Page 1

Середа,

25 червня 1997 р. N!! 48 (8838) Ціна до­

Виходить

говІрна

17 квітня 1937 року

з

Газета

Броварських

міської

та

районної

рад

народних

депутатів

Часу для зволікань немає -ра

ну,

начальник раИ1DНI·юr·о

відділу земельних ресурсів, начальник райвузла зв'язку, редактор газети І Т.Д.

Комісії

з

перепису з

3-5

осіб мають бути створені сільськими та Калитянською селищною

радами

народних

депутатів.

На

чергових

розглянуто

засіданнях

ряд

першочерго­

вих завдань, пов'язаних з ор­

ганізацією перепису населен­ ня в м. Броварах та районі. З інформацією про Положення про

Розпорядженнями голів рай­ та міськдержадміністрацій створені комісії з питань спри­ яння проведенню у районі та

місті Броварах у 1999 році Всеукраїнського перепису на­ селення. До них увійшли на­ чальник та заступник началь­

ника статвідділу, начальники районного та міського в~дділів ГУ МВС України, начальник виробничого управління кому­ нального

господарства,

гене­

ральний директор виробничо­ го управління по експлуатації та ремонту житлового фонду, головні архітектори Mjcтa та

перепис

виступив

на­

чальник міського відділу ста­ тистики В. В. Христенок. Про те, що справа це цілком

серйозна і відповідальна, го­

ворилось у його виступі на засіданні комісій. Однією з основ успішного перепису є чітко налагоджене 'адресне господарство. Вже до 1 липня нинішнього року

треба уточнити межі населе­ них пунктіer, упорядкувати на­ зви вулиць, номери будинків, квартир. У зв'язку з цим не­ обхідно перевірити, чи на кожному будинку, - адмінприміщенні є' ном~рний знак, чи добре видно иого з вулиці. Якщо ж знака немає, оцінимо значущість такої роботи дпя.нашої :Іагальної стабільності.

Бо сьогодні хліб

,-

не тільки пісня,

а й індульгенція від голоду ДJІЯ багатьох наших співвітчи:шнків. Хоча попереду будуть не менш нервові жнива.

Від того, яким .буде теперішній врожай, чимало важить доля на­

Травк КОСІІТIJ Ми;ТК А8ТІІТIJ. А КАіlа настаННТIJ?'. ХЛІБОРОБИ КСП «Бобрицьке» досч)()ково, nсршими в районі

ПРОВС.'ІИ І(f>огорічну весняну посіВIlУ. ЗР()1уміло, для Америки це всього ШIІІІе ,шекдот. А ДДЯ ІЩС'? Схожс, що анскдот дуже схо­ ЖИЙ на правду. Ссло, «Оlцасшшлеllе» словесними

«прі()ритета~и», придавлсне

ціllами на еШ:РГОllосії, тсхніку,

\lінера:IІ,ні добрива, '1(Iсобl-1 "\аХИС­ ту ))()С!lИн- сі!'. Сіє, щоб lІе буж)

ІІІОГО сувсренітету ...

Посівна ЙШШl 'І проблемами. Голова правління КСН «Бобрицьке» Станіслав Малюга і)()1ДУМУЄ, як провести заготівлю кормів, вирости;ги городину, цук­ рові б)'l)ЯКИ, підготуватися до жнив. Хліборобська думка вічність, покрита таємницею, як і саме народження хліба, 1"1 :lакриттям вологи, підживленням і підсівом о:шмих, сів бою ярих зернових і "Іернобо­ бових культур справилися вчас­ но. «Заплели віною> і на догляд за просапними культурами. Ме­ xalli'lllТop Василь КУМУС за два світлові Jщі провів міжрядний обробіток на всій 55-гектарній площі. Хіба це не-рекордНИй ви­ робіток'? Значить, вміюТІ, наші' славні хлібороби господарювати на 'Н:М.'Іі.

IlIОК)' від чеРІ' "НІ хлібом. Хоча часто мирна посівна робота стас фРOlІТО~I. ТерміIlОВО lІе рік і І1е два виоиваюТl,СЯ 'ІаШIСllі LJaСПIІІИ, паШ,lІе, техніка. Проб.:Іеми пере­

ти, коліllва.'lll летяТІ,. І

веЩ:І1і в )()1РЯ;~ вічних.

лстітимуть, допоки lІе 'Іапрацю­

На щастя, lІе ВСЮДИ й lІе "І(ІВЖДИ все так ніКУДИШIІІ,О. Є .'ІЮДИ, які 'ІМОІ'ЮІ в умовах «війни» законів, бежарності відомств знайти все

потрібнс для поеівної. Їх -- орен­ дарів, фермерів, тямущих гонів ко!П'оспів " чимало в нашому раЙОllі. У ІІИХ посіВІІа f' посівна, а

lІе «ф)юнти» і беН'lИнові «атаки». Можливо, ми ШШІС З часом

...

СІ,огодні ч)ави косять

- муф­

ють t:кономічні "IaКОНИ.

Попри всі біди, треба віддати lІалежне, сt:JlЯНИ з неможливого

роб!ІЯТЬ можшше, аби косити трави, 'Іаготовляти сінаж, сіно. Я бачила і чула, як бобрицькі ме­ хані'lатори ра:IОМ 'І головним іllжунером Миколою Литвином ПРОКJIинаюп, над :lіпсованою Дt.'Таллю все і вся. Але таки кле

то

сл

п

про

нього влаСНИКОВІ помешкання,

керівникам піДПRИЄМСТВ, уста­ нов і організаЦІЙ. Із запитан­ нями щодо нумерації бу­ динків, про нумерацію інших

приміщень неоБХІДНО зверта­

тися до виконкомів сільських та селищної рад народних депутатів.

У цей же термін відділу ста­ тистики разом із селищною і сільськими радами' народних депутатів, районним і міським

відділами міліЦІЇ, комбінатом

комунальних підприємств, архітектурними відділами не­ обхідно перевірити повноту обліку населення, стан ад­ ресного

господарства,

уточ­

нити межі населених пунктів.

Проведення першого Все­ українського перепису насе­ лення -справа складна і відповідальна, отож і вимагає організованості, дисципліни не лише від працівників ор­

ганів статистики, а й усіх при­ четних

до

цього

заходу

служб, їх керівників. Зрештою кожного свідомого Броварщини.

жителя

Ми помітно відстаємо із проведенням заходів

по пiдrотовці до проведення чергового перепису,

-

таку одно:шачну оцінку дав роботі відділів та

служб райдержадміністрації голова районної комісії з питань сприяння "проведеншо перепису' населення

за{,'Тупник

голови

райдер­

жадміністрації Л. А. ВаЙсфельд. - У липні на :lасіданні комісії ми детально розберемося з вину­ ватцями такого стану справ і, очевидно, :lМушені

будемо робити оргвисновки. З такою постановкою питання важко не пого­ дитися, бо заходи для успішного й своєчасного перепису населення треба вжити справді неорди­ нарні. На сьогодні ж іще немає чітко визначених

меж населених пунктів, не впорядковано нумерацію

вулиць

та

будинків.

Це

назви і :шачною

мірою залежить від відділу земельних ресурсів,

архітектури, інших відділів та служб. Серйозні претеюії є і до райтелекому. Та й на місцях не краща ситуація. У Калиті, приміром, немає плану селища, на 24-х будинках відсутня нумерація. Подібне спостерігається і в селах району. Тому перед керівниками відділів, служб, головами сільських рад народних депу­ татів поставлено завдання оперативно вирішити питання підготовки до перепису. Адже на рівні

області й держави цій акції надається неабиякого значення. Свідчення тому останнє :laсідання об~ ласної комісії з питань сприяння перепису насе­

лення, на якому двох керівників було знято з ро­ боти, а трьом

-

оголошено догани. Аби не по­

вторити їхньої долі, час і нашим керівникам ро­ бити належні висновки. Інф. «Нового життя»

пають, niдв'язують дротом і ко­

сять ... трави. Щоб, боронь Боже, не залишилась худоба голодною. Переконана, "І горем, але збе­ руть перший і другий укіс трав, :Іаскиртують "Іапрограмованих

тонн сіна, :IaГОТОВJJЯТЬ 2000 тонн сінажу. Та при подібному ставленні до них надалі селяни під час жнив можуть просто не вистояти. І це буде найдрама­ тичніше. А поки що колоситься овес, який нинішнього року тут посіяли

600

13 бере:шя. Тоді ще ніхто не сіяв, як бобрицькі механізатори вивели в поле агрегати. Пjсля того БУШІ СЮІЬні моро:ш, вітри, різкі пере­ пади температури повітря. Дехто посміхався. Мовляв, там, у землі,

вівсу і «жаба Цицьку дасть». Та ті ранні посіви вівса нині мають

найкращий вигляд. Отож, мабуть, недаремно ска'lано: «Сій в ГРЯ:ІЬ будеш КНЯ'ІЬ». Добрий вигляд мають посіви ярої пшениці, інших 'Іернових КУ.'ІЬтур. По всьому вИJUIО, зерно бур.е. Та чи 'lуміюТl, його зібрати механі"lатори, маючи добиту техніку'? Думаю, не одну людську печіllКУ внї;щть ЦІ,ОJ'()річніжни­

ва. Нс",а "lаШIСНИХ 'Іастин, lІема мета:I), 'І ЯКОІ'О У сі:п,ській куші

щось ВИК!lепати б. (А є У Бобрику умі.Іьці, що іі блоху підкують. Так нічим). ДовО)J,lIП,СЯ, по суті, са\lО­ тужки вишукувати можливості

забе"Шt:ЧИТИ сt:бе "lапчаСТИllами та ВУ:lлами. Своїми СИ.'JaМИ хлібороби реМОН1)10ТЬ, рестав­ рують і поновшоють 'Іношені та

зіпсовані :іапчастини. Галина ПОЛЯКОВА.

Пожежа •

з НlЧОГО не виникає ЗДАВАЛОСЯ

"Б,

кожен дорослий повинен чітко

усвідомлювати прописну істину: дозволяти дітям гра­ тися із сірниками, пустувати з вогнем ні в ЯК(іМу разі не можна -- наслідки ж-бо можуть бути непередбачувані. Та на жаль ... За домашніми клопотами батьки та рідні часто­ густо залишають своїх дітей без нагляду і потім зму­ шені будуть розплачуватись за свою безпечність доро­ гою ціною. Лише на якусь мить з

поля зору дорослих випав

п'ятирічний житель Плоского Юрко ЗіноватиЙ. Але й цього буті достатньо, аби, пустуючи з вогнем, хлопчик підпалив речі в кімнаті. На щастя, обійшлося без тра­ гедії, але домашнє майно було пошкоджено. Та й до­ рослі ляку набралися. Кількома тижнями по тому подібний випадок тра­

'пився й У Красилівці, де причиною виникнення пожежі в квартирі громадянки Т. М. Царенко стали пустощі з вогнем чотирирічного о. Супрунчука. Зараз, літньої пори, загроза виникнення пожеж з при­

чини дитячих пустощів із вогнем чи сірниками зростає ще більше, адже у них з'являється більше вільного часу. Тому обов'язок батьків не лише роз'яснювати дітям небезпеку таких «забав», але й контролювати їхню поведінку. Д. ПЕТЛІН, М. РЯЩЕНКО, інспектори-стажери служби держпожнаr'Ляду Броварського району.


К!! 48 (8838)

ює..ио·

062.080

':::-:':-:-:-:':-:':':':-:-:':-:-:':0:':-:':':':':-:':':':-:':':':':',':':-:';':':',':':-:':':':':';':':',':':':',':':':':':.':':-:--Л':'::-:

':0:0••

езuденmа

OC.A,.aHНSl ••

,;:·х·;«

ВАЖКО не погодитись з думкою

ОО

,0:-:',0:';':':-:0:':.;0-»; •

... о':'

х

,О:>:

,':':0:0;.:..«.:-:.. :'.-:'»:-: о':',

:-:.:.:.;"~

·:·:·:·:·Х·:-:·:-:-».: о':':';,,

приховувалися, S{К правило, дуже

Пре:шдента, винесеною в заголовок ць~гo матеріалу. Бо бю.fOК,ет краін, ОРІєнтованих на РИНКОВі ВІДНОСИНИ, В основному складається і:, надходжень від пода:ry<ів, ~ими о?кладаються В~ЛИКІ І м.a~ ПlДПриєм.ства, РІЗноманІТНІ, організації, окремі громадяни. За komah;:U-Iо-аДМІНістративної системи вести облік, здійснювати контроль З!l прибутками підприємств,..~

... :',.: ••••-:.:••..:.:-:-:.:-:.:.:-:.:.:.:.:.:.:.:-:-:.:.;•••у.-:.:.:.:-:.;.:-:':-;':-:':':':':':':':':':';':':':':':':-:.

великі ~суми, бо власники малих. грошеи І ризикувати не хочуть, І робити цього не вміють. - О!же, спробуйте пере~нати і меие, І читаЧІВ у тому, щО ІЗ створениям податкової адміністрації поменшало можливостей обдурювати державу. -- Насамперед, відбулося об'єднання податкових служб в . межах однієї адміністративної

il!ClleKTopiB. jl.JlЯ

аїни

МІЛІЦІІ, ЯКИН КОГОСЬ СПlимав в МІШКОМ

•••.

силосу, У іишого знайшов самогон. ЗвичаЙIІО, ці люди lІе налають дО ІІЬОПІ почуттям любові, а lІавпаКIІ.

інтересів, повідОМ.тцо, що

максимальний строк ув'язнення - І О років. із конфіскацією ~аЙн~. Тепер праЦІВНИКИ податковО! поmЦIl м()жуть користуватися !нформацією,J,. яку H~дaBaTI;IMYTЬ ІНспектори. uc~aHНI ~праВІ . РО:lраховувати І на Підтримку, І навІТЬ на фізичний захист. Адже поліційна служба є силовим підрозділом з правом зберігання, НОСІНня, а при потребі і застосува-

-- Так. Наші ж інспектори втручают~ся у фінансову діяш.ність ·1 аСТРОНОМІЧНИМИ сумами.

- Саме тому є ще один засіб ТИСКУ ІІа працівників податкових органів спокусити Їх легко і швидко маТIІ гроші, причому великі. -- Вже під час першого знайом<:тва з коЛ.ективом я сказав своїм підлеГJШМ: першими вас продад)'!Ь ті, хто . . проп~нує вам xa~ap. Як це тра~~IЛ~}(:Я .~?

Сlльськогосподар.ських оргаНlЗаЦlИ,

I:lаселення було справою· досить простою. Тому від сплати податків ухилялась лише

праЦІВНИКОМ тоДІ ще подаТКОВОI МІЛЩl1

Розгон,ом. На сьогодні вже слідство :Іаверщено.} Пt;}Jедано до суду. ЛЮlI.ина

незначна чаt:тина

громадян. В умовах же вільної економіки, коли :І'явилась маса

втратила ГІДНІСТЬ, кинула ШІЯМУ на

підприємців, Пр'.иватних фірм!

податкову службу юагалі...

намагаються скористатися багато спритників. Тому держава постійно

110сланні Пре:шдента УкраїНИСТОСОВflО

кадрів, їх професіоналі'IМУ,

пра~не вдоск~)Налювати мехаНІЗМ

обmку дохоДІВ, справляння податків. Отож, як :ll!Уважив Президент України Л. Д. Кучма, потрібна ГJІиоока податкова реформа. Після прийняття пакета відповідних документів можна буде перейти до другого етапу ії реформування, який буде передбачати наб.тrnження подаЧ<ової системи України до

одиниці, тобто, міста і району, І

...

тепер вони :lНаходяться в ЮрИСДИКЦlІ

однієї ОРГ.!lнізації

Бровар'С':>КОЇ

-

...

Раніше деяким спритникам вдавалося, проживаючи у місті і ре~струючись як підприємець у

_ ХОЧУ зробити невелике УТОЧllения. СІІЛОВІІЙ підрозділ

структур, які вдаються до різноманітних способів ПРИХОВУВНІІШІ

жорстоке покар~ння ти~, хто

. .

ЩІuрвала продуктивні сили сільсвкого господарства. Ка селі

майже не :IaЛИШИЛОСЯ сільськогосподарської техніки. Не вистачало 'робочої худоби и дlIЯ ораНки використовували корів.· Кількість працюючих істотно скоротилася порівняно :І довоєнним часом. Основну робоч)' силу в колгоспах стаНОВИШІ жінки -- понад 80 відсотків. Чоловіки :lагину.тrn на фронтах або залишалися в армії.

вкрай ПІсля ПОСУШШІВОГО у багатьох облаt:тях літа 1945 року наДІйшла малосніжна зима. Значна чаt."Гина озимини :lагинула від морозів, щоб пересіяти всі площі - насіння не вистачило. Потім прийшло спекотне літо. Місячна кількість опадів виявилася

адміністраціі ВІІ постійно називаєте обмовилися?

працюєте ІІа два бюджетll --міський -ПІ

що це самостійна сила з

роботу?

-- Ні. Вже в самій на:lВі вка'IУЄТЬСЯ,

-- Наскільки я знаю, обидві ради -- і

- Як на мене, то ви маєте рацію,

!3

меншою ВІД картоплі.

Село

південних норми.

потребувало

Навпаки, ДОВОДИJШСЯ

Загинули

ДОПО!'dОГI;І

до КОЛГОСПlВ важкі плани

ІІр()д~вольства, СтаЛІН

областях

назвав

-.

в

ПОСІВи

та

ії

5-6 р.азі~ овочІВ

не

І

було.

І КОЖНОГО двору заготівлі всілякого

бепастережне «першою

викон.ання

заповlДДІО».

яких

У

посушливому 1946 році Москва «спустилю> Україні план хлібозаготівель 340 мільйонів пудів. Згодом його було :lбільшено до 363 мільйонів. як план встановлювався? Маємо свідчення секретаря ЦК КПlб/У і голови Ради міністрів М. Хрущова, який уже на схилі життя, надиктовуючи на магнітофон спогади ПрО' тогочасні події, зауважував: «План встановлювався вольовим методом, хоча в органах преси і офіційних документах .«обгрунтовувавсю> науковими даними. При цьому ВИХОДИЛИ ГОЛОВНИМ чином не з того, що було вирощено, а з того, скільки можна одержати в принципі, вибити з нароЮ' в засіки держави. І ось почалося це вибивання. Я бачив, що рік загрожує катастрофою. Чим це скінчиться, важко 6уло передбачитИ).

Треба ВИЗfшти, у 1946 році Хр'ущов поводив себе ще досить мужньо. ОрганІЗОВУЮЧИ зусилля партійно-державного

....:..... ;

апарату

по

«вибиванню»

добросусідські, партнерські стосунки.

====,.

Тому особливих проблем із поділом

законодавчо заХllщаТl1 подаТК!О;В!IІ!х::~~~К~О:":IТ=і!В~У~Н=И~Х;б=)У;Т;~;I=н;;е=п=O:B~=I;H~H=O:.

15 жовтня Хрущов намагався довести,.

що посуха :lНизила врожаиність хлібів наполовину проти первісних оцінок, за якими встановлювався хлібозаготівельний план (так звана «біологічна врожайність). У відповідь мініС1]) заГО1івель СРСР телеграфував Хрущову: «Не:lВажаючи на неодноразові вказівки щодо посилення заготівель продовольчих культур, Ви щ..ому найважливішому заходу не приділяєте дщ"Гатньої уваги... Винних у навмисній затримці щачі продкультур притягайте ао суворої відповідальності. Про вжиті заходи ви М. Хрущов уже восьмий рік повинні доповісти».

Загальна ситуація погіршувалася несприят.тrnвими юriматичнuми умовами:

а

районний. Це не усклаДIІЮЄ вашу

міста, і району -- підтримують

хліба, він водночас робив спроби переконати Москву в нереальності спущених планів. У листі до

Сталіна від

своїх прибутків. - Василю ОлексаНДРОВІІЧУ, ВІІ

поліцією, а lІе міліцією. ВІІ не

що держава просто зоБQв'язана

еКОНОМіЧНИХ

якого припа~, на тра~неві';ч~~вневі ~i. Кривава и РУИНІВна Вlина ВКІнець

держава.

функціями.

наМІРІВ дерЖ!lВИ при ВІДстоюванНІ

У НАШІЙ історіі їх було немало. Сьогодні вони

-

відповідними правами та

оокладання податком. Це і штрафи, і тюремне УВ'Я'lНення. Щоб перt!к~нати читачів у <:ерЙозності.

нагадують про себе «круглими датами». Ось і тепер підійшла 50-та річниця голоду 1946-1947 років, пік

утричі,

Інша справа, коли відбувасться свідоме укриття певних сум,

завершення. Але це ще. не означає,

переховує веЛИКІ суми вІД

збору податків вміло УХІІШЩИСЯ від виконання святого обов'яжу перед суспільством. Причому,

ІЛЬШІСТЬ недоплаттраПJ~ТЬСЯ ~~pe'l. незнання законодавства, ІНСТРУКЦl1, яю досить часто змінюються.

продемонструє свою с.пабюсть.

зміниться соціальний <.:татус

законодаства, І самого механпму

нам доводиться в умовах, наближених до фронтових. Отже,

буде цього

неплатника і його буде засуджено. Правда, останні доповнення до чинного 'laконодаства передбачають

_

покаrати, а допомогти чесно

:lНаходили свого ЛОIlЧНОГО що, переступивши ПОрІГ суду,

і:l держ~вою СВОІМИ прибутк~ми ~их,

t~ЗР ~швуватися із державою. На жаль,

здебільшого значних, від оподаткування. Кваліфікується це як кримінал і саме з ділками такого сорту унас найбільше проблем. Це, насамперед, стосується комерційних

ж затягувалися <"'1'рОКИ розгляду

В. О. АНДРЕЄВУ. -- Цей підхід примусить ділитися

працюючих, то справляти податки

ж.ор~токістю пок~ати того, хто ПІДНІмає руку на ИОГО повноважного представника. Не

справ, іноді вони вза.гаJri не

Броварів та району

великим практичним досвідом роботи,

Завжди прихильно ставляться до клієнтів. Адже наше завдання не

гарантом життя і здоров/я наших працівників повинно стати. законодавство, яке повинно з УСІЄЮ

ефективних дій. І це було тільки на руку неплатникам податків. До того

податкових аДМlНlстраЦlИ. ЯКІ :lавдання стоять перед колективом? Таким було Пt:}Jшим питання КОl)еспондента На1'аліі ГОМЕ­ НЮК новопризначеному главі податкової адміністрації міста

краще. Щодо CBO~X ~ІДлеглих, то .вс' .

СПІВВІДНести КІЛЬКІСТЬ вбитих, понівечених, побитих наших

складовою оргаНІВ ВНУТРІШНІХ ускладнюва.тrn координаЦІЮ

.

вони на своєму MICЦl- ВИСОКООСВІчеНІ, з

працівників із кількістю

справ. Міжвідомчі баР'ЄРI;І

корпорацій. Одним :І останніх кроків у цьому

ВІД елементарного попередження.З

обкладання податком. Тепер така можливість значно зменшилась. У складі податкової адміНЇ<..'1'рації є

своя поліція, яка ~ула ра~ішt:

над податком з прибутку

компетентності. Якщо цього дотримуватись на всіх рівнях, то й справи в нашій країІ:Іі пішли б на .

по.грС?зами 40 !х р~алі:lЗції. Якщо

раиоНl чи навпаки, уникати

властивим їм переважltнням· прямих цодатків над непрямими, прибуткового податку громадян

ння вогнепальної зброї. _ Невже і до TaKofo може дійти? __ Силовий тиск на наших

працівників відчувається постійно.

держаВНОI подаТКОВОI аДМІНlстраЦlI.

модеm розвинених краІН з

хто раНІше чеР~:1 недосконаЛl~ТЬ І

.

І тут ЯПОВНІ<:тН) підтримую J~YMKY Л. д. Кучми, висловлену ним у РІЧНОМУ

контролювати ІХ стає важко І цим

напрямку стало .С1:ворен~~я

IIpIIK:'~;.~· ві·J,.:ш~мо

. CI;1l~c~oro ~льmIЧНОГ!-,.. IІІСIJ(;кн~а

з Дн:іпр<mетровського обкому партії наДІИШ.1О

повідомлення,

що

у

Павлоградському рНЙОllі і,

голодні набряки і О:Jнаки дистрофії встановлені' у тисячі сімей,. в Нікопольському

Щорсівському

-

У

225

-

У

437

сімей, у'

сімей тощо.

,

У червні ·1947 року міністерство внутрішніх: справ УРСР склало довідку про захворюваність ::' на дистрофію та смертність від неї. Навенші в: ній дані наполовину :laнижені. В той же час ВОШІ'

дають уявлення про геогрнфію голоду. Зокрема, і,· в західних областях, де діяли загони ОУН-УПА,: голоду не спостерігалося. Сталін не мав наміру' поповнювати

лави

бойовиків-націоналістів

:.

розореними через хлібозаготівлі се!lянами. В усіх: інших областях панував голод. Навіть 'НІ: чиновницькою статистикою в . УКРНЇllі: був членом політбюро ЦК ВКП/б/, тобто входив до складу вищого партійно-радянського керівництва. Хамський стиль адресованої йому телеграми наочно

показує

суть

«демократичного

це!lтралі~му», на .ЯКО!'dУ .буДУвалися як парті~, так ~. ВСІ

ІНШІ

органпацlИНІ

структури

тотаmтарнО!

держави.

ХТJiбозаготівлі з мізерного урожаю 1946 року тривали всю зиму, та Україна так і не виконала

плану. На початку бере:lНЯ 1947 року CTa.ТJiH~YHYB Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП/б/У, залишивши

ЙОГО

ГОЛОВОЮ

уРяду,

і

надіслав

до

Києва Л. Кагановича. T~~i уже' мав досвід «посиЛення» хлібозаготівель, відзначившись у цьому на Кубані і в Україні ще восени трагічного 1932 року, що призвело тоді до голодомору з мільйонними жертвами.

«Ударна робота» ~бозаготівельників обернулася

масовим голодом. ВІН розпочався вже в о<.."Ганньому кварталі 1946 року. 29 Шlстопада міністр

держбезпеки УРСР доповідав у Москву: «в ряді сіл І радгоспів Тар)'Тинського і БОI!ОДИНСЬКОГО районів(тоді Ізмаїлівська область) в результаті неврожаю і. погіршення продовольчог~ постачання зафІКсоваНІ випадки опухання І

смертності на грунті неДОЇДання». 9 грудня секретар Херсонського обкому КП/б/У ДОПОВІДав Хрущову, що в області голодує близько І О тисяч господарств,

налічувалося тоді

47

тисяч

1154 тисячі

померло.

ДИ<"'1'рофіків, '\ яких і Органи МВС УРСР'

зареєстрували в першlИ половині 19~ 7 року і. випадки людоїдства. Далеко не щирий у своїх:· мемуарах М. Хрущов не міг оминути ЦІ.ого: j'. «Незабаром <.."Гали надходити офіційні донесення: про .тцодеЙ, які помеРШ1 від голоду. ВідмічаЛИСІ) ):

випадки людоїдства», --пише він.

": . Організуючи голодомор 1933 року, Й. СЛl.'lін:

мав намір «навчити уму-розуму» (вислів С. Косіора) н(покірливих українських селян . і кубанських козаків. покарання тих, хто

Той голод був 'Іасобоr." не бажав працювати ІНІ

порожні трудодні.

У

потребував

- для

хліба

1946-1947 роках CTaJli" постачання

MkT,

велетенської армії і населення країн, В яких вона: стояла. І це він робив будь-якою ціною. -А ми '.,. схилимо голови перед своїмиспіВI1)()мадянамн, У,:, яких той голод забрав житгя, які терпіШІ lІі;( : :. ;:. нього.

Професор CTaHicJI3B КУЛЬЧИЦЬКИЙ. (ДІНАУ - Уl\ріllфОРМ).· .......

.: ........... : ..........::....

','


I3ml1lJs С У Б С И Д І Я -- НЕ Борr. СУБСИДІЯ ня

допомоrд

--

пеНІ

за

несвоєчасну

Не стягується І пеня, населення з травня

--

гаНІзаЦІЯМ

Х!! 48(88~)

оплату

СИДІЙ І надаННІ послуг Громадяни по­ ВИННІ виявляти подекуди БІльше напо­ леГЛИВОСТІ Й ПРИНЦИПОВОСl'l, добиваю­ чись того, щО ІМ належить Органи МІнсоцзахисту мають ВСІЛЯКО допома­ гати ІМ у цьому Доводиться визнати й таке через незадовільне фІнансування програми житлових суБСИДІЙ громадя­

послуг

яка склалася у 1995 року Ор­

надавачам

послуг І

служ­

нам ІНОДІ ВІДМОВЛЯЮТЬ У надаННІ послуг

бам суБСИДІЙ надано право укладати з СІМ'ЯМИ, ЯКІ мають ВІДПОВІДНУ заборго­ ваНІСТЬ,

угоди

теРМІНОМ ДО ДОХОДІВ В

про

за субсидованими ЦІнами це

II

погашення

....." .. ,пvвичу, оцінюєте

як

програму

ви

МІсяців В залеЖНОСТІ від окремих випадках, за

24

житлово-комунаЛЬНІ

розпочалося

позаминулого

ро­

на

житлово-комуна­

житлових ваги

соціального

суБСИДІЙ

у

спраВІ

захисту

верств

населення

вання

системи

за

понад

ПОЛОВИНІ

рахуватись

набула

оплату

--

припало

за

домогосподарств

реформу­

житлово-комунальних

платеЖІВ Станом на 1 грудня минулого року суБСИДІЇ призначеНІ понад 5,3 МІльйона СІмей, що становить 32,2 ВІДсотка од загаЛЬНОI КІЛЬКОСТІ СІмей,

напругу,

виконавчої

не ПРИДІЛЯЄТЬСЯ

гаНІзаЦІЯМ

житлово-комунального

втратити

чуток

право

влаСНОСТІ

на

житло

сити

гос­

подарства Якщо програма житлових суБСИДІЙ за 11 МІСЯЦІВ 1996 року профІнансована лише на 25,4 ВІдсотка,

житлові субсидІЇ є адресною безпо­ воротною допомогою держави ма­

лозабезпеченим сім 'ям,

то дотаУl1 житлово-комунальним госпо­

отримання

дарствам за 9 МІСЯЦІВ минулого року майже на 80 Чинне законодавство не дає підстав через недостатнє фІнансування

відмовляти

СОЦІальну

поширення

ДеяКІ громадяни наВІТЬ звертаються у ВІДПОВІДНІ оргаНІзаЦІІ, щоб повернути кошти З цього приводу хочу наголо­

Насамперед -

ПРОПОРljійному фІнансуванню житлових суБСИДIИ І дотацій ПІдприємствам І ор­

по­

населення,

провокують

про те, що у майбутньому доведеться повертати отримані тепер суми суб­ СИДІИ, бо У противному раЗІ можна

Фінансуванню програ­

ми житлових суБСИДІЙ,

-- Додаймо до цього, що мільйони наших співгромадян вчасно не от­ римують зарплати, пенсї", різні вип­ лати соціальної допомоги ... З іНІЦІативи МІНІстерства соціального захисту населення Ук­ раІНИ, з урахуванням саме ЦІЄІ обста­ вини, ухвалено рішення про нестягнен-

найвразливіших

органами

на наш ПОГЛЯД,

налеЖНОІ уваги

роз­

житлово-комунаЛЬНІ

МІсцевими

влади,

слуги

адресного

умов

на

послуг

гривень Тож є ПІДстави вважати' саме про­ грама житлових суБСИДІЙ дала змогу

-- Як на мене то впроваджена урядом програма

витрат

невдоволення

мати важко.

59

льні послуги.

знаЧНОI

ВІДшкодування

житлово-комунальних

стики, так і не спромоглася роз­ за

скрапле­

газ І тверде паливо знижено на 763,9 МІльйона гривень В ЦІЛОМУ на СІМ'Ю в листопаДІ минулого року лише

ку? Адже майже половина насе­ лення України, за даними стати­ рахуватися

послуги,

ний

лових субсидій, здійснення якої

населенню

Так, у КІровоградсьКІЙ облаСТІ з 50 тисяч Сlмей-, яким призначено суБСИДII, отримали паливо лише 1О ТИСЯЧ, в Івано-ФранківсьКІЙ - з 17,4 ТИСЯЧІ лише 1,8 ТИСЯЧІ СІмей У ЧеРНІГІВСЬКІЙ, ЧернівецьКІЙ, деяких ІНШИХ областях паливо реаЛІзовано лише 10-14 ВІДсоткам таких СІмей Зрозуміло, що таКІ факти викликають

укладатися І на БІЛЬШ подовжений теРМІН На 2 грудня минулого року от­ римували суБСИДII, уклавши угоди про погашення заборговаНОСТІ, 319,7 ТИСЯЧІ СІмей, з них понад 2,8 tИСЯЧI на теРМІН понад 12 МІСЯЦІВ - На жaJ1'ь, нерідко трапляється, що Н(lвіть призначені субсидії отри­

ЯКІ проживають в

В

жит­

Перш за все

реаЛlзаЦl1

твердого палива,

РІшенням МІсцевих оргаНІВ держаВНО'1 виконавчо'l влади, такі угоди можуть

цілому

стосується

бутньому

сум,

,тим

не

а

відтак ії

передбачає

повернення

більше

в

май­

виплачених

втрату

права

власності на житло.

сім'ям У призначеННІ суб­

~~~~~~~~~~~~

Q

ИПУСКН ИЙ ба:I .. , Це гімн юності й краси.

. . , ЩО МОЖt: бути щн:краснішим 'НІ цt:И НС'НІ­

бутшИ ВСЧIР, КОШІ попереду все ЖИТІ я, t таке близьке, як IІІКО!fИ, lд.іііСНСІІНЯ мрій, коли перед тобою РО'IСIII.I<lI'ГЬСЯ сто доріг! МИНУЛOl с) бо І И І ра,UсНИМ щемом у сt:рці ВИК­ ладачі і 1]>t:HCJHI )ЧИШШНІ фі'\ИЧН9і КУ!ІЬГУРИ ..ПРО­ воджали

)

жн п Я СВОІХ вихованцІВ. Це І ~-ии ВН­

пуск училища. С Il'YHKi, красиві, юні на них ПРЮ'МНО дивитися. То Ж 'IРО'lуміло, чому 'І такою неприхованою гор~uстю го~н>рили про своіх 'іш­ ХОllalЩIВ ч)енери І

вчитеЛІ.

З цими юнаками І

,uвча І ё:lМИ IaШllIIё:lЕ'ТЬСЯ частинка їхньої ДУПІ1. Бо :!J.ЛЯ того, щоб дiё:lMaHT по-справжньому 'ШСЯЯВ, потрібні і праця, і любов, і терпіння. Цих благо­ датних якостей 'швжщl вистачало невтомним НIі­

liавникам;. І ре'lультати іХНl,ОЇ невтомної праці

-

ВИДНОТІ.

Серед 71 випускника - четверо майстрів, 49 кандидаТIІ у чайс IJHI спор г)'. Випускники мають у . C~O('M~ арсеllа:11 вагомі спортивні '!Добутки. Маиже ІЮ ВОШІ С1 авали переможцями та Пlнпе­ lJaМИ BCl'~ краіНСІ.кнх 'Імаl'аш •. МаЙС111И спорту '\ бокс) О Il'КС~НЩР Степанищенко та О:lеКСaJЩР ГаВр'~IЛОIІ t: І а!1И псреМОЖЦЯМIІ пеРШОСТІ Європи в ІтаЛІI. Блис,,~ 'ІС І1И'Il!ШIIiВ СКШЩШІЙ іспит (і випускні І сж!) Ярос.ІНВ Попович, який У цьому році став срібlIl,~:1 ПIНI'lt:ром Кубка світу '\ велоспорту в Ав­ СЧ1<I.IІІ.

Єиu червня минуло

А кандидаТIІ в майсчш легкоаТ.'It:ТКИ Оксана Захарчук та Світлана Шевчснко, Василь На'lа­ ренко га ОлеКС,liНДР Бар'шк (~елоспорт) ГОТУЮТЬ­ ся

до

учасТІ

в

f'вропt:ИСЬКlIХ

молоДІЖНИХ

олім~іЙСhКИХ днях У Португаліі, які вщБУДУТ.І,СЯ ~,

липНІ, Олександр Купченко, член МОЛОДlЖНОl 'Ібірної України 'І гандболу - ДО чемпіонату Європи. Але то буде попереду, А с!>огодні ДНЯ них 'lВу­ ЧИТЬ не'lабутня мелоДІЯ ШКІЛьного вальсу, сьо­ годні вони ПРОЩIiЮТЬСЯ 'І дитинством, 'І рідною школою,

Свято випускного вечора відкриває під гучні оплески

'І аступник

директора

ШК ОШІ

,

ДУШё:І

ко­

10ТІОті медалі вщміННИI{ЯМ навчання майс 11)(Ш спорту 'І ХУДОЖНЬОЇ гімнастики Оксаш БохороВlЙ та МариНІ ПОІ]1ібняк, побажав ЮНИМ ІЩЙСНСНШІ усіх !Іайзаповітніших мрій, щаС1 я, ) спіхІВ ~ СПОрТІ.

Директор У~lИлища М, В, Р()'ІУМСНКО ВРУЧИВ 111І­ пускннкам СВІДоцтва про сере,и!І(} ОСНІ І). ДО рСЧI, 36 юнаків і дівчат ПРОДОВЖ) ІНl1 ИМ) ть свое нав­ чання у Броварському училищі - СІ(\Н)ТЬ СI~,lШ­ тами 4 курсу. Випускників привітали r OJІОВ,І МІСького ВІДДІЛ) освіти М. М. Скирта, 'Іавщуючий МІСЬКІІМ

відділом фі'ІКУЛЬТУРИ І спорту О. Г. Чиr ирин, тре­

нер В. Т. ГреДУнов, вчителі, ба1ЬКИ, ВСІ 'IИЧИШI дітям щастя, 'ІДоров'Я, видатних успіхів) спор І і. Винуватці свята дякували 'Іа науку СВОІМ вчш е­

лек~иву Г. І. Плевачук. Вона привітала випуск­ никІВ І надала слово дирекгору училища М. В. PO'IYMt:HKY, який виголосив теплі напутні слова, 1 ращстю повідомив, що Броварське вище )'чилище стало ПрЮСром 'lмапlНЬ серед учи.тшщ фі'lИЧНОЇ культури та ДЮСШ, щО інн О прово)UІЛИ Міністерство ОСВІТИ України І а ЦСКА. Він 'Іга­ дав вихованців училища, які нині ПJШМНОЖуІОТh спор швну С!Іаву України, І cepe;~ НИХ - Володи­ мира Кличю~ який «ВИКУІНІВ» першу 'ІО.ІІОТУ ме­ даль, на vлі~fПіё:lД! у АтлаНlІ, Висловив

IмеШI 111<1111ме світ. Ще бу.І!УТЬ у їхньому ЖИТІі АТПIiНТИ І Па­

СПОДІВання,

рижі, Сіднеї І СеУШl, та серце І,авжди сгрепеt~t:'ГЬ­

що І НИНІШНІ

випускники високо

не­

СТИМУlЬ прапор українського спорту. Пип)скників, учителів, батьків привітав із ви­ датною подією у їхньому житті голова міської ради народних депутатів О. М. Іщенко і вручив

"'-краі"и

лям, тренерам, ви~ователям. Юш гімнастки :Іача­ руваЛІІ

УСІХ

г~>Стеи

СВ(?('Ю

П!lаСl ико~о,

а

СКlJlЬКИ

'Іадоволення ВІД краси І довеРШСНОСl1 ПОjщрува,'1И

усім майстри бальних TaHЦIВ1

І ОСЬ 'шову 'ІВучить щемна МС!lОіUЯ. Юні пари кружляють у вальсі. Не беруся пророкуваІИ ІХШ'

ма~ібугн(',

Але ~певнена,

у

J.,lЬОМУ, осгаllНЬОМУ

ШКІЛьно_~у ваЛЬСІ кружляють ТІ, ЧНl

СЯ, КОШІ репортери на увесь СВІТ ІІ<IIОВ)lЬ

Надія

r АМАЛІЙ.

і

1 ОО років від дня народження 10. В. Кондратюка [О. Г Шаргей) [1897- 1 941 ), .. техніки й теорії космічних польотів.

vкпl3/f--Ісы<огоo вченого-винахідника, одного з

МІСІО,

де мужніШІ Іхні крила Д,1ІЯ наЙВИЩОI'О ПО.П.о гу.


К!!

48 (8838) ~ilim:"«:?-::~~::*~;'::$''::8::::~:»~;:?,:Я~~~

для перехожих. Осокори соХАи,

падали,

ІНШІ розросталися

К

цвинтар

тополь. Село Требухів ніколи

ся робота біля кожної могил­

справи. Отож дорогу від Бро­ варів до Требухова обсадили

голови

осокорами.

дає велику

ради

та

НІхто

ти цвинтар, що біля школи, де по-

, сидіти біля могилок, як у гаю. Так воно і було. Але мина­

неІ

І

довІВ

11

КОАгоmu

нале~ного

вигляду,

РОЗПОВІМ цікаву історію. Живу я в Броварах по вул. Черняховського. Пішла якось

до

людей, а й особисто працював.

Протягом усієї зими Микола Іванович із своїм заступником М. В. Чопик вели копітку ро­ боту. Чимало требухівців

за8ершеннSl nередn..tаmа

Требухівці щиро вдячні Миколі Івановичу за те, що

.

.

.

оргаНІзував І довІВ до

«НОВОГО ЖИТТЯ».

.

КІнця

таку складну роботу. Низький уклін Вам від усіх жителів се­ ла! Г. КЛЕПКО, Г. КlМЛИЧЕНКО, за дорученням

мешкаНЦІВ

Требухова.

на базар, скупилась і

хотіла

було вже йти додому. Аж бачу

-

біля виїзної лавки літній

.

ЧОЛОВІк

,

з ясовує

з

продавщи-

спокійнісінько відмовляє, каже,

магніт! Так ось чому на кож­

ваги опломбовані, не брешуть.

ному кілограмі крупи, мака­

-- jtaK давайте зважимо гирю, -- наполягав покупець

ронних виробів і інших про-~

звернув увагу,

грамІВ

молодичка

давщицю

та

-

рІшуче

потягнув

за

ту

перева­

стоїть. Тож будьте пильні,

смикнув

шановні покупці, щоб не вско-

вихопив-таки

з рук

в

самому

чити

в

- ГОЛІІВШІЙ бухгалтер, -- в()дії категорії «Є» на -- сторож.

там

не відпускає. Чоловік різко

панелеВIJJ

м, КР АЗ,

12

Наша адреса: м. БРlІвар", вул. КраСОВСЬКЩ"І, ІІIА. Телефон:

НАБИРАЄМО праціВlІІlків для

роботи

в

5-45-63.

тепличному

ГlІСllOдарстві с. ВеЛІІка Димер ка .13 такі посаДІІ:

-- кеРУЮЧIІЙ теПЛIІЦЯМИ, -- al'pOHOM закритого гру"ту, -- lІачалыlкK ОХОРОІІИ.

халепу.

носочку тих

Р. ПАНКОВА.

колготок був схований ...

вона

щось

побалакали і ... знову вона ста­

ляється,

вимагає а

про

ПРИХІІДЬКІІ.

терміново ПlІтріб.lі:

гарну молодицю

директор,

13,

ДИРЕКЦІЇ БРОВАРСЬКОГО ЗАВОДУ КОНСТ­ РУКЦІЙ ШВИДКОМОНТОВАНИХ БУДІВЕЛЬ

про­

ла за своє робоче місце. Так і

стосунки:

ВІН

-

93-539.

ПРОДАЄТЬСЯ трактор Т-40 в с. РусаНlІві, вул. ПІІСПІ­ шева,

...

Продавщиця вчепилася в неї і І

ВИКОНУЄМО РОБОТИ з елеКТРОМlllпажу та наладки

IІбладнанкя. Тел.

1ОО

га~чірку. Не тут-то було!

ганчірку. Ой леле! Вияв­

товар,

ваги

Викликав до себе ту

вигляді дитячих колготок. Взяв

цею (гарна така молодиця!) жити

дуктів недоважувалося

не випускає з рук ганчірку у

и

qoKikf(

u

..tuжаєmьсSl

став чис­

тим, гарним, охайним.

кінця. Він не лише організував

що

і qо.АЯ

РУЗІ І ЗНАИОМІ,

----------------------~

(І '1(JpitlNi~~

і С".Аа,

хай t!'fqe щаС.А"Ка..

районних органів і різні не­

відгукнулися на його заклик, коли було потрібно прибрати

переросли у

гіг~нти, стали небезпечними

.жq" і зqо/<оК Я,

Мали місце і штрафи з боку

бухівський цвинтар набуває

важку справу. І ось на диво

за

f{/t'~.!

приємні інциденти. Тепер все це в минулому. Зараз Тре­

не наважувався взяти на себе

взявся

мали тоді требухівці прикраси­

дерева

СІЛЬСЬКOl

.

Микола Іванович Зінченко

хищає від вітрів. Ось і поду­

роки,

ОГОРОЖІ.

радгоспу,

Ша ""'1"'"

,

ради с~авити пам'ятники та

усім новий tоЛова сільради

тінь у спекотні дні, у бурі за­

ли

МІСцевого

.,.

45-річчям

'хай щ,,/<о .Аюt!_UII#Ї" /<iqlti, .хай II<altf(юl#Їl> .Аюq", хай ·ЯСИ""" і """/<It"",, kO.жеlt /<altOk t!f(qe. 'хай qlti .А"ІІ< ХО/<Оll<і h/<".хоqяl#Ї І> '10 xal#Ї" і q/<lfзіК заК.ж '1" Itехай t!f(qe t!azal#Їo. 'хай t!f(qf(1#Ї1> заК­

за рахунок коштів сільської

требухівців місце. Змінювалися

"

аємо

від д'ня народження статечну, веселу на вдачу і добр,у людин.)' КО З.4 РЕ Н К.4 Петра Дмитровича.

ки: де дрібний ремонт поtрібен був, а де - і зна~­ ний, бо не обійul'лося без

серйозних руйнувань. jtовелося

а

очистити святе із святих для директори

б рідні покійних могли

цвинтар,

Стали думати і гадати, як

не стояло осторонь доброї

r арне дерево

не

дрімучий ліс.

привезли саджанці осо­

корів, або, як кажуть, різновид

цими

став

"

пам'ятник чи огорожу. А тільки потепліло; почала­

2)adlt.5l .,и,jtі.я. зО'l.,.tQСЛ ІЛЬКА десятиліть тому у наш район

»,*w.~W).~mt~ж>;:m:·:~;,,~:~

Тел. у КlІсві:

8(2)-543-54-49.

БРОВАРСЬКА РАЙСПОЖИВСПІЛКА ПРОПОНУС сіль

~оИі~

КУХО.ІІІІУ в мі,юках ПО 50 кг за ціною 15 коп за І кг та сіль для техlІЇчних потреб нерозфаСОВЩIУ за ціною 6 коп за 1 кг. ЗвертаТIІСЯ за адресою:, м. Бровари, вул. Київська, 149,

З новонародженим!

правліllllЯ райспоживспілки, тел.

Фото Б. Горбачевського, М. Семинога.

с;:.:

з

16

червня по

14

4-06-84.

.

................................................... :.zi>

ЛИПНЯ (орієнтовно) IJ()JЮГОВИЙ бу­

динок у Броварах буде на ремонті. ВаПllШМ жіllЮ"

на передчаСIlУ I'ОСllіталізацію та ПО.'1О11І звертатись д1і об.ТJаснОІ'О

ПОJІЩJOГО

будшіку

(герl .... орія

обласної

JJiKaplli). Адміllістрація ЦРЛ. ф

................................................

::>

НАБИРАЄМО праціВlІиків ДЛЯ роботи в теrlЛIІЧllІІМУ І'ІІС­ lюіщрстві с. Велика Димерка ІІа такі 110С'ЩIІ:

-- кеРУЮЧltЙ тепmЩИМlt, - аl'РIІІЮМ закритого гру"ту, -- IlачаЛbllІІК ОХОРОНІІ. ТеJl.у КlІсві: 8(2)-543-54-49.

ТОВ «ВАСТЕI1» ІIJIНПННRЄ СВОЮ діильніt'lЬ. Претензіі пред'RВЛRlll "РОТИГОМ ДВОХ місиців з ДНН оп)'блікУВІІIIНR ЦЬОГО, повідомлеНlIR. Тел.

:JАГУБЛЕНЕ

СВІДОЦТВО

про реєирацїJо

за

.і'\і!

6-33-60.

205116539

ТОВ «Peiil11H1'-JIТJt», зареЄСЧJоваllе Бр"ваРСЬКIІМ міСЬ"'В.IКIІIІКОМОМ

24.03.1995

Допоможіть

знайти!

РОЗШУКУЄТЬСЯ злочинець. ЙОГО ПРИКМЕТИ: на вигляд 35-40 років, зріст

175-180

см, середньої статури, борода, вуса (можуть бути поголені), лобно­

тім'яна залисина, губи дещо податі В[lеред. У ЛЮТОМУ БУВ ОДЯГНУТИИ: джинсова куртка-варенка нижче стегон, темно-синього кольору , світлокоричнева шапка з хутра ондатри.

Користується автомобілем ВАЗ-2106 або ВАЗ-2103 білого кольору, на якому возив циганів, які торгували куртками із шкірозамінника. Про себе розповідав, що жонатий, має двох дітей, одне з яких тяжко хворе і потребує недешево­ го лікування. Називався Миколою:

Тому, хто посприяє знайти злочинця, Броварським міським відділом МВС буде видана винаго­ рода.

Тел.:

«НОВЕ ЖИТТЯ» онtЮі

PDg HDP9gнuX genyтв11в.

:.JАСНОВНИКИ:

коneктив редакції

газети, Броварські міська і районна ради народних депутатjв, Свіgоцтво про gержавну

реєстрацію к/ /'І' 17 Big 1712,1993 р, IHgeкc 61285

< .... ,,-:';.:.:-: :-:-:.:-:-:.:-:':-:.:.:.....:.:.:::ф>

ВАТ «УкрраДI'оспспецбуд» зда!: в ореllДУ ПРlІміщеllll1l і територію бази в Броварах ПО вул. БУДЬОІІІІІІГО, 14а. таКТІІІІ" тел. у Кисві:

416-53-34;

Факс

KOII-

416-53-32.

КUЛЕКТИВИ ЗАТ «Бровар(,:ька друкарня» і редакції «Нового ЖІІТГЯ» ГЛllбоко (.:УМУЮТЬ :! ІІРИВОДV перt:дча(.:IIОЇ

(.:мерті

. ють

друкаря БАР АНА Петра АlщріИОВllча і ВІІ(.:JІОВЛЮ­

Щllрі (.:півчутгя (.:ім'ї і БЛIJ:lЬКIІМ покіііного,

КОЛ ЕКПII3 БРОВАРСЬКОЇ раіkrlOЖIIІІ(.:піЛКIІ 1.;lІІбоко (.:\,мує у 'Ш'Я'!К.У.

'\

трагічною 'ШІIІ6ел](ю IІР1щіВІІІІка 6а'\ІІ

віДІlОЧIІНКУ «ЛЕСНА» КАБАНА МІІКІШІІ ВаСИ.'IЬОВIІЧ<! і ВIІ(.:.lЮВЛЮС Щllре (,:lІіВЧУ1ТЯ ріДНIІМ та 6ШПI,КIІМ IlОкіііllOl о,

02,5-14-27,,5-13-27,4-16-00,4-04-98.

ГIІ3еТІІІ БроварсьхоJ мlськоІ ТІІІ раО-

р., вважаПI Нt'дїЖIІИМ.

АДРЕСА:,

255020, КиІвська обл"

м. Броваpu, вул, КиІвсьК8, 154.

іі' PegaкTop: 4-03-76, BlgnOBlgaro.нuQ секретар: 4-21-34, 5-13-91. Вlgg1лu: сільського господарства 4-02-92; промисловості і соціальних питань, листів і масової роботи 4-04-81; бухгалтерія 4-23-26. -, -

Реgакцlя не - ! J l nOgi1иIr! ~ЦІЮ OTOplв.

.3lJ

точність ВJклаgeнlX фактіа вlgлoвIg« автор. зчuтачaмu

..

Відцруковано в ЗАТ _Броварська друкарня­

Київського обласного комітету у справах преси та інформаціі, Зам.

Наклад

2149 3722

прим.

#48 1997  
Advertisement