Page 1

ЧЕТВЕР

З ЛИПНЯ

2003 р. N248 (9454)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських MiCbKO~1 та районної рад, районної державної адміністраці.·

Н А ЧЕРГ.ОВО.l"'IУ кому

МІСЬКОІ

засіданні викон­

ради,

на якому

го­

ловував перший заступник міського голови О. А. Кияниця, зацікавлено і виважено проходило обговорення питання щодо організації професій­ ного навчання осіб з числа безробіт­ них. Директор базового міськрай­ центру зайнятості Г. М. Пашнюк розповів про основні напрямки цієї важливої роботи. На сьогоднішній день у центрі стоїть на обліку 1577 броварчан, серед яких 73,7% жінок, 18,8 - молоді віком до 28 років.

З метою

забезпечення

професійної

самореалізації особистості громадя­

нина, формування у нього поглибле­ них знань, умінь та навичок, здобут­ тя нової професії чи спеціальності з початку 2001 року в центрі запро­ ваджено професійне навчання не­ зайнятого населення за рахунок коштів Фонду загальнообов'язково­ го державного соціального страху­ вання на випадок безробіття. Протягом 2002 року скористалися цією послугою 395 чоловік, а за 5 мі­ сяців поточного року 362 безро­ бітних громадян, що на 27 відсотків більше проти відповідного періоду минулого року. Слід підкреслити, що одержання нової професії за та­ кими спеціальностями, як «економі­ ка підприємства», «облік і аудит», «менеджмент організацій», «фінан­ СИ», «оператор комп'ютерного набо­ ру)),

«радіотелемайстер)),

модельєр

)),

«перукар­

знаходить

своє

використання на ринку праці. Відрадно й те, що колишній безро-

ні наша освіта на державному рівні потребує до себе постійної уваги і підтримки. У запропонованій прог· рамі розроблено заходи з питань оптимізації кадрового забезпечення навчальних закладів, модернізації системи підготовки педагогічних кадрів, підвищення рівня соціально­ економічного і фінансового забез­ печення педагогів тощо. Члени ви­

бітний сам стає роботодавцем у сфері, яку досконало знає, створив­ ши при цьому нові робочі місця.

Члени виконкому О. С. Дьяченко, В. Г. Чаюн висловили слушні пропо­ зиції щодо подальшої роботи з· про­ фесійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безро-

конкому

визнали,

що

6роварська міська рада Киівськоі 06nасті М. &ровари

РІШІНН. Не 248-13-24 від 19 чеРВНIІ 2003 року

Про 31f1epдJ1ellll nOllо.еllll' ,,~ з6;р ra .ІІда"У Д031ОІІУ ІІа РОJміщеllll' 06"0;' ra

3

актуальна і конче необхідна у систе­ мі освіти міста, спрямована на зміц­ нення інтелектуального і духовного потенціалу населення, підготовку підростаючого покоління для втілен­ ня досягнень з розвитку вітчизняної науки і техніки, збереження і при­ множення культурної спадщини, ви­ ховання почуттів патріотизму і вір­ ності ідеалам українського народу. Як завжди гостро стояло питання фінансового забезпечення цілого ряду заходів. Після ретельного і де­ що прискіпливого аналізу, а також з

&ЕJРОlnНИI- НАВЧАТИ. ВЧИТEJlIВ - 3А1ИIllAТI ... бітних, враховуючи потребу в робо­ чих кадрах підприємств легкої промисловості, будівництва. В ухва­ леному рішенні рекомендовано базовому центру зайнятості продов­ жити професійне навчання незай­ нятого населення, поліпшивши його зміст і якість, і найголовніше домогтися працевлаштування всіх його учасників. Не з меншим інтересом обгово­ рювалася міська програма «Вчи­ тель)) на 2003-2012 рокю) , про яку

урахуванням,

що

ця

програма

з метою спрощення справляння збору та розміщення

об'єктів торгівлі та збору з власників собак, відповідно до ст. 15 Закону України «Про систему оподаткування» із наступними змінами та доповненнями, Декрету Кабі­ нету Міністрів України «Про місцеві податки і збори», ке­ руючись ст. 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з пи­ тань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів, цін, міська рада ВИРІШИЛА: Затвердити: 1.1 У новій редакції Положення про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі, згідно до­ датку 1. 1.2 Положення про збір з власників собак, згідно до­ датку 2. 2. Визнати таким, що втратило ЧИНАість, Положення про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів тор­ гівлі та сфери послуг, затверджене рішенням Бровар­ ської міської ради Київської області «Про затвердження положень про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг» від 24 квітня 2003 ро­ ку за N2 221-12-24. 3. Це рішення набуває чинності з дня опублікування ..

1.

роз­

рахована на тривалий період до 2012 року, члени виконкому внесли до неї свої конкретні пропозиції й зауваження з подальшим їі обгово­ ренням на черговій сесії міської ради.

На засіданні виконкому розгляну­ то блок земельних та житлових пи­

доповів завідуючий міським відді­ лом освіти О. І. Шелест. Насамперед ця програма розроблена відповідно до рішення Київської обласної ради про аналогічну обласну програму. Мабуть, ніякого відкриття ми не зробимо, якщо визнаємо, що сьогод-

"pr;u;

nОIlО.""' "ро з6;1' 11І"1111";' ,,6аl.

програма

тань, затверджено план роботи вико­ навчого комітету на 11 півріччя 2003 року. З усіх обговорених питань зат­ верджено конкретні рішення.

Секретар міської ради Л. В. ГОРБАТЮК.

Сергій ПРИСТУПКО.

(Закінчення на 4-й стор.).

І Не модна тенденціl, а вимоra ..асу І точних

• удосконалювати будови; споруди,·. .... : тними, функціональними, добротними. І .одночас • нальними та ошатними. Наш кореспондент Наталія • РНЧЕНКО спілкується з головним аржітектором • Катериною Леонідівною ТЕЛЕЩЕВОЮ.

хращщ умов0%.

-

Так, тенденція до поліпшеного

планування житла вже давно

не но­

вина і українські архітектори взяли ії на озброєння. Проте будь-який гарний проект повинен бути «прив'язаний)) до конкретної місце­ вості, так би мовити, не виглядати дисонансно серед інших будівель мікрорайону, не кажучи вже про за­ безпечення будматеріалами відповід­ ної якості та властивостей. Щодо броварських забудовників,

то

в

на­

ному

чан

настрою,

.

відпочинку

бровар­

спільна

терито­

рія, і вона також повинна бути дог­ лянутою, естетично привабливою. Наші служби, а також партнери з фірм «Проектант)) і «Проект)) значну увагу приділяють благоустрою,

озе­

лененню міста, малим архітектурним формам (кіоски, рекламні щити то­ що), бо ті ж самі світильники, лавоч-

крім

шення

минулих періодів ставлять

понад

опалювального

чини

того,

для

кредиту

753

пога­

необхідно

сезону

та

неможливо

в

повно­

підготовка гос­

та

до

ну,

опалювального

директор

сезо­

ПТМ

му обсязі виконувати капі­

«Броваритепломережа»

тальні та поточні ремонти,

М. В. Шибі ко видав наказ про створення групи збору

І

тепломережа)) взагалі. Так,

технічне

станом

обладнання.

на

1

червня

2003

року загальна дебіторська заборгованість складає по-

обслуговування

платежів,

Зазначені обставини ви­ магають

застосування

дів та мобілізації сил всьо­

перед адмінбудинком, де вже є робо­

го колективу. Ситуація, що

чі проекти благоустрою. Проектуємо'

тис. грн. Як наслідок, під­

І

-

понад

ми й нові бювети питної води. Так, на черзі будівництво бювету на вул. Олімпійській (Торгмаш) , згодом у

•. приємство не в змозі роз­ , рахуватися за використані газ (борг 9059 тис. грн.),

парку «Перемога) та на бульварі Не­

транспортування газу (по­

залежності.

над

А чWlt nopagyєme ви жителів «старого» міста7

за

-

676

тис.

зростає

які виг­

тис. грн.), а також

електроенергію

325

У районі пекарні розпочато спо­

рудження магазину і кафе,

вчасна

розгалуженого

підприємства

існування

13981

-

ємства, всього

подарства тепломереж міс­

тис. грн.

відомчими

- ГeнepйJlЬНий план ДODUlllXf міс­ та сягає 2015 року. які кapguнa;u.нi змїни ми noбачWltO, тах би мовити, на карті Броварів7

розпочинається

грн.,

населення будинками)

об'єктів відносяться і пішохідний бульвар у 34-му мікрорайоні, і площа

житлобуд», заводу будівельних конс­

ри

борги

швидких ефективних захо­

шому місті традиційно споруджують житло колективи ОП «Броварипром­

ду)) на вул. Кірова, де домобудівники обіцяють створити максимум зруч­ ностей для новоселів. За дверима облаштованої кварти­

спожиті

над 16740 тис. грн., в т. ч.

лядатимуть наче міні-замок з башта­

трукцій та домобудівного комбінату «Меркурій)). Результати їх діяльнос­ ті, як кажуть, на виду у всіх забу­ дова на вул. Грушевського, біля озе­ ра, що у парку «Перемога), новий будинок на бульварі Незалежності, 17 з магазином та офісними примі­ щеннями, реконструкція «довгобу­

за

наявні

І теплових мереж «Бровари-

МІста.

і дорослих, і дітей. До таких

-

та

Через вищеназвані при­

.

.. • • .. .. .. • .. • .. • .. • .. • .. • • .. • .. • .. • • • .. • .. • .. • • .. .. .. .. • .. • • .. - Елimне житло - це не МQgНa ки чи огорожі також сприяють гар­

тенgенція, а BUJWl'(J часу. І .хоча не ClШро ми забygемо про «.хрущовкu», .хотілося б, аби наші gimu жили в

сплат

послуги

n~tn~ru,nrn

грн.)

(понад

Стрімко

заборгованість

заробітної плати.

із

Борг пе­

ред працівниками

підпри-

склалася,

потребує

від

кожного працівника само­ відданого ставлення та щи­ рого

бажання

максимальних

докласти

власних

силь для подолання

зу­

загаль­

ної кризи. З

метою

прийняття

не­

відкладних рішень, від не­ гайного виконання яких у подальшому

винні

члени

якої

забезпечити

оплату

від

по­

повну

населення

за

використану теплоенергію та підігріту воду. Отже,

не дивуйтесь, як­

що найближчим часом до вас

завітають

працівники

«Броваритепломережі»

,

знімуть показники лічиль­ ників, що

нагадають

розрахуватися

про за

те, опа­

лення потрібно вже у лип­

ні-серпні.

Інакше

можна

зустріти морози у квартирі з холодними батареями.

залежить

ми, якраз у стилі ретро.

-

Зараз ми розробляємо проект

подальшого планування 4-го

району

(навпроти

вул.

мікро­

Черняхов­

ського, у саду). Звичайно, для його

'; Найперше - соціальний захист ~

"'

,.';

забудови необхідно залучити солід­ них інвесторів. До речі, одним з ва­

Активно пройшли звітно-виборні збо­

вану на соціальний

ного

обслуговуван­

ранів дав голова ра­

захист своїх земля­

ня літніх людей, ро­

йонної ради ветера­

ріантів, який пропонує відродити ДБК «Меркурій)), є так звана блоку­

ри ради ветеранів с. Шевченкове.

ків,

боту

нів

вальна забудова (на західний манер,

З великою увагою присутні слухали звіт голови ради А. Я. Слуговини,

коли поряд із малоповерховим ко­ теджем є земельна ділянка від 2-х до 4-х соток). Перспективним напря­ мом є і багатоквартирні 3-4 поверхо­ ві будинки, де людина почуватиме себе зовсім інакше, ніж, припустімо, житель «хмарочоса)), якщо це HaB~TЬ

14-й

-

16-й поверх.

який

вав

проінформу­

присутніх

роботу

про

активістів­

ветеранів,

спрямо-

котрі

пройшли

дорогами війни, са­ мовіддано трудили­ ся в тилу та у мир­

з

моломю.

Так, завдяки клопо­ танню ветеранів, у селі відкрито апте­

На

П. П. Білокінь. зборах

новий

склад

ради,

ний час. Були підняті питання про

ку, а на свята інва­

яку

ліди

А. Я. Слуговина.

взаємодію

ють

ветеран­

війни

отриму­

продуктові

знову

обрано

очолив

Петро КУДІН.

cьKoї організації із сільською радою,

набори. Високу оцінку ді­

громадський

покращення

яльності ради вете-

кореспондент.

медич-


3.07

ХРОНІКА ПОДІЙ Місто 26 червня З вітальними словами та святковими побажаннями до представників моло­ дої еліти Броварів звернулися заступ­ ник міського голови В. Івашковський, керуючий справами виконкому

В. Дворський, завідуюча відділом у справах сім'ї та молоді Л. Шестопал під час зустрічі, яка відбулася у приміщенні виконавчого комітету з нагоди святку­ вання Дня молоді . Кращі 'ІЇ представни­ ки були нагороджені Почесними грамо­ тами та цінними подарунками .

27 червня Напередодні 7 -ї річниці Дня міської

ради,

голів

Конститу­ міських

осередків політичних партій та громад­ ських організацій, працівників міської ради звернулися народний депутат Ук­ раїни Роман Зварич, секретар міської ради Любов Горбатюк, депутат міської ради Микола Коба. З доповіддю висту­ пив начальник управління юстиції Юрій Сміщук.

28

червня

Цікавою та насиченою була програма святкування Дня Конституції України та Дня молоді. Згідно з розпорядженням міського

відбулися

голови

в

наступні

парку

«Перемога»

заходи:

реформ суспільства, в житті профспілок відбулися неа­ декватні зміни. У кінці 80-их років профспілка АПК нара­ ховувала більше 24 тисяч членів організації . На сьо­ годні у нас залишилось 6700 спілчан . Ні, заяв про вихід з організації не надходило! Така кількість працівників з різних причин залишила на­ ші підприємства. А чи зап­ рошуємо

спортивні

змагання, концертні виступи артистів та колективів художньої самодіяльності .

Усі бажаючі могли отримати насолоду від гри духового оркестру. Увечері юна­ ки та дівчата танцювали на дискотеці, а свято закінчилося чудовим феєрвер­ ком .

червня

У рамках відзначення Дня молоді від­ бувся прийом делегацій студентсько­ викладацького колективу «Ошвята» З м. Катовіце (Польща). Організатори зап­ ланували та здійснили: зустріч делега­ цій, круглі столи в чотирьох ВУЗах Бро­ варів, під час яких обговорювались перспективи співробітництва студент­ сько-викладацьких колективів міст, від­

відали оздоровчий центр на базі НВО «Дельфін» (м. Київ), культурно відпочи­ ли . У подальшому очікується підписан­ ня Угоди про співпрацю студентсько­ викладацьких колективів міст Бровари і Катовіце та спільний з громадськими організаціями проект щодо надання психологічної допомоги сім'ям, які ма­

до

вступу

до

спілки, їх

права та

більшості з реформованих підприємств ігноруються питання охорони праці, зок­ рема в частині забезпечення спецодягом. Спецхарчуван­

ня взагалі залишилось со­ лодкою згадкою. Трапля­ ються

держава

них

одне

основ­

конституційних

людини

-

право

на

прав своє­

часне отримання заробітної плати, на недопущення й розмірів, нижчих за гаран­ тований державою мінімум . Як не дивно, жоден проф­

ком офіційно не звертається до правозахисних застосувавши свої

органів, законні

права.

Продовжують

лятися

випадки

трап­

грубих

трудового

по­

законо­

давства. І тут також не профком б'є на сполох, а са­ мі сміливі потерпілі шука­ ють істини у вищестоящих інстанціях . З порушенням законодавчих норм

вується

застосо­

контрактна

трудового

договору,

форма не

на

всіх підприємствах дотриму­

ються закону про відпустки. Часто-густо мають місце приклади, коли основна від­ пустка

надається

24

ніж

меншою,

календарні

дні.

На

мулює

кошти

на

свою

пра­

обумовлено в колективних договорах. Проте не часто трапляються приклади, коли

вих коштів У l\ІИНУЛОМУ році

при

допущенні

порушень

однією із сторін протилеж­ на розпочала дії з припи-

було

надано

допомоги

60,6

на

матеріальної загальну

суму

тис . грн., в тому числі

[jї]~®(ф~ОО~[ШШJ ~ ШJfWl1Ш

ЧИ ВИКОРИСТОВУЕМО

визнає

з

просто

тивних організацій зале­ жить, вважаймо, не лише від нахабства роботодавця, а й від небажання лідерів профспілки відстоювати свої права . Слід відзначити, що кожна профорганізація аку­ возахисну діяльність, оздо­ ровлення дітей, культмасову і спортивну роботу, надання матеріальної допомоги то­ що. За рахунок профспілко­

гарантії

профспілки повноважними представниками працівни­ ків і захисниками їх трудо­ вих, соціально-економічних прав та інтересів, співпра­ цює з профспілкаll'lИ в їх ре­ алізації, сприяє у встанов­ ленні ділових партнерських відносин з роботодавцями . Здавалося б, про що ще можна мріяти?! Тож як по­ чувають себе профспілки реформованого АПК? Не всім профкомам вдалося знайтн своє місце в нових умовах. Про це свідчить те, що в ряді підприємств грубо порушується

випадки

бездушного ставлення до потерпілих на виробництві. Усі ці та багато інших жит­ тєво важливих моментів

діяльності». Згідно з цим за­

рушень

27-29

ми

нашої організації новопри­ булих працівників? Ще у вересні 1999 року ми отри­ мали довгоочікуваний Закон України «Про професійні

КОНОІІІ

ції відбулися урочисті збори. До депу­ татів

л НAJUЗУН)ЧИ пройдений

~epioд з часу докорінних

свої ПРАВА І О&ОВ'ІЗКИ?.

бувся профспілкової органі­ зації. В інший спосіб зни­ щив профспілку новопред­ ставлений власник ПДБП-2, зініціювавши збори, коли голова профкому знаходи­ лась у відпустці . Було забез­ печено підвезення праців­ ників з усіх вімалених підрозділів і тут же приму­ сили

10

ботодавцем все зрозуміло : профком мовчить, і слава

району. Профспілкові орга­ нізації приділяють значну

Богу! А чому ж затихли в первинній профорганізації, рішення якої, коли воно не

увагу

суперечить чинному законо­

давству, може відмінити ли­ ше суд. Як же живе сама первинна?

У відповідності до закону про профспілки та статуту профспілковий бюджет формується з добровільних внесків членів організації, які на підставі писыloвоїї за­ яви щомісячно і безоплатно роботодавець зобов'язаний перераховувати

на

рахунок

профспілки. Аналіз стану справ свідчить, що на ряді підприємств та організацій такі внески утримуються з порушеннями або взагалі іг­ норуються. На жаль, прості­ ше назвати тих роботодав­ ців,

хто поважає закон. Насамперед, це керівники організацій СВАТ «Агроком­ бінат «Калита», ВАТ «Кали­ тянський завод комбікормів

і преміксів», ВАТ «Комбінат «Тепличний», ВАТ «Райсіль­ ГОСПХІМІЯ», ТОВ «Войтів­ ське», ВАТ «Бровари-моло­ КО», районної насіннєвої інспекції, ВАТ КБ «Стріла» та ряду інших. Втрата чи бездіяльність колишніх ак-

тис. грн. з профбюджету

проведенню

культма­

сової роботи серед своїх спілчан. На ці цілі було ви­ користано 103,4 тис. грн., а

також 19,1 тис . грн . на про­ ведення спортивних заходів . Проявляємо турботу і про здоров'я дітей працівників галузі. Протягом 2002 року 160 хлопчиків і дівчаток поправили своє здоров'я в санаторіях, таборах відпо­ чинку тощо. Усі діти віком до 14 років кожного року отримують новорічні пода­ рунки . Значну допомогу у розв'язанні цих питань нам надає Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Хочеться наголосити на тому,

що

там,

де

активно

працює профком, є порозу­ міння з роботодавцем як з виробничих питань, так і

з соціальних, справи йдуть на

лад. І зовсім незрозуміла по­ зиція окремих керівників, які виявляють своє негатив­ не ставлення до профспіл­ кової організації в цілому. Як можна по-іншому пояс­ нити той приклад, що тра­ пився в ЗАТ «Українська КОl\lерційно-виробнича фір­ ма», де роботодавець поз-

заяви

про

ного профкому обрано аж двох представників із керів­ ного складу, що є груБЮI порушеННЮl ст. 7 Закону України «Про профспілки». І дивує, що все це пройшло при повному ігноруванні вказівок вищестоящих профспілкових органів . Як же роботодавцю тут не торжествувати, коли ніхто його не смикає, не нагадує, що

нення цих порушень . З ро­

писати

вступ ДО іншої профспілки . Жодного зауваження чи претензії до старого проф­ кому не надходило. Одного­ лосно до складу новообра­

пора

зазирнути

до

ко­

лективного договору. Ціка­ во, що й інспекцію праці, яка

кою,

раніше

тепер

не давала спо­ також не ціка­

вить подібний стан справ на таких підприємствах. Тож не дивно, що в грудні ~ІИнулого року У цій буді­ вельній організації відбуло­ ся безпрецедентне звіль­ нення з підприємства висококваліфікованого фа­ хівця з ЗО-річним стажем роботи, інваліда Чорнобиля І. В. Слінька з грубим пору­ шенням

чинного

законо­

давства. Скривджений ко­ лишній працівник не знайшов захисту у ново­ створеній профспілці. Тож будьмо обачні . Свої­ ми правами та обов'язками слід володіти впевнено, кон­ сультуватися в достовірних і легалізованих організаціях, щоб не потрапляти «на вудочку» до «браконьєрів»­ керівників. Хочеться споді­ ватися,

що

саме

цими

пи­

таннями повинні займатись профспілки. І тоді вони бу­ дуть на ділі виправдувати свої права і обов'язки, ко­ ристуватися заслуженим ав­

торитетом серед людей і бу­ ти ЇМ потрібними. Галина ПТАРЄВА, голова райкому профіспілки

ють дітей-інвалідів.

Район 23

червня

Із нагоди Дня скорботи та вшануван­ ня пам'яті жертв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років голова райдер­ жадміністрації Л . А. Вайсфельд у Вели­ кій Димерці зустрівся із солдатськими

вдовами з населених пунктів Бровар­

щини. Учасники зібрання покладанням квітів до пам'ятника загиблим димерча­ нам

та хвилиною

мовчання

вшанували

пам'ять полеглих . У їдальні селища під

час благодійного обіду вдови мали можливість поспілкуватися між собою, згадати призабуті сторінки війни, своїх рідних і коханих, котрі не повернулися з фронтових доріг. Присутнім були вру­ чені продуктові набори та надана мате­ ріальна допомога .

28

червня

У ТОВ «Требухівське» голова рай­ держадміністрації Л. А. Вайсфельд мав зустрічі з механізаторами сільгосппід­ приємства, у ході якої розповів про значимість Конституції України в житті держави, ознайомив земляків із основ­

ними показниками соціально - економіч­ ного розвитку району в першому

півріччі

2003,

хід і перспективи рефор­

мування сільськогосподарської нашого регіону.

галузі

З Михайлом Дмитровичем я зус ­ трівся випадково. Розговорилися . Діз­

битви. Влітку 43-го його двічі займали

нався, що він живе в Україні близько

Ли.

40

лявся.

років,

25

з них

-

у Броварах . За­

кінчив Миколаївський суднобудівний технікум, Одеський інститут інжене­ рів морського флоту, працював на Миколаївському суднобудівному заво­ ді . З 1979 року - У Броварах, до вихо­ ду на пенсію трудився на БЗАБК начальником спеціального конструк­ торського бюро . Розмова наша була невимушеною, взаємно зацікавленою. Дізнавшись, що Михайло Дмитрович родом із Ор­ ловської облі1сті, я поцікавився, чи пам'ятає він щось про бої на Орлов­ сько-Курській дузі, оскільки воєнна тематика мене завжди цікавила і хви­

німці, двічі наші війська його визволя­

Фронт то

наближався,

то

віма­

Населення було евакуйоване в гли­

бину району з домашньою худобою . Під час одного з авіанальотів бомба розірвалася метрах в ЗО-ти від підво­ ДИ, на якій їхала сім'я Плисіних. Вибу­ ховою

хвилею

а Михайла

воза

викинуло

перевернуло,

в

пришляхову канаву. У його кишеню мама перед від'їздом поклала яйця, щоб підкріпив­ ся в дорозі і хлопець не стільки перелякався, як шкодував, що від них залишилася в кишені лише шка­ ралупа .

У небі над їхніми головами постійно велися повітряні бої . Після другої ева ­

лювала.

куації, повернувшись у село, на ~licцi

Коли почалася Орловсько-Кур­ ська битва, Михайлу було 6 років. У його пам'яті і досі зберігаються по­

своєї хати знайшли згарище . Довкола

дії,

тві . Їхня велика родина жила в селі

німецький кулемет і поряд загиблого німця. Як і всі діти воєнного часу, хло­

Козюлькіно Болховського району. Батько Дмитро Дмитрович брав участь у фінській війні, після якої був призваний до Червоної Армії, загинув на фронті у перші дні Великої Вітчиз­

пець зацікавився кулеметом, знайшов гашетку і в результаті пролунала дов­ га кулеметна черга по стіні уцілілого сараю. Він і досі пам'ятає, як дістало­ ся йому від бабусі. А німця закопали в

няної війни. Усі його старші брати Іван, Микола та Андрій віком від 18 до 29 років також загинули в боях похоронки, окам'яніла від горя і роз­

кінці городу і біля того місця бабуся наказала нічого не садити . Скоро фронт перемістився на захід і місцеве населення почало відбудову­ вати житла, прибирати техніку з

пачу,

полів.

...

які довелося пережити у дитинс­

мати одну за одною одержала

не

знаючи,

чим

чотири

прогодувати

двох менших дітей. Їхнє село знаходи­ лося в епіцентрі Орловсько-Курської

було безліч убитих, розбитої військо­ вої техніки. У городі Михайло виявив

У цьому році виповнюється 60 років Орловсько-Курської битви, після якої

фашистські війська так і не оправи­ лись і в 1945 році були повністю розбиті. Багато написано про Орловсько­ Курську битву істориками, дослідни­ ками Великої Вітчизняної війни, й учасниками. Але спогади дітей війни особливо хвилюючі, зворушливі. Скільки їх залишилося сиротами, без батьків, без засобів до існування, самотніх на кривавих дорогах , війни! Ті, хто вижив, в тому числі й Михай­ ло д.читрович Плисін та автор цього матеріалу, до останніх своїх днів

пам'ятатимуть роки воєнного лихоліт­ тя, своє обпалене війною дитинство та закликаТИl\IУТЬ всіх людей доброії волі не допустити, щоб подібне повто­ рилося .

Микола НАЛІс.


(3 іl N!!48 (9454) [' ЧЕТВЕР, З липня

9.20 9.40

УТ-1 Доброго ранку, Украї-

6.00

но!

6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35, 7.1 О Автонавігатор 6.40. 7.05, 8.10 Погода 7.55 Знай наших 8.05 Спорт

8.15

Т/с "Золото"

8.45 Ранок ділової людини 9.05,21.55 Ситуація 9.20 Вічні істини

9.35

МІФ

10.00,

11.20.

Для

15.20

тих, хто вдома

10.25. 15.40

МІс "Тристан і

Ізольда"

11.00, 15.00, 19.00,21.00 Новини

11.40 Бачу землю 12.00, 16.55 Закон є закон 12.10 На хвилях Світязя, ч.

2 12.40 Освіта ХХ ст. 13.05 Від сузір'я до сузір'я 16.20 ,,1 О років на сторожі економіки", ч. 3 16.40 Алюр 17.00, 18.30 За київським

.

МІФ Х/Ф

3.07

"В'язень

замку

Іф», с. 4 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 Факти. Гарячі но­ вини

10.50 Т/с "У полоні прис­ трастей" 11.50 Т/с "Прикрий мене!" 13.00 Х/Ф "Запеклі аван­

15.20 М/с "Дивні близнюМ/с "Гей, Арноль­ де!" 16.10 МІс "Закинуті в кос­

15.45

Щс "Волинь. лиха", ч. 3

Знак

Щоденник сесії ВР України 22.45 Євробачення-2003 23.00 Підсумки 23.30 Погляд 0.30 Т/с "Золото» 1.00 Мusіс-бокс

22.35

УТ-2 7.00 Т/с "Московські вікна" 8.00 ТСН 8.20 Т/с "Маросейка, 12» 10.10 Щоденник сесії ВР України

10.25 Бути жінкою 10.50 Театри України 11.35 Маленька подорож у минуле

12.00 Автопілот 12.30 ІнфармотераПія 12.50 Модна лінія 13.25 Абетка безпеки 13.30 Служба розшуку

дітей Ситуація 14.00 Т/С "Дні нашого жит­

13.40

тя"

14.50 Т /с "Московські вікна"

15.45 Останній герой-2 16.55 .33 квадратні метри» 17.35, 20.1 ОТ /с .Громадянин начальник»

18.30 Т/с "УСі жінки - відь19.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.15 Т/с .МаросеЙка, 12» 22.45 Х/Ф "ЯК зробити з дружини чудовисько»

0.40 Служба розшуку' дітей ут-з

4.35 Великі романи ХХ ст. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но­ вини

Прокинься і співай! Золотий гусак 7.40 МІс "Масяня» 8.15, 17.45 Народна плат­ форма

6.05 7.05

8.20 Т/с ·Закон" 9.30 Т/с "Зупинка за вимогою"

10.30 Родина від А до Я 11 .05 Планета тварин 12.15 Країна рад 13.15 Т/с "Есмеральда" 14.05, 5.40 М/Ф 14.30 Велике прання 15.25 Т/с "Далекобійники» 16.30 Дійові особи 16.50 Т /с "Ізабелла» 17.50 Т/с "Зупинка за ви­ могою,.

Т/с ·,Сезон полювання-2" 20. ОО Подробиці 20.30 Т/с "ДалекобіЙники" 21.40 Т Іс "Закон" 22.50 Перехрестя кохання 23.55 Подробиці. Підсумки

18.55

дня

0.15 Т/с "Недоторкані" 1.15 Т/с "Воля» е.05 Т Іс "Сезон полюван­ ня-2" 2.55 Погода 3.05 Х/Ф «Повний відрив" ICТV

5.00 Ранкова музика 5.45 Т /с "Династія. 6.35, 8.15 ,,300 сек/година»

М/с "Чудові суперсу-

МО):

17.15 Т/С "Чудесна наука" 17.45,0.25 Т/С "Ві-Ай-Пі» Х/Ф "Заміна-3.

19.15

реможець

Пе-

одержує

все"

Х/Ф "Пророцтво-3"

22.20

0.05 а:Fішка 1.15 Х/Ф "Джек Рід. Пошук справедливості"

2.55 Х/Ф "Про Вітю, Машу і морську ламбур

піхоту".

Ка­

8.20, 21.00 Каламбур

Любовні історіі 22.ЗО СТН 22.40 Новини з вітрини 22.45 Х/Ф "Маркіз де Сад" 0.45 Фантазії молодості П'ЯТНИЦЯ, 4 липня

лю-

бов'ю»

9.05 Т/С .,Чортеня" 10.00 Т/С "Вогненна

"Вікна". Новини 14.20 Т/С "Петербурзькі таємниці" 15.25 Т/с "Мірелльє з лю-

бов'ю"

16.25 "Вікна». Кримінал 16.35 Т/с "Жюлі Лес ко» 17.35 Рослинне життя 18.1 О "Вікна". Столиця 18.20 Шоу 19.00 "Вікна ... Новини. Спорт

19.25 Прогноз погоди 19.30 Т/с "Вогненна пустеля"

20.40 "Вікна". Бізнес 21.00 Будинок 22.00 Х/Ф "Коло» 23.00 "Вікна". Опівночі 0.1 О Т /с "Жюлі Лес ко» 1.10 Живе кіно 1.25 Прогноз погоди Х/Ф "Чорний ангел"

3.15 "Вікна". Кримінал НОВИЙ КАНАЛ 7.05 Телепузики 7.35, 15.40 МІс .Оггі і ку­ карачі.

8.10, 18.00 Т/с "Дикий ан­ гел»

9.10, 19.30 Т/с "Кобра-ll» 10.00, 23.45 Т/с "Неш Бріджес"

11.20 Х/Ф "Фатальний ви­ літ»

Шоу

"Вікна" Т/С "Текіла і Бонетті .. 14.55 М/с "Невгамовні" 15.20 М/с "КітПес» 16.05 М/с .Злюки бобри" 16.35, 6.15 М/с .Сакура" 17.05 Т/с "БаФФі - пере-

13.55

можниця вампірів" 19.00,23.15 Репортер 21.30 Х/Ф "ПО той бік ри­

фу"

23.40, 0.50, 2.40, 3.30, 4.15 Зона ночі 1.10 Х/Ф "Згубний розра­ хунок"

"БаФФі - пере­

можниця вампірів ..

4.20 Х/Ф "Згубний розра­ хунок"

5.55

МІФ ТЕТ

6.40 BIZ- ТV. Нон-стоп 7.00 Антресолька 7.20, 7.50 Погода 7.25 Вісті 8.00 Усеперемагаючий

11.35 12.00 З

12.30, 16.50 Закон є закон 12.35 У світі єдиноборств 15.45 ,,1 О років на сторожі економіки .. , ч. 4 16.15 "Надвечір'я" 17.00, 18.30 За київським часом

Конкурент Приймальня столичної влади 18.10 Шлях до успіху 19.10 Фаза 19.25 Діловий світ 19.35 Саме той 20.00 Щс "Волинь. Знак лиха", ч. 4 20.35 Щоденник сесії ВР України 20.45 Вечірня казка

17.15 17.40

го­

з В. Заман-

8.55 Глобальні поради 9.00 Т/с "Міледі" 9.30, 10.00, 13.55 Закон

є

закон

9.35 М/Ф 9.40, 11.50, 12.40, 13.40 Телемагазин

10.05 BIZ-ТV. Своя сорочка 11.00 BIZ-ТV. Нон-стоп 12.05 Без краватки 12.55 Дачники 14.00 Місто мого життя 14.15 КНУКіМ представ-

ICТV 5.00 Ранкова музика 5.40 Т Іс "Династія" 6.30 Служба розшуку дітей 6.35, 8.15 ,,300 сек/година"

6.45 МІс "КліФФорд" 7.15, 14.55 М/с "Собаки­ 7.45, 8.55, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.55 Ділові факти 8.00, 9.05, 22.05 Спорт 8.10,9.15,19.05,22.15 Погода

Каламбур 9.25 Х/Ф .Про Вітю, Машу і морську піхоту»

8.20,21.00

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 Факти. Гарячі но­ вини

ня"

13.00 Х/Ф "Заміна-3. Пе­ реможець

8.00

лу

Щоденник сесіl' ВР України 11.50 Україна і світ музики 12.10 Нехай світ дізнаєть-

11.35

ся про Україну 13.00 Право 13.35 Абетка безпеки 13.40 Служба розшуку дітей 13.50 Ситуація 14.00 Т/с "Дні нашого жит­ ТЯ»

14.55 Т/с "Московські вікна"

Останній герой-2 16.55"ЗЗ квадратні метри» 17.30 Т/с "Громадянин на-

15.45

МІс "Дивні близню-

15.20 КИ»

15.50 М/Ф "ДенніС-Пустун" Т/с "Чудесна наука" 17.45 Т/с "Ві-Ай-Пі" 19.15 Х/Ф'Смертельна

17.15

18.35 Т/с "Усі жінки - відьми"

19.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.1 О Прихована камера 21.10 Х/Ф "ЯК по канату .. 23.15 ЩФ .10 років ми з тобою" - (" 1О років мо­

Х/Ф «Джек Рід. По­ шук справедливості .. 0.15 Сторінками тележур­ налу "ПлеЙбой .. 0.45 ХjФ "Пі Джей - при­ ватний детектив" 2.40 Х/Ф "Таємні гріхи ...

Т/с "Псі-фактор" СТБ

6.30 Прогноз погоди 6.35 Рослинне життя 7.05 Т/с "Мірелльє з любов'ю"

8.00 "Вікна". Бізнес 8.20 Прогноз погоди 8.25 Шоу 9.00 "Вікна ... Столиця 9.1 О На перший погляд. Португалія

9.35 Т/с "Чортеня ..

10.35

Т/С "Вогненна пусте­

ля»

Будинок Т Іс ·Ольга Сергіl'в-

14.00 "Вікна •. Новини 14.20 Т/с "Петербурзькі таємниці»

Т/с "Мірелльє з любов'ю" "Вікна ... Кримінал 16.35 Т/С "Жюлі Леско .. 17.40 Рослинне життя 18.15 "Вікна". Столиця 18.25 Шоу 19.00 "Вікна". Новини. Спорт 19.25 Прогноз погоди 19.30 Т/С "Вогненна пусте-

15.25

ля»

20.30 Час "К" 21.00 Будинок 22.00 Х/Ф "Чорний ангел" 23.00 "Вікна». Опівночі 0.05 Т/с "Жюлі Леско" 1.05 Прогноз погоди

1.10 2.50

Х/Ф "Відплата" "Вікна". Кримінал

НОВИЙ КАНАЛ 7.05 Телепузики 7.35, 15.40 М/с "Оггі і ку­ карачі" 8.1 О, 18.00 Т /с «Дикий ан-

..

9.10 Т/с "Кобра-ll" 10.00 Т/с "Неш Бріджес .. 11.20 Х/Ф "ПО той бік рифу"

13.00 Шоу "Вікна" 13.55. Т/с "Загублений СВІТ»

ут-з

переможниця вампірів" 19.00, 23.15 Репортер

6.05, 5.35 МІФ 6.20 М/с "Масяня" 6.25 Камера сміху 7.05 Справжній детектив 8.15 Т/С "Закон ..

9.25

Т/с "Зупинка за вимо­

ГОЮ»

10.35

Уроки

гарної пове-

дінки

10.55 Планета тварин 12.15 Шоу "LG-еврика" 13.10 Т/с "Есмеральда" 13.55 Велике прання 14.50 Усе для тебе 15.25 Т/с "Далекобійники» 16.30 N кілометр

несу

17.40

Т/С "Ізабелла» Т Іс "Зупинка за ви­

могою"

18.50

Т/С "Сезон полюван­

ня-2 .. 20.00 Подробиці

Х/Ф "Чоловічий ха­ рактер, чи Танго над

20.30

прірвою-2" 22.35 Х/Ф "Пальметто .. 0.40 Х/Ф "П'ятниця, 13-е-

8,·

19.30 20.30

Тягар грошей Х/Ф "Мішень, що бі­

жить .. 22.15,3.40 Кунсткамера 23.40, 1.00, 2.45, 3.35, 5.50 Зона ночі

0.10 Т/С

"Щоденник черво­ ної туфельки" 0.55 Служба розшуку дітей

1.05 Х/Ф "Космічні рейн­ джери .. 4.25 Х/Ф "Мішень, що бі­ ЖИТЬ»

5.55 Х/Ф "Космічні рейн­

12.30, 14.40, 15.55

Закон є

закон

12.40, 14.30, 14.55

Теле­

магазин

BIZ-ТV. Кап-

12.55, 14.00 риз

15.05 INSIDE 15.40 Епоха. ХХІ століття 16.00 Лінія долі 16.30, 17.30, 18.30, 20.30 СТН Концерт О. Сєрова Чорний квадрат 18.05 Х/Ф "Зелений фур-

16.40 17.35

ГОН»)

Ловися,

19.35

рибко, ло-

вися

19.45 Місто мого життя 20.00 Дозволите запитати 20.15 Вечірня казка 20.50 ,,5 хвилин з В. Заманським"

2

Реліквіl' і храми Укра­

ТЕТ 6.40 B1Z -ТУ. Диско 7.00 Антресолька 7.20. 7.50 Погода 7.25 Вісті 8.00 Усеперемагаючий го­ лос віруючого 8.30 СТН 8.50 ,,5 хвилин з В. ЗаманСЬКИМ»

Глобальні поради

9.00 Т/С

"Міледі" 9.30 Музика

Щс "Легенди

футболу"

15.00, 19.00,21.00 Новини 15.15 Не все так погано ... 16.20 Новини Європи 17.00 За київським часом 17.15 На своїй землі 17.40 З поверненням 18.05 Фольклорама 18.25 Ліки майбутнього 18.45 "Пані, панночка, панянка»)

Х/Ф "Попередня зат-

римка"

20.35 Вечірня казка 20.40 .. Суперлото", .. Кено" 20.50 .. Мегалот" 21.35 Світ спорту 21.45 Імена 22.30 У світі гарних новин 22.50 Служба розшуку дітей

23.00 Фестиваль моди .. Київський подіум", ч. 3 23.55 Концерт групи .. Любе", ч.

2

Мusіс-бокс Еготера Асоціація професій­ них видів єдиноборств

0.40 1.25 1.45

представляє

...

УТ-2 7.00 Т/с "Московські вікна .. 8.00 Х/Ф "Місто щастя штат Техас"

10.10 10.35

Від сузір'я до сузір'я

Чітко і ясно. З лю­ бов'ю 11.20 Пенсійна реформа 12.05 Естрадна прем'єр­ ліга 12.45 Надзвичайна ситуа­ ція

Людина і закон М/с "Міккі Маус і йо­ го друзі" 14.30 МІс «101 далмати­

13.20 14.00

нець"

15.00

Щс

"Прогулянки

з

динозаврами"

15.45

17.40 17.45 18.00 18.30 19.00

Подробиці Х/Ф "Обіцянка .. Х/Ф «Загублені космосі" 1.1 О Перша експедиція 2.15 Погода 2.20 Х/Ф "Обіцянка"

Х/Ф .Гонки "Гармат-

не ядро"

17.45 Х/Ф "Рот на замок" 19.30 ТСН 20.00 Кімната сміху 21.05 Х/Ф "Повернення не­ має)

23.10 Х/Ф «Потанцюємо?» ут-з

4.15 Великі романи ХХ ст. 6.00 Погода 6.05 Т/с "Королева мечів"

6.50,5.10

в

ICТV 5.00 Х/Ф "Тріумф кохання" 6.45, 7.20 Погода 6.50 Перехрестя 7.30 Повернення 8.00 М/с "Мовільські таємниці" 8.25 Т/с "Найгірша відьма" 8.50 М/Ф "Денніс-пустун" 1О. 15 Парк автомобільного періоду

11.00, 12.00, 14.00, 1500, 1600, 1700, 18.00 Факти. Гарячі новини Х/Ф .. Пі Джей - при­

10.45

.. Смертельна

МІФ

7.1 О Городок 7.40 Моя родина 8.25 Планета Здоров'я 9.00 Смачно з Б. Бурдою 9.40 Бадьорого ранку! 10.20 Камера сміху 10.55 Хто крайній? 11.25 «Діскавері" 12.30 Перехрестя кохання

Галопом по Європах Т/с "Псі-фактор, Х/ФЧого хочуть

жінки,.

Х/Ф "Рикошет« Сторінками тележурналу "Плейбой" 23.55 Х/Ф· Таємні гріхи" 1.40 Х/Ф «Вільне падіння" 3.20 Х/Ф "Зроблено в Америці"

21.30 23.30

розбірки"

8.45

Т/с

.. Вогненна

пусте-

ЛЯ»

9.40 Прогноз погоди 9.45 Домовик 10.00 Ви практично здоро­ ві

10.20

Прогноз погоди Щс .. Світ дико!' при­

род..и"

Муз. фільм

.. Весілля

сойок" Будинок Живе кіно Х пансія Рейс 14.20 Х/Ф "Усім - спасибіІ" 16.05 Абсолютно секретно. Шпигунські прис­ трасті 16.55 Т/С «Суто англійські убивства" - "Сімейні розбірки" 19.00 ·,Вікна". Новини 19.20 Х/Ф "На Дерибасів­ ській гарна погода, чи На Брайтон-Біч знову

12.20 13.20 13.40 14.00

йдуть дощі" 21.15 Будинок 22.15 Х/Ф "Відплата .. 0.05 Х/Ф "Пурпурна діва"

НОВИЙ КАНАЛ 8.00 Телепузики 8.25 М/с "Седрик" Т/С «Біттлборги" 9.25 Т/с «Кібердівчина" 9.55 Посміхніться, вас знімають' 10.30 За гроші

8.55

11.1 О М/Ф "Пес у чоботях" 11.55 Х/Ф "За родинними обставинами", с. 1, 2 (У перерві - 13.15 За­ питайте в лікаря) 15.00 Х/Ф "Великі канікуЛИ»)

16.40

Репортер 19.00 Х/Ф .. Сплеск .. 21.1 О Х/Ф .. Вірус"

Х/Ф "Лемент-3 ..

1.30 За гроші 2.00 Х/Ф "Аве Цезар" 3.30 Х/Ф "Вірус" 4.55 Х/Ф "За родинними обставинами" ТЕТ

6.25 BIZ - ТV. Нон-стоп 6.45 Антресолька 7.00 Ки!'вський регіОн 7.20, 7.50 Погода 7.25 Вісті 8. ОО Блага звістка з Р. Реннером

8.30 СТН 8.50 .. 5 хвилин

з В. Заман­

СЬКИМ»

8.55 9.00

ку-

Факультет перукарів

1.00 Один у кубі

Глобальні поради Ловися, рибко, лови-

ся

9.15 Гаряча тема 9.30 Правовий всеобуч 10.05, 12.30 Телемагазин 10.15 Клуб "Здоров'я" 10.50 BIZ-ТV. Фан-клуб 11.35 BIZ - ТV. Новини 11.45 IDЕЕА-студіо 12.15 М/Ф 12.35 BIZ-ТV. Українська двадцятка

УТ-1 Мusіс-бокс Х/Ф .. Озброєний і дуже небезпечний" 8.10 Золота Фортуна 8.40 Авто континент 9.05 Клуб Суперкниги 9.30 Крок до зірок 10.05 Нова армія 10.35 Територія безпеки 11.00 Модна лінія 11.25 Здоров'я 11.50 Подорож у дитинство

Аеросалон Сільська година Діловий світ. Тиж-

13.45 Для тих, хто вдома 14.05 Духовний вісник 14.25 Перехрестя 14.50. 19.00 Новини 15.00 ЧС з авто гонок "Формула-І ". Гран-прі Франціl' Оплески, оплески

Муз. історіІ' АрхіміСто Європейський вибір « Укррічфлоту" 18.05 Театральний Київ 18.30 Люди і долі 19.15 Світ. Огляд 19.40 Аудієнція 20.00 Бінго Бум Лото 20.40 Вечірня казка

20.55 "Кено" 21.00 Вісті тижня 22.00 Футбольні діалоги 23.00 Х/Ф "Озброєний і дуже небезпечний" Мusіс-бокс Мus,с-бокс

13.30 Nota Ьепе 14.00 Київ класичний 14.30 Місто мого життя

Х/Ф

19.05

УТ-2 Бокс по-справжньому. М. Грант - Д. Гуінн

7.00

8.00 Т/с .. Вавочка" 8.55 Лото-забава 10.00 Імена 10.55 Телефортуна 11.40 Усього доброго! 12.25 Милосердя 12.55 Родом з України 13.35 Резонанс 14.00 М/с .. Міккі Маус і

.. Приборкувачка

21.05 Х/Ф "Вільне падіння" 23.00 Парк автомобільного періоду

Спортпрогноз Штрафний удар

23.35 23.40 0.00

ДКТ

Світ

0.35 1.45

представляє.

Computera

Кентавр Х/Ф "Можлива причи­

на"

Прогноз погоди Абсолютно секретно. Шпигунські пристрасті

7.00 7.05

Т/с «Суто англійські убивства" - .. Сімейні розбірки"

7.50

9.05 Прогноз погоди 9.10 Ні хвоста, НІ луски 9.30 М стиль 10.00 На перший погляд. Крим

10.25 Х/Ф "Джек і бобове дерево»

12.15 12.20

Прогноз погоди

13.10

Х/Ф "На Дерибасів­

Будинок

ській гарна погода, чи

На

Брайтон-Біч

знову

йдуть дощі" 15.00 Колія 15.20 Х/Ф "Дикий гризлі"

17.10

.,Перехоплення« з М.

Фоменком

Автостиль Х/Ф .. Леді ГаМІЛЬТОН: між безчестям і кохан­

18.00

18.30

НЯМ»

20.30 Бізнес-студія 21.15 Будинок 22.15 Прогноз погоди 22.20 Х/Ф "Безсмертні" 0.25 Х/Ф «Жінки за Гратами"

2.25 "Перехоплення" з М. Фоменком

НОВИЙ КАНАЛ 7.45 Церква Христова 805 Телепузики 8.30 М/с «Седрик» 9.00 Т/с .. Біттлборги" Т/с "Нові пригоди сі-

мейки Адамсів» 10.00 «3 х 4,

10.40 М/Ф "Жив собі пес', 10.50 Х/ф'Як Флінн" 12.40 Х/Ф "Балада про доблесного лицаря Ай­ венго"

14.25

Х/Ф

16.40

Х/Ф «Американка" Спецрепортер

18.30 19.00

йо­

го друзі" М/с ,,101 далмати­

14.30

нець"

15.00 Т/с «Агентство НЛС" 16.00 Х/Ф .. Змова дебоши­ рак"

.. Коро-

леву"

19.30 ТСН - Епіцентр 20.15 Аншлаг' Аншлаг! Х/Ф "Затворник» Бокс по-справжньому. М. Грант - Д. Гуінн 0.20 Х/Ф .. Демони війни ..

23.10

ут-з

4.20 Х/Ф "Сім наречених єфрейтора Збруєва" 6.00 Погода 6.05 Т/с «Королева мечів» 6.50 "Діскавері" 7.50 М/Ф 8.15 Х/Ф "Космічний "Джем" 9.45 Академія сміху 10.20 Прокинься і співай 11.10 Караоке на майдані 11.50 Усе для тебе Мелорама Шоу «LG-еврика" Х/Ф .. Сім наречених єфрейтора Збруєва" 15.45 ВВС. Жива природа 16.45 Моя родина 17.35 Х/Ф «Мортал Ком-

12.25 13.05 14.00

бат"

19.20 Шоу 20. ОО Подробиці тижня 20.50 КВВ. Кращі ігри 23.10 Сплеск культури? 0.00 Х/Ф .. Перекид" 2.05 Королівські секрети 2.35 Погода 2.40 Х/Ф «Кінець літа" ICТV

5.10 Х/Ф «Рикошет" 6.50, 7.45 Погода Х/Ф «Мисливиці" МІс "Мовільські таєм­ ниці" 8.15 Т Іс «Найгірша відьма"

.. Сплеск·,

Х/Ф "Люба, я змен­ шив дітей" 21.05 Х/Ф «Іствікські відь-

23.15 Гол! 0.1 О Х/Ф "Правдива віра" 2.1 О Х/Ф "Американка" 3.40 Х/Ф "Іствікські ВідЬ' ми"

5.30

Х/Ф «Балада про доб­

лесного лицаря Айвен­ го»

ТЕТ

21.25

8.45 Х/Ф "Амазонія"

Т/с «Псі-фак­

тигрів»

9.25

0.35 1.25

7.00 7.50

хочуть

СТБ

6.00 6.35

Х/Ф "Атака на

.. Чого

3.35 Х/Ф «Амазонія"

НЕДІЛЯ, б липня

17.50

Америці" Х/Ф

15.45

тор"

21.25, 21.55 Погода 21.30 Вісті 22.05 Поза законом 22.30 СТН 22.40 Новини з вітрини 22.45 Уроки історії 23.1 О Шлях до успіху 23.25 Х/Ф .. Ребро Адама" 0.45 КНУКіМ представляє.

17.00 17.20 17.40 18.00

вини

10.25 Коронна страва 11.15 Квартирне питання 11.55 Галопом по Європах 12.45, 18.45 Факти 13.00 Україна енергетична 13.40 Х/Ф "Зроблено в

18.10, 0.55

ля

12.1 О 12.30 13.20

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Факти. Гарячі но­

жінки»

20.00 Один день 20.30 СТН 20.55 Глобальні поради 21.00 BIZ - ТV. Строката

Х/Ф "Аве Цезар"

18.30

23.15

ця»

день

СТБ

6.50 Прогноз погоди 6.55 Рослинне життя 7.25 Час "К" 7.50 Т/с «Суто англійські убивства« - "Сімейні

10.55

14.20, 15.45

Музика

МІФ Т/с .. Безсмертний" Економічний вісник BIZ-ТV. Новини Прибуття потяга «КіноВIZмеж" МІФ Київський регіон Правовий всеобуч Лінія долі Т/с .. Полонені сер-

15.15 16.00 16.30 16.40 17.05

20.30 22.50

10.25

вдома

19.10

М. Танича

14.40

14.50

20.00

17.00 17.45 19.05

7.55 Форсаж 8.15 Контролер 8.45 Православний Світ 9.05 Вічні істини 9.15 Зірки, на сценуl 9.45 Дитяча лінія 10.1 О Автопілот 10.30 Інновація 10.50 Подружки 11.25 Хто в домі хазяїн? 11.50 Характер 12.20 Панорама (англ.) 12.40 Край 13. ОО Антракт 13.35 Милосердя 14.00, 14.45 Для тих, хто 14.15

15.00 Справжній детектив 15.35 Т/с "Коломбо" 17.20 Академія сміху 17.55 Ювілейний концерт

гра"

УТ-1 Мusіс-бокс Темник Спозаранку Концерт групи "Лю-

бе", ч.

"Космічний

\(Джем»

ловіків" 15.20 Х/Ф

СУБОТА, 5 липня

6.00 6.15 6.40 7.10

Х/Ф

13.30

ватний детектив .. 12.45, 18.45 Факти 13.00 ДКТ представляє. Світ Computera 13.40 Х/Ф «Дайте нам чо­

20.55 Глобальні поради 21.00 Київський регіон 21.25. 21.55 Погода 21.30 Вісті 22.05 Без краватки 22.45 Х/Ф "Кидали" 0.40 Решето 1.40 BIZ-ТV. Ніч. Екстра

джери»

8.55

за­

гублене місто"

їни

на})

6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но­ вини

НОК»

10.40 Шоу С. Звєрєва 11.1 О Відображення 11.40 Т/с .Легенда про

гра"

14.55 М/с "Невгамовні .. 15.20 М/с "КітПес" 16.05 М/с "Злюки бобри .. 16.35,7.30 М/с "Сакура. 17.05, 2.50 Т/с "Баффі -

Х/Ф "Колір ліловий"

Молодіжна телеслуж­ ба 10.10 М/с "Літаючий буди-

9.40

22.20

гел

чальник»

одержує

все"

УТ-2 Т/С "Московські вікна .. ТСН 8.25 Т/С "Маросейка, 12 .. 10.00 КВВ-2003. Прем'єрліга. Москва, 1/8 фіна­

7.00

Х/Ф "Тріумф кохан-

10.45

16.25

16.45

ЦЯ"

вою-2 ..

11.35 12.35

ляє. Факультет гостин­ но-ресторанного біз­

Т/С "Полонені сер-

Х/Ф «Чоловічий характер, чи Танго над прір­

20.55 "Кено" 21.30 Євробачення-2003 22.30 "Наголос .. 23.00 Підсумки 23.30 Темник 23.55 Форсаж 0.15 Т/с "Золото" 0.45 Мusіс-бокс

23.40

ським"

19.00

Цей таємничий СВІТ На хвилях Світязя, ч.

більного зв'язку в Ук­ раїні,,)

лос віруючого

8.30 СТН 8.50 ,,5 хвилин

М/с "Тристан і Ізоль­

Новини

14.00

Т/С

тих, хто вдома

10.20, 11.55 Служба роз­

11.00, 1500, 19.00. 21.00

на»

2.45

Для

да"

пусте­

3.35

15.20

шуку дітей

11.35 Будинок 12.35 Т /с "Ольга Сергіів­

20.30,

МІФ

10.25

ля"

13.00,

УТ-1 Доброго ранку, Україно! 6.ЗО, 7.00, 8.00 Новини 6.35,7.10 Автонавігатор 6.40, 7.05, 8.10 Погода 7.30 Абітурієнт-200З. Юриспруденція 7.55 Знай наших 8.05 Спорт 8.15 Т Іс "Золото" 8.45 Ранок ділової людини 9.05 Ситуація 9.20 Вічні істини

11.20,

3.30 Погода 3.40 Великі романи ХХ ст.

пожежники»

6.00

10.05,

8.00 "Вікна". Бізнес 8.20 Прогноз погоди 8.25 Шоу 8.55 ,Вікна". Столиця

1.30

Погода

21.ЗО Вісті

9.30

6.30 Прогноз погоди 6.35 Рослинне життя 7.05 Т/с "Мірелльє з

. 14.30 Дозволите запитати 6.45 М/с "КліФФорд" 7.15, 14.55 М/с "Собаки­ 14.45 Х/Ф "Життя Робінзопожежники .. на Крузо" 7.45, 8.55, 12.45, 18.45, 16.25 Без дієт і рецептів 21.45 Факти 16.30 BIZ-ТY. Новини 7.50 Ділові факти 16.40 BIZ-ТY. Каприз 8.00, 9.05, 22.05 Спорт 18.00 Вище світло 8.10,9.15, 19.05,22.15 По18.25 З5 хвилин джазу года

ля

мос"

16.45

СТБ

22.00

20.55 Глобальні поради 21 .ОО BIZ -ТV. Строката ку21.25, 21.55

Т/с «Сезон полювання-2 ..

2.35

3.55

манським»

22.05

тюристи"

часом

17.15 Родом з Украіни 17.50 Запитай у влади 19.10 Енергетичне поле 19.30 Діловий СВІТ 19.40 Саме той 20.00 Т/с "На вістрі ножа" 20.50 Вечірня казка 20.55 "Кено" 21 .35 Ракурс 21.45 Світ спорту

20.00 М/Ф 20.10 Епоха. ХХІ століття 20.30 СТН 20.50 ,,5 хвилин з В. За­

6.30 BIZ- тv. Диско 6.45 Київський регіон 7.20, 7.50 Погода 7.25 Вісті 8.00 Життя в слові з Д.

Ма-

йер

СТН Глобальні поради Споживач Х/Ф .. 4:0 на користь Танечки" 10.50 Музика 11.00 КВВ. Київський клуб

8.30 8.55 9.00 9.20

12.301NSIDE 13.05 BIZ-ТV. Нон-стоп 14.45, 15.40 Телемагазин 14.50 Право~ий всеобуч 15.20 М/Ф 15.55 ,,35 хвилин джазу" 16.30 СТН-спорт. Тижневик

16.50 М/Ф 17.20 Музика 17.30 Уроки історіІ 17.50 Мерія 18.15 ЩФ .Йдучи дорогою до храму"

18.45

Доброго вечора, ки-

яни' 19.15 Телепрес-клуб 20.00 Київські мініатюри 20.30 СТН-тижневик 20.55 Глобальні поради 21.00 Планета Боулінг 21.30 Х/Ф .. Крайня обережніСТЬ" 23.20 Спокуса

0.00 ,,35 хвилин джазу" 0.40 BIZ- ТV. Нон-стоп


NI48 (9454)

3.01

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

nоло.енн, "РО І6;р ІІ "ДІ",

Довму НІ РОJ.'щенн.

06'єп;.

,opr;8II;

І. Загальні положення Збір за видачу на розміщення об'єктів торгівлі встановлюється згід­ но із Законом України «Про систему оподаткування» та Декрета Кабінету Міністрів України «Про місцеві подат­ ки і збори». 11. Платники збору Платниками

фізичні ницької

збору

є

юридичні

та

особи, суб'єкти підприєм­ діяльності, які здійснюють

торгівлю на території міста залежно

від статусу об'єкта торгівлі та його територіального розміщення.

ІІІ. Ставки збору Ставки збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг встановлюються в таких

Центральні

мірах:

.

Колектив ШБУ-50

~

ГАЛАСЬ 3 ювілейним днем народження.

~

Від щирого серція

~

бажаємо:

1

. І щоб щедрою сон.я'lна доля була.

~

Щоб не раз ювілеіmі пісні ще лунали,

Ща('mя тобі і людського тепла. Бажаємо посміlUОК

~e.дl

u щедрої долі,

Душу хаи гріє людська доброта.

Утоми не знай ти ні в чому

Ultіколи,

",

Будь /1!и здорова на довгі літа.

ри».

11.

Відповідальність за повноту і своє-

Платники збору

Платниками збору з власників собак є грома­ дяни власники собак (крім службових), які про­ живають у будинках дер­ жавного і громадського житлового фонду та при­

часність сплати збору покладається на орган, уповноважений виконкомом міської ради відповідно до чинного законодавства. Контроль за сплатою збору здійснюється податковою інс­ пекцією. Зайво внесені суми платежів зара­ ховуються на чергові внеси або по­ вертаються платнику за його заявою

справляється

за

Секретар ради Л. В. ГО~ТЮК.

що

рамках Всеукраiиctoкоro конкурсу ДИТ1lчоro маllIOН~

•.

eкry дитячої анімаційної студіі

"Пістон». Найкращі роботи пуб­

Спасибі, 'lОловіче дорогий,

ласному рівні, пропонується на­ малювати комікс, коротку історію (чи епізод) в картинках

лікуватимуться в дитячій газеті «Абракадабра» .

спасибі, батьку наш ласкавий,

на

в

БАРДАША

За щирість се.рдечну й турботу

тему

дотримання

громадя­

нами України законів про опо­

про нас,

даткування.

Переможець конкурсу у цій номінаціі отримає можливість безкоштовного (заочного) нав­ чання в 1-й Всеукраїнській ди" тячій анімаційній школі «Аніма­ ція». Кращих учасників цього конкурсу буде залучено до про-

спочинку

И готові на поміч прийти повсякчас.

Дай Бог тобі рОКів багато-багато В здоров'ї і праці світанки стрічать! Хай в батьКівську хату

Роботи надсилати для участі цьогорічному конкурсі до 20 липня 2003 року за адре­ сою: м. Бровари, вул. Київська, 286, кімната 221. Протягом всього року для участі у конкурсі наступного ро­

ку за адресоІО: 04071, м. Київ, вул. Оболонська 47, к. 116, кон­ курс «Найкращий комікс».

висновком

по­

Секретар ради Л. ~. ГQР&АТЮК. .1

t j

і.

МПП

<<1(10)>

м. Бор"сniль, вул. Київський ШnIi!Х, Q4, кімната 39,

ПРОПОНУЄ

до ПРОДАЖУ

АРЕШТОВАНЕ МАЙНО: окре.,і елементи торговеnьного ко

... плексу,

що

знаходиться

за

адресою: Київська область, Бро­

варський район. с. Фрунзівка, які належать Хлебіку О. 1. Склада­ ється:

Огорожа (залізобетонні пли­ ти) -60 шт.; Металева огорожа (металеві раМКI1) - 10 шт.; Літні павільйони для продажу м'яса - 5 шт.; Металеві столи - 5 шт.; Водяна свердловина з ручним

1.

2. 3. 4. 5.

і в будні і в свята СКJlика твоя щирість душевна дітей і внучат.

l

__

П.

та

даткової інспекції через органи Державного казна­ чейства.

1і,lНре.11 01i'111І11 11'.1111 IІАІТІ8ВІ іИlllqіl' IllїРмВЕ, Дітям, що потрапили до фі­

з днем народження.

заявою

кожний

рік в розмірі 1О відсотків , неоподаткованого мініму­ му доходів громадян на час нарахування збору за кожну собаку.

чейства.

упов­

виконкомом

Контроль за сплатою збору здійснюється подат­ ковою інспекцією. Зайво внесені суми пла­ тежів зараховуються в чер­ гові внески або поверта­ ються платнику за його

ІІІ. Ставки збору Збір з власників собак

податкової інспекціl' Державного казна­

собак

органом,

нодавства.

ватизованих квартирах.

оroлоwyпьс. додаткова номінаці. «IIAIЇI:'AIIUIii 1:0....с

~

з

повненнями та Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збо­

нального туру конкурсу на об­

ВАСИЛЯ ТРОХИМОВИЧА

оо

скільки б літ не минуло,

оподаткування»

наступними змінами та до­

д.

за р.чки твої, що не знають

Щоб раділа життю,

встановлюється згідно із Законом України «Про сис­

у, Відповідальність платників

власників

Броварсько'l' міської ради, і перераховується до міс­ цевого бюджету. Облік сплачених сум збору проводиться подат­ ковою інспекцією. У. Відповідальність платників і контроль податкових органів Відповідальність за пов­ ноту і своєчасність сплати збору покладається на платників податку та орган, уповноважений ви­ конкомом міської ради від­ повідно до чинного зако­

І. Загал"ні положення Збір з власників собак

тему

з

новаженим

ПOllо.е.... про з6ір 3uacНliI с06ак

і контроль податкових органів

та висновком через органи

Збір

СТЯГУЄТЬ9Я

N2 248-13-24

виконко­

диться податковим органом.

Незалежності,

Вітаємо дорогого чоловіка, турботливого батька, прекрасного дідуся

щиро вітає

'

вулиці:

уповноваженим

мом Броварської міської ради. Збір за видачу дозволу на розмі­ щення об'єктів торгівлі перерахову­ ється суб'єктами підприємницької ді­ яльності до місцевого бюджету і є одноразовим платежем. Юридичні та фізичні особи, які сплатили збір за видачу дозволу на розміщення об'єк­ тів торгівлі, отримують відповідний дозвіл. Облік сплачених сум збору прово-

Гагаріна, Київська, Короленка, Кра­ совського, та Димитрова (біля заліз­ ничного вокзалу). Торгівлю з машин вантажопідйом­ ністю (понад 5,5 т) вважають як дві машини вантажопідйомністю до 5,5 т.

На розміщення стаціонарних об'єктів торгівлі та сфери послуг встановлюються в таких розмірах 20 неоподатковуваних мінімумів до­ ходів громадян;

1.

.

органом,

ІУ. ПОРRДОК обчисneННR та строки сплати збору

ДОДАТОК 2 до рішення міської ради від 19 червня 2003 року

щення об'єктів торгівлі справляється

громадян.

роз­

~ .....-.....,.~.

ІУ. Порядок: обчисneННR та строки сплати збору Збір за видачу дозволу на розмі­

2. На розміщення об'єктів дрібно­ роздрібної мережі: Кіосків, кіосків-автопавільйонів та пересувних кіосків типу «Купава» - 15 неоподаткованих мінімумів до­ ходів громадян (далі НМДГ); - Палаток, лотків, столиків, візків, низькотемпературних лотків при­ лавків, торгових автоматів на рік 10 НМДГ; на місяць - 5 НМДГ; на тиждень - 3 НМДГ; на один день - 1 НМДГ; - На торгівлю з автомашин: - вантажопідйомністю до 5,5 тонн включно - 10 НМДГ на 1 місяць; - -»- - 5 НМДГ на 1 тиж.; - -»- - 1 НМДГ на 1 день; - легкових автомашин - 6 НМДГ на 1 місяць; - -»- - 3 НМДГ на 1 тиждень; - -»- - 1 НМДГ на 1 день. Примітка: Ставка за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі на центральних вулицях і площах міста та місцях масового перебування гро­ мадян збільшується в 2 рази, але су­ ма не повинна перевищувати' 2Р нео­ податковуваних мінімумів доходів

ДОДАТОК 1 до рішення міської ради від 19 червня 2003 року за N2 248-13-24

насосом;

З любов'ю і nов.агою -

Дерев'яний будиночок; Цегляний туалет; Металеві ворота; Залізобетонні «башмаки» під огорожу - 62 шт.; 10. 3емельна ділянка 0,48 га (зна­ ходиться в оренді).

6. 7. 8. 9.

дружина, ДІТИ,

внук Богдан.

~~

Довідки за телефонами:

11 РІ ...._іІ ur...._IITIII .11 та illаТIІIЇ':

.011'"

ИА,ЧAn.н~'"'о.ІН"."і

3дАЕМО В ОРЕНДУ nEPYКAPHIO

ЦЕНТ' , ......fКI', м. ІРОВАРИ КИЇВС...ОІ

О&JIАДНАНН.М. 140.11401(: .-(tJ44N)-S- r 3-9О_

3

AKqil ccAiaAOra

оператор комп'ютерного набору.

&роварський ВуП! nOBЇAOМll8C, що 'Іри вас 8сеукраі.с"ка

.КУ

aKql. «Alallor

Заяви

У Київській обласній дирекцїі УДППЗ «Укрпошта» проведено ІІІ рОЗіграш серед учасників акції. Однією з володарів призу від Київської обласної дирекціі стала жителька с. Плоске Броварського району Педорашко М. І. Це вже другий призер від Броварського району за період прове­ Отже, акція триває. Запрошуємо всіх жителів міста та району надати свої пропозиціі щодо роботи ві,оділень зв'язку Бровар­ ського ВуПЗ, надання нових послуг ві,оділеннями зв'язку. Четвер­ тий розіграш призів серед учасників акціі' «Діалог з клієн­ том-2003», які нададуть свої пропозиції, відбудеться 10.07.2003-р. Сподіваємось на продовження нашого діалогу.

81Д

18

ДО

40 .01('8.

Оплата висока. ТfЩефQнувати ~a номера..",:

. 4-1i·~9

газеmа

РilA, p~iiCIIIНOЇ

..ержавної

СПіВЗАСНОВНИКИ:

ma

paiOНlloi

IlAMIHicmpaulї.

колектuв

реЬ,вкції rазетu, Броварські міська і раїюнна Pa.AU, раї/анна ь'ержаь'міністрвuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. /ндє!(с

б12В5

свою

діяльність.

Претензії

одного місяця з

моменту публікаціі оголошення в газеті,

адреса: м. Бровари, вул. Короленка,

68-А, кв.

88,

тел.

6-30-67.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію

ТОВ «Тендер". код єдрпоу 23577860, видане виконкомом Броварської міської ради

мер

міс"кої

15.08.2003 р.

пред'являти протягом

Адміністрація Броварського Byn~.

О В

усіх

• МП «Альона". код ЗКПО 13709102, припиняє

дення акціі.

від

Співбесіда (тестування) відбудеться 20-21 серпня 2003 року о 10.00. Термін навчання 1 рік. За довідками звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Лагунової, 17-А, тел.: 6-13-14.

npOBo".YII Украї.СІІке "ер.ав.е ni"np.IМnBO nOW'I080ro зв'.зку «YKpnOWYCI».

6рOllарс ..кШІ

приймаються

бажаючих до

3 IOIC.'om-2003»,

13.02.1997 р., реєстраційниі1 1623, вважати недійсним.

07400, Кці,с"ка 064 .• м. . 6ул"в. Незалежності, 2 . PeAaKmop: 4-03-76. 3асmущщк peAaKmopa: 4-21-34. 8іААілu: сільського rocnoAapcmBa 4-02-92; промuсловосmі

і

соuіальнuх

Івановича, вважати недійсним.

• Втрачений атестат про повну середню ос­ віту серія КХ 18037147, виданий 21 червня року Броварським вищим училищем фі­ зичної культури на ім'я ЛИСКО Ольги Микола· ївни, вважати недійсним.

2002

адміністратор;

-

Uиt<Qлайовича, вважати недійсним.

• Втрачене посвідчення потерпілого внаслі­ аваріі на ЧАЕС серіі в·п категорії, 4, Ne 084943, видане на ім'я СЕМЕНЧУКА Миколи

~ rnti.\0OO>!Dlil ~ a'i.\~8

IlІіЕНТОМ- 2003 ••

• Втрачене свідоцтво приватного підприєм, ця Ne 1896 від 21.03.1995 р., видане Бровар· ським міськвиконкомом на ім'я ХIМIЧд Валерія

док

OIJlAm

Тelfефон /ІІІІ8

(04495) 5;21-55, 5-39-56.

но­

Втрачене посвідчення -Ветеран праці. серії АА N2141528, видане 4.12.2002 р. Бровар­ ським управлінням праці та соцілаьного захис· ту населення на ім'я ГУЛЬКЕВИЧА Миколи Пет·

ровича, вважати недійсним. Втрачеtlе свідоцтво приватного підприємця ідентифікаційний код 1901022700 реєстрацій· ний N2 5190 від 10.09.98 р., видане Бровар·

ським міськвиконкомом на ім'я КОВАЛЬОВОЇ Ніни Павлівни, вважати недійсним. Після важкої, тривалої хвороби на

64

році

пішов із життя прекрасний керівник, чуйна, розумна, мудра людина, начальник Мосто­

загону-112 ВАЩЕНКО Вітадій Іванович. Висловлюємо щирі слова глибокого спів­

чуття з приводу тяжкої втрати. Нехай зав· жди земля йому буде пухом, а добра згад· ка про Віталія Івановича залишиться у серцях рідних, близьких друзів, товаришів, всіх, хто його знав, як світло незгасимої зірки на небозводі. КOJIеІСТИ8 ІИЩОГО навчаnьного зацаду .EJohouiko-техноnоrічниіі універе"т,,>

ААРЕСА:

numaHb,

лuсmів

і

бухгалmерія; приСІом оголошень

• • • •

масової робоmu

4-()4-81;

4-23-~.

управління у справах пресu

РедакцІя не зав.ди падlл"е Аоз ..цlю авторів.

З~ точніст .. !lиlСладенltж фактів відповlдае автор. Аистування За

:..... іст

:.

чltтача .... и

-

на сторінкаж

рекла.Jtи відповідал"ніст .. несе

ВіААруковано в ЗАТ

"6poBapCb~1t "ру~~р"я·

za:.emIt. реКла .... одавец ...

та інформаuії Київської оБЛАержаАМіністраuіі .

Зам. Тираж

2662 ?10Q прим.

#48 2003  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you