Page 1

Пролетарі

всіх краtн, єднайтеся!

Рік видання ХХІ

стяхяновшь

Під прапором марксизму-ленінізму,

22 р.

Ціна

ВЕЛИКЕ

15

ВІСІмдесят

ТОРЖЕСТВО

подарство, високий рівень розвит­ ку науки і техніки,

природні

марксизму,

незліченні

багатства,

численні Натхнені рі­

кадри спеціалістів.

най­

шеннями ХХ з'їзду партії, робіт­

видатнішого революціонера і тео· ретика

року).

1958

І велике механізоване сільське гос­

роковини з дня народження Во­

-

Травня

1

ЛЕ ' Н ІН І ЗМ У

восьмі

лодимира Ілліча Леніна

КОМунізму!

(/з Закликів ЦК КПРС до

коп.

Народи Радянського Союзу, все прогресивне людство 22 квітня відзначають

парТІІ­

вперед, до перемоги

партії України та районної РаАИ Аепутатів труАящих

Київської області

...

Комуністичної

КВІТНЯ

1958

керІВНИЦТВОМ

ПІД

ВІВТОРОК

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

.

.

.N'!! 49 (1651)

ничий

засновника

клас,

селянство,

інтелі­

Іtомуністичноі партії і Радянської

генція борються за зміцнення мо­

держави, любимого вождя і вчи­

гутності нашої

Батьківщини, за розв'язання головного економіч­ ного завдання СРСР наздогна­

теля трудящих всього світу.

Ім'я

Леніна безмірно

дорог<·

ти і випередити найбільш розви­

людям праці. Час не владний від­

нуті капіталістичні країни по ви­

далити від нас його немеркнучий

робництву

образ. Він· віддав усе своє життя, всю силу свого

розуму і неви­

Кожний день

черпну енергію боротьбі за виз­

волення робітників влади за

будівництво

радянського

і селян від

капіталістів

і

літична і трудова активність мас.

початку

революційної

Це знаходить свій вияв в широ­

діяльності

кому розмаху соціалістичного зма­

виступив як вірний послідовню;

вчення Маркса

і Енгельса. Він

творчо

марксизм

в

гання за нові успіхи в піднесен­

ні економіки і культури . Радян­ ські люди виявляють глибоку

но­

вих історичних умовах. В марк­ систській теорії В. І. Ленін ба­ чив могутню ідейну зброю бо­ ротьби за перемогу революції, а в робітничому класі до кінця послідовну

революційну

патріотичну но В. І. Ленін на Красній

силу,

род від гніту капіталізму. Ге­ ніальний Ленін дав відповіді на

нікою,

питання,

які стали перед людством в епоху

імперіалізму і пролетарських ре-

волюцій.

На зорі пролетарського

руху

Ленін писав:

в Росіі

«... Дайте

з науково

Вірна конуючи

світанку Радянської влади, сорок

муніетична

років тому, в березні

країну на широкий шлях соціалізму. В боротьбі з підступами міжнародного імперіалізму, ла-

організацію

славну

-

він висловдював тверду впевне-

повів по незвіданих шляхах революційного

Партія об'єднала

всіх трудящих»

14З).

руху.

все найбільш передове, героїчне, самовіддане, що було в робітни­ чому класІ, 1 виступила на чолі народних

мас

проти

царського

самодержавства, влади поміщиків і капіталістів, за нове, соціаліс­ тичне

життя.

В. І. Ленін був натхненником

і вождем Великої Жовтневої со­ ціалістичної революції, яка спо­ вістила про початок нової ери в

історіі людства. Ім'я Леніна не­ розривно зв'язане з виникненням

і розвитком першої в світі соціа­ лістичної держави СРСР, як вільного союзу вільних націй, твердині дружби, щастя і слави

народів Ленін

му

нашої розробив

країни. наукову

будівництва

В. І. програ­

соцшшзму

в

СРСР, яка передбачала соціаліс-

тичну

індустріалізацію

країни , І

соціалістичну перебудову села на основі виробничого кооперування селянських

господарств,

забезпечити

багатою

вкритою сіткою електростанцій, з розвинутою промисловістю і тех-

партія

(Тв.,

т.

нашу

безсмертного

Леніна,

наш

нар(}Д

відстояв честь, свободу і незалеж­ ність своєї Батьківщини в роки Великої Вітчизняної війни і ус­

опір класових І пішно розв'язує завдання посту­

пового переходу від соціалізму до комунізму.

країни

стор.

ського

27,

вивела

nерше в світі соц1ашстичне суспільство . Осінений прапором

рівництвом

добробут

партії

за короткий

індустріалізацію сіль-

і колективізацію господарства,

культурну революцію,

Трудящі України, як і весь радянський на­

роковини з дня

народження В. І. Леніна . В містах і селах відбу­ ваються урочисті збори

і

вечори.

І

Знаменній

даті присвячуються лекції і доповіді, наукові се­ сії і конференції, книжково-ілюстративні виставки.

На виставках літератури, відкритих в біб­ ліотеках Чернігівської області, експонуються сім томів творів Володимира Ілліча, в яких зга­ дуються Чернігів і Чернігівська губернія. В ро­ боті ((Розвиток капіталізму в Росії», наприклад,

денін писав про розорення селян колишнього Козелецького повіту. Радянська влада принесла нове життя на Полісся. В числі інших той же Козелецький район перетворився в один з пе­ редових, родючими стали його землі, багато про­

дукції

дають ферми.

Сотні

сідьськогосподарсьЖіх

машин,

знарядь

тракторів,

мають

колгоспи.

Багато відвідувачів nриходить в музеї Сім­ ферополя, Севастополя, Ялти. Екскурсанти му­ зею Чорноморського флоту з великим інтересом знайомляться

з

документами,

що

розповідають

про те, як пильно стежив В. І. Ленін за подія­ ми в Криму: повстаниями на броненосці «ПоВчора в районному Будинку

могутньою,

виКо-

ворогів, радянський народ під ке-

куль-

В. І. Ленін мріяв бачити нашу

Леніна,

накреслення,

мир, а строк здійснив

род , широко відзначають 88-і

турну революцію. країну

його

Радянський Союз має все необ­ хідне для того, щоб швидко про­

в

культури

*** в

Броварах відбулося урочисте засідання, присвя­ чене 88-м роковинам з дня народження Володи­ мира Ілліча Леніна

ної

партії

і

-

Радянської

засновника Комуністич­

держави,

любимого

назрілі

питання

будівництва .

Од­

ним з яскравих прикладів цього

було всенародне обговорення піз доповІДІ сесії

тов. М. С. Хрущова на

Верховної

дальший

ладу

Ради СРСР про

розвиток

к011госпного

і реорганізацію

тракторних

станцій.

машинно­

Комуністич­

на партія постійно дбає про ши­ роке

залучення

народних

мас

до

управління державою,

всемірно

розвиває

демокра­

соціалістичну

тію, зміцнює союз робітників і се­ лян, дружбу народів СРСР . Ленінські ідеї, оволодівши сві­

здійснив

суватись вперед по шляху до ко­

домістю

збудував

мунізму

теріальною силою. Вони роблять могутній вnлив на світову істо­

-

могутню

індrстрію,

ТРУДЯЩІ УКРАІНИ ШАНУЮТЬ ПАМ'ЯТЬ В. І. ЛЕНІНА

ро­

у своїх рядах

заnовітам

маси «встановлять маючи шалений

здатниио

ва, єдино

тичну партію, озброїв її ідейно, згуртував організаційно і сміливо сшського

року,

1918

В. І. соціалістичний устрій суспільст-

к омуніс-

Фото П. Оцуnа.

~----------------

соціалістичним землеробством. На

рево- ли трудящі

І він створив таку

420).

рік.

поставленим

нізацію революціонерів і ми тривкий і справедливий перевернемо Росію!» (Тв., т. 5, так само культуру і стор.

1918

f:l

ність, що педалекий той час, ко­

нам орга-

n.11ощі.

обговорюють

комуністичного

(Фотохроніка РАТ AJ1 ).

----------------~

найбільш животрепетні

заінтересованість

долі рідної держави. Вони актив­

здатну визволити себе і весь на­

люцшного

со­

самих народних мас. Зростає по­

В. І. Ленін з самого

розвивав

підтверджує

про те, що

ціалізм живий, творчий, є витвір

соціаліс­

тичного суспільства.

своєї

на душу

життя і праці

народу

ленінські слова

поміщиків ,

нового,

продукціі

населення.

рію.

мас,

стали великою ма­

Тепер пліч-о-пліч

з

радян-

ським народом під прапором марк­

тьомкін», крейсері «Очаків», за революційними

сизму-лещщзму

будують

нове

подіями в роки громадянської війни та іноземної життя великий китайський народ, інтервенції. В Будинку політичної освіти Сімфе-

трудящі всіх народно-демократич­

ропольського міськкому партії організовано ве- них країн Європи і Азії. Соціа­ лику виставку, один з розділів якої присвяче- лізм виріс у світову систему і ус­ но темі «Ленінська єдніеть партії

-

незламна».

пішно змагається з старою систе-

Винятковий інтерес виявляє український на- мою капіталізму, род · до творів В. І. Леніна, до вивчення його І свій вік.

яка

віджила

геніальних праць. За даними Книжкової палати Ідеї Леніна живуть і перема­ УРСР _від 1919 року ПQ 1957 твори В. І. Леніна гають в ділах братніх комуніс­ видавались на Україні 946 раз тиражем в 24 тичних і робітничих партій усьо­ мільйони 577 тисяч примірників, у тому числі го світу, в національно-визволь­

у2к3раінською мовою 706 раз тиражем мільйонів примірників.

близько ній боротьбі народів колоніальних

На екранах ресnубліки демонструються філь­ ми, nрисвячені Комуністичнііі nартії, Радянській

і залежних країн, в міжнародно­

му русі за мир і дружбу між на-

державі, їх засновникові В. І. Леніну. Випуще- родами. Декларація

но новий художній фільм «Розповіді про Леніна»,

миру, прийняті

і. Маніфест

на московських

який складається з двох кіноновел. Дія nepiuoї з них відбувається влітку 1917 року.· Тимчасо­

Нарадах представників

вий буржуазний уряд видав наказ про арешт Леніна, і він був змушений переховуватись в

стоnаді

1957

Разліві. Другу кіноновелу присвячено останньо- зростаючу

му періодові життя Володимира Ілліча в Горках.

(РАТАУ). вождя і вчителя трудящих всього світу. З допо­

віддю виступив

т. Остапець М.

секретар райкому ІШ Украіни

Після урочистої частини учасники дивилися

новий кінофільм «СтраницЬІ бьшого».

комуніс­

тичних і робітничих партій в ли­ року, свідчать про

і міцніючу

міжнародноr(}

єдність

комуністичного

робітничого руху. Осяяна ідей

велика

немеркнучим

світлом

марксизму-леююзму,

Батьківщина

ходою йде вперед, комунізму.

наша

могутньою

до перемоги


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Вівторок,

------·tz

квітня

22

року.

1958

tz~......,. ~~~-~'

40-річчю ~Іенінського комсомоJу­ гідну ;зустріч! Уважно слу хали і обгоаори-~88-і роковини з дня народжек­ пи

комсомольці

семипопківсь-

ня

В.

І.

Леніна

і

~

колгоспу ім. Леніна викерівника своєї первинорганізації Володимира

гідно зустрінути міжнародне свято трудящих Перше Травня, комсомольці і молодь жер­

~ ~

Москвича про роботу ХІІІ з'їзду ВЛКСМ. З таким же вели-

дівського колгоспу ім. Леніна етапи на трудову вахту і ус-

чезним інтересом внепухапн і пішно виконують свої зобов'я-

~

_ Тримаючи біля

вихованці яко1 посІДають зараз новий комсомольський квиток, передові міс~я у соціалі~тич- який одержав у дні роботи

"?МУ змаганнІ серед труд•.вни-

ХІІІ

КІВ колгоспу «Шлях

юнак А. теплюк

ІллІча».

з'їзду

ВЛКСМ,

-

пише

їздовий з

-

Відбулися збори комсомольців богданівського колrоспу «Комуі неспіпкової моподі і в ряді нар:.,-я прагну якомога біль­ інших комсомольських органі- ше добрив вивезти на поля,

зацій.

Комсомольці

врожай.

29

комсомолу.

країна

1958

жовтня

яке

тепер

Так ,

наприклад,

мольці-трактористи, в.ачі

с. Семипопки. В одному і з червоних кутків колгоспу імені Леніна.

ім.

новими

(З бесід агітаторів до дня пам'яті В. І. Леніна)

Наймогутніша

ПІХІВ,

держава СВІТУ

сті, створила

(Г. Є. Сербиновський,

промислово-

найпередовіше в

побудови соціалістичного суспіль­

країни під

керівництвом Комуністичної пар­ тії свято виконують заповіти сво­

го великого вождя і учителя.

ному сільському господарстві кра­ їни вже

працювало

мільйона

600

близько

385

тисяч зернових комбайнів .

Гляньмо,

товариші,

на

рідне

відсталоі, якою наша Батьківщи­

село, які чудові зміни сталися в

на була до революції , вона пере­

ньому за роки Радянської влади,

творилася у

наймогутнішу дер-

особливо за час після ХХ з'їзду

жаву світу,

стала країною пе­

КПРС. Нагадаю вам деякі цифри,

редової техніки, науки і за рів­ промислового

факти.

виробництва

вийшла на друге місце

в свІтІ.

Понад

5

невському

сом промисловість СРСР років зросла в 33 рази.

групі

...Невеличкий

за

40

лісозавод, у яко­

робіт не був механізованим, було

наше

та

Красовському

сільських

глитаїв.

і

Понад

безземельних і 200 безло­ шадних, на кожних 6 господарств

100

му ні один з видів трудомістких таким

тисяч десятин землі

села належало поміщикам Виш­

Порівняно з дореволюційним ча­

-

підприємство

у довоєнні роки . Та і цей занод був вщент зруйнованим фашист­

один залізний плуг і ніякого

-

іншого

інвентаря,

90

кожних

процентів

населення неписьменні таким був Гоголів у дореволюційні ро­ ки.

ДОК » ,

зокрема

холодильники,

Ідучи

по вказаному

Леніним

чоловік

100

Деталі ваторів,

про­

підприємств. для

спорудження

електропроводи

еле­

для

ав­

тотракторної промисловості, чу­ гунний ·лист, інкубаторІІі клітки

і

вулики,

меблі,

швейні -вироби

різноманітні далеко не пов­

-

них рішень лютневого Пленуму ЦК КПРС і сесії Верховної Ради СРСР про дальший розвиток кол­

госпного ладу і реорганізацію машинно-тракторних станцій вся ця потужна техніка і багато ін­ ших машин стали власністю на­

ний перелік видів продукціі, яку ших колгоспів. виробляють зара:з промислові під­ Понад 820 гоголівців приємства району на мільйони

люди з вищою, середньою і неповною

карбованців.

Глянемо на рІдне село (А. Я. Вансович, застуnник

rоnови кonrocny «Червона

Україна», с.

... В го

Гогоnів).

перші роки після Велико­

Жовтня

Володимир

Ленін мріяв про

100

Ілліч

тисяч трак­

торів . Виконуючи його заповіти,

-

озброєності

господарства

ного

Відзначаючи

газет.

документ

надбанням

весняних

Сьогодні

повинен

всієї

стати

молоді

підприємства,

школи

лодь

нашого

колгоспу

з

кож­

колгоспу

і

району.

Готуючись с вята

величез­

до

міжнародного

тр удящи х

40-річчя

взялися

ряче виконують любу роботу , яку

майданчик, посадити

ім доручають . Іх силами вивезе­

контори

більшого діти заможних батьків ,

но на поля

тисяч тонн місце·

чих ясел, сільради , бані. Навколо

кількість неписьменних була ще

вих добрив. Комсомольсько-моло­

клубу розбили алеї, посадили де­

більшою.

діжна ланка виготовила

коративні дерева .

але,

хоч і була

оскільки

вчилися

школа ,

там

зде­

15

ВЛКСМ,

стежили за робо­

700

ти­

комсомольці збудувати

і молодь спортивний

колгоспу,

квіти біля

школи,

дитя­

Вирішили та­

Сьогодні в Радянському Союзі

сяч торфо-перегнійних горшечків.

кож,

здійснюється перехід до загальної

Доярка Галина Хавро успішно ви­

колгоспника

середньої освіти,

конує взяте

зовуємо для цього в колгоспі кв і­

вчаться понад

50 мільйонів чоловік. По 250260 тисяч чоловік, в тому числі понад 70 тисяч інженерів, -

місяці і

щороку вищі

Комсомольці

Плоди гігантської роботи

нашо1

відзначаються

новоспорудженого

були квіти.

Органі­

розсадник.

В нашому колгоспі

86

комсо­

мольців. Вони прагнуть бути вір-

НР.

ними помічниками па ртійної

тільки в труді . Під час від.критклубу правління

щоб біля будинку кожного

тковий

кілограмів

1200

молока.

тя

учбові заклади країни.

3

днів надоїла від кож­

ної корови по

майже в три рази більше, ніж у

США, випускають

20

зобов'язання-за

ор­

ганізації в її повсякденній ро бо-

сільського

колгоспу уро- ті по здійсненню

історичних рі­

·- по втшенню · ленt'нських чисто вручило від нього ключі шень ХХ з'їзду КПРС, з честю партн ідей про культурну революцію комсомольській організації. Ми виправдати почесне звання чле­ можна наочно бачити у кожному запевнили парторганізацію, кол- нів Ленінської Комуністичної чудовим госпників; що клуб не буде « на с · куточку Батьківщини. М · прикладом може правити і наше

замку». У ньому працюють гурт-

шлки

ку

працюють

32

чоловіка з вищою

і незакінченою вищою освітою . Небагато пройде часу, і всі ці показники

нашого

культурного

росту стануть ще більш високи­

ми. У випускних

класах сіль­

ської середньої школи готується

зараз до екзаменів 92 учні. Все більш масовим стає серед молоді заочне

навчання

в інститутах

технікумах країни.

Серед

238

трудящих

***

чоловік

колективу

райпромкомбінату,

за­

вчаться у заочних учбових за­

члени комітету комсомоль-

ської

багатотиражки,

в

с. Рqжни. • u

руках

НаДІНИ ИХ

На початку року за рішенням

правління в

організації.

:Колгосп «Більшовик»,

1

« вікна сатири » .

колгоспі

основи кролеферми -

Планували

1

заклали цього року

ми

300

відгод.rвати

кролів, але вже

придбали зараз видно, що завдання це бу-

13 кролів. 3а рекомендацією ком- де перевиконано. Кролеферма в сомольськоі організаціі догляд за

ними довірили комсомольцю Ко- надійних руках комсомольця. стянтину Деркачу. Мало пройшло Л. Осьмак, часу, а вже є 87 кролів, з яких колгоспник <>р:ілі 60 відгодовують для здачі в раху«Перемога». нок м'ясопоставок державі. с. Гоголів.

Старшокласники обговорюють книгу

"як

встановити в

5

колгоспної

олодt.

І . Захарченко, Р. Браrінська,

гартувалася

В нашш бібліоте ці є

15

екземп-

Н.

сталь

"

Шля хтиченко,

О.

:Король,

лярів твору Миколи Островсько:

Л. Богомолов а,

го

Л . Лисенко детально о ха рактерн ­

« Як

гартувалася

сталь».

ВсІ

вони майже завжди на руках.

В. Мишенко

ру . Із заключним словом на кон-

рішили провести читацьку конфе· ференціі

виступила

ренцію за цією книго'?. Убч~нирцая Дегтярьова М. Д. В.

Поліванова

розповІла

юг

і

зували головних персонажів тво-

Нещодавно старшокласники в и -

-

кладах, 9 у вечірній середній фію Миколи Островського, а r. Кр асношок про те, _як письменшколі, 40 в гуртках партійної Чудова, товариші, ознака на­ ник пр ацював над сво •м романом . комсомольської освіти. шого часу! ча Лрка .

цей

тою ХІІІ з'їзду ВЛКСМ. Вони га­

селі,

нашому колгоспі посаду інженера,

односельчанина Миколу Іванови­

центральних

шому

значив у бесіді В . Ковбасинсь­ кий, 70 з середньою, 8 з вищою на яку, до речі, висунуто нашого та незакінченою вищою освітою,

викликав потребу

на­

ним інтересом

середньою освітою, в тому числі спеціальною технічною. Ріст тех­ нічної

яке

неписьменних. Так було в на­ шій країні до 1917 року. В на­

як газети і книги, міцно увійшли

В результаті здійснення історич­

Союзу,

f

друковано у недільних номерах

Комсомольці і неспілкова мо­

-

•••

району не було будь-яких

з'їзду

napmiiiuoї оргаиіаації

ню освіту в сільськш середній можна побачити в багатьох міс­ у побут кожної колгоспної сім'ї. школі, понад 60 зараз вчаться в На полях колгоспів села- « Черво~ цях нашої Батьківщини ... університетах, інститутах, техні­ на Україна» і « Перемога» -пра­ кумах і училищах країни. Вез­ цюють сьогодні 22 трактори різ­ У дореволюційні роки на тери­ посередньо в селі у колгоспі, них потужностей, до збирання торії нинішнього Броварського школі, лікарні та установах врожаю напоготові 10 комбайнів. мислових

Радянського

мо­

ки художньої самодіяльності , село, де ще у передвоєнні роки у розпалі підготовго тимчасового панування на на­ шляху, Комуністична партія, Ра­ ліквідована була неписьменність . бібліотека ка до 1-го Травня. Комсомольці шій землі. Нині продукцію з за- дянська · влада докорінно змінили Тільки за останні два роки 165 беруть активну участь у випусобличчя села. Електрика, радіо, водською маркою «Броварський молодих літківчан здобули середськими загарбниками під час сво-

ХІІІ

Бойові noJUiчuunu

1 76

тисяч тракторів (у

перерахунку на 15-сильні) ,

3

І І

(С. І. Музиченко,

... На

Звернення

и

ronoвa ЛІтківськоі сіnьраАи)

Минулого року в соціалістич­

лен інський план

робіт.

КУЛЬ ТУРНОІ реВОЛІОЦІ І

господарство.

комбінату)

ства, трудящі нашої

в

світі високомеханізоване сільське

майстер деревообробного

.... Здійснюючи

досягнутих

комплексу

польових

n л •0 д

к_о~уністична партія на базі ус-

І

нем

всього

підприємствах

ВЛКСМ до всіх комсомольців і комсомолок, юнаків і дівчат

лодих механізаторів великоди­ мерського колгоспу !м. Леніна про перевиконання виробничих норм і відмінне проведення

Ідеї Леніна живуть і перемагають ·

читки

виклик

на соціалістичне змагання

_

відбулися вчора перші голосні

колгоспу

підхопили

за

ходок, то не менше 6.

4-5

броварських

комсо­

причіплю·

княжицького

Щорса

~

~

В Требухові, Красипівці, на

спавними ділами в труді і нав­ чанні .

~

робив

закріпленими

мною кіньми

відзначатиме

року,

Якщо раніше

за день з

бов'язуються зустріти 40-річчя

вся

~

\

щоб був у нас більш високий

одностайно

схвалюють рішення з'їзду, зоЛенінського

~

' \ грудей \

обговорювали матеріали з'їзду зання.

~ у Зазимській ..сере~ній школі,

~

готуючись

кого ступ ної

\

\

І.

вчителька Савченко,

бібліотекар школ и.

· с.

Літtш.


Вівторок,

22

квітня

року.

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

з

Вище прапор соціалістичного змагання на честь о о о

о

•• ••• ''• "• " • ,.. "• ". н • • • • ••••·• н • •· • •·••·• •·•н•• • • •'• '

і

~

і змагання як ввnику рушійну сиnу радянського

і гутнім засобом пробудження творчої енергії на­

дуктивності працІ, Комуністична партія занnк­ кає робітників, моnгоспників всіх трудящих нашої

країни

все ширше

і

ширше

розгортати

соціаnістичне змагання.

~ роду. Проявом високої соціаnІстичної авідомості

!

о

За почипо.;п Мииоли Ма:мltя

Воnодимир lnniч Ленін відкрив соціаnістичне вою переходу до комунізму є підвищання nро­

~ суспіnьства. Він вчив, що соцІаnістичне змаган­ ~ ня виховує нове ставnення до праці, воно є мо­

1 .Травня!

Відповімо ІК, товариші, рідній Комуністі4чнііf

'

дІnяннах і творчої ініціативи трудящих є патріотичний nартІї самовідданою nрацею ІІа . всіх ! госnодарського І куnьтурного будівниц1ва. Ши- ~ мамаївський рух, який зародився в гущі мас і роко розгорнемо бойове соціаnІстичне змагання і ~ поширився нині по всій країні. ~ і

!

за усnішне виконання азJІтих зобоа'язань

.~

Перетворюючи в життя nенінську настанову 1958 рік, за гідну зустріч вenuкoro ~ про те, що найважnивішою, найгоnовнІwою умо­ дящих - Першого Травня.

на

!

свята тру- і

і-

!

..... ·····-,..... .,. .......•,..............

!

Jt . ll····~···

ДНІ НАТХНЕННОІ ПРАЦІ Ми, трактористи, також можемо працюва­

-

ти так , як бригада донецьких шахтарів

Соціаді стичноі Праці Микоди Мамая,

Грунт під ці культури підготували механізатори. Н. Соnовей,

заяви­

-

ди наші механізатори перед початком сівби.

Героя

голова

весняної

с. Ку.'Іаженці.

результатів

-

на

nідготовці

грунту ледве дотягнув до норми. ДругGго

с іють по

дня

виробляти

1,5- 2

трактором

« СТЗ-НАТІ »

ток до півтори норми. Це буде нашим подарун­ ком

на

щодня

змінні

На

трактористи Василь СизоненкG і Петро Козюба.

розсаду якої горшечках,

виростили

у

садять

свята

так заявили батько і

гектара більше змінного завдання

При плані 490 гектарів ранніх зернових і зернобобових культур посіяли 385, в тому чис­ лі на частині nлощі ранні колоскові nосіяли пе-

рехресним способом.

А. Гаnицький,

агроном колгосnу ім. Леніна. с. В.-Димерка.

про хіА весняних поАьеввх робіт в коАгоспах району

за станом на 20 квітня 1958 року (в npou. АО ПА8НJ)

(в кілограмах на корову)

.. "'

~>."

~~~ ~=.t

938 902 862 836 818 808 804 792 783 775 Бобрик, ім. Сталі на 773 Мокрець, ім. І -го Травня 769 Світильне,

«Червоний пр а nор»

«Червона Україна» Требухів, «Жовтень:. Плоске, ім. Леніна Семилолки, ім. Леніна Пухівка, ім. Ватутіна

736 712 688 687 684 668 666 662 665 649 601

В.-Димерка, ім. Кірова За во ричі, ім. Кірова

Жердова , ім. Леніна К алита,

і м.

126 100 84 94 104 86 74 74 100 91 80 104

739 77

Гоголів,

Стал і на

Кулаженці , «Зоря»

Богданівка, «Комунар»

82 61 63 94 66 80 69 90 95 75 71

Рудня,·

Назви сіл і колгосnів

Семилолки, ім. Леніна В.-Димерка, ім. Леніна Требухів, «Жовтень:. Світильне, «Червоний nрапор:. Кулаженці, «Зоря» Гоголів, «Перемога:. Гоголів, «Червона Україна» Русанів, ім. Сталіна Богданівка, «Комунар:.

Заворичі, ім. КіРова

ім. 40-річчя Жовтня

Троєщина, «Дружба»

По Броварській МТС

599 70 590 62 589 61 752 80 725 83 736 81

По Бобрицькій МТС По раііону

65,3 64,9 63,6 59,3 52,5 49,9 48,9 46,3 42,5 41,0

Зазим'я, «Шлях Ілліча»

Мокрець, ім. І-го Травня

Жердова, ім. Леніна

Рудня , ім. 40-річчя Жовтня

Літки, ім. Калініна Бобрик, ім. Сталіна Плоске, і м. Леніна Пухівка, ім. Ватутіна Рожни, «Більшовик:.

Погреби, ім. Кірова В. -Димерка , ім . Кірова

Княжичі , ім. Щорса

Калита , ім. Сталіна В. -Димерка, ім. Шевченка Красилівка, ім. Жданова

Гоголів, «Перемога»

Зобов 'язання

4-6

в.-Димерка, ім. Димитрова

Троєщина, «Дружба:.

По Бобрицькій МТС

36,6 36,4 36,1 35,4 34,7 34,7 33,9 32,3 28,6 28,4 27,5 22,3 22,3 20,9 20,0 16,6 10,6 41,0 39,1 40,1

По Броварській МТС По району

------------------------------------

Останні

вони

викон ують з

вісті

но,

в

тому

числі

з

валок

-

40

В. Буnавка,

***

агро н ом .

Городні

бригади,

щодня

по

ТРУДОВІ ПОДВИГИ НАШИХ ВЕТЕРАНІВ Д.:алекий

1920

рік.

Краіна

ще охоплена полум'ям грома­

виків соціалістичного змаган­ ня на честь Першого Травня . Валентина Ошова закінчила торік школу і зразу ж почала

працювати в колгоспі . Правлін­

дянської війни. У той час ня артілі призначило її телят­ поблизу нашого села з ініціа­ ницею і доручило доглядати 25 тиви комуністів М. Сеченок та голів молодняка . Вона полю­ І. Пастушенка організована била свою роботу, добре справ­ була перша в наших місцях сільськогосподарська

артіль

ляєть ся з не ю,

наглядом

38

і тепер під її

телят.

«Нова зоря » . Через деякий час Внесе наша Валентина свій артіль прийняла Статут кому­ гідний вклад у всенародну ни. У 1933 році комунари пе­ боротьбу за те, щоб наздогнати своє

господарство

і випередити Сполучені Шта­ в колгосп, назвавши його ім' м ти Америки по вирGбництву великого Леніна.

Одним з перших, хто ще

продуктів

38

душу

тва ринництва

на

насе ~ення.

ЗАВЕРШЕНА ЕЛЕКТРИФІНАЦІЯ СЕЛА Засвітилася лампочка Ілліча

2,0 3,1 7,4 4,0 2,8 0,8

76 років, ветеран колгоспу і хуторі. Повністю

завершена сьогодні в лавах nередовиків. електрифікація села.

Торік Микола Сакович виробив 607 трудоднів. НОВОБУДОВИ Не набагато молодші за Зростає поголів'я громад­ т. Онопрієнка П . І. Полозюк, ської худоби. Потрібні нові Ф. А. Д.:зюба. Ім по 72 роки, каnітальні тваринницькі при­ а у кожного по кілька сот міщення. За рішенням загаль­ трудоднів, вироблених за ми­ них зборів колго спу розпоча­ нулий рік . Вони і зараз майже то будівництв() капітального

21,7 7,0 5,0 14,1 13,6 37,3 13,6 29,4 31 ,0 24,6 8,8 7,0 10,7 4,3 12,2

10,0

12,5 11,5 12,1

1,8 1,7 1,8

2,7

щодня на роботі.

Трудовий подвиг найстаріших наших кGлгоспників, таких як

·6,6 1,7

Онопрієнко, Полозюк., Дзюба , колгоспниць П. Г. Лозицькоі і Н. Т. Пальоха

-

приклад

НОВІ ІМЕНА Продовжувмо

наші

100

котлован

голів . Вже для

укладки фундаменту .

***

За рішенням виконкому сільсько ї Ради групі колгосnни­

ків відпущено 100 кубометрів лісу для індивідуального жит­ лового будівництва.

для молоді.

2,1 1,0

корівника на викопаний

короткі

розnовіді про молодих пер едо-

Колгосn с.

ім.

Л ен і на ,

Жердова.

~об село потопало в садах Не було жодної весни в остап- аміачної селітри, все змішуємо ні роки, Щоб у нас не nроводили з грунтом, знятим зверху , і заси­ посадку nлодових і декоративних паємо в ямку . Для б оротьб и з

шкідниками додаємо

50

грамів

гексахлорану. Все це сприяє до­ брому приживленню молодих де­ рев .

дерев висадили 350 дворічних Посадимо ще 4 гектари саду і яблунь переважно мічурінських 2 гектари відремонтуємо. Багато дерев Коnгосп Ім. Ватутіна, с. Пухів- високоврожайних сортів. Вперше плодових і декоративних

М. Суботовсьний,

•••

на. Наша бригада, що розташова­ цьогG року посадили 50 nерсиків. п осадили колго спники на при са­ на дибних ділянках. на в с. Рожівці, вчGра посадила Заклали також ягідник Коnгосп ім. Стаnіна, с. Русанів. 0,40 гектара посадили смородину 4 гектари картоплі. Закінчили М. Маnяренно, Бригади закінчили борgнувати також садити сад, якого мав)Іо 7 са.:tонод колгосnу Ями добре заправляємо . Бе ре­

*• •

Коnгосп «Шnях lnniчa», с. За- озимину на всій площі, в тому гектарів. 3ИМ'ІІ.

надо юють

обліковець.

агроном.

гектарів.

честю :

лячись на свій nохилий вік- в колгоспних хатах на новому

1,0 17,5 4,2 9,0 10,0 2,8 23,5 20,0 7,1

полів

тракторист кож цибуля . сі-

ло

По сторінках коАгоспної щоденної стінгазети

Україна», керують М. Рябуха та О. Щи- -

А. Бреус агрегатом з трьох

М.

Н а ф от о : Л . М. Каланча (сnр а ва) та Є. Л. Бурдюжан.

дерев. От і нині посадили 4 гекна 400 гектарах, зокрем,\ жи­ тари нового саду, а на 3 гектарах відремонтували плодові нас. Гогоnів. Вчора· посіяли 60 гек- голь, закінчили садити ранню ка­ вим тяглом на 300 гектарах. садження. Тут на місці загиблих М. Мищенко, тарів кормового люпину на зер- пусту на 5 гектарах . Посіяна та-

Коnгосп «Червона

Є. з авдання

кілограм і в молока nонад з а вдання .

лективної праці, був глибоко шановний всіма нами Микола Сакович Онопрієнко. Недив-

~g=~~c

В . -Димерка, ім . Леніна З аз им'я, «Шлях Ілліча» Погреби, ім. Кірова В.-Димерка, ім. Шевченка Літки, ім. Калін і на Русанів, ім. Сталіна Красилівка, ім. Жданова В.-Димерка, ім. Димитрова Рожни, «Більшовик»

доярка

4-5

років тому став на шлях ко­

,..,

Княжичі , ім. Щорса

області, ком у ністка Л. М . Кал анча та її учен иця Бурдюжан зобов'язались щодня надоювати п о н ад кілограмів молока.

ретворили

ЗВЕДЕННЯ

про на,4ій молока в комоспах району за станом на 20 квітня

.!!:

-

великого

Іван Половко.

картоплю.

3ВЕДЕННЯ.

Назви сіл і колгоспів

1-1,5

торфо-перегнійних

картоплеводи

...

Травня,

честь

сіють ярих тракторист Василь Скиба та сівач

зерно, готують грунт під кукурудзу, пізні зерно­

Овочеводи закінчили садити ранню капусту,

1

на

син .

Уnоравшись з сівбою ранніх колоскових, меха­ нізатори закінчили сіяти кормовий люnин на

в і і зернобобові культури.

матері-Вітчизні

трудящих

завдання

Наслідуючи nочин з натного шахтаря М. М ама я, доярк а сільгосл­ «Лені н ський шлях », Новосел ицького ра йону, Чернівецької

артілі

13- 14 гектарів ярих nри нормі 11,5.

У найближчі дні доведемо денний виробі­

-

гектари більше норми.

ПеревикGнують

• ••

Якість роботи добра.

його наnарник Василь Стригун виконав змінне завдання на 102 проценти. Вогник змагання все більше розгорався. Працюючи nозміннG, вони почали

«Зоря».

Полем прямує посівний агрегат. За кермом трактора « Wніверсал» тракторист Тимофій Кузь., мик, біля сівалки його син Микола. Вони щодня

А коли настав час, дружно вийшли в поле. Зразу тракторист Михайло Шинкаренко не до­ бився бажаних

колгосnу

якими , числі перша комплексю.1 бригад<\

В. КnимасІt, брн rадир бр и гад и

Ng 4.

мо 8 кілограмів перегною, 100 грамів суиерфосфату, 50 грамі в

ім . Щорса .

с. Княж ичі .


СТАХАНОВЕЦЬ

4

'

.

Виставка

..... них/В · ШКІЛЬН .Уіо ІМ ін ц ів

л ен

виробів

УЧНІВСЬКИХ

до

приносить

хтось

ЗА МИРНЕ СПІВІСНУВАННЯ /І І:

24 квітня - Міжнародний Єдність молоді день солІ_да~ності молоді про- ~ одну перемог у.

коли

бібліотеки

Р~_чноІ Бандунгської конференЦІ!.

невеличка,

позавчора

У nіслявоє~ні роки в житті багатьох народів Азії і Африки сталнея глибокі зміни.

запи­

-

Ну як, гарна вона?

-

Дуже гарна. А що ж тобі найдужче тут сподобалось?

-

суверенних держави. На nорядок денний поставлено nнтан-

Тре" · оухІВська школа продемон- семирічної

й струвала на районні б.

значне місце займають тво­ ри про В . І. Леніна . За останній час на цю книгу бу.1о особливо багато запитів. Адже в кожному

·

них

УЧНІВських виро ІВ,

ішла підготовка до урочис­ присвяченого 88-м ранку, роковинам з дня народження В . І. Леніна . З книги «Моя читаночка >> багато х.~опчиків і дівчаток пере­ класі

М

сів

розповідають про діяльність В. І. Леніна. якої

нараду

загонових

кда- ської школи.

роботи учнів

-

Броварська, тре-

Великодимерська. ВідЗна-

тє -

і

..ІХ

-

к оли

сила.

nатріотку

всі

. уворою І

французькІ

73

гнів-

На знімку: на вис та вц і у чнів ­

Піонери нашої школи ознайо·j Л.

мились з роботою на тваринниць-

Кожен з ких фермах колгоспу. них облюбував собі лошатко або

телятко для догляду у позашкіль-

нИй час.

систематично

піонерів

Багато

в

допомагає старшим

роботі

на

фермах . Учні зустрічаються з випускникамн нашої школи, що там

працюють, і дуже ба гато цікавомолодих від почули вони працівників ферм -. Л. Цьомки,

В.

Шевченко

Юннати

кролів .

кроле~

участь

піонерів

наочних

посібни -

Пожвавилась У

-

виготовленні

По сторінках журналів соціалістичних

3

ац і я

іЇ КраЇНИ, ТО ВЖе ексnлуатацію В другій п'ятирічці . ЛОВОЇ Продукц ла неОбсяг виробництва збільшився в 1957 році вона становн

Центрального

2,9 раза. Китай - над 50 nроцентів.

радянських учених

тер иторії І

науково -дослідного

Для

УгорщІІни,

економік и

гідроенергетичні

ресурси

де

і запаси

як пові до м.чяє інституту фізики, журнал « Венгерские НОІ3ОСТ!і», будується nерший в · країні атоман й

розвиткові сприятиме не тільки експерименталь них робіт в галузі енергії в використання атомної мирних цілях, але й подасть пеь -

Велику доnомогу в буді'І:н:цтві атомного реактора подають ~ігор ­ щині радянські вчені . Стuорення реактора, робить висновок ї'{ур­

його

ну практичну допомогу

ності ,

сільському

в дію

промисл о -

госnодарству,

медицині.

Піклування

про

1

1'.1.•

Міжнародний

солідарність

свою

ливо широкі nерсnективи.

нал,

є

з

«одним

визна•І•ІІІ Х

ре-

угорсько-радя; Іського зультатів економічного співробітницrва'> .

здоров'я

народу

І

з

·

1

в пере-

справи.

купили для артілі

Трактори,

автомобілі

І комбайни, і косарки, Молотарки і грабарки . Всім відомо вам, що трактор Є в селі великий фактор: Міцно він ввійшов f побут,

Дав нам радість і добробут. Нам потрібні трактористи, Слюсарі і мотористи,

Нам потрібні комбай н ери, Машиністи і шофери. Хто ск інчив деся тий кл ас, Хай іде в колгосп до нас. Кожен фах у нас набуде , В сім у н ас р обота буде. А. Динник, інженер.

Треба сіять в ранні строки. Тр еба дати, милі друзі ,

Чисте поле кукурудзі,

Бо усі ми сало й м'ясо

м.

Бровари .

,,день великого футбопа"

ися гру х . Щоб подивит в Бровара . • · · б ут ОЛІСТІВ, сюди прни шло бІль_ зулування народного уряду і Бол-І-ше. 1000 трудящих . Першими ьк~1 сегарської комуністичної партії npo стр 1лис_я коман~и Бро~арс текздоров'я трудящих розповідаєть- редньоІ школи 1 Гогол1всько1арт1m . nромисл ової ся в статт 1· доктора т. в . Кола- стильної учні, і рова, вміщеній у журналі «Новая Більш злагоджено грали на 2 забили ан гоголівч ворота У м З-річчя І з зв'язку у я» Болгари іграли з Внічию ьше. біл голи народно країні лення в малярі я ·

Про ці наочні результати пік-

І : І -ком а нда

М . Погодіна драматур г а «Людина з рушнИц ею» . В статті, с nектаклю, цьому присвяченііі

журнал «дружба» наводить ч исл енні відгуки китайських глядачів , якнх особливо зачарував об раз В . І . Лен ін а , створе ний артистом Дя о Гуан-тань. « Колись я часто думав , го ворить робітник Цяо Ші -кай, що живого Леніна вже більше не по -

бачиш, але як було б добре по на сцені! Я образ бачити його був дуже зворушений, дізнавш ись

ще до nочатку

сnектаклю, що в

на сцені з тим, який я малював собі в серці, чи nодібні будуть я nостановку На ці образи?

nрийшов з біноклем. Так, nодіб­ н и ііІ С п равді , под ібний! І ха рак ­ тер, і міміка, і зовн ішній вигляд

все схоже на того Леніна, об­ раз якого я уявляв собі» . Бригадир одного з виробничих кооnеративів Лю Чжун ь-сань nи­ ше: «Постановка n'єси «Людина

-

з

рушницею »

дал а

мені

можли ­

вість зрозумі ти, що успіх револю­ ції в Росії нерозривно зв'язаний з керівництвом з боку Комуніс­ тичної партії Радянського Союзу і В .. І. Леніна ».

Дорогий і любимий образ вож­

чого класу - Леніна, п'єсі є Ленін! Я nодумав: неод- дя робітни є журнал , заnалює китай відміча

у roмv чис.~і цю п'єсу,

Адреса редакції:

м . Бровари, Київської області, вул. Київська,

ливарно -nрокатного

ВИСелку.

Дорогий і любимий образ

На сцені Пекінського народного художнього театру з великим успі хом іде відома n'єса радян -

ф

заводу і збірн а Першотравневого

надає їм нових ме- мінно треба сходити і nодивитися ських глядачів , За роки народної влади в Бол-І кувальних і профілактичних nорівняти образ Леніна сил.

гарії збудовано близько 200 лі - дичних закладів,

їх справедливої

. Ми

Ось велика йде весна.

встанов значно демократичного ладу.

ського

кам'яного вугілля досить обмеже­ ні, можливість застосу -~аннf! но­ вих видів енергії відкрива є особ­

реактор. Введенн я

,1 '.'

участь в ді-

Людно було у минули й вихідінфекційні населення країни стало корисгу- захворювань на тяжкі день на міському стаді оні ний никла з зовсім майже , хвороби до.о мединu безплатною

к итаю

буде здано в 40 nроцентів від валової

на

•І

ВсІм у нас робота буде. Вже не· ті тепер порядки, Що в селі були 'лиш прядки.

ий приріст на12 санатор і їв. 106 амбулаrорііі в І збільшився природн 1951 рокv все селе ння. Різко скоротилося число селах. З березня

країн

Завдюш nоліпше нню є ~асовеликих п_щnриємств важко~ про- nромисловосп, що виnуска добробуту народу ного увала nеревищ не цтва, виробни би но мисловосп, з них уже заКІнче промІІС-

Будапешті,

І' ,;

веси а

Як скажу , що ярину, Як і всі минул і роки,

піонервожата.

ватнея . . . випу-І помогою. Т епер один тк,Ір сть почала ська nромисловІ п JИ · першо-, Усшшно.му завершенню . . . . · . • о1. скати сучаснІ. автомобІЛІ, тrаки, ,ятир_чного плану К итаиськ ro п :Іно ІlорІІІІJ .. чоловІк 800 на журн~л nотужні локомотиви, металургій- nадає Республіки Народ.ноі у лІЛІЖОК число роком 1939 з нози~ и верстат вання, «Китаи» п~исвячує статтю шд не устатку ращоапаратуру , то·ш 1 карнях збільш илося маІіже 11 з загол_овком . . «~акл.~дають~я осно- зразКІв, виникло виробнищ во рази , а в ус .1и• м едичній ci..-u.i , прилади В . кра1ни» ви ІндустрІаЛІзацн легованих . сталеіі . . і ю 195з - 195! рр . , пише . журнал, по- алюМІНІ 1 ~52 рощ nродукUІя в 4•5 раза. в Якщо 670 ~к бІльш цтвq бущ~ни чато матер іаль-

В

молоді.

Споживаєм дуже ласо. Хто скінчив десят ий кла с, Хай іде в колгосп до нас. Ко_жен фах у нас набуде,

....................................................................................................................................................................................

з допомогою

країн.

Відзначаючи

мозі

Не відкрию новину,

розповіла виставка дитячої твар­ чості . Л. Бабенко, старша с. Світил ьне.

врятовано.

Ціль у нас у всіх ясна: Енергійно треба діять, Час настав орать і сіять.

ків для школи. Про це яскраво

го

м. Бровари.

в

j:1,' ,І

nідтримку

радянської

юними борцями пр

Так ото ж той голова Говорив такі слова :

на передати ферму і обіцяють осінь в рідний колгосп не менше НЮ

ух1ред

Захотів я і в газету Помістить його промову. Напишу не слово в слово , А у вірші милозвучно, Щоб читать було нескучно .

Шевченко

оргаНІзували

nідняли

Beд,uua

го скла і ряд інших.

У позашкільний час

Г. Кедровська , бібліотекар середньої школи N2 І.

за п 'ятиріччя

знахо-

день солідарності молоді, юна-

Випадков о п озавчо ра Був в колгоспі я на зборах. Виступав там голова й говорив так і слова. Як пр изнати сь п о секрету,

--- --- -

матеріалів про В . І . Леніна . З до­ активістів піонерів помогою з новими бібліотеки ознайомили журналами шир оке коло читачів.

nонад 350. Решту

завжди

моральну

дять

. я СПІвчутт

Бухіред , рують

Джамілу

люди

набір

стереометричних тіл з органічно·

кда-

чесні

жам1ли

струму. ;:_

І. редній школі N2 І. В. портрет Фото і текст м. Горбатенка, Леніна, вишитий на полотні, вии. роби з дерева учнів Бобрицької інспектора райвідділу наросвіт

при­

І ндустріалі

І' "

готувалися по- ки і дівчата Радянського Союколонізатори демонсткарати на смерть алжірську зу, всіеї земної кулі

Жук

тини

ос ­

Бібліотека нещодавно одержа­ журналів номери квітневі ла «Ба рвінок», «Піо нер», « ВожатьІЙ », « Піонер ія». Там є багато цікавих

С

ства від ярма колоніа

ідуть імперіалізму,

руху

· · І дІвчата. наки -

Вони

кііі ес су Семиполківської школи Вален- ських виробів у Броварсь

новним питанням було « Що чи­ тать про В. І. Леніна учням ва­ шого класу». Гурток юних дру­ зів книги взяв активну участь у випуску шкільної стінг азети, св яченої знаменній даті.

5

чено також роботу учениці

Провели де

націона л ь-

ність.

лізму юнаки і дівчата зміцню-

контура,

коливального

Требухінська 5-дамповий радіоприймач,

посіла

школа, друге

підго ­

матеріали

вожатих,

'

лодь залежних і кслоніальннх

беруть активну · не nомеркнуть у nам'янtколн

1-4 ІІ • виш моделі , виготовлені учням'!' увагу мудяязання, в ивку, ... .

ше місце

прово­

житт я

рядах

єдність і дружбу. 3асдуговують на І ють свою розуміють, що в цьому

Оголошено рішення жюрі. Пер- прямлювача • змінного

товку до ленінських днів. Облад­ виставк у,

ких прикладів безліч. Братер­ заnалює моська nідтримка

вnевнені твердо лізму, . Життя протесту .===== =н=І=а=-,_~/ ний голос і ",==== =ол=о т=и=к ===о= ===== ===== · спо-. Ного · і ора генерат ого трифазн Б · · лдіча д ра . виолодими л енша, .одного . ив· портрет опІ·вперr дв , живачів шонерськии прапор.

тримати

значну

взяв активну участь у націо­ нально-внзвольному русі. Та­

лодих nатріотів Єгипту і Сірії;

яка відбу- шивки учн 1· 8 кия жицькоІ- ш кол и

димерської середньої школи ви- схеми І в ш

Наш Ленінський стяг.

велику

1

u

році

го походження Фернан Іветон

героІчною була боротьба мо- Юнаки і дівчата нашої країни

та М. Волкова, ви- ·~·

ої серrдньої Ж!, апшкацн, схеми, вироби з Броварської вечірнь молоді : діючі чої робітни школи Великоучнів Гурток іну. пластел

Я буду в руках

нали

1 -

. -

Я ленінцем буду,

див

виставці Ф. Ковтуна

ого , шк·оли І. Пr.дд"t')н ,

ю

Калитянбами. Броварська середня школа бобових кудьтур учнів

писали собі для того, щоб потім вивчити напам'ять вірш «Портрет Леніна ».

цьому

народом

федераяльності Всесвітньої молоді І' ті славні діла молоді Судану , ції і 1 демократичної й радіо- художні вироби з содоми ~·чи~ лася, потужний· шкільни м · т ' ,;· арокко, Індонезії... ун1су, . Міжнародної спілки студентів , в узол, численНІ виро б и з дерева, 10 класу Завориц ько-1 ш•·о.~ІІ " .. / зв'язки дружні ують В боротьбі nроти колоніа- підтрим металу, малюнки олійними фар· А . Мищенка і мозаїка із зерно- 11 більш як з 200 організаціями І

того

в

зуnинити

но-визвольного

новому добре оформленому збірнику підібрано багато ціка­ вих для дітей матеріалів. Серед

... В

біблі~еки

зможуть

nерших

У

·

нашої

алжірським

битися за незалежність його країни. Алжірець французько-

між ~р~цес великого nробудження наТр0і,дхатмои вистуnрає за мир , за в ятування люд1 ВІдродження народів. лізму та

оповідання та вірші про Леніна запам'ятала? - Так, з апам'ятала . Вони гарно

Актив

з

разом

І ніщо, ніякі nідстуnн імперіа- ротьбі

лізму не

І

Достойно

Анрі

Майо взяв у руки зброю, щоб

nодвиги в бо- І' небної колоніальної системи. країн наза нові свободу і незалеж- ,І

читали.

написані .

ліквідацію га-

про nовну

ня

Все... Казочку про Червону шапочку ми з дівчатами гуртом

-

На

місці колишніх колоній і заутворилося 23 лежних країн

тую в учениці.

1

Француз

Істо- І усього світу.

нии ~а ознаменування

але жвава дівчинка Л . Прус зда­ вала книгу «Моя читаночка».

ще

встан~вле- І воєн вистуnає передова молодь

Він

сш.вІснування.

здобу,l а

Проти брудних колоніальних

мирне .

за

тн. ~олоюаЛІзму,

здати книги , то він хоч·· коротень ­ ко розповідає, чим йому сподо­ бались прочитані твори. Ось, на­ приклад,

ПРОТИ КОАОНІААІ;3МУ,

-==

ОіОліотеці У нас заведено порядок:

22 квітня 1958 року.

Вівторок,

Поті м грали футболісти сnор-

«Сnартак» і товариств тивних «Авангард». Рахунок зустрічі В. Калюк. 2:2.

Запитання і ·відповідь Що у вас можна придбати звер­ з художн ьої літератури? тається група трудящих до зав і­ дуючого магазином т. Бобка . - Нічим не мож у nорадувати .

-

- А скільки nродали книг за останні З тижні?

· -

Все, що було, те й nродав ...

Незадовільно ник

проходить

роз nовсюдження

книги

мі ся ч ­ в

се­

лі Богдан івка . А між тим це не голову ні турбує ні т. Бобка, т. Ли· Великодимерського ССТ І. Заболотний. зуна.

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

N2 138.

-------500 -------------------------1867-2

го управління культуJІи. Броварська районна друкарня Київського обласно

Зам.

49 номер 1958 рік  
49 номер 1958 рік  

49 номер 1958 рік

Advertisement