Page 1

8-(;J-X

---.,;,;;;;;;,;._.;;;;;;;;;;;;і_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____..І.ПРОЛЕТАРІ

ОРГАН

МІСЬКОГО

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

І

РАйОННОУ

квітня

t7

1937

року

РАД

Верховної

Радп ~-Іірі!їнсь~>о·і РСР постановпяє:

Призначині вибоrн :и ~tісцєвнх Рад н<~родних ::~е­ nутатів Українс·пкої РСР вісіш-Jа;:щятого ск:шкання на не.:~і.1ю. 20 червня 1982 року.

партійні.

Секретар Президії Верхои"ної м. НиfБ.

березня

26

Ради J?CP Я.

J"ЮЛОТУХА.

.

rlве lЬНі юзних

Укр<Jїнської

і

госладарства СРСР

Указ Президії Верховної Ради Украінської РсР·

nPfl

та

інших

'

не

районних

дода·ткові готовцl

бере.аня

26

1982

вrІрощування. р

по .:~ог.1ядv за посіва.Іти врожайність соняшнику

ку 1Ь­ належ-

ви~.. н•чено •ахо"И "То!·

.,

вирqщу-

заходи

по

nідве<::-

nольових

робіт

.

у

"'

1 у;~-,1 ьтур у ко.1 госпах, ра:(·

ресnублін,. від;н>-

мін!стерстм.

І

госnадарських

ствах

Rl-

1

підприє~4-

оргаtІізаціях. ,(ТАРС) ..

нізатпри

виконують

ри

pnбory

на

n

л о щ і

200-250

гектарів.

Прик-

О.::іночасно

Мt\."{&Ні~ато-

nідсіБають

озимі

культури

ною.

Тут

данні

14

сіває

конюшину на n.'ющ!

15-16

новить 120 nроцент!• · до завдання.

нові

зер-

6ороби

таJrож

гектарів. ;(а·:щ слоцо

сьнийj>.

Вони дружно

ви·.

вич

ве.1и в nопе аrреrати. На за~;ритті во.'Іоrи по зябу

Стратійчук.

~·чора

він .занрив Fо.тюгу на п,·ю­ щі 70 rентарів, що ста-

ганні

йде

Хл1· за чо­

тири робочі дні і!иRонати цю роботу на всій 250· гектарніІ% п,1ощl.

ч. ~рез день-два

за:юри

механі·

пристуn.1ять

конюши- сівби

зайнятО'

rе~>тарів він '!!!-

ранніх ярих

до

к~+т,•

тур. Для . цього вони до~

році» трудівники· .1ад показує. доrFІl.:Ічений чотири агрегати. Попере- ре nlдrотуяа.1и радгосnу « Ве.1ико::~имер- х.1ібороб Петро О.1ексійо· ::~y в соцІа.1істичнаму зма: тарну . n.1ощу,

КОЛОТУХА'.

"

Міністрів ряду С')· госn•'· "-" та Інших сі.1ЬСЬК:)·

пщщює чотири трактори т·-74 8 аrрег.атах із зчеmши С-11. Щодня ~1 ехацю

....

дв.1ьшоrо виробництва

зобов'язує і зануnок нас:ння о.1ійНJ!Х

Комітети

·

nрпведен11ю

о

до:о.~ства забезnечити рпз­ ро6ну 1 відповІдний комп-

1982

Секретар Президії Верховної Ради УкраїнсьFої РСР Ниїв.

і

няних

О. ВАТЧЕШЮ.

м.

а.1ійних

Ділом відпові:~ають FІа постанову ЦН КПРС і /Ра­ ди l\Ііністрів СРСР «Про

Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Я. року.

і1О

СОНЯШНИ!іу

виявляють

Постанава

низьку якість насіння,· а::~и що висів<~пься. несвоє- юз них часне· nроведення робіт вt::~ні

.

(місью.fх) народних судів Української РСР на не;:;і­ . JIIO, 20 червня 1982 ро ну.

.

ротехніки

О.і!іЇ.

госnо.дар-

перестали

~ 1 уаюва ння вати дю цінну культуру. збі.1ьшення

~т багатьох госпо:rарст·

l\11-

увагу

ства

ВИЙШЛИ В ПОЛЕ СІВАЧІ

Бі.:шовідно :~о ста.тті 150 Нонституuії (Основного Занону) ~·країнсьнnї РСР 1 статті 15. Занону Укра­ і:иської РСР .. Про вибори районних (~·ІІ~ь~>их) на­ ро:~них суді в Укrаїнсьfіої РСР" Прези:~ія Верховної Ради Українсь~>ої РСР nост11иов.ляє:

сvдів

і

У

п.1аніБ ни'.!, а окnе:11і

''ах чєре:J порушення ar· !{ентра.1ьні

знготіве.1ь

ос:таби.1и

nризначення виборів народних суддів районних (місьних) народних судів Української РСР

Пр~зна·чнти · янбори на р•цннх

СРСР

ІІНРОШУВаННЯ тур,

рсс·

обласТt'іі. сі.lпсьІ;ого

ністерство

ра::tГОСПіВ

::rюда;1;у :~ержаві насіння І\ИХ ку.)ьтур.

~о­

автано:...тних

і

справі вш;онання

зага­

ряду

і

ІЮ,lГОСПіR

сіJІь­

і

органи

пуб.1і!(, країв ЛІІн:стсрство

року.

1982

радянсь~>і,

сь~>огоспадарсь~>і

Голова Президії Верховної Ради ~'країнської РСР ВАТЧЕНКО.

Ціно 2 коn. І

ЦентраЛьний Комітет КПРС І Рада .!Шиі: 1·а інших олійних нуль- .•1енс мход\13 no збі.:ІЬШеР.СРСР прийняли постанову «Про ·захо- тур за;:шшається ни~ь- ню виробництва ! вик~>кою, не збі.1ЬШ"ЮТЬСЯ ЇХ і дн по збільшенню виробництва і закуnок на' нанню n.1ан в зануnон на· сіння соняшнику, cor, рапсу та Інших олій· ва,lов! збори. сіння соняшнн~>у, сеї, .. І У районах тпм.рноrо рапсу · та іншмх о.1!йFІr1~ них культур і n І двищенню lX лкост 1•. ~иробництва соняшнИк'і.' n н~-.1ьтур, а також n!дв.!. дея~>і колоспи 1 радгос- щення яності цього ·на· У nостанові ві.1ЗНа'Р1- НОЇ ВИМОГ:ІНБОСТі ЛО К€- "И необГjJ\.. 'НТОВЗНО 3:\РНf · 1 спеща.lІСТJВ · · · "ши.1и посівні п.'Іощі пlд сіння 1 вироб.1юван~· ється. що в останні роки Р і вню;ІІ;

Унської РСР <<Про вибори :\І) JІіс:цевнх Рад народних

О.

ОБЛАСТІ

С'rрів

Бі;щовідно :~о статті 79 ~;онстптуцїі (Основного · Зю:ону) ~-країнської РСР і статті 1 :З З<І!ЮНу Укра­

·

КИ І ВС Ь КО І

УВАfУ-ОЛІІНИМ КУЛЬТУРАМ

'Про nризначення виборів до місцевих РаА народних деnутатів Унраїнсьноі РСР вісімнадцятого силинання

·

n д Р т rт· v к Р д 1 н и,

КОМУНІСТИЧНОІ

•- Вівторок, ЗО березня 1982 рону •

49 (5395)

Украінської РСР

·Президія

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ д·Е ПУТ АТ І В

Указ Президії Верховноі Ради

депутатів Української РСР>>

€D.HAATECS1'

КРАТИ,.

220-reJ(ві,:rве:~ену

м~11;анJзатор: дІд ЯР"І, . nри па с.1и висок~>­

О:іенсій Стеnанович·.

Ру- врожаию сорти насіння.

банна. Нри денному

зав-

· Г~

ПЕТРОВА.

В ІМ'Я ·ЩАСТЯ ЛЮДЕЙ ·ПРАЦІ, 8 ІМ'Я МИРУ НА ЗЕМЛІ До

вивчення

промови

Промова товариша Л. І. БР,,ежнєва на nрофсnілок СРСР виклика.~а ве.1ичезний

rільки в нашіІІ

країні, а й в

ше

розширення

прав

і

радянських профспі.~ок

дівиицтва,

курс

підвишення

за

справу

сформульовано

з'їзді. основа зростання еп.1иеу інтерес не nрофспі,lОК, підвишення іх

XVII

..

усьому СВІТІ.

анайшов яскраве відображення

нові

Л. І. Брежнєва

товариша

авторитету,

у НІЙ зв'язкv з

КПРС на даль· довір'Я відповіда.~ьнос•і

комуністичного

бу·

важ,1иві

ких

зміuнен11я

маса~Іи.

Повне

КПРС до радянсf>­

nрофспі.1ок,

поважан.ш

їх. організаuіІ'іної ності.

~'

самості;\.

nогодж~ній,

друі!-:­

пропозиuії, ній роботі партії, держав і. сnрJІмовані на вІдв. Е'рніння ракетно-ядерної війни. 11 рофспі,юо-, в єдності їх

-

дій

запорука

успі:,:іи

Партійні органі3ації, широко розгормри роботу no сnrавн ка~Іунізму. ВИВЧеННЮ і роз'яснеННЮ ЦЬОГО документа В СИСТСІ\оІі РоЗВИТОК виробННUТВа nартійного

формах

навчання

і

nропаганди.

економічної

Кабінет

освіти,

політосвіти

масових

міськкому

в

центр

уваги

Перевести рейки

профспіло~<.

еканоміку

Ні!

інтенсивного зроста~­

Компартії Украіни рекомендує 5 квітня u. р. провест" ня, зробити її по-справ..ксп~ціальне заняття у системі партійного, комсомоль- ньо~1 у економнаю сві.1n· ськоrо

навчання

та

економічної

освіти.

на мета і державних оргйнів, і rоспадарського апа,J~­

На допомогу пропагандистам, організаторам єдиннх ту, і профспі.lок. Найакт_vnодітдніІ!, лекторам, по.1ітінформаторіtм і аrітаторам а.1 ьніщє завдання профс,lі­ nуб.lікуються їt

ЦІ

примірні

плани

.1ок в одинадцятій п'ятнрі'І-

-

ці

ПЛАН ЗАНЯТЬ

6.1ИЗЬІ<ИМИ і зразумі.1ИМІІ вимоги економічної па.1іти­ ки nартії, 11ерекон.1нво n:J1\азати. що саме ця по.,Jі­ тика відповідає і! жнтгє­ RІІ'vІ інтересам і ща обов'и­ зок кожного своєю ічі­ аіативою, творчю1 nошУ­ ком сприяти її повно~1у ус­ віхаві. Бі.1ьшс конкретності й :~.і­ :твитасті В дjЯ,1hНОСТі КОА\­

місuе

профспі.ток

тнчній

систе~1і

у

по.1і­

соціалісТИ'!·

С\'СПі.1ьства.

Ленінська

концеnЦія · профсnі:Іково~о в

умовах

Профспі.чки

-

соuіа.lіЗМІ.

шко:1а

управ,lіння. шко.1а господз­ рЮRання. ШJ\(J.'Ia КО~ІуніЗ\Іу.

Швнлше.

енергійніше

П•>

ребудовувати роботv проф. сnі;тковнх (\ргані:J~пііі rтJ­

iJ.O

вимоr

дійти

бочоі

:1

~Q~IIO

лек·

·доповідей; бесщ.

1. Промова Л. І. Бреж­ нева на з'їзді профспіл:>к надихаюча програма бо· }:.~ьби за успішне виконан­ ня рішень XXVI зїзду КПРС. Jl. І. Брежнєв n;ю

руху

тематика

·

ного

занять І

сьоrодніш-

нього дня. Завдання npo.pcпi,lOK ОІЇ,lИВЇШе 3ЗЙМ;Іj ТИСЯ

НОВИМИ

еКОНаЩЧНИЮ.f І

соціа.1ьними

проб,'!емам,І, брати участь у розвип.у соціа:Іістичної де,шкратії і вихованні трудяшвх, шв;>­ ше елиратнея на дані нау· ки, безперервно nідншну~J­ ти ква.1іфікапію сваго а"­ ТІІВІ'. Коштетентність. заго­

стр~нє почуття наваго, наА­ тісніший

зв'язок з

масамJ,

vвага до людей, знання д y.~ЮДСЬКОЇ - ОСЬ ЩО П)­ ВИННО відзначати профспі.ІІ­ кояаго праuівннка нашо··о

wi

часу.

·

І<.ерівна родь

НОЇ

прафсні . 1кавої

сягнень

р~-

·орга,Іі·

використанню до­ науково-техніч~таго

nrnrpeC\',

підвишенню ПР•J· дуктнвності вр~uі. заІІезп·~·

'Іенню ІІайсІ·ворішогn

Ч\"

naprii -

до кожної

.1юдини, зробити іІі

заuії по

Fідника~ІИ

rконо.~Іії.

рсжн­

1чіанrн'1~J

.1.Исциn.1іни. Сд~ом за ро&·

- передавиками

передовюш

і

ри,

зага.1ьн~й

к.1ім ату

гос'· Л<'J·

зустрічних п.1анів. руху ІіО­ ваторів у розвитку твор·~ої активності трудяших. досяг­ НЕ'нні високих кінuевнх ре­ зs.Іьтатів. Ширше розгnр­

н\•ти соuіа.~істичне · змагач­ ніr .1а гідну зустріч 60-річчп СР<!:Р.

Бі.пьше піклування про ·.~ю­ де/1 праці. Відповіда.1ьніс rь nрофспі.1nк за вирішення сопі~.1пних питань, пn.~іn­ шсння умов праІІі та nобу-

ту

радянських

с.'lідовно

трудящих,

боротися

норм,

усякого

від

трудового

з

ти.с;му,

д:>·жості.

Па­

інпrеси

непримиренно

з

відхиленнями ства,

.1юдей.

захищати

роду

nравових законодав­

nраявами

з~Jнанства

6юрокра_.

і

6~й­

Дбати про

ство-

зв'язаних

з

потреба~н

lf. Нові nропозиції том­

змін>~.

ВсЕ'~1ірно підвашувати ро.·ть робітничих зnорів, nостійно діючих виробничих нар а'!.

виробниuтві.

.тюдей, зав:rання ве.1н­ чезної паліtичноі ваги і глибокого демократичного .змісту.

.т{nш,·вати виховання і на1-

рабітничої

морального

на

повсякде1·нимн

ти ноБі фор~Іи брига;rнГJЇ оrганізаиії і стнму.1юван~я

чаннЯ

соuіально­

6езпосередньо

впроваджув~­

вдnскона.1ювати по.нрський механі'1М,

rJрофсnілок Заход)' добитись О.!ноСТ&о роннього роззброЄння СРСі-1. Послідовність і nринци. nовість !>!иро.тюбної зовніш­ ньої nо.тітикн СРСР в у~.Ю·

Підвищувати дієвість робіт­ вах загострення ничого контролю у сферах,· ної обсrановки.

ми.

npaui,

здорового

психо,1оrічного,

наступ. підпгнпн весь Франт настУпаючої сnм;Ї праці. ~·часть профспі:тк,l· RHX OJ'ГRHioauiЙ у pn.1R. ~­ ~анні продово~ьчоt проб~~­

Активніше

З ІЗДІ

ренюr сnрият.,ивої атмосфе­

підnриємства\ІJІ

розгорнути

XVII

на

РІіШа

Л.

яскравий

·

І.

Брежнєва

прояв зусиль

дянського

Союзу

даціі загрози

пиненню

по

війни

гонки

Ра·

лІкві·

І

прІі·

озброе•ІЇ..

Два шляхи, дві nроти.1ежні тенденuії в· розвитку між· н~родних ристськпй

відносин. ,\\і,тіта­ курс і агресивна

політика 6.101\У НАТО на ча.1і з США безпосеред­ ня

загроза

загальному

ми­

рові. Прагнення адміністр<~• ції США загострити обсн­ новку,

з.1а~1ати

паритет,

існуюч,Ій

наnружити

міжн;..'

радну атмосmсру. під і рв~ ;и взаємовигідне співрабітн-І­ цтво держав. Проrіаган,11'1стська камnанія пр.о «р~­ дянську

гічне

броєнь. вання

.1н

загрозу»

прикриття

-

Навмисне про

ідео.и­

гонюІ

умом:v·

американські

передового

оз­

Пропозиції

Вашінгтона ІІНрішення,.

П;1Ь

спроба імперіа,lістичних кіп

курс

Твеодий

і

Радян­

ського Союзу на м!uний мир і мирне взаємовигідне співробітництво між yci'da державами.

СкороченюІ

ядерної Зброї в

Євроnі

к.1ючове питання

відвернен·

ня

зростаючої

вої

світової

радянські

загрози

війни.

ронньому

в

но­

Но.І!ІІ

ініціативи

запров:цження

npo

односто·

порядку

марата·•

рію на розгортання ІІ.:іер­ Н/іХ nзброєнь середньо! да.1ьності в Європейські!1 qастині

їх

СРСР

кі.тькості.

взаЄмних

і

скороченни

про

взяттІ!

крилаті

ракєти

зобов'язанЬ

розгортати

не

велит-;оі да.1ЬfJОсті, noo вза· Вfне· обмеження . діЙ вій­ ськаво-морських

ф.1ОТЇ!!

перетворення

І

світового

11 зону миру ...:.. пе­ рскон,тивніі Jtрояв миро:r!об·

акеану

ності і турботИ СРСР пра :ІберЕ'ЖЕ'НШ1 МИру Та ЗМіЦ• нення

розрядки.

Висока опінк~ світО!:1Ю гrомадськістю

навих кою<·

ретннх і да,1екася ж них ра· дянських

СІІ·

базуRанн·с

«ну.'Іhnве

неухІмьн'ий

міжнароД­

пропо.1иІ1ій.

* * *

наступно.<Іу .НО)Іері бу­ Пцть опцб.tіковані .нетодич.·

J!

н.і .натеріали

для

доповідеІІ, бесід.

..tеІЩіІl,


*

стор.

2

ЗО берез-ня _1~8~ року

HUBE

ЖИТТІ

Вихованню

МОЛОДІ-

.• u

О.

&оАко

3.

ПОСТІИ.НУ

nереіоІІиА

-

майетер машииноrо

доТІІиІІ

с.tr

paдrocny сЖердІвськиА». Протягом багатьох ро'<ІВ Олександра Захарівна ра­ дує TBIIfllltiHHKitl СуМJІЇННПМ ставленням до роботи. П ім'я 'ІІІСТО ІІаЗИВаЮТh 11 'ІНС• лі правофлангових crщla.Ji· стнчногf!

Як ми вже повlдомлиJІИ, відбув­ 11 пленум райкому профспілки

працІвнИІtів сільського

ва.

Він

розглянув

госnодарст­

питання

4llno.

завдання профспілкових організацій району по поліnшенню виховkої роботи серед працююЧої молоді, дальшому розвитку иа­ ставництва, підвнщ~нню рівня за­ гальноосвlтньоr та nрофесіЙІІОї підготовки\}.

змагання.

Фото М. Семиноrа.

У доnовіді спІ.l!іИ В. М. наша

го.1ова райко:vrу проф­ Мемрук говорив. що

партія

проявллє

~tатеринсьІ;у

турботу про підготовку гідного ПІ)· повнення робітничого r;:~acy. Вr.н~ пікаується ~Іоральне

в!Jлив!іи

ЯRИЙ раніше ВИТОТОІ!.іІЯВ теn.іJиці, зг-одом спеціат· зуватиметься на в!zінозленні зношених дета.'1сй

ПОСТаБ.1еНі

до

різних

с!nьrосп:vІашин.

Цє дозволить у значній мІрі розв'язати проблему­ запасних

часп1н.

УЧені тицt. ля:м

;:rове.1н

на

пра'\·

що зноrnенюІ деr.~­ можн11 продовжи r

11

Життя

ш:~яхо~!

лення.

Іх

nрІ!ЧО:ІІУ

відно:~­

-Іей.

ЯНИН

8 краЇНі ~l<ti': ф!.1іа.1ів і з.~­

ряд своїх водів.

~~нкя

nати

j

замовлєная

на необхіднє об.1а;шанч;r для відновлення дета.1еtt

Є!-іСП.1У"І·

За

поrо;хн;еннлч

ре­ по­

туту

р!внянні

п•J·

rфшуЮться. Затрати· т-;JУ·

сі:ІьгоспТ€ХН\F;и СРСР 31· во:'\ сІlt:'ШалІзуваrиметься

ДОВИХ

на

новою

не

і

Ї>Іатеріа.1ЬНИХ

сурсів

набагато

•ніж

на

виrотов.1еН!'!'!

наж' і,

вИ•х деталей.

· Дмr

виріШенні!

v

nіпання

,J ~­

н·J·

uьor J

но:~ш:тексі

вtд випробувtшні!

до

s'I·

ходу відновnено1 детасі у сЕсте~Іі Держно~І-

сtлио~т9нЖи

СРСР

електроjеарюваннs

і:Іа~ні Патона та il/'P~HO:>'.·

випусну

нап.1авочного

об.1аJнгнн.fІ. Вже :ІаРа:J рх:роб.1яєтьсп дос.1ідннІ1

j'CTaiiOBIO!

:зраJОК

Д.1Я

Н~­

п:rаВFШ пи.1індричних по· верхоtJЬ. а :tO кінuя rючу ІТОТРібно ВНГОТОВІ!ТІ~ Д 1· с,1ідні зразюІ для п:Іа ·;. :-.ювого го

Отже,

та

rазоплаз~ІОFіО­

напилення

з

завдання.

ПУСf(

ЯКі

за

ного

У

торів

і

сь'Них

це·

трак­

У

сільськогосподар­

кож

машин

«Ремдо.­

таль'S). У -ЙОГО СК1аІІІ yr· ворено такогн Всесоюз·

п.1ані

заводу

виготовлення

тичнах

є

проекти

ішrенів

та

пентробіжнr,ї

Шахти чекають М О

-JI

О А ІІ·Х

У ці дні 11 усіх областJІх

республіки

,

йце

формуваННЯ ударИОГО КОМСОМОЛЬСЬКО·МОЛО· діжного загону імені XXIV з'їзду комсомо,1у

УкраІни. Три rися:чі юнаків увіллються 11 сім'ю шахтарів, якІ пре,цставляюrь оnиу з иайnмесніІІІИх rфoфecitt у краУиІ. Про шефст­ во комсомш1у ресnубліки над ро:tвитком ву­ гільно! промнс.1Jовості, пІльги. що надаються гірникам, умови. в якнх ІІонн працюють, на проханий хореслондента

РАТАУ

секретар ЦR ЛКСМУ І. Я. Сахань.

У ножноrо поRо.1ін· :н.я

радянсьних

ли

свої

,1ЮJей

у;:(арні

б:у-

в

роз-

аайважш-Івіших.

42і

тпслч номсю;ольців. n-оиїхздн на шахш

яні Дон­

р.<!ц

висувався

басу в рони першrrх ТІ!річои.

тру;:rовий

в

і

цю1

с.т!.д

внр:шуватв

.1учення :ІІііК і

В ці.1о:і1v if\ заводу HR •

псрr:вr;:їєн­ віJЕОR.їе,І·

:>ІІОШ~'ШІХ

Jета.1г\1

промисловості

нн.lпсь

важm1ві

спрямовані

підвищення шахтарів.

неnпланових

,1<1-'ЬШGЧУ

_вугі.lЬ­

:ційr­ ааходи,

на

даЛnшс

.:rобробуту по.1іnшення

умоs їх nРацІ. Для робіт­ ниніІ'І І гірничих чattcтri r. зайнятих на nідземних

:~арства.

А. КОЗЛЕНКО.

.цнренrор :за-sоду цій.

;-куrь

нє тн

паправ:Іятвсь

:10

кг,м

трн;щятн

ДобрОВОЛЬШ'!М

говору

пошнфення рух нюr вибоят•І

На

,v Вуг!ль­

-

.чолоJі­

винаrороJи

шахтар

за

має

вис.1_у'·

право

йти на пенсію. а 3а:rежно від стажу максимальний розміР 11 • станоенть 140-160 нарбоаанuів. Часто до наr;, :-· ЦН

т:И!'!> . Шефсtво Еомсомолу pec.tryd.1Ши нап вугіль· ЛНСМУ. НЦХОДJ'!ТЬ .1ИСТИ ною промнсловістю здійс­ нюється nостійно. Ті.ТJЬЮІ за

роюr

.:rеслтої

п'ятнріч­

І<и бі.lЬШ ЯК ето П!СПЧ ~-Ю·

ло;шх счту:зіасrіR з

усіх

сб,1астеfr респуб:т; кн rrп­ nовнили тр:'дові !іо,lеFпи-

/

;J,O

видаються Шс.1л

трнр_ічного

ї~І

;щ­

f!ІІП.l~'І\·r:п,rя

!іарбованuів нв

rocl'f.J·

обзавr;J<'НЮІ.

з

прохІІнням.

розповісти

про у:~ювп прий:о~ту зоб­ рово.іьuів на шахти. X1•ry яілначити. шо роб·J­ та

на

вугільних пі,Jnрнєм­

ствах і шахт -

НВ riJop~-JЖ,.HHi почесне 1 !"!;що-

зміст повсякденної дія.1ьності парті•1· 'них і щюфспі.1нових органі:заній у uьочу

.

напрюtі.

У впхованні робітничої зчіни ІН<Н­ .lив.о все. Тут не11ає дрібниць, не~Із.є JІJ_vгорFІдного. Наше :завдання внховатв. зростити t;себічно розвн­ иєну творчу особистість. яка б зай· '1а.1а

апнвну

громадянсь!іу

по:шu~ю

у виробничнх 1титаннях. бра.1а учас ;ь у суспІльно корисній праці, гра:~ІаJ­ сь!іій роботІ. художній самодія.1ьнос­ ті,

спорті,

l

винахідництві

раulон>­

.тізації. Творцю нової . техні!іи, раці­ она.1ізатору виробництва не в.1ас· ТІІВі р03ХЛЯUаНіСТЬ, ІІеДИСЦИЛ.lЇНОВd­ НіСТЬ, пасивне став.1ення до жнпя і са:чого себе. .lенінсьне р~зу:.1іння сутl профсп!­ .1ок лк шко,ти комуніюІу персдбач'1.~, т:рш :за все, виховання у .1ю:tєй ко­

·,rуністичної

СВіДОІ\ІОСТі,

. Я!іа анахо·

:~rнь сяоє відображення у виробнч­ чій діл.1ьносrl. в їх nраці на блаrо

суспі.1ьств'а.

Стрижень

виховної

ра­

'ta·

бuти профспі.lон виховання у сн ;з_ійсно соціалістичного, ко,;упі­ стнчного ставлення JO лраuі, наро:~­ ного багатства. Організовуючи цю роботу. 'цроф· спі.-r;;в 1'еруються -тнм. що тільюІ &

пра11і -- основній сфері · :~і1!.1ьностІ -- найб!,1ьШ

на·

у~1ов

n}'>aUi.

н:->ї

.1юдсЬf; >ї

СРСР Іголава кО)Іітсту nрофспі.1ю1 тов. Акі:чов). тресту <<Тєп;нщяте.{-

:~rонтаж),) (го.1ова тов. Рубан). раіі­ сі.-Іьгосптехніни (Fo.10Ba тов. Бі.тан) та

інші.

-:.·

наших

редню

квар,тирою. А :чt ~r;:щриу працю 1 пnата віJповідна. У Ч.lЄНіБ брНГіJ;І ОЧ!ІСНІіХ [

ся,

які

працюють як

вить Ні!'

впсонопро­

правнло.

450 -500 на

стано­

нарбоваІ;І­

~~і~яuь.

НІІні в райнами і t.rіськ­ комсо\Ю,1У

від

надхо­

· мододих

з прохання:\! нащ)аsнтн їх на роботу у вугІл-ьну щюмис,1оІІість. Та!іИіі ШЛЯХ уже ПРОЙШ.1П ТІІСЯЧі Й ПІСЯЧ] JOHaHiB t :ІіВЧат, ЯКі Н2СУТЬ тепєр Y;J.З)'JIJy

BR'it'' На

Україин. там

не

Rонн ті:rьюr

ШСJПСІХ

знайш.1п вочссн\·

pr.uoтy, а й нових хоро­ ших ;І]Jузів .•1.1я n:н<НМ!Х 3 !ПІХ rІрІІІІТ\1-.f:ПtІ fф;!.Й став рі;хни!'І

назавждR.

rx pai1-

crrєuta.crьнy 412, середню НеЗ<НііІ!Ч~Ну середНЮ 89.

різних

вибоїв,

організаціях

t;nч профсnІ.1НИ об'tднус 25\ нара­ ховуиься 1343 ~rолод! виробничнн­ ІіИ. Із них :;raiG!ь впщу освІту 316, се­

У

прохідющьюІх

техні чноrо

СпраБа це ноліт!іа, не проста. ~'с­ п:х ЇЇ :Jа.-ІСЖЇІТЬ Від уВаГИ ;J,O .1IOJJI· нн. ві.1 дШсноУ турботи про їr по­ трсG:І та інтереси. Цю1 керуються, напРик.-rа;r. у своїй роботі профспі.1· 1-;ові органІзації радгоспу-ко~Ібін;;т~- « Jіа:rитянськиfі~ і~сні 50-річчп

J1УДЖf'ННЯ будпику :\І::~йGуrній шахтар відразу ж забєзпсчуЕться гуртrJжитко~;. J частІ

rпо-

впсонопродуюн•1-

ни.

526,

Н"!

J.'ІЯ

підвищення

рів:-! я і ку.1ьтури виробниuтва. :>ч~;r­ нrння організованості та ;з_исцІІП;lі·

-

ПО~1ИЧНЗ

ко~ш

велиного

дорога

і пі;~йомні.

Уt:Іадсння

1000

років.

ПОІШіСТЮ

.ІІіrця Іjоботн.

Jять заяви ентузіастів

будоВ'!МІ!.

юнаюі

і Jівчата не ~1о:юдшє яі-. сі~!Иа:\цяtи. · Лк виняток юожуть направлятись і ~толо::~і сімейні пари Аі·

гу рон!в. У п1rтдесят ро·

набрав

юнанп

\>С.1ЬНі органі;:;<щії

нів

діЮчnх

хто

МОJЮ.1ШС :Ісв'ятна:щя­ років, а R шахтобу:~і·

нИми

но

о'!. І. Брежнєва на П.1еНрІах ПєІІТ· ра,1ьного 1-\о:Іtітсту 1\ПРС. на Xv'I та XVII ~'ї.здах профспі.lо~; СРСР, інших його виступах. якl внзначн:т

реrтю

~;ожнніі.

RІ!рішив t:татн гірннно~т. :За F;о~ІСО,ІО!ІhСЬІШМІІ пу· тівкюш на вvгіnьні під· прпємства рєспуб.'ІІНІІ мо­

тон.

на

з

вдоскона.1еннл

підростаючюІ поколіинют чіп;о на· нрес.1сні в рішеннях XXVI з"і:зJу nартії, прmtовах Генерального сеR­ ретаря ЦН НПРС, Го.1овв Прсзнn'ї ВерховноІ Ради СРСР товарИШі!

nам'ятати

тиждень.

середньому

роботи

~ю.1од!.

І,рнваються творчі То:~іу го.1овне ззsдання вони бачать Fi то"У· щоб всебічно сnрияти ство­

;t~rнтнвно, середній зароб1·

у

і

вІда,1ьне :tорученнп пар­ тН і уря;з_у. Це ПОВіІНЄІІ

роботах, встановлено три­ ;:щятигодинний робочий процентів - пІ;'tвищено заробітну плату, збІ.JТьше­

труJовє

nовно ро~­ здібності людин.>J.

27

.n:ьсьRЛМИ

дос.11дноrо

меrа.11оt:uнструк­

р!нки Історіі. І нині най­ б.ільші шахти. спорудту­ Бані На тёриторН респуб­ лНtи, ЬгоJюшено всесоюз­

у;з_атr.ш.ш. но.мс6мо·

Пі::t·

несеннЮ сі.:ьсьноrо госпо­

,lаЄТЬСЯ

ня-

норм мо,1Jодих вибійникІв ТаІЩМИ Є саавні СТО·

ня

останні

ній

J\НЯJЕИЧЮІН

· Брозарюш.

Jарсьне

у

3

п.І·

:rіпшсння автu6vсногп~сп·J­

радянсьний нароJ висо!іо цІнять його праuю. За роки

пере·

тання підготоВІ;и кадРі"-, бVіtіВНІШТВЗ J'!:'!T.la. П.:J·

:~обаві

Проф•.,сіл гІрника у Hi!t пошані. партія 1 уря.:І,

ПО·

Одночасно

оп:rачується

сnору;з_жува­

шахт.

по.:І-

виг доброво.1ьulв. що s :Небачена КОРРТНі СТрОЮІ збудували 37 вvrl;Іьних підnриємпв у 1956 poul. десятни

діючих

них

справи.

Але. мабуть. розвиток ВУГіЛЬНОЇ ПрО~ІНС.т!ОВОСТі завжди

ви

розnовІдає

ІlіШ

тєхт-тічвого

о;;броєння.

;r.J"J

зношених

З

ний пари. Інештут <<д<· пропрожі.1ьбу;р> v ниніш­ ньо:~ту році розробить

авто'Vта·

:-:становон

рестав.р~uІї

т:.-

е:І­

трібно буде :.rat!п:e Jї')IJ· нІстю замінити верстат­

ка~ІИ.

зношеюц

авточобі:їів,

що

зара;:;.

зв'І!3НУ

:ноз.1е!'!ИЮ

та.1ей

1

повніс rю теЛ.1ІІЧ­

об.'Іаднаннл.

СПОИ1І'tЮІЄ'

:тв­

від

гоtовллється

щюш

зарубІжнюш

Bllf)O·

СК.1аJНІСТЮ

пuизначення~т відрізюtютьсл

НЯ

<'і

про­

НОМеНІ\.lВТ~·ри

біВ,

не nоступЬ.1л-сл пере;і кр;о;­

Яні

заводу,

тмоч двох ронів необх\.-:1· но· буде перейти на в.І·

повt>рхонь

дeta:rєit.

янІ

КО.lЄКТИ·

Праюично

два рони то~1у утворе-,..,о Всесою:зне науново-вир:УS· НІfЧЄ об'Є;ІНЗННЯ ПО Бід·

зношених

перед

нашого

.тсгнвх.

інсти­

таційні юзстивоеті ставРованої Jera.Ji в з

~в ту .1Ііа ~.

воч

До сн.'ІВJУ , о(;'єднання << Ремдета.1ь» вк.1ючено і наше піпприєюство. Заь­ .1апня його по.1нrає в то­ лу. щоб провести доС.1ІJ·

тиnу

Jeia.1en

по.lіТІ!чне,

виховання

Шляхи

НОВА ПРОФЕСІЯ ЗАВОАУ 1\няжиnьюІй досл1J!ЮІ~ ний науново-доС.lІдний !R· завод :>Іета.tюконсrруf\щй: ститут віднов.1ення ;~ета­

про

зак;тадах

nродовжує:

чання -t-55 ~ІОМднх не· навчаєтьс;т ніде. кі.1Ь!іість

УІО.ІО:Іі

зУІушує

нав­

:1юдей. 526 .І що тана

tr.

ніпе

не

.замис.1итнсь

навчаєть­ над

цим

фаюом. Особ.1иво важ.1ива ро.1ь ~ вих'J· ванні rру~лщих на..1ежить couia.1i· СТИЧНО:VІУ З~1ВГ8ЦНЮ і руху за КО~!У· ністичне ста.мення до праці. У про­ nес! :1:-.таrаюtя · розвивається почуття особистоІ вІдповідальностІ людини за сnрави кодектиау, ІІJИховується береж.-шsе став.1ення. д0 суспільної B-ltiCHOcii. нетерПЮfіС1Ь ДО ПРОЛВіВ не;щсцпп.11новаиості і розх.1ябаності, фор:~tуєгься активна життєва nози­ ціл. Переж,жuі соцз~rаrанн~. nередови­ ки виробництва --:- це гордість rpy:lORиx J;о;Jрнтнвів. Вони вті.1юють А

собі іаєііну переконаність, постійне прагнЦннл до вершин :шань і ~fай­ старності, г.1ибоне почуття F;олекt;~­ віз~ІУ і томрисьної вJaє:viO,lO:JOJIOГ 1 i. H;;r трудово~ІУ і :;юральному прик.1а:1і цнх .1ю.1rit. нв нращвх :1разках •х пра ні. І-Іа спі.1иові

rтерРЛ'.ІІ!<1~ІІ,і

орrанJзаuії

досвіді

.

nроф нашнаютьсR

увагу Іш.ховувати

в'сіх

ци~ людям і горду -

да,1и в нароJі загальну наставники. Вони ближ­

nрацівнинІJІJ.

Назву

че всіх стоять до :ІІО.lодих робітн•{· нів. Від них багато за.lє·;юпь. яюнти бу,1уть перші !іроки юнаків і дівчат в

бригаді,

цеху,

наскі:ІьІш

ї~І

бається .1. І.

вибрана справа. БрежнєR говорив,

:JЮДІІІІ!І

КОЛЄІ\ТІІВ,

У

ЯІ\0:1\У

це свого і шко.1а. Тут

ЦЮf, сі:.І'я,

ко:1іЮІЯ

до

подо­

щn

д.н

ВОНа

пра­

роду і ді~І. І від uдного П·J·

іншого пе: сходять

про·

фrсійнніі досвід, :.rаіістсрність, звич· ка працювапі су:.Ілінно. Са}~е тут

--

і:1

серцп

}JO.loдi

ність

в

справІ

:завжди

віР·

готовність

найбі.1ьш

бути

важних,

ви·рі·

ді.1ПННаХ.

Чис:ю цип.lі ни

передаються

ідейність,

партії,

на

Ша.1ЬНИХ

порушників і

тру;rової

гро:.1адсьІ-;ого

підшефних

peJ

-'-

серце

J{ОЛІуністнчна

дис-

порядr;у

підпітnів

у

ее·

3-4

рази ~1енше в порівнянні :1 тими, хто не :.1ає наставникІв. Добре на.1аrоджена робота ло на· ставнпцтву в радгосп і -кт1біна ті «На· .1rпянськнй>>, на І{иївській та Се.\ІИ· по.жівській пт-ахофабрш;ах, у радгuс­ пі «Авангард>,>, ПМН-5. На жа.1ь, погано ведеться робота з наст<ІвНиІіа>ш на Богданівсьній птахофабриці (rо.1ова ко:~1ітету проф­ спі:rки тов. Рютанснко), п:rе:~штахо·

радгоспі

«БроварсьнІІЙ'>

(гоаова

тов.

Шитвй). райсі.lьгоспн'хніці 1rо.1ова тов. Висоцький).- Тут відсутні ради

наставників.

І!ечає

ні

п.1анів

poбrr

ти, ні списків мо:rодах робlтни1іів; занріnлсних за досвідчснюш. Значна роль у вихованні молодІ На.lеіfШТЬ ПОПу.lЯfJН!І\1 форМЮІ е!\ОНО· )Jічної освіти та шко.1а~1 ко:~rуні· стичної праЦІ. Озброюючи слухачів необхіднюш знання~rи. ці шко;ш безпосередньо пов'язують навчання з

ово.'Іод!ннюr

навина"ш

внсокопра­

дуюивної праці, вчать :\Шс:шти ек.J· НО)Іtчнюш категорія:vш, гра~!ОТН:>, творчо

аналізувати

Я.1ЬНіСТЬ

СВОГО

Успішно

використовуються

спі.1НОВІЕVІИ :\ІИ

організаціюш

по.1ітичного,

ного

трудового

вихованнл,

:щагання,

господарсьну

рух

дl·

Uід!Ір!і.ЄМСТВа.

за

як

проф·

танІ і

ф.Jр­

мораль·

соціа.1істичне

ко~Іуністичне

стаІ3·

.1сння до праці. ПрактиІіа HO}Jyнl· етичного будівництва довела їх ви­ сону дієвість. Ca:v~e в кодеюив~х !\О:ІІУНіСТІ!ЧІІОЇ Праці ДОСЯГНуТО ВЄ:ІИ­ КИХ ·успіхів у підвищенні ефекТИ!І· ності і нультури виробниuтва, якос· ті роботи, полІпшенні nобуту праuю· ючих. в зростанні освітнього рівня, КБааіфікації, ГРО:\ІСіДСЬКО·ПОЛІТИЧНОЇ аюивності .1юдсй. Ч.1ени. бригад ко­ :ІІу!Jістичної праці в порівнпнні з ін­ шюІИ

працівнина:ни

внтрачаю·:ь

приб.1изно в .5 разів бі.1ьше часу Н:і гро:11адсьну роботу, в 4 рази ;,а навчання, в 2 рази на читання, в 3 рази на відвідування кІно 1 театрів,

Важливою

.10

:11етою

утвердження

1;одексу мування ськпї

цьоrо

нор:ч

руху

ста·

~rора.1ьного

бу:(івнина кюrуніз)ІІJ', фор­ морального обличчя радЯ'і·

.-rюдини.

Нюr, сназав на закінченн!! доп()· 111 віJач, належить провесш велинv р::>-.., боту 110 організацІІ виконання ре­ ко:\Іендацій товариша І. Бnежнє·

.-r.

11а. які вІн дав на XVi! з'їзді проф­ сп1.1ОН СРСР, і рішень з'ї:цу. Проф· сп1.1нові організаціІ повинні добива­ тнся бі.тьшої 1\оннретності в органі­ .зації з"Іагання. спрютовуватв йо~о на .забезпечення злаго.:rженої робо rи у всіх :1анках виробниитва у відnо­ Відності з постановою Цl{ НПРС. Ради :V!іністрів СРСР, ВЦРПС І ЦН B"lKCl\I <<Про Всесоюзне соuіа­ .1істичне з~1агання ~ш усnішне ви!іО· наннл і перевинонання завдань

onn·

надцятої п'ятирічни». Аюнвно nройшло обговорення д1повlді. На П;1ену~rі вис;rупн.ти: го lO·

ва робітничого !\О~Іітеtу радгосГІу· 1-іО:нбінату «f\а.1ИТЯНСЬКИЙ~ і~rені 50ріЧЧЯ СРСР Г. П. Акl~Іов. ro.1o~a ~rісuевному профспі,lЮІ СПМlі-:1

Л.

І.

Герасн:-.Іенно,

технін-механіІ

Броварсьної спсціа.lізованоУ nроен­ ної "айстернІ А. Т. Начор, nрофгрvп­

орг

радгосnу

«Авангард>>

Н.

І.

Ян-

ченно, Інженер .1інійно-:>юнтажної .:rі.тьнІщі раfісlльrосптехніки В. С.

Г.1ушко, ч.1ен місцЕ!иио:~Іу, оператор респуб,1іканської базн :\!а теріа;Іьно­ 'гехнічного

постачання

дослі;tного

заводу

· УРСР Г. А. Шусть,

Мінсі,1ЬГОС•1V

щліфувапьник

'.Іста .1оt-;онструн­

цНt· Ю. :\І. І\ото/1. перший секренр :11ісьюіо"у .'!1-іС:\ІУ В. М. Рогач. По п6говореНО)!У питанню п.1енум nрийняв відпо:r;>;ще р!шенн.ч.


·НОВЕ

ЖИТТЯ

. . . . .-.. .···--·. . . . . . . . .:. . . . . . . . . . .11 fl 8· R О Н Т р 0- Л І 1

г

f

ЗО бере:тя

року "І(

1982

З стор:

····-~-"'"'"""'"

1

І'І ЗИМІВЛЯ · І худоби І =

-==і

в

Продовжуємо

!

:1.2 • .й ствах району. Сьогодні - розnовідь про ді . 1а тваринників радгоспу « Пухівський».

nублІкувати сnеuімьнІ

·

.

.

і

сторІНkИ, що розnовщають

ё

ст1илове утримання

:

.•

·

!:

п :у с в

про

зимово-

Н

·

худоби в госnодар-

.

а

черзІ

·

-

.

.

nеревІрка

·

:>И~1ІRm

худо

б

и

:-і і

: 1 ! j

в

радгоспі «ЛітківсьІ\ІІЙ».

~!ІІШІІШІІІІІІІІІІІІШІІІШJІІІІІІШІІІfІІІІІІІІШІІШІІІІІІІ!JІІІfІ~!І!ШfJІІ!ІІ~/ІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЩІІІІШІШІІІІШШІ.е HJ\.IAJ:HEHHH господарських зав· дань

пrріо:~

)'

,JИ:.fів:ті

І\. С. П~тр~нко.

гро:~~адеькил

тварин впк.1иnа.1о неf)fІлі:~ні~ть поси·

.. 1n1и

партіііниrt вn.lІІВ

ниrпво,

Ііош.

на

. 1Ї:JЯНІ> ;І

тварин·

Tan,

чrpan.ri r:н11 pnJГ(JCЩ' . roroпo.1a rн·л1;1.

r·н.1п

на rтрнроr·ті

І

f:П\!YHJf'ТI

вагн

теа:tт.

,,,. :--

Яf>~. ,. НРЇ .J apn,·riтнa п.1ата. Та!іа

: ·.таrні··тr,

.tпн•rчагаr;

.! 11 на

ч і <їtі

Ня :тчі r..1:: ·

rr•н•;ІІrн

'"''•rrr·.

прr r ііІІІ.l<І пк

(PjlP,l Ч.lР"іІІ Пі1РТіі\НІІЇ

вирішуватись

ра.1rоепу

НОГfІ ПІІ!))'ПJf'НІ!Н Ні

Є. Ф. Тю1ін

ніж у Іїонторі. Таnиіі тп1.1ь робопІ rн:новночу

t:еріnникп

ріJнпх

н~

ІІПТІІ\Ііt'ТІ1ЧНІІ,

Гrо НЖР <'h<ІІ'І),'!ІІЇ

І;раІнr, ніа: щ,оr·іІрі•rна. / ..Тrп .1\ЖІ'

!111В!ІіІ'lІ•І

•і;•г;ІТnрі'ІІ!ІіХ

В!ІІІіІГ<ІТІІ Ri.( ЇН­

ІІf!ІІІ~>'.lІІ

ІjІНН

і

Фrр;ІІІ

11ІtІ: . .\

пi;t­

!\~­

прn Н•'

ч•• ;t; ІІіІ

ilY-

прюІіщонНJ.

11\fl

:!

НОРЯ.1

І\10111

JiJH~. Ttf>'h Пf\ІІ тr ,

ІіУ. ()р~д них

ЧИ

аоонхнік

іНІІІа

с;;~::;!ТІІ,

ю.or·r,

lii.];J;JІH.II'I'H:J

::а!і.П.lіІІ·: ІІІІ

rн·­

І:нрч<•r;І

•Їа.:у .(О

О.

секрєтар

R ІІНН)'.lн~ІУ pn-

РЕПдІКА

:\i•):Ji.lfiB\ 1.

A.:r

Те.

що

ється

з

на

no

,.,.,

почина-

роз;:тга.1ЮІ.

ві;:tО~Іо rocпy го.1оrо

театр

А

от

всі~І

фер"Іа

« Пухівський>> ф.1а.гштоиу.

pa;:r-

з Не:\іає

-

ньо~tу nрапора. лкнй ідеї повинен nідій:~~а­

ь

на

честь

пере:~южt1Я

іазtстичного ".~· .

з:~Іаrання.

у кожен двір У

rocnoдapcт&t робиrьсл

ченню

nq

· насеаення

чима­ забезnе­ nорося­

та:~ош для · nідсобних гос­ [!ОДа~тв. 3 цією метою рєконстру~овано примl: щення.

в

якому

21

утримується

1і8. Крім них

племін­

roro, 40

ТІІарин

нию

сІ1ино~tат-

зануп.'Іеко

рцгоспі·комбінаті

в

«Ііали­

ТЯfJськиtі». Прмяго~І двох минут~х :-.нпuі.ІІ

госnодарство

nро­

да:н • насе.1енню 37 лоро­ сят. :І о кінця рон у їх бу­ де як

сг;і .1ьни

його

нємає.

ніхто

Навіть

чергова

ХЇ;\НОЇ

Прапор певняє вона. напевне. ром.

не

Тd~І

8iJatc.

бі.:я

пр>

ферШІ.

-

«Прапор

ЧЕ'СП,

в:tіе

,"(ош;:r:

--

r:юrпe.l

був,

--

по,lетів

...

--

.3а·

Ti.1hlii!. за

в: т­

nycтr

на

СОІІіа.lі·

;,:ІІагання...

А

:~~іСІtР.

<< Сьхпдні

П110;\nRr.,cн н УС Ці

наrrнс; і -

піднято

ПС/)С~ЮіІ:[[Л

стнчrюго .1~.1!

.1с

орr1:1R!:JІЩІЇ.

під

продажу

нручено

ТЕ'.1Р.Т'!ІІ·

... \),

:>біг rJбставнн. віриться.

бк.

Бо

•;ін.

ш:н•:

fJI!I\1{

r1e

на

Jі Гf'іl .'ІІІ

ІЮ 'h Н('

і

І.

Д~ю ­

тих

успі­

\1

фоні

:t осяг.lІІ

OCTdH'І'Ji

:);:

п11ост:J

А .Hf·'

f1ii<

;(об рЕ'

орг а НіЗОF;СІ­

РСР

іе~

тирічю; . вести

А.

Звичай­

успіх . тва­ він не за­

їх.

передбачено ссред·ню

.

до·

рса.lіза­

ційну

вагу кожної те.1иці :10 420 кі .l огрюІіБ. l т~· пер тваранвина роб:ІЯть усе ,4.1я того. щоб нюtі·

1)1С'!ГаН·

чене

Е<І.ІІ'ІН!сrю

нті:rrпи

в

г;~ р:1:~Д.

МИНОЛАСНnО.

Іванівна

ВисоЦька.

Ra.

А:црія­

f;о,

У.1яна Ничнп ор:вн а Га н.на Єrорів:rа Шевченhо та інші .. Воdи

0.:\l'pma.lii

з

по чатг;у

РО"У

[J <rрости На 100-

ссрс;щьодо()ппl

п

І,'О>ііНОЇ T!JilfJHIНI

!50 грюІів вш.ці. ні ;к }Jl'ДО~ЧВ.~1ОСЬ П.lаНО:ІІ. Вирощені

пе"

те.l!!ці

pr<1. rі:ювує:~m

в

ми

раJrоспи

<<Ііт;;івський>>, «Зоря~. і:ІІсні lЦорса, «Г'уеанівСЬ!\ИЙ>>, «Нраси:rіВСЬf\ИЙ~ та

<<БобрнцьnнЙ >> .

ОН':JСННЯ

ВОНИ

СС.рЄ;\НЬО:Іf~·

12-15 r<a.

А

як

ось.

стра

є

Пістя

ДаЮТЬ

':і(

доб~·

ПО

3?.

кі.1огра.чів ~10.10· такі первістки,

пра~ІірюІ ,

~!ЗШЕННОГО

нашого

у

май-

;з;nїНН.Я

радгоспу

Ніни

Васи .1івни Слnбодянюк, що дають по 20-21 кі· .1orpa~1y моаока за добу . В

Ці.1ОІІУ

ПО

одерн;упю

п

фер:Іlі

:І!И

;щі

ее·

ui

рrдньодобові надої :.J0.10по 10.4 кі.1оrрю1~. щ::> на ЗА fіі .'іО Гf1а:ІІа б: ."hШе

fia

протп

п;rІття.

Jобрих показІ1ю;ін ~праці ,lпбнваютьr~ я наш: с:rавні тру;~івнrщі Ніна

ЧО:І-ІУ охоче

Не заrзіt:ди. траІl·

доходу.

Зобов'язаннюІІІ на дРУ· гий рік 0.:\ИНа;:щятої п'я­

1[-

ПОJІ!ТТІВНУ

11rь

спокоює

тварН іІ ·

l' ВІ\Ю

('І<І(ііl .lJС Т І іЧНІ'

ня.

1\Іож.и Ro.

rn.1oя ::

з

286 · t;арбованц!в

но. це вже ринниt;ін. А :1е

Tdl·,'i "'.ТйПJf·,) \' роnпті )юбітн•.l\Іу р<!дгосn:: іі ого

г:оf!:іної

Внсоцьг;а.

Ра.їЕіБНа

Tpyua.

:ІІ і·

)JСа.lізонува.ш

J·ос:;Іс•дарстшнІ рнііону згід ­ но з гr,афікоч тс:JІщь ~е­ рсдньою вагою по 412 кі.1О· гра.\Іів, що на 27 кі .lо­ І·рюІів бі..1ьше, і!іа; аа ц е й час торік. Одер;на ;ш

Н<1.:'Т)ІІ-

·rЯЧІТІ:-: (1

і

двох

f,·у:І h\І1вна терина

р : оду

О.1ьrа

відпові;щого

пе ­

pr!!i,Y.

:1Іf!Ну.1ОГО '

В. ПОДНІКОЛЕНІЮ, зоо'!\!хнІк-се.1е~:ціонер.

!

По двоє поросят по

І

но:

•••

]1fJ.'1CTiB.

поруч і:; ф:ІаГШТОJі ,) \1

стоітп

І Е Д О О Ц І 11.Jl :И

іі

резулhтати .

ма

них по чистого

8

ОДСjJіІ;ув1;

прСJтяго:~І

Tat;. сяців

І\1~.ТХЛ1ІІЕДЬЯРОВ.

nартійної

:ІІОm.1ИВіСТЬ

ти ,4обрt

НПЇ Шl!iR.li.

.(31111'111 Т)'Т \jfi;I:Іt~ :11; IIPЯII!ГIRJ.la 'f~

тr.lЯTH!fllЯ

JаЄ

І:.;І .1:1Пf RЇ.li'i1.Іfli pt'•::y.lf,T:IТI! . І'Тіt<ІІ,І!J-

ти чінн:·

І:tід кожної

І1ІВМ!в приросту ваrи .

На ф Р [J\!і н;шюго рад­ госп~· уТрИ.ІІУЄТЬСЛ ;З 1 ї0 ГО.lЇВ ВЄ .1Н КОЇ рогато:і ху· ,\обн. Ванн забсапсчсна пойністю на пссь :з юrово­ стій.lовиіІ нс ріод внсоко­ ІЮ;.JШБІІЮІІ! грубЮІІ! і СО· КОВІіТЮ11f КО)1:113:ІНІ. , Це

por-;y,

П'[Jl>ІІТіІ 11/ІП ,1І'!JІ, .і.ІІ:І[l<І!ІІІІііі ІІІІІРІН­

11!11'1'11Паін ' 11'

. l' .іІ,1 .

:;rу;кночу

вона отримує

теллтницІІ

·3. nрибутками

\ІІІ ,\ИRif\!QrЬ

11.1'

\ '''Іі')Іп , щ•:о•і нон а у на•· нроіі<ІІ;Іа ще

-.:rt ІН'Г.lі!\fСІНІІВ:ІfJІІіЇ t:o;];I]J[jj ТR~flllil-

дуть tf).lr"тив у nnтрібкп~у напряч­

rІ\.1овниіі

Jll',\ .\Сj)Жі\ІНІІ•І.

Ч<І.fil[il llfiO :ІШІіІ\.'\1>> Н:Іf'Т)ІІНОГІІ

ЖЩ-

600-700

nередоВ:а

Щ ·ом і с" ця

пe­

І:)ї>)/І),ЛІІ Та І:ІІjІ\І І >ІНІХ іі) РЯf:іН. !І, а

-

авторІІтстоІІ

ІJорги

.Tif<'J, ГИХ ЇH<'TfJYiifliii і оііпr.'ЯJІіін', !!І: І!-

roa.·ri.1iн твпrнrншштва і свої.ІІ r',lул;­

партіtінюІ

І'НПЇ

ІІІІП)', [1\ІІЙ Oljlff\І;ІTII Н!ІІ'f>І:!tіі Rpп;т;ajl

прапівннніr.

rварн,нн по

-

ВисоцІ-иа

чіr·ящ.

:trпрюr)І1~-

ІН11Х

ПР•.-, В''.\ІПЬ ТУТ ri.л,mc J10UO'!f)ГO 'Іаrу, і в · інших І:ЮІУНіпін груnп: Вони

nп•ше .1іІ:ві,\ПІ1)ІJ.НІІ

ГjІ)',ІПІ:ІІЇ, Ні 11~[1-

НР ЧfJf!~.lf,flf' ТіflіІВІІ

і 'IPJІI':J

а

І:a.JHJ:h' . .\ 1\1' :Нііі'ІІІТІ', ІІІ.(( jj j)і\ ,\ГІІІ'П

тіі\НоЇ .ІІІ•'І(І!ТІ.Іінн. І нпІІн ,,~.111 nон-•

сач :зн .lаf; тон у r1обnті. Св ііі ТРУі1ІІ­ ви~ день він роJпочмнаб з фrр~и і

:і·tП ,

І'JІ~~ІіВ,

?li6

Івrтівпа

rослодарс;: зJ . Щодоби

) Hil•' .(ІІГ>оf\Іfіі !Іі'ІІРіІ'Т ЖИRІІЇ

.l[ІПІІіі ЧН ниіі .\ >')10 ІІа fl.'l<l НОRІІіі пn­

ГJІ)П11 Ц

ПЄfІЇ{f.1 ~И\!ЇВ.lі ТБа[ІІНІ НІ' t'o)'.I!J

онераІивнінн>, ннторитетніш~ .

.1нрЄ'ктор

Іm; н,lи

Hhп:-ry <їІРІІn:rІr н~> Іtіrша "np-

pih. ТПЧ)

НЯЧ !iQjl\ІiR.

Та Партійні ПИ Г'J НН1!, ЩО ('.TOC}'Бi!.Jflt':1 ,·та:rн

ре­

Піна

і

rrорівнятп

ч.1ен ~ ~ш

~РО АЕНЬ ЗАВТРАШНІЙ

бояюr

чn:І ;у н

Во1ГИ X),lOft!f >'[,'.[il ,liiB

ТВJРИННІІUТБа.

ун111;ати

:)'.lhТатн І'ІН>f:Ї ІІ[J<ІІІЇ.

J~Jl~~ -

R

нач

\>І.1.ЇІІН:1 !ІРJІ!ЇВІІІ!І:ів фРр­ ЧІf ;(~ J,•ІІППрІІ і .1': rr:n nYR~ТI! , !іІІ~!)' ПP­ prrr:ІiiTI!.lll, а І>ІІ\1:· н~дnн.ІаТІІ.lІf ..l!Q.f!!!J!Jif,IJI'"

/·о.rовнпіі

І:l'Т.ІіІ;ар О. А. Пон:ІаВ•'І•t:иіі

nаrтійнnї груnп Фt'!l''" · Пr да.1п пІІ .. ~ІІТJІRНі rr~~Іьт~тn . Всі rn~пn1arrькi . _-_ ..

jlП ІJІ•ЛІ Вl!Па:І;І

,~rщсч)·є її рnііоту, що rro:Jir:tчar:тІ, r.·п

щprl.·­

ІtОГІJ ;ш· тушшn і гn.lОВНІІЙ

op.

r:t:пrp

ІІі

постіііно tlr~J :1рінзін ні.Іо.то•Іпnо :Jа­

;

пі~f•• '!P.TOlfJ ;Р/іUНИ.111 партіЙ·

н~· rрупу Ф~р:.fИ трьо~tа ІіомуністюІІ'

f"

В. М.

.Ч. А. lipa.Ji. Він с.іІ"''ііР t:<r[І\f>ІІ:)'\11'

на тrн• ааж.шву '!Ї.lЯНІіУ ро­

:3

іірига ІИІ'

:3банко. п•J.ІІічнш ()рІи.•.1Щlа, rщn­ ,·нпорг В. '!. Пnхн.т. 1\irпo:;iJ<t.lhHa

реалізовано не ї20 голів. що

витюн~

по

двоє

менш стано­

nopor.JІт

на "с:+:ен двір. Ср1.1інно дпr.1ядає nле­

:чі:-tних cRtшeti Ганяв Де­ нr:с і !1на ТрохtШеНИ(). · Вона

с~·воро

nорfІ:\Іі~'

дотрюtується

робочоrn дня

техно:rо~ії ТВRрИН.

роз­ ':'!1

утрю1апня

.

о. поп .ллвськии,

rоловний aetJІixap.

Любо

Г:ІІ'Ш)'ТН

На

МО•lОДНЯК

КОЇ рогатої

худоби,

у

<<ПухІвськнй».

рцгоспІ

внгульннх хороша

нів

який

!І'Іайданчиків

організацІя

дозволяють

Наявність

(фото

праці

ВЄ•1R­

вирощують

зліва),

двір

і

тварІJНИИЦЬНИХ

трудівникам

пІдвІІ·

Є 11 господарствІ і чималий запас Заготовлене на заплавах Дt>с-

скиртуєтьсл

псб::юу

прнnІІщень

(фО'rО

вннзу). Фото М. CeМflнora.

твариини­

щувати црнросrн ваrн чорв:орябих.

сіна.

ни, воно доставляється зараз на ФУ· ражний

-~---__,.

~

МатерІали сторінки підrотува1и

1 кореспонденти

газети

Г.

По.1ю:.1-

r\

J ва, А. Волошнненко, М. Семиноr. ~


НОВЕ

ЖИТТJІ

О. М. ·КоJІ.повтаІ у Києві

чайиіІй

22.50

rвардії нааежиrь рево:rюціонерhа,

а на

другий

ІІІВТОРОК,

ПЕРША

ЗО

с:Усвят.ськІ

мат, поаум'яний оратор і ~ропаган::~ист Ідей парпї ·більшовиnів - ; 0.1ексан1· .ра 1\Іихай.'Іівна :Коллон­ тай . Дочка царського г~­

бітниками Ниєво-Свято­ шннських майстерень. Як nиса.1а · 26 серnня 1919. року газета • :Ко­ муніст• орган Цент­

нера.1а,

вона

~1оrла

п-ро·

жити життя безтурботно, .:за~1ожно. але вибрала

д.1я себе тернистий шлпх рево.1юціонера.

На

шлях

боротьби· О.

революційН·Jі

М.

Нол:юн·

тай еступи:щ В 90-і РОЮі ХІХ сто.1іпя. За кор,.ІІ')· .ном вона nознайомилась а В. І. Леніним і Н. К ::Круnською. Слухаючи

Во.1одюtира Іл.11ча; зав­ жд·и вlдчува.1а всю велнч його грандіозних ідей . В 1917 роЦі О. М. :Коа­ лонrай бере участь в п~;:\­ rотовцl збрОЙНОГО ПОВ· станюr в

петрограді,

про·

вод~rть роботу серед М()· ряnів Ба .пійсьnого фд'>­ '!у.

Піс.1я .'Іипневих подій 1917 роху уряд nереяського

заарещтував

жінку

як

ц.о

снебезпеч.;у

більшовичну».

Вона· . зн:.·

;ХОДИ•1аСЬ

ТЮР~Іі,

ще

В

t\'7-

J!И \'І з'їзд РСДРП('>) обрав її ч.1еном Цент· рального :Ко.v~ітету паnтії. Oлencaн;:uJa 1\Іихай.l і:з­ ІНа, як член ЦК партії,

брала активну участь у Ве.'Іиніfі Жовтневій соці­

алістичніЙ

революцІї.

Після перемоги llіовта11 була першою жінною, :.На увШш.1а в уряд Ра­ ~ЯJ«:ької

!\раїни.

у рО!\И ~іЙНН 0. стає

за

ГРО~!адянсьної n0•1ЛОНТаі1

l\I.

вІ'азівnою

~ач;ааьнии~

. по.1ітві.;~.:Іі,1У

Задн!провсьІ'ої Яf\й

вела

УИtРаїні,

див!.з;і,

жорстокІ

а

napriї

трохи

бої

nil

nізніше

nри;:;.начили народним нсшісаро~ . пропаганди І аrітації Радянської У.<· ргУни 1 :Кри.:.Іу.

'ff

Як

розповідають

Пt1·

ра,,ьного

І

ІіиївсьІіого

бернського но~tітетів па о­ т Ії більшовикІв УнраїН•і, <<робітники, червоноарміІі­ ц! І все н:іселення мІсrа Києва виявис1и посданuю

ГазетнІ СТОріН!\И

го· nеріоду,

юrься

в

що

ТJ­

зберіга­

дермавних

ар~!­

серпня 1919 року !ІОНа виступила на баrат•1·

24

тисячно~

мітингу

вміла

.JТи

не

забvвала

В . І.

в

1

перенонати

бути

СЛІДАМИ

соамкісио ПОІ8!'ТJІ

завж;.и

народ()М,

О.

завжди

заrоловком

критихував~и

ІменІ

Щор~:а

за

як

.1ИRУ БІдЧаЙ;:r\-ШНІ1Ї С:ІІІі.'ТІ!· вості. В своїй · роботі ;:р­ на в!Дчува.1а підтРН\іІ·:v В. І. .lенtна. його ·щи­ мови О .lt?Ксандра Михай­ лівна с.1ухала в Свер.1.1овському за:тІ :Кре" l!i на Х з'їздІ nартії. 6ачн­ .1.а вождя на nершотра •1н~вій ~емонстраn!ї на :Красній . n.:roщi, зvстріч~­ дася

на

Ці хви.'ІИ!1И .'!И її духовно.

. знали

про·

славних

НАША АДРЕСА

лю-

ro

нарко~Jа

-- -

.Броварська

одиосе.льчав

-

том кої

посло~ ІІраїни в

РадяНСh­ НорвегіЇ.

-

нашої

ян

со.1дат,

А. ЧJІС!И

Фес!ю

rро­

що

адміиJстрацІ~ провела

пе-

l\І!чу­

оп.1есни

про

:Коли входиш до музею;

Думаєш,

154.

Іх

вибира-:и

пр.-щі

nтахоm::1бриц! став шn· п . З.:J<;НіШНJ. Яиступ кожнпrо госrя СУПfJ08('!3Ж''І!аВСЯ

рн'ш

;JитячИ\ІИ

Щ•J·

nn.1e~­

ha,ш. бо в Ух С•'ІОВ~'{ брин!.1а :тюбnв ]О сяо,::ї прnфес!ї. б:~ ЯНОЇ .1Ю.1ИЮІ Не ЗЧОГ­ .1а б r:a,fnвl;цaн.., пювати. І це відчули

nnd-

діти.

lll>;r).1ЯD! приr(')ща.:ш ГОСТЕ'Й СТРа!1аМИ. J'l~l ra..,l й приготvвалп. Вс:! стnани олержа 'ІЧ від'-f!нн: оаінюt . А nnтi'f Rі;:tбув:~~ !."nнн:v·nc

краши.х

вир · )·

бі1! учнів. Найкраш?­ ~ш nvно:tІ.1ьниuями ~.~­ З!'а.'ТИ R. RеnЕ"М!~юю. .1. Нагорну, С. Осн­

СОЛОВЯ:ОВА, вчитет.ка.

фактІв

книжки

б!льше - 930 кІлограмів. А пе значить. будуть новІ

nраці

ти

разQм

бу.'Іо

ти,

всі

ці

експонати.

на

вкла­

- донумен­ Яна

нннжни

вели­

ка сnрава зроблена!

ТЕJІ!•он.иs

10-S·It;

ре.ааатора

tl.ano•l.aaJІ~aoro

коресаоа.аевта

ороІІІІс.ІоаостІ,

e6Jшc.air»4ФA11.4UY, м.

.вкtІ8

І

касоаоІ

.іtвічі

Ho-

ансамб.1ь

Прем'<ра

документально-

збірна

-

Куби.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Апуа.1ьна камера . Студія сЗолотніІ к.~ючик•. Зустріч шко.1ярів · ~ маА·

10.00 10.35

страмн

цирку.

МіжІІарадна студІя Новини. 16.111 СрІбниіі дзвіночок. Іб.ЗО Кnмrомо.•ьськnму назустріч. сПошук

)'Т,

11.35 16.00

s'Тцу мо.,о ..

днх.

МричинА

фІ.•ьм

Етю·

Л,И».

с)І

наr

госп

в

кn.1ективІ•.

с)/країка»

Кол­

l"rtмaкiв-

rнf>r · n раіІnиу диІпропетртоrької об.1астІ. 18.00 Т•мфі,,ьм сРозnовід! ll\>0

Фі.,ьм-концерт

Басистюк». ІР.ОО Актуа.1ьна

І.

19.30

сСпІва,

п!дручнини.

сомu.lьсЬкий

сБез-

Вистава.

На добраніч. діти! Проrр•ма •Чае»,

211.47)

2\.00 2t.з:;

Проловження

Камчатської

нІ

По

&акіиче-к•

Новини.

-

стіни• .

9.50 Концерт

Фі.•ьм-дітям.

Російська

tN.tJ,j

ЖІtття

18.43 19.05

Сьо• · одні

Е 1 ІНІtКи».

хореоrраф!чноrо Па.1ацу культури

І

м.

техніки

10.20 Веселі

Воронежа.

tІ.І.ІІ.Іу

uртІІ8О!е

19·3-18;

rocnoІІАА1.1Іа

18-4-87.

Киіасьц

154,

Друr; sис.оЩ

•Тихі

2 серія.

тр!.

1

мова.

науюJ,

у, світІ.

тонської

19.2'> І

РСР.

квітня

.1І1нІІІ

nерехІд

-

н•

час.

Вперше ка •кран! ЦТ r.y• дожній фільм сЛюдииа, якій щастило».

19.40

21.00 IIJJUІ'paмa с'Іас>, 21.:3;; Ко~церт · наrодної ~и

.

М.

LPCP

артис"'

Біешу.

закІнченнІ

llo

СьогоднІ

у

світІ. ПРОГРАМА УКРМНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Апуа.1ьна камера. сДжере.1а». Ведучий академік АН УРСР О. М. А.lИМОВ. 11.25 Концерт мо.1uдих виконав• ців радянської піснІ. 12.20. Зустріч з юнгою Юркон. 13.00 Живе с.юво. \3.30 Маіістри мистецтв. Х~·доЖ• ник А. Ерде.1і. 14.3.; й. Гаіідн. Концерт .ал•

10.00 10.35

фортеnіано

з

оркестром.

Іб.UО Новини.

Lrібниіі д1віиочок. 16.30 До І:;ОІJ-r. іччя Киева. Ком• nac · турІtста. · 17.1.5 Шахово-шашкова nporpa•

Ifi.IO

ма

с8а.ш

хід»,

поради. КОНІІСРТ ССТVадRО·tИ!ЧфОо \Jічно•·о оркестру }'крг.їнс ... ~о•·о те.нбачення І ·радІо.

IS.!IO 18 ..ЗІІ

Корисні

ІЯ.ОІJ Апуа.1ьнп

20.45 :!1.00 21.3"5

rtЗ На

камера.

піснею в добраніч.

cepul• • діти!

Програма сЧас». Новини кІноекрана.

ЗАГА.іІЬНОСОЮЗНА ЦЕН! РАЛЬНОГО

ПРОП'АМА

ТЕJІLБдЧЕІІНЯ ТА ПЕРЕдАЧ.! 1\д КИ іВ І ОБ.'ІАСТЬ !їм наст ика. 8.~0 Х у дожній телефІ .1ьм

S.IIO

НІtіі.

•НІч·

сеанс».

9.о.; Lадют, дитячих

піонерІе~

Концерт

ххдожніх

ко.1екти-

вів па.1ацу- піонерів м. Таш-

кента. 9.50 Науково-поn)·лярн! фІльми •Закон•, сЩб.1І11, Вер. сія і факти•.

10.1·3 Му:Іьтфі.Іьми - сЛошариа:•,

старти.

Естетичне

12. 2.; Гра. тет. не.

виховання.

Ві.,ьнюськнА

Фі ..1ЬМ:·конu~рт.

12 .~;:; Фі.~ьм _

дітям.

Ку.

квар-

•.Альощи-

nо.tНJваннSІ•.

.Іру!ІJІ,

13.~5 Екран 'бира~ СРСР -- )Ігоршина. 14.15 С.1ужу Радянському

курс.

студеита-sаочника. в~wа

Новини.

18.20 18.50

Сnорт

18.15

Все

за

•Пісня

те-

Фізика.

Всгсою!Ні змагання • бо­

рІньби

самбо

на

при3

« Писнерсhая

111·~ ен

(і нь.

ra~

правда>.

Симфонічна

сІ\раЯ ЕlІ.ИНИЙ».

~

ІІаш край, наш JІІ СІ< чнпс ьtшИ ра А он Ки Увс

19.00

кnї

?0.00

пб. :ІL!t;:ТЇ.

Вечірн•

фі.1ьм

тиждень.

• Проnаrаи•

ст~·дента-заочннка.

Новш1и.

зети

математика.

КиїІІСькнй репортаж. краш~ .11Ітям.

17.:1{1

18.00

18.110

norмa

Концерт.

1

дJt..:т~.

18.4:;

!5.lfi ·Новини. \5.30

\ .1.45 Тr.lежурна.,

16.30 Lкрак 2 •уре.

Сою-

зу!

ка .JКа.

«Федорине

20. С5

,'\\іА.:народна

21.00 2\.3';

Прсн· рат.'а

Му.1ьТ•

rope».

nанорама..

«Ча_с».

Х\·дnжнІtі те.1ефі.1ьм •Зв• ~ісяuь.-. ~ ttpiJІ. .1lf'B)!1KQBil (,Jужба. т •.,ефІ.1ЬМ • Прем'ера:о •

ча"Ани#t

Броварському

:?2.4(1 22 ..50

комбінату

громадського

харчування

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: майстер будівельної груnи, адміністратор у ресторан «Пролісок», офіціанти, кухонні ро­ бітники, вантажники, кухарі 4 і З розрядів, швейцар у ресторан «Пролісок».

За довідками ,звертатися у відділ 1{адрів І<омбінату за адресою: м. Бровари, ву.'!. Киів·

ська,

сере~иьої

clл~~aoro

Саха'.1ІНСІtе

сНова казка• . •Як rрнби 3 •· орохом воюва.1к•. льтура поведінки І сіrІ.•ку1\.00 документа.•ьни/1 фільм ка. ННЯ'. • сЧас, який завжди 3 t18• •Во•ка у ми• ПІ>о .життя і діял~о11.35 Му.1ьтфільм триJІев'ятому · царстві•. НІСть О. М. Ко,монтай. ІІ.5.'і Курс на індустрІалІ3а11.40 Фі,lьм - дітям. •дІти Па.• ці оn. По будовах nерших міру» .. п'ятирічок, 12.:;о ІІ<tродні мелодії. 11.0~

148.

Колектив paJІrocny ІменІ Васклини

сНова•

варского

ан• я~•

-

rOpOЛCKOtO

І(оммунистиqескоА

~·иньt

rородскоrо

Совето•

ІІа~оJІяьrх

КиевекоА

области.

06<:.11 1

.:

Дирекц!JІ.

сnівчуття директору nриводу смерті його

tl.u/.1'

діf~.

lпіва~ ДержавнІІіІ акаJІомі•Іний чо.1овічий хор Ес-

•СтарІ

ансамб.1tn

..

ком­

сурмачі!

1ї.3.)

ДРУГо\ ЗАГАJІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛF. БАЧF.ННЯ ТА ПЕРЕдА~! НА КИІВ І ОБЛАСТЬ

8.00 Гімнастика. 8.20 Художніі\ фільм

та

КОЇ Обо'l.і:іСТСЙ. ВідІ · )· кніта.ся.

ДРУГА вистави

с Безта.:wанна:.,

заrін

15.()0 16.30

19.30

І(~рпенко-КарніІ.

таланиа».

О,

камера.

с3а

к.а.-ІІевда.

сОператнвниtі

J.5.20~ Виступ х.удоJІ\Ніх колек.тИ• вів Приморськоrо _ х.ра.ю.

nо.'1ювання•.

18,30

фі.1ьми

комсомодьс.ьким

l.fep-

академічний

А .. ександрова

Ре11актар Є. ФЕДЯR.

ра.аІокоа.wе••• робота

RИКОНУЕ.

(t(IИOnpanopHИЙ

mко.ли.

аает,, ре.ааатоРа. сеаретара,

кІсцеаоrо

Sposapa, sy.11,

та

Документа.:Jьні

Л. МИШКОРІЗ, учеRИцІf 4-А класу Го­ rоJІІвськоІ

М. ФЕЛЬДМАН, У'fС!НЬ ШКОтІ .JtW 4.

a.ns 11-4-47;

BИtiftRa

А.

19.15 Чемпіонат СР,СР • ф~тбо· •1у. UCKA - сПахтакор•.

баrато

обговорено

роз­

Художній ф1.1ьм •ТабІр іде в небо•. По закІн.ч~­ ні Новини. 14.30 Новини. 14,50 l\OMCOM0.1 МОЯ .IOJIIt,

-

nрохан­

комnозитора

ФІ.,~м-концерт бе 3И8АlІ~>.

Будуть новІ

прави.льІіи·

перевІрки

1

Пісні

20.00

Іб.оn Екран

лець.

Л.

малюнку

.

ня.

·:а

техиічиІй радІ радгоспt, ка икІ.іt накресленІ кон­ кретнІ' захоnи по поnІл­ ШР.RНЮ роботи та усуиек­ ню BRJIBJJeHHX НЄДОЛІКІВ.

rпRИуто

srк

.aapcтaa,

ПР•1-

І

бать-

та

vмоии

що

d>E'p ·Ю.

І<:J·

матерІал

зі<и

Якось в нашій WКОJІі з'ЯВИ•іОСJ'І ОГОЛОШеНRЯ «Піонери! Беріть учасrь в операції «Мі.1ьй·Jн Батьківщині!• Того ж дня наш загін і 'fенІ Ар­ кадія Гаf!да pg n·очав :зби­ рати мany .1arypy. Ми nр:І­ цюва.1н n'ять днІв і· Н3· збирали ~rакулатури Нd~­

нє nіднесення. адже ~у­ стрічаєшся з історією рщ­

названих

тnеба

ве'Терано'І

ви·

дено для того, щоб з!бра·

.

відчуваєш якесь внутріш­

м. &РОВАРИ,

ви­

бnиrа:rир тра..:­

ВИ8118JІ8

кожному

І~.~;; Сьсн· одиІ у світІ. Зустрічі на ваше

17.30

0.1ексян.:~ри Пе rпро те, щn :,з­ всі

Репор. Всеро­ дитячої

тижна

19.00

17.0:;

назанждІ:І. 20 р11х!в віддао;а :'-'.1Юб.:теній реботі вчи­ те:тьІІа mраНІІУЗЬН1Ї ~tови !\·f. Ф. ФонІІІ,І.

пр;щіJ>ннr;и

\'Іен!

гояnрив

сонце

'3

с.1уха.1и

сТихІ

книги.

18.30

шко.11~.

ВИХОR~'Rа.1Н.

навчяння,

раз

, учня'І.ІИ

Газетхий

МJПІ,

!(Jiiacьxoro

тру­

иаспtдки

Адамкович · повІдо­

вуJІ. НиТвська,

py1ra.~

110,1'1- ·

ЩИру

ра~ ствnрені

М1L

М. С.

:о;а.1а

ревtриу

мадської худоби. Директор paдro·c.rty

иоrо · :краю.

;ря

що:rІта nрацює з

ЗJІМіМ!

господарства

~f',t·

nno VЧFIR 5-А · R.1a~v Cenri я Яо.1ев;~ч~. <~ннІ!

atypиutc­

ВИСрrІІІВ

у

Рідної

УЧНІ!! ШJ\1'1 .1 1 1 янІ праuюють ~"'Ха ні · 1атора,ш. CHRY Печуnу, ,ВІиора Ра:n­ на. 3 11Сnб.1ИБИМ 1..!xr>n .:ТeHFHf~J УЧНІ сnрн!f­ НЯ.1Н й11rо no~noвl:rь

тtв СРСР.

иедмtки

.Jn

.1ИШНІХ

ЯКОВЕНКО,

СпіJUСИ

е.1ова рівни

чem<n

сійського

СРСР·!

О.1е'\r. :й

вчите.1ям

ЇЇ

сце­

rmanю. Гn.1nFнчй інж~­ неn nадгоспv В. Т. C~!!­

Рідні~

О.

дітям.

го . те.1ефільму « Во1 · ненна ви .'1юдииа» дn 100-річ· чя ~ дня JІаро.ажеНИ'ІІ К. Чуковса.кnго. 22.4(1 Сьогодні у світІ. 22.55 Міжнародниі\ туркір 3 во• ,,.1\бnлу, Жінки. ·. Збірка

сі.1}'>~НІ-П. Гv.1яниuь~;;з

~·т:оаrпю

v

вlдда;v­

чи СВОЇ СИ.1И БатьківщинІ.

ПіІ·

Н.'ІННа.'І~ Рn3Ш1t!~ЛЬ дn­ ЯрНИ н. :М:. Cf'MЧE'HRO. щиро :за нп ха ної свою

s

Фі.1ьм

БЕРЕЗНJІ

31

9.4.j

мелодії.

трієчники•. t серія:. 17.35 Книжчин тижд.нь. таж про віJІкрнття

21.35

транторІ.

вечQра

31

р,·т;а,tи.

- ·

16.30

~

ЗАГАЛЬНасоЮЗНА

рем•.

nісні 1 танцю РаАянської Армї1. 21.00 Про• · рама с 1 1ас•.

на тракт()рис­ най~о.1одш~й

БНС.10RИ.1а

т:оиnеченv в . 'W!С·

· Гарячі

72-річ ra на nос­

!\раїни

гом

тrтноУ бnитади !І. А. СИ:~оненко. го.1(І!!Н•ІІ! агроноч R. Т. РябчІ'н­ нп. дмрка Н. ;ІЛ. СІ'>І­ чен•нn. ГО.10ВНИЙ ІНЖf.. нер В. І. СаБчен!\n. ·ro· ~овни~ бyxra.:rтt>P М. П. Остапепь. ro· .1nвниІ! ~>Roнo~rtcт М. І. МУ:1НЧІ"НКО.

си своєї Батьківщини. В РG~'И Велиnпї Віт-

noc.:ra

ЯНІ

р!на

МЄ>І<.сіt\1 l Швеuії. Всю:rи

ту

гІсть

к:--·

з;шашн:-·

радгосnу

)-

НародНІ

ка

МатвІ<.ннn. Заsід~·юча

різ­

носять

дІ'В!іичим. Перел ступн.'!и

з ве.1иnою nринциповістю вона відстоюва.1а інтер.?·

чизняної війни О. 1\І. Но.1лонтай

з~·стрітися

їм

на

Вчиться та І

них професій. Піз звуки в!тал.н,Jї МУЗИКИ ГОСТ! ВХОJЯГЬ до за.1~·. Піо~;~ери nід­

.:r.!,

років О.'!ександР1!.

50

щпб

.1ю6ов

:та

соцlа.'!ьн

ком

нrf .1уніІють иІрrпІ І n!снІ. · В них' :1~учнть

Михай .1івна стає диn.'!о~Іа­

· 255020,

~ара

замомеИНJІ

lfi.Ii;

•Я

чуд.оау ... :t

8.00 Про І рама • 'Іас•. 8.-15 KJtyt'> кінопuдороже/1.

спорту,

Ім.

прt>дставниками

нюш

забезпечення.

В

І ТЕЛЕФОНИ: р

. В.!fКОнує

одаrу.

.1яннцю.

п-рацю ва rи

nіз його nерівниuтвом nосту

~

з6аrачvва­ Ій випала

. щастя

велю<е

учні.

v

засі;~ан.нях

РаднаркомІ.

ми. мсьминлаr.­ дей Броварщиии!

!!Вtи. за nорадою наших вч:ите.JІів ві;~відали місь­ !ШЙ Історине-краєзнавчий музей. Ск\ль:ки нового

ви-

- ·--- - --··- - - - - -- ·------- ---·

мяпо.lнІвськоІ сер~1· з!бра.1иrь ньої шко:ти

.1ю­

Зустрілис" з Істо-рією JІх<>еь

Шве~~:-мотористха

В антово~іУ згл! Се­

виділя1н

М. Ііо.1.1онтаІ!

"ве~спювться БАйдУЖІстю" рцтосп

Осьмак.

ВЕЧІР ПРАЦІ

учити~я

нього.

народу

НАШИХ

{СОИтролю• (номер за 27 ЛЮТОГО Ц. ' р.) В кореспонденції під таким

сферІ 1 мо-

нІк:J­

вка::~Jв:.•!і

.тrенїна -

з

в пр>~·

•Hapo~oro

цій

Фото М. СQІииоrа.

1

"8 сторі1щІ

Любов

-- -· ------~т-- ·· - -

Марнсистська nерекон,.;­ ність. ві,:щаність справі

МЇЩЄНН! nИЇВСЬ!\ОГО UИР· !!!У з доnовіддю: «Ві;~ оборони до настуnу•,

8

в

роботі ши ро"Коrо розмаху.

r!.

докумеч·

~ працює

Всюди, кудм б не ма­ nравля.'!а її партІя, .вона заRжди надава.1а своі.1

мерла

часу

Приваблює робота

. ._110/lЬ. У mвейн(tму_~Т~_!>-~~в ~~____!оrолевІ, nоб­

.

· вах :Києва, в серпнІ 1919 року О. М. :Ко.тr с1!Jнта~ nереб)-'Ва.'Іа у нашому M'C·

ТИ і

від

ночих рук.

Леніна О . М. :Ко.і,'!О:l­ тай велике довф' я•.

Ш·веції. За великі зас.:tуги во· на нагороджена і багать~~ ор;rенами · нашої !'Раїни. І! також ордена;~>~и l\Іексіnч. Норвегії .та Швеuії. 0,1ех­ сандра Михай.1Івна по­

Ж<JВНЛ!

С.'ІУ*.!~~рвtсу~- м~бУ_!Ь, ке _І~ну~л!_!_бе.!_ жІ:

гу­

ПЕРША

шо·

Новини. 14.50 Дnчмента,,ьни~ фільм •Я знаю місто буде!:.. 15.00 )1.1юб.1енІ віршІ. 15.30 1 \емnіонат СРСР 3 кІнно. го

фільм

мить

ПРОГРАМА ЦЕІІТРАЛЬНОfО ТЕJІЕЬдЧЕІІНЯ

•Час•.

Носов.

14.30

з

доnовіддю сПерімога за­ лежить від нас• перед ро­

МузичинА

СЕРЕДА,

ЗЛГЛJІЬНОСОЮЗНА

Про1рама

8.00

видаТrІd диnло­

•3,.8•

серія.

1

G

БЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛ ЕБдЧЕН НЯ

-

день

фільм

місяць•.

м'•таю

ломоносці». Фі.1ьм-внстава. По закінченні Новини.

ленінсЬІюї

І~чІра

20.00

21.35 Художній

8.45 6.

когорти

-

22.4О.дов!дкова · служба.

ДО 110-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

До

перерв!

11

каsка. с ЧарІвний екран•. Проrрама сЧас•.

tJ.OO

орг ан

ЗахарІвни

6оо­

КОМRТЄТІ

оартн•

Щорс.а вис.тn~люв r.1ибо~е

радгоспу мат~рІ

Ук­ раАоnкосо

Газета середу,

Аеnутатов

uукованнА арк)·ш.

М.

.Тираж

с.

Адамковичу

а

АдАМКОВИЧ.

виходить у вІвторок. та суботу,

а"ятни[Ію

ІнАекс

11.900.

5І964.

Зам.

1255• (

1

49 номер 1982 рік  

49 номер 1982 рік