Page 1

ПУСК ЕНЕРГОБЛОКА

;; (4362)-

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА1Н. ЄДНАйТЕСЯI ~ ~ ом

ХЕЛЬСІНКІ. Голова Ради МІиістрів СРСР О. М: Ho~rl!t,

СУБОТА

ЯКИЙ перебуває у ФІнляндіУ з дружнім візитом , BiДВlдaB aTO,~­

ну електростанЦіЮ поблизу мІста Ловіса. АЕС сЛовІса. є найБІльшим об'єктом економІчного спlвро­ бlтництва мІж Радянським Союзом І ФI:,ляндIЄЮ. Вона споруд­

28 БЕРЕЗНЯ

1977 ЦІва •

2

жується за спільним проектом двох краІн з участю радянськ~х спецІалІстІв, науково-дослІдних ІнститутІв, промислових ПІд­ приємств. -«ЛовІса,> матиме велике господарське значення д~я

р. ВОІІ.

lllilliill

ФlнляндІУ. Тільки перший блок дасть приблизно усієї електроенергіУ , вироблюваної в кр?їнl. 3

дІю другої черги станЦії ця цифра ПОДВОlТЬСЯ.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОНУ

О. М. КосигІн і У. К. Кекконен оглянули станЩЮ, детально ознайомилися з ходом будІвництва. Потім вІдбулась урочиста церемоНІЯ включення першого блока станЦії в державну енер­ rомережу.

На мітингу в зв'язку з введенням у дІю АЕС СЛОВlса-l'> виступили прем'єр-Міністр Фінляндії М. МІєттунен І Голова Ра;:(и МІНІстрІв СРСР О. М. Косигін . (ТАРС).

С)РГАН ВРОВАРСЬ:SOГО м(Cltкого KOМI'lEТ)' КОІПНІСТИЧНОІ ПАРТlI )'КРАПfИ, МІСЬКОІ І РARОННОІ РАД ДЕl1)'ТАТIIІ ТРУДJIЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

РУБЕЖІ БУРЯКОВОДІВ

ЮВІЛЕЮ ЖОВТНЯ-ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

"УКРАІни Хаме с&р&к AeB'Jf!'Ь мільйонів І по ,"ОНН цук=рових буряків

12

цelf'llВepiв

потужностей

цукроваї

коренів і промисловості. Нині П пі,i11JРКЄМ­ цукру, ства спро~ожні переробляти .н 3 йшла ділова розмова на нараді тисяч тонн б~'ряків за добу­ раза більше, ніж у буряководів республіки, яка про­ в півтора ходила 24-25 березня в Києві. 1965 році. 3 ініціативи колекти­ цукрового Всту'пною промовою нарадУ від­ ву Саливонківського хрив член Політбюро ЦК КПРС, заводу Київської області, ЯКИЙ 1і'ЄРШИЙ секретар ЦК Компартії власними силами вдвов збільшив fкраїни В. В. Щербицький. існуючі потужності, В ресщ'бліці У доповідях м іністра сільсько­ за минуле п'ятиріччя реконстру­ ro господарства УРСР М. В. Хо­ йовано 131 підпрп...МСТВО, що рів­ рунжого j мііністра харчової про­ нозначно будівниl(ТВУ 45 нових мисловості УРСР М. М. Санова, заводів. Одночасно до ла:lУ дію­ ВИСТУ'Пах учаСНJtІ«В наради від­ чих введено три НОВИІ підприєм­ значалося, що Україна в най­ ства. Навантаження і складуван­ більшим районом бурякосіяння в ня буряків повністю механізовано. країні. Нині в республіці випус­ На нараді вказувалося на не­ кається: близько двох третин за­ обхідність активніше приводити гальносоюзного виробництва цук­ в дію всі внутрішні резерви, кра­ ру. Торік народногосподарський ще використовувати ресурси, які план продажу буря:ків державі в держава направляв на розвиток республіці вихонано на 105 про­ колгоспного і радгоспного вироб­ це.нтів . Успіхові великою мірою ництва . Багато уваги було лрИ;\Ї­ сприяло велике поширення: цін­ лено також питанням поліпшен­ ного почину харківських буряко­ ня агротехніки, ефективного ,водів ініціаторів змагання: за впровадження досягнень науки і 'продаж державі найбільшої кіль­ передового досвіду, організаціі в кості цукрової сировини, почин кожному колективі дійового со­ яких палко схвалив Генера~ьний ціа.1іСТJlЧНОГО змагання . У трудо­ секретар ЦК КПРС товариш ве суперництво за одержання ста­ Л. І. Брежнвв. Багато зроблено і бі.1ЬНИХ високих урожаїв буря­ для розвитку цукрової промисло­ ків у республіці включилося по­ вості. Тільки в дев 'ятій п'ятиріч­ над 6700 ланок, бригад і від­ ці на ці цілі направлено понад :tілків, 1250 колгоспів і радгос­ полmшити

переробку

вирооництво

Вийшли

добрив.

намітили

зобов' язаннй, робничих

,більшити

*

мінерaJ1ыпJI

Великий обсяг робіт виконано продати державі цього РІЖУ бу­ ряководи України. Про те, як ус­ в респуб.тІіці по нарощуванню ви­

пішніше виконати

Вісті

на 300-ТИСIЧНИЙ рубіж

карбованців

тальних вкладень.

стоять

перед

буряковода~и

рес­

~-часники

наради

запевнили,

пуб.1іки в десятій п'ятирічці. Се­ що бп яководи респуб.1Jіки, наслі­

ХЛІбороби

з

кожного

гектара,

ДОК.1ЦУТЬ

цього

Ве.1ИКОГО Жовтня .

завдання

очевидна. Адже в минулому році

У роботі наради взяли }'часть

сягнення

є

реЗУ.1ЬТЗТОМ

плодо­

ТВОРНОї праЦІ всіх наших пта­ ХІвникlв 1 спеЦіалістІв, зусилля

госпо;:щрств вже зібрали вро­ жай по 500 центнерів з reKTapa, сотні бригад і ланок значно

.1ітбюро

ЦК

Компартії

Украіни ,

осеНІ

радгоспу почали

ози~mх

С30РЯ'>

доглядати

культур.

ТодІ

торнІ

агрегати

з

розкидача~ш

РУМ. Т;Jактористи у лютому й береЗНі пІдживили всІ озимІ на яких спрямоваНІ на дострокове зерно 1210 гектарІв, а та­ виконання сrщіалістичних зо­ кож 360 reKTapiB на зелений бов'язань другого року деся­ корм . НайБІльший обсяг роБІт тої п'ятирічни по вир06ництву винонав Василь Михайлович й продажу держаВІ птахівничої Ткаченко, який безперебіЙНО продунцlї,

діловою

ві;ЩОВід;{ю

на лист Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І.

Брежнєва

тваринникам

поживу

ХЛІБОРОБИ

на

посІви.

намІчають

Наш колектив дав слово ви­

повторне підживлення озимини шляхом внесен­ добрив туновиJltи сіва .1Jка:\ш,

На

підвищених

місцях

в нинІшньому роЦі спробували це робити гектарІв мі.'1ьЙона штук ЯЄЦь І живили 28

тонн

одержати

пташиного

вІд

кожної

про-

вести

ня

робити

115,5 940

вносив

КиІв­ всІєї

ЩlmИ.

м'яса,

курки-не­

сучки 2З6 яєць . Це зобов'язан­

уже

-

під­

посівів. грунт, на

Тільки протряхне плантації вийдуть новІ

arpera-

ти .

ВзагалІ фронт весняних по­ березня валовий збір яєць льових робіт шириться з нож­ досяг мІльйонІв тисяч ним днем. Уже закрито вологу гентарах зябу, озимини штук, а денний тисяч, на багаторічних трав. ПоголІв'я курей тепер стано­ І пос і вах Третій день у полі працюють вить ТИСЯЧі несучок. ня

успішно

виконується :

23

на

25

85 306

-

980

468,5

Приклад зують

нівна

у змаганні

пташниЦі

Раїса

Острищенко

та

СеменІвна Вакуленко,

пона­ Степа­

Тетяна

які

п ' ять

сячІ штук валового

.

n о А 18

ють піщанІ

грунти.

Високопро­

дунтивною працею тут чаються трактористи

відзна­ Петро

ня

третьому

ЛеНіна.

Іх ДОГ.1Jядає пе­

Почалося

молодої птицІ пташнику,

на

Кулажинцях,

в

се­

переважа-

278 200

рІв

на

кулаЖИНСЬКО~fV

віДДІЛ­

ку. ПосІяно також 227 гекта­ рів о;:(норічних трав, 55 гекта­ рІв ячменю на зерно, 7 гекта­ рів ре;{иски. Механізатори ~o­ чали Підсівати ячмене:\l жені посіви озимих.

зрІД­

НашІ хлІбороби з великим Інтересом ознайомилися з про­ мовою Генерального секретаРіІ

ЦК НПРС Брежнєва на

товариша ХУІ з'їзді

Л. І. проф­

СП!.'10К СРСР, Особливо їм при­ пали

рення

до

в

душІ

слова

країнІ

про

ство­

достатку

сіль­

ськогоспода ре ької

про;{укції ,

вони

піднесенням.

трудяться

з

І

прагнучи в стислІ строки і. на належному рІвнІ агротеХН І КИ провести весняну сівбу. вирос­ тити високий урожай всіх куль-

тур У другому роцІ п'ятирічки. П. КОТ,

rOJlOBa спIЛI(I••

робіткому

проф·

СІЮТЬ ЯРІ ЗЕРНОВІ Х.lібороби радгоспу «Пухів- вича Висоцького і сівачі в fрпго" по-ударНО)lу розпочали рія Фед.()ровича Дуні та ДЮlахи весняні польові роботи . Вони за­ СаЛИфонівни .яГ~lік. 3 перших КJJИJИ вологу на П,10щі 370 reR- днів роботи вони перевиконують тарів, закрьтивува:ш зяб на доведені завдання . У грунт лягав площі 68 гектарів, під сіяли ози­ насіння ячменю, вівса та вико­ ~IЇ зернові на 60 гектарах. Ви­ вівса на зелений KOP~I для гро­ бірково ПРИСТУПИ.1JИ до сівби ярих )Іадської ХУ.1:0би. Всього посіяли зернових

культур.

На полі працює п'ять сіяльних

агрегатів. Високої продуктивності праці добиваєтьrя екіпаж у скла­ у ново­ ді тракториста Петра Олександро-

розм і щення

також

відділку

де

ус­

боронуван­

ба ярих зернових та інших культур. По господарству вже закультивовано гектарів зябу, з них майже гeK~a­

ський »

На підприємствІ вводяться У

лодих курочок.

Особливо

проводиться

за лі

збору.

агрегатІв .

пішно

першІ два міСЯЦІ досягли най­ кращих результатів. Перша одержала від несучки по яйця І має валовий зБІр яєць

члени і каюидати в ЧJени По­ збудованому

209

.9

Видатна подія сталася 11 вони підіКИВИЛИ СХО;:(И міне­ Марковнч Ткаченко та 1\1ихай­ житті колективу Київської пта­ ральними добривами на 80 гек­ ло Іванович Ворона. Найвищо­ хофабрики. Цими днями в і н тарах . А напровесні, як тіль­ го вироБІТку на першому від­ рапортував М:СЬККОJltУ Компар­ ки сніг зІйшов Із землІ , мех!'ІН!­ ділку добивається Віктор Пет­ тії УкрЗїНИ про те, що sперше затори стали розкидати азотнІ рович Б po.1JЬ , на ДРУГО:\fУ - . за час існування Пі;:(приємства й калійнІ добрива по мерзло­ Микола Андрущик. подолано Заа-тисячний рубіж талому грунту. На полях по­ Одночасно ведеться передпо добовому збору яєць. Це до­ ст;йно працюв3.Jrn чотири трак­ посівна підготовна грунту, сів­

fш; fЬ і довести її до 310-315 усіх сил, знань і досвіду для ви­ редова виробничниця Любов центнерів з гектара, виробити не конання соціалістичних зобов' я­ Пантелеймонlвна Слуценко , не­ менш як 5,9 мі.1ьЙона тонн Щ'к­ зань, взятих на честь 60-річчя давно нагороджена ор;:(еном ру . Реа.1ьність

з

посіви

дуючи приклад трудівників Куба­ дІю новІ резерви. Достроково ні, які розгорнули масовий рух з;:(ано в експлуатац і ю ре нон­ за одержання найвищих урожаїв, струйований пташник М 12, в за максимальні збори продукції яний посаджено 33 тисячі мо­

редньорічні заготівлі солодких коренів господарства повинні до­ вести до 49-50 мільйонів тонн. Уже в нинішньо~у році намічепюliтно підвищити врожай­

* *

ПІДЖИВИЛИ ВСЮ озимину ще

51,7 капі­ пів. 3 кожного гектара вони П.1а­ нують зібрати по 500 і бі.lьше 740 тисяч штук. друга - 49,1 Великі і відповідальні завдання центнерів коренів. яйця від несучки та 773,6 ти­

піюliльярда

процентІВ вве;:(енням у

10

ярих зернових на п.1Jощі

64

гек­

тари .

О. ЧАВАПЛО, диспетчер.

шестиповерховому розрахованому

на

ві;tповідадьні працівники ЦІі 160 тисяч голів . На двох верх­ КПРС і ЦК КО~lПlртіі України, ніх поверхах вже посаджено 11 Президії Верховної Рa;J,и і Ради клітки 52 тисячі несучок. Міністрів респ}-бліки, керіВНИI\И І. ХЛЮПКА, ря.'lУ чіністерсгв і віДО~lrтв СРСР заступник директора птахо­ і ПСР. (РАТАУ). фабрики.

пе­

ревеРШИ.1И црй показник. Пі;t нинішній пожаіі заК.la;J,ено міц­ ний фунда)lент : пі;tнято глибокий

...............................................................

зяб, на гектар майбутніх посівів внесено по 20 тонн органічних

,

у ВІДПОВІДЬ НА ЗАКЛИК

ЗАЗИМЦІВ

ЗАКУПОВУЄМО ЛИШКП ПРОДУКЦІІ

ro Роман йосипович 936 кілограмів,

Мехед Степани~а

~~~~~;~a па~~~~~~КО дo~oX~~o

- 596, НаталІя ФедорІвна Го60- ня. 3а два з половиною МісяцІ І лик - 517 та Галина АндрНв, рІччю Великого Жовтня, жите-І на приймаЛЬнІ пункти надійш- на Мехед - 553 кІлограми. лІ села Рожни дали слово у ло 32 тонни молока, 35 цент- Всього від населення З8купле· ДРУГО:\IУ роцІ десятої П'ЯТИРIЧ- нерів м'яса 1 9 тисяч штук но молока на 5 тонн БІльше, :ки продати державІ 300 ~OHH яєць. ніж за цей час торІк. молока 210 центнерІв м яса , На кожного господаря, що 25 тис~ч штук яєць і 48 тонн має в особистому користуваннІ М. ЛИСЕНК?, картоплІ. 3 перших днІв року І корову, припадає вже по 100 rоло~а виконкому РОЖНlВГотуючи

гідну

зустрІч

1

більшіСть здавців активно при- кІлограмІв проданого державІ ,тупила до виконання зав.дан, молока. Найбільше продали Йо·

СЬКОІ сільради, член кор· пункту «HoBoro життя ••

ЧернІвецька область. Ставчанське сІльське профтехучилище .Ni І У Хотин­ ському райоиl rOTYE тr.актористів-маШИНIСТI8 широкоrо профІлю, а також слюсарів по ремонту с льськоrосподарськоі технІки та електромонтерІв. Те­ пер тут навчаЕТЬСЯ понад 700 чоловІк. Дипломи спецІалІстІв одержать у ни­ нішньому році понад 200 випускників. Училище має добре обладнаНІ лабо. раторlї, маliстерні. кабінети. тракторниil парк, яки!! щороку ПОПОВНЮЄТЬСІ иовими

На

Фото

машинами,

фото:

І.

маliбутні трактористи DовертаЮТьса а практиqиих заНІІТ • • Свериди. {фОТохроніка PATAYJ_


ОСОБИСТИМ

кого

тів значно пожвавилась, зрос­

ла їх чисельність. У промис­ ловості, будівельних організа­ ціях

міста,

порошкової

зокрема

на

заво­

металургії,

«Торгмаш», деревообробному комбінаті працює 14 депутат­ ських гнп. Вони беруть ак­ тивну участь в підготовці се­ сій, вивчають питання побу­ тового обсnуговування насе­

на

заво;\і яку

деп)'­

найрізно­

манітніші питання життя ко­ лективу . Проте, яку б справу іНе вирішуваnи депутати, вони ~отримуються єдиного

пу:

доводити

принци­

розпочате

до

робітниr.ів

заведу,

спорудження

а

піонерського

та­

у центрі

:виконання

бов'язань,

}'ваги

підвищення

Вони

зо­

борцюш

-

* і І

про

раціо­

ництва. Раз у півріччя кожен

сирови­

депутат звітує перед виборця­ ми за проведену роботу по ви­ конанню їх наказів. Творчий характер таких зустрічей, ко­

використання

ни тощо. Депутати особистим прикладом,

високою

трудовою

активністю сприяють успіш­ :ному виконанню виробничих вавдань. Так, слюсар-інстру­

ментальник, деппат Григорій МихаЙ.'10ВИЧ ран

Гаштов

виробництва,

заво;\і з даною

1964

-

вете-

працює

на

року. Ca~IOBiд-

працею, активною

РОЗПОВІДІ

ли аналізуються

не

шоденна газета Київського міСЬКкому КП (б) У. міської

Ра;хи та міськпрофради від б квітня 1931 р.).

1977

пину

РІ·!(

RИЦТВО приміського радгоспу імені Кірова за

оцінювану в трудоднях. Норми виробітку знає кожиа бригада, кожен КОJIГОСПНИК.

єиня насІиия. КрІм того, будуть утворені по кутках додаткові протруйнІ пункти, якІ обслуговуватимуть одио-

секторі гір-

МJIечко,

:

Марія

Іванівиа:

механізатори

Іванович

Марченко,

Іван

Григо-:

ріЙ Овсійович Бруєнко, Лео-

~

нід Іванович Косенко, Василь ~ Олексійович Приходь:<о, Пи- t лип Іванович Нечитайло та : багато Інших

бітників,

невтомних ро· :

що своєю працею :

міць і славу ~

рідної Батьківщини.

ництва.

Щоб

t

забезпечити -:

щодобового

ия до

ПОІдан-

трьохсот

центнерІв : концентрованих кормів. :

В річницю ювілею

Вели-

кого JRовтня хліборобн радгоспу планують одержати з

гектара не меише 35 центнерів зернових. У достаТНій

кІлькостІ заготовлено першо-

класного насіння ярнх, зраз-

Незрівнянно змінИJlОСЯ СіJIьськогосподарське внроб-

відрядщииу,

і

:

стовська,

рахунку

К в и цин с ь кий (<<Пролетарська ПРЗВ.lЗ:'-

в колгоспі

Катерина

річно заготовляється блнзь- : ко 14 тисяч тонн силосу, і: 5 тисяч тонн сінажу в .. роз-

Агроном

організацlю праці.

телятниця

Григорівиа Гнатенко, свинарки Ольга Олексіївна Шеле-

для нього ситу годівлю. що- :

Кра в ч е и к о

тяг-

летеиь «Пролетарської прав-

Селик,

З року в рік міциіє кормо- : ва база громадського тварин- :

пи с. Броварів ціJIRОМ забез-

30 центи. Виробничі плани укладено тільки в 2

: : скотарі Ояьга Олексаидрlвиа : Ващенко, Катерина Іванівна :

лістичну перебудову села. Це повинні, зрештою, зрозу-

Крю ч к О В Уповиоважеиий МПК

само не ви-

ки НІна Федоріви а Барбон, Віра Тимофіївиа Галицька,

примножують

Голова сільради

ше. Реманент, що потрІбиий

На заводІ порошково! ме­ талургі! проводиться цикл

лише до­

46 років. У господарстві нинІ 5783 гектарн угідь, з них 2150 ор-

ково підготовлена техніка до

1

!:: : : : : :

весняно·польових робіт. Минулого тижия, внкористо-:

вуючи погожі дні, в радгоспі :

ної зеМJIі. До вимог часу зросла культура землеробства, тваринництва. В роз-

поряджекиІ хліборобІв _ 65 тра.кторів, 6 зернозбнраль-

ННХ комбайнів, достатня KiJIЬ-

вибірково прР.ступили до ро- :

боти в полі. Першнм розпо- : чав обробіток грунту

трак-:

торист Василь Григорович : Сидореико. На с1вбу ЯРИХ : внвів свій агрегат Володи- :

мир Михайлович Негода. Де- : віз механізаторів у ці дні: :

«ШВИДКІ

темпи,

висока:

кість автомоб1льного транспорту, грунтообробної та посівної технІки. B8JIOBe виробництво продукції що-

якість.. : З у'ОЖІШМ роком міцніє : економіка радгоспу. зро-: стають прибутки робітників. :

тирьох з ПОЛОвиною мільйо-

нІсть господарства

РОІ'У складає не менше чо-

Нів карбованців, що дає над-

ходження прибутків більш як

півтора мільйона. У високо-

розвнненому

Сільськогоспо-

Варто додати, що рентабель- і

складає:

50 процентів, а середньо-. місячна зарплата тваринии- і ків зросла до 198 карбован, : ців. : Г. БЕЗВЕРХНІП. :

дарсь.кому

вироб и н Ц т В і

ня, сприяє росту TpyдOВnї Й політичної активності ро­ М. ЗБІГЛЕН.

щодавно порошківці слухали

виступ

дянського прочитав

кандидата

ських наук

Першу лекцію «Суть. ос­ новні риси і принципи ра-

лекцІй. присвячений 60·Й річницІ Великої Жовтневої соціалістичної революції. ОргаНізували його обласний KO:l!iTeT партії і обласна ор­ гаНізаЦіЯ товариства «Знан­

В.

А.

фіЛОСОф­ Тихонови­

ча на тему: «Соціально-пси­ хологічні особливості радян­ ського способу ;.пиття» .

способу життя. пі;щриємстві

на

Дві лекції заплановано та­ і на квітень.

доктор історичних наук, про­

кож

фесор кафедри історіІ КПРС

О. АНФІМОВ,

Інституту підвищення квалі­ фікації М. А. Акопов. Не-

ня».

заступннк

секретаря парт­

організації заводу.

ПРО КОМУНІСТІВ чизни.

знають усі працівники.

Зна­

В:\lіє організувати робітни­ чий колектив і повести його собою

на

трудові

звер­

шення.

Зараз десят.

йому уже

Однак

бадьорості всіма

сил.

завзяття.

Він

шанований

добрим

за шіст­

ще повен

й

і

служить

прикладом

для

лодих будівельників.

мо­

На йо­

о

Наставництво,

а

державна

справа,

лять

праці,

стійне трудове приходить юнак

завзято

мирної

почалася

Велика

а

Віт­

о

роз­

-

повідає Василь Дмитрович, - це не буденно-виробнича,

трудився

він

чизняна війна. став на за­ хист рідної радянської Віт-

стор.

наставником.

бував,

коли

2

трудиться бригадиром слю­ сарів відділу головного ме­ ханіка з перших днів орга­ нізації підприємства. За ми­ нулий час. підготувавши чи­ ма.'10 виробничників, зареко­ мендував себе бездоганним

магає

фРОНТі

з

під

Переживши величезнІ ви­ пробування воєнних років. Василь Дмитрович з енту­ зіаЗМО;l! взявся до роботи по відбудові народного госпо­ дарства . У нашому ПМК він

го віку всього було, як на довгій ниві. І де б не пере­ на

боровся

фашистами

Сталінградом.

ють його як людину з "еспо­ кійним характером, котра

за

Звитяжно

озвір:лими

Василя ДмиrРОВИ'lа Вись­ ковського у переСy<lній ме­ ханізованій колоні N2 7 трес­ ту «Броварисільбуд:!> добре

о

від села по-

правофланговим

п'ятирічки. Серед иих-дояр· і

ПРИСВЯЧУ€ТЬСЯ ЮВІЛЕЮ

nШ~~~illft ІІІ1ДІРU~ШЬ

до

довиком,

винні стати в перших лавах

енергlйну роботу, щоб мобілізувати фураж. Три колгос-

запроваджують

вступить

MITH Гамаnlй і Сердюк.

проводять

На всіх роботах

того,

мадська

: :

"........................................................................................................: :

чаються ш:!Яхи їх випраВ:Іен­

учас-

весняної сівби. Кол-

реманентом,

першими

замІсть

КОnГОСПНИКів-біЙЦів за соцlа-

рів комбікорму, але ця кількість не забезпечує прове-

І дивідуальному

сягнення, а й не.'lоліки, намі­

бітників.

Це

ти мІськради

: ОСібннків. Але погано з про~ труйним матеріалом не :: вистачає формаJIШУ 45 літ: рів. Готування до сівби в ін-

свої)ш ви­

ня

нальне

госпом.

член сільради

ии сільської ради І депута-

: ~ Увесь засівматеріал переЧІІСтнлн. Тепер КОJIroспи утворили 4 пунити ДJ1Я протру-

му робочому місці, поліпшен­

ПРО;J;УIЩії,

фуражем иа весь час весня-

І

ня П.lанів господарсыIогоo й соціально-к),льтурного будів­

якості

та

щоб

і KOJIrOCIl8X. Шнроко опрацьовано серед колгоспників сю-

дія.lьність Рци, про виконан­

на

ГамаJIій

депутат Бровари

колгоспу і своїм прикладом залучити іиших бідняків та середиякІв до колгоспу. Чnе-

иих роБІТ. Незайманий фонд складається з 45 центнерІв сіна та соломи і 15 центие-

ди. про

ведуть ша-

агІтацію в селі проти

Сердюк П. Ф. досі поза кол-

2

!

про­

праці

РАПОРТУЮТЬ

с-г

боротьбу з їхніми по-

чити також, що міськради вІд с.

с. Бровари.

печені

на та

колективlзаціІ. Треба відзна-

шики 16, сої 120 клrр. і лю-

кожно­

дуктивності

лену

КОЛГОСПИ І СЕЛА

далІ

КНС.

достатньої роботи се-

пшчннками, що

рІК

госпники

президП

оргаиізацlJl ие про-

нlзувати їх куркульиею

19 31 ·

деННJl

-

в

ред своїх члеиів, щоб орга-

стачає льону 1,5 центнера, квасолі 6 центнерів, коню-

дитсадках,

інформують

ЖОВТНЯ

центнерІв. Так

піДТРЮI)'ЮТЬ

тісний зв' язок із

групи­

соціа:Іістичних

заr;.'11tдах,

: :

вела

городніх і зернових культур у колгоспах є, крім картоп.ІІі, якоі не вистачає 650

Іх, ;:\ещ'татів місьК'ої Ра;:\и, можна зустріти в поб)'тових і ме;tичНих

-Кожен

є пере-

кнс

~ ловою силою. ЗасівматеріаJI

гpO~laДCЬKOMY

ШііО.1ах.

свІдомість.

десятий працюючиіі

що

ЯJIЬиість

ЛІТОПИС

і

Вона відповідає за важ.'1ИВУ дідлнку роботи-ку.'1ьтмасову.

бору в селі Пухівці.

і

І

Творчо працює депутат Те­ тяна Федорівна Романовська.

таК'ож

JIеиня до роботн СlJlЬСЬКИХ трудівників, зросла їх гро-

і

житті.

у

колективізацію сіЛЬСЬКОГО ~осподарства гальмує безді-

КОJIГОСП ім. 1 -ШТТJI : Жовтия провів велику роботу, щоб забезпечити себе

ленню недоліків і докладають 'Усіх сил, щоб втілити їх у життя. Так, з ініціативи Ч.'Іе­ вів груп було взято під :неосла5ний контроль будівни1Ц1'ВО дитячого са;\ка для ;\ітеіі

)'часть

~

І

того виконав на 125 процен­ тів. Іван ВаСИ:ІЬОВИЧ бере ак­ тивну

ДокорІнно змінило.ся став-

38

від коровн.

і

даJIЬШОМУ

і

кінця. Результати перевірок сбговорюють на засіданнях, :вносять пропозиції по виправ­

подарських угідь,. оде?жали по 3911 кілогращв мояока

зідзначити,

:

скар­

353 цеитнерн м яса на кожні 100 rekTapiB сільськогос-

~

: : :

Ч.'1ен ради наставників цеху. Багато його учнів працюють на заво;:\і і ;:\осягли високоі прОфесійної майстерності. Це П . І. Шеверун, І. М. rtlиронеНІ\О та інші. Сам бригцир вийшов переможце)f індивідуального змагання за підвищення про­ дуктивності праці. П;rан лю­

ІКО. У складі групи один ад­ !Цять деппатів. У полі зору обранців

заяву,

рік У радгоспі ,виробили по

вано на

:

Іван Васильович Грищенко очолює брига;:\у, .яка йде по­ пере;:\у У соціа.'1істичному зма­ ганні серед дільниць скла­ дального цеху. Ватажок ко­ лективу наставник моло;:\і,

тат Петро Пилипович Іванен':

народних

кожну

колективізо-

відсоткІв. Треба

ЧОJIовіка. То-

1084

~I

~

:

бу;:\івельних мате­ ріалів, чи у вирішенні житло­ вого питання. За це виборці щиро в;:\ячні йому.

порошкової

ОЧО:ІЮЄ

170

засівматеріаJIУ.

ру доведено. С. Бровари

І

вико­

придбанні

працює деПуТатська

металургії,

робітник

мають

одноосібииків

План сівби до кожного дво-

:

гу і допомагає лю;:\ям чи ТО В

наказів виборців, розглядають ваяви і скарги громадян. rрупа

Жовтня,

розглядав

лення, перевіряють виконання

Творчо

Взявши

процентів. Григорія Михайло­ вича знають на підприємстві і як невтомного раціоналіза­ тора. дише дві останні його ПРQoпозиції принесли виробни­ цтву 490 карбованців Р.коно­ мії. .як деп)'тат, він викон),є обов' язки члена житлово-по­ бутової комісії при виконкомі міськради. .якнайуважніше

депутатсь­

кі групи і пости. Після прий­ няття Закону про Статус де­ путатів діяльність груп і пос­

дах

ударника

Щ'є норми виробітку на

соціально-к}'льтурного мають

звання

не

І

підвищені зобов'язання по гідній :1),стрічі 60-річчя Вели­

Важливу роль У посиленні ВП:ІИву міської Рци на роз­ в' язання завдань господарсь­ будівництва

високе

КО)fуністичної праці.

.",.-..--..,,-...,..-~......-......-.....-.......-.

і

ний. Частииа

дув

НА ПІДПРИЄМСТВАХ

кого

ДЯJI сівби, ие відремоитова- заАНJlТО

тю в громадському житті ко­ лективу з року в рік виправ­

- ДЕПУТАТСЬКІ ~PYr1~ -І

І

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · . . . ПРИКЛАДОМ І

передус:м

яка

ви­

дбаЙ.'1ИВОГО

ставлення до тих. котрі роб­ перші

крони

роздивиться,

хи.

ВРВВ

а

там

в

попрацює

вже

mиття

само­

життя. От на роботу.

шукає

о

тро­

собі

Іншого lI!іСця. А нам. настав­ никам, потрібно зацікавити його , прищепити любов до працІ, до обраної професії і колективу. потрібно відшу­ кати отой потаємний ключик до

душі.

І Василь Дмитрович вмІє відшукати цей ключик. вміє зачарувати

новачка

роман­

тю.ою. здавалось звичайнісінької

би, най­ професії. Перш за все, намагається виховати в молодого робіт­

ника риси комуністичної мо­ ралі, почуття радянського

патріотизму. товариськості І колективізму. навчити його поважати

працю

і

чесно

ви­

конувати громадські і вироб­ ничі доручення.

Василь Дмитрович

-

лю­

дина дуже доброзичлива. чуйна, справедлива й ВИl\lОГ­ лива. активно бореться за виховання гідної зміни на кращих традиціях робітни­

чого класу. Проводячи бесі­ ди на теми виховання. бу-

Субота,

26

березня

1977

дує свої розповіді на ціка­ вих фактах із ншття свого Rолективу. Розповідаючи про передовиків, говорить не

лише про їх виробннЧі успі­ хи. але й характеризує їх моральні та ді.1()ві якості. Тепер, коли вся наша краї­ на

на

несе

честь

трудову

славного

вахту

вО-річчя

РаДЯНСЬhОЇ вла;J.И, він роз­ повідає молоді про іСТОРIІЧ­

не

значення

Ве.1Н1{ОЇ

Жовт­

невої соціалістичної револю, ції, про те, як радянський

народ

ки

У

відстоював

роки

її

здобут­

Ве:ІИИОЇ

Вітчиз'

няної війни. Добре знаючи

Василя впевнено

комуніста Д~1ИТРОВllча. можна Сhазати.

що

в

ньо­

го є великий Ta~aHT HaCTa~ НИhа і ВИХОВі1теля. І тут особливо відчуваються його досвід. життєва мудрість І людська щедрість.

І. КОРОЛЬ, заступник

партбюро

pn~y

секр~таря

ПМК

7.

-


ф

ф

о

ф

ф

ф

ф

ф

ф

о

ф

ф

о

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ЗРОСТАв

ф

ЩЕДРІШИМ СТАНЕ ПОЛЕ Репортаж

~

~~~

КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ з кожним роком зростають ре..

Збуджений, радісний настрій у

трудівників

радгоспу

кодимерськиЙ~. на,

з

Прийшла

кожним

фронт

днем

польових

працюють

з

am.нi доходи трудівників радгос­ пу «ЛітківськиА», водночас під­

«Вели­

вес­

шириться

роБІт.

І

люди

піднесенням,

праг­

вищується

нучи вІдзначнти ювІлейний рік Радянської держави новими виробничими успІхами, вирос­ тити високий урожай усІх сіль­ ськогосподарських

ни.

Теплої

погоди

не було, протряхла

але

ще

м<::йже

там, де земля стужавіла, вже

1

працюють агрегати. Механіза­ тори підживлюють посІви бага­ торічних

трав,

закривають

во­

логу на зябу, почали Сівбу раннІх ярих зернових, городи­ ни.

Правда,

вибірково,

роботи

але

ведуться

хлібороби

праг­

нуть не втратити жодної години. З неослабними темпами про­ нині вивезення орга­

водиться

нічних добрив

на

поля.

ляють у теплицІ по 600-700 нІколи І вгору глянути . . І Ао- селення

тонн

нас

но

Червоним

ється

колектив

з

завданнями 1 цього поля

під

урожай

п'ятирІчки

року .

другого

за два

На

року

місяцІ і дві

декади березня вже доставлено понад тисячу тонн гною та торфокоМПОСТіВ при плані пер­

31

шого нварталу 35 тисяч тонн. - Зараз щодня мехаНізато­ ри

вивозять

у

поле

та

достав-

поІнформував

реалізовано іх на 461

......

го машина не знає спочину

радгоспу Іван добрива безперервним потоком карбованець, або земля,

на 30 карбо­

сиплються з П ковша в трак- ванців більше, ніж у 1975 році. торні причепи. Не повинно бу- По продовольчій групі особливо

пу~ти-

ти

поживи.

здатний РОЗl5идати тонн органіч-

жодно!

хвилини

простою

б'

єднання

мов на сонЦі снІговий шар. консервів, а по промисловій - За тиждень роботи в рад- модельного взуття, добротного

700

Механізований загін

госпі

раЙо.б'-

ницької

ворить один З

-

території тварин-

ферми

віддІлка,

звІдки

торфокомпости

вивезли в поле

п'яти тисяч тонн добрив,

«СІльгосптехнІка,> ми

знайшли на

більше

го- одягу, трикотажу

_

пІд

вивозив

доставляють по

овочеві

за день кожен.

150-180

тонн

Високопродуктивно

у теплиЦі. До теплиць чимала вlдстань, та й в'Узд до них затруднений через велику грязю" ку, сказав тракторист Ми-

В. М. Строй, В. І. Нуліда, Ю. Хан, О. О. Новалець, бульдозерист В. М. Толум6аєв. Вони вносять і свій вклад у !е, щоб нива великодимерцl'В

-

-

працюють

кола Павлович Нишенко. який

зашуміла буйним колосом, щоб

ванта жить добрива екскаватором Е-153.- To:\ty мій трактор дещо не завантажений. Проте і за таких умов виробіток маємо ВИСОКИЙ.

зародила рясним урожаєм. Загін родючості продовжує свій похід. ВІн іде на поклик 'весняного поля, щоб ста,10 воно багатшим і щедрІшим.

торфоком-

П. ТЕПJІЮК.

постів, що лежить у оборі, безперервним

ланцюгом

рухають-

предмеТІВ

ня:

холодильників,

призначен­

радіоприйма-

чів, телевізорів тощо.

Включившись

У

всенародне

Так, допомога механІзаторІв соціалістичне змагання за гідну «Сільгосптехнlки~ відчутна. зустріч 60-річчя Великого Жовт..

тракторами Т-16 завозили гній

До великої купи

.

та

механІзаторів. культурно-побутового

ВСі хлопці стараються і на-

Ленінського багато перевиконують норми-

він

культури. Тут же трудилися й радгоспні механІзатори, якІ

МІСЬК­

поставленими

ущільниться

ної

Вели­

кому НомпартіІ України та ви­ конкому районної Ради депута­ тів трудящих. Добре справля­

д.иректор

дбали. ВІн за день до

пер~ХІД­

прапором

-

мо в Р::Jботу новий потужний транспортних засоБІв! На на- 3 lЛьшився продаж. цукру,. KOH~ розкидач, який недавно при- ших очах купа тане, зникає, дитерських вироБІВ, ЖИРІВ 1

ціаторів соціалістичного зма­ ганнЯ у районі і значно пере­ виконали зобов ' язання, за що

радгосп наго~оджено

добрив,

Олександрович Басюк. Через кІлька днів, коли остаточ-

Rодимерські ХЛібороби мають хороший досвід у цій спраІіІі. Торік вони були одними з іні­

ним

спро­

продовольчих товарів на 3 міль­ йони 366 тисяч карбованців. В середньому на одну душу на­

культур.

Ожили поля, сповнилися гур­ котОМ моторІв тракторІв і авто­ моБІлІв, пахощами ранньоІ вес­

їх купівельна

можність. 3а минулий рік через магазини Літківського радгосп­ ро6коопу Пj)одано промислових і

На ходом

фото: іде

внизу

-

повним

навантаження

та

ви­

ня,

літківські

кооператори

ус­

пішно справляються з виконан­ ням планів роздрібного товаро­ обороту і в другому році десятоt

п'ятирічки.

3 початlСУ року вони

вже продали товарів більш як на

тисяч карбованців. Із знач­

650 ним

перевиконанням

графіків

працюють колективи літківського магазину

господарчих

товарів

(директор М. А. Володіна) ірож.. нівського продмагу (завмаг Є. М.

ся потужнІ трактори Т -150 Н з І везення добрив у поле; вгорі­ Ніколенко) та інші. причепами. Іх небагато - всьо- бульдозерист д. К. Шугаєв 3 настанням весняно-польових го чотири, але екскаваторнику І тракторист В. І. КулІда. ДмитровІ Кириловичу Шугає ву Фото М. Семивоrа. робіт сільські кооператори стали вивозити ТОjlари першої необхід..

ності на робочі місця хліборобів і тваринників. Г. ФЕДОРЧЕНКО, громадський кореспондент.

ВЕРСТ1\ ТИ IРЖ1\ВIЮТЬ ...

1\

5 жовтня минулого року на.

ша газета надрукувала критич.

ФРАНЦІЯ: ЗРУШЕННЯ ВЛІВО БІльшість французьких виборців відда­ ють перевагу лівим партіям. Такий го­ ilОВНИЙ висновок, який слід зробити з ре­ зультатів муніципальних виборів, що про­ !Ходили тут У цьому місяці. Вперше за всю післявоєнну історію 51 процент грома­ ~ян Франції, прийшовши до виборчих урн, проголосував проти б,'10КУ буржуаз­ lНих партій і угруповань, які управляють

державою. Вони подали свої голоси за союз іJівих сил: КОЩ'ністів, соціалістів і nlВИХ радика.'Іів, а також за інші ліві пар­ тії. ПіДСУ~IКИ цих виборів не приведуть до вміни

уряду.

па комуністичною і соціалістичною пар­ тіями, а також рухом лівих радикалів. у Франції налічується 221 місто з на­ селенням понад 30 ТИСЯЧ чоловік. У 157 з них муніципа.'1ітетами віднині ксрува­

ТЮIУТЬ ліві (в тому числі у 60 містах вперше). Щодо правих, вони зберегли за

ся в руках правих. Адже обирався не пар­ ламент і не президент республіки, а му­ ніципа.'1ьні (~!їcцeBi) рци міст та іНШJlХ населених пунктів. А їх права досить обмежені. Вони не визначають політику країни, а розв'язують лише суто місцеві питання такі, як благоустрій, шкільні справи тощо.

у ЧО.\ІУ Ж тоді значення щойно прове­ деного голосування? Нинішні вибори відобразили розстанов­ ку ПО:Jітичних сил У країні перед черго­ вими пар.lаментськими виборами, які по­ винні відбутися весною наступного РОІСУ. Вони показали, що у лівих партій у на­ ступному році є серйозні шанси завоюва­

ти більшість місць у національних збо­ рах і в сенаті й приступити до здійснен­ ня спільної урядової програми, яка кіль­

Itа років тому була розроблена і підписаСубота,

26

Осо!Jлива ситуація склалася в Парижі, останні

сто з лишком років дістає після нинішніх БЕСІДА НА

МІЖНАРОДНІ

ТЕМИ

виборів такі ж права, як і в інших насе­ лених пунктах країни. 3 часів Паризької комуни франщ"зька буржуазія не довіря­ ла жителям столиці управління справами іх міста. ХОЧ ТЮІ й існував орган місцево­

го самоврядування (він називався Паризь­ кою радою), жодне з його рішень не наби­ рало чинності без затвердження префекта

спеціального

уповноваженого

цент­

ральних властей.

у Парижі офіційні

уряду На перше ж вийшов список, очолюваний ко­ опинилися лише на

лишнім

кандидати

третьому місці.

пре:.t:'єр-міністром

Жаком Шіра­

ком, лідером деголлівськоі партії, якиіі внаслідок незгод з президентом Валері

Жіскар д'Естеиом вирішив виступити в столиці самостlИНО, хоча в масштабах усієі країни його партія зберігає союз 3

березня

клас (а межі столичного міста не зміню­

«Різке збільшення голосів, поданих за ліву опозицію, яка включає в себе соціа­

де муніципальна рада вперше за

1977

року

лістів і комуністів, РОЗГ.'Іядається всіма як велика політична поразка президента рес­ публіки, уряду і більшості, що складаєть­ ся з де голлів ці в, неза.'Іежних республікан­ ців і центристів», --- відзначало, коменту­ ючи результати виборів, агентство «Франс прес». «Вибори З~lіцнили і згуртували союз лівих сил, у той час як урядова коа­ ліція вийшла з цього випробування роз­

битою», - констатувала газета «Котідьєн де Парі». В таКО)IУ ж дусі висловлюють­ ся тепер і інші органи французької преси.

Політбюро ФІШ виступило після вибо­ рів з спеціальною заявою, в якій гово­ риться: «Значення проведеного голосуван­

ня ясне. Дедалі бі.'1ьша кількість францу­ зів засуджує антисоціальну економічну політику правлячих кіл. І дедалі більша кількість людей підтверджує своє праг­ нення до змін».

Чи відбудуться

ці зміни

naР.'Іаментські вибори.

-

покажуть

А до них залиша­

невстановленІ

один має

верстати.

рІк. Справа

А. КРАСИКОВ, оглядач ТАРС.

о

І не

в тому, що

примІщення

трестівський

цеху

віддІл

зай­

робіт­

ничого постачання.

Після цього Із тресту сБро­

варисільбуд.

редаКЦіЯ

одержа­

ла вІДПОвідь,

у якій

визнали

критику справедливою І запев­ нили, що ВіддіЛ робіТНИчого

постачання буде

переведено у

НИїв ДО 1 Січня 1977 року. У столярному цеху вже ске­

ро вІдзначать півріччя з чгсу появи в ..~азеті критичноУ корес­ пондеНЦll,

однак

ніяких

зру­

шень за цей час не сталося.

Нещодавно знову завітали в цех. Чотири верстати фугу­ вальний,

рейсмус,

---

фрезерний

та циркулярний скупчилися в кутку, згорбилися, помарні. ли, заіржавІли. Як-не-як, БІль­ ше двох з половиною рокІв не використовуються вони взага­ лІ.

То, може, треба їх здати в оренду

одному

з

підприємств,

якщо ВРП ще два роки 4:0КУ' повуватиме.

ТОРіЮ?

НавІть

заводську

приБЛИЗНі

тери­

пІд­

рахункн показують, що Тільки за два роки держаВІ не:Іодано

продукції на 1О тисяч карбо­ ванців. Приплюсуймо до ціє! суми ще й 1778 карбованцІв

46

копійок амортизаЦійних від­

рахувань.

Нас

дуже

знатися,

просили

скІльки

дІ_

тисяч карбо­

ванців ще полетить

ється лише один рік.

HOB~ ЖИТТЯ

йшлося ~po те, що в столярно­

му цеху заводу залІзобетонних конструкЦій стоять без руху

частину

В усіх передмістях Парижа, де біm.­ шість населення становить робітничий

Щ'ніципальних

третину

рад.

-

незалежними

-

валися з середини минулого століття), муніципалітети знову завоювали комуністи і соціа:Jісти.

собою менш як

Влца в державі залишить­

партією глави держави республіканцями.

ний матеріад рейдовоУ бригади rr1д VЗзВОЮ .А що скажуть у трестІ?. У ньому, зокрема,

на вітер.

ОчеВИДilО, керІвництво тресту найб~.ижчим часом дасть ре. даКЦll

о

газети

3

таку

стор.

вІдПОвІдь.

-


аОЖIІІА

фІльм

~~ЮТЬ

«кораблІ

ШТур..

баст~они •.

".ОО Новини. ПРОГРАМА

9.05 НЕДІЛЯ,

БЕРЕЗНЯ

27

ПРОГРАМА

9.00 9.10

9.30 1(,

ЦТ

К.

т.

ГІмнастика

дл.

дlте..

Т. «Будильник», .Служу Рад.нському

9.30 1(.

10.00 11.00

12.00 12.30 13.30 15.05

Ко т. Зустріч юнкорів телеСТУJl.IУ 3 ГepO€M СОЦ,іаJlіСТМЧНОТ Праці ланковим колгоспу ІменІ В. І. Леніна Черкаської об"асті М. В. Пріхном. К. т . • МузичниА кІоск.. «СІльська година.. К. т . • ЕтаllИ в~ликого Ш".ХУ'. Художній фільм «Земля», 1<., Т. «Літературні бесідиа. О. Новиков- ПрнбоА. До IОО-річчя 3 ДНЯ народження пи("мениисОРJlЯ»

17.00 18.00 18.15

В будинку культури Великої димер· ки відбулась зустріч працівників радгос­

ГРОі\lадянської

Вітчизняної

воєн,

та

розповідь

J

пу та учнів школи з старим більшови­ к.ом, учасником Жовтневої рево.'!юці:, B~TepaHOM

18.40

з веЛИКИ1\! хвилюванням слухали прис"тні

1917

грізний

1.

В.

Великої

про

.~

рік

про

його

І

,

зустрічі

працівники

радгосп,"

учні

J .. ,

у відставці В. Ю. Васильєвим.

т.

.Міжнародна

К.

т.

ної К.

пісні. r . • Клуб

Концерт

К.

т.

лроrрес».

господар.

«)/часть

ціа.1іСТitчltGМУ

СЛСЦіd.lіСllВ

ФраНЦУЗЬkа

3МІігаі:НЇ"". мова. (М.).

Математика.

"Розв ЯЗdНпЯ

Для

тих,

хто

вступа.

у

со-

(і"'.).

до

ВУЗІВ. заАаq

3 планіметріі •. 12.05 «!Sщповіді на "исти телеl.,яда'lів •. (М.) .

12.35

Велика педагосічна рада . • Педаlогічна наука Шh""і». (М.). Кінофільм .Життя У нсбезг.еці». Екран студента-заочника . 2 курс. Фізnка. "lНТСРФ~РСlЩIИ ХВИЛЬ. Швидкість і Сlн. рrія ПРУЖНJ1Х хвиль. Вектор. )/мовз'; в"ща ма-

17.10 17.20

'fематиха.

19.00

08"ОР&М.'.

радянської

Мул,тфlльми

19.35 19.50

.Чарlвнl

оку-

ляри., • Аро кошен. Женю і правила руху». ~.T. «Радянський СОЮ3 очима заруБІжних rocTeA..

!lе

К.

лlрич-

кlноподорожеА..

Новини.

Вега.

т.

«lJ.ОЛЯРllі

координати

краю

К. К.

т. т.

веЛИКОІ о

сонця».

(М.).

Вечірня kазка. (NI . ). Чемпіонат СІ'СР з баскет.

бода:

ЦСКА

ква).

20.30

телефіль ..

ДокументальниА

'Д"'JaI"О'

-

2

Чоловіки.

(Мос-

таИм.

(М.).

К. т . • Слу"'у Радянському Сою. 3У!'. (М.). «Сторінки Історичних біографіЙ •• ХУДОЖllій фільм .ЮJlЮС ЯН0Ніс'.

21.30

«Овеча

(М.).

23.00 Реклама. Оголошення . 23.10 Інформаційний випуск еДень за 21.00 Програма .Час., днем •. 21 .30 рку.•.т . • МіжнародииА День те&тВІВТОРОК, 29 БЕРЕЗНЯ КРИИИЦЧ'.

f

теХНік.!,

народного

просторі».

К.

18.55 К. т. Лоое

зІ

Леніним. Щиро дякуваЛIІ дорогому

гостеві

генераЛ-JІейтенаНТО~1

більшовика-л"нінця

«Наука,

ства.

ка.

16.05 16.35

Т.

Спеціалістам

10.40 11.35

Союзуl..

ОБЛАСТЬ курсу профтех­ «іlдазма:о. (М.).

(М.).

10.00

Новини.

НА

11.10

І )/чням І училищ. Фізика.

(СПІльне

те.,сбачення

виробництво

lсоаніі та Iта"lї).

ПРОГРАМА

22.40 К.

ЦТ

т. МІжнароднІ змагання 3. 9.00 Новини. плавання на приз rазети «КОМ- 9.10 К, т. Гімнастика. сомольс.кая правда'. (ЛенІнград). 9.30 К. т. «Сеселі НОТКИ_.

_.

Фото В. Рябинчнка.

ПО

заКllfllенні

НОВИНИ,

-

~r"-.r ~, -;;а--:ас"',.:-аНН-і.-~l.тc-m"'y"д~'," -- -~~":;,~'г:c:~::::::д:-~ :~:~1 ~і:;::,~:С:~~:~тАоf:~~rl~К"'Бет_ І:::: ~1;~~7;;: х;;;;~:~::б:ел::;::~: пІ

~ А of1. L __________________ =-__

лових

~

зауважень. дали

ради

,

по-

~

,

поета~-почаТ!(JВЦЯМ.

~ rtil®~~пif rБ)C6l~rw~n rПl1 ГEjD) ~~1T~lГn чл~~~:· 1f~g;~;i~0 ri~~зп~~~~ ~ uu l.!!J lf.@U J U- (JlJ JLJ 1\1lJ U~ 1; т b'~ J J ~ UU дання, якІ стоять перед \ ТВОРЧИ~ІІ органlзац:я~НІ, в "

~

OCTaHHi~1

часом ПОМіТНО

пожвавилася

~

турної

робота

лlтера-

i~leHi

Д~ІИтра

студії

Чепурного. З

t

це

насліДОI(

і

ЩО

на

її

~

В

ЦЬО:\ІУ

боку

\

-

в:д:грає

пис!>менників

и

У5ага

та

в

РЯДКІІ

три

ПОВІ' НЬ

З

сФі-

~

Ційних органі9 ПIfСЬМЄННИЦЬиих оргаНІ' заЦІ·!"J.. Ta l' цьоn ' "

.. ~ , \

секретар комісії по роБОТі З

\

йсго

разу.

на

засідс.??!

побv. вали

І

ст""ії

Спілки

Пl!сь:vtенникіВ

! ~ ~

Іх

но,

присутність,

визначила

розмови:

напря~lОК

розвиток

сучаСН01

1-JіЯl\ не ПРИ~lеншує рол! творчо'І' l' НІ' Ц -і аТI! "ull са ...'IIIХ по-

:цьор

С ! НЬ

ЗО.l0та.

свІтить

СИВОГРИВВОВОї ЦЬІ»,

Б

«

зтот

ерезоньна

ші «В моєму селІ», «:ПіJ]КО-

правління

Спілки

ницький

прочитав

вірші

ЖИТТЄВОЇ

ТОЛІ!{

,._~~.,.,..,.

школярам

го пи.1И'. І)

інтегралів. ЗаМІна подвійних «ІоризонтиІнтегралах.. сибіРСЬhО-

У

Цl'ЛО'IУ

.заПJіJOпонував"

всІ'

нооотні

здібної

свої

вірш!

та

прозові

твори,

за-

\ \ , ,

~

.0

рило»

одер-

жали схвальну оЦІнку, були уважно розглянутІ. І госпо-

ВЕЛИЧЕЗНИЙ

З гаllдбола:

Щортмунд) -

20.15

~~. );. Вечірня казка. (М.).

церт.

ПОН ЕДІЛОК, 28 БЕРЕЗНЯ ПРОГРАМА ЦТ НОВИ"И.

9.00 910 К І' ~.~U 1!;le~;"e ,~=a~~~~:~paHI. А «З.ИЧdіінни

оОман'.

1І\иСА".СЬАОГО натру

Барто 'Вистав~

юного

зсм"і

дериентськіil..

15.15 К. Т. «С.меЙНd розмова..

та

вІршованих

ЩО

і

К.

т

Веселка'.

Другиl!

світу.

мову

Н ого ceKp€l . ,{ ЦН НПРС лео-І ЦН

Газети

.1юдства,

а

в

J

мирній

баТЬКіВЩI-:НИ Леніна ню рушійну силу І Jllіжнародної

ного

миру»,

-

могутгаранта

загаль-

говориться

болгарської .п. ~Работническо дело». БЕРЛІН.

чів

про

рцянських

!

чита-

XVI з'їзду

профспlлон

1

про-

і Б дно-

ма

.Час.).

22.30 К. т. МіА<народні

КОММУНllстическоl1

-

партии

польових

про"едення робіт •.

весня.

нок •. 19.00 І"формаційна програма .Вістl •• 19.30 «Актори і роді •. Народна артистка УРСР 1'. О. Колосова. 20.20 Науково - поnу.lярниіі фільм .До

піДllіжжя вогню·.

еля-

20.45 «На добраніч, діти! •. 21 .00 nporpaMa .Час>. (М . ). 21.30 «)/ світі музики •. еНа 22.15 Тележурнал «Старп. По закlп. ченні новини.

К.

1I1ОВИ Л.

секретаря

ЦН СЄПН

Л.

І.

американських

них

дІячІв»

зду

в

Ї

піднреслює,

змагання

1\1 lV

ДЛЯ

3

Брежнєва, де гово-

вести

.JзкінчеНllі

-

поглиблення їх всебічного спlв-

ФРН

робітництва.

СЬКИХ

ВАШПІГТОН. Особливу уваамериканської. той

нерального НПРС,

в

преСІ!

розділ промови

секретаря

ЯКО~IУ

орган БроваРСКQГО горком.

Советов депутатов трудящихся Киевской области. Газета вьrходит на украинском ЯЗЬІке.

(М.).

Редактор Є. ФЕДЯR.

І

Районному віддІлу

Рік

перегово-

lІій

філ"м

переговорп

США'

ІЗ

1

та

Інших

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

Худож-

на постійну роботу

.Все це не так про-

БУХГАЛТЕР.

еСторін-

Звертатися на Бровари, ВУ .l . 17. Телефон

м. го,

освіти )/ РСР О. М. Маринича. 17.00 К. т. Екран молодих. .Голосую

нраїн

з

заХlдноєвропеіі-

1~.IJl) IlІформацій"а

особливою

1~.30 К.

І

'4""""

при-

мови

Л

Ге-

тять

КQНструктивнІ

Брежнєва,

І

......

ува-

які

т.

програма

«ВіРІІість

темі..

ТворчиА

міс-

20.30

.на

Близькому Сходl.( Т АР С ).

21.ио

nporpaMa

ланах

республіки..

ЦН ЩОДО зм!цuення миру в ЄвропІ ~0.45 .На добраніч. діти!',

1

на

НАША АДРЕСА:

І

255020.

м. вул.

БРОВАРИ. Київська.

.

154.

aдpecy:~ ТО.1СТО- \

19-4-41.'

А~n1інjстрація.

21.30

.Час •.

Колектив

по

республічаllСЬКОЇ

матеріально-техНІЧНОМУ

чанню

І

(М.).

На замов_,сння телеглядачlв ху-

)

~.....-..-..-----\ І

.Вlcтl..

"'Q

~ \

і

збуту

ГЛllбоко

во,.ір Дніпропетровського росіliприводу тяжкої ",рати (ЬКого драматичного театру ім. І часної смерТІ eKCIl('ДllТopa м . (ор"кого. ГАМЛЛІЯ

пропозиції

~

народної освіти

11.00 l1иU\:ни. ПРІІ- 11 . 15 К. т . «У світІ рослин •. 12.15 у дні шкільних канікул.

гою анад1з.'nl"IТЬ тІ РОЗ"іЛИ про-

аналІзуються

YKpallHbl, городского и районного

казка.

новини.

риться про 1I1їцніючу єднІсть містить важливі пропозиції. за ПРОф~сію', PekJldMd. Uголошення. Г азети Ф ранції, 18.00 браТНіХ соЦіалістичних держав, Англії, 18. ~0« Парті"не життя..

вернув

Вечір"я

~~~~~~~~~~~~~~~~ =

поліТIІЧ-

напередодні

оскву

По

рів державного сенретаря сти •. ленІнсьним США. На ДУМКУ аВТОРlІтетннх 13.25 доkументалыlйй фільм ОСІб з аДМіНістраЦії Картера, 16.00 ки .~ликоі дружби', «Jlюдина і їі справа •.

...

І.

т.

"лавСі""" на flРН3 raJeTH с КОМ­ СОМОJII.СКЗн пра8да». (ЛеНінград).

вказує, ЩО Брежнєва «lІе-

•~~~~~~~~~~~~~4~#~~~~~~~~~,~~~~'~~'~~4

«НОВАЯ ЖИЗНЬ.

них

УДАПЕ Т. У гор с ь н а ПОВіДОМЛЯЄ газета, ПРО~lова Ilі . 30 ФіЛЬМ-КОlІЦерт .Волзькі наспіви'. «Непсабадшаг» особливу ува- Л. І. Брежнєва вказує на го- 16.45 Назустріч І v з ' їзду вчителів Укгу приділяє ТИ~1 роз"lлам про- товність Радянського Союзу раіНС"КОі РСР. Виступ міністра

гу

Інформуючи

відкриття

в

газети

.... o:vteHTapi

промова

є ЩО «СРСР впевнеliО йде у своїй

полі, н:.\і

розрядни,

пуБЛіКують

орган

дойчлан;\»

надихаючим СТИ:lIУ.10~1 для бор- зовнІшній політиці МИРill»' ЦІ'в за МИР l' прогрес в УСЬО:\ІУ H"I];O:l1 J

світІ. В особі Радянського Союзу вони бачать просб;:Jаз майб"тнього вс- ІГО СВІ'ТЛОГО

.Організація

18.00 . ОГОJ10шrння. 18.30 Реклама Фільм-концерт «МузичниА дару-

ІНТЕРЕС

радянсьно-американські

КПРС,

З'ЇЗ-І «Нойес

профСПіЛОк

:~:~~ ~~СеЛ8~:і;(наКО~'::'0~~·· механІзатора.

Мlжна-

увагу

РЦЯНСЬКИХ

М. В.

про-

Генерального

Ді

області

Відеозапис .

їх псріо-

гайно досягла одн!єї з поставПРОГРА~А )/Т лених цІлей: вона заХОllllла 10.00 I~J5-J;. «Наша біографlя.

на

ЧеркасЬt:оі

ПРОГРАМА Н,\ ОБЛАСТЬ

промови, пІдкреслюючи

Брежнєва

Пріхно.

lз.43.К;, ~ра~~~с";,:gтаок~.ульттелефlльМу 10.00 ~:;~::~ста:пор::~~дн~го~в.я~~сиП:;

повннй текст або детальний виклад її величезне l/lіжнародие значення.

громадськисті і преси всіх країн

Ілліча

ГfРОЄМ Соціалістичноі npa~

3

Леніна

Східна».

21.30 r~:л~~ц'::~Й (::),.ьм -Максим Пере23.00 «lаIЩЮ€ Тінт Хярм,. Фільм-кон-

сини. «ВашІнгтон пост»

Ні'да

ЛЯ:.

ці, ланковнм АО.носпу імені В. І.

ЦСКА.

Промова Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва на XVI з'їзді професійних спілок СРСР У центрі уваги

Генераль-

техн І ки.

І

11.45 Зустріч юнt.орів телнт)'дії .Ор.

,Гуммерс()ах.

~О.ЗО «Киівсь"а па"орама..

.r_________ --__.:.

СВІДЧИТЬ ПРЕСА

,·оуп

11.151елеуніверситет науки

екла.,а. Огодошенн,.

овів

11.15 ~~Ч~'. • )/ світі тварин.. 15.00 .u.окументальниИ телефільм

сторінки «Віт-

зових творІв,

Руден·

вони

_ _ _ _ _ . _ . , .... ..?..?.;oo_.;oo.;oo",."..:<_ _ _ _ _

СОФІЯ.

HHe~:I·HH.

11.00

I~.OU К. т. Кубок tвропеиських чемпі-

І

просили до себе в гості. Учні школи в свою чергу поділилися враження~1И від

думни.

димир Небрат, Ніна но, Анатолій Бобер.

ряд .'ІІРІІЧНИХ ВІРШlБ, зокреУІа «Яка нраса», .Ножен

18"0

, , тя в МістІ та раЙОНі, про роботу студії. Вони ПРОЧlІтаЛlI'

Свої нові вірші прочита-

Ана-

:~:~~ ~"оD~;НІ~иждень книги.

18.15 К . т . • )/ кожному малюнкусонце •. /18.30 К. т. М. Дріго. Па-де-де з бале. ту «Арлекінада •. 18.40 «.~юдина і за"ОIl>. 19.10 Художній фільм .Весілл. 3 приДЗtIИМ:.. . 21.00 nporpa",a -Час'. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 21.30 К. т. Концерт майстрів мистеЦТ8. 13.10 К. т. «І урн ір (.К •. (JleHiHrpaA) . По закінченні - новини. 14.40 «МУЗИЧНІ шедеври.. (М . ). ПРОГРАМА )/Т 15.35 К. т. 1. l)pleH<B . • hахліБНИk'. 10.00 у днІ шкільних канікул. Те"е. "'іл"м-вистаВd. (М . ). 17.25 Екрон СIУДСllfа-заuчника. 2 курс. фільм -Два k.lени>. ьищd матемаТИkа. 'U()числення 10.45 II\У3И"НИЙ Фі.1ЬМ .Завжди 3 піс·

\

середньої школи NQ 3, де розповіли ~po ОСНОН1І1 етап!! розвитку Лlтературного ж!!т-

енер-

ли Володимир Гаптар, Воло-

rY:llO-

на марші п·яти.

16.45 1\. т. .Мамина школа.. rосподаРСЬhИХ суперечок.. (М.)_ 17.1;) к. т. t:d пр"з .. луuу еЗолота 10.40 Німецька мова. (М). дично пуБЛІкує газета «І1018.00 'i':~:~~:: :::~g ~~H~~OB~ ~:.олаі~ог(:а~;я. «БІлове ЖИТТЯ». Вони продемон18.15 К. т. Кіножурнал еХочу все руська PCi>-. (М.) . стрували студlйЦЯIІІ альбознати!,_ 16.45 Екран студента-заочника. 1 курс. ми, в яких ретельно зібра- \ 18.25 ,Змагаються трудящІ ВорошиВища матемаТ""а. «Диференціано й ХУ,"ОЖНЬ(' оформлено' ЛОВГРdДСЬКОЇ області.. В передали вищих порядків ск.,адноУ " , чі Ьсрс участь перший секретар функціі. Екстремум функції •. публlнації останнІх рОКіВ.' ВориШИЛОВГРdДСЬКОГО обкому 19.00 ~Доброго вам здоров·я». М. J10ЛІЩУК. ~ I\ОМllартіі .l'kраїни Б. т. Гон- 19.30 К. т . • БАМ: на nі.дорозl до \ ЧdРСIІКО. байкалу •. (М.). 19.10 .• 20.15 РОДІІИЙ фестиваль т~лепроrрам 20.30 _ Поезія. . (М.). «НlчниА НdРОДIІОЇ творчості. США. 21.30 Художній телефільм 19.35 К . т. д_ ВdЛНВ. 'ДdРУЮ тоБІ сеанс •. (М.). ЖИТТЯ'. Фільм-вистаВd театру 22.15 IНформаційни/! випуск .День за , ім. М. €РМОJlовоі. (21.ио ПРOlраднем •.

заряд

мініатюр,

Л . уценно

до

1(. т . • Москвичі річки •.

ликий

рич них

• v

прислухатися

*;:l;~:~~ т:~~:~::::в:Уі;~:;,вя:~::

лІтературної

гїї, . снонцентрованої

~lОваних з народного ру . Вчитель з Налити

15.10 16.45

вІдточенІ, несуть у соБІ ве-

«Ба.1а.да про танк»,

трансфор-

І

1:;::I~ ~~~аl~а:О·,~:;ах~и.~~:дНтОРія-.

змінних У 18.30Iеж·фіJlЬМ

орга-"

tI

lоОЧлеБНН ЛІтературної сту1 по ували в ГОСТЯХ в учі ... н в старших клаСІВ МіСЬК01

вір-

«Хліб»,

«девятый форт», ряд сати-

і

Д

ва», «Про музику», «ПерШИЙ ЛИСТ», нехай часо!VI і не зовсl~1 викристалізованl й

нівців. Інженер Борис Жор-

К. т. Концерт хоровоі кап."и,

«ТремБІТа..

діі •.

в

:~:П~~~і~:~::::::~ИА журна"

пuАu.йннх

пере" сл."хача~1Н J." ."

ПІдприємствах

молодІ.

плаку-

його

::::: 16.25

іменнни..

(\

частіше'

своїх рядІв більше

И

пленум

письменників України. На обговорення було винесено доробок ряду почат-

Андріяшин.

ЧНl\і

К. т. «Клуб кіноподорожсА •. Документа.,ьниЙ тслсфі.1ЬМ .АСУ

11.15 15.00

канІку" •• Книж-

голосу КРИТИКIl, залучати до ~ 19.45 К. т. І рає баянІСТ Ю. Казаков. 16.45 ;i~~~~~~o 1~-:хтиП'Я:ё~~"оК:;';ьсь~і:

пти-

шум

«Бах»). Знову порадував поетични~1И знахІднами Микола

Проте це

Потрібно

нізаціях,

чая») та Алли Топчій «<Благодарю тебя», «Тихо плачет за ОКНОМ капель»,

присвячуваБСЯ

ДОПО~lаг't-

ввср'пати

на

фор~и роботи з молоди:\1И авторами питання, ЯКО~ІУ спеЦіально

всl.1ЯКО

'1аТКіВЦ:В.

,

« < Плачут

«есь

суета»,

~lОЛОДОЇ поеЗll, вибір теми, відточення фор.\<lИ вірша. І, звичайно, мова йшла про

броваРС"I,У

~Bl ..P.B На стру.нах С'I'lфо Я б о за~в)а.чала НІ

І

TH~le їй в роботі.

ли студійЦl У віршах Ірини

оо

J вагу на

tТУДІЮ

Удовине серце. ПОМіТНИЙ ріСт вlдзнаЧIІ-

безпереч-

й

сво,{).

Н., ІН

' ."

\ ,

ВlІкснан-

Безперечно, вІдзна'IІІВ віН, ниївська об_1асна. ПlIСЬ~IЄ'Нни ц, ька, органІзаЦІЯ звеР,l,lе

та не гріЄ -

УкраїНИ Минола Карпенко та член СПУ

поет l\Іикола CO~I.

ВКЛЯ;jа-

"о с ир'.' L·.

"

Санце

"...

авторами

якого

справ:

З;"'о

О

J'"'

Ві ~пові "альний

молодими

в;ршl

-

у

хо.ена. У дні шкільних

l'I.nU Iнфо:>"аціА~а пр"грама .Вістl.. ня з~вдань, поставлених t 19.30 ХУJlОЖIІI~ телефільм .МаЙор ВиXXV 3'Ї3~0l\1 }{ПРС, поставо-' хор •. 2 серіи. " 2 0 . 4 5 «На добраніч. діти!'. вами ЦН І-:ПРС про вО-річ~I nl) Проrрама «Час •. (М.). чн Великс:о Н';овтня І П[ІО 21.30 Х)'дОМllій телефіЛЬМ «МаАор б Blo::r.p» . 3 серія. ро оту З творчою молоддю. 22.50 НОВИНІІ.

р.лЛ! СНІГ ВІ гер

L ',

го

Х О ККУ

студіЯ~!И,

А. Луценна: В небі м:сяць зблід. Розкинулася вишнева

<'ЗІ стаІКС:\І.'> .. Неаб!іЯt\~ роль

1

CYT;~ ; ~I

TO~IY числІ іі л і тераТУРНlI~НІ

при-

ється ваЖЛИВІІЙ З.\І!СТ. ОСЬ 1 н_льна приклаДІВ ХОККУ

підвищення інтересу до мlсцево.го літерртурного ЖИ!!Я, як~и ~?оявляють, С,.Т,УдlИц!

~

строгіШИl\:».

сподсба.~IІСЯ

канонічної японської фОР:Ш!,

З'?Еилася Цікава . МОЛОДЬ, з ІНП:С:-О -

творча

стаю

Особливо

оч:ого бок'-, " J

того,

засіданнях

день

13.55

Григорія

висловлює

сім'ї

і

рідним

бази

поста-

сумує

з

перед-

МИКО.I.Йовича

глиБОhе

покіІІНОГО.

СП1вчуття

:-_._ _ _~_ _=-""",___....

~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~

теЛЕФОНИ: редактора

-

19-3-82;

заступника редактора

відповіда.1ыІгоО сскреТdРЯ. відділу сільського rocnoJIdpcTBa

.

дента МІсцевого радіомовле.ня масової роботи. фотокореспоидента

19·3- 18; відділів _ 19-4-67.

.

19·4·47:

кореспон-

промисдовостl.

І

Газета виходить

У, Ві"ТОnОК: c~~eдy. п ятницю

Обсяг Г" , еги

0.5

1

і

с,,' \,оту.

формату

«Пuавда •.

\~~q~~~~~~~~~~~~~~~~~#q~~~~~~#~~~~:~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~-~q#~~-~~~-~

(цск!; 61964. Броварська ,друкарlШ Киівсь~оrо облvправлінна 8 С:ПDавu ВШ1аВНИIlТв. поліГDаd>11

і

книжкової ТОDrівлі.

вул. Київська. 154. _

.3a~l. 1688-iO.986~

#48 1977  
#48 1977  
Advertisement