Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАF1ТЕСЯI

РІ" видавв.

lVIII

Хай живе великий Союз РаДЯНСЬКИJl СоціаліСТичних Республік-твердиня дружби

49 (1187)

СТЯХАНОВ(UЬ

НЕДІЛЯ

і слави народів нашої країни, незламни~ оплот миру в усьому світі!

24 КВІТНЯ

1955

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партіі Украіни та районної Ради депутатів трудящих

Ціна

Киівської області

15

Хай живе великий радянський народ­ будівник комунізму!

р.

коп.

(/з Закликів щ( КПРС до

ПІД ПРАПОРОМ ЛЕНІНА

ження Володимира Ілліча Леніна -геніального засновника Кому­ ністичної партії і творця Радян­ ської соціадістичної держави, вождя і вчителя світового проле­ теріату, всього передового люд­ ства.

... Легкий

квітневий віпр ко­

лише червоні полотнища прапо­ рів на будинках столиці нашої

Батьківщини-Москви. В урочис­ тому вбранні Великий театр Сою­ зу РСР. 22 кві'гня тут зібрались представники робітничого класу, кодгоспного селянства й інтеліген­ ції, члени Центрального Комітету

КПР(f, Радянського уряду, партій­ ні і радянські працівники, оФіце­ ри і генерали Радянської Армії і Флоту.

Сьома година вечора. В президії - зустрінуті гарячими оплесками 'товариші М. о. Булганін, К. е. Ворошилов, Л . М. Каганович, г. М. Jvlаленков, А. І. Мікоян, В. М. Молотов, М. г. Первухін, М. '3. Сабуров, п. М. Поспєлов, І

Польської Народ­

ної Республіки на чолі з головою Ради Міністрів ю. Ціранкєвичем, депутати Верховних Рад СРСР і РРФСР, міністри, керівники пар­ тійних, радянських і громадських організацііі сто;rиці і Московської

області, новатори промислових підприємств, представники Радян­ ської Армії і Флоту. Урочисте засідання партійних, радянських і громадських органі­

зацій міста Москви, присвячене 85 роковинам 3 дня народження великого вождя і засновника Ко­

творця першої в світі Радянської Всюди читаються лекції і допосоціалістичної держави, вождя · віді: «В. І. Ленін-великий орга-

музей В. І. Леніна вже відвідал( майже 14 иільйонів чоловік-ро.

революційної дії, великого засновника Комуністичної партії,

трудящих усіх країн.

нізатор

На закіЮlення своєї доповіді під оплески присутніх Д . Т. Шепілов говорить, що Комуністична партія, вірна ленінському вченню, очодювана її випробуваним Центральним Комітегом, успішно розв'язує тепер величні завдания будівництва комуністичного сус-

партії», «В. І. Денін-засновник першої в світі Радянської соціалістичної держави», «В. І. Ленін про важку промисловість, як основу економічної могутності Радянської держави», «Ленінізм-прапор боротьби трудящих усього світу за мир, демократію і соціа-

тичної партії України КИївсько-\

го обласного і MiCЬKOГ~

KOMireTiB

'га міської

Рад

депутатів трудящих, ЦК ЛКСМУ, Київського обласного і міського комітетів комсомолу, президії республіканської та обласної Рад професійних спілок разом з представниками партійних, радян-

бітники,

колгоспники, представ-

ники радянської інтелігенції, студенти, учні, військовослужбов­ ці, зарубіжні гості. Нескінченнии потік відвідувачів у філіалах Центрального музею В. І. Леніна В Ленінграді, на батьківщині Во­ лодимира Ілліча в Ульяновську, В Києві, Тбілісі, Львові.

_ . lНИ, на ПІдприємствах,

Оркестр виконує Державнии гімн Радянського Союзу.

чих ідей Леніна.

Шд склепінням залу лунають бурхливі овації на честь славної

Комуністичної партії, на честь її Ценгрального Комітету. Всі вста­ пар'l'ійнии гімн «lнт'Єрнаціонал».

дається членові ЦК КПРС, голов­ ному редакторові газети «Правда» Д. Т. Шепілову. Доповідач говорить про Леніна

того засідання. Після урочистого засідання від­ бувся великий концерт.

ських, громадських організацій і Радянської Армії, присвячене 85 роковинам з дня народження Во­

комсомоль-

У ці дні в містах і селах кра-

вах,

на

частинах

(ТАРС).

союзних республік, в університе­

Більш як 20 тисяч агітаторів і пропагандист ів Чувашії в ці дні

3

ім'ям великого Леніна, з

(РАТАУ).

На виставці в республіканській бібліотеці імені Горького пред­

проводять бесіди і доповіді про ставлені численні роботи вождя як російською, так і чуваською мо­

засновника вами, а, також статті и. В. Сталіна

мократії. Лід прапором Леніна здо- муністичної партії, буто великі успіхи в розширениі першої в світі соціалістичної дер­ і зміцненні табору миру, демокра- жави В. І. Леніна. тії і соціалізму. Український народ, продовжував І. Д. Назаренко,-ЗДО­ був сsою незалежність, держав­ ність завдяки дружбі народів і насамперед дружбі з великим єди­ нокровним братнім російським на­ родом. У своєму житті і боротьбі за краще майбутнє, за комунізм,

і М. І. Калініна про Леніна, пере-

кладені на чуваську мову.

***

ІРКУТСЬК

кутськ) проходила наукова сесія. Були заслухані доповіді «Ленін-

радянської геології», прочитані співробітниками філіалу. CeKpe~ тар Іркутського обкому КПРС тов. Щербина виступив з доповіддю

ська

про

Два дні

у Східно-Сибірському

філіалі Академії наук СРСР (Ір­

політика

першочергового

всемірного розвитку дустрії і боро,тьба

важкої партії

ін­

за її

ленінський

кооперативний

план, парторг ЦК КПРС на А.нгар-

здійснення», «В. І. Ленін про со- гесбуді тов. Шешуков присвятив ціадістичне розміщення продук- свій виступ темі «В. І. Ленін про «Шляхи

розвитку

електрифікацію країни».

без такої єдності про неї не може бути н мови». 3акінчуючи свою доповідь, І. Д. Назаренко проголошує здра-

Разом з усім радянським наро-

нецькою мовою прочитала допо­

виці на честь рідної Комуністич-

дом свято шанують пам'ять вели-

відь про життя і діяльність Ілліча.

***

НА КРАЙНІЙ ПІВНОЧІ

ної партії, на честь її мудрого І кого вождя трудящі Крайньої Шв- Бесіди і лекції ненецькою, сель­

ленінсько-сталінського Централь-

ночі-ненці,

ханти,

селькуІІИ,

ного Комітету, Президії ЦК: щО комі. На Гиданському півострові купською мовами проводяться в

:3 доповіддю «Всеперемагаюча послідовно проводять в життя ве- заступник начальника сила ленінських ідей» ~иступив -

мира Ілліча Леніна в творах ра­ дянської літератури і ~fИстецтва».

***

перший заступник Голови Ради те, що тільки <шри єдиній дії Міністрів ~TPCP тов. М. С. Гречуха . пролетарів великоруських і укра­ тивних сил», Оркестр виконує Державний їнських вільна Україна можлива,

його вченням,-ГОВОРИТЬ допові­ дач,-зв'язані всесвітньоісторич­ ні перемоги комуністичного будів­ ництва в Радянському Союзі, виз­ начні досягнення в будівництві соціалізму в країнах народної де-

Л· енша. Б агато колекти-

ЧУВАШІЯ

життя і революційну діяльність великого організатора і вождя Ко­

ських і прОфспілкових організа­ цій. Урочисте засідання відкриває вмирущою вказівкою Леніна про

Укрюни тов.

. І.

Иого співають учасники урочис- тах і вузах проводяться наукові

український народ керується не­

гімн Радянського Союзу і Дер­ жавний гімн Української РСР. Усі встають. Присутні і! великим піднесен­ ням обирають почесну президію засідання в складі членів Президії Центрального Комітету КПРС.

про В

Вl·В художньо·1· саМОДl·ЯЛЬНОСТI· Пl·Дв устанобудовах, у військових готували спектаклі і концертні . б проходять УРОЧИСТІ 3 0- програми на тему «Образ Володи­

ють. Могу'l'НЬО і величаво звучить ри трудящих. В академіях наук

Слово для доповіді «Ідеї Леніна осяюють шлях до комунізму» на­

партії, Президії Верховної Ради секретар ЦК КП Української РСР, виконкомів Ки- І. Д. НазаР8НКО. -ївської обласної

Комуністичної

рів СРСР і Президії Верховної Ра­ дИ СРСР відкриває товариш К. е. Ворошилов.

тінних, радянських,

присвячені 85-річчю з дня народ:ження Володимира Ілліча Леніна. 22 квітня в Києві, в Державному академічному театрі опери та балету УРСР імені Т. Г. Шевченка, відбулось урочисте засідання Центрального Комітету Комуніс-

вождь

лізм». У міських, районних і сільУ міських і сільських кінотеат­ ських бібліотеках, в клубах і ви- рах в ці дні демонструються Філь­ щих учбових закладах відкрито ми «Ленін у ,жовтні», «Ленін у виставки творів В. І. Леніна та 1918 році», «Людина з рушни­ літератури про його ЖИ'l'ТЯ і ді- цею», «Виборзька сторона», «Деяльність. путат Балтики», кінодокументи

рються за досягнення нових пе- ков, І. и. Стафійчук, М. с. Сини­ ремог в комуністичному будівни- ця, о. и. Давидов, керівники пар­ Напередодні знам'Єнної дати на підприємствах, у колгоспах, МТС і радгоспах, в установах та учбових закладах республіки відбулись урочисті збори трудящих,

і

пі.'1ьства. І вона переможно розв'Яже ці завдання, бо безмежними муністичної партії і Радянської є творчі сили народу, піднесеного держави Володимира Ілліча партією до вершин історичної Леніна, за дорученням Централь­ творчості, бо шдяхи до цієї мети ного Ko~IЇTeтy КПРС, Ради Мініст­ осяюються світлом всеперемагаю-

народження свого любимого вож- лодюшра Ілліча Леніна. дя і безсмертного вчителя вели 19 година. В президії займа­ кого Леніна. Всенародне свято ють місця ТОlщриші: М. с. Гречу­ скрізь проходить в обстановці ве- ха, Н. '1'. КальченIW, о. І. Кири­ личезного піднесення трудової й ченко, І. Д. Назаренко, М. В. Под­ полі'fИЧНОЇ активності мас, які бо- горнии, Г. е. Гришко, В. І. Чуй­

цтві.

року).

сесії 'І'а КОНференції, присвячен: знаменній даті. Відкритий 19 років тому Е Мос.кві за рішеННЯ~І Центрально· го Комітету Комуністичної партії і РІІДЯНСЬКОГО уряду, Центральнии

Урочисте засідання в Києві Трудящі України, як і весь радянський народ, урочисто і радісно відзначаю'гь 85-річчя з дня

1955

Урочисто і радісно, як велике всенародне свято, відзначають радянські люди 85-річчя з дня народження великого вождя і вчи·· теля трудящих усього світу Володимира Ілліча Леніна.

Урочисто відзначили трудящі М. А. Суслов, а також члени Уря­ як титана р~волюційної думки дової делегації

Травня

Ленінські дні в країні

Урочисте засІдання У Великому театрі СРСР, присвячене 8Б-м роковинам з дня народження Володимира Ілліча ЛенІна Москви, всі народи нашої радян­ ської країни, прості люди земної кулі 85 роковини з дня народ­

1

Гидоям- усіх районах Лмало-НенеЦЬКОІ'О

ликс вчення Маркса-Енгельса- ської культбази тов. Ігленкіна не-

національного округу.

Леніна--{;таліна.

3 великим

пі.J;несенням учасни­

ки урочистого засідання співають партійний гімн «Інтернаціонал».

***

На закінчення відбувся великий концерт.

(РАТАУ).

--------~. ~~--------

Відвідання Урядовою делегацією Польськоі Народноі Республіки

Мавзолею В. І. Леніна і й. В. Сталіна

22 квітня Урядова делегація підписання Договору про дружбу, лі з Надзвичайним і Повноважним Польської Народної Республіки на взаємну допомогу і післявоєнне Послом В. Левіковським. При покладенні вінка були при­ чолі 3 членом Політбюро ЦК Поль­ співробітництво між СРСР і Поль­ ської об'єднаної робітничої пар­ ською Народною Республікою, від­ сутні заступник завідуючого Про­ тії і головою Ради міністрів Поль­ відала Мавзолей В_ І. Леніна і токольним відділом Міністерства закордонних справ СРСР А. Н. Ка­ ської Народної Республіки Ю. Ці­ и. В. Сталіна і поклала вінок. Делегацію супроводив диплома­ пустін і відповідальні співробіт­ ранкєвичем, яка перебуває в Моск­ ві на запрошення Радянського тичний склад посольства Поль­ ники МЗС СРСР. (ТАРС). )'ІІЩУ в зв'язку з .J;re.a:тирічЧJDI ської Народної Республіки на '10-

Ленінград. Невський машинобудіВНИй завод імені В. І. Леніна постачає складне литво і деталі потужних турбін для найкрупні­ ших електростанцій країни. Колективи цехів змагаються за достро­ кове виконання замовлень.

На знімку: обробка на семиметровому карусельному верстаті фундаментного кільця для турбін Камської гідроелектростанції.

Фото П. Федотова та І. Баранова (Прескліше РАТАУ).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

з'ї зд

ІІІ

Неllіl1я.24 квітня

Комуністи вивчають історію партіі

РСДРП

Минуло п'ятдесят років з Аня Проекти всіх найважливіших ревідкриття ІІІ з'їзду Російської со- з()люцій також підг()Тував Ленін. ціал-демократичної робітничої Тактична лінія ІІІ з'їзду ви-

ОО

чий клас зможе стати лише при тій умові, якщо до його револю­ ційної боротьби приєднається ма­

партії. Це був перший більшоВИЦLКИЙ з'їзд. Він зібрався в пе-

пливала з ленінського стратегіч- са селянства. При цьому В . І. Ленін ного плану, разрахованог() на рі- не раз підкреслював, що пролета­

реломний момент революційного руху в Росії. Наростаюче піднесення революції 1905-1907 ро-

шучу перемогу буржуазно-демократичної рево.1ЮЦії над царизмом і на переростання її в революцію

ріатові потрібниїІ не всякий союз із седянством, а такиїІ союз, в якому пролетаріатові забезпечена

ків-першої, народної революції соціалістичну. епохи імперіаліз~rу поставило Першим і основним питаННЯ}1

керівна роль . Дня залучення на бік робітничого класу найширших

перед пролетаріатом

з 'їзду було питання про збройне

мас сеJlянства з'їзд доручив усім

цію збройного повстання, про по- В. І. деніна, який відстояв і розвалення царизму, про створення винув далі ідеї Маркса і Енгельтимчасового революційного уряду, са про збройне повстання, з'їзд про ставлення до селянства, про вимагав від усіх партійних орга-

гувати в ШИРIJКИХ верствах наро­ ду, що соціал-демократія ставить своїм завданням найенергійнішу підтри~rку всіх революційних за­

невідкладні

Вінницька область. В партій· Нlи організаціі сільгоспартілі імені Суворова, Тульчинського району , комуністів охоплено пар· тійним навчанням . Працює гур· ток по вивченню історії партії. Багато комуністів вчаться само· стіЙно. В колгоспі є добре об· ладнаний партійний кабінет . На знімку: в паР11ЙНОМУ ка· бінеті колгоспу імені Суворова. Комуністи (зліва направо) кол· госпний зоотехнік І. С. Рупін, завіДУЮЧИЇI колгоспним радіо· вузлом І. С. "анадій і рахівник К. Т. Халак вивчають матеріали по історії партії.

практичні питання про організа- повстання. Виходячи з вказівок пар'гійним організаціям «пропа­

вжити

1955 року

найенергійніших ходів селянства, здатних

оо

ставлення до ліберальної буржуа-

нізацій

поліп­

зії та інші.

заходів д() озброєння пролетаріа-

ши'ги його становище, аж до кон-

Таким чином, перед революційною соціал-демократією, писав В. І. Ленін, постали «такі вимоги, яких ні разу ще і ніде не ставила історія перед робітничою

ту, а 'гакож до вироблення плану збройного повстаННJI. Для того, щоб партія змогла успішно підвести маси до повстання, з'їзд дав такі лооунги: проведення масових

фіскації поміщицьких, казенних, Книга допомагає 8 роботі цеРJ_ОВНИХ, монастирських і уділь­ них земель » . Торік наша бібліотека обслуго­ лише читає книги, а і глибоко Весь хід революції повністю вувала близ ько 500 колгоспників. вивчає їх . підтвердив правильність і життє­ До середини квітня цього року Торік т. ВИСОЦЬІ>ЇЙ було ДОРУ4

перевороту » .

здійснення восьмигодинного роБО 4

партією в епоху демократичного п()літичних страйків, революційне І вість ленінської ідеї союзу робітОбстановка невідкладно вимага- чого дня і демократичних свобод, ла від пролетарської партії єдиної і глибоко продуманої маРКСИСТ4 ської тактики, правильного і твердого політичного керівництва революційною боротьбою мас.

Тимчасом в рядах РСДРП в результаті розкольницьких дій мен­ шовиків не було єдності. Вихід із становища, яке ство­ рилося всередині РСДРП, більшо­ ви&и, денін бачили в негайному скликанні чергового ІП з'їзду пар­ тії. З'їзд повинен був покінчити з опортунізмом меншовиків в ор­ ганізаційних і тактичних питан­ нях і виробити єдину тактику пролетаріату Е демократичній ре­ волюції. Меншовики і чути не Х04 тіли про ІІІ з'їзд . Ініціативу скли­ кання ІІІ з'їзду РСДРП взяли на се6е більшовики. З'їзд відкрився 25 квітня 1905 року в Дондоні. На ньому були присутні 24 делегати з ухваль­ ним голосом і 14-з ДОРa)l;ЧИИ. В. І. Ленін був делегатом від Оде­ ського більшовицыtг() комітету, Меншовики відмовилися взяти участь в роботі ІП з'їзду. Вони зібрали в Женеві свою конферен­ цію. І хоч ІІІ з'їзд і КОНференція меншовиків обговорювали по суті одні і ті ж тактичні питання, рі­ шення були прийняті прямо про­ тилежного характеру. Більшови­ ки ()рієнтували партію і робітни­ чий клас на розгортання Hapo~oї революції та її перемогу, на ВИЗ 4 волення трудящих від гніту са­ модержавства і поміщиків, на пе 4 реростання революції буржуазно­ демократичної в революцію соціа 4 лістичну. Меншовики, навпаки , відстоюючи керівництво лібераль­ ної буржуазії в революції, три­ мали

курс

на

з гортання

револю­

ції. Тим самим вони ск()Тилися в

негайна організація революційних селянських комітетів для прове 4 дення демократичних перетворень на селі. З'їзд обговорив друге важливе питання-про 'l!имчасовий революційний уряд. Рішучу перем()гу революції з'їзд бачив у поваленні самодержавства і встановленні тимчасового революційного уряду. Тимчасовий революційний уряд, вказував Ленін, повинен бути не звичайним урядом, а урядом революційно-демократичної диктатури пролетаріату і селянства . Тільки цей уряд, як орган збройн()го повстання, здатний до кінця роздушити поміщицьку реакцію і буржуазну контрреволюцію, встановити демократичну республіку і здійснити програму-мінімум РСДРП. З'їзд вважав можливою і необхідною, при певних умовах, участь проле'гаріату в цьому революційному }"Ряді для того, щоб довести буржуазно-демократичну революцію до повної перемоги, створити умови для її переростання в революцію соціалістичну. Рішення ІІІ з'їзду партії про збройне повстання і тимчасовий революційний уряд в корені РОЗІО-

абонементні картки відкрито ще на 300 нових читачів. Через усі рішення ІІІ з'їзду проНапередодні весняних робіт рада ходить ленінська ідея гегемонії клубу разом з активом бібліотеки пролетаріату в буржуазно-демо­ розробила план заходів на Itвітень кратичній революції. Ленін, на і травень. Організували виставку основі наукового аналізу соціальна тему: «Проведемо всі роботи но-економічного і політичного розвитку Росії та досвіду світово ­ го революційного руху, обгрунту·

'l'їйним організаціям проводити по­ літику і золяції, відтіснення її від

керівництва революцією, визво­ лення се.J!янства з-під її впливу і при€днання селян до пролетаріа· ту. З'їзд особливо звертав увагу на те, що ліберальна буржуазія

не заінтересована в повній пере­ мозі революції, що їй потрібне са­ модержавство для приборкання робітників і селян, що вона праг­ не до угоди з найреакційнішими СИЛаМИ, до зговору з царизмом. ІІІ з'їзд РСДРП виробив так-

тичну лінію партії в революції. Через два місяці після з'їзду В. І. Ленін дав геніальне обгрунтуван­ ня більшовицької та&тики і не­

ною лінією. Меншовики по су-ті, так само як і кадети, вважали, що нема потреби готувати маси до повстання, що участь у тимчасовому революційному уряді соціал-демократів недопустима. Найважливішою особливістю революції 1905-1907 років було те, що вона була селянською

ти&и в своїй знаменитій праці «Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції». З'їзд осудив меншовиків як «частину партії, що відколола­ СЯ», змінив Статут партії: прийняв параграф перший Статуту в ленінському формулюванні. 'Резо­ люції ІІІ більшовицького з'ЇЗАУ і

революцією, керованою

меншовицької

КОНференції

крили всю глибину тактичних не­ зго,'l між більшовИltами і меншо­

реб} ваЛ0 в нестерпно тяжких умовах. Воно терпіJlО від по)(і 4

виками і поклали вододіл між більшовицькою, революційною

болото угодовства і перетворилися в агентуру буржуазії в робіТНИ 4 чому русі. «Два з'їзди-дві пар­

щицько-куркульської кабали, за- тактикою і меншовицькою, опор­

з'їзду

го демокраТИЧНОГG перевороту.

відчувалася

спрямовуюча

рука Володимира Ілліча. Він )l;ОВ4 го і старанно готував з'їзд. Ленін виступив на з'їзді

з основними

доповідями, намітив тези допові 4 дей, які на з'їзді за його дору: ченням робили інші товариші.

Б Е

туністичною тактиItою. Рішення ІІІ з'їзду РСДРП були сприйняті більшістю партійних організацій в Росіі як бойова про­ грама боротьби за перемогу демо­ кратичної революції

і

лягли

ІІІ з'їзд РСДРП на допові,ц!) основу всієї практичної діяль­ І.' Леніна прийняв рішення ності партії. Озброєна цими істо­ «Про ставлення )1;0 селянського ричниии рішеннями, партія сміли­

руху». Партія ВИІщила з того, І во повела широкі народні маси на

3

••

СМЕ Р ТНЕ

рішучий штурм царизму. В. Мартинов.

І М'Я Ім'я це, мов сонце весняне,

До щастя крізь грози провів.

Не спинить ні простір, ні час.

Щ9 гріє й АО праці зове,

Ішов по шляху він-ЯСНОИУ,

Воно нам з ItолисItи знайоме

І нам він дороги відкрив.

І рідне для КОЖного з нас.

Ім'я це трудящий Кита~

Ного ми навчились' читати

3 3

Найпершим із рі,ІІ;НИХ всіх слів.

цим іменем Аеньзустрічав

Ніжне воно, иаче мати,

Що пестить ми ІПІРУ сивів.

Наповнює творчим дерзанням Народів життя трудове.

Ім'ям цим ТРУlІ:ящі назвали Тисячі грандіозних будов.

Ім'я це в собі поєднало Творчість, братерство й любов. 11. Горбатенко,

с.. Заа.м·я.

для

бібліотечки-пересувки.

Завідува­

ти

нею

доручили

няно непоганих показників. Зараз кожна з закрішrених за нею ко­ рів дає щодня не менше як по 12 літрів молока. Крім книгопересувок, КОJIГОСП­

)'ЧII7ЄJII>.

ників обслуговують і книгоноші.

Найчастіше вони відвідують ста­ рих та інвалідів. Як бажані доро·

г} гості заходять завжди до будин­ ків колгоспників кращі книгоно­ ші Григорій та Віктор Терещенки. Застосування різноманітних форм масової роб()Ти і обумовлює те, що Itількість читачів біблі0 4 теки збільшується. Кругообіг

них

активному

нетелів. Минув

користання досвіду передовиків дало змогу ' доярці АОСЯГТИ порів­

агротеХ 4

чи­

тачеві бібліО1'еки обліковцю траК4 торної бригади Миколі Гринь&у. Itниг невпинно зростає. Лише за Він гаряче, з інтересом взявся за ч()Тири місяці цього року ТТ. ДМИТ4 роботу. ро Писаренк(}, Іван Пиндюра, Завідувати Іtнигопересувкою на Онися Пиндюра прочитали більше СВИНОфермі було також доручено як по 20 книг і брошур. За останній час помітн() 3Р04 OДHO~{y з активістів бібліотеки свинарці Ользі Киях. Вона бере стають запити на сільськогоспо­ часто не лише художню літера­ дарську літературу. Враховуючи туру, а й спеціальну. TaIt зараз це, ми нещодавно ПОПОВНИJIИ біб­ т. Киях вивчає книги «Пам'ятка лі()Теку Itнигами з питань агроно­ свинарки» і про досвід ВИРОЩУ4 мії і зоотехнії. Всю свою роботу ми підпоряд­ вання та відгодівлі сальних сви­

ковуємо найголовнішому

ней. Є Itнигопересувка і на молоч­ но-товарній фермі. В її роботі є багато чого повчальног(). Обмін книг

проводиться

два

рази

на

книг.

Особливо активним читачем є доярка Марія Висоцька. Вона не

пода рства, наміченої Пленумом цк КПРС.

І

К()

8 тисяч книг. у нас мало було читачів серед

січневим

М. Опексенко, завідуюча бібліотекою. с. Пухівка.

У СПІВДРУЖНОСТІ в цьому році роб()Та нашої біб­ лі()Теки значно пожвавилась. З початку січня вже ВИАано близь­

заВАан­

ню-подати якнайбільшу )І,опомо­ гу нашим колгоспникам в б()р()Ть­ бі за здійснення програми підне­ сення всіх галузей сільського ГОС 4

тиждень у точно встановлені го 4 дини. Часто проводяться огляАИ

3

ЧИТАЧАМИ

лад, бригадир рільничої бригади комуніст т. Різаненко. Зріс попит на літературу 3 сіЛhСЬКОГО

господарства.

Маємо

вже цього року близь&о тисячі

працівників тваринництва. Ми стали практикувати двічі на тиж­ день усні огляди книг по сіЛЬ 4 ському господарству. В тематику

книговидач дітератури з питань

l' ГЛЯДОВИХ виступів включили і розповіді про КНИГИ з питань зоо­ технії, ветеринарії. Кількість чи­ тачів з числа доярок, доглядачів

віл Н. прочитали більше як по 40 книг. Частіше стали заходити до бібліотеки і бригадири, аГР04

великої рога1'ОЇ худоби, свинарок зросла. Цікаво було проведено бе­ сіду-огляд «Розведення високо­ продуктивних куреИ». Після НЬО 4 взяли

соціалістичне зобов'язаННЯ--Qдер­

Нестримний' по.п:іт цього слова

Бсн ваша безкрu зеlWL

високому

го працівники птахоферми

Пас Ленін, не ЗнаюЧИ втоми,

пошаною скрізь ВШ1·~вля.

в

В.

щ() побідоносним борцем за широкі Аеиократичні права робіТНИ 4

на

чика, укомплектуванні

роз­

ріа10М . Селянство в царсь&ій Роеії, так само як і робітниItи, пе-

дихалося від безземелля, від численних і глибоких залишків крітії»,-так визначав становище посництва. Корінні інтереси селянства робили ЙОГО союзником проВ. І . Ленін. В усій роботі більшовицького летаріату і прихильНИItO)( рішучо-

своєчасно,

12

час, і доярка вже одержала від групи корів 11 телят. Старанне д()Тримання правил зо()Технії, ви­

нічному рівні, виростимо високий урожай » . Виготовили великий біб­ вав ідею гегемонії пролетаріату в ліотечний плакат «Весняно-літні буржуазно-демократичній реВОЛЮ 4 польові господарські роботи--­ ції. Ця ідея лягла в основу стра­ важливий етап боротьби за ВИС0 4 тегії і тактики Комуністичної кии урожай, за підвищення ПРО4 пар'гії. дуктивності тваринництва». Крім Щодо ліберально - монархічної того, ми допомогли механізаторам буржуазії з'їзд рекомендував пар­ в обладнанні тракторного вагон­

дилися з меншовицькою тактич- щадну критику меншовицької так­

пролета-

чено доглядати

ничого класу з селянством.

жати від КОЖНIJЇ КУРItи-несучки по 120 яєць. Всі заходи, зв'язані 3 пропаган­ дою книги, МІІ проводимо при до­

зоотехнії і ветеринарії. РЯА Itол­ госпників, як, наприltЛад, СИ)l;О­ ренко Н., Завадський П., Пожи­

номи. Майже щотижня міняють ltНИги помічник садовода т. Завах­ ський, бригадир рільничої брига­ Аи Капитоненко, овочеводи това 4

риші Боровик, Примич. Активісти бібліотеки неЩО)l,ав­ но закінчили Оформляти кілька плакатів «3а круте піднесення громадського тваринництва». ВИ 4 готовлено також більше ста 'ху­ дожньо-оздоблених щитів з гаС 4

помозі активу бібліотеки. Наші активісти завжди цікавляться, яка нова література надійшла в бібліотеку, і потім рекомендують

лами, що закликають колгоспни­

Itолгоспникам прочитати ту чи ін4

галузей сіхьсыtoоo Г()СП()Аарства.

шу uигу. Так поступав, вапРП4

ків ще самовідданіше працювати

наА здійсненням рішень партії і уряду про круте піднесення всіх

с. СекипоJOOL

О. НОІІІІІІ8.


НеАіnя,

24

квітня

СТАХАНОВЕЦЬ

року

1955

3

ШИРШЕ ПЕРЕДТРАВНЕВЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ ~--Копгоспники і копгоспниці,

працівники МТС і радгоспів!

Всемірно

розширяйте

джерепо

ріЗКDrО

кукурудзи

-

посіви

найважпивіше

*

TupiK наша кормодобувна брига-

виробництва зерна і створен-

да, запровадивши ущільнені по-

ня міцної кормової бази дпя

сіви І\Укурудзи З гарбузами, зіб-

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1955 р.).

цінної культурина кожному з 6,6 гектара. Добрий був також уро-

ОСТАННІ

3

ВІСТІ

КОЛГОСПІВ

є ПЕРШІ КВАДРАТИ

НА ПОСАДЦІ КАРТОПЛІ Копгосп «Червона Україна». У спішно закінчивши сівбу ранніх ярих зерпо-бобових, рільничі і тракторні бригади готують грунт для сівби кукурудзи та інших культур. Приступили до садіння картоплі. Першим почав цю робо­ ту агрегат, де трактористом Кос­ тянтин Сущенко, а машиністом

рала по

жай і гарбузів.

с. Требухів.

Хрущова

В колгоспі імені

проводяться

останні куку­

ку, щоб їх не повторити зараз. На семінарах при МТС були підготов-

На фото: бригадир рільничої бригади О. Крисько і колгосп­ ниці В. Крисько та Г. СОМ огля­

лені машиністи садильних агре­ гатів, лебідчики, контролери.

приготування

до

посадки

рудзн.

дають посівний матеріал.

у передовій

НИ, що залишилися де-не-де, зни­

тра"mОРllій бригаді

ЩЮІИ сапками вручну. За цим ра­ зом зробили проривку, залиша-

3а підсумками, що підвели ди-

«ХТЗ-НАТІ». 1іlашиніст Дмитро ТерлІОК, який є керівником обслу­ говуючоІ групи, ще раз перевірив

лі з одночасним внесенням у гніз­

ваним суперфосфатом: з розрахун- му нана змаганні переможцем у соціалістично- ра сименко натягнули Мlрни . й ДРІТ . серед тракторних

з розрахунку по одному центнеру на

кожен

гектар.

Садять картоплю

ще дві сад­

жалки, а також вручну під лопа­

ти 3 підсипкою У гнізда перегно'ю колгоспники кормодобувної брига­ ди. Працюватиме ще одна машина «СКГ-4». Механізатори і колгосп­ ники змагаються за те, щоб 250 reKTapiB картоплі машинами і 170 гектарів вручну під лопати поса­ дити за 10-12 робочих днів. І. Тимко, заступник

голови

колгоспу.

с. Гоголів.

***

Копгосп «Біпьшовик». Борю­ чись за те, щоб зібрати в ниніш­ ньому році по 180 центнерів кар­ топлі на кожному гектарі, ріль­ ничі бригади внесли під цю куль­ туру по 30-35 тонн місцевих

добрив. Зараз почали садити кар­ топлю квадратно-гніздовим спосо­ бом. В лунки вносимо гранульова­ ний суперфосфаг. У полі на руч­

ному садінні зайнято близько 1ОО колгоспників і колгоспниць. Вчо­ ра

почала

працювати

ся вгору, її підживили гранульо- (бригадир В. Стефановський) виз-

саджалку, відрегулював механіз­ ми її, контролер Іван Васюк і ле­ бідчики Юхим Драний та Іван Ге-

Іі.У по одному центнеру на кожен бригад нашої маШИННО-'І'ракторної до центнера аміачної

1,5

селі'гри. Добрива вносили в міжряддя, стежили за тим, щоб вони

прапор.

_

Будемо працювати не по-

ву після підживлення розпушили клада.ючи рук, не поступимося грунт і знищили бур'яни. 3 метою збільшення

позначок

на

динамометрах.

станції. За досягнуті успіхи І-Й УІ' n.ОЛГОСПНИЦІ• Т етяна К улинич, В ар. Б урда навручено перехідний' Червоний вара Ж овнач 1. М аРІЯ

не попадали на рослини, бо це могло пошкодити їх. Зразу ж зно-

пов н и ли картоплею б ункери саджа лки. К оли все б уло готово, Д

МИТР0 Тер.1J:ЮК подав сигнал, і

пеРШІСТЮ,-заявив колектив пе- агрегат рушив.

вало- редової бригади, одержуючи пра-ІІ Безперебійно доставляють кар­ вих зборів сільськогосподарських пор. топлю в поле шофер Трохим Ни­ культур і більш повного використання земельних угідь

корм одо-

На польових роботах механіза- шенко та їздовий Опанас Крук.

т?ри працюють з подвоєною енер-

Злагоджена робота дає Jtобрі ре-

бувна бригада вирішила посіяти ГІЄЮ. Тракторист В. Кузнецов ви-·

В цьому році

20

гектарів КУІі.у- Іі.онує змінні завдання на

150

зультати.

з'

а неповний робочий

рудзи з гарб'узами. З~агаємося за процентів і більше. Набагато пе- день посаджено 4,8 гектара. Квад­

те, щоб зібрати по 50 центнерів ревик,онують норми М. Безручко, рати правильні. Вчора включився зерна кукурудзи і високий урожай Д. Шевченко та інші. Бригада ус- в роботу другий агрегат. 80 гек­ гарбузів

на

кожному

гектарі. пішно закінчила

в

обслужува- тарів

картоплі

буде

посаджено

Бригада готова почати роботу. ному колгоспі сівбу ранніх ярих квадратно-гніздовим способом під Кукурудзу садитимемо квадратно- зерно-бобових культур, переви- тракторний плуг та вручну під гніздовим способом вручну з вне- конала план закрютя вологи в

.

егода,

бригадир кормодобувної

топпі!

Добивайтесь підвищен­

ня їх урожайностІ!

(Із Закликів ЦК КПРС дО

1 Травня 1955

...

гектарІВ ранНІХ КВітневих парів.

бригадн.

о.

І<олгосп ім. Кірова,

А. Гапицький,

Борщ,

днспетчер.

ОСТАННІ

3

р.).

ВІСТІ

КОЛГОСПІВ

МАШИНИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ Копгосп

ім.

Леніна.

Не було

робіток, кожен з них за' зміну

виорює по

агроном.

І<олгосп ім. Леніна,

7-8

гектарів замість

нормі. Тракторна бригада М 11, якою керує комуніст Мак­ сим МирошниІі., в стислі строІі.И

6

по

посіяла ранні ярі, сіє тепер горох, почала садити картоплю. Механі­ затори успішно готують грунт під пізні та інші культури. В ніч з 22 на 23 квітня прове­ ли рейд перевірки в тракторній бригаді. От машина «ХТЗ-НАТІ», за кермом якої Петро Волоха. Пе­ ревіряємо-глибина оранки 1820 сантиметрів. В саду працює трактор «Універсал-2». Тракто­ ристами на ньому Григорій Какун

та Іван Фесюк.

За якість роботи

також нічого поганого не СІї.ажеш.

Так. само добре працюють Степан Топіха та Іван Лесик. Всі трактористи нічної зміни значно перевик.онали норми виро­

бітку. Редкопегlя щоденної стІн­

ної газети «За комунізм». с. Плоске.

лопати.

сенням у лунки по 500 грамів пе- грунті, зробила понад 500 гекта­ Готуючи гідну зустріч всена­ регною в суміші з гранульованим рів перед посівної культивації. родному святу трудящих-l Травсуперфосфатом. Не пожаліємо Бригада посіяла 12 гектарів . б ня, механізатори і колгоспники сто ЛОВ0!- моркви, б' праці, докладемо все вміння і збеуряlt1в 1 ци уреМ0 високий урожай ~укурудзи. лі, провела обприскування саду зобов'язалися посадити картоплю на 54 гектарах, виорала перші 19 на всій площі за 10 робочих днів. М Н

машина

«СКГ-4».

рекція МТС і партійна організа-

Коли кукурудза трохи підняла- ція, дванадцята тракторна бригада

гектар і по

нІчних купьтур, овочів І кар­

жодного дня, щоб тракторист Іван Литовченко не перевиконав норми У перший день у поле вивів виробітку. Так само працює і агрегат тракторист Григорій Ни­ його напарник Кузьма Какун. Зма­ шенко, що працює на тракторі гаючись між собою за;'висоltий ви­

добре розвинутих рослини.

суперфосфату

Розширяйте виробництво тех­

ратно-гніздовпй спосіб посадки, агротехніку вирощення високих урожаїв картоплі. Детально зупи­ нилися на недоліках минулого ро-

Іван Мишкоріз. За неповний ро­ бочий день машиною «СКГ-4» во­ ни посадили 3,24 гектара картоп­ да гранульованого

МТС і радгоспІв!

вими вивчали прогресивний квад­

Кукурудзу садили квадратно­ гніздовим способом на добре під­ готовленому зябу, давши під пе­ редпосівну культивацію по 15 тонн гною і 20 тонн торфу на ко­ жен гектар. Особливу увагу при­ ділили доглядові за посівами. До з' явлення сходів ділянку заборо­ нували легкими боронками. Цей захід провели і після того, коли появилися перші рослини. Потім пустили кінні шшільники. Бур'я­

ючи в кожному гнізді по 2-3

працівники

в нинішньому році артіль ма­ тиме 260 гектарів картоплі-на 22 гектари більше, ніж торік. Партійна організація і правлін­ ня колгоспу приділили особливу YBary підготовці кадрів. Взимку на агротехнічних курсах з ланко­

центнерів зерна цієї

40

Копгоспники І копгоспницl,

ПОСАДИМО КАРТОПЛЮ ЗА 10 РОБОЧИХ ДНІВ

ПОСІВИ КУКУРУДЗИ

збіпьшення

тваринництва!

*

РОЗШИРЮЄМО УЩІЛЬНЕНІ

СІємо люпин Копгосп ім. КапінІна. Рільничі бригади разом 3 механізаторами посіяли на зерно 150 гектарів без­ алкалоїдного люпину. 20 геЕтарів його посіяли на зелений конвейєр для годівлі худоби. На корм тва­ ринам матимемо 15 гектарів куку­ РУI{ЗИ, посіяних в кілька строків. М. Федоренко.

1I o1W~ " ,',. " ~ :'" ,:'" :,.:" ,:. .-"...,...."",. ,;-, ,...,,.........,;-""'___~I:.~""'. __~e~....~""'~~.........~-.:. . ."...'__""'. .:,. . .....""'~....o,.::...:""':,.:...:. . .""'__~.......... "'"_~........._ .......___~-.:.... .. . . . . . . . ._. . .......:....o,.~....p~,,:. .~"":,.~_'""~. ._,.:~""'~,. . . . .,.;..-.. _._ IIWI__.,...~_ ...c....,.В ......;,.д~и""'м""е;.р""'ка""._______....с~. Літки. ___ ........ __ A=_=_ ..... ~

Своєчасно пІдготуватись

до стіАлово-табірного утримання ху доби

вейєра для годівлі і підгодівлі мо­ лочної худоби. Для цього слід пе­ редбачити у виробничих планах

кожну корову за літній період підвищився на 567 літрів у по­ рівнянні з відповідним періодом 1953 року. Так само в ltолгоспі ім. Хрущова, с. Требухів, імені Леніна, с. В.-Димерка, та ряді ін­ ших артілей. Перевага стіЙЛОВ0 - табірного

колгоспів посів кормових куль­ тур для цієї мети в розмірах, що

що худоба не так перевтомлюєть­

Січневий Пленум ЦК КПРС зо­ бов'язав організувати правильне використання пасовищ із запро­ вадженням загінної системи випа­ сання, впровадження зеленого кон­

забезпечували б повну і безпере­ бійну годівлю худоби зеленим кормом протягом усього літнього періоду. Без введення стійлово­ табірного утримання худоби з за­ провадженням зеленого конвейєра не можна

тивність

підвищувати

тваринництва

продук­

в

літні

місяці. За останні рок.и у колгоспах району все більше запроваджуєть­

ся літнє стійлово-табірне утри­ мання худоби з годівлею її зеле­ ною

масою

кормових

культур.

Там, де це організували по-справ­

.JI,tньому, і результати добрі. Торік

в

аРТІЛІ

«Червона

. Україна»,

с. Гоголів, незважаючи на недос­

татню площу випасів, завдяки зе­ жено_у конвейєру ~ій _010&& ва

утримання тварин полягає в тому,

ся, Іі.ОЛИ щоденно її переганяють

від ферм до випасу. Крім цього по­ ліпшується санітарно-гігієнічні умови годівлі

тварин, є

можли­

вість повніше і економніше вико­ ристати

зелену

масу

кормових

культур під час годівлі. UЦоб добитись високої продук­ тивності громадської худоби в літ­

ній період, треба, щоб в усіх без винятку колгоспах були табори, годували худобу зеленою масою. До виведення тварин на випаси залишилося небагато часу, тому вже зараз необхідно готуватись до цього. Правління артілей з учас­ тю спеціалістів і бригадирів кор­ мових бригад, ураховуючи розмі­ щення площ зеленого конвейєра,

в першу чezpгу повинні вибраТJi

~~~~

місця для обладнання таборів, визначити, які саме будувати споруди. Рекомендується і потріб­ но робити загони з розрахунку 20 квадратних метрів площі на кож­ ну корову, навіси, приміщення для житла доглядачів худоби, при­ міщення, в яких зберігатиметься молоко.

Особливе значення має облад· нання навіс ів для укриття худоби в спеку і непогоду. У відкритих

таборах корови в жаркі дні дуже

зазнають від спеки, і це негатив­ но впливає на удої, вони погано

воді. Від цього в значній мірі за~ 'зили траву колгоспники рільни­ їх молочна продуктив­ чих бригад, яких щодня виділяли, внаслідок чого були великі пере­ ність.

лежить

Краще всього обладнувати лан­

цюгові водопідЙомник.и, які виго­ товляє МТС. ДЛЯ цього потрібна дводюймова водопровідна труба довжиною по глибині колодязя і звичайний металевий ланцюг вдвічі більше довжини труби. Вартість виготовлення такого во­ допідйомника обходиться для кол­ госпу в 150-200 карбованців, зате набагато полегшує і прис&о­ рює підйом води з колодязя в &0-

поїдають KOP~I або й зовсім не споживають його. Навіси робити

рита.

з

манні худоби важливо

плетнів,

використовуючи

для

цього лозу, двоскатні з таким роз­ рахунком, щоб можна було поста­ вити корів у два ряди головами до кормушок, які обладнуються посередині під навісом. В резуль­ таті цього менше витрачається матеріалу, компактно розміща­

При

стійлово-табірному утри­ своєчасно скошувати і підвооити зелену ма­ су. Великий розрив між скошу­

ванням і згодовуванням к.орму приводить до зігрівання і пров'я­

бої в доставці зеленої маси, коро­ ви не доїдали. UЦоб це не повто­ рилося, треба укомплеІі.тувати кор­ мові бригади, забезпечити їх тяг­ лом і необхідним інвентарем, до­ вести Їм завдання по кормодобу­ ванню.

Велике значення мав запровад­ ження літнього утримання в та­ борах свиней, де підсвинки вес­ няного

опоросу

вирощуються

основному на зелених

кормах

в

з

невеликою домішкою до них кон­ центратів, а потім після збору

врожаю зерна і картоплі, став­ лять їх на відгодівлю. Такий за­ хід значно здешевлює собівар­ тість свинини і прискорює відго­

дівлю.

До переводу тварин на літне стійлово-табірне утримання слід провести ветеринарну обробку човин. ються тварини, полегшується до­ Підвозкою зеленої маси повин­ всього поголів'я громадської худо­ гляд за ними. ні заЇІматися спеціально виділені би, а після виводу тварин у та­ Біля табору повинен бути доб­ з кормової бригади к,олгоспники. бори провести очистку і дезин­ рий водопій. Досвід передових У минулому році в колгоспах Фекцію тваринницьких приміщень колгоспів показав, що згодовуван­

ня великої кількості зелених кор­

мів худобі, зокрема дійним коро­ вам, майже не з_еншує потребу у

лювання трави, внаслідок чого вона втрачає багато поживних ре­

«Шлях Ілліча», с. Зазим'я, ЇJleHi Ворошилова, с. Троєщина, та ін­ ших кормові бригади не були УКОМШ6КТОВаиі, &ОСИJIИ і піАНО-

ферм і приступити до їх ремонту.

В. Коппаков, головний зоотехнік Бровар­ ської МТС.


.

СТАХАНО8ЕЦЬ

На кущовому ОГ ляді

ФІЗКУЛЬТУРА

••

ньої самодіЯJ1ьності гуртків ПРОф­ спілкових організацій. В ньому

чанський.

Зведений хор прОфспілкових ор­ ганізацій нашого району почав свій виетуп піснею «~[арш радян­ ських патріотів».

Довго і гучно

аплодув<t.'ІИ присутні після того,

як було з піднесенням проспіва­ но пісні «~'ральська жартівлива.» і «Повилася павутина». Чисель­ ний склад хору, вдало підібрані голоси, злагодженість їх звучан­ ня, хороший репертуар пісень­ все це дістало високу оцінку жю­ рі. Хору присуджено перше місце

і надано право участі в обласному огляді. Жюрі відзначили також тт. ПО.10тняка В. і Казімірова В., що вели програму. Вони прояви­

ли свій хист та майстерність і під час виступу агіткультбригадп Броварського районного будинку культури. ці виступи присутні слухали з особливо великим інте­

ресом. Їх захоплювала актуаль­ ність тематики, гумор. Добрим словом згадали учас­ ники агіткультбригади колгосп­ ників літківської артілі ім. Калі­ ніна. Торік в()ни одержали по 31,7 центнера свинини на 1ОО гекта­ рів ріллі-більше, ніж будь-хто на Київщині. Цього року успішно боряться за те, щоб одержати по 35 центнерів. Сотні присутніх на &ущовому огляді почули і про знатного на­ шого КУКУРУДЗОВtl,ll;а ланкову &ОМ­

Урожай з одного га Ві3l,мем пудів триста. .пк зачули боягузи Про листисту кукурудзу, Зашипіли, як міхи: «Не ростимуть кияхи! ».

Цитьте, цитьте боягузи­ І подалі утікайте. Ми усі за кукурудзу­ Ви .ж нам не мішайте. Ген, збирайтеся всі ,ll;рузі­ Люба справа на меті, Кукурудзяні частушки Заспіваємо у крузі.

На стадіонах краіни

Відбулись перші футбольні мат­

чі на першість Союзу РСР між

командами класу «А».

Кукурудза буйнолиста, .пк тебе посієм, .пк уродиш ти зерниста, Ми тоді ще більш зміцнієм.

На знімку: момент гри між футбольними командами «Спар­ так:. (Москва) і «Дннамо» (І(и­ ів) на київському стадіоиі імені М. С. Хрущова. Фото В. Сичова. (Ilрескліше РАТАУ).

.пк рішив січневий Пленум, Так воно і буде. Тому дружно так взялися За роботу наші люди. Довго після цього лунали,

не

стихали в 'Залі гучні оплески,

відуальні виконавці. Зоя Нізяєва добре проспівала арію Наталки з опери М. Лисенка «Наталка Пол­

тавка», Рая .пкимен&о майстерно прочитала

гумореску

«Порося».

Жюрі теж рекомендувало її на об­ ласний огляд художньої самоді­ яльності. Хороше прозвучала у виконанні сестер Ha,ll;iї, Віри і

Галі Гвозданих пісня «ОЙ, піду я понад лугом». Ще краще проспіва­ ли вони разом і! Ольгою Теплюк пісню «(Гуцулко Ксеню».

і

Вищедубечан-

ки», що їх написав броварчанин агроном М. Тищеюtо_

жуть спогади про цей огляд, що

Кукурудза ти моя, Скрізь, де ти розмножна, Там оплата трудодня На чотири множена.

ПЕРША В ІСТОРІї КОНФЕРЕНЦІЯ КРАїН АЗll І АФРИКИ

дякував

учням

за

дружну

допо-

могу.

провести, обабіч доріг посадку де­ коративних дерев.

І. Швачко .

В колгоспі ім. Леніна учні ви­ копали 150 глибоких ям для по­

***

с. В.-Димерка. Ліс-це народне багатство, це друг людини в бо-

еаДІ\И фруктових дерев.

В. ЗаберенсниЙ.

. -.

u

ФІЗ&УЛЬТУРНИКИ раиону актив- матичний

но включилися В проведення вес-

вечір,

ПОПІляризації

ВlДоувся те-

Т. Строкач, К. Какун, які роз-

присвячений повіли про дослідні

обробітку

грун-

6

гектарів пшениці і

,ll;ілянки-

8

гектарів

няно-літнього спортивного сезо- ту за методом Мальцева. З допо- вівса, де обробіток грунту і сів­ Через ХВИJ1IШУ на сцені-інди­ ну. В Броварах і більшості сіл ра- віддю виступив агроном Бобриць- ба проведені за методом Т. С.

ського районів були теж цікаві і повчальні.

вико­

РО",

ТЕМАТИЧНИЙ ВЕЧІР

частуш­

ось

«кукурудзяні

1955

с. Жердова. Піонери нашої шко­ ротьбі проти примхливого кліма· ли вирішили провеети День лісу. В ту, це окраса мальовничих крає· один із хороших теплих днів піс­ видів. І не випадково на заКЛИЕ ля закінчення уро&ів всі школярі комсомольської організації нашоі під Берівництв(ш класних керів­ школи подати лісоводам допомо­ ників вирушили в напрямку до гу в проведенні весняних поса· гоголівської ліс()вої дачі. Тут їх док-відгукнулися всі старшо­ радо зустріли дісоводи. Вони ці­ класники. В лі'гківському лісни­ &аво розповіли дітям про агро­ Ц1'ві за 4 дні учнями 8-10 кла­ 'l'ехніІ'У вирощування лісу, пока­ сів було посаджено БJIИЗЬКО 6 гек­ зали діJIЯНКУ, відведену під по­ 'гарів лісу_ На цій роботі сумлін­ садку. Дружно, з вогником взя­ ною працею особливо відзначили­ лися учні до праці. Кожне дерев­ ся учні Рябуха Г., Драний А., Тов­ це висаджували старанно, любов­ стенко В. но. В цей день школярі залісни­ Крім цього, в післяурочний час ли ялинками 3 гектари. Після ро­ старшокласники допомогли кол­ боти старший дісничий щиро по­ госпникам артілі ім. Шевченка

Розпочався спортивний сезон І. В СІЛьському клуБІ •

Березанського

Невелика пауза-і нуються

почався

весняно-літній спортивний сезон.

сомолку Ніну Довгодько З км­ госпу «Більшовик», с_ Рожни. То­ Виступи учасників художньої рік вона виростила і зібрала на Бориспільського, кожному гектарі по 35 центнерів самодіяльності к}·курудзи.

квітня

у чиї допомагають садити ліс

КУКУРУДЗ0, дорога, Пишна, довголиста.

взяли участь чотири райони Ки­

ївщини: Броварськиіі, Бориспіль­ ський, Березанський, Вищедубе­

24

L~tlаkці';lІо;поmти

І СПОРТ

ХУДОЖНЬОI саМОДІЯЛЬНОСТІ Минулої неділі в Борисполі від­ бувся міжрайонниіі огляд худож­

Не.lnя,

Наші гуртківці

надовго збере­

безперечно сприятиме ще більшо­ му розкві'гу художньої самодіяль­ ності в нашому районі_

В. ПИНllюра. Бровари.

йону обладнані спортивні майдан- кої МТС т. Блейвас ю. В обгово- Мальцева. чики, на яких уже проведені пер- ренні доповіді взяли участь 6 чо­ редактор

ші з~шгання. В селі Богданівці, на-

ловік,

в тому числі Т_ Фесюк,

приклад, на відкритті сезону бу­ .u:a присутня значна кількість мо­ лоді. Відбулося змагання по бігу

на

100

і

200

метрів, стрибках в

довжину і висоту, метанню грана­ ти. Присутні з захопленням диви­ лися: гру волейuольних молодіж­ них команд школи і колгоспу.

22

квітня на стадіоні в Брова.­

рах відбулася товариська зустріч броварської збірної футбольної команди і ф}'тболістів добровільно­ го спортивного товариства «Торпе­ до». Гра закінчилася з рахун:&ом 3 : 1 на кори;:ть хазяїв поля. Фут­

А. Тепnюк, щоденної стінгазетн.

с. Плоске.

ПlДГОТОВКА ДО ЕКЗАМЕНІВ Всі СjlЛИ на підготовку до ек­ заменів! Подовгу зупиняються уч­ ні біля красиво оздобленого стен­ ду, де видніється цей напис. На стенді-виписки з інструкції про проведення екзаменів. Тут же ка­ лендар: до екзаменів залишилося стільки-то днів. Поруч рекомен-

Нечемне

дований режим , ДНЯ для учнів першої і другої зміни. На видному ~[ісці-зразки кра­ щих екзаменаційних робіт мину­ лого навчального року. Вивішено також розклад консультацій.

В. ЧесноКов. Пухівська

семирічиа

школа.

поводження

Часто можна почути, як кіно­

т. БіJlогуб Д. не роз'яснить дохід-

механік М. Герасименко дозволяв собі в розмовах з відвідувачами, особливо з дітьми, надто необережні, а іноді і вульгарні вис­ ловлювання. І, на жаль, ніхто, в тім числі заві,ll;уЮЧИЙ клубом

ливо кіномеханіку, що він є пред­ ставником загону працівників культури на селі і тому повинен поводитись особливо чемно.

намагаються повернути хід історичного розвитку назад і віднови-

в'язанні поставлених перед конФеренцією благородних завдань».

ла, що «Австрійська Республіка... має намір не· приєднуватись до

ти своє старе панування в Азії і

«МОСКВА ВІДКРИЛА НОВУ ЕРУ

больні команди Броварів посилили підготовку до змагання на пер­ шість області, яке розпочнеться 8 травня. М. ЯХНО, голова райради турі і спорту.

по

фізкуль­

Африці. ВИС1')'ПИ на КОНференції прези-

ДЛЯ АВСТРІЇ»

Л. Конопnя. с. Бобрик.

будь-яких воєнних союзів і не до-

пуска'l'И на своїй території воєнних баз».

жава, яка сltинула з себе гніт дента Індонезії Сукарно, прем'єрВ усіх країнах триває обговоВаЖJlИВИМ кроком до якнаЙ· імперіаліЗ~IУ і феодалізму. Виник- міністра Індонезії Састроаміджойо, рення підсумків недавніх ра~ян- швидшого врегулювання австр ійли кореисыta Народно-Демокра- обраного головою конФеренції, ("ько-австрійських переговорів у ського питання є нота Радян-

КОНференція країн Азії і Аф- тична Республіка і Демократична преМ'єра і міністра заltордонних Москві. Оцінюючи ці підсумки, ського уряду урядам США, Англії рики, яка відбувається в індоне- Республіка В'єтнам. На місці &0- справ Китаю Чл.оу Ень-лая та ін- буржуазна австрійська газета і Франції, в якій пропонується зійському місті Бандунгу,-ПОдія лоніальної Індії створена респуб- ших показали, що у народів кра- «Вінер це}і:тунг» пише: «Насе- найближчим часом скликати на­ веЛИІ>ОГО міжнародного значення.

делегації 29 країн, що з'їхались на неї, представляють загалом понад 1,4 мільярда чоловік-приблизно три п'ятих усього насеJlення земної кулі. Більшість ,ll;е-

ліканська Індія, яка відіграє важ-

.'Іиву роль у міжнародних справах і в зміцненні миру. На шлях незалежного розвитку стали Індонезія і Бірма. Шириться боротьба за незалежність народів арабсыtгоo

ін Азії і Африки, незважаючи на л~ння ~palН~ щасливе, ~ сувере- раду міністрів закордонних справ

віД,'іінності в Їх суспільному ладі, є спільні інтереси, які мають жит1'єво важливе значення. Це--боротьба проти імперіалізму, за мир, за економічне і культурне співро-

І НlTeт i.~CB~ooдa АВСТРll ~ають стати ДlИСНlстю ... MOC~Ba ВіДКРИла нову еру длf! АВСТРll». ~a числен.ни~ зборах і демонстра~іЯХ авСТРіЙЦІ з величезною раДіСТЮ го-

легацій очолюють прем'єр-мініст- Сходу. Піднімаються на боротьбу бітпицтво за подолання своєї еко- ворять про

ри

або

справ.

міністри

за&ордонних і!а людські права і вільне життя номічної відсталості. народи Африки, яку імперіалісти

Народи АЗІ·і- і· Африки ПРОТЯГО"ІВ ще недавно вважали своїм най-

ських

. наРОДІВ,

результати москов- ухилятись

ських переговорів,

Єдності азіатських і африкан-

подяку

чотирьох держав для розгляду пи­ тання про укладення державного Договору з Австрією . .пк відзначає бага'l'О зарубіжних газет, тепер уже західним державам не можна від

якнайmви,ll;ШОГО

висловлюють розв'язання австрійського питан-

Радянському

урядові за ня без того, щоб не скомпромен-

Кб· його підтримку найзаповітніших тува'l'И себе перед світовою гр 0основаНОі на аЗі

мад"ькою ду"кою б ага тьох століть зазнавали гноб- більш спокійним тилом. Ми є їх спільних життєвих інтересів, сподівань австрійського народу, ,.; ВІ._ лення, грабеж", наЙбl·ЛЬШ роз- свідками краху колоніальної сисякий прагне до мирного, демокраПрогресивна ж громадськість , . .. . найбільше бояться імперіалістичгиузданної експлуатації і ВИНИ- теми імпеРіал13МУ--І'ОГО ІСТОРИЧJI . ні кола, які зробили ряд спроб зір- тичного і незалежного розвитку. світу вважає, що розв'язання авий Задоволення людей доброї волі стрійського питання в дусі ра,J;ЯНЩення з боltу капіталіс'l'ИЧНИХ кп.v- ного бфакту, як . великии еюн . вати КОНференцію в Бандунгу. U

лоніальних держав. Проте минули

перед ачив

ще КlЛЬ:&а

деСЯТИРіЧ

підсумками

московських

перего- сько-австрійських переговорів від-

часи, коли колонізатори безроз- тому. Щодо ставлення радянських ворів тим більше, що завдяки їм повідає як національним інтередільно панували на цих двох конВсі ці зміни ,ll;озволили органі- людей до КОНференції в Бандунгу, від Австрії віі\ВОДИТЬСЯ загроза сам як австрійського народу, так тинентах. Іх народи вступили в зувати першу в історії міжконти- то ЇХ думи висловив Голова Пре- включення її у воєнні союзи, на- і справі зміцнення миру в усьому

нову епоху свого історичного роз- нентальну КОНференцію країн Азії зидії Верховної Ради СРСР това- в'язуванні Європі імперіалістич- світі_

витку. Відбувається розкріпачен- і Африки, покликану встановити риш К. Є. Ворошилов. У вітальній ними колами США та їх англійня Азії і Африки. ЇХ дружн!> співробітництво і телеграмі КОНференції він пише: ськими однодумцями . .пк ві,ll;ОМО, В Азії

утворилась КитаЙСЬ:&а спільний захист ві]l; посягань ім-

«Висловлюю щирі побажання пло-

австрійська Урядова делегація пі,ll;

НаРО]l;на Респубдіка-веша .цер- періa.JIістичних колонізаторів, які ,ll;отворної роботи і успіхів у роз-І час переговорів у Москві запевни----------------~~~----А.Ареса редакції: с. Бровари. І(иївської області, вул. І(вївська

БИ

01510

Броаарсьа рalовва друкарви I{вївcькoro обласвого

І. Артемов.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

16 142.

}uравлiвIIJI куm.турв.

За...

1255 -2500.

49 номер 1955 рік  

49 номер 1955 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you