Page 1

СЬОГОДНІ

Рік видання 28-й

Пролетарі всtж "раїн, вднайmеся!

.Ni 49 (2588)

3

СУБОТА

РІЧНИЦЯ

- 97

ДНЯ НАРО/fЖ.ЕНІІЯ

22

В.

КВІТНЯ

1. JIEHIHA

I1В7 р. Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП

коп .

2

УКРАІНИ ТА РАйОННО' РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

ГХ;Й~~~РН~~;~~~і~';;;-~I, І вічно живе, всеперемагаюче рево- І іі люційне вчення'. :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Із 1:Jm,Лlllіів ЦІ,' ТШ]'(' 1'j!UВН.ч 196; J)(Jh·.11 і.

Н • ..,

~

людство

світу

вчителя

,всіх

народн нашої все прогреснвне

відзначають

день

народження геніального вождя і трудящих

П'ЯТЬ ЛІТЕР

З

кожним днем

все

ляеться

справжніх

більше

ідей

з'яв-

Б . ,праці ІНа роварщию. Змагання за комуністичну пра-

НОІ

честь

годні

Веті/КИЙ

«ОМбінату

Федосенко,

~

Вели,кОІ'О

переносять в наШе сьозолоті к,ру.пинки нових

ім'я

В.

І.

З

ПЗі\!'ЯТНИlК

Тllшею

із

І ОЧ':, ,наче С'О':І'Я'Чlні BiLl па~I'Я,J1ни", а

СТІ() ШЛ-Я'і.:.в

б

ронзи'

орбіти

роз (l1Ї1Гл()сЬ.

Із ста ШЛЯ,Х;В п,р".несен() В'і'Н'I\I! .

2

нагороджений

І

гор,Д()

Н'2І.:!.

ЖІlіТТ'ЯМ

З~~1.1і

Оюїть дор.сСОВlка:ЗО\І .він

Броварського райкому ,кп УКі))аї-

ни

степ,

Я,оН'е ЧО.11() ІВ 'ДИН'81\!:ці BI<КlB.

ентузіастів, орденом Леніна. Рішенням бюро

5О-річчя

ЖОВ11fЯ,

І.

РО3lКОВl)IЮЧ!l

аНОіВЛIЮЄ,

В синь Ірссге.

го 'Р03маху. В перших рядах розвідників майбутнього, як наВ.

с,віт

Прс,Мі'НІН'ЯI\l ЗОЛОТИlТь('я. І pan:HJI\1 !!'Щ.J. n-робу дженою

і зивають ударників, крокує токар

які, ШИlРОКО розгорнувши змагання иа

І

зачннателямн руху за звання КОлективів і ударнн'ків комуністнч-

більше в рядах борців за повне будівельного

торжество ленінських

,Іде воона,

Володи- цю в 'районі набирає все ширшо-

мира Ілліча ЛенІна. Його ідеї живуть 'Ї ·перемагають.

4'4~

............................. ................................

Розвідники майОутнього с ЬО Г~Д Н І. креННН І

іі

(/0

У аві.т зе.1еНlIIЙ.

Федосенка ·навічно

К

І

за~есено в олоту ,н'игу 'трудоВОІ .слави, встановлен,у на честь

гостро ВИlС.ічено:

П'ять

л,:т€!р

«Л ,е н і ]І» -

·к,а:Й,1а1\1.И аю.l,;ТЬ І ШАРАriов

..

Володимир

чи ЙOf'О прнхід ,і остаточну пере-

ні

трудівники

сільського

могу.

AapC'J1Ba

Герої

киА»

Кат~рина

гоопо­

Праці Марія Захарі,вна ,Пильтяй - доярка радгоспу «Русані,всь-

това,риші по роботі, почесне ·і ...орде ім'я

Дяченко ланкова реLДгоапу «Зоря». Почеоне звання носять

шій країні

є

Тlpуд\вники, наші які

носять ударии-

та

Терентіївна

ПР'аlЦjllВН ИІК'И'

к,раї,на, та інважкі

оточена білогвардійцями тервентами, переживала

дні, голод, РО:1РУХУ. В ЦИХ у,мо-

вах група роБІтників депо Сорт~альна Московсько-Казаиської

Все більше й більше робітни­ ків 'пі~приємств, радгоспі'в, пта­

3Iwa-

lГа'lІН1Я за гilДiНY L3lуст,річ 5О"річ­ чя ВелИlКОЇ ЖОВТНlевої соціал іП:IІ'ЧlНIОЇ реВІО!І1ЮUд'ї, ,ГIQIВЮР'И'ТЬ­ оя В ПСів:д.сI\I.1·еНlні Ц~lП1ра.'1Ь1IЮ­

імені Щорса Галина Іванівна Васюра та доярка Богданівської птахофабрики Софія Іваківна

Цьомка.

ар о м ИСJl()lВ()lСl1і,

iJЮЗll1qр:н.уIВШИl СОlljі,аL1:СТИ1Jне

комуністичної також товариші, нагороджені орденами Леніна, доярка радгоспу

ків і ~олективів праці. .•• 1919 рік. Радянська

ІГО

стаТlftСПІ\Ч'ІЮI1O

уп,Р3lв;Іі;'НIНIЯ

ЩJИ РаіД: 1~'l.i,HiCl1pl:'B УРСР, А'О­

~

Cll;юкОІВО ШOlI1Q

ВИКІОІН'а 'ли'

КlBa'prrallrY

п,~аllf

ІІО

ПejР­

за,га.тtыомуy

залізниці здійснила чудовНІЙ по- хофабрик, працівників торгі,влі, \ двиг. Бажаючи допомогтн Черво- побуту включаються в патріОТИЧ-'

(:1бс:яГ')' в ИІР Оібн ИЩ т'в а і п () aJlИ,­ ПІУСК'У ,на'йваlЖЛИlвіших IШідJllВ п.рlO'м,ИICJЮtВOЇ !RP()I!1)УJ<ції.

робочого ,/IjНЯ залишились Ів депо Обов'язок партійних, 'П'РОФа:'іЛК?~ ~

Т'аIJlОМ

ній Армії, вони після закінчення ннй рух за комуністичну працю. ~

IПО!р і ВІНІЯНО

З

пt\РШTh\1

""в Зlр­

РОКУ

оООяIГ

МИlН)\ПOlI'О

і за кілька годин ударної пра •• і безплатно від,реМОНТУВ!lЛИ для

вих, КОМСОМОЛЬСЬІ(ИХ оргatПзаЦJИ \ В Иlробlн ИіЦї1В а 'П!рІО м I~ Л'0'8'I)Ї про­ ПОЛЯl'ає в тому, щоб передовий j!ljУlІщjї'Ї ЗlбіlЛЬШИIВtCя н,а 8,6 ПIРО­

почином» назвав цю І!ародну іні-

ни,ків

ціативу

трудящих.

ЦЄ1:'lТа, і ВИlрюБДelIlО біл,!>ше: BCiX~' е.lектроенеРIГ:Ї ІІа 2,8 М,Ї,.11)­ ЯIPlда Kli.1'(1baIT-IlOЩIIН', нафТІІ -

фронту три паРОВQЗИ. ([Великим досвід нашнх кращих ви,робнич- ~ В. ,І.

Ленін.

Патріотичний

НІ! бригад

рух

з:t

створен-

комуністи'tllої

ставав

Слід

надбанням

пам'ятати,

що ударник не тільки труді,вник. Він актив-

праці комуністичної праці

винtn< ,ltПерше 13 жовтня 1958 ро- 1 хороши,й

~

ку на партійно-комсомольських ний громадський діяч, борець за ~ зборах роликового цеху депо утвер,дження комуністичної мо- ~ Москва-Сортувальна, де 40 ро,кі,в ралі, комуністиЧ'Них принципів в ~ тому відбувся перший тичниА суботник. Цінну

ком унісініціати-

ву московських залізничнкків під-

ХQПИЛи трудящі всієї країни, в тому числІ робітники залізничної станції Бобрик, які висту,пили

ЛЕНІН.

..:>----~

Нові успіхи промисловОСТі України

Соціалістичної

Су,рмачами всена,родного походу за побудову комунізму в на-

..

Ілліч

людських відносин з нашого ко- 50-РІЧЧЯ Великого Жовтня. ван. муністичного завтра, наблнжаюСеред ударни'ків _ наші слав- ~-oC"":-"_"":>" ----~#_ _--,~-,-----~-~

:іа

339 ТИС'ЯІЧ

тонн,

гаlЗ\'

-

ШІІЙlЖе н' а І мідlМ!,РД кубіЧНІІХ Me:1JP.;jB, ВІ\1Г!"ШЯ на 594 ТИ­ СЯ,Ч1і тан'н, ча~'YlНIУ -- 'ІІа 368 ПІСІЯ'Ч тонн, етаlJlіі на 660 ТИСЯЧ ТОНІН, I'О'Т,0IВОІI10 ,П'РО~ЗіТУ -

зал:зН1()Ї щодеНflОМУ житті і побуті. ~ на 518 ТИСЯ,Ч l'O'нн, на 1,3 \l'іЛЬЙО'Н'1І TOНlH, «~и при.~демо до. перемоги ко- ~ 1?}I.дИ на 9 М:ЛЬЙО­ МУНІСТИЧНОІ п'раЦl», сказав ~ Т:;:)~lб ста.1евИlХ \lіlщра~ЬНlflХ доб­ В. І. Ленін. Хай же ці слова ~ ІН(В M'6Тipti'B, кличуть під прапор уда,рників ~ '[Ж'В н.З' 220 ТИІСЯЧ тонн, alВ­ ПОКРIfШС'К на все більшу кількість трудl&НИКів. ~ то\юб:ЛI>НИIХ

36,6 Ііа

ТlllОя'ч.і ШТу1К, цементу тисяч 110іН'Н, збіlрrl'СlГО

280

за,11і1:юбет'0ІIіІУ ПOlнад 200 ТІІІ­ СЯІЧ КlУ'б:"lIНИХ ме'Грів. Зб:Ю,ШІІ­ лось ТЗКОЖ ВЧ'Р::l'ОНіИ'ЦТl8() ПІР О Д'УКlції K,o.lbo.po~oї мета.1)1р,пії, ІН афТQ'Ji!:IМ':ЧІЮЇ і Н'з,фтопetрероб­ !ної

та, 'інши'х

га.l)'зеЙ

ПРОМИІС­

,10BOtC'г.i.

ВИJl)'lC1Ю тава'Р':іВ Ha/pOiJJHI()I!lO СIПіО'жиlва'нн'я з,біль.шИіВ,ОЯ: баlВіОIВІН!ЯlНИ:Х, .1ЛIЯIНИХ, шереТЯіНИIХ j

ШСІВІІЮІВИ'Х ткаlНlИlН '\І,і л ЬЙОІН а "ва,lIраIТНИIХ

на 10,2 меnрів.

л з НlЧ,:,llDно-шка'jJlпеl'КОВ ІІІ" б',в l!З 6,7 \11Ї.1Ь1ЙUіН.а

в I~POпщр,

бі,1 1J1З!НЯlfi о,го веР'ХіН 1,,0'ro l1РН­ кота.жу на, 3,5 '\Іі.шііона IIIТ'\U\, ШКІ')'ЯІЮГО ВЗ\ТlЯ -- НЗ

І

;..lБаріта..10" l\lИlНlУЛСIГО ,J)I()І\У, n.~a!l

6орю,ста,Н'ня

П';JOДіу.КТ!:'В!lоетJ

П/ра­

переВИ'КСП!'ЗlIЮ.

u,i

На

'IlЄіршОГО

K(IH€IIJ,b

fШ жщу СИIСТ'!;\lIУ

~вгIРТМIУ

П.lан')'ваIНlНIЯ та

еКСI!lО'\!,:'Ч'Н'ОІГО СТИI\lIУ.1'Ю~а!ШЯ ле­

lP~il!'~.'I.eIHO ПС'Н alд 400 ПIР()іМ'ІІСЛО­ В'ІІІХ rn:/JJI1РИ'ЄЩіСl1В. Під'п,риємства" які П'Рі:щюва.л'И в Hosrrx )"\lова ,х , пер'etВ·ИIІ<ОІна,.1И під/вищеНИIЙ КІв а Рі'аIЛь.н шї П.lаlН .реа­

.1·:JaIЦH

ПФОД')1IЩіі

та

l!і'Я п;)}и/б)mк:у.

О!.J.'е<р,жа'lІ-

(РАТАУ).

Мітинг дружОи 20 тар

в

Ієні

квітня Генеральний секреЦК КПРС Л. І. Брежнев,

3,2 I\l'ЛIiїtСilіа ПЗIР, Te_1'C.8'~ ЮР:В­ на 52,6 11IОlчі ШТ'j'К. пра:lыlи'( маlШIІІН на 16,5 ТIIIС,я'пі ІІІТ\"К, хо.1{J/.lи.1ы'і1%% ,в н а І ї,ї ТІІ­

який очолює делегацію КПРС на V11 з'їзді Соціалістичної єдиної

ся чі штук, \1~б."В на ї,8 .\I/:,1ьИон'а l\щр'бо'в а НІШ'В , ~І'ЯІСЗ оІ,а 3ї тис'яч ТОНН. !Цр,o.l:>,кціі 3 lНезБИlРа'наго МО_10.КЗ на 125

Това,риш Л. І. Брежнєв від,ві­ дав найбільше в НДР підприєм­ ство по виробництву оптики і приладів точної мехаиіки завод «Карл- ЦєЙсс-lєна».

ТІЮЯ,Ч ТОІНіН, сяч і ТОІНІН'

o.~iї

-

9,8

ніі

ТІІ-

Л:Р01.J..\'ІПIuв.IIj.c;т.ь П';Jаll! в ПР::>­ Моисловості 31;JOС.1а на цент а ПQ;J/hВНIЯIНО 3

п:ро­ пе-РШИ:\1

4,3

партії Німеччини, ліна в Ієну.

На

прнбув

заводі

відбувся

з

промовою

якому

з

Бер­

мітинг,

на

ВИСіУПИ,В

тов. ,Л. І. Б,режнєв, тепло зустрінутий колекти,вом цього най­ більшого підприємства республіки. Л. І. Брежнєв розповів про ЖИТіЯ ~ роботу радянського на­ роду.

т,РУIдJЯlщі

jJ'ащя:неыlіi 'Чають

в,роваI!J\ЩИ'hИ,

ЛIiQДJI,

деи,ь

ШИІРОІКIQ

Іпаlм',яті

Я.К

і

всі,

Відзна-І

заСіНОВНИlка

КОІМljlНI:IСГИIЧ'НIОЇ ,паlртії

і

Щ~РШОЇ

в

свіТі ~ejр,жаI3И' 'Р()Іб>іТ'Н'ИlКі~ і се.шн І

ВОJJJО!дНlМИІРЗо Ілліча· Леlliіна. В ці дІНі на IlIРО:,IИiСЛOlВНlХ лі'діПIРИIЄМlСТ­

іВаІХ, БYlДОВЗіХ, ІВ paдIГOCona.x lі пта- ~ хофаlБРIDкаос .Бtїдlбуваютl>СЯ урочисті

збо'р'и, .деМОНIС"Іl]J!УЮ1'ЬСЯ МІІІІ, чиrrаіЮТЬОЯ JJieKoЦiї'i

П,Риdвя.чеНl.j. ЖИ'Гl1Ю Д1lЯ.nьнюаТІ

ДOlповііді,

і іреВОЛЮЦllйн'і,й І

BeJJltKOГO

,мНlН)улої середИ'

К:'НОФі.%-! 300 '

'ГPlj1.!11іIВlНИК~В ЛIJ)О~IИlСЛОВОСj,і і с'ль­ CblКOIГO ,І1ОІспада'РСТіва ОЗ'Й'OfI1Y в'1!дlВlі­ дми киJiівсык''йй філіал Цен11РМЬ­ I'.JO(Г() М'у!3еЮ В. І. Лені.на. З вели­ ІКИN ilНl'epecOM Clll..1Яі!~УJlИ €\К!CxY'p­ са'Н'РИ 3&1'11, ПОдOlВll'У ззrгJ>ІN'Ува.1іИ­ ся біля CТ~nB' і еКСПOlна,Т:іВ, Я'юі РО3'JJ()'Вlіад:а,ють Пір() РОiJ\И, пров~ені j

Народи Радянського Союзу, Німецької Демократичної Республіки, інших СОЦІаЛІСТИЧНИХ ItpaїH хочуть тільки ОДн,ого: від­ дати всі свої сили будівництву нового,

щаСЛИ80ГО

життя,

будів­

ництву соціалізму і КОМУНізму, підкресли,в Л. І. Брежнєв. Для Ніі'на, яю)\ш ві,н КОІ;:!,ИСТ\1Ва,вс.я, пе­ цього всім нам потрібен міцний перед сві1'ОВИМ р'е.ХОВУіЮЧИIСЬ в юу,р'ені Bil1. переК\lі­ мир. Ось чому соціалізмом стоїть першорядне ДYlвань Ж'аНLl'<І!PlМ :ІВ.

Піс."я Н'О\1У

ВОЖJд\Я.

б.1И1ЗhК'0

І.1.1'і.ч~м В г.lIІlБОКО·\IУ піДП':ЛVIІ І е)l!llращії, його 'ТИ'і'а.н'і'IНУ ЛlраіЦЮ в П~Р':ОІД піЩ;ГО'ТОІJ!tКИ, Вели,к,ої ЖОВТ­ I!€lВЮЇ ,CJоIJIіаи:сти'tної револ.ІО!.Ііїlї і ст з III08.1>eНlH Я Р а.д,ЯIН'С,ЬІ<О ї BJN!I.дJl. ш_~,я екапози:цИ «Лtжі'н В Раз­ ."I:lв1» IВ':'.:І/вj.l'Уі"lІчі з ХВИ.1ІСІВа/ННіЯ.М ОГ.1ЯіНУ.1И' осоБШСl1і речі В. І. Ле­

о,г.1,Яt.1,у '\>!Іузею

за:ІIЇ

відібулш::.я

В

ле1<:u,'IЙ­

леНI)НIСЬІ~і

та'IШVЯ.

-

завдання

чи­ силам

відвести

В'Р а ж'еНlНЯ.

М'}ЗеІО

В.

дорогу

реакції,

від народів загрозу С"аі­

Лен,jН'а тової війни. Наприкінці заwlИШИIJIО в "рудіIВIН'и'К.ів Н'е3аlб)'ТІНlЄ ВЇ<JJві1.ан:ня

заступити

імперіалістичної

І.

проголосив

тов.

Л.

здравиці

І.

Брежнєв на

честь

В. ПОЛОТНЯк. неруши'мої дружби між народа­ На фО"1'О: Б;.тnя \І'узе-ю В. І. ми Німецької Демократичної ЛеН!ін'а. ОДИ'Н за, О.llН'ИІ\І до ІВХСІ.'І.У Республіки і Радянського Союзу, П'РіЯ~I'УЮТЬ '6;>ОВ2Iрсь((/і віllSlUдlувач:. на честь Соціалістичної єдиної Фото автора. партії Німеччини. (ТАРС).


ТВОЇМ ІМЕНЕМ, ТОВАРИШУ ЛЕНІН, Джерело нашої сили ВОЛО~ИМИР НІН... Босе,

ІJ1ЛІЧ ЛЕ­ € ОВD1'ЛD­ го В Н'&ШOlМ,У ЖlИiтті. 'в<:е. чo.ro що

доБИlВСЯ р~IнІсыкtй НЩРО.Д fi1З1!1jР')ІЖ6НОЮ rnрацею і .1Pamн.II" іМ'К 111 OI!IJВ ІІІГЗІМ И, овюе це ОСІЯІЯ­ lНе безамеРТоНlІ.\f і,м'iЯJМ IВОЖlд6l.

'ГОІГytIOЧИIQЬ ідО 5О-,р:і:ч%я Рз­ дя.н'СЬІК'ОЇ ВJIIat!W', Комуиік:rrичнз парт:.я. :jJlautЯlНlCЬІЮ;{Й !Н'з,роод ЗІНО­ ІВ У ~ зи о.ву ВlИI:JLO'iIJI'ЮЮТЬ свою J\Юбов ідО IJМli"fo<!. ЯКИІЙ вt:'дiд зв СВЮ'ї сll!JtИl, ов.iJЙ гені'зlлынIfIй ро­ зytМ' ЩРЗІВ~ ,peIВOJIіЮІІJ,іі, 60JЮ1'Ь­ б'і за ЩЗІСГЯ JllJQДей ",раці. ви­ МoOIВJ),ЮІО1"Ь :непохИ!11Н1у . p.iwм~ іМ'ість ОВіЯ:ro ВИ1КОІИур!.З'l1lll ЙІ()ІГО за'",ОІві"J'IИI. ~e:rrn і, ntpИL\fIl!ОЖI)'­

вати ЗЗl!ЮЮВlat/!\ll.я ЖOI!I11Im. П',ЯТІдІеОWJ'JljJlі"ІІ'ІЯ ЖОIlo11llIЯ

(lSЯ:ТО п~рeмJaГИ' ,КОМlу1НlїЗJМУ, м:аIРіЮСИJ3IМ/Y'''IOOIfіlНіlЗl.\fIУ, Ж ИfМI€­ C1lВ€Iрд,жупOlJoro ВЧ6ІІІНIЯ Вovю­ дИlМ'Иfj)З' Ілл:і:ча Лeнlьн'з н:з11JOН6НlНИlКа, Й QріГ,аIНJЇlЗaJТIOІРЗ ЖаВ'Тlllевої оаllJiзJUiCМlJЧНl()Ї ре1ЮJ1IЮЦЬї. 3'ЗЮ!ЮВlIUl'КЗ і ВOOКILIJЯ

Комymїк:rrlllЧl!Юї

па:prrії

d Ра-

,дJяR'cыкїї Д~ЗІВJf. бctptUJЯ ЗЗ €iдiI'ЇC!I'b мі'ЖН'1Ц)(WЮГO ІСОІ.\ІІУ-

'HkTМJ1IН'OrO lliіЧіНО

Р'УІХУ.

ЖlІІВе

ц.і'ЙОної

Л.elllЖоitзtм

д,~o

-

орево.лю­

ДУІМlКіIl',

реВОЛЮЦ11Й1Н'ОЇ д її , !ревмЮІ.І,ЬЙ\JIIO ї м ytЖl!ЮtCfГі ; д'О ЛellitнсЬІКНІХ itд,eй П'Р<Ш1нугь БІсе и,QtВ.і й, ./ЮІВІЇ' ПOКlOЛ::IНІНlЯ .'ІІЮ­ дей. які ,вик:rгynзють з& со­

ціалblН\У rren>еБYlдОВУ суоmiльот­ вз. Ім" ,я Лоекі,lІ'а. безМIeЖIНQ до­ ОРОіГе ВlCi,\f н'а,роодзм ПJJаnreти. ІВОНІО

от з.тю

OIl/М1ВOJJl о.М

!НІОІІЮГО

0ВIЇ11j". Іc:rQJ>'іlЯ JJIQдI011ВЗ віLltЗlНа'Ч'ає'ГЬіСЯ беЗI}1С1' ЗlНІ!I'І!1М щ )о1<ЗJИIНIЯIМ lIJ'ЛJSDX]в до OПJР.aJВetд.J\'I!'в<хго C"j-

оп,ілblll'ОІГО

У;C'i'JЮIO.

A.~e

ІМ ЩРIЮCI!І3М' ,в,іIдlК.РИІв

$И(/J.ЬННlЙ

l.ШИlоХ

11Ї.лЬІКИ

€iдIfl!iO -ПlРЗ­

до

оообод.ИІ

і

.ttf ......................................... ,

І ~~H~e~i~~~IOд~~I~~ I

ще О'~нИlМ фіJIЬ'М'ОМ. АIIVГЄф оце-

lf.aJIJі'Я і режИ'с~р к.аqYГИIН1И «ІПРО'

НiaJЙЛЮДUf,НDIIJIOfО'» 'В-ИІЧ ,Н1ааБaJВ

с.

цей

Юllке­

дещО' ,невви-

І

Ч3JWнИlЙ за жа,JI!~ фільм «I~e­

-

рolбorги на,д 06р0азО'IМ В. І. Ле-

I

IНіна». ПQГО' 1I1О.mЙ фЬльм lJIIід­

'ВелИlЮОЮ

аll'1'О'лorJ~Ю

дocВlIIд'Y

щастlЯ, до КОІМ)'\І!ІізIМУ. У новшх

іеТQРНlЧ'НИIХ У'мова.х В. І. Лені:1Н

;РООВИlНУ,в дз.лі M'a\PIIOe\OCtl'ObКe 'вчeJf.НІЯ, зб3ІГЗfТolІІВ ЙОГО 'ІІ'ООІИlМИ ПОJЮЖeJIIНIЯJ.\fИ. Весь ду.х lМa\PIК­ ClНЗМУ. IІоСЯ його істо,рїlЯ. 1ВКіЗ­ ЗУІВЗІВ ВОJЮI!{'IІМЦр Іллі,ч, вин,з­ гають

РОЗІГJDЯlдати

I\ЮІЖ!Нte ПОJ\lO­

жен;нlЯ 1':и1l'КНІ ісТOIJ)Ji\ЧIНO, 'Гііль­ оЮИ У ЗІВ "ЯоЗІК!У з ЇlitШ ими. 1'ЇJt!JКJI У ЗВ 'IІІ3ЩУ З 'КОlm<ре1'.llИJМ Д()(08Ї­ дОМ ЬсТОірН. т,вqp'ЧIIJЙ ДіУ!Х МЗQ'КJCI!ЗІМlУ ДI8lВЗlS МОЖJPIiВісгь

ІН'З

з6роі'ше

СіВОЇх

ПОВС1'atН!IIЯ.

ЇіС'1'ОІІ>It'IНИХ

На

з.a:dї'ДЗllllliЯIХ

10 (23) і I~ (29) ЖOJmIЯ Цew­

~ралl:Al!ИЙ Комliтет білbl1lOВJlll.Ь­ кої ЩljJ)ll1іі lі1ід KepiВJНJ.11ВOiМ

В. І. Л'6ІІІі~ а .пOВClГ.а/ІІІІІЯ -

С'І180Р ИJВ nrratб в~йсыcoвo~

.ІІ!ЮЦ'ЇІЙІН ИЙ цен11Р.

- У,вечероі П<U'Зі) В.

24

Ж()В11!ІЯ (6 листо­ ЛeJIIШi пltШe зна­

М6НИ1\ИІЙ

JПIІІС1'

І.

члeнta:м,

ЦК:

«.. ДporаЯ!н,1ІЯ у вoиcrУ'П~ омер­

В . І. Лен'і,Н1У. ПЗ\?fГЇЇ Тецре11І'Ч­ ІНО п,ра'ВиЛЬІІЮ оЦЇ1.Ч1ЮіВаll1Н! по\цlitї,

ті п<miбне... Тn>eба. ЩQ б то не ст ЗЛ'О. ~bOIГOIil'Н'Ї .ввечері, cblOiГO\!1JIIIЇ Вlночі <l1PeturJ'lYlВЗІ'І'И

IВоН,311NtЧtатн

~IIд .•.

заlВДЗIН1НЯ

.кз

КОЖІІІО M"j

ет ап ї

rю.лі,тиЧlНlOЇ ~1'ыlf..

вою ~іІЯ.лbl!lїlCТb Н'ЗWOЇ ПЗljJo1'1ії ОПlРIЯl\lOlВytВ,аlВ В. І. ЛeкiJщ вн.­ X'OIВy;вalВ і ЗЗІГЗРТОВ)'J!.ЗІВ j.j 'в БQpcmblБї з Івqрогам.и робі1'll!К­ ЧОЮ КоЛзсу. Віllf заЛJIIШЗ!ВСЯ душею ПЗlРТlі,ї і TQДi. ко.л.и бytВ \ll!aoJreКo в:щ 6ЗIl1Ь!ФвщISН'. у ВИ­

М ушен;іlЙ ІЮМІУ

а\f'і'Гfl)ЗIlJ,і,ї.

стежИJВ

В

БУІР'ХЛИl­

ВІіИ

ПJИI1I ынo

ро3ВlП1Ко.\f

револю­

,році

1917 зз

ціЙ1Н'ИХ псш.і1Й в Росіі, аI!lЗUfЦу­ вав ї"'. Нз почarruqy Ю9Ї11Н'ІІ Во.ІюдIf­ tdlИJ;> І..мї!ч Поа!ерн}"ООя ,в ІРево­ ЛЮЦ:IЙlНIІІЙ Пе11por,рад. ВОЖСІ.Ь ,peвOJllOЦi'Ї ВІСі сили в.іддавав пi.дJroroвц~ ВИJ)ЇlШ8JlЬ1ІОГО Ш1'}lР'"

МІ}" бyt)JOК.Уaooroc-o ЛЗІЦУ. У зна­ менl!1ТИ'Х КtBirrnIeв.JI.x ~ЗIХ він "ОIЗfP06И!В

геlfізJl'ыlf:й 'ПЛЗІН

Не cтqp..

-

до

lIjp)'ll'OlГO

ПіСЛIЯ

дl!lП'невИ1Х

под/Їой

1917

"роІОУ, КОЛІ!' н'з цулWIUDX ПertpQ­ IIJР'ЗШЗl І1ІРОЛI\IJЛЗіСІЯ К'J)QВ робl1'!1И­ ~ilВ і в КlРЗ їlll'i ООЧЗІВІСЯ рО3ІГул КОІН1JPipeвo.1l'ЮlUlti, ПЗIjJIТія на.дtiй­ .но ох-овзла 080:'0 ,воЖід61 У під,­ п.іллі. ВОіЛОДIІМИ'Р ІлJt.i.ч roчпю IВiНІЗІII'ЗIЧИJВ 3М'Ї!Н'У оБС1'Зl!ЮlВlКИ: ,МЗІОНІ IІІР03РОі>.ш. на 'IlIQ))'Я/.:1JOК щеlDН'ИЙ стадо I1'WГ8l:~IІІЯ ПіРО збрОЙІНte П'OВQ1'ан!ІІЯ.

Нз основі ЛeJ6НСblКJtX ,вюаві- ~

ІВО!< V І з' ї"зщ п ЗІ;)l'~Ї взяв К УІРС І

26.

}'\РЦУ -

3ГЗдJ"l&ЗІВ IІІра.цitвнИJК Війк:ЬіКОІВОЇ

СI;JIГаl:і'ізЗІЦQ.j К.

А.

IlIРИ

ЦК

паtprlij,j

М'БХОІІЮШ'ИІН.

ОП,Р З:ВоЖН ilМ

бytВ

-

1[l()Jl(mH 0іК оwautЩytЮ­

'ЧИI.\! ооіlХ з6n>0йIнИ1Х ОИUJ Жовт­ невої

Ij>eвмюції...

Л6!tЇiНЗ

МОЖ'!!,З С\.\fli..тrиnю oItЗ<38ЗТИ lН,аwим ,перошим

чe;!lВОІЮІМ

C>.щroчасно В .

МЗ!РW3JЛОІ.\f».

І. Лмн

роз­

,роб.'l.ЯI8 ПEjрші іостори'~иі aG<1'И Bal!l\UQ()IrO ЖОіВ'ГЮ! деJ\IPЄТИ

НИМ Г УдlYТЬ

\f ·capiв.

3раву

Ж

пi'CJDЯ

ПEJре­

8'11

ТеороеІП!'КЗ

-

і

noлl1'ККЗ.

вченого і і1>ЗІК'Т'~. KepїtВlНlJtК,a бqpМь6І!І

ЙОГО

р3l!{flНСШ<ОГО

~

IІ'ЩЮдУ.

а!Л У

періад

f1P;ONЗ\lllЯ'Нської &:.йJm ТЗ iuroзeмtНOЇ ЇІІІorEjpвенцИ. О.РlГзиіЗ.а;го ­ ~З 6у1щі1внищnва ооайалisму в JllЗшitй J<Q)a Їfli .

'Вел~и.й

Жoвrr6Н'Ь

BЇ!lJJКIP'IIIB

ШЛІЯІХ до aБlітJIIOiГO мзiitбtyтtНЬOГо 1ІІСІЇ'М lНaO'QДa':I! плзнети. Вюі нз­ цЬї ",ptliїl.ЩytТЬ дО сщіЗJJЇtЗl\fУ. це QН~М,ИlНlУНе. rтнcЗlв ВолоДІІ.\fі!ір ІJllllіч. Тепер нз зем~і їооує аІ!Іі,то­ СОІЦої,аліС1'и.чJllа

IЩРСтаrти 0& СJIЮСЗlp'­ цеXl)о'.

'ШВ1\IJIКO. з пе;реДЗООIЮ.\f ої пе­ ~}18ЗІЮThIOЯ

мocrroai IКІрзни. з м'іж tЩPC'Та­ Т8ІМИI OIII}UOТb <ЩРИJ'l!l'і авrroкзри.. rt:rд!возячи ІЇ ,8Ї1111lЮ3Я1ЧИ :l1.еталі нз

ОIO./l аlдalН\lІІЯ

і ,ремонт М3ЩItН.

,КНlПJllТЬ оробоо-.а.

НзД 'ГОКЗІР­

ННІМ tВeJ>C!l'З то М' с.х:илИ!IІСІЯ МІІІ­ хзйю _р'ЇіЙов\fЧ ШеВЧ1!lК'. BilН 3OIC'eJ)I(';!I.'ЖенНй. Адже 1'ре6а IВIIJКClНЗТИ lВіllІП'Овtідальне ЗЗlМlOв­ JIIeНIlnЯ

.нз

Kpa\}~:,в.

'ВИJ'()'Г()OJIеll!lІ'Я

ТОКЗІРЮ

з Зlвждlt

т.

IlIIOPlУЧ а,ють

318110ШевчИ8<У OЮJI З/JI)II е

ЗЗlОС{огtlDlllЯ, і ІВЇІІІ з 'НІІ\.\І )о1Опiultню C'!JIP'З1ВЛІЯетьоя.

д"'Уn!lЙ рів< l1РУДИ1'ЬСЯ floa -за­ МНІХ З ЙJiо

lIIoQlJ!i НОPlМ'It

ВИJ»06і'11К'У

Atид'J>.ЇtЙIOiВИІЧ.

В'їн

С1ejJ)le'МOtГИ

~1'eм,a,

ве­

нац:о­

3.'1.00.'118

нзІлbIIfо-mизволынІй Р'}ІХ.

JPQДOIМ.

){'хІІ:!

з'їlЗlд

КПРС

IВ>И1С'М'В і o6npoУIНТУВЗ1В 'ГОЛОВІні 3aщмtНlКЯ

суочаClНlOГО

elТЗІІ11у

,!ІІSJmщ118Зl КIC)МIytН'hз-МУ.

б,у­

YiCI!1'iwнe

Їх зщіiialенн.я буде ВIeJII!IК.IIМ 1<jJ)OК'OIM НЗ ШЛІЯ'Щ зміUJНJ6НlН'Я MOIГY11llocтi ИlЗwо.ї БзiThК;IВІЩИ­ НИ, ТС1р'Ж'fICма світ.1И,Х леюilll­ СЬКНІХ і!деЙ. г. ГРЕБЕННИКОВ.

BIII<O~

би'В'а'Є ТВI()j)ЧИЙ пЩ!\с'}'І.\foOlК м'ай­ же 30-1>іqII'OЇ РOlОО'ГИ Н<a,l ле­

нз І 1001М; tПJXЩemUв. Де'\\ЗIJIі. які ВНГО1'08.'ВЯ€ ВIІІСОКOКISa.лtiIфi­ IК.оВЗlIІ'И'Й токар. ,ві:д13нЗtЧа'ютЬІСІЯ 1В';дІОн!lOlO m<:СГЮ обробки. 'БереЖJНI/ВО стзlIJ\I1'Ib'cJя 1'01&. Шевчиm іда &elРСТа.т.а, зз ЯlКiИlМ ol1р'ЗlЦЮЄ. ТОКЗ,ріНИ'Й ll!lC'11PytМ1eН1Т У ІНЬОІ'О. 1'ЗіЮ би MOВ"'ТIII~ 6ЗtГЗ" 'Г,ИІЙ.

~ЩQ

мо.10ДИІЙ

.робі,ТlНіIll<

ЗllePfН'E'ТЬіСІЯ ,!JJO МИ'ха'ЙJ1З 6З .др­ ./ЮМ'ОГою цей ке .в.ідlМOJ!.wrь. з щoemро пQДJi.л.wгьс.я НЗl6yrr.иt.\f iдOOВli,ДOM, НlЗІ1І3ІГ<JЩИ,ТЬ B~PCГ3JТ. IIЮІк.atже, іІВК I<Іращое О~НlТИ

11У чи іншу tlIJЄ1'ЗІ1ІЬ. За оюрОі:ll­ lIfiIC'Тb і qeaн.e cr З1В.lеН1НlЯ Д,О ороабо.тJIo

його

I1'Овз'жа:ють 8

1<0-

181т

'КQРНCFy€ТЬІОЯ

зз­

ЛеКІ1'!ІВІі.

слytЖe!lИlМ

ЗlВ'ГСІри.теТО:l!'

'Oe\P€\д

'ГОВ8Ір'нщdв.

'мНlх8.ЙiIDO ШевчИІК )'lдз,рiН>1m< 'КІОІМІ)о!lf.іогНІ'І!ЮІЇ 1Il'Р'ЗЦ і • З 81IРаІЗ У НЗІС .н'з 3ЗJЮ!IIі IРOЗiroр!It)о"" JIIOOb соцізЛli'C"r1ИІЧ не зм аlГЗlНlНЯ .н,з честь 50-х 'РОО<ІОвИІН &ел.и­ IlЮГО ЖоВll1lШl lі l00-ріЧ'Чя з Jl!НiЯ 1Н'З!;><ЦЖJeНI1І!Я В. І. Лєніl!fЗ. П:щ-

і у 'ка'ртину ВВ'ііішли фр.аіГ• М~НТГИ З ЛЄlIfїНіСЬtких філшт '1)І~ж.и:СЄ'J)a, IП'ОЧИ'wa:IOЧИ (} ЙОГО' «1ПЄ'J)ВЄоlllЦ:Я» «Л'ю,~ИlН1И З РУШНіИцею» і ,к:і'нча,ючи ЄlJ1IізО'д'а!dИ 3 к.а.ртини «СвіrrлО' IНtaIД • Росією» Іза п'есr"ю М. lloJ1O;JJi• Ііа «KPel)fJ.l:IВICbKi кураll11'И»,

БНІВаl!OЧН

l1'l:дqytМlК'И

роботи

за

6е;J'EЗЄllЬ. ЮОООКіти.в це",у IВИlЗl:lЗІВ

Т. ШевчНlКЗ, переможцем . йо­ МІУ ВІ))'у;чено ПejрехіщН'l\ІЙ 'Щ)/ВО­ IІІИlЙ

мм.пе..1

)'Д:]І))НІ!ІКЗ

ЗlМЗ,ГЗ;Н­

'ІІІЯ •

ЗЗlра6 u.eй

вимпел ,м,З\ЙОрИlть

Я'к.а не вий.шла у сВ'ііі чае lІІа

ІНІЗ ВEjtJICТ гІТі neреМlO'А<IЦЯ 3М1З1ГЗІК~

el\JJ)almf.

,НЯ,

Ва.1И:КИlЙ БМОН'l'О',ваНlі

М.

,jlllТeper у

Ш'11lщ"х'а

ПРО'

С. Юткевича

JllalЙu;j'к:а'ВtШЇ

ета,п If С'11ВО'-

('І'АРС).

............................................. ВЕЛИКОМУ ЛЕНІНУ у Черкасах на площі пе­ ред Будинком Рад Відбувся багатолюдний МіТИНГ. при­ свячений закладці пам'ятни­ ка Володимирові Іллічу Ле­ ніну.

ГранІтний монумент буде споруджено до 50-х роковин Жовтня .

НОВЕ

22

ЮІІі'11Н'Я

ЖИТТЯ

1967 IРОЧ.

ззю.1l1каючи ще

і,ItШИХ 'пра,цю­

в J<'Н'ИIrOю В. ,і

і!дeЙlНО· /1ІОІІІ'L'ГнlЧ Н'ИІЙ

Heplil:nкo і.ї ,МIОІЖ,на

ач И1'ел.я

роі­

поба,чИlТИІ

І. Леlliі:на -

в6х

ВОЖ\lfЯ

1',j)lytдJЯЩШс.

ФО1l0 А.

Козакз.

l1р Y\lI.OIВ И'Й UIJDЯ·Х ТОІКЩрІЯ ШЕІВЧИІКЗ, окл.З)ДаIllClЯ 1Н6Леі1КО. В 1947 'РОІІІі. 'КOilIИІ йом,У БУllіО 15 'JЮкJlв. '1l'Oi.\ЮР 6зrтько, залиШИl8ШИ 'ГЛЗІВОЮ сі,м'ї Мarror ок:а 3ЗіЛ з :

МИlхаIЙЛ,З. т~ебз

'мИlХЗlЙ.~IИIКУ,

-

Йоти

'ПІР зl\Jtюв ати,.

А 1947 іРЇіК бyJв ТЯЖКИМ. ПІі!д­ JI!~'ГОК! ояк-rтаlК перекусиrть і бі­

ЖWГb '!ІІа роботу.

П!РЗ'UiЮВати

ідОlloOlЦИЛОСЬ до зорі . Заljюбіrrки

ТOilIJi,

БУЛІІІ,

'м'і3ерн'і.

А

roмY.

,КОЛ 1\1 ЗlМ'УоЖ1НЇ!В Мн'хайло, то ІПО'ДЗІВ'JЯ .в' 'Кнї'!!. п,РЗIЦЮ8З1В на, ЗЗ,ВОД'ЗІХ. н'зоу'!! опщізlЛЬlil'icrb mкЗ!p;J!. с.1УЖИ18 ,в ,ptЯ-

Д,8,Х РЗ:/IJЯІІ.СЬКОЇ Ар-мїї. ОЩРІУЖ'ИIВiClЯ. З ЗІР зв в іІІ! бзrrьІКІО дlВОХ .дJітей. ПрзlIJЮ€ нlз lРем OI!lJlHlO-ІМехЗІНІїічіrliO МІ)' ЗЗIВO(!IJi токщрем 5 JЮЗtJ)lЯlIlly. LLn.eiН ЗЗ­ OOUJCblKOrO 'KoMiTery пtpОФС,п~л­ КН. день ,па,\f',яті В . І . Ленина 1E,:11f ЗуlClJ'~IЧЗ€ '8ІИООКИ~'И торудо-

8 ИI\fIН ,ПOlКoЗJЗlН'И К З ми. - ЗОJJl()1':і 'Р'YlКИ в МихаlЙl1l'а. ГСIEI:IРЯТЬ про Н'ЬО,ГО 'нз пі:!.IЩJI\IS\fIC'Т1Sі. І це If.e flерооі~ьшео~jИ,я. Такwй робіт'нИІК 'дІ:,сть заtВод'У.

'гор­

о. ко.ВАЛЬЧУК, старший J.нжeнер вироб­ ничого вІддІлу 3а80ДУ.

Нз фото: М. А. Шевчик зз рсОО1'ОЮ .

Фото

к/р3JШе.

ТЗІК

н'зlзнІ!llзI€1'ыся

ЗіМ?1!НіК ПР,ЗlЦЬ 3НЗ\Чem!JЯ

В. І. ЛЄJllliнз. ~КІІІЙ ,ВfVЙ'ШОIВ з дIJJIYку У Псліmидаl8lі ~·hlРЗЇIНИ. ВОіІН міс1'lІ'ТЬ ТоВОРIf j lВи.сту,ПИ ~. ае iВlЮВітлюютЬСБІ ХЗIj)З\К"'N!Р. 1>У'" ш.jЙi!lli СI!І.і'РИ' ~ bcecbi'llrl'bO-,:СТОРИlЧlllе

ЖоВ11НЯ і 'ВIПЄ'рше ВИIЙ'.1е 'На ею~н У юв.Їlrн і, 'в Д н'і 'ОО'Я1І'ІК У І.

еен'ь.

a,вrrq;H!I.

~~ПРО ВЕЛИВУ .;вовrИЕВ;V

юінол E'l1ІІ;Н'іоа НИ,.

ЛенІШа.

мї .прзtUJi. Ван:а, сик:rrе:l!Зrти.ч.но п:іl!l:­

ВIНОд'ує mі'й

СОЦІАЛІСТИ1r:l'И';V РЕВОЛЮЦІю и

Ка:РТl!'lІ'а «Про 'н.аЙЛJЮ)JJJmіШ(НllО'» :IfРIЮМЧeLча 50-'Р'~Ч'Ч'Ю

IJ3<I.НН'Я д'IDЯ на.ра~ ЄlllllІ\Я В.

Сощіалісти:ЧlНОЇ Праці ,рздгоспу <G3Q'РIЯ» К. Т. УдЗ'РIН'ІІ1К КОМ')1Ніст Иq-

~--------------------------------------------

'спОО'з:ди

1

,р е.НIfIЯ

вати.

JIIВЛЯІ1О1'Ь

Фі':п;м

Г~рой лаlНiКОВЗ Дяченко

ГОРДИТЬСЯ завод

'JIIO~МJeX,ЗlН'і"НЮ:lliУ

рellytКytIIoЗfllНlЯiМ

,

РЦНІ НЗ/IЮIi1J!IIID{ Ко­

МOl'И сщіоЗЛ:anJAJЮЇ peвo.Itюuіі :rеtflillСl>ІЮf Дeп<jре1'И були IliPИІЙ­ l!ІЯ'Гі 11 з'їOOllOiМ р.ад. Бar.зіОllP'З!НІ!І:ИІЙ геній Ле!fі-

аа

і 1НІіlfl\СМtО'ю темО'ю.

І

у,шо-

На ооиов.і М'З!iJ'КСИIC1'<:ЬІК'О-І1Іе­ ніl!llCЬІЮОГО ВlЧення, глИ\БOlЮО'ГО ЗIН'ЗIЛ'ЇІ3'у НОВН!Х У'М'ОВ j ДОOll>іщу, 'НЗІ:1рО1Ма;n,женОіГО I1'ЗIj}тоїею і на­

ета­

ду.

1'.

199).

J1IPo

,ц,ИІ\fIlР І.'LIf:.ч особисто 1<t1P'Y€ осім XQДOM ПОООТЗІНІНЯ У Пет­ IPOf1pui. «ТОВЗjpИШ Лен'ЇIit, -

.пу

бo/rPЖо/а3Н'ОІ"О ТI!\.\fЧа'сОВОІІ'О }'\Р'я­

МoжIRа

(Тоори.

3е.\f'JlЮ,

JI.'НКIi

ne-

ооц:'аlЛ;ilстНІЧНОГО . У ІВІ!'СТУПЗІХ 1Пеф>еЩ ра&і.ТlllliКЗf,lИ, соЛ:ll.З 1'З'М И і М ampocЗІМІІІ. У С1'arrпяlХ і ЛИЮ·NІ,Х. на пatprr.ilйнt1\lX ЮOJIIфер6НJll)jЯХ В. І. Л-ен,ї/н ВИ­ кр IfIВ'ЗІВ аIНТИl:і1З!:>О ДН у rтоліll1l111GY

чекатиll

rwo

Робі-мичо-с~

Пор!ЩytВШJi пі3но ввечері 24 ЖОО11ИЯ у См:>Л'ЬІН'IІЙ, Воло­

Ij)ещду 9':Щ п~рщого етапу ~­ BO.'lllOlЦoii бytp:Жу.ззн()-щЕІМО­ IК;р.аmиЧ1Н ого

МОЖlllоЗ,

lВ'І)р.аггити все!!»

lIjJЮ МЩ>.

:ре!ІІІЯ

ЖОВ11неВ()ІЇ peBomoц1i.

,мзrгep'ізди. що 'ВlВlійlШли ДО 36і'ptНІИІК.а, 'РОЗlм1щеНlі в . ХРО,!ЮЛОг.іЧІНОІМІУ ПОРIЯІд:ЮУ і дрyu<:уються зз 4 ВІІ!ІдіЗІJtн.Я'М Т'ВОрі!1В В. І. Лен:~нз. (РАТАУ)

. . . . . . . . . . . . . .++. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+.+++++

Н Pu\CНA

ПЛОЩА. П~JlIУіДЄ'lJjЬ. ПIСr.?lmні КJ)о.ки. CтaJ)i. ДіЇ­ ти . ВjЙЮblкооі. ВО'I}(}ДJlтиіі .кО'лоІ100ШlИlК. ШОФе.J). Р'()ІdiJяnшfн. М.()нгол. АМЄJ)ИlКаrr.ець. IП1)ЛIЯlК. І'ІІ'ДУІС. Yoop.aїlJreЦb... Та..\І, де JlIЮди' ЙДУТЬ, .к.a..\I'ЇJ1II1МI oo~rгil'O стерт.е ПІ~.ЩОІшВЗJМИ. ТИlCJr1ri й

тНCJIIЧ'i лю~еЙ. Віля яв~ей з 1faJIIИ10().\f «ЛЄlЮЇJR}) З!llїМ:а.ЮТЬ ШaJIIJК.R. Х ТО' ці ЛЮДНі?

Я з liJllOY'l'C ЬtКa . М&Й'()'l'~ ІНа за.во,~, . P~OOI з У""J)аііlllИ. В МООКВУ ПJ)и.ї,х.а1В Вj)a'lЩі СЬ()­ J1О'щі. Ою~и В пе~шу чергу...

ВОЖДЯ

ДО

я 3 М'ООЮВ'ІІ . Вожата. При­ '&ма с,юди ~ей. ОсЬ 1Юни ... С ЇNДOOlrr

м.aJlJOtК tB ..•

я з Г~pькoвc~~O'ї

06л~.

Р<МКІі'В - 72. В~ИВ: раа у ЖИlМ'і Тj)ЄIба з'їtЗДитя 11 МООАУ. ННН'і lЦІ)а.нщі

хаіВ.

з ЛОЧКlOЮ JrpИlї­

ЗвИ"faЮro,

оорави

РіІЗ!Іі

є. Але cwr{)l~ В(:е ООлИ1Jllив ...

я з Нюо-Іорка.... Роо~йtЬ­ JOОЮ мовою знаю ТЇЛЬІК'И слооа: CIJJ.atибі і Левів.

два

я з M6~m'Opeьк.a. Це, 'МIQ­ же, чули, 6іІІЯ О])еНlБУ1РГ.а.. Пірофесія - ва:НТ3й1О11ИJК· А це ,1Q)ужвн~

ФІІ8

-

Тооя. вона пptal"

3IDaJ)&'ІІІВІ1ЦЄЮ.

CЬOiГOLilJНn

врмщі ОРИЇ'I.aIJUII. Так, д'() Ле­ НlЛm. оВІІерше.

.я з &мані. CT}"дt'В'l'. Я з f'PY1JЮЮ Jl'oJwcыкІх тy1J)1re'li18. Я З ~.

Це мм ,1П)'У'ЖИlJlla

МoЄТaUIЮт,

БаЛІЯ . А це

ДIOO"W. Вimоріл. В М О'С'К:В і n.pl()їз,д.ом. Я з ЦеЙiJВOOfy. Ми Щ>ИJЛerni:ци

еwro,!QНі вlООЧ!і· .• Я з 3aq)a.йСьata. ШОФер. 3а­ JlИIШІІВ 'І1У'І' В (),ЩіІ'()му Мlїщі ма -

ШИ1I1У. В ооеці;вці ВО<НІ& й НЄiЗJ)}'IЧILО. Але Д{) ЛеНІі'Н!а, ка­ Ж'Y'l'Ь, и3lВ'irrь у личмоа!Х П!)}И>­ <Х.1О»DJIИ1- •• Один за. ОДlн:и..\f ТiИlсJIItri JПO­

AЄtЙ. д.ot ЛевІівІа,

-

за вїwю,

~ еИlJllOlЮ, за. М'У'дрістю. В.

П€СКОВ,

лауреат Ленінської премії.


БОРЕМОСЬ, ДИХА€М І ЖИВЕМ е

J(иIїIвІсыкe В'ЇJJIдiіле.іИ.Я ПD~енно3alxi~oї за""iwШllі Щ':>J>OЮУ ото.ло­

Д[і)~~Ш[t~ ШШ(]}[!Фffi~rnШ[t

ш~ 'ІЮIЩ}IJ)СИ Н'а lQ}>ащу п.іІдІГотов­ к.у до J\li11Jl'ix пас8iЖlllРСЬ/КИ'Х П€iре­

залізlllШЇl, 'В бл а ТОУ'С'І1рої.ТIf CТO'ЇIВ. Вitд:дiVIetНН1Я ооелеНИТИ 1 Тf!рИ rO:j>iIIO, біль­ свою Ч€j)JI"У, ОXlВa.lllюваJlI() ПOlЧ'ИН і

IВО'з,ою.

НаlЙП<:р·аще

ІКІОЛ':Ї, ше нас.;Яtти

к,в.іті·в,

IJIрнчепур.IfrИl

tт.аlНц\ї'ЙlИ:і Цj>wміщен,НlЯ П'Р8іІ1не 51 ста,Нl/JЇіЯ віmіJJJeН1НIЯ. Б'Qбрищьк,а з н,ИIХ маlЙlже ЮОЖІНІОГО пЄ)рші Мlі'Ol1Я.

разу заlЙlм.ає

У

заlХЛИG<аlJЮ oo~x LЗt),вати НОГО. ДО

року

1961

CTalНl\lliї

rвilд.легл·И\Х

бу,ло

нш:.nIі'­

IІ,раці.вНИlКам

17

п,pnюВO€IНО

з.вЗІ1ИІІЯ

уlдЗl;JIНlИJкіlВ КОІМ'УНilC'ТwчIЮЇ П·РЗllJ)і. заIВОЮ88!JIЗl ,в.и'боріЮЮЧlІО почесJte 38.ЗJН1НіЯ ко­ СеІред зом' )н пе:ршою .1ex-гИI&)' 'KOМlYlн:iICТIIi'IHO'Ї п,раlllі, боб­ ЗlВ8JJiInЯ юаМ'~1НІіIQТИi'ШlОіі зміна ·чeptno­ ІР IІІчани , /381СТ'ОООВ1)'ЮЧИ пе:рещоВ<і ,ме - вої МОТ,РQlНН СемеЧ'~8'Н~ KOIB~. ,[цро її ВИlСOlЮООВЇ!д!ом.е СТ8lМetНIRЯ тоди ГlР'аlці, си:c:reма1'И'ІНІО lП'е-

те. 1.11:0 НИlні вже

28 ЧОЛО'ВlіlК З з3

ч.лені,в колекfГ.И'ВУ )lДooтoє.нti ЗlВІ!І1Н­ НІЯ УlJ.аlР;Н,Иlю11111 ,KOIMY,HiCТНNHOЇ IIJра­ ці , щО Є. Т. Небрат за бага<ГО­ р'іЧllilУ С8JЩ)!В.ЇЩдЗlН.У п:ра,цю И8І;'()' IJlОдlЖ'ено

МИlнулoro

РОІКУ

орде­

СI{QJjJ'ОчеНlі на 1.9 му зеКОНIОІ\І,1ено

маіІІНІЯ

IJIРЗіВII\ТІ

членііВ

'КІОО(·еК11ИЗ'У

Зl8e.дJеНlН1Я

теХ'ніlКИ

бeзlПeJ<И'

ПЗlсгIЖИ!Р':іВ,

ПІРОІС'ТОЇIв. ТO'Ba,p.JIVlX

BaIГO­

Ін·і·в до МlUНli,MYMy і, зрозуміла 'Р'Ї'Ч, в.стаIНОВlJПelНIRЯ ~P'<JIВИ1Х В':1LIIIfОСИІН мі.ж

члеlfаМJII

колектнв.у.

Власн,е, жи.Т,11Я за, П:РИlllІЦlilПaJ\lИ «Зір06ив саlМ ДОПОМОЖИ rroвalp'lt­ ШУ», ЧlіТІКі,crь ,і ЗJl!а:ГQШЖеи;іcrrь ІВ ЗІМ uн ЗJх ,м.j,ж :tI'€Ip!!'OIB ІПМ n о ст alJl1Ц,11Ї 1'а СИ'ЛJllаlЛіcrat\lИ! і С1'р і ло'!И'кками , «60ЛUНlНlЯ

Д}lшею»,

ЯlК

К8Jже

,в.аlН7'аж­

ІН'ИЙ ка.сиt;) 6вфРОСИlн.ія Неб,рат, За те, щоб Ші!ЩдІШе

РОЗlванта,ж'ИТИ

тажlПТИ В31'ОНЩ печи'ЛО

-

Ти т i'ВIН а ЯIl<ЮМ'Of'81 ЧИ.

З2\В18JН­

ВlCе це і З8'без­

'ВИ!С0ІЮО:I1р<J!.:ti}1К'Г1П8JliУ

lІІр'аlЦЮ

і те, ЩО бі .l.ьwе десяти роКі'В н'а ід iJl,ЬIHи:ці ,не було ВI\iПЗд'К:'R аlва,ptіlЙ,

р.ешта

І

М.

до

п,рохаН1НЯlМ

авОІГО

ЗНIfЗIІ'ТИ'

начал~ва ~qр'М'ИІ

пtPо-

ВИjрО'БНll\lЧlі

ДІ()­

ПQЧy11l1Я

l1Іі'СЛ,я

ко­

заlК:IfЧ€l~НlЯ

ЦЬОГО

тех,ні'К'у1\1У

С8l.1У

mexalH'ilka-,на.1а'.!t'Чи;к,а.

переве,пи

,тЕїстаl М . І . 'БатeЧlКЩ ж а,в сер€IдJНIЮ OCII~iTY Шlко..l і,

з

ці

ВIilCСlке

CiцeНlKa,

CfГЗJнці ї

ЗВlе~аUlOСЬ

по­

Сиnн,а-

ft)JII!i3lINI'Ч ewo н a<l а..11>И НlКО\l 3 а,вОІРИlЧlі . Ба"ато n:patцi'B­

озо.10ідіlJlИ

аУlміlЖ.НlltмlИІ

Очоли.ти

Бо~.ІІІК

ДООРОУ1Ч.ifЛИ тод·і

ДЗJН;JfЛОВИJtf.у ОТ8Ікі

p·aдJi'clI'i

ОТ аІК сл а'ВlНО і

-

ж

!\ІКИ1Й

ДІОІ11It

3аIВlQlj>НЧ ах.

НОІIІНlНИ

ВlИlр'ЇС

і

З!мііlfИ.

кол·еК'ГИІ8.

JlIРO\дJOЮК)'I€

позицій.

I1ІРО-

С1'аlН1U!іIЮ

МИКOJIIі

Ра КОЇЩУ,

«н а"! а.1,ЬСТІВ }'1&alВ»

1J'ЇC

на

що ОідіеІру ВeчJWtн;1IЙ

фесї'SВМJIJ.

з.да-є

КJ;НIIЩ{)t:'о

Я ІЖ'

мехаlн.ізаlтqpoа

МОЖ'У' за,раз

на

н·азвати,

-

так

в'UЩреіКомеНl!JlYlВ"l'В Же(iJiДjU8ІСbllЮГО T'p'aooтOfPllilC'Т а M·JllКIOJIIY Іл арі'СJНlQlВИ1Ч а roopf..'llКa 'ГОІЛ'ОІВІНIИlЙ ~НoiКeIilEIP раlД­ I'om]' «ІБоqР'ИЦblКИlЙ» Т . Болі\llИ1Й.­ Люби'Т,ь 'маIlllИIНіУ . СерЄlд н·:),Ч'і ока,-

'і .р06ОО0П) n.jЮСТoQlЮЮТЬ ва':-они, п;:>'аlців.ниlКІ' ста,нщї'Ї б'ють 'ГРИ­ ,ВIО,j)ИIЦI>КИЙ» ще в ПI}lті, ~і\l1И'­ ІВІ()!'У: телег.рафують, т,е.lеФOlНj'ЮТЬ, ться СetКtр·ет8lМИ 'РQботИJ 01Р!денIQ\НО­ '!tIl,Їж.діжають на ·МІЇ'СIJ.IЯ. діоп.о.в1lдаl­

Ва,нтасі<. д.l,я

-

радгоопу «3а-

В I!~

РОСТИ',

ЖИ:

-

«IЛщр'іОНОВІІІЧу' треба,!» . І lВ,ііН н і CIIJ0І8оа оі.в і п.оїхаIВ. Тlре­

ба?

з.наIIJIПТЬ.

11реба,!

МИIН/}1ЛОГО .року МИlко.~а IІОl8ИЧ на с.воє.\І'У «Т -74»

Iла'Р,іо­ заlЙlН,Я,В

дlр},ге мlі.оце в rоопOi.:La'j)cТ'В 1 п~ ВИlр06і'Т1к,у ІІЗ траlПОР \ \lOI!!'НO()1

O'PZIClIКIJI'. І1раllliював в ПЗlрі з П~l1Р()М ~OtК.OIПС:ВW!et\! ХИ1'РИ:М ланІКО '

ції В. І. Леніним. Вис.оке піднесеиня в

цехах

заводу

панує

Москалеи-

вис.окиА

в,рожай

овочев.их

культур. От і торі.к на

,порошкової

ме-

. цеНl1нер.в

набагато

більше, ,ніж бул.о записано в

бов'язаНоНі. ДОСЯl'нут.о

таких

80-

п.оказників

НИI:і';ШНI>С,м,у

БQ;Jюва'ти,ме

ЛI:I)tка

oou.i

ГОТУЮЧИlCь участь 'в і'ромадському житті під­

день пам'яті

Тут завждJИ дружба. взаємо­ д.опомога і взаємовиручка. Зак.о­ ном життя бригади є «Одии за всіх, всі за .одного ...

Члени

llЮ М.

показують

праці,

сумлінно

М.

І.

Фото В.

Рання кмуста була розміщена внесли

достатню

иа зяб,

кількість

орга­

часним

внесениям

доБРИ'В: по 4

цetJтнери аміачної

води, кuі.йних

п.о І центнеру і фосфорних по 2 це.итнери '":' ,кожний гектар . f),РИ-

ву.ваЛ.И·1

й

нерів, а друж.ииА колектив Марії ІванівНоН у д;ва рази більше. Таке ж можна сказати і п·ро .інші

культури.

Ентузіастки

на прак-

тиці довели, що оНа красимвській землі

,мож.иа

овочів,

тільки

IlЮДВ0ЇТИ ,потрі.бно

ерожай докласти

arp.oTexНlKY

просапкttми .

зароблеиий

кар­

щуванню

.овочів

бореться

ланка

і 8 ниН'ішнь.ому, ювілейному, році. Робітниці самі виростили у пар­ никах

щу,

роосаду

на

всю

свою

пл(t­

Te'flIep висаджують її у відк,ритий грунт. Скрізь встигає Марія Іванівна. І бесіду ·провести в лаиці, і, як депутат сільської Ради, побувати у своїх виборців . Наперед<щtИ леніJtCЬКИХ днів

лаиці ко

Марії

присв.оєно

Іванів"и високе

Москален ­ звання

А чаlСТО

ЗЗIС}1КУ'ЮТЬ р) ,каIВИ ,

,дООУIСІТИ;ТИ

ПО'РУiUJе-~ь

що'б

ІІОР'М

Й

не

ПIРО­

СТОЇІВ. Та/Ко, К!оле,К'ТИIВ М .1Є гарін'і д:ла. Ч.1'elНИ· Й.о'го сі'М" Ї діРJlЖffі Й неопо­ К~Йlн.:. І веЛИІка заС.l\lга, т,\lТ на­

Ле'Ж111ТЬ

МИlКмі

PaIКIQlї~y,

. ,1а.ни:IJ.ОВИОЧУ

н.ача.лblНИіК'У

1!І!I1IПOlВ:,дає

cra'HlI!iї .

цьом,у

,в,іІн

iJlризна'ЧІе'IІ!НIЮ .

д,іЛОВИIЙ, В'ИlМОIГЛИl8И1Й , ха3Я1ЙНI()ВИ ­ ТИІЙ, aLle і J]'РОcrИtЙ, ТСlваtpИIСЬоКИIЙ.

М. ОГОРОДНИк.

Ч,/Іену ланки

конаиня ' 'планової

зароби.ли: за

переви­

врожайності

доручення. Так, Едуард Семено8ИЧ Добровольський активний профгрупорг,

секцією. даков цтві

керує

футбольною

Євген Михайлович

свО'ю

роботу

на

уміло !Поєднує

з

Кон­

Вl/lробни­ навчанням

в технікумі . ,Комуністи Бровар­ ЩИНИ виявили йому високе дові­ р'я, обравши делerатом ХХІІІ з'їзду Компартії Україии.

За короткиіі час він ов.олодів професією і завоював почесне звания ударника комуністичної праці . Т. Полікарпов закінчив ве­ користується

РОбітнич.ої молоді, повагою

і

авторите-

том серед товаришів. Таких при­ кладів м.ожна навесги багато. Наближається

50-.річчя Гідиу

радісне

Радя'НСЬКОЇ

зустріч

йому

СВЯТО-

держави.

готують

по-

рошкови.ки. На заводі все шир­ шого розмаху набирає coцiuicтичие

змагання

'конання

за

дострокове

завдань

ДР)'ll'ОГО

ви­

року

п'яткрічк,и. В авангарді колекти­ .ву йдуть бригади і ударники комуністичної ·праці. Завершити ви­ робничу програму ювілейног.о ро­ ку до 122 грудня таке слово дали ,розві'дники майбутнього.

в

·В. ШЕВЧЕНКО,

Вони

заступник

гр.омадські

ОВОЧЕВА

голова спілки.

'ПIРОІК\1ІадаоЄl'!>~'Я

голови

завкому

профопілки.

Т. Хд.ВРО, РОбjткому проф­

а

і

лише

w.uн,o.o

ЮОріПіуСУ.

Р а.ЙIOП·О'Ж ИІЗ·сп'іл,\{ а ПОЧИНН€

бу:\'у:зати,

IlfР'VI\l"Щ€lhIН·Я. буllЄ не <: ыIК 01'0 .

тіл ЬКИ'-ІН О заlП.lаI Нf::хва,)іе

ПО'ТУ'Жlrr.іСТь \lенша

Й.ОГО

ЗМП'ШТОР'г~в­

Отже, в З-ІІ'\ЮВІІІЙ пое;Р'іод 'l'P'у­

Qlящі Б'Р'ОІза'jJlіlВ бу,дJУТЬ забезпе­ чеl:{.і

'овО'ч'аIМН'

і

фР'~lкта'\lИ .

О. КОРОТЕНКО, інструктор райкому пар­ тії.

ц:в. Ії ДClвжи'на -

К ОІЖІН О'го д'll'Я ІН an оле.г л ИIВО l1;:>'Уt.'l'Я'ТЬІСІЯ на, бtp'УlЮjlВаlНlИ'і ЖI()в.11JIIeiВОЇ ВYlЛИШ М'ОІСТИJljI>НIПКИ Іре'монтню-будїв'ельоно,ї

А.

І. Які,в.qI~'ІК, О.

ЛИUЯ

в

БРОВ'8J;JZIХ

п ОІК' Р И:П, Я,

З

llBe,pl!lll'~!

\1 . А. БОНКО, начальник РБД-7 .

ПАРК

Л ИСТЯ

за ВОД,у

H{)t.-O

pe-nвО/рИ'ТИ

c.1CIВO

,пе­

Т€tРШГ()lрію

в

n аірlК.

зео.1еfflIіЙ

Наста.lаl

весна,

і

оробі'т'ни'ки

ПI~IИСТ}іПИЛ.и д'О здіЙlСн-ен'ня на­ м(очених за,ход, ·IВ. 3а kqP-ОТlКІrй

час ftосаlд:жено 1.5 ТИIОЯ'llі декО-І

,ратив'НиlХ д'ЕІрев , в ТQlМ'У числ'і 'н'а, П\llоОщі . я,~8J ЛIРИJllя.гає до заlВ<QiдІСЬdЮro .КЮІРЩ'У'СУ, 660

саlджз.н'ці'в . Це бtyд.е паtP!К :,\I€\II'i SО-річ,чя ВeлtWIWIГO ЖOlВ11НIЯ.

'ВелlИlка зас.~1'у1га в ЦЬОМIУ колек­ ТIfВіІВ eHI€:p"OIЦeXlY та, СЛЮС8lРIН'О­ ,"Ie.xalili~H;()IГO це,,<,},, ,ЯlКі С а·ді :ІНІН:Я

.1У.ls'аIСJНЯ

д,l'Я

ж

д€l;:>'eIB.

п.о.~иваlНlН'Я

паlр'К'У

ВО,дOlЛ!р<О'В:'Д.

Mal..'l.,eHO 1~:еБЗlгаIТО 1\l1О.']lОІд і

з,раlЗУ

с'р Г аlн,і·3Ij'.в а л И 110-

ча.оу ,

і

nро­

ПРЮlЙUlе

за:ЗeJI'etJilіIКУТЬ

д:еР'ев а,.

К.

НОВЕ

ЖИТТЯ

22 КІві llН'Я 1967 !рак у.

~

~

ГРИГОРЧУК.

П. ТIЮШКО:В,

В . Цьом.ка, Н. П . Г. Вatсюк та іlНш і .

\

РОЗІ В'Є

дз в

С1ВОЮ

д:і\llЬН'ІІІ!І,і

І. П. П:о;и'КаI,JlПОВ, л ;tдJCОІбrr.і ,ро-

бі11Нl!щі В. Бобко, У .

f.."арtбoваIН­

1,2 lКJіл,омет­

,ра. до 50- х Ip.oKOB~IH Ра:дя'н­ СblКЮ,Ї в.."аIДИ б}lд:'аеЛЬН,ИIКИ, зо­ бо.в ' Я'З а л IlIСЯ З а:к і':і"1И т 11 БІЮ'ІК'У вання .]!С'роги . Це БVJ:Le 15 ВУ­

п/ СJJlЯ

П'ЯТНАДЦЯТА БРУКОВАНА ВУЛИЦЯ

ЦІЄІ IВІYlЛи:ц·і

ТИ'СЯЧ

35

!,сє,;:>>е!Ди,н.і веНIТИЛ,Я ц :,Йін а

ТИСЯЧlУ тонн lJі,зНіИ,Х О·Е\ОЧ::'В фР'~1К'Тів В<\І.і·сТ'ять У с-об і охо ­

вища

На, БУ.пJ~БlН ИIЦ11ВО 1J,';lщуще-но

теlМОТіра­

с.:\С,тема, 3'JIВОЗИІТI>С,Я Не<обх'і'діне обл 81.]НЗІНJ:-І'Я, ООК : .1Ь1КИ БС'і п'ро1(е<с,И /рОООТИ на ба·зі б ~ IJ"УТЬ м'еха'Но:зо'ва'н і.

--

~aM. Серед них тракт.ористу 'Іва­ ну Пе1іРОВИЧУ Дяченку, комбай­ ревt1>шену маЙстеpttїСТЬ. Веде Нe{lУ Петру Івановичу Лобку, шо­ зразковий об.л:ік, хт.о і що зробив. феру Андрію Івановичу ,Прудк.о­ Сама здає зібрану продукцію на му, доярці Надії Федорів.ні ,Гор­ склад ,і н,е заonокоїться, поки не дієнко, тесляру Григорію Семе.ио­ одержить документа. Добре по­ вичу Тарану та іншим .

рібно довесТ'Н його дО ,діла. І тут ланкова проявляє овою неле­

кожному

за

~a

ника комуністичн.ої праці 17 пе­ редовим ,механ.ізаторам , тваринии­

працювали, непогано 'і

д.огляді

нарахован.о

бо,ванець додатково 96 КOnіЙо,к. 3а високі ,показники по виро­

Та, як кажуть у иш:, вирости­ ти ,врожай це ще не все. Пот­

культур.

техюку,

иа

ви,конують

са , Вохюn,р,()в6д, вст аЖ;'В.,іЮЄТ ЬСоЯ

колективу к.омуністичн.ої праці. П.рисвоєно також звання удар­

рук, розуму, повніше вltКорнс.тати особливо

~a~roco­

вирощуваННІ

тільки

збс:р"га.п.l\і~ Тl>С'Я ::tзіжі ов~ч'і і rf'!Ру1КТИ, IJ зимClВ'ИЙ пetP~О"". з.МI~ШТOtР[" за.к,·IН/ЧУ€ 6Y1Д'~'BН'\JIІІ.'1'IЮ СВОI'O 'КО I)іІ\'СУ. 321;>·аl3 ТV!ДИ

Інших

при

ие

В раlЙО:іі ЗDіВОlbУ торговель }i'O-О м,а ШИ'Ноб ~\!I.} З~ІНІН'Я з·м:і шторІ!' : Iра'Й-СП()ЖИL~,1I1і.1J{а споIрIУДlЖI}1ЮТЬ овО'чеву ба3lУ. де

По.10ТIН,Яlка .

на землях з-під кращих поперед­

Сердюкова

навчанні.

j

БУДУЄТЬСЯ

Г.орєлко.

""двище~у

вже

саl\(і

РНДІСНІ НОВИНИ

ЧJIIe'НIІ' лен,іlнIс.ы(оїї П8\рт і ї, з IН'аІЛ'а,р­ МlIIКЮlМ П . П. ХИ'l1ptИ'\j З чеCl1\O ви­ кон'аю т ь овоє зобо,в'яза:Н:)I:Я. фото :

т.

IІ1р,иклад

побуті

І.

нологія

,~ладна, ue іНШі ланки одержують продукції по 180-200 цент-

брнгади

ГОРЄ,1КО, Я·КОГО КОМ )'IHliC'Гo1t рад­ гocпy нещО!ll.аlВoНlO ПРИ'ЙІН.ЯЛН. в

наполегливі,й праці. Здається, тех-

зок.рема ранньої, не така

підвищують

кому,ністичиої праці реМОНl1И.о­ мехаиічJЮГО цеху, яку очолює

ВИ"

падал.о. СЛlДку,вали, щоб ШКJдНИ­ K~ ,не пошкодили ро~лини. Дещо

каf)УСТИ,

міста,

j

В • .1. Лен.іиа, план першого квар- ідейний і фаховий рівень. ••••••••••••••••••••••••••••••• ІЗ ДОQра слава йде про бригаду

115-ценmНt!lр!НІИ'Й уро­ на П.lОощі 105 гек.та;> : в.

жаlА БУ.1~Б Ніхто .не оум.н іlваlЄт-!.оя,

,На

ють у 'ВlПШі' і·НlQтаllЩіі .

11.0- чірню ш.ко.лу

п,риємства

п.рацівиикі,в,

мехаIНI!ЗОІВЗIІІОЇ лаІНІКИ 1/1'0 В'И' к'аlртоп~і . Hi.xIro не З:РООИІВ таlК.и'х Щ)IЯlм'олі,нФй:1fИ1Х .р.я~­ к,і,в !Три 'ПОСа/ЩЇ ц 1 єї 'КYlЛЬ'ГУ!?И!, ЯІ:< М . Г CjJJЄUlIКO.

завдяки ctrYPТOBaHocri колеКТИ8У, гли60КОМУ lИІани,ю агр.отехнitки, ВJqЮщува.ння

праЦІ

гідн.о о~иаменувати

lНі 'ИІ ИХ

ВИi\fi

21,5 .-ек- нічних .в.обрив. Роосаду ВИlрощува­

-

к.оМУНIСТИЧНОI

ць.ому к.олективі .ліквідоваио по­ рушеНllfЯ 11J)УДОВОЇ дисципліии.

роднни, ІВ т.ому числі ранньої ка- за.гартувuи ЇЇ. .Сади.ли за схе­ пусти ,по 120 цеllтнерів, по- мою 70)(25 сантиметрї,в. Три ра­ м,ідорів ПО 174 і огірків - І зи спушували між.ряддя з одно­

120

ударники

казують зразки сумліниого став­ ления до роботи, беруть активну

ие

та.ра зібрано по 266 центнерів го-, ли У .поживних горшечках, дооре

п.о

ві.

талургії. ПіВТOJраТИСЯ'I,НИЙ .колектив ,робітників і іижеиерно-тех-

Gвї\!IJч·анНІЯІМ цьо(),,"'О є

ко в радгоооі «Красилівський lt ви-І ників. Площу виорали рощує

ЗЗJВeRШ'ИВ

І УЧ~СТ~ ~26 чоловік. 17 бригад: нині І ЗМ'ІН І ДlЛьии,ць; Член~ бриг.ад І

ВИСОКЕ ЗВАННЯ років лан-!

року

на 111,8 процента виготовив ,ПРОДУ'Кції понад завдаиня на 118 тисяч карбованців . В ць.ому немала заслуга роз­ відників майбутнього .колекти­ вів і ударників комуністичної праці людей ,невтомних шу­ кань, відданих .всенародніЙ спра-

нює ІХ !ГОРД1стю за пройдеииіі ляють змаганню за комуністичну шлях, ,вказаний IЮждем револю-І працю. За'раз в ньому беруть

ПШIIIIIIIШIIIIПIППIIПlIIIIIПIПDIШIПIIUШПlIIIШIIIIIIIIIПIIIIIПlUIIIШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШО

ДЕСЯТОК Д. РУГИН ка IМарії Іванівни

талу ювілеАносо

депутат Київської об.lасиої Радн Віктор Олексійович Сердюков . В

У

ПТ8Іхофаб:риIКИ, .ращlГО!С­

П'и «3аIВЮtPИЦblКИlЙ» і «,БоориlI.J.ыкІй>>,' MrooeBi хл.ібоП'РИ'Йlм'альн'ІІ1Й ПУ'НlКfГ

50-річчя Великог.о Жовти я виклиЗ перших дні,в введення в дію Володимир Володимирович По­ K~ иову ХВИЛЮ творчої іНIЦіаТИ-lзаводу партійна і профспілкова лікарпов .приliШов у цех зuізних ви 1'рудівиик~в міста і села, спов- організації велику увагу щ>ндj­ порошків учнем електрослюсаря.

у раUllflOlCJП і t:XJIЩjlва,IІ'НЮ

TIp'alКi'O;>,i

ВИНИ

Один за всіх, всі за одного

Треба? Значить, треба! Г}~еН'ИIltlfОМ у

з

ди:н.

ІЮМ «3на'К Пош8JНИ», ЩО ПЛJIIН­ се.щ, 6ВФIРОIСИlн1,я Ти'ті.вна, а я Н'ість !щщроі:в ЗlВєщ,ен'а ДО M·uнliIМlyt\l}'. вже повіl!LОМИ,1а в КЮН'ТQРУ: го­ Тут I1Іраl1lЮЮТ,Ь JJlJQДИ.по 10-20 'Т)'йте людей і llраlНСПОРГ lН'егаlЙIНО .РOl< :I8. о"же, 3Д'О/lЮВИ'Й, 3дJрJlже· є,и'в і.1ЬНИТИ в а-ГОІНИ'. д.1Я КаЛИ'І"ЯIН­ НІПЙ колектив! ської rьтatхофа,qрики ваlнтаж ПIP'ИIЙ' Ось, н·а'П:РИlк..1З1Д . як і ВИlо(жі по­ шов }1НЮЧіl. CbOIГOill.~;j , в ПОН€Iд:JЮК. юatзюnк'и )J'OIБОl'lІІ СТ lНцiї за пер­ таl\1fГеШlН€ поштове lВ'i!lI!!IIіJlletJIIНЯ ши\й кв ajpIТ з.l ЦЬООІго ,potК.y . План ВИ,Х'ЇtдJне те..1e.nраl~ІИ ное ПIOIllIЛellll. ваlн'ТаЖJНИ:Х роб:. ВИ:I(Q.н.аlН'О на 184 Те..НфОilIIНИ'Й 3ІВ'IЯ\3О1< погаlН:ИIЙ. То

ОТ 81нціії Боб,р ИG< У ai~Н1i ПАТРіЮТИЧНИН РУХ за ко1961 року булю п.РlПСвооНJО Зlва'н­ МУl/lістичну працю набув НІЯ іКОлetк11ИlВlу IЮМI)lІІісги'Чної n:pa ці. Це пе;JIШИЙ ~ОJl'екrnв КОІМl)lНЇ­ всеиар<щиого значewня. ВіІН в ідсторінку в трудовій СїlПЧн'Ої Піращі у Б:РClва!рськом.у 'Ра­ кр"'" нову Й ()ІНlі'! На roй чаtO на'lаvlы1иІк і 110ліТИ'ПІій діяльності, став аеС'Т'ZI:Щ:,Ї М. В. МеЛblН'ИК ваlQlЧlJfО' ликою ,руШійною силою радянсьза~!lнtЧlИ'В 'ГеХІН ЮКlУ м за~l'ЇJ3IНlИlor/ІЮІГО ких люде'й, я,ка допомагає їм пев життя -історичні траlНtCIП'QРrnу, і ЙОМУ ДОРУЧИVlИt ре11ворювати бі.лbllll скла'дlніtШу 'РОІбary-О'ЧОJIIIПТи. накреслеиня ХХІІІ з'їзду ~ПРС. ст,аlНоlllіlЮ ВаСИIIJЬІКІ:'в-І . СJlJІ'Н!аліlСТа Наближення знаменної дати -

"1рatlJlі,ВlНИ'КИ' Т{)lва:рної коитqpи. я·юу О'ЧОJlll()l€ 6В1ф,роси'н'ііЯ Тwr.іlЮiа, ще з 1938 РОКУ, с.lПСТем,а17ИіЧНО

СТЗIНіU:Dй. Б:іЛblше ТОГО, К€jрjВilLШIJТ­ во craHu,iї Боб,р,ИlК Jleoдlнqp·aOOBo

'ВІСі

за

шв у

~P гІВ м а11И1З.\! у.

заlбtelзпеЧJYКУТЬ скqрочен:н'я про­ стої,в ва!ГОІНlі'в. що далeJro не .заtЮК­ ДН> Іщ.а/€JТЬ'СІЯ кол·еКТflва·М' 1nIШИІХ

за

Лeч<JТИlвізo\llУ, за піщвищеНlНlЯ ос­ вirrи і юв.ал!їф:IКЗllJjі,ї Ч.1енаIМ'И колею­

НlПюіlВ

КО.l!!

дlВlі .

ось

С11ЮIf€IНIНІЯ ,

В.

8И1ПЩДlюаIХ,

по~11В1СЬКУ

rоо.ини, на чо­ 3300 BaГOHO-lГO'

обоВО',ЯОО<іUВ, .про безкqрllCJlИ­ ревИG<ОН'}'\ВaUl11' ллаlНИІ ваIНТЗlЖІНО- .до у С""'ІО!­ 'рюі3ВаIНІТаIЖJ'IВ'аllJ'ЬІИ·Jt){ ,робirr і 9та- в:mь і .дрброзИ!ч .1.И'IІІі:сть .ДР іlНWItХ ав'ідЧИlТЬ те, 11И.'ІІІО11О ОНЗJва.нтаlженIН.я ІНа ,вхь JIOeIН1!iї ваroна , борОЛИІСь за, окорочан- що 3ІINIJНIIfЯ і ДI()СВUД 'Н>амаlга.лаIСЬ РI()Зlв,аlнта ,жуваIJlЬН,ИIХ­ Я СНД'іла на, наошіlЙ пошті біllJlblше lilЯ 'П'j)О(Ю'ЮЇIВ lSa11Ollo;B і бе.3ЗіВ,а­ П€iРед8ІТИ К<JVIIeЗі дМИ11ру l.na:pliowo- JlIРIОЦeнrrи , u-J'аlВаlНта,ж.elНlНЯ ГСід.ИlН'1!: Не!\1О'В3Іі lі ЙОГО' 'на 130, стarrl~Чlн'е полаll'ClдilПДИ JJ'іlН~Ю. і РJЙJlіІ:IС'ТЬ ,руху l3аJIIU3Н1іltjllЮГО 11palJtC- в.IПЧУ С\Іа І'і'llУ. теж було П!РИС80€1f0 П'О­ на .в:сь 119 Пtро.ценl'ЇІв. . Iljpoc- Т8ІКИ· ,lIJ~ВОНоИ JrаIСЬ. ПЄljJ'elКaJЗа'л.а П<\:J7'У. МолOOl.Ь ,п·Uшла в ШJ<IOJJjy, !ЗІ\І'jн!і )'Ічбові зЗ'к.лщд.и.. НаЙзаЖЛllІВішИlМ.и чесне Зlва,НіIllЯ . I10тtM ~ваНlНlЯ 3.\lі» тої IваоГ.QIні·в П:РOlТИ' ~ащаlНОЇ НОІрІМИ чер-ез бухгаmЄljJа-. КОМІУн'іЮТИЧlН10Ї I1IpatlJli за,вО'юва.lІИ і ж ПOlкаІЗн'и,к,а'МlЩ що хщра,JcrЄjРIll3')'­

ють лице юо.лeJ<Т"ВУ, є заlбе3ІПоЄ­ ЧelllИlЯ беза.ва·ріIЙlНlОГО РУХІУ, ідO'J1P<И­

llИIХ

керФВlНIJПЮ:'В roСJfЮД8іРСТII! (cr.а'ИІ..\ІЇIІІ О'б!му.IXJIВУЄ Богда,щ;,вську j Се\lИ­

3


Фїзкулмnура і спорт

СОНЦЕ В ПОЛІ ЗУСТРІЧАЮТЬ Рі,вною стрічкою ПРОЛlягла QPlYковаlна ДOipOlГa, ,на т.ребухів. Оба­ біч її КІР ИJCЛа'ті ..1.Elрева, що по­ ча,~и ,РО3'ПУlQкат,н 6р У'J! I Ь!КИ. МlІІне Д€IК,i_1ЬKa ЛIНllВ,

і крони вк,Р'ИЮТЬІСЯ )І:сl'енолИО1'я;м, під ЯІК'И­

~Ю_'ЮJ.J.ИІМ

~1ИІ ПlР'ИI€lvIlНО БУ1де Бідп,оЧlIl1ТИ n:ід час апеки . За'раз же Туї, у заТИШКУ , З :1t)ра.1ИIСЯ в об : дrню переРIВУ )}обіТIНИJlШ ~1exaHi'30BaIJi'Olї .,аНIКИ l .l~lJi OВtJii ЄН,К а , Я,Кі по.ріЯД на

пмі

саuxять

кщ)'Топл.ю.

ЧИ ' \1 нас СЬОЮ,VIJі поча.С11У€­ те, Антоне ФElдо,рович.у? Зlвер­ таrЮlТЬс.я ІЮНИ дО КУХЩ)}Я т . Лис­

-

Не здавати темпів Закlичилась

ся за 150 ЦElIt11Н'Щ):rв ка,ртоплі на КОЖІНОМlУ reJ<1I'<wi. - З!poБJtмо все. щоб зобов'я· · 3З11111Я обуло ВlІ'К'ОІІачо, Пі їL!l1ТllЖ' 10lМlЯЄ rЩJ>)UJ' J трет:ю е1'ра<ВИ. За ­ .\1аU1И кеPfY'ЮЧОІГО зіlll.lI.ЇIIId<.oм меха· ,в'.яЗУЄТЬСЯ IНre!ВИlМlYlшена розмова. Ін'і'з aТQP'lll. TrOJ)lUк РЗ\дiJ'OOП «т,ребух'їlвicыкlй» :н'аJР :lКа~н'я на ПОГЗJн'у ПОГQЩУ. K~i ло Лііlчені Ані ЗЗ.'lИlши;nиюя до одreржaJв 8jЮЖЗ!Й т,раJRlНЯ, а, воно ще ЦРОХOJlQдJIЮ. 137 цеК'l1НE!Jрів, а ни'ні баретЬІСЯ за 150 ЦeJrnНe.p:B .нЗ К'OIЖJНoмty з ,нЗlвіт;ь С'н'Ї'г ~р"ваIЄТЬСЯ. І все ж ІН; на, ГQДИlIІ1V не 500 геютаl1>UВ. Пilll. ~,М{ .за.к.м­ :МlOЖJIЗ! П€JP'Elривати 'р.обот.у.-м,ру­ дена М'іlllіна основа . ТElП'ElР головне чає~blCЯ в 'P03'MOВJy КElр.уIЮЧИlЙ від­ заuЗІІІІІЯ wвиu.ro І д~ic· ділком МlІІкола Г'ріlltЧеНКQ, д,] ,ОО !ЮСзt!liIfТИ' бульби. Нз цьом,у А може Й б :,1ьше, п~д· rримЗ\1РИ йaro ТОВnIРlІ'Ші . :І(:У1хаф РО3JIIНВЗl€ з ТElРМОса в ТЗ'р'іJJJ<И заlПЗJumllЙ 6aprщ пі,!qГO'

-

да

зимова

спартакіа­

колективів

фізкуль­

тури, присвячеиа 501lіччю Радяи ­ ської IВЛади . Змагаиня проводи­ лись з лижного спорту, шахів, шашок, настільиого теиісу. У иих

брало участь 547 чоловік, з них нормативи третього

65 ,виконали розряду.

В ,комплексиому заліКу ",о зга­ да'них

аидах

спорту

,переможця­

ми раАонних змагань стали фіз­ культурники Київської птахофаб­ рики (і,нструктор Ю. Ярко). рад­ госпів «Русанlвськи'й» (Ф. Рябий).

«ЗаВОРИЦI>КИЙ:Ь (т. Бобошко), іме­

Кі

ТСIПZІ.J.а .

Щорса (І М .

Ганжа).

Най~ращими

СпеРIШУ доповідаfurе, що зроБІМИ, 60, може, ; неваlРro ва'с год,)'ваТ'lІ? ПОО\I~хаI€ТblCЯ

-

явились

лижни,ками

княжицькі

ви-

СПQртсмеии

Олексій Вітер, Петро Ганжа, Любов І(,ришин, шахістзми - за­ ВQричаии Михайло Карпенко, Ві­ таліА Соломаха, Лідія Карпусь .

І

palН'O почали і ЧIІІ\1ало У та.к.т в~дпов::,дгl€ Тр'31к­ To.;J,II'CT Вгси.ль Во.lОДИМ.IЩ)QВИIЧ С О\І, ще Т Ї.1ЬКИ' :1I Ї1Ві;UНIЯ, а нз 5 гекта;р,з х ка\ртоплю вже поса · ::Ш.ll1. до заходу сонця бyuxе ще С г і.l'ыии Ж. Уl'ЯЛИ',

сільськи,х

-

Всіх ЛОДИlМц)}ОвltIЧ

Сом

ciдa€ ІВ овій

(фото

«Т-74»

і

злlirв&)

вед,е ЗJ!1ре­

гат У загirl\lКУ. РобimниКИ МИlхаlЙlll1О вз!сIIIJlыоиІч Гр;нченко та Ми,кю.та МИlХ'3'ЙVlаваwч Грінченко (фо1'О ueн'l1pU) , І,ва,н, МlІlХаЙ.101ВИЧ Охрі­ менко і IГalНlНa Тимоф.іїIВ'НIЗ Зубович (фото I1'раlВQJJiY!Ч) ШВIГдlКlO заіВЗ'Н' Т3ІЖУЮ'l1Ь rбr)1НIКоІ!1РИ. СЛ'lДlКiукугь , щоб кож.н·а ЛОЖеЧІка Ме'Хdllfї!ЗМУ заlХОІІ1JJlюваlllа БУЛblБу, щоб rycroTa 'lІ'а­

С3UIЖElН'Н'Я

r%і'Я~і~'··;<"'''Х» ПElРШО:-О ТlPЗlаНIЯ МІН ПОIlинні заКirНчити саlді:н;Н!Я каlР'ТОО.'lі на, всіlХ

ДВОХ

00l"fIIЯХ

п'яті

чз1сти'ни

геJ<П'3(РUВ -

1

і 3ОСElреДDI<ElНІЗ увага мехаlll'ЇЗ0J8ЗІНИІХ Л3llfОК.

це ,щві .та РОбі'ТIIІ'~Ь, Яlкі

~,'roву1Ють

площі ІХ . ОplГаllll 13O!!lЗlна ДВОЗІ:lНlflНа робо­ Р-ЗJ:L'ГООПУ. НаlС зобов 'Ю,),€ Й те, T~ ~a•• ПЄlребlljJ)ЗlННlі каортonлі, са­ що за пр'Икла,д,ом ОКВИjPfCЬ/~lfХ х.лі- AIHIH! 11. На,1а'l'OlЗ!Жеию I'\DО\1адське . . ХЗfP''ІУillаlНlllЯ, К}1ЛЬТ}'lJJlНO·лобyroве БО]}ОБJIВ. дали' С:ЛОіВО у ЮВ~J1еіиlO- сбс.л\lOOВljlВ3ІIМІЯ ТИІХ, JOTO В пол·і . м'У РОЦІ ВIf,роІОТИТlf ВИООКИИ Щ>о· кзlJJII"oп.'ІEk:з!д,жалын',' згрегаrти lIfP'aжаrЙ

ооих

Кj'ЛЬТ}1Р · НИlК'ив

заГ1ЛЬНОЇ

KO.'l'6КTIII&:rв 'робіТИJllКів

сільськ:.JГОСЛОдaplCЬІЮИІХ

з,ВЕ!j)НУJlИICJI

paДIГocniB

і

ДО

цра1ІІ.іIВ-

птахофаб'рilflК

БроваІРЩПП" і'3 закЛНJКом

БQраги.

WOJOТЬ ПOlllНИЙ овітлов.ий день.

... За:~ЇUilЧ'П8СЯ обід, огля"уті lМа­ ШИЮ~,

БУ'НlКElРИ

заВЗfНIi'3ІЖені

на

КОЖlН'J,му

СТ3!НІОІВштра, '52-53

retКrтщрі

тиюячі

,Безп~ребіIЙlИ>і.Й

КIУ'Ш1ВВ.

po6orгi

ЗJIlрега,та

ОIW'IІІЯ-ІО'І'Ь і ШОфElРИ .~НДptїlЙ Ilва­ 'НІОВНІЧ ~i€JНlKO та І,вз,н MI~КIO­ лаlЙОВИЧ <Х!нач, я:кі ШВlИIlI!КО lІІід­ вООЯ'Ть

У

ПOJl~

I(JQлек1'ИlВ

П'itшrotrовк:у .вої

к.аfP'OOп.1Ю.

В:\!li3Iна,ча€

alrperaTa до

5О1р іччя

JреВОЛlЮції,

ден'ь

Ж0ІВІl1Не-

11'І!'Р()і,ДженНlЯ

її оргаUi'і,заТОlРа ВоЛQД,ИlМІ!lра Ілліча Ле-ніна са,М·ОВЇіПІдаlНlQ:IO cqpra,цею. Чоти,РIl-n'ять дНlїiB і на Iв6х 100 гектаlРаlХ саLЗ;іdilНlЯ кар­ ТОП.ті буде ЗЗrкі'нчено.

М. ІВАНИЦЬКИИ. Фото А. Козака.

кзр­

ТООvreto. і llJ>'3Ю'арНІСТ BaclМЬ Во-

шашкістів

рист

радl'ос·пу

переміг

«Зоря»

тракто­

другороз­

ряднкк JМикола Пилипенко. Кра­ щі спортсмени з настільного те­ нісу Петро Соловей (Русанів), Юрій Ярко (Київська птахофаб­ рика), IКатерина Дяченко (Кра ­ силіlвка) .

Ти.м

часом

годжена

дуже

погано

спортивно-масова

нала­ робота

в paДГOCfli «Плоскlвський» (ін­ С11руктор т. Журко) та на , Пухів­ ській Jптахофабриці (т. Мороз).

ці ,гоооодарства лили

учаснимів

навіть для

Успішно захищали ну на шашках

не виді­

змагань.

честь

райо-

обласних змаганнях М. Пилипен'ко і

по В.

Мжень. Вони заАняли перше міс­ це &

зоні,

випереди.вши

с)"перии­

ків Кагарлицького, Обухі,вського, Білоцерк~вського , раЙоиів. ,Комаи­ да шахістів Броварщини заАняла друге

місце

Зараз

після

кагарличан.

наближається

ньої спа,ртакіади. сільських колективів, КУ.

не з,дають темпів,

НЗrpощують їх. Так, молодь с. Краснлівки

пора

літ­

Спортсмени як і 8ЗИМ­ нав,пакlН­

наприклад, (інструктор

В . Чуняк) розпочала споруджен­

ГОСТІ УЧНІВ

пролітає за півтори години .

З'Yt'I'PIЙЧ

р006'І'і, тю те, за що одержа­

ЛИ В'ИOOJt1 'нaropooюr.

іМУ, ЩОО бr.rи J1ii,vI1llМ :ве-ЛИКИІХ 'l'РУЛО'ВНІХ трarдицій IflllllIЮ,Ду, щ()б 'Вwрости І}()1ІІНlоцїll'ЮIМИ

ВauJЄI\ІГІІІНlОЮ МихаЙ.'Іfв.lЮЮ КаІЙдаlН,

.яка.

рой

соняшника,

ДВічі

СоЦіалістичної

Ге-

Праці

Н . С. Пустовойт продовжує lюпітку селенційну роботу. Він передав сортовипробува­ чам

два

ника

нових

сорти

«вимпел»

-

мінь» . НаСіННЯ містить 55-56

соняш­

і

«п.ро-

цих сортів процентів

олії.

ВІДКРИВАИ БАГАТСТВА, МЕ3030Ш Понад сорон трильйОНіВ нубіЧlJlІХ метрів природного газу «таїться» на глибині до чотирьох тисяч

званих

кладах. запаси

метрів у

мезозойських

ці

справді

так

&ід­

казнові

становлять дві

трети­

ни всіх перспекти'вних га.зових ресурсів Радянського

Союзу . ся

Тепер

плани

розробляють ·

освоєння

т~ож

)"ДOiC'roЄHa

}'lpя'.ДоОвої нwrОРOl)І)И.

ГО'С'Ті роапо()В'Ї~и про ТРYlдо-

ві

цих

ба­

гатств. Основні «адреси» ме­ зозою Західний Си6і1 Р, Янутія, Середня Азія, Шв­ нічниct Ііавказ. (PATA~r).

:ItOOJmНе1Шf~

~)І,ніше pmми­

І:МІІИЯ

Перша програма. 5Q..... І"

зї,ЙlНlИIЙ

IХryДОЖНlnЙ

що

ФЇДЬ/\1.

14.45-

- сїНЗ\р~)ДJН'ИЙ Ім.увей Рад». (М . ). 16.00 заlС~аlfНЯ і JroIЩ-6jYГ,

ЛЮ.ЦИІН3

ІЮКів -

ВРД К'аі!('ЛJroї еоос.и-

'РИ ~O JOOO~АІІИХ І

'11

11 ІІІ

І І І

ЛПf1НlЯ» .

теат,р'У

8ІlІllраlкті

У'j>OЧисте ПlРИJC:в.ячен·і

М

19.00 -

І І

І І І

І

сНа

.

П~р'ВJ -

(М . ). 20:00 -

фугбола,.

. .• ..

телев~(и.НJ

НОВНlllIІІ.

П'еD'lIJJСТЬ C:PGP ~

«\дНоНIЗlМО»

(МОІСІІ<І&а) .

«.Qп.аlj)Таrк» (МооЮВlЗ). 21.00-«Л:J-1

(,М.) .

дЛІЯ

\ol .ОО -

8 Iirrep».

~

КІІІЇ:В-

доБРЗllllіч,

В

цьому

вин­

ні не тільки інс1'J>УКТОРИ спорту, а й кері,вники комсомольсьКих і профОПілкови,х організацій, які допомагають

відродити

цю

f1JЮмаДСЬКО-КQРИСНУ

ді-

В. ЯКУНІН.

голова райради ДСТ «КолГOCnНIИК».

і ФJ11OТУ. cTE:K-67».

ПОНЕДІЛОК, 24 КВІТНЯ

Перша програма.

Г\рес-конференщ:·я лев.ізі.ЙIН'і ·ВІ:Сїі. ПlJ)ем'ЇІЙ

ЛеніIНІСЬ!КIІ'Х

11.00 11.10 -

Те-

«Між lНа-

17.30 -

«Те.1евk~іЙlниЙ к.nу'б кі-

н !' ІВ r/IЮI\1ащjJ')ВlН к Ф.

.

(ОА ) " у, . .

1830

.

-

«PiK....... I9.19-1Йr.t. . '

111 :50

lJ1oiIJ' bIcoыoJгoo ДorOI~{)OP'Y. (.М.). - для шrко.,llЯІр1lВ. «KOIHK'Y'nC .. ,мlіЛЬ/Й()JН:rв» . (М . ) . 16.30 -

11 .. 40

п'яти ДJlJЯ

, ІШ<ОІЛIЯ'Р.і:в. «Юпnї 1'еОСиіlк.к ТбіЛІсі».

ІСТ()РlІКо.,дOlКlУ'~reIl'ТWJblНIІІИ

телевІ', (Передача. з 1ібіJJIЇlОі). 17.00 19.20 - С'Му- «П()lдВИ'~». Тe'Jl€IвівіlЙlНJfЙ ЗJlЬІМ3Jн'аlХ . .:lИl'Иlиіі M.amu<I:t. (М.) . 19.30 (!П<etPедЗІЧ'ЗІ з Кн:шишева). 17.40 J\1JіЖН3Jl)OДll'а, 3)"С11рitч з ф}mбо.лз: «Голи , ОIЧlКИ, сеКrУНДJИ». (М. ) . УlГо,РЩИlна _ ЮJ"Ol9.1аlВі1Я . (Пере' 1<8.00 - Телевіз іlЙ,ні .в :ІСті. 1'8.35!дача з Б)lдапештз). 20. 1'5 - Те- «ОПJЇJВа€ ТаlМ'Зlра, ПOlll,і'l1IJ,lК». КІОІН-

з.ііінllЙ фi.тllЬ/Мо. (М.).

_

ТІ()ІП'ИІС ПЬВl~ЇlКу». ~PVK 1918-1Й». Іс- «По' заlJlах. М~13еЮ о.>ра~cmворчоro

Т{)І;>IІІЮО-ДОК'j'МІЕ!ІІ'ТWJЬrЦ,НЙ

підпілля» , занедбала роботу.

ІВ га'л \13 і на~'юи і теХIНI:!КИ. (М.). LVlИ', с~іl!l:аIМИ1». до 22-,х .Р,ОIКОВ·IШI 17.00 _ ~МУ1ЗItЧНИIЙ Іl<iіоск» . (М.). З ДJНІЯ IІ1ri1дJn~аIННlЯ радіЯ'НСЬІКQ-

А'кгmЖ:ь~а мова 11.20 _ «ПUВlН'іЧJlfИIЙ

фi.тlы.Ііи..

'«в

ЛЯffКУ роботи.

(Т'М6В'mIЙlНИIЙ eкjpa.н к:ыlloJllloQlте-

v ,D'H с.7

C/"JDI

'v

«JIlaa д:роворуrби». МУЛЬ- 22.40 -

rrИ1llJ.ti:rкаllJiі,ї!!Кі '

скрізь проявляється

IПlUDШlIIIUIIDIIDQIПQIQQIWlUUIlШUШUШIШUQIШIШU

лііВ) . 16.20 з лауреатаJМИ

НЕДІЛЯ, 2З КВІТНЯ

'ма,ля'Т.

пішла

спортивну

важливу

97'іМ IРОКOlВIІ1Н!ЗN 3 діНЯ ,н'3.JXI(l(жеиПе.рша програма. 10.00 - Для І'ОЯ В . І . Лені,на. (!Пept'lдаqз з ШКіОJ1!I'рUВ. . сD,)1д;иIІІыиlк>>.. (~.) . !<tpeMJ1':IBCbKO'.-о Па.1ацу з'їзді:в). 10.30 - 41г.JМ'Настнк~ д.lІЯ IЮJIХ». JJeВ':'3ІЇIй,н:і НОВИІНИ . (М.). 20.40 і

птахо­

одиа.кова активність. З наста,нням весни молодь деяких сіл

не

Їl\f. Ів. ФрallКW. «Лі11ОПИС ПЇlВiВфЮу».

-

любиrrи

М. СКИДАН,

,!t:ЯlНlCЬІК()JЇ АРІм,іIЇ

8I'f!POВ -

ВIfCТЗlва

3 ди" вчиrrиJСЬ,

O\IJ.нa1(, не

молодь Требу­

Київської

фабрики.

ньої школи .нr І.

flR:

Ш

.

'!

IІ1О'ВИIІІНІі ще

• міСЬКО"1 cAneдб 'б І ЛfGтекар -r

~

~I.JJocтe

&113tд:Y ,дїrrH!».

Y'l'ні ЦЬ()ll"O

JIilЩІО .

КJOраlRов-

\ 11 '11

I'))ОО(Іа.)tЯН.а.МИ, Г<Щ'ВагІ'ИlСЬ ~

тячих РОЮ;В: рре ДООrolа;l'атк старшим,

за TlfCJI1fi

·I:§·~I~-~

ArIИ'Л'ЙСЬІКЗ СЬівіlЮro

«За

Все,

CnВOPИ1Л'а

НаlШ КО\1lЕ!'нт аlJ>· !Вісті .

«,ArппаlСоіонзта». ТеЛ'eJ!iі-

т&вари­

ВОНИ. -

До ,ш

11.00 -

14.50 -

JфYIЗJIМ,

оори,ли

ЛЮТО1ГО ,д,о Жо,в1'НlЯ» . «ЖJtВrе 0.:110во 1 .'!ЛJі'ча». (П~ре<Д;j'ЧЗ з Леll'іlil11.16 -

ТImlиrrиJC.Ь,

оо-

'ЬЧl'іЯ 8елIllJ{l()Г() Жов-mя. сВіlд

Ilр,зща) . 11 .25 -

-

ШIІіМ 'рао.ь, ІООРИ'С'ТЬ, -

.ПlUIIIIШІЦU~QlDlIIIІІIIIIIIIIIDIDIIDI СУБОТА, 22 КВІТНЯ

лю~кни

ПРВіІОІС'ИТИ

ІМІСІМ для ,~ал.ЯІТ. (У!рок 14) . 16. 1О

ВіДОМИЙ l\уба;ісы\йй учений, творець чудового на ­ сіння

віJФyл6ІСЬ

комсомольці і

Княжич,

lІІе,р~()'8ИІМИІ

Наша 8Іф~ша.

НОВІ СОРТИ СОНЯШНИКА

тв

Т(1ВЗІрlWJi.в по

школі

ч.етвеIРТ()ІКJlaJmnшttв з Л,ЮДЬМИ міот.а., ООКіР'ем'а., з ток.а р.ем '&у.ді:веЛЬНl()lJ'(t Jtомбін.а.1'У ВOJЮДИNJII­ ,ІЮ}{ ІJJJriIЧ~ ФедосeJИt()!IІ, н·а­ ,ГОіРОІ~женим '()Ірденом Ле ні,lfа, 3З.ВЇrДУЮЧ<lЮ кафе «'ВОО'JIIИК»

Агітпереліт, присвячений 50"'річчю Радянсьної влади, взяв старт в аеропорту Ха­ баровсьна . Політ здійснює­ ться по першій На Даленому Сході повітряній траоі, яну пронлав 37 ронів тому Ге­ рой РаДЯНСЬil\ОГО Союзу Ми­ хайло Водоп'янов. Ному потрібно було чоти­ ри доби, щоб досягти Ні.иолаєвсьна-на-Амурі . Тепер цей шлях літак «АН-24»

ПЕРЕДОВИКИ

-

е'l1В~1Ю ру1к.ac.tИ' ЛЮДИ'lИfJ. '110-

у IНlwшій

ПО МАРШРУТУ ВОДОП'ЯНОВА

ня ClПоptивиих майданчиків. Го­ туються дОІ спорудження стадіо­

».

ерetдаlЧа

До 5O-фtі,'іЦЯ

3

П')

І ерм!).

ц<€\рrт1н'аIРIИІС. (Пе.РE\дl8Iча з ЛblВОІва). 1915 Л' .. . - « .LТОПИlС ПLlВIВ.!d{IУ».

Великосо M'fjJ)a

ЖОО11НИ. «HQВi l'ІВОфlИ ~країIIІ'СЬІКи.х '~o

КОМIЮGИlrОР':IВ». Канцерт.

Друга програма. 18.00 _

телевiJз:~ЙlН:oro

Д~У).\1lен'Таlll.blН'()IJ"{)

ре-

фіЛЬІ\І.у.

«~~~ .19201И» .

ДЛЯ 8J3~ИН;J

П

баlГаrrocфіlЙ-

(М.). 20.30-Т'е..lе· .НОІВИІІІИ. (М.) . . 21.00 -

тмеМзіlЙ- М'ипеЦ'ТІВа (~. О. ПУJ1/JЮ;'Н3І». (М.). .a.iIТe~ «Т!J)O€ Вед1м~жаrr» . ТеЛе&і - До 5О~DIJIЧ'ч.я

РаI!lJЯIН~~J

Iвлг!-7:lІ .

І!ГПЙ ф:IJIЬ/М. (М.). 22.00 - «CEWue ' 12.20 - З~~іIЧ З "ЗЙC1\D8ІМИ ми · ~ЙlНИІЙ фіЛЬ/\1 . 18.20 _ сЧеРlІюнlі «ІПО. М':ЩЯІХ IjJ'e'ВО:'!ЮIlJoИIНIИLХ ЛlOt!II.IИ». .маll"Elр'і». Х}1ДQЖJН'ЇЙ фіЛЬМ . creurr.B. (М . ). 13.00 - Для шко- tcrIИlЯІІЮЛІЯ1Тз». ХYlдОЖJiій фі'ЛbN. «CJВ~~к,и рево.лЮЦ11». (ПеjJ'En.а,ча в Друга ПІрограма. 15.00 - УIРО- ЛЯІР'ЇІВ. сВ М'у13~'1Ні'Й школі». (IПе. ЛенLll1J1)ЗUl03/). 21.,ЗО До 5О-:Р':,ч-

'1ИJOre за'Сіда'нIНЯ і КОh'ЦElР1\ л;р.lt- IРЕ!д'ЗlЧ~ з ЛеIlJИІІ1Р'3IlI.а). 13.40 - 19.30 - «IKalН~~~I ЗУ'СТIРJJlЧІ». ЧlЯ BMmoгo ЖоМ1Н1Я. «Че;РIНlі.вецьСВlяrч,енlї 97-м рокови.нам з ilIIНЯ Пrе;ptШJОТЬ СРСР 3 Х~Я: LlJCKA Д:.IJIJ<yIМIен;талЬ/нlИlИ фJJJЬ.м. 20.00 - КИ1Й об.лаони'Й 'М;УIЗИ'ЧlНО1д!раlм,аJ'[1l!lЧ­

НJar,JrQ;:Ijжения ·В. І . Лецін.:!. (l1l>3'НС' -:- «9ПЗірта~». (М . ). 1,".20 -:- . •Д~ «На доорані'Ч, ·Дjі'Ги!». 20.,10 - НИlй театф і:м. О. КоБИLТJ:ЯоНСЬКО'Ї». .'l!Яlція З Жовшоовoro nа..лацу ЮУJlЬ- ДJ:J'e'И. «з,ИРО'ік.а·» . Тел~J~I!ІІІКНИ « Розп ()8'vді п]}о Мате ЗаJJI~У». Лі- (ПЄjрtUJаlча з Че:Р'НlV8Ц:IВ). 22.40ТУ1РИ).

В пеРЕ!р.ві -

.........

т,елооіз:Ji,н.і ЖУ1JJ1Иа.ІІ

15.50 -

ІІ . . . . . . . . . . . ІІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІІ . . . . . . . . . . 11.1 НАША АДРЕСА: м.

Бровари,

вул. Київська,

154.

Длч 80lllfLВ Ра- 1"e1p'aI1'Y:jJ'JNJ пер€'д:ача.

і

. . . . . 1' . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . •••••• . . • . . ••• . . . . • . . . . . . •••• . . . . •• ..

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» ор.І'31Н &роварокоro районного комитета КП уJoранlilы и раЙOlШiОГО Сове1'3 депута'ТОв т.рУ'дящнхюя к,ИeвCJКоА 06ластк.

ТЕЛЕФОНИ : редактора - З-82, заступиика редактора, вімілів: пар.тіАного жит­ тя. масової роботи та промисловостІ - 4-67, сlлw:ькorосподарського ВІддІлу і rpoмаll.ськоі приіімальнl «Київської правди» 4-47, вІдповІдального сек,етаря, редак­ ції районноro радіомовлення та фотокореспондента - З-18. ІНДЕКС 61964. ГазеТІ виходить у вІвторок, четвер та суботу.

....." ................................................. """'1 1•• 1.88." .............. 11 ........................ , ............... ....... Броварська друкарня. Київської 06лает,j, вул. Kн.Ї8CW(a. 154. Телефон 4·57.

З3І~I.

1659-5890.

Прес-lКJOlНlфе!реНlLO»Я

з

Л31УІреатаlМlf

ЛEUiI:IНСЬООИІХ п!ре:м,ї·Й в гаlЛу~з.і Лlі"Г'е· ратYlР<И і теа1'р'У. (М.). Друга програма. 18.00 -

I1pгlМa

'IIaIв'l8Ll1ыоІгоo

ІЦрО-­

т,е.,еБЗJче-НІНIЯ.

Для ст~деlПЗвI пеРШQI"О KY~plCy . ВJllЩа lM'arr·e-маТИlка . «НевlИlЗІНJ3ЧeJ!'ИlЙ і нтегрa\ll». I){ОМlІ1лreК'<.'lll'і

Юм.ія.

«Пit:l;ПР,}1П,а

опоЛi)lКИ» .

цЩ. 19.40 сЗдраClJ'У1Й. XJyщIQЖlJlіlЙ фМblМ. 21.55 щarcлНJВОГО

~аIЮ».

Редактор

€.

Mriulii ,

(.д,в.і

лек­

це Я!» . «ПХIНlі

ФіJ1Ь/\111ОО1НЦeqJТ.

Ф ЕДЯ Н.

49 номер 1967 рік  

49 номер 1967 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you