Page 1

Рfк ВИАRННR

Пролетарі всіх краrн, вднайтєея!

:НІ

Дружній візит у Пакистан

29·1

48 (2742)

Р•ІІtдИ МіІJІ'істрІіІВ СРСР О. М. з офі­ КосиІ'і;н перебуівав у Паки­ Ф•алЬІни.м в~зmом стЗІНі.

23 КВІТНЯ

1968 2

Ціна

У комюніке ,да.;~і гоіюрить­ ся, що «Толова Ради .\1і~н:­ ст.р!в СРСР ·висле>ВИІВ задо­ ·В·ОЛеіНІИ!Я .з при;воду о<років, ЯІКіі уже бу.їИ зробле ;і д.тя

17 по 21 квітн'я Голова

З

ВІВТОРОК

Президен-т ПакИОїан:; .'-1о­

р.

виславив на.д,ію, дією. Ві·н що ці оі<іраїии раJВ'язувати­ муть свої оп~р·ні шнаJІtня в дІУСі Т,аШКіт"ІІСhїЮЇ де•К,1ара­ ціЇ. Це ВЇіді'ПОВІ\ДЗіТІНІе .КИТ· Т-Е.ВИІМ іНІтеросам як нз род'ів ЦІІХ -КІр аЇН, так і ЗЗГJ l'>НОГО

рІІtдЯІНІСЬІКе>-паки­

у

КОМЮИ!JКе, МІWІИ

'ат.аНІСЬІІЮМу

щодо

Ірозмови

широкхо ІЮ­

Сl''J~УЮТЬ­ ifl\ji р З.ДЮ!,Сі>КО•П f>KIIIOT а :{СЬКИХ ПИТ.аІНЬ,

ла <СЯ

ІВЩносин, а також що;:{о ря­ мі•ЖІнарод.них

ідУ ;важливих ;проблем.

iMI\P"J'». У комюніке ввдзнач-І.:Іься, що ОРСР .подасть те.ш.ічнv

Сrорони висловили г.шбо­ ку СТуІрбоваІН"ЇІОТЬ З ПР'·І•ВОду триваJОtЮ·ї вfйни у В'єтна:о.Іі.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИТВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ак зустріли і зустрічають весну в полі сільські госпо­ дарства району. Зустріли дР'УЖНО, організовано. Проте ритм, темпи робіт не скрізь однакові.

А що перешкоджає в роботі, з чиеї вини простоюють 11а подібні запитання і хотілоа1·регати в гарячий час робсtлькорів, наших громад­ слово ся б nочути свіже ських кореспондентів.

Власне, на перші дні посівної вони відгукнулися ак­ тивно. Про це красномовно засвідчують кореспонденції та інформаційні повідомлення, надруковані в кінці бе­ резня та в квітні.

Тільки в одному номері «Новога життя•

(газеrа за

березня) з ді.~овимн принциповими матеріалами ви­ ступили ветерани редакційного активу І. Швачко з рад­ (кореспонденція «Поле клІІЧе»), госпу « Бобр11цький»

28

Г. Медведенко, радгосп « Гоголівський• («Весняний день рік годуе• ), В. Джежелій та П. Жигало, радгосп сЗа­ в наших руках• ), Я. Во­ ворицький» («Доля врожаю роненко, Богданівська птахофабрика («На богданівсь­ ких полях•). Тут йдеться про перші ·турботи хлібороб­ підживлення озимих і багаторічних трав, пере­ ські парниках, коректування в бирання картоплі і робота плані-в посівt:их ..площ і готовність техніки. не •послаблюють уваги до . того, чим живе сільськиіі трудівник і в послідуючий час. Знов і знов бачимо 1В газеті прізвища згаданих авторів, а також П. Кудіна (Шевченкове), В. Забережного (Велика Ди­ мерка), І. Міщенка (Заворичі), В. Загум-енного (Кали­ та), С. €лфімової (Завор11чі), А. Пашківської (Літки) ...

. Робкори

Матеріали про сільськргосподарські роботи осrанніх характер. інформаціАннА номерів мають здебільшого СІ\ільки і Вони повідомляють читача про те, що, де зробяено. Без таких заміток, безперечно, не обійтися в Жодному номері. Однак - а про це, мабуть, неважко обмежуватися жанром інфор·маціі газЕ"· догадатись, та не може. Тим паче тоді, коли, як вже говорилось, е випадки, що деякі господарства повільно «виходять• відділки, бригади, ланки. в поле. А в господарствах агре1:ати~

Отже, хотілося б, наголошуємо, одержувати поширені

грунтовні кореспонденції, репортажі, зарисовки про хід

органі :~вана

Дру.жио

pa.J.roon-poбкoonн

В:сі

.1i.

rрафі1ки ваїців ~ро1би.1и ПЬдібра-но ЗІВ110~ЗІ)!НІ-ЩЬ, aCOJ)ITif~ІaiH ІJІр<ЦОВОдЬЧІІХ і

Ра.1.-о зустрічають робітни­ кн в}..:иі,1ка М І Ка.штян­ ської nтахофабрІІКІІ nnодав­ ця .\-\шю.1у Пан-аоовнча Ко­ вальця. 8:·н вже прода·в то­ ва•роі;в ·на 194 карбованці. Зас.'lуrовує на "У'RІІ'ГУ робо­ та рSJЙОНІноrо )'Ін:Вермаt')'. За робіт чаІС ·&е!С!ІІІЯ.НО~ПОЛЬОВИХ аВІ"ГСЖІра:.t~~иці ПІрац-івники

зроби.пи 16 вИ'Ї~іІв у r.іда1а­ гоооо.:tарства і п-родали За.ра.з В СПОЖІіВЧііі КООП('­ .1ен·і rовар.і'В більше рац,іі діЮТЬ 5 ЗІВТОКр а\! !ІИ.ЦЬ, ПІро~ШС.10Іви.х 28 rуж-овИІх роз,вооок, об.1ад­ 'як ~на 2 тисяч;і карбованців. ІJІрам:нь рад­ Обов'ІЯІЗО1К на;но 16 лар~і·в без IlPO'J.BB· пращ:~в­ гоопро~оопів, ваіх цІ1в '"а фер)tа·х і пар.-Іи.ках. 'НІІКЇІв n-рилавку і нада1і по­ органt:,зу;ва:ш об­ Добре rорговельне об­ .lmш)'Івати про~шс.:1ових товарів.

с.1уговJІІван~я

полі

в

пра.цюючи·х

в

Се~ІІ~П·О.1•К!і•всько\Іу

рВ1д·rосі1'робкоопі. Пра.нвеuь црОJ.()ІІЮ,lЬЧ·ого ':\Іа·газш;у Ка­ терина Яківна Бубнова J.Bi-

•ti

'на.

день

"ГрактщJІний

ріЖІкіІ

п·рІtв-озить на стан rаряч і пи­

і бр·очки,

без-а.'lко­

голЬІНі напої, цша;рки тощо.

Зростання Робітники

шиноремонтно­

го заводу успішно заверши­ ли державні завдання пер­ шого кварталу. План реалі­

зації виконано на 104,5 про­ ниніш­ цента. На початку заспівувачем в нього року зма1 анні соЦіалістичному став

ши-иоремонтниіі

цех

(начальник цеху В. €. Зо­ зуля). Валовиіі випуск своєї продукції ремонтники пере-

1'рудіІ:1ІfИІК'ів Іс.пуrовJ.'.ІІаJн.ня п·о.l·іІВ і фер:м, широко ІJJJро­ ·ВЗІ:J:Ж.увати ІІІОВі форми тор­ гі•в.1і.

О. КАЦАЛАП, голова

спілки

раАкому

проф­

працівників дер­ о:по­

жавної торгівлі і живчої кооперації.

виконали центів.

майже

Змагання вкладу

в

за

на

8

про­

збільшення

загальнозаводську

масового набирає справу характеру, особливо тепер, ми наближаємось до коли

свят

Першого травня.

Ко­

лектив нашого підприємства дав слово виконати

план по

реалізації продукції за цей

місяць на 105 процентів. Т. БАТУХТІНА, начальник

виробни•ІО·

технічного відділу.

-

це також критичні розповіді про причини посівної та «організаторів• цих причин.

дерЖІав.

«Кос-

КQ.)ІІаІцдЗ.~ІІ! З Зе~ІЛЇ бу•ш ПО­

в•ерІ!І'уr•і на Зе~t.ію в зЗІданий МОС-212» і «Кос~юс-213». ОсІЮІвни'І! З!ІІВІда·н.нюІ ці~ї 1 район Ра•дянсь'Кого Союзу

дальше було •mролраr'ІІИ •опрацюва;ІіНя -'удосконаленої

ПОдЬОІВІІХ

на вирощу1ватимеz.ю Ії садінні На 6ї0 ге.и~тарах. Осо·б­ зай·н-ято 8 !ЬІ1Регат.~в. XQij}OШe

ЛЄКТІІВИ

'НОІК Миха:й.1а

КО­

Пр!ІІЦЮЮТЬ

·М.еХ!а'ІІІЇІЗаВЗІНИ.{

Ва,сюка,

JJaМи­

.1\>\оакалеНІка, Василя ~айла Хомича та Івана О;в.шка.

Кожнюt ЗІІ1р·ега:rом .за зм,j•н·у сащ.ять будьби на

5

і біт.ше

гектарах. До першою <р·ав­

С!ЩЇ.НИ!Я Кар­ 'НІЯ ЗаІКііНЧНТИ за це з~Іа·га-оться ТОПЛі ·Механйзаrори. П. КУЗЬМИК, головниіі агр'Оном.

прав-ад.еtНІ!іЯ Н!І')"1".tЮВИХ ДОС.Іід,ЖеІНЬ Іюамічного· просторv.

благородна,

МатерІа.nьне JёІОХОЧеННЯ днів польових

швидке і якkне проведення роботи виплачуємо грІJшову

15-25 процентів

надбавку від заробітної плати. Пере­ вручаємо

nерехідні червоні вимпели і грошові премії.

Уже закінчено сівбу лю­ пино-вівса на зелений корм. В основному впоралися з сівбою люпину на зерно.

На повинА хід садимо кар­

топлю, підготовляемо nід nі3ні культури.

(ТАРС).

Закликів

КПРС

ЦК

І

до

1968

Травин

3 'ввилися:

грунт

П. ГОНЧАРУК, бригадир.

4

по

хвилин ;jаван· чотири-п'ять йоrо.

.1·іЙІІНІХ.

ВИ2ОКОГО Оде.ржа:НІІJІЯ ТИ В·р_о~аЮ, ~ІеХЗ:НЇ•3а·ТО•р~ ПО'Ча-

ПО•ГОJ.•)", ЩО .СТОЯ.lа ДО осrа,н­ rНЬОГО Чаау, ПvСіВІІ .1ЮПИНУ

.'ІИ с:я.1и ного в ра'ННІ стро-

ІКН.

оmбі

На

ч.ас

-'Весь

ха Іод.н\"

переб)~вають в .:~оброшу ста­

ні. Н.а

геюарах уЖе з'я-

200

ку,Іьїури ІВи.шся сходи, які ;:.в:дчать

u:єі

пр-ацюють Олек-

Ісандр Пл·ох01й, ВіІктор Кар-

та Михайло Бе.1t>КОВ. 801111 вже поаі,яли 400 гекнаух

про внсс.ку якмсть сі,вбн.

Ці ж ш!ха·н:затцри ,1 оп-

я.к;•шю

поr.ія.1ІІ

·ІНСОКО-

і

C'l'pU!Ш

ТШІа.'lІ>Ні

ІЮ

гекrа.рів

внесено·

20 ·J<ji.1orpa!мiв дію-

Попереду йдуть мехаІІізова­ Івана Косшрі та ні ланки Івана Пильтяя, які значно перевиконують денні завдан­ ни при вНІСокій якості.

про:.шсло­

Праціrеники

розгорнув­

фабрики.

ши соЦіалістичне ня

за

шення

завер­

дострокове

п'ятирічни,

значно

план

пер­

шого кварталу

1968

року

обсягу

продунції

і

реалізації виробництва

найважливіших видів про­ мислових виробtв. Про це говориться в повідомленні

ЦСУ УРСР про підсумки

винонання плану

Держзвиого

промисловістю рес­

пуб:Lіни за

перший

!\вар-

першій бриrаці иа

в

4600 квадратних метрах за­

почнемо

оrірки, які

uвіли

здавати

в

в

магаанни

пер­

шій декаді тр,авня, Парnи­ кова бригада закінчи•їа пІ· кіруванни розсади пізніх по­ мідорів, ВІІсадила у відкри­ тий грунт капусту. З•ано в магазинtt Киева 13800 кіло­

ранніх

ово•Іів -

більше,

ніж плану-

санівськ"Іі•.

rшнішнього року.

ц-інах більш ян на

цен1'п.

По­

,рівняно з відповідним пе­ змаган­ ріодом минулого року ви­

перевинонали

щодо

тал

плів·

Під поліетиленовою кою

,М, МІЩЕНКО, член реАколегії багато­ тиражки радгоспу «Ру­

Я. ВОРОНЕНКО, ГОЛОВНИЙ агроном ППІ.ХО·

Успіхи української індустрії вос'Гі. Ун:раїни,

картоплю.

садити

та.рі:в тошшу ІНа зерн,) і за- ІІІівоа та ;;о гек rа·ріІІІ ннко· .в:rвса на з<'-рно. грамів ТеJпер уС'аішно ЙJ.е сі-в-ба знач-но ний коrщ на .площі 290 гек. . ·тарів. ',1 0 JІ\юnи.х .h')".-lt.тy[J, са.tшня вали. На кожен з 133 ге І{ raJp:в tка,ртоп.1і.

-ПІіІJ. час пе.редnоо~вної кульГІ;д ЛЮІІИ!! ТИІВа;ц:Ї ГІJ'УН""ГУ

продов­

бриrади

три

жують

риuш прщі.1или веюr.,.;_~- ува-

на

мінераJІьннх

центнери

. тажують

фосф.:!рНІІХ

Не::~в·ажа.ючи

Про·

JІітака

з

вносити

добрив на кожний rектар під картОПJ1Ю та кукурудзу, Відмінно обслуrоауюrь лі­ Петро Ква­ так робітники Семеиоr, Іван ша, Андрій Соловей, Іван ДячеІі"ко. За

би Болда;юосІіК!ОІ птахофа;б- ,J.o,r:·rнв га :ю кі:югра.,Іів ка­

гу лю:nинrу. Щоб заб~зпечи

Про-во­

їх в комплексі.

довжуємо

яка

виконувати

всі польові роботи. димо

року).

реЧОВИ'ІІИ

поrоца,

дає можливість

сходи люпину

Нин-ішнЬ?ї rвес::_ни хл!боро- І чої

встановилася

Нарешті тепла сонячна

Усі

на Димитровському робіт відділку радгоспу «Краси­ лівський• запроваджено ма­ За заохочення. теріальне

можцям ·змагання

бі"Т&ІlЬНИХ Сї-аНіІ!іЙ їJ ~;і;r:­ пла~не:тннх кораб.'іJВ.

в комплексі!

НИЦТВА! (Із

аnнома rніfнс

п,рове;;еаяй Ніі

с:,1nутни:ках «Коа.;ю~-2і2» і Фi(iOQlliOIC..Zi3», Є .НОВЮі ВЕ';1іі · ;кwм •ііірохом ·і сrворбі-rні ор­

cтpyool!Jii к~юм1ч.них а.пграті.в Д.ТВЯ ЇІХ аІВТ9Міі:їіі'іНОГО СТИКу1вання на орбіті, а також

ооіІнч,ують сіяти його на зеле-

З перших

і 20 @ВіТ'НЯ ві.:~.пові.rно. іJО·біт. КО\І'плек;с Весь

су,nут,НІ>Кіів і едемен-тів КО'Н- -с.-пrк'}·ІВа:н-НІЯ,

ВИРОБНИЦТВА ВСІХ ПРОДУВ­ ТІВ ЗЕМЛЕРОБСТВА І ТВАРИН­

:ро­

гекї-ВІрі·в біт. Поо)яно су~ІІіШі .1ЮПИІНУ З ВЇВС:ІМ На ·сн:юс і 76 гектарі1в .на зеле­

120

.шво

19

r.ухо~І ,включаю'іи

кер);вання

•системи

НОЇ СІВБИ, ЗА ЗБІЛЬШЕНП.Я

«Ве.1ІJКОДИ\Іерсь­ расJ,ГО;)Пу "КІІЙ» З КОЖЮІ~! .J,H·IOI с~аро­ ТеМПИ

Зе~ші

ЗМАГАННЯ ЗА. ЗРАЗRОВЕ І ЯКІСНЕ ЗАВЕРШЕННЯ ВЕСНЯ­

свята­

екоаерІІ­

Пр0ТІр8І~ІИ

ШТУЧНИ·МИ '~Ю~-212» і . «Кооюс-213» за

я,кі ПрОВQДИ.ІІІІІСЯ

ГОРТАЙТЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ

Першого l'рЗІвНІя,-робітники

щуЮТЬ

та ·'І]іж-на;юдаого rо ми;ру аnівробі•-тни-uтва. (ТАРС)

~раб­

ТРУДІВНИВИ СІЛЬСЬ:КОГО ГОСПОДАРСТВА! ШИРШЕ РОЗ-

Несучи труцову в ах гу на -в·сенарод,И'О:І'О

бдаІГо н&родt:.в обох країн, а та•кож ;в ін.н!!рбса,х зага.Іьн-о-

ЗаК!!•нчивши ВІІКО.НаІІ!Я на-І

kарmоплю

Радянським "·і•ж і Пакист.ан?:,І на

дос.lі•джень, r.tе~tта.1ишх «Кос­ О\'ПУ11ПІІЮ! ШТІ\'<ІІJІ•і

почесна, необхідна.

честь

неНН!ІО дружби та оnі,вробіт­

ІНИu;nва Союзо'ІІ

n·poгpa.:~.ty ексЧеІНО ~елику Ш~І)JИ~І·енmаль;нІІХ ДОСJJLдЖеНЬ,

О].'ІІІутНИК!ІІ~tИ

тіше бувайте в полі, надсилайте оnеративні вісті. І пош­ тою, і телефоном. Ваша робота, ваша роль в матеріаль­ ному і духовному житті радянської людини, в здіІісненні

ПОСQДИІ\\0

3

па,ки~тану.

КО~І!ОН-і,Ке, 8 'КО'Н0Т3'11УЄТІ>СЯ :ПОС.'ІУ.ЖЗ.ТЬ ;ДЗЛІШІШІУ З~ІіІІ­

20 'КІВЇ'J'ІИЯ .ПОІІНІЇІсТЮ ;)а•КіН- l\І•Ї•ЧеІНОЇ

Тож за вами слово, шановні друзі і помічники rазе­ ПІ, nt.мічники господарських і партійних органів. Час­

До СВЯШfі

ВОЇ!дб\"І•ІСЯ

ІJКЇ

ІроЗМОіВИ,

Презнденrо~І

Програму повнІстю завершено

комплексні, Отже, ми за матер-іали, так би мовити, всеохоплюючі, широкопланові. Ми не можемо відмовча­ тися про факт дерзновенний, вартий наслідування, про самовідданість людей в напружений передсвятковий і посвsrтковий час та, водночас, про випадки бракоробства і безвідповідальності.

-

снких

Доставка

масово-ви­ газет, журналів, бібліотечок, участь шефів, ховн.а і політична робота, організація наочної агітації, активність агіткультбригад.

великої місії по будівництву комунізму

неза.леж'Ііість

і

в

доставка

польові табори і до агрегатів гарячих страв.

Шзит То.1ови Ра.1и .1\li·H·i· стрів СРСР у Пакис:а.н і

ЦІ.'lІС­

те.риюр.іалЬІИу

тиме

ІІtіть

Па~кисrаFrі.

у

об'е.кт~в

ки в ТОІ~ІУ ра:зі, Я!КЩО Із;>аї;1ь вивще ової війсша з rn.упо­ вани.х тepпrqpm і П'\важа­

затягування

це не тільки основні Термін «Посівна кампанія• операції, що включають підготовку грунту, сівбу зерно­ вих і п~·осапних. Це такеж робота «допоміжних• служб, що в ·тій чи і.ншій мірі .сприяють злагодженій роботі робота торговельних ороrанізацІА, виїзди в сівачів поле автокрамниць і «побутових послуг•,

щ11ру

Сrорони зао~ц.или гоиваю­ чі аюи агресії Ізраїлю nро­ ти араосЬІких мрж1ав. Вони ВІПЄІВИе­ ПJІІІ.КірОСJІИЛИ СВОЮ ІНЇСТЬ, ЩО МИ.р у дьо:\ІУ ра­ ЙОІJІі буде від;н.омений 11і.1ь­

критичне. Це і і позитивне імена передовиків виробництва,

нн·й -KO)Ji~l. В:ІОЇІМ ТраКТОр"НІ!Х аrрега;тів працює на ТІідго­ товці грун:ту ПІід картоплю.

ААЯ ТИХ, ХТО В ПОАІ сівбу весня,ну .розrючали Т•!1)1дІ~ВНІІКІІ .раІ;!,ГООПі.В і ПТа­ хофабрІІІК. ПрВІц!іВІшки при­ .1авка за:ца,1еrі:ІДь подбали llipo їх обс.-~у.rаву1Ваf~н-я в no-

польових р'Обіт. А це успіхи, ударні темпи,

й еконо~І,і'1ІІу допомогу в бу·­

д~івнищ\8і ряду 1J}роеvшс.1о11их

ІВІІІмагають, щоб було ,:;роб­ дено к;роки ддя ПО.1·іПї--юІЮго у В'етна•м·і. в·р·ег}VІюваІння

СІВАЧ-В ПОЛЕ, РОБКОР- ЗА ПЕРО КІЛЬКА ДНІВ тому в передовііі статті еВесні .І,ороrуІ• наша газета ознаАомила читачів з тим,

загадІіІЮГо

Іtпероси

Ін­

і

;v;,j.;к Па~киста!Ю\І

блем

Ра;ди М.uні'ОїІр)в СРСР, гuво­

ІрИ1ЬІСЯ

п·ро­

деяких

ІЕІІрегулюв<ІНnіЯ

хам;м~ Мюб Хан і Г'=іаова

коп.

робництво продукц1ї збі.тІь­ шилось на

10,2

процента.

кварталу

на

планування ного

22

нову систему

та

економІч-

стимулювання

ведено

про­

!Jершого

В н:інці

понад

промислових

2

пере­

тисячі

підприємств,

Продуктивність nраці в ЯІі·і виробляють половину

промис.тІовос'І'і у першому кварталі цього року зрос­

ла на

6, 7

процента порів­

няно з відповідним періо­ дом минулого року.

Прибуток промисловості ПОріІВНЯНО

Збі.тІЬШИВСЯ nершим лого

Підприємства, що

в

порівчяних

пра­

умовах, цювали в нових підвищені перевиконали плани

з по

кварталом мину-

року

всієї nромислової продук­ ціІ.

та

першого

реалізації

прибутках.

~mарталу

nродукції

(РАТАУ).


Иа:аzі :аzавоаві тоаарвDІі

На підсумкових заняттях

Баі'ато турбот в цей час у механізатора відділка М .'J

Петра Федоровича Ячника. Як тільки розтав сніг, ві'1

За одну хвилину на мос·

закривав вологу, підживлював озимину, а зараз працює

ковському заводі «К~лібр·» створюється 40 мікрометрів, 55 штангенциркулів 1а ба­ гато і-нших високоточних пр11ладів та інструментів. Ро­ боча Х-ВНЛНІІа ДОрОГО КОШ· туе. Ось чому калібрівці те­

на садінні картоплі. Ставши на трудову вахту на честь

З<lСВОlЛИ

радісною свята, канr)идат у ч,Іени КПРС т. Ячтtк що­

добре

денно перевиконує виробничі завдання. На фото: П. Ф. Ячник.

Пrютяго~І .на-вча.1ьного ро­

Фото

Пврвможuим

ЖОІ!рЮСІfЗ:Чу-.1еніаізму,

В Калитянській nтах:>фаб­ рнці добре попр·ацювала в

rІ,робле~ІІІИХ семі•на•ра.х. Пар­ оргаКІі~а- u:і'я ~' вагу

11раділя,1а

н·авчанню

зимово-весняний

ко­

пері•Ід

по­

ідеЙНОМ\'

стійна бригада по виробни­

За•ГЗрТ)'ВдІІІІЮ. fipo це краё­

цтву

'ІІО'~ЮВ'ІІО

залікові

За нею закріпили відповід­ ну техніку - екскаватори,

Особ.1иво хорошо пройшло В<УНО В ПОЧа11К.ОlІ:іі !10-

тракторні лопати, автQ.;:амо·

~1\'І І/:.стvв, Ї-'"НЬ0~1\'

сві.дчать

зан· яття .

.li rшколі,

де

цеху Зі·бра.ні,ся всі с.н· хачі.

•К!ра.ііІІі,

JІаІВіІВ

ти

господарства за роки Радя·н­ ~ІаЇІстер з~І· іІІІІ

роз­

Пав.1о

Васн.1ьовнч ~·снк. Зм:.с-rоІВ· нІІ:vtИ і ціІОВЮІІІ бу.111 .ві•щпові;д:і і і·н.шнх слу­ хачі,в. Програ~ювий \Іате· ріал ·за.своено добре . Ф. ГОНЧАРЕНКО, відповіДальний секретар правління районної орга­ нізації товариства «Знан­ ня».

Органі;1овано ОргаІні.зоваІн.о ,і на зисоко­ му ідеїшюму рівні 111ройш.1н за,1'ІК0В' Ї ЗЗНЯТТЯ В ШК').lі ОС· ~ІОІВ '~І арК'СfІtЗі\ІУ·•lЄ'Ні і іЗ\1)', ІЯ·КОЮ керує Га.111На Петрів­ •на Рей . В своїх відл:1відях с л.у.хаqі

ті·сно

:пов'язува.1н

·шроnра· м-овнй

матер:• а.1

nраКТИЧ'НЮІН

За•ІUЗJНІІЮІІ1,

1

на-nо•ди.111 ці-каві "РІІК1 зди з життя

завод\' .

Хороші 311Їшня з по.1:тич­

ІНОЇ

€>КОі'!О~ІіЇ

СО!І:іЗ.lЇ'ЗІ\)'

ПО·

каза.1и А•ндрій Шевчик, Я.кі•в Феоун . Грнгор і й Бе:н~зІ<'ін 'NІ :інші.

І. ЦІМОШИНСЬКИЯ, член КПРС. За:вод nqрошкової -мета.1урrії.

рлд~ОСП

«Плосківсь-

"У, Са-~Іе то~Іу для нзс го-

Обстеженнtя~r са..::~.овІrх ВІJЯ;В.1ено

Тр~д'1 вннкн

рар,гоопу

ЗЮІtКУ

ДІІ'реG<ІЦіЯ

на­

необх•:,дно скрізь приступити ДО д· руГОГО обПрІtСК}'!За'ННЯ дерев Оllрутох· іІ:vt·і·ката\ІІІ про­ тн .liiOTOf1J1ИЗYЧfiX ШКЇ .'J!іІНКіfІ (шовкоп•.рЯІ;JІіІВ, з·о ,1отогуза. ;я-б.l·~невоі :~-ю.1·і та інших) і nарші у фенофа:зі ФПО зe­ ,конусу»

т.а

<~РОЗОВО­

М• У буто·ну» . Дерева С.lЇд обп•рИСК)lВаТН одноп·роцент.ною бордоською ріідІІ'НОІО З .додаВСІJН·ІtЮІ ОД:НО­ ГО процен.та ~•а,С.15rНОЇ ему.lь­ QіЇ ДДТ або 0,5 процента

пасти ДДТ . У садових на­ Сад!ЖеJ!fнях , де в:д \Іічено ЗНаІЧНІУ К·і,lІ>КіСТЬ Я·б,1у:Іе!ЮГО та

CJlИIB-QBOГO

ШМЬІЩИКа,

ОДІНОП'рОЦеН•ТІІОЇ

ДО

бордОСЬ'К·ОЇ

•рtUДІІ'НИ треба д·обзв,1ЯТИ І процент емульаії гекса­

х.юран:у

або

12-п:роцентного

З

nроценти

.:rусту

гекса­

хлоран-у.

В. ХАРЧЕНКО, агроном райсільгосп­ rрупи.

..:н:льно

день

ПР 'l'tюють

три навантажувачі, десять автосамоскІІДів і n'ять гноє­

лінно Петро нач

Особливо сум­

трудяться шофери Шульга, Семен Ос­

та

Степан

Панченко.

Вони щодня розвозять 650-660 тонн торфокришки .

на

nолях,

щоо

ВІД·

робкор.

пері-од, ран·ньою вео • 1uю но-

.1еж1юсті в~д

по11реби.

1\~~І<урудЗІІ .на Cll ,lOC "ОС і Є ~Іо З:З5 ге.ктарі·в. На Іюже:t ге~-<тар

вносІІтьс я

під

поnе ·

ред'ІШКІІ .В'Ї-.:1 ЗО ДО 40 T·OIH•JI ОрГаІ~іЧ,НІІХ Та 5-7 це:t сНеріВ ~L;H·epa.1uiiiiX ДООрІІВ . 0бо­ в'яз-ково підЖІІВШІо посіви

Ll·Oбa 'випаоапrметься на по- 'В.1 і-11ку а\! і ачІюю BQJ.oю . Ії

здій;снеrrня

.

)'ОІlіШ.НО

.1111СОХІВЇС'Т Та і- ~Ші КУЛ ;Турн.

ОП'fJдВИІТІІІСЯ

кор~І·ів га збІІ­ осушених зе~І­

BltKOpHCTO·

лях ~ІаКСИ• ~1а•.1Ь'ІЮ

В)lВатюtе~.ю

~

1ЗВ-

ІЦуlКІрових

ЖеН

б~ІрякіІВ .

ге.к;тар

дІВі КО[:ЩОд'Jб)'•і!>І'і

брІІ'Га;J,ІІ, З<! НІІІ ~ІІІ ЗЗ:Кj}іПІІЛІІ зюІе.шні п.ющі та незбхі;щі

\Іашини ЇІ і·tІІЗЗІІТар.

К<)-

~ю систе~І} внесен;ня в гр у нт

.10бр111В

ТУКО·

обробіrок 10-121 Іро·~юца•чюІІІ. В зап~ ·:і \ІаЄ·

ЦеНТІНеріtВ \~~ІІерЗ.lЬНІІХ доб-

~~еха. ІІіЗ~ІІІ.

fJІІВ, з яких перева·rу ·•здає- 1 стачнть д.l· Я того, щоб внес-

коже-н гектар

110

бу: де

внесеча

Зо­

б)'І.:Іуть

за.йняті

пеох::tж.ню

~уку• ру..:rоою

ОДІНQІрІ:tЧНІІ\111

ЇІ

на

си­

t'\ .JГаТО ­

В

кор~І· Q.J.обу1анІfх

брига­

&п,рооаджено

індиві­

дах

;rуа,lьну

бі.1ьш

від:ря.д•нФсть.

\11f

НаіІ­

тру;tоМІЇ'С11К!і процеси

'ВІІКQІІ:fУЮТЬСЯ

~1eXЗ'!Jii•J)"J3'1!11-

.1аН'КЮfІІ .

Наші корм-сцобІ• вш~кн •Взя.1н на себе високі зобо· ,в'язаІн,ня в третьо'>tу роІt; ІП'Я'пфіч-кн і

Х~ЦОбІІ

CTtBy

актн.вно

'>КЛІО·

J.СЗВО.ШТЬ ГQ ~ ,І .)J.Зр·

ШВІІДШе д·ОСЯ•ГГІІ

ІJОВІІХ

рубеЖ~В у ВІІро.бНІЩТ'Іі Про· т-ва.ри·нни.ц,тва . А. ТАРАСЕНКО, головний агроном

90

рад­

госnу.

Н. РИБЧЕНКО, зоотехнік .

443

за.1tюя

зо')ов ·я-

НОВІ РУБЕЖІ МОСТОБУДІВНИКІВ На .JІЗ..1еюrх

і

б.11~зькнх

ІВі;д.ста·Н·fІІХ ЗІtаходяться буді-

оде.nжати no 420 В·~.lьні -площа•д·кн >юст,тоїз" да ,'\!> 814, .го.юв-на база це:н.тtнер·ів ко:р~ІОВІІХ К')рене- -як·оrо :~-~:стшься в Бро JJ.pax.

Гаряче

ріоm•шу

nФ;:при,:~-~а.lн

nат·

ке:рову.

Оіtна

баrато;річ-

Руса,а.'всько\Іу

~Іаснві,

зво-

оІlіра•в,,яється

з

ін~uіап•ву

передо­

дорученн~І зааданнfІ:-.~ брига­

вих ВІtробНІІЧ'ІШКІі.в

ОJцена

да копровщиків. 5ІКУ '·'!0.1ює

.'1ен:на

і орде·на

Червоного

Трудового Прапора КІІЇвсь·

,плодів з гектара, що -:rа.но- ;'v\оотобу,J.~ВНІІКІІ б\· д\'ВЗ.1ІІ І кого за,во.J;у «·Арсена.н і\ІС­ 'внтІше 3.5 тонІІІІ -на Фураж- а.ж~1р11і пішох·nд.н.і \ю~·тн на ·ні В . І. Лен· іна цро J·і.лна­ ну

~·,спішно

чсннн юві.1ею во;.tця

новн­

Юр:·іі Прохорович. Во:н1 нІІ·

1Ні

П·ра.uює

на

б)ці.в· н,щтв:

Т.рІІn і .lІ>СЬІКОЇ ДР ЕС. ШІІ

на

ВЗ'ХТ.ї ,

( ГЗ!і!­

.1<"нr:,нс~;юу

груд-ову

КОП· рОВЩftКІІ

ВІІ' КОН\'·

П.13'ІІ)'ОІО В!!j)ОСТІІ- ,д 11 , 111 на СТаJН·l~ЇЯХ пер ': ХОДІ! ШІ І JJYІ.10BII~IIf ЗJ.О•б у ,';<<ВІІІ ЮТЬ . ІІО!)ЧІІ на 150-J;';) ПрО­ Ш<ВІІДІКО створюf ТІІ no З5 цонтнерів на гек- ІtaJ. е.lеК.l'рІІ.фікова•ною за.1 Із- 6роварсикі \І0стоб~ ..1і:шнкн. Ц€>НТіІВ. Tatp :, QД.ІІОр.;•ЧіІІІХ .10 25 ·НІІ.JtеЮ BiJ. Х\'ТОра .\\ІІ.\Зf·І.1 :в- П'я.тнрі•І•І-<У ВІІКОІіаОЮ «фрОІНТ рООLТ» Д.'JЯ іНШИХ uеІп,нер:•в і заготовюІ') його ського _. 0 Дарншві. 1 всю;tІІ ,.1оссроко•во. зокре\1~. п.1а• :1 КО.lе<КТІІВІі•в брІІГЗtда reC.'tЯpi•B 1 ПО 4 центнери на У'~'ОВІІУ в-се .роб.lІять на:д і й-но, нкіс•ю. 1·еетьоrо року п'ятирt''ІКИ .10 Васн.1я ЧуmІ•ка. Вежа заз.:~.а­ ннх Тр-ав

го.юву

Х.~'добн.

Сн.10оу

за-

,к.1аде~ю ПО 12 Т·ОНН !1<'1 фу·

2~ rр\·-д. ня. доб'оюся :-Jідвн-

-

f'!:р<ЩЮВЗ<ГЮІ€1~!0 :~ПОВ-, Щ€'І~НН ІІ'рОд)'tК!ТІІ!ВНО<JТі '1раці

раЖtІІ)' К'Ор08)', зiбpatB'lflf ПО 200 цен.llІІеР'jв зе.1-еної :~<Іаоr

НОЮ В~.]~а-чею СІ\. 1 • ЩОО ГІ.1 ' ІІа ()ДІІ'Н П'рОtЦеJНТ п.рОТІІ П .1а. но зусl1рІТІІ с.l<ИrІІе ст ·>р , ччя ~ ·ну, так запи•са.1н вонн у

.к.~·куруд-зн з гект,ара, а та-

з д' ня н•а:ро.J.жеш_ІЯ В·J.lодн-

ІІЮЖ Q.J.ержи.>ю ·&рожай зе.lе-

авоєчу

зооов'•я-зан,ні.

Крі~І

мира 1.1.1~Ча Лен·ІІНа. _ .. так ш,оrо. да.lІІ с.юв•о зеконо•ної '~13СИ ПООіІВІІІІХ :;ультур B!!p;'llilhB КО.lеКТІІВ :'ІОСТО· І '~І!І'ТІІ СТО куб;Ч1 ~ИІХ \І<Трі•В 1 П'О 200 Цt!НТІН~рі'ІJ З Ге!{Тара. ·ЛОІЗда . .НСО~Іа.терІЗ:tу, !І ЯТЬ l'OHII ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~1е.та.1у і п'яl'десят то ~ ш це­

Ранні

ОВОЧІ

. .

булі та

тичне .змагання

тримали

на чес гь все­

народного свята І Трав· ня. Вони дали слово в строк

·і якісно закінчити сівбу і саді-ннІІ овочів. € вже пер­ ші результати. З ранніми овочами впоралися. Посіяно 9 rектарів редиски і столо­ вих буряків, 8 гектарів ЦІІ·

6

Ранні заморозки дещо за· садіння

розсади

ранньої капусти, вирощеної в торфо-nерегнійних щечках . Не сьогодні -

овочівники

гор­ завт·

закін·Іать

цю роботу.

Ф.

фор\І

11,

щоб

:.~а­

.н, мож .шв'Їеть добре п. ра­ .ЦЮІНІ•ТИ бет·ОНVІВа.1ЬНИКІІ.

ВІідІ\:Іінно таюож

·гр удить­

ся КФІП .1екс:на бригада ко­ м.у-ні•стич.ної rtpaцi, ЯК'1Ю .ке­

рує Федtір П.1аксю.к . Всі об'єкти вона звод1rть швІц­

гектарів сто.1ової

моркви.

ра

пров·о.:щть · опа ,lубку,

~ІеІпу. Д.1я с11вореная фон­ ко і які•шю, здає їх в екс­ kLУ еконо~І-іі б~ці· ве.1ьнню• л.1уат-ацію з оцінкою <доб­ ·ВЗЯ.lІІ ІІа О•б.1іІК \'С·Ї НdЯВНЇ • Ре» .і «Ві.:tМі'НІНО>>. ВІІ•робннч•і резервІІ·. А. ГАВРИЛЕНКО.

ПОСІЯНІ

Сер-ед овочівників раАrОС­ пу «Великодимерськиіі• роз· горнулося дійове сОІ1іаліс­

.1ег~дь

виrо.тов ,1яє

ПОНОМАРЕНКО, агроном-овочівник.

ВІДЗНАКА ЗА ЗВИТЯЖНИИ ТРУД Колегія Міністерства сільського господарства СРСР і президія ЦК профспілки робітників і службовців сіль­

все

заводу,

а

що

КИІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА нашого р•айоиу . З ІІнсо­ кою нагородою вас, друзі!

країні

тонн с·талі, наф говик11 близько 600 тонн 11алнва,

взуттєвнки

-

1000

понад

пар- черевиків, будівельники - 5 житлових квартир і

т. д. Якщо за ден~о по всій країні скоротити втрати ро­ бQчого часу тільки иа одну хвилину, то за рік на зеко­ номлені коurти можна збу­ дувати понад 10 тисяч квар­

тир. Ось що коштує

одна

хвилина!

«З

минулого

року, -

сказав, виступаючи

Московській

на

ХІХ

парт/Ан/А

кон­

ференції, Л. І. Брежнєв,­ у нас в кр·аїні почався ne· рехід на Ь'ятидеиннІі робо· чий тиждень. МіJІьйони ро­

бітників і службовЦів тепер мають два вихіАних ,'Іні на тиждень. Що А казати, при· ємніше і зручніше відпочи­ вати два дні впідряд, ніж один день ... Але, проявляю­ чи необхідне піклування про два вихідні диі, парт/Ані ор­ ганізаціі і господарські ке­ рівники повинні приділяти неослабну увагу і п'яти ро­ бочим дням, їх найбільш ефективному використанню в інтересах дальшого ІІідне­ сення виробництва».

Конференція прийняла рі· шекня

повсюдно

поширити

ініціативу трудящих Ленін­ стоянці, які ського району організували на підприемст вах

огл11д

викорнстан~я

ро·

бочого часу. Громцські ор-­ rанізації, заводські багато­ тиражки nочали боротьбу з запізиеttням на роботу, з втратамн робочого часу в обідні перерви, за використання •на виробництві ро­ бочого часу в обідні перер· ви,

за

використання

р-обництві

наукової

на

ви­

органі­

зації праці. Робітинки внес· ли сотні пропозицій, здійс­ нення яких спрн11тнме най­ кращому веденню Rнроб­ ництва .

Робочііі

хвили·ні -

стро­

гий лік! ПоШирення цього заклику иа підпрнємr:твах, будовах, транспорті, сільсь­ кому rосподарстві дономоже

швндшому

Міністер­ премій -

означає

лурги не додадуть

ювілейному,

році, визначили переможців. Сере!І від

вона

для всієї країни? Якщо втратити тільки одну хвили­ ну робочого часу, то мета­

достроковому

1967

«дорожчою».

ри її «вартості» для одного

господарства і заготівель, підбивши підсумки всесоюзного соцзмагання трудівників ланів і ферм у

ського

значених перехідними Червоними прапорами ства і ЦК профспілки з видачею грошових

роком стае для

На початку ми наве.JІИ циф­

-

ТЗ СТОГОКJ1.1ДІІ.

r

НЗ зе.1еЮІіі

При цьому треба ма·rи на

c:tfiO·

ІDіt.:tбНІраtЧі

періодом

увазі, що порівняно з 1913 роком тривалість робочого тижня робітників промисло· вості скоротилась на 18 го­ дин і становить тепер у се­ редньому 40,6 години. Ско­ ротилась також тривалість робочого дня селян.

КОСЗІРКІІ, ПереобладІ113 · Іі

~ед~Іо 1200 rеюар~. Вони~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• •КОірі~ЮВЮІІІ ЇІ l~}l KpOBII'-\1!1 'бу­

дореволюційним

у 2,8 раза при білІ>ш як подвійному скороченні пито­ мої ваги працівників, :sайня­ тих у сільському господ,. ст ві.

200

ц і ї n~дЖІВВІІ\10 посі-ви 111'\ІІІ І Всього на пос~вн кор\ювих ку.1ьтур

з

СіІІО·

Кр;,~, того. в періо:д вt·гета- -кі:югра,Іів діючої речовн-ни.

чн іншюІІІ добрІfВЮІИ , в за·

колишньої Російської імпе­ рії, зросла пр-иблизно в 64 рази. Валова продукція сільськоrо господарства у 1966 році зросла порівняно

П·РЗtЦЮ.ВаТІІ:ІоІ)'ГІ>

ІКре~Іа,

~10 460 ТОН•іІ добрИВ, ІХ ВІІ­ ..Jіукт.ів

~ ~ю а·ЗОТІІІІІ'\1 та фосф'>рни>І.І тн на

д.1•Я внрощу.в.ання кор\10-

ВІІХ ку.11,тур цього рокv в.ід-

На

BHOICfHbCH пі.;t ·~1111€>ра .lЬІІІІХ

nідприємства, розташовані на терн rорії

держави

1 о.ани

22

Д.'ІЯ ЗЩ~іІЦІ€>НІ ІІ•Я затраТ ШІ внр·ощ~шан.н'і ра• н, І~і їх на

випускають

Отже, з кожним

tрощу.ватІfмемо

·да:НJНЯІМИ. Наоащ-перед бу.ю осно:ВІю'й СТ•ВОІрС.НО

Ш'реІВаЖ!НО О•ДІЮ~)Ч,ІІИХ і ба-

тонни ка.1·ійннх та ·чі н·д·обрн·в.

країни набрало величезного розвитку. Так, валова про­ дукція nромисловості, що її

робоча хвилина

Ко:р\юві корен-еплод11 вн- га.горічtІІІХ трав. Ш-об одер- ЧІІ,lІІ'ОЯ ·В рОбОТУ, ЩОб І!Ї ЗО· • на 60 гекта- п-.атн васокн.и ~~рожаіі с~на, бов'-Я3З<Н·НЯ ста.111 реа.lЬНіІС· · б · ЯІКИХ дозtютпь рах -- порІ'ІІІНУ кор~t \!НІХ і ·шt ро•зро 11.1и 1 впроnа.1жує- тю . А достаrок кор~rі:з д.1я

KO:vltCOMOЛbCI>KOIO організаІ.ІІія. мн Ірозробила захо-ди,

Коршцоб\'ВІІІІКИ

початок

110 •

З пар.ті.іі,ною, щюфоnіл ювою

1 раІВд~ІІІ ,к 0 р~ 1 та сіно.

:розпу.ока.:Іня бруньок. · отже,

.1€\ffOM у

rНІн

СТ•ЗІВи,111 перЕU собою МР.- · • сі•вах бага,таріч.них трав тз .вже заrотоВ.1ШЮ 75 тонн, 11у _ довести ·виробr1•щтво ІІЮЖІІІtвних пос·івах. що дасть ~южливість 'І:JестІІ •~ю.юка в 1970 році до 1000 З "етою зде.шев.1еНІІ!1 вн- за nе•рший раз по 2 цент.не­ u,еНІтнеорі·в ІНа 100 ге~-<тарів робющтва п,po;JJY'KTkB l'В~рин- 'Р" на гектар . земе.lІ:ших угідь. Шvб еьогс uшцтва в гоаподЗІрстві ::-nвоВ рад·го-спі є 548 гt':,тарі'І ·дося.rти. nо 11 рrбно щ':Іроку, 1рюютwя кулІіт~рні пасо•вн- осушених зече.1ь бі.1я річки ІПОЧІШаючи з •нИІніш'!Ього, ща . НнІJішньої весни ВІfСія- Тtру.біж . 4ЗЗ гекта•ри, або 79 'ЗаГОТОВ,1ЯТІІ 5600 ТО!І•Н ·кор- НО ТрЗІВОСу\ІіWі На П:ІОШ!і 80 'ГІіроцен. 11іВ ОСуШеІЮЇ ;, ,lОщі, ·МОВІІ·Х QДИІІІІЦЬ КОрМіі3. •Ге1<113Іj}.ЇВ ЛЮЦерІfа, раЙ· ВІІІКQрИСТОВ}'ЮТЬСЯ Д.1Я і3Ир0· •Пр<ІІС , ВUВСЯ. НИЦЯ, КОІІЮШІІ'НіІ. 'illY•BaІffiiЯ КО'р~ЮВИХ K}' ,1bl1y-p, в

,1о•с.

ВЧАСНО ПРОВЕСТИ ДРУГЕ ОБПРИСКУВАННЯ САДІВ

в~оста.1ь забезпечн-

ЛОВ'ІІИІ\1 за:вд. аІІDНЯ' М Є СТВО- ОіЯ .lІІ ОВ€>С та ВІІІЮСІ'~ІіІІІ, ;реtЮ ІЯ 'WtiU,Н:OЇ KOp:vtOIIOЇ ба- Я• Кі б)1.1'УТІ> BHtKOpii'CTa•ti д ,lН ЗИ ООІІОВІІ ,д."ІЯ даПьі.!ІОГО 'ГОід>:ІВ ,l'і ТВарІНІ ПіС.1Я ВІJ.ПЗ · рОЗВИ11КУ тв•ариннІЩ'J)В!і . сан ня озимих. Піtзн і ш~ х 1.

'jЖКЗ'\111,

До уваги садоводів

Шоб

КІІ'ІІ» ГОСПОдарС'ГВО ТІІ ВСе ІІОГО.l '•В ' Я ~)'J.O'SII ЗІ:· ·~Іо.ючно-овочевого 1апря- .1енюІІІ кор~r·ашІ в -,ітнііі

-\)ЇЧ11ИІ:ІоІІІ

садж€1Нь

світловий

Вдосталь забезпечимо худобу кормами

Про ве.шк;і з~1 і-ни. що від­ в га.1узі сіаь.:ько-го

пові.в

ус·

КО•ІІ­

бу.lнся

док.1адt1о

бр11~ад11

ставлене перед бригадо~ •• - ні вимпели і грошові премії. швид~? розвезти і ро~ки~а-І · О. ЛАПИКІН,

іду .

влади,

КО,1еКПІВ

пішно справляється. Повний

Зараз основне завдання по-І Ім вр-учено перехідні черво­

G<Іре11Іfі прп-клади розвитку ПрФШСЛОІВОС11Ї ~J(.ста, ЗЗ!ВО·

~ької

вивезенню добрив.

днр Грнгор-ій Хрнсти, 1 ченко зразково орrанізував роботу. Під нинішній 11 рожай було вивезено більше 9 тисяч ·тонн доСірив.

Першюі взsrв б : .1ет ее <:)етар ,цехової парті·ііної орган~за­ нїі Фед· ір І.вановнч Куць. В ов·оїй віІ.JJповіщ.і він розпо­ ·ві.в про техІнічІІшй проrре.с наші.й

і

За роки Радянської влади народн-е господарство нашої

крити механізаторам фр-онт для роботи . З цим 3авдан­ ням

використання

робочого часу.

вимпвп

-

скиди, гноєрозкидачі. Брига- розкидачів.

прап~r:І'Іднс­

то.\1 І ва•н І•вановнч Се~Іе­ нещ,_ Зразу ж пі·с.~я .-Іа·к~н­ чешІя .робочо·ї з:~<ІІінн в чt>р­ ІВоно~н· К\'11К\' .'ВЇ.СОПІ!.l~НОГО

ІВ

пер розгорнули боротьбу за

раціональне

ОВО·Ї ЗІ!аІ!f/ІЯ у BO'Cb:vtИ їіО'ІЗТ· Іюnих по:Р:тшкол•а•х, школах

•ве.lи'"'У

В . Полотняка.

партііі'ІІDЇ осв і ­

ІїІ в с і кщІ у ні.стн за>В').!У хо­ ,,,цІІ .1ЬНІІ•К:І в Пі.:І,Вищува,1И

•nііі- на

СТРОГИЙ ЛІК

ЗІttа,'ання за гідну зустріч Першого травня.

Матеріал

ОСІІОВ

ХВИЛИНІ­

ти весняну сівбу, все ширще розгортають соt{іалістичне

політгуртків

ку .в снсте:vtі

РОБОЧІЙ

Гарячі дні прийшли на поля радгоспу «ЛітківсьІ;ий».

Хлібороби і овочівники поспіtиають своє.часно заверши­

п'ятирічного

виконанню

плану, яІ<най­

створенню

в

на­

шій країні матер-іальІІо-тех­ нічної бази комунізму.

В . ПИМЕНОВ. (ТАРС).


ТЕМПИ І ЯКІСТЬ-НЕРОЗДІЛЬНІ строки

посіяли площі їІІехаиІзованої лан­

1 якісно

ки

ранні зернові, закінчують сівбу люпину. На цій ро­

Олексенка,

зоw1 з машІПІістом лою Соколом.

боті справжиіwш майстра. ми своєї справи проявили

себе механізатори

Григорія

який садить картоплю ра .

Мюю­

Наш колектив, розповідає ланковий, зобов'язався на 115 гек­ тарах внростити по 115 центнерів бульб, Заправи ·

Антон

ли

грунт

непогано:

внес ·

ли на гектар Іза допомо­ гою

Рі,к то~tу група нара;J.ноrо кон:лро.1ю,

створена

н~

~ІОН•ТНО-~Іеха•ІВі ЧНОМ\"

ІІа;раХОВу1Ва .1а .lІШІе а і• К .

ПаІ[Н+ііна

nовнила за

ре_·

:JаВОд·! ,

!Jj)Гai!І13Ц'. Sl

рахунок

ВІІрОбІ!ИЧІНІ!КіВ,

і по·

кращих

на повністю відповідає вимогам агротехніки: буль­

кових актн•ві·стів . про

би

nров едену

64 тар,

Миколи Лисенка, де wщ­ шнністом Олексій Тетя­ ннч. Кожна ланка висад ­ жує за день 6-7 гекта­ рів. - Можна за світловий день і більше зробн·rи, скаржаться механізатори,

З метою кращої орrаніза­ н.ародних

дозор­

nів, Гf~ДJВІ!ІЩf'ІtНІЯ ЇХ ВіДПОВ і · дащтоот.і за д•оруч~н.у сл·ра­

ву ~в.орені секюри . Іх очо­ .rІЮЮТь

ші ,

ініІЦ·~атнв!fі

ЯІКі

ооою

знають

і

товари­

.1ю:'ілять

д PYJI NIOT,

Про11я•rом

мину,10го

року

юонтролери

снсте­

матиqно

п·рОІВQДНЛІІ

рейди­

церевРрхн

зераf.ІІІ

по

ви~rвлеІп.о

ви•робшщІІва ,

ни

ПО:ЧаІВ

.на

НЬОМУ

11рущову .біографію.

СВОЮ

Я

.1106-

лю С'ВОЄ n!і•д,П:рІІЄ\І'СТВО, З іІІІ\1 багато nов' юаню і ра;tісанх.

ре­

береж­

· і !1і•рюіх спогадів. Ось чо~rу

ливо~t.у і еконо~t~юму вrtт:ра­

д,lЯ

~16Не

бЛИЗІ;К'і

\'Сі І іХІІ

чан•ню сировwнн і ма:гер·іа­ ,,і·в, во.J.И, е.1ею1роенерrії

tB•CbOJ"O

ТОЩ<J.

мого цехv. На•віть вірю, що

Так,

ІВ

до

ЦеХ\'

ІІеца,внього

MeTa.~OК'OI!fCTfJ\' KU i Й

не вн<:~а. чадо кисневих ба.lс­ до· про­

· стої.в

Н 3род·ІІі

робітннІіІі•в.

•KO!fl'!J'O.l ер 11 Сl'ЗІНО~І <Jfllpa•B

З аці,Ка•В lt.lltoCЯ на lli• Їf ,J.i.lb·

ІІІН!і і

і на·ве.111 тут n·орядок. Однак ба•гато ще на.те­

жtпь зробнТІІ rрупі ІІарод­ 'ІЮГо .кон11рото. ВІІістулаючі •на зборах П. Г. Іва н:-нко; Б. В. ІІва•ІЮВСhКИЙ, П. с.

Бишен•ко, М. П. Зава .1ьннй.

КО.lеК'ТІtВ'J' ,

і ІЄ

.lІІШС

й nенсія· не ЗІВ'і,1ьюпІ. >Іене

ча.су

!!ЇВ. що призводfІ.то

Нова система вимагав

чиl'ачі газе­

пr «Нове житrя>>! На заво.J,Іі я давно. Ще .10 віїt­

ОПІРЗВу .

ІІІародІtі

•Ві:Ід

TY[)UOT

що

чоя

шої

не

І'рО:vІадІІ.

стежка до заросте.

я

жнтт~~~

і

як

:'\'1310,

nрохі.J.­

Ціка 1.1юсь

уаіх .])ільннчь ще

нщщд,ІІІІЙ

кон тро.тер.

Це, звича•ЙІІО, м :іі обов'язок. Хоче:ться,

зу.~t.ію,

хоч

короrко,

оказатн

11уроот.шві

.ви

Л . А. Фtі·гурова і інші від­ значнли, що бюро rру .lІІ не­ достаl'ньо здіііснюва .l') кон-

іі

rnpo

за•-г.яжні

нк

дея-кі

cnpa·

КОНТІ р0 ,1Ю.

Нtші ПрО ня

багаго

НОВУ та

СИСТЕ'!\1 ' У

~IO'J.ПbCSl

П .lа І'ІВЗН·

ек аном ічного

.~ тюІу-

.•1ЮВЗJІІІ!Я. Прнемно так! роз­ І ~ювн чути серед npoc ПІХ р о ·

А.

ших

зро ·с~у~Іі.шч.

~r:оян;ів

ві. !J

З

заводу

холодильників, народний

nер­

ВІІЯ•J'ІЕІ

ВнЯ1в ,тен·о нання, · котре

леон.о.

контролер

се­

заробішюї

·вн·n .1ат11 .

невд ооолен ю

А

через

тo·~ty

-

« Що

говор11.111

;o.нtнy.1oru

кі.1ька

п од і' бІІІІХ

;:юку.

~~:,сяці.а

реnлік

noн:іде

не почуєте . .'!юди ста.ти сга­

ра>Н·!-!І іше

п,ра.цюватн

і

С.l і д­

КІу.вюн , щоб не гИІнра ',Іар· ,110 заІВОJісІ;к;а коn.ій, ка. ОсІ>

ІЩ~І, та:к

ще

не

в ст а•н-о.в­

ОСНОВ'НО~ІУ

-

де

ус.татку .з ;шнtя, одержане заводом д.111 л:.::о­

ІЖре>ІІІХ .І\'р0\1ИІС,10ВИХ об'ЄК· тів. І ·Іа·веду к·іл~;ка ·о.рак­ тернrtх nрик.1а•дів. Ну. скаж~мо, такий ~Іеб.lЬ()ІВИЙ

ПОВІіЛоНО

ut>x

nильно •при•ріtЗ)1Ва.1ЬІного х:у,

ко11ри.й

ю~ні

це­ бу.дуєт ься.

Прот·е є в·ео~та:тн з М.осков­

як

с~;кої

ВІІВЧаЄ

М•еб.1ЬОІВОЇ

фа'JрІtКИ.

~1еrоди викориетан-ня nрако­

Засrооову~вати їх в ІІаших умовах не:vrає з~юпr. ,!\\а-

rваних щи11кі• в та кришок. Іх

буть, доцітшіше !l'радатн ін­

·окуnчилось

шюt

за·надто

баrа'То,

нt'ІП,рf~стос ованих

цією Ча·ст· і

:~ри:~-~і­

,]:ОІJі~ряють, а ш·~ І U(('ІІІН.ях. м_ок;нуть, ржазіють. А к о.11t б ІХ nустити в дr .то. ТО ВІІГОда буJ1а б Be .ltKa. Безв і·.шовj..1а.1ьн·і~ть керів-

25

npoцe'II·l'i.B в і д

.l іЗаtll•: ЇІЮІХ

через

rруб

nora•нe

римо садіння картоплі,­ запевняє керуючий підділ­ ком Микола Стригун. -

Через день-два пустимо ще дві картоплесаджалки.

Знову

робоrу

народн.а

njдпрнє-· tстnо уважн~ш~ при-

:>Інаю

не..tс>:tі·ків

л::ІіІв-ідоtваtна,

а

!1 ': ШТа

1швч.ається з пш, щоб най­

В оста• нні·й ча·с nослаби .1а овою

ко .ш

· уже

коflІ:йкн пуш.~но на ві r~p .

ближ·чи•м

чаюам

•ніщ •)

не

стояло на заваді Н9Пу .

д'РУ ·

Турботи нестаН,Нl ]JТного

кому-

ДОЗОРЦІВ стра

ВІіпора

за тим, щоІі nодимира Пантелеймоновича

живачам

.'ІИШе

високої

та

довільна . топля,

народного

контро .1ю

12

інж~нера

бульб залишилася на по­ му,

радгоспу,

на

яких

слухано і обговорено звіт роботу групи за 1967 рін.

Ткаченко

тракто­

бригадира

Думаємо, що весь

дирекція

спеціалlс'і·н,

колектив

rоспоцарст ­

ва засудять бракоробство, зроблять відповідні вис­ новки,

прискорять

теnшн

роботи.

Рейдова uригада: В.

МАЗІ Я,

народнGго

голова

груnи

контролю,

І.

МАЗІЯ, робітник, М. ІВА · н ицьк иn, працівник ре­

дакції.

лю •> , в багатотиражній і стінних газетах. Глооність - велика

с.qрава .

за­

мась

на•голосили

Голова груnи Ф. Є. Гиренко І ~_рупа діяла

на rо-му,

що

що уваги.

ще недостатньо. rjpo

~реба добитися, щоб контроль був дійсно н:щродний . Тов. Ма·рченко розповів , що 1'ак. було вжито заходів до на <1риг. ад!і М 1 було вкрадено П. С. Марченка, який самовіль- стіг сіна . Сліди вели у В. Ди­ но використовував автомашину, м.ерку, можна було знайти ви­ до Акопова за справу з шифе- кува-тця, та ніхто ци.м 1не зай­ ро:\1 і ін. Нонтралери перевіряли готовність техні·кн до весни. стан збереження насінної каргоп .'Іі, :\Ііндобрив і т. д. Виступаючи. М. П. Пастушенко, А. П. Строй, В. Ф. Или-

та

ра,цrоспу,

Фото А. Козака.

про

доповів, що більшість з 40 народних контролерів добросовісно виконували свої Обов'язки.

насамперед,

риста Івана Романенка, _але не менша і бр11гаднра рільничоУ б)Шгади МаріІ

пароутnорюва.1ьні

квітня відбулис·я збори народного нонтролю Пу­

х;Івського

під

верхні грунту. Вина в цьо­

мовникам.

Олександр Семенович Нозлов

посаджена

окучннк, була абияt: за­ горнута. Майже третина

якості. На фото: ч.1ен гру- кот.1и перед відпраnІ\ою аапи

чотирьох

гектарах яровизована кар­

Валерія Петровича Шелеста

пl'рrвіряє

На

18.

чання народних дозорців?

Андр1иовича

їх продукція надходюа спо- Вінницького

посаджено було лише

ли ТарасеІШа. Невже по­ трібно було ч:еRатн втру ­

на.'!hпого об.1аднання пи.1ь-І Литовченка, бршадира Во­

но саідкують

цює лише одни трактор.

тракторноУ бригади !\Інко ­

Народні контро.1ери заво-І (справа} в присутно~:і май­ .\У

150

гектарів бульб, а в Кня­ жичах лише третину цієІ кількості. Ще не підготов­ лено 120 гектарів грунту.

Якість роботи вкрай неза­

н аведених

колектн-вні

-

ло посаджено більше

за•в, і 3p•03)1M~.li ВСЬЗІІ)' .КО­ ЛЕ'JКТИІВ У наші ГІРО\\І ахн сьо­

•род•Jшх ко•нторо.1ері1в. Частина

ІІt>реве-

радгоспу <<Требухівськнй•> в кінці друrоІ декади бу­

Оообливо в ідчутні, я б ока­

СJJ)'ХаЄ ТЬІСЯ ДО 33і)~ВаіЖ8% На­

і

На цій роботі, як вид­ но, не цінують фактору часу. На полях сусіднього

Радгосп внроU(Уватнме на 40 гектарах ранню кар­ топлю. На день перевірки

рЄІКU:іЯ теnер

І!ЄПР·ІJ,аТНі

fliPИ

т.раrос.портних робіт. просто·ї авто:~-~::~ши.н .

·rоJІн•і.

у•оіх ка.на-

годниl.

Тнм часом на оранці пра­

•Пфа.ЦЮЄ В НОІВИ.Х у,МОВаХ. Дн-

що

зберіга.:~ня

•СІ е обережн:сть

З·зн·ні.

roro,

п.рнзве.1а ..10

орган(;заІЦія.:vt.

Не все Г· &РЗ!зд . з орга.н:і.за­

п,рнчо"І \'. збеорігаютьоея вони

чо\1у нюt, наrра.JІНН>І :tозор- ІВ с•;вuрІі ше . вн .VІ•агають. І ча.с. б. І ІІІ··.,.."КЗ ,'"ІОТ те нько ро І тнию , Ь

В

облад­

9

Обов'язково присRо­

-

опеці. альне

бе відч- у11ною на-дба-вкою до •ВО'но за НОП? >>

також

-

та ранком запізнюють­ ся з відвезенням картоп­ лі. Доводиться починати

роботу о

г. ато деталей .зюжло.

КОРНІ€НКО,

ветеран

біРІІІІІІ1'В. НОЛ ДЛЯ ІІІІХ став

свої~І.

І

частину з них )J.О.з·ібра ю, ба­

1 ІІ ІІКі в

групи

тисячі кущів на гек­ глибина загорrання

топлю і агрегат лаюювого

діЮТЬ ПОСТІ!.

ро69тн

розчином,

насаджень :wайже

10-12 сантиметрів. Так або майже так садить кар ­

.раховуєт~я 50 наrоJ:ІІІІх ІКОІпролері·в. В усіх uexax, віUJ,д!і•лах, на вttроб:ІІІЧІІХ

І.JІіі

оброблені

густота

р о бот~: за зві-гІІІІЙ п ~ р:од , rо.юва г.рvлн П . І . ш~n о~ва­ лов ВІі·дзІІ.аЧІІ•В, що 1111 І і на­

J;і,lЬІНІЩЯХ

одному

Перевіряємо якість. Во­

nартіЇІ;і!ІІХ,

КО'оІ~ОІ~ІОЮ>СЬКНХ і npoфcn•i.l· Зв·іпючи

по

калійних добрив, разом з садінням висіваємо ще по 50 кілограмів грану льона ­ ного суперфосфату.

19 ЧО .10·

переr.1•ячtу.1а її ск.нд

літака

центнеру азотних і фос­ форних та два ценrнери

нявся. Сnрава О , Ні:\Іенк·о, яка wрала капусту. була передана в товариський суд, але діла не довели до Н•інця. Микола Ви­ соцький використовував трантор для власних потреб, але на • це теж якось не зве,рнули nоки

Ці факти

говорять

те, що сn,рав у дозорців ба­

гато; і треба їм дінrn активніше. Г.ОJІов.ний зоотехнік В . Д. Дя­ чок сказав, що є фаюи краді­ жок яєць, і треба всім птахівни­ ка.м сrгояти на варті наІ)юдного добра. Головний інженер М. В. Сташж~нюк ·навів приклад. коли механізатор Желу~чеmо їодив п'яний трантором, і це нікого не сrурбувало. Треба всім убо­ лівати за громадськ·і сnрави. - Груnа народного контро­ лю повинна вести велику профі-

ла.нтичну жувати

роботу.

щоб

вини.кнення

лоперед­

nорушень,

ПіДJ(ресЛИВ

ДІІреІfТОТJ

радго~пу М . Н. Федоре.нно.­ Зверн.ути уваnу на траюарний парк.

на дотриМІання

таІІVІ

ро·зпо­

РЯідку дня і .взаrалі ди.сципліни, слLдк)'ІВати за вшщристанням фуражу .на фермах , за яністю польових .робіт ба·гато зав­ дЗІНь у народних контролерів, і виконувати їх треба повсянчас.

Виступаюч·а

сказала,

зонрема, що слід нраще нонтро­ люва'І\и

·використання

автотран­

спорту .

Н.tWІВНІи.нам

сере~ньої

ла,нки необхідно підвищити свою відnовідальнdсть за стан сnрав на їх діляннах.

Рішення

зборів

зобов'язує

нонтролерtв ·пиль.нувати

народ­

не ід~ро. боротися за правиль­ не ВіИІЩРИСТаННЯ до6рив, СЛІДК~­

вати за обробітк<Х'" полів, за .х.о­ ДО!\'1 виробництва продуІЩІї

Се~ретар парткому П. Ю. Біреус ВІИсловилась за широке

птахівництва, за раціональнІІJм В'ИКОрІІ'С'ГаіННЯМ ТСХІНіКИ, СПРИЯТИ

ВИС'вітлен:ня нас.л[дків перевірок

вmюнанІШО соцзобов ' я3а'НЬ, Т!ИХ на 1968 рік

у «ЛИСТШ!ІХ ИЗірОДНОГО

КОНТРО·

взя­


Ф,ІІ;10ТОБОТО2\1 чере.з Арюику», «Крізь штор~ІІІ й сні­ rтш.1ІІ>>, «3 Киева ·ІІЗ Т11:шй океан >> , «На човпі ·~ерез океа•ІІІІ>>. «8і.1 Дні,ПІра ДО СЮІИХ ДО ОКраЇІІ>> ... ІJІ та багато іl!ШІІХ статей про •нашу подорож друкува . 111 га­ зетн «Прав.да>>. «Прав.::tа У·краиш.І», «і\'\о.1одь У•країни>>, <<Пра&да Севеіf>а>>, << Тнхоокеа1юкая звез.].а>> ...

~;ою Калугою та її багатоголовими історичними пам'ят­ ·•шк~•.\111 і ВІІрушн.lн до .\\осІ.;вн ... Л:k ..1:·с • .1 і с ! Б ~зкраї сплав и .1ісу . кранн-пі.:rіймачі. веmІчаВІfЇІ міст, під ЯКІІМ

місцевому радіо, запаслись провІЗІЄЮ і ІІзял и курс rto

r1роходять океанські судна.

во. цю казку треба побачити своїми очима .. .

Зна~Іеннтиіі АрхангельсьІшіі

порт! З нашим прибуттям в місті встановн.1 ася СОІІЯ ЧІІ а

Еwоnсцицію сnоряди.в сnортнв.но-технічНІtЇІ к.1vб пі::t­

•ВОдН'ОГО с-nорту АН ~-PGP. Ок.~ад к:о,ІаІu и : с1·арший ІІауковн·ЇІ опі·вробітннк і•нсл1туту зоо.1огії ВеІНіа~Іін Бо.:r­ р я rkн. інженСІр інституту .1егкої про~шс.1овості Віктор

теn.1а

Кидаються в вічі вкриті nоваленим лісом 6ерсг 11 . Скіл ьки його там . важко злічити. Здається, не ріка, а

ПОГОда.

Іk

-

Іrаркн. є~аі-сей ... Ве.1J+ЧСІІВИЙ і моrу11ній, ц; ..lfiHHIHI і Зі! · га.:rково мовчазний. Єнісейську осінь описати не ~южли ­

ви з Півдня п ривезлн жару, -

архангельчани,

пості й но

« атакуючи>>

жаrтувалн

і роз ІІ итуючн

людин а

про

За п'ять днів перебування тут МІІ зустрічались з ке ­

Тnер.1о.х.1іб, со.1:•ст державної -консерваторії. заІс,,уж·евий

рівниками міста, комітету ДТСААФ, з колективом море­ х:U·ного учн.1ища, Ж·}•рна .1істамн. в.lаштаВ}і&али с:Іі.1ьні концерти. Місцеві гля дачі захоппюватІсІ, нашІІмІІ висту-

артнет БO.lt'C .laB Вегl'!'.lярс ьки·й і автор ЦІІХ рядкі·в. Всі

чспвсро іноруктори підв·о.'І!ного сnорту, кrнооперато­ ·рн, учасfШІ\ІІ підводtшх робі r, ~юторнсти, штур~1ани, ра­

.;\\ста нашс•rо лсрехсну , при-свяченого 50-р і •Ічю Жовт· світу лівнічних

ня рекорд•у по .далuності і ск.l ~ІЦ Іюсті переходу длн чоn­

на ·В

)Шовах А•рктикн, нарешті -

випробуванащ uрга­

ніз~Іу ГІри зануренні до сорока ~Іетрів у північних ~юрях з аквз.1ан.гоч. Без скафан.J;ра, звичайно.

... !Іа евіганку червневого ;.]Н'Я 1967 року мн nо!<лонн­ .lІі•сь сх ІІла-~І ~югу11ньюго Сл.авутича і «відшва•рrува.1ись>> nоки що борговою ·~ІаШІІІН•ОЮ від різного Києва. ,11;\арш­ р )'Т еКОП едИІUіЇ Ш ЗВ ІІJЮЛЯ'ГТІІ ВОДНИ~!И W .lЯXa~l!l Від

rГJ;a·~IIJ . у,r(раЇНСЬКі

за

ТІІХ Со.ювеньких осrров ах, 'Іу,довнх і .незабп111 іх, і виру­ шили далі. Тепер взяли курс в холодну Арктику. За ocrpo-вo~t Вай·гач '!Іа·с зустрі.щ не у,яв.н і , а опрзвжні КрfІЖІІ'ІІ ІІ-8е.1еТІІ•і, П іВ.НіІЧ:Ні ЗВ'і'р'і і, :фОЗ\",Ні .l О, ХОЛОД. !1ро­ НИЗ.1ІІВИіі. виснажmІвнй холод. І тут дала сь взнаки на­ ша безалаберність, н а ше nоверхове уявлення про Північ,

жор,стокІІ\111 . Влаон~. др ;бниuі і ста.111 при•нта~ІІІ бага­ тьох техні•шюі непо.1а;юк , за нкі довслоІСь доро•rо роз­ п.lач ува.тнсь і часом, .і зд·оров',я.~І. і ... грішшІ .

Оnусти.1ІІ'СІ, в річ~у Об. 06 бі.1п Op.ta виявилась над­ то .:~~: .:жою. Том•v «Лаr\' На» с~да.1а на >tітшн, си.1ьна

тсчі н •кІц ала її -на .кюt.fн,Н'я. ВодоПО\Ю\" забиваR пісок, дюе.1ь ВІІбав ав:с я з с н.1. Часто руха.1исЯ ·кор\юю впере.:r. За два ТІІЖНі ІЮ•::tола.lІІ ... а.ж 4 кіло:~~ет.рн! К~нчнлось

шень

П Є'рС1ІраІ ІОПОрТ )Ш3.111

к :.ю\tетрі·n до

Ч ОВ На

безкорис.1ІІВІІХ

CYXOIJ,O,I0\1 бі .1ЬШ

З~

з.1іт::ш

Наіібі.1ьше .1а~1 ався ~ютор. виход ІІ.l ІІ з .1 аду r:.1аП а11н. Bl')'.liOІ, поршеш, , пі:.1ШИ•П.Н ІFКИ.

Кож ен раз

:довод : Ілос ь

роз бн•ратн iio.ro, з ні'\І•ати н а.1 : т бабі ту ... В ноч і підr.терег ­ .lа ІКа Іа..: : •рофа: с І•р аш.тіі ·уда р деревина п.ро.1 і рявн ­ .1а д;н о і васт.ро\ш л ас ь ,. ч ов•ні. РІІІН'Ла в ада. Човен

В~Я'R кур.с ... на дно. До . б~рега ,до11ягіІУт нсь нечнс.1ю·ю. І тут nересв'!дЧІІ.:нюя, н а· що здатІІ'і - хлспц·і. П іктор Т вЕІрдr;х.l,:б •\tІІттю роз;J.ят.нувс.я , осш',я за•вся кан а то~І і ІШ:tу.вс я

в

І'рІьж ан у

воду.

за:крІІвшн

11:.1 0 ~1

Ровна чrрнn.1а воду і ре~ю1п~·ва.1 а.

пр обоЇ•НУ .

Нор.і.шськ, дІІ•В·ного рськ, Крас ноярськ. за.1:з.ш •та п.та тфор~tа. сп уск н а р і ч ку Шн·.жу. А\1 \' р-батюшка ! ... Я 11 е бсрусL опнсув атн і а\Іурські береrн , .1.1я iLьoro

внмушені ром ант11ка!

кндало, як висівки в решеті.

З полону к р ижан и х гром ад

.l'Одей

ЯК

гв н н та ,

гnн н т, чозен зазнавав пробоїн . . . І все це п р отн стv.ім кої т е чії. протн крути х завороті в .

в е.1еТ ~Н1с ь~і гой.да,1ю1 з по.1ач,анюІ11 ra.1h\faШІ ... Ііа ;:

Lle

1-J ача.lЬІШКУ ексІІ()ДІІUіЇ Бо•д рЯ·Г~НУ дове­

з допо~югаю добрих

,. ,., в а ;гая ї;к.; , і р е\І ОНТІІ . К!і.lІ,к•а раз і в на'ІШВа ..1ас ь на ка­

мі н ня. кілька р аз ів зріза.1о шпонку

Я надовго заrnа.м'ятаю т і сграшні ДІНі , особ.l ІІІВО ко.l!І вн­ горі.lо пальне, і МfІ в Н- 9 -ба т.ннй штор ~І .1ягат1І в дрейф... Повірте. це далеко не

лос t, nt)в е ртат ис я у Київ за за,пас ннмн •І аСТІІ ІІа•\ІИ. Мн часи1

не скучалн.

Пуспшн а АркТІІІ\а , в руках якої оnнннлн с І. неко м ­ петентні люди. без ніяких скидок г.1 у ми лась над на:11:1.

11е .ВІІТрІf\ІЗВ пробив пор­

Я сх{).1ІІВ аесь rаііон, а.1 е такого JіВІІ·гуна ч11 зап•rаспt.н

ТІІ\t

МІІ

куди в ируш или в .1 егких лі тн іх со роч к ах .. . В::tень і вно­ чі. сьогодні і завт ра , тиждень-два ... холод!

...

ІІе ВІІЯВІІ.lОСІ> .

качатиною

В Єнісеї і р1н:J и безл іч, та ЛОВІІТІІ ні коли - мІІ р.уха­ ЛІІСЬ цілодобово. На д головами вересень, .:rорога ;1а.1ека . Р о·Вн.1н .все на xo_lJ\': і ло.lюван,ня. і відпочшюк, і прнrо ­

Ка<За.1ІІ .В ОІІІІ, ОПЄІ\і :1.1ЇОСТІ І

В місцевій обласні :"! газеті «Правда Севера » ми роз­ nовіли про свою rюдорож, з робили з йомк11 на зна м ени ­

увагн· на .:rрі·бнині. А ванн в пра•кпщі вияви.1ись нздтп

ним ГJереги .

чил и м нслнвця й не нюхалн пороху. пі::tпуска юіь на де ­

екстра- кл асу .

Ор.1а ,до В.н11днвосrон< а через басейн аркт ичних ~юр~в. П.lа'І ІУючи ·свою лодороо ж , ·\ІІІ, природно, ·не зnе рт а,111

ТЮ!, ЩО НСда.lеКО В і;д ·\1, .БЕ.lОВа .]ИЗе.1Ь крнтнкн і <<•поле11іІВ» з ~рВ'ався клапан,

\t;уЗІ~КЗІНІІ,

вимереж ил а

сять метрів .. . Отже, маючи на кожного по трьохство.1ці,

ПОДОРОЖ У МРІЮ

>юрів, зб)р

·Наукова-го чатеріа·.lУ .1.1я ін'Ститу rу зоології, встанов.lен­

майстерно

ТО'к. к ач 01< ·вража,lа . Ка•LКІІ, Я•Кі, оч~в І І.1ІН О , зр оду н е ба­

..\ІІСПІ.

t:я: .кіІюзйючкн лі.д•во ;шого

щільно й

Друга риса казкового краю ---: дн_в н а умиротворена тиша. ·Тріск гілки чут и далеко. Кількість г усей . куроІІа­

Україну та маршрут .

«Ла гуну>>

випа .:rко во

Вирвав теплохід Д::t .1еІ<ОГО П;І::tВ а ІІІІ Я << Бу.10 ~1 .1 і С» Т<>ЇІ саМІІіі знаменнт иіі лісовоз , на борту якого на р од илась всі\І ві.1ома пісня : Опять стою на краешке зем.1н .

СТО

\t. Ка.1)ТІІ. \ІІШувшн ~І·Ї.lЮJІЮJ.дЯ і 'Іінько­

во;(! і•і "ости, тобто не.оудоходну частину рікІІ.

Опять плwвут куда -то кораб.1 11 , Опять несет по свету леса воз Дур~І а·н т аІІ•ГІІ н б(;'.lbtii LІJвет берез .. . .Т·~овоз, .н а ж а.1ь, n і шов у з.варошшїІ бік . •l н ш в і д по­

Та І' зновv на під~югу прийшли добрі люди. Ч оловік

в нарядному костюмі, довідавшись про наші труднІ)щі, поn·р ос нв зачек аІТ н і к у;щсь побk. Через півгщи:н ; І , уже

в спецівці, під'їхав на автокр ані , «спустІІ в» нас на вод,у,

Ч И.1 ІІ, заправилнсь п ал ьн11 м і роз мнну.1ІІС І• ..

.

на протягнуту руку подя ки кинув: « Проба чте. 6ратці, за пізнююсь ... Чекають!» і поїхав.

п :Ів.!.'ічни й віте р З.lІШ Кош ее\t ТЮЗ<Г \".lЮВа в над 'JК('а ­ :ІЮ ~!. окутуючи :н аш ею:ла-ж \ІОВІч а.lЬІІ ІЮІ С\ІУТІКО~І. Сі.р і

Пол а годившн «Лагуну», ми знову підняли національ­ НІІіі прапор Української РСР, розпроща.нtсь з nейзаж-

хвнлі Карського моря , вел икі й хол од ні , як смерть, го ­ рою навалювались на човен. Вгорі надрива лн сь чайки,

ніби вітаючи дивних

подорожніх

в суворо му краю.

На фото: член експедиції Б. ВЕНГЛЯРСЬRИИ вНпробовує організм при нульовій температурІ вода

у Карському морі.

Фото авт<Wа .

З

«внпробовуванням організму >> з аква.1анг nм11 не повез.~о

КУ ЛЬ Т АРМІЙЦІ -

крижана бо вода. Однак деякі з ні мки під водою вдал ося таІ\и з робити . Тх можна буде поВач и тн в кольо­

С ІВАЧАМ

рово му доІ.:ументаль н ому час Л{)ДОр ОЖ·і .

КОНЦЕРТ У БРИГ АДІ В п·раграмІі агітку.1ьтбригадІІ боб рtщ ького Будин­ ку культури. крім основ ного те ксту, ч астівки на міс цеві те мн , гумореск и . інтермедії.

Микола Дарага та Петро Круш, nокаліст ІІ, баяніст В. Корнієн ко та гітарІІст М. Пі ддубнніі . Сатнр нчн11м

В CІ<.l a.:ti

ми вони добре дошкул ІІJІ ІІ ледаря м і симулянтам, п'н ­

тист і в-з м аторів,

лектор н

НІІl\Я М і гу.1ьтіпакам.

c iлLct. кoro то ва риства «ЗнІІн ­

З крІІ ТІІ Ч Н ІІМ текстом

НЯ >> .

Саме з такою програмою і складом уч асtщків ~ІІІ ви­ С'Г)lПfІЛ ІІ

з

кон,це рто~І

;

мел одію

Виступ

дру­

фоні

nочали

розгорнутого

на

панно

« В. І . Л енін » . Лектор П. В. Хотій прочнтав .11екцію на тему «98 років з дня н а род­ ження В. Леніна » , а голов а товариського суду А. А. Мовчан в і .'lповів на зап итан ­ ня

по

радянському

д ав ко н сул ьтаційні

пісні

.%одови й поло н моря Лаn тєв н х, з ас пішил и на Півде нь, \' б ]к Є11ісею . ,\\ctri. :wжрюtа, зах·о11і .1ось n абуІВ·аrи бk~я

о строва Айон , де ·н а верш и·t~і ске."Іі .)J.ОГИ.lа VІОГО б а тька,

ЯІШЙ загинув при освоєнн і Арктики. Проте рухати сь на nі ІІ нічний схід означало ри з икувати життям . Ч им далі ві::tдалялись від рідного краю. тим частіше зга дували Кнїв. В такі хвил и н І! , промерзлому і стомленому, мені в11раз н о вчув а вся 6а ритон Дмитр а

Д. БІЛОГУБ, директор &удинку

І ' натюка . Він супроводжува в безкі нечн о, вирин аюЧІІ зв ід юІсІ. з т ай ги, з тривожної но чі , особливо цеЇ! куплет : Оіі т и , .:rі•&Ч ІІІЮ, Яс на я зоре, Ти мої р адощі , Ти моє горе ... В Дуд інuі, що в г нр.1 і Єні сею, одерж ап н грошовніі

культури .

r.t t:;:Jeкaз з Акаде чії н ау.к, купи.1и фуф-айки , ваступ и ли по

Пінчук та А . Фе міної з піс· нею «ЛенінсьІ\і берези » Гля да ч і ЩІІро І\У•1 ьта рмі іі ц ям .

пояснен ­

ня .

J/от ім ІНІЦІ:JТІІВУ ВЗЯ.1 11 ку.1ьта рміїщі : декламатори

дя кували

Прем'єра тел еві зіИного муз и ч но· фі .1~ му . (М . ).

СЕ Р ЕДА.

го

10.05

1\ІВТОРОК,

2:3

КВІТНЯ

І

ДРУГА ПРОГРАМА ТелевізіАні новини

17.40 -

18.30 -

10

19.00 -

19.30 -

20.35 -

2115 -

-

•.

8

-

фі .1 ьм.

програма

вісті.

Во~·•rо ю », І І .:JО

«Тоб і.

Н аша

-

11. 15

Тr-.1евізій~

До

5~ - річчя

юність!•. (М . ) .

а фіш а .

17.115 фільм . .ояєв.

17.15 І В ОО -

еМу з ика

(М.) .

19.00-

в

18.30

Для

с ім' ї

шко.1 ярів .

У л ьянови х»

- Т е.1евізій ні

ВіСТІ .

рево.1юціііного пролета ріату• . Міжнародний товарись­ кно'і матч з фу т()О.1 а : збірна СРСР збірн а Бе.1ьгії.

19.30 -

21. 15

-

Інфор м а ціііІІ а

22.35

](І_();)

(М.).

-

Те.rн• ві зі йні

НОВИНJІ .

М ед и•ІІtі

поради.

10.15 10.4.> (М.) .

е кра н • .

(М. ).

ПРОГР А МА

•Естафе1а

11.35

Дл я

-

учнів

nоко­ •Шкі.1ь­ кл ас у .

7

Зоо.1ог ія. сДоu І льність у п рн · роді • . 1 8. СО - Т.- ев і з ійні nідго ­ тов чі

курси.

тура. вість

М. Коцю б ин ськ и й По ­ « Фат а Моргана » . Ф із ика.

c Ten.rюsi

машини » .

• Історі я

1926

Укр аї нська

СРСР

.1ітера­

Історія . .

періоду

1917-

19.40 К он tt ерт . - • На д oбp atti•t . ді­ 20.10 - •Кар' є р а Діми

рр . » .

В пере рв і ти!•

ГоріІІ а•.

Художній

за м онле- Іш я

фі.о ьм.

(Н а

тедеrляда чі в ).

........................................................................... ................. ...........................................................1 НАШАБРОВАРИ АДРЕСА: Ііі «НОВАЯ ЖИЗНЬ» орган Броварскоrо райоІІноrо ІНДЕКС 61961. іі ff комитета кn УкраиньІ районного Совета депутатов Газета_ виходить , ~"

~

-

М.

t

і

вул. Київська, 154.

і

ТЕЛЕФОНІ!: редактора -

f дІл іR

, І' 3-82.

11

трудящи хся 1\ІІеаскоА обл ас ти.

·сс.·с==---=---==

у вtв_торок ,

четвер І суботу.

і

заступника редактора, від-/токореспондента - 4-67, відповідальнО<"о секретаря - 3- 18. аІд- t

(партІіІноrо життк, промисловості, масової роботи) І фо- ділу с і.1ьського господарст'а - 4·47. f ......................................................................................................................,...... ,................................

1~

Бров ар с ька друкарня , Київської о б.1асті, ву .1

К иївськ а ,

154.

Телефон -

4-57.

Б~езпереч1но. т.ут, на КО'jЦОІІі з Кнтає~t . не обійшлосІ, і без і ІІШНСІта - к нтайсІ>~і І<'<И~рІr пост.і:йно перес.,;ду ­ .ва.l І І <<Лагу ну>>. Радянсь~і прикоРІ.J.онники, розт<Іда~ши

:І,шй заду:>І а в аштюристіІв , вир учн.1 11 н ас . Якщо ГОD <>t>ІІ ТІІ п р о .к ит айс ькі береги. то \І а.ю не на КОЖІНО~І У дереві, не кажу ч и про будшtкІІ. васят ь портрелІ

Мао,

.10J ;: нгн

Б уд ІШК ІІ ч ают ь н адто убогий внг.1яд, се.1 янн орюп, пра ­ пра.1 і1д і'оською сохою . Вражеюш не з а:І1аІН.1ІІ.в е .

11 а А чу рі \ІІІ np(JBe.l н к і.lІ>Ка з.ус'Грічей з прнкоІJдон­ н нк ащf бес',д н , к о нщертн. Е~іл а.ж с.крїзь зустрі:чали і Л fJ оІюджа.lІІ друже.1юбно . Цього ·не з.абути! Ф інішували

.\ІІІ в Я rюнrсько~rу ~юр·і на ·мНІС~ Лаrза'\)Є·В , мало не дос-яг ·

нувши перед-баченого ~щршрутом Влащивостака. Пере­ шкодИ.lІІ WTOJJІ}tИ й сн і•готuи. Влаоне, і до МИІСУ Лаз <! · 'РЕ Ва наш ш.1ях бу.в важ.ю~м. небеІ3Печннм . За с-пиною - /6 ТИІС'Я"! •Ki.lO<:IIel'pi·вl

Дорого обійшлися ці ·кілометри . Зате! .. П,ройдуrь ро ­ ки, .1еСЯ•1'КИ рокі:в , а цей переХ'ід П З!:ІІ ' Я11ІЮЮ за.'ІНJllІІТЬСЯ

наза:в.жци . П wм'.яткою ІПро безкраї зеУиРі

і неохсщжені

сrе жини, п·ро невичерпні багаrот.ва рі!дноі Вітчи-зви

та

її м у.:rрих , незвичайних .тюдей. В цій дОірозі ми, •Іеl'ве­

ро мол од их .1 юд ей . ше раз перевіри.~ и свої я·кості , сво ю

готов н і сть до життя . Ми поба<чн.ш деся11ки мkт, сотн і сіл, н ез.'ІІічен•ні будови. В уосьо:~~у цьом у в;д:чуваєтьс я .ве -

.1ич і неп абориіtсть РЗ!:LІrН'Ської держ;wн, що вео.е !!З.род до вер ш ин .l Іо.:r.с ь.кої ~Ірії.

Валерій ВОЛЬХІН, rолова райради сnортивних товариств.

Редактор

21.30 -

(М. ).

юні сть! •

ДРУГА

НІtЙ

Програ м а УТ. До ! 50-річчя з днк кародженни Кар.1 а Марк­ са. «Вел икиА вождь і теоретик

(М . ) .

21.50 - •Тобі,

·•інь•.

Мр ьт пn .1 ік аційhІ<й Сп іває Юрій Гу­

•'Іас• .

т·реба мат11 ·\ І аіістерність .1ітерато•ра , воладі tшя багат­ пво\t \ЮВІІ . З.ви ча-і~ні с.юва похвали А·чу р не СПfНІіі~І е.

€.

Ф ЕДЯ П .

с П а р тке рн ста кр аїн• . ( М. ). Циркова проt· рама.

(М . )

Програ ма скла д ена н а з амовлення r ..1 я д ачів :

17.15 -

18.40 -

н ад

BJIKCM. 17. СО -

11.15-

КВІТНЯ

ПРОГРАМА

Тедев і з ійні

1.00 -

ний

8.

21.45

І

«С онце

Кіножурнал «Новини дня•. І Т елеві зііІttі вісті.

1.00 -

~4

ПЕРША

( М . ). 10.15 - Те.1евізійне агент­ ство • Шонері я• . (М . ). НІ45 -

П Е РША ПРОГР А МА с П ермс&.о ка художня га.'Іерея» . tli.:JS Наша аф іша. 17.00 фі JІьм. 11 .35 -«Сп е ктр•. Молодіж н а nporpa -~ Те.r1е віз ійний •Шк ільниіі екран » . д.1 я уч нів м а. (Л ьь ік) . Теле ві зі йнІ к.1асу. Фі з ика . • Будова атом а віс ті . Для школярІв. та атомно го ядра• . ед попереду ще т и с ячі ми ль•. Програма навчал ьно го тел еба· (М . ) . До !ОО-річчя з чення. д.•я студент ів дру го го дня н ародже ння і. JІ ен іна. курсу Теоретоtчна ме ханіка . Спеціал ьний випуск те..1евізійно­ «Розв 'я зува ння з адач з кrн е­ го журнал у Шонері я• . матики точки• . (Дві лекції) . «За здоров ' я людини• . «С.чужба Вища математика. Подвійні та СЗ» . •Запам'ятаймо цей крнво.1ініАні інтегр а ли (Дві денw. Художній фІ.1 ьм . (М . ) лекції). Камерні вечо­ Інформаційн а програма Нові твор и українських •Час•. (М. ). •Знання•., ри•. композ ито рів п е ре рві пе· Науково· пі зна ва .1ьн а програма. редача Н а добраніч. ді ти! (М.) . сСин Оки•

18.10

під

Тут ми . поб ачи вши , що кар а ван кораблів потрапив у

з

п іхо м висту пІІЛО вокальне тріо в ск.1 ад і К. Якуші, К .

праву ,

нам и

ннка Беrічова .

на

усп іхом вІІступн ..lІІ ч.1енн художньо ї с а~юді нльності В. Богданов ІІЧ і К. Пінчук. Робі т никІІ бриг а ;щ тепло в італи ВІІСТУП діІЮЧОГО ан­ самблю « Бобрнч анка». З ус­

гій 1\ом пле ксніїt б р игаді рад­

госпу.

популярної

зроб.1еному

Н а ш.1ях у .10 ост:рова Д ікс он а rю~t іп І .l И в ::tа.1; ІН і крІІ­ ·Го,та~·І , за ~>КІt•\1 тяr.fі1у.lа~ ь ва.l•к а с уде.іl ....1 ЬО;J.();і3а к аз ­ ка ! Ос ь RОІІІ а. ро~І·а>НТІІ•ка-;еправ.жн•я, нез·[УіІВІІЯІНі·і а, б!'з при крас . Сnоглядаючи чудесні тваріншІ рук nриродІ!, мн були щасливі. Діксон, ІЮ х мурніі і холо;( НІІіі , здалеку здавався пустим. безлю.:rним . Та ми поми л илис ь . У се­ лІІщі к ипіло ж и ття с правжнє . сучасне . На с дос ить лр н язно з:::.ol'pti•1H. ;\\и роз \юв.тя,, н з д;: кс онrщшt . робн:l'І з ііо~tК ІІ, ~111.1 \';В•а.lІІ'С.Ь ПЗ<~І'Я ТІШКО\1 ВІЇД()\ЮГО зе~І .l еіІрОХ І·-1·

словом і кол ючІІ~ІІІ частівка­

бригади, крім ар­

філь~Іі ,

За ~І.

1528 -

6450.

І

(}

~ ~

~ ~ ~

---------------------------~~---------,

НА БРОВАРС ЬКИй ЗАВОД

ПОРОШКОВОІ МЕТАЛУРГ!!

в зв'язку з введенням в дію першо! черги нового цеху металокераміки на лост і й.н у роботу Зд ПРО ШУЮТ ЬСЯ :

',

! ~

: : 1

'11

слюсарі-ремонтники,

!

~ ~

слюсарі-сантехніки і вентнляційники, кранівники електромостових кранів,

і і

фрезерувальники,

~

~

~

1

слюсарі-інструментальники,

токарі,

електрослюсарі,

(

газоелект роз варники,

машиністи комnресорних уста новок, верстатники

по

дереву ,

учні вищеназваних nрофесій,

1

різноробочі (чоловіки і жінки).

( 1і

Одинаки бу,.zіуть забе:Jпечу·в а тись гу ртож н тко~t . З в ерташен у ві•д•ді .l к ад р і·В. Іх а ш до Броварс ькаrо П fJ'ОІ\Пrузла аrв тобусо~t N~ І до зу !lНІІЮ І << За в од п орошков ої ~1ета .1 у ргії» .

-..--...- .....................

j

j

Відділ кадрів.

--~--------------.....-.,-~-----

48 номер 1968 рік  

48 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you