Page 1

ПРОЛЕТАРТ ВС!Х КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

РІк анданна ХХ

СТЯХЯ НО BEUb

Ха й

49 (1498) СЕРЕДА

.

24 1957 Ціва

15

Номуніетична

партія

Радянського Союзу-велика запалююча керІвна

RBITHH

Орrаи Броварсьвоrо райониого воиітету Rо:мJвістичвоі партіІ fвраіии та раіtоииоі Ра,ци депутатів тру,~;.а:щих Rиївсьвої обл:асті

жи ве

р.

в

сила

радянського

народу

боротьбі за побудову комунізму!

коп.

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС до І Травня 1957 року 1.

Хай живе

~іжнародної

1

Травня

-

день

•соліда:рн-о,сті

тру­

дящих, день братерст:ва. робітни­ ків у·сіх краі'Н!

2.

Пролета.рі

всіх

країн, єд­

ЮlІЙтось!

3.

16. Вратерснкий привrт l'РУ­ дящим Народної Реопубліки Бол­ гарії, я,кі будУють соціалізм! Хай живе 'Нерушима дружба і С<півро­

Привіт японському 'наро- вищепня матеріа.1ьно,го ту і кудьтурноrо

дооробу­

рівня на.роду,

гарським народа;ми!

28. Палкий привіт народа.м 40. Праці'Вники соцlалІетичА,ра.б·ського Сх·оду, які борються 'Н()Ї про·мИІСЛ()ІВ(}СТі! Впрова)І;жуйте н01вих колонізаторсь'ких У виробництво передОІвий д·оовід, щим У горської Наро·дної Респуб­ 1 проти Брате:рський при:віт трудя­

аа тех•нічний ліки! Палко бажає:мо угорськаму пла.нів імп~іалісті·в, за зміцнен- боріться ня національної неІЗаЛеjЮІЮсті і і всемірне підвИІЩення Ю\:j)()Д{)Ві У<tШХl/В у будіВНІJІЦТВі 4. &ра'ТерСІІКИЙ привіт усім: ·суверенітету своїх лержІІІв! тивно·сті праці! ·соціаліІЗому! Хай живе ІНерушима народам, я;к.і борютнся за мир, за го інтернаці()налізму!

друrЖіба. і 'С<ПівJІОбітяиЦ"І1Во ·мі'ж ра­

демоюратію, з& соціалізм!

29. Братерський привіт на:ро-

длнськ,им і угорським на.рода:ми!

пр(}грес проду;к-

41. Робітники і робітниці, ін-

да,м .Ііндоне.зіі і Вірми, які бо- ж~ери, техніки і майстри! По­ рються за мир і зміцнення на- ліпшуйте о·ргwніза;цію виробни­ 18. Братеренкий привіт тру­ ся за. ско})()Чення ообровнь ціопальної нtJзалежності с;воіх цтва, зміцнюйте соціалістиЧІну дящим Наро·дної РеС<П)'Іблі,ки Ал­ ~бройних сил, за. .пом'якшення краін! Хай міцніють дружба і дисципліну праці, за.боопеч:уііте міЖіНафодної 'На.пруженооті! Ви- банії, які будують соціалізм! Хай між на.ро)І;а.ми ритмічну роботу підприємств! живе нерушима дружба і ·спів­ ооіІвробітництво криваfіте пр!Увокаторі'lІ

5.

Тру~ящі всіх ·країн! Воріть­

·робітниц'11в·о· між ра;дЯJн·ським і ал{)анс.ьким народами!

віЙІНи!

Прихильнwки 'МИру!

6. гайте

припинеІrня

Вима­

вІПІробу,ва~нь

7. Ха,й живе нерушима і)І;е·Й!на. єдн~сть і 'братерська солі;~;а,рність тій! Вище ленінізму!

8. Хай міцніє співрооітн.ІІІЦ'ГВО між к·омуніста.м:и, соціалі~ами і Всі'Ма

прогресИВІним:и

боротьбі

·за ·МИР,

силшип в

демо:юриію і

неза.н~жність народ~в!

9. Ха,іі: жи:ве велика ·~півд·руж­ ні·сть. 'На.родів :юраін соціаліІстич­

Вс·емірно

Радянського

Союзу і на.родwми

Ін!донезії і Бірми!

42. Труді'В'НИІки ра:~~;янсЬІКО'Ї ін-

дУ·СтрН! Боріться за режим ек,оно-

53. Працівники риб'Н(}Ї про­ мислово·сті! 3більшуіі'Ге вил1JВ ри­

би, підвищуйте як.іІС'ТЬ ·і знижуй­

те собі,варті<сть продукції!

54. Колго{шники і колг(}спни­ ці, праціІвнwки МТС і р:lІдГ(}СПів, опеціалісти СЇЛЬІСЬRОГО• ГО·СП(}Дар­ ~тва! Да~Іо кра,їні більше зеряа, м'я,са,

мо.1ока,

ЛЬОНу,

к.а 1рт'С!ПЛЇ,

бruв·ОВ'НИ, ОВtУЧіВ

вавни, Та

ін­ ШИХ ПРОДУJRТіВ СіЛЬІСЬRОГО Г()СПО­ да:рс·тва!

55.

Працівники ·сільсЬІК,(}ГО• гос­

@ДЗІ:рства!

Ворітнея за. ~~;альше

30. Па:лкий прИІВіт нар(}ДІІ!М мії, підвищуйте я:к&сть і зни- підн~се!ння зерн()ІВ(}ГО гоtшола.рст­ Братерський привіт трудя­ ва! щим Монгольської Народної Рес­ •колоніалнних і залеж'НИХ ІЮраіЇн, жуйте с·обівартість продущіі! публіки, які ІУулують ооціал~:Jм! які борються проти імперіалk43. Радянські ·металурги! Вдо­ 56. ПраціІвяИІки сільського. гос­ Хай живе нерушима ~ру.жба і тич:ного гніту, за овою овоо·оду скооrалюfіте техніКІУ і технол()гію подарсnа! У спішно Л:РОІВ'еде~мо співробіrnиц·Nю між Ра.дЯ!JІІСЬІКИм і націсшальну незалежність! 'ВИІро,бництва, пооніше викорис- :веонлну сівбу 1957 року, до­ і монгольським наролами! 31. Хай живе ленінська. зов- товуіhе резерви пі<щпривмств! б'ємося високого врожаю! 20.

марксизму­ ЩИ·м

пра:пор

товар1в!

19.

і nооної ~заборон' атомної і 30k невої зброї! Не }І;()Пу~имо роз­ в'язува'Н'НЯ атомної війни!

комуні,стичних і робітничих пар­

Пращів.ники прtншсло:вос·ті

52.

про:цовольчих

рИІзму, за· мирний, демакратич- зміцнення могутн-ос·ті і бrопеки ро:зши:ряйте виробництво і поліп­ ний і незалежний р()звиток ово'Єі наmоі ВатІ>ківщwни! Слава пра- шуйте якість продуктів харчу­ вання для населення! цівникам важкої інду.с'!1рії! бітницт:во між ра.дян'сJ?КИі.\І і бол­ країни!

17.

Вище прашор пролетарсько­

27.

щві, який бореться проти міліта_

Вратерський привіт трудя­ Корейської Народно-Демо­

літня політика Радинснкого Сою- Вільше

Зу

·

-

ПОЛіТИКа,

МИРНОГО

ну:ваІння держав

· ·

СШВl'С-

руди,

прокату,

чаа~уну,

кольорових

і

~алі,

р;·"'Кі,сних "~'<'

57.

Працівники •сільського гос­

іrодwрства! Всемірно·

розвиваЙ'М

з різним су- металів на·рtІ'дНОІМУ Г(ЮШІдарс'ІІву! грома.~снке wwриннИІцтво і пі~­ Dпільним ладом, політmtа. збере44. Пра;цівники машююбуд'У­ вищуйте проду:к.тИІВність худоои! жrошя і зміцнеmня ми,ру, ·РОІ3ВИТ- ·вання і приладобудуваІНня! Швид­ Да'МО КраЇІНі біЛІ>Ше П!)О){У1і/Гі'В началах! ку еко·н()мічних культурних ше с'І1Ворюйте і о'своюйте 'R()Bi 'f\вариІfНІЩТва! дружба. і ЗВ'ЯЗКіВ З YChMa КраЇІІ01МИ! •ВИДИ ВІJІСОІі;ОІПРОДУКТИВН(}ГО )'ІСТаТ58. Трудів'Ники цілинних зе­

кратичної Реооубліки, які буду­ ють соц1ал1зм, борються за на­ ціональ:не об'еднання своєї краї­ ни на дем(}кратич:них

ХІІІЙ ЖИ'Ве не~рушима С'Півро.бітниц'11Во м:і<ж радянським і 'Корей·сь:ким: народами!

32. Слава добле.сним Радянснк.им Збройним Силам, які сто-

ку;вання. і прил111дів, юшол~гливо боріться за О<СН:l~Щення наро~н·ого

мель! 3а;к.ріІПлюйте досЛІГнуті ус­ nіхи в ос:воєmні цілини, д~бивай­

перед(}вою теІХні­ Братерський привіт тру­ лть на сторожі держаmних інте- господа,рства тесь ВИС(}КИХ і сталих урожа.ЇІВ ~ящим: Демокра.ТJІІЧної Ре~оо)'lбліки ресів і безпеки нашої Ватьків- кою! зерна, роовиваfіте тмринництвQ! ного та,бору! В'єтнам, srкi будують Н!УВе жит­ ЩИ!НИІ 45. Працівники паливної про- Слава трудівнИ!кам о~·О€'ННЯ ці­ 1О. НарtfДИ соц1ал1~ичних тя, . борються за націоюwrьне 33. Хай живе союз робі'тничо- мисло'вості! Во·рі•ться за вико·нАІн­ линних земель! ·~раtї'Н! В братерснкій дружбі і .о·б'една:н:ня св·оєі к.ра;ї1 ни на демо­ го кла,су і К(}ЛГОСПН0 1 ГО СеЛЯН<СТ- НЯ і пе.реВИКОНаІННSІ ВИрО6НИЧИХ 59. П:ра.цівники 'МаmИ'Нно-трак_ вза.емо:~~;опомазі наша. сила! ва під керівництвом робітничого шrан~в! Дамо країні більше 'ВУ­ кратичних .началах! Хай живе 'І'Орних стмщій! Краще ІВИ!:&ори­ кла:су Helll(}XИTHa о·онооа, ра- гілля, нафти і гооу! 11. Врате];)Ський .прИІВіт ве:ли­

КО'МУ :китайськmrу нapo.J;OJ!i буді'вникові 'соціалізму! Хай живе нерУJJІІима друж·ба. і спі:врооітни­ цтво ра.дЯІНСЬК()ГО

народіJв

-

і KR'l'adfCЬilWГO

М·о·гутній ():ПЛОТ миру

в у,сьому ,с·віті!

21.

не'рушкма дружба і спrвробітни-

цтво між ра.дянсЬІким і в'єтнам-

дянського ла.ду!

46. Радянснк.і енергетик.и, бу-

ським народами! 22. Братерський

І 34. Хай живе і процвітає бра- ді·внИ!ки і ;~юнтаJЮники електр-отерськ.а др·ужба нwроді'в Радян- станцій і електросіто·к! Швщmе ського Союзу - дже~рело могут- вводьте в дію і ооооюйте нові

лістичне спі:вробітництво і неру­

соціалістичної держави!

привіт тр)'Ідящим Юrославії! Хай живе соціа- нос'І'і нwшої

бшгатrонаціональної енергетИЧ'ні

,поту.жнос·ті!

Дміо

країні більше еле~:&троенерrії!

12. Вратеq>сь:к,ий привіт тру­ шима дружба народів РадянсJ>К(}35. ТІрудящі Ра.дянСЬІКОТО Союдящим ПольсЬІКої Ншро~ної Рес­ 1ГО Союзу і Фщ~а.тивш~ї Н<ЦІ'Одної зу! Мобілізуємо всі наші сили на П)'Ібліки, sиti будУють сtЩіаліВ'М! здіЬе·ння рішень ХХ rз'rзu Решrубліn Югославії! Хай ЖШІе нерушпа ~руvюба і КПРС, на ВеІЛИ'КУ справу побу23. Врате:реький привіт вели- до'ВИ комуні3му! сnів.J)()Ібі'ІІНиц'DВо .між радянським і ПОЛЬІСЬКИМ Народами! '!Юму індійсько·му ІНаро)(@Ї, лкий 36. Трудлщі мkта і села! Ум­

47. Пращівники хrмічної про-

:мислов~сті!

~овуііте

пе~ре~дову

ріться

за

тех·ніку!

nЦвИІЩеmня

Бо-

вро-

,жа.й'Іj!Ості сіЛЬСЬКІО•І'ООП(),Ца})ІСЬКИХ культу;р і проду:ктИІВності тва­ ринництва!

60.

ПрацівнІl'1tи рщц·го:спів! Пе­

ретворимо всі ·Ра!ІVГОООИ в зраmw­

ві .висок.отова.рні

ре~нтruбельні

Впрова:джуfіте нові підПІР ИЄМ!С'І1Ва.! те:шолоrі•'fні процеси, збільшуйте 61. ПраЦЇІВник.и торгівлі і гро­ вирооництво· і ро:mшряfіте асор- мад-ського х.а.рчування! Боріться тиме:нт хімічних про'){уктів! за. висо·ку К'ультуру обслугову13. Вра!І'ерський 'ПРИіВіт н&ро­ бореться за. прогрес своєї бать- ножайте свої зусИJІля в боротьбі 48. РадJfН'с.ь·кі бу,JІ;іІвельник.и! ваНІНя, повніше ЗЗІ)(о..вольюrйте

,;ам Че,х·ословацьк·ої Роопу;бліки, КЇШЦИ'Ни, за мир в Азії і в у:сьоякі будують еоціалі3'м! Хай живе •.му світі! Ха·й міцні~ дружба і нерушима дружба і С<піІвробітни­

цтво· між р:цннським і чехооло­ вацЬІКИІ:\1 наІЮдами!

14.

Хай живе Ні.ме~цька. Демо­

кратична

Ре.спу,бліка

-

оnлот

миролюбних сил ·Уеієї Шм:еччmи, Я'Кі б()РЮТЬіСЯ Проти 'Ві)@ОДЖеНІІІJІ ІМілітарИ3му, за об'єДІІМІНJІ своєї

ВатЬІКі:вщmи на мирній, демох.ра_ тичній оснОІВі! .&ратерський п:ри­ віт 'І'РУДЯЩИ.М: НДР, які бу)(ують С()ціаліа.м!

ХМі :міцнів дружба. иіж німець­ ким і Ра/АЯНСhКВМ: ІН&Р(ЦаJІ:И!

15.

Братерський прИІВіт тру­

.J;ЯЩИМ: Румунської Hwpo,JJ;нoї Рос­ публіки, які будують ооціалі'3м! Хай живе нерушима дружба і С'nівробітництво м:і'ж ра._~;янськ.и.м: і румунським наро]J;uи!

ооі<вІЮбітнІЩ'DВо

між

наро:~~;ами

Ра.дЯІн~ьк.ог(} Союзу і Індії!

за 'НОІВе

м-огутнє

піднесення со-

ціалістично'Ї економіки тури,

за

до.~ро·:кове

і ·кульВИК(}Нання

затдань шостої .п'ятиріqки!

24. Хай живе д'РУЖба і спів37. ТруJІ:ящі РадЯІнсь:rwто Союрооітництво шщюдів Антлії, Спо- зу! Розгортайте в·сенародне соціалучених Шта.ті'В АиерИ'КИ, Фран- лістичне 3М11Ігання на честь 40-х ції і РадянсьІVОго Союзу - за- роковин Великого Жоотня, за порука міцніУго миру

3

усьому Д(}СТр(}кове вшwна.ння

СІІІіті! .міцніють спі.!Вробітництво ·:Іrіж

дружба і 38. Трудящі Ра.дянськ()ГО Сою·нарадами зу! дальше в]J;осwюwІе:ння орга­

РадJnюьмrо Союзу і Іта~ії!

ні:защії упра.вління

mромиславіс-

26. Хай живе дружба і 'спі·в- тю і будівництвО!м - запюрука робітництво иіж Ра.дянським Со- НОІВого могутньаrо ·підне~сення со­ юзом і ФінляндсьІVОю

Роопу{)лі- ціалістичної ек01ю;міки!

кою, асновані на ·рівноrrраа~ності,

взавмпому

наро.(ів!

)І;овір'ї

39.

ВажЕа

промислОІВkть

і помжанні о~нова дальшого піднесr~ння всьо­

го иаро~п&го

НИІЦТВа НІ}ВИХ llРОМИІСЛОІВИХ ліJІ;­

при~mств, жилих будинкіrв, ліка­

62.

Працівники

транспорту!

радяmськ.()ГО

3абоопе:чуйте беsпе­

ре:нь, шкіл та інших культУІРних рооійну п~е:вооl\іу ва.нта.жіІв! По­

закладів!

ліnшуйте обслугову;вwння паса­ Праціівники П})О'МИJСЛОО!І()СТі жирів! На.полегли:во впрова}{'жуй­

49.

будівелЬІНИХ

матеріалів!

Збіль­

те НОІВУ техніку!

шуйте виробництво і nід'Вищуйте

народно·- якість

rооо·О!да1)сЬ.Іі.ого плану 1957 року!

25. Хай

ЩІ{вищуйте ТЕтІІИ і нкість бу,11;іІв- потреби трудящих!

63. Працівюmtи радянських ·.матерІалІJВ устано·в! Поurіпшуйте роботу ра-

ІУуді'вельних

д\Іlя будов нашої Батьківщини!

ПрацЮ!іник.и лісомї і па­

50.

дяНІсЬІкого а~па.рату! РішуЧе вико­

рінюйте бюІЮmратизм і тягшнину,

перової про:м:исло·оості! Д111м:о ,краї­

чуйно ставтеся до за.пИ'l'ів

ні більше лісових

треб труд\ЯЩих!

матер.1ашв і

по­

патеру ВИСОЕОЇ ЯКQСТЇ!

51.

64. Працівники радянсь·ко·ї Пра.ціwики ле.rжої пр!Умис­ науки і вищих У'ЧбОІВИХ закла­

ЛО'ВОіС'Гі!

Дшио більше <добротних )J;Їв! Щ~вищуйте

і красивих тканин, Х(}рошого o}J;я­

ry,

міцного, гшрного

взуття та

Г(ЮІЩ(арства, пі.(- інших 'ЮВарів J1i11 населення!

J)(}JIЬ науки ІВ

техніЧJном:у прогресі, поліпшуі!:те пі.в;гоrовку ~пеціалі<стrв! (Закfн•еНІUІ аа 2 стер.).


С Т А Х А Н

2

до (Закінчення)

rва! 1т.хножа•йте духовні багатс-т­ за високу

ВІУрітнся

країни!

ва

Працівники ІНародної осві­ Шдвищуйте якість наІВчан­

.вс('!нарадної

&рсJбуту і Брьтурного рівня ро­

боротьби

бітників і службовців!

ХХ з'їзду КПРС, за побудову ко­ мунізму в СРСР!

ЖfНБИ

66.

і RІ(}~Ю(ШОЛЬЦі!

ВудІІТе в авангарді

аІКТИННі будіВНИКИ КО­

-

'

.

радянські

жИJвуть

Хай

69.

творів мистецтва!

ЕомуніСТИ

73.

ше підне<се ЕІНя ~rатеріалнного ~~;о­

ідейні,с-ть і худ·о,жню май.стерність

ти!

року

1957

вом! Везус-та.нно ){байте про ){а.~ь­

Діячі літе,ратури і )!Истец­

65.

Травня

1

Сере11а,

Е Ц Ь

КПРС

ЦК

ЗАКЛИКИ

рішень

за ~викІУна;ння

24

ивітнв

1957

року.

Урочисте відкриття пам'ятника В. І. Леніну в селі Кашино Підмоск·()ВНе село КашинІ), що

заш_І)()Ш('!ННЯ кашинцін у гості до

В(}ЛО·

се'Юретар Перший них прибув Централнного ммітету Ком)'1Ніс­ тичної партИ Радянськ.огІ) Союзу Микита Сергій.'ович ХруЩQВ.

від

недалеко

роз·кинулось

на·за.вж.ци шосе, КОЛ3ІМСІІК01'0 В'Війш.ш .в істо·рію нашоІ соціадіС'ТИЧН()Ї Віт·чизни, як батькіІВ-

74. Хай живе Союз Радянських щина «даімпочки Ілліча». Ще 0 12 rодині дня ШJІЧа1вся міРес,публік - іі:ш.1а жорстока війна за Радян- 'тиш. На імпровізовшну трибуну Соціалістичних

муюзму.

ВсесІ)юзна твер.циня дружби народів нашої ську владу про·ти іюервентів і 70. Хай ж иве підніма.ютнся тов. М. С. Х·рущо.в, ще ЛЮТ""'а.ли ОПЛ()Т миру о·І·л"'гвардІ·,ие•щ'~ни оп 1·л."а к,раїни, ноодамний • 1.• · леюнська керівники Мос•кQ.ВсЬкQго й'бласно'"' ' " · • ·" fi нОМj"Нl'С'ТИЧІНа зацію школи! ВихоІВуйте молще

ня дітей, боріться за політехні­

в rораїні тодод, ~шдні і ро,зруха, го к,омітету партії і Мос'lі;ОІВСЬІііО•ГО і в у·сьому о.віті! і в той же ча·с робітничий кла·с і об·mикоНіrvому, працівники рай­ рцянвеликий ЖИІВе Хай _ 75 РЄ!-"\ОІВИЙ затін моло:~их будівників ський народ _ бу,І(івник ItO)f)'- трудяще ·селянетво, керовані Ко- онних ()рганізаІДій, •ЗЮlІГНі дюди

справі комунізму! 67. Медичні пращівники! ліпшуйте охорону

і

пі,двищуйте

го ·ве.шкого наро·дУ, невтюrними партія •

•1

.

Бо·м. уніетична го(шодарс'!1ва. В ті ;І!ні жителі ее- б урхливими ла 1\ашино, Воло,Jюдамснкого поРадянськ·о~о ~оюзу -

те працьовитІ

1

короткою в~с·Т"ПМіт·инг .ві,,.,юрив ' "

електро-

ною промовою голова кашинсько-

радянсЬІКОГ()

боротьбІ

в

наро~~:у

активними Леніна!

дящих, ширше залучайте робіт­ ників до управління виробницт-

першу сіл&снку елек- го К()Лгtюпу «Путь Ильича» Н. М.

С'l'а:нцію -

троста·нцію в юраїні. в цьому і<;Іt: Коробанов. Пі~Л; 3вуки Ін-тернаціо_

дисцИІІІлшоваю!

вперед, до

за справу муністичної партії перемоги 'комунізму!

борцями

Центральний Ко.кітет

Ко.куністичної партії Радянського Союзу.

Під всеперемагаючим прапором ленінізму Урочисті збори у Великому театрі Союзу РСР Л. О. Фотіева та інші ветерани старої ленінсlікої гвwрдії. Урочисте засідаrння відкрИІВає Першик сеІtрЄJТар ЦК КПРС тов. М. С. ХрущОtВ. Під склепінням за-

Haшa. соціаліетична Вітчизна ур очис-то в~д·значила 22 :к.вітня 87 ·ро:ковини 3 дня на;ро)І;ження Володимира Ілліча Леніна творця Радян.ської держати, вож-

невелику

збуду.вали

но

налу: найстаріші ІtОЛ'ГОDПНИІки аруча·СНИІКИ істориЧІНQІЇ зутілі -

1. Лені·н.

77. Під прмІО'ром марксизму- ДО<П()м]г в. Вперто і на.полеглИJво оволо~~:tваите знаннюrи! Готуйтеся ст.ати ленінізму, під кврівництвом Ке-

Радянснкі пр()фопілки! Роз­ ашrивність тру­

ВИ'Ваіі:те ТВ{tрчу

ОП•lВІжа.ми.

·- сш·ль • р юІ, 'r . , 1 Г",-ое . . н ко·· шос ковс 1 велика за:палююча 1 кершна сил~ 'ВІТУ

.

72· Пюнер~ .І шкодЯРІ: Вуд~- за побудову комунізму!

медичної на.У'ки!

68.

кюгунtЗ<му!

будівниками

до·ся·rне'НІня

в прак·тику

М}'Ніетичною па,ртією, знаходили колгоІшного ·села. Появу їх на сили для ві·дбуд()ВИ на:родного трибуні присутні зу·етрічають

нізму! комуні<Jму! 71. Юна,ки і дівча·та! Вудьте 76. Ха:й живе сина-"И 1· д·очками на:шог!·~ни~·и .n ••> "

По­

ку.штуру в ·РО'боті лікува.lьних·і Впрооад­ санітарних зwкJІа.дів! жуйте

помічник

резерв Ко}Іуністичної партії, пе-

народну

розвИІВа:йте

зд·оров'я,

вірний:

Молоді -

пок.оління в дусі любові і відда­ Батьківщині, но·сті Ра){янсьІtій

14 листй'пада 1920 року вели- с·трічі з Воло){ИМИІЮМ Іллічем кий вождь приїхав на с·в~то ка- І. С. Ошмаrрін і Т. Т. Ро,~~;іО'НОВ11

шинсь·ких селян ...-

на в~рит-

знімають з монум~нта. біле покри_

тя еле"Rтростанцн.

Тут 'ВІН за· вало. Перед очима прИJСутніх Ш>­

іІ:У~евно р()3МQВЛЯВ

з. селя:нwми, І стала !Урошюва с&улwтура ·вели­

~а- ю:ингу. н~ кого вождя. ЛУ'Нають

потІм ВИетуІІИІВ

І~ТОРИЧ'НОl ц1е1 О3'Н~-~тІува~ня 2·1 квІтня, наП'ОДН в недшю,

передодні родження

роковин Володимира

8 7- х

бУ'РХЛИІВі

оплеоки.

На уроч;истому мітингу висту­ наІлліча в пили також колгоспники е. І.

3 )(НЯ

Кашино був ВЇ')І;Критий йому па- МалQфеєва., ю. п. ХрЄН(}В, е. н. м'ятнИІt.

комунізму бухе ,wведено до ПQВКатипо СІВЯТКО'ВО при~ашене. ної Пеtремоги. при- СкріІЗь черво11і поло'І1нища, праВу·рхливими оошесКМІи еутні зу·отрічають 3аЕЛюЧІНі cJio- пори, зелена х:воя, ПО'ртроо<и керів<нИІк.ів КомуніІс-тич:ної партії ва ,~~;оповіді:

ВЗІринова, Н. П. Дем:щова.,

ceRJpe-

paihwм:y ВолоІWлам:сІІКОго В Н ·. 1. 3ат'ялов. они .rооорипартн ли про торжес'І100 ленінських ідей, пер!fі\ВорЮІВаних в жи'l'Тя ра'дЯНІСьким Н&родом: під к~івнитар

- у СІВідО'мості трудящих віч- і Ра,ІІ;;ЯНСЬКО'rо уряду. В центрі цт.вом Іtо-мунkтич:ноі партії, задя і вчктеля Іtомуніотичної ПІЩJ- лу 3вучить Держа;вний г1мн Рано житИ:Ме ()бр313 Леніна - вели- села юtсочить семиметровий :мо- певняючи, що і далі віддавштидян~Ьltого Союзу. тії.

надається кого рев()люці()нера і теніалЬН()ГО нумент, поmритий білим полот- МУ'ТЬ усі ·свої сили спра.ві будів-

Слово для доrюв]ді

22 квітня в Москві у Велико-

иицтва ко~ні~му в нашій краілюдс'11Ву нище'м. який вкшзат уреtчиеті 'секретареві ЦК і МК КПРС тов. В()Ж.ЦЯ, відбулись му театрі 3 ра:нюу 21 квітня в село ста- ні. трудящих К. О. Фурцевій, тtm.'I() зустріЩ'1 ТЇЙ шлях У світле майбутнє. збори предстМІник,ї,в Хай живе і лерем:агає бе:юмерт- ли збиратись колrоооники з усіх столиці, ІІІрисвячені 87 рокови- присутніми.

На закJнченн:я виступив з ве-

Леніна, патколишніх сіл, а T1l'ItOЖ пре)(ста.вни;ки трудящих сус~ніх ра- ЛИКОЮ ПРОМОО!ОЮ, 'rеІІІЛО 3у-етріІJІу­

ДОІПовіщач гов·орить пр.о без- 'НИЙ пратор велИІRQоrо на'м з JtНЯ наро)fження велИІІtого вождя. Сюди зі-брались вете<ра.ни смертність лені'Н'СЬJШХ і)(ей, я:кі 1 прапор комунізму! Тов. М. С. Хірущов

нашої партії і ·молодь, робітники. ,заrrІалюють радянський НІЩJО'Д на

діячі,

держаtІ~ні

і

вчені

і боротьбу за 'ІJюбудооу кЇ>·муні:зму, урочис-те

з~ідання

оголQошує йолів і робітники шефствующих тий присутні·ми Перший сеюрета·р

Орке.с'І1Р вюоонує партійний гімн письменники, воїни Радянсь1tої про героіІDне життя Леніна. Армії і ІWлгоспники Шдмосков'я. геніалнного мислителя і п8.І)етво- «Інтернаціонал». Иого ІНатхненпо великого гуманіста і по-

рювача

Шоста година. В залі ІВибуха-

роль

Мікоян,

в. м. Ммотов,

м.

r.

В. І. Леніна

в пі~готоощі

даний великий конц~рт.

* * *

ВелИJRОЇ ЖОІВТНеІВОЇ СО'Ціа.лістИЧІНоЇ

На ЦК КПРС 'ГОІВ. М. С. Хрущов.

У Комітетах по Ленінських преміях

співають )!;іВі тисячі присутніх у

ють пал,кі овації - в президії лум'ян~Г() 'борця пр()Ти }'їсіх форм заді Велиоого театру. Для учасників з~і,ІІ;ЗJНІНЯ був Оха,ршктеризува.вши з'лвляються rовари:ші Л. М. гноблення. Ка,ганович, Г. :М. МаленltО'В, А. І.

міста Москви.

за:крwrИІИ. пі,іJіприєоМ'ств

Опубліковано постанови Комі-\ щюм:исл·овоJСті Волчек М. JI., ~и-

тетів по Ленінських пр('!міях при Ра)(і Міністрів ОРСР про присуА­ ження Ленінсь1tих премій за на.й­ ви)(атніші роботи в галузі на,уки

ре·ктор ВолховсЬ:ІWrо алюмінійо­ завщу ім. С. М. В(}ГО

Талмуд І. Л., 'дИІЮКWР

У рочиеті засіжання, прІЮВячесо·бою явила. що Первухін, ~І. 3. Са;буров, М. А. революції, я)(ерних NJ>С­ родноrго інституту к. тріумф ма.р~сис~'І1СЬКО-леніНСЬ1tИХ ні 87 роковинам з дня наро·,J;жен­ і те:mіки, а так.ІУЖ за 'НІИЇВИJ(ат­ ліджень Влохінцеrв Д. І., дійсний м. с. ХрущОІВ, Оус:лов, Жуиwв, Л. І. Вреж;нєв. Д. Т. ідей, тов. Фурцета докладно СІЛИ- ня В. І. Леніна, ві~Jtбулися таІІWж ніші досягнення в гаJrузі літера­ член Акме<м:И медиnrних наук ШепілОІВ, К. О. Фурцева, М. М. нилwсь на тому, як в нашій rораї- у Ташкенті, Алм:а-Аті, МіІНІСь1tу, тури та мистецтва. СРСР Бшк.улєв О. М. в життя: ленін- Тбілісі, Фруqrзе, Вільнюсі, Є:рета­ Шверник, О. В. .А!ріJстов, М. І. ні втілюється Лені:н:ськj премії 1957 р()КУ за 3а на.йвща.тніші роботи в га­

r.

Ризі, Тruлліні,

ський: план к~муні•стичного бу- ні,

Вєляєв, П. М. Поспєлов.

Південно-Сахалін­ ханге.1ьську, сь·ІtУ, Іі;уйбишеті, ОrалінсЬІІtу, Ту­ JFI І в іRШих містах РаДІ.ІШсІ>коrо

уряду місця в пре~щН займають таюож тешrо зустріRуті присутніми товариші А. Д. Вдохі'Н, В. О.

На зшкінчення д·оповідач гов·орить прс; велИІІtу роль затаrртОІВанашої би'!1вах ної .в кшюових

Карпинський, Н. М. КолеенИRо:ва, І. Петровський, о. Д. Оrаоова,

Комуністичної партії, пі~ керіІв-І Союзу. НИ'Ц'ТВОМ Я'ІііОЇ опра;ву будівництва

r.

СталінаЮаJ(і,

Ва·ку, У лан-Уде, СивтИІВ:&арі, Ар-

Рооом з керіІВНИRа.м:и пwртіі і дИ!ницт'ва.

Івід;бу.'юсь урочисте 3Wсі.дання пар­ та. гJ)І)ма.д­ радянських міста Києва, сІ>ких. органі•заці:й радісно відзначили 87 рокоmини прИJСІВячене 87 рQІк·овина·м 3 дня Ілліча Володимира нwродження Вол()димира на;родження з дня геніального Леніна. Леніна Ілліча Трудящі Ук·раїн:и, я:к і всі на-

1 тійних,

У·р()ЧИ~те 3аJСЇДа·НІНя

КQороТІtИМ

нсту,пним словом відюрива.є Пер­ ЦК КП У..юр.аїни ший секретар

О. І. Кириченко. Держа:вні звучать УрочИІс·то гімни Ра~янського· Оою.зу і Укра­

ретами В. І. Леніна приІtрашено стмиці Укра.їни. вулиці і площі столиці України. Ти~ячі киян пабували 22 квітня І в філіалі Центрашьного ·музею В. І. Леніна, оглwули в бібдіоте·к.ах, Пащщах К'У.1ьтури і клубах виСтавки, які ві:)(обір.а;жа.ють ЖИ'm'Я, ремлюціііну і держаІВ'НУ ,ціяльні,сть ВолодИІМира Ілліча. Ввечері, ному

22

квітня, в Держав-

а:кадем:ічно·му

т~ ба.'Іету імені т.

теат!)і

r.

опери

Шевченка

гоДИІНа. В президії займа­ С. ють мЇісця rовари:ші М. fречуха, М. М. fурєев, Н. Т. Калнченко, О. І. Кириченrоо, М. В. Пі)!;rорний, І. С. Сенін, М. Д. Вубновський, В. І. Ч1Йl!Wв, О. І. Ііва.щеНЕо, О. В. Червонеіиw·, ста­ рі більшовики, керівники Qблшс-

19

них і мі,ських партійних, радян­ с~ких,

КОМJС{)ММЬІСнких

спіл!КОВИХ ()р!'анізацій.

і .прQоф­

IIK

RІПРС.

року удостоєні

1957

53

на.йвщатніmі !ОСЯІГНеННЯ ІВ галу­ зі літераТУІРИ і мистецтва

при-

чоловіка, :в rому чис:лі: член..ІJtо­

суджені скульrrгорові Кононенко­

роопондент А':к.адем:іі 'Наук СРСР

ву С. Т., писЬІМенникОtВі Леонову

fl.

:К., академіки На­

Л. М.,

поетові

Муч:а-Джалілю, С.,

ЛИ'ВІltін Д. В., Ок.рябін К.

~ШІО'зиторові Про.юоф'еву С.

полев О. М., головний

солі~тці балету ДержаІВноrо АІІtа­

тo·p

В залі театру - уча·сники ре­ їнсько·Ї РСР. волюційних ·бо.їв 1917 року, бо­ 3 великим піднесенням учасротьби за влаJ,Іу Ращ на У:к:ра.їні, ники зwеі.цаннл обирають поrчеJСДержанними прwrюрІ)Іми, порт- громЗІдянснкої війни, знатні лю){и ну президію ІВ складі Проощіі

воЖІдя трудящих, за.сновника КоМУ'ністичної партії і першої в овіті соціалістичної держави.

премій

3авойський

(ТАРС).

Урочисте засідання в Києві в·се Союзу, рІ)ДИ Ра.дЯВJсь100rо прогресивне люДІСтво, у·рочисто і

лузі науки і техніІtи Ле<Иінськ.их

спщіальнО'ГО

1., ТуKQHC'l'PY'lt-

конструктор­

ського бюро Міністерства. ІВерста­ wбудИ!ної

та

демічното велИ'ltОrо театру ОРСР У лановій

r.

С.

(ТАРС).

інс'!'ІР}'ІМенталЬІНоі

Ленінські дні в районі р:~~й­ Трудящі райо,ну ШИІЮІW ·від-~ ЧИіСІТИХ ::rборах тр'УдящИХ значили 87-і р~ІWВини ·з )!'НЯ на: ц~тра, що відбулися в кінотеаттему на ДОІП{)ВЦІІІ;ю з ,роджеНІНя геюального воЩІ{я І рІ,

перемО'Жний пра­ «Лооінізм пор наапої епохи» SИіСТУ'ПИВ ce<ItціruлkТИ'Ч'НОО )(ер жати Воло)(имира rорет~р ра:йш,ому КІП У КІра.їни Ілліча Леніна. По всіх Ш,цприєм- т. Останець М. вчителя трудящих уч:юго •світу, зЗІсновнИІІtа пе<ршої ІВ 'СІВіті оо-

3 доповіїtЦю щю 87 РОІWІВИНИ 3 Вм:о)(uира ствах, колrоооа.х, в 'ГР&КІГОРНИХ і. нароJtження д:ня

Повсюдно пі~·ля уJ)І)чистиос збоо­

Ілліча Леніна вистуПИІВ се:&рет~ЩJ рільничих бригадах, що зайняті рів •Ві,~~;булИіСJІ о~wнцерти Jtлубних · КнїпсІІКІого ооІW:му ltП У'ІіІра,ї·ни на. весняній сівбі, вЦбулИСJІ за гуртк.Ї'В худож:нюі ·СМ.Ю)І;іяльнос­ О'станні дні ле:&цИ, бесіАИ ІПР() йо- ті. 3начна :&ілнк.~сть тру,ц;ящих П. Ю. Шелек:т. УрочИ'сте .зwсідruння зшкіНчуG'ГЬГЇ'М:НУ спі.вом партійоого ся «ІнтеrрнащіQнал». Пс;ті~І від:бУІВ~Я велИІRий ROHцерт.

(РАТАУ).

го життя і діялЮІість. Члени То- дИІВилам у ці дні 'КіН()фЇІJІьми, ·пошире<Ння полі- приевячені жWІ'Тю і революцій варисТІВа ,ІtЛЯ В. І. JІені•на. В тичнИІХ і науRЮІJІих зна.нь, агіта:- ній діяльності левінських бібліотеках Вроварів і сіл ра.ЙОІНУ поб)"Вали на тори м}ІІЗеЇ влаштова•ні виста,вки ленінсwих в Київ.сьоому чита:ннях

В. І. Лев:іна.

20

Rвітня на уро- '11ВОрів.


СереАа,

квітня

24

І

:МАШИНАJІИ Торік

рільнича

бригад~,

якою

керує В. Стасюк, зібрала по центнерів картоплі з тепер змагається за

рів.

Щоб

виконати

137

гектара,

180

а центне­

зобов'язання,

збільшити валовнА збір картоплі, бригада

садить

її

з

меншими

міжряддями, ніж в попередні роки, 50Х50 сантиметрів. Так

всі

садять

рільничі

руванні

картоплю

бригади.

площі

вручну

На

добре

маркі­

ки, вчора трактористи Іван Ли-~ Вони садять картоплю з одночас-

прискорити

торна бригади змагаються за те,

щоб закінчити садіння

-Працюють

темпи

1

них добрив 70Х35 сантиметрів. Включаємо в роботу ще одну машину сСКГ-4:.. Рільничі і трак-

200

картоплі

1

гектарах до

травня. М. Какун,

Перед у змаганні

садять

картоплю

На під'І'О'І'()ВЦЇ грунту та сівбі

Дабре працюють ї·здові ком,со-

особливо ві:щ3начИІВся тра·к.тоІJИ'СТ Lва,н Мозговий. Він дrо~ь у день виконrвав норми на 110-120

мшrець Іван 3алозний, Микола БО'рИІсенко, Володимир Куценко. Коні у ІJІИх ситі, доглянуті. То-

ПРQЦеІНТі'В. Tem:ep на повний х~ р()3Горну­ ли посадку картоплі, ямі мати­

му

жодного

вmадку

заrrрим·ки

з

пі,І{ВQзкою •зерна або ка.(УІ'Оплі не

було.

М. Заnозний, бригадир.

гектари. Вже пос~жено

Колгосп ім. UЦорса,

ранні та ce·pe:Jtнi оорти «бородян-~ ський» та «ра.wню IIOЖffiiY» на 7

пло•дорозса:,ІJ)Юпt'У

колгоспу ім. Хру:щОJва, с. Требу­ хів, добИІВІІЄТЬІСЯ ВИ'СОКОГО 'ВИХОДУ

ста'Ща.ртних

д'Іюрічних

пло,~~;ових

са•дЖа'ІJЩів. ТО'рі'к лан·ка •вирости­ ла. на кожному з 2 rект&рів по

яблунь та ·ГРУІІІ прОJТИ плану 18 тисяч. Цієї в~сни в

21500

=

;

=

о"-

UC:

~~

"'§ ~t_

~~: с::: В.-Димерка, ім. Леніна 56,8 23,1 Жердова, ім. Леніна 50,0 9,1 Світильне,

ім. Маленкова Кулаженці, «Зоря» Рудня, ім. Кагановича Плоске, ім. Леніна

48,2 47,5 46,2 19,2 45,8 5,1 45,6 25,0

Богданівка,

ім. Андрєєва

44,3 16,8

Мокрець,

ім. Будьонного Русанів, ім. Сталіна Заворичі, ім. Кірова

43,7 23,5 42,8 26,6 42,0 19,5

Гоголів,

Назви сі.ІІ І к\Ілrосnів

cu*~

; ~

:: g

fj~~

~~

~~~ t::: 35,2 33,4 35,0 25,3

Бобрик, ім. Сталіна Калита, ім. Сталіна В.-Д!імерка, ім. Шевченка Семиполки, ім. Леніна В.-Димерка, ім. Кірова Погреби, ім. Кірова Требухів, ім. Хрущова Княжичі, ім. UЦорса Зазим'я, «Шлях Ілліча» Літкн, ім. Калініна Троєщина, ім. Ворошилова Красилівка, ім. Жданова

«Червона Україна» Гоголів, ім. Молотова

38,4 16,6 38,0 18,6

В.-Димерка, ім. Димитрова Пухівка, ім. Ватутіна Рожни, «Більшовик»

36,6 8,4 По 36,5 11,4 По 35,7 32,7

Із досвіду

.=

20 квітня 1957 року (в проц. АО плану) 0

БобрицькіІі

МТС

Броварській

МТС

ПО РАЯОНУ

34,0 32,2 32,1 31,2 29,0 26,6

14,8 3,9

стислі строки і на вжо&ому агро­

ПЛ()до"розсадншку. До•бре nр·ацюють Віра. Рогач, Оль·га Рогач, які ви­

.JVонують

норШІ

на

120-140

За Х()рошу роботу лаН:ІWІВу Ві­ ·РУ Вабич предстаmлено ка:ндща­

том 'На Всесоюзну сільсь·когосnо­ дарську

вистаВІку.

Ла·нк.а

Віри Вабич lВиклик.ала

на соціа-ІІі~тичне 3'М&rа•нн.я по /ВИ­ рощенню ДИЧ'ОК. і ,ІІ;lВОріЧ!НИХ СЩІІ;­

19,0 нійко.

26,0 9,1

К. ТверАомеА, агроном.

24,6 10,4 23,9 20,0 20,5

8,3

19,7 8,0 38,9 22,5 34,4 15,8 37,1 19,3

1957

УJJ;'Обренню грунтів під з~рнооі культури по неwрнооемній сму­ зі.

ВИГОТОВЛЕННЯ

СУМІШЕЙ Найбільш засто~а.нні

вузькmм:

місцем в органо-мінеральних

сумішей в більmО<СТі .lWлrocniв недоста,ча гною. Для ·збіЛЬІШеJІНЯ кільІІІОсті орга~ніки елі,~~; всебічно ВИRОРИіеТОВ}'ІВаТR ТО•рф,

але ІНе В

року)

Для переб:ивки гною з торфом і для вИІготовлеН'Ня орrаномінеральних сУ'Мішей при ІВідсу.тнооті машин «ТУР-7 » мО\Жна з УСІІІЇХQоМ ВИ.&ОРИ'СТОВУ'Ва'l'И старі СИЛОООРЇ:ЗКИ, 'Не зайняті на СИЛОС}'ВШННЇ. Пе>ребив:к.а еолооюрі3Іtа:м:и органічної ма.еи )(ЛЯ сумішей 'АОцільно· при НаJІІВНQоСТі к.руJПНого соло.и'яноrо ·гною.

Кіtлькість орrані'Чних

тра.мю,

)(обрив І

органіки,

плооца посіІВу була

938

48

913

61 72 63 80 82 81 43 79 60

880

873 824

782 748

717 660 1095 1055 1075

51 53 29 48

126

107 106 ЗІ

126 168 65 88 зо

106 119 144

61 55 58

77

78 78

на

бити ПО

на

100

фуражну ·кО<ро~у,

30

ЦеН'ІІJН~рЇІВ

гек,тарі'В

виро­

С'ВИНИНИ

орної

зеvлі.

Щоб уtопішно ВИіконати зоб·ОІВ'я­ зання, вирішили у першу чергу стоорити міцну ІWРМО'ВУ базу. ВинЯ'NtОІВУ

ува~гу приділяємо

кормовим культурам. Сієм·о гекта.рів

вико-іВів·сяної

110

иіша.нки

тим

щоб вся

На сі:вбі добре працюють меха­

'ні'3аТО1JИ. Так, тра.Jtторист М. Ко­ ноненко замість 15 гешгарів за ІІЮJ)МОЮ ЩО.,ІІ;еІJІНО засіває ПО 2022. Відмінно працює сівач }І!мит­ JІ'О ОкрІШНИІ:&, який нала·годи:в чітку роіботу Пі>сівного агр~гату.

М.

K.QPM та ·на сіно. У

ІWрм:оwму балансі

Самойnенко, агроном.

:rнач:ну роль

в~,~;іграє люпин. ИО!ГО сієМ'О

Колгосп

125

с.

reiWa.pi'В на зер,но·, що дасть wж-

ім.

Леніна,

Жердова.

цен'І1нера суперфос-

2

центнеvи фосф01ритноrо

гноєм або фтtальнЕМи оса.дкшми,

ні роки, rоворять за •ВИНЯТІtОВ'О слшбку ·;tію на.віть повних норІd при за·о:рЮІВанні ·його на ПО'ВНУ

ПQ·ЛИJВаннЯІМ шоівк.ою. До ВООJІИ треба мати оргwніку в вигляД

глИІбину.

су-

,~~;обре ро:mладе•них

на­

постіІВ. Завіз иаеи на поля кра­

МіШ'Ї

Органо~иішералlіні

ПО'ВИННі

ВІJІQСИТИСЬ На

гною

і к.о·м:­

борош'На.

ще

Калійну сіль · (О ,5сеЛІтру

з метою Івmwристання вільної ІЮ· бочої сили і ІГЯІГла. Осооливо вашt­ лИJВ•о завчаюно ·вивезти добрИІва ,~~;ля підживлення озимини, оси,іль­ ки найбільш ефектиmне п:Цжmв­

ШИХ вwж:к.их грунтах не niA (0,5 ц~нтнера) і op.amy, а під n®еАJПО'Сівн.у к.уль­ 1,0 центнера ) тивацію на глИІбину 8-10 са:нкраще вносити ·в витляді ранньо­ тиметрів.

ПІЮВести

по

с~rнному

ШJІЯХУ

ПрихИІЛьники глибокої за•робки гною та інших АООРИ'В :Jеила.ють­ ся на багатові1tову прМtтnу ленн.я, прО'Вед~не в ранні строки, м1влю. ltpi•м того меною смітру за·орюва:НІНя гною. Проте за оота:н­ як. 'І'ільки зійде сні·г, по «череm:­ можна вносити виІбірІt()ІВо, збіль­ ІНі J)о•ки техші.:ка обробі'ГКУ к;у». Для ВеІСН.Іl'ІЮГО ПЇ!ДЖИІВJІrоІНЯ шуючи )fоrзи па ·діляlІ'Іtа:х з най­ грунту пішла впер~. Орний шар озимини можна рекоменпмти більш слабким JЮЗВИ'ШWІМ ІЮСЛИН. поглиблений до 18-22 і більше сліДуючі норми: 1-2 тонни о'Р· В .КОЖJНОМУ ГООПО,І(а,ірСТВЇ ці НОР­ сантим:е-rріІВ, а агротех:нhtа ·вне­ ганічно·і мшси (JJ;oбpe пе'{І~ріtлий МИ ІІООИННЇ бути yrotiHffHi В 3а­ сенн.я до•брив залишила,сь на. по­ ·гній або 'І'ОрфоІVО.ИІЮСТ), 0,5-1 л~жності від сту:пеня ро:цючості пере:){ньому рівн.і без обліку ц~нтнер суше.рфосфату, 0,5 цент­ грунтів, ПО'Пер~~ника та ~коно­ ТОГО, ЩО• ПРИ ()р<ІІНЦЇ '11 ПООІе}>е,ІtНЇ нера селітри. мічних можлив~тей госІІЮда:рст- роки кіниш гній заорюва'ВСЯ на ва. 10-12 С3ІНТВ1МетрЇІВ. В ОЩ)ЮІИХ Фмtт одеІр.Жа:ння :к.олтоопами Нообхі_.~но нага.,~~;ати,, що при виn31,11;ках, •KOJfИ раніше заорю­ Ленінсьrооrо• району сере~ього вwння проводили на 16-18 са.и­ н~достачІ д?брив .м_ож:на. кори~ту­ врожаю, вд'Воє п~ревищеН()Го се­ ват.DJ?я суюmа.ии ІЗ ~ох mо:wю­ тиметрів, при )І;Віііці парів зао­ редній по облшсті, rоворить за нент1В, .тобто ІВН()СИТИ орга:но: РаІНRЙ гній переміЩ'У'ВаІВСЯ в велИJКІі MWltJПI'IIOCTi ,І(UЬШОГО вап~я~о·вІ . або орrа~о-фосфатю верхній ша'Р ГJ.>У'Нту. збілтпе·ння виробництва •зерна в суш~ш. ДІя цих су.юшей .-;ещо ВЕСНЯНЕ ПІДЖИВЛЕННЯ нечорнооЕМІій сиуаі.

* * *

ГЛИБИНА ЗАРОБКИ

озимини Зиму необхі~о ВИІООРИСТОІВува.

Ва:жл111ве 3Начення має глИ!би- ти ,~~;ля мак.сииалЬІНОО'О НМ'ІЮ~-

за.беtmечrо~а на 'Внесення ,~;обриm. у всіх мро- жеІfня о·рrаніч:них .-;обриm і пра­

О'РГІІІ:О"'ІКінера.льною сумішшю.

ми :к.ультпа·м:и.

на.

JJ;o торфу ~порщ:к.у 10-20 про­ на ге:к.тар. в тих вma.nax, IW· центів) 3'На'ЧНо пі,~~;вИІЩує smі~ть ли в сумішах nерев3ІЖ3Є торф, rорфу як компонента. органо-иі­ Н()ІJ'ИУ суміші елі~ пЦвВІЩити .-;о слшб~ша, проте вони себе за.вЖоАИ нералЬІних С'уміmей. Весь mій, 5-8 тонн на reRтa.p. Чик бмь- виправдО'Вують. краще, але при умові:

4

92 76 56 97 103 79

889

го в~няного пі;(живле~ння. Осі,н­ п·ри недОістачі її ВИІІООРИ'С'ООІВУВа- нє внесемня селітри під озимі ти фек.альні осад•к.и. в о.кремих вип~ка.х логіршує зи-

ше бу·де внесено

48

83

Корів розділимо на утрИJМання худоби в та·бор.і. Не ви:па.еи Климен;ко. них чотири таібуни. УтворюєтЬІСJІ :на­ завершено ремонт прИJМіщень, будуть виве~ffіІі 326 ко- rульна гр}'!Па. із 65 голів вми­ невиста.ча,є дещо з устаткувшння. К. Гоманенко, зоотехнік. РЇІВ, За ЯКИМИ Х()ДИТИМУТЬ ,І{ОСВЇд- коі рогатоі худоби, для Jrких ви­ Колгпсп «Більшовик», чені с&Ота~рі Ва·силь J.ta·биm, Іван ,~~;ілеwо спеціалЬІНИЙ вmа~. с. Рожни. Су;к.ало, Петро JIЧJНИ'lt, Не все ще, nроте, гоТОІВе для Пана.с п~rориються:

іі:о•го

застосуванні орг~rно-мі,неЧИСТООІ:У ВИІГЛЯ,ІІ;і, а В СУ'МЇm:і 3 при гноом. Досвід ПQJ:&шзує, що при­ ра.лwих су:мішеІЙ: пЦ зернові побанка незначної кіЛЬІК()сті гною винна бути не JІ:тшІе 3-5 тонн

я·кий е, Пff/P6A внесе~ння:и 'JІІ)еба змішати з мАхсимальною кмь­ кіет.ю rорфу. Нера.цііУнально одні ділянки lВ,І.іОбрювати торфОJl, а ін­ ші гноєм. Лише при повній не-

І

17 357 151

ПІДГОТОВКА ДО ТАБІРНОГО УТРИМАННЯ ХУ ДОБИ

фату і

Ана.лm результатіІВ робіт по торф без rн()ю, але ~бО'В'.ІІІ.'ЖОВо засwсуванню органо-мінеральних ПРИ ЦЬОІМУ ПОЛВІВЗоТИ ГНО·Ї~RОЮ. сумішей на е!іJООе.ри:ме'НТальній Торфо-·гнойові ІWМ1ІІОСТИ та.юж базі «Горк.и Ленинс·кие» і в ·PЯJJ;i необхі.ЩІІо пО<ливати гноіІВкою, а колrо~пів ~ає пі,ІІ;Ставу ремиен­ ду.вати слідуючі пw.юження по

87

Не.забШІЮJ[, mt тільк.и

Оптимальні ,~~;ози фосфорних ){об-

(Із статті агронома Ф. Наплістратова, вміщеноі в газеті

квітня

202 62

К:олг-о•ооники нашої артілі да­ ЛИВЇ.СТЬ СТВ•ОРИТИ ЗМІа.G бЇЛ'ІVОВИХ ли елом нцоїти в нинішньому к.ор:мів, 50 ге~к.таІJів-на зелений році ПО 3 ТИіС.ЯЧі КіЛQJ1І}ІJІМЇІВ ·МО­ юр;м та силос в суміші з інши­ ЛОКа

процентів.

ОРГ АНО-МІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ-НА ПОЛЯ І ~:в2н~е=:~У~. с~:~:ООн~~~ачі - 0,5 12

ІЗ

8

Вдосталь буде кормів

14,7 жанців ланку Олек-саНАРИ І.tор­ на зелений

Ленінсь"ого району, Московської об.ласті

"Сельское хозяйство" від

Гоголів, ім. .Молотова Богданівка, ім. Андрєєва Заворичі, ім. Юрова Рудня, ім. Кагановича Калита, ім. Сталіна По Броварській МТС По БобрицькіА МТС ПО РАЯОНУ

~ружно й органіоовано прова­

про хіА сівби ярих ку ль тур та посаАки картоплі по колгоспах

; ~ ,..

"'=

::;

штук.

с. Княжичі.

ЗВЕДЕННЯ

Наsаи сі.ІІІ колгоспів

3

=:~.; 103 95 79 78 86 82 76 101 99 96

1411 1371 1310 1286 1238 1237 1212 1201 1195 1167 1163 1117 1085 1063 1038 994 941

Жердова, ім. Леніна

технічному рівні К{ІЛГО·с:пниці по­ садили ІВ чергове поле 50 тисяч дичок яблу.нь і грут, за·п~кі•ру­ вали дичсж в шкіл&у 1ОО ти·сяч сіЯ?нці•в проти пла1ну 30 тисяч

дить ланка ІВсі весняні роООти в

району за станом на

Русанів, ім. Сталіна Літки, ім. Калініна Княжичі, ім. UЦорса Гоголів, «Червона Україна» Требухів, ім. Хрущова Плоске, ім. Леніна Рожни, «БільшовиК>> Семиполки, ім. Леніна Зазим'я, «Шлях Ілліча» В.-Димерка, ім. Шевченка Світиль~:~е, ім. Маленкова Бобрик, ім. Сталіна В.-Димерка, ім. Димитрова Красилівка, ім. Жданова В.-Димерка, ім. Леніна В.-Днмерка, ім. Юрова Погреби, ім. Кірова Пухівка, ім. Ватутіна Троєщина, ім. Ворошилова .Мокрець, ім. Будьонного Кулаженці, «Зоря»

всІ

Рік у рік ланка ВіІJи Вабич, в

..

рОІ<у:

:t:~щ::.::

Дпя майОутніх садІв працює

року

~~~g( Q c::L.-=1. :r::

Нuвк сіл і холгоспів

бригади. Площа живлення 60Х60

яка

МІІНУ.ІОІ·о

о»

Петро Тупий. Зобов'язавшись за­ кінчити цю роботу до 1 тр~вня, бригада посадила 30 гектарІв .. Швидко

1957

РІзниц• проти

веде

якою керує

------------------------------

3ШВ'іІ:J'ЕКИ у~піn:шrііі' роботі меха.- г~к~арах. 3аіМінюємо у себе нея­ нізаторів наша рільнИІча. брИІГа,J;а кitcm сорт к,шртоплі «крюгеІJ» М 2 •вчасно уІJ:юрал:ася •з сівбою на столовий с:орт «альма». Са­ раwніх ярих культур. ВіІDса та димо ·к.арrоплю з міжря;uям ячменю посіяли 48 гектарів, ви- 50Х50 сантимеІГРів :з ~нооеwшnм ~t>омішанки 12, люпину на у луwки ОІУгwно-:мrнерал:ьної ~уз~рно 36 геtt·гарів. :міші.

72

в полі.

по колгоспах району за станом на 20 квітня (в кілограмах на корову)

М. Кособлик, агроном. Колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

У співдружності з механізаторами

мемо

***

300

сантиметрів. У лунки вносимо суміш органо-мінеральних добрив.

заступник голови колгоспу. Колгосп ім. Леніна, с. Плоске.

посад-

Зведення про надій молона

Понад колгоспниць та колгоспників садять зараз картоплю

ним внесенням у гнізда мінераль- І рільнича бригада,

на

з

Е Ц Ь

ВРУЧНУ

товченко та Микола Мищенко вивели на пQля машину сСКГ-4».

їздові Іван Касян, Микола Лесик та Василь Юхименко. Щоб

С Т А Х А Н

року.

1957

правилах реmмещуетьс.я ВН()ІСИ- .вильноі

пі~ГОJТовки

їх шляхом

Н()ІВИЙ спосіб 3З.С'ООС1ВWНЯ ,ІІ;·()б·рИJВ В ВИ!ГЛЯ,ІІ;Ї Ор'Г31Ю4і'ІІе­ радЬНИХ С)І1МЇШеіі, jjjRifЙ Jа.'В при перевірці ~инятко:вий ефе~кт, не­ обхі:){но як1Ум-оrа ширше зшр.о­ ваджувати в виробнІЩТВQ ш;рц

Кіль:юість ·вапна в суміші -~ ти гній під основну оранк.у. А'Н·а- РІіJЦ'Їона.лнного ід()rляду за бУ'J.)Та­ з іншими лерРдовими прийомами достачі гною слі,ІІ; зшстосо'В'уtВати 3-5 центнерів на один гешта,р. ліз да•них, о~ерж)lІва.них з~ остап. ми - :К.ОМ:П:()ІСтування торфу з аг-ротехніки.


СТАХАНОВЕЦЬ

4

Ленінські днІ за рубежем

З

nуб"тіці

широко

87 рОК()ВИНИ

В Будинку крІ>туrри

Perc-

віrд·значают~>ся

.

дру·жби

І

бувся

На завщах,

с.тухана ;І;О!ПОВідь «ТGржество· все­

фаrбрwках,

в сіль-

веЧІР,

присвячении

)ІсннііІ даті . На ве<~орі

ськотосподарських КQоперативах, перема· rаючих

.

..

у вузах 1 шІюлах К'р.;:нни чита-

ютІ>ся лекції

*

ідеfі

зна-

була за­

зустрілися

J и

діялЬ>І:юсті

Леніна.

маги,

В. І., «Во.тодюІир І.т .тіч Ленін».

ПОЛЬЩА

організуються

~е!ІЩЇЇ,

і бесіди, З}'стрічі

доповіді

вільного

ре.волюційІЮго

руху,

з

учас-

В к.тубах і будинках культу·ри

І

відІtриваються виставки і фото­

присвячені

життю і Міністерство

(ТАРС).

НДР

-

зв'яІЗ:І:.у з

87

знащшною датою

роковинruми з дня ·наРQд­

ження великого 'Вождя трудящи'!:

В. І. Леніна в Деfrпціту бУ'де від&рито музей В. І. ЛеІНіна в будинку, де у овій чж ·мі·сти­

інфо,рм):вав їх лро роб{)ту Празької конференції РСДРП. 3араз щюводиться підготовка до відкриття музею, яке ·відбудеться

лась ·редющія · газети «Леmщіге'Р фм:иt>сцейтунг». У реда'к,ції ціеї

)Іузей Лейпцігу, де під 'керівни­

газети 'Неоднораоово бував В. І. Ленrн.

В лютому

&лодимир цара<Ду

з

року

1912

Ілліч ЛРО'Іюдив

тут

с{tціал-де·мОtкратичними

перший

н001ер

....

(ТАРС).

~~

ДСУ]!О·Га, що веде від МЗ~газина бу~матеріа.лів у Броварах Д'О ·села

цульською

біднотою,

Пушкіна. А.те це не до·р(}rа і не ву.тиця. Одні домо·в.тасюrки ви­ сунули св·ої садиби майже до про'ЇжджоІ ча,стwни, і'нші nодалися

гу­

в с·т~рону 'На

інтереси

і

як

талановитий

наступний вихідний розпач· ігри шкільних команд на кубок району. У с. В.-Димерці зустрінуться футболісти місцевої

та Броварської середніх шкіл.

М. Яхно, голова райкому фізкультури і спорту.

Успіх драмгуртківців Вдало поставили наші драм­ гуртківці у клубі п'єсу П. Мир­ ного «Лимарівна». Прекрасно ви­

на

конували

Д.

ВИ·

свої

!ваннікова,

ролі

акушерка

фельдшер

О.

Фе­

сюк і ряд інших товаришів.

О.

Фесюк,

комсомолець.

с. Заворичі.

В.:ІіП"У, КО.1И пі:С·()К,

машини

~ЮЖУ'l'Ь розминутИJся,

та і людям

5-6

нове­

ліст. В цьому величезну роль ві­ діграла дружба з Іваном Фран­

не

Кілька р.оків пЦряд ст<'Lвили це питання перед селищною Р111Дою,

аде чим дці, тим більше гірша­ JІИ справи. Може, нарешті, візь­

метрів. Одна

муться за це місІ>крада,

хата, чи то «времяНІка»,. }J();З:ІІі­ стилаrся у центрі шляху. Не те, що на·весні або в<;сени, а.1е і

якої захищав усе своє життя і як

адвокат,

представлені

П~гре'бИ, має ІН3іЗ'ВУ іВУЛИІЦі імені не можна пройти.

кровних зв'язків з селом Кобаки (нині Кутський район на Станіс­ з

У

нуться

гратимуть футболісти Літківської

Не пройти, не проїхати

вийти, як прийнято було говори­ ти, в люди. Але він не порвав

народився,

ку.

СJІі,Ца)[][ ваших виетупіи

лянського сина, якому наперекір нестаткам вдалося здобути освіту,

де

Добро­

товариства

ta Зааорицької середніх шкіл, у с . Требухові також місцевої і Гоголівської шкіл. У Броварах

ставці. Тут експонувалися зручні в ко.ристуванні буфети і столики , навісні шкафчики, тахта великого і малого розмі­ рів та інші меблі. Н а з н і м к у: тахта сЛіра:., Що експонувалася на виставці. Текст і фото В. Мозерова. м. Бровари .

газети

(До ЗО-річчя з дня смерті письмеJІника) Черемшини - це доля се­

лавЩині),

промисловос1.,

Подовгу відвідувачі затримувалися і біля меблів Бровар­

ського деревообробНОГО КОМбінату, ЯКі

МАРКО ЧЕРЕМШИНА Доля

деревообробної

кухонні меблі Німецької Демократичної РеспубЛіки.

«Искра».

депУ"Гатами ІІІ Держаum{)Ї дуJ:ми і

і

На виставці, яку відвідали десятки тисяч трудящих, було представлено близько 2600 експонатів. Особливо хорошу оцінку відвідувачів одержали меблі підприємств міст Ужго­ рода та Мукачево, Московської області, добротні і зручні

цтвюІ В. І. Лені, на був над:РУІVО­ ваний

Команда

спортивного

та Фінляндії .

7

траrвня. В ці дні знаоtно збільшилось чис.'Іо відвідуваrчtв у Д'рук.арню-

паnерової

Міністерство торгівлі УРСР та облпромради України з ме­ тою ознайомлення широких мас трудящих з виробництвом меблів в нашій країні та за кордоном улаш'І'ували в м. Києві виставку меблів. Тут крім меблів, що випускають фабрики, деревообробні комбінати і промислові артілі рес­ публіки, була представлена продукція з Російської Федерації, Литви, Латвії та інших братніх республік, а також з Ні­ мецької Демократичної Республіки, Англії Франції, Швеції

дящих.

никамп Великої Жовтнооої сщіа-

У

рахун­

команди

найстарішими діяча,ми польськ·о- діялЬІно.сті вt>.ТИК()ГО вождя тру­ го

закінчилася з

«Спартак» зазнала поразки від Першотравневого внеел-

лС'нінсІ>КИ:'!ІИ днюш.

на·селення з мGнтажі,

гра

вообробників.

У зв'язку з 87 ]!Оковинами :J І .тістичноТ рево.тюції. ОстаІ:ІНю .де: дня народження Вол()ди:мира І>а•дУ квітня ото·.тошеНQ в ПольщІ По.1ьщі

і

ком 3:3. Людно було у вихідний день і на стадіоні м. Броварів. Тут гра­ ли футболісти деревообробного комбінату та Броварської серед­ ньої школи, які і перемогли дере·

(ТАРС).

Ілліча в мkтах і се.нх

колгоспу

варнопрокатного заводу. Жодній з них не вдалося добитися пере·

-

,ЩПОІВіді, 'І'fРИСВЯ- J:шиіі доІ\)lЯснт::t тьний кінофі.ІІ>\1

чені життю

команди

ім. Хрущова та Броварського ли­

Шсля доповіді відбувся ІНІНцерт. Н . ·чор б'm пока а З 3КІНЧСІННЯ Ве а

ФУТБОЛЛ

3

Розпочався розиграш першості району по футболу, в якому бере участь б футбольних команд. 21 квітня у с. Требухові на стадіоні

.:Іеніліюrу» ·

'

року.

1957

*====== НА ПЕРШІСТЬ РАЙОНУ

від-

••

засновника першої в С'ві·гі · соціа-

квітнн

пошти

НА ВИСТ АНЦІ МЕБ.JІІВ

Пекіrн-

24

ськото відді.тення Товариства 'КИ-

з дня нарО<дже'Н'НЯ тайсько-радянс~:жої

лістичної держа·ви В. І. Леніна.

редакційної

І!======*

КНР У КитайськіИ Наро,щній

Сере~а.

шлях­

відді.l ра.ЙВИКОН!\()Му?

12 квітня в газеті «Стахано­ вець» була вміщеnа кореспонден­ ція під заголовком сНе так тре­ ба реагувати на критику:.. В ній ішла мова про те, що Бровар­ ська МТС неправильно викорис­ товує машину «ОСМ-3» на ОЧИСТ· ці насіння . Директор МТС т. Сухорукав 1\\. повідомив редакцію, що корес­ понденція обговорена на нараді працівників МТС і визнана пра­ вдивою. Вжито заходи щодо ви­ користання

«0СМ· 3»

Група виборців.

в

на

дальшому

очистці

машини

насіння

на

повну потужність.

ком, що був для нього, як і для

багатьох літераторів, учителем і Під безпосереднім ідейним впливом І. Франка М. Черемшина

пише новели, що вийшли в

його горя

1901

і злиднів,

показуючи сваволю і беззаконня чиновників, панів, попів та куркулів, автор гнівно протестує проти несправедливостей класового

суспільства,

говорить

про

те,

що народ не забуде і не прими-

ритьси з своїм пригнобленим ста-

новищем.

До зображення тяжкої долі еелинства М. Черемшина повер-

тається і в другій збірці -

сСе-

ло вигибає». Новели цієї збірки напнсані в розпал першої світової війни, яка ще більше погіршила тяжке становище широких мас. Письменник-демократ, показавши

лихо,

що

його

несе

Письменник розумів, що народ­

ні маси Західної

України рано

чи пізно скинуть з себе ненавис: не ярмо польсько-шляхетськоІ окупації, що пануванню фашист­ вуючих молодчиків повинен на­ стати

на

край.

І

він,

незважаючи

переслідування

і

і

світу.

В

художній формі він виразив симпатіі українців Галичини до російських братів.

Симпатії до російського народу завжди жили в серцях гуцульської бідноти. Вони з ще більшою силою виявились після перемоги Великої Жовтневої со-

ціалістичної революції. До маяка

Жовтня, засвіченого

В

творах

цього

рокІв тому в нашІ

спрямовані погляди Західної Украіни.

краІнІ,

б

яких перебували трудящі Західної України, вселяв у серця гуцулів впевненість в тому, що 1 для них настане вільне й щасливе життя. м. Черемшині не довелося до-

ня західноукраїнських

га правдіпня колгоСіІІу ім. Вату­

дні

тіна і na.'~Yritffн{)Ї орга.Іrізації. Але чому таrк

поган{)

КОЛ<ГОСПУ дбають

мовчить.

працює,

а

два

Вивісили у на<шо­

му к.дубі графік читання леrщій,

ці 'Керівники П1}0

ГучномО<вець, який: день

але лекторів шжи ЩQ не ви:дно.

За.Д()В{)Ле'ІІ­

що живуть і працюють в кіль-

земель з

Радянською Україною (він умер

Н

А. Матвєєв.

а

.

з н 1 м ку:

М

арко

Ч

ерем·

Семанюк)

відомий український письмен· ник.

-

неопубJІікованих листів До

районної

газети

«Стахано­

вець» НадійШОВ ЛИСТ КОЛГОСПНН· ків з с. Літки про те , що зубний лікар Д. Глушан пиячить, бешке­ тує, не дає спокою сусідам.

Голова Літківської сільської Ради т. Музиченко С. повідомив редакцію, що факти цідтверди­ лись. Профспілкові збори попе­ редили т. Глушана.

В. діАенко.

НЯ кrльтурних потреб трудЯіlЦих, с. Рожівка.

І

КОРОТКІ

шлях

11

ОПОUІдАНН~

Сонце

заходило.

його

промені

золотили широкі поля і дахи

динків.

б

дійшов

В

У·

перш НІЖ прииняти остаточне рІ·

шення. Робота ця все-таки не для

МТС

минулому учениця десятого кла­ су, так гаряче говорить про професію токаря. · ... Наступного ранку Раїса вже стояла за верстатом, де працю­

но говорив:

-

механік

лось, що дівчина, в недалекому

В майстерні кінчали роботу. Біля дверей три робітники розмовляли з невисокою білявою дівчиною. Розмова, певно, підходила до кінця. Сивий робітник поваж-

• Т~ все-т~ки добре подума~

головний

"" б олодимир Бойко. r1ому епода а-

вав сивий робітник Роман Гудзь,

1

напрочуд .хороша

людина.

Всі

пояснення давав так наче- М·іЖ ін­

шим, щоб випадково не образити

25 квітня 1927 року). Але те, про дівчат. дівчину, яка вже вивчала токарщо він мріяв, здійснилося. Тепер Але його перебив товариш: ну справу у шкільній майстерні . земляки Черемшини будують но- Чому не для дівчат? Згодом Раїсі Шкляренко дали ве життя в єдиній сім'ї радянЗаговорила і Раїса. невеличкий верстат, виготовлеського народу, готуються новими - А й справді, чому я не мо· ний лубенським заводом. Дівчина трудовими Перемогами зустріти жу зайнятися цим? Мені це ду- дуже полюбила машину, поводи40-річчя Великого Жовтня. же подобається. лася з нею так, як говорилося в

ули І шина (Іван Юрійович

трудящих

DСТаШ{)ВИ.Ли,

періоду

політичні й економічні умови, в

близько 40

• •

·с. РGжівка.?

деон. У цьоJ.rу, безуМ{):ВН{), заслу­

·від ПухівІtи у/

гоніння,

Черемшина оспівував мужність борців за нове життя, проти ф ашизму, реалістично відображав

тру-

загарбницьку.

му к.1убі є к.і•ноаіІІаратурз, ак.{)р­

мужньо виступав проти старого

дящим війна, засудИв її як ім- жити до світлого дня возз'єдиан-

періалістичну

кюх кідQМетрах

Дуже добре, що у пухівсиtQ­

році окремою збіркою під н;аз­ вою сКарби». Створюючи правди­ ві картини життя туцульського

селянства,

Саїдамн

Згадайте і про нас

наставником.

Дівчина чомусь продовжувала:

-

Мій брат до армії працював

токарем, і я часто прююдила до

нього в майстерню.

І там мені

теж все подобалося. Під час розмови до групи пі·

лю Володимир Бойко, повертаю­ чись на своєму мотоциклі з міс­ та, побачив Раїсину матір -

Анастасію нив

Григор·івну.

машину

і

ну

до

40

складних

пальців

зупи­ Потім

сказав:

- А ви повинні гордитись сво­ єю дочкою! Добре вона працює, молодець, золоті руки має, хоч, звичайно, тут справа не .Лише в руках.

-

А в чі·м же?

-

запитала ма­

ти.

- В голові, - запросто відпо· вів Бойко. Адже через що Раїса швидко могла зрозуміти свою машину і оволодіти передо­ вими методами роботи? Та тому; що вона добре вчилася в школі.

Мати підвела голову і лагідно

поеміхну ла ся.

А.

інструкції. Через місяць колишня

учениця уже обточувала за змі-

Він

привітався.

Козлов, робітник.

м. Бровари.

-

маііже стільки, як і деякі робіт-

ники. Час ішов. Одного разу в неді-

Редактор

С.

ПОГРЕБІНСЬКИП.

----------------~---~----~~-~----~~--~ Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул.~--~~~---------------------Київська,

N! 138.

Броаарська районна друкарки J(иіас.ького обласного упрааяіння культури.

Зам.

1~98-2580

49 номер 1957 рік  

49 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you