Page 1

Газета

Виходить

Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

з

17 квітІUІ 1937 року

............................,. . . . .,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . .

.. . . 1

a.:JWPII - .... Koнcrиryqii

~~-----------------·---·---~--=,_---·

---шш~""'""'~'·"""'~~шп .-..><fіишоm .

........

~~--~--·~-------·-·---·--··---···--······--·······--···-·--·--·--·······

~ш•ш"""'~'"""""'""""'"""'"""""""""""'"·"""''~'~··""ш""'·'"-'""'.,."..'···~·-~~""'''''''""'''

"""'~"""'"'''''''''''"'''''"'''

........ ........

. .................•.

8ІІТОЧU3О.УІ8

. Закnик АО

.!

ЗІІаrОАИ

Шановні броварчани!

Шановні жителі &роварщини!

25 Від

імені

жавної

Броварської

адміністраціІ

районної дер­

та

районної

нашої держави на засадах демократії та

ради

щиро і сердечно вітаємо вас з великим загальнонаціональним

святом

fl

-

волю

Основний Закон України.

українського

багатовікові традиціІ, ретні

сnрави

у

народу,

nрагнення

створенні

громадянського

Конституції України!

тичних

і

nеретворень

в

державі,

за

за

конк­

щоденну

активність

nолітичному

житті

у

країни,

ро­

го здоров'я, великого родинного щастя і

сучасній історіі нашого народу. Вона ста­

благоnолуччя, творчої наснаги у nраці на

ла міцним фундаментом для розбудови

благо нашої країни.

незалежності,

черговому

політичних

партій

при

засіданні

ради

голові

(ПКР)

райдер­

порядок денний питання оцінки політич­

но'Іситуації в державі і районі після прий­

nовного оновлення України як вільної, могутньої, соціальної й

няття Указу Президента України про до ст­

nравової держави,

рокові

визнає

людину

своєю

найбільшою

броварська

громада

активно

вибори

вересня

розбудовує

інститут

до

Верховної

поточного

року.

Ради

Як

ЗО

відомо,

подібні засідання є інструментом підтри­

місцевого самоврядування, без якого взагалі неможливе існу­

мання

вання в державі громадянського сусnільства.

адміністрацї( з політичними силами райо­

щоденну наnолегливу nрацю для блага майбутніх nоколінь. Міцного здоров'я, миру, злагоди, достатку вам і вашим ро­ динам, шановні броварчани.

постійного

діалогу

районної

ну і міста з актуальних питань сьогоден­

ня. Були присутні представники різних

(7)

політичних партій. А от деякі бютівці з невідомих

Нехай доля нашого народу і кожного особисто буде ясною, щасливою, багатою на перемоги і досягнення.

ради,

причин

ігнорують

зокрема член

форми і порядок

засідання

-

БІОТу

Партія ре­

особі його обласного

керівника Ю.Г. Кравця замість відкритого,

З nовагою

Голова районної ради

М.Ф. ДІДЕНКО.

на

державності,

що

утвердження

З nовагоюГолова адміністрації

червня,

Політико-консультативної

жадміністрації розглядалось включене в

Прийміть слова вдячності за активну громадянську nозицію,

Від щирого серця бажаємо вам міцно­

це знаменна nодія в

-

становлення

Наша

виявлену

ву вирішення соціальних та інших nитань.

Прийняття нової КонституціІ суверенної

Днем

цінністю і носієм влади у якій є сам народ.

енергію і ініціативу у nраці, як nередумо­

забезnе­

чення nрав і свобод людини. держави України

ючи

громадсько­ за

-

Це свято, з-nоміж інших, має особливе значення, знамену­

зуміння актуальних nроблем сьогодення,

наші

розвинутого

сусnільства,

ваної світової сnільноти. щини за розуміння і nідтримку демокра­

nоложення яскраво виражають суве­

ренну

бисто щиро вітаю вас з визначним державним святом

Ми щиро вдячні усім жителям Бровар­

КонституціІ України! Конституція

nовноnравного входження їІ до цивілізо­

Днем

-

Від імені міської ради, їІ виконавчого комітету, від себе осо­

Ю.І. КУШНІРЕНКО.

міський голова

~~~----------------~--~~

Вітаnн держсnуж6овців

-

відвертого діалогу проводить в районі за­

Віктор АНТОНЕНКО.

лаштункову, деструктивну роботу, особ­

ливо активно в с. Требухів. Позиція ПРП,

ДО&РА ТРАДИЦІІІ

обумовлена

земельними

-

інтересами,

окрема тема. Вона потребує спеціально· го

неупередженого

розслідування

і

висвітлення в ЗМІ.

Минулої n'ятниці у великій залі

райдержадміністрації відбулися урочистості з нагоди святкування дня державного службовця. Вітаючи колег, голова Бро­ варської райдержадміністрації М.Ф. Діденко відмітив: "Ми - од­ на команда і маємо унікальний виnадок, коли люди nоважають і люблять владу. Професійність, порядність, nатріотизм ось якості, які завжди ціняться в лю­ дях. Потрібно любити людей, Ук­ раїну, вірити в Господа Бога, на­ давати

послуги

народу,

а

не

"Започаткування у 2003 році відзначення професійного свята держслужбовців стало визнан­ ням тієї важливої ролі, яку відіграє державна служба і орга­ ни влади. Система державного управління має стати мобіль­ ною, вчасно реагувати на запити

сусnільства, забезпечувати умо­ ви для nоліnшення життя наро­ ду". За

сумлінну

працю

кращі

nрацівники були відзначені наго­ родами райради. "Знак пошани" другого

ступеню

було

заступнику

Успішні nоказники та високі результати теж є підтверджен­ ням грамотної роботи nро­ фесіоналів. Зараз на Броварщині виконуються різні соціальні та га­ лузеві Програми, на розвиток району знову виділені кошти - 21 мільйон гривень. Оскільки літо надворі - йде nовним ходом оз­ доровлення дітей. Вже більше 2000 з них відnочили в Карnатах, на Приазов'ї чи Чорноморському узбережжі, в планах - дитячий відпочинок у сусідній Польщі.

жад~~іністрації В.Є. Шульзі та заступнику керівника аnарату, начальнику відділу органі­ заційно-кадрової роботи апарату адміністрації К.Т.Гришко. Подя­ ки Броварської райради та рай­ держадміністрації, цінні nода­ рунки та матеріальні заохочення

з

службовців. А оскільки переваж· на більшість з них - жінки, то, звичайно,

актова зала тонула

в

Лариса ШАПКА.

культу­

районної від імені

корпусу

нагоди

держ­

святкування:

Голова Броварської ради Ю.І. Кушніренко вітання

груnа

передав

будинки

ри.

депутатського

велика

райдер­

nарфумів, чарівних nосмішок і приємних комnлі­ ментів. Також nід час заходу М.Ф. Діденко nредставив широкому загалу заступника голови рай­ держадміністрації Наталію Андріївну Откидач.

Йдуть ремонтні роботи в школах, відбудовуються

отримала

голови

вручено

навпаки".

морі троянд,

Цього

року

"Київський

вже

КП

nольській площі, магазин "Глобус"

алюмІнІєвих

на Хрещатику, залізничний вокзал "Південний" тощо.

політичну ситуацію в районі як стабіль­

Отож державна комісія на чолі з

події в с. Княжичі, с. Требухів, з деяко­

вn'яте

завод

на

го часу в с. Русанів, потребують особ­ ливої уваги районної влади.

ди стосовно оцінки політичної ситуацї1' в державі

дещо

ний політичний стан на ситуацію в дер­

жаві.

Треба

лення

чітко

до

(мажоритарна,

мандату,

ставлення

АО ІІАОМА

r•OMAACitKOCTI

вони несли б, якщо були б обрані від

місцевої громади, яка добре знає своїх

"ТЕЯЕФОН ДОВІРИ"

.

в орrанах державно•

висуванців, хай і з партійним квитком.

Імперативний мандат в райраді є пе­

решкодою для ·Ії nродуктивної роботи через жорстку уявну чи реальну заанга­

жованість і непоступливість тієї чи іншої політичної сили, без

у

Верховну

підтримка

самооборони",

шити

новажень,

конт­

жавного сектору економіки, а та­

іншу партію.

управлінні

кож на підприємствах і в організаціях, які отримують (от­

повне

На

нараді

інженер

вистуnив

Сергій

Баланчук.

Він

Це

Прес-служба Київської обл­

ускладнен-

держадміністрації.

вого контролю за використанням

ознайомив

а

також

виникнути

при

зонах

лісосмуг

та

nоза

межами

населених пунктів.

Загалом, крім деяких уточнень і зауважень,

запроnонований

ос­

танній варіант проекту великої ок­ ружної дороги не викликав заnи­ тань

ги. В останньому варіанті nередn­

Найближчим

роектних напрацювань, який буде

нарада, nрисвячена питанням об­ лаштування дороги та розбудови

для

затверджен­

ня, довжина дороги збільшилася з

206

до

nов'язано з

211

Головному

України функціонує "телефон довіри" 425-80-33. Відnовідний "телефон довіри" заnроваджено також в Конт· рольно-ревізійному управлінні в Київській області 286-83-39. Додатково повідомляємо, що відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України "Про державну контроль­ но- ревізійну службу в Україні", головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного фінансо­

проектуванні та будівництві доро­

заnроnоновано

у

за рахунок проходження дороги в

дороги", можуть

цьому

"Укрдіnродор"

поінформував nрисутніх про труд­ які

nри

рольно- ревізійному

ктними наnрацюваннями "великої

нощі,

nротяжність,

зменшивши собівартість nроекту

nрисутніх з останніми nередnрое­ окружної

економічно

державного

nроекту

підnриємства

головний

житловими

кілометрів.

nевними

в

учасників

часом

наради.

відбудеться

придорожньої інфраструктури.

підтримку

Раду.

Наприклад,

"Нашої України",

статус,

яких

та

"Народної

"Правиці"

означає

відомої позиції Президента

коштів і майна, станом і дос­ товірністю бухгалтерського облі­

України

ку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і

Уряду означає заморожування,

римували в періоді, який пе­ ревіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів, або використовують (використо­ вували у періоді, який nе­ ревіряється) державне чи кому­ нальне

майно,

спе­

Зовсім інший підхід має бути до ви­ борів

у суб'єктів госnодарювання дер­

пунктами

місцевої

цифіки.

при здійсненні ними своїх nов­

дорога nроходила населени­

ми

викликаної вказівкою

урахування

вигідно. Прийнято рішення збіль­

том

Навіть

тепер, не замінить відповідальності, яку

рямок велико·І окружної дороги".

пи­

іншої

ради за окремими виборчими округами

не­

велика

Основним

чи

закріплення депутатів Броварської рай­

масивами, nереміщення та пере­

nройде

тієї

ками мають серйозні недоліки.

селення

яких

дорога.

до

політичної сили на виборах до ВР та ор­

ня Протоколу "Про головний наn­

кільцева

змішана),

тавниці органи влади, до імперативного

танням наради було затверджен­

територією

пропорційна,

формування списків кандидатів в предс­

(населеними пунктами), як це зроблено

районах. Річ у тому, що за nроек­

Макарівському

став­

системи

Досвід показує, що вибори до рай· і

родянському

і

усвідомлювати:

виборчої

облрад за партійними закритими спис­

ками

області,

в

тики · головного технолога І.А. Корж, начальника технологічного бюро С.І.Глухова та інших. Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

жоса відбулася нарада з керівни­

районів

Причина

як вбачається,

перенесенні погляду на втутрішньорайон­

порушення фінансового зако­ нодавства nідnриємствами, ус­ тановами, організаціями, підконтрольними органам ДКРС, та заnобігання непра­ вомірній nоведінці nрацівників контрольно-ревізійної служби

восьми

розійшлись.

розбіжностей полягає,

бути однаковим.

Контрольно· ревізійне

Бо­

І це відрадний факт. У

заслужений успіх і керівників прак­

варському, Вишгородському,

дер­

району рішення.

той же час, думки учасників засідання ра­

Вітражі, двері, вікна з комбінова­ них nрофілів nрикрашають фасади багатьох об'єктів у Києві, а також фунікулер, скляні куnоли на май­ дані Незалежності та Севасто-

жавної адміністрації Вадима Гур­

обласної

Нормалізована ситуація в райраді дає

можливість приймати важливі для житіЯ

ганів місцевого самоврядування не може

ськістю щодо виявлення фактів

Київської

що

реважно відмінні оцінки. Це також

ти над поnереднім планом, в Бро­

голови

відзначивши,

ра). Усі диnломники отримали nе­

нями, які виникли в процесі робо­

заступника

контрольовану,

кажучи вже про естетичний вигляд

сових ресурсів, необоротних та інших активів, nравильністю виз­ начення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням

керівництвом

і

будівель.

равління в Київській області nовідомляє, що з метою зво­ ротної взаємод11 ІЗ громад­

Під

ну

згори,

кіnометрів

оцінили

кий завод будівельних конструкцій" М.І. Дударем у складі декана будівельно-технологічного факуль­ тету В.І. Гоца, головного інженера підnриємства Е.Т. Юлдашева, зас­ туnника директора з технічних пи­ тань А.А. Ждановського, представ­ ники заводу, колишні виnускники вузу, котрі nрацюють на підnри­ ємстві, з цікавістю ознайомилися з диnломними роботами, основними темами яких були: ливарне вироб­ ництво (Дмитро Федоров), виго­ товлення вікон і дверей на основі алюмінієвих nрофілів (Максим Та­ расенко) та пресування nрофілів з алюмінієвих сплавів (Тетяна Стеnу­

і збереженням державних фінан­

5

ПКР

головою nравління ВАТ "Броварсь­

уп­

довwо10 на

засідання

будівельних конструкцій" відбувся виїзний захист диnломних робіт виnускників 2007 року Київського національного університету бу­ дівництва та архітектури. Майже чотири місяці юнаки і дівчата оnановували майбутню nрофесію у Броварах nід кері­ вництвом досвідчених nро­ фесіоналів. Вони мали змогу не лише nідтвердити одержані теоре­ тичні знання на nрактиці, а й наоч­ но nереконатися: будівельна га­ лузь зацікавлена в широкому застосуванні алюмінієвих будкон­ струкцій, що відповідають усім су­ часним вимогам. Адже вони надійні і довговічні, nрості й зручні в монтажі та ексnлуатаціІ, мають теплозберігаючі властивості, не

кdнтроnьно-ревізійноі сnуж6и

Веnика окружна стаnа

Учасники

В.

Ющенка,

яку "Нове життя"

вже висвітлювала раніше, а підтримка в

кра­

щому випадку, існуючого статусу "кво" в

сферах

політики.

внутрішньої Той,

кого

істотно,

Учасники

зовнішньої

проголосує

засідання

порозуміння

взаємоповаги

і

задовольняє

ПКР у

за

цей

якусь

знайшли

необхідності

(толерантності)

під

час

організаціІ. і проведення виборчої кам­

панії ЗО червня. Щоб не було чорного

піару. Щоб не переносили розбіжності у nолітичних поглядах у стіни райради і

райдержадміністрації.

виконанням

Заклик до злагоди, взаєморозуміння

місцевих бюджетів, розроблення

як

nроnозицій щодо усунення вияв­

номічного зростання і добробуту меш­

передумови

-

подальшого

еко­

лених недоліків і nорушень та за­

канців

nобігання їм у подальшому.

звучав у виступах учасників минулого

Прес-служба КРУ в Київській області.

району

ось

лейтмотив,

який

засідання ПКР. Елеонард ДддАМУХАМЄДОВ.


2

Середа,

27

червня

2007

----~ПОВВ~ПЯ---------------

року

Сnівnраця rромад

Що робити з твердими nобутовими відходами?

-

"Про вирішення проблеми повод­

заnорука усnІху +

Броварська

районна

рада

започатковує

нові форми співпраці з Київрадою.

+Громади району і столиці об'єднають організаційні, для

свої

вирішення

різних

питань,

що

+

Життєвий досвід свідчить, що проблеми завжди краще вирішувати разом. Бурхли­ вий розвиток економіки

Києва

та

столичної

призвів

до

області

накопичення

спільних проблем, вирішення яких напряму залежить від тісної співпраці між столицею та прилеглими районами. В останні роки виникла не­ обхідність процесу узгоджен­ ня та скоординованої політи­ ки щодо територіального розвитку

та

планування

на­

селених пунктів, прилеглих до столиці. Таке планування має відповідати потребам як мешканців столиці, так і жи­ телів навколишніх тери­ торіальних громад. За ініціативи Київської

міської прое~т

Програма поводження з твердими Ки'івській

готівлі та утилізації відходів як вто­ ринно'і сировини, розвиток

області на 2007-2011 роки, яка пе­ редбачає впровадження нових та

лення контейнерного господарства

постійна комісія Ки'івської обласної

розширення і

модернізацію діючих

та парку сміттєвозів, облаштування

ради з питань екології та ліквідації

потужностей із збирання, перероб­

наслідків Чорнобильсько'! катастро­

ки та захоронення ТПВ, створення

контейнерних майданчиків, впро­ вадження проектів з переробки 1ПВ

фи, головне управління житлово-ко­

ефективно·і

та захоронення неутилізованого за­

мунального господарства та

сфері поводження з відходами. Щоб

лишку ТГlВ

забезпечити

ляді. Ці заходи передбачають вве­

столу,

ради розроблено "Трансформація

ПІДХОДІВ та механізмів ор­ ганізаці'! співпраці тери­ торіальних громад Києва та Ки'Івсько·,· області", реалізація якого дасть можливість вирішити ці проблеми. Про­ ектом передбачено створен­

Першим LІJення

кроком

комплексу

до

у

організаторами

його

Ки'івській

вирі­

питань

палив­

управління

взяли

роботі

участь

області. круглого

керівники

ор­

влади

використання

сміттєприймальних пунктів в смт. Калита та смт. Ка­ линівка. Комітет самоор­ ганізаціі населення плануєть­ ся створити в селищі Велика Димерка, що значно підви­ щить якість надання уп­ равлінських послуг. Реалізація даного проекту дасть можливість суттєво поліпшити життєдіяльність кожно'! територіально·! грома­ ди та всього Ки'Івського регіону.

ПАМ'ЯТЬ СЕРЦЯ Спогади

Пиріжок)

жительки

про

Підвищення

червні 1942 року наш Крас­ нодон був окупований німцями. Ми з братом Василем навчалися в школі ім. М. Горького, тому я добре знала і пам'ятаю молодо­ гвардійців І.Земнухова, О.Кошо­ вого, В.Борц, І.Туркенича, С.Тю­ леніна та близьких друзів нашого Васька - В.Борисова, М.Гри­ гор'єва, А.Ковальова, котрий утік з-під розстрілу. Ці юнаки і дівчата бували у нас вдома під час оку­ пацїі', зачинялися в кімнаті і скла­ дали плани сво·,·х бойових дій.

Мій брат Василь навчався у школі добре, брав участь у художній са­ модіяльності, в спортивних змаган-

термін виконання робіт другого ета­

Загальну

організацію

та

- 2011-2015

роки.

За

буде здійснити

цей

час

наступне:

впровадити

складових ТПВ, переробку ТПВ, мо­

МВС

облдержадміністрацїі.

України та

Мінприроди,

Державного

охорони

гро­ уп­

навколишнього

Київська'!

збирання

за­

дернізацію полігонів із захоронення

побігти неефективним витратам та

ТПВ, будівництво сучасних полігонів

своєчасно

із захоронення твердих брикетова­

виявляти

Щоб

роздільне

проекти,

ре­

алізація яких недоцільна або ж, нав­

них побутових відходів. Третій етап

природного середовища у Ки'івській

паки,

(20 15-2020

області Анатолій Ольшанський, ха­

проекти,

стан

поводження

побутовими

з

відходами

включати

-

нові

перспективні

для цього передбачене

роки) передбачає охо­

пити системою роздільного збиран­

щорічне коригування складу і зав­

ня

дань Програми.

складових

ТПВ

сільське

на­

(далі ТПВ) на Ки'івщині, відмітив, що

Вирішено, що всі необхідні захо­

селення області, забезпечити захоронення складових ТПВ з дот­

сьогодні накопичення ТПВ є однією

ди, спрямовані на вирішення проб­

риманням сучасних вимог з охоро­

з болючих проблем функціонування

леми

ни довкілля,

для

пункту

Ки'івщині, здійснюватимуться у кіль­

досить часто

ка етапів. Основними пріоритетни­

будь-якого

населеного адже

ми

поводження

напрямками

з

ТПВ

першого

на

перехід до замкнутих

циклів ресурсоспоживання. Лариса ШАПКА.

етапу,

Завжди у твор .. ому nошуку Пріоритетними завданнями вищої школи сьогодні є висока фахова підготовка особистості. Професорсько- викладацький склад Університету дбає про ви­ сокий професіоналізм студентів на сучасному ринку праці, де си­

нак ще давні філософи

наголо­

шували: якого б віку не досягла вона

мусить

удоскона­

люватися, працюючи над собою. Особлива увага в Університеті приділяється творчому підходу до вирішення нових наукових проблем й досягненню високих результатів. Нещодавно на базі Європейсь­ кого університету відбулася нау­

пла­

ково-практична егідою

конференція

Американського

під

Віскон­

сінського університету. Студенти нашого Університету уже З рік бе­ руть участь у цьому заході і завж­ ди виборюють призові місця. Тетяна Лазка - студентка еко­ номічного факультету, денного відділення, гр. ОА-41, минулого року зайняла третє місце, а нинішнього - виборола перше. Науковий керівник Ганна Фе­ дорівна Сергієнко - доцент ка­ федри мовознавчих дисциплін відзначила, що студентка дуже відповідально поставилася до участі у конференціУ. Вона са-

ЦЕ &УІІО У КРАСНОДОНІ ••• Катерини

Марківни

Василенко

Василя Пиріжка,

1943

(дівоче

прізвище

котрий разом з іншими

році.

нях з вільно'! боротьби, метання яд­ ра. У п'єсі "Назар Стодоля" грав го­ ловну роль. У мене й досі перед очима картина, коли він ходить по кімнаті і повторює слова: "Я, я На­ зар Стодоля, я той, що самому геть­ ману не дасть себе на посміх ... ". Грав він також і в інших п'єсах. А ще дуже любив літературу, історію Ук­ раУни. Цитував напам'ять вірші О.Пушкіна, М.Лермонтова. Грав на балалайці, мандоліні, гітарі. Чудово малював, робив репродукціі пей­ зажів відомих художників, портретів запорожців, сліпих бандуристів. А ще мріяв вступити на філологічний факультет.

ради.

3НАЙОМТІС8: ІКОНОМІКО·ТІХНОАОrІІІНИЙ УНІІІ,СИТІТ

варська'! районно·! ради.

краснодонцями загинув у штольні шахти в

... У

стосовно

Орієнтовний

мунального господарства і паливно­

вони є джерелом екологічно'! небез-

екологічної

населення

брата-молодогвардійця

стандартів

довкілля.

енергетичного комплексу

нашо'і області,

Інеса ДІДУСЬ, начальник оргвідцілу Бро­

Броварів

а

вимогам

Київська'! області, керівники ради та

рактеризуючи

сільська·! ради. Регіональна інфраструктура туристичного

центрів; побудова сміттєзби­

проведені

відповідають

облдержадміністрації, представники

твердими

зе­

нується за рахунок побудови

були

потужностей,

охорони

потрібно

равління

мель для потреб будівництва на територїІ Зазимсько·І

культури

консультацїІ, в результаті яких учасники дійшли згоди і вирішили об'єднати сво·! ор­ ганізаційні, кадрові та фінан­ сові можливості для підго­ товки та реалізацїІ. проекту.

Чорно­

тих

виг­

бильсько·! катастрофи Ки'івсько'і обл­

пу

до заходів, пе­

єдиних дозвільних

диком

лише

ти Головне управління житлово-ко­

Начальник

редбачених проектом, пла­ нується розробити правила режиму забудови та раці­

відкриття

відповідальних за регіональ­ ну співпрацю. Між керівництвом Бро­ варська·! районної ради та керівником проекту, заступ­ ником голови Ки'Івсько·І місь­ ка·,· адміністрацї1' Сергієм Ру­

ліквідації наслідків

брикетованому

обладнання яких сертифіковане,

органів місцево·і виконавчої

ни.

структурних

дення

онов­

Заворицькою,

маршрутів; розробка та зат­ вердження правил забудови;

в органах влади ки·,·всько·,· області,

ТВП

координацію робіт буде здійснюва­

рення

підрозділі Києва та

з

ганів місцевого самоврядування та

людина,

створення

координаційна

поводження

у

європейських

Ки'івській в

Придесення, поєднати по­ тенціал Києва та можливості зеленого туризму Броварщи­

Планується

Програми,

логії та

у

області; організація та відкриття комітетів самоор­ ганізацїІ населення; ство­

пунктів.

питань

у

інфраструктури,

середовища

ня регіонального центру співпраці територіальних громад Києва та ки·Івсько·І

ральних

реалізацію

створюється з

управління

відповідної

технологїі

туація є досить непростою. Осо­ бистісні якості у студентів вже більшою мірою сформовані, од­

туристичних

рада

системи

в

при постійній комісії з питань еко­

бізнесу розвиватиметься на маршруті Зазим'я, Погреби, Пухівка, Рожни, Літки, Літач­ ки. Це дасть можливість задіяти рекреаційні зони

нових

зараз

відходами

охорони навколишнього природного

Калинівською, Калитянською, Зазимською, Пухівською, Рожнівською, Літківською, та Літочківською.

онального

стали

державно·!

державне

кою міською радою та Бро­ варською районною радою.

Відповідно

обласній

комплексу

обласної

мадських організацій.

Визначились учасники про­ екту серед місцевих громад, адже реалізація проекту нап­ ряму залежить від 'Іх участі. Тому підписані протоколи про співпрацю з 11 сільськи­ ми радами: Великодимерсь­ кою, Погребською, Тре­

відбувся

раді.

став nідписаний Протокол про наміри спільно·! ре­ алізацїІ проекту між Ки'Івсь­

бухівською,

що

нещодавно

столу

селення

є

побутовими

круглого

Безпосередньо

Створюються комітети самоорганізації на­

роки,

тема

ки·івсько'і

спільний інтерес.

2007-2010

охопить

розширення системи збирання і за­

адміністрації,

становлять

який

Вирішити основні проблеми має

но-енергетичного

кадрові та фінансові можливості

пеки та соціально'! напруги.

ження з твердими побутовими відходами на ки·івщині" - такою була

Василько змалку загартовував свій організм: займався на подвір"!' на турніку, щоранку обли­ вався холодною водою або ж роз­ тирався снігом. Це згодом допо­ могло йому витримувати всі тортури після арешту. Я була свідком усіх дій моло­ догвардійців. На мо'і'х очах горіла біржа праці, де були списки мо­ лоді міста для відправки в Німеч­ чину. По всьому місту на стовпах було розклеєно листівки, в яких говорилося

про

швидке

повер­

нення наших військ. Напередодні свята 7 листопада я бачила ра­ дянські прапори на приміщеннях

мост1ино

вибрала

дослідження

і

провела

відповідно'!'

екс­

номічноУ галузі, про яку і доповіла іноземною мовою. Ми, звичайно, пишаємося науковими досягнен­

нями Тетяни Лазка та н· науково­ го керівника Г.Ф.Сергієнко і ба­ жаємо ·,·м подальших успіхів на ниві науково·,· роботи. Робота над удосконаленням особистісних якостей людини, звичайно ж, буде мати винаго­ роду. Ще Максим Рильський зазначав,

два

що

рівних є

"у праці людська·,·

крила:

троянди

й

виноград - красиве і корисне." Свій творчий потенціал молодь нашого Університету може ре­ алізувати у різноманітних гуртках і клубах. У цьому напрямку плідно працюють танцювальний ансамбль "Сюрприз", вокальний ансамбль "Росава", студентський театр "Рема". Але особливою популярністю користується ко­ манда КВН "Парадокс". В універ­ ситеті на сьогоднішній день існує 2 команди - новостворена ко­ манда й "Парадокс", команда, яка вийшла на професійний рівень, є переможцем багатьох конкурсів та фестивалів, - член Всеукра·,·нсько·,· ліги КВН.

"Парадокс" виборола 1 місце, за що була нагороджена кубком КВН

"Найкраща команда". Приємно відзначити, що при підведенні підсумків уся група компетентного журі висловила подяку

за

естетичну

насолоду,

почуття яскравого гумору та ви­

бухового виступу

сміху

від

перегляду

"Парадоксу".

Ми

приєднуємося до усіх привітань і

бажаємо команді ще більших до­ сягнень та творчих злетів.

Успіхи наших студентів - це успіхи нашого Університету, який очолює кандидат економічних наук, відмінник освіти Укра'і'ни Сазанова Людмила Іванівна. Усією душею вона переживає за

науково- педагогічний

колектив,

за молодих викладачів, за сту­ дентів, бо н· життєве кредо таке: "Ми обрали шлях доброго і світлого майбутнього - вчити мо­ лодь, готувати спеціалістів, ви­ ховувати інтелігенцію для свого регіону. І чудово розуміємо, що завжди повинні бути у творчому пошуку, щоб не втратити при­

вабливості

вищого

закладу

освіти, його конкурентоспро­ можності на ринку освітянських послуг".

У березні в Обухові під патро­ натом відділу у справах сім·,· та

Валентина ФОЧУК,

молоді Ки'і'всько'і' облради відбув­ ся фестиваль КВН, у якому бра­ ли участь 19 команд. Команда

голова студентська·!' ради Еко­

шкіл, чула, що група юнаків відби­ ла у фашистів худобу, звільнила військовополонених з Перво­ майська·,· лікарні ...

А перед Новим 1943-м роком Васько приніс додому солодощі і цигарки - це, як ми дізналися пізніше, були подарунки, приве­ зені для німецьких солдатів. Василя заарештували 5 січня

року. Поліцай Попов проводив обшук, шукав зброю. На Василя одягли наручники, та він спокійно сказав мамі: "Не хвилюйтеся, мамо, це непорозуміння. Я скоро поверну­ ся". Передачі в поліцію носила я. Брат іноді повертав закривавлену білизну - свідчення перенесених ним тортур. 16 січня 1943 року Ва­ силя не стало - це була перша партія загиблих молодогвардійців. Похований він у братській могилі. Посмертно нагороджений орденом Вітчизняна·! війни 1 ст., медаллю партизана війни 1 ст. Все це нині зберігається в музе'і Краснодона. Співробітники музею і нині вітають

1943

номіко-технологічного універси­ тету.

мене зі святами ... Кілька

слів

хочу

додати

про

- з року. Мій тато, Марко Те­ рентійович Пиріжок, 1898 р.н., по­ хований у Конотопі в 1961 р., ма­ ма, Анастасія Михайлівна, 1897 р.н., похована у Броварах в 1981 свою

родину.

У Броварах я

1970

р. Брат Микола загинув на фронті у 1942 році. У 1976 р. знайшов у Броварах свій вічний спочинок ще ОДИН наш МОЛОДШИЙ брат. Кілька слів про себе: з 1970 по 2002 рік я працювала стоматологам у Бро­

варській

стоматполіклініці.

на пенсї1·.

Нині

Маю сина, доньку, чо­

тирьох онуків. І тепер, коли зга­ дую

пережите,

мені

стає

мото­

рошно. Я хочу, щоб це ніколи не повторилося. Щоб матері ніколи не оплакували своУх загиблих дітей, щоб був вічний мир на усій Землі ... Катерина ВАСИЛЕНКО, учасник війни.


- - - - - - - - - - - - - - - ПОВЕ ЖИТJ.Я

Туристичні стежки

ВІАRО'ІИНОК ВА І ТКУ Ось і настало довгождане для всіх школярів літо. Звичайно, випускні класи ше живуть державними

екзаменами,

червня здійснюють туристичні походи по гірському Криму (це учні Шевченківської , Семи­ полківської, Красилівської ЗОШ). Школярі Требухінської ЗОШ у липні здійснюють похід по Українських Карпатах та навіть за кордоном, у горах Кав­ казу. Ще три групи шкіл району готуються до подорожі по Гірсь-

але

більшість школярів уже відпочи­ ває від напруженого навчально­ го року. Чи багато альтернатив літнього відпочинку у дітей на­ шого району? Відсотків 20 дітей різних пільгових категорій змо­ жуть відпочити в санаторіях і та­ борах відпочинку, до речі, в Київській області з 135 таборів у цьому році відкрилося тільки 29. Ще якась частина зможе відпо­ чити за кошти батьків, але на жаль, статки батьків, особливо у сільській місцевості не всім да­ дуть змогу на такий відпочинок. Основна маса дітей відпочива­ тиме вдома чи у бабусі, догляда­ ючи грядки і городи чи до­ лучаючись до інших видів сільськогосподарських робіт. З ініціативи заступника голо­ ви Броварської районної дер­ жавної адміністрації В.Є. Шуль­ ги та завдяки благодійному фонду "Відродження", Бро­ варський

районний

центр

Середа,

· як це

кому Криму у серпні. Загалом, таким чином , під час літніх

27

ця

цифра постійно :зростатиме. Адже в туристичних походах діти можуть побачити багато цікавого: ознайомитися з при­

невеликий відсоток від загальної кількості школярів району, але ми сподіваємося, що завдяки співпраці Броварських районно­ го це нтру туризму (БРЦТ) і рай­ держадміністрації та благодій-

2007

року

3

зaxonn101011e!

ного фонду "Відродження"

канікул планується оздоровити більше 200 дітей. Звичайно це

червня

родою, історіt:ю та традиція'\1и населення різних куточків на­

шої великої країни, загартувати свою волю і тіло, випробувати себе. А головне - набути у похо-

дах

багато

корисних

навичок·,

які їх знадобляться v самостій­

ному житті . Адже в nоходи їх по­

ведуть інструктори шкільного туризму педагоги БРUТ, які ма­ ють великий досвід організації і проведення таких походів. ~ Валерій ГЛЕИ, методист Броварського районного Центру туризму .

ту­

ризму пропонує цього літа ак­ тивний відпочинок школярам району у туристичних походах.

Географія походів - найшир­ ша . Три групи по 15 чоловік з ЗО

nоліція " Х/ф "Відкрийте, поліція- 2"

15.00

Х/Ф "Франческа і Нунціата" 19.55 Хіт-nарад "Золота

19.25

15.45 17.45

шарманка "

21 .ОО Новини 21.25 Світ сnорту 21.40 Погода 21.45 Кіно.uа 22.15 Екіпаж 22.50 Служба розшуку дітей

'Трійка", "Кено" 2З.ОО д / Ф " Падіння

22.55

Берлінської стіни"

1+1 Об . ЗО Комедія "Весілля" Казка "Василіса Прекрасна" 09.05 Дісней! Туфі та його команда" 09.З5 Комедія "Су­ nерзірка " 11.20 "Концерт " Висока нота" 1З.15 Пригоди "Ямакасі: Нові

07.45

1б .ЗО

УТ­ Об.ОО Ранкова молитва 06.05 Погода 06.10 д/с ·таємниці та міфи ХХ сторіччя" 06.40 д/Ф ··великий ли­ цедій" .20 Погода .25 д/ф "Політичні вбив­ ства. Сальвадор Альєнде . Переворот в Сантьяго" Форсайт Погода 8.45 Ера краси "Оріфлейм"

09.00, 13.10, 15.З5 Погода 09.10 Хто в домі хазяїн? 09.40 Вихідні nо-українськи 10.05 Здорово 10.ЗО Екіnаж 11.00 Муз.uа 11.ЗО "Світське життя" 12.15 Незручна тема 12.45 Чотири СТІНИ 1З . 15 Зелений коридор 1З.40 Кіно.uа 14.10 Контрольний nакет 14.45 Яхтинг 15.05 "Перехрестя " 15.45 Наша nісня

Блокбастер "Споти­ кач-2" 17.00 "Рада" 17.45 Х/Ф "Клуб викра­ дачів" 19.40 д/ф 'Таємне життя сновид" 20.50 Мегалот 21.00 Новини 21.20 7 хвилин тижня 21 . ЗО Світ спорту 21.З5 Погода 21.45 Суботній вечір на Першому Національному 22.45 Спортивні ігри: боулінг 22.50 Суперлото, Трійка, Ке но 2З.ОО Енергопанорама

1+1 Об.О5 Мультфільм "Богатирські ігри" "Сніданок +" "Хто там?" Дісней! "Нові приго­ ди Вінні - Пуха" 10.ЗО Дісней! "Качині

07 .ОО 08 .ОО 09.05 10.00

історіІ~

11.00 11.25 12.10

"Єралаш· "Смачна країна" "Кіно у деталях з · "Ки·

ліфта" "Діловий день" 18.ЗО Погода

17.50 УТ-1 Ранкова молитва 06.05 Глобус України 06.25 Родом з України. Мілен Демонжо 07 .00 д/Ф "Далеко від Фіделя" 08.20 Автоконтинент 08 . 40 Каnітал-шоу "Патріот" 09.00, 11 .05, 1З.55 Погода 09.1 О "Сільський час" Садиба+ 10.00 Телефортуна 10.З5 Нова армія 11. 1О Крок до зірок 11.45 Пани нахаби 12.10 Гра в бісер 12.ЗО Здоров'я 12.55 "Аудієнція" О. Маслякоа

13.25 Благовісник 14.00 "Ваш вихід" 14.50 Вікно в Америку 15.20 В ГОСТЯХ у Дмитра Гордона 16.15 Х/Ф "Лі

18.З5

д/Ф

світ. Тиж­

"Доnоможіть

мені говорити" Новини Погода

21.00 21.10 21.20 22.00

"Світське життя" д/с "Зірки футболу". Бекхем 22.25 д/с "З ірки футболу". Рональдіньйо 22.55 Трійка, Кено 2З.СО Ера бізнесу. Підсумки

1+1

Мультфільм "Бокс nо - справжньо· му: Олександр Димит­ ренко • Біллі Замбрун" 08.00 "Сніданок+ " 09.05 "Лото-Забава" 10.00 Дісней! "Нові nригоди Вінні-Пуха" 10.ЗО Дісней! "Качині історіІ" 11.00 "Криве дзеркало 13.10 Т /с "Міліцейська ака­ демія· 2" 13.45 Бойовик "Час розплати"

06.05 07.00

"Пісня року 200б" 17.ЗО Х/ф "Три наnівграцІТ'. "ТСН. Погода" 19.ЗО "ТСН"

"Закон і nорядок . Злочинний намір" , 21 .00 Х/ф "Бій з тінню" ІНТЕР Об . ОО, 14.00 Т/с "Дякую тобі за все-2". 06.55 Х/Ф "Веселі Жабок­

20 .00

ричі".

М /ф "Братик Ведме­

08 .15

дик·.

КАНАЛ Об.ОО Програма nередач 0б.10, 18.45 "КИІВСЬКИЙ час" Об.20, 09.20 "Огляд nреси" Об.25, 08.20, 10.15, 1З.15 , 1б. 15 "Погода у світі " Об.ЗО , 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час"

5

06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час сnорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в Україні"

20 . ЗО Т/с 'Тетянин день ". 11.00, 19.00 Т/с 'Тонка за щастям".

10.00,

12.05 Х/Ф "Пес Барбос та

незвичайний крос•. Т/с "Агент національної безnеки" 15.05 Концерт М . Баскава "Так і має бути" 17.55 Новини 18.10 "Ключовий момент". 20.00 "Подробиці". 21.ЗО "Фестиваль в

12.50, 16.50

рило Серебренніков" 1З.10 Т/с "Міліцейська ака­ де...,ія-

Ялті".

2"

14.20 д/Ф ВВС "Ганібал " 16.ЗО Суnершоу"Найро ­ зумніший" - "Тато" 18.25 "Повернення Мухта­ ра- З" 19.ЗО "ТСН" 20.00 "Криве дзеркало" ІНТЕР

06.00 Т/с "Дякую тобі за все-2".

Концерт Ю . Риб­ чинеького "Любив. Люблю. Любитиму" 08.ЗО "Жди меня" 09.50 "Картата nотата". 10.40 М /с "Суnермен " 11 .55 "Шиканемо! " 1З . О5 "Телеформат. Телек­

06.50

вести" 14.00 "Аншлаг"

07.00, 07.ЗО, 08 .00, 08.ЗО , 09.00 , 10.00, 11.00, 12.00, 1З . ОО, 14 ОО, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 19.00, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на ку­ рортах" "Автоnілот-новини" 09.ЗО "Час-Тайм" 10.05, 13.05, 1б.О5 "Час: світ" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.ЗО

07.50

українська ліга. 5 КАНАЛ 06.00 Програма nередач Об. 1О, 17.45 "Київський час" Об.20 "Огляд nреси" Об.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 1б.1 О "Погода у світі" Об.ЗО, 07.10, 08.10, 09.20, 21.50 "Бізнес-час" Об.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час сnорту" Об.50, 07.50, 14.15, 17.10, 22.40 "Погода в Ук­ раїні" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО,

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО , 17.00, 18.00 , 21 .00, 2З . ОО "Час новин"

07.20 , 09.25, 12.20, 15.20

Х/Ф "Іронія долі, або з легкою nарою! " 20.00 "Подробиці" 20.25 Х/Ф "іронія долі, або з легкою nарою!" 22.20 КВК-2007. Відкрита

"Погода на курортах" "Туристичний nутівник" 09.ЗО "Час- Тайм" 10.05, 1З.О5 , 1б.О5 "Час: світ" 10.20 "Не nерший nогляд" 10.35 "5 елемент" 11.05, 1405, 17.05 "Час: регіони"

1б. 15 'Танці з зірками " 18.25 "Повернення Мухтара

21 .50 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

15.05

"Фестиваль гумору в

Ялті" 17.05 "Городок"

17.45

-З" 19.ЗО 'ТСН" Пригоди "Смерч " "Комеді-клаб - Ук-

20.15 22.45

раїна"

ІНТЕР Об.ОО Концерт М.Баскова 'Так і має бути" 07.15 "Бі-бі-сі. Жива nрирода "-З. 07.55 "Городок". 08.ЗО "Квадратний метр". 09.15 "Доки всі вдома" 10.00 "Мелорама" 1О.ЗО "Караоке на майдані" 11.15 "Все для тебе" 11.55 Х/ф "Іронія долі .. ." 1б . 05 "Вечірній квартал" 18.00 Х/Ф "Скарб" 20.00 "Подробиці тижня " 20.50 Х/ф "Мечоносець" 5 КАНАЛ Об.ОО Програма nередач Об . 10 "Київський час " Об . 20 "Огляд nреси" Об.25, 08.20, 1З.10, 1б.10 "Погода у світі" Об. ЗО , 07.1О, 08.1 О, 09.20,

08.45

"Час сnорту"

06.50, 07.50, 14.10, 17.15, 22.40 "Погода в Україні" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 21 .00, 2З.ОО "Час новин"

07.20, 09.25. 12.15, 15.20 "Погода на курортах" "Туристичний путівник" 09.ЗО "Вікно в Америку" 10.05, 11.05 "5 коnійок" 12.20 "Феєрія мандрів" 12.45 "Страва від шефа" 1З.О5, 1б . О5 "Час: світ" 1З.20 "Мотор-ТV" 1З.45 Соціальна nрограма 14.05, 17.05 "Час: регіони" 14.15 "Арсенал" 14.40 "Зодчий" 14.50 "Палата" 15.ЗО "Час за Грінвічем" 1б . 15 "Не nерший nогляд" 1б.40 долі" 17.ЗО

08.45

"Прес-конференції у nрямому ефірі" 11.05, 14.05, 17.05 "Час: регіони" 14.20 "Страва від шефа" 14.30, 15 . ЗО "5 елемент" 1б . ЗО "Технологія успіху" 17.ЗО "Особливо небезnечно" 18.15 "Закрита Зона" 19.25, 20.10 "Новий час" 20 .00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "ТеритоІІ.іЯ закону" УКРАІНА

Об.ЗО ,

09.00, 17 оо. 20.00

Подіі

07.05, 09, 15, 17.15,

20.ЗО

Подіі-спорт

07.15, 09.20, 10.55, 12.55, 17.25, 20.З5 Погода 07.20, 16.00 ДСТ "Срібний апельсин" 07.50, 18.00 Т/с "Клон" 09 . ЗО , 20.40 Професія

-

реnортер

11.00, 17 .ЗО

Жарт за жар­

том

12.20, 19.00

Щиросерде

"Автоnілот- тест" "Час куnувати" "Ви nрактично здорові" 12.25 "Страва від шефа" 12.40 'Тра долі" 1З.ЗО "Відкрита зона" 14.20 "Новини кіно" 14.ЗО "Технологія успіху" 15.ЗО "Перший відділ" 1б . 15 "Арсенал" 1б . З5 "Бістро- ТВ" 17.15 "Час за Грінвічем" 18.20 Прес-конференція

11 .15 11.30 11 .45

тижня

19.00 "5 коnійок" 21 .25 "Час: важливо" 22.00 "Час новин" 22. 15 "Велика nолітика" УКРАЇНА

Об.ЗО, 09 .00, 20.00 Подіі Об.50, 09.З5, 20 . З5 Подіі­ сnорт

Об.55,

07.00

09.45, 20.45 Погода Х/Ф "Закляття доли­

ни змій"

09.50

ДСТ "Срібний апель­

син"

Жарт за жартом 11.ЗО "Смачно з Бори­ сом Бурдою" 12.00 Tjc "Героїчні

11 .00

"Велика nолітика" ·тема тижня" 19.ОО·Ток-uюу "Майдан" 21 .15 "Час інтерв'ю " 22.00 "Час новин" 22. 15 "Особливо небезпеч­ но"

18.15 18.45

Об.ЗО,

УКРАЇНА

ПодіІ 07.05, 09.З5 Подіі-спорт 07.15, 09.45 Погода 07.20 М/ф "В nошуках Ти­ таника" 09.50 ДСТ "Срібний аnель­ син" 11.00 "Невиnадкові

09.00

зустрічі" 11.ЗО Т j c "Героїчні пригоди Геркулеса" 1З . ОО М/с "Гаргуль'І'' 1З.ЗО Х/Ф "Бунтарка " 1б·.оо Фестиваль гумору "Умора" 18.00 Х/Ф "В серnні 44-го" 21.00 Щиросерде визнання 22.20 "Футбольний уікенд" ТО НІС Об. ОО Ці дивовижні тварини Об . 25 Як довше

07.20

визнання

лева

1З .ОО

Х/Ф "Закляття доли­ ни змій" 15.00 Т/с "Москва -Цент­ ральний округ- 2" Х/Ф "Москва -Цент­ ральний округ - 2" ТОНІС

21.10

Об .ОО Клуб 700 Об.25, 15.45 СвіТ nрироди Бі - бі - сі 07.15, 08.55, 21.З5 "Пого­ да"

07.20

Х /ф

"Ліворуч

від

ліфта" 1б . 50 Хіт-nарад ди­ кої nрироди 10.00, 18.ЗО Цей дивовиж­ ний світ 10.З5, 19.00 Видатні фо­ кусники світу 12.00, 17.50 Жіночій погляд О .Пушкіної 12.25 Університет дизайну 1З . О5 Докази давнини 1З.40 Tj c "Мегре" 14.40 Грандіозні сnоруди 20.00 Сnецnроект 20.ЗО Африканська коро-

09.00,

Геркулеса·

1З.ОО М /с "ГаргульІ' 14.00 Т/с "Москва - Цен­ тральний округ" 1б.ОО Х/Ф " Бунтарка" Фестиваль гумору "Умора" 20.40 Х/ф "В серnні 44-го" ТО НІС Об.ОО Ці дивовижні тварини Об.25 " Погода" Об.45 Душа , розум і тіло 07.15 Т/с ''Усі люблять Реймонда" 07.45 Світові одіссеї 08.25 Подіумна колекція 09.00 Як nрожити довше 09.50 Шлях до успіху 10.25 Світ nрироди Бі-бі-сі 11.З5 Морський зооnарк 12.1О Тварини, що зникають 12.45 Океани таємниць 13.25 Дивні nомешкання 14.00 Майстри дизайну 14.З5 Хіт-nарад дикої nри-

18.00

роди

15.З5 Розваги багатіів

1б . З5 Великі речі 17.40 Сnецnроект 18.10 Докази давнини 18.45 Пристрасті за комахами

Морський зоопарк Океани таємниць Розваги багатіів 09 . ЗО , 14.50 Хіт-парад дикої nрироди 10.З5 Майстри дизайну 11.15 "Диваки" 11.50 Дорослі казки про

07.50 08. 10 08.40

тварин

12.ЗО Докази давнини 1З.ОО Весільні безумства 1З.З5 Неймовірні історіі 14.15 Викрадення Євроnи 15.55 Пункт nризначення світ 17.00 Х/Ф "А якщо Сан­ та ... ?" 19.05 Х/Ф "Влада дракона" 21.00 Х/Ф "Якби я був бага­ тий " ІСТV Об.О5 Факти Об.20, 08.25 Погода Об.ЗО Зірковий патруль Об.40 Х/Ф "Залишайтесь з нами". 08.45 Х/Ф "Втеча з Атлан­ тиди". 10.40 Квартирне nитання 11.40 Галоnом по євроnах-2

Тварини-канібали Хуан Домінго Перон ІСТV 05.15 Х/ф "Хижаки" Об.50, 08.45 Погода Об.55 Х/Ф "Янголи встуnа­

21.40 22.40

ють у гру"

08 .50 Х/ф "Жінка-мушке­ . тер" 12.45 Факти. День

1З.05 Т/с "Таємниці слідства-5" 14.З5 Галоnом по Європах-2 15.40 Т/с "Примадонна" 16.40 Х/Ф "Невдахи". 18.45 Факти. Вечір 19.05 Х/Ф "Переможець ураганів". Х/Ф "Тремтіння землі-2"

21.00

НОВИЙ КАНАЛ

05.ЗО Т/с " П'ятернятки" Об . 35 Т/с "Убивча сила" 11 .05 Х/ф "Датч" 1З. 15 Х/ф "Гірше не буває" 15.1 О Х/ф "Командир ес· кадриль!'

19.15 Весільні безумства 19.45 Неймовірні історіі 20.25 Викрадення Євроnи 21 .00 Х/ф "Нема дурних " ІСТV Факти 04.ЗО, 07.25 Погода 04.З5 Х/Ф "Жінка-мушке­

04.15

тер" 07 . З5 Автоnарк. Парк авто· мобільного nеріоду 08 . 10 T j c "Пригоди Меддіганів"

09.10

Х/Ф "Що я робила

цього літа"

11.00 Т/с "Леся+Рома" 11.45 Tjc "Троє зверху" 12.45 Факти. День 1З.О5 Зірковий nатруль 1З . 25 Клуб колишніх дружин

СТБ

05.30 Ранковий виграш 07 .ОО Четверта війна

Х/Ф "Зелений фур­

07.45

гон" Х/ф "Як три мушке­ тери"

10.50

1З.45 Т j c "Коломбо" 15.50 "Особисті історії. Кривавий цирк" 1б.50 "Слідство вели" з Л. Каневським 17.55 "Городок" 19.00 Літній жарт з .. 20 .55 Tj c "Адвокат" 22.00 Х/Ф "Покровитель"

шnигун"

08.25, 15.40

Весілля за

48

годин

Корисна площа Ульотна відnустка. Бангкок 11.05 Жертва моди 11.40 Алпо, гараж' 12.20 Мозголоми 13.35 Т/С "Євлампія Романова:

09.35 10.30

слідств о веде дилетант"

17. ОО Репортер 17.10 Сnортреnортер 17.15 Погода 17.20 Побачити все! 18.10 т;с "Убивча сила" 19.25 Х / Ф "Любов nовідомленням" Х/ф "Факультет"

21.45

СТБ

Х/ф "Втеча з Атлан­ тиди" 1б .45 Х/Ф "Переможець ураганів" 18.45 Факти. Підсумок дня 19.05 Квартирне nитання 20 .00 Бой о вик "Міцни й горішок" 22.55 Х/Ф "Ч,орнокнижник" НОВИИ КАНАЛ Об.50 Х/ф "Виnадковий

05.20 Ранковий виграш 07 .ОО Х/Ф "Ругантіно" 09.00 "Імо вдома" 10.15 Городок 11.15 Літній жарт з ... 13.10 Х/Ф "Як три мушкетери"

12.45 Факти. День 12.55 Євро-2012:

Х/ф "Без відчуттів" Комеді клаб СТБ 05.ЗО Ранковий виграш 07.00 Х/Ф "Історія кохання і ножів"

14.40

Шанс

стати кращими

1З . 15 Комедія "Коли настав вересень" 15 . З5 Х/Ф "Міцний горіuюк" 18.45 Факти тижня 19.25 Т/с Леся+Рома 20.00 "Шлюбні ігри. Номер для молодят" 21.20 Х/Ф "Презумпція не­ винності"

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 Церква Христова 08.1 О М/Ф "Дюймовоч ка" 09.40 Поза грою 11.45 Розиграш 12.55 Шоуманія 1З .ЗО Ексклюзив 14.10 жзл 14.50 Т/с "Євламnія Рома­ нова : слідство веде ди­ летант" 17.00 Реnортер 17.10 Сnортреnортер 17.15 Погода 17.20 Х/ф "Остін Пауере Голдмембер" 19.10 Х/Ф ''Убивчий фут­ бол"

1б . ОО Х/Ф "Втеча" "Неймовірні

18.00

і

кохання "

19.00 20.15

"Заборонена зона " Х,Іф "Геній"

20.55 22.45

09.00 "Їмо вдома" 10.00 "У пошуках пригод" 12.15 "Теорія неймовірності. товnу"

Влада

на­

1 З. 15

Шукачі. Нова батьківщина людства 14.15 Сnецрозслідування. Відпустка. Небезпечна зона

"Документальний де­ тектив . Карабас" 1б . ОО "Правила життя. Відчайдушний відnочи­ нок"

15.30

17.00

"Очевидець.

Ней-

мовірні історіІ"

18.00 19.00 20.10

"Паралельний світ"

"Заборонена зона"

Х/Ф 'Тюремний романс"

22.15


4

Середа,

27

червня

року

2007

ПОРІДОК ІА УМОВИ РЕЕСІРАЦІЇ WЯІОВУ Жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву за вста­

новленою формою до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану, за їхнім вибором.

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком

особисто.

Особи, які раніше перебували в

шлюбі,

можуть

зареєструвати

повторний шлюб тільки пред'явленні документів, підтверджують припинення

при що

попе­

реднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судо­

ве рішення або висновок відділу реєстрації актів цивільного стану

про визнання шлюбу недійсним). Для громадян України, шлюб яких припинено

за

кордоном,

а

також

іноземців та осіб без громадянства,

таким

документом

може

бути

додано 'iJ< переклад, достовірність якого засвідчено згідно із законо­ давством іноземної країни, у якій ·,х видано, то він також повинен бути легалізований у встановле­

життя нареченої або нареченого, за наявності документів, що підтверджують викладені факти, шлюб реєструється у день подан­ ня відповідної заяви. Реєстрація шлюбу за дові­ реністю або через представника не дозволяється. Присутність на­ реченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов'язковою. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя, або надалі іменуватись дошлюбними прізви­ щами; або приєднати до свого прізвища прізвище нареченого (нареченої). Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої (наре­ ченого) вже є подвійним, вона (він) має право замінити одну із частин свого прізвища на прізви­

ному порядку.

Особи, які бажають зареєстру­ вати шлюб, зобов'язані пред'яви­ ти на посвідчення ·,х особи пас­ порт або паспортний документ. Орган реєстраціі актів цивільного стану, який прийняв заяву про реєстрацію шлюбу, зобов'язаний ознайомити осіб, які вступають у шлюб, з умовами і порядком реєстраціі шлюбу, переконатися, що ці особи взаємно обізнані зі станом здоров'я і сімейним станом один одного, а також роз'яснити їм права і обов'язки як майбутнього подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховання

перешкод до вступу в шлюб. Шлюб

реєструється

в органах

ще другого,

про

що

вказується у

надана

У разі вагітності нареченої, на­

Верховною Радою України. Якщо до зазначених документів

родження нею дитини, а також як­

відповідній заяві про реєстрацію шлюбу. У паспортах або паспортних до­ кументах осіб, які уклали шлюб, на відповідній сторінці простав­ ляється штамп про реєстрацію шлюбу із зазначенням прізвища, імені, по батькові і року народ­ ження другого з подружжя, місця і часу реєстрації шлюбу. Лідія МАЛЬЧЕНКО, заступник начальника Бро­ варського міськрайонного уп­ равління юстиції начальник відділу реєстрації актів цивільного

що є

стану.

рішення суду про розірвання шлю­

бу,

якщо

за законодавством

цієї

іноземної держави воно є остаточ­

ним,

свідоцтво

про

розірвання

шлюбу або смерть другого з под­ ружжя чи інші документи про підтвердження

припинення

попе­

реднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держа­ ви,

видані

компетентним

органом

та відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжна­ родним договором України, згода на

обов'язковість

якого

реєстрації актів цивільного стану після спливу одного місяця від дня подання заяви особами, які бажають укласти шлюб. У виняткових випадках цей строк може бути скорочений керівником відділу реєстрації актів цивільного стану на підставі спільної заяви осіб, які бажають вступити в шлюб, та документів, які підтверджують наявність по­ важної причини для його скоро­ чення.

безпосередня

загроза для

ючи

За статистикою, в нашій країні в водять щодня до загибелі

щотижня щороку

-

4

дітей,

цілого класу школярів і майже двох тисяч

юних

зом,

там,

водою,

незнання

ці хвилини ціною життя. А щоб неж­

елементарних правил безпечної по­

дана мить не стала сумним знаком

-

ведінки

газом,

Пам'ятайте,

біди,

першопричини сумних та

потрібно

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

падків (пожеж, утоплення),

що ви-

Пам'ятайте,

нь

ов для вільного розвитку осоистості,

-громадського досвіду та адап­

їі до життя в суспільстві.

Початкове технічне моделюван­ ня - це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки, їі ності,

власної

процес

системи

творчої діяль­

опанування

початкових

певної

технічних

і

хналогічних знань, умінь і нави­

чок. Для того, щоб дитина могла самостійно

створити

щось,

потрібно розвинути в ній ці здібності, дати поштовх до твор­ чості. Другий рік в Центрі дитячої та юнацької творчості цює

гурток

(LJДIOT)

"Початкове

Іванівна

пра­

технічне

Музиченко.

давати

дітям

як діяти що

життя

обхідно викликати швидку ме­

нового

багато

серце.

Лікарі не радять вживати у спе­ ку алкогольні напої.

Коли немає кондиціонеру, фахівці радять завішувати вікна мокрими простирадлами.

Запам'ятайте кілька порад грози:

що

на друге півріччя

року відкрита передплата на інформаційний бюлетень .. Офіційний вісник Президента України ... Ії маж-

~на. оформит.~

в

q ЗВ ЯЗКУ УкраІНИ.

будь-якому

відділенні.

чається за часом між спалахом блискавки і гуркотом грому: 1 секунда - відстань З50 метрів, 2 секунди - 600-700 метрів, З секунди - 1000 метрів.

Свідоцтвр аоо леожавw оеєстаиію КІ N! 259 вЩ 10. 12. 19!l7 р. :Індеrа: 35064,

Аfііtвfдомчоr ІІереАІіпати- 81285.

курс їхали не лише з метою участь, але й перемогти. Так і ста­

лося. Віктор Свинар посів

визна-

в різних видах діяльності,

нагороджений грамотою та пода: рунком, Тимофій Плахов нагород­ жений

грамотою

за

активну

участь у змаганнях. Діти поверну­ лися додому з великою радістю.

аби

наступного

року

покращити свої результати.

Наталія ВЕЛИЧЕНКО, директор Броварського

Намагайтеся, щоб ваше тіло й одяг були сухі. У цьому разі небезпека враження блискав­

оголошує конкурс на

flіщаний і кам'янистий

біля

водойм

r'рунт

і

під

ВІДДІЛУ КАПІТАЛЬНОГО

БУДІВНИЦТВА

(2 особи).

Звертатись за мобільними телефонами:

8(067)592·30-45, 8(067)895-65-74.

ІІІИА, АІІРІ, &АJІІОНИ МІТАІІСІІІJЩ'ПІІОІІ,

-

не нижче рівня користувача.

Додаткова інформація щодо

Якщо гроза застала в лісі, хо­ вайтеся від неї під

кущами чи

серед невисоких дерев,

не зу­

пиняйтеся на галявині лісу. Як­ що ви опинилися на відкритій місцевості, шукайте прихистку у якійсь сухій ямці.

Під час грози не катайтеся на велосипеді, не ховайтеся під парасолькою.

Під час грози не розмовляйте і вимкніть мобільний телефон. До друку матеріал підготував Володимир ЛЯШКО.

07400,

ПРОДАМ БУДИНОК в селі Семенівка Баришівського району Київської області. Ціна договірна.

ЗАСТУПНИКІВ НАЧАЛЬНИКА

основних функціональних обов'язків, розміру та умов оп­ лати праці надається відділом з кадрових питань Броварської міської ради. Заяви подавати протягом місяця з дня опублікування оголошення в газеті за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, кімната 417, телефон для довідок 5-32-48.

ТОВ "ВІНСО-ВІКНА"

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ металопластику.

Бажано з досвідом роботи. Заробітна платня від

450

у.о.

~'

року

Зв ТD'<Ність виІ<ІІвденнх фактів відпQВідвє автор.

народження,

прохання

повер­

нути власникові (с. Богданівка, вул. Леніна, 191 (моб. тел. 8(067)601·

54-98). g Загублений державний номер­ ний знак 14220 КА, виданий на трактор МТЗ-80, 1985 р.в., власни­ ком якого є Зеленський Федір Васильович, вважати недійсним.

,.,

Втрачений

торговий

патент

серїі ПАД Ng889198, виданий Бро­ варською ОДПІ 09.01.2007 р. на ім'я Мірзоєва

Руслана вважати недійсним.

Ардавасовича,

Носrупний номер roзef'H

(мо б )8(067)-243-00·35.

вийде

лиnн• ц. р.

4

2.

Редактор: 4·03-76. Відділи: громадсько-nолітичного життя 4-21-34; nромисловості і соціальних питань, відповідапьноrо секретаря 4-04-81; листів і масової роботи 4-02-92; бухгалтерія, nрийом оголошень 4-23-26. e-mail: newllfe@meta.ua ~ ЛИсrувв~<н• з ччтвчами - не стор/н~еv rІЮети. • Зв -icr реклами a~oeiAam.нicr• несе pe«JUttlrrДВ//eцAo.

Загублену у Броварах на вул.

Незалежності трудову книжку на ім'я Зеленської Тамари Григорівни, 1952

Друк офсетний.

V

1-20·72, 7-24-31, 8(050)462·46·77...

Звертатися за телефонами:

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

РеДJНЩіА не завжди поділАг лознцію веторіа.

WIIIIIOUU. Ціни вирсбннка.

~

9-24-47;

ПРОФШ!t ІАІ.АМJІІІІМІf,. КЦ

і!і

а

складальники виробів з

копійок.

16

АДРЕСА:

ПРОСИПОВА

місце

ричного конструктора", за що був

заміщення вакантних посад:

Вартість передплати на 6 місяців поточного. року становить 134 (сто тридцять чотири);

Ганна

11

в номінацїі "Композиція з геомет­

ВИКОНКОМ БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

~~~""~!~;>;;.~>tW.:i:i?>:.;:::-:r.:;;-o,,.и~~m-.,;;r.~o:::>w::<.->%~i;/Ф:;-,J":;~~,::~::::·~rw~;;>~'}:;-;-;;.·Jt~;.-~>"'*':~щ·::;r~~;~;v..;<""~:.-::~ ~>;:.;-: ;;.rm;,..>;;@:-:·;;.~·-,n-?~~?;:m:;;>::wй:.:~ri·::;'@;":;'жt~~~:й::;.;>;~:~·:~··~!~:. ·л:<:· ..>:?.~:-·~'·.'-~-:;..~.. ';:~:~·.=:~.. :: "::::t ,:·й·Х.~ ~=<::::.:::··2:$': ·z.: .;·А~ •"ОВІ\ ЖИ1ТJІ• газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі. СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі газети, Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

нях великих старань і вмінь докла­

юнацької творчості.

Передплатний індекс - 98698.

гривні

класу.

районного центру дитячої та

·

Повідомляємо,

4

ли і їх керівник, і хлопчики. На кон­

закріплюють знання та вміння, які отримали в урочний час. Взаємо-

скелями.

2007

учень

знову взяти участь у конкурсі та

пізнають

вати не менше З літрів рідини. Найкраще - воду з соком лимо­ на або квас (солодка вода мо­ же підвищити артеріальний тиск). Холодне пиво у спеку збіль­

грози

-

При підготовці до участі в змаган­

заняттях,

Діти

не менше З-ох років, знання ПК

до

учень З класу

й дівчаток.

державною мовою, досвід роботи

час

_

Віктор Свинар

Тимофій Плахов

зацікавила не лише хлопчиків, але

пиняйтеся

Відстань

учні ЛітківськоІ

ЗОШ І-ІІІ ст. імені М.П. Стельмаха:

наших

Київській області.

на

вихованці

-

Завдяки таким конкурсам діти з

глинистий. Під час грози не зу­

по­

і

великим натхненням працюють на

під час грози безпечніший за

обгорнути

були

варського LJДIOT

Робота

Підтримуйте необхідний вод­ ний баланс! За добу слід випи­

радять

початкового

чіткі

управління ГУ МНС України в

на

з

в тій чи

Виховуйте у дітей навички культу­

навантаження

учасників

віку

моделювання.

вимірюватимуться

ри безпечної поведінки, демонстру-

шує

шкільного

технічного

Лариса

моделювання", який веде

іШJrР®···ш@~[@ооru~w··,m··;"оФІЦtі·и·ий''NІІсиии·"nреЗИдеИІа vкраtии~~··

;

формування їі соціаль­

Вимоги: громадянин України віком до 45 років, освіта вища (будівельна), вільне володіння

терпілого простирадлом, змо­ ченим у холодній воді, поклас­ ти лід на голову. Якщо стан хворого не поліпшився, не-

f

го

створення

кою знижується.

лікарі

і

є

З малюками краще гуляти у затінку і час від часу зволожу­ вати їхнє тіло вагкою хустиною.

ти холодний компрес. У більш важких випадках

t

сьогодення

зав­

до сонячного і теплового уда­

лодної води, на голову поклас­

~

найважливіших

дичну допомогу.

дрібнокрапковими крововили­ вами в мозок. А це призводить до втрати свідомості з можли­ вими негативними наслідками. Якщо ви відчули загальну слабкість, запаморочення, спрагу, нудоту, прискорений пульс та дихання, негайно йдіть у затінок, прохолодне місце. Треба роздягтися і випити хо­

Церкві

Всеук­

раїнських змагань учнів молодшо­ з

у сонячну пору може призвести що супроводжується часом

Білій

етап

Юрій БОГДАНОВИЧ,

Деякі корисні поради від фахівців різних галузей

ру,

р у

старший інспектор Броварського

ведінки в побуті. Це варто зусиль!

СПЕКА І fРОЗИ! Тривале перебування надворі

2007

обласний

дітей залежить тільки від нас самих!

Дбайте про безпеку своїх дітей,

вони не проходять без прикрих ви­

Навесні

відбувся

іншій ситуацїі.

дотримуйтесь правил безпечної по­

Почалися літні канікули. На жаль,

що

знання і вміння,

Не залишайте дітей без нагляду!

на кожному кроці на них чатує не­

ципліна і порядок, є і результати.

хімією,

вогнем,

де

безпека.

побутовою

відверту розмову з дітьми про це.

водою,

мі

обе­

никають з вини дітей та їхніх батьків. Легковажне поводження малечі з

Біда трапляється тоді, коли дітей залишають напризволяще,

прикладі

та

ліками. Знайдіть декілька хвилин на

трагічних наслідків.

громадян!

власному

дружної

шкільної сім І. А там, де панує дис­

режність у поводженні з вогнем, га­

3ВЕРНЕННІІ ДО &АТЬКІВ мирний час нещасні випадки приз­

на

лективізму,

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

Газета виходнть з 17 квітни 1937 р. Дні

виходу:

се~а. субота.

"Броварська друкарнІІ".

Зам.

1719

Тираж

3050

nрим.

#48 2007  
#48 2007  
Advertisement