Page 1

Шановні жителі БроварщнннІ

ШановніброварчаннІ

Дорогі співвітчнзннкн І

Шановні броварчаннІ

Від імені Броварської районної державної адміністрації та

Вітаю вас з визначним державним

Вітаю вас з Днем Конституції Ук-

Щиро вітаю з прекрасним святом !@і юності - Днем молоді! Це свято для всіх, !f~l

районної радищиро і сердечно вітаємо вас з великим за­

!ііі!! і~і

гально-національним святом

святом

-

Днем Конституції України! Конституція - Основний Закон

_

оновлення

туцією

на засадах демократії та повноправного входження її до

1996

Консти­

року

за ро­

тивність у громадсько-політичному житті країни, за виявле­ як передумову вирішення

соціальних та інших питань.

Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, велико­ го родинного щастя і благополуччя, творчої наснаги у праці

позицію,

щоденну

ренній,

і~іІ

Зрозуміти і підтримати молодих у їх 1'r.~.:1

демократичній,

соціальній

і

людини,

її

незалежності

бутнього України . Щиро бажаю міцного здоров'я, ми­

нані найвищою цінністю. Консти- жи~~аю вам віри У власні сили, ~

свободи,

молодь, допомогти знайти своє місцf! в '-.~

природні права, честь і гідність виз-

туцією були визначені механізми ор-

районної ради

викон~~==г~:о~'язки

Юрій КУШНІРЕНКО.

м_іського голови Ігор САПОЖКО.

І

'"І завдання. Міська влада р.обить і робити- ;,"'..,·. .. ме все можливе. щоб ПІдтримати нашу і.::.·.;·'

легливу працю заради світлого май­

голова

райдержадміністрації

талановитим будувати майбутнє 1 ~!!1

міста і усієї України.

правовій державі. Вперше за історію

напо­

ганізації державної влади, що мають

Нехай доля нашого народу і кожного

З повагою­

ним,

ру українського народу жити в суве- ~~:::е;ьН:~д:іи~і::т~;~т~~~~~і~~~:; ~~

здійснення найсміливіших мрій та за-

думів, вірнихдрузів і щедрої долі!

їх гарантувати. Всі ми маємо цінувати

особисто буде ясною, щасливою, багатою на перемоги і досягнення.

виконуючий обов'язки голови

тичної держави.

лежності України, закріпленням вибо-

ру, злагоди.

на благо нашої країни.

тота та молода творча енергія . Для мо- ;::.; лодості немає нездійсненних планів і !l'\ilii недосяжних цілей. Вам, сильним, розум- І@і

році, став правовою гарантією неза-

Прийміть слова вдячності за активну громадську

~~{!

ливість осягнути наші здобутки У царині розбудови незалежної демокраОсновний Закон, прийнятий у 1996

інститут

в державі громадського суспільства.

за щоденну ак­

віком, а й душею.

філософської думки. Це також і мож-

сьогодні взагалі неможливе існування

Ми щиро вдячні усім жителям Броварщини за розуміння і

. Олексій ДАРМОГРАЙ.

передбачений

України

хто відчуває себе молодим не лише за І;~і

::м :;'дН:::н~::ш~~:fт:;~~~~~::;;~ го::і :::че:~:ТР~~:;авЧ:~~н:Р~~~~. ~~~: j;~'j

мо­

місцевого самоврядування, без якого

цивілізованої світової спільноти.

ну енергію і ініціативу у праці,

вільної,

Наша броварська громада активно розбудовує

стала міцним фундаментом для розбудови нашої держави

в державі,

як

шою цінністю.

знаменна подія в сучасній історії нашого народу. Вона

зуміння актуальних проблем сьогодення,

України

ви, що визнає людину своєю найбіль-

~~ ня прав і свобод людини. 1 ~ Прийняття нової Конституції суверенної держави України

підтримку демократичних перетворень

Святкування Дня Конституції - це гарний привід відчути зв'язок зі спав-

утверджен­

гутньої, соціальної й правової держа­

~~ ренні розвинутого громадянського суспільства, забезпечен­

- це

становлення,

значення,

ня державності, незалежності, повного

~~~ раво виражають суверенну волю украінського народу, наші і~ багатовікові традиції, прагнення і конкретні справи у ство­

!

має особливе

знаменуючи

України. Ії положення яск­

раїни!

Днем Конституції України!

-

Це свято

:;/;

З Днем молоді! Б"дьте щасливі! J•

і оберігати ці здобутки.

Ва~~~~ш~:Р;~д~=~::: і процвітання

r.:J

.~~

1Ш 1i!J

З на::::::::йп::::::::ми-

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

@

wJI i?ni

міського голови Ігор САПОЖКО.

ofrдr?.Гrimп:<;r.ш·;m.Гr!IfijiifiOJf.JIP.fillГrifP.illiOIP.rr~Гl'J.Гri.ГriilliO.!ill!illГriillfiiJШIO.llilГriШ!m.@J'f.JIO!illГrimmmmmmГrimmmmRШ?mmmmmmfillГriillill!f.liP.IP.ff.JЇiifffi!f!'®.-@ff:J.il;П#;1Y]j

rОПОВНИЙ О&ЕРІr ДЕРНІАВИОСТІ І ДЕМОКРАТІЇ них,

економічних та духовних

реалій нашого суспільства. Довгий і складний шлях по­

раїнців мати свою державність,

заклав підвалини майбутніх еко­

ніхто інший, відповідальні перед

бути суверенним серед інших

номічних, соціальних та духов­

Богом, власною совістю, попе­

вільних народів Європи і світу.

них перетворень у суспільстві.

редніми,

итоки

конституційного

мислення йдуть від ви­ датних державотворців

-

Пилипа Орлика,

Михайла

Грушевського, Михайла Драго­ манова, Павла Скоропадського.

Вшановуючи великих попе­ редників, ми не можемо не згада­ ти і наших сучасників

-

держав­

значима історична подія, яка

них діячів та політиків, які багато

гідно увінчує розвиток українсько­

зробили для прориву України в нову якість

-

від Декларації про

прийнята нова Конституція Ук­

державний суверенітет до Конс­

раїни- перша Конституція неза­

титуції

Uей день став державним свя­ том. Люди все глибше усвідом­

люють значення Основного За­ кону для розбудови держави, для

правового оформлення П неза­

лежності, демократизації сус­ пільства, закріплення та розши­

рення

прав людини

і

грома­

дянина .

Прийняття

Конституції за­

кріпило правові основи незалеж­ ної України, й суверенітет і тери­

торіальну цілісність. Це сприяло підвищенню міжнародного авто­ ритету України на світовій арені. Конституція

врахувала істо­

ричний досвід нашого народу і

кращі світові традиції.

Ue

пер­

шооснова формування політич-

здійснення

роду на самовизначення . І ми, як

го,

лежної української держави.

історії

що саме

одвічного права українського на­

Мудрого, Богдана Хмельницько­

була

контроль за правильністю приз­

в

так,

нашої держави. Ні в кого не вик­

Володимира Великого, Ярослава

-

суверенної країни,

нової епохи

розпорядилася

ликає сумніву, що саме цей акт

в

го народу у АХ столітті

чення

ВідЛІКУ

за­

род.

тому відбулася справді

ми стали свідками народження

точкою

ук­

волю

незалежної України,

прийняття якої ІЗ років тому ста­ ло могутнім акордом у самостве­

рдженні України як держави­ нації .

У такий

одержане

яке

своєрідне

підтвердило

зрушення

спосіб

не

було

свідоцтво,

кардинальні

лише

в

менталь­

ності , а й у реальному житті ук­

Не слід забувати, що консти­

нинішніми та прий­

дешніми поколіннями за держа­

туційні норми , якими б вони пе­

ву,

редовими і демократичними не

Основний Закон.

були, самі по собі не змінять

життя на краще. Сьогодні, аби

на

в

перетворити зміст на результат,

усім

нам

потрібні

відповідальність, праця

заради

підвищена

самовіддана

однієї

мети

-

сторожі

якої стоїть

себічний розвиток куль­ тури, освіти, ефективне та

доступне

обслуговування,

медичне

правова

і

соціальна захищеність, політич­ на та релігійна свобода

-

все це

заходи

шодо

говування й інших категорій гро­ мадян: інвалідів, малозабезпече­ них та сімей ,

які отримують

соціальну допомогу.

Завдяки органів

спільним зусиллям

виконавчої влади

та

місцевого самоврядування , ак­ тивній

допомозі

керівників

підприємств, організаній вдало­ ся зберегти мережу та забезпечи­

нам України. Потрібні час, віра і

охорони здоров ' я та культури.

Реалії сьогодення довели, що

наnружена праця , щоб консти­

Усі наші здобутки

-

не випад­

-

туційні засади увійшли в наше

ковість і не дарунок долі . Ми до­

безперспективна дорога в ніку­

життя конкретними і зримими

сягли такого результату завдяки

ди . Нинішня життєва реальність

змінами. То ж давайте будемо ви­

наполегливій праці наших лю­

в іншому, і вимагає вона кон­

ходити з того, що Україна почи­

дей .

з'ясування політичних відносин

солідації

всіх

здорових

сил

нається з кожного з нас. І нам під силу збудувати

суспільства.

суспільство,

в

Відзначаючи річницю

сьогодні

від дня

13-у

прийняття

вже

якому будуть створені умови для

Конституції України , віримо, що

сидять за шкільними партами. І

всебічного розвитку людини, де

громадянська злагода

від усіх нас залежить, чи жити­

панували б гуманізм, демократія,

ливіше досягнення нашого сус­

Ровесники

Конституції

муть вони в цивілізованій пра­

закон

вовій

Закон

теріальний достаток співвідно­

якої пильно стоятиме на сторожі

сився б із кількістю та якістю

їхніх прав і свобод.

праці кожного.

країні,

Основний

і справедливість,

а

ма­

Звичайно; тринадцять років

Не будемо ж шкодувати заради

-

цього ані сил, ані енергії! Зроби­

мо все можливе для

вимушене тупцювання на місці,

Відмовимося назавжди від роз­

допущені недоліки та прорахун­

палювання піль.стві .

ворожнечі

цього! в сус­

Нехай мир і злагода

гарант незалежності та собор­

ки. Чим швидше ми їх позбави­

ності України . Її найвища юри­

мося, подолаємо інерцію

тим

сприяють подальшій розбудові

дична сила, верховенство права ,

ближчими стануть омріяні ідеали

нашої державності, становленню

достойного життя, гарантовано­

добробуту у кожному домі.

на яких

Здійснюються

поліпшення соціального обслу­

лізованої європейської держави.

Конституція 1996 року увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності та демократії,

засади,

начення пенсій.

ти плідну роботу закладів освіти ,

це не тільки кроки вперед, але й

даментальні

жорсткий

має по праву належати громадя­

життя за новою Конституцією

політична, економічна та ідео­ - фун­

встановлено

процвітання України як циві­

раїнського народу.

логічна багатоманітність

пенсійного забезпе­

ля

стало

свідчив

невмирущу

У сфері

рийняття Конст~ту.ції

літичного самовизначення

Послідовно і мужньо крізь віки йшов до цього український на­

13 років

п

-

го Основним Законом держави . Конституція

-

одна для всіх.

Головна увага органів район­ ної влади звернена на

макси­

rрунтується сьогодення і вибудо"

Шануймо й, пам'ятаючи, що сьо­

мальну стабілізацію економіки,

вується майбутнє українського

годен ню передувала багатовікова

покращення всіх видів обслуго­

народу .

історія державотворення . Та до-

вування населення.

-

найваж­

пільства- стане запорукою пози­ тивних змін в державі і якнай­ швидшого розвитку й економіки .

Розбудова України, а отже, дос­ таток і достойне життя й грома­ дян , залежить лише від нашої

спільної напруженої праці .

Тож успіхів нам на шляху до великого майбутнього!

Нехай міцніє наша держава' Міцного

нам

здоров'я, тер­

піння, мужності! Нехай доля ва­ ша буде щасливою, а зміни на краще стануть реаліями сього­

дення' За матеріалами Інтернет-видань.


17.40 Ювілейний

концерт

народного артиста Ук­

УТ-1 06.00 Ранкова молитва 06.05 Шлях до святині "Пристань молитви і краси"

06.30 Концерт І. Поповича "Я піснею планету опо­ вив"

Дитячий тележурнал

07.35

··корпорація Сімба"

Серіал "Велика мандрІвка" 08.20 Я, Укра·Інець 09.00 Анонс передач (ран­ ковий)

07.50

09.05, 15.50, 17.30, 19.50, 21.35 Погода 09.15 Національний відбір дитячого пісенного кон­ курсу "Євробачення2009". Фінал 11.35 Експерти дозвілля 12.10 д/Ф "1. Миколайчук: Трилогія життя" 13.45 Концертна програма В. Степової "Чарівне намистечко" 15.25 Вікно в Америку 16.00 Прем'єра. д/Ф ..1 "Сергій Данченко. сто лицарів довкола ве­ летенського столу ... " 17.00 Футбол. Кубок Конфе­ дерацій. Огляд матчів

ВІВТОРОК ЧЕРВИ.

30

УТ-1

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.10, 08.10 Спорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07.20, 08.30 Погода 06.40, 08.35 Православний календар

07.15 07.35 07.40 08.15 08.45

Ера бізнесу Буд. майданчик Рейтингова панорама Енергопанорама Англійська без проб-

лем

09.00 Анонс передач 09.10, 12.10, 15.15, 19.35, 21.30 Діловий світ 09.20, 15.25, 18.05, 19.50, 21.55 Погода 09.25 "Попередження" 1О. 15 Автоакадемія 11.00, 03.35 Життя триває ... 12.00, 14.50, 18.15 Ситуація 12.20, 18.25 Укр. вимір 13.00, 14.40, 15.30 Служба розшуку дітей 13.05 "Лінія долі" 13.40 Здоров'я 15.00, 21.00 Новини 15.40 д/с "Місця, що надихають" З серія 16.10 Індиго 16.40 Крок до зірок 17.10 д/ф "Історія вовка" 18.55 Анонс передач 19.00 Точка зору 19.45, 21.40 Світ спорту 20.00 "Спокуса владою" 22.05 Громадська варта

СЕРЕДА. ІЯИПН. УТ-1

06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.10, 08.10 Спорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07.20, 08.15 Погода 06.40, 08.20 Православний календар

07.15 Ера бізнесу 07.20 Погода 08.25 Рейтингова панорама 08.35 P1vot Point 08.45 "Добре слово" 09.00 Анонс передач 09.10, 12.10, 15.15, 19.35, 21.30 Діловий світ 09.20, 22.35 Прес-анонс 09.30, 15.25, 18.20, 21.55 Погода

09.40 "Спокуса владою" 10.50, 15.30 Служба розшуку дітей 11.00 Життя триває ..

12.00, 14.50 Ситуація 12.20, 18.25 Укр. вимір 13.00 Фольк-musіс 13.55 Вихідні по-українськи 14.20 Далі буде ... 15.00, 21.00 Новини 15.40 д/с "Місця, що нади­ хають", 4 с. 16.10 Індиго 16.40 Т/Ф "Заплутане минуле", 1 с. 18.55 Анонс передач 19.00 Точка зору 19.45, 21.40 Світ спорту

УТ-1 06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.10. 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.10, 08.10 Спорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07,20, 08.30 Погода 06.40, 08.35 Православний календар

07.15 Ера бізнесу 07.40 Ера якості 08.40 Pivot Point

раїни І. Бобула "Попередження" з М. Вереснем 21.00 Новини 21.20 Світ спорту 21.45 Далі буде ... 22.20 "Культурний фронт" з Ю. Макаровим 22.55 Трійка, Кено 23.00 Я, Українець 23.40 Документальний "Паломник" фільм (Сирія), 2 ч. 00.15 Інтерактивний проект 01.20, 05.50 Служба розшу­ ку дітей О 1.30 Х/Ф "Останній довід королів", 1 с. "Холодний

20.00

вогонь"

д/с "Місця, що нади­ хають· 1,2с. 03.35 Міжнародний фести­ валь цирку в Массі 04.40 Ювілейний концерт народного артиста Ук­ раїни І. Бобула 1 ч.

02.35

1+1 М/ф

07.15

"Петрик

П'яточкін"

07.50,

М/Ф

04.50

"Дон

Кіхот"

09.25, 01.50 Х/ф "Викраде­ ний"

13.45, 20.00

ТСН: "Телевізійна служба новин" 22.00 Х/Ф "Пригоди Ме рл іна" 00.00 Х/Ф "Постріл у тем­ ряві"

19.30

ІНТЕР

06.00 Х/Ф "Золото Макке­ ни"

08.30 Х/ф "Чорна курка, або Підземні меш­ канці". 10.10 Концерт Т. Повалій "Україна. Голос. Душа" 13.00 Х/ф "Неідеальна жінка" 15.00 "Вечірній квартал". Квартальний звіт 2009, або Пристрасті по владі 17.05 Новини 17.20 "Жди мене" 19.00 Tfc "Дві сторони однієї Анни" 20.00, 01.50 "Подробиці" 20.30 Т /с "Обручка" 21.30 Т/с "Завжди говори "Завжди" -2" 23.30 Док. проект "Загубле­ на могила Христа" 02.20 т;с "Дівчата-шпигунки-2 03.05 "Картата потата" 03.40, 04.20 "Знак якості" 05.00 "Ключовий момент" 05.45 "Уроки тітоньки Сови"

Х/Ф "Провін­

ціалка"

05.40

22.25 Право на захист 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено, Макси-

"Острів скарбів"

01.20, 03.15, 04.45

Служба

розшуку дітей 01.30 Х/ф "Останній ДОВід королів", 2 с. "Команда" 02.50 д/с "Місця, що надихають" 3 серія 03.25, 05.50 Ситуація 04.25 Стильна штучка 04.55 Концерт І. Бобула, 2 ч.

1+1 "Служба розшуку дітей" 06.15, 02.55 т;с "Циганське серце"

06. 1О

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 22.30, 02.30, 05.35 ТСН: їелевізійна служба новин"

07.05 М/Ф "Усі собаки пот­ рапляють до раю" 07.45 "Шість кадрів"

Т/с "Район Беверлі-Хіллз" 09.20 Х/ф "Провінціалка" 11.35 "Шість кадрів 12.10 Т/с "Школа виживання" 14.05 Т/с "Район Мелроуз" 15.05 Т/с "Всі жінки - відь­

08.05, 13.05

ми"

20.00 д/Ф "Постать для всіх канадців"

22.05 Відкрита зона 22.45 Мегалот 22.50 Лото, Трійка, Кено 23.00, 00.00 Підсумки 23.10 Спорт 23.15 Погода 23.20 Від першої особи 00.00 Підсумки 00.1 О Служба розшуку дітей 00.15 "Острів скарбів" 01.20, 05.40 Служба розшу-

"Не родись врод­

16.00 Tjc

лива" 17.20 "Смішніше за кроликів"

18.15

ма

23.00, 00.00 Підсумки 23.10 Спорт 23. 15 Погода 23.20 Від першої особи 00.00 Підсумки 00.1 О Служба розшуку дітей 00.15 Інтерактивний проект

\СТV Факти тижня з О. Со-

Т/с "Любов

місто"

23.50, 03.45 Т/с "Загін" 00.55, 04.35 "Документ" ІНТЕР Док.

06.00, 00.30

Х/ф "Останній довід королів" 3 с. 02.45 д/с "Місця, що надихають", 4 с. 03.10 Громадська варта 03.25, 05.50 Ситуація 03.35 Життя триває .. 04.25 Х/Ф "Запорожець за Дунаєм"

1+1 06.05 Служба розшуку дітей 06.10, 03.00 т;с "Циганське серце"

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 22.30, 02.25, 05.35 тсн 07.05 М/ф "Усі собаки nот­ рапляють до раю"

07.45, 11.50 "Шість кадрів" 08.05, 13.05 Tjc "Район Бе­ верлі-Хіллз" Т/с "Мережи­

09.20, 20.15 во"

10.20, 18.15 Т/с "Любов -

nроект

"Нормани"

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.05 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

Т/с бака"

09.10

"4 таксисти

та со­

"Обручка" "Дві сторони однієї Анни" 12.10 "Знак якості" 13.00 Т/с "Капітанські діти" 14.00 "Модний вирок" 15.00 Т/с "Кріт" 16.00 Т/с "Каменська-2" 17.00 Програма "Зрозуміти. Пробачити" 18.20 "Судові справи" 20.00, 01.45 "Подробиці" 21.30 Т /с "Завжди говори "Завжди" -2" 23.30 Док. nроект "Загадко­ ве життя Миколи Ост­ ровського" 02.15 Служба розшуку дітей 02.20 т;с "Дівчата-шлигун­ ки-2"

10.10, 20.30 Т/с 11.00, 19.00 Т/с

14.05 15.05

Т/с "Район Мелроуз" т;с "Всі жінки - відь­

ми"

16.00

Т/с "Дар Бо-

17.20, 21.20

жий" 19.25 "Погода"

23.00, 02.55 "Проспорт" 23.05, 01.55 Т/с "Секс місто"

23.50, 03.45 00.55, 01.35

Т/с "Загін" "Документ"

ІНТЕР

06.00, 00.30

Док.

проект

"Нормани"

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.05 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

09.10

Т/с

"4

таксисти та со­

бака"

10.10, 20.30 11.00, 19.00

Т/с "Обручка".

Т/с "Дві сторо-

ни однієї Анни"

12.10 "Знак якості". Яйця. 13.00 Т/с "Капітанські діти" 14.00 "Модний вирок" 15.00 Т /с "Кріт" 16.00 Т/с "Каменська-2" 17.00 "Зрозуміти. Пробачити" 18.20, 03.55 "Судові справи"

20.00, 01.50 "Подробиці" 21.30 Т /с "Завжди говори "Завжди" -2" 23.30 Док. проект "Кохання nроти правил"

не те, що здається" 12.15 Т/с "Школа виживання"

02.20 02.25

08.45 "Добре слово" 09.00 Анонс передач 09.10, 12.10, 15.15, 19.35, 21.30 Діловий світ 09.20, 22.45 Прес-анонс 09.30, 15.25, 18.15, 19.50, 21.55 Погода 09.40 д/Ф "Останній вели­

13.20 Наша пісня 14.00 Книга.uа 15.00, 21.00 Новини 15.40 д/с "Місця,що нади­ хають", 5 с. 16.10 Індиго 16.40 Т/Ф "Заплутане мину-

кий хом'як"

10.50, 15.30

Служба розшу-

ку дітей

11.00 Життя триває ... 12.00, 14.50 Ситуація 12.20, 18.25 Укр.вимір 12.55 Хай ЩІІстить

Служба розшуку дітей т;с "Дівчата-шпигун­ ки-2"

ле",

2 с.

18.55 Анонс передач 19.00 Точка зору 19.45, 21.40 Світ сnорту 20.00 "Знайдемо вихід" 22.10 Особистий логл~д 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Підсумки

На

краю землі". Х/ф

рор". Х/Ф 18.45 Факти. Вечір 19.00 "Мишаче полювання".

Х/ф 21.00 "Апостол". Т/с 22.05 ·Агент національної безпеки". Т jc 23.10 "Антибум.ер". Х/Ф 01.15 "Грошовий дощ". Інтерактив 02.45 їату". Х/Ф 05.15 "Офіс-2". т;с

СТБ 04.55 "ТелеШанс" 06.30 т;с "Грейс у вогні" 06.55 Т/с "Вона налисала вбивство" 07.50 Х/Ф "Міміно" 09.55 "ВусоЛапоХвіст" 10.35 Х/Ф "Ах, водевіль, водевіль"

11.55 Х/Ф "Втеча" 14.00 Х/Ф "Убити коропа" 16.05 Х/Ф "Ти завжди будеш зі мною"

18.10, 22.10 03.05 03.45 04.30

т;с

"Доктор

"Знак якості" "Судові справи" "Ключовий момент" ІСТV

06.00, 04.30 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.25, 08.00, 09.00, 01.20, 04.55 Погода 06.30, 08.35 300 сек;год 06.35 "Троє згори". т;с 07.00 "Леся+Рома". Т/с 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 01.00 Спорт 08.05 Каламбур 09.05 "Мишаче полювання". Х/Ф

11.00, 15.55 Про-Zікаве.uа 11.40 "Павутиння". Т/с 12.45 Факти. День 13.00 "Загублені-З". Т/с 14.55, 21.00 "Апостол". Т/с 16.35 "Каменська". Tjc 17.35, 22.05 "Агент нац. безпеки". Т /с 18.45 Факти. Вечір 19.25, 23.25 Надзвичайні новини з К. Стогнієм 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів-4". Т/с 23.55 "Загін". Т/с 00.55 Факти. Підсумок дня 01.25 "Грошовий дощ". Інтерактив 02.55 "Мої блакитні небе­

са". Х/Ф

05.05

·у чорному списку".

т;с

04.55 06.25 06.50

СТБ "ТелеШанс" Т/с "Грейс у вогні" "Вікна - Новини"

03.10 "Знак якості" 04.45 "Ключовий момент" 05.30 "Уроки тітоньки Сови"

Т/с "Не родись врод­

лива"

"У пошуках ІСТИНИ. Сонька Золота Ручка:

19.10

11.15 "Леся+Рома". Т/с 12.00 Козирне життя . 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 13.00 "Загублені-З". Т/с 14.00 "Антикілер-2: Антите-

не те,

20.15 Т jc "Мереживо" 21.20 Т/с "Дар Божий" 23.00 "Проспорт" 23.05, 01.55 Т/с "Секс і

ку дітей

01.30

-

що здається" 19.25 "Погода"

Хаус"

коловою

06.20, 08.15 Погода 06.30 "Щури". Х/ф 08.20 "Володар морів:

ІСТV

05.50 Служба розшуку дітей 05.55, 04.40 Факти 06.10, 07.50 Ділові факти 06.15, 08.00, 09.00, 01.20, 05.05 Погода 06.20, 08.35 300 сек/год 06.30 "Троє згори". Т/с 07.00, 10.15 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 01.10Спорт

08.05 Каламбур 09.05, 17.40, 22.05

"Агент нац. безпеки". т;с 11.00, 16.00 Про-Zікаве.uа 11.40 "Павутиння". Т/с 12.45 Факти. День 13.00 "Загублені-З". Т /с 13.55, 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів-4". т;с 15.00, 21.00 "Апостол". Т/с 16.35 "Каменська". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.25, 23.25 Надзвичайні новини з К.Стогнієм 23.55 "Загін". Т/с 00.55 Факти. Підсумок дня 01.25 "Грошовий дощ" 02.55 "Омен-2". Х/Ф 05.15 ·у чорному списку".

т;с СТБ

04.55 їелеШанс" 06.25 Т /с "Грейс у вогні" 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 "Вікна-Новини"

23.10 Сnорт 23.15 Погода 23.20 Від першої особи 00.10 Служба розшуку дітей ОО. 15 "Острів скарбів" 01.20, 05.40 Служба розшуку дітей

01.30 Х/Ф "Останній довід королів", 4 с. їривога" 02.45 д/с "Місця,що надихають", 5 с. 03.10 Право на захист 03.35 Життя триває ... 04.20 Симфонія N! 2 Г. Малер 05.50 Ситуація

коро­

чирвова·,

смерть леви"

"Російські сенсацІі. таємниця Велика горілки" 21.20 Tjc "Кулагін і партне­ ри" 23.10 Х/Ф "Чого хочуть

Х/Ф "Залишися" Т/с "Ксена - принце­ са воїн" 03.20 Т(с "Солдати-14" 04.05 Найстрункіший

20.05

жінки"

Т/с "Вона написала

01.40

вбивство"

НОВИЙ КАНАЛ

таборі" Х/ф "Доможися успіху" 15.05 Х/ф "Випадковий чо­ ловік"

1 З. 1 О

16.55, 20.20 Т Іс їатусеві дочки"

Т/с "Щасливі

18.00, 21.20 разом"

19.00, 00.30 Репортер 19.15, 00.45 Спортрепортер

19.20, 00.50 Погода 19.25 Т/с "Кадети" 22.20 Т/с "Відчайдушні

до­

могосподарки-5"

23.15 00.55

Камеді-клабРосія Служба розшуку дітей

06.55, 08.10 "Бізнес" 07.05 Т/с "Вона написала вбивство"

08.00, 18.00, 22.00

"Вікна

-

Новини"

08.15 Х/Ф "Чого хочуть жінки"

11.20 "Російські сенсацІ,12, 15 "Паралельний світ" 13.15 "Битва екстрасенсів" 14.15 "Док. детектив" 15.00 Т/с "Комісар Рекс" 17.00 "У пошуках nригод" 18.10, 22.20 т;с "Доктор Хаус"

19.15 "Правила життя" 20.20 "Російські сенсацІІ21.30 "Кулагін та партнери" 23.20 "Нез'ясовно, але факт"

"Вікна-Спорт" т;с "Вона написала вбивство"

00.20 00.45

НОВИЙ КАНАЛ

05.10

Т/с "Віола Таракано­

ва"

06.00 Т/с "Солдати-13" 06.40, 07.45, 08.40 "Підйом"

06.45, 16.00 т;с "Друзі" 07.40, 08.30, 19.20, 00.35 Погода Х/Ф їелеведучий. Легенда про Рону Бур­ гунді" 11.05, 19.25 Т/с "Кадети" 12.10, 22.20 Tjc "Розпач­ ливі домогосподарки-5" 13.30, 19.00, 00.15 Репор­

09.00

тер

13.35 13.45

М/с "Веселі мелодіІМ/с "Шаггі та Скубі-

06.55, 08.10 "Бізнес" 07.05 Т /с "Вона налисала вбивство" 08.15 Х/ф "Подаруй мені місячне світло" 10.50 "Правила життя" 11.50 "Паралельний світ" 12.55 "Слідство вели" 13.50 "Док. детектив" 14.35 Т jc "Кулагін та партнери" 15.05 Т/с "Комісар Рекс" 17 .ОО "У пошуках пригод" 18.10. 22.20 т;с "Доктор Хаус"

19.10 20.15 21.30

"Зіркове життя" "Слідство вели"

Т/с "Кулагін та парт­ нери"

23.20

"Фантастичні

історіі.

Вампіри. Культ крові"

"Вікна-Спорт" Т/с "Вона написала вбивство"

00.20 00.45

НОВИЙ КАНАЛ

05.10 Tjc

"Віола Таракано­

ва"

"Підйом"

06.45, 16.00 Т/с "Друзі" 0740, 08.30, 19.20, 00.50 Х/Ф

..

"Людина-мете­

11.10, 19.25 Т/с "Кадети" 12.10, 22.20 Т/с "Розпач­ ливі домогосподарки-5" Репор­

13.30, 19.00, 00.30 тер

13.35

М/с "Веселі мелод;,-

1+1 06.05 Служба розшуку дітей 06.10, 03.00 т;с "Циганське серце"

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 22.30, 02.25, 05.35 ТСН: "Телевізійна служба новин"

07.05 М/Ф "Усі собаки пот­ раnляють до раю"

07.45, 11.50 "Шість кадрів" 08.05, 13.05 Tfc "Район Бе­ верлі-Гіллз"

09,20, 20.15 Т/с "Мережи­ во"

Подіі

06.55, 09.30, 03.55 Погода 07.00 Х/ф "Красуні корови" 09.25, 03.50 Спортивні подіі 09.35 Срібний апельсин 11.00 д/Ф "Іронія долі БарХ/ф "Джуманджи" Х/Ф "Мій" Т/с "Колись прийде кохання", 93 с. 19.30 Т/с "Моя прекрасна нянька", 7,8 ес. 20.30 Т/с "Ставка на жит­ тя", 24,25 с. 22.20 Х/ф "Правдива неп­ равда" 00.45 Х/ф "Білі ципоньки" 02.30 Tfc "Ставка на жит­ т~·. 14 с. 04.00 Х/Ф "Відплата"

12.00 14.00 18.10

КАНАЛ

5

06.00 Програма передач 06.01, 18.45 "Київський час" 06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 18.25, 22.50, 00.25, 02.30, 04.25 "Погода на

00.40

топілот-новини"

06.50, 11.20, 16.20

07.00, 08.30, 23.30, 02.15 "Час-Тайм"

07.20, 08, 10, 22.15, 23.20, 05.25 "Бізнес-час" 07.40, 09.20, 12.20, 17.20, 21.50, 23.50, 03.50, 05.30 "Погода в Украіні" 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 23.00, 02.00, 05.00 "Час но­ вин"

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференцІГ 13.30, 14.35 "5 елемент" 14.20 їранспортний тиждень" 15.30 "Своїми очима" 16.30 "На межі" 17.30, 04.35 Програма їе­ риторія закону" 18.30, 19.20, 04.13 "Хроніка дня"

19.00, 22.00, 00.00, 04.00 "Час новин" (рос.)

20.30

19.15, 00.30 Спорт 23.15 Камеді-клаб Росія 00.40 Х/Ф "Людина-метелик"

02.45 Т/с "Ксена" 03.25 Т/с "Солдати-14" 04.10 Найстрункіший УКРАЇНА 06.00, 05.45 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00, 03.30 Подіі

06.40, 17.25, 19.25, 00.00, 03.50 Спортивні поДJІ 06.45, 17.30, 03.55 Погода 06.50, 17.35 Критична точка 07.30 Срібний апельсин 08.05 Т/с "Ріка-море" 09.00, 04.45 Т/с "Безмовний свідок 2" 10.00 Tjc "Моя прекрасна нянька", 7,8 ес. 11.00 Грошові хвилини 12.00 Т/с "Колись прийде кохання", 92 с. 13.00 Х/Ф "Правдива неп­ равда"

16.10, 04.00 Федеральний

"Новий час" "Час"

Тfc "Ставка на жит­ 26,27 ес. Х/ф "Вікінг" "Король Х/ф О

тя",

22.20 00.1

КаліфорнІ,-

02.00 Т/с "Ставка на жит­ тя", 15,16 ес.

дочки"

разом"

"Зверни

увагу"

Ду ключ знайдуть"

17.55, 21.20 т;с "Щасливі

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01, 18.45 "Київський час" 06.1 О, 13.20, 15.20, 18.25, 22.50, 00.25, 02.30, 04.25 "Погода на курор­ тах"

06.20 "Напередодні" 06.30, 07.30, 08.20, оо. 15, 03.40, 05.15 "Час сnор­ ту"

06.35, 07.45, 08.50, 10.55, 04.30 "Огляд преси" 06.40, 07.50, 00.30 "Ав­ тоnілот-новини"

06.50, 11.20, 16.20

"Зверни

увагу"

Т/с "Колись прийде кохання", 94 с. 19.30 Т/с "Моя прекрасна нянька", 9,10 ес.

18.10

М/с "Шаггі та Скубі-Ду" М/с "Земля до початку часів"

13.45 14.05

14.35, 16.55 Teen Time 14.40 Т/с "Малкольм" 15.20 Даєш, молодь' 17.00, 20.20 т;с їатусеві дочки"

17.55, 21.20

т;с "Щасливі

разом"

19.15, 00,45 Спорт 23.15 Камеді-клаб Росія 00.55 Служба розшуку дітей 01 ОО Х/ф "Прояснення" 02.30 Tjc "Ксена - принцеса воїн" Т/с "Солдати-14" Найстрункіший Студія Зона ночі Диво калинове Зона ночі

03.10 03.55 04.40 04.40 05.1 О

УКРАіНА

06.00, 05.45 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00, 03.30

"Час-Тайм"

07.20, 08.10, 22.15, 23.20, 05.25 "Бізнес-час" 07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 17.20, 23.50, 03.50, 05.30 "Погода в Укра·Іні" 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18,00, 20.30, 23.00, 02.00, 05.00 "Час но­ вин" "Прес-конференціГ

13.30, 14.30 "5-й елемент" 15.30 "Не перший погляд" 16.30 "Мотор-ТБ" 18,10 Т/с "Колись прийде кохання", 95 с. 19.30 Т/с "Моя прекрасна нянька", 11,12 ес. 20.30 Т/с "Ставка на життя", 28,29 ес. 22.20 Х/ф "Вороття немає" 00.00 Х/ф "Ганнібал" 02.00 Tjc "Ставка на жит­ тя". 17,18 ес.

5

06.45, 17.30, 03.55 Погода 06.50, 17.35 Критична точка 07.30 Срібний апельсин 08.05, 15.10 Т/с "Єсенін" 09.00, 04.45 Т/с "Безмов10.00 Т/с "Моя прекрасна нянька", 9,10 ес. 11.00 Грошові хвилини 12.00 Tfc "Колись nрийде кохання", 93 с. 13.00 Х/Ф "Вікінг" 16.10, 04.00 Федеральний

06.00 Програма передач 06.01, 18.45 "КИІВСЬКИЙ час" 06.10. 10.20, 13.20, 15.20, 18.25, 22.50, 00.25, 02.30, 04.25 "Погода на

те, що здається"

"Район Мелроуз" "Всі жінки - відь­

ми"

16.00 Т/с "Не родись врод­ лива"

17.20, 21.20 Т/с "Дар божий"

19.25 "Погода" 23.00, 02.55 "Проспорт" 23.05, 01.55 Т/с "Секс і місто"

ту"

06.35, 07.45, 08.50, 10.55, 04.30 "Огляд преси" 06.40, 07.50, 00.30 "Ав­ 06.50, 11.20, 15.30

світу

07.30 ДайджестРRО 08.00, 21.10 ХІт-парад

ди­

ких тварин

09.00, 17.05 За 10.15, 16.05

сім морів Зброя, вjд

примітивноУ до сталевоі

11.30 Рейс 24 12.05 Школа ремонту 13.00 Погляд у майбутнє 15.00 24 години. "Життя" Третя планета

15.35, 04.30, 05.35 24

годи-

ни. "Життя"·

17.30 Чудернацькі світи 18.30 Третя планета 19.00, 23.40 П'ятий вимір 20.00 Таємниці ру1н 21.00, 23.30 24 години. Бізнес

21.05, 23.25, 03.35, 05.25 Погода

22.10 Кордони 00.15 Знаки долі 03.40 Інші землі 04 ОО 36 паралель. 17.30, 04.35

Токіо

"Особливо не­

безпечно"

18.30, 19.20, 04.13

"Хроніка

дня"

19.00, 22

ОО,

00.00, 04.00

"Час новин" (рос.)

19.25. 01.00 "Новий час" 21.00, 03.00 "Час" 21.50 "Погода в Україні" 22.25, 02.35, 05.35 "Народний контроль"

00.40

"Смачні подорожі" ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.30, 11.30 Як це робиться?

06.50, 07.45 РRОсім'ю 07.10 Як це робиться? 07.25,21.05,23. 25,03.35, 05.25 Погода 07.30 ДайджестРRО 08.00, 21.10 Хіт-парад ди­ 09.00, 17.05 За сім морів 10.15, 17.30 ЧудернацьКІ світи

11.50 Служба розшуку дітей 12.05 Школа ремонту 13.00 Погляд у майбутнє 15.00 "Життя" 15.35, 04.30, 05.35 "Життя" 16.05, 20.00 Таємниці ру·Ін 18.30 Третя планета 19.00, 23.40 П'ятий вимір 21.00, 23.30 Бізнес 22.10 Кордони 23.10 Красень КИІВ 00.15 Знаки долі 03.40 Трипільці 04.55 Сильні світу сього 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференцІІ'

13.30, 14.30 "5 елемент" 16.30 "Арсенал" 17.30, 04.35 "Територія за­ кону"

18.30, 19.20, 04.13

"Хроніка

дня"

19.00, 22.00, 00.00, 04.00 "Час новин" (рос.)

19.25, 01.00 "Новий час" 21.00, 03.00 "Час" 21.50 "Погода в Україні" 22.25, 02.35, 05.35 "Резонанс"

00.40

"РестораннІ новини"

06.00

Клуб

700 06.30, 07.10

Як це робиться?

06.50, 07.45 РRОсім'ю 07.25, 21.00, 23.05, 23.40, 03.30, 04.50, 05.25 Погода 07.30 ДайджестРRО 08.00, 21.05 Хіт-парад ди­ ких тварин

"Зверни

увагу"

07.00, 08.30, 23.30, 02.15 "Час-Тайм"

07.20, 08.10, 22.15, 23.20, 05.25 "Бізнес-час" 07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.20, 23.50, 03.50, 05.30 "Погода в Україні"

08.00, 09.00, 10.00, 11 ОО, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 23.00, 02.00, 05.00 "Час но­ 23.50, 03.45 Т /С "Загін" 00.55, 04.35 "Документ" ІНТЕР

06.00, 00.30 Док. проект "Нормани".

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.05 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

09.10 Т/с "4 таксисти та со­ бака"

10.10, 20.30 Т/с "Обручка·. 11.00, 19.00 Т/с "Дві сторо­ ни однієї Анни"

12.10

Сильні

сього

ТО НІС

06.20 "Напередодні" 06.30. 07.30, 08.20, 00.15, 03.40, 05.15 "Час спор­

12.15 Т/с "Школа виживан­ ня"

ни. "Світ"

07. 15, 04.55

курортах"

вин"

суддя

10.20, 18.15 Т/с "Любов не

14.05 Т /С 15.05 Tjc

КАНАЛ

топілот-новини"

Подіі

06.40, 17.25, 19.25, 03.50

06. оо Клуб 700 06.25 Як це робиться? 06.40, 07.45 РRОсім'ю 07.00, 23.10, 05.10 24 годи-

ких тварин

07.00, 08.30, 23.30, 02.15

09.30, 10.20, 11.30, 12.30

суддя

"Ресторанні новини" ТОНІС

19.25, 01.00 21.00, 03.00

14.05 М/с "Земля до почат. ку часів" 14.35, 16.55 Тееп Time 14.40 Т/с "Малкольм" 15.20 Даешь, молодежь' 17.00, 20.20 т;с їатусеві

"Велика

полпика"

курортах" "Напередодні"

06.20

ний свідок-2"

Погода лик

06.00, 05.45 Мультфільми 06.30, 09.00, 19.00, 03.30

Спортивні подіі

06.00 Tjc "Солдати-13" 06.40, 07.45. 08.40

09.00

УКРАЇНА

бари _Брильсько·,-

05.40 Х/Ф "Синоптик" 07.15 Х/Ф "Принц і жебрак" 09.00 Х/Ф "Звільните Віллі" 11.1 О Х/ф "Доля в літньому

22.25, 02.35, 05.35

01.00 02.40

"Знак якості". Шам-

09.00, 17.05 За сім морів 10.15,_ 17.30 ЧудернацькІ СВІТИ

11.50 Служба розшуку дітей 12.05 Школа ремонту 13.00 Погляд у майбутнє 15.00 24 ГОДИНИ. "Життя" 15.35, 03.10, 04.25, 05.35 24 години. "Життя" 16.05, 20.00 Таємниці руїн 18.30 Третя планета 19.00, 23,1 О П'ятий вимір 22.00 Кордони 23.45 Знаки долі 03.40 Трипільці 04.55 Сильні світу сього пунь для волосся

13.00 Т/с "Капітанські діти" 14.00 "Модний вирок" 15.00 Т/с "Кріт" 16.00 Т/с "Каменська-2" 17.00 "Зрозуміти. Пробачити"

18.20, 03.45

"Судові спра­

ви"

20.00, 01.45 "Подробиці" 21.30 т;с "Завжди говори "Завжди"-2"

23.30

"Кремлівські

"Михайло

діти".

Коллонтай.

Син першої та єдиноГ


Телевізійна служба розшуку дітей 02.20 Т/с "Дівчата- шпигун­ ки-2" 03.00 "Знак якості" 04.30 "Ключовий момент"

02.15

ІСТV 04.25 Факти 07.50 Ділові факти

08.00, 09.00, 01.20, Погода

300 сек/год згори". Т/с "Леся+Рома".

0.15

"Агент нац. безпеки". Т jc 18.45 Факти. Вечір 19.25, 23.20 Надзвичайні новини з К. Стогнієм 23.55 "Загін". Т/с 00.55 Факти. Підсумок дня 01.25 "Грошовий дощ". Інтерактив 02.55 "Омен-4: Пробуджен­ ня". Х/Ф 04.55 "У чорному списку".

17.35, 22.00

Т/с "Офіс-2". Т/с

05.40

СТБ їелеШанс" Т/с "Грейс у вогні"

04.55 06.25 06.50, 08.00, 18.00, 22.00 "Вікна-Новини"

вбивство" Х/Ф "Валентин і Валентина" 10.50 "Зіркове життя" 11.55 "Фантастичні історіі. Культ крові" вели"

08. 15

УТ-1 "Доброго ранку!" Ранкова молитва 06.05, 06.40, 08.20 Правос­ лавний календар 10, 07.00, 08.00 Новини 15, 07.10, 08.10Спорт Аграрна країна 07.20, 08.15 Погода 07. 15 Ера бізнесу 07.35 Буд. майданчик 07.50 Історія бізнесу 08. 15 Погода 08.З5 Pivot Роіпt

08.45 "Добре слово" 09.00 Анонс передач 09.10, 12, 10, 15.15, 19.35, 21.ЗО Діловий світ , 22.50 Прес-анонс , 15.25, 18.00 Погода "Знайдемо вихід" 10.50, 15.ЗО Служба розшуку дітей 11 .ОО Життя три ва є ... 12.00, 14.50, 18.15 Си'!уація 12.20, 18.25 Укр. вимір 13.00 Кіно.uа 13.ЗО Муз. ua 14.00 "Надвечір'я" 14.ЗО Темний силует 15.00, 21.00 Новини 15.40 д/с "Місця, що нади­ хають", 6 с. (закл.) 16.10 Пазли 16.50 Концертна програма "Мамо, вічна і кохана· 18.50 Анонс передач 19.00 Точка

УТ-1 06.00 Ранкова молитва 06.05 ївердиня християнської віри", 1,2 ч. 06.45 "Корпорація Сімба" 07.00 Університет куль'!ури 07.45 Ноосфера 08. 1О Світ православ'я 08.ЗО Крок до зірок 09.00 Анонс передач 09.05 Прес-анонс 09.10, 11.50, 13.10, 15.З5, 19.00 Погода Доки батьки сплять 10.05 Хто в домі хазяїн? 1О,З5 Експерти дозвілля 11.10 Вихідні по-українськи 12.00 Парламент 12.45 Служба розшуку дітей 13.15 Наша пісня 14.15 д/Ф "Венесуела" 15.00 д/Ф "Українці в СоюзівцІ 15.45 д/ф "Барак Обама" 16.45 Кіно.uа 17.20 Х/ф "Брати по крові" 19. 1О, 02.00 Концертна програма "Єдності дай, Боже, нам всім" .ОО Новини

. 15 Світ СПОРlУ .ЗО Український тиждень

Сільський час Укравтоконтинент Вільна гавань Анонс передач

11.50, 19.05, 21.20 Погода

10 Доки

10.30 11.00

батьки сплять Підсумочки Антивірус для дітей Крок до зірок Нова армія Муз.uа

11.ЗО Стильна Ш'!уЧКа

12.00 "Лінія

долі" 12.З5 Здоров'я 13.ЗО, 21.ЗО Український тиждень моди в Одесі 13.50 "Околиця" 14.20 Аудієнція. М. Боярсь­ кий, ч. 1 14.50 Благовісник д/Ф "Лілпехаммер-94" 16.25 Концерт ансамблю ім. П. Вірського Діловий світ. Тиждень 19.15 Бап Балів 21.00 Новини 21.55 "Сон

19.45, 21.40 Світ СПОРlУ 19.55 д/Ф "Іван Мазепа" 21.55 Шлях до Євро-2012 22.20 Автоакадемія 22.55 їрійка·, "Кено" 23.00, 00.00 Підсумки 23. 1О Погода 23.15 Від першої особи 00.10 Служба розшуку дітей 00.15 "Острів скарбів" О 1. 20 Служба розшуку дітей 01.30 д/Ф "Стомлене серце" Темний силует д/с "Місця, що надихають", 6 с. (закп.) 03.10 "Надвечір'я" 03.35 Життя триває ... 04.20 д/Ф "Іван Мазепа" 05.20 "Околиця" 05.50 Си'!уація

02.20 02.40

1+1 06.1 О Служба розшуку дітей 06.15, 03.20 Т/с "Циганське серце"

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 тсн 07.05 М/ф "Усі собаки пот­ рапляють до раю" "Район Бе­ верлі-Гіллз" 09.20, 20.15 Т/с "Мереживо"

08.05, 13.05 Т/с

10.20, 18.15 Т/с "Любов не те, що здається" 11.50 "Шість кадрів" 12.15 Т/с "Школа виживан­ ня" 14.05 Т/с "Район Мелроуз" 15.05 Тjc "Всі жінки - відь­

13.30, 19.00, 00.30 та

партнери"

15.00 Tfc "Комісар Рекс" 17.00 "Навколо свіlУ" 18.10, 22.20 Т/с "Доктор Хаус" 19.10 "Моя правда" 20.15 "Слідство вели. Заколот знедолених" 23.20 "Паралельний світ" 00.20 "Вікна-Спорт" 00.45 Т/с "Вона написала вбивство"

НОВИЙ КАНАЛ Т/с "Віола Тараканова" 06.00 Т/с "Солдати-13"

05.10

06.40,

06.55, 08.10 "Бізнес" 07.05 Т/с "Вона написала

06.00

13.55 "Док. детектив" 14.35, 21.30 Т/с "Кулагін

07.45,

08.40

"Підйом"

06.45, 16.00 Т/с "Друзі" 07.40, 08.30, 19.20, 00.50 Погода

09.00, 01.00 Х/Ф "Заєць над безоднею" 11.05, 19.25 Т/с "Кадети" 12. 1О, 22.20 Т/С "Відчай-

16.00 Т jc

Т/с "Дар Бо-

жий"

19.25 "Погода" 22.20 "Наша Russia" 22.55, 01.25 Tjc "Секс місто" 23.35 Х/Ф їокійські нападники"

01.55 Х/Ф "Близнюки" 04.05 Х/Ф "Ведмідь· 04.50 Х/Ф "Kowjй Безсмерт­ ний"

ІНТЕР 06.00, 23.30 Док. проект ·Дракула та інші"

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.05 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром" 09.10 Т/с "4 таксисти та со­ бака·, закп. 10.10, 20.ЗО Т/с "Обручка" 11.00, 19.00 Т/с "Дві сторони однієї Анни" 12. 10 "Знак якості" 1З.ОО Т/с "Капітанські діти" 14.00 "Модний вирок"

15.00 Т/с "Кріт" 16.00 Т/с ·каменська-2" 17.00 "Зрозуміти. Пробачити" 18.20, 02.45 "Судові сnрави" 20.00, 00.50 "Подробиці" 21.30 Т/С "Завжди говори "завжди" -з· Т/с "Дівчата-шпигунки-2" 02.05 "Знак якості" 03.30 "Ключовий момент"

01.20

04.20

ми·

21.50 Фольк-musіс 22.45 Мегалот 22.50 Лото, Трійка, Кено 23.00 Вільна гавань 23.25 На гостину до Івана Поповича

23.45 Новини Європи 00.15 "Острів скарбів" 01.20 Автоакадемія 01.50, 03.40, 04.30, 05.50 Служба розшуку дітей

03.50 д/Ф "Венесуела" 04.45 д/Ф "Українці в

Со­

юзівці" Хто в домі хазяїн?

05.20

1+1 06.10 "Суперкнига" 07.00 "Без табу" 07.55 "Світське життя" 09.05 "Хто там?" 10.15 Мfс "Чіп і Дейл" 11.05 Х/ф "Кіт у чоботях" · 13.00, 14.00 Х/Ф "Пригоди Ме рл іна·

15.00, ОЗ.10 "Шість 15.35, 01.35 Х/Ф

кадрів" "Бленк-

мен"

17.30 Х/Ф

"Крок назустріч" 19.ЗО тсн 20.00 "Криве дзеркало" 22.00 "Наша Russia" 22.35 Х/Ф "Аналізуй це" 00.40, 03.45 Х/ф "Грішна любов" 04.40 їом Сойєр" і ГеФін"

ІНТЕР Х/Ф "Міраж" "У Городку" 09.ЗО "Городок" 10.10, 02.20 "Картата потата" 11.00 Концерт "5 зірок" 12.00 Х/ф "Сім днів до весілля" 14.10 Т/с "Брати карамазови" 17.20 "Позаочі". М. Баскоа 18.20 "Найрозумніший" 20.00, 00.50 "Подробиці" 20.ЗО Т/с "Бригада" 22.40 Х/Ф "Прощавайте, доктор Фрейд" О 1.30 Програма "Позаочі" 02.55 "Знак якості" ОЗ.40 Мfс "Супермен"

05.20 09.00

ІСТV

05.45 Факти 06.00, 06.35 Погода 06.05 Автопарк 06.40 Добрі новини 06.45 "Золото Тро·І~. Т/с 10.00 Анекдоти 10.20 "Леся+Рома". Т/с 11.З5 Квартирне питання

12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 13.00 Галілео 13.25 "Вулиці розбитих ліхтарів-4". ТІс ·Джек і бобове дере­ во·. Х/Ф

14.25

18.45 Факти.

Аліни Костомарова·І~

01.15

22.25 "Куль'!урний фронт" 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Ера бізнесу. Підсумки

04.20

2З.ЗО "Велика мандрівка" 2З.50 Оператив.об'єктив 00.15 "Острів скарбів" 01.20, 04.20, 05.50 Служба розшуку дітей 01.25 д/Ф "Сон Аліни Костомаровоі~

Х/Ф "Сама" ОЗ.20 д/ф"Ліллехаммер-94" 04.25 "Околиця" 04.50 Аудієнція 05.20 Благовісник

01.50

1+1

Х/ф "Токійські напад­ ники" Х/Ф "Волга-Волга"

ІНТЕР 04.20, 02.20 Х/Ф ·я поруч із тобою" 07.20 "Найрозумніший" 09.00 "Квадратний метр" 10.00 "Україно, вставай!" 1О.ЗО Х/Ф "Він, вона та діти" 12.00 Х/Ф "Це я" 14.00 Фестиваль гумору 15.20 Х/Ф "Абонент тимчасово недосяжний"

20.00,

01.З5

"Подробиці

тижня"

20.50 Х/Ф ·Дівчинка" 23.50 Х/Ф ·Детектив

06.00 "Суnеркнига" 06.55 Х/Ф "Кіт у чоботях· 09.05 "Лото-забава" 10.10, 10.35 М/ф "Улюбле­

Вар­ шавскі" 05.20 Мfс "Супермен· 05.40 "Уроки тітоньки Сови"

ний прибулець· 11.00 ·караоке на майдані" 11.55 "Смішніше за кроликів"

ІСТV 06.15 Факти 06.ЗО, 07.00 Погода 06.40 "Апьф", Т/с 07.05 "Повелите.11ь калІ())І(".

13.25 Х/Ф "Крок назустріч" 15.25 "Криве дзеркало" 17.25 Х/Ф "Спужниця трьох панів"

19.30ТСН

20.20 Х/ф "Випадковий по­ nутник"

22.20 "Світське життя" 23.20, 02.55 "СмертельниІі

Х/Ф

09.10 Квартирне питання 10.05 Ти не повіриш! 11.00 Козирне життя 11.40 "Миспивці за старовиною". Т/с

12.45 Факти. Світ 12.55, 19.25 Спорт 13.00

06.00, 04.45 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00, 03.30

13.35 Mjc "Веселі 13.45 М/с "Шаггі

мелодіІ~ та Скубі­ Ду кпюч знайдуть· 14.05 М/с "Земля до почат­ ку часів" 14.35, 16.55 Тееп Time 14.40 Т jc "Малкольм у центрі уваги-б" 15.20 Даешь, молодежь! 17.00, 20.20 т;с Їа'!усеві дочки" 18.00, 21.20 Т/с "Щасливі разом" 19.15, 00.45 Спортрепор-

Подіі

06.40, 17.25, 19.25, 03.50 Спортивні подіі

06.45, 17.30, 03.55 Погода 06.50, 17.35 Критична точка 07.30 Срібний апельсин 08.05, 15.10 Т/с "Єсенін", 2 с.

09.00, 02.00

ний свідок 2" Т/с "Моя прекрасна нянька"11,12сс. 11.00 Грошові хвилинЬ 12.00 Т/с "Колись прийде кохання", 94 с.

тер

13.00 Х/Ф "Мільйонер ми­ моволі"

воїн"

16.10, 04.00

03.20 Tjc "Солдати-14" 04.00 Найстрункіший 04.45 Студія Зона ночі Куль'!ура . 04.50 Мольфар з роду Не­

Т/с "Колись прийде кохання", 96 с. 19.30 Т/с "Моя прекрасна нянька", 13,14 ес. 20.20 "Ставка на жит1 ес.

18.10

вбивство"

ІСТV

06.00 Служба розшуку дітей 06.05, 03.55 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.ЗО, 08.00, 09.00, 00.50, 04.20 Погода 06.З5, 08.35 зао секjгод 06.40 їроє згори". Т jc 07.10, 10.20 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.15,

мобіля" 20.00 "Україна має талант!". Невідома версія 22.25 "Снігова королева" Мюзікл 00.35 "Вікна-Спорт" 00.45 Тfc "Вона написала вбивство",

2З.55 Спорт

11.ЗО "Павутиння". Т/с 12.45 Факти. День 1З.ОО "Загублені-З". Т jc 1З.55, 20.00 "Вулиці розбитих ліхтарів-4". Т/С 15.00 "Апостол". Т/с 16.45 ·Аварія". Х/Ф 18.45 Факти. Вечір 19.10 Добрі новини 19.25 Надзвичайні новини 21.00 "Максимум" в Україні 21.40 Ти не повіриш! 22.35 Голі та смішні 2З.40 Факти. Підсумок дня 00.00 Автопарк 00.55 "Грошовий дощ" 02.25 "Грішники". Х/Ф 04.25 ·у чорному списку". ТІс 05.20 "Офіс-2". Т/с

НОВИЙ КАНАЛ Т/с "Віола Тараканова" 05.55 Служба розшуку дітей 06.00 Т/с "Солдати-13" 06.40, 07.45, 08.40 Підйом 06.45, 16.00 Т jc ·Друзі"

05.05

07.40, 08.30, 19.20, 00.35 Погода 09.00 Х/Ф "Це все вона· 11.05, 19.25 Т/с "Кадети" 12.10 Т/с "Відчайдушні домогосподарки-5" 13.30, 19.00, ОО, 15 Репор­ тер

М/с "Beceni мелодіІ~ М/с "Шаггі та Скубі­ Ду кп юч знайдуть· 14.05 М/с "Земля до початку часів" 14.35, 16.55 Тееп Time 14.40 Т "Малкольм"

СТБ

04.55 їелеШанс" 06.25 Т /с "Грейс у вогні" 06.50, 08.00, 17.50, 22.00 "Вікна-Новини"

06.55, 08.10 "Бізнес" 07.05 "Вона написала

нання

ОЗ.50 Біла Церква

04.00, 04.40 Зона ночі 04.05 Я, милістю Божою, пан Возний

04.30 Магдебурзькі хроніки 04.45 Невідома Україна 05.45 Дійові особи 06.00 Роздоріжжя 06.15 Зона ночі

дочка·

НОВИЙ КАНАЛ

16.00 "ПравиЛа життя" 17.00 "Нез'ясовно, але факт" 18.00 "Парапепьний свіr" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.00 Х/Ф "Презумпція вини" 22.15 Х/Ф "Гопювне-встигнути:

00.10 "Історіі кохання" 01.10 Х/Ф "Материнська nюбов"

lУ"

06.35, 07.45, 08.50, 10.55, 04.30 "Огляд преси" 06.40, 07.50, 00.30 "Ав­ топілот- новини" "Зверни увагу"

06.50, 11.20, 16.20

07.00, 08.30, 23.30, 02.15

Х/Ф "Наполеон Динаміт" 07.45 Церква Христова 08.00 Запитайте у лікаря 08.40 Руйнівники міфів-4 09.40, 17.50 Tjc "Моя прек-

06. 15

·

расна нянька"

10.45 Кліпси 11.10 Х/Ф "Гарфилд" 12.55 Шоуманія 1З.З5 Ексклюзив 14.15 Аналіз крові 14.55 Зоряні драми 15.50 Іпfо-шок 16.50 Інтуїція 18.15 Х/Ф "Навіть не думай" 20.10 Х/Ф "Ціпонька" 22.35 "Файна Юкрайна· 23.05 камеді-кпаб Росія 00.00 Спортрепортер 00.05 Х/Ф "Холостяцька вечірка" 02.15 Т/с "Солдати-14" 02.55, 03.55 СlУдіЯ Зона ночі Куль'!ура ОЗ.ОО Українська художня школа

03.30 Школа спектралізму 04.00 Кольорові асоці..ціі Марини Банник

04. 1О Студія Зона ночі 04.15 Невідома Украіна 05. 10 Зона ночі

05.30 "Погода в УкраїнІ" 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 23.00, 02.00, 05.00 "Час но­ вин"

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференції

18.30, 19.20, 22.25, 02.35, 04.13, 05:35 "Хроніка дня"

19.00, 22.00, 00.00, 04.00 "Час новин" (рос.) 19.25, 01.00 "Новий час" 21.00, 03.00 "Час" 21.50 "Погода в Україні" 00.40 "СмачнІ подорожІ

ТОНІС

Т/с їа'!усеві

дочки"

17.55, 21.20

Т/с "Щасливі

разом"

19.15, 00.30 Спорт 22.20 Тільки правда? 23.15 Камеді-кпаб Росія 00.40 Х/Ф "Самотній хлопець"

02.25 Т/с "Ксена" 03.05 Т/с "Солдати-14" 03.50, 04.50 СlУдія "Зона ночі" куль'!ура Моя адреса

03.55

-

Солов­

ки

04.30 Музей 4.55 Райські

Ханенків сади гетьмана Сагайдачного

05.15

Драй Храму останні

сторінки

05.40

у

прямому ефірІ 13.30, 14.30 "5 елемент" 15.30 "Феєрія мандрів" 16.30 "Драйв" 17.30, 04.35 "Резонанс"

"Час-Тайм"

07.20, 08.10, 22.15, 23.20, 05.25 "Бізнес-час· 07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 17.20, 23. 03.

Зона ночі

УКРАЇНА

06.00 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00, 03.30

06.00 Клуб 700 06.30, 07. 1О Як

це робить­

ся?

07.45

РRОсім'ю

Т/с "Колись прийде кохання", 97 с. Т/с "Моя прекрасна нянька", 15,16 с. 20.20 Т/с "Ставка на життя", 32с. 21.25 Шустер Live 02.00 Т/с "Ставка на жит­ тя", 19,20 с. 04.00 Рикошет

18.10

19.30

КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01, 18.45 "Київський час"

5

06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 18.25, 22.50, 00.25, 02.30, 04.25 "Погода на

06.40, 17.25, 19.25, 03.50 Спортивні ПОДІЇ

06.45, 17.30, 03.55 Погода 06.50, 17.35, 01.30 Критична точка

07.30 Срібний апельсин 08.05 Шоу Вєрки Сердючки 09.00 Т jc "Безмовний свідок-2" Т/с "Моя прекрасна нянька", 13,14 с. 11.00 Грошові хвилинЬ 12.00 Tjc "Колись прийде кохання", 95,96 с;с.

09.ЗО Погода 09.З5 Срібний апельсин 11.00 Х/Ф "Мільйонер мимоволі" 1З.ОО Т/с "Моя прекрасна нянька", 15, 16 ес. 14.00, ОЗ.ОО Щиросердне зізнання 15.00 Х/Ф "Він, вона та я" 17.00 Х/ф їече ріка Волга" 19.ЗО "Нова хвиля-2005" 22.00 Х/Ф "Агент Джонні Інгліш"

2З.50 Х/Ф "Привиди Марса" 01.40 Х/Ф "Лють" 04.00 Х/Ф "Пригоди Тома Сойєра та Гекпьберрі Фіна·, 1, 2 с. 05.40 Мультфільми КАНАЛ Програма передач

5

06.00 06.01, 08.00, 14.00, 18.45 "Київський час" 06.10, 10.20, 1З.20,

15.20, 22.50, 00.25, 02.ЗО, 04.25 "Погода на курор­

тах" "Напередодні" Об.ЗО, 07.30, 08.20, 10.00, 1З.ОО, 00.15, 05.15 "Час

06.20

lУ"

06.35, 07.45, 08.50, 10.55, 04.30 "Огляд преси" 06.40, 07.50, 00.30 "Ав­ 06.50, 11.20, 16.20

"Зверни

увагу"

07.00, 08.30, 23.30, 02.15 "Час-Тайм"

15.ЗО "Зверни увагу" "Автопілот-но­ вини"

06.50, 00.30

07.00 "Час-Тайм" 07.20,08.10, 11.00, 22.15, 23.20, 05.25 "Бізнес­ час·

07.40, 09.20, 12.-20, 14.15, 16.20, 17.20, 21.50, 23.50, 03.15, 05.30 "По­ года в Україні"

07.50 "Новобудова" 08.30 "Бістро-ТБ" 09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 2З.ОО, 02.00, 05.00 "Час но­ вин"

09.30, 19.20, 20.20, 01.25, 04.15 їема тижня" 09.40 "Своїми очима" 10.ЗО "Не перший погляд" 11.ЗО "Автопілот-тест"

11.45 їехнопарк" 12.30 "Вперед, на Олімп!" 13.30 "Драйв" 14.20 "Страва від шефа" 14.40 "Гра долі" 16.ЗО, ОЗ.40 "Арсенал" 17.ЗО, 04.З5 "Народний контроль· 18.20 "Вікно в Європу"

19.30, 20.30, 01.00, 01.30 "Час інтера 'ю • 21.25, 03.20 "Велика

тив"

Подіі тижня 03.00 Щиросердне зізнання 22.20 Футбольний вік-енд 2З.ЗО Х/Ф "Обличчя зі шра­ мом" 04.00 Х/Ф "Пригоди Тома Сойєра та Гекпьберрі Фіна", закп. с.

21.ЗО,

5 КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01, 08.00, 14.00 "Київсь­ кий час·

06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 22.50, 00.25, 02.30, 04.25 "Погода на курортах"

06.20, 19.20, 20.20, 01.25, 04.15 їема тижня" 06.ЗО, 07.30, 08.20, 10.00, 13.00, 00.15, 05.15 ·час

09.00, 17.05 За 10. 15, 17.30

"Зверни увагу"

06.50, ОО.ЗО "Автопілот· 07.00, 2З.30 "Час-Тайм" 07.20, 08.10, 11.00, 22.15, 23.20, 05.25 "Бізнес­ час"

07.40, 09.20, 11.20, 12.20, 14.15, 16.20, 17.20, 21.50, 2З.50, 03.50, 05.ЗО "Погода в Україні" "Зодчий" 08.ЗО "Бістро-ТБ"

07.50

09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00. 19.00, 20.00, 2З.ОО, 02.00, 05.00 "Час новин· 09.ЗО, 02. 15 "Вікно в Аме­ рику"

09.40 "Улюблена 10.30, 15.ЗО

сім морів

світи

11.50 Служба розшуку 12.05 Школа ремон'!у 13.00 Погляд у майбутнє 15.00 24 ГОДИНИ. Тре тя планета

15.35, 03.10, 04.25, 24 години. "Життя" 16.05, 20.00 Таємниці руїн 18.30 Третя планета 19.00, 23.10 П'ятий вимір 22.00 Кордони 23.45 Знакідолі 03.40 УПА. Третя сила 04.55 Сильні "Прес-конференції прямому ефірІ

13.30, 14.30 "5 елемент" 15.30 "Своїми очима" 16.30 "На межІ 17.30, 04.35 "Феєр мандрів"

18.30, 19.20, 04.13 19.00, 22.00, 00.00, "Час новин" (рос.)

19.25, О 1.00 "Новий час" 21 .ОО, 03.00 "Час" 21.50 "Погода в Україні" 22.25, 02.35, 05.35 'Територія закону"

00.40

"Ресторанні новини

06.00 Клуб 700 06.30, 07.10 Як

це

ся?

07.25, 21.00, 23.05, 23.40, 03.30, 04.50, 05.25 По­ года

07.30 ДайджестРАС 08.00, 21.05 Хіт-парад ких тварин

09.00, 17.05 За 10.15, 17.30

сім морів

12.05 Школа 13.00 Погляд у 15.00 24 години. Тре тя планета

15.35, 03.10, 04.25, 24 години. "Життя" 16.05, 20.00 Таємниці руїн 18.30 Третя планета 19.00, 23.10 П'ятий вимір 22.00 Кордони 23.45 Знаки долі 03.40 22.00, 00.00, 03.00, "Час новин"

22.25, 02.35, 05.35 "На 23.30, 02.15 "Вікно в

межі" Аме­

рику"

00.40 04.30

"Мотор -ТБ"

"Огляд преси"

ТОНІС

06.00 Сnецпроект 06.20 Як це робиться? 07.00, 03.10, 05.35 "Життя" 07.20 Погода 07.25 Чудернацькі світи 09.00 Сім'я від ·д· до "Я" 10.00 Школа реман'!у 11.00 За сім морів 11.30 Обличчя купюри 12.00, 22.10 Світські хроніки П'ятизірковий

12.35

ка"

16.50, 05.10 Зелена варта 17.20, 23.10 Жива пустеля 17.55 Сипучий пісок 19.00 П'ятий вимір 20.00 Доісторичні мисливці 22.40 Тиждень моди з риною Шаповаловою. Знаки долі

23.45

03.ЗО Ольвія

04.20

06.40, 07.45, 08.50, 12.30

19.00

ди­

ких Тварин

світи

07.20, 08.10, 22.15, 23.20, 05.25 "Бізнес-час" 07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 17.20, 23.50, 03.50, 05.30 "Погода в Украіні" 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 23.00, 02.00, 05.00 "Час но­

політика"

06.00, 05.40 Мультфільми 06.30, 09.00, ОЗ.ЗО ПоДІї 06.45, 09.25 Спортивні подіі 06.50, 09.30 Погода 07.00 Х/Ф "Він, вона та я" 09.35 Срібний апельсин 11.00 Х/Ф їече ріка Волга· 1З.ОО Нова хвиля - 2005 15.30 Зіркові зустрічі 16.00 Х/ф "Чортове колесо" 18.00, 19.ЗО Т/с ·я - детек-

года

07.30 ДайджестРВО 08.00, 21.05 Хіr-парад

ТО НІС

06.20 "Напередодні" 06.30, 07.30, 08.20, 00.15, 03.40, 05.15 "Час спор­

вин"

05.00 Шустер Live 09.00, 19.00, ОЗ.ЗО ПОДІЇ 09.25, 2З.45 Спортивні ПОДІЇ

07.25, 21.00, 23.05, 23.40, 03.30, 04.50, 05.25 По­

курортах"

топілот-новини"

Подіі

КАНАЛ

хілтон

Мюзікп 1З.15 "У пошуках істини" 14. 10 "Слідство вепи • 15.15 "Док. детектив"

06.30, 07.30, 08.20, 00.15, 03.40, 05.15 "Час спор­

14.00 16.10

нянька" 16.1 О Х/Ф "Пастка для батьків -2" 18.00 Х/ф "Це все вона" 20.00 Х/Ф "Гарфілд" 21.40 Х/ф "Останній замок" 00.10 Спортрепортер ОО. 15 Х/Ф "Кров і шоколад" 02.15 Т/с "Солдати-14" ОЗ.ОО, 05.40 СlУдія Зона ночі Куль'!ура ОЗ.О5 Пристрасті навколо символіки ОЗ.20 Справа про возз'єд-

1З.10 Х/Ф "Коханий Раджа" 15.55 "Україна має талант!" Невідома версія 18.00 "Історіі кохання" 19.00 Х/ф "Стережись авто­ мобіля" 21.00 "Стережись авто­ мобіля·. Невідома версія 22.00 "Моя правда" 2З.О5 "Зіркове життя" 00.10 "Нез'ясовно, але факт" 01.10 Х/Ф "Американська

09.00 "Їмо вдома· 10.10 "ВусоЛапоХвіст" 11.05 "Снігова королева"

курортах" 06.20 "Напередодні"

15.20

ремонт

СТБ

СТБ 05.ЗО "Сучасна медицина" 06.20 "Наші улюблені м/ф" 08.00 "Навколо сві'!у"

5 КАНАЛ 06.00 Програма nередач 06.01, 18.45 "Київський час" 06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 18.25, 22.50, 00.25, 02.30, 04.25 "Погода на

10.00

10.20 Зоряні драми 11.10 Ін'!уіція 12.10 Іпfо-шок 13.10 "Файна Юкрайна" 14.35 Хто проти білявок? 15.50 Т/С "Моя прекрасна

04.30 їелеШанс" . 06.00 "Сучасна медицина· 06.50 "Улюблені м/Ф" 07.25 "Еники-беники" 08.00 "Навколо світу" 09.00 "Їмо вдома" 10.10 "ВусоЛапоХвіст" 10.50 "Улюблені м/ф" 12.20 "Концерт А. І ніна"

Х/Ф

Рикошет Х/ф "Вороття немає" Життєві сенсації

05.45

хілтон 21.45 Наша Russia 22.05 Велика різниця 2З.25 Голі та смішні 00.05 "Шоу гелз". Х/Ф 02.35 "Грошовий дощ" 04.05 "Пригоди на ·посейдоні". Х/Ф

2З.25 "Червоний дракон". Х/Ф 02.10 "Грошовий дощ" 03.40 "Лев". Х/ф

23.30 00.20 03.00

13.35 13.45

Х/Ф "Місяць над Па­ радаром" 07.25 Х/Ф "Університетсь­ кий блюз" 09.35 Будинок закритий на

19.00 "Недосяжний". Х/ф 21.00 Прожекторперіс-

кон-

церт

17.00, 20.20

08. 15 Х/Ф "Сім няньок" 10.50 "Моя правда" 11.50 "Нез'ясовно, але факт" 12.55 "Слідство вели" 13.55 "Док. детектив" 14.35 "Кулагін ta партнери" 15.00 Т/с "Комісар Рекс" 17.05 "ВусоЛапоХвіст" 18.00 Х/Ф "Стережись авто-

08.05 Каламбур 09.10 "Каменська". Т /с 10.55, 16.05 Про-Zікаве.иа

19.ЗО ·в ім'я справедли­ вості". Х/Ф 21.25 "Після заходу сонця".

Федеральний

суддя

чаїв 05.05 Зона ночі.

13.50 Наша Russia 14. 1О Велика різниця 15.45 Анекдоти 16.05 Українці Афігенні 16.45 "Недосяжний". Х/Ф 18.45 Факти тижня

Т/с "Безмов­

10.00

23.15 камеді-кпабРосія 00.55 Служба розшуку дітей 02.35 Tjc "Ксена - принцеса

"Не родись врод­

лива"

17.20, 21.20

Гумористичний

22.20

Репор­

тер

робота" "Феєрія

мандрів" 11.ЗО • Мотор-ТБ" 13.ЗО "Вікно в Європу" 14.20 "Страва від шефа" 14.40 "Гра долі" 16.ЗО "Код 482" 17.30, 04.З5 "Не перший погляд" 18.20 їранспорт. тиждень" 18.З5 "На межі" 19.30, 20.ЗО, 01.00, 01.30 "Час інтерв'ю" 21.00, 03.00 "Час: підсумки" 22.00, 00.00, 04.00 "Час новин"

22.25, 02.35, 05.35 ливо небезпечно"

00.40 04.30

"Смачні подорожі" "Огляд преси"

ТОНІС

06.00 Як це робиться? 06.30, 23. 15, 05.35 варта

06.55 Світові столиці 07.25 Обличчя купюри 08.00 Сім'я від "А" до "Я" 08.30 За сім морів 09.00, 12.30 Обличчя з ладинки

09.25,

22.10

СВІТС

хроніки

10.00 10.40

Школа ремонту П'ятизірковий відпо-

чинок

11.05 Х/Ф

"Близнюки"

1З.ОО Погляд у майбутнє

15.05

Небезпечний сипучий

пісок

16.05 Жива пустеля 17.00, 20.00 ДоісторичнІ мисливці

П'ятий ВИМІр Зброя, від примІтивної до сталево1 22.40 Тиждень моди 2З.45 Знаки ДОЛІ 03.10, 05.10 "Життя" 03.30 Феодора

19.00 21.00

04.20


Випускники 1977року Требухівської середньої школи вітають свою першу

ПОАІІку щиру

вчительку

СоІИ ."".•ну ~едорІвну з 90-річчям. Нехай для вас квітує білий цвіт , І накує зозуля

Усе, що в серці краще маою, Ми від душі Вам бажаємо.

Бажаємо жити довгі роки Без сліз, без горя, без біди. Нехай здоров'я, щастя будуть

Щоб воду джерельну,

завжди Ваша

важче, ніж у попередніх одинад­

цяти поєдинках. Господарі май­ данчика , і особливо в першому таймі (за ним вдалося спостеріга­ ти), протиставили минулорічно­ му чемпіонові й цьогорічному беззаперечному лідерові пер­ шості району досить активну гру в атаці й надійну в обороні. За ра­ хунку І: І були моменти, коли амбітна рудиянська команда мог­ ла вийти вперед. А там, гляди , в повітрі й сенсацією запахло б .. . Але клас є клас, і в другому таймі все стало на свої місця: пог­ ребівські футболісти зуміли до­ вести зустріч до переможного закінчення - 3: І . Після домашнього "проколу" з

трактування

правил

футболу.

Так, від помилок, як писав ко­ лись знаменитий футбольний арбітр, визнаний у всьому світі Тофік Бахрамов, ніхто не застра­ хований. Але робити їх стільки в одній зустрічі? Даруйте, але це вже просто знушання над самим

"відігралися" на зазимцях, забив­

статусом судді! Не знаю, як вам, шановні читачі, але мені ніколи не доводилося бачити , шоб суддя зупиняв гру для з'ясування сто­ сунків із ... болільниками. Хай вони й не праві, хай кричать і ви­ гукують не завжди приємні для арбітра слова, - на те вони й болільники. За своє життя дове­ лося спостерігати сотні матчів то­ го ж таки чемпіонату чи кубка району . І можу сказати: є в нас чимало людей, котрі не тільки розуміються на футболі, але й ро­ били і роблять його справжнім святом і для самих футболістів, і для шанувальників цієї гри. Це й ті Віталій Федянін, Віктор Шусть, Юрій Компанець, Ана­ толій Завєдєєв, В'ячеслав Накор­ чемний ... Список цей можна

ши в гостях шість м'ячів і пропус­

продовжувати

тивши у власні ворота тільки три.

До них досвід суддівства не прий­

Тепер на них чекає домашня зустріч із руднянами . Тож у разі

шов сам собою. Він народжував­ ся й приходив в процесі їхньої участі в змаганнях, розумінні суті гри, зі знанням психології їі учас­ ника, врахуванням атмосфери,

семиполківцями в попередньому

турі броварчани, а вони реально претендують на призове місце,

перемоги є реальна можливість другу

сходинку

турнірної таблиці . Але це тільки за умови свого успіху і ... невда­ лого виступу, навіть нічийного

результату, команди Тарасівки у двобої з красилівцями. Тарасівці ж минулого туру теж перемогли в нервовому напруже­

ному двобої команду Гоголева І нервозність цю, як не див­

й

продовжувати.

шо панує по майданчику.

Аж ніяк не випадково фіксую увагу на цих питаннях. Не той нині футбол і не ті футболісти, й вболівальники не ті, шо були ше 5-10 років . Тому не розуміти цьо­ го,

значить

просто-на-просто

всьому відчувалося: у нього до­

знівелювати саму суть поєдинків на зеленому газоні. Ось тому, на думку багатьох, із ким ділився цими розмірковуваннями , був би

сить

доцільним

2: І .

но, створював на майданчику го­

ловний суддя із Требухова . По й некваліфіковане

~Іtр'ИМJНАІ\ЬНА ХРОНІК'А Аферистами И8 иарОАJКУІО'ІЬСR

Ними стають. Із часом. Коли навіть елементарні знання й досвід, отримані під час навчання в школі, а ще набуті в процесі нашого багатост­ раждального життя, підкріплюються нахабним моральним блюзнірством і жадобою до наживи та задоволення власних інтересів. Хіба не ними керувався наш 45річний земляк - браварчании Олек­ сандр П-ич, коли підробляв посвід­ чення учасника війни та Ветерана праuі . Ні, не на своє прізвище , а чи то на когось із рідні, чи вигадане (це за­ раз вивчають слідчі органи). Вони, зрештою, поставлять краnку над "і" в цій мерзенній історії. Кваліфікуються діяння афериста за статrею 358-ю ·U08~ ЖН1ТВ•

-

газета Броварських

офіційний

ігор чемпіонату членами район­ ної федерації футболу . Автори­ тетні люди могли б дати оцінку суддівства і за потреби сказати своє слово при призначенні тієї чи іншої суддівської бригади на матч. А то й просто на якийсь час, чи, може, з зовсім закрити шлях деяким арбітрам на футбольне поле.

Щодо інших матчів туру . Знову поступився з розгромним рахун­

ком І :5 згадуваний уже аутсайдер "Сокіл" із Шевченкового. Юні футболісти нічого не зуміли про­ тиставити красилівuям . Удруге

буде добре.

час,

Моїй родині хо•Іеться подяку­ вати Сергію Івановичу та медсе­ стричкам. Побажати їм міцного­

враженнями від людяності, доб­ роти, уваги, яку ми відчули на собі.

міцного здоров'я, в житті тільки найкращого. Завдяки таким лю­ дям з'являється надія , шо не все

долають

позначку

трид­

наш

Мамі було важко терпіти біль, тому необхідно було постійно ко­ лоти знеболююче . Танечці, Наді , Тані (медсестрички) постійно необхідно було приділяти їй ува­ гу. Навіть вночі ми не відчували на собі ніякого роздратування, шо турбуємо дівчат або Женю.

навкруги

оповите

хамством

та

байдужістю. Є на кого рівнятися самим

та

ставити

у

приклад

дітям.

З повагою , Горова Інна Сергіївна, м. Бровари, вул . Рози Люксембург, 52.

До уиrм меwканqі•,

Громадяни!

кері•ннкі• nіАnрнсмст•, opraнiaaqiii, •нтnо•о­ ексnnуатаqіііннх контор міста Вро•арі•І

yna-•,

З 1 липня по 2 липня цього року під тиском 16 кгjсм будуть проведені гідровипробування теплових мереж. На вулицях або садибах можливі пошкодження підземних трубопро­ водів з виникненням провалів з вики­

дами гарячої води на поверхню. При виявленні протікання або слаб­ ких парень на трубах і радіаторах опа­ лення в приміщеннях необхідно терміново звернутися в ЖЕК, або відповідне відомство. Власники підвальних приміщень , в яких зберігаються матеріальні цінності і через які (або поряд з якими) прохо­ дить теплова мережа, повинні вжити заходів по їх збереженню на випадок пошкодження тепломережі .

При виникненні провалів і появі на

поверхні

гарячої

води

будьте

обе­

режні, попереджайте дітей про небез­ пеку. Не наближайтесь самі і не до­ пускайте

дітей

до

провалів

і

місць

витоку гарячої води .

Про виникнення провалів повідом· ляйте за телефонами:

5-24-65, 6-96-

33. З

липня по ЗО липня цього ро­

1

ку буде припинене гаряче водопоста­ чання у зв'язку з проведенням гідро­ випробувань

та

ремонтно-профі­

лактичних робіт на теплових мережах та теплотехнічному обладнанні. Просимо

вибачити

за

тимчасові

незручності . Адміністрація

КП •Бровари­ теплоенергомережа.,.

шин Олександр Олександрович ,

1979 року народження , мешка­ нець м. Ки єва. 26

Тур наступний - тринадцятий . Цифра ця магічна, в когось вик­

шин

людей, хто може бачив Олекса­ ндра після 26 травня 2009 ро ку, або володіє про нього будь-якою інформацією ,

Володимир НЕБРАТ.

мост і .

От і вирішив молодик "спрагу" ета­

що на вул иці Київській. Там дві пляшки

викрав

віскі "Джек Деніелс"

його

Будемо вдячні за будь - які відо­

Віскі, бачите, йому за­

мувати й nодався до "Мегамаркету",

повідомити

родину за телефоном: 8(067)40326-65 або за телефоном служби роз шу ку 8(044)271-97-57.

варчанина Миколи Б-хи цього було не­ достатнім .

травня 2009 року В ас или ­ 0.0. вийшов з гуртожитку

на службу й до неї не дійш ов. З цього часу місце перебування йо­ го неві доме . Величезне прох ан ня до всіх

ликає побоювання. Але, коли є майстерність, є самовіддача, є , зрештою, везіння , а воно усміхається сильнішому , персмо­ га йому буде гарантована. А втім, -побачимо .

кортіло. ДоJХJгого й заморського ...

Спиртне в наших магазинах (<спраглі» •оціновувачі міцних напоїв викраіkии іі раніше. Але тоді вони об­ межуваАися хіба що пляшкою вітчиз-

на

ною.

мінімумівдоходів громадян або ареш­ том на строк до шести місяців, або лозбавленням волі на термін до трьох років.

ВіскІ sакорті11о. Дopororo

як

32, і і, навіть, 49. Хоча мину­ лого "тільки" 38, але й це свідчить про перевагу атаки над оборо­

няної горілки. А от для 25-річного бра­

в якихось цілях, що тягнуть набагато довший термін перебування на в'яз­ ничних нарах?!

дивними,

35, і 36,

Кримінального кодексу України . А передбачає вона накладення штрафу в розмір.і до 70-ти неоподатковуваних

Чекайте, пане Олександре (Тьфу! І

тися

цять забитих м'ячів . Було і

перегляд

зве(Л'аннячко ж таке знайшлось до негідника, котрий глумиться й топче пам· ять й ім'я ратників і трударів чес­ них!), бо іще невідомо, чи не вико­ ристовувалися підроблені документи

соналу з рідними. Я не буду розповідати про про­

підряд із крупним рахунком, те­

лярно

почуття .

зультати його роботи говорять самі про себе. Хочеться поділи­

рого в першу чергу та для медпер­

-

пер 2:5, програють заворичани. Цього разу плосківцям, котрі три тури підряд здобувають перемоги над суперниками з різницею у три м'ячі. "Миром" - 1:1 розійшлися се­ миполківці з шевченківцями ("Локомотив") і требухівці з ка­ линівцями. Димерці, судячи з ре­ зультату, вибороли нелегку пере­ могу в Богданіоці - 3:2. А ще цей тур був позначений високою результативністю . Відзначу таку деталь: починаючи з дев'ятого туру "голеадори" регу­

ходив до палати, пит а в про само­

фесійні якості Сергія Івановича

плас­

І

ня приходив до лікарні не в свій робочий час , він обов'язково за­

та його медперсоналу , адже ре­

металевих

тин . До операції мама знаходила­ ся на витяжuі. Витяжка - це дvже

Не той нині фут6оn. Не ті фут6оnісти ...

(прізвищ, на жаль, не знаю). Було таке відчуття, шо ми одна коман­ да в боротьбі за одужання. Ми одне ціле і я не одна . Ніколи у житті не замислювалася чому слово "медсестра" має о с новний корінь "сестра"' Навіть, кол и Же­

Роботи в них дуже багато. Усі пацієнти важкі. Багато операцій. Сергія Іва новича постійно вик­ ликають вночі на операції . А зранку він уже на роботі. Завжди заходить до палати посміхаю­ чись, і ти до нього починаєш усміхатися. І віриш йому, шо все

застосуванням

важке випробовування. Для хво­

Черговий, 12-й тур чемпіонату Броварщипи з футболу особливих несподіванок не приніс. Лідер зміцнив свої позиції, аутсайдер так і не спромігся здобути хоча б одного очка до свого активу. Але про все по порядку. Погребівці цілком перелбачу­ вано здобули перемогу в Рудні. Хоча дісталася вона їм набагато

зайняти

моя мама потрапила до нейро­ хірургічного відділення. Травма шийних позвонків була дуже важкою. Чере з тиждень Сергій І ван о вич виконав операцію із

Сьогодні, завтра і завжди. З повагою­ директор та колектив Броварського МРЦЗ.

пахучий ХІІіб з поля Вам дарувала

знову

У Броварській центральній районній лікарні на 4-му поверсі знаходиться нейрохірургічний центр. Завідуючий центром Бор­ зенков Сергій Іванович. На жаль, наприкінці квітня

Свіrпана Іванівна.

сотню літ.

СПОРТ

І І

Прийміть

за

мація про протиправні та к ору пційн і

рішенням народних депутатів Ук­

дії співробітників митниці , п о руш е ння

раїни,

митних

З

25

травня

2009

які входять

до

року

Міжфрак­

правил ,

а

так о ж

факти

пе­

вартістю за п'ятсот.одну гривню . Та

ційного депутатського об 'єднання ·-контрабанді - стоn ·· у Верховній

реміщення контрабанди на аб о з мит­

посмакувати

Раді України, розпочинає працю­

приймаються конф іденційно по всій

злодієві не вдасться, бо лро його зло­

вати безкоштовна телефонна ··га­

територїі Украіни .

чинні дії стало відомо продавцям. А ті

ряча·· лінія

повідомили

божественним напоєм

про це

міліції. Тепер на вибагливого злодія

чекає похмілля. Ой і гірким же воно буде! За повідомленнями Броварського

міського ві,rщілу (з обслуговуванням. Броварів та Броварського району) ГУ МВС Украіни в Киівській області.

07400,

За

працівників

Редактор:

В

номером

приймається

ін

ор-

; .. ' nри.аатний nансіонат ' ~~~'і]-~77-~~ .. : -о-~~~-Ф®-'і] 'і]~ :

-

~ о

••

І&•rпа м-75 а'

·доставкоІСt,

Те!І.:

територїі

Телефон

(800) 300-777-0.

В. ІJ'іІс.чинок в Криму м. Судак, :

Київська обn., м. Бровари, буnьв. Незаnежності,

V

-

ної

України .

Всі

дз вІнки

8-800-300-777-0

пра­

цює цілодобово. ~Втрачене посвідчення учасника вій ни серія В· І видане УП та СЗН м . Бровари на ім'я Пар х оменка Олексія О лек с ій о вича , вважати недійсним.

N!019823,

'

недороrо;;

8(097)292.. 1'4•02;'

2. Друк офсетний .

4-03-76.

Обсяг

Відділи: rромадсько-політжноrо життя 4-21-34; nромисловосrі і соціальних ПИ'!ЗНь, відповідальоюrо секретаря 4-04-81 ; листів і масової po(jom 4-02-92;

1 друкований аркуш .

Відцруковано в ЗАТ

~:\~:;~=~~оr~олоwень 4-23-26.

"Броварська друкарнІІ".

3 1 7 КВЇТВJІ Дні

Р•

виходу:

сеІМЩа. субота.

#48 2009  
#48 2009  
Advertisement