Page 1

OPOJIETAPI

ВСІХ КРАІН,

lllHA/fTZCJ/1

.NI! 49 (4157)

ЦА{ми: _ днями віДбулось заняття університету профспілковогСІ акти.у нашого міста та району. З пекцією •Новий етап на шля­ ху до комунізму• виступив секретар НиївськоІ обласно! ради

СУБОТА

27

профспілок

Ціна

2

r.

Л. Дирецо. Він зуnинився зокрема на тих не­

відкладних завда:княх. як! поставлені

БЕРЕЗНЯ

1978

ал няття

ЧЕРГОВЕ

...;іІё!!!!!!!!':'!!!!!!Е!!!!!!Е:!:::::.еФ

XXV з'Іздом НПРС перед

радянськими профсnілками по усnішному втіленню в життя rрандіозних накреслень десятої п'ятирічки. Прокурор міста Ю. П. По.птавець прочитав лекцію на тему

р.

хоп.

«Практика використання nрофсnілковими організаціями Нодек­

су про працю УкраїнськоІ РСР•. Водночас допnвідач відповіа

на ряд заnитань про дотримання заtюнів про nрацю. «Розроб­ ка та складання форми по тимчасовій непрсщездатності і вироб­

rАЗЕТА

ничому травматизму•

-

тема виступу заrтупника головного лі­

ЗАСНОВАНА

каря . центральноУ лікарні А. П. ТемвосаrатоУ.

В

ченню Історичних матеріалів

Про завдання профспілкових організацій по глибокому вив­

1935 РОЦІ

тання

XXV

соціалістичного змагацня

по

з'їзду

НПРС,

про розгор­

виконанню планів

першого

року десято! п'ятирічки говорив голова міської ради профсnі­ лоF в. В. Турпітко. Слухачам подавали поради консультанти. В. ЦИМБОЛЯ, секретар Міської ради профспілок.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕ'П КОІПИІСТИЧНОJ ПАРТІІ УКРАІНИ. МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕІПТАТІВ ТР~ДRЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ПОЛЕ RЛИЧЕ ХЛІБОРОБІВ ПРОВНИЙ ВВіадУ РАДГОСПІ ~~РУСАНZВСЬВИЙ'~ Рішення

XXV з'їзду НПРС nодарунком

мехаиtаатор• аід·

викликали в колективі радгосny «Русанівський~ нову хвилю політичного і трудового піднесення. ПраЦівники цехів рос-

значили підготовку JІО XXV з'їзду НПРС. У зимові дні на курсах при радгоспі готувалJ{ MOJlOIНX ме­

линництва і механізації (в гос-

ханlзаторів,

подарстві

діє

цехова

уnравління) стартовий рік

система

зобов'язалися п'ятирічки від-

значити внеоним урожаєм всіх

сільськогосподарсьних культур. Виростити на кожному гектарі

і

робітниць

вчили

'JI: ~ ''~

ІІІ ''

І"

;•··ІІ''

'І'

.

.,

робітинк~в

майстеркОСJі

ІJtPOo

щування високого &рожаю кор· мових і овочевих купьжур.

... r НЕ ..АJІЬRИМ Пr..РЕД Е ~ · . НАСТУПОМ

34 центнери зернових, у тому числі - по 38 озимої пшениці, одержати по 200 центнерів о110чів.

Нинішня весна пор1Jкяно з минулою запізк1ла. ив•а­ ність вологи в rрунті менша норми. Це вимагає від хлtборо-

9.00 центнерів на гектарі кормових буряків. Рільники зобов ' язалися за-

під ярі зернові потріІЖО більхіІ як на тисячі rентарах. А якщо працюватиме у nолІ. Проведена аrітат.орів, політінфор­ врахувати nлощі пfд овоЧІ 1 :марада

Нолентив першої бригади ко- бів провести всі ПОJІЬОІ1 906оти муніста П. с. Божука дав ело- в стислі строки і якlско. А ОС5во добитися 45-центнерного сяг їх чималий. Тільки закри­ врожаю зернових, виростити по ти вологу на озвмиJІ1 ! :$Ябу

безnечити громадську худобу кормами власного виробництва з розрахунку 53 центнери кормових одиниць на умовну голову.

кормові культури. то бу,u, ка· багато більше. Uю роботу nе­ редбачено винокати 3f дв• #к1.

маторів, лекторів. на яких об­ гоsорено завдання ідеологіч­ нн~ працt-вників на nольових

ральних

стуnів агітаторів 1 nолітінфор­ маторів серед механізаторів. Wінчується аигоо:оалення ка­

Розкидання opraиiUQ 1 и!:ие­ робоrа:х:. Розроблено графік ви­ добрив.

C\дrO'tOua

Працівники цеху механіза- грунту nід ярі !~pи~st 1 Оtоч~ ції. яннх очолює головний tн- сівба і садіння Іх., •среПІе и1А­

женер

радгоспу

м. Ф. Боро-

живлення о:sимІПІІІ

....

це .аалеко

иецьний. зобов ' язалися вироби- не nовний nерелік J)обіт, переІ­ ти на еталонний трактор 1900 бачених робочйм дЛІІІОМ ІІа nе­ rектарів умовної

очно"! аг!тац!1, комплектування пер~увних бібліотечок.

Для здійсненн!'!

систематич­ вневітлення

оранки і до- рlод весняних ПО.Іlьоаих робіт У ного 1 всебічного

вести коефіцієнт змінності до радгосnі . В ньому визиачено соцtалісти·чного з:.tагsння на по­ 1,4, ремонт техніки провести обсяг тієї чи tишоУ робоtи. льових роботах, забезnечениJІІ достроково з оцінкою «ВІдмін- трактори і машqи, Jtld будуть його гласності створено штаб куди залучено пар­ но•. Всі польовІ роботи вико- зайняті на TQMY 'U 1ИIJI.t)My 1нформацп. :иувати комплексно, в стислі процесі, прІзвища траrсторист.1в . тійних, профспілкових 1 комсо­ норми, строки та іиШ1 .ІІUі.

строки, груповим методом.

На засіданні партRЬму

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПІДКРІПЛЕНІ ДІЛОМ Партійна і профспі Jl кова ор­ ганізації та дирекція радгоспу nрагнуть усе зробити. щоб у трудовому

суперництві

визна­

чив своє місце ножен робітник. Ще восени розпочалось за­ кладання міЦної основи під цьогорічний урожай. Озимі бу­ ли nосіяні в кращі строки від­ бірним насінням у добре підго­ товлений грунт. своєчасно під­ живлені. Як поназала перевір­ на, посіви добре перезимували .

Значно збільшена полявна nлоща, під весь ярий клин за­ готовлений зяб. Повністю ви· стачає

насіння.

яке

доведено

до високих посівних кондицій. Набагато більше, ніж торік, ви­ везено в поле органічних доб­ рив .

Особливо

,~:~обилися

помітних

механізатори.

успіхів

Насам­

перед, було зосереджено всю техніку радгоспу на централь­ ному

машинно-тракторному

дворі поряд з стернею ,

що

ваги

час

під

Виступивши

механічною май­

дало

великі

ремонту

пере­

машин.

ініціаторами

зма­

гання за достронову Підготовну

техніки до польових робіт, РУ­ санівці створили бригаду слю­ сарів-наладчиків, залучили до ремонту потрібну кількість трактористів. використали спе­ ціалізовані майстерні «Сіль, госnтехніни» по лагодженню вузлів І агрегатів. Внаслідон ще до 1 січня було відремон­ товано 1 поставлено на лінійку готовності посівні і землеоб­ робні машини та інвентар. а до 20 січня - вс! зернові, силос­

Іtі і картоnлезбиральні комбай­ ан. трактори. Таним трудовим

1

від·

мольських активістів, членів груnи народного контролю, спе­

ціалістів радгосnу.

Щодня

ви­

критих nартійних збор•х. обговорено nитання с-Завдання

nускатиметься

парторганізації на пер1().Д вее­ няннх польових робіт~. затвер­

газета. в яких систематично ви­

джено план організаційио-пар­ тІйних заходів. визначено мо.

лендар

трудової

бюлетень, слави.

Ка­

радіо­

світлюватиметься робота меха­ нізаторів , їх передовий досвід.

ральні

і матеріальні стимули . ТЕХНІКА НЕ ПІДВЕДЕ В умовах внутрІрадгосnиого соЦіалістичного змаганиА пеЗ nерших днів буде органі­ редбачено в nерший ttfpioд ви- зована групова робота агрега­ даватн дві щоденні rрошові тів у дві зміни. Перша працю­ премії, одна з них з врученнJІІм sатиме з п'ятої години ранку перехідного чер:воноrо вимnела до тринадцятої дня. друга за досягнення механізатором з чотирнадцятої до двадцять високої продуктивності праці. другої. Обслуговуватимуть тех­ якості виконання зміниоl норми . нtку два слюсарі-наладчики. В За успішне внкоиаии.11 тоrо Іх розпорядженні nересувна чи іншого nроцесу 3акриття майстерня. для дозаправки

вологи, внесения добрив, еівби, садіння та інше вру'Іати перехідний червоний uмnел 1 грошову премію залежно від винонаної ро r- отн в сумі 111 10 до 50 карбованцІв, a.ne ие бІльше шестидесяти nроцентіа від

тракторів nальним і мастилом виділена спеціальна автомаши­ на . Подбали ТУ'!: і про те. щоб механізувати протруєння. за· вантаження зерна в сівалки. Якщо раніше цю роботу вико· кували десять чоловік. то те­

місячної заробітної nлати. В плані партійноУ роботи ве-

пер 2-3. Радгоспні умільЦІ виготовили із сnисаного зерно­

лину

комбайна завантажувач

увагу

гічному

приділено

вихованню

ідеоло-

т.их,

хто

насінням .

сівалок

Добре

організована · диспет­

черська с·лужба на основі дво­ бічного ра-діозв'язку з бригада· ми. відділками сприятиме опе­ ративному керівництву при про­

веденні польових робіт. Культурно-побутовий це-х ор­ ганізує 6езпереб1йне дворазове харчуваІЩя а noлt. налагодить

виїзди автоJшttщ служби побу­ ту на місце роботи. Парторга­ нізація подбала про виготов­ лення зразково"! наочної агіта­ ції на щитах, nрацюватиме nepecysнa бібліотека. Під час ne• резмtнкн sистуnатимуть агіта­ тори l лектори, агtткультбрига­ да.

ШТАБ ОЧОЛЮВАТИМЕ КЕРІВНИЦТВО Для

керівництво

nольовими

весняними

роботами

створено

штаб. До нього увійшли секре­ тар партійної організації І. П. Рябий, голова робіткому П. Г.

Соловей.

голоsа

груnи

народ­

ного контролю В. С. Мовчан. головні спеціалісти. Очолив штаб директор радгоспу О. Я. Нулик. Встановлено спостере­

ження

,

за

станом

дозрівання

грунту. Щоб відкрити фронт для роботи механізаторів по підrотовці грунту, штаб вирі­

сов! польовІ роботи.

шив

тори

прискорити

розгортання

торфокомnостів, які знаходять· ся на nолі в буртах. Так вони швидше

відтануть

1

їх

можна

буде розкидати. nриорювати. Цю роботу усnішно виконують бульдозеристи Василь Іванович Галатенко та Григорій Павло­ вич

Юрченко,

розкидання

приступають

rною

за

до

доnомогою

«РУМ-15• механізатори Іван Панасович Стратійчук і Павло Андрійович Шевченко. Незабаром розпочнуться ма-

орган1

в боротьбу

вано

за

Механіза­ ь

. .тючаться

високі вроЖа'і

першого рану десятої п'ятиріч­ ки.

М. ІВАНИЦЬКИП. На фото: внизу начальник цеху механізації В. Ф. Воро­ нецький (в центрі) з групою мех.ан!заторів виїздом. вгорі

перед пробним nробний ви­

-

їзд ; кращий механізатор А . І. Вірич ще раз перевіряє занріп­ лену

техніку.

Фото М. Семииоrа.


РА ДЯ Н С Ь І[ 11 Й С У д

-=

ЛІІ

ВІ

1ПРАВОВЕ

ВІІХ(tВАННЯ

І ЗІВОВ СТОРІНКА ГРОМАДСЬКDrО ВІДДІЛУ ПРАВОВОГО ВИХОВАНН.А

в Аго ни

СВОЄЧАСНО РОЗВАНТАЖУВАТИ креслень водиться

XXV

транспорту,

І'!Кого

чезна

кількість

дарських

на·

виробІв,

заліз·

за допомо­

перевозиться

На

адресу

підприємств нашого міста удень 1 вночі прибувають вагони з

різноманітними

матеріалами й

устаткуванням.

І тут потрібно

забезпечити

чітко

тресту

сБроварисІль-

ставляться

страЦІя

заводу

ра досЛ!:(Іfо-ексnериментальноrо

жав! ееликої матеріальноУ wко-, вича. Вжиrо ряд й інших захо­ ди бо збитки відносяться як дtв, сnрямованих на усунення

за рахунок

п!дnри- порушень Існуючих законів. Було це одного чудового JІІІJІ. Принаr!дно хочеться нагада. У дім Михайла Згурського -

.. за що примушенн..

осіб.

Отже, за nорушення законІв про своєчасне навантаження і розвантаження

керівникам

приємств,

що

окремих за

під- мешканця села

безвідпові·

зав 1тали

ТарасІвни

гост 1-со б утильники

дальне ставлення до своєчасно- Григорій Лось та Василь Ном• і ланець. Задзвеніли склянки. Ви. 1в, крм го розвантаження вагон проку- дисциnлінарної пили п.1яшку, виnили другу, а 1 матеріальноУ міста з ме· відповІд.ат.иосrt. мс·же насту- коли поSачили сухе дно в остам.

вагон 1в

ратурою нашого

3142,5 карбованця, а ШБУ - тою часткового відшкодування ній, вирішили гуртом nоІхати а 1 крим1НдJІЬНа в дnов 1даль· б ф 50 за ПРОСТІ ..n 9144 вагоно-го- з б нтк 1в б ули nред ,явлені nозо· nити ність. А тому керівникам nідУ ет, що 6 ще трохи добаJити. дини 5596 карбованців. ви в розмір! однlєІ третини за. приємств, де ~опускаютсья над- Добре снагазований• господар

сер­

ме­

На деревообробному комбіна-

талургlІ робить все, щоб недо·

пускати найменших

Н. Н.

вають заходів по терміновому розвантажуваиню вагонІв. За-

був сплатити залІзницІ 1135,5 карбованця штрафу. Шиноре-

адмlнl·

порошковоr

ком-бінату

заступнима директо­

ливої справи вІдповІдних осіб.

но-години,

важливої

дуже

Губського,

ний простій вагонІв 5152 ваго- ємств, а не стягуються з винних ти

злагоджену

йозно. Так, наnриклад,

вообробного

буд•. пластмас, меблева фабри.

монтни" з"'ВО"' за nрості" n а .. n 15118 nідnриємствах взгоно-годин сnлатив штрафу

сnрави

байдуже ставленни до цІєї важ-

вод залІзобетонних виробів за nр~вило, 1975 рік доnустив наднорматив-

ре~боту по вивантаженню чи за­ :вантажению ваrоніІ.

На баrатьох ,no цtєІ надзвичайно

до

відnовідаль­

ка, ШБУ-50 та інших. На цих СлІд відзначити, що наднор- заводу І. С. Менжеги, майстра nідприємствах не З!Івжди вжи- мативн! простої завдають дер. меблевого цеху Н. С. Струне­

веJІИ·

народногосnо­

вантажів.

винесенІ

nритягнення

днсципJІ!нарноІ

з'їзду НПРС від· шиноремонтний, залізобетонних більше. Ці факти свідчать про

працівникам

ничн~rо

гою

здійсненні

про

Інше становище склалося на І рисІльбуд• 1 меблевій фабриЦІ, ності начальника транспортно­ таких підnриємствах, як заводи простоюють по дві-три доби 1 диспетчерського вІддІлу дере­

Надзвичайно мжлива роль у

JІОСтрокомму

Поряд з цим були nостано11и

тІ І в

наднорма­

райоб'єднаннІ

техніка•

ткаких nростоїв вагонів. Вагони оброОлmться швидко і своєчас. :но. На nІдnриємствІ укомnлек­ то~tаво бригади вантажникtв, ІІК1 працюють за rрафlком три3МінноУ роботи, встановлено до­ статню кількІсть вантажо-роз· Іаитажувальних механізмів.

•Сtльгосn-

розвантажувальні

ро·

робітноУ nлати

директора

воду

до застуnника нормативні

шиноремонтного за·

А. Н. Нононученко,

ко-

nростої

нео6Хі.ІІІІО н~о

вагонів,

nроаиалІзу-

натисн3 з на газ. І Іх мотоцикл рвонув

вни --~ затримання ваrо- кажуть

ва всю

швидкість,

ии

з вітерцем. І не встиrла

боти ведуться лише в nершу лишньому застуnнику директо- Н1І u. _.,..увальио-роз- компанІ і nроспівати •Ох, машн· зміну, а вагони. що nодаються ра меблевоІ фабрики А. І. цит...-..-11 роботами 1 на, ох, 1алізна•. яи цей свесео

у другій половині дн.11, nросто- Якимчуку, начальниковІ транс·

лий nci Ід• стукнувся

об ван•

юють всю добу. НерІДко траn- nорткоУ дільниці заводу nлact- вжити Рlщучих заходів ШО.!ІО тажну ' rащину. І стукнувся так л11ються випадки, коли ваrони, мас н. А. Іванову, старшому nодопанн~ цих иедо~ік!в. 'сильно, що замість буфету йoJQ. IIUJifAII~ЦЬ, ro екіпаж потрапив ... до nіка!'· якt адресованІ заводу залізобе· вико~робу ШБУ-50 А. Ф. Ну· про.-w• 6poaapt., мо. ні. тонних виробів тресту сБрова·

черу та tншим.

.поДШВІt

_...

ІDC'l'JЩiJ.

М. ГPASUBИR.

_______________.о~____в_о_вв__м_и_t_,_и_____о~------------~Су~б~от~а~,~2~7~б~ер~е~зu~~~9~7~1~~~·1~----~О~---

_____о~----2-~~ор_.____~о


СІJІЬКОРІВСЬКІ ПОСТИ :і ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ nов1д6ЮїІї6Ть:

ЗІJЧИТЬ JIBKTDPCЬHB СІІ810

ЛІКВІДУЄМО ВІДСТАВАННЯ

КаЬі~повідальніше заадання нині поставлене перед ІііЩями ідеологічного фронту активно й перекоили~ ао пропагувати серед населения історичні матеріали (XV s'їзду Комуністи'Іної партії. 3 цією метою місь­ uІ комітет Компартії Украіни створив пропагандист­ tьІо-лекторську групу по роз'ясненню і пропаганді ма­

мірою

nо­

ДуЖИJ( і Галина Василівна Ма• зуркевич по 14. Галина Іва. нівна Міщенко по 1З кіло·

nогода,

Нf!­

tраміз.

ЗиміВЛя худоби у цьому році була нелегкою. На nродуктив­ ностІ

тварин

значилась

певною

хоподна

tерІі&лів з'їзду, а також спеціальну групу доповідачів.

доста'l'ні запаси кормів та Інш\ несприятливі фактори. На на·

Іо іх складу входять партійні, радянські, профспілко·

шій

ti

фермі,

змістилися

nрацівниn, керівники промислових підприємств, ус­

зокрема,

строки

знач!іо

отелення

ко­

tаИ(ІВ, радrоспів та птахофабрик.

рів. що стало однією з причин недсбору молока. До цього ча·

Із змістовними лекціями ваступили пере)( тру)І}ап­ Іами нашого міста і району Л. І. Шелест, М. І. .ltolii,

су у нас отелидося на 90 ко· рів менше, ніж за відповідний nер1од минулого року. Звідси й

:В. І. Дем'яненко, Ф. Т. Шипилеико, А. І. Суботів, І. К. Цімошинський. Іх виступи розкривають вeJtn доса:г­ аеиь ра.дявського народу J дев' ятіі п' Jfl'ІІPitцi. наці­

зрозуміло, день

аитrя грандіозних накреслевь партії и& иове п'іІти.іч·

ВєJІИкУ роботу по роз'ясненню матеріаJJі:а

fJб­

a'itJ11.

tодить лекторська група Київського облісиого 8111іте-.

tY Хомпартії Украіни. Члени цієї гРУПJІ В. М. tе-ов,

8.

І. Морииець, Л. К. Сук,

М. А. f:иилtцький

ЧШіе.ло зусиль,

довелося

докласти

траІrn)ристу номувісту Вікторові Вlнто­ роtІИ'<У Ха):>ькову, щоб nовернути життя старЕ!ІІЬКО~.У' тракторові. Але наnолегли­

1

восТі

ІІі-

більше корів.

800 1 Багато

господарств

рабллють

більш

уже

як по

ви·

1000

uентнеріІ' молока на кожні сто rентарів

сільськогосnодарських

угідЬ, а продуктивність JІорів веревищує 3,5-4 тисячі кіло­ rрам!в. Немало таких радгос­ вів і в Броварському районі.

го

машина

готова

з

максимальним

mtтаженнtм nрацювати госпу «Плсtсківський•.

на

на·

ланах

3ІЖрема, рекорд по виробницт­ •У молока на сто гектарів сіль­ ськогосnодарських угідь і по вадою на норову. як і в мину· .,JJoмy роцІ. належить колективу

:еІддlлка

Фото М. Семивоrа.

орден~ Жовтневої Революції радгосnу «Плоскlвський•. На молочному комnлексі радrос.пу сЖер.цівський• дос.Rг­ •уто високої продуктивності праці. Майстри машинного до­ Хння тут обслуговують по 50 1 більше корів і надоюють в рік 150-200 тонн молока, тоб­ '!f) в 2-3 рази більше, ніж у звичайних товарних фермах радгосnів району.

no

Якщо на виробництвІ молока ва останні роки досягнуто пев­ ного росту продуктивності nра­

ці, то в організації вирощуван· и~ телят молочного періоду в

цих питаннях ще майже непо­ чатий край роботи. Досить ска­ зати, що ось уже 10-15 років те:Jеиолоrіл вирощування телят запишається незмінною, а нор­ ми закріплення їх за телятни­ цею не перевищують 25-30 rоJІ!ІІ, того

а

в окремих

випадках

менше.

Інститутом

Механізація трудомістких Dроцесlв по догляду за новона­

молодняком майже По затратах часу трудомістким

nроце­

єt~м у телятниці вважається ви­

пt>ювапня телят із соснової по· Ілки. Щоб випоїти літр моло­ ка, тільки на тримання поїлни ~й необхідно затратити 1 хв. 15 сек. НавІть при одночасно­ tІУ виnоюванні телят із двох

о

Субота,

акається

в

бачок із молохом,

повинен мати косий зріз. При рівному зрізі, а також зюІ•дто довгому та нороткому шлаІ!r&Х

но. Але ж для новонароджецих

можуть бути nеребої в надход-­

телят випоювання молозива із соски є nриродною иеобхlдцістю. Та, незважаючи навіть на nовне дотримання існущчих nравил догляду за новонародженИм ІІюлодняном. у nерші дні

женнl молока. Для постійного тиску ІЮвlт­ Іtя над nоверхнею молока в оосЦі трохи нижче основи сос­ ца, слід зробити от$1Рt і\раще, .fікщо він. буде кругдvl форми.

його життя, нині діщчl способи

Ііого дуже легко зробити труб­

виnоювання

нщо, вfд троакара.

молона

часто

дри-

до винйкнення шлун-

Соскова

1

nоїлка

сифонкого

ково-кишкових захtорювань, 'fИІІУ 3 біологічної точки зору що, 1'\И uравило, tупр~воджую- nовністю відnовідає nриродно­ ться ЗНИ)J{еВ}{ЯМ 'tUIПlP рос~у • JWy акту СОС<іННЯ, П не ПОТрібНО

а lноді і nадіжом. прантицl

відОМі .виnадки, 1

rрнмати і тому по затратах ча-

<tv

на випоювання теляти знач­

иоди талат~НЩ! .а6а ~ ~ ' lfo ефективніша вІд поїлои того, щоб СКОJ?іше 'ІИ~оїти мо-1 @омисловоrо виготовлення.

лоно телятам, штучно збfmІІІ:9'· Вартість ІVІодернізацlї тано.ї по· ють отвір У сос.ц!. За таких ))Іки не nеревищує 20 коnійок. умов :молоко Інтенсивно. иад.Х!!"

дить

у

r .ІІиробничі

шлунково-кишковий ~epl'i1ix

випробування

радгоспів

її

на

«Промінь•

тракт. але при цьому цо:fушує- Бориспlльсьного району та ться npouec ЦJаS.МІШЯ. uша~ ВІ. щ•а Вро11арськоrс райо·

но обробленого слиною ~олока ну дідтвер~и.uи наші сnодіван· шлунку утворюютьсw ·твер1{1 ня. Тєлf>. ющі

8

1 доярки

на кож­

згустки, а nотім н~~ю;rр 'tP'if" ному теля?! в день еиономлять валі

розлади органів. :r7ав.чен-

5-6

хвилин.

Практично nро­

ня. В зв' язку з ци._. Jраnляються випадки, коли ветеринарні працlвникй 1 керівниRИ госпеr

Дуктивність праці телятниці nрофІланторію підвищується на 25 моnент1в, тобто на стільки, як передбачено в сОсновних

новити справжню nричину naдlжу новонаvСІА~НИХ 'І'еJІЯ~

госnодарства СРСР на 1976Щ8(), роои•. схвалених XXV

дарств замість того, щоб вета-

вживають

кранюх

відносять вартість

захо.ІщІ

наnрямах

-

з'їsдо11/{

М0лодняка,

розвитку

народного

КПРС.

Та економічна

ефективність

що загинув, на І"ахуиек осіб, використання поїлон сифонного котрі його обслуговували. типу nоля:rає не тільки в під­ Сnравжньою ж

причиною

паді·

.

жу найчастіше є недоскенІ..nість

вищеннl

кладено

шлунково-мишновими

не

цриродниІf

акт

со-

сан·ня, а nр&мусове заливання молока в ротовv порожинну те· ляти.

продудтивностІ nрац

й

1

в боротьбІ з захворю­

ваннJІми молодняиа, підвищея­ ні середньодобових nриростів та збільшенні валового вироб-

Таний спосіб випоюІІ8'ННЯ т~- иицтва м'яса.

nраці,

передбачено закріпляти за те­ .nІJтиицею по 21-27 голів те­ .nят профілактичного періоду.

родженим відtутни. :наМільш

процентів

20

1 поїлок, у принцип ,ЦІУ .ІіНІtХ по- телятниць, а

Навіть «Типовими нормами обслуговування великої рогатої худоби•. розробленими науко­ ва-доелідним

()твором діаметром 3-5 мілі· JWетрів. Юнець шланга, що

дуже багато часу витрачається непродуктив-

у

лят та іншц.х видів тварин. тривав дуже довгий час. fa есь, нарешті, nісля тривалих пошуків кращих варіан'l'tв поїлок, нам вдалося створити приициnово нову поїлку сифонного типу.

Будова цього же nроста.

з

В доцільності вnровадження у виробництво сифонних паї­ лок не nовинно бути сумніву . Чиr.t швидше вони знайдуть за­ стосування, тим ефеитнвнlшим буде виробництво молока і м'я· са, ро3винут!шим ремонтний

прмс'Грою дУ·

молодняк, а праця телятниць і

внутрішнЬо'У сто-

рони звич.айної

доярок

котетра

приєднується

мо&иІ mІІаяІ'

37 27

саН'!'йметрfв

березu

значно

легшою

гумової соски більш прод~·итивнішою.

з доnомогою головки від молочного

Багато

Ганна

Іва­

38.1!1Д'ei!Ж!rlf' ~z._.

1

внутрнцні~

1978 .J'tJC7

ІІІІЧІU!ЬRИR

rу­

/ ,

ИИЦТВа

І. ПЕТРЕНКО, вІ,ддlлу

ПрОдуІіТt.в

вироб·

'I'BIQ'Ull·

ииццsа Мlиістерства rоспtв УРСР,

рад·

та

лона від корови. Це непоганий поназник.

Але

тваринники

не

зуnиняються на досягнутому і взяли на себе зобов'язання на· доУти в нинішньому,

рощ десятоУ n'ятирічки нілограмlв.

Вони

першому

no 3700

докладають

всіх сил, щоб з честю додержа­ ти даного слова, керуються У своїй діяльності історичними

настановами XXV з'їзду НПРС npo дальше збільшен!.Ія вироб· иицтва

тваринющькоІ

продук.

ції. До кінця березня буде пов· ністю

лІквіАовано

минулорічними

різницю з

надоями,

квар·

тальний і місячний nлан вироб·

ющтва й nродажу молоУг nере-

виконаємо.

В. ГАИДУК,

керівник

сіJІЬкорівськоrо

поста, брJІrаднр товарно! ферми сАванrард,.,

молочно­ радrоспу

с. Опанасів.

nЕРШИМ

Тваринники

рад·

На фотq: В. в. Харьков.

І

рук :на тримання поУлок вона витрачає щоденно 1,5-2 годи-

зводять

Так,

ТІЛЬКИ

за!jЗяття не позичати радгоспно­

му умільцю. Сяючи свІжою фарбою, йо·

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ТВАРИННИЦТВІ робочого часу. БезумовFІо, ще

nеревершишr

корову.

значно

по 16-17 нілограмів вl.а коро· ви, Уляна Миколаївна Новален­ ко 15, Галина Семенівна

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ни. тобто більше

доярок

9,5

нівна Настевич одержує щодня

В. ОРЛЕНКО.

вицтаа молока, все більших розмірів стають молочні фер­ ми, будуються нові комnлекси

за

довів до

цей nоказник.

Слід відзна'Іити, що активно розпочали проІ1ІІ'UідУ •атеріалів партійного форуму первинні оргакінціі 11.0. :аариства «3нанн.и». Так, на заводах порошковоі ме• .rургіі, торговельного машинобудуВання,. щtа.стмас, рад­ rоспів імені Щорса, «Жердівський», в ШевчевківсьІІЙ середній школі лехтори виступили перед своіхи хо­ •ективами, глибоко анаJІізуючи nлани иартіі ва во­ ІИЙ період комуністичного будівющтва.

tеіІсивніше ведеться поглиблен11.11 спецtалlзації галузі вироб­

надоювали

тваринникІв уже кілограма на

~МJІ

РfМИ прочитали лекції в трудових :rодективц міс.J.а і району, які викликали інтерес в усіх слуха'Іів_.

У ПJІИМіських радгоспах Кн­ Ьщиии з кожним роком все ін­

ми

день від корови на цілий кіло­ грам молока менше, ніж торік у цей час. Останнім часом справи різко поліnшились, ми швидко лікві­ дуємо відставання. Середньо­ денний надій молока колектив

аюють слуха'tів на самові,в;дану працю по wn.ІІнЮ а

,..

що ще якийсь тиж­

таму

Т")рік }(Ментив нашої ферми одержав no 3398 кілограмів мо·

Логребсьиого тваринників

радгосnу імені

Юрова

Варвари Родіонів•

ни Руденко, яка

доглядає li~O·

усnішно виконують соціалtстич.

лодняк вІком до одного року У

ні зобов'язання, взяті на перший рік десято! п'ятирічки. Денний надій мопока по фермі становить нині 10,9 кілограма :на корову, а НадІя Федорівна Марченко надоює по 17,1 кілограма. Вся продукція здається державі тіnьки першим сортом.

плівкавому наметі. Цей коJІею­ тив одержав по 916 грамів nри­ росту на голову при зобов'язан. ні 810. Особливою старанністю відзначились доглядачі Галина Яківна Рейтар, Михайло Григо­ рович Ревно, Ольга Арсенівна Легка.

Є чим похвалитися і нашим аідгод\вельникам. На відділку

У ланцІ Ольги Єгорlвни Уле. щенко, яка утримує телят в ка•

аtдгодовується

зараз

1617

го·

Jtiв молодняка велиноУ рогатоУ худоби та 500 голів свиней. За ,ttвa місицt плановий приріст живої ваги тварин перевиконано: бички щодоби добавляли по

грамів,

806 160

свині

по

-

505.

голів молодняка здано в березні на державний приймаnьний пункт вищесередньоІ вrодованості. Найкращих

результатів

на

відгодівлі бичків досягла ланка

nітальному

nриміщеннІ,

nрик•

лад _у змаганні доказують Гали• на Олексіївна Нравченко, Лю· бов Максимівна Негода, MapiJt Марківна Левковець. Тут ее. редньодобовий приріст на rоло-

ву становить

грамів.

913

}:(олектив докладає зусиль. щоб за березень мати ще І<Р&­ щі nоказники. в. АЛИЦЬКИИ,

r

чпен

сіпькорівськоrо пас-

та, ветфепьдmер.

!!!~~!!!!~=!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!1··--- ...--!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!.S-

Про реєстрацію автотранспорту Автомашини, жать

якІ

нале·

nlдприємстзам,

вам,

устано­

організаЦіям,

колгос­

nам і радгоспам, а також ок­

ре:.ІИМ

громадянам,

реєструвати

чи

треба

nеререєстру·

вати незалежно від їх тех· нічцого стану nротягом п'яти діб з часу придбання. Особи, котрі

порушили Ці nравила, несуть відповідальність згід· но Існуючого законодавства.

Щодо суми державної пла­ ти за реєстраЦію (перереє­ страЦію) автомобілів можна дізнатися в міжрайонному

реєстраційному

екзаменаЦіЙ·

ному відділенні інсnеиції (МРЕВ

знаходиться

Державто­ ДАІ), яке

на 77-у

кіло­

метрі траси Ниїв-Харків або у райвіддІленнях ДАІ. Громадяни, ли

легкові

котрі

одержа­

автомашини

допомогою відділів ного забезnечення,

соціаль­ за реє­

страцію nлатять лише

50

1

за

2

крб.

коп. одержують держав­ ні номерні знаки. технічний пасnорт староrо зразка й талон.

Власники автомобілів зможуть

індивідуальних 1 мотоциклів

зареєструвати,

пе­

з

заnасних частин та агреrа.

тів або відновлені nісля спи· сання, а також перероблені.

Сnисані

зроблені

державні

ся з обліку тільки тоді, коли

nред'являється акт, затверд­ жений вищою організацією.

Автомашини

користування Rовлення

особистого

громадян,

яких

знімаються з обліку без ог· ляду

на

заяви.

підставі

Автомобілі

nоданоr

з

забезпечення,

крім

МРЕВ

проведе

техогляд

зації.

При

органі­

цьому

номерні

знаки, техпаспорти й талони до них nідлягають обов:яз·

новій

здачі

в державтоlн.

СПеІ<ЦіЮ.

Згідно рішення винониому Ниївської обласної Ради деnутатів

1

труд я щ и х,

січня

легкові

1976

року

автомашини

nрQДаватися

з

нові

будуть

гро:.1адянам

ТіЛЬІ<И через Білоцерківську станцію техобслуговування

Щодо

NQ 9.

колясками,

1

мотоциклів легнових

мотоциклів,

продаватимуться

дрібної

Новий державний авто­ трансnорт реєструється без його огляду. А реєстрація 1 nеререєстрацІя, зняття з об­

вари•.

І

одне

знятих

то вони через

магазин оптовороз·

контори

ще

«Сnортто­

зауваження:

експлуатація власних авто· машин і мотоциклів із тех· паспортами старого

1976

мітки вІйсьнкомату, яка ста­

зразка з

року заборонена.

зая­

М. ТИЩЕНКО, державт о і и с п е к т о р

}іе приймаються на f'88· страцію автомашини, зібрані

мівському райвlддіJJІ внутрІшніх справ.

виться на документ1

з

авто­

лише

Білоцерківський М 20 обласної

транспорту.

ліку державних автомашин ПРОВОДИТЬСЯ ТіЛЬКИ ПіСЛЯ ВіД·

того, 3

nисьмової згоди цієї

машин

державтоНІ с п е к т о р

ручним

керуванням та мотоколяски. одержані через органи держ­

з обліку в ком! ~ію,

старого зразка на новий, як­

від•

неможливе,

ререєструвати Іх, зняти з об.

що

авто-

транспортні засоби знімають­

ліку.

чи замінити техnаспорт

чіf

ві 8ЛііІСНИІ.<а.

МРЕВ ДАІ

о

3

IIJIH

етор,

Барн·

о


Суботній '}(,:tуб "Ерудит'' .ДУМКИ ВГОЛОС

Ми з приємністю мо*емо констатувати, що суботній клуб успішно дебютував. Успішно, бо після nершого не амnусну ЙОГО ДО редакції ПіШЛИ ЛИСТИ, В ІІІКИХ ЧИТаЧІ ІМСЛОІЛІОІОТІІ

Хапав

ф У деяких маІс'!'ериu ремонт з гараИУlєю -

ra·

рантlя

до

нзwе

nравило:

відповіді

на

три

завдання,

включатися

:

в

конкурс

квітня. Пере-:

20

ЗАВДАННЯ ~

ремонту.

висновку:

хурці

ня

І

2

І

« ... вхід вільний дл11

цю

l

що. а

ф Щоб унИІ<ИуТИ ЗіТІ<ИеИ· на ве.ликій швидкоеті.

:хто

КОJІ(НОГО»!

кому

просо.

-

обидва

фотознімки.

-

RPOCBOPД-ROHK~PC

У wииуJІому випуску сЕрудита» («Нове життя», N2 45 від 20 бе-І ~3МА 11. р.) ми заnропонували бажаючим позмагатися в умінні роз-І t'ІІ!уІІІ?м кросворди. 'Умови цього конкурсу такі: протягом місяця 1

ф Після багаторічноУ 10. слідницької робОти приtш6І

nізнавально-розвансаnІІ·

ноrо клубу «Знати більше, вміти краще, набутим АІли· ТИСЯ, ВХід ВіЛЬНИЙ ДЛЯ КОНІНОГО». ВідnовідНО ДО ЦІІОГО ІМ монсете запропекувати адміністрацІТ ескіз чи опис емблеми клубу, на~tіслати цінавІ знахідки, курйози, думки, маток·

Не забувіШте

нового

·І

»оІ«Ц')І вВажатиметься той, хто набере найбільшу кількість баліІ3 S( rіідqr-мквми трьох турів. його чекає приз редакції. І НІІСІІJttJОЧJІ відповіді, не забувайте вказувати свій вік, місце! ро6М1і і ІІ'ІІІчакнJІ, і точну nоштову адресу (не виключена иожлFІ-·1 1~ пае еіме Ін станете переможцем). 1

вати.

Для тих, хто з певних причин не бачив першого виnуску,

.

можна а будь-який час, але не пізніше, звичайно,

а курчат радив аосеви раху·

забаром з' являться на суботній сторінці.

.

иеебхі.Іио дати

трап.ляJІоеJІ

ф Нурятину Ів ЦіJІИй рік.

раз ретельно вивчаються і не виключена моІІІnмвість, що не­

ки,

усе, що

Під руку.

своє схвалення новонароднсеному. Унсе нааІт1о с перші npono· зиції щодо емблеми і коnа діяльності «Ерудита», Вони за·

ми згодні навіть повторитися: девіз

xanaa.

ф Зірок із неба не

. .

звернули

в

горох.

з

хто

...

траси:

в соче•и·

М. t:ТOJlllt, l88eJІfiP.

~иста~тво МАЛОВІДОМИЙ ПОРТРЕТ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ака,еМіХІ. ПОМQ ,lуЖе ран() у 1884

Цей nортрет виnад· ·ново nотраnив мені на очі в одному із залів Сімфероnольського ху­

HJI

році. Оце власне 1 все. Мож.иа зробити аие­

.::~ожнього музею. І ос­ )кільки я цікавлюся nи·таннями

новок,

життя nоета. Не вар"rо

Шевченка, то не міг пройти мимо цього Ці­

полотна.

говорити

підшс

привернув

«Є.

Макаров,

1860>>. Наскільки відо:.ю. :існує кілька портретіь ви.::~атного українського ~nисьменника, _художни­ ка,

зумів

сам

свого

заря.

автопортретів.

а

пізнІ

JІИ зуст,рІчаrися fl без­ умовно зустрІча.JnшЩ в стІнах аиадеи!У, Ие виключена uоЖо!ІИВіСТІt

ного прижиттєвого пор

до цього ча

су не бу ло відомо.

3

портрета

'карова

на

Є.

Іхнього особистоГо зиа•

Ма

нас

див­

«На обличчі, досить набряклому, були явні сліди багато nережито­ го Шевченком, у тому числі й тієї немічності. яка в останні роки ІІе­

ляться з-під лоба тем­ носірі проникливі широкі козацькі

очі, вуса

прикривають нижню 1 частину обличчя з яв­

ними слідами

хвороб·

редчасно

.1ивості. Не викликає Н'іякого сумніву реалі. стичність зображення. 1 Ось як nисав про Т. Г.

1860

прискорила

його життєвий кінець». Є. Макаров, пишучи tюртрет Шевченка, без­ сумнівно,

Шевченка Пантелєєв, ЯІШЙ зустрічався з

Нобзарем у

користувався

відомим фотознімком Гудовського, :іробле­ ним у Ниєві 1859 ро­ ку. Про це свідчить

році,

(свІдчення ці наводять·

ся в книзі М. Ноломий­ ченка і В. Горленка ,<<В боротьбі за життя генія»}:

КОМПОЗИЦіЯ, деталі ОДЯ­

гу, риси що

обличчя.

тогочасна

А

фотогра-

фія

була

лою,

то

точно

27

не

могла

передати

вона

усіх

ПРОГРАМА

ва.

UT

ти можливі наnисання

peтa, че

обставини цього

необхідно

познайомитися

каров

12.25

13.25 14.30 15.00 15.30 15.55

( Ворошнлоаград).

11.35 Любит~лям хорового співу,

художників•.

фільму «Призначаєшся І серія.

онукою•.

Програма «Здоров'я•. К. т. сЛюдина. Земля. Всесвіт-. К. т. •Музичниіі календар•. К. т. Бесіди на міжнародні теми nолітичного оглядача газети « Правда• Ю. Жукова.

12.20 12.50 13.20 14.20 14.50

(Львів). сСуботнііІ penopтaJo, (ЧернІвці). «Закон 1 ми•. К. т. у дні шкільних канікуJІ. Конкурсна nрпграма «Юніор·і6•. к. т. еЛюдина 1 nрирода•. к. т. До Міжнародного дна театру. о. ГеJІьман. «Протокол ОАНО·

го засідання•. Вистава Черні· вецького музично-драматичиоrо

театру

19.00 К.

17.00 •Очевидне 18.00 Новини.

19.30 К. т.

18.15 Інтерв'ю БКП

каміння•. неймовірне•.

члена Політбюро голови Ради МІністрів

ЦК На·

родної РєспубJІІКН Бо.наріі тов, станко Тодорова. т. •МіжнародииА день теат-

18.30 к.

рр.

19.50 к. т. Прем'ера документального телефіJІЬМ:V сЧас веJІиких sвершень•.

21.00

ІиформаціІІна програма сЧас•.

о.

Кобилянськоі.

ленарис «Хвилина Сергін Ааакова•. 18.20 с Вечірня музична nошта•,

16.40 К. т. Мультфільм •Оnератор Кіnс у царстві

Ім.

17.60 Сnортивна програма. 18.00 •Екран nередового досаідуо. Те.

т.

ІнформацІАна

nрограма

•Вісті•. Міжнародна кіноnрограма «ГJІобуо. 20.50 •На добраніч, діти!•. 21.00 Програма •Час•. (М.). 21.30 К. т. сСатирнчниА об'ІІІТИІ•. 21.55 На 3амоалеина теJІеГJІЯJІ.ІЧІІ. ХудожніА телефільм •Приборкавна неnокіриоТ•.

23.20 Вечірні новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 10.20 ДJІа спеціалІстІв иароо~~.ноrо

nо.11,арстаа. (М.).

ГОС•

ря.

Д.

1'AMAJ11R.

poOtua. м. Бровари.

Герой траrе!lії Літописець Ки­

12.15 13.30

сту.а.е•тІа-sаочиикІа. І~УОІІІ8 КПРС. сДІІ.ІІІІІіСтІІ II&Jnl 8е, зміцнеІіИІІІ ccщ!Uk'l'niiQJ'O ~J· <nІльстаа І обооовсtа.ІІ~ краіии•. (М.). ФІло.:офІа. (М.). ПоJІітекоиомІІ. ••орми UJii'I'UJ І

до,!.аткова

14.45 НаукоанА і

аартІс'І'ІІ•.

(М.).

комуІІІ.ам. «Ссщ\UІІІІ роааиток иаціІ•. (М.),

16.00. Програма nере,а,ач. 16.05 ТеІІефІльм. 18.53 Екран студеита·sаоч1111ка. І ІІУІК• АнглІАс~ока

моаа.

сІtоиереи••

•cfx часІа•. Hit.te•••• меа&. •Розмовна тема сtіДР•. І 14•.

18.00 К.

т. Чемпіона\- СРСР І 6еку. (Саерд.Іоас~ок). 19.15 1(. т. «КJІу6 кіиоnО.ІІ.ОJІІІ'.8еІ•-. 20.15 К. т, 8еqІрна кока. Мул~о~.ІІІJІ еВеселе курqа•. (М.). 20.30 К. т. Чемпіонат СРСР 1 Іо&аав\8 сере.11, чоо~~оаІо;І•. (M.J. 21.00 К. т. •Наш t8A•· (М.).

21.30 Художній теле'фі.ІЬІІІ сНе •а тя,

а

на

смерт~о•.

28.00 ІнформацІАннА

13.30

вий муІ'ІІіfЧRІІИ і:нсrрумент. 18. Ук­ раі-иа.к~й JJадJІнськнй архітектор, авт()!) проекту бу-дІ{нку нин.ішньо·

фі:ІІіалу музею В. І. Леніна в Kи_filfi. 1·9. Др8ньоруський київ­ с,.киА' JСНJІзЬ. 21. ТонІзуючий r1апій. 22. Суціт.на кам'яна бри.'!а.

ro

23. Міспе

коисrrі·ратиВJ-Іих зустрі­

1

Волошин.

тренер

СРСР з футбо.'!а, S'IKOMY на.'!ежить особ,1ива роль у станов­ денні команди київського «Дина­ мо». 2. Острів у Сер€:rзе~rному морі. З. Ро:-.tан П. Загребельно,го. 4. Поема Т. Шевченка. 6. ХудОЖ· ньо-публіцистичний твір гостро­ сатиричного

теру.

впкривального

Іта.1ійський

7.

харак·

композитор,

автор опери «Паяци». 9. Оркест- 1 ровий вступ неведикого розміру і вільної фор~ш. яким нерідко по· чинається опера. І2. Ро-сійський пись.м€нник, про·світитель, журна· ліст, видавець сатиричних журна­ ,,ів кінця XVIII ст. 13. Українсь­ кий .~ітературно-мистецький і гро­ мадсько-політичний журнал. 15. Буква грецького алфавіту. 17. Ба. лет К. Данькевича за мотивами твору Т. Шевченка. 20. Футболіст, гравець київського «динамо». 24. Межа. 25. Чоловіче ім'я. 28. Шахова фігура. 29. Верхній затверділий шар снігу. За правильне виконання зав­ дання буде нараховано 5 очок.

14.45 J(, т. •Вам,

серИ,

(М.).

героТ працІ•. Кои· церт дла nраціаникіа ке..-Іиату •Т~хrори-ая мануфакту\Іа•. 15.15 К. т. •ЛІт~ратуриІ 6е"іАИ•. 18.00 К. т. •Міанародна nQopaмa•. 18.30 К. Т. Му.ІьтфІЛІІМІІ cГyryJІ8Jt., «Ша Абу, wаІІбу!•. 17.00 К. т. •Ко~уб кІиопоАороаеІа, 18.00 Новини. 18.15 Дn 200·РІ•ч• Держuиоrе ака.ІІ.t· мІчного Великого теа'І'!Іу C6.,_J' РСР. 5uет С. Прок"'еаа «Ре..

мео І д•у~rитта•.

Раб'::р

вав н.а Київсько.му вагон.орем.онт-

ш

м Киівськоі н.ом.у заводі в 1921-1922 роках ,;:;irtot:::X 0 ~еп.уrатїв був І пом.ічн.иком. електром.он.те~а і бу~

Atotдpiu І 111аног;

І сек~-~тарем. ком.сом.ольськоt оргаНІ·

.

Островський працю-

заци;

t\.88 ·J..-.мцІІиа Іf\КІrрама •Час•.

lt.88 ·

t.OO 8.141

т. ЧемІІіоиат СРСР І боксу, ~иu. (Сир.uоас~ок). ІІКІИ'ІеииІ - ІІОІИИ,. ПРОГРАМА l'T Иоаиии. (М.). 1(, т. ГІМИ&С'І'8К& АІІІ АІ'І'еІ,

11.00

1(,

ne

(М.).

11.45

К. т. «Вартові nрироди•, пІада дяя школярів. (М.). К. т. Спортивна програма.

ОяІм• (Пра~

ra).

12.00 12.30

13.00

К. т. еМузичний кіоск•, К. т. Музична nрограма ва пошта». (М.).

сРаІІІt~

К. т. •документальний екран•. (М.). К. т. Сnіває заслужений арти~?

1.1111 k. '1'. «5УХUІІ8нк•. (М.). 18.811 «С..У•У Р&J.ІИсІІІіому Geюsyl••

14.20

11.118 •8артоаІ

14.45 К. т. «Я люблю свою земJІІо•,

-(.М.).

npRJМIAH•· ОаІмІІІца .1.11 mao..кpta. (М.). 11.41 1(, т. СJJОРввна nporpaмa.

(npara).

1•• 118 12.JII 13.30 11.11 14.81

J(, т. «МуанчннІ кіоск•. (М.), «Сі.ІІоСІІаа rо.анио. (М.). ВР«ІJ:Рама nере.11,ач. •Т••Ри иа~АУ•· д.tа .а.ІтеІ. сЧеб)'ІІаwка•. JІІІІІЬ•

11.80 11.80

«С..ааа СОJІ.ІІ.ІТсІІка•. (OAeta). ПерІВІс?Іо СРСР 3 аолеІбоJІа, ЖІwкн. с5уревІсннк• (КиТІ) «Локомо'І'На• (Москва). (О,ІІ,еса). сС\м'о. (Доиец~ок).

. .т.

8ИІІУсІ еДен• аа днем•. НЕДІЛЯ, 28 БЕРЕЗНІ ПРОГРАМА UT К. т. Прем'•ра художиr.ого те.Іе· фіJІ~му с Прн!'Иачаашса онукеІІІа,

2 серІа.

ЦІК:АІО ЗНАТИ, ЩО...

...МимАа

11.00 д.t•

стання•.

nремії. М. Танк. •Нарочанські сосни•. К. т. Музична програма •Ранкова пошта•. к. т. До Тижня дитячоі книги. •Книжчин! іменини•. К. т. Прем'єра художнього теле-

тєве художнs зобра· ження ве.ликоrс> 1\обза·

в

році, вчився в Петербурзькій Акаде· мії мистецтв з 1860 по 1866 рік. мав зваи·

В. ФаворськиІі.

11.00 •Рух без небезпеки•. 11.30 На здобуття Ленінської 11.55

8. 10.

В.

СТі, найбільш дохумен· ма :.аfюJІми,.. по HP'fU"'fl.Ai: 1. ЗаСJІуже.ний ТІJІЬИИЙ. І цоки ЩО єдине відоме прижит-1•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

1842

(Ленінград). •для вас, батьки•. про

з

народився

соціаJІістичного sма. гання•. ДонецькнА коксохІміч· ниА завод Ім. КІрова. (Дон~nьк). 10.30 •Сільські обрІі•. (Херсон). 11.00 «Народні таланти•. (l'жгород), 11.30 Те.1еплакат •Uифри нашого Іро·

«РозnовіlІі

noprближ­

особою автора. Як за· свідчує біографічний словник С. Нондакова. Євген Нирялович Ма·

10.10 «Щоденник

!1.00 Новини. 9.10 к. т. Гімнастика. 9-.30 1(. т. •дітям - про авІрят•. 10.. 00 10.30

tioana~•тypy. 8. ~каrіра.

Київське

чей. 26. ПJІанета Сон11чної систе­ Є. К Махаwвим. ще ми. 27. ВІUатнІій рцянський уче· стане предметом дС!· иий-металурr, Герой Соціа,1істич. Пр.ащ ла')'реат Ленінської слідження І художRи· ЖІі 28. Персонаж п'єси ків, 1 біографів. Основ· nремії. ие те, що вtи иайбJІИЖ· М. Горького сНа дні». ЗО. Герой ЧИЙ ДО ре&JІЬИОі ДІЙСНО­ комемі м. Стаj)ІЩЬКОГО <За ДВО·

тонкощів натури. Щоб краще зрозумі­

Повтор. аід 4 березка. ПРОГРАМА l'T 9.00 Програма nередач. 9.05 У дні шкільних каиікуJІ. «Марта на канікулах•. ЛRJІЬКОІа ІИСТа·

БЕРЕЗНЯ

йомств~ че·рез М. Я. Макарова, в якого ча· сто бував JТОЄТ. Портрм, 1роблений

недоскона­

21.30 к. т. Концерт маіістріа мистецтв дла дмегатіа XXV з'Тs,а,у КПРС.

СУБОТА,

худоМІ·

5.

ІИГОТОВЛЯЄ ра·

IIOI/t ім'JІ. lб. Є·идатннй українсь­ радинський композитор. І кИй юинй Є. Маиаров · 1\ШГ· 17. Ст&.РQ.ІJ,а.вк1к стоунно-щипко­

(1871} і І. Ю. Ре (1888}. Проте жод­ на~

від

гt)pu3tж1'flЛi:

Проме-тея Т. Г. Шевченхо

\ской

трета

І

Ло

r,I1J.np~MtnO, ЩО,

ньоІ правди, СТВОРИВ· їва,коі Ру~:і. 1'1. Фільм режисера ши образ МУJІ(ИЬОп> .Б. ІвІfенка, поставлений на кіно· бОрЦЯ, ИЄЗJІ&МИОГО стумі ім. -0. П. Довженка. 14. Жі·

ряд

~ШЄ ЙОГО образ увіЧНИШ-І на полотні І. М. Нрам nін

1\об­

Разом з тим ие

відступив

Склав

ві,ІІ

ць.кувань

царського уряд~

життя

наnисав

замJІ~о-·

хворого

жорстоких

мократа Тараса Григо­ 'ровича Шевченка. 'У ізні роки

зрілІс"rь

nередати

ний стан

революцюнера-де­

він

про

автора (художнику JJI той час було 18 років), це ще учнівська роб0т-а майбутнього іСторично­ го живоnисця. Проте він досить реалістично

Тим

'паче, що увагу мою ян дослідника

портрет

ний Макаровим у :рІк встуnу в академію, за

.::~ослідженнн

життя і творчос~і Т. Г.

кавого

що

Т. Г. Шевченка написа·

17.05 11.1141 18.1111 11.118 1t.30

11.48

нІв

1&.50

КПРС•. (ДиІnроnетроасІІК). ТелеІІлакат сUифри нашого

стциа•.

ІРО·

Оглн,а, МУSІІІІНОГО житти ресnубліки. «На АО6ранІч, АІти!•. ВJМІt'ІІама «Час•. (М.). К. т. НоІини кІнонраиа.

к.

К. т. СnІІІІ К, СТСІІІ8р, ІеоеІрн\ ИQІІПІИ.

Ра.а.••с•кему

чояовlкІв.

«Леся

·

(М.).

Українка•.

17.20

Екран

студента-заочника.

«Зброs!О

АнглііІська го

форми

Німецька

мова.

та

мова.

с§

в

Маленький

Вечірня

снігуронька».

20.30 За

йо~

_

концерт.

18.45 «Людина l закон•. (М.)-. 19.15 •Біля театраг.ьної афіші».

20.15 К. т.

курс,

речениJ•,

31. Кон'юик·

ТИ!J».

18.25

2

«Інфінітив.

функції

казка

'

(М.).

(M.J,

•дівчинка•

накресленнями XXV s'Уздr КПРС. «Київська nанорама•

21.30 Художній телефіяьм сНе на Жит• тя,

а

на

смерть»,

2

серія.

(М.),

~~4'!!!~JI!!:~ ОГОЛОШЕННЯ

У зв'яаку 3 давача,

який

nрофілактикою пере· npauюe

на

2

каналі,

житеJІІ Києва і Київської області У неділю, 28 березня, до 13.30 змо­ дивитись nередачі nершо\' nрограми Центрального телебачення rro 4 канаяу.

t.80 .HQhR. (М.). 8.111 ГІМІІ&с'І'Нка АЛИ АІтеІ. (М.), 1,3!1 k. Т. с8уАнЛ•ИІІК•. (М.).

•м,).

(М.).

жуть

nРОГРАМА НА ОІЛАСТЬ

18~110 сС..уау

Огренич.

серед

т.

11.45 «ТІЮР'Іkт••· 21.41 21.08 21.30 23.08 28.30

М.

слова•.

аоаа ІІfІ:тааа.

Муsн'ІИИА антракт. ••• нам nисuн•. ІІІ. .ІІ8ІІІАна nрограма «ВІстІ•. •Г!)ІІорІтІІ .ІІ.меrати XXV s'Ysдy

УРСР

15.30 К. т. сУ світі тварин•. (М.). 16.30 К. т. Чемпіонат СРСР з коаза•

Союsу!а.

Редактор Є. ФЕДЯИ.

1 1

j,. .K:::~~~~~~~E:::::~:~:;::~-::к:::~~~-~;~:c~;·-. .~:f:~.:~~.?r~=:~-;=.~~==~:~::::.~~:~.:-1::r::~~.;~=-~~7-j Сове'І'ОІ JJ.enyтa'I'OІ тРУlІЯЩRХСІІ Киевекоа абІ!ІСТИ. Гuета ІWХО.ІІІІ'І' •• уJфІІІWСКОІІ

nwn.

ІІо &РОВА РИ,

ау.ІІ,

ІСвТІС•••·

\М.

аента ІІІеtІІ- ОІ.І_І!*ОІ,ІІІІ'-'8 - ІІ·S..ІІІ ІІІСОJСtІ ~. ·~ІИ"І'І

~g4~~~~~~~~~··~g~~,~~~~~~~~ь-~•~••~~~~~-~~~~

[НДЕКС

ll.ul.ll\8

ВІІ"ІІІ8СJІО8остІ.

- 10-4..87.

~~ястян:~~S І ф~~~0:Jv rаgетя

сПравnа•.

•с##~~~#~~~·~~~~~,~~~~~~~с~~~~~~~~~

61964. Бро:варсьха АРУх&раа Киіаа.хоr• облупраuіив• 1 еираац ІИJІІІІІІUТІ. а~ІrрафП І аа..омt тeprlul. ІfА. Київська, 154.

Зам. 1531-10.890.

#49 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you