Page 1

~ _ _ _ _..r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,. _ _ _ •. '-I"- _ _ _ _ _ _ ..:<'.,q# _ _ _ _ _

!,ВИЩЕ ПРАПОР ЗМАГАННИ НА ЖНИВАХ! І "'--.,.----,,-- . . _--------------_..:>..,;>..,;>--""""'*..:>#"_----." ~

~

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рік

Комбайнер ~ В. Ткаченко вдвічі

видання

.м!

26-11

49 (2316)

22

ки

коп.

2

ІВИСТУПИВ

член

політ­

бюро ЦК РКП, Голова Ради Міlніс.трів РНР Іон Георге Маурер_ Доповідь про диреlКТИ­ ви ІХ з'їзду РКП по де­

р.

1965

'Господарства

країІНИ на Юб6~-1970 ро­

ЛИПНЯ Ціна

БУХАРЕСТ. 20 липня іНа ІХ з'їзді Румунської комуністичної партії з до­ повіддю про директиви з'їзду по плану розвитку народного

ЧЕТВЕР

перевиконує норми

На з'їзді румунських комуНістів

у СемиполkаХ

ОЯТИlрічному плану роз­ витку енергетики зробив

втРаЧаютЬ

ч~ен політбюро ЦК РКП, Голова Державної ради РНР ІОву Стойка, 3 ,промовою на з'їзді IВИОТУ'пив гла'ва делегації КПРС, Перший сеlк:ретар

ЧаС і врОЖаЙ

ОРГАН БровАрсы(гоo РАйОННОГО І(ОМІТЕТУ КП УІ(РАІНИ ТА РАйОННОI РАДИ

_ _ _ _ _ _ _ _Е

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ I(иlвсы(І ОБЛАСТІ

СТЕЛЯТЬСЯ ВАЛКИ ПШЕНИЦІ Д ОРІДНИИ .

ВРОЖАй Х.lі­

бів ВИl\охали

,на

ланах ,гоголівські хліuороuи, теіПер ,вани дружно

- А може й більше, за}lВaJКУЄ Ікомбайнер 0_

І

ВИЙШЛИ

назбирання щедрих Іплодів натх'ненної праці..3 р:шку Й до вечорарозміре'НО на

полях

БоЖ/ко.

пливе

по

побачите,

що

бу,це

буває

рід:ко.

Rомбайнзнову РУШИІВ

Немовна золот;ших морсь­ хвилях,

і

більше. ТШКИЙ врожай

мотори

А,

От за.втра поч:не~о

-

об'~IО.1ІОТ

збиральних агрегатів. ких

по'винен ви-

дати,

С'воєї

ГУР1,ОЧУТЬ

гектар

25-26

своїх

ВЩ­

ред, залишаючи за собою сві-

пше­

жий ,ваmж окоше,ної' пшениці. - Хлопці, як орли, - ки­ нув вслід .мехаrНізатора,м Ііван Ілліч.- Обидва кому­ :нkти. Вони ініціатори со­

JFKUCTb

з,биральниrx

біт. ,При нормі

з ділом. 3а три дні понад 'сто тек'тарів.

кожного

по

ДНЯ

i-ша,д}'Ть

у

дає керуюч:иЙ. ПШШalВ

валки

,степовий

hораііель

~жіНІіИ ві'l! :на ,ПІТЬ зупи'пяє­

ханіl;Jато:ри

відіЛІ;О\!

І;еруючиіі

Важ.ІШЙ 1«(}:10С,

СВИНЦ(Ш

він.

-

'ІШЛИТИЙ,

Центнері,в

і

-

hаже

иенше

Ха'рчеНhО

• • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • •

20 липня. Хліб

ВРQДИ'В У цьому IЮСfJОlдаР,Сl1ві Іна славу. ЖИТО і пшени,ця густі, КОЛОСіІ,сті. Мі,оцеві жителі кажуть: «Хліб, ЯlК море!».

500

гектарі'в о.зимих j 100 ярих. КОМ­ ба,й,ні,в два. Нор'ма IніВРОIКУ ІїО 300 тектаlрі'в Іна Ікожен. Поспі­ шати' Ібі поспішати, ,бо хлі,б аж ПРОСИТІ>СЯ в покоси! Наопр,авді ж, <ЩИlН 'КОМlба,йн косить н,а.віаною жа11КОЮ, а другИІЙ... П~СТИЛИ '6 хід і ПОOlБРlІІваЛI1СЯ паси хо­ дО<во,ї

треба

ІНОВИХ.

А

«Сільгосптехні,ка»

не

радго,спу

'В'же

300 reIt-

'ВНИ!ЗУ:

бр ИlгаедИ'Р

Божко,

с •••••••••••••• а

Словом, 'за.втра

ле

поїдете,'

---,

меха!llіза'Го'ра, І<Ш»

дuюденно.ї

на

інше !ПО­

'звертаючи,сь

підlВ<ЩИТЬ ,рооботи

до

і фото А.

D •• : 8 • • • ~ ........ 'ІІІ

. . . . . . . nll . . . . . Н"

значно

переВИlКОНУіВати

норми виробіта<у. РобітнИlКИ радгоспу

зо­ боlВ 'язалися зібрати вро­ жай озими'х та ярихзер­ нових культур за 13 р'О­ бочих дні,в, достроково ви:конати

план

ПОVlі

ТРИВОЖНИЙ

N9 3,

продажу

хліба державі. М_

та.к

-

Та в мене був готовий. А це, спаси'бі CBOЇ:vJ -хлопцям, ПОКИ я Іпо,вер<ну'вся .від центраЛl>ноі ма,йстер,ні з ремонту, узяли .мі,Й, а цей залишили.

СИГНАЛ

Подібни-х сигналів

підлягають,

м!! чули

ба­

ся. Стоїть. ,ІIНШа.- вперше ВИіЙШ- І Са,ме в цей час, о 4 ГОДИІні дня, гато. Такі пор.я.щки іна відділку: в .поле ... (} 12 годині. Після пі,д'їхаIВ мотоциклом керуючИіЙ не 'ВСТІюне меха:нізатор віДіверну­ робиlВ Ан.r,:рі.Й 'відіді,Л'ком т. Кутовий і 'РОЗІПО'- тись 'від овоєї маШi1lНИ, я,к і'нші своїх людеЙ ремонту, .. ,ЯJКИЙ

нових не

нем·ає.

да.є.

І

То,му

ДИlрекція відрядила ДО Львова і Сум шукати їх. Інші кинулись в сусіДІні села Жер­

ДOIВY. Gвітилоне, Плоске, Калиту. В тому ЧIfC..1і й інженер 'роз'їжд­ жає.

Вже ДР'УГИЙ день стоїть у полі жатк,а «жр.Б-4,9». І ДРУГІІІЙ день майже невідступна ворожать бі­ ля іНеї і ,керуючий 'віділ:ком т. Груша, і al'pOHOM т. Ка'ра·бут, і механік т. БаjJlдаш, і Іком'ба,йнер­ машиніст т. Денисе.нко. А вон,а пройде 10 метрів і стане. Пер"-

ла

Швець

(иого вважають КJваЛJфl-

кованим опеціалістом), 'I'p,aG<Тoристов~ Олекса'Ю~ру Левченку і маШИlНІСТУ І'вану Васи,ланку доB~~Ь []овооитися біля . *атки

ЦlЛИ,И

день ІВ с)'lБОТУ,

неДІЛЮ, ІПО-

РЯДЮ!СЯ:

«Тут!».

Проїх,а,в

З

ме-

ПОВИ;КРУЧУЮТІ.> З ·неї болти, ГВИlН·

хаlНіза,тора.ми .кодо і В'ідбив, ва- ТИ, гаЙіки ... Що кому треба! Крім гіlИіКУ ПРЯlмо по пшениці. «П!рий- КОіМlбаЙ.нів, TeNHiKa закріl!1лена за дуть за,втра ко,сарі і піді.б'ють те, ЛЮДI>МИ тільки на папері ... що траIКТО,Р зіМ'Я1В». ,Другого 'ВиТепЄіР зрозуміло, чому Семи.. полк івс ьк а пта.хофаБРИіка погаlНО

.неділак і, бачимо, ще ліввіlВтаРlка. ходу в нього, звича,ино, не було. піщ,гот),валась до жіНИВ. 3неоеіб­ ЛанlЦЮГИ .н arrягув али, ;гу,ки новлювали,

паси

вета-

лереклепували...

До трьох roдИ'Н дня тричі рвався л.анДЮГ мотовиvrа. Хлопці ледае зроБІМИ Д,ва по'коси з одно-

Не буде ж агрегат ПРОістоюв,ати.

ку в 'роботі

Досить

ку

і

та.к

настоявея.

з

дисципліну

техні'кою, 'Низь­

серtЩ

меХ3lюза-

Я·К не ДИВНО, і на. ЦbO~IY від-, TopilВi слабку о.р.гаНізато. PCI>KY роділку не го'товНlЙ до ,РОбо.ти ОДИН боту з боку керіrв.НИІЦтв,а ось КО!МlбаЙ,н. Иого водій т. СJ1;даря- І що Іпоказали перші ЖНИВ'Я1ні Д'ні.

го краю .і опинились: що дa.тri ро- чен,ко ЛЗIГО,дить підбирача.

І

ше.

I1РО~ЮВОЮ

СРСР про

на

засі­

М. ГАБРІЙЧУК.

нагородження

республіки орденом Лені­ на, а потім при~ріпив ор­ ден до Червоного прапо­

ра республіки. Учасники урочистого за,с'ідання

з

величезним

піднесенням прийняли ,ві­ тальний лист Централь­ ному Комітетові КПРС, Президії Верховної Ради і Раді Міністрів СРСР_ (ТАРС) ,

у польоті «Зонд-З» лишня

РОІКУ в Ра­

1965

дянсь:кому Союзі здійснеlНО ;за­ пу'ск 'космічної багатоступі'н­ ча,стrrї

з,атЯlПНУЛИ?

питаєіМО.

,ні обкосі,в, ні прокосі,в.

пер­

КОМ­ партії Латвії А. Я. Пель­

18

11І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чому

публіlК. Доповідь зробнв ший ,сеКіретар ЦК

ЛИСАЧ,

економіст.

-

О. М. КосигіІ!а, керіВІІН­ 'кі,в делегацій братніх рес·

да/вні виступив О. М. Ко­ СИГ'Їн. Він зачитав У'каз Президії ВеРХОВІНОЇ Ради

хлібів з валків. Вони да­ ли слово і на цій роботі

бити? 3ра,НКУ посила.~И Їх в і'н:ше лоле. ТУ'ДИ Й' .!((]Сарі пішли. По­ ті,м передум·али. А туг Іже. на

3асіданнявідк'r"в Го­

3

Козака.

3автра-пkлязавтра ком­ байнери почнуть обмолот

Він за діВа дні окосив 4'5 гектарів. Це чотири нор-

«підсум­

Ко­

пше/ницю.

ми.

Виоокого виробіТIКУ до­ бивається на жнивах ком­ байнер Василь Ткаченко.

,агро,ном.­

Тут моЖ/На :вже нап'ряму косити. Ленінський відділок. До роботи готаві діві «ЖРБ-4,6». До OДHi€ї за той день 'ніхто й 'не TOPКlHYB-

Степа.но'вич

оглядають

ми. Отже, механізатор за перші дні дав по дві нор­

повну по­

НОРІМУ.

шла.

його поміЧІНИ:\(

дві НОРМІІ

ТУЖІНість працюють п'ять агрегатів на косовиці хлі­ бів в радгоспі «Зоря». Покладено у вал'ки близь­ ко 250 гектарі,в пшениці і гороху. Старанно трудя­ ться машиністи aгpeгa~ тів Степан Топіха та Іван Кот. Кожен поклав на звал 35 гектаріlВ пшени­ ці, значно перевиконавши

кошується полотно, тріща'Гь П.~аIН­ ки. За діва дні дв,а круги обій­

ча,стини.

РеМОІнтуВQНИ

по­

,меха'нізаторів ВасИL% Іларіо­ ІНОВИЧ Сушко, керуючий ,від­ ДІЛКОМ Ів,ан Ілліч Дробо­ тенко, .ком6аЙ,нер Олексій АП-liД­

ВИЙШЛИ В ЗАГІНКУ І ... Рудиянському відділку

ПО

фО'Ю

Текст

На

3

ву Ради Міністрів СРСР

Ж,ff\Ш

ВОЛОДИ'МИР

СЕМИПОЛКИ,

ві'ддіЛl\ів.

тарів хлібіІВ. 3а,втра hо\гбаЙ!не­

На

Два дні на

тиріччю Латвіііської РСР.

третього

ри приступа ють до оО'vlОЛО'ТУ.

нюк

::ІІ:/ОІ ,,11І11І • • • ,~" ,,11І.811І • • • • • • • "

горох.

ВЗЯЛИ ме-

18 липня в Ризі відбу­ лось урочисте засіДaJШЯ, при.с'Вяченедвадцяти п' 51лова Ради Міністрів рес­ публіки В. П. Рубен_ При­ СУТіні тепло вітали члена Президії ЦК КПРС, Го.10-

'рійавиlЧ

• • C8'l • • • "18 ...... !!' • •

hОСИТЬ

по,кладено у валки

110

Урочисте засідання в Ризі

50

траюор Степано-

першого,

четверто.го

ча11I\У

немов

не

ваoЛll\И

ХОІРОШИЙ РОЗJГЇ>Н

Іван Іллі,! ДРОJотеПhота IіРИlгадир ~[ex;\'Нia:нopi,B Василь Іларіонович СУШhlJ. Бршгадир на.бираєС'ніп пшеН!lці.

-

у

під молодИ'м caдO~1 працює. Це Василь вич

пі;lХОДЯТl>

3а три дні

-

лафетом

ніста ОЛfщСЇ-я Андрійовича Бmm;а (фото ,вгорі), В І;і,Н,ці

час сюди

(ТАРС).

до­

жита_ Одночас'но й ;горох доз.рів. Он там бачите,

кому­

ТІ,СЯ. Са'Іе 'В цеН

-

оплеоки делегатів і гос­ тей !Він вручив першому секретареві ЦК РКП тов . Ніколае Чаушеску текст привітання Центрального Комітету ІКПРС з'їздові Румунської компартії.

J'e'KTapiB

ниqНЮfУ полю ДРУГ(}Гп ,відділ­ ка

ок(}cwли

ро Васильови'ч Сушко,

ро­

30бов'язались за:кі'НЧИ-

35.

11

- Добре ПО:ПРСЩЮівав у нас ІМ ол одий меХа.<Іlї'затор Пет­

гектарів

20

Репортаж

11

ти ж.ни'ва за 10 робочих днUв. І ело.во в них .не розійдеться

ціаліСТИlІногозмагшннл за :пе­ р~виконання змінних норм і ВИIС(жу

ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнев. Під бурхливі

тичною

ршкетИ-:НQсія

ста.нцією

Останній

3 аВ'ТО)!а­

« 30НД-3».

с,тупінь

ршкети-

н()сія вИ!вtв Іна прrrміж'ну орбі­ ту ,важкий штучний с}'пуl'НИІ;

землі. Потім 3 борту супу''І<НИ­ ка ·стартувала

КО'с,мі'чна

та, JFканащала

раа;е­

автомаrrичній

станції «30ffiД-3» шви'дкості, lНе(}б1Х~дноі для ВИ 1ве'де'IІIНЯ на геліоцентричну орбі-ту. Ме'тою зашуску є ()!працю­ ваннясисте'.l аль'них

у,мо:вах

станції

в

ТРl1iва.101ГО

ре­ 'ко'с­

мічного польоту і 'Ilро'ве<де,н'Ня 'нау:кrrвих

до,сліджень

пла'нетному

у між­

нросторі.

3.в' язuк З ста:нцією «30НД-3» стійкий. Всі системи і наУК0 ва

апаратура

мально.

працюють

нор-

(ТАРС).


·~-~###~#I##I#_~-- _ _ ------#~##~##'---~--------##I' _ _ _ ~---------- _ _ _ ~#~_## _ _ _ _ ~

~ [:~~~~,~:~~,~:~:::~,~~~~:~:~:~~:~~:] НАДІЙНА О ПОР А ~~=i~:~~:;~~~ O~~:;!! ~

~,

На ОКОЛИlці ВР()lваРів, де колИ1СЬ· ріс люпин, 'К.ОЛОСИ:ЛИ'СЯ жито й ,пшениця, за ,кіл~ка

ло'вич ВаннИ!И. Водив В~'ІИRОвахові ПОЇЗ'ДИ. Ремонтував ваrони ілакО'мотиви. А пе,рейшов

лЯ'ні б}1ДИН:КИ, шжриті шифе-

рах 'В)"ЛИ'Ч;НО'ГО комітету жите-

років вирі'с новий виселок ПершотравневиИ. ДО'бро'l1Н,ї iЦetr-

,ВПОРЯД'I,ованою красивою. 3 т<иго все и почалося. У віЛl>нийвід 'роБО'Ти час, у

на заслужений відпочИlЮК, не міг си;діти без діла . На Бибо-

~

~ ~ ~

холодильник~!!,

торrовельноrо

Неба>гато часу минуло

ма'lliИН()Іб)"дуваНІНЯ, еЛе'Ктротех-

peMolfГ пічок, вручили аТІаСНИlК1\JМ ,БУ'динків пitм'ЩI1lЩ /підготували /ві,п,повїіпний протипо""' "'" жежнии .інве.нтар.

Бибої,

бур'ян j оміТ'Гя,садили /дере-

в ід-

З досвz'ду роботи

тоді, але на рахунку коміте1'У

IJЖИТИ дійових 2JХОДW впливу.

зrрібали і ;ВИ;ВО~1fЛИ

старин

Ваlгато "'В"Г" "

"

приємC'J1В.

тають жителі, як кіЛЬІка POlKLв

,Вулиця oc'тpo.B,~ыо'го,' на першии ПО'МЯ:Д, нічим не .вЇід-

тому 'пся ,ВУЛИlЦЯ бу ла :парита я:мами, івибоями, зар(}сла

ва і ювіти. Хорошии при/мад

рtЗНЯЄТl>С'Я ~F)!; інших вулиць

бур'яна'Ми.

реться

ви~еJl!ка. Таlка ж Пj)JIIМ'а і Д1Ирака. Обсщщжена декоратиВlНИми деревами. ПРИlДИ1ВИ'ВШИ!СЬ пильніше, Іпомічаєш її а!'ІІОРЯДкованіlСТЬ, чиОО'ОО'у іохаЙнїс,ть.

Не міт СIПOOtїI ЙНО ДИ1Вити'ся на це Ьван МихаИл()вич. Разом з членаМИКОІмі1'ету ,слюсарем МИКОЛОЮ Івановиче'М СалаїдOli\l, IСТОЛЯРOlМ А,натолієм Фе-

Ф. Г. ~ІИК(}JIаєн:ко, Р. А. Со/ш­ КО, А. Л. Ше.вель,Е. А. Тан­ церава, С. Л. ШамансІУКИИ, П. А . Теплюк та бll!гато інших.

КО'Ю, саМОГОННИ!іі11>IИ, ,нероба'ми .

Біля тиніlВ ПOiJIум'яніють черBOIfi піво:нії, квітують фл QIItC ії і а ЙC'l'РИ , ,око:шено бу;р'ян. В

доравичем IМиколаЄffКОМ, пенсіонером MaICatPoM Гриrоровичем РамасенІКО'М відв, і lДали бу-

цьо.му

ДИІJ;КИ,

Не'мала

заСЛj'lГавулич-

НОІГО комітету. Сорок

дваро,ки

ві~працю-

вав 'На залі!зниці Іван Михай-

'поговорили

з

лі аКТИБ!fО ,слїдк}'вали за 11j)иманням

ЛhВ, на яких \Вирішили:

Лрині

нашу

.вулицю

Дозорці вирушають в рейд НЕ ДЕНЬ, ТО

сильніше

CO~1Цe.

-

пор.а,

ЖIНІI.ва.

ДЛ,Я

,нещод аlВНО

«~Qмк:ОмОльсlжOJ'О

Бoaracr{)

стам. МехаlніGlатори розумrють:

за:са,да,х,

від

зом

<них,

першу

жат­

чергу,

за\llе­

з

НКИ/Й

жить уопіх зби:ра'н,ня. Не .ме:н­ ша .ві,дJповilдальнkть лежить і

цією бо,рОТИСЯ ЩJаlВИЛ ІРУХУ,

на

ВlІІкорист,а' Il'НЯ

тих

хто

ДОСТ.3'ВЛЯТИ1ме

зе'Р­

но· нaB~ГO /)'ірожаю в :дер,жаlВlні

поклИ1~3JНИЙ

держав,ною

... На

alВ то і,НІСП ек·

Д()Jріжці

рів­

К{)МО'РИl.

ною

ВеличеЗlНИЙ з,а,гін водіїв п:ра­ цює sа,ВТОГ:ОСПQДа,РС'11ваIХ міста, paJI:rOOni'B і m.а1хофаБРIIJК 'Р 3Ійону. Вдень і Ів"ючі ло шосей­

дJВа1ЩЦЯт.ь п'ять .мотоциклісті:в, Серед ,ниlх Вік'І'Ор Гуща, Вален­ ти·н Ма TeНIК()В, Ві.ктор Котенок ,

ЮfХ

ОО, Віталі;й Білик та, б3:!1аТО інших молоди/х 'робітниКів під­ n,ри€м,Cl'В і .бущов міІСТа.

і

'ПОЛЬОВИіХ

шляха'х

ють сотні 3JВТQм·аши' н. 3а їх 'К~PIMOM доовіlдчєні, 'рооО'тя­ щі ЛЮДИ. Крім ОСН()ВІНої .своєї ТРIFМYlвати ПО,РЯIдОК на

працюють

дор ог.а,х

'lІром/адськими

,

авто­

лина :розповіли про заJ3tд~IН'НЯ, Яlкі ПОСТ,3Jвлені Ш~!JetJ. мотооаіГО­ HQIM', ЛіCJ]Я IВІРytЧе,IfНЯ lІа.рукз'В­ ,них пов'я,зOlК і посвідчень буUJ да/ний старт рейду.

інспекroрами. Знають

водіїв

з

і

по,важають

люди

,Бірова,рськOtГO

<ІІВТО­

ла:р,ку П. В. Гайового, М. М. Шерс11ЮКЗ', І. А. ГОРЬКОГО, О. Г. Щерба/ка, В . И. ОсЮI'Ча

В усі IКtІЩі IjJайOlНУ ВИ!РУШИЛИ

з ,раlДJГOCПУ «Требухі ос.ькИ1Й», М. С. Шевченка ІЗ .Р3IдJгоспу «Ліl1кіIБСЬКН,Й», М. Д . Кли.мав­ CbIКoгo і І. П, Короткою з рад­

госпу

«30РЯ»

та

багатьох

гpOMarдCbKi дозорці . ЧИlМlало в той 'Веч ір було за1ри,м·а,но 110р,ушниrків. Ними виявилися ВО·­

ШИІХ.

----,

ГООПQд3tрі Т,раси,

-

ГOlВo­

р,ять про такИІХ водіїІВ . І це дїйоно 11ак. ВОНИ СУ,МЛVНJНО СТ3ІВЛЯТЬСЯ дО дорученої с,пра,­ ви, д{)оконало вол,одіють ми­ стецтвом водіння, добре зна­ ють теJaн·і'ЧІН'Ї і ек()п.п у а та.ціЙlн і я'кості машини . Не

можна

за,кри,вати

очі

боротьбу

з

пору;шниками

ного

.мот,оза'гону,

але

·пра­

тему

m

влаштовано

'llвори ,В. І. Ленliна,

все 'гаразд. В цьому році ,сю­ ди мають 'пі,дключити ,газ, але при умові, КОЛИ будуть 'Пере­

.м1IJИОУТНЬОГО,

За останній

в партійних

ДаXlНО О., lт.натеН'ко М., Вур­ лака Ф., IБуяло 'Ф. , Еацов Е . , ЕаС'тенко А. та ряд інших від­ політи~ноі

говорило

работу

КУІЛьтосвітніх

(\ільс~их

заlкладі'в

Після тривалої !Перерви р~з-

і 'CTalН

горнула <Свою

пі'дrотовки Їх до ЗИlми.ВИlКО-

культБРlШ'а,дав ,Заворичах·

наlННЯ ПРИИffЯТОГО рішення до-

2

22

липня

ЖИТТЯ

1965

року.

1\0-

лек:тив ХУJ\Ож,ньої са'модіяль­ ності ,підкеріІВництвом В . Ар-

помаюаєполїIПШИТИ роботу клу-

НОВЕ

діяльність а:гі/т­

TeMell'Ka

11

вmeтупав

.перед

тру­

середньої далеко

не

немає, немає j пічників. &(lJгалі ту.рбо:rи

не

про

відчу.вається

завер­ шення ремонту школи. Не від­ чу,вається ту'рооти і про вчи-

СВО6ча·сне

вже потелів, яким :занадто ,віль'но заВ(і3Я1'Ь Іпаливо. А часу ДО кінця літніх ка­

нікул

залишилось

димоходи та Однак цегли

і пі,д ,керїВlНИIЦТ­ Л.

АЙ'зенб.ерга

нашо'му 'ПЇ,,!JiП'j)и­

вчитель.

.вже

гу

не

'на

лі іти нрацюва ти в ІН~Ш \друж­ НИЙ К'ОЛ~К·;'І!":!.

го дитячого l1ри!котаЖIJЮГО

одя-

та.

Вtрнии шлях обра. ли ді:вча­ Вони IЗaJ:шшаютьClВОЇх

ОДНОКJIаClНИЦЬ,

В. член

ричиої

Козака.

полі. ТelПЛО зустрічали глядачі ВИlстуlПИ Миколи ,А!нтипеlfюа, Галини ВOJIIКОВОЇ, Еатерwни Семещенко, В1ШІентини Гайо­ вої та Зої Еирухи. 3а,раз драматичнwй турток :готує п'єсу «Ой у ПО(IJі Інивка».

В. ДЖЕЖЕЛІЙ,

діВНИJКами Мокреця, Вервиці і

секретар

Опанасова, Qlа' вавконцерти у

радгоспу.

парторганізаціі

."

і

І

І

І

і

І

ПОДРУ,г

стінної

«Трикотажник».

-МІ

по

шко­

ЗУБРИЦЬКИЙ, редколегії

БроварН'.

' • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

вузла.

виробіничу

практику, а на постійну ро­ боту. ПраЦЮЮТЬ ·З 'В ОЛНИlком , віДЧ)'В!lЮЧИ ГOPili~TЬ за те, що вигото,вляють ПРОДУlкцію для Н8.lИМОЛОДШPlХ ГР(lмадян ;нашої

liіШСlllщі На:діп ТrИJГу, б, Тама­ Іра Іва:Нl)ва, Шра Шеле'ст, Лю-

бібліотекар кабінету по­

А.

малО' .

країни.

літичної освіти.

Г. ЛУГОВА,

Фото

дуже

В. ЗАБЕРЕЖНИЙ,

є М'с 'IlВ і , вИ'роаничу пра'h"ТWКУ. Головний технолог ПРИЩеІПИіВ КОМСQlмолкам люб(}в до праці. І о<;ь ,вчорашні одИ'Надцяти­

б ()ІВ Закревська, Вa:JIеНТИlНа І\РИІІОШЛИК ,після одержання aTecTaTis про <;е'реJIIНЮ .оС'ніту приіішли на фМjрИl(У Bep'Xflbo-

освіти.

РОМАНЮК.

бі:в /в с. Мок/рець (завідуючии В. Опенько) та в с. Ве{АВИЦЯ (М. д;МИТРе'Ніко).

1

інженера

проходили на

стуваJIИСЯ :пропаха'НДисти і М'і­ татори тг. ·Бондар П., Тим,ко І.,

Турбота про культосвітні занлаДIf

Бюро П3іРТ,ЇЙШОЇ о-рга:ні:зації ра,щгоClПУ «1 3а.во.рицькиИ» об-

ремонтом виявляється,

школи ;м

рою, що є на Iвmeтавці,КОРИ­

...................................................................................

організаціях

навчальнo.rо

ПрОфесію швеї ці .щlвчата полюБJМИ ще тоді, коли були уче'ницями мі'сыоіi сере.ДіНЬОЇ вом

ПРОМИСЛОtlого

Іна

шкіл

року

ВІрниіі шлях

час JIЇTetpaTY-

відувачів каб~нету

нового

ро. блені гру.би і підв~зуть цеглу.

та

=.

В.

РУХУ

школи,

,в тому

:

прашил

nіДГОТI}ВКУ

про

З

Р'У1ШНИlКа,ми

д,орогах,

Іпитання

РО'КУ.

автотр/аlliCпорті.

іНа

ла

nіДlОmовка

ПОСП1шаючи ...

до

допом/аlГати.муть бо,р'О ТИСЯ з П'О-

ІПОРЯДJКУ

-

нав'lа.А.ыtlоo

шкіл

Зв ич аЙін о, самим праіЦіlВНИкам дер,жаlВ'тоіlнспекції ,в <І/ЖКО дО'rрим,у;вати порядку на трасі

ведеНUJЮ

ли,Х3lч3lМИ,

новоzо

біlнеті політично,ї оовіти рай­ кому ЕП Уоюраіни. На чіlJlІ>НОМУ мьсді ВИlСТaJЖИ

к.ал И,МlН Иlюа,м и.

.руху,

спра,вжньою

Не

іка­

БРОВАРИ БУДУЮТЬСЯ. На ф?то: на будівельному майдаНІ житлового масиву

безпеки

Це С . Л.

Дими ДНЯМИ сесія Великоди­

: :

ВІМ

си,ль, щоб ру, ти

мерської сільської Ради ,слуха-

К'О,РИСТЬ

його очеВИlдна. Потрі'бно, щоб У нашому райО'Ні було більше таlКИОС операти,ВlНИХ заГOlН~В і постів . Вони ОПljJJtЯТIІ'МУТЬ lНа ­

не . все ще зр·о'б­

'міцною опорою Mkb/!ioї Ради у ~ здійсненні за'ВДalНЬ комуністич- \ Horo бущівниЦ11В3 і виховання , радянс!>кихлюдеЙ. ~ В. ПОЛОТНЯк. ~

і д. А. Охрі'НЮ:JС

ДО

бaJГа'то і!fШОЇ літератури.

Всі ІВОІНИ були в нет,верезо,му ста,ні доста,влені в районний /ві'дді\ll !Міліції, одержали СYlВорі СТЯlгнеНIНЯ. Це ПО.ВIf.нJНО послу­ ЖИТИ у,роком для багаlТЬОХ во· діТв. Проведено лише перший рем II«Jмс,о,мольсько-молодіж­

на ПРИІКрі ф3JКТИ, ІЮЛИ за кер­ М'О ПОТ,рапляють випаідкО'ві, не чисті на 'Руку люди . ЛtраlЦ/іs­ ники державrоvнспеюції ,ведут,ь

КОімітст

З планами і

ми вони дакла:дають ,В'сіх зу-

наї і ХУ'Дожньої літ~ат)"ри Іна

розві:дни,ків

дФї Пет/ро Теплюк, ОЛеІКсаlНJДР МОСТИIЦI>КИй., Пет;ро КОрініIЙКО, П3J3JIО Кольчевськи'й, ІlВан Бі­ гу;н, Мююла КонаlХ та інші .

ін­

За

ІІа перевірці

ЧИlолj lВ~омий твір «Про про­ ПaJГанду і агітацію· », ' ЮНИlГи Н..к. :roРу!ПСЬКОЇ «ЛellІ~Н як ПРОПaJГандист і aJГiTaTop», ,М. І. EauIЇ'HiHa «Про деякі ПИ1'ан­ .ня 1ІігітацИ і ПРОПaJГа'нди». Тут же матetрі.али ХХ, ХХІ, ХХІІ з'їLзд~в тпрс, .плеlНУ'Мrn ЦЕ ІШРС і ЦЕ ЕП УItраїlНИ '110 ідео-логічних питаннях, брошу­ ри, 11 яких розповідається про

33Jві;дУЮЧИ'Й ор,гвїдділом Р3lй­ кому комк:ом'Олу Анатолій Лем­ ПИЦI>КИЙ і старший іlfJОПelКТОР ДАІ Олексій Григо'ровИІЧ Бє­

робotrИ', .В!ОНИ допомагають під­

,по'в'я:зує

С'l\азати, що ч.lеюrксмі1'ету і ііаго го'лова т. Ван:нии І. М. ПР3JВИlJIЬНО 'ро~Рlіють пост:t 1шені перед ними 3Dчдання. Pa~o" 2 а,ктиві,ста-

«Ідеологічтна робота - важ­ ЛIf:ВИЙ 'за'сrб в боротwіза ,ко­ МУIН1ЗМ» 1-"- .вИСТ3ІВКУ політич­ Т8.lку

ВifШИIКj1ваIJlИСЯ

Мик(ма С!НІЧ)Ж, Ві'ктор Пе11рен­

сну·

вихо~анНJI.

ТРОХИМetЦЬ

і агітаторів

ра­

т, р,а,НСПОjJТУ.

бетонній

?аС'о/ои

ті/СІНО

режиму

J;о,боrу

можна С1>lіливо

Hr, жаль, .є окрем,і IГРО.мадяПИ, дО ЯJ(ИХ не ДОХОДЯТЬ TiI!J(i

Для пропагандистів

з порушнИ!ка,ми за.раціонаЛblНе

шеренгою

І

Ви()

до-

леоно ,ВУ.'Іич:ним I{O~ljTeTO~I, але

а,)lО-

раЛl>НИХ 'ВЧИlнків.

паспортно,го

Т:lЩО.

3вич1liи,но,

на

куди за-

кількість

ДOlпО'ма:гають Ів

таті,в трудящих.

останній час ла вулиці значно зменшилася

1\0'MlТe-

здійс:нюЮ'Ть

з~вданнюlИ МіСЬКОЇ Ради депу-

уваlГИ.

на.с.лідки.

ле.ни

0~#~~~~~,~~~~~#~#~~~~~~~~~~~

;прожекто·

К3Іря!м, ком,б3lЙlн~р.аIМ, траКТОРІ!!'

попраЦЮіВати

вт.ішні

при штабі

'ра » рай.кому ЛКСМУ СТ'ВО­ р'ено комсомольсько-молодіж­ ний 'мотозагін на гром3JдiCblКИ!Х

д'Clвещетwя

поді'б-

допускають

дає

,

пазаче'р!го-

аЮТИIВ~СТИ

O'PIHlaIНlHi

С110-

Оlkоворюють

ту

иагаЗИіна,

бо­

~ЧP.lНЖ

його

!

другарнд них,

J,ОtJТРЮЬ ;> :; роботою ~tіоцевого

важенo:rо мtліції Б. В . Х~іля.

'Ного.

без lаlКТИlвноі допомоги гром.щд,

c!JKocri.

На~тала

на,й:ві!JjJПOlвідальніша

хлі'боробіlВ

а!'ОНИ не

роботу,

ПОРУШНИlками

п(}ведіНJJ(.у

Де

С'міття на !!улицю. Ця p03~IOBa Зараз

з

а~ти,в-

щ)(\шують ді.'Іь:ничшrго УПОІВНО­

Не'годі,

пішла їм на користь.

виховну

засіданнях ІtOмітету,

Яlкі 'виливали помиї і !ви'С ипали

НОМСОМОЛЬСЬНЕ ЖИТТЯ

припікає

Іх

до-

Ганні

еВ'ФJ>QСИНіЇ

вести профілаJ(-

і

лрохо:дитьмимо

комітету

Веретей:ни~\овіlЙ,

НеІгоді та

~.....,.~,...,....,..~..,....,...,...~,.,~.,:-.,o

що

на засіданні

но д(}помагав

(' Ii]JaL у Ч.lеш~в ,вуКОlі'IРТУ. Серед них ~

iJI, '!Н~ВЕ].І;:lrL,1Ш.

БУДЬ-JFКо.го 3 жителів ~улиці 'Не

стану.

,caHi'l'apHOlro

гюря",ку,

ЖО'денамораЛ1JНИЙ

Тому И !До<велося черво:ніти IПрИ

людьми .

розмові

3РООИІМО

акти:ві,сти

3вичаино, не зразу був Н3ве:дений порядак. Не вс, і жите-

Провели за:гальні ,збори жите-

-

подавали

Г'Р(НІадснкого

!

ВИХ. Всі nVflИ життєво важли. . . Ч .

HC~i1

J

ЧИМaJIО ко.риснИІХ спраJВ. Па'М'я-

ти'шу

БагаТІ)

.1 И 'ІІІ ог о

підтрwманню

"

нічних ,вираб)в та іншиlХ під-

у цьому

'Комітетів

зила С ОЦЇ'JJIістичного Clпіlв,життя. ДО Ш1Х громадян патрібно

П'j)и.л·IЛЯЄ ,В"-

личнии і\омі'тет "

вУJtИ'Ч1іИХ

комітету.

очищення ДИ~lарів від сажі та

НЯМ ь(~сни ВОНИ провели бесіди ,з жителями про своєqасне

3аСИіпали

члени

Вони кая.'ІИСЯ, обі' I\ЯЛИ змінити свою пов~діНlКУ, але ПР()lдавжують і далі парушу,вати пра-

!Вихідні .дні орга,нізова,но ІВИходили жителі з лопатами і

гра,блтш.

,рам і бляхою, потО'Пають ІВ лі (}дноголосно обрали його ~ буйній зелені садів. Тут жиголовою. І не помИlЛИЛИСЯ. Га., В""'Ь 'робітники і СЛУЖlбовці паче взявся за роботу пен~ " " . , розташованих поблизу за:водів сіо'не·р.

РО:tМОВЛЯЛИ

Не З<l, б}'ваmь чле,ни комітету і про ДО'Три:мання протипожежного ста.ну. 3 настзн-

!d

фа бгазети

~


*А яk ви дотРИМаЛИ ДаНОГО СЛОВа?

З великим ентузіазмом працюють робітники на­ шого радгоспу. Вони до­ С11рокововиконаJЩ півріч­ ний план виробництва і продажу державі молока,

*Робітвики підпривМСТВ-ТРУАіввикам лавів *ПРИКЛАД

МАЯКІВ

першість

КЛИЧЕ

м'яса та інших продуктів.

Для прикладу можна взя­ ти

відділок

очолює Федір рович

2,

,N'Q

який

Олександ­

Овдієнко.

Доярки відділка за ста­ ном на 10 липня одержа­

Пl1ашниц,я Богдані,sської пвхофабри:ки Люба Теплюк догля:дає 'к)"рчат м'ясоної породи. Доби.lася щодобового приросту ЖИІВої

ваги 11 ,грамів ,на ,голо'ву. На фото: Л. Теплюк за .годівлею птиці. А.А

.........

_

го лісу не приймала

стішми

реВИlконаJНО

таlЮОЖ

Іmан

про­

дажу молока і м'яса державі.

ко'вої

грош()ву

ла 'група Іпраці,вникі,в

фе'РМ радгоопу «,ВеЛИlКОДffi"ерсuкwй», 3 я·ким ,ЗL"агають,ся І!'оголівча,ни. ГОЛОВlниизоотехmі,к В. Ро,з­ бїщькИlИ :РО:JПо.в~в 'Про те, як ПРЩЮЮТЬ

~варин.ники

радгос­

молоко

і

.яким

вруч~но

Чеорвоний

пере­

rrра:пор

ди­

оргашїзщії

ра'дгоClПУ і

,премію.

Пере.хіlДні

,М'я'со.

червоні вимшели 1!іручені щ~ре­

ДОЯjJ'ка ЦЬОГ0 'вЩдіJIIка М. Чуп­

ДОВИМ дояркам Г. Логвинен'ко, Г. Ч}'ПРИJнці, К. Деркач та

ринка поді'лила,ся :досвідо'м [ІРО те, Я'квона за першепів:р~ч'чя

К. Талаш. IiJращі доглядачі

надоїла по 200.0 літрvв моло­ ка 'від кор ОІВ Иі, пере.ВИlк(),нав­ ш~ IзаВДalННЯ. А пот1м IВ3Я1В слово

сек.ретар

ГОСІПУ

па'Р'І1кому

у!гідь.

3.начlНО

пе-

несенні

ПРОДYlКl'ивності

би, а Й усп1шно

ху!до­

ВИlКонали

І.

державі.

ТИМІ(О,

=======================а

по з,маrа.нlН'Ю ~елегацію 'ра~гоопу .«ЛііткllВСI>КИЙ».

і ми на полях відділка. !Перед і!Ja<МИ великий 'М'а,СІIВ пшеНИlці.

3аlкі'НЧИI.lЮСЬ

.перше

з

пї'в,рї;ччя

ззlвер:шалынгоo РОКУ ,семирічки, і 'МОЖlна ПЇодвести перші Іпід­ сумки ВИ1конаlНIНIЯ соціалісти~­ них ,зоБОВ'Я3lа'нь. Предстз<ВlНИ­ ки обох IраtЩгоспіlВ обм'і,нюють­

Сояьнформа:ція,мИі п.роробату тва,РИIННltКьв і ріЛЬіННlкі,в, ово· чі,ВНИlкі,в і !механізаТОРGВ, про діЯЛl>ність пар~Г'ійних, КОМСО'­ МОЛЬіСI>КИХ і Пlрофспілко'ВИ1Х ор­ ганізаці,й, Іпобут і КУЛ1ЬТ')ЛР'НИЙ ВЬДЩОЧIІІНо.к 'робі'І1никі,в. - А тепер Іпознайо~шмось з годі'влею СВ ІІІН ей .на Бровар· СЬКОМУ

ють

відділку,

гостей

-

з,ап.рошу­

кер'і,вники

'ра,ДГОС­

пу.

3 і,нтересом оглядають лі,т­ ківча,никормоцех. Ім подо­ бається Пlроцес підroТУ1ваНIНЯ KOPMtB і подача Їх тваринаІМ. ТУТ все ,мехаlні:зов.аIНО. - ЧИlтали ми не раз !про ОРlгаlні:зацію ГDiді~лі Іна ~ашо­ му .відділку, ка,жеБРИігади'р МОЛ()lqНО'ГО гурту М. ДасИІК,....., тепер

ВJ],аанИіМИ ОЧИlма, баЧ!JМО:

справа оргаllfїзована м І1СЛ ОІві,й ООНОВ і .

на

про­

СПОІдобався ІГООТЯМ і .поря­ док у .приміщеннях, де РО3lмі­ щені ТlВарИlНИ., їх IВИСОlка ВТО­ до,ва,ні,сть. Л іткі'вч,ани ВУlПи­ 'няюТІЬіСЯ бі.ля наочної а,гітації, присв,яченїй змаrан·ню свина­ ро/к зависокі прирости. Хоро­ ше.

'враженlНЯ

ни,х

ві,д

залишилось

,відвідування

ражз< і маlЙстерні. ... Кіnька,кі.10\lеТРОІЩЙ

у

,автога­

Чудово! -

-

fШГУ'КИ гостей.

Головний а.['роно,м раtll!гоопу «Літкі,вський» Марія Гз,в.р и.л ів­ н,а ЛИlCенко 3 впевненістю 'за· Я8iJIIЯЄ:

ЦеН1'ІНерів

-

д'ВаiLl;ЦЯТЬ

чо·

ТИIРИ, ,якщо ,не більше, ·БУ1де тут на KO~HOM.y гекта.рі.

,неюпогоджуютl>СЯ

3 члени

всі

делегації.

ВідlділOlК Ліl1ківчани

;ВСТУПIlIВ у жнива. :РОЗlмо'вляли З м,е­

ХalніЗalТорами,

пл,аінами, ушіхів

іЦікави~и,сь

IпОба.жали

у

іх

велИIКИ'Х

роботі.

СподобаЛИIСЬГОСНl'М

6УРЯІКИ,

ОВес та інші культури, хорошому отані.

які

У

... Машини

IМlчать лісом. іВ путі три:ває обмін ДУ'МlкаIМИ про бачetНе, IП.ро те, що Xlви­ JfЮЄ

заlраз

.кожного:

шви.цке

і

Яlкіоне прове,ден1НЯ ЖНІІІВ. ОСЬ і Поnреби. ,ВЇ!дділок цей - пе· РЕЩОВИІЙ у радlгоспі по рільни­ ц'tву. І Ігoorі np.ямуют.ь Іна ІПО­ ле. КеруючиЙ В'\дJдiJIJКOM ЮХИ.М Хо.мич Ребі11ва в гордіс'l'ЮПО­ казує лі11КЇJВ·ча,нз,м Ібу.рsшш і картоплю, ПlШеницю і IКYlКУ1РУД­ зу !на 'СИЛОС. Він розпові'дає ПlрО вкла,д мехз,нізаторі'в у опра,ву боротьби за ВИlCокі врожа,ї,

ці

в

,П'рО

бригаJI.ах

ПоБYlвали овочевих

рейс,

тільки й чути

о,ко

орга,нізацію

пра·

і л,анка'х.

літкvвчани

і

ллаlн;га.ціях.

раJ.УЮТЬ

хороші

,на тут

,ВИДИ

на

врожай.

л,а,нкова.

РО3МOiВJIяла

М.

Коваль

по.дру,гаIМИ

по

і\магаlННЮ, 'розповіла 'IlPO ·робо­ ту очолювашої ,н·ею лаIНКИ.

В

'конторі

відділка

розмова про соціалістичних

Са,ме . цьому

хіід

,вел<l'СЬ

ВИlконЗіНН~ зобов'язз,нь.

ПРlювячени:й

ос­

таfiНЇЙ номер CT~HHOЇ .газети «КіРОll<eЦЬ», ЯКИЙ ,гості прочи· тали LЗ інтересом. Газета пише про сі<нозбира.ння і жнива,

утри!маlННЯ

худоби

і !під­

гoтoВlКY її до зимівлі. ... Тепло !3УСl1ріли гостей де­ лега:ти J);'РУ1ГОЇ п:рофспіJlКОВОЇ конференцvї .РЗідіroспу, Яlка ~i.д­ буласьв Попребському сіль­ CI>KOMY ІКЛYlбі. Директор рад­ гоопу О. ЧижИІК J);QПОВ~В іПРО те, як у()пі,шно викона.ли ТРУ­ дів.ники 'ра,дlIXJIOПУ свої соціа­ л kT ИіЧН і Ізооов'яза:ння 'за пер­ ші шість ,місяцLв цього року. Ділом ,віДПQвідіаючи на :рішен, 'ня берез:невого Пленуму ЦК КПРС, lКіровці доби.лИ{JЬ lПев­ них успіх~в у дальшому лі'ДоВИ­ щеfПні ПРQДУ1ктив.ності 1'ваIРИ,Н­ НИіЦl1ва, ЗlнltЖенні його ,юбі­ ·вартості. ТРУ1дящі столиці Ра· дянської УI~раїни одержують з раДjГОСПУ імен.і Кірова спра,в­

д~

,веюtке

МОЛОКО

Добре ПОllрацюь·али році і .ріЛI>НИI<И

і

м'ясо.

в цьому рад.госпУ,

особлlllВО відзначилИlCЬ ,меха:Н1затори. Доповідач наз.вав де­ СЯllКИ передовиків господар·

хочу С'казати,

що

піп

має Івсі дані для того, шоG 'Вибороти наЙ1К!раще міс­ СЕМЕНЧЕНІ(О, радгоспу

ЩОБ ЗЕМЛЯ РОДИЛА

11

фре'з~рн()го

торфу

для

пот,ре,G

ка.ІВаТОРНИ1К

peral'w. Ланка механізаторіlВ під ке­ ]))вни,ц'!1во'М начальни~а діль­ ниці 'Комсомольця Є. Коршка вже

видаJIа

пt\ршу

СYlмлі'Нно тут 'J1ру,ДJГrЬСЯ

деСЯFК,LВ

д.

Радуха,

ТОРИІСти-маШИ'ністи

е.кс­ трак­

П.

Гри­

щенко, П· Ма.рчеilКО, А. ПавЛCl!J1КО та В. Печура. Вони що­ деННОВИlКОIНУЮТЬ

норми

110-115 ,процентіlВ,

,ІІа

ЛІ'ЇСть

])оботи 'добра. О.

проду%цію

МИХАИЛЕНІ(О, робкор.

ТО'ИН

----------

Міцніють wефські зв'язки Наша 'раіЙOlнна газета «НО\Ве

ка!>!

Івже Іпи'сала

день.

шеф­

колективу

ра.,iW'Оl(JПУ. імені

ці 13В' ЮКИ на

про

за­

В.

культури, ав

міЦlНіютьз 'дНЯ

2500

заводу кубічних

Яlкі з чесгю 130БОВ'ЯЗJання.

Голова

виконують

робіlТкаму

P~дeIciKO

:д.()пові,в

:ВИlконаlННЯ

допомжає

Щ()рса.

СflO'РУДИЛИ у раДl!'оспі силосну

Cl1Ba~ ВЗЯТІ

воду

ЛОWQвати

Рl)бі'1'НИКИ

тра,ншеюна

ліпшило т~пли"ше :господарст­ ство. Бригада ро,бітни'кї,в за­

'ГрущіВ'ни­

раJl!гоапу IПIРО

колекТИlв~юго

Х'ід

до­

ЩelНО рї!:JНИХ матеріалів 'на су­

му понад 6 тwсяч КaJрбованц~в. ВелИlКИ!М }10піх'ом ,користують­ ся У Княжичах виступи завод­ Cl>KI)Ї аlгі1Ч'УJIьтбригади. у шас стало праВИЛЮІ: спільно обговорюва'ти пита'ння даЛЬJll оо' О ки

пі:дне-сеrrня В.

секретар

Рішен'IIJЯ.М ди.рек.ції і робіт· КОМУ Р'Зlщгоспу Брова:рському в ідді л:к у за уапі,хи в змa:na,HIHі прису.щжено рмгошrний пере· хідний Червоний ·прапор \? врученн'ям пр ОШ ов,ої ,прем 11 ВелИJКа ,група ра,дГQoОПНИХ ,мая· кіlВ 'відзначена ,подяка,ми і гро· tВина,roродами.

делегація

РАДЗИВІЛ,

парторганізації

заводу.

длл сільськоlО lосnодарсmва

Достроко:во в,ве,дена до ладу

всіх галузей 'гооподаірСllва. 3 'ыtересо,м. слуха\l1Иі делеnа­ :ги IКсшференції ВИСТУП секре· таlРЯ па,Рl1КОМУ 'Р1Itдгоспу «Літ­ ,кіВСI>КИIЙ» М. Прокопенка. BrH .РОЗlпові,в про тр J1ДoВ і бу дні л і11КіВ1чаІН, 'Яlкі, іу1опішно ІВИКО­ нали пла'ни здачі РЗlнніх ()ІВО­ чіlВ, прод,ажу держа~і .молока і м'яса, органі:ю,ваIНО 'ВСТУ' пають в ЖНlІІВа, поба'жа~ ,цру. зlЯІМ \по амз,гаіНlНЮ .нових ,успі­ хі,в У праці.

діні

е'кономі­

радгоl'ПУ·

СОТНІ ТИСЯЧ ТОНН МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

:ня

ближчі

інші

МИНУЛУ неді.1Ю

збирати сі'но. Радг ОІсп У відпу­

інженер радгоспу І. Осьмак ,ГОВОРИJ1И ПРО невичерпа:ні 'ре· вер'ви для дальшого піднесен-

В

~po­

та

понад сто ЧОЛOlвtк допомагали

Керуючий ПогреОСь.кИlМ ,ві,д­ ділком Ю. Ребітва, зоотех,ні,к з 3авим'я П. Б іЛОКРИillИlЦЬlка , ави'наlptка Броварського ,відді<Л­ ка Н. ОСИlПова, !бригаJ);ИР з Троєщини Г. Коваль, .головниЙ

шовими

радгOtспу

овочеві

,о,вору.

ДРУЗІВ ПО ЗМАГАННЮ лі'l1НЄ

й

пер­

Тим-то

«Требухівський».

~======================~

КІРОВЦІ ПРИЙМАЮТЬ

іншими за

шість в радгоспі.

М.

метріІВ, 'Юlонтували трубоlПРО­ від у теІмиці, що значно по-

ЯК ,дорагих гостей зустрі,ли і ПlРИlЙ'НЯЛИ труді,внИlКИ ра:діГОС­ пу 'Ї<М'ені ЮРОВlа своїх друзі'в

Колектив відділка зма­ гається з

Тепер ТУТ торФощ;іш'!нИЦЯ «ВИJгурі:вщина» торфооб'єд'lШ'Н­ ня «ВеЛИlке». На Іній :працю­

дост­

голова сільради.

просапн'их.

сільсыогоО гоопода,р,ства.. ЦеП торф піде на у'добреиня :полів.

ХОЛОДИЛЬНИlків

POКlOBO вИ!конати 'річний IПШltн продажу МОЛО1(а і м'яса держа:ві.

чують прополку і піджив­ лення

ветфельдшер

Раніше поблwзу Іс. Вигу'рііВ­

д()помогу

плаlН продажу 'МО.'1(жа і м'яса

тектарЁВ сіЛЬ'СІЖОГО'С­

тіль­

ки .доБИlваються успіхі,в у під­

байнери 'Вже присryпили. Сіно на луках не тіль,IS.И

щина було ,майже 'Непрохідне болото, .залите ІВО,ДОЮ. Та.м шу­ мі,ли Іверболіз, ОlчерСІТ та о,со­

Вf1ДУ

на

не

МІСТО-СЕЛУ

cыуy

ПРОД}Ч,'ТИВlн()сті худоби,

великодимерчани

11

працюва'ТИ у ДРYJго,му пі:в.рі<rчі

що

такі

а=================================

жи"ггя»

так, щоб добитися ще . вищої

1ОО

догляд,

жали цінні пода'рУ'НКИ. Т,вариннwки зобов'язалися

І. 3а'БОЛОFНИЙ, ЯКИИ В~Д'3Іначив,

чому

мають

це.

якщо

ще й старанний

би І. РИlоката І. Бо·jЮКО одер­

рад-

молока. А

додати

""0-

пу, ЯlКИХ 'P~3}"''1Ь'1'aTiB добилися за 'МИlнулі :шість мі,сяців. При плані 14054 центнери 'молока Jlи,раблено 19859 центнері6, що С!,VІаlдає :по 227 центнері,в п~дарськИlХ

літр

.10ДНJI'ка ,веЛИlКО,ЇрогатоЇ xy~o­

«ВеЛИКlодиме.рсЬіКИИ»

одержують

грамів комбікорму

ють потужні 'l'OJ)Ф()доБУВlНі аг­

за.гальних досягне,нь, а 'й IВЇд­ IВeJllІІке

Крім

сЬlКИИ» ,

значИlВ переДОВИКLВ за

кіль­

маси.

до ситої годівлі

рекції, па'рткому та 'ПРОфСlПіл-

,змагання

доотатня

roa.

хіднИlЙ

тваринники

відрадні показники.

Пере.~!ожцями 'в змаrаНlНі ВИИШЛИ працівнИ'lШ ферм Івід­ діЛК'а ;м 3 ,ра:діГООПУ «ГОГОЛLВ­

підмсти !піДСYlМ'КІf ])аоorrи ,1а перше п~цріччя і на,)lітити но­

ві ру.бежі Іна :~pYl!'e пі'вріччя заМj)шального року 'семирічки. На 'СІвято тваРИННИlків п,риїха­

200

на

...................................................................... . -

Тут :зї'ораЛИС1Я тваРИlНlНИIКИ рад­ ГОСІПУ «ГОГОЛ;В'СІЖИИ», щ()о

цеи ·раз.

ляється

кілограмів,

13

то стане зрозуміло,

скошено, а й заскиртова­ но. Механізатори закін­

корови

корови по

кі­

Приклад в роботі пока­ зують і телятниці Віра Грінченко, РаЇСа Ковба­ синська, скотарі І. Овді­ єнко, М. Кулик та і,нші. Телята мають гарний )3 игляд. Худобі достав­

по

............................................................................................................................................_

13

На полях цього ж від­ ділка дозріло 394 гектари пшениці,косити яку ком­

того,

кілограмів. Є

По

кож Марія Луцько, Гали­ шість на Філіпови'Ч. За з половиною місяців кож­ на з них надоїла теж бі­ ля двох тисяч кілограміВ.

нині по

Про уопіхи ІВ роботі llварин­ НИі%ів :відділка ;м 3 допові'в ИОfокеруючИlЙ д. Жовтуха. Він на'ві'в не тЇ'.'Іьки цифри

гостеи, (Jкільки.на

одержують та­

зеленої

НОВІ РУБЕЖІ ТВАРИННИКІВ Мабуть, ще 'ніколи (щна з Іtра,сивих галявин ГоголїіВсько-

ЛОJ1рамі:в

кість

10

почат!Ку ро­

2005.

надоює щодня від 'кожної Фото В.' ПОЛОl1НЯlка .

................ .... + • • • • •

корову з

ку має по

ли ІВ ісередньому від кож­ ної корови по 1778 Ікіло­ грамів :молака, добовий надій по фермі становить

тут, звичайно, і маяки, на Яlких рівняється весь ко­ лектив. Серед них ми на­ зиваємо, насамперед, Ка­ терину Самофалову. Вона

1-518

а на

радгоспі

в

кі

дру,nа черга КінгісеППСI>КОГО комбінату «Фосфори;т» В Есто,­ нії ВlІ!Да,ла перши·х 1500 TOНlH мінеральнИіХ доlбрИlВ. Те,пер

пі,дпри€мство що'року оВиробл,я· тиме 1.700 тисяч тонн «борош· на ,родючості».

ШВИДЮСНА СІНОКОСАРКА

Експериментальну

па,ртію

швиД!кісних сінокоса,рок 3 од­ НИМ .різаЛI>НИі\{' а'п,а·ратом 'ВИ­ пустив Люберецьки:й завоJ. імені УХТОМlСl>Ко.го. Машина, маючи

ШIfРИIНУ

метр,а,

за

ву

двох

на

,зах,вата

ГОДИІНу

із

2,1

С'ко:шує

тра·

поло:виною

,гек­

тарах. Коса,р,ка, компаlК11На і має просту ·бу'дО'ВУ. ОДИІН чо­ ЛОlвік лепко наlвішvє її 'на ко­

.1іс:ниЙ трактор.

. (РАТАУ).

ровців виїжджає у Лі·11КИ дляl переві:ptки 'ВНlкона,ння умови на змагаlfПНЯ.

Д.

І(АЦЕНЕЛЬСОН.

3

НОВЕ

22

ЛlШllЯ

ЖИТТЯ

1965

рОКУ.


•....••......

~~~

~~~~~~~

сріблистим

листям

єю красою барвисті гвоздики. Краплями багряної крові загідно котить свої хвилі Десна,

кий воїн завжди нагадуватиме

літківчанам про грізні події тих незабутніх буремних літ.

Ишов

1943 рік. Жорстокі бої точилися за Дарницю і Київ, Дніпро і Десну. ,в бу-

розташова-

'здаlВlнаола l ВИТЬСЯ

таlБщині

цілющою ньому

ІВОДОЮ.

,році

Тут

зміцнюють

На

фото:

ТУ"

ІНИЮШ'

своє

, відпочиваюч.і

У

у

вісті: нас-

вогонь

битв

ду. Солдатів і маршалів. Ворог лютував. Госпіталь був

поховання В. С. Харченка, жи-

начальник

жителям села. Головна вулиця

син старшого сержанта Олек-

Пре-

сандр,

і

всі

дізнались,

Більше

що

тут.

Багато

Л

щедра . і..бла,годат­ 'року . Лно В 'Р а' З -

на Іпор,а палі, .вонО' дарує ЛЮДЯІМ земних

Іплоді,в.

вдосталь раlн.ніх Я-к

є

У

цей

,свіжих

безліч

ча,с

уже

овачів,

ягід,

фруктів. же

З81давольняється

попит

Ради СРСР

В. С. Харченко

Герой Ра-

-

Жlвава, Завідуюча

охоче па.вiJJ.омила нам КО\llісіїН!lII\1 а вачеви,м

багато й таких, що відміряли

рідних

делегація шахтарської землі в

бережуть спокій і мирну пра-

БQ.вне

Кожної

Героя, і лише в

дружина

дізналася

про

складі

тиріччя

і

нема

довані,

виросли

її слідів.

нові

поколін-

на

свій

області

оберігання

пам'ЯТІ

МОГИЛІ,

ІХ-

б

де

ки,

ули

та С. С. Лактіонова, вчителі Новоукраїнської школи, що

М.

М.

,

бо

магаЗl fiна\1

Ольга

ницьк,а.

Пн.1Iппі,в.на

Щодня

-

кіЛlJка .тонн продавцям є

Дійсно, ма,аЗIІ'на

ми

І,ва­

продає, \1О

овочі:в , шістьоч робота ціJIИЙ день.

,на ПОЛlБі'р'ї під Інавісом

чили ,на .nолИlЦЯХ ка,пусти, ,моркви,

поб.шзу МІ! паба­

ба,гато Otво·чі,в­ сталови,х буря­

кі,n, 'peAIJKJ1, кропу

тощо.

підtXО,дили

й

!Купляли

бо

ДОМаШН'Я

roсподарка

МОГ.13 'ПРИlдбати тут

усе, що пот­

IКОЖlна

охО'че

Лю?-и

ІХ,

рібно для ПРИГОТ}lвання обі,ZJ.У чи хол(щних заIКУСО:К. Тому й ,не ДlWIно.

18

ща ЛИlIШЯ

продаЛJl завезених

тіЛI:ІКИ ,з,а оди,н день лра'Ціlв'Н\tки м·з!газИІІІа

800 Ікілоrрамі'В з

Іра,дгосп ів

огір-ків, раЙону.

ПО:о.\.ідOlрів, 1,5 ТOtнни

На

'nРИЛ·ЗJвка.х

ма,гаЗИІна

З,

і : що бііЛЯ площі ШевчеНІка, теж 'не :.І

.................. ~+<-h· D

ц. ,р .. говорилО'сь пра недоліки в работі буфету на з,алізнич,ніЙ станції Бровар.и . Зокрема, на­ галошув.а.10СЬ

нях

.при

на

зловжи,ва, н­

торгі!влі

спиртними

на : поями.

Ось

що

відпавів

директар Київ,

редаюції

.ресторану

якаму

станції

пі.ДПОРЯ!;1l кО'ва'но

буфет, т. І\остюченка Н.: «Повідомляю,

що

ідІООНО

В

буфеті на ста'lІіЦії Бровари не­ має Ів продажу молок,а, кофе, чаю. Це 'викликано Iві\дсутніс­ тю llРО'ТО'ЧНОЇ .води на вокзалі. Питання -про ,ВОДУ за'рав вирі­ шується і З3JЛежип, цiДKC~ від керів.Н'lІків Тепер

ба,гато

у

С'J)анції. буфеті

продається

безаmюгольних

напаїв,

кулінар,нах і кондитерських ВIlР'ообів та DНШИХ товарів спо­ Жlf'вання. ПрО'даDК 'вин,а п-рова­ ДІ!ТЬСЯ v в і·дпо.в ідн ост і з 'на:ка­ зам Міністра шляхів сполучен­ ня і ГОJЮВИ Держа,вного ко­ мітету по торгівлі при Раді

rпе<реЧ:lЮ-

Б

позаштатного від-

++

збід(шів . А .вночі? Вночі ні. Ча,с о~ і 'Вlдень ні. ДОКИ ж так б}';\е? МИ В!!­ ~!a'гae~IOBiд .1()ярО'к і

Т

!

сюдн \~.

.

інших

праціВНИlіїВ тва.рИ'Н:НИі\l1ва СТОТИ

і

)І()

3:1

Їх

·охаЙності,

чи-

l(РИТІШУЄ-

l!аИ~lеl!ше ІПОРУUJ(:'ІІ­

ІНя. А в раііце>Нl'рі ~Ia пі~при·

насос. І

в I;(ОТlРЮfанні ВIВIОГ ,санітарії, панує Т;\lIШll б ез!П оря;'.\о!\ , і 'вже довгии час. ТіЛІ>ІШ бе;~вііщ()відальніс'Тю можна ІПОЯС· НИТИ ці liричущі

С.1l0сарІВ на за-

же вдіяти.

Міністрів СРСР від 22 люro.го 1965 року. Бажання за.1іЗНИ'l'ників з>аКРИlТИ буфет не ,відJповідає зраслим

На/ми

вимогам

'Н\дJкритО'

пасажирів.

кіаск

не

для

того, щоб закрити буфет, а щоб поліпшити обслуговуван­ ня па,сажирі.в. Юлькість .же їх з

кожним

днем

зрастаlЄ,

про

що свідчить ріст тО'варообаро­ ту, який за останній рік збіль­ шивс.я майже вдвічі.

Незва'жаючи

,на

добре, що :піврічне за,вдаlНіНЯ .по

ПРQДажу ,ранніх овачі,в ВИlКОН3Іна

І

ЧЕТВЕР, 22 ЛИПНЯ

Перша nporpaMa. 11.00 -

таж.

18.00 -

Програма україн-

«Уні-' cbKoro телебачення. НОВИ.НІ! Ук-

версиrrет відкриває двері». Лекція для ТИХ, хто вступає у ВlJщі учбові ЗaJклаtдИ.«Мето,ди :розв'язуван'н'я завда,нь». 16.55 Наша афіша. 17.00 Першість СРСР з ІІЮДІНИХ ЛlJЖ (МО'сква). 18.00 Тел~ві(3іЙнівhcті. 18.20 «Нз~~ ГOICТI>~. В,ист}1П члеюв .,J,елегаЩІ Кра,~IВСЬ"Юro .. ваеводс.тв.а ПOJIь-

раї'ни. 18.ЗО «Подарож да тає.М,НИJці» . І<:інон.а·рнс. 18.50«Ек.раIН :ВМИlКОЇ хі'мії». 19.ЗОПрограма, українського телебачеиня. ,В. ЛаlврентЬ6В «Ша'нуй баш.ка Gвoro ... » СПeRiт>акль ~MeДb­ НИlцького )іЖр а ЇIНC ько ГО МУЗИ'ІІна­ дра.матичного теат'ру імені Г. Пет­ роів<ського (Іпередача з Львова).

ють, і , вони бояться її брати. . _

- «Це буtд€ В ~966 ~)()IЦI». Репор- ціа.лЬ1ШЙ в И1ПУОК_ 21 .50 -

ваlНУ ПРОД'у1кцію ,в IНIJX не спису- ~CbKOI H3iPQД>HOI Ре~пуб~I·КИ. 18.50 21.40 НІ.'

не бла,гополучнии

rаж

з

РеспуБJJ.UкаlНськО'га

я,рмар-

'рія».

Телевilзійні

,вісуі.

Фі'nlJм-канцерт

стан з ~KY по то ріг hвлі ,культспорттова:ра- студії телеба,чёіш~.

Спе-

«Б'у1КУ-

l\иї,в.ськоІ

--* ---

польської Художній

ПОПРАВКА

ко Іне ваідО'ВОЛIJНЯЮТЬ все 'Зростаю- \фільм«Кана.р» . Внр06НIIJЦТ,ВО стучого попиту :населе;ння. _ багато наших жителl' В IнеРІДКО ІДУТЬ да 1\ оов а·, щоб придбати ,кілыкa І кі-

дії tXудож'ніх фільмів У ЛQД:3і В ,матеріалі 'про .хід здачі ра'Н­ (Пальща). IРежисер А. ВаЙ'да. ніх. овочісв, IнадрукО'ваному в І'а21.00 _ «ЕQтафета новнн» (Мо-- зетІ «Нове ЖИТl1я» 15 ЛИlIІ<НЯ ц. р ..

мО'ж'на і IпотрібнО' наЙ!ближчим часом 'різко ~біl.~ЬШИТИ п<?стач~'нНЯ Інаселенню СВІЖИХ О'вачІВ. яких

І р~.щrocПУ4Зl\расилі'~ськи,Й» (по 'ви­ ІНІ IпраЩВНИКLВ об.тJI'ку .д,аного 'рад: гооп~). Ник?на!НlНЯ 'плану здаЧІ

логра.мі:в огір,ків 'ІІІ ломідорів.

єв,ДOtCТаль

у

радгоспа,х

і

А

, птахо-

фаБРlІ'Ках району. ХоВ<ати.ся за 'витсоки'ми сеРЕЩніми по'казникаМIІ ІнічагО'.

;~~;;~~

M .............

Перша

програма. 11.00--Хущаж-

НИК працівниця універмагу, П. ТЕПЛЮК працівник редаКЦІI газети «Нове жнття».

.ка». Вс€cО'юзна опа,рта'кіа.да 'ШКОляріlВ (Іп€редача з Мінська) ..«Веселі маlндрівнIІІКИ». Юlнон,аритс. «Естафета ісКРИІНки». Юнорепар-

ма для щітей та юнацrnа. Мульгиплік.ацїйниЙ філ:ь<м «Весела .гір-

:~~~~~ ::~:::.~::~~: :;:::::::~:·~:JI:

м. БРОВАРИ. вул. Киівська, 158.

...

...

КОМlІтета І\П УкраИНЬІ и районного Совета депутатов І

1 . .

трудящихся КиеВСКl)1! области.

-

3-82,

..

віДДІЛІВ партійного життя, масової роботи, сіль-

ськогосподарсJ.КОГО, промислового та від'10аідаJlЬНОГО секретаря

-

4·67.

і ..... ,......~~~.~~~.. :~?~~.........~:~~~~..~~,~?~~.~~..~.~i.~:~~?~.7:.~~:f..~~ ..~~~~:,~: ...........

>.._

Київської оБЛ8\.."J'і, аул • .киівсьха,

158.

IВкава,но

palНlHIX

ПОМ'НЛКо.ву

ОВО'ЧІВ

цИМ

ЦИlфру

па

,господарством

Алька». Те.левізіЙ'llИЙ апекта,кль. за станом :на 10 ЛИПІНЯ ц. р. с.кл,аП'ЯТНИЦЯ, 23 ЛИ ПНЯ ,даєlОl процент.

ній фільм «В добрий ча,с!». 16.55 - На.шаафіша . 17.00 - Програ-

.........

ТЕЛЕФОНИ: редактора

CКlВa). 22.30 _ 1\0НЦерт польСІ:ІКОЇ естради (Москва). . Друга прогр~::,а. 19.00 _ «ХлапЦІ з ,метаЛУРГІИНОГО». I\Fнона'рис. 19.20 ;В . Сергєєв _ «.Pytдa

Рейдова БРlі!Га,да: А. ЛЕМПИЦЬКИИ-началь-

ник штабу «Комсомольського прожектора», В. РУБА-

труднощі,

Б9ОВа.рська друкар_в,

екранах

на 150 IпроцеНl'ів . Огже, МО'ВЛ,Я'В, ~р.ащого 'і ба'жати нічого. А "'ро те, що через віДСу71ність СХОВИІЩ багато продукції псується, ,він промов'чав . Тим часом прада,вці .10ТKЇtВ Ін,а заводі торговеЛIJНОГО маШИlн06удуваНtНЯ, житлаво~,у маси. ві та ІВ ,інших місцях .реа.11зовують ,Дуже .мало овоч;,в, бо зіпсо-

дирекція рестарану вживе не­ обхщних заході,в, щоб регу­ лярно поста'Чзти буфето.ві пра­ ДУl{таві roвари ширакого па­ ли·Т)'».

І

На голубих

,ка не без ,гордості ока,з.ав, ща торгі,вля овочами :в місті йД,е дуже

ТОРГІІВлею овоча,ми в Броварах. ,ми. 19.20 Тиждень Тор!'ОВ ел І:ІНі організації ще д,але- культури ііа Україні.

"ЗАЛІЗНИЧНИКИ ПОТРЕБУЮТЬ ПІДТРИМКИ" У за, \lі-гці, що була надруко­ ВaJна в «Новому житті» пі-д т,а­ ким за'головком 22 червня

частеНьl\О

<

:: СIQДИ дуже рідкої дуже .мало.NQ

~~.,

дні

~

де, ІВОНИ, псуються. Огірки тут бу-

х ~: ~~ ::' : ::H~iY:Q :п:в::~:и м: ::: СІМ 'не ва,стали. Ух tдоста,вляють

WD f1II/)fIIIfL r 7 0ВОГО

остаШІНі

не за ,Догово.ром, а ЗВl\lI.ЮI ПРИІВ~- ~ хоч 'tiJ)и:гада

,ВЗЯ­ кар­

VJ

Живе.

,з.мішторг, якИlЙ має .кілька зе ди'ректор ~· аігазина . т. Терно- ~ воді є, та ,ВОllаllічоrо ,не ~IO­ реалізаці~Них точок. Найбільша (3 ВІІІЙ. 3берігати овочі теж немає ни,х .центральний QВочевий ба· Дире-иор заводу т. Боиню" з.а'р по вулиці І\иївській, недале-. в<ають .,від. ВlllпаД,ку до ·ви.падку, неподобства 'на моло'козаlводі. не пр". ко ,В'ід РИНІКУ. Звідси овочі Інадхо­ а IПОМЩОРIВ ще ЗОВСІ~І М. КУШКА, А. РОГАЧ, DО!З!1ЛИ. ГІР а:вд а , ВЖИВ деЯf;ИХ заХО;\ІВ: дять ДЛЯ продажу в Л'РОДУІКТОВИЙ водії, члени КП Рс. ПіС\ТІЯ перesіРКIІ М2,гашmі,в ~fII вдень :~{а:шини ЮІЮТЬСЯ ·Вli.,\ОЮ маlгазиlН .NQ 2, в ДlІтячі садіКИ та о:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: чайну. Але часто-густо тут б)'ва­ зв'язалися з д~рекці€ю змішторгу, , щоб уточнити ідеЯlкі цифрові даІІІі. ють перебої . До цього ч,асу тут Інебу,ло Заст}'пнltк ДІІректора т. ЛИП'ЯІВ- ~

...................

~JЯ

в

~lОжна почу'ти, як

ласті~но. А ,вони бу,вають дуже ~ Д(lкаЧНlа, зіпсу,вruвся

ні,ЯlКОІГО ,сховища для зберї.rаlННЯ овачі'в, 'ба,гато ПРОД'у1кцїі ОС''у1Вала­ с,я, її Л!QДИ ·не купували. Ті.шки тапл,і, дО f2TOHH Ікапусти та бага­ в той день, КО.1И ми ніщвідіали та іІІШОЇ roРОДИlНИ. мага!ЗИlН, Іна ЙОf1() подвір'ї .почали _ Овочі нам поста.чають рад- БУ'Д'у1Вати Haffhc. Торік, .роЗtповіlдає госпи «Зоря» та і.мені Щорса, з ЗJВідуюч,а магазИlНОМТ. Я.хно, Богд,аніlвська птахофабрwка,- під івідКJРИТИМ Інебом стО'яло по о Н", 4 тонІни IВИ.награду. Отже, ще

ІЗб6 ,кі.10гра,міIВ тих 'на lКом'ісію,

народна

ПІД ВОГОНЬ КРИТИК~

====

ГОРО.дIlНУ

сіяти-

~~іакц~ульгтІіе~иі ~~~:: ЖИТТЯ».

, М. роварах. е\lас}'перечок Торгує ова'шми в Брова'ра,х Працівникам. ЦЬОГО' \1а.газинз \ лостій.на - чо,,}, ,не~IИЮТЬСЯ . нема чого наРІкати Ноа паКУПЦІIJ. ~ . ще аДіНа тор. говельна організаЦІЯ Я'юбll тут ГlРОДfl:ва.1I1'СЬ свіжі іі машини ПlCtЛлздаЧІ \lO:lOK3. ЯН ВА С р,ізнО'ма l ніт,ні овочі '-8 .1І0вна\ІУ Спра:ва в тощ', ЩО дні'В 20 аСЩJТllменті, та й покупці були б \ Іперед ЦЮlвИtй:шла з лцу 'воза,вазять

пам'ять

дівчата

Безвідповідальність

.

РІДІЮ,

в

t O~~~~~~·~~~······~

ться ,приїж.джі шофе. ри 3 !пра.ПОК\1Пцінас обшшають. йд\'Ть у ~ цівни:ка"1И ылокоза.во;lуy 'В

ОБСЛУГОВУЮ ть

весни

член

Г. Синильник, вчн-

-

центр.

шлях,

та не витравити рани з сердець. .і

Проко-

в ценrрі міст,а . В МСТ Ініяких тачок по ти як 'неДО.1іIК.

воєнний

цю людей.

земляка.

раТСЬКІИ

нелегкий

дзвінкої слави. Вони лежать у рідних і

чоловік привезла по-

нього

За день Iпрода6\Ю різних Оllочі,в і'НШIf,Х 'місцях .не більше 150-200 кіла,!'ра~іIJ.

овачіJJ не має, j це l1реба lІШажа-

та

воукраїнки Донецької і села Літок.

ПО'гаJНО йде у .нас торгів.пя, поокаРЖlJlл,ась прадавець ГаЛИlна О,lек;сан.д.рі.8на ТаЛДIJІкова.-

продажу

відомі,

мужність і відвагу при форсуванні Дніпра зваиня Героя

Д3lніВlКИ IIlРИВeзJlИ Іперші 3О~ілоrpaMiB, та й ті зеленуваті ще. Цей магаЗIfН підлеглий міському

Та!}гівля ОВОЧЮІИ у Інас Їде

міста іна

продукти?

них

ДЯНСЬКОГО Союзу. Так зав'яза-

каже ·за,відуюча ,магази.но.м . -вищно було Іні огір'кі·в, Іні поміідО­ Перебоїв Інібwто ,немає, a.ne· 'і:нОІДі рів, Іні і'нших .ходових танарів. асортИ'мент Іне 'ВИl1РИМУЄТЬСЯ. Ось Тшм ІМИ .побачили лише о.вочі і за'раз п{)~і:доріIВ нем,ає,З Бог-кількаденlЮЇ даlвності.

ці

тр~\Дящих ,нашого

бійців поховано

про присвоєння старшому сер-

«Літківський»

СПОЖIfВЧОМУ товариству і працює

з

u

~ школи М.

-

радгоспу

ціальиа дошка, на якій викар-

ЗА виЕ'l'с-'о-'к"и--ми--по"'к--д'-з--н-и---к--д--m--и---,l~;зкиО~е:~:,О':ире~~::ад:іс;~в~і ИПЕНЬ

трудящих

бують імена біііців, що відомі

травня було для них п6д-

посивіли, а хлопчакам, що засвічували на ЇХ чеСТь сузір'я

доставила сюди і старшого сержанта

РАТАУ)_

І КО.~и напередодні слав-

Te.~i охоче відгукнулися.

Війна пронеслася. Два деся-

день

+ + переповнений. Санітарна машина

ІНа

ПРОГУЛЯ1нці.

Фото П . І\екала_ (ФотоХ!рані,ка

триває.

день

йшли сотні тисяч синів наро-

вдо­

ров ' я П::Шаід 10.000 чоловіlК.

військово-польовиіі

Радіо

прнносило радісні

С-8~ЄЮ

У

тоді

госпіталь.

Верховної

Делегація

поклала на могилу вінок і за-

фашизмом з далекої Донеччи-українку. ни надійшов лист з проханням Тепер на обеліску братської

смертельною.

через три дні

році

на Літківська середня ШКQ.U, був

виявилась

зидії

литиА з бронзи, цей радянсь-

МИРГО·РОД,СІ:ІКИЙ курО'рт .на Пал- і

про Донеччи-

.1

своїм золотим

зараз

марив

госпіталю одержав Указ

промінням, вітер та дощі змивають з чола солоний піт. Ви-

де

проснла

А

насуплені.

тових доріг. Сонце щедро об-

динках,

чан.

час

зберігаються в пам'я:rі літків-

ми-однополчанами з усіма вій-

Здається, чоботи і шинель ввібрали в себе куряву фрон-

даровує його

весь

він

Поховали його разом з друзя-

коліно, знявши з голови касБрови суворо

телі, жителі села.

рана

співають

А він стоїть, припавши на

ку.

тя за київську землю, любовно

поранениА,

жина і син. Радянські хірурги робили все, щоб врятувати

цвіли маки. Десь за селом лажайворонки...

Василя Степановича Харченка. Смертельно

осика, чарують перехожих сво-

в достиглих хлібах

~

+ + ну, де залишилась мати, др уного 20-річчя перемоги над «Літківський» відвідати Ново- + + життя відважного воїна. Та допомогти встановити місце могили буде встановлена спе- + + + 9 ськовими почестями. війним святом. Сюди приїхав носитиме ім'я Харченка. + 500 + + П' д + а яm ь н ар о на ж 8е "',,,, + + + жанту В. С. Харченку за лась дружба трудящих з Ноне одержавши ні нагород, ні + + Радянського Союзу. Головний А зовсім недавно за доручужих краях. Іх могили - то + лікар не міг тоді повідомити ченням партійної організації наші вірні застави, що пильно + 1946 + 20 цЮ нагороду. дяку київським друзям з~ л.юОсь чому тут цвітуть квіти. + • Окопи розорані, міста відбух,вилюючий мітинг відбувся муть гвоздики, маки, ромаш- + .• . б + ня. Ветерани, що брали міста, і сестри Героя М. С. Гаврил ко Можна стерти рани з землі, + ракет, переступило за третій носить його ім'я, П. Ф. Гор• Г. ТИМЧУК, Т десяток. Та імена багатьох бач і О. С. КОПИТЬКО, секретар завідуюча шкільним від+ бійців, що віддали своє житпартійного комітету радгоспу ділом райкому ЛКСМУ, +

хитають під вітром Н ІЖНО голівками білі ромашки,

тремтить

.•••••.••....•...•....

Телефон -

4-57.

Редактор Загублений

€.

ФЕДЯП.

атестат зрілості Бров.а,рсЬ<кою

.NQ 140273, lВидани'й

сеР~IНЬОЮ ШКQ.Тюю NQ2 ,робіт­ НИlЧої IMOl.1Mi М. Бров,а'рів I\lI'ЇВ­ СblКОЇ обла,сті Ів 1962 році, вва­ жати недійсним.

I'·

І

........ _ .

За~l. 4249~3981 .

~--------------

Тимошенко Григорій Михайло­ вич, я'кий живе ,в м. Бра:варах, вул. ВОКЗlа.лlша, б. 14, !кв. 19, порушує

QЛра,ву

про

З Тимошенко Дарією НОЮ, я.ка жИlВ~ на П'РlІємстві «Велике» .

C:rtp а:в а

суді

:розлучення

Пилипів­ п)'рфопі'д­

слухатиметься

Броварського

району.

[J

нар­

49 номер 1965 рік  

49 номер 1965 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you