Page 1

п РОЛ ЕТА Р І В С І Х кр А JН, ед н А АТ Е СЯ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І

ОРГАН &~OBAPChKOrO МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РААОННОІ РАД НАРОДНИХ ІПО.8n' S

fuera

17

.llти.

*

року

1937

ПЛЕНУМ

*

~ 48 (7335)

Пtя'l'НИЦЯ, РАДГОСП СРСР у !lереможцем

ЦК

що вона має необоротний характер. Головне тепер -

консерватизм

і

явища,

аtrrивніше

т.и з ка.щрами до рішень

мувати

все

BlДnoB1Днo січневого

р_) Пленуму ЦК КПРС.. З' доповіддю ви­ ступИ9 член Політбюро ЦК КПРС, перший сек­ ~ap ЦК Ком,партіІ Ук­ раІни В. В. ЩерБИЦЬКИЙ.

(1987

У допов1д1.виступах учасників Пленуму піД­ креслювалось, що січне­

вий

Пленум

ЦК КПРС

став великою

цолітичною

подіЄЮ,надзвичайно важ­ ливою

віхою

тій

к,раШіі

У

в

розгорну­

величезній

творчій робоТі по якісно­ му оновленню всіх сторін суспІльного життя. Кому­ ністи, трудящі республі­ ки, як і всІєї краІни, од­ ностайно схвалюють рі­

шення

Пленуму

КПРС, розумом

підтримують яка

тиву, ної

серцем

перебудову,

ВіД;ПОВlДaЄ

кожного

і

ЦК

!'НТересам

трудового

кожно!

кол ек­

СіМ'Ї"

радянсько!

кож­

ЛЮД'ИНИ.

Кожний день У житті республіКи приносить все нові й нові підтверд­ ження того, що перебудо­ ва

-

це вже реальніСТЬ,

з

нове,

що

передове,

все

народжується

переБУД<lВИ.

X<l.lO

Відзначалося, ЩО , за минулий рік у народному

господарстві досягнуто,

а

республіКИ по

ряду

Виконано

пла­

ни здачі житла, шкіл, ін­ ших оо'єктш . соціально-

.

&Мсте

не

справилася

з

з

урахуванням

зерна,

впроваджуються

і

Міністрів СРСР, ЦК ВЛКСМ. З

до­

сягнення науково-техніч­ ного прогресу. Ще по-

культури.

(РАТАУ).

ПАВЛОВА ,Макету JlОДlїв АТП-23262.

ди СРСР нагороджено: Орденом Дружбн народів

Мвlcопу

НОВОСАДА - Петра ПантелеАмоно8J111a, ВОДіЯ Броварсьхого АТП-13209_ Орденом .Звак Пошавв. ЖОВНОДІЯ Володнмира ДlІІІТро8J111a, ОСЬМАКА Миколу BaCIlJIЬOBB­ •• , водіі1в АТП-23262. МедanлJO .За трудову д0С5лесть. ПОЛОУСОВА CeprlJl Петровича,

ВОРИСОВJI1Iа,

13209,ГРИВОВА Леоld.ца ча, ВQДlЯ АТП-23262.

с.О"О.llову.

ВолодимирІвна

тепло

йованою першістю. В цІ дні вона на­ доює щодоби по 13,6 кілограма мо­ лока

на

Василівна

корову.

10,1

На 5 кілограмів БІльше, ніж то­ рІк на цей час, доять вІд кожноУ ко­

Павлови.

рови Ол~ Григорівна Силко та На­

грамІв

11,7 1 11

КіЛО­

roJIOBa

молока.

Здобутки

молока.

надоюють

по

Вarомий

Т. РЕШЕТНЯК, пpoфcпIJJковоro коll1тету.

бова.нЦ1В. 'І'mc, на рахунку слюсаря­ складальника В. М. Блlнде.ра 7 рац­

ефектом

11,7

електрик

А.

марчук

запровадив

Тj>И рацІоналізаторсьКІ пропозиЦIJ. Серед них -- прилад ДЛя визначення пошкоджeRь сосковоІ гуми доlльних апаратІв з економічним ефектом

482

карбоваНЦі та Іншl_

Г.

послужнть

напруженнх

завдань

нішнього року в цілому.

60-річчя СРСР

нець.

перехідний Чер­

воиий прапор ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ . У

СЛОВІ-ВІДПОВІДІ

Риб"а

висловив

від

І. І .

імені

і

нн­

п'ятирічки

--'- Минулий рік, - від­ значив Іван Іванович, був для нас особливнй тим, що мн успішно внко­ нали план виробництва фруктів на 146 процентів і зуміли добре реалізувати їх. Вперше господарство за мннулнй рік одержало І мільйон 892 тисячі кар ­ бованців прнбутку, а рен­ табеЛьність його зросла до 25 процентів при плані 12. Шістьрослинннцьких і чо­ тнрн тваринницькнх бригади переАшли в 1986 році на колективний . підряд, працювалн стабільно. В

І.

Рибці

ко, тепличнйці Г. К. Мель­ ннченко, Н . К. Слободя­ нюк, водії автомашин М . В. ОНИЩУК, М. П. Ма­ шевськнй, О. М . Зозуля,

хорошим

стимулом для маАбутньої творчої праці по внконанню

госпу імені І.

Мельниченко, О. М_ Крнсь­

кінці

року

механізаторн М_ Г. Жити­ на, П _. І. Оснач, В. С. Вн­

ноградов, В. Ф . Шекета та багато інших.

.

конуємо .

. На ' зборах внступнли бригадир тепличниць Л. Ф. Ромашевська, головннй ін-'­ женер радгоспу О . А . Сі­ міч, ученнця Требухівської середньої школи ЯРQCлава Страхомаха, головннй аг­ роном радгоспу В . Ю. Лн­

вони одержали

50

копійок карбова­

Внсоких пок-азників у соц­ змаганні за минулий рік добилися оператори машнн­

сенко .

ного доїння корів €. Я . Бараи, М. І. Ященко, А. о. Стеценко,- операторн по вн­ рощуванню

0 _ €.

1987 рік, відзначив днректор, дуже важливий в житті нашого колектнву . Готуючн гідну зустріч 70річчю Велнкого _Жовтня, працівннки радгоспу зобо­ в'язалнся до цієї датн за­ безпечити внконання пла­ нів двох , років дван,адця­ тої п'ятнрічкн по продажу державі всіх вндів сільськогосподарської продукції: Завдання, звичаАно, ' склад­ ні, але реальні, і мн ЇХ ви­

Зборн відну

І.

плеММОЛОЩlяка

Трофимова,

В.

М.

прнАНЯЩI

відпо­

постанову.

ОЛЬХОВСЬКИН. Фото М. Семввога.

з НАЙВИЩОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ П~ЦIO •• тимут~

на

с."тl

номунІстично)

"~цl робlтнинн, Інженерно-технІчнІ "ра­ цl.ннкн М.ОАУ .lІlОмlнlс.их OYAI.ell~ них конструкцІй. Н. це _е C~ГOAHI н.ЦIIlIOC "Іх шт.О по "РОНАеннlО КОМУ­ нІстичного суОотнин.. "киА СТ80реМо н. nIAnpMCMCT.I.

У цей день на робочих місцях трудитиметься 870 вироБНИЧНИКіВ. Вони ВИЦУСТЯТЬ проду'КЦН на 95 ти­ сяч карбова1Щ1В. В тому числі кон­ струкцій на 66, товарного ПРофі­ лю на 25, товарІв HapoДlloгo спо­ ЖИlвання на 4 тисячі карбованців.

Більше,

900

працівникІв

заводу

трудитимуться ,на благоустрої ських приміщень і території,

завод­ буДІв­

ництві ПіJtWефного Пlонерсьного та­ бору та профІлакторію , житлового будинку . У фонд дванадцятої П'ЯТИРlч.ки буде перераховано 5 тисяч карбован­ ців.

В. ВАВІН, заступнвк

віДДілу

вачаm.lIRКа

плановoro

заводу.

ЗА ПОПЕРЕДНІМИ ДАНИМИ

тИСЯЧі ' карбованцІВ. Слюсар­ І.

рода

доплат близько на зароблений

ус­

високу оцінку праці колек­ тнву і запевнив, що наго ­

прнділяти урожаАності зернових, добнватися ще вищих надоїв молока від f<орови і приростів HeT~­ лей, пожвавити будівницт­ во житла, поліпшити бла­ гоустрій села . Під бурхливі Qплески присутніх сельчан він вручив директору рад­

раЦІонаЛІзаТОРІВ

Протягом двох минулих РОКіВ на Броварському ремонтно • тра.исnорт­ ному пІдприємствІ впроваджено 82 рацІоналізаторські пропозицlІ з екО· номlчиим ефектом 41.7 ТИсячі кар­

пропознц1А з економltJНИМ

кІлограма

колектив

досягнутими

всіх працюючих господар­ ства сердечну вдячність за

внесок в загальний здоБУ'l'ок робить комсомольсько - МОЛОДіЖНИЙ колек­ тив, який трудиться на цій фермі .

талія ВаСИЛівна Нраеець. Вони одер­ жують відповІдно ПО

Листопад,

з

піхамн і трудовою п.еремо­ гою у Всесоюзному соціа­ лістичному змаганні, а та_кож порадив більше уваги

АТП-

лять 8,8 кілограма, що .на .2,8 кІЛо­ 'Грама більше, ніж торІк. А на від­ ділку .N9 3 труДІвники молочнотовар­ ІНОУ ферми .N9 2, яку очолює Надія

дівниця І нинІ не поступається заво­

поздоровив

· радгоспу

твари.иники. В результатІ середньо­ доБОВі надоІ по господарству станов­

другій декадах берез.ня. Молода тру­

розповів

ників області у внконання планів минулого року, про завдання, що треба внрі­ шити в другому році п'я­ тирічки . Ю . М . Соколов

На честь переМОЖЦіВ на щоглі біля контори ПіДНЯТО прапор трудо­ воУ слави. На передовикІв рlВiНSlЮТЬСЯ. всІ

Примак з ВіДДіЛка М 1, де бригади­ ром комсомолець Юрій Демиденко. СередньодоБОВі надоУ по УІ групі тва­ рин були найвищими в першій І

який

про вагомий вклад трудів-

в АВАНГАРДІ--НОМУНІСТКА комунІстка Людмила

Жовтня.

Г. Я. /(.ІІЄn"О. Вона нада­ ла слово сt!кретарю обкому Компартії України Ю. М .

п Івановича, ВАСЕНОВИЧА Ана­ топів Івановича, воД1Ув АТП-1З209.

СоЦіалістичне змагаltНЯ тваринни­ ків ~госпу с ГоголіВський. очолює

також

госпу імені БО-річчя СРСР

ВАСЬКОВИЧА Васи­

-

ннх

Відкрила збори секретар партіАиої організації рад­

Грамотами Презвдіі Верховноі Ра­

ДИ УРСР

у

будинку

Ііа

Великого

ПрезндіІ НЕГОДУ

водІя

збори

радгоспу

У ТРЕ Б У Х ІВ Ц І В

ФеоКТНСТОВJI1Iа,

Почесввми грамотами ВерховноІ Ради УРСР -

минулого

ПЕРЕХІДНИЙ ПРАПОР­

н А ГОР О Д О ЮІ

За аКТИВJlУ участь в ліквідації на­ сл1Мів аварlI на ЧорнобильсьКіЙ АЕС Указом п.резидії ВерховноІ Ра­

і

обговорювалось Звернення Центрального Комітету КПРС дО радянського на­ роду в зв'.язку З 70-річчям

кад­

нову .

нагоди

Требухівсько~у

господарсь­

рово ї роботи. В обговореному питЗІИ­ ні Пленум прий,няв поста­

ВЦРПС

відбулись ,

працівників

орга­

кри.тики,полlnшеиня

цієї

вівторка

ких, профсп1лікових і ком­ сомольськ·их організацІй є прантичне здійснення ви­ ро6ленихсі чневим ( 1987 року) ПленуМ()м настанов щодо погли6лення пере­ будови, розширеИ'НЯ соцl­ аліСТИ1UlоІ демократП, гласності, критики І само­

цукрових буряків, соняш­ HIrnY. Майже п'ятсот кол­ госпl.в і радгоспів закін­ чили минулий р1:к ·із збит­ ками. Недостатніми тем­ пами

науки

керівних

радянcыки,'

дого­

одержано

на пріори­

нів республіки, партіЙ'Них,

вірних зобов'яз;шь. Не відбулось перелом)' в 1)0ботІ по піДвищенню якос­ ті виробів. Менше намі­ ченого

ро:Jвиток

завда.нням

.

планом реалізаЦіІ npоду'К­ цП

переоріЄНТУ­

нізацій l1fJ .цк КомnартП УкраІ'ни. Плену'м ПliДкреслив, що надзвичайно важливим

КіУ льтурного призначення.

Разом з тим зазнача­ лося, що перебудова здій­ снюється повільно. Торік чверть об'єднань і підпри-

тетний

внконало

молока на на 119 про­ центів_ За це Аого нагород­ жено перехідним Червоним прапором ЦК КПРС, Ради

лІпшення діяльНість ор­ ганІв керівництва і управ­ ління всіх рівнів віД трудових колективів до Ради М)нlcтрів УРСР, від первинних парторга­

по­

казників і перевищено заплановані на 'П'ятиріч­ ку середньоріЧНі темпи

зрост8lННЯ.

йде

імені

- на 124, 143, м'яса -

ред них -- Мінчормет, Міненерго, М1.нмісцев­ ПРОМ, МlJнllобут, .мінторг, Держ агропром УРСР . Вимагає дальшого по­

в

3 коп.

1986

Господарство

ського механізму ряд мі­ ністерств і віДомств . Се­

підтри­

* ЦІна

року

1987

планн по продажt' овочів на 112 процентів, фруктів

техніки, соціально! сфе­ ри. С_'Іабо впливають на хіД перебудови господар- ·

застіМі

~дови, пол1шuенню робо­

BiJIынo

вання каДрІв

працювати творчо, сміли­ во, ініціативно, рішуче усytВати недоліки, долати

береЗНtI

27

БО-річчя р. виАшов Всесоюзного 'соціалістичного змагання .

КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ 24 - 25 березня відбув­ ся Пленум ЦК КомпарТіІ Украї.ни. Розглянуто пи­ танн.я сЗавдання парТій­ них організацій респуБЛі­ кн по . поглибленню пере­

КОМУН ІСТ И Ч Н О J ПАР Т 11 УКРА'НИ, ДЕПУТАТІВ I(И'8СЬ КО, ОБЛАСТІ

ІВАНОВ.

Аеи~ комунlстмчнoro суеотника н. де­ реaooCSрОСІному KOMOIH.TI Оу.- .НГОТО8•• но и.Оорl8 кухонних МeClІІ18, 10 ХОIІОДИllwtкх кам.р. 75 8УlІинl8. Вc~oro ж ОУА. 8НПУЩ.НО ПРОАуКЦП та 8ИНОН.­ но роОlт м.Аж. н. 54 тнс....1 карОоИНц18. ,

10

У святІ КОМ)'ІН1CrичноІ праці Jlізьме участь понад 1400 трудіВІНИНІв ком­ бінату . Безпосередньо ш ро6оЧИJt

місцях тр,удити,меться більше поло­ вини деревообробників. Решта­ lmорядк.овуватимУ'1'Ь

територію

приємства

цехів,

вулиці,

та

його

піД­

прилегЛІ

саджатимуть деРе9а.

К. НРАСНОНОС. иачa.u.JIIIJC DI1'аб)' по UPOBe,цeВllJO

сyбcrrвaa на хом6Ь1ат1.


* 27 611"-• • 1fJ81 POlt3 .............. "JI .. ••••••••••_ ................_ •••_ .........., ФОТЬIНФОРМАЦIЯ ЧІТКО ДОТРИМУВАТИСЬ СОЦ3АКОННОСТІ

~op.

о в Е

цими ДRJl1llВ В 38JI1 мІсЬІІВИКОИКОМУ вlдбу nась' Х сес1Jl мlськоІ Ради иа­ родних депутаТів ІВ-го

не

скJiикании. Сес;1JI обrовориnа

Іншими

таиии:

.

сПро

пи-

,

стан

бороть-

би із зnо'lJlИИiстю та зав­

дании міської Ради ва­ родиих ДeDyтaTiв по ЗМlц­ иеИНlO соц1an1СТИ'lllоl за­ коииості.

(доповідач про­

курор міста В. Г. КАВА­ НЕЦЬ,

співдоповідач

голова

пост1йиоl

комісіl

по соцзакоииості та охо­ РОві державиого І rpo-

можуть

ся

родиих .депутатів

.респуб­

.піки по rіди1й зустрJчі 70-рі1f1fll Ве.пикоі Жовтие-

801 '

соціan1СТИ'1110І

moцJІ(доповідач

В.

1985

мІського вІддІлу внутрІш­ нІх справ, мІської проку­

кІсть злочинІв проти року,

не

r_

иату Й. ' М. ГЛУШКА про став JЦlКоиаива РЬп9і!ИЬ першо! сесl1 .llliськоl Ради иародних ДЩDтів 19-1'0 ск.пикaиiul во JIO,IfbппeИНlO

"рrове.пьиoro 1 вобутоВ9-

1'0 oбc.пyroВУВ8IIIDI.

депутата

Л. І. ~Е;IUНА про ви­ JICPIаИИR ~ депутатсfoВll Х оС50В'JlЗКів.

ОрraвJ.за.utве. B,-ступаlOЧН ПО D~РШО­

му пИтавmo порядкУ ден­

иоro,

ПРОКУРОР

мІста

В. Г. КdаиeЦl> сказав. що партlJl І уряд приДі­

ЩІЮТЬ велИRУувагу зlllЦ­ иеНRЮ спІJJЬноі

державно!, cy~ І трудовоІ дис­

циnnІнк.

соц1.а)JІс:тиЧиоІ

законності ку.

правопоряд­

!

Зокрема,про

йдеться в

це

Постаиові ЦК

КПРС. ПрезиД1І 13ерхов­ ноу РaдlИ СРСР 1 Ради

мІні(:ч>Ів

СРСР

сПро

заходи по дальшому щ-

. вищенню

ролІ

поси­

1

JI.eКНЮ вl.дПовlдальностl Рад иародних депутатІв ~

світлІ, рішень .ХХVІІЗ'іЗ­ ду

Ю1РС,

. прИЙRЯтlй

в

липні

1986

р., та Поста­

1986

року

сПро

иов1 цк нn,pe від ЗО.П. змІцНення

дальше

соцІалlстичноІ

законн~ 1 правопорЯД­ ку, посилення охорони

прав І законних Iнтерес1в Гром8ДЯJf•• Життя KOН1tOMIв

TaT~B

вимarає в1д ви­ Рад, всІх депу­

не тІльки

психоло­

гlчвоі перебудови в нових

умовах,

а

й

активиих

п'рахтИЧВИХ д1Й. Мова Iдf' про прискореИН8 но-економ1чноrо деМQlЩ>ат~заЦlЮ

але

іСТоtннх

вJДбулося.

До

змін

того

Ж

соц1аЛJr

життя, '

забезпе­

чення надІйної охорони конституційних прав 1 за­ конних ІнтересІв радянсь­ суворе

до­

тримання принципІв соЦі­ aJ1ынїї

СПІ1а~дливостІ.

Про це, зокрема, йшлО­ ся 1 на. січневому (1987

року) Плену,мІ ЦК КПРС,

де зазначалось, що соцІа­ лістична д-емократія не має нічого СПільноrо Із

вседозволен1Стю, безвІдпо­

вJ.дaльнl~ю,

анархІєю.

Справжня

демократІя

Існує поза

законом

1

не над

шещ.

в

колективах

заво­

МlськоІ

нІ

Pa.~~·

самогоноварІння самогонника

Таким чином

нестерпної

шиноремонтного,

станов.ки

нав'коло

алюмін1євих будконструк­ цІй, деревообробного ком­

бінату, управління торгІв­ лІ, комбінату громадсько­ го харчування, більшост1 будівельних . організацІй

},

ному

дура,

заводу

міського віддІ­

внутрішнІх

справ

М. Т. ОJltельчевко.

об­

аналізували трудових

Херсонський електромашинобудівний завод

ВОЮ!

стан

правоохоронної

роботи

колективах,

запроваджено державне приймання продукції. Це значно вплинуло на діяльність усього колективу . Зросли вимоги до якості продукції, а, отже, і да сумлінного виконання 'обов'язків 'кожним на його робочому місці , За минулі місяці відчутно підвищилась трудова і

в за­

кликали вести ще гострІ­ ними

правопорушеннями,

злочнинlстю,

УВТИ

алкоroліЗМОМ

пияцтвом

технологічна дисципліна, покладено край штурмівщині, більш ритмічними стали поставки . Тепер самі робітники заінтересовані в ліквідації браку і підвищенні якості

і

.

З обговореного питания

продукції.

, .. .перебудова триває -

сесія прийняла вІдповІдне друГОГО

тично судн,

без Дії товариськІ ради проф1J'ЩКТИ­

ки.

В мІсті

мають

мІсце

дармоіДство,

пияцтво,

ліганство.

ПрацІвникам

ху-

мІЛ1Ції, адмІнІстраЦІЯМ пiДnриємств' слІд суворі­

ще ставитися до тих; хто IНlде не працює. Саме во­

ни Доп'уска1оть

ше

найбіль-

Il\РИВОГУ. ви­

микає стан

",Теплицятехмо:н-

таж.,

тресті

пред'явити

мІському

злочинност!

I1рНКРО, що ОстаНИіМ часо.м серед молоді з'я­

ІнспеКЦії

кримінальні

злочинів. КомІсії 1 в

справах

повнол1-rнІх проводити роботу ними

з до

не­

слІд краще Індив1дУальну

юнаками,

схиль­

правопорушень.

Завдання полягає втому, щоб зацікавити , піДлl1'­ Ю'В,

знайтн

їм

справу

до

дУші. Це потрібно вирІ­ шувати спільно школі, трудовому колеКЧ'иву, п·ра­ воохороП'н.нм

Проблема злочиннІстю на

органам.

боротьби Із тІсно зв'яза­

дІЯJ1b1{1с-rю

rромадських ОстаннІм

тивІз~алн вІльнІ

наших

формувань.

часом

дещо

роботу

народнІ

а,,­

добро­

дружини.

комсомолЬськІ оперативНl загони. Прот~ ефектив­ ність їх роботи залиша­ ється надто низькою. Тут

виннІ І міський штаб доб­

ровІльних

народних

дру­

жнн, і працівНИКИ мілі­ цІї. Неприпустимо час'!'І зриви чергувань прац1в­ ННоК1в тресту ' сБровари­ промжитnобуд., дерево­ обробного ' і(омбінату, ви­

робничого го

деревооброоно­

оо'єднання,

Актуальною

завоДУ

залишаєть­

пияцтвом та алкоголіз­ мом. ВМИlНУJIОМУ році білЬше

нІж

наполовину

скоротилося я.к.l

число

відвідали

осіб,

медвитве­

резнин. · Однак останнім часом їх кількісТь почала зрост.ати.

З~ порушення антиал­ когольного законодавства в

минулому

році

то­

вариствупо боротьбі за тверезість (С. Д. Мlрош­ нич€нко). Поки що воно проводнть свою роботу формaJllЬНО, зокрема об­ межується збирання член­

вились

28

.

промжитлобуд., завоДі алюмінІєвих будкcrnструк­ цій. Серйозні претензії слід

серед неповнолітніх 1 мо­ лоДі. Toplн ними здlйсне­

но

«Бровари-

ських внесків.

правопорушень.

Серйозну

тресту

притяг­

нуто

до відповідальності 1137 чоловік, в тому ЧИС~ .111 12,керівюrntв, як! не відсторонили від р06o'fИ тих, хто буВ в нетверезо­ му стан1: Тільки по літі державтоlнспекцlІ торік виявлено і прнтягнуто ДО

315

чо­

1

випадКJI

на,р.ко­

маШї. В 1986 році проти наркоманів заведено ' 4 справн,

На знімку: керівник групи держприймання І . .8. ПОnО8: і контролер ВТК В. О . Сандакова в . ,{еху

кому В. М. Зволь. Він до­

складання електроніки .

доходами,

денного

посилено

Ради

до

УнраїНСЬКОї

обласних,

мІських, селИЩНlIХ 1 сІль­

ських Рад народниХ депу­

татів ,республІки 110 гІднІй

зустрічІ 70-РІЧЧЯ" ВеликО­ го Жовтня .

Не06х!Д;но

ган1зації

кОЖНій

ор­

забезпечитИ не­

ухильне виконання соціа­

л1СТИЧНИХ

зобов'язань

І

'державних планів. ВЗЯТИХ на честь юв1JJею жоВ'Тне­

вої

революції.

ОкреМі

багато вир06ничнииtв зма­

гаються

за те,

щоб · до

Цієї знаме'Нної дати вИХО­

нати план двох рокІв п'я­

ність ПQ'Кладається на бу­

приписок,

заходи

нанесених

державІ збитків. му ж

У

нас

кількість

по

В

ще

ціло­

велика

дрІБНИх рОЗКРа­

Особлива

вІд;повlдаль-

на програма.

ДОС}іТЬ ска­

з6ую,вати, в

порошкової 'металургії, пластмас, 'ремонтно-меха­ нІчном,у, «Торrмаш., за­

80 ' тисяч ,квадратних мет­

водОБУД1внему

комбінаТl

ro

харчування.

В

цій

никами

справІ

застр1ль­

боротьби

з

несу­

нами поВИННі виступати адмінІстрації пІ.цприємств,

будlвельиих трудові

органІзацій,

колективи.

Далеко в

наUIИХ

торговельн~

номбінаТі

мадського

~

гро­

харчування.

Оприятливим грунтом для розкрадачів 'є низька тру­

дова дисципліна,

пО'ганий

обл1к І контроль за ви­ трачанням матеріалІв і,

звlfЧа~но, становка

моральна,

об­

трудовому

ко­

в

лективІ.

Нам

треба

суво­

ріше ставитись до тих не­

рІвників, які своєчаСI{О не

вживають

заходів

побігання

крадІжок.

В

цідому

слід

органІзовувати пропаганду

~Я.

При

до

за­

краще правову

серед населен­

rм:lськвиконкомі

по суті бездіє коорднна­ Цlйна Рада по розповсюд­ женню ,

правових

знань.

Працівники

правоохорон­

них

органів

,рІдко

ють

в

вах,

'маnо

'l'рудових

ховних

бува­

проводять

заходів

серед

шкІл

та інше .

!Ісі

rpoMaAcbKl

орrанlза-

з

пеРСОНІІЛОМ,

ці,

ки,

сквери,

двори.

На .пропозицію тів

сесія

ходи

по

затвердила

гідній

но

депута­ за­

ювілею Великого Жовтня. СесІя

заслухала

начальника

равJIiння

тЩ>гlвлІ

у·п­

А.

Г.

Під таким ЗIlГОЛОВI<ОМ 6 лютого ц. р. У "Новому житті. було опубліК0811НО

rOpOXoBCbКoro і директо­ ра побутномбінату В. М. Гяушка про стан виконан­ ня

рІшень

першоУ

критичний

сес1У

техніки

по поліпшенню торговель­

ного 1 побутового обслуго­ вування, які прийнято дО' відома. До віДома також прийнято поВідомлення депутата А. І.' Уреківа і ним

своІх

МlІтеріал,'у

ІІКО­

му ЙШЛІІ МОВІІ про недолі­ ки в д6ТРНМІІнні ПРІІВИЛ

мІської Ради народних де­ путатів 19-го склкнання

про виконання

компр~орну,

проведе­

НlІвчаННIІ.

Робітники

безконтрольність.

Зв1ти

міського

котрий

~лектроустано.-

«До чого призводить

зустрІчі

.

безпеки

ТІІ

8ИПIlД­

ки ТРlІвматизму НІІ підпри­ ЄМСТ8I1Х

і

8 ГОСПОДllРСТ811Х РІІЙОНУ. ЗГІІДУВІІЛОСІІ 'й про упущеННIІ 8 цій справі, що траПМnИСIІ

НІІ

молокозаво'·

складатимуть

техніки

НІІ

критичний

виступ

Гll-

ТІІ

ПРll8Иn

технічної еКСПЛУIІТllції ус­ TaHOBOK~ НІІ підпрИЄМСТ8і ТІІКОЖ розроблено ГРllфік ВИКОНІІННІІ

планово

-попе. ­

реджувальних ремонтів об­ ЛІІДНІІННІІ. За участю спеці­ IІлістів проведено профі­ пактичні випробуванн!! електрооБЛIІДНIІННIІ. НІІ1І8ні на МОЛОКОЗll80ді електро­ УСТІІН08КИ

ді.

Розглядаючи організа­ ційне питання, сесія увільнила О. І. Панченка від ВИІ<онання обов'язків

MlcbKOro на

Іншу мІського

роботу. народ­

~Вибирай Редзжція

ні

доукомплеКТОВIІ­

ЗІІХИСНИМИ

спра~у

одержала

на

цей мareріал (див. «Нове життя.

З5)

відповіДЬ

суддю О. О. Терлецькоrо.

вІд Діфекторамlського БудН1lКУ піонерІв та шко­

Внесено також змІни до складу адмІнкомІсії.

.ряр1В О,С. МIIRВТЮІС. В ЩІ{ гово~U'Ться, що

суду

затверджено

3

еКЗlІмени

безпеки

засобами.

депутатських обов'язків.

ходом

актив,

що

обслуговує

ного

радянськнй

зети НllдіСЛIІВ відповідь ди­ ректор . МОЛОКОЗІІВОДУ В. В. ЧУКIІН08. Він повідомив,

ту не06хІNЮ починати, 1І.ривеСти в порядок вули­

rативними

весь

(Фотохроніка РАТАУ),

1 rtpи.леглих терито­ рІй. Уже зара_з цю . робо­

на­ по­

Фото А . Колесника.

ВеликиЙ

голови народно­ го суду в зв'язку з пере­

займатися,

автонавантажувач .

мІста

спортом

явищами

підприємстві збудовано спеціальний цех . На знімку: малогабаритний багатоцільовий

обсяг робіт передбачено виконати по благоустрою

craHl.

постійно

вантажів вагою до 600 кілограмів, nрокладанні траншей, на; збиральних роботах. Для серійного виробництва автонавантажувачів r-ta

роЦі

рІв житлової площІ. Про­

народних

ВШІн1

цьом,у

ви­

колекти­

пристроями, 'особливо ефективна при транспортуваННІ

дов?Нуватиметьс.я споруд­ ження міського паРRУ, розпочнеться буД!В.НИЦТВО дитячої полlклlнl:нН, двох

не все гаразд

ганізацІях.

ШАяхової техніки. Ця самохідна машина з приводом на

обидві пари коліс, оснащена шістьма змінними роБОЧ,!МU

зати, що в мІсті пот.рІбно

дачів, закрема. на заводах

деревообробному ,комбіна­ ті, НQмбінатІ громадсько­

Київ . Першу партію малогабаритних багатоцільових автонавантажувачів BUR.YCTUB завод па ремонту

дівельнІ організації, ко­ лективами яких вирІшу­ 'Є'Ться напружена соціаль­

Головою

СліД зазначити, що в мІстІ ще ' це налаrоджеиQ'

кожноМУ

пlдJIРИЄМСТВУ,

селення. Боротьбою з не­

нетверезому

РСР

лась

'відшкодуванню

ЯЧ,t/,еньова.

.раЙонних,

тиріЧ'КИ.

вживаються

r.

даннях, що випливають ~ листа Президії ВерХОВНОі

охорону rм:атерlальн.их цінностей , наведено кра- . щий ЇХ . облІк, зменши­ кільк1сть

ФОТО

'Кладно зупинився на зав­

ловік за управління тран­ у

доповіДь

колективи, ~xli, бригади,

Торік дещо акТm3ізува­ лась боротьба з нетрудо­ вими

по­

зробив голова мІськвинон­

рядку міста. На цих п1дПриємст­ вах 1 в організацІях прак­

питання

і 'в технології виробництва і,

найголовніше, у свідомості людей. Тепер вони саМІ борються за високий результат спільної справи.

рІшення.

З

одне з

-

шести підприємств області, де наприкінці минулого року

справ

шу боротьбу з різ.номаніТ­

належне виконком

депутатІв, ні праЦІвники <lдмhiІстративни-" органl'в

управ­

М. <.;. СавlИИ:Х,

начаЛЬНН<і лу

пияцт­

в

заво­

слюсар

пластмас

шиноремонт­

заводІ,

контролер

ління торг1влі М. Г. Бан­

комісії по боротьбі з пи­ на

заводобуд1В­

тор нуща мІського

ва алкоголізму, з чим надалІ миритися ніяк не ,можна . По суті бездlють яцтвом

стропальник

,Л. М. Правдивець, ДИРек­

засудже­

створено

будконструк-' Гanyщенко,

ду порошкової металУргії

в мІстІ не

.

заводу

алюмІнієвих цІй С. В.

.дареJШО,

су­

жодного'

не

доповідІ

слюсар

ного комБІнату М. О. Бов­

Адже Із виявлених злочинних випаДКів

19

пласт­

сТоргмаш.,

відповідальності

законом.

ВJдlцаючи зробленомУ,

народного

но до позбавлення вол1. Досі не покараний жод­ 'ний спекулянт спиртним.

ся І проблема боротьби з

P~H rPOMaд',CbKoro

ГРОМ'адяН,

та

Тому не може задо­ вольняти стан роботи по попередженню правопору­

П1двищенRЯ творчоі акТИВ­ иостІ людей, змІцнення соцІалісти'lНОЇ законностІ

ких

ратури

виступили

депутатІв,

ду;

пластмас, заводобуд1вно­ го ком6Інату .

правопорЯД1tУ,

народних

за два місяці нинІшнього року порівняно з BiДnOBiд­ ннм перІодом минулого P01GY к.!J1М(іcrь їх зросла.

розвитку. всіх сто­

І

Ради

трудящІ.

В обговореННі

К1Улянтами спиртним. БІльш рІшучІ Дії з ' при­ воду цього повннн1 бути

м.

упрц.пtиии торrів.п1 А. ГОРОХОВСЬКОГО та AlJPeктopa поБУТКОlllБі­

.

за- ,

спе·

Рево­

ЗвІт иаЧa;JЬиика місько­

Повідом.пеиии

порушеннями

вс1

самогонн!flUlМИ,

roлова

міськвиконкому ЗВОЛЬ).

ro

та

цlї, правооХОРОННі органи,

ними

з боку виконкому мІської

мас.

Рад на­

доходами

належної боротьби зі злІс­

кону. Хоч в минулому роцізм€ншилась кІль­

КУШНІР).

иих і сільсЬких

Із

пияцтвом.

нетрудовими

I118ДСЬКОI'О ПОРИДКУ Б. Я.

Р8ЙОИИИХ, міських, се.пвщ­

боротьби

злочинністю,

ДLВ

ПРО пст Президії верховноі Ради УкраІв­ ськоl РСР дО . ОО.пасивх,

задовольняти­

станом

Ж нтт

заняття

ДО

.

гуртка

рабанщиків проводилися

.розкладом

.

ДУШІ. 1 не

юних' ба­ горністів згіДНО

з

клубі

стаРШОКJIасникіВ, де йшов

реМОНТ,а бут..- перенесе­

НІ .в середню школу М та Будинок ПіонеflВ.

8'


.,JI о ••

. . . . . . . . . . . . . . ._ _. . . . . . . . IМІ. . . . . . . . . . .іli..... іі

ДОПУСКАТИ ..

НЕ Виконком народннх . глянув

міської Ради депутатів роз­

результати

лексної

ревізії

ПОРУШЕННЯ .

Д И С .Ц И . П

.

N

комп­

І Н И

·

ж НТТ 11-

алістичної власності, три~ання фінансової

правильного

стаиня

до­ дис­

ЦНПЛlнн у Броварах. За звітний

чує

коштів

реження

та

їх

Оl\озамилюваниям,

період з

збе­

.. пере­

крученням звітності займа­ ються в комбінаті громад­ ського харчування. ' Штучне заниження планових показників, дозволяє колектива м

1

березня 1985 р. по 1 люто­ го 1987 р. більшість під­ приємств і організацій міс­ та провела відповідну ро­ боту по забезпеченню ви­ робннчих і фінансових пла­ нів, зобов'язань перед

.. '

до

внпуску

продукціі низької якості: Тому в минулому році під­

приємство тисячі

. виплатило'

карбованців

3,6

штра-

Разом

з

тнм

в

трачанн!t

деяких підприємств (на­ приклад, «ВареничніЙ:. . Nv 2) без особливих зуснль їх виконувати і не­ обгрунтовано отрнмувати преміJO. Внаслідок цих .та інших приписок незаконно виплачено 3,8 тисячі кар­ бованців

кош­

фів за постачання неякіс­ ної продукції. Загальна ж їх сума досягла 15 тисяч карбованців. Число цілодо­ бових простоїв, прогулів склало за рік 308 людино­ днів. Недодано продукції більш як на 12 тисяч кар­ бованців. Здорожчання со­ бівартості проти плану ста­ новить 228 тисяч карбо­ ванців. В результаті . план по прибутках деревооброб­ ники иедовиконали на 86 тисяч карбованців. Як приклад невиконання . зобов'язань перед бюдже­

премій.

склали тут більше 2 тисяч карбованців. Грубо пору­

Не використовують на­ явних резервів збільшення прибутків на заводі алюмі­ иієви,х будівельиих конст­ рукцій та виробничому де­ ревообробному об'єднанні. На. останньому допускають переви'tpати сировини. Тан,

шуються

за минулий рік вони стано­

том

вили

строчення

тів. Так, багато істотних не­ доліків встановлеио реві­ зією в установах народио! освіти. Незаконні витрати

з .фонду

заробітної

норми

плати

харчування

Аітей у дошкільних . закла­ дах. Бухгалтерський облік в цеитра.пізованіЙ бухгал­ терії при міськвідділі на­ родної освіти не забезпе-

йшли ІОНИ з того часу, але й нам доводиться ловорити

Не досягнут~

.

на

Рада

21,6

ців.·

тисячі карбован-

.

Колектив ' ТРУДИТЬСЯ'

ритмічно.

Наприклад,

можна

навести

про­

креднторської за­

боргованості 195 тисяч кар­ бованців світлотехнічним

не­

в

заводом

квітні, травні, жовтні і ли-

. МіНістрІВ

постанову

про

СРСР

й економії всіх видів сиро- : спиртним, але й

вини та мате~іаЛів. Тільки • певUий зиск. Це -

за .минулий РІК перевитратонн прокату чорних металів. А на заводі

. чено 30

.

за

трнвалу

екс­

плуатацію обладнання. При-

ватимуть

ня, по побутовому обсл:уговуванню населення і вир06НИЦ'l'ВУ товарів на­

Наш

Н.

ність,

вання імені ХХУІ КПРС цей

ЧЕМЕРИ­

.

із лишків

сіл,ьськогосподаРСI>КОУ

ПРОДУКЦіУ,

за­

куплених

незаконне

витрачання

СЛІДОК

Вна-

непродуктивних

=

ви-.

трат та незадовільної

ор-: Н • не вик?нано в жод- : квартаЛІ минулого ро- •

ганізації торгівлі план при-

бутку ному

ку.

Управління

сяч

карбованців;

заборгува-.

ло державі майже 40 'ТИ- . Окремі

недоліки

радгоспах,

на

ної бази,

= •

дина

учНil.

старше

РОКі·В.

16

цьому

Qбмеження,

встановлеНІ

чнм 3'aKOHoдaвcrBoM для су'місництва, не засrocоеуJOТЬCЯ. .

ВИМОfИ

до

членів

1<ооперативу

обумоsлеН1 статутом. Вся робота по­

;(і6них ПWJРН~Ж:т,в . будується на ПРИlНципах саМООКУІЩоСТI та самофІ­ нансування. Ад>ке цри умовІ збитко­ воСТі ВОНо роооадt!щя ' caMq сQбщо -- покриватя ЙОГО ІЮИ"J'I(И JJ1X'j.'() не

бу,д.е. Братя актив'ну участь JI. управ­ лІнні всіма справамя товариства, ($є­

режно ставитнся до держаВJlоr і коо­

перативної власності . Вd!.x його праціВНИКіВ.

-

обрв'язок

інlЦ1>ативу

ч.леillв

кооператив.ного

кафе чи Удальні. Не існує 06меже~ асортимеиту вироБІв, якими В6fJИ частуватиму'J1Ь В1>ДВідУваЧіВ. Це мо­ жуть бути традиційні або фіР'МОВ1 'СТіРави. Не забороняється вкнористан­ ня

здатна

на

ризик.

цІни

на . свою

ПРОдУкЦІю

(на основі складеної ними калькуля­ ції). Заичайно, у будь-який ча,СВОНИ MOтy'J1Ь

.

скористатися

допомогою

на­

них

ревізією

порушень

їх надалі виконком кої Радн народних татів

прийняв

і:

рішення.

місь-

=Г.

два

ст:уденти

Вlнтop

-

Єщенко.

ВіКтор

ПершІ

Жогло та

органІзатори

кооперативу (до речі, максимальне число його членІв не обмежується) сповнені рішучосТll створити В Брова­ рах такий замад громадсьиого х'ар-' чування, куди б люди приходили із задоволенням.

,

,

старовинних чи домашніх рецептІв,

аби вони подобалися гостям. Мабуть, рримусити броваРJfак kорястуватися

належить знайти ОДНОдУ,мЦів, затвер­ днти необхіДні документи у Міськви­ }fОJЩоМі, фща'}JСQВИХ opraHax, Держ­

баІЩУ. І, звичаt1НQ,вибрати в міст!"

rpo-

Па свій СМЗJ( 6УДЬ-JЩиit ЗaJ(Ла..ц мадського ХаРIJY'I!аfJfJЯ, Сподіваємося,

що вони зуміют.ь на базІ арендовано­ ГО приющення створити рентабельне

І:аме їх послугами можна буде лише

пщприємC'l'lВО з високою НУЛЬТУРОЮ' обслуговування. Роботи Ім передбача­ ється багато. Побажаємо ж смілив­

завдяки смачн~й

цям усп1хуl

кухнІ,

привіТнОСТ\1

заслузІ­

: правних робіТ з • доход держаВ'l .

вирахуванн:ям частини

заробітку В

Щоб' у читача не' силалося враження, що самогоно-

варінням займаються лише у Великій Димерці, назву притягнуто

громадян

ших. Всього тільки торік в селах району понад 230 осередків самогоноварІння.

М.

К.

вИявлено

Такий БУ'РХЛИВИЙ розвиток шинкарства в Богданів~, Семиполка.х, НаJIитІ, Великій Димерці, інших населених пунктах негативно вплинув і на дотримання вимог ан­ тиаmюго~ного, законодавства. За розпивання спирт­

них наПОІВ, перебування в

громадськи_х місцях у не­

тверезому

до

станІ

притягнуто

адміністративної

від­

повідальності 259 жителів району. БL'lьше 150 наших землякІв . віДвідали медвитверезник, десятки водНв Лід «газом. скоювали шляхово-транспортні пригоди.

Якщо

додати до цього ще чИсленнІ випадки скоєння важких ЗЛОЧИНів,

крадіжок,

хуліганства

в

нетверез о му

сім~йні драми, правопорушення неПОВНОЛіТНі:" Миколаївська область. У ці морозні дні У . спеціалістів лабораторії насінництва дослідного господарства науково­ виробю.ічого об'єднання t:Еліта» гаряча пора. Весна не за горами, ТОМУ

необхідно перевірити і підготувати насіння зернових, круn'яних/ зернобобових, кормових КУЛЬТУР та багаторічних трав. Можна сказати з упевненістю, що до сівби господарства одержать від

. об'єднання tЕліта» найбільш високоякісний посівний матеріал.

На знімках: вгорі -

не зрозумІлим; Із самогоноварІнням ще сувор'lше тре­

леної шинкарки: рука щедро наливала чарку з «око­

витою. меШlКанцеві Заворич В. Г. ЛактІОН08У, пlсл'я якої вІн заснув неподалік . гуртожитку? Такі факти не виняток. Лише в сІчні НИНішнього року 21 житель району :щ. порушення антиалногольного заКОНОДавства

був оштрафований. У мага,зинах сіл району спиртне ное­

продається, тож ОдРазу стає зрозумілим, що Діставали

вони його у самогонниць . БІльше тридцяти ПіДlПільних гуралень

припинили

своє

існування

тіл.Ь1<и

в

січнІ­

лютому . А скільки ще їх існує?! То чи не настав час оголосити тим рвачам, ' котрі наживаються на 'lІЮДСЬКО­ му горІ, повсюдну боротьбу? У боротьбі зі злом, а са­ могоноваріння і·справДі є справжнІм 3.10М, нам треба

об'єдна'11И зусилля всІх І кожного. Ставлячи ' перед собою мету по-справжиьому цілеспрямовано повес­ ти роб<;>ту по викоріненню самогоноварІння, ' ми споДі­ ваємося на допомогу партІйних, радянських, проф­ спілкових органів, трудових колективІв, громадськос­

ті. Словом,' усіх тих, кому не байдуже, ЯКИЙ ·ПОРЯДОК вСтановився

у

нашому

спільному

заступнвкнаЧ8JIьввка

комсомолка Н аталія.

t:Ja

станІ,

то ста­

ба боротися всією. громадою. Бо чия Ж, як не новояв­

ст.аршtiй технік,

домі .

В. ДOJЮ'l'U.н, райвідділу внутрІш­

нІх справ з DОл1твко-виховиої роботн.

nродУКТ/Jвністю;

внизу -- від зернятка до

nociBH!la матеріал.

- Так, це пенсl0нер~а, колишній економІст Марія ІваНІвна · НушНір 1

виявлено 120 (І) літрів

був ОЦінений по

Хилька з БогдаНіВКИ, Г. І. Лопатинську з Гоголева Н. П. СтрельчeJi'l(О з Пухlвки, М. П. Ткаченко з Кня~ жич, М. І. ОлеКСІЄнко Із Заворич і багато, багато ін­

rocподарськоі діяльноСті?

ділввці

1. Лебединець. у неІ бул,о

депу-. самогону. Такий розмах

суворої відповідальностІ

зернятка спеціалісти

ва новій

у 'СвоєрІдну фабрИJ(У сивушиого дУрману ц,еретво­

й Інші факти. За ВИготовлення «чортового зілля. до

Чи в добровольцІ, акІ ,зroдиl вИ­ ступити у ЦІЙ дещо иезвичній ролі,

випробувати себе

таким був

відповідне. ГРОмаДЯНКУ ЛеQедннець засуджено до одного року ви­

Т~шко оцінює рослини

.баЙДУжим доля першого кооперативу.

Де тамІ У

неДОЛІКІВ та попередженню. рила свою. оселю й iн~a жителька Великої Димерки

вівсСА

залишить

ГОР І

безу, центральної районної. жовтні минулого року самогонннця знову постала пе­ аптеки, ПМК-8. З метою. ред судом. Два роки випра'ВНих робіт із вирахуванням

тИВі комбінату

нікого не

ЧУЖОМУ

вияв-.

міськсоцза-

ших екОно.містМІ, технологів: в колек­

А пони що пl0нерам новоі справи

Та найголOВ1lilwИМ ~ вважаю твор­ чу

ВИЗlНачають

Нрім

дію­

заповзятлива,

Певно, не завадять йому знання еко­ НОМікн і· 'БУХ1'алтерсь:кого PQзрахун­ 'КУ. Адже кооператори саМОСl'ійно розро6л.яють і затверджують плани виробничо - господарської діяJd,ностl,

сту­

ТОГО, В них можуть працювати згідно і3 угодою або договором особи у вlлыJий від основної роботи час. При

і

Багато залежить і від голови коо­ перативу. Це повинен бути грамотний спецjlал1ст, хороший організатор. Лю­

в корисну справу тих, хто може і хоче брати в ній участь. Адже в коо­ перативи приймається не зайняте В громадському вироБНИЦТВі населення;

денти,

сировиною

закупівлі сІльськогосподарської про­ дУКЦії, дРібного інвентаря формують­ ся за рахунок короткотермінових банк~вських креДИ'l'lв. -.

По-перше, Н1е ' просто залучити

домашнІ господар.ки,

забезпеченню

А

=Й' Жінка винесла з цього пока,ання урок? якісного внконання бюд- =20 процентів заробіт.ку в доход держави жету, усунення встановле-. його вирок.

лені в роботі

І постійних відВідуваЧіВ.

не обладнання, а оБОРОТНі фонди для

там, де потур6уються про високу культуру 06сп:уГОВlYВання,зручний для людейграф1к роботи. . Доповиювати дію'ІУ систему державних пІдприємств і орrаи1зацlй ентузІастам иовоУ справи, напевие, буде нелегко?

пенсlонерн,

отже,

зиск

фон-,.

ду. заробітної плати.

популяр­

матеріалами. Кооператив арен,д.увати­ ме приміщення та торгово-технологіч­

риН!Ках, виготовляти рlШIOМaJНlтні і високоякіснІ ПРОдУКТИ харчування. Звнчайно , Добре підуть справи лише

-

мисел розлучив не' одну сім'ю, завдав не'змірних матеріальних . і моральних зБИТКіВ, стаВПРНЧИНQЮ справжніх трагеДій. ВиявляЮ'l1Ь цих злочинЦів, притя­

: • •

ліниі торгівлі допускається:

КооператИ'Вне оБCJ.Iуговування справа дійсно нова, потрІбна І

-

іМарів Гриrорівио, ява мета за­ стосуваИИJI нового виду сервісу? - Головне завдання тих, що ство­

населення,

ЛIOДtькому горі

с~огонники, чий · злочинний про,

. · 230 тонн. • ... Мешканка Велико! Димерки Н. П. Н1щенко ще Через недоліки в бухгал- в 1985 році була цритягнута до ві',!~ювідальнОС"іі за

закладУ

харчування

важлива, Тому і міськвиконком, і ми ставимося до щього з ПОВНИМ розу­ мінням, визначимо сферу їх виробни­ чо-господарськ,ої ДіяльнОСті, С'ІІРЮГI1И­ мемо зміЦненню матеріально-техніч­

-'

у

прагнуть мати. на

з'їзду. жди буває відчутним, бо ПОЧУ'І'ГЯ всепрощенства пус-

На пу допомогу з боку комбі­ нату, 1вшвх зацlкавленнх орrав1зацій можуть розраховувати 'IJIени нодlбно­ roкооператнву?

ка планого slМlл'У Броварського ком­ бінату громадського харчуван'ня. Ад­ же саме тут буде створено перший в

рюються в нашtй галузі, -

_

показник досяг: тило МіЦНе коріННЯ.в наш побут. ·

-

ЧЕНКО попросила вl:д.повісти на ряд запитань М. Г, МАИДАН, начальни­

нашому місті кооператив.

l(ооператнвному

ГРОМaДlCьного

споживання.

кореспондент

. і

ма категор я грома

торговельного машинобуду-: гують до відповідальності, але ефект вщ цього не зав­

персоналу, затишку в о&дньому за с ді. Дотримання цих вимог гаранту­

сmoрення

'кооператиВів громадсWtого харчуван­

родного

к

ДЯН, котрі ганьблять чесне Ім'я члена' СОЦ!ал'іСтичного заводі. суспільства. OkpeMi з нИх не тільки зловживають

«ПОБАЖАЄМО СМІЛИВЦЯМУСПІХУ ... » Нещодавно

У ·. селах нашого району є о ре

. • •

••••••••••••• •••••••• ......................... ••••••••••••••• аа а ••••••••••••••••••• ~

прийняла

смо".

=

роботі

державних

*3

терському обліку в управ-. самогоноваріння, суворо покарана. Гадаєте, допомогло

бюджетом. окремих підприємств, ор­ ганізацій і установ є ще порушення фінансової дис­ цнпліни, перекручення дер­ жавної звітності, незадо­ вільне збережеиня соціалі­ стичноі власності, безгос­ подарність, незаконне ви~

/ІМУ

оди.н РІК СТаНО!3ИТЬ 3,3 ти-.

СЯЧІ карбоваНЦІВ

призводить

1!J81

чому рОЗМІр· пеНІ З8 п о своєчасну ~плату лише не-. за.• градаЦ1І р Ц е ' .соосоБНС1ЮСтl. ц іальне 3JIO , .що штовх. ає. людей в болото де-. .

стопаді 1986 року в третю декаду виготовляв 50--60 процецтів місячних обсягів продукції. Штурмівщина

внкори­

6.,нМUI

•• ; Д РЕВНЬОГРЕЦЬКИFl філософ ~рістотель 1 ЙОГО СУ" · часники небезпідставно. . вважали пияцтво доброФІНАНСОВОІ . і =~~~мОчіб~~~~~~о:ко~ :::д:еза~:ил~~~~~~о.б~:О~

виконання

бюджету, збере~ння соці-

.._~ ......... 27

лабораторії

з ТЕЛЕТARПНОІ СТРІЧКИ

НОВА ПРОДУКЦІЯ. сЗАРИ»

перевіряють

Фото О. Кремка. (Фотохроніка РАТАУ) ..

Пеиза. ВТіленням нерІв

І

КОЛе1<ТИВНОЇ творчостl дизай­

KOHC'Гpym'Opiв

.За,ря. стали

.

виробничого

новІ ГОДН,н:ники.

об'єд-чання

виробництво яких

освоєно на пLДn,рнємствl. ДорОЖНі Будилыікии і на­

ручні кварцеві ГОДИННН!КИ в. легкому пластмасовому корпусі сподобалися покупця,м. Вони удостоєні дер­ жавного Зна1:!а якості.

ЧАС ЕКОНОМИТЬ сВlС'fОЧ'КА» СімферопOJIЬ

На

СімферопоJ1ЬСЬКОМУ поштамті

почала діяти JнформацlйнО-ДОВ'l.Дкова· служба еДО запитання.. В Поснові електронннй пристрІЙ .Щсточка., створений місцевими спедlалlстами. Те­

пер абонент може з будь-m<ого Міськоroтелефону наЩ>ати номер О-б8 1, додавши ДР нього свій КОД, узнати, чи є кор~nон.деНЦIЯ на його ім'я чи liемає.

ВІДповідь для нього підrот,ує ., спеЦіальций елек­ тронний пристрій. • Вісточка. економить час віД-· вІдувачам, поліпшує умови праЦі операторІв .

.

(ТАРС-РАТАУ). '4

Ц" щ


* 27

І еmoр.

1987

6ерєаня

д E·~

ЩО?

...............

ро"у

к О Л И?

OclHH.,oro

Сонячноrо коТ WКОІІИ НІ

n.

З

п.

НА

І ось настав час, колн дО ТРОСТЯІІЦЯZ

ДЮСШ Міністерства освітн України.

Не

все

rnадио.

"wno

попереду

іх

ВУІІИ трудиощl,

теж .немаnо,

аnе

Нині Вяческав Тоцькнй

-

учень 8-го

школи-інтернату

спортивного

прОфілю. Тренується він

під керівницт­

вом М.

О.

рознюка. збірної

ДЮСШ

Повоу складі

Слава

міськвно

готувався

республіканськихзональннх

сподобались

Волчанська Харківської області.

області, ~

технологічне бlOРО миАиого обл ....ианu

:г.

сіна, С.

С. Єрко.

Проскурко, В. Демиденко,:г. !а

Не вщухав

в залі сміх

і оплески, ~

якнмн нагороджувалн найменшого ар- ~ тиста - гумориста Ваднма Крнвецького. 0. Задоволені і вдячні залншалн гляда- В чі зал, Було таке враження, 1І!-О побу-в

Н.

валн вонн того вечора в теаТрІ.

О. :г.

В. ДИКУН. :г.

~ :г.

А Л А П І С Н Я ~ Великої місце розділилн Ірнна Горобченко ~

•.• 1 3 В У Ч

Вітчизняної війни~ проведено в дитячій музичній школі Н, 3. Він сприяв роз-

(М. Л. Волннська), Тетяна Заєць (О. B.~ Олійннк); третє - Ірина Кравчук:г.

фесійннх навиків, розшнренню кругозо~

(Л. М. ЖJlвотовська).

витку творчої активності учнів, їх про-

(О. Л. в.ербицькнА) та Ірнна Качанова Іа

~

ру, глнбшому знайомству. з піс~нною творчістю радянських КОМПОЗИТОРІВ. у конкурсі взяли участь 18 учнів фортепіанного і народного відділів. Всі во-

У підготовЦі конкурс}' актнвну участь І взялн педагогн Н. С. Давиденко, Л. А. В оерленко, Л .. Н. Чучер.ова, М. Л. Во- В

конали досить нелегкі завдаиня.

вони І надаЛІ.

і успішно ви-

линсь~а, В. ~. Суб ач. Проводнтимуться В

На перше місце внйшла Олена Сер-

иа замlщеННJI вакаитних пОС8А:

Друге

:г.

Н. ПІТЕННВЕРГ, В

заступника начаЛЬНика з загальних пи.

.

тань І

=:-

у в А Г А:

планує

Ті,

хто ви.конаєяорму або ІІІ спортивного розрЯ!дУ з шахів, одер­ жать вlДПовl,дні посвід­

IV

провести

чення (про потребу в та­ кому посвіДченні необхіД­

KOIНКYPC з розв'яза·ння ша­ хових задач і етюдів, при­

свячений А

знаменній

сьогодні

наших

читачів

участь

у

но повіДомити редакЦію у листах з ,в1ДПовilцями

даті.

запрошуЄмО

на заключний тур).

взяти

ПЕРШИН

дань:

задачі,

етюди

даЧі-ДВОХОд1в.кИ чннають

та

і

-

Н Б аша адреса:роварн, 8УЛ. Еигельса, телефон 5-32-71.

)'.БОIО-КУРСОld комБІнат КИЇlоб"nаюм',q ЗАПРОШУЄ НА К)'РСИ по пl.ГОТО8цl:

ший x.tд білнх. Правиль­ нерозв'язання задачі дає два ОЧ!Ка, а за помічені хиби (дуаль, побічне рі­ шеН1lЯ, нероз>в'язуван1сть та неможливіСТЬ позиції) нараховуються додаткові

дання

учасникам

вуватимеТ1>СЯ

нарахо­

певна,

за­

здалегідь обумовлена кіЛЬІКість очок. При пра­ вильному,

але

розв'язанні.

неповному

сумки

змагання.

Переможець

конкурсу.

буде визначений

за най­

біЛЬшою

кlль.кіСТю

в

нагороду

книгу

«изоБра3ительныle

шах­

дня

виходу

порушення

цієї

рити

и

дe~

правильність

своїх

розв'язань. На поштових картках, крім розв'язань

сять кращих буде визна­ чено жеребкуванням.

місяць. По закіиченні

куроів випускникам надається робота 8 спе­

З

питань

вступу

звертатнсь

на

тварин і я~і~иу первинну

.

обробку

сКОВАЛ жизнь.·-ОІ'І'_ ВРОВ&ІРОІ«ЖО I'ОРОАсно­ ИIOМIIII'e'l'a ~й ІІІІР'І'ИИ yнpeнны.

ropoДlCoНdro

'І'а'1'ОВ

Дп

и

pa.йoюroro

Coвeroв

Jr8.1)OДjНioIX

деІ1)'­

КиeвcJ«)Й 06nJ80cтИt (На YНPaIIНOJOOU A3ьute). Peдвom>p Е. ФЕДЯЯ:. Гааета вьrxоди'l' с 17 aonpear.R 1937 roдa.

BьrxOдa:

--.:

In'Opн.JIiК.

~,

ПJrI'II'1Щt\.

с)'б~_!:

В ПОСЛУГ

лівники можуть скори-

~ ПРОПОНУЮ1'ь

заготівельtlоІ контора.

~

заготі.

~ вельні _організаці.~ споZ ЖНВЧОl коопераЦI1: пе-

а реробка кролів для ~ населення з одночас-

~ н~ю закупкою лишків

В м яса та шкурок. ~ За невелику плату~ 30 копійок за одного

~ кролика - спеціаліс!!!!!І!!!!!!!!!!І!!І!!!!!!!ІІ!І!!!!!!!!!!!!!!!!!І ~ ти заготівельної контоРцактер Е • • UJtЯ. ~ ри проведуть забій

статися

транспортом

Товарншї! КорнстуЙ·

теся послугами заготі­

веЛI?НИХ організаці А споживчої кооперацШ

Здавайте

Голо... ynpaut...

a.roтt..... )'кooncnl..o.

)'KOOМoprpeu.....

-

JOpoВepcЬ18 АР)'НІРОІ

ТеnефОНИ: редамтор. - 4-03-71: .ІМІІІ)' napтlAнoro lIPnТIII - . . . . .1: .......ІАМ...... с.крет.РIІ, вlддlnу clnlocWloro rocn0A8pCT.. 4-02-12; морес.....,.....,• •Іс....... ...

воl роСіоти

-

5-13-11:

4-м-81.

:аастуnииlUl ,.А8мтора, .~.

лишки

ПрОДУКЦl1 кролівництва на приймальио-за­ готівельні пуиктиl

АДРЕСА РЕДЛКЦІІ: 285020, К_івськ& 06.tаст., м. &ромр_, .,... I(.ІІСІоН, Ім.

Д!ОМО8ll."НJI -

шку-

po~. разі потреби кро.

)

ro

дить

до

туються

ДOBO~

відома

які

всіх

корис­

водопроводом,

що' вони повністю від­ повідають за стан ко­ лодязів на врізанні .до

міської мережі.

При виявленні зруй­ нованих чи відчинених колодязів будинки абонеитів будуть від­ ключені від міського водопроводу нення

дО

УСУ·

пошкоджень.

• • • Виробниче упраВЛіН­ ия водопровідно-кана­ лізаційного господар­ ства

,повідомляє

всім

абонентам . водопрово­

ду, 'Які мешкають у. приватних будинках, що строком до 1 черв­ ня ц. р. на. врізанні у вуличну водопровідну мережу необхідно встановити

колодязь

із

що

засувом,

встановлять

Bi,D.-

до

цього

часу колодязі, будуть притягнуті до адміні­ стративної відпові­

дальності. Іх

будинки

відключимо. від

водо­

провід.ної мережі. А.... іНісТр.ці. 8У8КГ.

адресу:

Київ-I60, вул. Колекторна, 3, телефои учбо­ во-курсового комбінату: 556-60-03.

~ ВИД

•.

ЗТЮДЬІ.

на

Переяслав-Хмельницькому, ВИШГОРОАі.

~

жюрі конкурсу не розгля­

учаснИКівк{)икурсу,

задачи

76· карбоваиців

V І НОВИИ

умови

(Київ, «Радянська шко­ .л.а., 1985) з автографом. Якщо найбілЬШу кіль­ кість балів набере група

Maтlныle

(ВУВКГ)

При

n,............, .

.МCТl.

J ......

лазні М

на житловому

~I--------------------~

лис­

датиме відпО'Відl) з по­ значкою «Шахи. І-й тур Рекомендуємо вам за­ лишати у себе копії від­ повідей, яхі надсилаєте до редакціУ, щоб переві­

електрозварювальииків. Строк иавчання 6 місяців. На період ка-

рі

господар­

ства

Всі абоненти, які не

~

~

цього

окремою

водопровідно-кана­

лізаційного

ключається.

ціалізованому управлінні екскавації иа буді­ вельних об'єктах Кнївської області - 'БР08а­

~

номера газети (за пош­ товим nrrемпелем). Роз­ в'язання кожної задачі надсилайте

мулярів,

~ :г.

:г.

тівкою (або листом) у двох прим1рниках (у разі

на­

браних очок. Десять кра­ щих роз'В'язувачів одер­ жать

з

:г.

пошто-І! В

Внробниче управлін­ ня

~ Jt,.ax, Борисполі, Яготииі, Обухові, 18анК08і,

-

день

rусеиМЧlІlІХ

~ кранів-трубоукладачів,

ЖюрІ ковкурсу. ~

Останній термін надсн­ лаН1lЯ вlДiПовідей тиж­

ч.аТИ1СЯ штрафні .очки. В газеті спочатку будуть на­ друковані вІДповіді на всі заВідання, а пот~м пщ­

машииістів бульдозерів, машиністів пневмоколісннх'

ницькому та виплачується сткпендія в РО3l11і­

.

бали.

будугь. вилу,

машиністів екскаваторів,

:г.

по­

за П'равильне й повне розв'язання кожного' зав­

машин і сті в баштових кр аиів,

вчания учням на1\ається гуртожнток (ОА_акам) в Броварах, Обухові, Переяслав-Хмель-

зання досить вказати пер­

rpJ!.

1·8,

Чекаємо ваших відJПові-В дей і зичимо успіху. :г.

мат за

два ходи). Для їх розв'я­

з

машню адРесу з

вим індексом.

за­

практичної

ком6Ьнац!ї

с. Княжичі.

вання оголошення.

~ :г.

~

(біл1

дають

який

у коикурсі можуть брати участь спеціалі~·

~:г.~

тур

'у першому турі

Вам, шановні читачі, бу­ де заqpоnоновано 10,зав­

Адреса заводу:

тиз вищою освітою і виробничим досвідом роботи у машинобудуваННі~ Строк конкурсу - місяць 3 часу надруку·

ряд з шаJdв (якщо Є), дo-~

старт.

КОНКУ!рІСі. Це змагання проводи­ меться в десять турів.

інженера-перекладача,

володіє англійською та німецькоJO мовами.

композицій ТУРУ, ВJ(аЖіТЬ~ монтажниКів, ~~':цю~~~~Щ;~и~ьі, ~:-~~:~;;rl,PiB,

А тепер запрошуємо на

тренувальному

інженерів·конструкторів І, 11. ІІІ кате·

ГОРІЙ; - ста,шого

іВ

К О Н кур С!

УДIВИНЦТ8а;

щення і мнйки;

Deд8rOr IІ)'3ШКО.ІІВ .м 3. І!

НАШ ШАХОВИЙ КЛУБ

газети

б

- завідуючого відділом матеріально·технічного забезпечення; - головного механіка; - завідуючого сектором технології очк·

!!!!~~!!!!!I!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!II!!!!!!!!!!!I!!II!!!!!!!I!!II!II!I!I_. ._ - - ~

1987 - рі1< 70-річного ювілею Великого Жовт­ ня. Тому редаКЦія нашої

«Жнгулі:.

аБОНetlтів,

ОГОЛОШУЄ КОНК)'РС

:г.

показа­

Субач) .

автомобіля всіх моделей.

підприємства

Головне спеціаJllзоваие конструкторс.ко-

~Ia

дашева сім'я~. У ній були зайняті са-

дечна (педагог В. Л.

ия розподільчі вали у комплекті з важелями

равл ни. раАсаоживспілп.

модіяльні артисти О. Хромнк, А. СаВО'1а

З успіхом пройшла і внстава «Кай-

ни добре підготувалися

участь

~ ....- - - - - - - - - - - - -_______...J :г.

Т Е А Т Р І

ні ними сценки «Знову запізнився~, «Вовочка~ та інші. Ролі в них внкону­

Конкурс на тему: «Пісні

беруть

М. КУЗЬМУК: ~ ~-------------­ тренер. В

ціка­

валн М. Сліпнч, О. Лопатинський,

Дослідиий завод об­ ладнання «Факел:. приймає на відновлен­

І

Запрошуємо відвідати ярмарок. П' І

Шосткн, Тростяиця Сумської

в

Прнбитько, С. Киселенко, Т. Ященко.

«І

п'яте місце серед спортивних шкіл Ук-В раїни. Переможцямн сталн ДЮСШ~

клубу.

глядачам

дитерськ

у ярмарку

вий вечір. Підготували його члени дра­ Дуже

літнього асортименту, сІльгосппродуктІв, про­

вати срібну. нагороду на трикілометровій~

міг на три- і п'ятикілометровій дистан-

матичного гуртка сільського

РОК

их виро... В п ДПРИЄМСТВ rpoMIAaкoro .хаР.чування.

лижних гонок в м. Чернігові, де зумів стати дворазовим чемпіоном. Він пере­

у Зорянському клубі відбувся

Р

промислових товарl8 веси. но­

спартакіади Київської області Вячеслав:г. Тоцькнй зумів приборкати їх і завою-~

з

н І БИ

Т

по' продажу

довольчих товарlіІ, а також куліиариих Ікон-

до

змагань

•••••• ~,...... -III.ІІІ· ......... .

дистанції. Команда ДЮСШ МіСЬКВНОВ торгівлі і громадського харчування раАспо­ вперше за всю історію піднялася на ВЖИВСПіЛки.

Федюнова та В. С.

У лютому

проВОДи ЬСЯ Я МА

. Круті схили і затяжні підйоми ст~лн~

перешкодою для багатьох, але чеМП10Н О.

перемож­

цем стас то .. , хто допас Тх на своему wnяху І робит" правиn.,нІ висновки. .

класу

~

бер:~~и~л:~~~:'м:с~:1 ro"'8иl

29

:г.

,Сумської області зібралнсь 12 кращнх~

нуваННЯ не про .. wnи бе:асnlдно, і чере:а три роки Сnаву :аапросипи ДО спортІн­

J1" ••• ___··•••••_ _ _ _I••••_

1---------

тівку до фіналу..

тернату.

Т

~

ціях і разом з командою завоював пу-~

ДНЯ вчитеll., мІс.,· Сенчук направив

кращих хnопчккlв-трет"окnаснинlв до nижно' ба:ак lIЮСШ міс"нвко. Cepefl них був І Сnава tрц.,ни". СтаранНІст., І тре·

f'

Ж Н

~

УКР А І Н І

v

ДР'УГJl1И

.и о в Е

що

2,

масиві,

працює. масажист.

Години

з

21.00.

Ви-

-- понеділок,

до

вів­

17.00

хідні

роботи--

торок. АдМlнlстра~IЯ, партІйна 'l'а профспІлкова opraHI:.аЦIУ радгоспу еГОголІв­ ський.

висnовлюють

ре спlвчyтrя профспілкового

щИ­

ronoBI

номlте'!'У раДгоспу -Решетняк Т. В.

3

приводУ смертІ Іі бат,,­

ка

РІШЕТНІІНА

laсм""

М.м.ровмч ••

Коnеln'И8

ТРебухI8СЬ'

коІ середиьоі шкоnи ви­ словлює глибоке спlвчY'l'­ тя завучу шкоnи комару В. І. та його сlм'У з при­

ВОдУ

СмертІ його батька КОМАРА І ..м. АндрlАовнча.

#48 1987  
#48 1987  
Advertisement