Page 1

RОИИНИ: ПОВІДОМЛЯ~

"РОЛЕТАРl ВСІХ. КРАІН, 'ДНА1fТЕСНl

їЮРЕСПОНД'ЕНТИ

.NI 48 (4773)

24 БЕРЕЗНЯ

1979 Ціва

Хлібороби

р.

сівбу раннІх

бдизько гектарів.

ДОСТРОКОВОІ ВИКDнало

тальний нарйдногйсподар­ ський nлаи пй реалізації

l!IТЬ

початку року племптахорад­

госп реалізував

реВИКDнане

на

чаерт".

майже

на

прямі зв'\tЗКИ

з торговими

пііприємствами і вся r1ТИЦЯ З забійного цеху племпта­ .хораДгоспу l10ставляється безпосередньо в магазини

яєць

,2,2

мільЙо.

високих

ше,

ніж

планувалосяквар·

·тальним

іпатовців,

Сівбу

вели

дві

сорок

великих

зміни

Повсюдно

п'ятиріч,ки, наше підПРИЄМ' ство ста.10 О.lним знайкруп, ніших постачальниківпле· мікиих яєць для І1тахівии-' чих господарств реСllублікн.

О.КО8ЩУН,

для

втроє.

прикладом

вода

почала

його

головне

. щодня

значно

і3мінні

норми

ного !(омллексу, друге мІсце зай­ няла піЛЬНИЦЯ М 2 (М. А. Гладов­ ський), а третє l1іЛЬНИця NQ 3

РОСТУТЬ Н~ВОБУДО~И

вмілими

будівельникІв.

руками

У

середня школа М бінат.

2,

~есятоІ

ково,

у с.

Будинок

Рудні

-

культури

та багато Інших.

Осо{)ливо

передбачено

великий обсяг виконати

за

-

нічний

завод,

меха·

присвоєно

державний Знак якостІ.

На мітингу, що

роботи

відбув­

головному

заводу

РоднІнУ

В.

посвІдчення

присвоєння

посадки

всього

колек,

тиву В.

Сільбуду 'УРСР М. І. Но­ билінськиЙ. Він привітав

пуск якої незабаром роз·

заводчан

з

великою

тру­

довою перемогою і відзна­ чив,

що

з

одинадцяти

ти­

сяч виробі,в, які виробля­ ють підприємства галузі, люлька

першою

серед

за·

нив,

що

кладуть

Р.

ремонтники

во-р1Ччл'

до того. щоб найвищу ка­ якост!

qюлька

ЛОС-І00-120.

l~адянськоl

раїнц, Ларткрм

одержала

ви­

почнеться.

.. слова

за­

орrанізацП заводу порош­ КОіЮї металургП імені

ДО,

зусиль

гегорію

розповів про до «червоної

C-!lУГОВУЄ досвід партійної

Роднін запet!:

максимум

;

'Ук­

оператив­

но вЩгукнувс'я на заклик. ЯRИЙ ' пролунав на всю краІнузістЬлиці

Батьківщини,

-

нащо'j

Москви:

Є. МИГУЛЬКО, керівник робкорlвсько­

ударною

го поста газети

дня хародж~ння В. І. Ле­

сНове

жнття. на ремоитио-ме·

ханічвому, аавоА1.

21

цілодобової

Трудівники

зрошувано­

гО' землеробства області зобов' язалися забезпечити паливом,

крім

площ

ос­

новного зрошення, майже

150

тисяч

гектарів-супут~

біщ~ше ..

ДосвІд для сільських архітекторів П'ятий ріК підряд одеРі жав Б. Чете, житель Но.; вого села Берегівського району на Закарпатті,

спеЦіа.'1ЬНИЙ мандат сіль., ськоІ Ради народних де. пута тів. Тані мандати вручають

тут

кожного

разу при піДбитті підсум, ків

щорічного

конкурсу

на- sразкову садибу. Стати переможцем у цьому конкурсі зовсім не

просто.

Серед садиб зем.;

ляків Б. Чете знайшлося багато серйозних «конку, рентів., адже Нове село

-

лауреат

Всесоюзного

ОГЛЯДУ'КОНКУРСУ

ще

на

впорядкування

кра;

сіЛm

ральним

планом

руджується будинок.

'Сьогодні

-

яких спо­

тут

У

кожний

ті

Закарпат.;

тринадцять

життє,

Цю­ Ме-

за досвідом, архітектори всієї республіки.

НАУКА

в

чити

црацею

1()9·тУ

ЦН

НПРС

відзна­

річницю

від

КВІТНЯ

-

березня року

кількості)

сТребухівськиЙ. ~НрасилівськиЙ. ~ЗаворицькиЙ. "Авангард» ~Л1тківськиЙ. імені UЦopca «Заплавний»

~ Гоголівський. Імені Докучаєва імені Мічуріна «ПлосКівський" Племптахозавод

~Рудня"

116 88 72 70 44 36 зо

22 17 15 10

5

\

службах

було на

підприємства

проведено

яfшх

мітин.ги.

виступили

пере·

довики виробництва. вете­ рани праці. Порошковики, вірні

славним

трzдиц1Юl

Великого почину, одно cTaJЇHo підтримали почин москвичів. Було визначе но конкретні заходи на свято вільного труда. Зо­ крема,

колектив

цеху

,\9 5

зобов'язався під час виготовити суБОl-ника 2000 фрикційних дисків до трактора Т-150.

. Предметно підготовкою

займаються до

~ червоної

партійні штаби

оргаНі­ ордена

буритськвх селекgіоверів Пшениця, назву

яка діtтала

«бурятська-34",

увібрала в себе найкращІО яно·сті

своїх

попередниць,

створених бурятськими се.'Іекціонерами. Новий

сорт

відзначається

сивним

ростом,

зерном,

стійкістю

полягання

і

іНТЄIi­

великим

проти

заrухи,

особливо важ:IИВО сушливих районах

що

в по­ Сибіру

«Бобрицький"

і Далекого Сходу. Новин­

«Великодимер-

кою

ський. «Русанівський. «Жердівський.

ярськрго

бурятських

краю,

імені Юро~ «Зоря»

кої ~PCP

~ ПухІвськиЙ.

ватимуть

по району

селекціо­

нері,В. зацікавились Іх СУ· сіди хлІбороби Нрасно­ і

Тувинсь,

Читинсько'!

областІ, де нині нею засі­

30

ВСЕСОЮЗНИП

Засідання міського штабу

ніна, '21 квітня всім ви­ суботи:/> йти. иа суБСlТ!іИкlУ. цехах зації,

_

змагання

ної

Пmеввgsr

радгоспах

23

1979

ДЕСЯТІП

-

П'ЯТИРІЧЦІ

ЛЕНІНСЬКИП СУБОТНИК

комуністичного

суботника. його відкрив начальник штабу другий секретар міськкому Ном­ партії України А. Д. Фро·

таl району,. Похвального

,

ся з приводу цієї подН, у Ленінсьній кімнаті слю­ сарно - механічного цеху, ВИСТУ'ПИ,в голова Держав· ноІ атестаЦіЙНОї комісіІ, головний технолог Мін·

Че­

(у процентах до необхід-

Всього

міського

суботи,> в масштабах міс·

вир,(}6у пІд-

,

приємства.

постановою

відбуло­

засідання

лов. Він підготовку

державного

Знана якості іменІ

Р. про

Драчевича

соціалістичне

ШТі!!бу по проведенню Ле­

оплески

місце.

ПМК·8.

теплич·

нінського

М. І. НоБИЛін-1

вручив

Інженер.)'

Від

101,4

ПОЗАВЧОРА ся

перше

Бло­

ний ювілей у;:rарною працею на усіх споруджуваних новобуповах і зробити якомога більший вкла;:r в оновлення нашого міста і сіл ра­ йону. Р. ОМЕЛЬЧУК, планового відділу начальник

соціалІстичного змагання за

НалиніВСЬкого

Т.

<1:ПРО 50·у річницю Першого п'яти­ річного плану розвитку народного госпо,:харства СРСР», б,У,:хівельники вирішили ознаменувати цей слав,

тисяч

Нещодавно підбили піД­

будівництві

планом

сьний

вшись з

лютий міСЯЦЬ. Першість виборов колектив дІльниці N2 1 (начальник В, І. Семеняка), який працює на

сБро­

присутнІх

ЛюльцІ ЛЕФ-І00-ЗОО ДJIJI фасадних роБІт. що

сумки

на

М.

серед трудових колективІв набрало ще більшого РОЗl'1аху. ОзнаЙоми·

року

будівельно­

по генпідрядувиконали

присуджено

Тепер

36.3- тисяч

400

Ій

найкращих успі­

бригада

колективи бригад І. 'П, та С. М. Москаленка.

сила·

минулого

додатково

процента.

щу оцінку. Під дружн!

,знак якості випускав ремонтно

кІнця

соб!в мало'! механ!зац!! трудомістких робіТ на бу· півництв! одержала найви­

Виробу. реМОНТНИКІВ

до

добилась

Друте зайняла бригада С. А. Ме­ хеда. а третє поділили між собою

нішньому роцІ. План двох місяців

чотириповер­

ховІ житлові будинки для трудів· ників племптахоза вопу «Ру пня", у с. Рожlвцl господарські прн· варський»

мlЛ'IJЙОНів

Глушко).

'Серед брt-lгад

хіна.

року

карбованціВ. . Це послужило міцним фунда­ ,\Іентом для успіщноІ роботи У ни·

кінотеатр

міщення племптахорадгоспу

5

власними

)Іонтажних робіт ще на

восьмирічка. і

а

виконали

-

.ПрометеЙ» І пев'ятиповерховl бу· динки

першого

карбованЦів ми завершили достро·

дитячий кОМ­

широкоекранний

п'ятирічки

ми в обсязі

наших

Броварах

.. А,

хів

п'ятирічки. І 'воно приносить відрад· нІ результати. План трьох років

дівельники пересувної механlзова~ ної колони М 8. Всюди, куди не глянь - височать нові буПіВЛі, спо­ руджені

р

десято! п'ятирічки . . Щоб ~JЮБИ'РИ гідний вкла 1Т~ у здіЙСIi\!fi1t'Й';рlil:lень ХХУ з'ї~,цу НnРС, наші будівель­ ники широко' розгорну~и соціалі­

кресленнями рідної Номуністичної партії, беруть. активну участь 6у­

для

роботи.

райсільгоспуправліния про перебирання картоплІ для

стичне змагання

русло.

одержать

району на

цьоt.fу по&Сякденному процесі онов· леннй, який з.1lіЙснюється за на·

заповнювати

ДАН І

виро-

Фото В. Володимирова.

йону відбувається 'великеоновлен­ ня: виростають' новобудови. 1.8

поnя

тур Скадавсьного І рупинського районів.

6itKY· На фото: nередоtrUЙ тракторист І. Т.довгодьJ;.q.

І в нашому містІ, І в селах ра­

татарбу­

Херсонської області.

громадського ,тварин,

nеревик(тує

ДО­

сіл Пер­ лауреатів Всесоюзних конкурсів. А більш як 50 дайну вологу посіви зер­ визна}!і зразк"ми забудо­ нових і кормових куль­ ви 1'J області. Сюди Ідуть

paArocny.

Ituцтвй,fl. soceltu оре гру/-!т. Зараз .n~peдo~иK' обеАуго­ tJУЄМОЛОЧНУ фер"чу рожнігського відділка. І, ЯІС пра· "ило,

використовува­

лись широкозахватні аг­ регати, які підвищують продуктивність праці май­

рез три-чотири дні вона прийде в колгоспи і рад­ госпи шести районів

Більше 20 років по-ударному трудuться мЄханlЗtlfо. ром 8 радгоспі ~Літківськuй» Іван ТuмофіЙО8Uч. дог­ годько. .Щf'JsеСН/J ві/-! сіЕ зернові,' /Мітку aM"UaflE SQ., корми

в

загонів .

механізованих

шими

nосівами, Іаготовцє

поля

Відкрито шлюзи на го­ cbKoro населеного пунк­ ловній споруді П1внічно­ ту. Велика заслуга в цьо­ Нримсьного зрошувально­ му належить місцевим го каналу, і дніпровська архітекторам, за Г("He~

планом.

Створене в РОКИIІОСloмоі

диспетчер'

полях

методом

3 Дніпра-на

пле·

мінних якостеА, значно біль·

,

Серe;tия реаJLiзаційна вага ведикої ,рогатої худоби, як і передt)'ачалося, склала 390 кілограмів, а ol1Hieї тушки курей ,... 1.4 кілограма. ГосподаРство встановило

штук

на за

ві в інших придунайських господарствах. Нині меха­ нізатори мають засіяти ранніми' культурами май. же 150 тисяч гектарів.

на птахоферми бага­ областей УкраїКИ. 3

са.' Квартальне завдання пе·

тисяч

нарських хліборобів при­ скореними темпами сіють ранні зернові і зернобобо­

nлєміНН.НХ яєnь, які надхо-, rbOX

1

культур. - знач­ минулоl

деС:llТИ

Роботу

За

м'яса', На переробні пі.'шри­ ємства 81ЇдправлеJ:lО 76 тйнн я_,овичини і птаШИНОГD м'я­

зернових

організували

же

Дарницького району Киева. Та головне заВl1ання під­ приємства - виробництво

до­ квар­

кадрами

Татарбунарці добре під­ готувалися до весняної

Четвертий рів п'нтиріv:cви• •• прац:J.• P:J.B уд;ар:во:J. r.Dслод~rч:ТВD

на

вдвоє весни, було' потрібно їм, ників щоб загорнути доБІрне ніж торік. насіння в грунт на площі

сівби.

Наше

господарО,"

вивели

щувальну техніку. Всі аг­ регати укомплектоваНі

Татарбунар­

зернОбобових Лише 70 годин но менше, ніж

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ oprAH БРОВАРСЬКОГО MICbKoro КОМІТЄТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

етРйКйВй

уже

ського району першими на Одещині завершили

коп.

2

ханізатори

Весна квапить хліdороdlв

СУБОТА

РАтАУ

Жовтневої РеВО.1IЮЦП рад госпу «П.'10сківськиЙ", ДР рево обробного комбінат}' постійно діючого буді· вельного поїзда ]\<Q 2, СПМН·509, багатьох ін· ших підприємсrв, буді·

поля.

(ТАРС-РАТАУ). день продукцlY на 392 тисячі карбованціВ. Буде підготовлено до весняно· по.'1ЬОВИХ робіт 3000 гек. тарів площ. Будівельни.; ки освоять 150 тисяч кар-; бованців капіталовкла· :"\~HЬ.

Звернуто !их

увагу

органіЗіщій,

:uтабів

на

партШ­

місцевих

необхідність

;ТОСИ.'Іення масово·політич_

Члени міського штабу Лен:нського комуністично· го субоп:ика у~агальнили

ноІ роботи в зв'язку з наближенням суботника. Слід широко висвітлюва· ти підготовку до нього в стінній і l\Iіськрайонній пресі, оформ.1ЯТИ жкра~ ву, змістовну наочну агі,

попередні

тацію.

вельних

управлінь,

подарств,

установ.

Д'3.ні,

гос·

інформаційнІ

що

бєзпеРеРLНИМ

потоком надходять з місць,

Учасники

суботника

пра·

Попередні

дані

пере­

конливо свJдчать, що тру­ дящі міста і району з чес­

на

виробництві.

Но­

лективи

промислових

під·

тю виконають свій пат­ ріотичний обов'язок, ор­ ганізовано і дружно візь~

приємст~ випустять у цей

MYT~ уч~сть У суботнw!

Lт юваТЮ1УТЬ,

ном,

головним

чи·


*

2 стор.

24 березня 1979 РОК\У

..

НОВБЖИТТЯ

~~~~~~~ За високий урожай

року

1979

---

----- --- --------- ----

ЗЕМЛЕТРУСИ

-

-~

НЕ СТРАШНІ

ЩОБ ПРИМНОЖИТИ УСПІХИ ~-

Хлібороби Броварщи'.1

)

~ ни, наполегливо Здlйсню-'{ ючи рішення ХХ V з 'ЇЗ,ll,у І

КПРС, добиваються ва-І ~ гомих результатІв у роз-' витку

ключової

План

галузІ ~

-

3

року І валові І

збори зерна, пlдвишуєть- і ся ~рожаliиість хлібних

1

ПОЛІВ.

)

,

Велику роботу

му иапрямку у радгоспі

Kltli,..

в цьо­

проводять)

сТребухlвсь-1

В минулому

році і

господарство ВІІЙШJlО пе-/

І. ПР011ести "бори в колективах кормодо~вни~ 'бригад, механізаторів

ціалістичного змагаиня за)

підвищення врожайиостl і' валового зернових

ком де!Н:Ням: технічні

центнера

зернових,

лови й збір 3230 тонн

а

ва-І

зериа склав І проти 2854

тонн, одержаних в 1977 році. Таке зростання від­ дачІ хлібної ниви стало можливим

завдяки

комітету ворити

-

після

6.

рр­

ПродуманІ в господар-,

стві і .0рганlзацііінl заХО-1 з

роботами

якому

,

на

полях у стltслl строки,!

на високому агротехніч­ ному І технологІчному

місця

пільговими

ці­

виїців

автола­

бермня

на

ланка

по

закриттю

Створити штаб соціалістичного

25

березня

Розробити умови соцзмагання період весняно-польової кампанії.

До

25

березня

Створити комісію по обстежен­

До

21

березня

ланка

по

ланка

по під!'отовці

лан'ка

по

внесенню

стану

16. 25

1.

Підготувати цикл лекцій, політ·

на

тему:

25

береЗ'Ня

3. ПіДСУ~IКИ трудового СУ[]Е~рництва перехідні

Червоні

вимпе.1И.

побутового

обслугову-

слави. «блискавках»; сім'ям переможців надсилати вітальні листи. На честь ударників змагання піднімати Прапор TPYllOBOЇ слави. знімати на кіноп.1івку моменти іхньої роботи в

до

23 березня

тимчасову

партгрупу

роботах.

8. Створити тимчасову

групу

на­

9. Налагодити

чергування

членів

парткому. робітничого KO~liTeTY в цей період. 10. Організувати двозмінне чергу· ваняя слюсарів. токарів, електрозвар­ Нl!'ків у ремонтній майстерні.

на

Постійно

до

21 березня

до

21 березня

винагороли

4.

Організувати

5.

6. теку.

7. 3 25 березня

пересувний

вагончик.

Забезпечити

регулярн!

Орrанізувати Щоденно

в

Свої розробки

зокрема,

З

25 березня

Постійно

пересувну бібліо-

Постійно

Секретар парткому радrоспу

Постійно

~ТребухIВС"КИЙ. Г. КЛЕПКО.

~~

ВІД 3ЕМЛІ І СОРТУ -СПОВНАІ Нинішня весна, як обі­ цяють синоптики, очікує­ ться запізніла і недружна. Та для хліборобів не по­ винно бути несподіванок, адже ми мавмо передбачити наИГlрші умови роботи,

Сівба ранніх зернових БУД8 ПРОВ8Д8на першокласне насіння високих репродунцііі. закриють у два слІди за ЗО годин.

-+-

З8

-+-

землеробства І щедра заправка З8млі добривами.

приступив до роботи

-

-+-

-

ботах. Власне,

члени

розпорядженні

Ство­

цеху

тообробна техніка. Тому

в

розпочалися набагато рані­

нологічні карти по сівбі і догляду за різними культурами, механізатори знають, хто і де працюватиме на посівній.

«Сільські вісті» було опублист керівників, спеціалістів, механізаторів колгоспів і радгоспів, які виростили в 1978 році по 300 і більше пудів зерно- ків - азотних, фосфорних тура виробництва. вих, до хліборобів респуб- і калійних добрив. Внутрі цеху утворено ліки. Вони закликають озНаше господарство мав декілька ланок, які спеціа­

пі 260 гектарів. Сівбу ранніх зернових проведемо трьома агрегатами за 36 годин. Усе насіння ярих зерно-

п' ятирічки ще вищим ВРОжавм зернових культур. Торік наше господарство одержало на круг по 40,4 центнера зернових. Думаю,

настала календар­

нізатори

розгорнули

широ­

кий догляд озимих посівів, .ярі зернові ячмінь і вели ефективну боротьбу з овес займуть У радгос- наменувати льодовою коркою, а пізні­ ше піДЖИВIІЛИ посіви азот­ ними добривами

могою

за допо­

тукорозсівних

меха­

ніЗ~lів. В ці дні механізато­ ри підсівають посіви бага­ торічних трав вівсом. 3 зи­ МИ вони вийшли дещо зрід­ жени~lИ, і цей агрозахід поповнить кормовий баланс радгоспу.

вих доведене

класу, воно продукціЙ.

че~вертий рік свою специфіку. В першу лізуватимуться чергу ми повинні забезпе­ чити повноцінну годівлю молодняка великої рогатої худоби, який вирощуємо для радгоспів району. Тому

денні

на

певних робіт

прове­ за­

-

посівної,

високих ре- жай буде не меншим, адже ти

пов'язані зсівбою ку­

Підготовлено основа під нього закладає- курудзи на силос і зе.'1ениЙ обробітку на-

Приміром,

корм, яка займе в нинішпереважна ньому році разом з пожнив-

кою

закріплено

дa.rfЬНИХ

лин

кореневим

способом, вачах.

якиїl добре зарекомендував

сіємо на наших полях яч-

.

Маємо точні розрахунки мінь

сорту

ці квітня

завершимо

в

радгоспу,

відповідна

«Ельгіна». В першій половині травня­ ріально-технічна

себе, показав високу ефек­ і щодо закриття вологи на окремі роки він давав по сівба її проводитиметься у

ось

шлях

до

вро­

жаю 1979 року, заПОР1ка Посіви сповна зябові, якого у господарст- 49 центнерів зерна. Щоб кілька строків. Готуючись до посівної, проведення посівної в стис­ такий врожай, необхідну кіль­ ві 1200 гектарів. Ворону- одержати кість азотних добрив. Ми вання проведемо в два слі- треба, зрозуміло, добре за­ ми надаємо великої уваги лі строки і на високому роботі. У рівні. ЦЮІИ турботами ЖИ­ маємо забезпечити, як і пе­ ди за 30 годин. При по- правити землю поживними організаційній вуть в ці дні усі робітниr;и господарстві створено штаб передбачається у соціаліс­ сушливій погоді воно вес- речовинами. по проведенню посівної, до і спеціалісти радгоспу. тиметься і вночі. Попередником зернових тичних зобов'язаннях, 50увійшли провідні є кукурудза, ,зібрана на зе- якого лений корм, площі під яку среціалісти радгоспу, ство­ ми щедро удобрюємо місце- рено також загін, що об' вд­ механізаторів, газеті вими добривами. Посіви нуватиме

Одночасно з обробітком зябу І боронуватимуться пшениці. Нині в радгоспі все го­ посіви {;агаторічних трав.

!l'oBe для початку посівної.

Нещодавно

1,

М. ВИСОЦЬКИй, в.

о.

ГО.ловного

ма радгоспу сьКИЙ~. '

агроно,

«Требухів-

.

мали

Ба.;

ra·

місце.

жнвлення по­

бутовІ спожнвач!, nlдкJПO­ ченІ до

лІній

10

кв, по

яких жнвляться промисло­

вІ

підпрнємства.

ОкреМIІХ лІній для жив. лення побутових спожива­ чів в цьому районі немає. В зв'язку з крнтичним положенням, зв'язаним з недостачею

потужностІ

в

енергосистемІ в перІод зи­ мн, частина ' пІдприємств в

години

проходжения

макснмуму

навантажеиия,

вlдключалась

на

деякий

час».

база-

високого

тивність. одержать

ц~нтнерний врожай озимої

дійсно

.одержують

рад­

мате­

І. Т.

Справа втому, що траис­ форматорнl пІДстанції в районі вокзалу, вІд яких

госпу.

на

масиві

«Факти, иаведеиі в зетІ,

відпові­

спеціа.'1істів

житловому

електромереж бич:

технічному

Груповий метод викорис­ ярого зернового ними посівами 1300 гекта­ посівах сіння, яке проводиться спе- бі.'1ьшість тання техніки, висока ор­ ціальними пристосуванняклину У нас засівається ячрів. Сівбу цієї кормової озимини проведемо повтор­ ганізованість робітню;ів не азотне підживлення рос­ ми в автозернозавантажу- менем. На перший рік ми культури розпочнемо в кін-

Незабаром

ному

міста~відповідає иаllаль­ ннк Броварського "айl'НУ

критті ВО.'10ГИ, внесенню мі­ неральних добрив, прове­ денні

йшлося про систе­

матичпевlдключения еле­ ктросвітла на привокзаль.

забезпеченню польових ро­ до першого що в нинішньому році вро- наЙбі.'1ЬШ трудомісткі робо­ біт та інші. 330 кожною лан­

необхідні препар;:-:-и для пе- ться солідна. редпосівного

якому

організаційному плані тех­ ярих зернових використо­ нічне забезпечення посів­ вують післядію внесених ної в нашому господарстві добрив. Крім цього кожен здійснювати легше, ніж, гектар одержить по 9,3 приміром, там, де ще не центнера стандартних ту­ запроваджена цехова струк­

Перевірена і укомплектова-

на весна. Ще взимку меха­

ГАЗЕТИ

На критичний MaTeplU «Тривалі внпробуваиня. (<<Нове життю>, .м,17 вІд 30 сІчня 1979 року), в

тракто­

49

найнесподіваніші ситуації.

ше, ніж

ПІСЛЯ ВИСТУПУ

рів різних марок, уся грун­

рено Т8хнопогічні ланКJ4 для посівної.

Для нас роботи на полях "Ва техніка, розроблені тех- лі ковано

ТАРС­ РАТАУ).

усі механі­

це

по кормовиробництву, який очолює М. Прудкий. В його

Ц8Х по КОРМ08иробництву

-+-

-

затори

висока культура

посіви багаторіЧНИХ трав підсlваються вівсом.

(Фотохроніка

ті на весняно-польових ро­

годин. -+- У грунт ПЯЖ8 Вологу на зябовІ М8хаttізатори

В основі успІху

шиневі.

ШОферів, Jlкі будуть зайня­

36

карти

тільки республіки, а 12 усього Карпатського регіо­ "У. На них позначені міс­ ЦЯ, де можна з nОВilОЮ без­ пекою вести будіВilUЦТВО. Всі нові КОilСТРукції будиlf,.­ ків проходять сnеціальниfJ іспит на міцність. Таку пе­ ревірку пройшов 22,nовер­ ховuй готель ,:!нтурист» у KlIllllIileBi - один з найви­ щих у сейсмічних зонах Ра.­ дянського Союзу. На знімку: один з висот­ них житлових будиilків s монолітного бетону в Ки­

викона'ння планів і зобов'язань, вказувати в ньому наростаючий піllСУ:мок нарахування заробітної П.'lати.

рівнях.

створили

сейсмічного районування не

агіт-

бюлетень

зінститу.

ту геофізики і геології Ака­ демії наук А10лдавії. Вони.

виізди

випускати

земле­

будівель-

ми·сеЙсмолога.1/и

по

поле.

семибаЛЬilОМУ

ники ведуть раза.\! з учени­

закінченні весняно,польових робіт.

агіткультбригади

Постійно

вручати

на

трусі, який був тут у берез. ні 1977 року.

П{мі. Грошові

Створити

ної опалубки. НадіЙilість одного з таких будиilків у центрі КиШ/lнева' перевіре­

Постійно

успіхи

передовиків широко популяризувати в стінній пресі, календарях тррової

веснян'о·польових

стійкі конструкц і ї. БудівilU­ цтво велось Аlетодом ковз­

підбивати щоденно, в кінці робочого дня. Переможцям змагання вручати

обслугову-

роботу

сnівробіТilики інституту .:Молдгіnробуд» використа.· ли нові ефективні сейсмО"

чення і.1еологічної роботи у виконанні п.1анів і зобов'язань Колективу».

ПОСІВУ;

двозмінну

березня

25

До 25 березня

«3на-

технічного

<?рганізувати

До

2. Провести семінар з агітаторами,

за­

ilaeiTb, при сильному зем' лС'Трусі відчуватимуть себ' спокійно, зведеilО в Киши­ неві. При їх сnоруджеНilt

проведення.

політінформаторами

.мОilоліТilого

ці

польових робіт та розробити графік їх

багатоnоверхови%

з

'л ізобеТОilУ, в яких меш кан.­

інформацій, бесід на період весняно·

гprHTY;

про­

будШіків

березня

22

Macobo-полlТlАиа робота

до

Створити штаб по забезпеченНlО

До

Створити штаб масово-політич­

ноі роботи.

березня

роботах.

добрив;

Молдавська РСР. ПершиfJ КО.\tnлекс

ОЗЮlИни.

ком­

вологи;

березня

25

До

15. ню

комсомольську

DeСНЯНО·ПОЛЬОВИХ

З

робіт.

обго-

створення

родного контролю і депутатський 1І0С1' на весняно·польових роботах.

біт.

витltся

24

ПОЛІ.

7.

початком!

ди, яКІ допоможуть спра-

засідання

організованого і опер,ативного ведення кампанії.

на

програму

польовltХ

на

про

тимчасову

ланка

5.

ла

-

до

вання;

в

весняно

Іtомсом()лу,

ланка

за

СК.'Іасти графік

13,

4. З метооо про~едення всіх весня­ І!О·ПОЛЬОВИХ робіт груповим методом створити комплексний механізований загін з лавками відповідно до тех­ нологічної специфіки:

на організацІя радгоспу сТребухівськиіі,. намІти­

з

розширене

пщгання

на

механізаторів

Постійно

ка~lПа'ііі харчуван,

змагання.

сомольськО>-молодіжних екіпажів і загрупу

проведення

дво·триразове

14.

ПРОБІЄсти

3.

період

намн,

агро-

вання;

липневого (1978 р,.) пле_!

діяльності

В

весняно,по-

гардна роль комуністів в успішному []рО'ВеденнІЇ веснлно,польових робіт»,

нуму ЦК КПРс. Партій­

широку

береЗНlI

12.

Провести партійні збори в цехов.их парт організаціях на тему: «Аван-

діяльно готуються хлІ­

весни

провести

У

вок на

2.

висо­

бороби радгоспу до вихо­ ду в поле нинішньої вес­

ни, першоі

ня

25

льові ро<50ТИ».

-

кій культурі землероб­ ства, копіткій роботі спе­ ціалістів господарства.

«О"гаНізовано.

строки

твердити

культур. 3 кожиого геК-1 тара тут зібрали по 40,4 І

До

11.

налагодити

маШИНllо--rрак1'optJого па'рку З пор"!!-

реможцем районного со-)

та збільшення виробництва

Строк виконання

Органilзацlйио-партійиа робота,

sepHoBo-

виробництва го господарства. в рік зростають

а х о Д н

3

Сільськогосподарсь к о г О

організаційної та масово-політичної роботи партійної організації радгоспу "Требухівський" по забезпеченню успішного проведення весняно-польової кампанії 1979 року

* * *

в номерІ газети вІд 30 січня 1979 року було надруковаио критичннй матеріал. «Потурбуйтесь про учнІв., У якому йшло­ ся про погане забезпечен ня учнІв транспортом. Ди­ ректор радгоспу ~Боб­ рицькнй. М. К. Полоз по­ відомив редакцію, що •

! даннй

!

час

виділено авто-

бус, якнй ПіД~ОЗНТЬ. ~.'чиlв

з населеного пункту Фру:н. :Шuu1 .до lП~олн. .'


НОВЕ

F

МИНУЛА зима була не- зерна на 3,6-4,7 центне- пІсля удобрених поперед- цІ, який добре себе заре-

сприятливою для

посівІв

оЗимих ра.

пшеницІ І жита.

Український

шого

не перевищував

сантиметрів,

І

пІд

робства,

20

науково- становлять 30-40, а піс- ється високою ефеRТивнlС-

час такІ

наприклад,

дані:

підживлення , рудзи

-

І

кlлогра-

40-60

частих відлиг, морозів на озимої пшениці сорту спо- мІв діючої

куку-

речовини

на

му гектарІ

додатково цо

центнери врожаю.

2-3

Цей

спосіб

особливо

День 7 березня

на розвитку врожайнІсть по

рослин. ПJд час

зимового до-

ють

**

гляду за посІвами у радгоспах району вживалися

заходи

для

руйнування

ОЗИМІ

льодової оболонки на посі-

вах за допомогою фосфор-

но-калійних пер

же

добрив. Те-

повсюди

но прискорити

ВИМАГАЮТЬ

пошкодження рос- був для тих, - хто в цей лин, а добрива краще за- день став комсомольцем.

гортатимуться

При

нера, через

днІ після при

3

рослини відчува- ЦЬОГО строку -

основному

удобреннІ

у грунт.

кореневому

В

9агаточисленний

пІд- ГІн

шкільної

лІтаки

ЗНС,ВУ

населених

ря.д

за-

ПровокаціІ расистІв

Саме в цей перІод ози- важливий резерв підви- ся в два строки: поверх- - НlТрофоски, НlTpoaMo- ко:\tсомолу .Школи Л. НОВЙ І нево по мерзло-тало:\tУ фоски та іншІ. баса. мина потребує підживлен- щення вража наст зерноТреба ширше викорисПерший секретар Бродобривами і

реагує

,

вих.

на

ГПУ нту і кореневим

При розрах"ниу -.'

о

Д З

n

мі

бом

-

спеціальними

.. агрозахІД. . П ас і ви кра-, неральних добрив для Пl'д - IJеобладнаними це ..

ще розвиваються, приско- живлення

треба

врахува- сівалками

спс:со-

чи

пе-

зерновими

при

товув. ,ати

для

п, овер.х.нево-, варського

'Тя.

регенерацІя

коріння, пшеницІ, жита,

забезпе- _ною подією У ЇХ життІ І

розвине- РОЗСіВ ТУШВ

весни

усі

установ, підживлення ози- розвинених посівах' дози го,спо;:!арства району бумої пшениЦІ по мерзло- становлять 60-80 кг дію- :1УТЬ r,ироко застосовува-rалому грунту забезпечує чої речовини на гектар. ти ко!}еневий спосіб пlд-

лjдвищення

врожайності

ПОРІВНЯНО З' квитки.

На опідзолених грунтах живле'ння

ше пошкоджують ни.

росли- М. Л. Нагорна та органІзатор позаклаеної роботи

В. КАДАНЦЕВА, начальннк районної контрольно - насіНнєвої

озимої пшени-

інспекції.

--------------------------------.--------------НАВІКИ РАЗОМ

До святкування визнач­ IRОЇ дати 325-ріЧЧil воз­ з'єднання УкраїНИ з Ро­ сією У ВелинаДЮlерсько­ му сІльському Будинку

учасники художньо'і само-

~t

святковий

)

.нуль тури

МУ

у ДРУЖБІ СИЛА

.RY

почали

підгатов­

заздалегідь. ПраціВНИ­ клубу, бібліотекарі та

.RИ

члени

ції вя. ДИ,

первинної

організа-

товаристза розробили

«Знанз а х о-

перелІК

ли

на

яких

помісти­

художньо

виготов­

леному стендІ. Справжнім святом у селІ став сУкраїна і РосІя

розлучнІ 'Ньому

дві

-

вечір не­

сестри'>.

взяли

участь

У

депу­

'l"ати сільської Ради6'Оигадир вІддІлка ІменІ Шевченка Л. В. Половко, праЦіВНИця радгоспу М. С. Зайчук та ІншІ:

діяльності

з

тва- ~

ний

журнал

«Нав!ни

ра­

-

виховного

Оновлення

змІсту

гальноосвітньої ки, здійснюване но

з

за­

підготов­ одночас­

завершенням

перехо­

ду: до загальної середньої освіти в нашІй країнІ, доз­ воляє пІдвищити ідейно­ поJ1liтичний та науковий рІвень навчально освІт­ ньої роботи в школ!. І до­

-

сяrається

це

ночасного

шляхом

од­

удосконалення

організацІйних форм І ме­ 'ТОД!В

навчання.

сом'ольська БІографІя тіль­ ки починається,

учениця

кова виставка про визначну подІю в

З техн.ічн.ою допомогою Радян.ського Союзу

історії росій-

КУJJЬтури.

удоско.налення УРОНУ розповІв

-

сучасного директор

мова про шляхи удоскона- школи В. А. Тимошик.

лення

еdJективност!

чання і

нав-

виховання школя-

рів У світлі

з'їзду НПРС.

рішень ХХУ

Учасники сеМінару

від-

-

Педагогічний 'сказав

колектив,

він,

ос­

новну увагу приділяє роз­

в'язанню питань удоскона· лення

уроку

як

основної

вІдали уроки історії (вчи-' rlJорми навчання на основі телька М. С. Підкович), широно.го впровадження

математики (вчителька принципу диференціації З. М. Іващенко), росіЙсь· га індивідуалізації навчан­ кої літератури (вчительна ня, ПtJобле:vrно - пошуково. З. п. Зброжек), фізкуль- го методу його зд:Йснен.

основною

формою

оргаНі­

заціІ роботи загальноос­ ~iTHЬOЇ школи.

Питання удосконалення dЮР:\t

:УРОНУ

1

методів

стало

сучасного

чої праці (вчителька Т. П.

Толочко). Після

обговорення

уро-

Велике

те, що піднята

має

директора

-

qально

по

виховній

ного педагога,

'\ентром ти,

а

це

зна­

на

нав­

роботІ

плануванні

шноли,

сприяє

:(агогів,

кабі­

який

методичної

проблема Фахової

\-війшла Б свідомість кож·

уро­

семІнари.,

.На дооомагу вчителю по самоосвітІ"> тощо. Радою методичного на­ бінету проводяться семі­

ки,

нету

значення

розробки

ДCJIIIовіді,

став

робо­

пІдвищенню

майстерності зростанню їх

Піфікації

та

пе­ ква­

поширенню

вивче'НRЮ

1

вrюpО\ВаДlltЕ пеДЗіГОІ't

", ~

досвіду вчителІв реап .бm­ міста,

школи,

Присутні

на

ее$арl

пересвІдчилися, що 1t~да­ гогічний колектив РВ 10кладає багато зУ1eИJIЬ до

гаго, щоб увесь навЧаль­ но-освІтнІй 1 БИХОВНИІЙ ПDоцес .У шкOJIIi р,ав-ся

у

здійсню­

відповідності

з

постановою парт!! 1 уряду « Про дальше удосконален­

ків відбувся перегляд кі- чить, зай:\tає вагоме кращQIГО досвіду роботи. ня навчання та виховання нострічки «Проблемне Місце в плані самоосвіти У кабінеті створенІ тема­ vчнІв загальноосвІтн!х навчання».

Потім

проблемою, пщосутніми' виступив

над якою працюють педа­ -гогічні колективи шніл ~iCTa.

обслуговую-

плани,

ступник

і'

залишається

кІв,

передов()Г()

НПРС, є

ної мови (вчителька І. М. праці.

сНавчальш

поограми та методИЧНІ ли­ СТИ., .МеТОДична ро,бота

1

Приступко),

з'їздІ

педагогІки,>.

перед

док·

у,штеля.

тичн'і

разділи:

Аналіз уроків та вихов­ матеріали

«НерІвнІ постанови уря,ду про шко­

-

тор педагогічних наун, них плані-в учителів пока­ партії та професор кафедри педаго- зав, що над цією пробле­ .'Ір, .Твори В. І. Леніна г~ни педагогі'Шого інс ти- мою актнано пра.цIQЄ бiJт..ь- та ~ласнкlв вl~зняноІ

шкіл і підготовки праці'>.

Іх

до

В. ЯРОШЕНКО, завідуюча міським ме·

тодичним каБJ.иет,О)tl.

-

ти в вздовж зією.

провінЦії кордону з

Газа. Роде.

Для світової громадсь.­

кості не може непом,ченою та

лишатись обстави­

на, що посилення агресив­

ноІ полІтики

ПреТОРії та

СОЛСберІ в часІ збігається з активІзаЦією спроб За­ ходу розв'язати весь комп­ лекс Пі'вденноафрикансь­ ких проблем на неоколо­ НіаJlістський манір, нав' я­ завши африкаНСЬКій БІль.­ шостІ в Родезії та НамІ­

БП марІонетнові режими, вІдгородивши з ЇХ ДQПомо­ гою

оплот

_;

расизму

ПАР Bi~ незалежної АФ­ рики. Зовсім не випадко­ вО нинішня

агресія ПАр,

проти Анголи збіглась у часІ з політичними мане,в­ рами Преторії навколо

майбутнього Намібії (час­

тини

патріотичних

сил

якої перебувають в Анго­

лІ), а провокації проти МозаМбіКУ було приуроче-' но

до

організації

«вибо­

рІв. у Родезії, проти яких виступають керівники пат­

ріотичного

- Зім­

фронту

бабве (ПФЗ).

ВарваРСЬНl

дії расистІв проти Анге­ ли І Мозамбіку мають на метІ

ослабити

ПФЗ

1

СВАПО, посилити тиск на прИфронтовІ держави з тим, щоб вони вІдмови­ лись від підтримни пат, ріотІв НамІбії та Зімбаб­ ве. Дооиваючись цих ці­

лей, расистська

вояччина

практич,но грає роль кара­

Про роль шкільного ме­ чення рада кабінету lf&JIaє

на ХХУ

інозем-

пісні.

піонервожата

тодичного набінету в під­ ВІІщенні ефективностІ QXOCTi уроку розповІла за­

лювалося

Шумська),

довго зву­

ком,со:\tо.'1ЬСЬКI

шІсть учителІв. Ножен Ух­ нІй урок має дидактичну, практичну 1 виховну мету. нари для вчителів 1-3 Прикладом для інших в класІв з музики, образо­ цьому вІдношеннІ є уроки творчого мистецтва, фізич­ учителів М. С. ПіДКОВИЧ. ного виховання, трудового Т. П. Толочко, Л. Д. Воз­ навчання, коосультацlІ з нюк, 3. П. Зброжек, О. І. питань навчально - вихов­ Шумської, З. М., Іващен­ ної роботИ, пе,дагorl~кl ко, Г. Г. ДаНИЛЬЧенКо. виставки. Важливого ана­

пинилася

І.

це

ТребуХіВСЬКОї СШ.

тури (вчитель Л. П. Сен- ня, виховання активності. А. М, Скопіна. Вона зу­

О.

нестимуть

Н. КОРНІПКО,

КЕРІВНИКІВ ШКІЛ МІСТА нар практикум керівнинів шкіл. На ньому йшла

що шко­

звання.

старша

СЕМ І НАР - ПРА К Т И'К УМ туту Д. Я. Шелухін. Про фор:\tи і методи

Нузьменко.

А потім ще чали

~~

чvк), унраїнсьної мови та самсстійностІ мислення літератури (вчительна vчнів, культури розумової '}Обати методичного

THbO:\tY

високе

н.ими країн.аJ,fи радіоі телевізіЙн.ими програмами. На фото: на стан.ції космічн.ого зв'язку.

Нещодавно у середній школі N2 3 вІдбувся семІ-

С.

виступила

запевнила,

лярl гІдно

зв'язку. Включивщись таким чин.ом до міжн.ародн.ої системи зв'язку ~Iн.TepCYnYTн.иK», Болг~ія дістczла можливість обмін.юватися з соціалістич-

Центральне місце в нав­ 'Jально осві І ви­ ховному процесі віДЕедене уроку, який, як підкрес­

-

Вона

збудован.о біля Софії н.аземн.у стан.цію космічн.ого

культури. В. БУГАИОВА, інспектор райвідділу І

нав­

життя.

лодостІ'>. ВІд імені тих, чия ком­

У біблІотеці оформле­ на постійно діюча книж-

су в загальноосвітній шко·

Би:\tогами

оказав:

ною БІографії, а для нашої Батьківщини уособленням її вічно! мо­

«У дружній сІм'ї респуб- , лік-сестер», «Дружба і' братерство на вічні часи,> та Інші.

проце­

лі є приведення методів навчання у вІдповідність з

ВЛНСМ

.Ми, комуністи, пишаємо­

сь}{И,.'С людей комсомол CтaJВ невІд'ємною части­

даль­

удосконалення

чально

високе

Члени первинної органі­ зацІї товариства «3нан­ ня», БІБЛіотекаРі, вчителі на фермах провели бесіди

ХХУ з'їзд НПРС вказу­

шого

з'їздІ

ченка.

вав, що одним Із найваж­ напрямків

життя

ся нашою молоддю. Для багатьох мІльйонів радян­

До цlєУ знаменно! дати

ливіших

дано

пронести че­

Шев-

ського і українського надосягнення Увагу трудівників гос­ родів, про їх подарства привернув і ус­ в галузІ економіки, науки,

eo:\t$>.

усе

символІчнІ

яких

секретар ЦН НПРС, Голова Прези­ дІІ Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв на ХУІІІ

- фермах від­ ді;ІКів ІменІ Леніна, Юро- ( Петровського,

в

ції комсомолу. Генеральний

ринницьких

ва,

пам'ятки,

звання члена Ленlн,ськоІ НомуНістичноІ С л і л к и МолодІ, берегти 1 IDpи­ множувати славні тради­

ку культури, у .парниково- І на

комсомольцям рез

яким виступили у Будин- ~ господарств!,

І. Ковтун. Член комітету KOMCQIМOлу Л. Левченко вручила

:\1.

на,каз гІдно

пІдготували І

концерт,

КОМСОМОЛЬGЬК!

них пес:вів, так 1 посівіЕ розкидачами типу РУМ. А потім до ко'мсомоль­ пjзн;х строків сівби з ЦІ знаряддя краще аг- цІв з теплими слова-ми нормальною густотою пІд регатувати з гусенични- привітання звернулися час їх інтенсивного ку- )ІИ тракторами, якІ мен- комсомолка 30-х рОКів

Як свідчить практика 1 лос, стерньових поперед- щення. данІ науково-дослІдних нинів, а також на слабоНинішньої

цію проти Мозамбіну, об­ стрілявши населені пунк­

го шдживлення ПОС.!В1В сІ- ЛНСМУ В. М. Рогач приЕаmш розкидач! РТТ -4 вітав школярІв з визн'ач-

фазі КУ- та РТТ-4А, якІ.

розміщен- ється як добре

уrворення пагонlв, кущен- ня їх по попереднинах, іНя. Все це сприяє під ви- удобрення та стан П:.Jсішенню урожайності хлі- вІв. 6ів. ПІсля кукурудзи на си-

міськ ком У

рюється вІдростання лис- ти сортовий склад озимої щення рослин. Це стосу- чую~ь БІЛ~ш РіВ~ОМіРнИй! .вручив

пунктІв

G

відмІнники

IІІроцеси у грунтІ прохо- азотними доБРИliами бариЩе одна порада. Шдви- тою здебільшого вино рисУрочисту лінІйку від­ дять поки що повільно. тися ніяи не можна. Це щенІ дози добрив ВIJОСЯТЬ- товун;'ТЬ силаднІ ,добрива крила секретар комітету

дv же швидко

бомбардува­

КОМЕНТАТОРА

ють нестачу азоту в лег- через 6 днів-43,3 цент- винна' перевищувати доз, ho-налlйНі добрива, якщо навчання Л. Мельничен­ I1\ОДОСТУПНій формІ. а від- нера. Отже, з весняним оекомендованих для виро- з осенІ їх було внесено ко, А. Оснач, Р. Норнійловідні МікроБІологІчні підживленням посівів щуваних сортів. недостатньо. З цією ме- ко.

іНя азотними

держав

КОЛОНКА

комсомоліІ

них -

провокацlІ

незалежних

ли

живленні посів!в азотни- влилося гідне поповнення ми добривами можна од32 члени ВЛНСМ.

45 цнт., і при підживленні, не по- ночасно вносити І фосфор- Серед

зброЙНі

і таборів На родної органІ­ зацІІ Швденно-ЗаХіДНО'l Африки (СВАПО). Водно­ час родезІйські карателі вчинили збройну провока-

ВОl.. І ТРУДОВОІ.. слави. Т -а особливо пам'ятним в;н

шить

ПІД Ж И в ЛЕН Н Я

необхід-

щоб с1- яКа відбулася у Требухів-

хресному способіЦесівби по діагоналі. змен-

режими розширю­

Минулого тижня пІд час вторгнення військ ПАР на територію Анго­ ли південно-африканські

назав­

~алки рухалися в.nоперек ській середній школІ в РЯДJ{іВ посіву, а при пере- музеї революційної, бойо-

роботи по

підживленню посівІв азотними добривами, оскіль.ни

навесні

лення необхідно,

РодезlІ

Африки.

46,4 цент- ральних добрив, внесених верхнього шару ,грунту. присвяченої врученню ПРИ цьому методІ' піджив- комсомольських квитків,

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

І

проти

посівах утворилася льодо- ліська-701> по мерзло-та- гектар. У всіх випадках ефективний при недостат- ж,ди запам'ятається учас­ ва корка. Це негативно лому грунту забезпечило загальна кількІсть міне- ній з,воложеностl навесні никам урочистої лінійки, позначило,ся

З eМJO

РАСИСТСЬЮ ПАР

ВИСОКЕ ЗВАННЯ

стерньо- тю І забезпечує на кожно­

має вих попередників

1919 року •.

НАМ ПИШУТЬ

никl'в дози азотних добрив комендував. ВІн вІдзнача-

Сніговий покрив здрбіЛ1->- дослІдний інститут земле- ля неудобрених,

березня

24

ЖИТТ'

теля на службі у міжна­ родного наrnіталу.

Саме тому, що імперіа­ лістичнІ держави заінте~ ресовані в реалізації нео­ нолоніалlстських планів У.

Південній

АфриЦі,

вони

виступають у ролі покро­ вителІв расистів. Потуран­

ня

І

підтримка

США,

Англії

кра'ін НАТО

з

боку

та

Інших

роз-в'язують

руки режимам Преторії та Сол-ебер! для вчинення ваРІВарських агресій про­ ти незалежних африкан­ ських

держав.

ЯК lIl'Pямий ВИіКЛИК гро­ маДськІ:!!: думцІ слід роз­ гл~ти :Юlльшення остан­

HIaj~COМ масштабів по­

ст

щ()

Я зброї

,

~',;

расистам,

еДійснюють краї­

ни" ТО. Цю техніку ви­ КОР~ВlYЮТь ПАР і Ро­

дeal.Л для збройних прово­

Еіац!а іПроти Анголи, Мо­

за'~J(У, вани,

Замбії

ДЛЯ

та

Ботс­

проведення

по­

.1ітИRИ ге,ноциду щодо аф­ j1иканського

населення

Зімбабве і Намібії. Тому нраїни НАТО несуть ра­ зом з режимами Преторії

та СолсберІ

відповІдаль­

ність за злочини расистів. С. КУЛИК, 01'ЛЯl[ач ТАРС.


*

• стор. в

24 березня 1979 року

роц!. зІ своєю

1905

НО В Е

сім'єю посе-

йоrо

ли&Ся у БИКОВRі столяр Гаврило МаТВіЙОвич Одинець . . Биковня; .На той

-

час не!>еличкий наліЧY1lалос:я лише

Броварської уряднина,

7

ні

Не

пристава.

було

тут

у

що розташувалося мІж Остром! Ко­ зельцем у багатодітній сім'ї селянина.

Лазаревич

У вічних з;1И;:ІНЯХ, без· зе:vIлl бідка.lІася сlм'я ОДИНUіВ. Гаврило ріс допитливим

тер на базар і там прочитав по складах напис «ла-в-ка1>. Відшмагав тоді батько сина і сказав: «Науна не для нас

•.

Підріс Гаврило Одинець ! подався у Ниїв у пошуках смго хліба. Спочатку був наймитам. а потім пішов працювати в столярн! майстерні. Потоваришував із студентами. Жив у молодому робітни­ кові дух бунтаря. Він ніколи не боявся висm')J!!ЛЮВ2ТИ ВГОЛОС своїх думок, висту­

бридло. вартовому. СУЛpDj30джувати Один­ ця надвір: «ХОДІі, старий, ca~l»,­ - сrомлено промовив. У CBO~ 48 рО'Нів Гаврило МатвійовиЧі справді виглядав

О;:Інак шукач правди не добився. Петербургом,

І<У­

У травні

.1917

року

разом з

Соцjалістичних РесnyБЛін~. І. коли постапитання про вибори децегатів на І-й Всеросійський з'!зд· Рад, М. В. Фрунзе

се.1янами Одинець був на І-му ВСеРО­ сійському з'їзді селянських депутаІів. Тут Гаврило Матвійович впершепобачнв Леніна. В. І. Ленін виступцв з промовою

. ло з

обгрунтував правильн:сть біЛЬШОВ!іЦЬКО­

Гаврило

Матвійович

На засіданні Центральної ·ради він виступає з різкою критикою націоналіс­ тично-буржуазного ~апрямку її політи­ ки За це Одинець був заарештований.

ционное сознание нию:

прав;з;а

Ки

близько 1ОО мільярдів особин. В СРСР· відомо

ДО 700, з(жрема на Ук­ Рійні понад 350 видів· осі­ лих. переліТНИХЗИIl1УЮЧИХ птахів.

про

в

союзе. рабоч!р( и

площі

церквою,

за,вжди

Місці,. де

ко­

Олексакщра

11,

проходи.в мітинг, присвячений відкриттю пам' ятника великому КООза·реВі. З пал­ кою промовою виступав більшовик rqBрило Одинець. Потім віН перед пам'ят_ ником сфотографувавс", разом з бровар­ чанами.

Гаврило Мз-rв!йович був представни­ ком почесної варти 3 України на похо­ роні В_ І. Леніна. Згодом він написав

не

слід.

вистругувати,

легше

Птахи не. лише прикра·

пам'ятати, для

влаштуванням

раїни

дини, знищують

друзі лю- розміри величез-

наших мlс-

нашими

Гаврило

працює

·громадським

екскурсоводом

на нашій землі

нащцни правдошукача, Га,ври.'!а Одинця.

Дмитро

РАДИТЬ

Ім саJlютувала Мосltва. фільм-концерт «Романси

n

роВ<:ьк).

20.40 21.00

революЦіонера

12.45 13.00 13.30 14.45 15.45 16.30

рівнІ

5

см,

ос-

ну кільність номах, гризу- танніЙ. має бути на висотІ

-

ватураnістІв.

10.05

високу

культуру

1

ХУд<ІІкнll

Жінки.

(М.).

Фільм lIЛЯ lIітей • Приrа. ТолІ К.,юквіна ••

ди У

світІ

тварин.

.МашиноБУllУВ ани я СРСР •. Док. фIJlЬМ. Мамина

школа.

Теленарис

сПершоцlJlИННИ.

ки»-.

16.20

ТеJlефlJlЬИ ДJlЯ дlтеll ніКУJlИ' (Польща). рія

17.05 18.05

«Нас

Вперед,

ска· се­

1

четверо».

хлопчики.

П 'ятирічка,

рІк

Проблеми порту. В

четвертнА.

Iллlчlв<:ыІгоo переllачl беРе

участь

перший секретар Одеськоrо оіікому Компар.

Тlї

Українн

М.

К.

І(ари.

ченко.

18.45 19.30

.Сьогоднl у

Фільм

свІтІ ••

.Жан-крістоф..

серія.

t

.час •.

18.00

К.

21.З5 Док.

цього важливого заходу.

О. ЛИТВИНЕНКО,

лікар.- епtдем 10 по r Броварської санітарноеп1деМіОJIОГl'ІВОї

цП.

«~\осква-П8~

10.15

ПРОГРАМА УТ К. т. .ДоБРОГО вам

10.45

Д .• я

ров'я::..

школярІв.

адоо

сХаткнка·.

Вf1)ТИНК3::t,

кІн..

І

серІя. арена.

Для юнацтва сОрlентир •• .СрібниЙ дзвІночок •• .Атеїстичнl діалоги •• 17.ЗО К. т. Нарис про сержавта мІліції В. Кириченка.

ВсІ дані

бокорозуміти і сприяти плановому проведенню

фІльм

риж:Jo.

т.

концерт

сопілкаріз. 18.ЗО К. т. с Вперед,

оздоровлен- сяц! можна робити наступ­

якість роботи».

Багатосерійний

ВесеJlа

ню працівників промисло- ну. ·Лоєднують лише щеп­ натура-вості і сіЛЬСЬНQfО гоcnо-ленняпроти полІомієлІту

директор районної стан-

ції юних

Документальний телефІльм. аренІ цирку. (М.).

На

К. т. Фільм сІ звову Авlс<.

ча{:у видужання.

заК.[Іадам

СЬКОГО театру оперети. ТеJlефіJlЬМ «Ще ОllИIІ ра. діс.ниЙ день». ФІльм-концерт. «Спор-клуб». (М.).

12.20 15.25 15.55 16.15

про вакцинацію заносять­ ся в журнал або в спеціальні індивідуальні карт­ ни. І тільки через два мі-

до-допоміжним

сТра

вистава КиТВ­

щеплення проводяться не раніше як через місяць з

них лікарень, амбулаторій, фельдшерсько-анушерських пунктів. Багато уваги приділяється

В. ГОНЧАРЕНКО,

ОБЛАСТЬ

•.

11.15

районної лінарні. дільнич-

му ПОНОЛlННЮ. Медики ра-

НА

ДунаєвськиА.

21.00 nPOrpaM8

5-12

для птахІв фета «3а ленінське стан-

М.

відзначlfТИ, що медичні, праЦівники· суворо дотри­ муються правил проведен­ ня. щеплень. Перед цим пр~водять о&:теження на­ селення. Після перенесен· ня. гострих захворювань

м від землІ. На Іііеликому дерев! можна повісити 2-3 шпаківні, але на різнІй висоті і льотками в

на ! кваЛіфікованадопомага наШ.ЮIУ підростаючо-

4J18

Теяе­

На добранІч. дІти! Програма «Час'. (М.)_.

Jlасть).

прово­

жердинах на висоті

еста-

боєм ••

О. Pecnlrl. Сю'іта с птахи •• фіJlьм-опера .Севlль»,

вань. На велнному органі­

зміцнюється матер!альнотехнічна база центрально~

.ЮНИХ

з

21.00 21.40

меДИ';інl працLвнИlШ нашо- ся профІлактицІ інфеКЦіЙ­

Тільки не на профоглядам,

годинника

Чемпіонат СРСР з баскет­ болу: «ТТТ' (Рига) .Спартак' (Московська об_

ПостійнаY1lага npиділя­

Розвішувати Ух можна на деревах, будівлях ~и

різні бони,

КІ.

20.15

колір, а всередину вкину- го району взяли підвище- них захворювань. і серед ти тирси чи стружок. ні соціалістичні зобов'я- дорослого населення. СЛід

niвніч. Станція

сКаТРУСИ8

'Дктуальна камера •• О. Заградник. сСоло

телефільм .Совlсть,. З се­ рія. (М.). 18.00 Для вас. ба'l'ЬКИ. (М.). 18.30 Документальний фІ JI ь М .МустаЙ Карім'. (М.). 18.40 Фільм-концерт с Верасв-, 1~.OO Київські адреси. 20.00 Вечірня казка. (М.).

бажано охорони здоров'я народу:.,Значна роль відводить­

CTa:pl шпаківні щороку зания, спря~!Ованl на понеобх!дно готувати до зу- лinшення умов працІ, стрічі птахІв. 'Стару;ПlД- зміцнення здоров'я радян· СТИJ1КУ потрІБНо замlнитиських людей, на зниження новою, а потемнlлі с·т!нки захворюваності з тимчасовсередині . будиночка вою втратою працездатнопобілити. ст!. З кожним роком

1IlтеЙ.

І

ПОНЕДІЛОК. 26 БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА цт

знищувати стрів СРСР 4ПРО заходи диться планування профі­

.зелений

ДJlЯ

мушкетери

r АМАЛІИ.

з шпаківні та

пофарбувати· в

пісні:., Доброго вам здоров' •• Слава солдатська. Село і люди.

ПРОГРАМА

10.00

15.20 15.50

постанови

ЖІнки.

21.З5 Продовження вистави сСало ДЛЯ го~инника 3 боєм~ •

ЛІКАР

і Ради М!ні- заціЙІНОМУ

Ільїнського.

14.45 15.15

щеплень

не му ЦК КПРС,.

І.

ЧемпІонат СРСР s баскет­ болу: «Динамо. (КиТв) .Сталь» (Дні про е то

Важливість профілактичних рішення

аб­

аIlТИСТ&

13.35

11.10 14.50

Виконуючи

рІзнІ

ПРОГРАМА УТ

1945

земляка.

Живуть і трудяться

рІзнІ.

народного

СРСР

бере

Шонерська організація місцевої· шко­ ЛИ носить ім'я ГіilJрила .Одинця~ Школя­ рі вЗя,'ІИ шефство над ЙОГО могилою. У Броварах На ЗЗRОДіхолодильників довгий час працював його єин, Сергій Гаврилович, а дочка, Наталя Гаврилів­ на,

рІзні.

фраи.

ЛИЧЧЯ'. ТелефІльм за учаt. тю

нафонаmс­

році і похований у Биковні ..

артистів

вистава.

Одинець

Матвійовичу

(ЛенІнград).

н.оза.л».

сорока

пора-могу птахам. Республіканська

14 х 14 х 32 см.

діаметр льотка

.

(СВУ).

Помер

wають лІси, парки,. луни, потрібно роБИТИ з. дощок лення д. о при. роди~ -ПРО_j йон'у працЮЮ. ть. за. ра.з. Під поля й інші природні завтовшки близько 2 см, .,овжується. :-еВIЗОМ «Дитячим Лlкарландшафти. Вони справж- а не з фанери. Внутрішні . . сьно-профілантичним і ро-· ні помічники!

21.35.ЦІ

тичної групи ~ Спілки вязволення Ук­

мо-гли

.

цях. Для цього слід відремонтувати старІ ! вигото,

Бу;:щночок

21.00

цузької естраllИ. Програма· «Час ••

дружби

є

ра ворона чи

нІ та синичники

пта­

житла, ; щоб пернаті друз!

ристатися дами.

Концерт

Вигнав панство із царем­ Сам зробивсь господарем._ над. членами

•.

19.30

19.00 19.30

суді

уроку

ЖИНКИ:'.

Де підня1>СЯ труднарод За с:м земель, за сім вод.

у

з

Міжнародна п,норама. МіжнароднІ ,Магавн. • важкої атлетики на Куба.

«В світІ є така дe~aBa, Що гримить про неї слава,

участь

В гостях "f казltи. нотки. СІльська година. Музичниll кіоск. Театральна ви ста в L прем'Ера AOKyмeHTaJlbHOr() телефіJlЬМУ .Зміна почи­

18.00 18.45

15.30 16.00 17.00 18.00

Г. М.

Со...

Веселі

наеться

тані рядки:

1930 році

Во'>

16.ЗО КJlуб кіноподорожеА. Мультфільми .Орав."" rорлеЧКQ:', «ЗеленІ С:те,.е

на небі'> (п'єса,), «Казна про чудака' Яко­

У

ю.

17.30

ВИХО;:ІЯТЬ з друку його праці: «Селян­ ський інтернаціонаЛізм.· (1924 ріК), «Мої спогади про Центральну раду. (1926 рік), художні творисРеволюція

своєріднарухлив!сть, яс- вити нО'Ві шпаківНі та си- лісті,в звертається до всіх дарства. Поряд з тим, го- і коклюшу, дифтерії, коаве забарвлення опе- FlИЧНИКИ.. загонів червоногалстучної ловнцм питанням роботи правцю. рення t мелодійні співи . При l,lbOMY можете ско· піоне.рії прийти на допо- медпрацівнИКів є своєчасНасе,'!ення повинно гли-

_ усе це робить птахів ~жрасою рідної прирсщи.

11.00 12.15 12.30 13.30 14.00 16.15

можних селян УкраІни.

В ній

кlжиа.

конкурсу

зу!

Делегат багатьох Всеукраїнських з'їз­ діВ, Г. М. Одинець обирається кандида­ том в члени BceYf\jpaї.нcbKorO Цеитраль- І ного виконавчого комітету (ВУЦВН), був одним з. керІВНИКів комітету неза­

що дурив, та не всякого..

дlтеА.

СТРЄJlОва (баян). Бу Ди"ьник. СJlУЖУ Радянському

книжку «Як ми ховали Леніна •.

ва,

для

Jlауреата

родного

шк!дник!в яєчка І пташенят. ШпакІв- по дальшому поліпшенню лактичних щеплень.

шнол1tрам необхідно допо­

Ми звикли до пташино-, оселилцся в

на

сЧас».

Гімнастика Концерт

9.30 10.00

ка не повинио бути пали- ХХУ з'їзду КПРС, листо- ється попередженgю різ­ чак або·· к!лочків, щоб сі- .падО'Вого (1978 р.) Плену- них tнфекц1.йних захворю­

них віДПОВідн! умови. Повернулися з теплих країв птахи. Піонерам та з

року у Броварах на

ПОГРУД11Я

кресть-

вилазити: Зовн!· біля л~от-

створювати

їм

перед

J1ИСЬ стояло

см від дна будиночка.

щоб· птахи

пРИЛЕТІЛ И ПЕРНА ТІ АРУЗІ го гомону в лісі, в парку. :в саду, адже швидка й

1923

цІ треба зробити насічки,

охорону

неоБХідно

могти

НемаЛЬJЙ и нелегний

навпаки, на передній стін­

Р·ОСЛИН.

хів

...

У шпаківні не повинно бу· ти щілин; зсереД'ини 110Ш­

~

Загальна

Одинець. 27 серпня

могли сідати й діставати ЦК І КПРС

Тому

краУни ...

Республік». Це був наш зеМляк Гаврило

Програма

8.00 8.40 9.05

спадкоєм­

скарбів

!\Іи за СОЮЗ Радянських Соціалістичних

Одинця:

жизненньrй ·опьіт при~ел et6 к убежде­

нів та !нших

прямим

шого

~~~- - -==-= - - --------==----

їхстанови1'Ь

іМ'Я

є

усіх

пьrвали дорогу. llерesариіШИСЬ в могу­ чем котле реВОЛЮЦИИ.О!і обрел револю­

ПРIfPОДИ

пта х і в.

назвав

тепер

roono;J;apeM

у Дарницьному краєзнавчому музеї, є тут і куточок, який розповідає про на­

JП.IТDЧОК ДР931В

дІв

і

тех мужицних правдопскателей и бунта­ рей, ко10рыe давно и мучительно нащу­

25

кількість

з'їзду

Про Одинця так говорив на з'їзд! Г. І. Петровський: сГаВРИИJ1 Матвеевич из

до;:tоМУ·

НА НАШlИ планеті на­ J!ічується понад· 8600 ви-

класом

цем

ми... Человек всей душою В'ОСПРННЯЛ нашу идею. пошел· за ней в -боЙ. Я· за доверие к HeMY~. .

го лозунга про негайне організоване за­ хоплення селянамн пом·іщицьких земель. 1 вони вже починали розуМіти·, що есе­ рівські лідери по суті захищали інтере­ си ПОМіщиків. До таких селян належав О;:tинець. Окрилений ленінrьошми сло­

повернувся

чим

4Пример Одинца· в~сЬ:малюБОПЬІТІіое СВИ;:Іетельство: украинскаЯ ·деревня, тру­ довой кр~ст'Ьянин'пошел За БОJ\ьІіІевика­

в аграрному питанні. в якій викрив зрад­ ницьку полі тину есеріВ і меншовиків,

вами.

трибуни

НЕДІЛЯ. 25 БЕРЕЗН. ПРОГРАМА цТ

шого селянст·ва, котре разом з робітни­

Грудень 1922 року. У Харкові про­ ходив УІІ Всеукраїнський з'їзд Ра;з;. Розt.'!ядадоСя OДle з Rайважливіших пиrань:«Створення Союзу Радянських

іншими

ЕКРАН

марці, говори.в він украУнськDЮ мовою: «Я, товарИUU-, представник того наМіднl­

виків.

пив Гаврило газету «Правда». почав читати. Багато тоді зрОЗУМіВ· селянин з 'України. «Від «ПраВДЬJ ~ посв! тлішаЛ0 в голові>, згадував· пізніше.

ГОЛУБИИ

ян.. ВеЛЛКОJ() ПОД1ЄJO а'!Зду'вХаJ!ROв1 була вітальна телщ-ра.ма ЛеІОна. А 30 грудня 1922 РОНУ почав свою роботу І-й Всесоюзний з'Узд Рад. На HbO:vIY вис1j'l1aВ селянин оу старій чу­

старим. Старечої поважності надавала йому борода. Коли ваРТQВИЙ спохватив­ ся, в'язня вже не було. Перехо'Ватися ДОПО~ііГ йому Ісак Лазаревич Фельдман. У 1920 роЦІ бунrар Гаврило Матвійо­ вич. Одинець вступає· у. партію більшо­

Цент­

ральної ради Ї;:Іе О;щнець до Петербур­ га. Тільки через два дні ПРИЙНЯIl його міністр тимчасового уряду Росії Львов.

вечірнім

часи

... Лікар уважно . 'оглянув хворого і встановив . дtагноз . дизентерію. На­

самодержавства.

Блукаючи

тяжкі

окупаціІ і. був розстріляний фашистами за два дні до звільнення Броварі,в.

Навесні 1917. року п'-'вернувся Оди­ нець з десятого арешту. У пошуках rrраВ;:ІИ прийшов він до Центральної ра­ ди. Слухав, при;щвлявся. Як представ­

віп

в

Правдоwуиач і бунтар ГАВРИnО ОДИНЕЦЬ

Якось поїхав хлопчина з батьком в Ос­

Чернігівського селянства

броварчанам

з РЕSОЛЮЦІИНОГО МИНУЛОГО

1 жвавим хлопчиком. Хтось показав йо­ му літери, і в;н відразу запам'ятав Іх.

ник

приїхав

везти такого

ета'пну в'язницю. Одинець прикинувся хворим. Понликали лікаря. На той час у МіСТ'lЧКУ був єдиний лі1tар І. Л. Фельд­ ман, добре знайомий в'язню. Це була надзвичайно чуйна; добра людина, хоро­ шийспеЦlа:'І!СУ-ВінНіКОЛИ не' брав гро­ шей з бідних .. Багато допомагав Ісак

Народився Гаврило Матвійович Оди­ нець у жовтні 1870 року У селі Одинці,

проти

де

небезпечного 4ЗЛОЧИНЦЯ. боялися, бо наО.'Іижалася ніч. ПосеЛИJІИ Гаврила МаТВійовича У. Вроц.а.рську пересильну

Гаврила Матвійовича збиралися люди, чита.1JИ заборонену літературу. За бун­ тарсьну пропаганду Одинець не раз бу­ вав у в'язниці і на засланні.

пав

варти

Одннець у Бровари. Дал!

ні

Вечорами

Чериіrова,

.

чекав бунтаря розстрІл. У супроводlО'з6РЬєноУ

хутірець, в якому хат, належала до

волості.

мали иarfравити до

ЖИТТЯ

19.00 19.30 20.45 21.00 21.35

К.

т . • Актуальна

К.

т.

8всамБЛID

ОРJlята! •• камера-,

Наука РаllЯВСЬКОЇ У"раУ. НІІ. J К. т. сНа 1I0бранlч, 4Iтиl-, Фільм

сЧас ••

-

еДІти

ВавюlПИ.

на·.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ .ТеJlевізlЙниЙ tвIТJlОфОР·. «Служу Радянському Сою-

18.30 19.00

зу

20.00 20.1.; 21.00

••

Вечірня

казка.

МІжнародна

панорама.

Концерт 21.40,Фільм .ЧаАка».

стан-

Заступник редактора

В. ДОВГИЧ_

j-:~:;~~~r;:-~;:~. :M:':~;;;::;~~~~:a:~"f-#"'НA~.P;'~""".:>',"'~~~i;;~г~p;;;;.~~;~~:;;~;~~~~;~;.~~~~Г-I -{~T~~~~~I:~~1 Советавар"днЬІ) аепутаl'OВ КИРRскnll .бл.ст..., ВРОВА~и.

.....

Газета 8bJХ<ЩИ' Аа vкраИАСКОМ RЗІІІке.

_,~#",..,.~_,...,..".~

Індекс 61964. Броварська

llрукарня

. IУ4. КarlCUa. І'" J-'~""~~"''':;I'"'iJ7',q ..:-.с."""" .,.'O=#..:r",.."..:t""

деіТЗ

.. ісцеВ(1ГО радlомnвлеННR - 19-3·11\: вlдAlJlI& аромвсловостl, масовоі роботи. фотокореСПОВlIевт, - 19·4·67, .

...... 1" _-."...""...".,.:t"'...,:f*'-=-"':-,.;J>~, -oO'~~#o4'""~"" -"":'~I""'''''"""

Київськоro ·облyr.раWИИJl І ~aвц аU&аiUЩТВ,

поліграфії і книжкової торrisлі,. вул.. киrв~u,~54.

IЬ~TC~~~~5 Ф~~1І8Т~ rазетв СПР8ВlIЗ.,

.".....,....1

.

_ _ .- _ _

-

...........

іам. ~ 7~1-11.320.

#48 1979  
#48 1979  
Advertisement