇ ТА ,АЇОНИОі РАА НАРОJКИХ ,ШУТА ТІВ

Інформаційна .

панорама

З

партії

переважають

представники

кожного

тального, тривалого вивчення, довіряти комерсантам.

ПРЕЗИДЕНТОВІ

Дані,

випадку,

і тому їх не можна

ДОВІРЯЮТЬ

атtшьної кількості ·виборців, а •не -rих, хто прийшов

сама за себе: хто такі антигуманні

вчин-

має над

І

м

На засіданні Президії Верховної Ради РФ, пlд час якого обговорювалися попередні наслідки опи­ тування, Руслан Хасбулатов заявив, що референ­ дум призведе до значного послаблення державності в Росії. Він. відзначив також негативну роль, яку, нз інформації, його думку, відіграли засоби масової сказав, що вони здійснювали <<інф,ормаційний те­ рор>>. На пропозицію голови парламенту Верховна Рада найближчим часом розгляне питання про ді­ яльність засобів масової інформаціУ.

З КР А СУНЬ КРАСУНЯ Суцільні перемоги випадають останнім часом на

долю житомирянки Оксани Сохацької. fi краса й чаріВність, здається, підкорлють усіх. Не так дав• но вона виборола звання «Міс Україна». Щойно на міжнародному· конкурсі у Відні перемогла у змаганнях «Дів'ІИна мрій світу>>, а ТІ:\КОЖ завоюва­ ла нагороду <<Золотий Оскар Голлівуду». Нині діВ­ чина готується до поїздки на великий конкурс кра­ си в Стамбул, а згодом візьме участь у змаганнях «Міс світу>>, що відбудуться в Лос-Анджелесі

.

~атеріали рубрики подаються за повідомлення­ ~~ 111~ інформаційних агентств, радіо і телебачення,

·

украІнських і зарубіжних газет.

здат­

для

чннилн

рОЗІМірі

ро~мови,

буде тисячі

того,

наругу.

3

що

О:ДНОЇ

мна

що

бе.з

контролю

з

боку

використов-ують

пальне

Бо

З·

такі

великі

змозІ

будуть

люди,

яні

в

зерну

за.рплату

в

радгоспу.

K<l'CY

міряв -ку,

ПІрпсадибну

сказав

суму

оплати

по спис­

де б к·ому

де

ки

було

б

одержують

ГО•РОДіВ

МИ

Ві'дОМЛЯТИ

мі­

чи

пен­

будемо

ПD-

ПрЄДСТаІВНИІКа

Президента У.країни по Бро•варському райоІНу. Дуже просимо опублі­

і

ну,в.ати цей допис, бо це в інтересах осіх жителіІВ району.

р.озписувwвсІЯ орали город,

вищно

не

При першому випа\д.J\у беззаконня під час оран­

ділян­

гроші

суми

оплатити

сію.

Ми щросимо через міськрайонну газету, щоб за оранкою був встанюв­ лений суворий .конт,роль. Мусить бути виділений обліюJІвець, який би об­

CYJMY,

яку в'і.н заплатІІВ. гроші поuадуть в

будь-

радтоспу. Треба припи­ ІНИти с.вавілля з боку без­ СОІБісних людей, які де­ руть гроші за цю poбorry.

фо•щдіІв радгоспу. Ц1 гро­ ші, мабуть, не попадають

ку, той,

тра•кториоти

. городи.

орють

якого

а~міністраЦії радгоспу. Гроші за ораІН1:Юу беруть самі механіза:тори, хоч

одерж.ував

сотка

ІЮШТУJВаТИ 1-1,5 карбDІваІНЦіІВ. минулих рокі,в ми

зн.аємо,

МАКОГОН.

Бровари.

,,Бо

ти

Тоді

І.

ГНИДЮR,

касу

сількор:•

всі су­ СПіЛЬ•!іОГО ладу без НЬОГО не ступнеш і кроку. Ад­ же ми, лю:ди, такі без­ захисні

перед

дійсністю

·С;у.ворою

буття.

На·вtть

у найбагатших К'раїнах овіту люди тяжко хворі­ ють,

в.ми.рають,

зараз

ти

нке не бачи­ г.олоду, саме

настав

СВОЮ

'{ас

п.ро:ЯІВИ­

ЛЮДЯНіСТЬ,

аби

усім разом вистояти пLд у.дар.а.ми ЄКОІНОМіЧНОЇ КрИ­ ЗИ.

як

добре,

що

спраІВ­

дилися надії броварча:нки 0. А. ГНідаш і КОЛЄКТИІВУ реда·кції: після опубл·і•К1J­ вання об'яви про ·те, що хшорому потрібІНі лі­

ки,

проЛунало

бага:то

дЗІвінtкtв з пропозиЦіями безплатно по•ділитися цим

дефіЦитом. цих

на

ХочеТЬ·СЯ щедрих

які

чужу

на­

душею

ві.дгу!Шfулися

біду.

_Це

Миро­

слаІJа Батог. В. В. Сла·с­ тщ В. Ф. Гринь, В. В.

Бєльська,

шк:олярка

Оїк­

сана 'Чер1нуха, Г. М. Нар­ ненко, О. Н. Лохова, бро­ варчанки Таїсія Іва.ніІВНа та Євгенія Олексіїrвна, які залишили ової номе­ ри телефс•ні.в... Белине ва•:УІ спасибі, добрі люди! з.вичайно, це подія ро~ряду

так

би

·моІвити,

акЦія. ше

неординарних,

разова

Набагюо

дарувати

снла•дні­

тепло

серця

щодня.

далеко

не

являти

Т·ерПИІМіСТЬ

ТОВІНі•СТЬ

до

всі

НаJВіТЬ

ового

На

жаль,

здатні і

ТОДі,

держа•ви,

так

кретних

осіб

Л!Ш{О-ї

листа

інваліда

Вітчизняної

Ве­

війІНи,

т.анкі•ста

П.

ддзнала-

Радченка

кон­

важ­

че і в"ажче. Тим наш

приєМІніше,

допис;rвач

що

прІІВОІДИТЬ

і ПОЗ•ИТИІВНИЙ ПрИКЛад. Це сбслуговування покуп­ ЦJів у гастрономі N'2 34, що на буль:ізарі Незалеж­

ності

(завіІдуюча Тут,

молочному цюють жінки,

особливо у і

ПІра­

ста·раНІНі

•вм'іло нел-егку

,роблять справу.

Сумлінні•стю

·і

добро­

зичливі.стю

в-ідзначаються

і

із

їх

колеги

га•строном.у

N'2 14.

що побл.иЗІу заІво­ ду <<Торгмаш» Надія Ну­ Ті•На, На'Талія Миронен­ ко та Ніна Новальчук Про це до Іреда'Іщії із вдячпіістю

.написали

сіонери Г. І. М. Д. БілоДід О:м:еляІНенко. А

m

пен­

Нокозей, та Г. І.

вчитель-пенсіонер

із Великої ДиІNІерки І. Гнидюк порушує в ево­ єму листі іншу проблему. Так, профспілка цього рад~госпу

1для С'ВОЇХ КОЛИШНіХ Праці•ВІНИ­ КіВ перед Великоднем по 5 кілогра·мі:в 6о2ошна

виділила

вартістю 1 ОО крб. лог.р.ам.

А

тим,

]]рацював

у

сказати

За кі­

хто

радгоспі

не

-

її

по

нять

у

чення вона

ни

Не­

тру:.дились

не

НОІС-

Мабуть,

так

межна

ситуацію,

шої

СЬОГОДНіШНЬОЇ

ВИ

є

і

вже

не

Ми

_ писали

раз

помогу

немічним

старіли:УІ є:УІства,

і

надають де

вони

пре­

пLдпри­ тру;дил.и­

ся. От і напередоДІні Ве­ .1иющня 200 самоТІНіх ма­ лозабезпечених броваjрчан одержали безкоштовно nро·довольчі

набори,

де

до

лив

нітарна

осіб, ним

та

оливкову

одержані

як

допомога.

гумаЩе

надіслан•і від

мі,с•та

багат.Qдіт­

А

делегаЦія

.із-за

прИІватних

!Вручено сім'ям.

9

фра;нцузь­

із

спорідне­

Фонтеrне-су­

по6:УІJ3.ала

нещо­

давно у с:воїх давніх дру­

зів

із

СШ

N'2 6,

по·да.ру-

Відділення

ноких

престарілих

варчан,

планує

:ні

ремо·НІТНі

чоловіка•м,

мог.у

зібtра­

провес-

28

роботи

надати

до.по­

придбати

30,

першої одяr,

бро­

на

пожертву.ваJНня

ти

речі

необхідності

постільну

білизну

24-м стареньким мало­

-

забезпеченим. цьо•го

_Н.ошти

виділили

П\риємства та

миру.

райвузол

обласний Пона·д

на

-

тану

аноІНімний

одне

підприємств. .низький

що

з

малих

Всім

їм

укліН.

Однак ти,

су­

благородну

нада:в

--

фо.нд тисяч

100

цю

споНІС.Ор

під­

«Інформмарю>

карбованЦі.в М\У

для

малі

<<Житло>>,

1 ОО

ізюм

олію,

мі·сяч­

триватИІМе

9 тра:вня.

спраІВу

хворих на діабет Номітет Червоного Хреста виді­

і

ПІРО

соЩальної допомоги на дому, що обслуговує оди­

приємство <<МЄІрКУІР.іЙ>> (колишнє мі.ське управлін­ ня торгівлі). Ще 100 чо­ лові.к при:вLтали дУХ:..'І1Я­ п.аока,ми.

'

Пухів­

що

милосердя

зв'яз:ку,

А для цу~рDІВИЙ

із

· Нагадуємо, ник

були паска, цукор, рис, олія, масло ІВершкDІве, оселедЦі, яйця. Іх на су­ му 600 тлсяч карбова.н­ Ці.в виділило орендне під­

нимИ

ПОДаруІНКИ набори,

Пі·дм.иколе.нко

про

те, що . у місті і районі ст.во,рено фонди милосер­ дя і здоІюв'я. Пе,вну до­

СВЯТ

.ки.

на­

.рОЗМО­

ДО

Г. А. Марченко та Є. с:

І

що

благо,r(іійність.

лотурбу:ва­

що із вдячнісr:ю повідо­ мили нам Г. С. Німен'Ко

меш­

темою

теж

продукто.ві

страждеНІним.

Особливою

Буа, -яка

Людина на своєму Мі·с­

ЇМ

причи­

заспокоює

таким

ного

у

і

Ма,слак)

канЦів. Побільше б таких чуйних людей навІКруги, то й життя наше було б

землякіІВ,

десь

Пояснює

кос­

лись про своїх пенсіоне­ рі,в і не вперше вручили

відклю­

споюино

спортІІВних

10

тюмів для ді-rей-с.иІріт. У МіСЬКоМу СІГЮЖІІВЧОІМУ ТО­ варИСТВі (голова О. М.

дзво­

водопостачання.

цього

ка

мосі.

коли

за;вжди

нордону

і «ЧУЖИХ»,

міських

.випадку

снлала•ся,

ве·сь вік не .на благо с:воїх

Ці.

голосу,

по ЦіІНі 200 крб. поділили людей останrні

вала

,диспетчера

служби

тепломереж Полі.ну Гри­ гор~ВІНУ Lва1нько. Як свід­ чить .іІНІВалід . Вел!Ш{о;ї Вітчизняної війни К В. Румя:нце,в, жителі будин­ ку М 2, що на буль.ва:рі Неза:леЖІНості, пізнають

посило•к,

а

про

аварійної

,вчите­

На «СВОЇХ>> наче

·

Г.

що, незважаючи на

чергу, свою

О.

.в1дділі,

уважні

... ''

.

ВІвічлИІво

лям Тобто,

колишнього

Г.

;від

ТаІК­

да.

Із

і

медпраЩвникаІм,

поса­

заслу­

дедалі

про­

КОЛИ

цього зобов'язує

не

І 1ви6ача·ти їм образи як від

Попова). І

з

старики

говують. численні

потребу­

ти про наші злидеНІні буtд· ні! Мож.1иво. для нашого поколінІНІІ, ло війни і

наші

залиша­

ють•ся на самоті,

.

землІ-людина

на

ся, що в нотаІріалЬіНій конторі з ним грубо по•Іюдилась ·старший .і:нсшеК'тор Л. Г. Савера. Фронто·вик, хвора літ:ня людина не вимагає, щоб ЙОГО ІНОСИЛИ На руках. Але й зневаги, черствості

МИЛОСЕР ДЯ... У :Ві'КИ, За бJІДЬ-ЯКОЮ

звати

А ХАСБУЛАТОВ ПОПЕРЕДЖАЄ

t.

ними

не

В

і буде на прак·тиЦі. Жи­ телі села Велика ДимеІр­ ка сумніваються в цьому. Ходять по селу трИІв6ЖІНі

майбутнього. Пам'ят­

О.

людей,

(США).

скоениt

на

щоб

де­

одержані Центральною комісією по прове­

'дільниці.

дізналися

ючи сторонньої УІваги і допомоІГИ. Що вже каз·а­

денню референдуму, свідчать, що більшість вибор­ ців довіряють Президентові Борисові Єльцину і висловлюють за подальше його перебування на цьому посту. Разом з тим, багато з тих, хто взяв участь в референдумі, •вважають за доцільне про­ вести перевибори наро;J,них депутатіВ. Щоправда, !шення виборціВ може набуш чинності за умо1! якщо названої більшості буде досягнуто щодо на

ГОрО.Цу

вандалізму,

ставляться

аран,ку

соТІки треба платити не більше 400 карбованЦіrв. Але не та:к воно буває

гово­

ники

за

квіти.

обуренням

нам

що

днів ми з

люднии

ки, не

ВЧЕТВЕРО

НЕ БАТЬКИ

до

представ­

ПОТРІБЕН НОНТРОЛЬ

Оzляд листів ....-...~............,_.~._..._._~..~--~.-......_.

всиновлювати українських дітей. На думку керів­ ників адміністрації, подібні оборутки вимагають підходу

і

дорогої

рить

центральних

Рішенням Київськuї міської держадміністраЩІ припинено дія,льність nосередницьких комерційних підприємств, які допомагали іноземним громадянам

індивідуального

живі

кілька

акт

ний

Міністерство транспорту значно підвищило тари­ фи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом (крім міських перевезень). Ціни на квитки підвищились вчетверо. Це викликано збит­ ковістю цього ви~у послуг, а також зростанням цін на енергоресурси ~а експлуатаційні витрати.

-

усього

міськкому "'партії

покладені

тЮ

,

КОМЕРСАНТИ

вождя

невідомими особами, па­ м'ятник В. І. Леніну був об­ литий червоною і жовтоЮ фар­ бами. Така наруга над пам'ят­

ЗУСТРІНУТЬСЯ ГЕРОУ

-

опубл:йюва~е

с·казано,

гнівом

напря­

було

розпорядження

бу­

про

Кабінет міністрjв України прийняв пропозиці.ю ради ветераніВ України про проведення 7 травн11 1993 року у Палаці культури <<Україна>> Всеукра­ їнських зборів ветеранів Великої Віт'ІИзняної вій­ ни Героїв Радянського Союзу та кавалерів орде­ нів Слави 111-х ступенів. Для проведення цих збо­ рів затверджено ·організаційний комітет, очолювай заступником міністра оборони України І. В. Ві­

ЗНОВУ ДОРОЖ.ЧЕ: ТЕПЕР

га.зеті

проблема. районній

лишнього

держави,

тру дящих

А через

областей 1'України.

аном.

Це сьогоднd Нещо.дад?ІНО в

Ле­ ко-­

учителя

ли

му·_ трудовий конгрес України створено у Ки­ єві. Програмні документи нової партії закликають <<nрацюю'ІИх власникіВ» об'єднатися у політичну організацію для пошуку гармонійного поєднання їх інтересіВ, що у свою чергу мзє забезпечити соці­ альну справедливість, злагоду і грJмадянський мир. Трудовий конгрес українців має свою модель економічної. політики, спрямованої на ринкову трансформацію економіки. Серед організаторів но­ вої

дня

світу. До пам'ятника В. І. ніну навпроти nриміщення

і

ЩЕ ОДНА ЦЕНТРИСТСЬКА центристського

з

ОДJНО­

ника Президе.НІта України по Брова•рсь•кому району про о1ран.ку городів. Там

соціалістичноі"

міністрів nроекту закону про статус ветеран:в.

nартію

річниці

лишньої

лих воїнів, створенням сnриятливих умов для ді­ яльності ветеранських організацій, підготовкою до розгляду у Верховній Раді розробленого Кабінетом

політичну

!23-ї

няної війни, праці, членів ко­ Комуністичної, а та­ кож соціалістичної партій вшанувала пам'ять засновника

Прем'єр-міністр Леонід Кучма nрийняв груnу t~ед.ставннків •ради .організацій ветеранів війни. У ":оді· розмови nорушувалися питання, nов'язані із соціальним захистом учасників війни і сімей загиб­

Нову

нагоди

попросили

сельча:ни ВИСЛОІВИТИ СВОЇ ПрОПО~иЦіЇ СТОСОІВНО Оран­ КИ ·приса.цибІlшх ділянок

народження В. І. •Леніна гру­ па ветеранів Великої Вітчиз­

ЗУСТРІЧ З ВЕТЕРАНАМИ

Мене

ВАНДА.JІІІ

.N2 49 (8408) AOFOBiJaa

Ціва

не із

слід

забува­

плином

зростанням

Цін

часу

все

і

біль­

ше населення буде набли­ жатися

і

до

відчаю.

лосерІдя

межі

Тож не

мика·тися

бідності

наше

ми­

по·винно

за­

у ·рамках місяч­

ника. Ми можемо виЯ!вля­ ти його щодня, овоєм,у

щрямо

робочо,м,у

тра:нс:rюрті

і

в

місЦі,

на у

магазинній

черзі.

Н.

ЧЕМЕРИЧЕНКО,

·


2

8

стор.

Четвер,

29

квітня

року

1993

ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІСТЬ

70,9

новить 103 відсотки планового завдання. У . порівнянні ·з відповідним періодо~І року обсяги перевезень зменшились на сотка. Надплановий прибуток становить

виробів з пластмас на

В Цілому по району знизили обс.яг виробництва nідnриємств, ado 3;j,3 віДсотка загальної їх кіль­

кості, в тальний котажне вироб~в

1;.::,7,

на

завод обладнаН;іЯ

1 ,4, Налитянський

комбікормовий

,,ЧJак~;І,>

на

завод

на

-

виконали

усі

nоставках

у

відпов:t:доому

вої продукції одержаний за рахунок підвищення продуктивності nраці при абсолютному скороченні чисельності працівників.

У nершому ~арталі ц. р. товарів вародного спо­

завод залізобеrои:них ІВИробіІв на

У

порівнянні

-

молокозавод

2,1,

із відповідним

15

на

аа

деяких

діє у нашому міс~

рішенн·я

<<Про

міськради

організалJіЮ

школах міста,

,вико­

ністрі.в

УРСР

жавну

<<ІЩ>о

те,

гіЧІНого

· ність

рішення предстаІВ­

nереходу

ЖОІВТИІЙ

праnор,

на

ТУМу

укра.їнськоХ

А який же реальний

реа~ізації

У

згаданих

декларацій?

період

із

серпня

·

по

березень радою ТУМу nри с_nрияІІ!Ні ·~етодкооі­ нету віти про

моои~

ствах

-на

міста.

ту

Воно мал()

позицію

ведення

лоді~ня

вою

·кер~~июв

переІВlРИ!.~

умов

для

державІНою

всіма

цроцесу

ово­

. мо­

ruраціІвнИКа.мJІ,

її

орга:ніЧ!НОГ~

ІВПро:е._адження

побут

?Соби:с­

до~ументацн,

створення

життя

1

пра:Ці;вни~ііВ.

Най~раще

явилися

в

справи

ви­

устаІІювах

ос­

віти міста. Зокрема, за­ слугОІвує нg". увагу віДпо~ відальне ,ста,вленІНІЯ до цієї роботи в донедаІВна

російськомовній школ! .N'2 4. З прихо~ом нової дирекції

поступ01во

сифінується ком

дом уЧ!Н'іВ ПОЗИТИlВНі

деру­

майже

українсьRа

за

ЦІЛ-< скла­

СШ NQ 5. Є

З,t{ОбуТКИ У

ВИ­

;вчеННі народних традицій в сш NQ 2, ,N'Q 3. Певні

~ія-к

не

.розпро­

та

нарсуду,

ЩО

ВіД

де

раЇНСЬКОЮ КіСТЬ

ШИТЬСЯ.

Ні,

Не

відати

в

суді

із

прац~нИ'Кіа ·не володіє

державною мооою. Хто ж

укра.їнсь-

повинен

школах.

·спитати

з

зав.

КіЛЬ­

віДома. роботи

також

чи

не

зрушення є

й

""''"'

т

у

ктуль·тур;и

ІіаІНа

рів:

ста­

часто

приє·м·СТІВ

Ж

'

,вони

росій­ В су­

ЗЛОtПОЛУЧІНОЮ

культур'я. Така ж картина на ві'r­ рwнах більшості магази­ ні>в, залізниЧІНих платформах, ІСІJВТобУІСІННХ зуnинках,

молодою

демоК'ра-

тури?

рія~. ПЗЕ .N'2 60, птахо-

АТП-13209,

АП

які

рясніють

ми

того

гасла·ми

тут зайві.

на кшталт

дуальні заняття, і наочність, і доку-ментаЦія, за незначними ;винятками,

Добре сло>во ;варто сказати Н(! адресу кер~икі:в фаорики верmього дитя-· чого трикотажу, Arlpoпромбанку <<У·країна~. міс~р.ай.війсь ·кк ·ом ат у, прокуратури, . зав~у

Хочеться запита:ти па-

чення, медичних установ,

займає директор БЗАБН

го

за~итання, ~и ,в~лод1є ук-

раЙІВузлі зв'я·зку, де ніяк

хай~·ович ,росr_иською ВІд-

цидивів

",Q •

це с·тосується

де і теоретичнd, і ін:диві-

ведуться по-російськи.

ННО, ві.~ілу соцзабезпе-

на Шевера та його коле·г, до

якого

часу

дуть

вперто

ких

дітей

заКОІННі

nрава

.вони

qy-

іГНОруваТИ уК'раїнсь-

одержуватJ:і

спЕЩіальаІі зна:ння рі~ою мовою?

Ноли

nрипИІНить-

ся аморальна 1 анпmе:да-

гогічна за самою суттю своєю

сооо.го

пра::~rти-ка

nриму-

nристосування

ма-.

лолітніх дітей під мовІНий і

«культурний•

кульrrурLІшй•)

(чи «без-

статус

ви-

кладачів-вар:ягі.в,

що

пе-

дяІІtЯм

напевно,

рева,жно доїжджають з Киева? Адже ж доросЛИІМ

л-егше

і тьотям,

оnаІНувати

«Бро,варимеблі•,

мову

·ВІдділу

CI1pal8, ·

міська-

.внутріШНdх

фіНВіДДіЛу,

де

до

Махнооськ~. На

поюв: «ВолодІю. Але як-

11УіРИ й іІНтелігенrеості.

є групи піДrDриємс·тв і де

виразно

зайняли позицію двознач-

ності

позищю

цих проблем

і належним р!Jвнем куль·

1

очіКУІВа:Н:НЯ:

у~раи.низация

щось міня-

дось на краще .в нашому

житті, я б ще вивчи:в і

китайську~.

По~умалось, що китай-

ці на овоїй земл·і :нав•ряд

брати.

АналогіЧ!На

лення.

<<·союзного~

Прикро й

те,

текс­

Невже і покійни;ка т,реба nозбавляти rrpaв·a nоПІрО­

вицькі

щатися із цим св'ітом під

відникі·в,

виrотоолення

о.кре:мої

на

краще

У

нас тільки тому, що ба-

лише,

частини

-

торсь~о

корпусу. тут

би

На .мою годилося

Марковичу сказати слово

дирек­

начаЛЬІНИЦЬJКОГо

думку, й

Івану

Напштику

своє

авторитетне

... М. ХАИ,

.

голова міськрайоНІНого об'є.днання ТУМу ім.

Т.

Г.

Шевченка.

~

:ПАМ'ЯТЬ,

МеморіаJІЬна

що

гато хто, як реп'яхи, вчепилнея за старі більшо-

до-

держа,вності

У>КраїІНи, її голооного ат­ рибуту -- мови -- з боку

з:\ІіНою наЗІВ решти <<ра-

дянських~ ;вулиць:

можуть віДнайти на др.укування

і культ.у,ру. А не з-мінюжиття

над непошти­

щодо

сп'ішає місьІmиконком зі

общепонятньrй~.

придбання

вістю

З помилками пишуться

ється

бланків,

замислитwсь

ноlВі назви вулиць. Не nо­

До таких можна відНести

коштів нооих

П"рате наведених фа,к­ ті·в .досить, щоб серйозно

мис-

кладооищі

в/о <<Ba'l1pa~. де ніяк не

кращою.

Не МОЖУТЬ ПОЗбутИСЯ ре­

ти ритуал1в і .наяwсів на

окоочится>>.

си­

дещо

ситуація· в

важати свою р"іДНу мооу

након-ец-то

бути

сажирів чомусь не хочу'ІІЬ

чи доз-волили б так зне-

<<>аlВОСЬ

зта

би від того

тут,

має

райо­

раlНСЬКОЮ, С~~:НІСЛ<ІіВ ~И-

та

ставляться з розу-мінІНЯ>м

орган,і:з.ацій,

Особливу

«У~-

агролегк-онстрУJКЦії•

ін.,

М.

<<Ді­

здається,

хоч

туаЦія

· АТП 13209 П;nп:tи · ,..._ щува:ти ці~и на Іtвитки Та чи не нанбІЛЬШ не-к:fпо маІКсиму.му тут не примире~;~_но .. ОТаlВЛЯТЬСЯ .... забj"вають, а прикладу з до укра~нсьКОl мови на киї,вських транспорТІНИ'Ків lВеликих ПІромислових підв питанні культури мов­ приємсТІВах: БЗАБН :ra ного обслугову1ван~я па­ С.

·

ЗИЦІЯ

u

ЗПМ.

не

ну,

ж

ро·га сата~ьІ~. Руху за разіН. Номе.нтаорі

міс•та,

до сіл

Не менш затята 1 по-

фабриці та іН.

лиш~

>КИївськ'

йшли рукИ>>

антнукра'Юнськи-

«'Dрезуб «Спасибо ~руху» та

<<Вікто-

до

-

нова

Не вдалось охопити нам багатьох інших під­

оозграмотно

іЗ

громад

і

Ось така «УЩ>аїнізація» ...

ре-

<про

церковн·их

московські

одна,

<<Бирюзой>> фасад кJно­ театру ім. Т. Г. Шевчен­ ка іно~і являє собою вЬt­ но безграмо,тності і _ без­

Тут українська мова бза-

• лишає·ться на ІІІрав~ ідНОЇ П"·"ЧЄРКИ. ОсобЛИВО ....... ДМШ "" 1

надто

сідстві

тичною, рідн·ою? . Вивіски із старою атрибутИІКою lВия.влені в

...,.....

не

грішать

БайдецькЬrо за таІКий явно. .тенденційний піДбір K"n.nJ:в в установах куль-

.

по

зкальковаtЮЕМИ з сь<кої · перекладами.

чи

позашкільних установах. ДМШ, ПТУ та учи. ф" .. культури ІЗИЧНОl

дві

Окре·мо хо·четься сRа­ зати про афіші кінотеат­

рою, державою, герб якої

перед

заводі

ведеться.

аору,________________________

в1дщілом

Пла'НОМіір'НОЇ

на

<<3аКОІНУ

відпо­

красується ·в устан?Ві,

трьох

багатотИражки,

алізаЦії

вбивати, пе[>ед

що-

моои~

зм-еншиться!

злочинцям

однаково,

ук­

ЗМеН­

МОlВОЮ

ЗЛОЧИІНЦ~

ЗПМ,

позиЦія на захист украї.н­ ської мови якої загально­

в-важаІОТь,

суДОЧИНС'ТВа

зрештою,

музики, ІКреслен­ •ВіЙСЬІКОВОЇ Пі·ДГОТОО•КИ,

водської

·щається із гербом УРСР,

і,

ЛИЩ1

«Закону

дати відпооідь на осноВІНі питання МОІВНОЇ ситуації,

'Цідruриємств,

не м.ожуть українсь·ку мо­

яка

Дирекція

пра•вда, вже не переслі­ дУЄ первинної організа­ Ції ТУМу і редакцію за­

інспеR­

красти

Знач.но гірша ситуаЦія

nідприєм­

о ха рЗJктериз,УJва тИ

які

щії,

податкової

Ще гірші спраJВи у міському клубі, де ніХто

-ми,.

13

міського вщділу ос­ проходило вивчеюrя

ста:ну реалізації

:можуть ПОСЛУГ

також

року.

Усі господарства району не забезпечені ПО.JЗНістю на період весняних польових робіт. Низькі -коефіцієнти готовності техніки (трактор і·в) у радгосПах «При-деснянський>>, « Требух~сь­ кий>>, племзаводі <<Плосківський>>. ТехНіка тут по­ стійно використовується, а ремонтувати її нічим.

для

маШИ'НОІК,

ГОСПОДАРСТВО

· падьним

ЩЕ ЖИВУЧІ СТАРІ СТЕРЕОТИПИ

моои

іВ Броварах. ЗріДКа nиса­ ла про це м•LсІЦева пре­

с~н

вчителі-в,

викла­

образоrnорчого

:ких

но немало декларацій на

ріШень і

ситуації ба·тьки ВіДМОоВИТИСЬ ВіД

шрифтіІв

друкарських

натшт<~­

штук.

засl­

даннях •місь~ради,

са

самим педагогам. з трьох м-узшкіл у

українських

Ці,

. інформатики

на ·деяких п-ід'ІІриємсТІВах -і в .установах :виголоше­

зах.ис·т

ніж

ЗадУматись

статичногn

На перше квітня цього року закупл~но худоби та птиці в рахунок держзамовлення 5600,7 тонни, молока 9803,3 тонни, яєць 61082 тисячі

становить

Бо

!НЯ,

си:нь~­

народу,

на

цента.

будівельно­

Броварщини

ву.

стецТІВа,

м-іськрадою

організаціях

ц1.1ощ•

Протяго:~І трьох місяців у господарствах району загинуло 536 голів рогатої худоби. Найбільше тва­ рин загинуло в радгоспі <<Заворицью-ІЙ>> 5,2 про­

вкла­

вЕІвчити

штик:а. За цей час не ста­ над

не

~еобхі:ощ-· до

капітальних

дання у~раїнською мовою уронtв фізвихооаНІНя; пора­

нина Президента у Ниїв­ ській обл·асті І. М. Наn­ ло .вже УРСР, замайоріІв

на

минулого

будівельно-ман­

тис. укр. крб.

місті дійсно >необхіДНа ~іба що одна. І nри такій

У

наІПриклад,

вказує'):'ЬСЯ

ми.нув анало­

би й Адже

про­

хара·ктер.

ньому,

української 1\\.ОВИ в У·краї­

який,

Виконано

в

наван гаженнн

За три місяцІ .вироблено 56204 центнери м'яса, що на 879 центнерів більше, ніж за цей час тор~ Вироблено молока менше на 29812 центнер-~ яєць на 7633 :rисячі штук. Найбільшу прибавку по виробництву м'яса одер­ жали радгоспи <<Авангард», «Зор.-І>>, <<Требухівсь­ кий~. племзавод «Плосківський>>. Виробниrщ,во мо.1ока зменшили усІ радгоспи ра­ йону. Середній наДій його на корову на перше квіт­ ня цього року становить 590 нілограмів, що н:1 78 кілограмів більше проти відповіднщ·о періоду

тис. укр. крб. ВіДповідно

централізованих

145569

малим дітям?

формально-декла-

.ративний

дер­

програму розви'І!Ку

ні•. А в березні <<остащній• термін

має

781028

БрQвари

оосягу

вантаЖних вагонів і

СІЛЬСЬКЕ

тис. укр. крб. (власними силами).

братнього

Існує

к-омnлек.сний nлан розвит­ ІСу ·украіJНської мови в

ншня постанови Ради Мі­

·

на

-

монтажних

від­

дитс~х.

відсотків).

станції

загального

ЗВ'ЯЗОК Райвузлом зв'язку надано послуг населенню на суму 2-1601,8 тис. кр5. Доходи обсягу реалізації послуг зв'язку становили 110178,2 тис. кр5.

БУДІВНИЦТВО

Обсяг підрядних робіт в цілому по

1771480

ВЖЕ БЛИЗЬІЮ ДВОХ ті

рахунок

день

сотка;

- РОЮВ

(28

крб.

ташних роб'і:т на

більшо-

тонни, або

3982

.1~НІ~ю

ності використано капітальних вкладень на 1169150 тис. укр. крб., в т. ч. централізованих 338965 тис. укр.

план

ження.

24tj тонн (5,9 відсотка), мінеральної води -.на тис. пляшок (9,1 відсотка). · КАПІТАЛЬНЕ-

залізничної

відсотка. . 3 початку року понад встановлене завд:tннн ві.ї­ прав.1ено 6729 тонн вантажів. На 120,1 відсотка реалізовано п.1а11 по ві;щр;ш­

тис. укр. крб., або 60 відсотків загального ввсдення. · ·· Підприємствами та організаціями всіх форСІіІ влас­

42,5,

' 53,2

завдання.

113,4

від­

За звітний період в цілому по району введено основних фондів на 71142 тис. укр. крб., в т. ч. по об'єктах виробничого призначення на 45 592

періодом минулого

сті видtв продукцП, в т. ч.: залізного порошку на

на

6

відсотків.

року nідприємства зменшили виробництво

3,4

лової на 797 тис. поганних метрів (47,7 від­ сотка), меблів кухонних на 151863 тис. крб. (26,1 відсотка) текстильної галантереї - на 42198 тис ..крб. (22,6 відоотка), хлібобулочних виробіlВ -

живаІЩп. виготовдено на ;j68,8 ·млн. крб. більше, ніж у відповідному періоДі минулого року, в т. ч. непродовольчих товарів на 498,3 млн. крб. (10,8 відсотка). Випуск продуктів харчування зни­ зився на 129,4 млн. крб. (20,8 відсотка), това­ рів легкої промисловості на 325,1 млн. крб. (17,5 відсотка). Скоротили виробництво товарів народного спожи­ вання 8 підприємств району (38,1 відсотка загаль­ ної Іх ніЛІЬкості): ЗПМ на 9,5 віДсотка, за;вод будівельних конструкцій на 47 ,4, завод <<Стріла» на 4, виробничо-торговельне трикотажне об'єднан­

19,9,

тис. штун, або

відмлн.

ЗАЛІЗНИЦЯ

сметани на 88 тонн, або 20,6 відсотка; ковбасних виробів на 77 тонн, або 70,6 відсотка. Збtдьшився випуск алюмінієвnго прокату на 380 тонн (12,9 відсотка), конструкцій із алюмінію ІІа 190 то·нн (10,1 відсотка), ізо:Іу на 146 тис. квадратних метрів (29,8 віДсотка), клейонки сто­

минулого

Іlродуктивність праці в цІлому по району збіль­ ши.тІась на 15,6 відсотка. Весь приріст nромисло­

хлібозавод на

планового

Еолеюив

відсотка;

року.

ня на

сотка

збірного залізобетону на 44 кубометри, абn відсотка; кузовів-фургонів на 116 штук, або 28,9 відсотк<і; комбікормів на 620 тонн, або 1 ,8 відсотка; світлотехщчного обладнання на 252 тис. крG., або 6 відсотків. верхнього трикотажу на 80 тис. штук, або l 1 ,4

nродукції

nерІоді

від­

4,3

nідприємства.

ніж

48,2

виконав

51

55,3 5,1

АвтопіДприємство:-.1 .NQ 13209 забезпечено вико­ нанюІ плану доходів від шJ.сажирських пер~везеш, у сумі 93694,5 тис. крб.. що становить 103,4 від­

сотка;

У nромисловості району у звітному nеріоді було зайнято 14U47 чоловік персоналу, що на 331 лю­ ди:ну менше,

або

85 тонн, або 38,6 відсотка; 124 тонни, або 27,9 від­

на

сті:Нових матеріаліІв на

віДсотків.

Договірні зобов'язання по

то:н:н,

сотка;

т. ч.: ЗПМ на 0,5, дослідно-ексnеримен­ завод на 13,5, виробничо-торговельне три­ об'єднання на 10,6, завод залізоаетонних У~раІ'\РОnромбуду ІНа 10,1, стрічкаткацька

фаорика

5

металоконструкцій

минулоN

кр5.

сотка;

ріоді торік.

8

NQ 13262 aR три ~Іі­ 153,1 тис. тонн вантажу, Що ста­

сяці ц. р. перевіз

1993 РОКУ

металонерамічних виробіІв на 2695 відсотка; плівкв полімерної на· 453 тонни, або

березень ц. р. nідnриємствами міста і району вироблено товарноУ nродукції на 31,8 млн. крб. (12,1 відсотка) більше, ніж в аналогічному nе­

.Nil 49 (8408

АВТОТРАНСПОРТ

.ПОКАЗНИКИ

РОЗВИТКУ БРОВАРСЬКОГО РАНОНУ ЗА І КВАРТАЛ

ЖИТТЯ:.

Нолеюив автопідприємства

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ EKOifOMilJHOГO

·з~ січень -

сН О В Е

8

сrrереотипи.

напе;в:но,

І

мовні.

не

перекладають

ніться,

ЗІВуки

наnолегливо

на «еди:но-

будьте

рі~оХ

Сха.ме-

людЬІМи!

мови? Із

будинку ськоrо

1917

дошка

ректораrу

на

RиІв­

університету, де року мешкав і пра­

цював .видатний \УКраїнський художник-графік Георгій Нарбут.

Фото В. Ф~­ (УНРІНФОРМ).


•WQII

Ж8ТТІа

~'(

8

Четвер,

Тому-то

сього~!

відДачею

агроНОІ.ІVІИ,

своїх

ни

душею

виконую.ть

•Іюмплещ:

весняних

ПОЛЬОІВИХ робіТ, Щоб Щед­ рим був хлібний колос, рясніли врожаї кукуру~, з_и, нормових бурякі,в, іН­ шuх

куль'J1Ур.

--

Оаь

"-

а,

гляньте,

на

це

а

запрошує

Федорович. тиmні

С>аІНТИМЄ"11рИ

Ме ла

За

-

лише

на

ПіДрОСЛО

два ОЗИ­

жито. Згубно вплИІНу~ на рослини нестіЙІК·а,

здебільШого

холодна по,

года.

селом.

дотриман'Ні

Дивись, щось і н_е так

-

Федоровича

хлібореби.

Директор не хоче,

щоб

люди за:вжди і з будь­ якого приводу чекали йо­ го розпоряджень. Необ­ хіДно, щоб J!ОНИ самі вміли ду;м·аТІ!. Адже вм'іє

той, хто ЗІНає, а знає той, кого наJВчили. Ось чому 1ван Федорович ІВІВажає

.ІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІ І 11111 ~і і 11 І І J ІІІІІІІІІІ 1

Проростати зернам добра ~>сьом;у вцдно,

ІііІІасІяне

вчасно,

~.\югами

жито було

за

всіма

агротеХІНі:Ки.

Агро•сnеЦіалісти ;рrора-хю­ вували, що. •вже •в кінЦі

квітня

буде

зелений

корм

Але.

як

хороший для

Том.у

іВСе

і

первведено ри

nогода

ви:дно,

скаригуовала

єму.

корів.

по-.аво­

х:удоб;у буде в

дещо

літні

табо-­

nіЗІНіше,

ніж

ПЛаlfУІВаЛИ.

А пони що '11УТ, на око­ лиЦі

села

де

поблизу

розташqва.но

іВедlУ'ТЬІСR ти.

табір,­

tpeMOH'l1Нi

Меха~нізатори

ють

ди

загони,

вом,

огорожі.

ДJLЯ

Сло--

ці дні ви­

наділила

Над'З'ВИЧ'айно

се­

загост­

любить її і головний

а:rр-онqм

У ·свій і

С.

С. ШтеЛІІ>мах.

ча<: це

вибі-р

професії.

НаJВесні, :У "Dривоmн1 мовчали вим

визНачило

д'Ні,

раLдісно­ •коли

осліnлені

СОНЦеМ

ще

яскра­

ПОЛЯ,

ВіІН

щройш~. проїхав на авоєму

ІВеЛОСИІПеді

виду

що

має)

не

один

де

-ча.сом

пустити

десЯІТок

;визначаючи

ділянки,

чиІм

noitи

Степа'Нович

кілометр·іІВ,

ті

(!'НШОГО

трансцорту

Сергій

не

знає: не буде та.кої друЖ­

чи

найближ­

можна

·в

хід

культив·атори. ПоверІrуІвшись

буде

борони,

й

керін.ника

будуть

важко

сіtвалки. надвечіІР

заворичана.'\1

пооірити

маю, глибоко вивчив, зро-­ зумів таємниці селян­ ської душі. Тож дай Бо­ же, щоб і м-олоді, і вже доовідчені радгос:nні каІЦ·РИ ПОВірИЛИ В НЬОГО і

довіряли зерно

йоМJУ.

на

тиме

житиметься

дання. СRаЗаJВ:

~ібрав

визна ЧИІВ І

в

механіза­

УІм

тися-чний

заJВ­ раз

і

пророста­

і

всtм

нам

легше.

поки

що...

посадки

НІар·тоnлі.

дий

хлібороб

ч:у~к

сіє

Моло­

lQpiй

ярові,

'Гка­

а

Білошицький

Євген

завершує

сівбу багаторіЧІНих трав. "lерез день-другий хлі-

nриступлять

до

садіння

ка•ртоnлі.

Для

робОТИ

ІLід/ГО'ТО'ВЛеНО

дІВі

ШЄСІШряд'Ні

саджалки.

Обfгрі·ваЄ'ться, добірне

проросгає

насіння

Майже .всю площу

під

пра:влвно

бульб.

150-гектарну

на.ртоплю

за,

добривами.

Слооо.м,

після всіх пе­

риnетій,

лкі довелося nе­

режити

ос·таннім

заворичан.ам,

ве

і

жен

радгосп

nрацює.

із

часом жи­

Думаю,

нолектИІВу

:Ко­

зро­

бить· , сВ'іЙ

висново.к

nрийде

розбереться,

час,

хто є хто.

муть

40 карбовавцtв

решти

ж

тори

І

певвий

за

0,01

запас

патша.

ди­

Думаю,

І В'ІИтелІ, 1 пенсІонери не матимуть проблем із оранкою гороДІв.

селян

встан~влено ціну згІдно з

ТоДtі і на ра·д'

НИВі,

зерна

і,

і

В

ЛІQД­

проростати­ добра

і

дові­

nрацює

ранку

до

з

ранньо-

пізнього

ве­

якнайшвидше,

за

затяжна,

кав•,

Щоб

.

на,

ли

також

доріДІНий

жай ·зерновwс. перекрити ники,

по з

Тепер

- своїм

стаІВили

торіШІНl

nоказ­

о.держати

центнерLІВ

бульб

гек'!'аора.

Ни:ні садять картоnлЮ. ВисокопродуНІТИІВНо тру­ диться екіпаж Ла'ІНКОІВОГО по вирощенню її без ІНай­ менших

затрат

шиністо.VІ регату з

садИЛЬІНого аг­ · ним nрацює

А.

Проскурк·о.

ЗШJ.а'Н­

татує

мі'нераЛЬІНі

добри­

та

:виконує Jнші

ВіtН

ЩОtдня

робо­

у. дООре

і ІВ доста'І'­

заправлений поживою

віДведеНій

органіч-

11рунт

кла-

nіД

"r.У'РУ площі в

.пального

та

і

rеХІНІка

пІідв~ить,

рів,

цю

нуль­

100

гента-

'11раJКторИtСти

бо

. Д.

І.

ші

Пам'ятаючи прислів'я, да

нема

ники

~без

плода»,-

не

'11ілЬІКи

додарства

люються

ГОГОЛіtВЧаtІШ,

принести

мо-­

хороші,

району

ба-

на

випадків і

втратами

менше:

мільйона

карбованців,

Проте

в

птахарадгос-

<<Богданівський»,

<<Семиполківський», <<Бро­ варський» та держплем­ заводі <<РудНЯ>> цей по­ казник набагато вищий від районного. Господар­ ства

не

дувати

нові

бутові

- кож

мають

змоги

санітарно-по­

приміщення,

ремонтувати

Заміна лого

а

та-

застарі­

атv~ортизованого

обладнання не проводить­ ся. Припинено будівництнових

промислових

об'єктів. умов праці призведе

нішого

кості

до

Погіршення неминуче ще

інтенсив­

зменшення

працюючих.

шу· чергу

роботи

кіль­

У

ціалісти.

В госюдарствах

з

спе­

- райо­

пу незадовільно зберіга­ ютЬся отрутохімікати та мінеральні добрива. За останні роки лише в рад­

госпі в

<<Зор:1>> було введедію сІшад для збе­ рігання мінеральних· доб­

. но

рив.

Особ.11ш::> висзка · захво­

;1

радгосnі

-<:Богданів.:ьrшй,,. Так, у будівельному цеху пра­

цю,є менше 25 чоловік. І за рік тут трапився 41 ~П'р.док захворюван~сті. На яйцескладі працює· 37 чаловік. Невихід на роботу становить 745 днів, тобто кожен хворів

щонайменШе

20

ворювання

здебільшого зичною

днів. Захвикликані

важкою

працею

та

мірним охолодженням ганізму.

брю·ад

фінад­

ор­

тваринницьних

фантично

наченням.

На

за

мушені

ГОДіЕЛі

ІК,у,

продовжують

тварИІН

:іНШі

ДІЛИ радгосnу,

зарядки.

рів,

немає

шафа

висхідного

спецаптечка

уномплектов.ана.

За­

вимогам

техніни

ЗавідуючиЙ

В. Ф.

гаражем

Мовчан не атесто­

ваний на знання вимог з

ви­

переодягатися

в

охорони

свої

не

:знає

фуннціональні

обо­

в'язки

з

праці.

У

праці,

питань

охорони

гаражі

не

ве-

&УІЬТЕ ЗАОРОІІМИ!

не

тварnнницьких

ви-

приміщен­

нях.

деться

належна

документація.

В птахарадгоспі відсут­ ній склад для зберігання хімічних речовин, які ви­

журнали

нористСJІВуються

ративного

в

птахіtВ­

ництві, вкрай незадовіль­ ний санітарно-технічний стан бойні. Протягом

минулого

ро­

ку

Відсутні

заїзду

Снлад паливно-мастиль­ них·· матеріалів знаходить­ ся

в

захисній

матизму,

обладнаний

випадок

був

смертельний.

На оплату лікарняних листків по захворюваннях і травматизму на вироб­ ництві витрачено майже

один мільйон карбованців. Аналогічні nорушення правил техніки безпеки спостерігаЮться також у птахорадгDІСпах «Семи­ поJщівськИЙ>>, <<Броварсь­

кий»,

держплемптахозаво­

ді «РуДНЯ».

Так, у птахарадгоспі «Семиполківський>>, де торік працюва,ло 820 чо­ ловік, із них жінок-320, зареєстровано.

618

випад­

виїзду

контролю.

елентропередач

один

та

техніки, інструктажу, опе­

допущено високий рівень виробничог-о травпричому

технічна

зоні

напругою

тисяч вольт.

30

Він не

засо:Sами

·ЖежогасіннЯІ" вал,ьними

лінії

знанами

та

на

ємності

для

мастильних

У

паливно­

матеріалів.

господарстві

половина

лише

тракторів

бойня

тривалий

час

Дирекція пу

не

контролює

дотри­

А.

як

праці

nобутового однак стериі

у

і

санітарно-

забезпечення,

ремонтній в

май­

акумуляторній

ГАВРИЛЕНКО.

району торік було єстровано

виnадків

на

і деталі

(янщо

відсутній

страждає

порушення гічного

від

від

пра­

виробництві.

Серед них -- радгоспи <<ЖердіВСЬКИЙ>>, <<Літнів­ СЬКИЙ>>,

<<ТребухіВСЬКИЙ>>,

<<Авангард>>, радгосп-ном­ бінат «НалИтянський>>

птахофабрика « Ниївсьна >>: nтахарадгосп

« Богданівсь,

кий». У цих

господарст­

вах

з

служба

моги,

передбаченІ

України

<<Про

рону

праці>>.

Лише

господарствах

оформдені охороні

його

фізіоло­

Всього в господарствах

12

району

:кабінети

по

Прикро, що в першому кварталі цього року знач­ но

зросла

кількість

трав­

матизму в

районі.

радгосnі

<<Гоголівський>>

Так,

у

трагічно

загинув

затор.

на птахофабриці

1,\

«Ниївсьній~ мовано

Всього

в

механі­

тяжко

трав­

працівників .

двох

господарствах

району за три місяці за­ реєстровано

16

них

постражда­

ло

випадків,

нещас­

чоловік.

17

Отож на місцях

необ­

хідно звернути увагу nолІІПІІення

бази

змісту

проведення

на

навчально­

методичної дарств,

госпо­

та

в.сіх

якості

видів

ін­

структажів із техніки без­

кожне

Слід

атестувати

робоче

місце,

робити заходи по

їх

охорони

угодами.

виконання

стану.

охо­ в

праЦі.

машини, догляд)

Зако­

ном

бити все

·

охорони

праці не задовольняє ви­

людини,

постійного

заре­

нещасних

70

господарствах,

організм:

у

вони і зроби­

люванню

ВИР_обниц­

сті. Хоч за останні роки в господарстві багато зроблено для поліnшення умов

Так

.

СІНОМ

гоголtвсь~й

пеки,

Розруха

і ВШану.ва­

:ВіЧІНИМ

мання правил техніки без­ затінила. людину

тимчасо­

КІЛЬКа,

землі. ли

пеки.

·птахорадгос­

А

днів

не

ремонтувалася.

ці.

7270 втрати

має

бланування пускачів. Сан­

тва

вої

на­

писами. Відсутні пасnорти

nрацездатно­

ків і

по­

попереджу­

всією

відпр<l!Витнсь

благода11ній

садять кар-

анумулато­

ТИ пам'ять с•воїх покійнИ. кLІВ ПОМ·ерлих, ЯІНі сnо­

так всі щдроз­

безпеки.

молочно-то­

ГОЛЄІВІ

пізні

витяжна

для

ланах

ПОtНеділак,

І!Qвітня,

26

ЧИіВають

Ян чеІ!Вертий, ~ШJ виробничі

на

у

на ~ад~вища, а їх у Го­

ВJііт­

готу.ва­

Rартоплю,

та

а

громадою

нультури.

відає

приз­

варній фермі доярки

пер­

звільняються

кваліфіковані

рюУЗанlсть

користовуються

LдЛЯ

тобто

трав

НІчного обслуговування не має виrяжни, не відпо­

процента.

фермах,

існуючі.

l'ІІорально та

бу­

32,8

потрудитися

посііВу

Т?чний станок пункту тех­

працез~атиостІ по виробвичому

ського господарства зменшився на

с:тро·ку

куку·рдзу

ТО у дарну неділю, як називають цей день nра­ вославні миряни, добре

зернобобооих

ти рілліо під

.

Радгоопу ще заздалегіДь ІІЩріШИЛИ 25 К:Ві'DНЯ, '!'Об­

за­

упо-­

одноріЧІНИХ

nершого

не

в

обряд ПОМШІОН ПОМ·е;рЛИХ, або, як ще нажуть, про­ ІВСWf, Тому трудіВ!НИЮІ

ранніх

·

4U

За стародавнім ~арад­

ріст.

-вчасно

сівбою

фонтанчика,

травматизму 373,6 тисячІ карбованців. Вироо­ ввчий травматизм в цілому на nідприємствах сіJІЬ­

пах

культур,

·в

на

ним звичаєм у Гоголеві У RіНЦі Rвіrня проводять

мехаtНіі.за-тори

і

вfдсутня

чоловік

день тнмча,

107101

з

;;ернооих

у цей важкий, можна ска­

совоі втрати працездатності. Захворюваність звв­ зилася иа 13,~ процента. Виплати по ліхарняинх зв язку з

рались

краще

-

другого

ба».

частИІНі

пішли

господщрс·тва

зати, критичний час тіль­ ки копітка, нашолегл•ива

же

ще

у

А потім проведуть пер­ шИй досходовИй, тан ЗІВа­ ний «сліnий» міжрядний обробіток ~дІРуго.го хлі­

в'ітамьни

на

Водночас

що

лаЧ!Ни <<на корис''DЬ біД­ них», як· образно •вислов­

:вони

врунились,

тrруДі'в­

Згідно з даними санепідемстанцІї зареєстровано

1233

nep

че'l'верто-­

робота, а не с11райки, пу­ стосл~в·я. безкіНеЧІНі ба­

чис-лі

nер­

поклали

rосnодарсгва виріШшІи уnаратнея з Цією вщпові­ дальною рооотою на tiOQ гектарах у найближчі дНl.

оптимаJІіЬІНі

внес.ли

ланки

а 11реТЬQГО БіДДілка - н~ tiO гектарах. lі.артоп.1я:р1

площі на зелений корм громадсьній Х'Удобі. 'l'e-

тру­

вважають,

кращі

том·у

гu, а й ле:ршого, другого і '!1рет.ь·ого ІВіДДілкLJ! гос­

16514 із них - 7671 жінна, що на 156 чоловік нІж у 1991 році.

JІН,стах становлять

тарах,

трохи

ф1зитшо

родючості н:а 1117 гекта­ рах багаторіЧІНих бобо!Во-­ злакооих 'lJPaБ, 1700 гек­ тарах оЗимих культур, в

народ'Не

що

у

с11роки

куль·тури.

В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

9537

му

·

Та.к,

ві.ДділІт

добре nіДго·товле·ну рілдю б.ульби майже на 5u гек­

та

застаріла, меха­ радгоспу в ціла--

нізатори

закінчую11Ь л·іДготовку ріллі J:Іід нартоллю та ін­

перше сlчн.ІІ цього року працювало

протягом року

зношена,

Uлененко, В. І. Демиден­ ко, Г. Ф. Шевченко та інші товариші по роботі

ручної

праЦі В. В. Поз.н~а. Ма­

шого

ХОЛОДс

IІIIIIІUIIUUIDUUIIIIIIIUIUUIDQMIUIШ !ІІІІІІІІІІІІUІІUІD

nо­

39JЩан'Ням

зокрема

200

уро-­

топлю.

Дарма,

весна

ма•стила «нем·DІВ .кіт напла­

чора.

по 181 центнеру з гектара. Виборо­

міщення

Гашша ПОЛЯКОВА.

. го

що

результа·ти.

НИН'іШНЯ

Баз труда НІМІ ПЛОДІ

Лі бульб

Санітарно-побутові nри­

ри.

жаІНі ЩО

НайВИЩИЙ .УJРОЖаІЙ Ш!рІОn­

во

Досвід­

чений механіза•тор М. Ф. Гатче'Нко ГО'І'УЄ площі до сіtВби кормооих культур ·і

СЬ.КіЙ- душі

.."]}'Р1ІВ.

ТОДі

НИІВі

щедро,

ГОСПНіЙ

він

щось

ніву. Але за 33 роки ро­ боти в сільському госnо­ дарстВі І. Ф. Самусь, ду­

лений

збуджений,

у

хороше. За останн1 рDІКи вони (і мехаІНізатори, і шофери,- . і '11ОО:ринникИ) настіль;ки були об'МаJНуті, обікрадені, що теnер н-ай­ кращі намі-ри нооого ке­ ріtВника nіддаються су.м­

на тракторний стаtН, стом­

і

Шtl!ряд

здійснені.

Прюща,

бороби

Ці

БQ

би, найкращі нам~ри і за­ ду:ми

зельного

нарбовавцtв

400

гектара.

0,01

кІлька дн~в завершити -са­ діІНІНЯ <<другого хліба» на

спецІалІстами

спіJ!Щруmність.

А

~JІJМ почутт-ЯІМ обов'яз­ • JF.і"~'llеред землею. НВJд усе

Із

му,

трудіJвНИJКІіІВ

СІВоі!м· найnершим обо-в'язком запорадитя лю,

чу

за

четвертого ·ВІідділна. І ІНе -випадково: ТQІРіК вони ·У гО!СЛодарс11Ві одержали

ною

вс'іх.

Црирода

лян

ту-

Будівельники

турбот у

стачає

робо­ очища­

завозять

nісок.

лагодять

·

лісу,

у nершу черГу

ВіДНОСЯТЬ

ку

прагне Щдтриму:вати твор­

По

рекомевдацtими райоввоі держаДмlвlстрацІІ по

пе­

гентара. · До речt, школа 1 сІJІЬрада мають своІ трак­

ДJШ

гектарах. А це ще і то-­

7

за

радгосnі· «ГQГо­

nіДготовлений

дя•м.

ОЗИІVІИtНИ.

у

л~вський»

тара

ху;доби

кишwо.VІ

. '

господарству

49 (8408)

редбачено радгоспинкам 1 радгоспним пенсіонерам орати городи спеціально внділеною технІкою за

ціною по

вІдповів

де бульби більше, 'НіЖ неі'

ПОtВеЛООЯ, шаиують

ти робtі:rник І. І. Без­ см·Еmтний. Злагоджооа ро-­ бота в·сього екіПажу за­ безnечу:є вагомі резуль­ тати: nри нормі 4,1 гек­

ДLйоно. ШлЬІка десятКі!В гектарів угідь nобли­ зу Лі11НЬОГО табору ДЛЯ зеленим

JІШтих

ва

8ІІІ8ІІІВІІІІІІІПІПІІІІІІІР•ІІІ'ІІІІПІППDDІППІDUПІПІІDІІ

.в~ито

та,к

людину

її тру;д. До таких nрадь9:"

П.

L

ЗдаJВна що

пере­

відразу зупинить агрегат, підкаже механізатору, а якщо треба, то й на­ вчить. Суворий і вимог­ шfвий, кажуть про Івана

-

пол·е,

оtваоно

дІВа

будь

заtВDІРидьким

дових прийоміtв агротех, ні·ки. Ще б пак_! Сам ди, ректор І. Ф. Оамусь (за спеЦіаЛЬІНістю агроном) кІль~а разів. за день пе­ ревірить якість сLвби.

Во­

по

"

зашу;міло--загуло

ворому

з

що

кореспонденту

директор В. Є. ЗАКОПАИЛО: .Спеціальним ІJІава-

По.внИІМ: фронтом ведуться польоtВ'і робо-ти і при су­

полю

се.р.дець.

от

за

сівачі,

.віддаючи

тепло з

І

трудять­

м~lза'І'ори,

Вологу в грунті зберігати якнайІ,ІОВ­

ніше.

директор І. Ф. є нормоо·иробни­

повною

Ось

нашому

треба

зом

високІ ціни на оранку

городІв.

вважає Самусь,

весь

У дзвІнку до редакцІї пенсіонери сеJІа Кулажин­ ці скаржuи~ на адмінІ­ страцію радгоспу «Зори•

. за

Весна впевнено ~q>окує

ся

.......

року

1993

Трудові будні села

полями радrоспу «Заво­ .рицький>>. З JЮЖНИІМ днем ширшає фронт ро­ діт. Однією з найголо•в, НіШИХ турбот ЗемЛЄ\робіІВ,

Ц11Во.

квІтня

29

r=

охорону

роз­

стиму­ nраці

в

закріпити

Словом,

необхідне Закону

зро­

для <<Про

праці>>.

В. ДАЦЕНКО, головний інженер по охороні праЦі райсіль­ госпуправління.·


Четвер, 29 квітня 1993 року

4 стор. 8.

...

rrr=zzгa

щ;;:

І ilmJJ.AІ~

l доІІОСАІUІ•••

давали свої наділи креди­ торам із середовища, стар­

ІІІІІВІІІІІІІDІІІІНІІІІUІUІІНІІІІІІІІІІІІІІ

нами,

·

.......

рина

ІІ

зрівняла

україн­

цтво

ську знать із російським дворянством. Такими ж привабливими, для біднішої

насамперед старшини,

були можливості кар'єру,

які

внасліДок

служба

ши­

землеволо­

не лише в імперській ад­ міністрації КОЛИШНЬОЇ Гетьманщини, а й у нещо­ давно завойованих землях Криму, Правобережжя й

майже стільки, скільки їх

навіть на Кавказі

ронялося

шляхта.

у да­

-

мала

шувати

що

козакам,

селян

забо-

це зму­

відбувати

лекій Грузії. На кінець XVIII ст. ук­ раїнці займали ряд най­ вищих посад в імперії. У 1 770-х та 1 780-х роках родини Безбородьків; За­

Зберігалось виключно за шляхтою. з к і н ц я XVIII ст. спостерігається постійне погіршення ста­

вадовськи",

новища

Кочубеїв

і

Трощинських давали імпе­ рії канцлерів та міністрів,

в~.

Jtкi

впливу

допомагали

своїм ти

землякам

отримува­

. вові

на

ливі ви,

посади у Санкт-Петер­

ливості

що

їх давала служба імперії, значною

мірою

ють те,

чому.

поясню­

ліквідація

просування

службі

вимагало

ності з

по

куль­

турою, багато українських дворян

відмовля л и с я

стиль,

вбрання й перехо­ на європейський

.на

яких

поблажЛиво дивилися, як на романтиків, тужили за знищеною Гетьманщиною

:

_;,t

змушувало

їх

ширших ши

часто

примушували

коза­

цтві

укріплень,

каналів·

уряд

рії

реформ,

замотних

·

козаків,

своїх заможніх і старшини.

а

потреби

ним

обороняти старшини

ликих

-

справі до

у

того,

що

і

щодо

часу

гетьман

Різкий занепад селян­ ства стався у XVII ст ..

~

,.

деяким

коли вільні

"'

мона­

збирати

з

пере­

чи

у

З

в

ін­

відкрито­

за

переходу

Закон

р.

селян.

передбачив,

що

феqдалів,

селяни

втрачали

майно,

яке

право

-

квітня пройшла друга пер-· шість області з настільно­ го тенісу серед шко.тrярів. Ці змагання, як і всі пре­ стижного рангу (це вже стало традицією), прохо­

мрія чи реа­

льність? Поки що десь по­ середині, ну

але

цю

середи­

ніяк не можна назвати

золотою

...

належало

старому

місці,

селяни

з

повинні у

пана

для

тисяч

років

піс.тrя

лення

у

свого

1648

р.

знову

r

_r

Так, результати кра­ щають з кожним місяцем і наші юні майстри ма.тrої ракетки

вже

виходять

дили

у

великому

спортза­

лі школи .N'Q 10. Абсолют­ ним · чемпіоном області, як і в минулій · першості, став Микола Козаченко, учень 9 класу СШ Ng 9 (м. Бровари). Козаченко

на

рівень першості Укр:оtїни. Попри всі злидні і пробле­ ми (і на кожному кроці)

настільний теніс ще три­

першість ге місце нець (м.

-

місце

України!). Дру­ зайняв О. Іва­ Сквира) і третє знову

9

ляк-учень

N9 10

В.

наш зем­

Добре зіграли

наші

показав технічну гру і зрі-

лу майстерність володіння

зайняла Н.

му фанатизмі окремих тре­

ракеткою

Ю. Уткіна. Але, як визна­

нерів.

ситуацією),

на

сНОВЕ

ЖИТТЯ• Рч

Зас808ІnІІ:В

міс .....

t

-

ІІ&ро,ІІ.ВІІХ

-

raseтa

В.роuрс~tІПD

&епут&ТІ8.

aoneиn

ре,аLІЩ\J

ra.,.._

раІо88 ~• upo&Jaa ....".та hAмroP

Л.

і

м'ячиком як

810881 n J).posa.I)Cьxi

·

ВОЛОШИК2НJ:О.

Газ.І!'N. ІПОJ.ІІТЬ 8 17 utnв 18З7 JIOQ. Дв.! авхо,ІІ.у: a\lrropOII, •enep, І}'_...

Sa тІІ'ПІІсть •••.. u•n tanla І.._lauii8Jcn.

I'Lt••• ва Puuu

сторІв.U

в

нападі,

так і в захисті. А бороть-

23-24

самі.

Судіть

раІоІІноJ

відчайдушно­

r....,., и •111-.u аоа~.sва аоав~•

РІ'WІа

-

ІІ

ІUМР.

ІІІ'О..ІмІІІІ.

ли

(8

і

друге

місце

Іванчук, третє

гості,

серед

учасниць)

дівчат

рівень

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ: ruttив:

амn•

4-02-12;

• ,..,..,.... -

••-""-

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОПОНУЄ МЕБЛІ: «стівкв•, жвт .кІмнати, м'які куточки, кухні, спаJІЬн'l. РозрахуІПtН 1 rотівкою, 1 безrотtвкові. Тел.: 5-48-84, 5-12-23.

ТІЛЬКИ найнадійніший

ред,

бо

товариства

О.

НАС-

захист ваших коштів

тільки

"'І

сОмета

інвест::.

· .

межІ

ДНJІЬІШЮІ. 4-24-29 з

впе­

;Ja

від

·~

5000 крб. Bepr-..r:W

немає.

за

адресою:

2,

м. Бровари,

бульвар

«Шаховий клуб>.

три-,

дво- і однокамерні хОJІо-

Дзвонити ІІІо телефоцу 9.00 .до 18.00.

у

Броварах:

К<;>лектив Броварсь.кого районного шляхового

ремонтно-~ В.

Т.

ЧЕРНИШОВ, суддя

змагань,

fteдaкrop

К•Івс:Іоu ots..acт~o, м. Бровар•, ау.1. І(кfаа.аа, 1154. 4-18·76, І&І:rJИ. . . P8APn!P&, ІІЦІ.8J CJCПI.І..o--l'l'niiOn

гарантія

-

будІВельного управтн~я щиро сПІвчуває майстрові ПОПРОЦЬКОМУ в зв язку зі смертю його матерІ.

тренер.

. celdu...a·

від ін­

на одержання 150 відсотків річних; на одержання акцій в обмін на цей. сер-

інвест>

і не за гор<J.ми!

головний

у

фляції. Інвестиційні сертифікати Акціонерно­

Незалежності,

на

майбутнє

юністю.

Звертатись щоденно, з 8.00 до 17.00. крім· суботи та неділі, в представництво сОмета

місце

зупиняйтесь

досягнутому,

аІ ....о•І•••••оrо севретарв

вро•вс.аиооrt

Заnрошувмо щасливих варе'Іевих до вamoro са~

лону!

ПРОДА]ОТЬСЯ

не

mвро.кий Іасортимент

А.

ВОJІОШИІІЕІЮ.

265020,

Р8А&ВТО~

4-04-ІІ;

До послуr мОJІодожоиІв -

імпортвих весіJІЬНВХ маrтІв ~ бІжутеріІ.

· ньо1

нижчим.

Ну що ж .. юні наші зем­

І\цІ.8J

JІJІС17І&ав

Prв...cta

-

гри

сіJІЬнвй•.

-

·--Сквири, третє місце --Борисполя (усього 6

ляки,.

дівчата

мається

із

4-03-87.

В_артіст.ь сертифікату -

друге

.

У СЕЛІ КРАСИЛІВНА • в nриміщенні сІАьськоІ Ради nрацює салон .~

команд).

класу СШ

М.Ироненко.

-

зі

по телефону.

тифікат.

У командному заліку І!.~рше місце. посіла наша команда.

обмІв. Звертатись

...~

був

на

ТА КООПЕРАТИВІВ!

Продавrься евекаватор ЕО-2621 (на базі тракто­ ра сБмарусь• ), новий. Ціна доrовірва, можяивий

Власник цього сертифікату має право:

, · - · .....

цікава (18 учасників деякі юнаки з інших міст області вже мають досвід змагань

ДО УВАГИ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІН

в~шого майбутнього.

буде).

набагато

19.00 по тел. в Києві 554-62-56.

І

го

став кріпаком.

(Далі

Дзвонити nісля

уті­

лівобе-

АБО МІ­

·

варах.

визво­

селянин

в Броварах,

лізниці) на однокімнатну квартиру в Києві чи Бро-

їм а

ба була дуже напружена і

неодноразових

та однокімнатну) квартири

НЯЮ будинок в се.лі Чернігівської області (при за­

на

БРОВАРИ-МІСТО НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ Що це

МІНЯЮ 2-кімнатну квартиру в Києві на дві (дво­

піДтримки

посту­ право

заводом порошкової металургії).

цих причин

російського уряду пово обмежувала

автономні

1.

"'

селі

степу.

р~жний

та

міг

лоселитись

притулку

старих

позаяк

се­

качів були землі запорож­ ців, що давало Катерині li додаткову підставу для знищення Січі. У 1783 р. Катерина ІІ зро:Sила остан­ ній у цій справі крок, за­ боронивши лівобережним селянам за будь-яких об­ ставин лишати своїх фео­ далів. Відтак через 130

заходи

повернення

порядків,

по

письмовий дозвіл на пере­ їзд. Утративши законне цраво кидати ·пана, багато селян Гетьманщини вда­ валися до забороненої втечі. Улюбленим місцем

пов с т а н ня

вживалися

Коли

лишати

він

були отримувати

1648 р. Вже за гетьману­ вання Богдана Хмельни­ цького

право

слюсар-сантехнік.

За довідками звертатись по тел. 92-4-33. Наша адреса:· Бровари. вул. Лісова, 4, (з<1

поблажливішого

1760 р.

Становище селян Ліво­ бережжя, як і становище козаків, постійно погіршу­ з

до

на

на

коштом,

у

·

існува­

починаючи

«БУДДЕТАЛЬ» на постійну роботу· потрібні: головний бухгалтер, бухгалтер,

шля­

дони

лишаючи своїх

ПОВТОРНЕ ЗАКРІПАЧЕННЯ СЕЛЯН

Великого

мав

пана,

1727

ти.

валося,

таки

старшина

ве­

козаччина

ж

свого

му

військовій

перестала

ОРЕНДНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ

вико­

зверталися

лянин

шому

все це призвело

Україні

газоелектрозварювальникИ·.

імператор­ провізією,

інші роботи.

хазяїна,

земщ~власників,

відсталість

-

Опл.ата праці відрядна (договірна). Наша адреса: с. Русанів Броварського ра­ йону (буд'майданчик в пров. Садовому).

чотирьох­

утримувати

все

йти

його, на

ПІДПРИЄМСТВУ «НАФТОВИК»

терміново потрібні на постійну роботу квалі­ фіковані робітники з таких спеціальностей: - муляри («камею.Цики»),

Крім того, у

селяни

І

економічні труднощі, пере­ творення

російських

російських селян була на­ багато гіршою.

Зникненнн

разом з

повинності чи

захист до російських мо­ нархів, то знахоцили мало симпатії, оскільки доля

слуг

стирям і далі селян оброк.

за­

ж

ШіСТЬ, бідніших козаків опустилася до рівня дер­ кордону,

третИну

зводити мости й

нувати

мен-

Відбуваючи тривалу й важливу службу -власним часто

постоєм,

хи,

товаришів

селян.

не

30-2621.

МАЛОМУ

період війни селяни ЩіЛИ

До КіНЦЯ ХV!й СТ. біЛЬ­ жавних

чи

забезпечувати ське військо

шим селянського. Фактично бідніші козаки на

взагалі

половину

п'яти днів.

служити

перетворилися

селяни

повинностей,

подекуди сягала

катего­

вдвоє

коли

на

Оплата праці за домовленістю. Тел. 5-23-58, 4-11-03.

Проте всього через одне

гінцями й навіть обробля­ ти їхні землі. Бідніших козаків обкЛадали обро­ щоправда

запрошує на постійну роботу:

вантажників та екскаваторника

покоління середня трива­ лість панщини зросла до трьох днів на тиждень, а

були надто бідними, щоб купити собі військове спо­ рндження. У той час, як виборні воювали, бідніші козаки мали забезпечува­

ком,

ОБ'ЄДНАННЯ «СІJJЬГОСПХІМІЯ»

по­

селян.

·називалисн

ти їх провізією,

часом,

панщинної польських

Геть­

дозволив

козаки

ше

виборними, і на тих. котрі

'

БРОВАРСЬКЕ РАИОННЕ ВИРОБНИЧЕ

усе ж вона становила ли-·

боєздатних

що

з

ЛівобережЖя

поділив­

на. дві

трудова

виконували

козацьких

тощо.

лазили у борги. В ре­ зультаті багато з них про-

""

р.

козаків

додат­

прибуток.

ків працювати на будівни­

(Початок у .М.Nі 78116 за 1892 р., .Nі.М 2 -10, 14, 17, 18, 22 24-26, 28, 33, 43, 45, 47, 48).

Спорт

яке

Але за царів військові конфлікти такі, як 21літня ПіВНічна війна .тягнулися без кінця й краю. Навіть у мирний час російські урядники

починали розмовля­

старшини,

такі важ­

політичні прерогати­ як право обирати

ковий

ти російською чи францу­ зькою мовами. Лише ок­ ремі

прості

кого уряду давали

від свого барвистого коза­ цького дили

зростаннн

бути водноЧас і селянами, і воїнами. До повстання 1648 р. козаки могли ви­ конувати таку подвійну роль, оскільки війни були короткими, здобич ве­ ликою, а субсидії польсь­

обізна­

імперською

козацт­

старшини

життн,

Гетьманщини зустріла та­ кий слабкий опір серед української знаті. І ос­ кільки

що

старшину та брати участь у радах. Ще згубнітими длн них були економічні проблеми, що крилнен у самій природі козацького

мож­

та переваги,

рядового

козаки втратили

впли-

бурзі. Численні особисті

право,

Унаслідок

багатьом

призначення

-

панщину

1735

У

польська

Єдине,

но

манщини вдався до спроби

мало чим відрізнялися від селян, то прав у них було колись

продаж

перевезен­

було обтЯжливим порівня­

.

ніх причин.

вестИ

Якщо за величиною І\шєтків більшість козаків

посади

у у

земель. Але ці зах6ди ви­ явилися неефективними, бо торкалися симптомів хвороби, а не її справж­

надавала

самоврядування,

у

р.

нила

Вій­

.6

.Nil 49 (8408)

Оплата-за домовленістю-

За часів Мазепи

винність зросла до двох днів на тиждень, хоч це й

йщ·о

50 тис. 30 ТИС. 20 тис.

Дров та

максимальна

занепад

Стурбована цим явищем

торгівлю, а також вироб­ ляти горілку привілей, що раніше належав шлях­ ті.

міністративному досвіду представники української отримували

ськова

ти

величез­

них загарбань російського уряду. Завдякд своїй від­ носно добрій освіті та ад­

знаті

привілеями. право

тівля

ня сіна.

важ­

із

ДО і до

й зобов'язували орендарів викону­

вати такі рJботи, як заго­

царська влада у 1723 р. і вдруге у 1728 р. заборо­

коза­

користувалося

рокими козакам

відкривалися

нових

р.

р. р.

1650 1669 1730

діння й звільняла від по­ датків. 1м дозволялося ма­

зробити

дедалі

скоротив

чисельність

козацькою

1648

плату своїх

кожним

чином,

козацтва

Занепад козацтва. Після повстання

ставало

Таким

славою.

р., коли Кате­

анало­

з

із земельно­

Спочатку ці власники збирали скромgу орендну

чим.

~

1785

що

відписано

дивідуальним землевлас­ никам із старшини.

меш­

гічні селянським. Лише небагатьом козакам ща­ стило добитися титулу днем

lfop••IIOitJ Ylli•epcumemf rna11aдa) ......................... імперська орієнтація стала

повинності,

старшини,

~ ОреІІТІ Cy6meІьІІuii-1JfЮtf!.eoop

після

продовжуючи

нуючи

•--••---•···-маuаuu•••н•=··=а..-.аІUІІ

та за давньою

ло

го фонду Гетьманщини ін­

кати на своїх колишніх землях як орендарі, вико­

У:Н:РАЇНИ про­

<<військові поселення>> бу­

шини, часто під ·тиском і незмінно за низькими ці­

ІСТОРІЯ

Особливо сильною

•W 811 •11 ТТ L 8 ·--:г-·

-

ивтuь,

4-21-34;

аІцІо~Ів:

.8ІКТІІ

p&J.IO~-

сІ.8ьсьаеrо

••-У

1-18-11.

rесп~,ІІ.арстаа

робсm~

-

-

4·14-tl;

Індекс });рух кований

авсс.вІ. аркуш.

ПpBІttplllllt'll.

81285. 06свr Тираж

J.JY· 5.972

#49 1993  
#49 1993  
Advertisement