Page 1

....... ..,..... . . . .

ПРОЛЕТАРІ .ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯf

РІК ВИДАННЯ 31-РІ

16 49 (3047) СУБОТА

25 КВІТНЯ

1870 р. ЦіJн.а 2 ~111.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОНИОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА PAROHHOI РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КШВСЬКОІ ОІШАСТІ

.

ПРОВІДНІ\ ЗІРКІ\ ТРУ ДЯЩИХ СВІТУ Урочисте засідання, присвячене /ОО-річчю з дня 21 і 22 квітня у Моск&і, в Кре.млівсьІЮМ!У Пала­

Ім ',я Леніна ос·облив<> дороге і близьке роб ітни· чому к.~аІСові, тому що В'Се сво.є жштя Волод111мир

Іллі'Ч від1дав великій с·nраві визволення пролета· р і ату,

сказав

бригадир

складання

турбін

ленін­

градськw.о Кіровського завму, Герой Соціалі•стич­ ної Ilpa.ІJ:i 1(. В. Говорушин. Все те, ·чого ми до­ сягли і чим оо праву пишаємось, підкреслив в:.н, все, що ств.орюємо і будуємо зараз, все це здJобуто і завойовано під керівнищтвом нашої

ленінс.ької парт ії . Ми ,оовнkтю nідтримуемо її внутрішню і зовнішню •полі rІІІКу, 'МИ бммежн{) ві­ римо парті·ї, не пашкодуємо сил торжество її н~неральної лін·ії.

у

боротьбі

за

rичну партію так, щоб

і будувати

вона

була

Ком•уніс­

марксистсько-ленін\:.ьким кері·вниІКо.м трудящих. Пе.ре.д діла.ми і rюдJвиu:-ами Ра.дянського Союзу схиш1юrься сотні і сотн·і .міJІьйонів людей в усьо­

му світ~ за·явив Перший селеретар ЦК Болгар•сь­ кої Комуністичної пар"Гії, Гол.ова Ради Міністр ів НРБ Т. Живков.

комуні'СтІІ'Чних

робітничих

партім соціалістичнн.х країн .передавали сердечний 'nр.и·віт ра~Z~Jянаьким трудящим продовжувачам вели,кої оправи Леніна.

Ідеі &ніна є про·відJною зір·кою ТР'Уд6!ЩИіМ ка­ .піталісrІtч.них країн в їх боротьбі за створення

своєму вистуnі, що

дальшому

розват­

кові rрома·дсько.го гос.подарства, зміц1rенню його е.кон.оміки, збільшенню виробництва сільоькоrосnо­ дарооької лр·одуюції. Ми, заявив в1н, аrювн.ені рі­ .ШІІJМІОСТі привести в д:ю величезні резерви, що ТаЯТЬL'Я В надрах IIOOJLГOOJJHOГO і раДД'ОСnНО'ГО ВИ· робн.ицтва, всі.ІШко nідвищувати його ефектив­ ніс11ь. учасни.ки lj'po·чиcroro

засідання

товаришку Л. О. Фотієву члена КПРС з 1904 року. Нам вИІпало вели'іеізне щас11Я, сказала вона, біути су•часниками .волQ.zщмира Ілліча, бачити і слухати його, nрацювати в без:посеред;н.ьому зв'.я3ку е НИІМ. Ленін nал.к.о любив молQДь, nокла­ дав на .неї ве.~икі надії в будівющrві ма•йбутньо­ r.о суспіЛJЬства. Ми, ветерани леиі.нської гварtдії, від

ycwro

серця бажаємо нашим

рІІІШаІм, друЗІЯм справі

велиІКІІІХ усnіхів

буді·вництва

молодим това­

у

благородн·ій

комунізму.

Під славним nраІпором Леніна невnинно рrови­ ваєт ьс·я світова соціалісrична система, я·ка ві.ді· г ра є с ьогод ні а,к:т Іівну роль у роз.витку людсь.хого с ус.пільства. Про це ще р.аз кра.сномо!І'но свідчать ВИСТУІПИ На засіданні ·НаШИ.Х дру-зів ПрЄ\д'СТаВ· н иків 'І<раїн соU:іалізму.

Перши·й секретар ЦК Партії труJІІЯщих В'єт­ на.му Ле Зуан, говорячи про велику роль вождя ІLролетар·і ату у сві·товому рев·олюційному П·роцесі,

на.гащав 111рисутн ~м слова Хо Ші Міна про Леніна: «При житті в tн бу в на,м батьком, вчителе м, това­ ришем, порадн и,ком. Тепер він провідна зірка, ,яка веде нас до соціальної революції. Лені·Н живе в наших д ілах. В.ін безсмертний».

З онатьох

історичних

.причин

особа

Леніна,

йо•rо ідеї та ідеали особливо бли.зькі nольсІі!ЮМу

народ.ові, сказав

Перши•й

секретар ЦК ПОРП

В. Гомулка. Лен ін зробив величезний ІІ'ПЛИ'В на р rовиток ,JЮльсь'Коrо революційного ро бітначого руху. Н а лен і.нськом'У шляху будівництв а соціа­

л із·му н аш н а род зна·іtшов ост ат очне ро зв'язання вс іх проблем свого бутrя, гара.нтію своєї безпеки j г і:дне мkце у світі.

У·горський робітн!І'Чий клас, підкреслив Перший секретар ЦК УСРП Я. Кадар, глибоко вдячний Ле н і·ну за .підтримку, nодану ни.м угорській про­ лет арсЬІкі·й ре волюції, шаJІ'УЄ в ньому вели.коrо дру1t' а

yro pc~;кoro

н а ро щу.

П оліт ика Леніна , .політи.ка Комуністичн<>і nа.р ­ ті.ї РаUІ;Янш.;кого Союзу і Уря,ду СРСР у відно ­ шенні до нім•U:ів занж,ди відJnові;дала інтересам ні­ -ме UJького роб ітниЧJого класу і всього трудового

н імеtІJІ:ІІюго нар•оду, за.явив Перший се кретар ЦК СЄПН, Голова Де1)·Жавної Ради НДР В. Ульб· ріхт. Ми вдячні КПРС і Ра.nянському урядові з а те ,

що

во ни своєю

нінською

політ икою

мудрою

і далекоrл•ядною

ле­

доnомогли труд6!щнм НДР

з.ді ЙІСниІТи на nракт иці те, про що писали в «Ко ­ мунісrичІюму •м а ніфес ті» .Маркс і Е нгмьс. Перший

се кретар

ЦК

мисл ителrя і

Кому•ністичної

парт.П

Че хословач•чини Г. Гусак ві.дзначив у своему ви­ СТ УJПі, що прикл ад ЧехQСЛоваччини знову підтвер­

,zщв а:кту альн іс:rь для н а.ш и:х днів вка з і.вок Леніна п ро кла<' овий .підх і·д до .ро3в '•я.з ан·н,я питань в-нут ­ р іш н.wї і зовн ішн ьої nолітики, про необхідніст~ змі uнюви ти ке оі в нv nоль робітничого кл а сv ІіІ ход'

ціалізму і :комунізму.

Про роль РаІЩЯноьКІDго Союзу в- зміцнен·ні та обороні к.уІ()и·нської революції rоворив на урочис­ тому засіданні член ЛоJІ;ітбюро і Секретаріату І(омУ'ністи·чної ІІІ'артії КуІ()и, презад~нт рес!JУблlіки Куба О. Дортікос. Тр]'ІДІІЩИ•Й народ Ку.би, сказав в :.н, шанує пам'ять Леніна, вив.чаючи йосо твор­ чіст·ь і й<>го ЖИТТІЯ, йосо теорію і йо.rо приклад. Від .імені народ•у, На.ціонал·ьноrо фронту визво­ лення Південносо В'єтна.м'У член Секретаріаrу ЦК НаціонаJLьно~о фронту 81113волення Пі.вtдепного В'єтнаму Хо Суан Сон висловив гли1боюу ВдіЯ'Ч· нk11ь КомуніІстичній .парт-ії, Ур.яд10ві і народові РаtдІЯ•НОЬКОІГО СоІОЗ'у, .які ІПQДають йо,го народові величезну ефективну дооомосу в боротьбі •проти амери;канськоі агресії за вроятуван·ня батьківщи­ ни. ·Ми твердо .впе аІІ'ені, ска·зав він, що ;nрекра<'н а непорушна дружба і бойова солідарність між на­

родаІМи Південносо В'єт·на.му і РаД)Я.ноького Сою­ з•у з К'ОЖ•ним .днем ІМіІЦІІ'ітиму.ть і розвиватИІМJУТЬСЯ.

ПірОмовці m~ідіюреслювали вели"ІІезне значення в наш час ідей Ле ніна пр·о про.лет·арсмшй і·нтерна­ ці<>н'8лізм, npo єдність св.ітовою комуністичното і всього а.нтиімІПер-іал:Стичного руху. Одним з практичнкх з,дііІсне.н·ь цих JІІеІІJІінеьких ідей, .го во ри ­ ·л и оратори, є зрост аюча

n.ідтр.и·ма<а

в

світі соціаліст.н•чної дер·жави,

мора л ьна

і

м атер іал ьна

народу В' ЄТ•НІІ!Му.

Учасниюів урочИІСТосо за>еі;дання

ревоЛІЮці о н ер а

Володимира

Іл л іча Лені.на.

.(ТАРС).

Маніфестація молоді на Красній площІ Безмежну відданість соціалістичні•й В·іТЧІ\ІЗНі, nартії Леи·іиа, рЩ· Halll(y Ур,я дові продемонпрува л а радJяиська мооюдІЬ 22 квітня на Красн:й nлощі . В маніфеста,ції брали участь всі загони підростаю· чо.го nокол і ння

вітали

піонери

столиці. В залі Кремлі·вського Палацу з ' їзщів .прозвучали схвильовані слова к.І]ятви nідростаю­ чого JЮХО•1·і.нн.я жити ·і вчитися по-лені.нс ькому. На урочистОІМу засіда.нні ВІtС1'J'ІПИЛИ також те.пvю

жовтен•ята, tn :o нepa, кюмсомольці.

-

Бі.mя Мавзолею В. І. Лен іна юн іІС"І'Ь Моокви rюкл.ялас.я з rчесrю

нести естафету батьків, аІктивно боротиоя іЗа торжество ленінізму, втілювати у ЖИТ'І\Я ваJІІОвіт:и Ілліча. (ТАРС).

КАЛТВА НА ВІРНІСТЬ ;JАПОВІТАМ ВОЖДЯ

тики. Пр.оТІЯІГом усієї сооєї історі•і, за.явив член Політбюро ЦК ФКJП Ж. Дюкло, Фра.нцузька

Революційна теор1я: Леніна залиша€ться пра­ вильною ДJ1Я всіх сил, що борю11wя nроти імпе­ ріалізму, л:їд;креслив Генеральний сехретар Кому· н :сrичної nартії США f. Холл. Боротьба проти світового і'м:періалізму, ска3ав він, nювиниа бути чітІЮ .націлена на його основну ланку а.мери­ канський іІМІrrеріаліJЗм. Наіtбільш невіJ(ємн.им зав­ дания·м щля нас є бороТІііа проти аІІ'\ресії США 'і В'єтнамі, .яка пошІІІрЮ€тЬІСя тепер на Ла·ос і Камбоджу.

зустріли

ного

со103у робітничих і демQКратичних сил, ·nр,оти каІІІіталістІ!'чних. манооолій та їх реа.щLйноі пол.і·

·в. М. Кавун nі.дікреслив

Тепло

Кері•вники КомуністИЧ>ної ·партіrї і Раідіянсько·rо уряду х.внлиною

послідовним

на. Натхнена йог·о ідекми, наша партія прагне nо·каз.ати народові Фрат.І,ії 111равдиве обли·чЧІя со­

свою енергію, до.свід і знанн,я

зу і РадІЯнського ур1яду віщвіда ли Ма.вволей ,в , І . Лен і на і nокла· ли вінок.

комуністична 111арті.я надкхаJІаоь при·кладом Лен і­

натхнені ,nюсті·йним nік.ІІІуваннЯtм і уваrою Кому­ ні·стичної лартіі і Радянського уряду КОJ!ІІ'()ООНІІКИ і nрацівни.ки ра.цгоспів і дал·і віддаватамуть усю

в де.нь 100-р ічч.я з дн.я н·ародження ВоJЮдІІІМи.ра керівники Кам!Унісшчної .партії Радянського Сою­

-

дянського Союзу, творця nершої

Представник :кол['·ОСПН{)ГО селянства засту,аник rолови Союзної Ради ;Ію.іІІrосnів, голова K{)лroc.ny імені ХХІІ з'ї:зду КПРС ВLнни.цької оооасті

Ілліча Леніна

воокдя трущящих Росії і .м і жнароднrоrо робітНІІІЧого класу, геніал·ь·

соціалістичного будівництва

Глави делегацій

ДО МАВЗОЛЕЮ В. І. ЛЕНІНА 22 .квіт·ня -

мовчанн'я вшан у вали пам ',ять зас новника Комуи істиrчно.ї пар-rіі Ра­

народження В. І. Леніна ці з'їздів відJбувал.<юя спільІrе урочисте засідання Центрального Коміте•ту КПР.С, ВерхоВ'ної Ради СРСР і Верховної Ради Р.РФСР. ВеJLІtчезна лю· бо~ до Ілліча, к,1,ятва вірноС"І'і його безсмертни.м імя.м зву·чали в пром.овах учаони.кі·В засідання.

КЕРІВНИКИ ПАРТІЇ і УРЯДУ ПОКЛАЛИ ВІНОК

В де>нь 100-·річчя з дНІя наррд~женНІя Вмодими•ра Іллlча Леніна ві;д6улась урочиста ма·ніфестац•я комсомольців і молоді столиці України.

Свя11ково прикра:шена баг а тотисячна І<іОлона учасників маніфес·

таціі оо центра л ьн·:·й магістр алі Києва ХрещатИІКу пройшла до rпам',я:rнІfКа В. І. Ле ніну, щоб вї.щдати да•НИН'У глиб01оої поваги, гаря­ чої любові з а сн·овни.ков.і Кому н і стНІЧної партії і т:ворцю першої в сві­ ті ооціалісти•чної держави, вождю •і вчителю молоді, труд;ящих )"С·ЬО·ГО світу.

.ВіЛІя пам'юни1ка В. І. Лен-іну вЇідібувGя мітинг. До nЩ:ніжжя мо­ нумента комсо-молІЬці постави.~и

100

корзи·и .з І<'віт,ами .

Маніфестаці ї і мі11ин•ги в ід!булиоя також у Доне;цьку, Харкові, Дн і.n:ропет ровсьюу, Львов.і, Оде.с і та інших м істах республіки. (РАТАУ).

14

-червня- вибори до Верхивної Ради СРСР

НАШІ КАНДИДАТИ Колективу Броварського заводу звав кандидатом у депутати Вер· порошкової металургії випала ве­ лика

честь

-

висунути

тів у депутати СРСР.

-

кандида­

Ради

ціалістичної Праці тое. АнтонОІІа Олега Костянтиновича.

звернувся до

Виступаючі на зборах секретар комітету комсомолу В. .Я. fапиць­ кий, інженери В. •· Чесноков,

Верховної

Я пропоную,

-

загальнозаводських зборів слюсар

цеху залізних порашків П. Г. Ли· товченко,

-

ховноі Ради видатного раАJІНСь· кого авіаконструктора, ГероJі Со·

висунути кандидатом

у депутати Ради Союзу Верхов­ ної Ради СРСР по Києво-Свито• шинському виборчому округу

.N2 495 видатного діяча Комуністич­ ної nартії і Радянської держави, члена Політбюро ЦК КПРС, nepшoro секретари ЦК Компартії Ук­ раїни тов. Шелеста Петра Юхи­ мовича.

Гравер заводу Я. М. Фісун на-

В. М. Сільченко, директор зааоду О. Г. Бо.льшеченко і тохар Г. Ф. Безуглий гаряче nІдтримаJІИ ці кандидатури.

Прис')'тні одностаіно

npol'o.ROCY·

вали за дані проnозиції і звернули­ ся з проханням до тт. Шелеста

П. Ю.

та

Антонова О. К.

АМ'И

свою згоду балотуватися каи.-да­ тами в депутати Верховноі Ради СРСР.

ЗJ'ІСТ ріиут і присут н ~ми Ге не·р алЬІний <'<!Ікретар Ру ­ мунсЬІК(JІі кОМ:уІІ'і ститчжJЇ n арт·ії, Голова ДержаВІНої Ради СРР Н. Чаушеску, чле н Полі11бюро Італій ­ ської кому.І!'істи·чної па.ртФї Д; К. Пайєтта, Пер­ ший секретар ЦК. Мон.голЬІськоі народно-рев·олю­ юнної ·п.артії, Голова Ради Міністрів МНР Ю. Цеденбал, член Ви,щого вІІКоІІ'авчоrо комі1'ету Арабоького ооціалkтичносо союзу (ОАР) А. Саб­

рі, ПрееІІІДент Академ·И HSJYK СРСР М. В. Кел­ диш, Пе.ршин секрет ар ЦК КоміП.ар т ії Уругваю Р. Арісмеиді, член Політтного Комітету і Пре· з и·ді ї ПолУги-чноса Ко м•ітету, секретар ЦК Трудо­ вої nартії Кореї, Голова През.и:дії Верховних На ­ родних Зборів КНДР Цой Єи Ген, Голова Націо­ нальної ради І(омtnартИ 1мі'ї Ш. А. Данге, член Ви;~юнавчоrо бюрю ПрееидііЇ Союзу комун істів Юrославії В. Бакарич, Перший е<!Кретар ЦК Ко ­ rму.ніст ич•ної п а.ртії Н імеччини М. РеАман, Пе рший секрет ар ЦК В ЛКСМ €. М. Тижельников та і н ші. Уча с ни ків з асі дан ня семечно віт али добJРесн і за.хис нІtКн Б атьківщин.и, які надійно охороняють всесвітньо - історичні nеремоги радянсЬІКІ():Го народу, завойова.ні під ,прааюром Леніна.

Ншрик·інці урочиС1'0Го

засідання

з n·рО'Мовою

виступtив nалко _,З~'І'ріпутd .п:риоутніми член По­

л іЮюро ЦК КЛРС, f0.11ова ОРСР тов. О. М. 1(«8'18..

Ради

Мін істрів

(ТАРС).

На фо'ІІО: збори '11РУдіmикtв за'ВОД'У оо}>Оmковоі м~щрrіі, цри­

ІОВЯЧеНІі .вИІе)'!НеНІНЮ кааццЩІат!в у депу'N.ти ВерхІ(JВІЮЇ Ра_ци Союзу СРСР. На '1\рІИбуні - еІЛюоар П. Г. Литовченко.

Фото А. Іwам.,


1ро затвврдженни сипаду Діпьничних виборчих комісій, спіпьних по виборах до Ради Союзу і Ради Націонапьностей Верховної Ради СРСР, по Броварському району Рішеннн J{g

винонавчого номітету Броварсьної раііонної Ради депутатів труднщих від

132

В:ДІповLдно до ст. ст. 51, 52 Полюження про вИбори до ВерРади СРСР» виконавчий :овної ;омі-rет район.ноі Ради депутатів ру~щи.х ухвалює: Дільничних сІМад Затвердюи 1аборчих ком:6й, спільних по ви)орзх діо Ради Союзу і Ради НаРа,ди Верховної t'она.'lьнос-rей :РСР, :по Броварському райану в :к.1аді таких :предпавннк,fв гро· •ІаДІських органі,зацій і товариств ру.дящнх:

ПО БРОВАРСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ

ПО БРОВАРСЬКІR ВИБОРЧІП виборчої Секретар Дільничної ДІЛЬНИЦІ .Ni 34/692 комісії Данилюк Анасrасі·я Іллів­ від КОМІУНіетичної організа­ на Г·олова Дільничної виборчої ко­ -uі.ї заводо6удіІJнюго комбінату. м:.сії Рябуха !•ван ІваІНович-від Члени Дільничної виборчої .коМ!)'ністичн·ої організаці-ї райспо­ комісії: живсшілки. Бородіна Свімана Ва,силівна ДіЛЬНИ'ЧНОЇ ГОЛІОВИ Заступник інженерно-·rехні'І­ виборчої комісії Дралюк Тамара в'д р·обітни.к~в. них працівників та службовців за­ Василівн·а та робітНІІКів від в•одобу дівного комбінату. службовців райоп.ож.иооліл'Ки. Вишневський Во.1оди•мир Олек­ виборчої Секретар Ді.льничнюї комуністичної юомі-сії вЩ са.ндрович Люшненко · · Володимир організац'ї заводобуд:вного комбі· Григор-ович від кому.нkтичної завмо-бу·дівноrо ком­ ОJWанізаціі

.Ni 29/687

на1у~шенко Ва.lентин Антоновичв'ц

ко~Іуніпнчної

організації

за·

бінату.

БРОВАРСЬІ\ІП ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 37/695

Голо.ва ДіЛІьничної виборчої ко­ м:сі'ї Щербатюк Микола Іванович організадії Іюму<нісrичної -від радrоагцу імені Кірова.

rолови

: Заст)'ІпнИІк с.1ужбовців

від

-

0,1ІЬГ<І

верхНЬОІГО

го.1ови Дільничної 3асту.пннк виборчої ко\r:сїі Бриль Варвар:J. :\1арківна -- від колективу вчите· .1ів та технічних праців·ників Броварської середньої ШКtОШ1 N2 5. С~nіретар Дільни•чної виборчої кочісії Литовченко Петро Ти.мо·

Коломієць Любов Олексіївна- в:д робітників та с.1уж-бовців рай· комісії: в':t рGбітнаків, іІІженерн>О·техніч­ споживс-пілка. Ситник Катерина Пи.шп:вна них праців:шІ.к'·в та с.1;ужбовців р·обітни,к'в, інженерио·техніч­ J\остяна Ганна Іванів_н.а -:- від ві.д. шннореч·тиного заводу. ·служ·бовців та робітників та СЛІ)'·Ж·бовців комбі­ 'них nрацівників Радін Віктюр ІванО'вич - від нату гро:~~ад;::ького ха-рчування. радгоспу імені Кірова. інженерно-технічних роб'rників, Кондратьєва Вір-а Вікторівна Федоров-ич Іван Оксюта інженерно-техніч­ працівникі·в та .службовці-в зав•оду ·від ор•ганізації gfд робітнИНІі,в, комуністичн.ої

фійович

ор-

від комуні,стІІ!чної

-

rа,нізац)ї заводу .гюроІІLІЮІЮЇ мета· .1урrії. Члени Дільничної виборчої комісії: Савченко Георгііі Сергійович ві.1. ком:уністиrчної організації за· ~ti1-.1.Y nорошкової :v~ета.1ургії. JІагно Ві·р.а Іван.івна

від ро-

-

бітників, ін·же.нерІно-тех.нічних .пра-

а~вників та службовuів заводу .порощкової металургії. Валентина

Петрt~єва

0.1ексії.в-

го .комб'натv.

Чернова

п.шстмас.

Та:.Іара

Іванівна

-

в;д кюмунkтичн·ої ор.ганізації во.J.у порошкової металургії.

них працівниІків

3\ІіШ'!10рГу.

ме.ханL"Іних

службовців

та

на.1•ьнrІ!х .пі;щриємmв.

ПО БРОВАРСЬЮИ ВИБОРЧІИ Щльничнюї ви·борчоі Секретар Іванівна радгооrіу імені Кірова. Ні;на Примаченко ДІЛЬНИЦІ .N!! 32/690 Василь Максима· КОі~'сії Жуковський Василь Ан:r:· Шапошніков - ві·д робіті1иків, інженерно-тех­ Го.lова Дільничної виборчої ко- нічних лрааівників юслрозраХІуН· ·вич - від комун•іс,тиЧІн<Jї організа­ рійович - від ком,уністичної орга· н::заu:ії районної. лікарн.і. міс:ї Бугай Васнль ЯІКиМQвич будіве.1ьно-монтажноrо ції МО.1ЮКО.ЗЗОО,Щу. копого ЧленІі Дільничnої виборчої ві:І ко~1 уністичної організації за· 'N!рЗВ.l'НІІ•Я. Петрович Арнольд Чвань комісії: :зoJv пласт1 мас. - -від · робітникі'В, інже.нер-но-тех· Якови'ч Григор·ій Топіха Дільничної від голови Заст:упник Протасевич Ніна Іванівна- від праці.вннжів .і службо·вців службовців нічних та р·обітни·ків виборчої ком.ісlї Полторацька Ка­ терина Степа;ні·вrrа

-

від юолекти­

ву вчителів та технічних праців· школи-інтер· Броварської ників

.

нату.

ПО БРОВАРСЬКІИ ВИБОРЧІЯ ДІЛЬНИЦІ .Ni 35/693 Го.1ова Ді,,,ь:ниrчної в·иборчої ко­

Гончаров

І:ІІісії

Володимир

Івано·

робітни~ів та службоВІців ~омбіна­ Т\' ко:vtуна.1ьних підприємств.

майстерень.

Руденька Зінаї-да Макси·мі'В<На­ ·інженерно-техніч· від робітників, них працівників і СJJІУЖ6овців меха н.:·чних

бівату

.

майстерень.

. оолективу від Іванівна на вчителів та техні,чних пра.ці.внІІІКів

прІЩ!вникlв та службовців зав'одУ

юульту.ри.

Бров.арсwrої середньої школи

комунjсти,чної

N2 5.

Ремізовський ви"!

ПО БРОВАРСЬКІИ ВИБОРЧІП

організації заводу

них працівників БроварсЬ'Кої шко-

Члени Дільничної виборчої комісії: Артеменко Віра .Василівна-:- від Ком:унk­ Лені,нської організацї.ї УкраіІRИ Молоді СІІІіJDки ткчн<Jї

ДільнИІЧноі гмови Заст:)'І!lник Суменко ЛЩія ви.бор•юі ком:с11 від робітнШ<ів, Олександрі·вна пра:цівни:ків інженерно-техн·іІЧних

Броварської середньої шкми

ного комуи·алІ>ного :обладнанн.я.

зв',яз•о:кбуд». Смірнова Жанна Василівна ві·д .колективу в:чителі·в та технічли-іІнтер•на·ту.

Поляничко Віктюр Петро.вич -

Го.1ова- ДільІІ'ичноі виборчої к.о~Іісі:ї Григор'єв Григорій да,нило-

інженерно-те:хніч­ в\.:1. ро-бітників, Н•ИХ працівникі'в та СJ1ІУІJ!<бовців за­

від .комуністичної ортанізавич цt,J бу·~і.ве.JІІьно-монтажного управ.1:ння N2 39. Дільничної голови Засту>пнию виrборчої коміс~ї Поrоніщева Ніна в.і.д робітнИІ!сів, інжеlваш:виа та nрацівників нерно-техніоtних сл.уж.боВUів · -бУ\д!.ІІІельно-rмонтажноro J'11Ірамінн.я .N'2 З9.

вюду пла~.мас. Блонська Лід~я Лео·нідівна в.ід робітників, ін·женер:но-технічпра~.tівникіqj та службоВІців ни:х заводу бу~вел.ьнІІІх вирооі.в трес­ тrу «Укр'зв'ІЯ130ІК-бУ'д». Лідія Мн•хаіІлівна Максименко організації кому,ніотичоої -.від заводу пластмас.

Дільничної ви.борІЧоі Секрет-ар комісі·Ї Губаніщева Т.а·мара Оrепа-

нівиз

к:еації

-

&>ід

заводу

кому,ністиІЧІЮі

порошк.ової

орга-

мета-

ОлекВолодНІмир від 111раці·вн11'Ків Бро­

Марченко саrндрович -

ва.рськ;о.го райвіщД;іJ.лу культури.

ПО БРОВАРСЬКІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 33/691 ГQЛО'Ва Дільн·ичної виборчої ко-

.1yprii.

Члени Дільничної виборчої

Павло Миколайю-

L\І:сії ОдинецІ>

комісії:

Нестерова Н::на СтеІланівна від' . Р'обітнИІйв, інженерно-технічслужбовців них :nраців~rаків та бУ'д.~веЛІьнФ-монт.аЖІного у.пра.влінн.я

від комуністІІІчної органrзавич цї.ї тресту «КиївшляхбуІд». r011110ви ДільнИІЧООЇ ЗасrуІІJнІІІК в.ибор·чої комkії Юрченко Тамара

N2 39.

Трохимівна

комуністИІЧноі організа,ції Бро.вароькоrо .заводу пластични.х м.ас.

воду «Т<Jргмаш». Члени Дільничної виборчої

Щ · ·~,~ої оргаrнізацИ 6ууаrравління :д....~втажіюго

Сафронов Микола СтеJІаиовиІЧВt:Щ комуністичної оргзІНізації трес-

від роМуха Ві·ра Петрівна бітникtв, · інжЄнерІІ'О-теJLН~них п-рацівіІикі'В та сJРуІЖбовц::в будівель-но-монтажного )'ІправліІнн1'1 .М 39. . ІНироніна .Таїсія Іллівна - від

.::.~ь ГрІІІГоро&Ич -

~ІUІ•

~ :$.

.

.. &eia'Tparopjit Денисо,вич -

від

~)' :~в та технічних np~~·l)ppiupeьк.oi середньої

waeai· Nt;J.

-'hpj'' ]!f• АІВаrrолііІ Костянтина-

від колективу вчи,

-

п.раці·вників техиі1 ІJНИХ та телів Броварської середньої шкюли .N'2 1. виборЧіОЇ Секретар Дільничної кюм:с] Ковриrа Пав-ло Іван,ович­ від ·комуністи,чнrої організації за­

.комісії:

ту ~КиївшляХ!бУІд».

АндрLйович

Дикрет Волwщми·р

іІІ'жене.рно-тех· и:~них працівників та службовців

- від робітників, ,шиноремонтного

Скавронська

вич. ;-':.·;ІJЇ!Іl роб!тннк!в, _їнЖенерио- лаві:вна -

заводу.

Лю,дмила

..

Брои.їс-

від робі11нкків, ін-Жевер­

''1\Є.Х,.И;'ІИІІJt .пращ1вннхш 1 СJІ)'·ж&в- но-техн~них пра.цівнИІсі·в і слу.Ж­ ,nіІf ЗІ\~Rс~РОШІW~І ~r.wraлypгli. .боВІЦів ІШиноремонтноrо заводу.

··

·

Чмован

··

· ·

l!IO;

за~

-

від !ШОМТии­

ків, іН'Жеt\'е1)Но-теJаІtі'ІІІmt nра-цівни­ ІІ:ів та сдужбовці•в заводо6уд~но­ го к•ом<Srнату

О

-

2 стор.

8

упр!і,мівня

ц;тельио-монтажоого

.N! 39.

Савченко Антоніна Оле:кеіїви• - від колект.и:ву вчи:tе.Іfів та ~исіЧиttх nрацівиикіrв Броварської оере.wвЬоі mіrоли

санJrфа FІ~виа

Іваяозич

ЛеонЩ

.~JIJIOPЧIJf 11 :д ро6і'11НИІN:В, mжекерио•'І'ех.иічних лр.а.цівникtв і службовцfз 'бу­ 31/818 вВбор'ІОЇ

від

-

-

Кос-DЯнтин

І ва но­

вtд ком:ун:стичної організа­

ції контори «Вровари.га.з». Члени Дільничної виборчої ДІЛЬНИЦІ .Ni 38/696 від Полович Ві'ра Гнатівна комісії: Броварської середньої .школи N2 3. Голова Дільничної виборчої к;о­ працівників медичних Савіних Сергій ПаВJІІОвич - від виборчої .місії Кузьмич Іван ЯковиЧ- .від кмективу Діло~:t~ничної Се.кретар район•ної ліІкарн:. Іксмуніетичної

ДІЛЬНИЦІ J'6 30/688

Як,о11wч

Іван

робіtrників та службовців ком-біна­ ту кому•нал.ьн-и,х підJп-риемств.

комісії Кривошлик Іван Іванович організації комуністичної -від Брюварськоі ;::ередньої школ.н N2 З.

ПО БРОВАРСЬКІИ ВИБОРЧІП

-

!lі~НЄІМСТВ

КЮМУНЗЛ\>НИ,Х

Коришев

Захарко Володимир ІвановІІІч- будівельних виробів тресту «Укр­

в:.Д колективу вчиmелів та технічни.х працівник::в Врова.р.ської еередньої ШІКОJІИ N2 І.

Дорофійович

І.1ля

Бондар

в'·:r: комуністичної організації ком·

Носко Станіслав Сергійович Секретар Дільничної виборчої вич ~ від комуrнkтичної організа­ на- вЩ комуністичної ор•гані.зації ві·д ком)'ІНЇСТИ'ЧНОЇ організації за­ .І-юм'сії ТурськИй Василь Іванович ції механ:чних майстерень. завоЩу пЬрошкювQЇ 'Мета-п.ургії. Зайченко От>га Іванів.на '-- від -·від комун:сrичної ор.ганvзації Дільничної воду нестандартного комунаЛІьно­ голови Засту.пни.к інженерно'технічиих Броварського район,ного віщділу виборчої К'ОМ·іСН Малодід 0\оса­ го обладнання. роб:11І!иків,

порошкової металургії. Платонов ВОЛQДимир Павоович - 111ід комун.істтної орІГаніі3ації

за­

ПО БРОВАРСЬКІИ ВИБОРЧІИ ДІЛЬНИЦІ N2 40/698 Го.1ова Дільничної виборчої ко· ~'·сі·ї Поля:к Мойсей kаакови'Ч в'.:r: .комун:стич•ної ор-ганізаціі ком­ б:нату комунальних пІд.приемств . Дільничної голови За-ст'}'пник аиборчої комісії Горохівська Ла. від роб:тників риса Леонід:вна кому· :юомбінату та службовців

Члени Дільничної виборчої

зм'шторгу.

Пилипович

Заїка Олександр

виборчої Секретар ДіЛІ>І!ИЧНОі Григорій Ковбасинський комісії О.1ексійовИ'Ч - , від комуністичної організації рад,гоопу імені Кірова.

во.д.обудівного wомбінату. комісії: Олійник Володимир Г,ригорович. Рубанник Василь Трохшмов~ч­ _ ві•д робітників, інженерно-тех­ в'д ко~Іуністичної орта,нізації ·місь­ ~rічних працівників заводобущівн.о- кого апюживчоrо товариства.

ззво'ду порошr~ової мета,~ургії.

техн:к.а».

трикотажу.

Го.1ова Дільш1ЧН'ОЇ вибор·чої ко· \Iicji 1\озін Костянтин Івановичробітників, інженерно·техніч3ісд СJИХ працівників та сл1ужбовців

ра­

інженерно-техн.іч­ в:Д ро-бітників, >НИа( працівн·Ш<ів і слу.жбовцї.в ра­ «СільгОІС'ІІ· об'еднання йонного

робітників та

фа:брики

Омеляніrв.на

Катерина

Сердюк ВОtЛоди.мир СеменовнІЧ­

Ді'льничноt

Соловей

Іііомісі.ї

ви,борчої

Трохимівна

рону

від Яхно Анатол:й Іванови•ч організації Леніненкої Ко-муністич­ ної Опілки МоЛ'оді Уа\раїни заво· ду «Торr<Маш». від Панасівиз Дуня Ган•на комун1стичної ортані·зації районно110 вузла .зв'і!\ІЗІюу.

чуваННЯ.

ПО

1970

праці-в·н.иків -від колективу йонного ф:,на·нсово•го відділу.

від роо:тників і службов­ КОМ1б:на11у Г\)'ОМЗдJСЬКОГО Хар­

-

'"-И'1'Я'ЧіОГО

Члени Дільничної виборчої

1\улиник

Павло­

Микола

Голубавський в.иrч ців

нвітнн

24

Говорова

.N'2

Любов

І.

·

Сергіївна

-

робітників, інженерно-техиіч­ в!:д службоВІці·в та НИJІ лр.аці-внн.~ів ремонтно.;меха·нічного .заводу.

.N'2 3.

нес11андартного

орга.ніза.ції заВQДу

1\асrіІна Ганна Геор1гіівна

комунального об­

.1аднаніІя.

та служІбовців завощу нестандарт­

Олеп<Ана'І'Олій Горохівський від робітників, інже­ санщрович та пра,цівників нерно-техн-ічних майсте­ механічних слу<жбовців

Секретар ДіЛІЬнІ!'Чної виборчої rюмісії Дзюбенко Антюніна Іларіо­ нівна - .від комуністичної ортані­

рень.

трикота~.

зації

фабрики

верюнього

дИ11ячого

~диІЧн.их колективу раfюнноі лі.карні.

ПО

·

-

від

працівників

БРОВАРСЬІ\ІИ ВИБОРЧІП ДІЛЬНИЦІ .Ni 41/699

Голова Дільничню'і виборчої ко­ місії Бойко Олекса•ндр Васильович о•рганізації комун:-стІІ'ЧІіої -від станції.

за.1ізни·чної

Дільничної гоІЛови ЗастІулник ви6ор·чої ко,місії Опанасенко Ніна робітників, інже­ в.ід Ілл-івна -

та лраці.вників нерно-те.хніrчннх' службовців залі:ЗЮІІЧНОі станції.· Чернишов Сергій Васи\JLЬович Члени Дільничної виборчої виборчої ДіЛІьнИІЧноі Секретар ві;д комуністичнюї органіJзації ме­ комісії: ханічнІІJХ майС'rе'рень. від комісії Новикова НадіtЯ Панас!в­ Овсіі:вна Раїса Брикер від .юомуністичної ортаІІіза­ від робітників та слу-жбовців фа.бри­ •На Артюх Антоні·на Петрів.на інженерно-технічнІІJХ к;и верхньоrо ди'МЧОго т_!Ішкотажу. uМ мастюпоїзда .N'2 814. роб:mників, Члени Дільничноі виборчої nрацівників і ;::луrжбовuі'В ме.ханіч­ Володимир Дмитрович Суниця комісії: ни•х маіtстерень. - віщ комуні•стичної орган:ізаu.ії ТертичинА Микол.а Дмитрови.ч­ фабрики верхнього дwrяІЧоrо три­ Рогова Людмила Михайлів·на -віщ rомуністИІЧної організації Бро­ котажу. Lнженерно-техн!q­ &іщ робітн·ІІІКі,в, вар{)Ь'КЮЇ середньої школи .N'2 З. службовців та Єлизавета Андріі:sна них працівників Шарапат Біла Лідья Вюлюдимrир-івна - від - в•ід робітни:ків та службовців мостоооі:зда N2 814. робітн-иків і службовців райпюбут­ Пархоменко Алла Григорівна­ фабри.ки верхнього диТІЯч·ого три­ комбінату. інже.нерно-техніч· в:;д ·робітнИІків, оотажу. службоВІЦів та праці:внн:К:ів ниІХ ПО БРОВАРСЬІ\ІП ВИБОРЧІИ Миколайович Іван Харлан ІМОСТОІПОЇЗІда N2 8\4. ДІЛЬНИЦІ .Ni 36/694 іrн.женерностехніч­ віщ роб:тни·ків, від Вознюк Бори-с Іванович Гол<Jва Ді.льнИЧІ!І()Ї виборчої ко· НИа( пра•ці•вників т.а СJІІУІЖООІ!ЦіЇ:В за­ інжене.рно-технічни.х мkії Аверін Фе:дір Ів.аиовИІЧ- від воду нестандартного КОІМіунально­ робітників, т.а слу.жбоІщів МО'С· 1\1\)аЦhВНИКіВ КОМуНіСТИ,ЧНОЇ ОрГЗНіGації МОЛОІКО· го ООЛЗідНЗННЯ. топої:зда .N'2 814. заводу. Нестерqук Василь Євст.аховкч­ ЦиtбульськиА Василь Якович­ Дільничної голови Застушни,к інжене,р.но-техніч­ від комуністичнюї ортанізації мое· віщ робітнШ{іВ, Марія виборочої :комісії Зайцева нестан­ заводу них працівник:ьв ТО'ПОЇІЗІда .N'2 8\4. віІд робітн·иків, інже­ І·ван:вна. облад­ комунального дартнОІГО від Войтко Іван Степанович працівнІІІКів - та 'нерно-те·хн~них нання. інженерно-техн:чни,х робіТ'Нmків, службовців молокозаооду. Корнєєв О.JЮксій Гаврилович­ 'працівників та службовців мюсто· виборчої Діл•ьничної Секретар від t!ЮМІ)'tНіСТИЧНОЇ орrаJИзадіЇ ЗЗ· ІІЮЇЗІДЗ .N'2 8\4. комісії 1\олеснікова Ганна МІІКЮ­ вюду ХОЛОДИЛІЬН·ИКЇВ. Мельниченко Іван Се.мен<Jвнч -від працівникі-в військ­ лаівна ПО БРОВАРСЬІ\ІП ВИБОРЧІП віщ ЮО.МУН·ХТИ'ЧНОЇ органіЗаціі МОС· комату. ДІЛЬНИЦІ J'6 39/697 топої.зда N2 814. Члени Дільничної виборчої Дільничної виборчої ко­ Голова ПО БРОВАРСЬЮП ВИБОРЧІП комісії: ДІЛЬНИЦІ .Ni 42/700 Ковальов Юктор Васильови.ч­ місії Романенко Марія Руфівна _....,. Голова д,ільнИ'Чної виборчої ко· від організ111цИ Лені-нської Кому­ в:Щ ЮОМJУ·Ністичної орган-ізації ра­ місії Рак Михайло Юхимович ніст.НІЧІ!ЮЇ Опілки Мол•оді У.країни йонного. ві.дд;1.mу культури. Дільни·чної вu хом:у.ністичної організації ра· гол·ови Засrj'Іпник радrоапу імені Кірова. .комі·сіі Волоанк Любов іюнІЮго «Сіл•ьгосп· об'еднан•ня від виборчої Тарабан Олша Іванівна від колехтиву пра­ техніІКа». інженерно-технічних Андріївна робітників, фі;нансо·вого ра.йюннОІГО д:льни,чнJі rолови За'сту·пник праці·вни.кІв та сл'ужбовці·в мол.око­ ців·ни.ків віщдіJJІУ. комісії Руденко Марія вибор•чої заооду. в•ід .робіт·ників, інже· виборчої Серті.івна Секретар Дільн.ичної Якубенко Валентин Іванович­ та працівників робітн·иків, інженерно-Ті!хніч­ ком:сіі Матковський Павлю Пав­ нерно-техн:чних від службовців лович та нкх .працівни,ків від комун-істmної орга­ службоВІців районного об'еднання МОЛОКQЗЗ.ВСJіду. відІділу куль­ «СілЬІГоспrехніка». районно·го ніаації

Куць

Іван

Панасович

комун1стиІЧної орган~зації rпу імені Кірова.

-

від

радJГос­

Лобко ІрИІна Михайлівна -

від

комуністичної орrаніtза;ц,ії комбіна­ ту

громадського

НОВЕ

харчуваиИJІ.

ЖИТТІІ

виборчої Секрет.ар ДільнИІЧної ~<:ом1сії Мінченко Горлина Мака· р:вна ~ від КО·Мі)'•ністичної орган'·

тури.

Члени Дільничної виборчої комісії:

Товба Костян'Гин Іванович- ·Від за;ції раЙ•ОНН·ОГО об'еднання «СіЛІ,· в·uителів та технічних коле:кrrиву ПраЦіВІІИКіІВ Му.ЗИІЧНОЇ ШКQЛИ.

Субота,

25

госптехніка».

каІтвв

(Далі буде).

1970

року.


До 25-річчя 'Нашої Перем.о2и

ОБЕРЕЖНО: ОТРУТОХІМІКАТИ!

ШЛЯХ СОЛДАТА Переддень .всенruрсщноrо овята. Велику гру­ пу працівникіtв радгООІ\Іу «'І1ребух!Jвський• та інших орг.анізащій села нагороджено ювілей­ ною медаллю_ йде .вручення їх. До СТ{)ЛУ П'ідходи;ь середнього зросту кремезний чоло­ військова

вишравRа.

Це

П.

Х.

росли,н.

оr.11яду

СІJКОІ!'lОQІJ.QДарс~>к.их

в:н, уже не молсщий, але по всьому відчуває­

ться

розривно зв',ЯІЗа·ні · із застосуван ­ НІЯМ у широких масw-rабах хі.м~ч­ Ішх засобtв бор•отьби а шкідник а­ .ми і хооробам.и р і зних культурних

ц:юв.а,и з отрутохімікатами. Необхід но в :дміти тп і те, що Б б і,1;,шості І\ОСП.сuарств нема~ спе· ц:а.тtьно виділеного тран·сп.орту дл.~ перевез.еиня отруrох імікатів. На ма шинах не зрООJ!ено вlдnозіа.ни~ на!П Ис і в. Б ажа но {)уло б, щоб ор­ гани м:.,:ції при nроведенні тех­

Піtдне<:еІfнІЯ сі.rnьськоrо господар­ ства в ·н аш ій кр аїні і зростаюче з року в р ік виробнwцтво сіль­

Швидак.

про.щуктів

не­

До багатьох урядових на,город на його гру\ЦЯХ добаJв ,1 яється ще одна медаль з ба·рельє­ фОtМ Ілліча. Р і~Д!ний образ Леніна, безс.мертне його вчен­

~юдарстві засТосовуються у вигля­

І-ш! З ними зв'язане все жи:ття Павла ХаJ>И­ тоновwча. В цей час воно в уЯІві nромайнуло, немов у калейдооноnі. Пригадався 1924 рік . Тоді, в ленtі•нсьні дні, вLн, ш!стна·дцятирічний

м.ати

.Отр,утоJймі•кати

ді дуст:ів, рі·дин., аерозолів, газів або пари. · Залежно віІд тоrо, з Я'КН'М ВИ.ДОМ :п,реn.ара1у Д,()ІЮД<ИТЬСЯ

В б _у :ю

прийнято

прпзвано

в

Арм ію .

1929

се·ння не

Артполк

тодІ

службу

на

Ра­

тривалий

час

і

політичної підготовки,

вЧЗJння

в

а•ртшколу,

послали

на

і

ного

ми медаллми.

стали радян-

ськІ воїни, все населенНІЯ. У складі Московс ьно ї прол етарсrшої дивtзії оборону зайняв і артпідрозділ т. Шнидака. У юшівоrоченн! ~йцно 'І'рwмали вL~ведений рубіж, вистояли, ворог не пройшов. Згодом Петра Хари;оновича призначили ком.ацдwро.м 44 артилерЬйського nолку, який

T~nep rюлновнин Павло ~а.ритсню.вич Іllвидак у відставці, на заслуженому в•І.дnочинк.у, але СJ"МЛ іІННО виКОНІУЄ партLйні доручення, актИІвно бере участь у 11ромадському житті радгоспу, села. В~н на громадських засадах працює заотупником дир~а середньо! школи по патріотиЧJЮму вихованню учЮвсьаю'і моло-

•rерез села і мі-ста Ві лоруоії, Ли'm!И, Прусlї. Часто а}Уl'илеристи, осоолИІВо пLд час взяття Ненlгсберга, Пілау, громили ненавооноrо ворога З гарма'!' прямою наводкою. На рахупну

свої ми односельqанами. За все це шанують, nоважають '1\ребухівці Павла Ха·ритон.овича і бажають йому доброго здоров'я, Д<Уm'ИХ рокІв життя .

і металом црокла\Цав шлях на зах.Lд

ді. Ч:аtСто вИІСтуmає з бесlідами, леJtці.ями nеред

полку багато знищеНІої фашиС"ТСь;ко'і теХН'Іки, У'Кр!Jnлень. жwвої сили. Вlльшість особоваві'дз.начив

На фото: П. Х. Швидак. М. НІАНИЦЬКИЯ.

нагородами,

Фо-rо А. Кооа!Ка .

DIIDIIШIJQIIIQIIIIIIIIIIIIIIIDПIUIIIIIПIDIIППIDIUUDIIIIDDIDШПШIШODIDIID_НRIDII_IШ

Видатний

архІтектор-земляк

Василь Олександрович Осьмак український радинський архі­ тектор. Кияни і всі, хто відвідує стмнцю України, мабуть, не раз

Наш земляк складав проекти і для менших, переважно приват­ них будинків. При«яадом може

милувалися

колишнього

-

чудовими

збудовани.ми зодчого,

за

спорудами,

проектами цього

нашого

земляка,

гого­

лівци.

бути двоповерховий особнІІК (дім

М.

М.

теж

Народився

В. О . Осьмак рівно

сто років тому - у квітні

Спочатку

закі.нчив

фа культет

Киї.вського

1870-ro.

математичний університе­

ту, потім Петербурзький інсти­ тут цивільних інженерів. Першою визначною роботою молодого архі­

-

був

нинішній

будинок

театру оперети (колись- Троїць­ кого театру) . Будувався він у 1900 році. Для свого часу це була одна з найвизначніших будов, що

цілком відповідала вимогам часу. У перші роки двадцятого сто­ ліття за проектом Осьмака побу­ довано хімічний корпус уні.верси­ тету та основний корпус універси­

тетської клініки на Байковій горі

(зараз

Науково-дослідний

інсти­

тут туберкул ьозу і грудної хірур­

гії ) .

Потім з 'являються

такі спо­

руди, як будинок міського лом­ барду (вулиця Свердлова, номер чотири), особняк на теперішній вулиці М. Коцюбинського, номер три.

о

Олександрович

багато села добре пам'ятають свого зем­

Субота,

25

16

по вулиці

виношуючи думку про те,

гармонійного·

що для

ансамблю

гмовного корпусу потрібно ,цобу­ дувати бокові споруди. Цей задум

здійснено:

тецІ.

З.

побу.цованиА

років працював архітектором при Київському університеті, роками

часто бував, а на старості оселив­ повного

ся назавжди. У ГогменІ прожива­ ло багато їх родичів.

медицини

глибині садиби

Василь

обабіч .КДУ нині кра­

суються дві кількаповерхові, схо­ жі зовні,· споруди публічна біб­ ліотека АН УРСР та бібліотека університету.

На 1933-1938 роки припадає найбільш плідна частина життя і діяльності архітектора. За Аого проектами

це хім:чні ре ­

-

регулювання

оІШЬнодіючі,

високотоксич­

споруджено

насі.нНІЯ

і сівбі, обпилюванн.і

й обп·риоскуванні рослин. Слід ма­ ти на увазі · й те; що отрути мо­ жуть ,rютр<ЗІпиtrи в харчооі ІІІродук­ ти рОСЛИНІЮГО t тварИН'!ЮГО ПОХОД­

на

ляка, миА допомагав їм і мате­ ріально, І добрими порадами. Для

Гоголева дорогий

ВасиJІь

ОJІександрович

ще А 1'ому,

що за

це

~икн .

Нема лі() Є господарст в у районі. де відсутн і_ агрон'о.м н-ентомологи. i!tКl ПОВИННІ бути ,ВlДtПОВ.іда.~ЬНИМ~ .1е т:m>ки за дмю вирощування о:ультур, що обробляютьс·я отруто ­ х ім: ката.УІи, але й за людей, ЯКІ і!раttюІ0'11Ь з ними, за їх здоров ' я

дл,я ЗІбер іІГа ння .~еобхід:но

отрутох::м.:.катіІ'

вщділwrи

сnеціальи(

має

оштухатур.енІІМИ,

Пр и,м іщения ~по ·

винно бути .з двох відділень: оди< длtя зберігання і Ві!·дачі отрутохі­ м :.катів і дру;ге, !* оформдяют І

документацію, збер:гають спеuод.яг &Оіду, МИІJІ'О, рушюІІК і 8ІП'ТеЧКу д•Н

лцданн•я

першої

доліка рської

тяжкими

земляка

роки

под,арсrгвах,

як

СемІІІПолківсью

щахофабркк.а , Цухrвс.ькнА птахо· ра.щгооп і радІГосп «3аворІІ'ЦЬКИЙ1 немає .місця не тільк,и для збері­ rанн,я спецод.яrу і 31Іlтечки, а на ·

аіть длЯ: отрутохім.:'Каті в. Правд.а іх керіВН1!;КИ 3 року в ріІк підпи· .сую11ь ПJІа·нові еавдання. на буд ~В · ни.цтво хі!мскладів, але не б.уду·

ють. Кр:.М того, вони ігноруютІ постанову· гоJJJОвного сан іт арноrс лікаря о6.ласті. Ці господарства п.овн:ІІ'Ні . одержувати на склаtДі от ·

Том\)' ІЮТ!)і6но па.м'ІЯтати , що nротруювати .зе.рно слі·д .rrpи допо­

мозі ·машин і в сrrецО!дІЯп-у. Але, .на ж аль, були ~ІІІПадки, коли ·зерно в

окреми·х

госІDОДарствах

;протруюва,1и

ЧJуван.ням.

вручну

-

району

пере.7Іопа-

,

Згі.дно Іl'ОС11ано ви Р.а·дн р ~в УРСР ві4 15 березня

Мініст­ 1967 ро­

в'я

з

ку ~лро заХQДи по охороні ~доро­ ·насеІІ"ІЄН·Н'Я

в

зв':язку

виюо·

ми ре<ювина.ми є rер-мет.ичиі, П?О

т ИІПИJЮв.і або шоферські. Післ-я 3а <КіІІ'Ченн я роботи· з отруюхіміката· ми спец(),ДІЯІ' нео6хідІІо знешкоди

ти. З.абиратн додому забрудяенн·t одяп- 3аtборои.вєтьая, оскільки віl може стати са·мосrійюrм джере лом зараже.ння JІюдини. Що6 3а

ообігти ц,ьо~у. необхідн о постійн е. проводити знешко~жєннІЯ

і регуJІІЯрно .прати

ry

ристанням отруrохі-м:.Каті·в в сіль­

ОбпилеинtЯ та обприскування от­

ському гоооодарстві.-., необхідно видіЛИ'Т И ІЮСтійні бр.ига,ди робітни­ ІКів, Я'К.і nрацюватІІJмуть з о труто ­

ру·rох:м~ката·мн слід проводити Е безв~ІІ'ряну іюr&ду вранці і ввече

хі.міікатаюt. Ці люди оовинні nро­

р і.

П!д' чае р.оООrи 3 . . отру:го-х~і­

ката.мИ .ні в ·Я·КОМ'}' · разі не дозво­ тяєт ьс.я їсrи, п ити, .курити.

СанітарНІІІмН nравИJІами заборо ­ не.но

обробляти

хуJJІРбу

і

моuючну_.

mи'цю

rехнік.а:. проводиаись медичні ог­ .'JІЯіди і інс-rруктаж для таких осіб.

ДДТ і rеюсахоюрану. Але ці

Та, на жаль, керівники радгооnів «Літкі.вський:о, «Пмсків с ьк!ІЙ »,

даріС!Гв..ах.

Боода н і воькоі птахофабрик :не .на­

ми ІІіреІіа р ата.мн мож.иа уникнути.

При .дотркманкі всіх правил за·

«Же.Р'ді:вський», СемиполківсІ>Кої і хи:сту' небезПеки 011руєння хімічни·

прави:ли на

них своІх

робітн·икі•в.

З оглянутих 109 осі<і п'ІІІ'fьом ме­ д!І'Чна ком)С:.Я ие дозоо.лнла npa-

О. JІИТВИНЕНКО, санітарквА лікар раАсанепі,ц­ станції.

були ,цля німецької

Г. МЕДВЕДЕНКО, громадськ~tА кореспон,цент.

триповерхо­

У CiJHJf'ilfИX TffiШIЩJfX !J)а,ц:гоопу

імені ЩЩ)Са у JЮШІалі rородні 'РО­ бО'Ги. Овочівники висаджують

проект

:ЦІ&ЮТЬ за нш.и, щоб ~вщюст:ити ви­

двокомплектної

ВН3нано

1937- 1938

найкращим,

і

в

роках набережна була

побудована. Осьмак, крім усього, чудово малював аквареллю. Одна з прос­ торих кімнат його квартири по колишній

Малоблаговіщенській

(зараз Саксаганського, номер 72) була своерідним виставочним за-

квlтия

1970

року.

ОГЇJрк:и і ІWІ~р-и, СІІ'ІІф8ІІІІЮ ,ІІ;ОМJІ­ tОокий }'1})0Ж&Й рсшmіх ООЮЧtВ ДЛЯ тр·}'Ідящих Киіlва. На

фото:

Погребець

та

тепличниці

Гаяина

ОяексанАра

Hono·

сюк поливають помі,ц·ори. Фото А. КозаJ{а.

о

НОВЕ

ЖИ'ІТЯ

npa·

вила_ ·ПОр)'Ішуються в деяких rоспо­

А ого

вої школи. У ці ж роки архітектор бере безпосередню участь в кон­ курсі на складанн• проекту ~удів­ ництва набережної Дніпра. Ного

воду,

д;іін}

преnаратами

«Динамо:., він спі вавтор комплек­ су споруд дніпровського водопро­

спецодя ·

Aoro.

окупаціі. Він не міг знести неза­ служених утисків і в 1942 році трагічно загинув.

стадіон

до ·

ІІІомоrи . Т а , на жал,ь, в таких гос ·

діюча сільська лікарня. Неймовірно

бути су ·

хи.м, п:д.~оги заасфа.rььтованим 1 з.Оо зацементованими, сті1111 ~

безкоштовним проектом і безпо­ сере.цньою участю збудована нинІ

нашого

у·вагу.

рутох~м.Жати . на <ЩИН робочиї Же•КНЯ . Вони· · можуть пронакнути ~нь з доов.олу санітаJЖо-е<пі.дщ.іо · в ор·rа·ні.зм через дихальні шл.яхи, догі,чної станції. слІЮзові оболонки, шлунково-киш­ Gпеuо.п.яг ( халати, кQМ.бі'ІІезони) mви:й тра·кrr і wк:~ру. У дихаJІьні роботи з отрутохім·tката~н ШJLЯ'ХИ отруто.хімікат.и можуть nро­ дл!!! 'Ник.ати у В!JГЛІЯді nари (ртуть, треба ви'І'оrов.JІRТ.и з повіrrропро­ гек~ахлоран), аерозолів, розчи.н ів никнИІх т·канИІн. ВнкорІЮТаНІ!'Я гу· або суопе.нзі'~ · Повторне проник­ MQJIIOIГO або-nрогуwованого спецодя ry :заоорО'RЯЄ1'•ЬС11. НаС.КращНtМи оку неннІЯ так,их речови.н nрІfзводИ1'ь до на.гром.адженн·я їх в організм і. л ярами для роботи з пило&Іt!ІіІІИ

лом. Художник І. Ф. СеJІезньов ходити медНІЧННІЙ оrляд і інструк­ у 1926 році написав портрет Ва· таж. В к:ю1і бере3ІfЯ НИ'Н·ЇШНЬОГО року сили Олександровича, 11киА І досі зберігається у пубяічнІА бібліо­ на баз-і раіюб\щн.анн·я «Сільгооо­ Все свідоме життя Осьмак про­ жив у .києвІ. Та нІкоJІи не забу­ вав рІдноrо Гогояева. СтарожнJІи

М. Коцюбинського,

Батько архітектора, керівник Київського кадетського корпусу, Осьмак Олександр Мусійович, мав у Гоголеві свій будинок, в якому

тектора

професора

Дітеріхса),

у

ними.

ні , середНЬОЇ ФОКСИЧНО·СТі. Зуст\)'Rа·ю11ься oocrpi і хр,он ічні отруєння . при !1Іе.ревезе'Н_!Lі отруто­ х і.мікат~в • .прНІЙІманні і видачі їх зі складів, тра•нспортуванні протрує­

до

ск.1аду полку уряд

з

мnшоод:t:Ібн.нх,

групи:

а його ном<J.цди.ра т. Швидака орденом Леніна, чотИJ>ма орденами Червоного Пра:по: ра, Кутузова дpyroro СТJ!Пеня І Вітчизняної вІйни першого С'l'J'ІПЄ'НЯ, оменом ч~рвоноУ Зірtщ ммаллю «За ві~вагу~ та багатьма інши-

ro

властив~ями,

рооту рослwн·, 'ЯІК мінеральні доб­ риаа . Залежно вkд стуІПен.я rоксич­ ності вони nод:ЛЯют·!JQЯ на т.акі

тя, а наемерть стояли воїни. Багатьом гітлер:,в,ським воянам так і не довелося побjІіВати на радянській землі. Та сили були нерl>вні. 3 боями Ві).ІХОДИЛИ на схLд. Ваrкк.І були днІ. Фашистсьні орди рвалися

вогнем

характер•н,имн

зунLв

У Ве.1ИІfУ Вітчизняну війн'У а.р'І'дивізіон т. Швидана вюrючи.вся в перший же день н1 Вузі, в рМіоні Білостока. Три дні не на жит-

оборону столиці

·гр унт .

шкід.шви·х !{'().мах, грибкових хв.о­ роб росли.н, 1\Jл~щів, бур'ян ів, гри­

чур а ями.

На

в

чови·ни або С'!ІОІІJіУ~И, ІЯКі засrоrо­ ·вуються в е і.1!Jьс ькому господар­ стві з мет~ю бороrrь6и проти

с тав комСJJН!днром вог.невого артвзводу. Усе своє св ідоме життя Па.вло Харитонович при­ с.вя тнв армії . Допомагав І братньому монголь­ ському нарОДОВІ В боротьбі З ЯІПОНСЬКИМИ са­

Мосиmи .

речови·н

Отруrох )м:ІRати

на­

яку закі·нчив успішно

з

при робот :

став його родиною. де він досжонало вивчив доручену техніку. Згсщом, як відмінни•ка бо ­ йової

хі.м:ч.них

перши,ми озіtака.ми отруєння й осІЮ,вни,міІ запоб ~жними заходам и

ж

в

га.за­

зве.рнули

Особд·ИВ.О Це стосуєт ься радrоспіu х ЗааорнІІ..\іЬКІІ•Й», «Рус анівсІ>КИЙ», П у.х іВІсьюого ІМемrrrахорепродухто· ра і Се.'Ішполк: всьюоі mахофаб­

tuлtяХ:ами про~икнення в орган Lзм, при:м·іщеннtЯ. Во но

діяльності

партії,

в1йськову

обпилюва.ння,

Населен н я :Ровинн.е бути об Ьзн а­

році т. Швадана

камwда;и

на дійсну

;\ЯІІсьwу

громадсьнLй

У

в ИІкорик:ловуклься

ц:я або обробка їх аеро:юJLЯми. Крім того, набуло великого пош и­ реннІЯ протруtов.аонн·я на.сі·ння, вне­

оправ.

робот.і, акти:вній

швидно минав час .

·

ПрИІСкув аНН•Я,

Разом зі ,всіма комсомольцями юнак брав участь у заготівлі хліба, ВИІПУ·СКУ стінних га­ зет, в яких викривали мерзенні дії нуркул~в . Словом і особистим прикладом допома·ГаJВ ко­ м·унІстам боротися за перемогу на культурн{)­ чу фронт.і_ Будівництво_ п ершого в селl сІль­ буду. гурт,ки художньої самодіялЬ'Ності -і гурт­ ки по лLкв~дації неписьменності, дійова антире­ .-J~Гійна пропаганда далено не повний пере­ !ЮМСОМОЛЬСЬКИХ

ол·рав у,

р:з·ні СПОСобИ 'Обробки J>ОСЛИН: Об­

СеЛЯНСЬІКИіЙ ХЛОПеЦЬ, Вс:'l'УJПИВ ДО НО'МСОМОЛу. Осередок був малочисленний, але згуртований.

.lік

в сl.льсьrо.Му гос­

о

О

З етор.

О


"КИЇВСЬКИЙ МУТАНТ"-У ВИРОБИИЦТВО

НАУRОВЦІ РАДЛТЬ

ДЛ.Я

УОПІШНОГО ~ИКОНЗQІІІЯ оста.нНІи

заадань >ІЮ ІПЇід,вищенню продук· тивності ·Худоби .і птиці, ПОJІЇ'ІІJшення якСІаті іПродуК'І'rв тваринництва ·і·· знижеІи.НІЯ · ЇІХ собі1вартості, на-

оо

збору біт<а

3 вро· врожаіt

жаєм зеленої маси. .Я:ющо сорт «КИІЇ'В'СькИІЙ >мутан·11» по збо.ру зе·

зерна

сорту

даЛІЬІШому р•оови•тку тва-

нrа

процентів,

165

а

ІПО

·врожаю

го м>утанту» реwоме.н~ється ран·

М'J'Тант» 62,4 ~нт.нера 3 rewrapa. СуХІа речовина зеленої маси сор-

н;й строк ,посіву одноч•а·сно з посіоо•м ранніх ~РИ>Х культур.

riOfl

цен11ів біІоІІЬІШе бі&Jша. В

насіння.

Коефіцієнт НОріМН .вн•сів,у н2 І rгектар при широко·рядному посі· Ві 300 ТИСЯІЧ ШТуК СХОждГО НоаСіН

сІ(иї.вський

.~еної маси перевищує ссtрт «Но- ту «КиїВІСЬІКІtЙ МУ'J1!1ІНТ:t в · поріІв· сівсwшй білонак:інни.й» всього на ня•нні з сух()ІІО ре~В'ІИЮЮ зе:л.ено-ї кремених в Пос11ан·ов>і Пленуму 119 процен11і•в, іГО по збору бі.J:вка .ма.си сорту «НосіасWІІІЙ, білоsа.сін· ЦК .1\іП України «Про .стан і за· в зеLІЮній масі він .nеревищує його НІІЙ·» м.істWІ'Ь :в собі на ~5 Іірохо,и,и

6ІЩИІКу дл·я

·ня,

аобо

І геКІтар.

100-120

к.г

насіння

н~

Особливу увагу ('ді•д звер.нуп на зароібк•у на6ння, яке внаслі.доr Рано на.вес•ні зразу ж .після за- ·своїх особли.В1И.Х фізичних власти криття вологи пр·оІЮдІЯrrься дві вюсrе•й, ча.сто зали•шаєrrься зверхj

глибокі ~уиьтивації на 12-15 сан- не з.а.г.ор.нуте в грунт, що привво тиІмет·рі>в з боронуаанням. дИІть до нерівномір.ності йо,rю про

же час

Удобрення:

При

аfІрішенні

nи-

р·о~тан.ня і доз•ріванНІя насі·нникі,а

р;ин,и.ищІ·аа в ресцублі•ці:., треба в ~r!юМоІГа НЗ'ЇІJІюр•о11ший ·Ст.рок Д;ООИ-

зе:р.на і збору біJжа з' врожаєм зе,рна - білtJше, ніж н.а 300 про·

в 3елені•й ·масі ІЦЬІОГО сорту вмісr т.анн 1я щrо у>добрення nлощ, аідве- а також до зниження врожаю кліm~овини нижчий .іІ оор.і·внян·н·і 3 дених ІПід н.асін,.ники, необхtд!НО Загортати насіння ,потрібно на гли

робницт,аа біолог.і:чно повІноцінн,ого білюа, необх•і'.ІІJНОrо для збалансу-

Оті,йкkrь сорту «Ки·ївський му· тант» д:о вн:ляrа•ння і несприятли-

жовТІОГО кормоВОІГо . .пЮпІІ'Н'У 4-7 процентІв. В рёЗуJіьтаті

тиоь збіvnьшення а 2-3 рази ви· аання кормових рац1о·ні·а.

центІв.

зеленою

м.аоою · кр-аЩих

сортів вра.хуваl1и, що «Київський мутант» бИ'ну 3-5 см. ДІІІЯ цього рекомен на по

збору rбілка з rremapa я:.к з вро11&k і з а:рож.а~м ае•

в•их клі.ма.тични·х J'IMOB з.абе.3печиJІІа

Таюе джерело бі!JІ,кі·а є у новОіму а 1969 рощі .високу .врожайність жаєм зерн.а,

КЮМІllЛеКСНОму

оорті

з арожаєм :ЗІеІЛеної М•аси і зерна 1дуєтьс•я гдИІбоюа ви.носитrь до 100 К·ілограміа калію ку.1.ьтив.аці<я і сівба

і 60-70 кіло!Гра>мів фосфору

3

дисковИІм сошннко>м.

гек-

З метою бор.о11ьби з бур'я•намJ

СШЮСНО-зе•рноаому Ц.ЬОГО .сорту ~·к •На сортодіЛЬНИЦЯХ, л,е,но'Ї :Ма.ОИ СорТ 4QКІtЇВСЬКRЙ М'j· Тара. ОскіІЛЬКИ •1 ЮПИН має ГЛ.ИбО- Нд 2-4 день ІПЇСЛЯ

білого

кормо!ІЮіГО

люnину так і

ВІІробничих у.мовах.

1'1

танr» значно переІЖідує всі відомі ку юореневу систему

сівби ІІЛОЩ!

обр.обл:яє•тм:.я гербіІцида.ми. Кращи

Так, наІПрwклад, в 1969 р·оці на Черні11'1і>вс.ькій оортодільющі аро·

мн гербіциJІJа,ми є ли·нур.он 1,5 кі.1оrра.ма діючої речоаини, аб( сліlІІ!НОМ'У інсти.туті землеробстаа. жай •зерн.а станоаиа 31,2 цfra, зе· Сорт 41 КиіІіІі:ькяй мутанТ'» стій· Чнн.Них СП<ЩУК!, краще люпин за- 3 юг фЬзи>чнюї ваги пре.nар.ату В зер.ні їюІ"о мkшться др 45 про- ооної ,маси - 797 цfrta. Ще вищи.й ки;й до .ВНJJЯNІНН.Я· .і несnрІІ!ітливих своює JІРІ()рива, внесені .під попе- прометрип - 2 юг д.іючої речоаи центів сироІГо білІюа, а а сухій ре- вр 1 І)жай зерrна був одержаний у кліtм,атичних tумов _ замоjЮЗІКИі РеД}{ІІІК або піІд з.я<б. ТоІМу в цьому нн .або 4 КІГ фізиІЧню.ї ва.ги преnа 'Іовині зе.тrен·ої ма.си -'- аід 20 ,до виробничих J'ІМОвах troro ж ра- посуха т.а Іl!ОІШІ\ІQДjЖЄНН.Я хвороба· pQII'(i сліtд.· .роз.міщуаат.и посі,аи на- рату. Обробку посівіа гербіцидзмІ 24,5 лроцен1та сирюго білка, який йону. ми d ш:кіІдн•икаrми. Росл:НИн цьо~ сінників «Київськ{)ІГО М~tт;анту» по провод!ять о.бп<рисNуаачами ГАН-І. з.а ,сво€ю біо.лЮІГічною ІП'ОаноцLнніс.ВИІСОІкі вр·о·жаї зерна в 1969 ро· сорту ;Дооре ,роотут.ь .при ооннже~ ІЖР!ре,дн.июу удо.брена картоn- або ОВТ з ·розра.хунК'}' 400-бОt

<rІЮ бл>и.зЬІкий до біІJжа сої. Завtдя•ки !В.ИС{JІКоому вмісту б;л,ка

ці оде.р·жа.ні а .кол>rос·nах ·і ра!дІІ'ОС· них темаrер>атур~х, не зrатJтМ\УЮТЬ JDЯ. Можн·а вно·сити гранульоаа.ні .~ітр)в розrчину на І га. пах Киї·всtJкої області. Так, в рад- ростових п~роцесів ІПЇСJМІ ооя.ви \ІІ!ОбрИІва і ·~ ря,дки. під час посі~у. Обробл,я·ти п.о,сів люnи•ну можн:

і висо·кіrй врожайності оорт «Київ-

юс.п.і· ім. І.1л·іча Макаріаського ра-

йону ,на площі

і 'Пі'вніrчно>го .Л.іюостепу УРСР по Jю

22.,5 цfга, а

схоtдів і кві·ткують юї.

ІЗО 111а одержано

18

кор-

3 датни·й

«Ки.ївський >Мут.ант», анведе.ного нам·и ·а Українсько>му н•ауково,до-

с.ький •мутант» .в умов.а,х Полісся

на сьоrодн·іШНШ щеіІ:ь сорти мового л'КШііІІу.

і

пе·редnосі·вю аі"валка.ми

дн~в ра-

ЗІасвоювати nоживні речо·в·ини, такі, •як фосфор і .калій з важкороз-

-

ПередпосІвна

шдготовка нас111·

н;а Старинській сіовськИІЙ

білона·сінниіі:..

пта.хофабри·ці Б.орис.піІlІьськоrо .ра- ц;•и ВІ.~астИІВОС!Ті в ІЮсLвах-.rорту · !JОС'І'ЗНRЯ: за ,деІ<Іілька д,нів д·О посіЙіону на n..оощі 25 га ІПо 40,2 rцfrra. «ІКИІІвський мутант», ~к цра·вІІJІо, ву веобJLі.zшю прrогрі·БІати.: прогрі-

К'ул;ьтурами

wюої

джере.ло'м б:лкі·в.

З.а

Lн'Шими зернобобов.ИJми .і

є

неперевершенпм

б:ruюгі·чно ІІІЮвн·оцінних

даними

сортовиrпробуванн.я

На

сорrодільн.ИІІ.ІіЯ•Х

обл.а.атіо

·в

ті>, тобто на Іповерхні, то зает.о•со вув.ати гербіциди .не слід. «Киї.в

Жи·rом·и·р· ВСТ'иг.ає наростати вначно більший ва·ти насіння кpa.uJ,e на сушарках сь1шй >мутант» не пероопилюєт~>с· р·оці сорт врожай зеJrеІІІої м.а,ои· в 111оріІвня.ІІиі. rпри тем,nер.атурі 40 _ 45 о с або на з со•рт•а,ми ж·о•в,т.ог.о люпину, ·го.м: rю арожаю 3 ,кращими сор· 11 а.ми жо:в'І'О'fІО кор· ООІЩі·. ~ред посі.вом насін·н'я лю- додержуватись і1зол•яції необов'я·з

зе,р:н•а .а ·декі.mька

раз

со.рт

ІПеревИJ!Цує ІМОВІОtГО люnи•ну. Л·юnіtн на оочат· пину нЄQб.х·Щно ,пр.отрааити прела-

'Іюво.

«Ранньостиг· ку ,дрзрі,аанн·я саІМ осИІПає листя. ратом ТМТД з ро.зрахунку: 2 кг

Дот.'ІІ!ftЦ

:на сортоді.mьни,ця,х Черtнігівської л.иrй-30,1». в 1969 рсщі· сорт «Ки>ївсь:кІfІЙ му• прена<р:ату ва 1 т·онну н.асіоння. обла·сті ,сорт «Киї·в·ський МІутант» В '""':Сд;·~ах Укрtа,.н<:ького ,на.уJю· тан- """""Н'~"'увався на площ·1 ... ~ "" ·~ .. - - """ ' · З метою •підвищення коефі\Llієнв порівwян•н·і з ео.рт·ом «Носів-ський во-до сп; ~ного ін.ст.ИJтуту ~землероб- 750 rе·~тар·1,в в 32 гоооодарствах ""' · "' ' · · та ..-""ЗІМноження .насінники «К,иї.вбілонасіонний» зна·чно переаищ.уе стаа б.ув в.афіІКсований :рекордн,ий v ••; ........"",-1 та Черн 1·г·1 n.~ЬІко·1 облас· '"""•·-~ · · ' ..... • rськоrо Імутанту» слід сіяти широ:===============================і :re'·n. . ІЮТ)/СІІ"'НІІІМ аnосоібом з міжр.яддям '""""

·"' ·

ПОРТРЕТ

Жи.ае.м МЬІ все·rд:а для бОfРьбЬІ. ~удь Лен·ИІн•ским верЄІН за.ветам­

.Я по·ртрет Ильича ,украшаю ПQІ;1еаЬІми цвета,ми. Порой .Я стою перед ИИІМ, .вс.rюми.наю ГодЬІ те, что прошли чередой. .Я .любИІмого нашею Лен•ИН·а (3'ТОТ Ла>М•Я'ТНЬІЙ, •СWj)ОІМНЬІЙ

Хранпте:ля,м

Алексей ГОР.БАЧЕВ,

ДО ЛЕНІНА

С умнЬІ:м

·

н•ашей с,уАЬ()ЬІ.

художник райпотребсоюза.

взг Л•іrдОІм, с улЬІбкой весен.ней) Берегу у себя м.ного лет. .Я ,нашла е•ю как•rо ІВ жу1jJ'нале­ В•скере1после гра.ж~д<аІН>сwой .войньІ. МЬІ •Іrо-ленІІІНІСІКИ жить wачииали, И.льиr<tем •МЬІ ,все бьІЛ·И полнь1. На •ВІОQК!реюнИІка.х, а школах, ли•К!безах, И а 1 работе ли-трудной любой­ J<:УJзtНtЩЬІ, 'МЬІ КОВаІ,}JИ ЖЄЛе'ЗО, ВЬІх·DІдили на труд и .на бой. В годьІ битвьr и .в мирн-ое аре.МІЯ Ле.ии.н с лами- ·со МІІ'ОЙ и с 1'0ібой. ДеНІь .остает .молодой и оосе<Jший Над моей юби.rrейн.ой стра!ЮЙ. Зоя СМИРНОВА, пенсионерка, член КПСС.

До Лені·на звертаємQІСІЯ ми, Немов до .джерела у лІі•т,ню апеку. Безсмертних праць rrортаємо ТОІМН,

['р.иІМ ить,

І .небо і земля ·стають по~мурі, І людстао д)'імає збе•нrrежено .ми·р.

До Лені,на звеn>·таем•ося ми, КоVІи ~ра ііна р асЩ~ано к,віrrує. На.тхшщн>а праця буднЯІМи струrмИіТь

БУДЬ ВЕРЕН ЗАВЕТАМ

ликуе,т' ОТ'В€Т бр·оварЧ<ЗJН.

Не .оч:еість т'ра,н.опарантоа И фдаІГОВ, Чт.о под~нял сегодня наїР,од. Т·ова•рИJ!Ц, увереннЬІ•М ша·l'ОМ К НаІМе>ЧеННЬІІМ ЦеЛЯМ 'ВІП€редf На~tатречу де·р·заньям и свету.

про

рещх~дующи

суіПер-

при>екореного

'ГОІМИ.

До Ле.н·і•на звер'!'аємося ми. Іван ШЛРАПОВ, робітник заводу пластмас.

пр·ове,ст

розмноже.ння

Редактор Є. ФЕДЯП.

сорту

«КИІї.вський .мутант». Посіви насін· ·ниКІ:в розмuщуаЗІти ло глибсжій аяrблев.і.й ораю11і nісля попередни­

:;;;~:;~·;;;~·;;;~;~~~·;~~~~~~:;~:~~~-;·-!

t1' . /

картоплІЯ а'бо удобрена ооо­

-

МаЛОіІ'УJМУСНИ'Х

мен.щує11ься прюводити ІПІОіСівні культ,иваu;іої з

дві переrд­ борону.ван­

слюс. а.рі по ремонту обладнання, газоелектрозварювальникн,

п ри·ЙІМаКУ!1ьая

такелажники, різноробочІ, електрокарники.

і

.

у•ші ,робітНІИІКів вюа.ЗІаІНІ~х .nрофесій. Звертатися

1

на адресу: м .. Бр.сі.вари>, пр.омву,зоІІІ, ,Р,МЗ, rвЇідідіі(J! >Ка;дрі·а.

І, І

·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-"' '\\ " ; БРОВАРСЬКіОМУ ;ЗАВОДУ ПЛАСТМАС · /' "' на nостІйну роботу

/

't

ТЕРМІНОВО

'

ІР

слюсарі-наладчики·, слюсарі~ремонтники, токарі, електрослюсарі, фрезерувальники, шліфувальники.

ре.ко·

Аr.щмін.істра·ціrя

120-150

н.ЯІМ.

ПОТРІБНІ:

пресувальники, учні nресувальників,

..• {1

м'tІ}поі заробки на,с~ння. Для ство· у.моа

~ 1 : •

токарt,

.\f""

створення добрих у,мов ,для рівно· ре·н·н1Я' вище~а·зн·а'Че.нлх

ПОТРІБf:ІІ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ:

~~JZ.'

ЧОрНО­

.гара.нтує

середн'~й

•М>Їіе6ІЧНИЙ

заробіток

кар6ова.нців. У·чн'ЯІМ пресуваЛ1ьнш~іа в •nе,ріюд н~вqан·

н,я гар,ан;тується оклад

Вро:ж,ай і я1<:ість насіння а знач­ ні>й мі.рі 3а,пежа11ь аід CTJIOKY посі­ ву. НайбіЛЬІШ високі Івро·жаї зерна в наших ·N)~irд.ax була о,держані 'ІІІР·И самИІх ранніх с11роюах посіву. Тому .дл•я ро:зм•но}!Іення «Киїас_ько·

все гО>ВорИІмо,

Безсме.рт:них ІІІРаІць, гортаючи

·нообхідно

ноВІЦі ае·р:хнього .висіву, необхі~дно

rрун.ту є збеіреження .вм.оги, за­ безпечення ІШВ·ИІДКО.rо прогріва.ннrя і хорошої .аерацН грунту, а також

І річище рокі·В н<>ви,х, насту•ПН'ИХ, НаІЦ .наІМи по-овЯІІ1КОіВОІМУ шу,м'І!Ть. До Ленtі·на заертаемося ми, Коли думок і мрій хлюІЮче море І 'Т•ВОрЧ1іСТЮ нarll'<J€Иti У•МИ. Ми з ІmІ<і'че.м ПІЮ ·все,

По ·I"Oi!J'O~Y праІздниЧlІІЬІй ветер Ра.з·носит сло,ва Ильича. «Ура наішёй ІІІРа>ВІдЬІ С<Толетью!»­

аисоких

ВИЛJ'ІІ'ОRаНИХ

І(о.ли над Мі!СІЮМ ЧаС ЛИІХИЙ

ни1х посіаах

ел:,та і перша репрод4ук;ці>я. п:Ідігнути аае.р.х язички, що зна!'оРекоме.ндуемо таку агротехніку ДJЯТІІJая над аосівнwм апаратом а

ЗЄМ'НИХ Грунrrах 13 СЛаООКИ1СЛОЮ або нейт·раJІІьною .реа·І<Іціею. З.абЄІЗіnе­ ЧJе'нJсть вюл•ооою >В ·першій :полоаи­ ні ВІеІГетацLї апрняє рооту і роз­ виrr.ку росл.ин «~КиївсЬІКоrго му11а:н­ ту» і rараитує ,високу йо.го вро­ жа·йн:Сть. Тому осно,аним за·адан­ ням ле.р'Є\дJпО>Сівного о'бробітку

СМІутюІК,

пюс:·ва.ми по.1яrає

2-3 рюзпушуа·а·ННІЯ міжрядь. Пер ши>й ра:з :це робJІіять у фа·зі ут.в.о ·Використання 45 см. Краще сі<я,ти тракт.орнwми рення 2 1пар аправжніх листо·ЧІкі.

широБЮІГо

мина, :на G]'ІПіЩаНИХ, суrJІІІ~НИСТ'И•Х, ,цер:нов.оопіі,д!золеющt глеюватих або

Год:нни ре~в.олюlІ!і•й гу;к оурми. До Ле.НІ:.на звертаємося М·И, К'О.п.и на серUІі ·рад/Ьсть а чи

за

розпушенні мі,жрядь, аиполюван ні бур'я·нів т.а боротьбі з шкі,дни ками і хворо>бам.и. На. ши·роко·ря•д

ефе.кФу НОВОІГО сор·ту •Не<>бхі,І~ІЮ НІЗ" дискоВl~МИ JЮМ<біноааними сівалка- нав:сними к•ультиваторами з бриr ЛІаІJ'одити його .на.сі>ННИЦl'ВО і nри· ми СУК-24 верхні1м аисіаом. При вами і •Маленькими лапка,ми, ; скорити розмноження. Для цього ВІерхньому висіві ·н,асіrння не по- др,уте і третє - .д;олота.ми. є асі •можливості. В ІГО<;ІІ•одарстаах ШJ(ІОдІЖІУЄІТЬСЯ висіва.ючим а•параВ. ГОЛОВЧЕНКО, Ки,ївсЬІкої і Че.рнігі.вської обл.астей тю.м. .Я.ющо велике насіння по.rа.но . 10 · · селекціонер, кандидат біоло· б є 1.1ЬІШе ти.сяч центнерІв на.сІн- 1Ірюходить чере,з .отві'Р при уста.• rічних наук.

ків

Бли.зьке ,на,м кожне сло;во, Х•ОЧ ДjадЄ'ІКИЙ

111ро

Для

н.я

ЗВЕРТАЄМОСЯ: МИ

nq>трет

дні до по·я

1969

«Кнї'вськИІЙ мутан11»

раrйюнова•ний

3-4

ви сходів. .Якщо н·асіння ЛЮІІШН 1'

ЗаWJі'ІІІк·и і'Ж:'І!ю- і· 'ІІІО'НІІ,женою енергією про- .за.1иш1ило·сь не зар·облене ·в грун

збору біІ,}Jка з одиниІ.(і nлощі успішно ·конку.рує -з соєю, го>р·охом,

аикою та

не >П>іtз•ніше як .за

ніше в ІПорі'іІінЯІН·ні з сортом сНо- нк. Насіння з підвищеною воло-

80

кар•бQв.а.нці.а.

Наша адрее<~: rM. Броаари.r ЩJОМВ)'іЗОЛ, :в!д1д1і-л ·кадрів Броо>ар­ ського ЗЗ.ВОІДУ ІІІЛаСТІМаС. Іх.а:rи •ВЇід ЗУІПИНКИ мerrpo «ДарНИЦЯ» до .кінц~ аrВІтСJ6у.сом N~ І.

Адміністрація заводу.

··~•~•--••~••~оно-.о••~••~оно-.о••~••~•---••~•но-.о••~•"•• ~••~•~•--•••~~~~-.~··~·~

17.40 -""

18.00 -

Концерт

\\'

вісті.

''-r· iJ1

школярів. (До­ універси­ вчення про партію». (М). 19.00-«Українська кіно· панорама». Програма «Час•. (М). кольорове телебачення.

18.30 -

нецькl,

тет

-

,n9,1t·f.lt .. ·. . -JJ.~~.·.o~, 27 КВІТН.ІІ .: · ··~* ·.щІоrрама

~700' '·_.І !-fаща. афіша.

17.05 -

ни/~Мj~ · 17.15. ·~ Телефільм

1QII8e ... ~~.~. ' ..

,iS:(k!' ':-""

~(1 ..40.· .~ . Телевівійні

cA:tttO.nиtЬ»Jo~

Вв~ава

Новк­

сСвято

вісті..

Іван{'·

Фран~івёьі<ог&~ лялькового .т~атру. .с:.··~~іВ'ід ·J1оиеділка .до недІЛІ».

Наші

прем'єри.

Л.

18.00 !9.00 -

Сейфулліна

сНаТал ка•. · Телеспектакль.

.Jt

tХарків).

Прогр~'fІ1а сЧас». (М). ~1.15 «Переможці•: (Київський укрзІнський ДрамітнчнИІІ·-' · ім. І. Франка).

20.30 -

22.45

18.05 18.30 -

НоВИJІИ. (М). Для ШКОЛЯ· рів. «Світлофор». (М). «Госпо­ дарська реформа в ді_ї». ·(Ленінград). Кольорове Телебачення. К. Треньов сНа березі Неви». Теле­ спектакль. (М). «На добраніч, діти!• Народний телеунівер· снтет. сСучасне і майбутнє кібернети­ ·ки». Телефільм «Пісня, з якою ми росли». «Спортивна

19.00 -

-

'.ТеІЛЄ•ІJШІЬМ

20.30 -

20.45 -

21.25 -

панорама».

країні!».

22.15 22.45 -

(М).

(М).

сПо

рідній

23.05. - Новинu. ВІВТОРОК, 18 К..WИ!І

11.00 -

в

21.10 -

Перща IQifill1tA11ta

Т~і,зІіІнІ

ІіІ~і.

!М).

11.10 -

Телефільм сСторінкн §ioГIN!cjni». 11.35 мілі.. ШіdJІьннА екран. Фі$Ца' "nліІ учнів ~: '9:~:14taey: сфіЗІf:'ІИЇ ВJIBCTH8odi ПJЩСТ·

вел.ме-

18.00

~вій

аа;··'

17·.«5 .;.;.

· citqBAЯ ЖИЗНЬ,. КП

вулці,.:

17.00

~ Наша

с~іборобн

-

)Ікраинw

·

в

оргаи

·

1JФІ-

ПерШотра в·

. 5роваяск.оrо · Со~та

раІо!НІ1Цо

ч>Удящвхся Квевской ~.'

ТЕЛЕФОНИ: редактара - 19·3-82, заст. редактора, еідділІв (партійного життя, промисловості, масовоі ро-

1 •

друкарня,

«Про Клаву

Іванову».

(М).

«Література і сучасність». Телевізійні вісті. Друга програма

16.50-Новинн.

17.00 -

(М).

17.30 -

Переда­

фільм

18.30 19.00 -

•Кора бл! ідуть».

Кольо·

рове телебаченн!/. С. Альошин -«Точ· .ка опори•. Прем'єра телеспектаклю. (М). сНа добраніч, діти!» -Телефільм сСормовська велика до· рога». й. Штраус •Голу­ бий Дунай•. Спектакль Молдавського театру опери та балету. (Одеса).

20.45

21.10 -

Про

можливі

nовІ,ІІ.омлвт• 'І&ВИВ.

411-05-75

-

зміни

у

АНКТОРИ

радіо

ТелефЬии AJJR І 76-74·81.

раІонвоrо

програмах

ва~

І телебІІ­

довідок:

у

вівторок,

і

154. Телефон-19-4·5і'.

ІІІ Я

1709-7052.

..,..___.......__

..........................

............._.

..... .

"""""""~------~-""""""""""""""""""' БРОВАРСЬКИй ЗМЮД

& -

t t

\ ",

: z 11ft,

1 1\ r •

t

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ІВИРОБІ.в ЗАПРОШУ€ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ:

старшого іиженера-нормувальнииа, інженера-нормувальника,

інженерів-економістів, слюсарів-інструментальників, фрезеруаальннків, токарів,

\ І

·-~·-·-···~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~-~·~·~·~·~

суботу.

111111111 11111111111

Зам.

......

t художника. t Адреса: .м. Бр•овари, аул. Чкалоаа, 3. Автобуси N2 3 і N2 2. ~~~"""""~"""""~~""~"""""~"""""""""

61964.

четвер

~

t t

ІНДЕКС Газета виходить

Аепутатов

'

бухгалтер-ревізор, бухr~tптерн. Звертатися у відділ кадрів rітахофабрини на адресу: м. Нwїв-89, Броrварське шосе, 16 нм. Ухати автобусами ,N'g,N'Q 1, 3, 41 ДО ~УПИНКИ <<ШВНИК~.

18.00 -

18.05 -

ПТАХОФАБРИЦІ

· на постійну роботу ПОТРІБНІ: автосJІЮсарі 4-5 розрядів, електроСJІЮСарі 4-5 розрядів, .иоторнстн-дизелістн 4-6 розрядів, теСJІJІрі 3-5 розрядів, .иymrpt 3-5 розрядІв, пташннці, рІзноробочі,

ча з Москви. Населенню про цивільну оборону. (М). Нови­ ни. (М). Для дітей. «Музич· ний теремок». (Перм). Теле­

/ #.t '

боти), фотокореспондента-19·4·67, відповідального сек· оетаря 19-3·18, відділу сІльськ. rосподарства-19-4-47.

Київської області, вул. Київська,

vt•

20.30 -

..............................................................................................................

Броварська

«Ленінське

20.30 -

афішА.. ·.·.·;· та. іх...... зас::rосуваsІІя» ... (О.де.с.а). аченІія. ·ТеJІе- -~ - Ху~· фільм сВкна на .білих

Телефільм

22.30 23.30 -

для

Ленінський

мільйоfІ:ів.

НИІВСЬЮй

.".

17.20

ню•. (Дніпропетровськ). «Старт-70•. Телевізійні

t

11'1&

БРОВАРСЬКІй РАйОННІй ЛІКАРНІ'

і

ШОФЕРИ, КОМІРНИК, ПРАЛІ.

. І

на постійну роботу терміново nотрібні:

#·-·-···- 88·-

Заертати•с·я

81

в канцеЛ;ярію лікарні.

·-·-·-·-І

І

._..<89<8>98J>І.,о8І_І_8_1_18,

49 номер 1970 рік  

49 номер 1970 рік

Advertisement